BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE"

Transkript

1 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2014

2 2 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

3 VERKSAMHETSPLAN 2014 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida, bottnar i att de inte fått eller får sina grundläggande sociala behov tillfredställda. Det mest framgångsrika sättet att förebygga missbruk, kriminalitet och social utslagning är att stärka individen genom ett främjande arbete som syftar till att höja dennes självkänsla, självkännedom och förmåga att i samspel med andra forma sitt eget liv utifrån egna förutsättningar och idéer. Det sker genom skapandet av mötesplatser där det finns möjlighet att bygga positiva relationer med vuxna och jämnåriga. Ledord för all vår verksamhet är: en gemensam värdegrund samverkan helhetssyn långsiktighet Arbetssätt Vår roll är att i första hand stödja de vuxna som i olika sammanhang möter barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Detta genom att utveckla och stärka deras kompetens och medverka till att skapa arenor för samarbete. BIG skall alltså vara ett stöd till ordinarie verksamhet när de genomför olika insatser, dvs. inte gå in och ta över, då detta oftast är kontraproduktivt. Våra insatser kan rikta sig till föräldrar, personal från förskolan, skolan, fritidsgårdarna, polisen, socialtjänsten, ledare inom idrottsrörelsen, vuxenvandrargrupper m fl. Vår ambition är att insatserna genomsyras av ett normkritiskt perspektiv. Våra arbetsmetoder är stöd i form av: utbildning samverkan information konsultation coachning BIG VERKSAMHETSPLAN

4 Vision Gävle ska vara en trygg kommun för samtliga barn och ungdomar att växa upp i. Styrdokument BIGs mål vilar på de värden som kommer till uttryck i FNs barnkonvention, skolans olika läroplaner och lagar, diskrimineringslagen, de nationella folkhälsomålen, Riksidrottsförbundets styrdokument Idrotten vill samt lokalt antagna mål för berörda förvaltningar i Gävle kommun och Polisområde södra Gävleborg. Mål De övergripande målen med BIGs insatser är att tillfredställa barns och ungdomars behov av att bli sedda och bekräftade, men också av att finnas i ett sammanhang och möta gränser. Detta i sin tur leder till högre måluppfyllelse när det gäller elevresultat, såväl beträffande kunskaper och värdegrund som när det gäller att utveckla harmoniska människor. Kan vi höja måluppfyllelsen så innebär det att färre ungdomar hamnar i destruktivt beteende som kriminalitet och drogmissbruk. De kortsiktiga målen formuleras utifrån de olika insatser vi gör. Uppföljning Verksamheten följs upp vid BIG-gruppens och ledningsgruppens möten. Utvärdering I huvudsak så är det BIGs stöd till den ordinarie verksamheten och hur värdefullt man upplever det stödet som kan utvärderas när vi utvärderar BIGs insatser. Den ordinarie verksamheten har i sin tur ansvar för att utvärdera sina egna insatser. För BIG är givetvis utfallet av dessa utvärderingar intressant att förhålla sig till och kan vara vägledande för nya insatser riktade till verksamheten. Ekonomi BIGs verksamhet finansieras av Gävle kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Länsförsäkringar Gävleborg, Svenska Kommun Försäkrings AB samt Svenska Stöldskyddsföreningen. 4 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

5 Marknadsföring Tack vare vårt samarbete med Brynäs IF och Gefle IF marknadsförs BIG vid A-lagens hemmamatcher via speakern och med gemensamma skyltar på båda arenorna. Vi kommer att finnas med på stadstavlorna i Gävle med information om BIG och Stolt och nykter. BIG VERKSAMHETSPLAN

6 Organisation och ledningsgrupp Ledningsgruppen består av: Göran Arnell, ordförande, Kommundirektör Johan Bast, Polisområde södra Gävleborg Ninni Berggren Magnusson, Kultur & Fritid Jens Gagge, säkerhetsenheten Gävle kommun Hans Hultin, Utbildning Gävle Anne Jäder, Utbildning Gävle Lars Lodin, Socialtjänst Gävle Pelle Matton, gruppledare BIG BIG är en del av BRÅ, Gävles Brottsförebyggande råd. BIG utgör lokalstyrelse för Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Personal BIGs personalgrupp består av: Pelle Matton, gruppledare, Utbildning Gävle Nanny Hörnqvist, Socialtjänst Gävle Eva-Lena Nordin, Polisområde södra Gävleborg Thed Stjerneklev, ekonomiansvarig, Kultur & Fritid Medverkande förvaltningar samt Polisområde södra Gävleborg betalar löner för respektive personal. 6 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

7 TRYGGARE SKOLA Trygghetsarbetet inom förskolan och skolan Det övergripande målet med trygghetsarbetet är att skapa trygga och goda lärandemiljöer. Tyngdpunkten ligger på främjande och förebyggande insatser. BIG fortsätter att stödja skolor och förskolor i deras arbete med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, vilket är en del av trygghetsarbetet. Arbetet med trygghetsfrågorna kommer under verksamhetsåret att vara prioriterat. BIG skall verka för att chefer och andra befattningshavare inom förskolan och skolan formulerar sitt behov av stöd. BIG genomför därefter olika stödinsatser. Alla chefer erbjuds personligt stöd i trygghetsarbetet genom coachningssamtal. Vi kommer att sprida forskningsresultat och annat material, som berör värdegrundsfrågorna, till chefer och personal. BIG kommer att erbjuda förskolepersonal stöd i värdegrundsfrågor med fokus på samtal och diskussion. Vi använder värderingsövningar som metod. Polisens representant i BIGgruppen kommer att göra riktade insatser till förskolan. Barnen i våra förskolor har olika erfarenhet av möten med uniformerad polis. Därför planeras insatserna tillsammans med förskolans personal och fokus ligger på trygghet, polisens uppdrag och att svara på barnens frågor. BIG VERKSAMHETSPLAN

8 Gävlemodellen - skolans arbete mot mobbning Syftet med Gävlemodellen är att förena Skolverkets forskningsresultat som presenteras i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, med de krav som ställs på verksamheten i skollagen och i diskrimineringslagen. Insatsen sker i samarbete mellan Utbildning Gävle, BIG och en doktorand vid Åbo akademi. Gävlemodellen är inget program, utan respektive skolas insatser utgår från den egna skolans behov. Vi fortsätter att ge stöd till de12 skolor som implementerade Gävlemodellen hösten 2012 och Vi startar upp med nya skolor hösten Strategimöte 2. Skolledare, nyckelpersoner Trygghetsteam och Personalutbildare medverkar, heldag V.44 (45) Kartläggningsresultat meddelas V.42 (43) Kartläggning 1 genomförs samt egen lägesinventering Dec/Jan Nätverksträffar för Trygghetsteam, Personalutbildare och skolledare v.7 Coachning för skolledarna (1) Gävlemodellen presenteras för rektorerna (2) Medverkande skolor utses av chefen för grundskolan Strategier för Personalutbildare heldag GÄVLEMODELLEN V.17 Kartläggning 2 genomförs och kommuniceras Strategier för Trygghetsteam heldag START (4) Strategimöte 1, Skolledare samt 5-10 nyckelpersoner medverkar. Helhet, stuktur, förbereda kartläggningen samt strukturera upp höstens insatser, heldag Juli/Juni Nätverksträffar för Trygghetsteam, Personalutbildare och skolledare Utvärdering av insatsen och planering av fortsatt arbete (3) Medverkande skolor träffas för att lägga upp arbetet och boka datum för höstens insatser Gävlemodellen innehåller följande insatser: Strategimöte 1. Insatsen vänder sig till skolledare och personal och handlar om att långsiktigt strukturera upp arbetet. Utbildning av Trygghetsteam. Teamen består av personal som har till uppgift att utreda och åtgärda svårare mobbningsfall på den egna skolan. Utbildning av Personalutbildare. Personalutbildarna har till uppgift att långsiktigt höja kompetensen i den egna personalgruppen när det gäller arbetet mot mobbning. 8 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

9 För att stödja skolorna med en bra kartläggning så har vi förkortat Skolverkets enkätundersökning. Den riktar sig till samtliga elever vid de medverkande skolorna och genomförs två gånger per läsår. Strategimöte 2. Insatsen vänder sig till den personal som under hösten medverkat i Gävlemodellens olika insatser. Syftet är att med enkätundersökningen och annan kartläggning som underlag planera insatserna på den egna skolan. Medverkande chefer erbjuds personligt stöd i form av coachning. Medverkande skolledare kallas två gånger per år till uppföljningsmöte angående hur arbetet fortlöper. En doktorand från Åbo akademi följer insatserna. Hennes slutsatser kommer att presenteras i en avhandling. Vi utvärderar och reviderar fortlöpande Gävlemodellens olika insatser Normkritiskt perspektiv BIG kommer att arrangera en utbildningsdag i Normkritiskt perspektiv. Samtidigt som vi behöver normer så kan normer begränsa våra val och möjligheter i livet. De kan även bidra till diskriminering. Syftet är att deltagarna ska känna sig bättre rustade att möta barn och ungdomar på ett normutmanande sätt. Processmetoder för att utveckla ett gott skolklimat BIG kommer att bjuda in skolledare som genomgått Gävlemodellen, till en utbildning i hur man kan arbeta med olika processmetoder. Utbildningen syftar till att ge skolledarna redskap för att öka skolpersonalens delaktighet när det gäller att skapa ett gott skolklimat. BIG VERKSAMHETSPLAN

10 Orosamtal med föräldrar BIG kommer i samverkan med Socialtjänsten och Resursenheten för utveckling och hälsa bjuda in personal från skola, förskola och fritidsgårdarna till en utbildning i hur man kan samtala med föräldrar om svåra saker såsom oro för deras barn. Socioemotionella program i förskola och skola Vi är delaktig i en forskningsstudie om Socioemotionella program i förskolan och skolan, däribland Social och emotionell träning (SET). Forskningen avslutas våren 2014 och kommer då att presenteras i en forskningsrapport, samt vid en forskarkonferens vid Högskolan i Dalarna. BIG kommer närvara på konferensen tillsammans med chefer från förskolan och skolan. Vi kommer att sprida forskningsrapporten till berörda parter i kommunen. Nätverksträffar För att bygga upp ett långsiktigt stöd för skolorna i arbetet mot mobbning och kränkningar så kommer BIG att bjuda in till nätverksträffar med erfarenhetsutbyte. Vi kommer två gånger per år och vid olika tillfällen att bjuda in till träffar mellan skolledare, de som ingår i skolornas trygghetsteam och de som är personalutbildare vid respektive skola. Ledarskap och förhållningssätt BIG kommer att erbjuda en tredagars utbildning i ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Utbildningen har till syfte att stödja lärare i hur de kan skapa ett gott arbetsklimat i klassrummet. 10 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

11 Främjande arbete i skolan Vi kommer att erbjuda skolpersonal en utbildning som ger verktyg för främjande och förebyggande insatser i skolan. Vi kan även genomföra utbildningen på respektive skolenhet. Utbildning av elevskyddsombud BIG kommer, i samarbete med Utbildning Gävle, att erbjuda högstadieskolorna utbildning av elevskyddsombud. Utbildning av elevråd BIG kommer, i samarbete med Utbildning Gävle, att erbjuda högstadieskolorna utbildning av elevråd. Vi kommer även att bjuda in de vuxna som stödjer elevrådets arbete på F-6 skolorna. Delaktighet och inflytande BIG kommer att organisera nätverksträffar och erfarenhetsutbyte mellan de vuxna som stödjer arbetet med skolornas elevråd. Sociala medier Vi kommer att erbjuda information och utbildning till föräldrar, pedagoger och elever i frågor som rör barn och ungdomar och Internet. Vi kan även genomföra utbildningen på respektive skolenhet. Bekymringssamtal Bekymringssamtal är ett verktyg för samtal med unga om riskbeteende i förhållande till kriminalitet. För att understryka allvaret i samtalet är det polisens representant på BIG som genomför samtalen i uniform. Samtalen initieras av skolledare eller vårdnadshavare. BIG VERKSAMHETSPLAN

12 Ordning och säkerhet i skolan Vi erbjuder skolledare och personal utbildning i vilka rättigheter och skyldigheter man har som skolpersonal att agera vid olika former av negativt gränsöverskridande beteende från elevers sida. Vi kan även genomföra utbildningen på respektive skolenhet. Konflikthantering BIG kommer att erbjuda skolpersonal utbildning i konflikthantering. Syftet är att ge pedagoger kunskap och verktyg för hur man kan lösa uppkomna konflikter på sin skola. Vi kan även genomföra utbildningen på respektive skolenhet. Rasism och främlingsfientlighet BIG erbjuder skolpersonal och föräldrar möjlighet till fortbildning i frågor som rör rasism och främlingsfientlighet. Detta för att möta och förebygga olika former av destruktivt beteende. Vi kan även genomföra utbildningen på respektive skolenhet. Drogförebyggande arbete Vi kommer att verka för att en struktur för det drogförebyggande arbetet i grundskolan skapas. BIG kommer att bilda en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter i skolan. Gruppens uppgift blir att skapa en långsiktig planering för hur de drogförebyggande insatserna riktat till skolan, kan ske på ett för skolan bra sätt. BIG är en del av kommunens Drogförebyggargrupp, där ingår även Gävle kommuns fältarbetare, Drogfri skola Gävle, och Gävles drogsamordnare. Insatserna riktade till skolan skall införlivas i Drogförebyggargruppens insatser. 12 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

13 BIG kommer, i samarbete med andra drogförebyggande aktörer i Gävle, att arrangera Jag Brinner. Det är en inspirationsdag för ungdomar som syftar till att väcka engagemang i arbetet mot alkohol och andra droger. Effekt är ett preventionsprogram som vänder sig till föräldrar med ungdomar på högstadiet. Syftet med programmet är att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsbrott och normbrott. BIG kommer att utbilda Effektinformatörer och Effektpresentatörer på Gävles högstadieskolor. Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad kontraktsmetod där eleven på högstadiet skriver kontrakt med en vuxen. Båda förbinder sig därmed att vara tobaksfria under hela högstadiet. Vi kommer verka för att fler skolor ska välja att gå med i Tobaksfri duo. Vi finns representerade i styrgruppen för projektet TÄNK OM. Syftet med projektet är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut. Föreläsningsserie BIG kommer tillsammans med Gävle Ungdomsmottagning, Studiefrämjandet och Rädda barnen att erbjuda föreläsningar om olika ungdomsfrågor. Föreläsningarna riktar sig till chefer, pedagoger, föräldrar, socialarbetare, polis och ungdomar med flera. Målet är att arrangera två föreläsningar per år. BIG VERKSAMHETSPLAN

14 TRYGGARE FRITIDSMILJÖ Medling vid brott BIG har samordningsansvaret för medlingen i Gävle. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått ett brott och den person som har utsatts för brottet. Medling är i första hand till för ungdomar mellan år. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som hänt. Vi kommer att bjuda in oss till polisens och socialtjänstens olika chefsgrupper för att informera om medlingsverksamheten. Målet är att öka ärendeinflödet. Samordning riskhelger Vi kommer fortsätta att samordna de så kallade riskhelgerna, i nuläget sista april och skolavslutningen. Vuxenvandrargrupper i stadsdelarna Vi stödjer vuxenvandrargrupperna i de olika stadsdelarna. Vi kommer även att verka för att nya vuxenvandrargrupper bildas i speciellt utsatta områden. Socialt arbete i samarbete med idrottsrörelsen BIG sitter med i ledningsgruppen för projektet Organiserad spontanidrott som vänder sig till ungdomar på Brynäs. Initiativtagare är Gästriklands Idrottsförbund och det är också de som drivit projektet. Från 2014 kommer Brynäs IF Fotboll ta över ansvaret. Vi kommer träffa Gästriklands Idrottsförbund för att diskutera ett eventuellt samarbete kring ledarutbildningar. Fair Play Gävle är arbetsnamnet på en samverkansgrupp vars syfte är att hitta ett sätt för föreningar att arbeta socialt 14 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

15 med barn i Gävle Kommun. Ingår i gruppen gör, förutom BIG, Gävle Kommun Näringslivsavdelning, Gävle Energi, Gavlegårdarna, Barn och Ungdom, Brynäs IF Hockey och Gefle IF Fotboll. Med start i början av 2014 kommer två-tre spelare ur respektive A-lagstrupper finnas med i verksamheten på Sörbyskolans Fritidsklubb. Samarbetet med Brynäs IF Hockey och Gefle IF fotboll fortsätter. Alla Gävles högstadieelever kommer erbjudas att gå på gratis hockey och fotboll. Syftet med samarbetet är: Att ungdomar får finnas i ett positivt samman hang. Vi ser det som en del i det främjande arbetet. Man gör trevliga saker tillsammans utanför den ordinarie verksamheten vilket bidrar till ett bra kompisklimat och möjlighet att bygga relationer. Marknadsföring. Vi finns med på båda arenorna med skyltar och speakern marknadsför BIG under matcherna. Trygghetsarbete fritidsgårdarna BIG fortsätter att stödja fritidsgårdarna i deras trygghetsarbete. Vi kommer att erbjuda fritidsgårdarna en fortbildningsdag. Deras önskemål och behov styr innehållet. Vi deltar i de återkommande föreståndarträffarna för att lyssna in behov och ge råd och stöd. Alla fritidsgårdsföreståndare kommer under året att erbjudas personligt stöd genom coachningssamtal och bjudas in till en inspirationsföreläsning. Gårdsbesökarna och personalen kommer erbjudas gå på fotboll och ishockey via samarbetet med Brynäs IF och Gefle IF. Samarbetet i projekten Polarna Gävle och Stolt och Nykter fortsätter. BIG VERKSAMHETSPLAN

16 Polarna Gävle Tre personal och två ungdomar från våra fritidsgårdar nattvandrar under fredag- och lördagskvällar i centrala Gävle. Vandringarna sker där behovet bedöms som störst från sista april till och med Halloween. Det är ett samarbetsprojekt mellan BIG, fritidsgårdarna, Socialtjänst Gävle och polisen. Syftet är att öka tryggheten i dessa miljöer men också att försöka få in ungdomarna i fritidsgårdsverksamheten. Stolt och nykter Stolt och Nykter är en nykter skolavslutning för elever från årskurs 7 till och med gymnasiet. Syftet är att förebygga ungdomsfylleri och därmed få bort bråk och skadegörelse i Gävle samt att erbjuda kommunens ungdomar en trevlig avslutningskväll. Årets arrangemang blir den 11 juni i Furuviksparken. Vi kommer även i år att bilda en referensgrupp bestående av elever från åk 9 och några fritidsledare. Gruppens uppgift blir att komma med förbättrings- och förändringsförslag angående arrangemanget. Gävle 13 januari 2014 Pelle Matton Barn & Ungdom Gävle Thed Stjerneklev Kultur & Fritid Gävle Eva-Lena Nordin Polisområde södra Gävleborg Nanny Hörnqvist Socialtjänst Gävle 16 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014

17 BIG VERKSAMHETSPLAN

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2016 BIG VERKSAMHETSPLAN

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2016 BIG VERKSAMHETSPLAN BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2016 BIG VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter 2013

Utbildningar och aktiviteter 2013 Utbildningar och aktiviteter 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer inom förskolan, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014

Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014 Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare Coachning Vi erbjuder personligt

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013

Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013 Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare Coachning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 GÄVLEMODELLEN Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 Skolverkets rapport 353 7 forskare, 10.000 elever, 3 år 8 program, svag vetenskaplig grund, lärares professionalitet Programkomponenter,

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2015 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt

Läs mer

FORSKNINGSRESULTAT. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16)

FORSKNINGSRESULTAT. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16) INLEDNING Skolverkets undersökningar visar att cirka 7-8 % av Sveriges elever i grundskolan är utsatta för mobbning och av dem är ungefär 1,5 % utsatta mer än ett år. För Gävles kommunala skolor och friskolor

Läs mer

Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun

Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun 212-8-22 Gävle Kommun Caroline Lundvik Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Syfte...3 3. Metod...3 3.1 Bortfall...3 4. Resultat...4 4.1.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Likabehandling

Likabehandling Gideälvens skolområde September 2012 Årlig plan Likabehandling 2012-2013 Trehörningsjöskolan Kottens förskola Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för Trehörningsjöskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fyllinge Verksamhetsområde Fyllinge förskola BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Pedagoger och barn på Fyllinge förskola med hjälp

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan yngre Förord En likabehandlingsplan som kartlägger och beskriver arbetet kring dels

Läs mer

TRYGGHETSARBETET 2 : 1 TRYGGHETSARBETET

TRYGGHETSARBETET 2 : 1 TRYGGHETSARBETET 2 : 1 Alla förskolor och skolor har ett uppdrag att skapa en god arbetsmiljö för barnen och eleverna, då det gagnar deras välbefinnande under den tid de finns i förskola och skola. Förskolan och skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning

Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning Hamar 2011-11-09 Annika Hjelm undervisningsråd Sverige: 89% ej under året (minst 26%) 12% någon gång (max 64%) 1.2% en gång i veckan (max 10%)

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan.

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2016 Upprättad 2014-08-12, Reviderad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola 2016-04-06 Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Romarebäckens förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tallängen, Romarebäcken och Ekebys förskolor

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Anden Förskolan Andens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan. Gäller from 1 april 2012

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan. Gäller from 1 april 2012 Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan Gäller from 1 april 2012 Revideras 15 mars 2013 Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Friends utbildningar

Friends utbildningar Friends utbildningar Innehåll Förord 3 Om Friends 4 Friends i skolan 6 Friends nätutbildningar 12 Friends i förskolan 13 Friends i idrotten 14 Kontaktuppgifter 15 2 Förord Barns rättigheter och vuxnas

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg 1+1+1+1=5 Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg Årets förebyggande kommun 2012 Örebro kommun bedriver ett långsiktigt, hållbart förebyggande arbete. Politiska beslut, program, planer, uppföljning

Läs mer

Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Vildmarkens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Christel Torstensson

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015 2014-09-24 Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Rostastugans förskola Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Visioner för barn i Örebro

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Korpen

Likabehandlingsplan Förskolan Korpen Likabehandlingsplan Förskolan Korpen PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2016 Upprättad 2011-10-28 Senast reviderad 2016-01-18 INLEDNING Förskolan

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Tom Tits förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tom Tits förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tom Tits förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6, fritidshem, grundsärskola

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6, fritidshem, grundsärskola Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6, fritidshem, grundsärskola 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 Gullstensskolan yngre Förord En likabehandlingsplan som kartlägger och beskriver arbetet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Bengster Läsåret 2015/16 Fastställd 2014-09-02 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer