Försäkringskassans arbete med internationella ärenden - Redovisning av regeringsuppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans arbete med internationella ärenden - Redovisning av regeringsuppdrag"

Transkript

1 imi FK90010_005_G SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (48) Socialdepartementet Stockholm Försäkringskassans arbete med internationella ärenden - Redovisning av regeringsuppdrag

2 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (48) Regeringsuppdrag om internationella ärenden Försäkringskassan har genom ett regeringsbeslut den 25 april 2013 fått i uppdrag att redovisa hur myndighetens arbete med internationella ärenden förhåller sig till ett antal uppgifter som myndigheten har, i huvudsak enligt sin instruktion. I denna rapport redovisas detta uppdrag. Försäkringskassan överlämnar härmed rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Dan Eliasson i närvaro av rättschefen Eva Nordqvist, försäkringsdirektörerna Birgitta Målsäter, Ann Persson Grivas, Svante Borg, Bengt Stjärnsten och Laura Hartman, ekonomidirektören Sture Hjalmarsson, IT-direktören Stefan Olowsson, kommunikationsdirektören Jonas Lindgren, avdelningschefen Dani Razmgah, verksamhetsområdeschefen Kjell Skoglund samt enhetschefen Martina Irving, den senare som föredragande. Dan Eliasson Martina Irving

3 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 3 (48) Innehåll Sammanfattning och slutsatser... 7 Behov av förbättrat IT-stöd... 7 Statistik... 8 Ett proaktivt förhållningssätt... 8 Förbättrad information... 9 Hantering av läkarutlåtanden Inledning Om uppdraget Innebörden av ett internationellt ärende enligt uppdraget Disposition av rapporten Internationella ärenden hos Försäkringskassan Bakgrund Ökad rörlighet av personer mellan olika länder Regler och riktlinjer som styr Försäkringskassans internationella verksamhet Materiella regler Regler och riktlinjer om handläggning och hantering av frågor av internationell karaktär Närmare om internationella ärenden Kunden lämnar eller kommer till Sverige med anledning av arbete eller flytt - försäkringstillhörighet Kunden har försäkringsperiod från annat land sammanläggning och beräkning Kunden är bosatt utomlands - export Övriga särskilda internationella förmånsslag Organisation och handläggning hos Försäkringskassan avseende internationella ärenden Inledning Handläggning av internationella ärenden vid NFC Handläggning av internationella ärenden på LFC Samverkan och samarbete med andra myndigheter i Sverige och andra länder i generella frågor och individuella ärenden... 24

4 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 4 (48) 2.5 Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Ge information till berörda om socialförsäkringen Uppdraget i Försäkringskassans instruktion Beskrivning av uppdraget Vilka är berörda? Vad informerar Försäkringskassan om, hur och i vilka kanaler? Samverkan och samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder Nationellt och internationellt samarbete Nordiskt samarbete Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Försäkringskassans webbplats Personligt möte på webben Behov av utökat digitalt informationsutbyte Se till att föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag Uppdraget i Försäkringskassans instruktion Beskrivning av uppdraget Styrande dokument, processer och IT-stöd i internationella ärenden Hur säkrar Försäkringskassan att dokument och rutiner är enkla och kostnadseffektiva att följa? Samverkan och samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder Nationellt samarbete Internationellt samarbete Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Beskrivning av internationella bestämmelser i styrande dokument Överföring av uppgifter och elektronisk direktåtkomst från andra myndigheter Rutiner på EU-nivå, bättre interna rutiner för stödet till Socialdepartementet Prioriteringar Långa svarstider... 38

5 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 5 (48) 5. Säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott Uppdraget i Försäkringskassans instruktion Beskrivning av uppdraget Riktade kontroller och urval Riskhantering och kontrollstruktur Samverkan och samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder Samarbete avseende uppehållsrätt och rörlighetsdirektivet Samarbete med Skatteverket Samarbete med CSN Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Följa och analysera socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle Uppdraget i Försäkringskassans instruktion Beskrivning av uppdraget Prognoser och statistik Samverkan och samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Stödja forskning inom socialförsäkringsområdet Uppdraget i Försäkringskassans instruktion Beskrivning av uppdraget Försäkringskassans stöd till forskning Samverkan och samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Säkerställa att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker för att möjliggöra myndighetens strategiska och praktiska arbete rörande internationella och gränsöverskridande frågor Uppdraget i Försäkringskassans instruktion Beskrivning av uppdraget Medel för att säkerställa en kvalificerad kunskapsuppbyggnad Regelbunden utveckling och förvaltning av administrativa styrdokument... 46

6 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 6 (48) Ha beredskap inom organisationen för kända kommande regel- och tillämpningsförändringar Informationsmeddelanden om ny tillämpning eller nyheter som berör handläggningen Utbildningsinsatser Samverkan och samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder Vad fungerar bra och vad kan förbättras?... 48

7 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 7 (48) Sammanfattning och slutsatser Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att redovisa myndighetens arbete med internationella ärenden, utifrån ett antal instruktionsenliga uppgifter och uppgifter som myndigheten har enligt myndighetsförordningen. Om Försäkringskassan bedömer att det finns brister ska myndigheten redovisa dessa tillsammans med en åtgärdsplan för lösningen av bristerna. Uppdraget redovisas i denna rapport. I rapporten lämnas en utförlig redogörelse för Försäkringskassans arbete med internationella ärenden. Som framgår av rapporten fungerar det mesta väl. Följande förbättringsområden har dock identifierats. Behov av förbättrat IT-stöd Som framgår nedan är utvecklingen av Försäkringskassans IT-stöd en nyckelfråga för myndighetens arbete med internationella ärenden. Med hänsyn till de prioriteringar som Försäkringskassan redan har gjort beträffande utveckling av IT-stödet generellt finns för närvarande inte resurser att inom ram bekosta en ytterligare utveckling av IT-stödet i förhållande till internationella ärenden. En sådan utveckling skulle således kräva ytterligare resurser. - En stor utmaning är att möjliggöra ett mer effektivt samarbete med myndigheter i andra länder för att minska handläggningstiderna i enskilda ärenden. En förutsättning för att så ska ske är ett förbättrat ITstöd i dessa ärenden, både internt inom Försäkringskassan och externt mellan myndigheter i Sverige och andra länder. Internt har utvecklingen av ett sådant stöd av ekonomiska skäl fått stå tillbaka för andra volymmässigt mer angelägna projekt samtidigt som utvecklingen av EESSI, det IT-system som ska hjälpa socialförsäkringsorgan inom EU/EES och Schweiz att snabbare och säkrare utbyta information, kraftigt har försenats. - Försäkringskassan har tillsammans med Migrationsverket genomfört en förstudie om elektronisk överföring av information från Migrationsverket till Försäkringskassan. I denna har föreslagits att Försäkringskassan, genom direktåtkomst, ges möjlighet att inhämta information för bedömning av bosättnings- och arbetsvillkor enligt

8 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 8 (48) socialförsäkringsbalken. För att kunna fullfölja detta arbete krävs dock att de förslag på författningsändringar som Försäkringskassan gett in till Regeringskansliet genomförs (dnr JU/2011/8411/L7). - Ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan Försäkringskassan och andra medlemsländers institutioner skulle också underlätta myndighetens arbete med att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs i internationella ärenden och vidare underlätta arbetet med att motverka bidragsbrott på detta område. Mer upparbetade kanaler till andra länders socialförsäkringsorgan skulle underlätta handläggningen av internationella ärenden, underlätta att hitta rätt urval till riktade kontroller och att utreda de ärenden som ingår i en riktad kontroll. Försäkringskassan har vidare för avsikt att fortsätta att utveckla samarbetet med CSN och Sveriges kommuner och landsting. - Möjligheten att följa upp och analysera förändringar rörande internationella ärenden begränsas i hög grad av svårigheten att identifiera vilka ärenden som har en internationell aspekt. En utökad datafångst där dessa ärenden kan särskiljas, skulle skapa möjligheter att följa upp och analysera de internationella aspekterna av socialförsäkringen på ett bättre sätt. En stor fördel skulle vara att lägga in data om de internationella ärendena i Försäkringskassans datalager STORE. Detta förutsätter dock utveckling av ett internt och externt ITstöd. - Det stöd som Försäkringskassan ger till forskning i internationella socialförsäkringsfrågor ingår i samma stöd som ges till forskning som rör nationella frågeställningar på socialförsäkringsområdet. Emellertid finns det tekniska begränsningar för att identifiera vilka ärenden som utgör internationella ärenden inom en viss förmån. En utökad datafångst skulle därför även leda till större möjligheter att tillgängliggöra relevanta data för forskare. Statistik - När det gäller statistik finns det framför allt behov av ett mer utvecklat IT-stöd (se ovan). Ett proaktivt förhållningssätt - Försäkringskassans arbete med att fånga upp frågor som är angelägna att lyfta i det internationella samarbetet kan utvecklas. Under första

9 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 9 (48) kvartalet 2014 har myndigheten för avsikt att samla berörda funktioner i syfte att hitta alternativa sätt att arbeta med detta. En förhoppning är att myndighetens nya modell för ledning och styrning kommer att underlätta arbetet. - I projektet Enklare styrning och stöd vid tillämpningen av försäkringen arbetar Försäkringskassan med att bl.a. kartlägga flödet i Försäkringskassans arbete från det att ett behov uppstår att styra tillämpningen till att handläggarna har en fungerande styrning och stöd i sitt arbete. Försäkringskassans förhoppning är att utfallet av detta projekt även ska kunna bidra till ett säkerställande av en kvalificerad kunskapsuppbyggnad i förhållande till internationella ärenden. - Försäkringskassan behöver också förbättra bevakningen av ändringar i internationella regelverk och domar från EU-domstolen som kan få konsekvenser för Försäkringskassans tillämpning. Inom Försäkringskassan finns ett pågående arbete med detta i myndighetens s.k. tillämparteam för internationella frågor. En effektivare bevakning bör finnas på plats i januari Försäkringskassans uppdrag att i övrigt signalera förhållanden av betydelse för frågor om socialförsäkringen i ett internationellt perspektiv till Socialdepartementet kan utvecklas. Under första kvartalet 2014 har myndigheten för avsikt att samla berörda funktioner i syfte att hitta alternativa sätt att arbeta med detta. Här krävs också en öppen och fortlöpande dialog mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan. Förbättrad information - Försäkringskassan kommer att utreda om det är möjligt att ge mer detaljerad information på myndighetens webbplats om vad som gäller i internationella situationer, t.ex. genom mer detaljerade sökverktyg. - Försäkringskassan kommer även att se över möjligheten att bygga ut tjänsten på webbplatsen avseende personliga möten, t.ex. genom att undersöka en vidareutveckling av den digitala tjänst som redan idag är driftsatt för förmånen aktivitetsstöd. - Försäkringskassan ser också en utvecklingspotential vad gäller att hålla samman kundflöden mellan myndigheter, så att en myndighet avlöser en annan. På detta sätt skulle Försäkringskassan kunna erbjuda kunder ett gränslöst möte mellan olika myndigheter. För att detta ska bli

10 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 10 (48) verklighet krävs emellertid en digitalisering myndigheterna emellan (se ovan). Hantering av läkarutlåtanden - Inom ramen för handläggning av sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt EU:s samordningsbestämmelser krävs att läkare utfärdar läkarutlåtanden genom blanketten E213. Denna blankett anses komplicerad och tidskrävande att fylla i. Vissa läkare har inte heller rätt till ersättning för att utfärda detta läkarutlåtande. Försäkringskassan har därför för avsikt att se över hanteringen av förfarandet som föreskrivs för utfärdandet av dessa intyg. Detta kan t.ex. ske inom ramen för arbetet med EESSI.

11 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 11 (48) 1. Inledning 1.1 Om uppdraget Genom ett regeringsbeslut den 25 april 2013 (S2011/4671/SF, S2013/3286/SF) har Försäkringskassan fått i uppdrag att redovisa hur myndighetens arbete med internationella ärenden förhåller sig de uppgifter som myndigheten har att - ge information till berörda om socialförsäkringen, - se till att föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa, - säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott, - följa och analysera socialförsäkringens utveckling och effekter för enskilda och samhälle, - stödja forskning inom socialförsäkringsområdet, - säkerställa att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker för att möjliggöra myndighetens strategiska och praktiska arbete rörande internationella och gränsöverskridande frågor samt - samarbeta med berörda myndigheter i Sverige och andra länder i generella frågor och individuella ärenden. Om Försäkringskassan bedömer att det finns brister i arbetet med internationella ärenden ska myndigheten, enligt uppdraget, redovisa dessa tillsammans med en åtgärdsplan för lösningen av bristerna. Försäkringskassan ska vidare, enligt uppdraget, inhämta nödvändig information från andra myndigheter som berörs av de internationella åtagandena om samordning av socialförsäkringsförmåner. Uppdraget ska genomföras i samråd med Pensionsmyndigheten och Socialdepartementet. Försäkringskassan har inom ramen för arbetet med uppdraget bildat en arbetsgrupp bestående av representanter för olika delar av myndigheten. Denna arbetsgrupp har under våren och hösten 2013 genomfört arbetsmöten och har deltagit i samrådsmöten med representanter för Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten. 1.2 Innebörden av ett internationellt ärende enligt uppdraget Med ett internationellt ärende avses, enligt uppdraget, en gränsöverskridande situation mellan Sverige och en annan stat som berör rätten till en svensk eller en utländsk socialförsäkringsförmån inklusive de situationer där internationell samordning ska ske i enlighet med EU-rätten eller Sveriges internationella

12 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 12 (48) åtaganden i övrigt. Internationella ärenden kan, enligt uppdraget, även inbegripa situationer då en person arbetar, bor eller vistas i Sverige, men är omfattad av ett annat lands lagstiftning. 1.3 Disposition av rapporten I avsnitt 2 i denna rapport beskrivs de regler och riktlinjer som styr Försäkringskassans internationella verksamhet och vidare vilka huvudtyper av internationella ärenden som förekommer hos Försäkringskassan. Slutligen beskrivs i detta avsnitt Försäkringskassans organisation kring och handläggning av internationella ärenden, inklusive den samverkan och det samarbete med andra myndigheter i Sverige och andra länder som sker i dessa ärenden samt vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Därefter följer en redovisning av uppgifterna i regeringsuppdraget. Varje avsnitt består av fyra delar. Först återges uppdraget i Försäkringskassans instruktion. Sedan ges en beskrivning av uppdraget som följs av en beskrivning av den samverkan och det samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder som finns i förhållande till det aktuella uppdraget. Avslutningsvis finns ett avsnitt med en beskrivning kring vad som fungerar bra och vad som kan förbättras utifrån det aktuella uppdraget. I avsnitt 3 beskrivs hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att ge information till berörda om socialförsäkringen i förhållande till internationella ärenden. I avsnitt 4 beskrivs hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att se till att föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag i förhållande till internationella ärenden. I avsnitt 5 beskrivs hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott med utgångspunkt i internationella ärenden. I avsnitt 6 beskrivs hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att följa och analysera socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle i förhållande till internationella ärenden. I avsnitt 7 beskrivs hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att stödja forskning inom socialförsäkringsområdet i förhållande till internationella ärenden. I avsnitt 8 beskrivs hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att säkerställa att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker för att möjliggöra myndighetens strategiska och praktiska arbete rörande internationella och gränsöverskridande frågor i förhållande till internationella ärenden.

13 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 13 (48) 2. Internationella ärenden hos Försäkringskassan 2.1 Bakgrund Ökad rörlighet av personer mellan olika länder Försäkringskassan står inför utmaningar till följd av den ökade rörligheten av personer mellan olika länder. Myndigheten får allt fler kunder med internationell bakgrund och därmed också fler ärenden med internationell koppling att handlägga. Dessa ärenden är komplexa och kräver kunskaper om socialförsäkringen ur ett internationellt perspektiv. En ytterligare utmaning för Försäkringskassan är att möta kundernas behov av information om konsekvenser beroende på olika faktorer, såsom arbets- och boendeförhållanden samt familjesituation. Inför en längre utlandsvistelse uppstår en mängd frågor, där svaren om vilka bestämmelser som är tillämpliga kan skifta i stor grad beroende av t.ex. kundens specifika situation och vilka länder som är aktuella Regler och riktlinjer som styr Försäkringskassans internationella verksamhet De materiella regler som Försäkringskassan har att tillämpa i ett internationellt ärende utgörs i huvudsak av nationella författningar, Europeiska Unionens (EU) samordningsbestämmelser, bilaterala sjukvårdsavtal och konventioner, internationella överenskommelser och Försäkringskassans föreskrifter. Det finns också bestämmelser rörande handläggningen av internationella ärenden och hanteringen av frågor av internationell karaktär i nationell lagstiftning, EU:s samordningsbestämmelser, myndighetsförordningen (2007:515), förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan (instruktionen) och Försäkringskassans arbetsordning. Materiella regler De nationella materiella bestämmelser som Försäkringskassan har att tillämpa i ett internationellt ärende finns i huvudsak i socialförsäkringsbalken. Rätten till vård i Sverige regleras främst i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i tandvårdslagen (1985:125). I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet finns bestämmelser om rätt till ersättning för kostnader för vård som mottagits inom ett annat land inom EU/EES-området. De samordningsbestämmelser som tillämpas inom EU/EES och Schweiz har sin grund i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I kapitel IV slås de viktiga principerna om rätten till fri rörlighet för personer, tjänster och kapital fast. På socialförsäkringsområdet ska den fria rörligheten för personer främjas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (hädanefter kallad förordningen (EG) 883/2004) och Europaparlamentets och

14 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 14 (48) rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (hädanefter kallad förordning (EG) 987/2009), förordningen (EG) 1231/2010 om utökad tillämpning av förordningarna (EG) 883/2004 och (EG) 987/2009 på tredje stats medborgare i vissa fall samt äldre fortsatt gällande bestämmelser. I sammanhanget kan även förordningen (EG) 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet nämnas. Försäkringskassan har också att tillämpa bestämmelser rörande rätt till socialförsäkringsförmåner som finns i överenskommelser ingångna med länder utanför EU/EES och Schweiz samt med de nordiska länderna. Regler och riktlinjer om handläggning och hantering av frågor av internationell karaktär Internationellt arbete enligt Försäkringskassans instruktion I ovan angivna regelverk finns, förutom materiella bestämmelser, även bestämmelser kring hur handläggningen av frågan om eventuell rätt till förmåner och samordningen av dessa ska ske i ett internationellt perspektiv. I Försäkringskassans instruktion finns bestämmelser som myndigheten har att följa i förhållande till internationella åtaganden som Sverige har gjort. Försäkringskassan ska, enligt instruktionen medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde (2 7), i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna (2 8), vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande av verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, och fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen (2 13), fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av vissa artiklar i konventionen när frågan gäller lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning (2 14), fullgöra de uppgifter som behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Sverige och Chile vid tillämpning av vissa artiklar i konventionen när frågan gäller sjukförsäkring med sjukersättning och aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och arbetsskadeförsäkring utom förmåner till efterlevande (2 14),

15 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 15 (48) fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av vissa artiklar (2 14), fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har för svensk del och efter hörande av Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt artikel 29 i konventionen mellan Sverige och Turkiet och social trygghet komma överens med den högsta förvaltningsmyndigheten i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventionen (2 14), vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt vissa artiklar i direktivet (2 14). Av Försäkringskassans instruktion följer också skyldigheten att samverka med berörda myndigheter, kommuner och landsting, samt andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet samt därvid särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs (5 1). Internationellt arbete enligt 7 myndighetsförordningen I myndighetsförordningen finns också bestämmelser som har bäring på Försäkringskassans arbete med internationella frågor. Enligt 7 myndighetsförordningen ska Försäkringskassan ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete, ställa den personal till förfogande för deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för samarbetet. Försäkringskassan medverkar regelbundet, inom ramen för detta uppdrag, i möten i Administrativa kommissionen (AK), Tekniska kommissionen (TK) och Revisionskommittén (RK) på både ledamots- och expertnivå. Försäkringskassan deltar även i det arbete som sker i arbetsgrupper under AK och TK. Inom ramen för arbetet enligt 7 myndighetsförordningen lämnar Försäkringskassan även stöd till regeringen i samband med förhandlingar om socialförsäkringskonventioner och deltar i andra internationella arbetsgrupper. I Försäkringskassans riktlinjer (2011:11) för arbetet med internationella frågor finns en mer detaljerad beskrivning av de rutiner som gäller för Försäkringskassans uppdrag enligt 7 myndighetsförordningen. Rutinerna är anpassade till en promemoria från Socialdepartementet där samarbetet mellan myndigheter och Socialdepartementet i internationella frågor finns beskrivet. Uppdraget enligt 7 innebär bl.a. att Försäkringskassan, inför olika möten på EU-nivå, blir ombedd att lämna in skriftligt yttrande i olika frågor. Yttrandena ska bl.a. innehålla en konsekvensbeskrivning och förslag till svensk ståndpunkt. Uppdraget innebär också att medarbetare vid Försäkringskassan

16 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 16 (48) deltar vid förberedande möten inför mötena på EU-nivå och vid EU-mötena. Uppdraget innefattar också en skyldighet för Försäkringskassan att rapportera olika tillämpningsproblem av samordningsbestämmelser eller internationella överenskommelser till regeringen. Det kan gälla förhållanden som har samband med en konkret bestämmelse, vilka konsekvenser en tillämpning av en viss bestämmelse får och eventuella problem i samarbetet med ett annat land. För att internt nå ut med information och för att få underlag i dessa frågor har det utsetts kontaktpersoner inom berörda delar av organisationen. Det underlag som tas fram utgör sedan grunden för det yttrande som Försäkringskassan lämnar inför t.ex. ett möte i AK eller inför konventionsförhandlingar. Kontaktpersonerna får också del av minnesanteckningarna från mötena. Sedan 2012 har Försäkringskassan uppgiften att ha en samordnande roll att bereda frågor som uppkommer inom ramen för TK på myndighetsnivå och i ett myndighetsgemensamt yttrande lägga fram förslag till svenska ståndpunkter för slutlig beredning i Regeringskansliet. Efter mötena i TK ska Försäkringskassan, som ansvarig för samordningen, distribuera minnesanteckningar till samtliga berörda. Övrig samordning, t.ex. svar på enkäter och övrig administration relaterad till TK, sköts också av Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar även för rapporteringen till regeringen av de svenska myndigheternas arbete med det kommande EESSI-systemet (det ITsystem som ska hjälpa socialförsäkringsorgan i EU/EES-området samt Schweiz att snabbare och säkrare utbyta information i enlighet med EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen). Försäkringskassan uppdaterar regelbundet information i MISSOC-databasen (MISSOC-databasen innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om nationella socialförsäkringssystem på engelska, franska och tyska) samt besvarar rapporter om tillämpningen av Europeiska balken och ratificerade ILO-konventioner. 2.2 Närmare om internationella ärenden Försäkringskassan uppfattar definitionen av ett internationellt ärende i regeringsuppdraget som att det, som utgångspunkt, finns en koppling till ett enskilt försäkringsärende. Regeringen efterfrågar dock i uppdraget även en redogörelse för Försäkringskassans samarbete med berörda myndigheter i Sverige och andra länder i generella frågor. Dessa förhållanden utgör en utgångspunkt för redovisning av det aktuella uppdraget. Ett internationellt ärende kan, med utgångspunkt i beskrivningen i regeringsuppdraget, delas upp i olika typer av socialförsäkringsärenden, i vilka det finns en gränsöverskridande dimension. Ett internationellt ärende kan uppkomma både när en kund anländer till Sverige och när denne lämnar Sverige.

17 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 17 (48) En komplett redovisning av samtliga typer av internationella ärenden låter sig inte göras inom ramen för detta regeringsuppdrag, eftersom det finns ett mycket stort antal varianter av internationella ärenden. Inom i princip alla försmånsslag, inklusive ärenden om tillämplig lagstiftning, kan dock följande tre huvudtyper av internationella ärenden identifieras. Kunden lämnar eller kommer till Sverige med anledning av arbete eller flytt (försäkringstillhörighet) Kunden har försäkringsperiod från annat land (sammanläggning, beräkning) Kunden är bosatt utomlands (export) Kunden lämnar eller kommer till Sverige med anledning av arbete eller flytt - försäkringstillhörighet I regel involverar samtliga tre huvudtyper en bedömning av försäkringstillhörigheten i någon mån. Särskilt framträdande blir dock denna bedömning i det första typfallet. Bedömningen av försäkringstillhörigheten är grundläggande i prövningen av rätt till eller beräkning av en förmån i ett internationellt ärende. Den är också grunden för intjänande av pensionsrättigheter och för i vilket land sociala avgifter ska betalas. Denna bedömning kan vara komplex och utredningskrävande, särskilt vid prövning av försäkringstillhörighet enligt förordningen (EG) 883/2004. Kunden har endast rätt till en socialförsäkringsförmån från Försäkringskassan om han eller hon är eller har varit omfattad av svensk socialförsäkring. När en person kommer till eller lämnar Sverige på grund av arbete eller bosättning kan detta utgöra grund för Försäkringskassan att pröva försäkringstillhörigheten, dels för det fall personen kan ha rätt till förmåner där ansökan normalt inte behöver göras, vilket är fallet när det gäller t.ex. barnbidrag, dels för det fall personen söker en förmån som kräver en ansökan. Bedömningen av försäkringstillhörighet kan få avgörande betydelse även i ärenden om misstänkt felaktig utbetalning, dvs. i kontroll- och återkravsärenden Kunden har försäkringsperiod från annat land sammanläggning och beräkning Det andra typfallet kan gälla flera olika förmånsslag där det är nödvändigt att beakta försäkringsperioder som har fullgjorts i en annan stat om en tillämpning av endast nationella regler skulle innebära att kunden inte skulle ha rätt till en förmån, eller endast skulle få en förmån till ett lägre belopp om dessa perioder i det andra landet inte hade beaktats. En sådan sammanläggningsprincip finns reglerad både i konventioner och i förordning (EG) 883/2004. Ett exempel på en ovan angiven situation är när en kund ansöker om föräldrapenning i Sverige och inte uppfyller det s.k. 240-dagarsvillkoret om försäkring i Sverige. Förhållandena kan dock vara sådana att kunden kan

18 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 18 (48) tillgodoräkna sig försäkringsperioder i en annan EU/EES-stat eller i Schweiz och därigenom uppfylla villkoret. En förutsättning för rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan är dock också att kunden omfattas av svensk socialförsäkring Kunden är bosatt utomlands - export Det tredje typfallet kan också gälla flera olika förmåner som kan betalas ut till en kund som är bosatt utomlands. Det handlar i detta sammanhang om s.k. exportregler som finns både i nationell lagstiftning, konventioner och förordning (EG) 883/2004. Ett exempel i detta avseende är en kund som arbetar i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, men är bosatt i Danmark. Om kunden blir sjuk kan han eller hon ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Ett annat exempel är en kund som är berättigad till inkomstrelaterad sjukersättning i Sverige och flyttar till Mocambique, i vilket fall kunden har rätt till fortsatt sjukersättning Övriga särskilda internationella förmånsslag Nedan följer en beskrivning av specifika internationella ärendeslag som omnämns i kommande avsnitt i denna rapport. Internationell vård Med ärenden om internationell vård avser Försäkringskassan främst ärenden som rör rätten till ersättning för vård som en kund fått i en annan EU/EES-stat eller i Schweiz med stöd av förordning (EG) 883/2004 eller, fr.o.m. den 1 oktober 2013, inom EES-området med stöd av lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kunder som är försäkrade i andra medlemsstater kan också ha rätt till vård i Sverige enligt dessa regler. Ärenden om internationell vård kan vidare avse situationer där kunden har fått vård i ett land med vilket Sverige har en konvention eller en sjukvårdsöverenskommelse som reglerar ersättning för vård, eller att en person som är försäkrad i Sverige har fått vård i detta land. Ett exempel på ett land som Sverige har en sådan överenskommelse med är Australien. EU-familjeförmåner Med begreppet EU-familjeförmåner avser Försäkringskassan förmåner som koordineras enligt samordningsreglerna om familjeförmåner i förordning (EG) 883/2004. Familjeförmåner enligt förordningen är avsedda att kompensera för en familjs utgifter. Förmåner i svensk lagstiftning som utgör familjeförmåner är barnbidrag, förlängt barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag i form av särskilt bidrag, studiebidrag och extra tillägg till studiebidrag, kommunalt vårdnadsbidrag samt efterlevandestöd. Alla dessa EU-familjeförmåner utgör dock inte socialförsäkringsförmåner.

19 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 19 (48) Övriga internationella ärendeslag Andra exempel på ärendeslag som kan involvera en gränsöverskridande situation är sjukersättning och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetsskada, handikappersättning och vårdbidrag, där kunden är bosatt utomlands eller, där försäkringsperioder från ett annat land ska beaktas. Ytterligare exempel är ärenden om sjukpenning för gränsgångare, ärenden om underhållsstöd i internationella förhållanden samt återkrav mot personer som inte omfattas av svensk socialförsäkring. 2.3 Organisation och handläggning hos Försäkringskassan avseende internationella ärenden Inledning Sedan 2008 finns Försäkringskassans kundmötesorganisation inom tre olika avdelningar, nämligen Kundcenter, Självbetjäning, lokala kontor och kundfrågor (KS), Nationella försäkringscenter (NFC) och Lokala försäkringscenter (LFC). I detta avsnitt ges en beskrivning av handläggningen av internationella ärenden vid NFC och LFC. En beskrivning av handläggningen av internationella ärenden vid KS finns i avsnitt 3. Vid NFC handläggs ärenden där det geografiska avståndet mellan kund och handläggare har mindre betydelse och vid LFC handläggs ärenden där det finns behov av en nära kontakt med kunden. Denna organisatoriska uppdelning gäller även för de internationella ärendena Handläggning av internationella ärenden vid NFC Inom NFC-organisationen är huvuddelen av handläggningen av de internationella ärendena koncentrerad till kontoret i Visby (NFC Visby) och till viss del till kontoret i Malmö (NFC Malmö). NFC Visby har två enheter i Sunne respektive Haparanda. De förmåner som är koncentrerade till NFC Visby är sjuk- och aktivitetsersättning för utlandsbosatta (inklusive utlandsbosatta sjömän), ersättning vid arbetsskada, handikappersättning och vårdbidrag, underhållsstöd (beviljande och krav), internationell vård och återkrav och kontroll. Försäkringstillhörighet och EU-familjeförmåner handläggs vid NFC Visby och NFC Malmö. I ärenden där arbetsgivare sänder ut en arbetstagare för att arbeta i ett annat land har en del större företag tillgång till särskilda kontaktpersoner. Inom vissa förmånsslag finns etablerade kontaktvägar med socialförsäkringsorgan i framförallt de nordiska länderna. NFC Malmö och NFC Visby deltar även i samarbetet med Öresund direkt, Grensetjänsten och Nordkalottens gränstjänst (dessa verksamheter beskrivs under avsnitt 3.3.2). Vid NFC finns en bred språkkompetens bland medarbetarna, med 20-talet olika språk tillgodosedda.

20 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 20 (48) En skillnad i handläggningen av internationella ärenden i förhållande till den i nationella ärenden är att IT-stödet inte är lika väl utbyggt. Delvis beror detta förhållande på ärendenas komplexitet. De internationella ärendena kräver således ett större mått av manuell handläggning. I synnerhet gäller detta förhållande inom handläggning av ärenden om internationell vård. Nedan följer en beskrivning av de specifika internationella ärendeslag som handläggs koncentrerat. Därutöver kan tillämpning av det internationella regelverket bli aktuell inom nästan alla förmåner som administreras vid NFC. Exempelvis kan handläggare inom huvudsakligen nationella förmånsslag som t.ex. föräldrapenning och sjukpenninggrundande inkomst (SGI), tillämpa principer om sammanläggning vid fastställandet av rätt till förmån och storlek på SGI. Inom nästan alla ärendeslag utförs viss kontroll av försäkringstillhörighet. Sjukersättning och aktivitetsersättning Ansökningar om sjukersättning och aktivitetsersättning handläggs vid NFC Visby i de fall kunden är bosatt utomlands eller saknar känt hemvist. Inom EU/EES och Schweiz är det mest vanligt förekommande förfarandet att kunden lämnar in sin ansökan till behörig institution i bosättningslandet. Därefter aviserar bosättningslandet Försäkringskassan om att en ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning kommit in. Vid NFC Visby utreds sedan om formella och medicinska förutsättningar för rätt till aktuell förmån är uppfyllda, utifrån det svenska regelverket. För det fall rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning bedöms finnas i någon grad, kan det bli aktuellt med en samordning av ersättningar från övriga EU/EES-länder och Schweiz. Det som kännetecknar dessa ärenden är att många dokument är formulerade på andra språk, vilket ofta kräver en auktoriserad översättning. De medicinska underlagen är utformade på ett annat sätt än de svenska motsvarigheterna. Kommunikationen med kunden sker ofta på annat språk och det är vanligt att kommunikationen sker med e-post eller vanlig postförsändelse. Handikappersättning, ersättning vid arbetsskada och vårdbidrag NFC Visby utreder även ärenden om rätten till handikappersättning, ersättning vid arbetsskada och vårdbidrag. Oftast sker det i samband med att en person lämnar Sverige för att bosätta sig i ett annat land. Antalet ärenden är mycket få och handläggs av medarbetare som även handlägger ärenden om sjukersättning och aktivitetsersättning. Underhållsstöd och underhållsbidrag Handläggningen av ärenden om underhållsstöd och underhållsbidrag i internationella förhållanden är koncentrerad till NFC Visby. Det avser ärenden där den bidragsskyldige bor utomlands eller bor i Sverige och har inkomster i eller från utlandet. NFC Visby handlägger både den bidragsberättigades rätt till underhållsstöd och ansökningar om indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden. Även ärenden där den bidragsberättigade finns i

21 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 21 (48) utlandet och behöver hjälp med att driva in underhållsbidrag från en bidragsskyldig bosatt i Sverige handläggs vid NFC Visby. Internationell vård Handläggningen av ärenden som gäller rätten till vårdförmåner i EU/EESländerna eller Schweiz samt rätten till sjukvårdsförmåner i de länder med vilka Sverige ingått konventioner och överenskommelser har Försäkringskassan koncentrerat till NFC Visby. Med vårdförmåner avses i detta sammanhang sjukvård, tandvård, hjälpmedel, läkemedel m.m. som ges fritt eller till reducerat pris inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i ett land. Det kan vara fråga om både nödvändig och planerad vård. Ärendena avser såväl personer som tillfälligt vistas i Sverige och har fått vård här, som personer som tillfälligt vistas i utlandet. Även pensionärer bosatta utomlands kan omfattas av dessa regler. Handläggningen kräver ett samarbete med bl.a. kommuner och landsting, apotek och utländska institutioner inom i första hand EU/EES eller Schweiz. En annan del av verksamheten består i utfärdande av diverse intyg och fakturahantering. Handläggningen är till stor del manuell och saknar i stort ett IT-stöd. Många dokument är på annat språk och försäkringsmedicinska rådgivare konsulteras i frågor om vårdmetoder m.m. I många ärenden krävs även svar från annat land. Återkrav Vid NFC hanteras återkrav avseende de förmåner som handläggs inom NFCorganisationen. En särskild grupp placerad vid NFC Visby handlägger återkrav avseende personer som avregistrerats och inte längre tillhör det svenska socialförsäkringssystemet. Det innebär en hantering av återkrav för samtliga förmåner. Förfrågningar från andra EU/EES-länder eller Schweiz med begäran om avräkning mot förmån är också koncentrerad till denna arbetsgrupp. Försäkringstillhörighet Handläggningen av ärenden om försäkringstillhörighet är koncentrerad till NFC i Malmö och NFC Visby. Området kan delas upp i tre huvudtyper av ärenden; registrering, avregistrering och lagval enligt EU:s samordningsbestämmelser eller konventionsbestämmelser. Ärenden där kunden väntar på en förmån och utsändningsärenden prioriteras. Många situationer kan vara komplicerade att ta ställning till och kräver god kännedom om EU:s regelverk. Det har etablerats nära kontakter med en del större företag och arbetsgivare, som har många utsända medarbetare. Särskilda kontaktpersoner är utsedda och det ges specialinriktad information som genomförs på olika sätt. Det förekommer även gemensamma informationsträffar med olika grupper tillsammans med exempelvis Skatteverket och Migrationsverket. Samarbetet med andra länders institutioner varierar från land till land. I enskilda ärenden finns det standardiserade blanketter som används gemensamt inom hela EU/EES och Schweiz.

22 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 22 (48) EU-familjeförmåner Familjeförmåner enligt definitionen i förordning (EG) 883/2004 är sådana förmåner som har syftet att täcka utgifter som barnfamiljer har. Samordning av familjeförmåner kan bli aktuellt om det för samma barn och samma tid finns en rätt till förmån från mer än en medlemsstat. De svenska förmåner som samordnas som familjeförmåner är barnbidrag, förlängt barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag i form av särskilt bidrag till hemmavarande barn, studiebidrag, extra tillägg till studiebidrag, kommunalt vårdnadsbidrag och efterlevandestöd. Handläggningen av dessa ärenden är koncentrerad till NFC Malmö och NFC Visby. Ärendena kräver ofta omfattande utredningar och informationsinhämtning hos kunden och myndigheter i andra länder. Informationsutbytet sker till stor del manuellt. Många ärenden har lång handläggningstid beroende på att det kan ta lång tid att få behövliga svar från andra medlemsländer. Kunden blir som regel dock inte lidande ekonomiskt, eftersom Försäkringskassan i många fall har möjlighet att fatta interimistiska beslut Handläggning av internationella ärenden på LFC Vid LFC handläggs ärenden där det generellt sett finns ett behov av nära kontakt mellan kund och handläggare. I dagsläget finns det knappt 50 LFCkontor, organiserade i fyra geografiska verksamhetsområden samt ett nationellt verksamhetsområde kallat Tidig Bedömning (TB) med fyra enheter. Den övervägande delen av internationella ärenden avser förmånerna sjukersättning och aktivitetsersättning för personer bosatta i Sverige samt vidare sjukpenning och samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering. Förekomsten av internationella ärenden i övriga förmånsslag som hanteras inom LFC, t.ex. assistansersättning, handikappersättning och vårdbidrag, är så liten att den inte närmare behandlas i denna rapport. Mot bakgrund av att det ofta finns ett behov av någon form av möte mellan kund och handläggare handläggs de internationella ärendena integrerat med övriga ärenden. Det innebär att det, förutom för utlandsbosatta sjömän, inte finns någon nationellt koncentrerad verksamhet som enbart fokuserar på internationella ärenden. Handläggningen av de flesta ärenden för utlandsbosatta sjömän sker på Sjöfartskontoret, som är placerat på ett LFC-kontor i verksamhetsområde Väst. Sjukpenning/Rehabilitering Vid TB tas kundens ansökan om sjukpenning emot och här fattas det första beslutet om rätten till ersättning. I de fall sjukfallet fortsätter tar Fortsatt Bedömning och Samordning (FBS) som finns på LFC-kontoren över kundens ärende. Där arbetar en personlig handläggare vidare med ärendet i nära kontakt

23 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 23 (48) med kunden och aktuella aktörer, t.ex. hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. De internationella ärenden som förekommer inom sjukpenningområdet är då en person som bor i ett EU/EES-land eller i Schweiz och arbetar i Sverige blir sjuk och begär sjukpenning, eller i den omvända situationen, personen bor i Sverige och arbetar i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Dessa personer brukar benämnas som s.k. gränsarbetare och exempel på sådana situationer är när en person bor i Finland och arbetar i Sverige eller när en person bor i Sverige och arbetar i Norge. Arbetslandet ansvarar för ersättning vid sjukdom och bosättningslandet ansvarar för eventuell arbetslivsinriktad rehabilitering. För att underlätta för kunderna och administrationen kan medlemsländerna i vissa fall ingå överenskommelser, t.ex. om att utbetalningen av ersättningen kan göras i bosättningslandet på bekostnad av det behöriga landet och utifrån detta lands regler. Sjukersättning och aktivitetsersättning Ansökningar om aktivitetsersättning och sjukersättning för personer som är bosatta i Sverige utreds av personliga handläggare vid LFC-kontoren och beslut om rätt till ersättning fattas av särskilt utsedda beslutsfattare efter föredragning. Internationella ärenden förekommer i sjukersättnings- eller aktivitetsersättningsärenden som handläggs inom LFC i de situationer då kunden som ansöker om sjukersättning eller aktivitetsersättning har varit bosatt eller arbetat i annat EU/EES-land, Schweiz eller konventionsland. Oavsett om Försäkringskassan beslutar att bevilja eller avslå en ansökan är Försäkringskassan skyldig att avisera det andra landet när det kommer in en ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning till Försäkringskassan eller när Försäkringskassan ska pröva rätten till ersättning med stöd av 36 kap. 25 SFB (utbyte av sjukpenning till sjukersättning eller aktivitetsersättning). Om institutionerna i de båda länderna beviljar någon grad av ersättning samordnas ersättningarna. Rätten till sjukersättning när det gäller internationella ärenden utreds på samma sätt och av samma handläggare som de nationella ärendena, förutom att handläggaren i ett internationellt ärende hämtar in specifika uppgifter från kunden och i vissa fall läkaren med anledning av den internationella anknytningen. Beräkningen av sjukersättningen görs av särskilda handläggare som är specialiserade på beräkningsområdet. Det är samma handläggare som arbetar med samordning av ersättningen, fastställer den svenska försäkringstiden och aviserar det andra landet. I dessa fall förekommer det viss lokal koncentration av de internationella ärendena till vissa handläggare. Det finns även s.k. gränsarbetare inom sjuk- och aktivitetsersättningsområdet. Det förekommer t.ex. att en person, som bor i Sverige och arbetar i Norge

24 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 24 (48) blivit sjuk och uppbär sjukpenning från Norge, och därefter ansöker om sjukersättning från Sverige. Sjöfartskontoret På grund av sjöfartens internationella natur och de speciella omständigheterna till sjöss regleras socialförsäkringen för sjömän i särskilda regler som bl.a. finns i socialförsäkringsbalken, konventioner och särskilda regler i EU:s förordningar om samordning av sociala trygghetssystem. Sjöfartsbranschen har de senaste åren, till följd av att allt fler redare väljer att flagga fartyg i andra länder än i Sverige, krympt kraftigt i Sverige. Trots detta, finns det inom sjöfartsbranschen en högre andel personer som arbetar i Sverige och bor i något annat land, än i många andra branscher. Vanligast förekommande är att personer som arbetar på svenska fartyg bor på Åland eller i Finland och i något mindre utsträckning Estland och Polen, och arbetar inom färjetrafiken i Östersjön. Det finns även en inte obetydlig del sjömän som är bosatta i Danmark eller Norge, som arbetar på färjor eller i offshoreverksamhet. Inom internationell transport finns också fortfarande en relativt stor andel sjömän som är bosatta på Filippinerna och arbetar under s.k. TAP-avtal (avtal för tillfälligt anställda befäl från länder utanför EU/EES och Schweiz). Utöver ovanstående grupper är det också relativt vanligt att enstaka personer som bor i andra länder arbetar på svenska fartyg utan att något särskilt mönster kan urskiljas avseende bosättning. Förmåner som handläggs vid Sjöfartskontoret är försäkringstillhörighet, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, EU-familjeförmåner, sjukpenning, förebyggande sjukpenning, rehabiliteringsersättning, smittbärarersättning, graviditetspenning och ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning, om det finns ett pågående sjukpenningärende. Det finns också en hel del förmånsslag som inte handläggs vid Sjöfartskontoret, men ärenden inom dessa förmånsslag är, förutom ärenden enligt arbetsskadeförsäkringen, sällan förekommande för utlandsbosatta sjömän. Det som kännetecknar ärendena för utlandsbosatta sjömän är att kontakten med kunden i regel sker på annat språk och via telefon eller e-post. Medicinska underlag är ofta utformade på andra sätt än de svenska motsvarigheterna och de innehåller andra uppgifter, skrivna på andra språk. 2.4 Samverkan och samarbete med andra myndigheter i Sverige och andra länder i generella frågor och individuella ärenden I avsnitt återfinns en beskrivning av i huvudsak det uppdrag som Försäkringskassan har enligt 7 myndighetsförordningen att ge stöd till regeringen vid Sveriges deltagande i verksamheten inom EU och annat internationellt arbete, vilket leder till ett samarbete mellan myndigheter och institutioner på såväl nationell som internationell nivå.

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (6) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Uppdrag om arbetet med att ta bort hinder för den fria rörligheten

Uppdrag om arbetet med att ta bort hinder för den fria rörligheten 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om arbetet med att ta bort hinder för den fria rörligheten Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2010 fått i uppdrag att senast den 28 maj 2010

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8 VÄGLEDNING 2010:2 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden Uppdrag Regeringen har givit Försäkringskassan i uppdrag att redogöra för de ändringar som hitintills

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

REMISSVAR. Datum

REMISSVAR. Datum REMISSVAR 1 (7) Datum 2017-01-26 KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. ToR-utredningen

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. ToR-utredningen Svensk social trygghet i en globaliserad värld ToR-utredningen ToR-utredningen Syftet är att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Justitieombudsmannens granskning 2013

Justitieombudsmannens granskning 2013 1 (13) Justitieombudsmannens granskning 2013 1 Sammanfattning Under 2013 kom det in 377 anmälningar mot Försäkringskassan till Justitieombudsmannen (JO) att jämföra med 416 anmälningar under 2012. Det

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Sammanfattning I betänkandet behandlar

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

HFD 2014 ref 64. Försäkringskassan motsatte sig bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 64. Försäkringskassan motsatte sig bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 64 Utan hinder av 4 kap. 5 socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 2 juli 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 augusti 2013

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, VÄGLEDNING 2004:11 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningen uppdateras fortlöpande. När en vägledning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54. EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Sammanfattning. Socialdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54. EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Sammanfattning. Socialdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen Socialdepartementet 2016-01-17 KOM (2016) 815 Revidering av rådets och Europaparlamentets förordning om

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Wimi 2005 FK90010_003_G Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1759/2013, ingiven av Thierry Paquet, belgisk medborgare, om de frivilliga brandkårernas

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner EU-familjeförmåner En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller på

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) 1 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) Wimi FK90010_005_G 2 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna!

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna! Välkomna! Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Uppdraget Medborgarna Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:31

Regeringens proposition 2012/13:31 Regeringens proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2012/13:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD

SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD I ANDRA EU-MEDLEMSSTATER Socialförsäkringssystemen måste samordnas för att stödja den fria rörligheten för personer inom EU. Tidigare bestämdes det regelverk som gäller för anställda

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Kommittédirektiv. Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehållsoch. Dir. 2015:50

Kommittédirektiv. Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehållsoch. Dir. 2015:50 Kommittédirektiv Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehållsoch arbetstillstånd Dir. 2015:50 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer