ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Tomas Eriksson, VD Malungshem AB Rolf Davidsson, kommunchef Utses att justera Ola Olin Per-Ola Sjödén Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Bitte Lindberg Ås, ej 45 Gun Byttner 45 Justerande... Ola Olin Per-Ola Sjödén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 44 Redovisning av Malungshem AB Ramar för borgen 2013, justering Investeringsmedel 2013, revidering Planeringsdialog 2013, återrapportering Folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun Lokalt partistöd Antal ledamöter i kommunfullmäktige Arvodesregler och arvodesnivåer för förtroendevalda Arbetsordning för kommunfullmäktige Revisionsreglemente Detaljplan för Ravinen Detaljplan för Våffelstuga på Gusjön 6: Besvarande av interpellation angående hängbron i Malung Besvarande av interpellation angående färskvattenfrågan i Sälenområdet Avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot i arvodes- och organisationskommittén Avsägelse av uppdrag som ersättare i arvodes- och organisationskommittén respektive ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i kulturnämnden respektive ersättare i kommunfullmäktige Val av ersättare i byggnadsnämnden Val av ledamot i arvodes- och organisationskommittén Val av ersättare i arvodes- och organisationskommittén Val av ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning Motion angående fixartjänst i Malung-Sälens kommun Motion angående grundskolorna i Malung... 24

3 Kommunfullmäktige Dnr Redovisning av Malungshem AB Tomas Eriksson, VD för Malungshem AB, besöker kommunfullmäktige för att presentera sig samt för att redogöra för diverse aktuella verksamhetsfrågor och projekt för bolaget. Montören färdigställdes den sista april. VAMAS och service- och teknikförvaltningen är sedan maj månad inflyttade i kontorslokalerna i fastigheten. Om- och tillbyggnad av centrumhuset i Sälen beräknas kunna påbörjas v. 26 och vara färdigt till den 31 oktober Vad gäller andra pågående projekt sker översyn av bredbandsutbyggnad, utarbetande av affärs- och handlingsplan för bolaget över den närmaste sjuårsperioden samt kartläggning och eventuell förändring av bolagets organisation. Viktiga strategiska framtidsfrågor för bolaget är genomförande av översyn gällande möjlig utveckling av Kringlan. Bolaget kommer även att arbeta med effektiviseringar vad avser såväl energi som underhållsarbete.

4 Kommunfullmäktige Dnr Ramar för borgen 2013, justering 1. Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av beslut från den 17 december 2012, 123, punkten (2), att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sälen Centrum HB om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Sälen Centrum HB låneförpliktelser, avseende utbyggnad av vårdcentralen i Sälen Centrum. Beslutet förutsätter att Backahill AB, som äger resterande 50 % av Sälen Centrum HB, går in med 50 % i underborgen. 3. En delfinansiering från varje delägare för projektet för om- och tillbyggnad av Sälen centrum, motsvarande tkr vardera, godkänns. 4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef bemyndigas att i förening underteckna för Malung-Sälens kommuns räkning för ovan angivna borgensåtagande för Sälens Centrum HB. Bitte Lindberg Ås (S) och Johnny Skottheim (S) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 dec 2012, 123, Ramar för borgen 2013 där en av beslutspunkterna var att höja borgenstaket för Malungshem AB från tkr till tkr för att finansiera Sälen Centrum HB investering om en utbyggnad av vårdcentralen i centrumhuset i Sälen. Backahill AB som äger resterande 50 % av Sälen Centrum HB går in med 50 % i underborgen. Malungshem AB har genom VD nu inkommit med en ansökan om en minskning av borgenstaket för Malungshem AB från tkr till tkr. Vidare har Sälen Centrum HB genom VD inkommit med en ansökan om en kommunal borgen om tkr, där Backahill AB går in med 50 % i underborgen, för investeringen om utbyggnad av vårdcentralen i centrumhuset i Sälen.

5 Kommunfullmäktige fortsättning Denna proprieborgen tecknas för en period, som motsvarar den löptid, som beslutas i och med upphandlingen av krediten. Denna proprieborgen kan tecknas för krediter upptagna i någon eller flera av följande kreditinstitut; Kommuninvest, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Stadshypotek. Kommuninvest har meddelat att de endast kan låna ut till majoritetsägda bolag enligt deras regelverk. Då Sälen Centrum HB endast ägs till 50 % av ett kommunalt bolag, kan Kommuninvest inte medverka vid en upphandling av lån för Sälen Centrum HB. om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson har upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 10 juni 2013, med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet beslutar den 11 juni 2013, 126, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson har efter kontakter med Malungshem AB, genomfört viss revidering i upprättat tjänsteutlåtande, vad avser förslag till beslut i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår den 17 juni 2013, 96, följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av beslut från den 17 december 2012, 123, punkten (2), att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sälen Centrum HB om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Sälen Centrum HB låneförpliktelser, avseende utbyggnad av vårdcentralen i Sälen Centrum. Beslutet förutsätter att Backahill AB, som äger resterande 50 % av Sälen Centrum HB, går in med 50 % i underborgen. 3. En delfinansiering från varje delägare för projektet för om- och tillbyggnad av Sälen centrum, motsvarande tkr vardera, godkänns. 4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef bemyndigas att i förening underteckna för Malung-Sälens kommuns räkning för ovan angivna borgensåtagande för Sälens Centrum HB. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

6 Kommunfullmäktige fortsättning Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Bitte Lindberg Ås (S) och Johnny Skottheim (S) deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 14 juni Ansökan om minskning av kommunal borgen för Malunghem AB, daterad 12 juni Ansökan om kommunalborgen för Sälen Centrum HB, daterad 14 juni Redogörelse gällande om- och tillbyggnad av centrumhuset i Sälen, daterad 14 juni Malungshem AB Sälen Centrum HB KFV

7 Kommunfullmäktige Dnr Investeringsmedel 2013, revidering Överföring av ej åtgångna investeringsmedel från 2012 till 2013, för färdigställande av samtliga investeringsobjekt enligt upprättat förslag, godkänns. Vissa investeringsobjekt är försenade och har inte kunnat slutföras i tid. Förseningarna avser IT-investeringar samt inköp av utrustning för räddningstjänsten. Mot bakgrund av detta önskas vissa belopp överföras från 2012 till Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2013 att överföring av ej åtgångna investeringsmedel från 2012 till 2013, för färdigställande av samtliga investeringsobjekt enligt upprättat förslag, godkänns. Budgetutskottet föreslår den 30 april 2013, 37, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, samt beslutar att investeringsprocessen i sin helhet behandlas vid budgetutskottets sammanträde den 28 maj Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013, 71, bifall till budgetutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 22 april Överföring av investeringsmedel från 2012 till KFV

8 Kommunfullmäktige Dnr , Planeringsdialog 2013, återrapportering Behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden senareläggs. Kommunstyrelsen kallade alla nämndspresidier och förvaltningschefer /motsvarande till årets planeringsdialog den 25 april Planeringsdialogen inleddes av kommunstyrelsens ordförande och ekonomistrateg Tobias Birgersson kommenterade föregående års resultat, aktuell prognos för mars månad samt redovisade idag kända fakta kring ekonomi 2014 och framåt. Då befolkningsminskningen ger försämrade intäkter i form av skatter och statsbidrag ger detta förändrade förutsättningar inför kommande planperiod. Vid dialogen presenterade nämndsordförandena förutsättningar inför 2014 för respektive nämnd med utgångspunkt från resultat 2012 och de frågor som är aktuella under pågående verksamhetsår. Synpunkter på strukturkostnader och kommande investeringsbehov redovisades också. Under dagen togs även frågeställningar av mer principiell karaktär upp. Utvecklad samverkan och prioriteringar avseende investeringar behandlades bland annat. En slutsats efter den genomförda planeringsdialogen var att de förändrade förutsättningarna ställer krav på kommunstyrelsen och nämnderna att gemensamt och i dialogform fortsätta arbetet med att balansera kommunfullmäktiges mål med de stramare ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 att budgetutskottet föreslår kommunfullmäktiges presidium att senarelägga behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden samt att ytterligare en planeringsdialog genomförs. Budgetutskottet föreslår den 30 april 2013, 38, bifall till tjänsteutlåtandets förslag med tillägget att ytterligare planeringsdialog genomförs den 31 maj 2013, samt beslutar att fastställt återrapporteringsdatum för budgetutskottets beslut den 5 mars 2013, 20, att lämna ärendet avseende strukturella överkostnader till de politiska partierna för vidare beredning, upphävs. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 72, att ytterligare en planeringsdialog genomförs den 31 maj Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå att behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden senareläggs. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige fortsättning Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 april Sammanfattning från planeringsdialogen den 25 april KFV

10 Kommunfullmäktige Dnr Folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun 1. Folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun fastställs. 2. Lokala målområden och indikatorer för Malung-Sälens kommun godkänns. Enligt beslut i folkhälsorådet ska ett folkhälsopolitiskt program upprättas. Programmet ska behandla folkhälsa generellt samt vara kopplat till kommunala styrdokument. Främst är det kommunens verksamhetsplan som ligger till grund för programmet. Det folkhälsopolitiska programmet ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet har godkänt programmet och beslutat att det ska skickas vidare till kommunstyrelsen, för slutligt godkännande av kommunfullmäktige. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 april 2013 att folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun fastställs samt att lokala målområden och indikatorer för Malung-Sälens kommun godkänns. Arbetsutskottet beslutar, den 7 maj 2013, 94, att genomföra viss justering i upprättat förslag samt föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag med gjord justering. Kommunstyrelsen beslutar den 15 maj 2013, 73, om vissa redaktionella justeringar av förslaget till folkhälsopolitiskt program och föreslår med gjorda justeringar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av folkhälsosamordnare Eva Malmqvist, daterat 15 april Förslag till folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun, med lokala målområden och indikatorer. Folkhälsosamordnaren

11 Kommunfullmäktige Dnr Lokalt partistöd Lokalt partistöd i Malung-Sälens kommun ska utgöras av ett grundbidrag på kr och ett mandatstöd på kr per år från och med mandatperioden Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Arvodes- och organisationskommittén har utarbetat förslag avseende lokalt partistöd, att gälla för Malung-Sälens kommun från och med den nya mandatperioden Ärendet behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 28 februari 2013 att lokalt partistöd i Malung-Sälens kommun ska utgöras av ett grundbidrag på kr och ett mandatstöd på kr per år från och med mandatperioden Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 8 mars 2013, 6, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Arbetsutskottet föreslår den 7 maj 2013, 96, bifall till arvodes- och organisationskommitténs förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013, 74, bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Dnr Antal ledamöter i kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat, 39 stycken, för nästa mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Arvodes- och organisationskommittén har utarbetat förslag avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige för nästa mandatperiod. Ärendets behandling Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 12 april 2013, 9, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat för nästa mandatperiod. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 97, bifall till arvodes- och organisationskommitténs förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2013, 75, bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Dnr Arvodesregler och arvodesnivåer för förtroendevalda 1. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 90 % av riksdagsmannaarvodet. 2. Uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av riksdagsmannaarvodet. 3. Arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. 4. Bestämmelserna gäller från och med nästa mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Arvodes- och organisationskommittén har att utarbetat förslag avseende arvodesregler och arvodesnivåer för förtroendevalda, att gälla för Malung-Sälens kommun från och med nästa mandatperiod. Ärendets behandling Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 12 april 2013, 8, att arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 90 % av riksdagsmannaarvode, att uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av riksdagsmannaarvodet samt att arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 7 maj 2013, 98, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 76, att återremittera ärendet för vidare beredning. Arvodes- och organisationskommittén beslutar den 24 maj 2013, 10, att vidhålla sitt förslag från den 12 april 2013, 8. Kommunstyrelsen föreslår den 4 juni 2013, 89, bifall till arvodes- och organisationskommitténs förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Dnr Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt upprättat förslag, daterat 4 juni Kommunfullmäktiges presidium konstaterade vid sammanträdet den 9 januari 2013, 3, anledning att vidta åtgärder för att säkerställa nämndernas redovisningsskyldighet i enlighet med 3 kap. 15 i kommunallagen. Kommunkansliet och kontoret för verksamhetsstöd gavs därför i uppdrag att göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att tydliggöra formerna för återredovisning. Ett förslag till reviderad arbetsordning har tagits fram. Förutom att paragrafen om nämndernas ansvar inför fullmäktige förtydligats, har även paragrafen som behandlar prövning av frågan om ansvarsfrihet och anmärkning skrivits om. Ett tillägg som slår fast fullmäktiges rätt att tillsätta fasta och tillfälliga beredningar har också gjorts. I övrigt har en mer redaktionell översyn av enstaka punkter i arbetsordningen skett. Kommunfullmäktiges presidium har den 15 april 2013, 8, tillstyrkt att förslaget till arbetsordning förs vidare till antagande. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 maj 2013 att arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 21 maj 2013, 105, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 4 juni 2013, 83, om vissa justeringar i upprättat förslag och föreslår, med gjorda justeringar, bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 10 maj Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.

15 Kommunfullmäktige Dnr Revisionsreglemente Ärendet återremitteras för vidare beredning. Kommunfullmäktiges presidium har i anslutning till arbetet med att göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning konstaterat behovet att göra vissa anpassningar av revisionsreglementet. De justeringar som gjorts under beredningen är ett förtydligande av revisorernas uppdrag samt vissa tydliggöranden avseende revisorernas rapportering. Därutöver har reglementet kompletterats med en ny paragraf som reglerar revisorernas förhållande till fullmäktige och fullmäktiges presidium samt en paragraf avseende revisorernas arkiv. Förslaget till revisionsreglemente har skickats till kommunens revisorer, som inte anmält någon erinran mot förslag. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 maj 2013 att revisionsreglemente antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 21 maj 2013, 106, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 4 juni 2013, 84, bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden Bitte Lindberg Ås (S) föreslår att ärendet återremitteras för vidare beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om återremiss. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 10 maj Förslag till revisionsreglemente. Kommunstyrelsen

16 Kommunfullmäktige Dnr Detaljplan för Ravinen 1. Det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för Ravinen, med i april 2013 reviderad plankarta och planbeskrivning, antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat i Bygg Teknik AB i Malung i januari 2013, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen vid Sälfjällstorget. Planens syfte är att ändra gällande detaljplan så att en tvåvåningsbyggnad får uppföras i planens västra del (restaurang Ravinen, nuvarande Pinocchio) samt höja den tillåtna nockhöjden i planens östra del (restaurang Rådhuset). Samtidigt regleras tillfarterna till Ravinen och Torggallerian. Planförslaget innebär inget tillskott av nya bäddar. Upphävande av strandskyddet avses ske inom hela planområdet. Synpunkter på förslaget har under samrådet framförts av Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Trafikverket, Kommunala Handikapprådet och sakägare i form av Södra Rönningens samfällighetsförening och ägarna till Västra Sälen 14:13, 8:77 samt 8:74. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar och kompletteringar av planförslaget före utställelsen. Exploatören inkom med en förbindelse angående flyttning av vattenreservoarer och utförande av plantering. Vad gäller vattenförsörjning redovisades ett nytt upplägg där kommunal vattenförsörjning utgör långsiktig lösning men där en tillfällig lösning via Skistars/Lindvallens ledningssystem kan bli aktuell. Under utställelsen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Trafikverket, Miljönämnden och Dalarnas Museum. Inga erinringar har framförts. Efter utställelsen har en begränsad sakägarkrets hörts med anledning av en i april 2013 reviderad byggrätt för Rådhuset. Inga erinringar har framförts mot det reviderade förslaget. Det överlåts på kommunstyrelsen att avgöra hur kravet på exploateringsavtal ska vara tillgodosett innan detaljplanen antas av fullmäktige. Ett utlåtande har upprättats i maj Där föreslås att detaljplanen förs vidare till antagande av fullmäktige.

17 Kommunfullmäktige fortsättning Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planarkitekt Hans Johansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013 att det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för Ravinen, med i april 2013 reviderad plankarta och planbeskrivning, antas. Arbetsutskottet föreslår den 21 maj 2013, 108, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 4 juni 2013, 85, bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av planarkitekt Hans Johansson, daterat 8 maj Utlåtande av planarkitekt Hans Johansson, upprättat i maj Planhandlingar. Stadsbyggnadskontoret

18 Kommunfullmäktige Dnr Detaljplan för Våffelstuga på Gusjön 6:57 1. Det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för våffelstuga på Gusjön 6:57 antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. Ett förslag till detaljplan för våffelstuga på Gusjön 6:57, upprättat av Bygg-teknik i Malung AB i januari 2013, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Kläppen, ca 200 meter nordost om Tranantorget. Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförandet av serveringsbyggnader i högst två våningar och största byggnadsarea 300 m 2. Tre äldre timrade gårdsbyggnader planeras att flyttas till området och byggas om för att inrymma servering, kök, toaletter och förråds- och personalutrymmen. Synpunkter på förslaget framfördes under samrådet av länsstyrelsen, räddningstjänsten, miljönämnden, VAMAS, kommunala handikapprådet och Dalarnas museum samt av ägaren till Gusjön 6:96. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar av planförslaget inför utställelsen. Under utställelsen har skriftliga yttranden inkommit från länsstyrelsen och trafikverket. Inga erinringar har framförts. Ett utlåtande har upprättats i april Enligt utlåtandet föreslås att detaljplanen förs vidare till antagande. Ärendets behandling Byggnadsnämnden föreslår den 15 maj 2013, 55, att det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för våffelstuga på Gusjön 6:57 antas. Kommunstyrelsen föreslår den 4 juni 2013, 90, bifall till byggnadsnämndens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av planarkitekt Hans Johansson, daterat 15 maj Utlåtande av planarkitekt Hans Johansson, upprättat 30 april Planhandlingar. Stadsbyggnadskontoret

19 Kommunfullmäktige Dnr Besvarande av interpellation angående hängbron i Malung Interpellationen anses besvarad. Tom Martinsson (M) har till kommunfullmäktige den 29 april 2013, 40, inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) angående hängbron i Malung. Kurt Podgorski (S) har upprättat ett svar på interpellationen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Interpellation angående hängbron i Malung, daterad 18 april Svar på interpellation angående hängbron i Malung.

20 Kommunfullmäktige Dnr Besvarande av interpellation angående färskvattenfrågan i Sälenområdet Ärendet bordläggs. Jörgen Lind (M) har till kommunfullmäktige den 29 april 2013, 41, inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) angående färskvattenfrågan i Sälenområdet. Kurt Podgorski (S) har upprättat ett svar på interpellationen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige, mot bakgrund av att Jörgen Lind (M) är frånvarande vid dagens sammanträde, beslutar att bordlägga ärendet. Interpellation angående färskvattenfrågan i Sälenområdet, daterad 29 april Svar på interpellation angående färskvattenfrågan i Sälenområdet. Jörgen Lind

21 Kommunfullmäktige Dnr Avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden Ingemar Petersons (S) avsägelse godkänns. Ingemar Peterson (S) har i en skrivelse daterad 22 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden, daterad 22 maj Ingemar Peterson

22 Kommunfullmäktige Dnr Avsägelse av uppdrag som ledamot i arvodes- och organisationskommittén Mats Eklunds (ober.) avsägelse godkänns. Mats Eklund (ober.) har i en skrivelse daterad 24 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ledamot i arvodes- och organisationskommittén. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Avsägelse av uppdrag som ledamot i arvodes- och organisationskommittén, daterad 24 maj Mats Eklund

23 Kommunfullmäktige Dnr Avsägelse av uppdrag som ersättare i arvodes- och organisationskommittén respektive ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen Jan Jespersens (S) avsägelse godkänns. Jan Jespersen (S) har i en skrivelse daterad 22 maj 2013 avsagt sig uppdragen som ersättare i arvodes- och organisationskommittén respektive ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Avsägelse av uppdrag som ersättare i arvodes- och organisationskommittén respektive ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen, daterad 22 maj Jan Jespersen

24 Kommunfullmäktige Dnr Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i kulturnämnden respektive ersättare i kommunfullmäktige 1. Anita Ågrens (M) avsägelse godkänns. 2. Valberedningen uppdras att bereda ärendet. Anita Ågren (M) har i en skrivelse daterad 9 juni 2013 avsagt sig alla sina politiska uppdrag. Avsägelsen omfattar således uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i kulturnämnden respektive ersättare i kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt att uppdra till valberedningen att bereda ärendet. Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i kulturnämnden respektive ersättare i kommunfullmäktige, daterad 9 juni Anita Ågren Valberedningen

25 Kommunfullmäktige Dnr Val av ersättare i byggnadsnämnden Till ersättare i byggnadsnämnden, för perioden från den 15 juli 2013 och som längst till att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan: Maggie Ahlbin (S) Stenheden Sälen Ingemar Peterson (S) har i en skrivelse daterad 22 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och har att utse ny ersättare i byggnadsnämnden. Ärendets behandling Valberedningen föreslår den 17 juni 2013, 5, att Maggie Ahlbin (S) utses till ersättare i byggnadsnämnden. Valberedningens ordförande Lilian Olsson (S) redogör för valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla valberedningens förslag. Maggie Ahlbin

26 Kommunfullmäktige Dnr Val av ledamot i arvodes- och organisationskommittén Till ledamot i arvodes- och organisationskommittén, för perioden från den 15 juli 2013 och som längst till att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan: Per-Ola Sjödén (MSP) Box Öje Mats Eklund (ober.) har i en skrivelse daterad 24 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ledamot i arvodes- och organisationskommittén. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och har att utse ny ledamot i arvodes- och organisationskommittén. Ärendets behandling Valberedningen föreslår den 17 juni 2013, 6, att Per-Ola Sjödén (MSP) utses till ledamot i arvodes- och organisationskommittén. Valberedningens ordförande Lilian Olsson (S) redogör för valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla valberedningens förslag. Per-Ola Sjödén

27 Kommunfullmäktige Dnr Val av ersättare i arvodes- och organisationskommittén Till ersättare i arvodes- och organisationskommittén, för perioden från den 15 juli 2013 och som längst till att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan: Ronny Larsson (S) Västra Fors Byväg 182 A Malungsfors Jan Jespersen (S) har i en skrivelse daterad 22 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i arvodes- och organisationskommittén. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och har att utse ny ersättare i arvodesoch organisationskommittén. Ärendets behandling Valberedningen föreslår den 17 juni 2013, 7, att Ronny Larsson (S) utses till ersättare i arvodes- och organisationskommittén. Valberedningens ordförande Lilian Olsson (S) redogör för valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla valberedningens förslag. Ronny Larsson

28 Kommunfullmäktige Dnr Val av ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen Till ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen, för perioden från den 15 juli 2013 och som längst till att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan: Bengt Nilsson (S) Malungshemsvägen Malung Jan Jespersen (S) har i en skrivelse daterad 22 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och har att utse ny ersättare i ungdomsoch demokratiberedningen. Ärendets behandling Valberedningen föreslår den 17 juni 2013, 8, att Bengt Nilsson (S) utses till ersättare i ungdoms- och demokratiberedningen. Valberedningens ordförande Lilian Olsson (S) redogör för valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla valberedningens förslag. Bengt Nilsson

29 Kommunfullmäktige Dnr Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, för perioden från den 15 juli 2013 och som längst till att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan: Sigvard Axbom (MSP) Idfjärden Malung Ann-Louise Eklund (MSP) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige har den 29 april 2013, 43, godkänt avsägelsen och har följaktligen att utse ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Ärendets behandling Valberedningen föreslår den 17 juni 2013, 9, att Sigvard Axbom (MSP) utses till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Valberedningens ordförande Lilian Olsson (S) redogör för valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla valberedningens förslag. Sigvard Axbom

30 Kommunfullmäktige Dnr Motion angående fixartjänst i Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen uppdras att bereda ärendet. Lilian Olsson, Sofia Söderström, Åsa Hedlöf och Maria Olsson, samtliga (S), har inkommit med en motion daterad 24 maj 2013, angående fixartjänst i Malung-Sälens kommun. I motionen yrkas att kommunen inrättar en fixartjänst, att alla som fyllt 75 år borde få ett hembesök samt att hembesöken ska vara avgiftsfria. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet. Motion angående fixartjänst i Malung-Sälens kommun, daterad 24 maj Kommunstyrelsen

31 Kommunfullmäktige Dnr Motion angående grundskolorna i Malung Kommunstyrelsens uppdras att bereda ärendet. Thomas Ericsson, Hans-Petter Paulsen och Martina Henriksson, samtliga (FP), har inkommit med en motion daterad 17 juni 2013, angående grundskolorna i Malung. I motionen yrkas att det sätts igång en utredning som ska ta fram en långsiktig plan för utvecklingen av kommunens skolor. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet. Motion angående grundskolorna i Malung, daterad 17 juni Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2013-04-29 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.30-21.30. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Ungärde skola, Lima, kl. 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sebastian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-11-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-04 1. Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-04 1. Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00. Kommunstyrelsen 2014-11-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.10, 19.10-20.30. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Administrationen LSS, kl. 13:

Administrationen LSS, kl. 13: fe 3 Ä Socialnämnden 2016-04-14 1 Plats och tid Beslutande Administrationen LSS, kl. 13:00-15.45 arina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M) Birgitta Örjas (S) Jörgen Norén (S) Lars-Erik Bech (V)

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Ungärde skola, Lima, kl. 18:30-19:30 Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Anette Åhlenius, förvaltningschef kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer