HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro"

Transkript

1 HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro Uppdraget Örebro läns museum fick försommaren 2003 i uppdrag att utreda historiken kring Gamla krematoriet i Örebro. Anledningen till detta var att Kyrkogårdsförvaltningen vid Örebro kyrkliga samfällighet då börjat planera för att renovera byggnaden invändigt och söka kyrkoantikvarisk ersättning för arbetet. Diskussioner har under en tid först om att här försöka få till stånd någon form av svenskt centrum för begravningskultur. Uppgifterna rörande krematoriets historia har hämtats från olika håll. Stadsarkivet i Örebro har material från byggnadens uppförande, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv har handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet, Örebro läns museums arkiv har fotografier, tidningsklipp och yttranden samt Antikvariskt Topografiska Arkivet på Riksantikvarieämbetet fotografier och yttranden. Det nyuppförda krematoriet är beskrivet i Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Uppgifter kring kremeringens historia är främst hämtade ur Nationalencyklopedin och Svensk uppslagsbok. Byggnaden har också besiktigats på plats. Bakgrunden till krematoriets uppförande Allmänt om eldbegängelse och kremering Eldbegängelse i svensk lagstiftning används ordet kremering från 1990 var förhärskande i Norden från bronsåldern till medeltidens början, då kristendomens införande medförde att jordbegravning blev allmän. I den antika kulturen förekom båda begravningssätten. Kremering har i synnerhet blivit förknippad med de hinduistiska och buddistiska kulturerna i Syd- och Sydöstasien, där den också förbundits med läran om återfödelse (reinkarnation). Intresset för kremering som en modern, västerländsk begravningsform växte fram vid slutet av 1700-talet och kan härledas från en rad skilda impulser. Vid mitten av 1800-talet fick

2 2 eldbegängelseidéerna ett starkare fotfäste. Till detta bidrog de rent praktiska problemen med jordbegravningar i de växande storstäderna. Det första krematoriet på kontinenten invigdes 1876 i Milano i Italien. Från kyrkligt håll fanns länge ett starkt motstånd på tankarna mot eldbegängelse. Romersktkatolska kyrkan var länge avvisande. Också inom de evangeliska kyrkorna var motståndet till en början starkt p.g.a. eldbegängelserörelsens ideologi. Eldbegängelse i Sverige Den främste föregångsmannen för kremering i Sverige var ingenjören Per Lindell ( ), på vars initiativ Svenska likförbränningsföreningen bildades 1882, från 1917 namnändrad till Svenska eldbegängelseföreningen (sedan 1983 ombildad till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund). Det bildades lokalavdelningar på olika håll i landet. Sveriges första provisoriska ugn byggdes 1887 vid Stockholms Norra begravningsplats. En permanent anläggning uppfördes 1909, efter ritningar av Gustaf Lindgren. Detta krematorium tillbyggdes med kolumbarium Byggnaden renoverades och återställdes I Göteborg uppfördes ett krematorium 1890 och som tredje plats i landet kom Örebro Därefter följde krematorier efter hand i flera städer. Ett mönsterbildande krematorium för Helsingborgs stad, ritat av Ferdinand Boberg, visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914 men kom inte att utföras. Krematoriet i Helsingborg kom först att uppföras i slutet av 1920-talet med Ragnar Östberg som arkitekt. Förutom ett kapell behövdes tekniska lokaler med eldbegängelseugn, vilka stod i förbindelse med varandra via en katafalkhiss. Krematorierna kom att utformas som gravkapell av mer eller mindre traditionell kyrklig karaktär, ofta liknande en förminskad församlingskyrka, i vars källarvåning ugnsavdelningen inrymdes. De första krematorierna i Sverige finansierades med donationsmedel eller genom insamlingar. För driften svarade Svenska Likförbränningsföreningens / Svenska Eldbegängelseföreningens olika lokalavdelningar. Inte förrän på 1930-talet anslog kyrkoråden medel till byggandet av krematorier samt tog på sig verksamhetsansvaret. Eldbegängelse i Örebro I Örebro bildades en lokalavdelning av Svenska Likbränningsföreningen 1888 av ett 50-tal personer, som var intresserade av likbränningsidén. Man samlade in pengar för att bygga ett krematorium men de insamlade medlen blev begränsade. Först genom en stor donation år 1918 av grosshandlare L.E.Andersson blev idén möjlig att förverkliga. I december 1921 invigdes krematoriet som det tredje i landet. Den förste som kremerades där var donator själv, den 23 oktober Under de första åren var antalet eldbegängelser få. Till de mera bemärkta personerna under denna tid hörde författarinnan Ellen Key år Antalet kremationer ökade successivt. Först 1949 blev eldbegängelsen avgiftsfri för församlingsbor.

3 3 Ellen Keys begravning Foto. S. Lindskog. ÖLM Krematoriet moderniserades vid renoveringsarbeten Det var i bruk till 1975, då det ersattes av en ny byggnad längre norrut på Norra kyrkogården. Under några år användes sedan krematoriet som kyrka av syrianska församlingen i Örebro men står nu tomt. Krematoriet år 1921 Donationen och ritningarna Det var alltså en donation 1918 som möjliggjorde uppförandet av krematoriet. Grosshandlare L.E. Andersson utfärdade på sin 70-årsdag ett gåvobrev, där han erbjöd sig att i Örebro uppföra ett värdigt begravningskapell med krematorium på mark som Örebro stad upplät och som Örebro stad därefter skulle överta skötseln för (det har inte gått att ta reda på när Örebro kyrkogårdsförvaltning övertog byggnaden). Donators avsikt var att det skulle uppföras ungefär som krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm. Arkitekt för krematoriet blev Gustaf Lindgren ( ), som ritat krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm några år tidigare ( ). Han blev 1887 arkitekt vid Överintendentsämbetet, 1889 fångvårdsstyrelsens arkitekt samt 1890 hovindendent. Han ritade en rad officiella byggnader, bl.a. fängelser, kyrkor och krematorier. De första ritningarna omarbetades efter olika synpunkter från byggnadskommittén. Det förslag som till slut godkändes hade förutom ett rektangulärt långhus även ett utbyggt kor. Krematoriet kunde börja byggas först på nyåret 1921 för att invigas i december samma år. Byggmästare var K.Karlsson sterbhus under ledning av verkmästare Emil Thorsén.

4 Gustaf Lindgrens första förslag från

5 5. Kapellet 1921 Bottenvåningen 1921 Källaren 1921

6 6 Exteriör Krematoriet är en hög och smal byggnad, orienterad i nord-sydlig riktning. Den innehåller två våningar samt källare. De mellanliggande bjälklagen är av armerad betong. Byggnaden är uppförd på en grund av betong. Murarna är av tegel men utvändigt klädda med finhuggen Närke-kalksten med rik dekor, enligt arkitektens egen beskrivning i en på svenska - närmast gotländska - medeltidsmotiv byggd stil. Kalkstenen levererades av Kumla kalkgruva. Byggnaden är täckt av ett sadeltak med skiffer från Grythytte skifferverk. Till entrén, som är belägen på södra gaveln, leder en hög och monumental trappa. Över portalen finns en skulptur av bildhuggaren J.A. Wetterlund. På ömse sidor om entrégaveln reser sig två dekorativt tornliknande, kalkstensklädda skorstenar. Interiör, kapellet Överst i byggnaden finns själva kapellet. Det är ett rektangulärt rum med smalare kor. Rummets främre del är treskeppig och utgör en enhet tillsammans med koret, som är avskilt från kyrkorummet med en kolonnuppburen vägg med ett större valv i mitten - en triumfbåge - och mindre valv på vardera sidan. Över ingångspartiet och dess förstuga finns en orgelläktare med orgel. Kapellet har synlig takstol, där innertaket i långhuset följer sadeltakets yttre form medan kortaket är lägre och plant. Taket har en kassettindelning med spontade bräder i fyllningarna. På långsidorna bärs taket upp av en bågfris med konsoler. Kapellet Foto: S.Lindskog. ÖLM Tegelväggarna är slammade med puts. De rundbågade fönstren är blyspröjsade med antikglas och enkla bågar. Såväl över altaret som över orgelläktaren finns en rund fönsteröppning med sammanlagt sju runda fönster i. Glasarbetet var levererat av aktiebolaget Konstglas i Stockholm. Golvet är av kalksten men med furuplankor under bänkarna. Flera detaljer är utförda av

7 7 huggen kalksten som portalomfattning, kolonner, kapitäl, konsoler, katafalk och altarbord. På altaret står ett altarskåp, konstnärligt skulpterat - arkitektens egna ord - av bildhuggaren Nils Olsson. Bänkarna är mörkbetsade och av furu. På ömse sidor av koret finns nischer för urnor, vilka är täckta med kalkstenshällar. En nisch med minnestavla är iordningställd för donator och hans familj. Orgeln kom från firman Setterqvist & Son i Örebro. Rummet är försett med dekormåleri; i taket, längs takfoten och dess bågfris, samtliga valvbågars slutstenar samt bröstningen under fönstren. Arbetet utfördes av dekorationsmålaren Bror Drake, som var verksam i Örebro län, efter arkitektens förslag (färglagda skisser finns på Stadsarkivet). Så här beskriver arkitekten själv dekoren: Kapellets mörkbetsade trätak är dekorerat med rik målning i tempera; väggarna prydas med en enkel fris i kalkfärg al secco under taklisten och ett draperimotiv från golvet till fönsterbröst. Väggarna skulle strykas med vit kalkfärg, vari ströpplas svagt med ljust grått (ur Specifikation och beskrivning över målningsarbeten i Örebro krematorie-kapell 11 aug. 1921). Det dekorerade kortaket. Foto: Erik Fant ATA. Den dekorerade öppna takstolen i kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Såväl själva takstolen som ramverket kring kassetterna var försedda med målad dekor liksom frisen över långsidornas bågfris. Dessutom skulle fönstrens, triumfbågens, orgelläktarens och bågfrisens valvringar markeras med gråa streck i fogarna kring varje ring. Valvstenarna målas ömsom grå och vita... (ur målningsbeskrivningen). Nedre delen av väggarna var dekorerad med en målad drapering, som upptill - i höjd med underkanten på fönstrens solbänkar - avslutades med en målad bård. Att döma av de färglagda skisserna användes - åtminstone i taket - främst röda och blå färger med gröna inslag mot den brunbetsade träkonstruktionen.

8 Några av Gustaf Lindgrens färglagda skisser till dekorationsmålning av kapellsalen 8

9 9 Främre partiet av kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Bakre partiet med läktaren. Foto: Erik Fant ATA. Belysningen bestod av två par lampetter av järn på väggarna i långhuset. I koret däremot fanns i var och en av de 36 kassetterna en glödlampa. Interiör, bottenvåning och källare Vad beträffar de övriga våningsplanen i byggnaden, dvs bottenvåningen och källaren, måste först nämnas att de båda stod i förbindelse med varandra genom att eldbegängelseugnen då upptog två våningsplan, där själva brännkammaren fanns i bottenvåningen medan ugnens eldningsdel fanns i källaren. I bottenvåningen fanns i övrigt arbetsrum med hydraulisk hiss från kapellet, ugn och insättningsapparat för kistorna, kontor, urnrum, arkiv, toalettrum och förvaringsrum för kistorna. Till bottenvåningen ledde dels en större port på västra långsidan in till arbetsrummet, dels en mindre dörr under trappan på östra långsidan till förvaringsrummet. Källaren användes till eldningsrum, värmelednings- och kolrum. Byggnaden uppvärmdes med en varmluftsapparat, varför det i källaren fanns en värmekammare. Enligt målningsbeskrivningen skulle de flesta rum i dessa delar av byggnaden limfärgas. Renoveringsarbeten Vid denna tidpunkt ombyggdes trappan, dels p.g.a. problem med inträngande vatten men också för att komma ifrån trappans branta stigning. Detta innebar att den förlängdes ca 2 m för att det skulle bli lättare att bära kistor. Vidare nyisolerades grunden, gjordes ett täckdike, lagades yttertaket samt omfogades skadade fogar med cementbruk.

10 10 Renoverings- och ombyggnadsarbetet 1952 Efter ett par decennier med ökande användning blev krematoriet på olika sätt omodernt och slitet. Redan 1941 togs det initiativ till att förbättra anläggningen, varför arkitekt Erik Fant vid Kungl. Byggnadsstyrelsen år 1942 fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. På grund av det rådande läget på byggnadsmarknaden kom inte arbetet att utföras förrän 1952, sedan förslaget bearbetats ytterligare. (Det är tyvärr inte möjligt att redovisa planritningarna, eftersom de ritningarna är dåligt bevarade och svåra att kopiera.) Behoven var delvis av teknisk natur men även de rådande estetiska idealen låg bakom de olika kraven. Av restaureringsförslaget från 1950 framgår att såväl kremationsugnen med handdriven hiss (som bara gick ner till bottenvåningen) som värmeanläggningen var bristfälliga och gammalmodiga. Innanfönster saknades och de blyspröjsade fönstren med sina ljust färgade glas och stormjärn var direkt inmurade i väggarna. Takstolen och trätaket var målat i delvis bjärta färger och väggarnas bemålning förtog verkan av kalkstensarbetets skulpturala delar. Belysningen var riklig - för riklig? - och koret ansågs överbelyst; särskilt störande är rundfönstret över altaret med sina sju gluggar. Här nämndes också de många glödlamporna i kortaket. Altarskåpet ansågs tarvligt målat. De genomförda åtgärderna var relativt omfattande, inte minst i bottenvåningen och i källaren. En helt ny elektriskt driven krematorieugn - incinerator - installerades i källaren liksom en ny hydraulisk hiss i nytt hisschakt. Det var då en mycket modern ugnsanläggning. Vidare anordnades ny värmeanläggning med elektriska väggradiatorer. Detta ledde till att ytor kunde frigöras både på bottenvåningen och i källaren. På bottenvåningen iordningställdes pyntrum, plats för kransförvaring, kylrum, skräprum, arbetsrum samt väntrum och kontor. En mellanvägg utan dörr sattes in på detta våningsplan. I källaren, där incineratorn placerades, ändrades delvis golvnivån. Rum som tidigare använts för kolupplag, värmekammare o.dyl. blev nu kylrum för kistförvaring, arbetsrum för askberedning o.likn. En ny trappa togs upp till källaren med ingång från en ny liten utbyggnad vid koret på västra sidan. En helt ny katafalkhiss installerades, som även gick ner till källaren. Kapellet Foto Knut Borg. ÖLM

11 11 Själva kapellet moderniserades också enligt tidens krav och ideal. De befintliga fönstren borttogs i hela byggnaden - utom i några småutrymmen vid entrén och i en källartrappa och ersattes av nya kopplade järnfönster - Götaverkens ferrofönster - med mörktonat antikglas med blyspröjs, där fönsterglasen i koret gjordes särskilt mörka. Vidare igenmurades fönstret över altaruppsatsen. Taket isolerades med stenullsmattor och erhöll ny panel mot kyrkorummet, där fyllningarna gjordes släta av plywood. I samband därmed luttvättades trätaket och laserades för lugnare intryck (enligt Fants restaureringsförslag från 1950). Elektriska värmeradiatorer placerades längs väggarna. Enligt förslaget skulle katafalken flyttas något åt söder för att få bättre utrymme vid altaret samt ett hål till schakt för kransar upptas i korgolvet. Om detta genomfördes har inte undersökts. Bänkarna byttes mot stolar, som ritats av Erik Fant. Trägolvet under de tidigare bänkarna ersattes av kalksten. Rummet ommålades fullständigt inuti, varvid väggarna enligt förslaget skulle borstas rena från damm och målningar och kalkas 2-3 ggr med Helsingborgskalk i en enhetlig varmgrå ton. Två nya nummertavlor tillkom. Belysningen förändrades genom att glödlamporna i kortaket togs bort liksom de befintliga vägglampetterna och ersattes av nya vägglampetter i kyrkorummet och koret. I övrigt skulle rummet belysas med stearinljus. Om altaruppsatsen verkligen ommålades har inte undersökts. Orgeln om- och nybyggdes av E.A. Setterqvist & Son, ett arbete som utfördes först Därutöver skedde visa förändringar i vindfånget, där dörren justerades. Bakre delen av kapellet. Foto Erik Fant ATA.

12 12 Åtgärder under senare delen av 1950-talet 1970-talet 1955 åtgärdades fuktskador på korets norra vägg, orsakade av läckor från taket och från den list som löper runt koret i höjd med innertaket. Därvid vidtogs olika åtgärder för att förbättra yttertaket här och avrinningen därifrån. Enligt ett förslag från 1968 ersattes de av Erik Fant ritade stolarna, som bedömdes vara små och obekväma, till stolar typ Freden, tillverkad av Gemla Fabriker. Den yttre renoveringen 1993 När byggnaden inte längre användes som krematorium efter 1975 gjordes heller inga underhållsåtgärder med tilltagande skador som följd. Det diskuterades om byggnaden skulle rivas eller ej men då byggnadens höga kulturhistoriska värde lyfts fram renoverades byggnaden utvändigt 1993 med ekonomiskt stöd från riksantikvarieämbetet. Därvid utfördes olika åtgärder på fasaderna med dess kalksten, fogar, fönster, dörrar, skorstenar, trappa, grund m.m. Delar av kalkstenen och kalkstensdekoren behandlades av konservator. Vidare omlades skiffertaket. Övriga åtgärder och renoveringar Därutöver har givetvis underhållsåtgärder av skiftande slag vidtagits på byggnaden vid olika tidpunkter, arbeten som inte gett några avtryck i de handlingar jag haft tillgång till. Förmodligen har de varit av mera begränsad art. Tekniska frågor har givetvis varit aktuella i en byggnad som denna med krematorieugn, som skulle fungera. Förslag till åtgärder Allmänt kan sägas att byggnaden bör genomgå erforderliga invändiga renoveringsarbeten för att den ska säkras för framtiden. Det finns en hel del skador på väggarna i själva kapellet, såväl kring koret som över orgelläktaren, där orsaken är tidigare takläckage. Även i utrymmena av mera teknisk art i de två övriga våningsplanen framgår det tydligt att byggnaden inte längre används kontinuerligt. Hur man ska gå tillväga i själva kapellet är inte lika självklart. Det finns ett par olika alternativ. - 1/ Att bibehålla rummet som det är och endast utföra nödvändiga underhållsåtgärder. I detta fall respekterar man de tankar och det synsätt Erik Fant hade vid sitt förändringsarbete på och 50-talet. Det tidigare utseendet med dekormåleriet kan redovisas med hjälp av fotografier och ritningar i en liten utställning på plats. Eventuellt kan smärre partier av kvarvarande måleri tas fram av konservator under de nuvarande

13 13 målningsskikten som ett exempel på det äldre utseendet. I detta fall skulle man vara konsekvent och låta korfönstret vara igensatt, ett fönster som kan vara lockande att åter ta upp. Att stolarna inte längre är kvar är något som får accepteras. De stolar med snörsitsar av dansk tillverkning, som införskaffades till Nicolaikyrkan i början av 1960-talet och som nu inte längre används där, skulle kunna vara en rimlig ersättare. - 2/ Att ta fram och rekonstruera det ursprungliga dekormåleriet. Vi beklagar idag att det ursprungliga dekormåleriet är borttaget, eftersom det enligt vårt sätt att se skulle ha varit en tillgång för rummet. Konservator Gabor Pasztor har nyligen gjort framtagningsprov och konstaterat att det finns färgspår kvar efter måleriet vid takfrisen, runt valvbågarna samt efter draperingsmålningen. I taket fanns inga färgspår kvar över huvud taget. Ytterligare färgspår kan tas fram vid behov. - a/ Att rekonstruera den skiftande färgsättningen på valvbågarna skulle förmodligen var ganska lätt att utföra. Men det skulle inte vara konsekvent, eftersom de ju bara utgör en del i en av arkitekten komponerad dekor. - b/ Dekormåleriet rekonstrueras på väggarna med hjälp av de framskrapade färgspåren och de svartvita fotografier men också med viss ledning av arkitektens färglagda dekorförslag. Eftersom det inte finns några färgspår i taket skulle man lämna detta därhän. Därmed återskapas inte hela rummet, endast delar av det. Det ur rumssynpunkt viktiga taket skulle kvarstå med sin sentida, neutrala färgbehandling. Detta är ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. I detta fall skulle korfönstret åter tas upp. - c/ Dekormåleriet rekonstrueras både på väggar och tak, på väggarna i enlighet med förslaget ovan men i taket som en friare rekonstruktion. Eftersom det här inte finns några spår alls att gå efter får man helt lita till de svartvita fotografierna och arkitektens färglagda dekorförslag. Här finns dock en osäkerhet, eftersom vi inte vet i vilken utsträckning förslaget följdes vid utförandet. Redan nu kan avvikelser konstateras i färgskalan. Detta är i än större utsträckning ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. Även i detta förslag skulle korfönstret åter öppnas. Beträffande utrymmena i bottenvåningen och i källaren bör främst erforderliga underhållsåtgärder utföras. Incineratorn torde bli allt mer kulturhistoriskt värdefull ju längre tiden går. För övrigt har man har lite friare händer här, eftersom flera av dessa utrymmen har gjorts om och / eller fått nya användningsområden sedan byggnadstiden. För att få ett större rum för ev. framtida utställningar el.likn. skulle den sekundärt tillkomna väggen i det större rummet i bottenvåningen kunna rivas. För STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS MUSEUM Estrid Esbjörnson

14 14 Källor och litteratur: Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsbok. Antikvariskt Topografiska Arkivet, Riksantikvarieämbetet: - fotografier, yttranden. Stadsarkivet i Örebro: - ritningar, skrivelser, diverse material från krematoriets planering och uppförande Örebro kyrkliga samfällighet, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv: - ritningar och olika handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet Örebro läns museums arkiv: - fotografier, tidningsklipp, yttranden (bl.a. dnr 227/86) Undersökning av väggar av tak efter kvarvarande målningsrester, utförd av Gabor Pasztor, Närkekonservatorn (Muntliga uppgifter) OBS! Fotografierna på Antikvariskt Topografiska (ATA) vid Riksantikvarieämbetet gällande Krematoriet på och 50-talen 10 st - är inscannade av ATA och finns på en CD på Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro.

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Renovering och tillbyggnad av

K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Renovering och tillbyggnad av Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Renovering och tillbyggnad av K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:2 Tomas Brandt

Läs mer

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:01 Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Eskil 20, Ångpannecentralen, Lund. Enkel byggnadsdokumentation.

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

F O S S K Y R K A Foss socken, Munkedals kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Invändig renovering av

F O S S K Y R K A Foss socken, Munkedals kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Invändig renovering av Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Invändig renovering av F O S S K Y R K A Foss socken, Munkedals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:55 Tomas Brandt Bohusläns museum

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

ÖDESHÖGS BEGRAVNINGSKAPELL TILLBYGGNAD

ÖDESHÖGS BEGRAVNINGSKAPELL TILLBYGGNAD RAPPORT 2015:206 ANTIKVARISK MEDVERKAN ÖDESHÖGS BEGRAVNINGSKAPELL TILLBYGGNAD ÖDESHÖGS SOCKEN OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Ödeshögs begravningskapell Tillbyggnad Innehåll Bakgrund................................................................

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Listerby kyrka. Listerby socken, Ronneby kommun. Antikvarisk kontroll av interiör renovering

Listerby kyrka. Listerby socken, Ronneby kommun. Antikvarisk kontroll av interiör renovering Listerby kyrka Listerby socken, Ronneby kommun Antikvarisk kontroll av interiör renovering Blekinge museum rapport 2009:24 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning...2 Befintliga förhållanden...2

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Rapport 2012:204 Antikvarisk dokumentationsrapport In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Stora Åby socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Mikaelskapellet Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Mikaelskapellet S:t Matteus församling, Domkyrkokontraktet, Stockholms stift Kv

Läs mer

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland.

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:58 Virsbo kyrka Renovering av fönster, fasadpanel och mark Antikvarisk rapport Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Virsbo kyrka

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Malsta kyrka Antikvarisk kontroll i Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2005:3 Fönsterrenovering och invändig

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Rapport 2011:52 Albin Uller Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård

Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:19 Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård Dokumentation inför rivning Dokumentation Nästkvarn 2:2 Arboga stadsförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Antikvarisk medverkan vid om- och tillbyggnad av sakristian, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2010:8 2 Sollentuna

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13 Fellingsbro kyrka Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Renovering av putsade ytor Charlott Torgén Rapport 2013:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING NORRA ANKOMSTHALLEN CENTRALSTATION STOCKHOLM Foto: Stockholms Målerikonservering AB februari 2011 Beställare: Byggnadsantikvarie Johan Rittsél AIX Arkitekter AB Hudiksvallsgatan

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Billesholms kyrka - renovering av golv

Billesholms kyrka - renovering av golv 2015:23 xxx Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014 Kerstin Börjesson Rapport 2015:23 Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014-2015 Norra Vrams socken,

Läs mer

Borttagning av bänkar i Asby kyrka

Borttagning av bänkar i Asby kyrka Rapport 2012:202 Antikvarisk dokumentationsrapport Borttagning av bänkar i Asby kyrka Asby socken Ydre kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka S:t Matteus församling, Domkyrkokontraktet, Stockholms stift

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

Viksängskyrkan i Västerås

Viksängskyrkan i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:21 Viksängskyrkan i Västerås Omläggning av tak Antikvarisk kontroll Västerås Viksängskyrkan 1 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Antikvarisk medverkan Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Gryteryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:74 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:28 Möklinta kyrka Inre renovering 2008 Antikvarisk kontroll Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland Helén Sjökvist Möklinta kyrka Inre renovering 2008

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering m Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering Margareta Cramér Putsade fasader ar vanliga på Stockholmshus. Många har en klassicistisk form med olika byggnadsdelar utskjutande från fasadlivet.

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen

Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Bäckseda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer

Lunds krematorium, S:t Olofs och Uppståndelsens kapell

Lunds krematorium, S:t Olofs och Uppståndelsens kapell Rapport 2012:57 Lunds krematorium, S:t Olofs och Uppståndelsens kapell Lund kommun Skåne län Dokumentation 2012 Kerstin Börjesson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134,

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer