Kvarkentrafiken SAMMANFATTNING. Kvarken Shortcut Project. Socio- och företagsekonomisk analys av. och en fast förbindelse över Kvarken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarkentrafiken SAMMANFATTNING. Kvarken Shortcut Project. Socio- och företagsekonomisk analys av. och en fast förbindelse över Kvarken"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Socio- och företagsekonomisk analys av Kvarken Shortcut Project Kvarkentrafiken och en fast förbindelse över Kvarken MARKNADSANALYS MARKKINA-ANALYYSI Kvarkenförbindelsen är en förutsättning för samarbetet över Kvarken och en förutsättning för att ha ett fungerande stråk Kvarken - short cut system från Norska kusten till Europa och Ryssland. Som en konsekvens av EU-inträdet förlorade linjen 1999 möjligheten till skattebefriad ombordförsäljning. Passagerarantalet på förbindelsen har därefter minskat till en tiondel och det tidigare väl uppbyggda gränsöverskridande samarbetet har starkt försvagats. Samtidigt har andra färjeförbindelser genom undantagsregler kunnat behålla förmånerna och öka passagerartalen. Kvarkenrådet har låtit ÅF och Liidea genomföra en bred analys av Kvarkentrafiken på kort och lång sikt. Denna ska ligga till grund för en förnyad kommunikationsvision och en strategi för stegvis utveckling av förbindelsen. Detta dokument är en sammanfattning av studien, som kan läsas i sin helhet på Jämförelsealternativet Utvecklad färjetrafik Frekvens - järnväg 4,5 h 3 h 1 h 7 h 3 h 3,5 h h Antaget 80 km/h på vägnätet (snabbtåg ej beaktade på land) EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav Cross-border cooperation over mountain and sea

2 Stark förbindelse som förlorat mycket Färjelinjen Umeå-Vasa var grundstommen för det tidigare omfattande samspelet över Kvarken. Från nära en miljon resor 1998 har passagerarna efter upphörandet av taxfree minskat till färre än resor Trafiken via Åland, som fortfarande har skattefri ombordförsäljning, har fortsatt att öka, liksom vägtrafiken via Haparanda. För att klara trafikens ekonomi har biljettpriserna höjts avsevärt, vilket medverkat till de låga passagerartalen. I jämförelsen nedan mellan olika linjer i Östersjön ser vi de mycket stora skillnaderna avseende biljettpris, men även övriga standardfaktorer, mellan Kvarkentrafiken och andra linjer Passagerarvolym över Kvarken Äldre data saknas Godstrafiken över Kvarken fortsatte att utvecklats starkt under 2000-talet. Antalet godsenheter ökade med cirka 53 procent mellan 1998 och 2008, vilket är mer än för både färjetrafiken över Ålands hav och vägförbindelsen Haparanda-Torneå Passagerarvolym över Ålands hav Godstransporter över Kvarken (lastbilar). Restider, reguljära priser och utbud på Kvarkenförbindelsen och på jämförbara färjelinjer. Sträcka (nm) (1 nm 1,85 km) Umeå - Vasa Mariehamn - Kapellskär Mariehamn - Stockholm Visby - Oskarshamn Visby - Nynäshamn Trelleborg - Sassnitz 52 nm 36 nm 50 nm 54 nm 80 nm 60 nm Restid 4,5 h 2-2,5 h 2-3 h 3,5 h 4 h Enkelbiljett Bil m. passagerare 100 Personbil Buss m. 24 pass 220 Shopping Nej Ja Ja Ja Ja Ja Restaurang Ja, café Ja Ja Ja Ja Ja Övriga nöjen Nej Ja Ja Ja Ja Ja Tax-free Nej Ja Ja Nej Nej Nej

3 ulk Stark samhällsutveckling på båda sidor Det sker nu stora satsningar på transportinfrastruktur på båda sidor om Kvarken. Dessa satsningar kommer att leda till ökad tillgänglighet för gods och människor till Kvarkenförbindelsens brohuvuden och medverkar till ökad bärkraft för Kvarkenförbindelsen. Befolkningarna ökar på båda sidor om Kvarken och bedöms fortsätta att öka. I norra Sverige och Finland finns stora Narvik potentiella malmförekomster. När dessa utvinns, kommer de att få stora effekter på infrastruktur och godsflöden i vissa stråk. Även energisektorn växer snabbt, med biobränsle och vindkraft som starka näringar. Både den finska och svenska sidan har betydelsefull tillverkningsindustri och skogsbaserad industri. Finska sidan har även betydande jordbruksproduktion, särskilt Södra Österbotten. Båda sidorna har omfattande offentlig service, varvid särskilt framträder Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. I Norge finns, utöver omfattande industri och offentlig sektor, betydande fiske och fiskodling. Handelsutvecklingen är mycket stark i östvästliga relationer. Handeln med Ryssland har vuxit snabbast från en tidigare mycket låg nivå. Med nuvarande standard på förbindelsen bedöms godstrafiken över Kvarken fortsätta att öka på både kort och lång sikt, medan persontrafiken bedöms ligga relativt konstant på dagens låga nivå. Lättkombiterminal Stensele, vid BioStor, 7 mn Tvärstråket Upprustning Storuman - Umeå, 5 mn Botniabanan Ny järnväg mn Rundvik Industrispår, 25 mn Nyland - Sundsvall Uppgradering Ådalsbanan, 685 mn Resecentrum Sundsvall, mn Sundsvall Stambanan Ökad kapacitet 31 mn Umeå Vasa Luleå Skellefteå Piteå Resecentrum, 5-10 mn Skellefteå Väg 363 Ombyggnader, 4 mn Umeå Hamn Rätning av kurva på E12, ev. ny järnvägsanslutning, uppgradering av färjekajen och ny omlastningsterminal, 12 mn Umeå Ö Resecentrum, 30 mn Umeå Umeå Godsbangård och Umeå C, 100 mn Förbifart E4/E12, 70 mn Uleåborg Vasa-Seinäjoki Elektrifiering, 20 Mn Seinäjoki - Uleåborg Upprustning, inkl. tilläggspår mellan Karleby och Ylivieska Fas 1: 190 Mn (klart 2010) Fas 2: 360 Mn Jakobstad Sjöfartsleden till Jakobstad 3 Mn Vasa Nysträckning Riksväg Mn Vasa Airport Logistics Center Vasa hamn Generalplan Riksväg 19 Förbifart Seinäjoki 63 Mn Oslo Havn Beslutade infrastrukturåtgärder till Åbo Helsingfors tbulk Kapellskär 3

4 Utvecklingsscenarier för färja och flyg I tabellen nedan redovisas de studerade scenarier som avser den medellånga sikten med ett tidsperspektiv på 5-10 år framåt. I. Nytta-Nöje har en färja anpassad både för godstrafik och ett större utbud för passagerare ombord. II. Frekvens har mindre kapacitet, men högre hastighet och en betydligt frekventare tidtabell. III. Utvecklad flygtrafik, har reguljär flygförbindelse Umeå-Vasa. IV. Kombinationsalternativ kombinerar scenario II och III. I analyserna har dessa alternativ jämförts mot ett jämförelsealternativ, som beskriver ett Status Quo-läge. Visionen är en fast förbindelse I uppdraget har också ingått att analysera Kvarkenregionens vision om en fast förbindelse över Kvarken. Samma sträckningar har studerats som i studien Skillnaderna är främst förändrade omvärldsfaktorer avseende näringsliv, politiska prioriteringar, lokala miljöförutsättningar, och skärpta miljö-, klimat- och säkerhetskrav. Vidare har beaktats att beräkningsmetoderna för stora infrastrukturinvesteringar har förändrats. I analyserna har antagits att en fast förbindelse med väg eller järnväg kan realiseras tidigast 2035, vilket bl a kräver ambitiös marknadsuppbyggnad med allt mer förbättrad färjeförbindelse. Studerade trafikeringsscenarier i tidsperspektivet Jämförelsealternativ Färja Nytta- Nöje Färja Frekvens Utvecklad flygtrafik Kombinationsalt. Färjeturer per vecka Flygturer per vecka Restid till havs färja Restid Umeå C - Vasa C - med färja+personbil med färja/flyg+kollektivtrafik Passagerarkapacitet färja Passagerarkapacitet flyg Passagerarkapacitet per år Lastkapacitet bilar: färja (dygn) 260 (260) 500 (715) 250 (640) 260 (260) 250 (500) Lastkapacitet längdmeter: färja (dygn) 850 (850) (2285) 800 (2060) 850 (850) 800 (1600) Biljettpriser (2009 års nivå) - Vuxen / Rabatt / 80 - Personbil med passagerare Lastbil med släp/trailer Café/Rest/Shop/Nöjen ja/ - / - / - ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/- ja/ - / - / - ja/ja/ja/ja

5 Många vill kunna nyttja förbindelsen mer Kvarkenrådet har låtit genomföra stora ambitiösa resvaneundersökningar på färjelinjen åren 1997, 2000 och Intervjuundersökningarna innefattade frågor om hur resandet skulle förändras i frekvens om olika förhållanden ändrades. På motsvarande sätt har flera intervjuundersökningar genomförts med transportföretag och stora godstransportkunder för att klargöra potentialerna för godstrafiken i de olika scenarierna. I samband med denna studie har ytterligare 27 organisationer intervjuats under januari - april Antal personresor per år Med hjälp av dessa data har prognoser tagits fram för passagerar- och godstrafiken, se nedan. Både passagerartrafiken och godstrafiken bedöms öka i de olika scenarierna. Godsvolymerna bedöms få en betydande tillväxt de närmaste 5-7 åren efter att förbindelsen utvecklats. Därefter bedöms utvecklingen bli mer måttlig. Persontrafiken bedöms öka mest i successivt Frekvens till en nivå ca 3 ggr så stor som idag, men ändå bara till ca 1/3 av passagervolymerna med tax-free. Med fast förbindelse skulle flödena öka drastiskt mycket mer, särskilt för personresor. Väg, Hög Utveckling Prognos Järnväg, Hög Väg, Måttlig Järnväg, Måttlig Färja Frekvens Färja Nytta-nöje Färja + Flyg Färja Jämförelsealternativ Antal enheter motsvarande lastbilar Väg, Hög Väg, Trolig Prognos Väg, Låg Utveckling Färja Frekvens Färja Nytta-nöje Färja Jämförelsealternativ Lastbilar

6 Förutsättningar finns för lönsam färjetrafik Fartygstekniken har utvecklats snabbt det senaste decenniet. Passagerarfärjorna i Östersjön är nu betydligt snabbare och bekvämare än tidigare. Motortekniken har också utvecklats med bränsleeffektivare motorer som kan köras på förnybara bränslen. Med nuvarande godsutveckling bedöms en ny färja behövas senast 2015 för att kunna möta behoven. En ny färja över Kvarken skulle behöva ha stort lastbilsdäck och stuverimöjligheter samtidigt som passagerarutrymmena behöver vara av tillräckligt god standard. Analyserna av intervjuundersökningarna 2000 och 2004 visar en överprissättning på biljetter. En prissänkning skulle ge fler resenärer och därmed något högre totala biljettintäkter. Den företagsekonomiska analysen tyder på att de ökande godsvolymerna och ökade biljettintäkter skulle ge förbättrade förutsättningar för lönsam färjetrafik utan samhällsstöd. RG Line har också visat en positiv MEUR 2020 Nytta-Nöje Frekvens Flyg* Kombination Intäkter Operationella kostnader Fasta & finansiella kostnader Resultat *) exkl färja resultatutveckling och gick med vinst Färjescenarierna Nytta-Nöje och Frekvens visar på god lönsamhet för 2020 men är förknippade med stora färjeinvesteringar och väntas inledningsvis gå med förlust i några år. Att Kvarkenförbindelsen är kort ökar lönsamhetsförutsättningarna med strängare miljökrav och dyrare energipriser då alternativen kan vara långa omvägar. Analysen visar att samhällsvinsterna blir betydligt större om förbindelsens standard kan höjas. En rimlig nivå vore ett samhällsstöd per resa som motsvarar skattebortfallet för trafiken på Ålands hav (ca 40 euro per resa), eller åtminstone den nivå som Sverige betalar till Gotlandstrafiken (ca 25 euro per resa). Skattefinansiering MEUR/ÅR 0,5 Kvarken Skattefinansiering EUR/RESA 7 Kvarken 40 Gotland 25 Gotland ca Ålands hav ca Ålands hav Skattebortfall Sverige Skattebortfall Finland Kvarkentrafiken behöver en färja med högsta isklass, god standard på passagerarutrymmena, hög godskapacitet och helst möjligheter till stuverigods. (Montage baserat på m/s Visby) 6

7 Visionen intressant för fördjupade studier En fast förbindelse med väg eller järnväg över Kvarken skulle innebära en stor systemförändring av transportsystemet i norra Europa, och innebär stora nyttor för integrationen inom EU och samspelet inom Kvarkenregionen. De beräknade kostnaderna och nyttorna med en fast förbindelse har ökat sedan Kvarkenrådets studie Anslutning till det allmänna vägnätet och särskilt en järnvägsanslutning till Vasa har också blivit mer komplicerad genom att Kvarkens skärgård sedan 2006 är med på UNESCO:s lista över naturområden med världsarvsstatus. I denna studie, som bygger på i huvudsak gränsregionala potentialer, beräknas nyttorna i det bästa utfallet ge en nyttotäckning av ca 30% av investeringen. Detta är ett bättre utfall än vid den förra studien, men indikerar att förbindelsen, trots stora samhällsnyttor, fortsatt är samhällsekonomiskt svårmotiverad. De stora nyttorna tillsammans med de stora osäkerheterna gör att en fast förbindelse behöver bli en fråga för fördjupade analyser. Analyserna bör fokusera på ett vidgat transnationellt perspektiv, genomförbarhet avseende miljöintrånget och en fördjupad finansieringsdiskussion. Dessa analyser har inte varit möjliga inom ramen för detta arbete. UMEÅ N1 S2 N2 S1 Havsdjup 0-10 m m Vägförbindelse bro / tunnel Järnvägstunnel Färjeförbindelse Konstgjord ö Ventilationsö UNESCO Världsarv VASA Naturskyddsprogram & Natura km

8 Strategi för förbindelsen Baserat på scenarioanalyserna, prognoserna och den samhällsekonomiska analysen bedömer vi att en strategi för Kvarkenförbindelsen bör innefatta följande element, listade i ungefärlig kronologisk ordning: Begäran om likvärdiga marknadsmässiga villkor som för andra färjeförbindelser i Östersjön, exempelvis Ålands- och Gotlandstrafiken. Samverkan mellan regionerna, trafikoperatören, turismnäringen och godstransportaktörer för utveckling och marknadsföring av resepaket och logistiklösningar där färjan är en länk. Tydliggörande av Kvarkenförbindelsens funktion i en vision för ett vidare geografiskt sammanhang. Förberedelser för beställning av ett anpassat RoPax fartyg för att klara korta transport- och terminaltider, bekväma persontransporter och större godsvolymer. Målåret för detta bör vara när nuvarande upphandlingsperiod går ut, dvs Fartyget bör ha kapacitet för passagerare vid en dubbeltur per dag och ett lastdäck på filmeter för lastbilar. Vid två dubbelturer per dag räcker det med kapacitet för passagerare och filmeter för lastbilar. Nyttjande av möjligheter till ombordförsäljning och annat utbud ombord för att stärka passagerarunderlaget på fartyget och förbindelsens totalekonomi. Utveckling av anslutande infrastruktur, kollektivtrafik och transporttjänster för att öka tillgängligheten till färjeförbindelsen. I tidsperspektivet efter 2020 förstärkning under högsäsong med höghastighetsfärjor när passagerarkapaciteten blir otillräcklig. Fortsatt planeringsberedskap för en fast förbindelse, inklusive ytterligare utredningsinsatser avseende ett bredare transnationellt perspektiv, miljöstudier och finansieringslösningar. Det finns också ytterligare åtgärder som kan stärka Kvarkenförbindelsen på kort och lång sikt. Förbered en ansökan om Motorways of the Sea-status för Kvarkenförbindelsen. Klarlägg möjligheterna till försörjning av lokalt producerad biogas till färjetrafiken. Innevarande upphandlingsperiod Marknadsuppbyggnad Snabb tillväxt Mognadsfas Trafiktillväxt i takt med övrigt utbyte Sv/Fi Ev bygge av fast förb. Marknadsuppbyggnad Snabb tillväxt Nytt fartyg 2014/2015? Byggbeslut fast förbindelse? 8

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON DEN BREDA KORRIDOREN Förutsättningar och utmaningar för en samlad öst-västlig transportkorridor i mellersta Norden GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON Maj 2015 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE-116

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan RAPPORT Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan Jämtland och Västernorrlands län 2010-12-09 TRV 2010/32235 Konsult: Uppdragsledare: Utredare: Godsanalys: Persontrafikscenarier: Kapacitetsanalys: Layout:

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige 20 januari 2014 www.botniskakorridoren.com info@botniskakorridoren.com Omslagsbild: Norrlandskusten och anslutande

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Flygförbindelse Mittskandinavien

Flygförbindelse Mittskandinavien Flygförbindelse Mittskandinavien En förstudie utförd av Botnia Logistik AB på uppdrag av Handelskammaren Mittsverige och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Örnsköldsvik 2006-06-05 Sammanfattning Från

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Rikstrafiken RT 2008/38 2010-01-10 2 (78) Innehåll 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 4 1.2 GOTLANDSTRAFIKENS UTVECKLING 5 1.3 MÅL

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall Datum: 2011-11-24 1 (17) PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall JA bas 2020 UA1 Tr afikver kets huvudkalkyl NNK=-0,3 JA Anpassad Förstudien NNK=-0,03

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer