HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro"

Transkript

1 HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro Uppdraget Örebro läns museum fick försommaren 2003 i uppdrag att utreda historiken kring Gamla krematoriet i Örebro. Anledningen till detta var att Kyrkogårdsförvaltningen vid Örebro kyrkliga samfällighet då börjat planera för att renovera byggnaden invändigt och söka kyrkoantikvarisk ersättning för arbetet. Diskussioner har under en tid först om att här försöka få till stånd någon form av svenskt centrum för begravningskultur. Uppgifterna rörande krematoriets historia har hämtats från olika håll. Stadsarkivet i Örebro har material från byggnadens uppförande, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv har handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet, Örebro läns museums arkiv har fotografier, tidningsklipp och yttranden samt Antikvariskt Topografiska Arkivet på Riksantikvarieämbetet fotografier och yttranden. Det nyuppförda krematoriet är beskrivet i Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Uppgifter kring kremeringens historia är främst hämtade ur Nationalencyklopedin och Svensk uppslagsbok. Byggnaden har också besiktigats på plats. Bakgrunden till krematoriets uppförande Allmänt om eldbegängelse och kremering Eldbegängelse i svensk lagstiftning används ordet kremering från 1990 var förhärskande i Norden från bronsåldern till medeltidens början, då kristendomens införande medförde att jordbegravning blev allmän. I den antika kulturen förekom båda begravningssätten. Kremering har i synnerhet blivit förknippad med de hinduistiska och buddistiska kulturerna i Syd- och Sydöstasien, där den också förbundits med läran om återfödelse (reinkarnation). Intresset för kremering som en modern, västerländsk begravningsform växte fram vid slutet av 1700-talet och kan härledas från en rad skilda impulser. Vid mitten av 1800-talet fick

2 2 eldbegängelseidéerna ett starkare fotfäste. Till detta bidrog de rent praktiska problemen med jordbegravningar i de växande storstäderna. Det första krematoriet på kontinenten invigdes 1876 i Milano i Italien. Från kyrkligt håll fanns länge ett starkt motstånd på tankarna mot eldbegängelse. Romersktkatolska kyrkan var länge avvisande. Också inom de evangeliska kyrkorna var motståndet till en början starkt p.g.a. eldbegängelserörelsens ideologi. Eldbegängelse i Sverige Den främste föregångsmannen för kremering i Sverige var ingenjören Per Lindell ( ), på vars initiativ Svenska likförbränningsföreningen bildades 1882, från 1917 namnändrad till Svenska eldbegängelseföreningen (sedan 1983 ombildad till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund). Det bildades lokalavdelningar på olika håll i landet. Sveriges första provisoriska ugn byggdes 1887 vid Stockholms Norra begravningsplats. En permanent anläggning uppfördes 1909, efter ritningar av Gustaf Lindgren. Detta krematorium tillbyggdes med kolumbarium Byggnaden renoverades och återställdes I Göteborg uppfördes ett krematorium 1890 och som tredje plats i landet kom Örebro Därefter följde krematorier efter hand i flera städer. Ett mönsterbildande krematorium för Helsingborgs stad, ritat av Ferdinand Boberg, visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914 men kom inte att utföras. Krematoriet i Helsingborg kom först att uppföras i slutet av 1920-talet med Ragnar Östberg som arkitekt. Förutom ett kapell behövdes tekniska lokaler med eldbegängelseugn, vilka stod i förbindelse med varandra via en katafalkhiss. Krematorierna kom att utformas som gravkapell av mer eller mindre traditionell kyrklig karaktär, ofta liknande en förminskad församlingskyrka, i vars källarvåning ugnsavdelningen inrymdes. De första krematorierna i Sverige finansierades med donationsmedel eller genom insamlingar. För driften svarade Svenska Likförbränningsföreningens / Svenska Eldbegängelseföreningens olika lokalavdelningar. Inte förrän på 1930-talet anslog kyrkoråden medel till byggandet av krematorier samt tog på sig verksamhetsansvaret. Eldbegängelse i Örebro I Örebro bildades en lokalavdelning av Svenska Likbränningsföreningen 1888 av ett 50-tal personer, som var intresserade av likbränningsidén. Man samlade in pengar för att bygga ett krematorium men de insamlade medlen blev begränsade. Först genom en stor donation år 1918 av grosshandlare L.E.Andersson blev idén möjlig att förverkliga. I december 1921 invigdes krematoriet som det tredje i landet. Den förste som kremerades där var donator själv, den 23 oktober Under de första åren var antalet eldbegängelser få. Till de mera bemärkta personerna under denna tid hörde författarinnan Ellen Key år Antalet kremationer ökade successivt. Först 1949 blev eldbegängelsen avgiftsfri för församlingsbor.

3 3 Ellen Keys begravning Foto. S. Lindskog. ÖLM Krematoriet moderniserades vid renoveringsarbeten Det var i bruk till 1975, då det ersattes av en ny byggnad längre norrut på Norra kyrkogården. Under några år användes sedan krematoriet som kyrka av syrianska församlingen i Örebro men står nu tomt. Krematoriet år 1921 Donationen och ritningarna Det var alltså en donation 1918 som möjliggjorde uppförandet av krematoriet. Grosshandlare L.E. Andersson utfärdade på sin 70-årsdag ett gåvobrev, där han erbjöd sig att i Örebro uppföra ett värdigt begravningskapell med krematorium på mark som Örebro stad upplät och som Örebro stad därefter skulle överta skötseln för (det har inte gått att ta reda på när Örebro kyrkogårdsförvaltning övertog byggnaden). Donators avsikt var att det skulle uppföras ungefär som krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm. Arkitekt för krematoriet blev Gustaf Lindgren ( ), som ritat krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm några år tidigare ( ). Han blev 1887 arkitekt vid Överintendentsämbetet, 1889 fångvårdsstyrelsens arkitekt samt 1890 hovindendent. Han ritade en rad officiella byggnader, bl.a. fängelser, kyrkor och krematorier. De första ritningarna omarbetades efter olika synpunkter från byggnadskommittén. Det förslag som till slut godkändes hade förutom ett rektangulärt långhus även ett utbyggt kor. Krematoriet kunde börja byggas först på nyåret 1921 för att invigas i december samma år. Byggmästare var K.Karlsson sterbhus under ledning av verkmästare Emil Thorsén.

4 Gustaf Lindgrens första förslag från

5 5. Kapellet 1921 Bottenvåningen 1921 Källaren 1921

6 6 Exteriör Krematoriet är en hög och smal byggnad, orienterad i nord-sydlig riktning. Den innehåller två våningar samt källare. De mellanliggande bjälklagen är av armerad betong. Byggnaden är uppförd på en grund av betong. Murarna är av tegel men utvändigt klädda med finhuggen Närke-kalksten med rik dekor, enligt arkitektens egen beskrivning i en på svenska - närmast gotländska - medeltidsmotiv byggd stil. Kalkstenen levererades av Kumla kalkgruva. Byggnaden är täckt av ett sadeltak med skiffer från Grythytte skifferverk. Till entrén, som är belägen på södra gaveln, leder en hög och monumental trappa. Över portalen finns en skulptur av bildhuggaren J.A. Wetterlund. På ömse sidor om entrégaveln reser sig två dekorativt tornliknande, kalkstensklädda skorstenar. Interiör, kapellet Överst i byggnaden finns själva kapellet. Det är ett rektangulärt rum med smalare kor. Rummets främre del är treskeppig och utgör en enhet tillsammans med koret, som är avskilt från kyrkorummet med en kolonnuppburen vägg med ett större valv i mitten - en triumfbåge - och mindre valv på vardera sidan. Över ingångspartiet och dess förstuga finns en orgelläktare med orgel. Kapellet har synlig takstol, där innertaket i långhuset följer sadeltakets yttre form medan kortaket är lägre och plant. Taket har en kassettindelning med spontade bräder i fyllningarna. På långsidorna bärs taket upp av en bågfris med konsoler. Kapellet Foto: S.Lindskog. ÖLM Tegelväggarna är slammade med puts. De rundbågade fönstren är blyspröjsade med antikglas och enkla bågar. Såväl över altaret som över orgelläktaren finns en rund fönsteröppning med sammanlagt sju runda fönster i. Glasarbetet var levererat av aktiebolaget Konstglas i Stockholm. Golvet är av kalksten men med furuplankor under bänkarna. Flera detaljer är utförda av

7 7 huggen kalksten som portalomfattning, kolonner, kapitäl, konsoler, katafalk och altarbord. På altaret står ett altarskåp, konstnärligt skulpterat - arkitektens egna ord - av bildhuggaren Nils Olsson. Bänkarna är mörkbetsade och av furu. På ömse sidor av koret finns nischer för urnor, vilka är täckta med kalkstenshällar. En nisch med minnestavla är iordningställd för donator och hans familj. Orgeln kom från firman Setterqvist & Son i Örebro. Rummet är försett med dekormåleri; i taket, längs takfoten och dess bågfris, samtliga valvbågars slutstenar samt bröstningen under fönstren. Arbetet utfördes av dekorationsmålaren Bror Drake, som var verksam i Örebro län, efter arkitektens förslag (färglagda skisser finns på Stadsarkivet). Så här beskriver arkitekten själv dekoren: Kapellets mörkbetsade trätak är dekorerat med rik målning i tempera; väggarna prydas med en enkel fris i kalkfärg al secco under taklisten och ett draperimotiv från golvet till fönsterbröst. Väggarna skulle strykas med vit kalkfärg, vari ströpplas svagt med ljust grått (ur Specifikation och beskrivning över målningsarbeten i Örebro krematorie-kapell 11 aug. 1921). Det dekorerade kortaket. Foto: Erik Fant ATA. Den dekorerade öppna takstolen i kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Såväl själva takstolen som ramverket kring kassetterna var försedda med målad dekor liksom frisen över långsidornas bågfris. Dessutom skulle fönstrens, triumfbågens, orgelläktarens och bågfrisens valvringar markeras med gråa streck i fogarna kring varje ring. Valvstenarna målas ömsom grå och vita... (ur målningsbeskrivningen). Nedre delen av väggarna var dekorerad med en målad drapering, som upptill - i höjd med underkanten på fönstrens solbänkar - avslutades med en målad bård. Att döma av de färglagda skisserna användes - åtminstone i taket - främst röda och blå färger med gröna inslag mot den brunbetsade träkonstruktionen.

8 Några av Gustaf Lindgrens färglagda skisser till dekorationsmålning av kapellsalen 8

9 9 Främre partiet av kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Bakre partiet med läktaren. Foto: Erik Fant ATA. Belysningen bestod av två par lampetter av järn på väggarna i långhuset. I koret däremot fanns i var och en av de 36 kassetterna en glödlampa. Interiör, bottenvåning och källare Vad beträffar de övriga våningsplanen i byggnaden, dvs bottenvåningen och källaren, måste först nämnas att de båda stod i förbindelse med varandra genom att eldbegängelseugnen då upptog två våningsplan, där själva brännkammaren fanns i bottenvåningen medan ugnens eldningsdel fanns i källaren. I bottenvåningen fanns i övrigt arbetsrum med hydraulisk hiss från kapellet, ugn och insättningsapparat för kistorna, kontor, urnrum, arkiv, toalettrum och förvaringsrum för kistorna. Till bottenvåningen ledde dels en större port på västra långsidan in till arbetsrummet, dels en mindre dörr under trappan på östra långsidan till förvaringsrummet. Källaren användes till eldningsrum, värmelednings- och kolrum. Byggnaden uppvärmdes med en varmluftsapparat, varför det i källaren fanns en värmekammare. Enligt målningsbeskrivningen skulle de flesta rum i dessa delar av byggnaden limfärgas. Renoveringsarbeten Vid denna tidpunkt ombyggdes trappan, dels p.g.a. problem med inträngande vatten men också för att komma ifrån trappans branta stigning. Detta innebar att den förlängdes ca 2 m för att det skulle bli lättare att bära kistor. Vidare nyisolerades grunden, gjordes ett täckdike, lagades yttertaket samt omfogades skadade fogar med cementbruk.

10 10 Renoverings- och ombyggnadsarbetet 1952 Efter ett par decennier med ökande användning blev krematoriet på olika sätt omodernt och slitet. Redan 1941 togs det initiativ till att förbättra anläggningen, varför arkitekt Erik Fant vid Kungl. Byggnadsstyrelsen år 1942 fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. På grund av det rådande läget på byggnadsmarknaden kom inte arbetet att utföras förrän 1952, sedan förslaget bearbetats ytterligare. (Det är tyvärr inte möjligt att redovisa planritningarna, eftersom de ritningarna är dåligt bevarade och svåra att kopiera.) Behoven var delvis av teknisk natur men även de rådande estetiska idealen låg bakom de olika kraven. Av restaureringsförslaget från 1950 framgår att såväl kremationsugnen med handdriven hiss (som bara gick ner till bottenvåningen) som värmeanläggningen var bristfälliga och gammalmodiga. Innanfönster saknades och de blyspröjsade fönstren med sina ljust färgade glas och stormjärn var direkt inmurade i väggarna. Takstolen och trätaket var målat i delvis bjärta färger och väggarnas bemålning förtog verkan av kalkstensarbetets skulpturala delar. Belysningen var riklig - för riklig? - och koret ansågs överbelyst; särskilt störande är rundfönstret över altaret med sina sju gluggar. Här nämndes också de många glödlamporna i kortaket. Altarskåpet ansågs tarvligt målat. De genomförda åtgärderna var relativt omfattande, inte minst i bottenvåningen och i källaren. En helt ny elektriskt driven krematorieugn - incinerator - installerades i källaren liksom en ny hydraulisk hiss i nytt hisschakt. Det var då en mycket modern ugnsanläggning. Vidare anordnades ny värmeanläggning med elektriska väggradiatorer. Detta ledde till att ytor kunde frigöras både på bottenvåningen och i källaren. På bottenvåningen iordningställdes pyntrum, plats för kransförvaring, kylrum, skräprum, arbetsrum samt väntrum och kontor. En mellanvägg utan dörr sattes in på detta våningsplan. I källaren, där incineratorn placerades, ändrades delvis golvnivån. Rum som tidigare använts för kolupplag, värmekammare o.dyl. blev nu kylrum för kistförvaring, arbetsrum för askberedning o.likn. En ny trappa togs upp till källaren med ingång från en ny liten utbyggnad vid koret på västra sidan. En helt ny katafalkhiss installerades, som även gick ner till källaren. Kapellet Foto Knut Borg. ÖLM

11 11 Själva kapellet moderniserades också enligt tidens krav och ideal. De befintliga fönstren borttogs i hela byggnaden - utom i några småutrymmen vid entrén och i en källartrappa och ersattes av nya kopplade järnfönster - Götaverkens ferrofönster - med mörktonat antikglas med blyspröjs, där fönsterglasen i koret gjordes särskilt mörka. Vidare igenmurades fönstret över altaruppsatsen. Taket isolerades med stenullsmattor och erhöll ny panel mot kyrkorummet, där fyllningarna gjordes släta av plywood. I samband därmed luttvättades trätaket och laserades för lugnare intryck (enligt Fants restaureringsförslag från 1950). Elektriska värmeradiatorer placerades längs väggarna. Enligt förslaget skulle katafalken flyttas något åt söder för att få bättre utrymme vid altaret samt ett hål till schakt för kransar upptas i korgolvet. Om detta genomfördes har inte undersökts. Bänkarna byttes mot stolar, som ritats av Erik Fant. Trägolvet under de tidigare bänkarna ersattes av kalksten. Rummet ommålades fullständigt inuti, varvid väggarna enligt förslaget skulle borstas rena från damm och målningar och kalkas 2-3 ggr med Helsingborgskalk i en enhetlig varmgrå ton. Två nya nummertavlor tillkom. Belysningen förändrades genom att glödlamporna i kortaket togs bort liksom de befintliga vägglampetterna och ersattes av nya vägglampetter i kyrkorummet och koret. I övrigt skulle rummet belysas med stearinljus. Om altaruppsatsen verkligen ommålades har inte undersökts. Orgeln om- och nybyggdes av E.A. Setterqvist & Son, ett arbete som utfördes först Därutöver skedde visa förändringar i vindfånget, där dörren justerades. Bakre delen av kapellet. Foto Erik Fant ATA.

12 12 Åtgärder under senare delen av 1950-talet 1970-talet 1955 åtgärdades fuktskador på korets norra vägg, orsakade av läckor från taket och från den list som löper runt koret i höjd med innertaket. Därvid vidtogs olika åtgärder för att förbättra yttertaket här och avrinningen därifrån. Enligt ett förslag från 1968 ersattes de av Erik Fant ritade stolarna, som bedömdes vara små och obekväma, till stolar typ Freden, tillverkad av Gemla Fabriker. Den yttre renoveringen 1993 När byggnaden inte längre användes som krematorium efter 1975 gjordes heller inga underhållsåtgärder med tilltagande skador som följd. Det diskuterades om byggnaden skulle rivas eller ej men då byggnadens höga kulturhistoriska värde lyfts fram renoverades byggnaden utvändigt 1993 med ekonomiskt stöd från riksantikvarieämbetet. Därvid utfördes olika åtgärder på fasaderna med dess kalksten, fogar, fönster, dörrar, skorstenar, trappa, grund m.m. Delar av kalkstenen och kalkstensdekoren behandlades av konservator. Vidare omlades skiffertaket. Övriga åtgärder och renoveringar Därutöver har givetvis underhållsåtgärder av skiftande slag vidtagits på byggnaden vid olika tidpunkter, arbeten som inte gett några avtryck i de handlingar jag haft tillgång till. Förmodligen har de varit av mera begränsad art. Tekniska frågor har givetvis varit aktuella i en byggnad som denna med krematorieugn, som skulle fungera. Förslag till åtgärder Allmänt kan sägas att byggnaden bör genomgå erforderliga invändiga renoveringsarbeten för att den ska säkras för framtiden. Det finns en hel del skador på väggarna i själva kapellet, såväl kring koret som över orgelläktaren, där orsaken är tidigare takläckage. Även i utrymmena av mera teknisk art i de två övriga våningsplanen framgår det tydligt att byggnaden inte längre används kontinuerligt. Hur man ska gå tillväga i själva kapellet är inte lika självklart. Det finns ett par olika alternativ. - 1/ Att bibehålla rummet som det är och endast utföra nödvändiga underhållsåtgärder. I detta fall respekterar man de tankar och det synsätt Erik Fant hade vid sitt förändringsarbete på och 50-talet. Det tidigare utseendet med dekormåleriet kan redovisas med hjälp av fotografier och ritningar i en liten utställning på plats. Eventuellt kan smärre partier av kvarvarande måleri tas fram av konservator under de nuvarande

13 13 målningsskikten som ett exempel på det äldre utseendet. I detta fall skulle man vara konsekvent och låta korfönstret vara igensatt, ett fönster som kan vara lockande att åter ta upp. Att stolarna inte längre är kvar är något som får accepteras. De stolar med snörsitsar av dansk tillverkning, som införskaffades till Nicolaikyrkan i början av 1960-talet och som nu inte längre används där, skulle kunna vara en rimlig ersättare. - 2/ Att ta fram och rekonstruera det ursprungliga dekormåleriet. Vi beklagar idag att det ursprungliga dekormåleriet är borttaget, eftersom det enligt vårt sätt att se skulle ha varit en tillgång för rummet. Konservator Gabor Pasztor har nyligen gjort framtagningsprov och konstaterat att det finns färgspår kvar efter måleriet vid takfrisen, runt valvbågarna samt efter draperingsmålningen. I taket fanns inga färgspår kvar över huvud taget. Ytterligare färgspår kan tas fram vid behov. - a/ Att rekonstruera den skiftande färgsättningen på valvbågarna skulle förmodligen var ganska lätt att utföra. Men det skulle inte vara konsekvent, eftersom de ju bara utgör en del i en av arkitekten komponerad dekor. - b/ Dekormåleriet rekonstrueras på väggarna med hjälp av de framskrapade färgspåren och de svartvita fotografier men också med viss ledning av arkitektens färglagda dekorförslag. Eftersom det inte finns några färgspår i taket skulle man lämna detta därhän. Därmed återskapas inte hela rummet, endast delar av det. Det ur rumssynpunkt viktiga taket skulle kvarstå med sin sentida, neutrala färgbehandling. Detta är ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. I detta fall skulle korfönstret åter tas upp. - c/ Dekormåleriet rekonstrueras både på väggar och tak, på väggarna i enlighet med förslaget ovan men i taket som en friare rekonstruktion. Eftersom det här inte finns några spår alls att gå efter får man helt lita till de svartvita fotografierna och arkitektens färglagda dekorförslag. Här finns dock en osäkerhet, eftersom vi inte vet i vilken utsträckning förslaget följdes vid utförandet. Redan nu kan avvikelser konstateras i färgskalan. Detta är i än större utsträckning ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. Även i detta förslag skulle korfönstret åter öppnas. Beträffande utrymmena i bottenvåningen och i källaren bör främst erforderliga underhållsåtgärder utföras. Incineratorn torde bli allt mer kulturhistoriskt värdefull ju längre tiden går. För övrigt har man har lite friare händer här, eftersom flera av dessa utrymmen har gjorts om och / eller fått nya användningsområden sedan byggnadstiden. För att få ett större rum för ev. framtida utställningar el.likn. skulle den sekundärt tillkomna väggen i det större rummet i bottenvåningen kunna rivas. För STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS MUSEUM Estrid Esbjörnson

14 14 Källor och litteratur: Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsbok. Antikvariskt Topografiska Arkivet, Riksantikvarieämbetet: - fotografier, yttranden. Stadsarkivet i Örebro: - ritningar, skrivelser, diverse material från krematoriets planering och uppförande Örebro kyrkliga samfällighet, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv: - ritningar och olika handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet Örebro läns museums arkiv: - fotografier, tidningsklipp, yttranden (bl.a. dnr 227/86) Undersökning av väggar av tak efter kvarvarande målningsrester, utförd av Gabor Pasztor, Närkekonservatorn (Muntliga uppgifter) OBS! Fotografierna på Antikvariskt Topografiska (ATA) vid Riksantikvarieämbetet gällande Krematoriet på och 50-talen 10 st - är inscannade av ATA och finns på en CD på Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro.

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift Installation av högtalare 2014 Antikvarisk rapport Två av de nya högtalarna i Knista kyrka 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Gribbylunds kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Gribbylunds kapell Täby församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Gribbylundsvägen

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Strömsunds kapell, Storumans kommun, Västerbottens län

Strömsunds kapell, Storumans kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Strömsunds kapell, Storumans kommun, Västerbottens län Kapellmiljön Byn Strömsund ligger vid sjön Storuman, längs E12:an mellan

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM

2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM 2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM Johan Dellbeck, November 2008 Omslagsfotografi: Öregrunds kyrka, vy

Läs mer

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Lindesberg, Lindesbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

SPANNARBODA KYRKA. Harparboda 1:10, Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun, Örebro län

SPANNARBODA KYRKA. Harparboda 1:10, Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun, Örebro län Harparboda 1:10, Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun, Örebro län BESKRIVNING OCH HISTORIK Kyrkomiljön Spannarboda kyrka är belägen i det glest bebyggda stationssamhället Spannarboda i Fellingsbro

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift UTVÄNDIG MÅLNING 2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka under borttagning av färg på tornet. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 2011-09-13,

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Resarö kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Resarö kapell Vaxholms församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Ytterby 4:175,

Läs mer

HÄLLEFORS KYRKA. Hällefors Kyrkby 4:4, Hällefors församling, Hällefors kommun, Örebro län

HÄLLEFORS KYRKA. Hällefors Kyrkby 4:4, Hällefors församling, Hällefors kommun, Örebro län Hällefors Kyrkby 4:4, Hällefors församling, Hällefors kommun, Örebro län BESKRIVNING OCH HISTORIK Kyrkomiljön Hällefors kyrka är belägen i västra utkanten av Hällefors centralort omgiven av skogsbygd.

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Samhället Ursviken ligger vid Skellefteälvens utlopp ca 13

Läs mer

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Bredaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:43 Anders Franzén

Läs mer

BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift UTVÄNDIGA RENGÖRINGS- och MÅLNINGSARBETEN 2008 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult Bo kyrka efter arbetet Estrid Esbjörnson,

Läs mer

Danderyds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:31

Danderyds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:31 Danderyds kyrka Antikvarisk kontroll vid öppnande av igenmurad port, Danderyds kyrka, Danderyd socken, Danderyd kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2007:31 Danderyds kyrka Antikvarisk kontroll vid öppnande

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Skogsö kapell. Gunilla Nilsson/Lisa Sundström Rapport 2011:5

Skogsö kapell. Gunilla Nilsson/Lisa Sundström Rapport 2011:5 Skogsö kapell Antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkobyggnad och utvändig markförändring, Skogsö kapell och kyrkogård, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland Gunilla Nilsson/Lisa Sundström Rapport

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Häringe kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Häringe kapell Västerhaninge-Muskö församling, Södertörns kontrakt, Stockholms

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

Avasjö kapell, Borgafjäll, Dorotea kommun, Västerbottens län

Avasjö kapell, Borgafjäll, Dorotea kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Avasjö kapell, Borgafjäll, Dorotea kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Avasjö kapell är beläget i fjällbyn Borgafjäll, ca 103

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Kulturmiljöavdelningen, Rapport nr 2008:14, Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN.

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:23 Anette Lund/Lars-Erik Sjögren DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. INNEHÅLL Bakgrund...3 Bygglovarkiv Sundsvalls

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

Tomaskyrkan 2006-11-08 digitalfotografier Rolf Hammarskiöld

Tomaskyrkan 2006-11-08 digitalfotografier Rolf Hammarskiöld TOMASKYRKAN Cedern 1, Badelunda församling, Västerås stad, Västmanlands län Kyrkomiljön Västeråsstadsdelen Skiljebo i nordost byggdes till större delen ut på 1960-och 70-talen. Bebyggelsen är genomgående

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel Lillkyrka kyrka Installation av ny styr- och övervakningsanläggning för klimatförbättrande åtgärder i Lillkyrka kyrka, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke, 2013. Anneli Borg Rapport 2014:11 Engelbrektsgatan

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Allhelgonakyrkan Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Allhelgonakyrkan Katarina församling, Södermalms kontrakt, Stockholms stift,

Läs mer

Tjällmo. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Tjällmo. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Tjällmo Besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Tjällmo, besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Måleriets skick, sammanfattning Måleriet är i princip orört sedan det framtogs

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758.

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758. BACKA KYRKA Backa, som är en av Hisingens sju socknar, tillhörde Norge fram till freden i Roskilde år 1658 då hela Hisingen och Bohuslän blev svenskt. Socknen omtalas för första gången år 1388 i Röde bok,

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

VEDEVÅGS KYRKA. Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län

VEDEVÅGS KYRKA. Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län BESKRIVNING OCH HISTORIK Kyrkomiljön I utkanten av Vedevågs brukssamhälle ligger Vedevågs kyrka på en höjd. Kyrkoanläggningen Kyrkan

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kummelnäs kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kummelnäs kapell Boo församling, Värmdö kontrakt, Stockholms stift Kummelnäs

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland. Helén Sjökvist

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:71 Norrby kyrka Isolering av vindsbjälklag Antikvarisk kontroll Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning... 1 Historisk

Läs mer

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:42 Kila kyrka - ny läktarunderbyggnad Antikvarisk kontroll Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Helén Sjökvist Kila kyrka Ny läktarunderbyggnad Antikvarisk

Läs mer

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av högtalarsystem. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av högtalarsystem. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift Annefors kapell Antikvarisk medverkan i samband med installation av högtalarsystem Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:5 Britt-Marie

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift Gustav Adolfs kyrka Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:20 Britt-Marie

Läs mer

Välkommen till Sjonhem kyrka

Välkommen till Sjonhem kyrka SJONHEM KYRKA Välkommen till Sjonhem kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift Annefors kapell Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:28 Britt-Marie

Läs mer

Kullerstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: västra triumfbågsmuren med de visa jungfrurna

Kullerstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: västra triumfbågsmuren med de visa jungfrurna Kullerstad Besiktning av kalkmåleri 2015-03-06 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: västra triumfbågsmuren med de visa jungfrurna Kor och triumfbågsmur, sammanfattning Korvalvets målningar är i nymålade

Läs mer

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Vikmanshyttans historia går tillbaka till 1500-talets slut då de tre första hammarsmedjorna

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Rytterne kyrka. Installation av ny brand- och inbrottsanläggning. Antikvarisk rapport. Fiholm 1:2 Rytterne socken Västmanland.

Rytterne kyrka. Installation av ny brand- och inbrottsanläggning. Antikvarisk rapport. Fiholm 1:2 Rytterne socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:23 Rytterne kyrka Installation av ny brand- och inbrottsanläggning Antikvarisk rapport Fiholm 1:2 Rytterne socken Västmanland Boel Melin Rytterne kyrka Installation

Läs mer

Vårby Gårds kyrka. Eva Wallström Rapport 2004:42

Vårby Gårds kyrka. Eva Wallström Rapport 2004:42 Vårby Gårds kyrka Antikvarisk kontroll vid arbetsmiljöåtgärder, Vårby Gårds kyrka, S:t Mikaels församling, Huddinge socken, Huddinge kommun, Södermanland Eva Wallström Rapport 2004:42 Vårby Gårds kyrka

Läs mer

Sankt Örjans kyrka, Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Sankt Örjans kyrka, Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Sankt Örjans kyrka, Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Samhället Skelleftehamn, ca 15 km öster om

Läs mer

DELSBO KYRKAS GRAVKAPELL

DELSBO KYRKAS GRAVKAPELL Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:03 DELSBO KYRKAS GRAVKAPELL Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak Delsbo kyrka Delsbo socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2010 Daniel Olsson DELSBO KYRKAS

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kista kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kista kyrka Kista församling, Spånga kontrakt, Stockholms stift kv Danmark 3, Kista

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21 Glanshammars kyrka Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014 Anneli Borg Rapport 2014:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

BLÅVIKS KYRKA Blåviks socken Boxholm kommun Linköpings stift Östergötlands län

BLÅVIKS KYRKA Blåviks socken Boxholm kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2006 BLÅVIKS KYRKA Blåviks socken Boxholm kommun Linköpings stift Östergötlands län BLÅVIKS KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Rapport 2012:218 Antikvarisk medverkan Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor

Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:8 Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor Installation av inbrottslarm Antikvarisk rapport Björskogs prästgård 4:8 Kungs - Barkarö prästgård 1:2 Himmelsberga 8:1

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift BYTE AV VÄV PÅ VÄGGARNA MÅLNINGSARBETEN NYA RADIATORER RAMP TILL KORET 2010-2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka med ny väv på väggarna. Estrid

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan. Kort historik. Magdalena Jonsson, 2006

Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan. Kort historik. Magdalena Jonsson, 2006 Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan Magdalena Jonsson, 2006 Kort historik Oskars socken är en skogsbygd i sydöstra delen av Nybro kommun. Socknen tillhörde ursprungligen Mortorps socken.

Läs mer

Material- och arbetsbeskrivning att lända till efterrättelse vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924

Material- och arbetsbeskrivning att lända till efterrättelse vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924 Material- och arbetsbeskrivning att lända till efterrättelse vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924 Byggnaden uppföres ifullöverensstämmelse med denna arbetsbeskrivning, bifogade ritningar samt

Läs mer

tre andliga rum i ytterstaden ytterstadsprojektet en kulturhistorisk inventering 1 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

tre andliga rum i ytterstaden ytterstadsprojektet en kulturhistorisk inventering 1 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u tre andliga rum i ytterstaden ytterstadsprojektet en kulturhistorisk inventering 1 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Till vänster: Markuskyrkan i Björkhagen. Foto: Mauro Rongione, SSM. Stockholms

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 7 (f.d. Hus 29 Hudbod (senast livsmedelsindustri) Adress: Styckmästargatan 11-13 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer