HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro"

Transkript

1 HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro Uppdraget Örebro läns museum fick försommaren 2003 i uppdrag att utreda historiken kring Gamla krematoriet i Örebro. Anledningen till detta var att Kyrkogårdsförvaltningen vid Örebro kyrkliga samfällighet då börjat planera för att renovera byggnaden invändigt och söka kyrkoantikvarisk ersättning för arbetet. Diskussioner har under en tid först om att här försöka få till stånd någon form av svenskt centrum för begravningskultur. Uppgifterna rörande krematoriets historia har hämtats från olika håll. Stadsarkivet i Örebro har material från byggnadens uppförande, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv har handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet, Örebro läns museums arkiv har fotografier, tidningsklipp och yttranden samt Antikvariskt Topografiska Arkivet på Riksantikvarieämbetet fotografier och yttranden. Det nyuppförda krematoriet är beskrivet i Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Uppgifter kring kremeringens historia är främst hämtade ur Nationalencyklopedin och Svensk uppslagsbok. Byggnaden har också besiktigats på plats. Bakgrunden till krematoriets uppförande Allmänt om eldbegängelse och kremering Eldbegängelse i svensk lagstiftning används ordet kremering från 1990 var förhärskande i Norden från bronsåldern till medeltidens början, då kristendomens införande medförde att jordbegravning blev allmän. I den antika kulturen förekom båda begravningssätten. Kremering har i synnerhet blivit förknippad med de hinduistiska och buddistiska kulturerna i Syd- och Sydöstasien, där den också förbundits med läran om återfödelse (reinkarnation). Intresset för kremering som en modern, västerländsk begravningsform växte fram vid slutet av 1700-talet och kan härledas från en rad skilda impulser. Vid mitten av 1800-talet fick

2 2 eldbegängelseidéerna ett starkare fotfäste. Till detta bidrog de rent praktiska problemen med jordbegravningar i de växande storstäderna. Det första krematoriet på kontinenten invigdes 1876 i Milano i Italien. Från kyrkligt håll fanns länge ett starkt motstånd på tankarna mot eldbegängelse. Romersktkatolska kyrkan var länge avvisande. Också inom de evangeliska kyrkorna var motståndet till en början starkt p.g.a. eldbegängelserörelsens ideologi. Eldbegängelse i Sverige Den främste föregångsmannen för kremering i Sverige var ingenjören Per Lindell ( ), på vars initiativ Svenska likförbränningsföreningen bildades 1882, från 1917 namnändrad till Svenska eldbegängelseföreningen (sedan 1983 ombildad till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund). Det bildades lokalavdelningar på olika håll i landet. Sveriges första provisoriska ugn byggdes 1887 vid Stockholms Norra begravningsplats. En permanent anläggning uppfördes 1909, efter ritningar av Gustaf Lindgren. Detta krematorium tillbyggdes med kolumbarium Byggnaden renoverades och återställdes I Göteborg uppfördes ett krematorium 1890 och som tredje plats i landet kom Örebro Därefter följde krematorier efter hand i flera städer. Ett mönsterbildande krematorium för Helsingborgs stad, ritat av Ferdinand Boberg, visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914 men kom inte att utföras. Krematoriet i Helsingborg kom först att uppföras i slutet av 1920-talet med Ragnar Östberg som arkitekt. Förutom ett kapell behövdes tekniska lokaler med eldbegängelseugn, vilka stod i förbindelse med varandra via en katafalkhiss. Krematorierna kom att utformas som gravkapell av mer eller mindre traditionell kyrklig karaktär, ofta liknande en förminskad församlingskyrka, i vars källarvåning ugnsavdelningen inrymdes. De första krematorierna i Sverige finansierades med donationsmedel eller genom insamlingar. För driften svarade Svenska Likförbränningsföreningens / Svenska Eldbegängelseföreningens olika lokalavdelningar. Inte förrän på 1930-talet anslog kyrkoråden medel till byggandet av krematorier samt tog på sig verksamhetsansvaret. Eldbegängelse i Örebro I Örebro bildades en lokalavdelning av Svenska Likbränningsföreningen 1888 av ett 50-tal personer, som var intresserade av likbränningsidén. Man samlade in pengar för att bygga ett krematorium men de insamlade medlen blev begränsade. Först genom en stor donation år 1918 av grosshandlare L.E.Andersson blev idén möjlig att förverkliga. I december 1921 invigdes krematoriet som det tredje i landet. Den förste som kremerades där var donator själv, den 23 oktober Under de första åren var antalet eldbegängelser få. Till de mera bemärkta personerna under denna tid hörde författarinnan Ellen Key år Antalet kremationer ökade successivt. Först 1949 blev eldbegängelsen avgiftsfri för församlingsbor.

3 3 Ellen Keys begravning Foto. S. Lindskog. ÖLM Krematoriet moderniserades vid renoveringsarbeten Det var i bruk till 1975, då det ersattes av en ny byggnad längre norrut på Norra kyrkogården. Under några år användes sedan krematoriet som kyrka av syrianska församlingen i Örebro men står nu tomt. Krematoriet år 1921 Donationen och ritningarna Det var alltså en donation 1918 som möjliggjorde uppförandet av krematoriet. Grosshandlare L.E. Andersson utfärdade på sin 70-årsdag ett gåvobrev, där han erbjöd sig att i Örebro uppföra ett värdigt begravningskapell med krematorium på mark som Örebro stad upplät och som Örebro stad därefter skulle överta skötseln för (det har inte gått att ta reda på när Örebro kyrkogårdsförvaltning övertog byggnaden). Donators avsikt var att det skulle uppföras ungefär som krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm. Arkitekt för krematoriet blev Gustaf Lindgren ( ), som ritat krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm några år tidigare ( ). Han blev 1887 arkitekt vid Överintendentsämbetet, 1889 fångvårdsstyrelsens arkitekt samt 1890 hovindendent. Han ritade en rad officiella byggnader, bl.a. fängelser, kyrkor och krematorier. De första ritningarna omarbetades efter olika synpunkter från byggnadskommittén. Det förslag som till slut godkändes hade förutom ett rektangulärt långhus även ett utbyggt kor. Krematoriet kunde börja byggas först på nyåret 1921 för att invigas i december samma år. Byggmästare var K.Karlsson sterbhus under ledning av verkmästare Emil Thorsén.

4 Gustaf Lindgrens första förslag från

5 5. Kapellet 1921 Bottenvåningen 1921 Källaren 1921

6 6 Exteriör Krematoriet är en hög och smal byggnad, orienterad i nord-sydlig riktning. Den innehåller två våningar samt källare. De mellanliggande bjälklagen är av armerad betong. Byggnaden är uppförd på en grund av betong. Murarna är av tegel men utvändigt klädda med finhuggen Närke-kalksten med rik dekor, enligt arkitektens egen beskrivning i en på svenska - närmast gotländska - medeltidsmotiv byggd stil. Kalkstenen levererades av Kumla kalkgruva. Byggnaden är täckt av ett sadeltak med skiffer från Grythytte skifferverk. Till entrén, som är belägen på södra gaveln, leder en hög och monumental trappa. Över portalen finns en skulptur av bildhuggaren J.A. Wetterlund. På ömse sidor om entrégaveln reser sig två dekorativt tornliknande, kalkstensklädda skorstenar. Interiör, kapellet Överst i byggnaden finns själva kapellet. Det är ett rektangulärt rum med smalare kor. Rummets främre del är treskeppig och utgör en enhet tillsammans med koret, som är avskilt från kyrkorummet med en kolonnuppburen vägg med ett större valv i mitten - en triumfbåge - och mindre valv på vardera sidan. Över ingångspartiet och dess förstuga finns en orgelläktare med orgel. Kapellet har synlig takstol, där innertaket i långhuset följer sadeltakets yttre form medan kortaket är lägre och plant. Taket har en kassettindelning med spontade bräder i fyllningarna. På långsidorna bärs taket upp av en bågfris med konsoler. Kapellet Foto: S.Lindskog. ÖLM Tegelväggarna är slammade med puts. De rundbågade fönstren är blyspröjsade med antikglas och enkla bågar. Såväl över altaret som över orgelläktaren finns en rund fönsteröppning med sammanlagt sju runda fönster i. Glasarbetet var levererat av aktiebolaget Konstglas i Stockholm. Golvet är av kalksten men med furuplankor under bänkarna. Flera detaljer är utförda av

7 7 huggen kalksten som portalomfattning, kolonner, kapitäl, konsoler, katafalk och altarbord. På altaret står ett altarskåp, konstnärligt skulpterat - arkitektens egna ord - av bildhuggaren Nils Olsson. Bänkarna är mörkbetsade och av furu. På ömse sidor av koret finns nischer för urnor, vilka är täckta med kalkstenshällar. En nisch med minnestavla är iordningställd för donator och hans familj. Orgeln kom från firman Setterqvist & Son i Örebro. Rummet är försett med dekormåleri; i taket, längs takfoten och dess bågfris, samtliga valvbågars slutstenar samt bröstningen under fönstren. Arbetet utfördes av dekorationsmålaren Bror Drake, som var verksam i Örebro län, efter arkitektens förslag (färglagda skisser finns på Stadsarkivet). Så här beskriver arkitekten själv dekoren: Kapellets mörkbetsade trätak är dekorerat med rik målning i tempera; väggarna prydas med en enkel fris i kalkfärg al secco under taklisten och ett draperimotiv från golvet till fönsterbröst. Väggarna skulle strykas med vit kalkfärg, vari ströpplas svagt med ljust grått (ur Specifikation och beskrivning över målningsarbeten i Örebro krematorie-kapell 11 aug. 1921). Det dekorerade kortaket. Foto: Erik Fant ATA. Den dekorerade öppna takstolen i kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Såväl själva takstolen som ramverket kring kassetterna var försedda med målad dekor liksom frisen över långsidornas bågfris. Dessutom skulle fönstrens, triumfbågens, orgelläktarens och bågfrisens valvringar markeras med gråa streck i fogarna kring varje ring. Valvstenarna målas ömsom grå och vita... (ur målningsbeskrivningen). Nedre delen av väggarna var dekorerad med en målad drapering, som upptill - i höjd med underkanten på fönstrens solbänkar - avslutades med en målad bård. Att döma av de färglagda skisserna användes - åtminstone i taket - främst röda och blå färger med gröna inslag mot den brunbetsade träkonstruktionen.

8 Några av Gustaf Lindgrens färglagda skisser till dekorationsmålning av kapellsalen 8

9 9 Främre partiet av kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Bakre partiet med läktaren. Foto: Erik Fant ATA. Belysningen bestod av två par lampetter av järn på väggarna i långhuset. I koret däremot fanns i var och en av de 36 kassetterna en glödlampa. Interiör, bottenvåning och källare Vad beträffar de övriga våningsplanen i byggnaden, dvs bottenvåningen och källaren, måste först nämnas att de båda stod i förbindelse med varandra genom att eldbegängelseugnen då upptog två våningsplan, där själva brännkammaren fanns i bottenvåningen medan ugnens eldningsdel fanns i källaren. I bottenvåningen fanns i övrigt arbetsrum med hydraulisk hiss från kapellet, ugn och insättningsapparat för kistorna, kontor, urnrum, arkiv, toalettrum och förvaringsrum för kistorna. Till bottenvåningen ledde dels en större port på västra långsidan in till arbetsrummet, dels en mindre dörr under trappan på östra långsidan till förvaringsrummet. Källaren användes till eldningsrum, värmelednings- och kolrum. Byggnaden uppvärmdes med en varmluftsapparat, varför det i källaren fanns en värmekammare. Enligt målningsbeskrivningen skulle de flesta rum i dessa delar av byggnaden limfärgas. Renoveringsarbeten Vid denna tidpunkt ombyggdes trappan, dels p.g.a. problem med inträngande vatten men också för att komma ifrån trappans branta stigning. Detta innebar att den förlängdes ca 2 m för att det skulle bli lättare att bära kistor. Vidare nyisolerades grunden, gjordes ett täckdike, lagades yttertaket samt omfogades skadade fogar med cementbruk.

10 10 Renoverings- och ombyggnadsarbetet 1952 Efter ett par decennier med ökande användning blev krematoriet på olika sätt omodernt och slitet. Redan 1941 togs det initiativ till att förbättra anläggningen, varför arkitekt Erik Fant vid Kungl. Byggnadsstyrelsen år 1942 fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. På grund av det rådande läget på byggnadsmarknaden kom inte arbetet att utföras förrän 1952, sedan förslaget bearbetats ytterligare. (Det är tyvärr inte möjligt att redovisa planritningarna, eftersom de ritningarna är dåligt bevarade och svåra att kopiera.) Behoven var delvis av teknisk natur men även de rådande estetiska idealen låg bakom de olika kraven. Av restaureringsförslaget från 1950 framgår att såväl kremationsugnen med handdriven hiss (som bara gick ner till bottenvåningen) som värmeanläggningen var bristfälliga och gammalmodiga. Innanfönster saknades och de blyspröjsade fönstren med sina ljust färgade glas och stormjärn var direkt inmurade i väggarna. Takstolen och trätaket var målat i delvis bjärta färger och väggarnas bemålning förtog verkan av kalkstensarbetets skulpturala delar. Belysningen var riklig - för riklig? - och koret ansågs överbelyst; särskilt störande är rundfönstret över altaret med sina sju gluggar. Här nämndes också de många glödlamporna i kortaket. Altarskåpet ansågs tarvligt målat. De genomförda åtgärderna var relativt omfattande, inte minst i bottenvåningen och i källaren. En helt ny elektriskt driven krematorieugn - incinerator - installerades i källaren liksom en ny hydraulisk hiss i nytt hisschakt. Det var då en mycket modern ugnsanläggning. Vidare anordnades ny värmeanläggning med elektriska väggradiatorer. Detta ledde till att ytor kunde frigöras både på bottenvåningen och i källaren. På bottenvåningen iordningställdes pyntrum, plats för kransförvaring, kylrum, skräprum, arbetsrum samt väntrum och kontor. En mellanvägg utan dörr sattes in på detta våningsplan. I källaren, där incineratorn placerades, ändrades delvis golvnivån. Rum som tidigare använts för kolupplag, värmekammare o.dyl. blev nu kylrum för kistförvaring, arbetsrum för askberedning o.likn. En ny trappa togs upp till källaren med ingång från en ny liten utbyggnad vid koret på västra sidan. En helt ny katafalkhiss installerades, som även gick ner till källaren. Kapellet Foto Knut Borg. ÖLM

11 11 Själva kapellet moderniserades också enligt tidens krav och ideal. De befintliga fönstren borttogs i hela byggnaden - utom i några småutrymmen vid entrén och i en källartrappa och ersattes av nya kopplade järnfönster - Götaverkens ferrofönster - med mörktonat antikglas med blyspröjs, där fönsterglasen i koret gjordes särskilt mörka. Vidare igenmurades fönstret över altaruppsatsen. Taket isolerades med stenullsmattor och erhöll ny panel mot kyrkorummet, där fyllningarna gjordes släta av plywood. I samband därmed luttvättades trätaket och laserades för lugnare intryck (enligt Fants restaureringsförslag från 1950). Elektriska värmeradiatorer placerades längs väggarna. Enligt förslaget skulle katafalken flyttas något åt söder för att få bättre utrymme vid altaret samt ett hål till schakt för kransar upptas i korgolvet. Om detta genomfördes har inte undersökts. Bänkarna byttes mot stolar, som ritats av Erik Fant. Trägolvet under de tidigare bänkarna ersattes av kalksten. Rummet ommålades fullständigt inuti, varvid väggarna enligt förslaget skulle borstas rena från damm och målningar och kalkas 2-3 ggr med Helsingborgskalk i en enhetlig varmgrå ton. Två nya nummertavlor tillkom. Belysningen förändrades genom att glödlamporna i kortaket togs bort liksom de befintliga vägglampetterna och ersattes av nya vägglampetter i kyrkorummet och koret. I övrigt skulle rummet belysas med stearinljus. Om altaruppsatsen verkligen ommålades har inte undersökts. Orgeln om- och nybyggdes av E.A. Setterqvist & Son, ett arbete som utfördes först Därutöver skedde visa förändringar i vindfånget, där dörren justerades. Bakre delen av kapellet. Foto Erik Fant ATA.

12 12 Åtgärder under senare delen av 1950-talet 1970-talet 1955 åtgärdades fuktskador på korets norra vägg, orsakade av läckor från taket och från den list som löper runt koret i höjd med innertaket. Därvid vidtogs olika åtgärder för att förbättra yttertaket här och avrinningen därifrån. Enligt ett förslag från 1968 ersattes de av Erik Fant ritade stolarna, som bedömdes vara små och obekväma, till stolar typ Freden, tillverkad av Gemla Fabriker. Den yttre renoveringen 1993 När byggnaden inte längre användes som krematorium efter 1975 gjordes heller inga underhållsåtgärder med tilltagande skador som följd. Det diskuterades om byggnaden skulle rivas eller ej men då byggnadens höga kulturhistoriska värde lyfts fram renoverades byggnaden utvändigt 1993 med ekonomiskt stöd från riksantikvarieämbetet. Därvid utfördes olika åtgärder på fasaderna med dess kalksten, fogar, fönster, dörrar, skorstenar, trappa, grund m.m. Delar av kalkstenen och kalkstensdekoren behandlades av konservator. Vidare omlades skiffertaket. Övriga åtgärder och renoveringar Därutöver har givetvis underhållsåtgärder av skiftande slag vidtagits på byggnaden vid olika tidpunkter, arbeten som inte gett några avtryck i de handlingar jag haft tillgång till. Förmodligen har de varit av mera begränsad art. Tekniska frågor har givetvis varit aktuella i en byggnad som denna med krematorieugn, som skulle fungera. Förslag till åtgärder Allmänt kan sägas att byggnaden bör genomgå erforderliga invändiga renoveringsarbeten för att den ska säkras för framtiden. Det finns en hel del skador på väggarna i själva kapellet, såväl kring koret som över orgelläktaren, där orsaken är tidigare takläckage. Även i utrymmena av mera teknisk art i de två övriga våningsplanen framgår det tydligt att byggnaden inte längre används kontinuerligt. Hur man ska gå tillväga i själva kapellet är inte lika självklart. Det finns ett par olika alternativ. - 1/ Att bibehålla rummet som det är och endast utföra nödvändiga underhållsåtgärder. I detta fall respekterar man de tankar och det synsätt Erik Fant hade vid sitt förändringsarbete på och 50-talet. Det tidigare utseendet med dekormåleriet kan redovisas med hjälp av fotografier och ritningar i en liten utställning på plats. Eventuellt kan smärre partier av kvarvarande måleri tas fram av konservator under de nuvarande

13 13 målningsskikten som ett exempel på det äldre utseendet. I detta fall skulle man vara konsekvent och låta korfönstret vara igensatt, ett fönster som kan vara lockande att åter ta upp. Att stolarna inte längre är kvar är något som får accepteras. De stolar med snörsitsar av dansk tillverkning, som införskaffades till Nicolaikyrkan i början av 1960-talet och som nu inte längre används där, skulle kunna vara en rimlig ersättare. - 2/ Att ta fram och rekonstruera det ursprungliga dekormåleriet. Vi beklagar idag att det ursprungliga dekormåleriet är borttaget, eftersom det enligt vårt sätt att se skulle ha varit en tillgång för rummet. Konservator Gabor Pasztor har nyligen gjort framtagningsprov och konstaterat att det finns färgspår kvar efter måleriet vid takfrisen, runt valvbågarna samt efter draperingsmålningen. I taket fanns inga färgspår kvar över huvud taget. Ytterligare färgspår kan tas fram vid behov. - a/ Att rekonstruera den skiftande färgsättningen på valvbågarna skulle förmodligen var ganska lätt att utföra. Men det skulle inte vara konsekvent, eftersom de ju bara utgör en del i en av arkitekten komponerad dekor. - b/ Dekormåleriet rekonstrueras på väggarna med hjälp av de framskrapade färgspåren och de svartvita fotografier men också med viss ledning av arkitektens färglagda dekorförslag. Eftersom det inte finns några färgspår i taket skulle man lämna detta därhän. Därmed återskapas inte hela rummet, endast delar av det. Det ur rumssynpunkt viktiga taket skulle kvarstå med sin sentida, neutrala färgbehandling. Detta är ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. I detta fall skulle korfönstret åter tas upp. - c/ Dekormåleriet rekonstrueras både på väggar och tak, på väggarna i enlighet med förslaget ovan men i taket som en friare rekonstruktion. Eftersom det här inte finns några spår alls att gå efter får man helt lita till de svartvita fotografierna och arkitektens färglagda dekorförslag. Här finns dock en osäkerhet, eftersom vi inte vet i vilken utsträckning förslaget följdes vid utförandet. Redan nu kan avvikelser konstateras i färgskalan. Detta är i än större utsträckning ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. Även i detta förslag skulle korfönstret åter öppnas. Beträffande utrymmena i bottenvåningen och i källaren bör främst erforderliga underhållsåtgärder utföras. Incineratorn torde bli allt mer kulturhistoriskt värdefull ju längre tiden går. För övrigt har man har lite friare händer här, eftersom flera av dessa utrymmen har gjorts om och / eller fått nya användningsområden sedan byggnadstiden. För att få ett större rum för ev. framtida utställningar el.likn. skulle den sekundärt tillkomna väggen i det större rummet i bottenvåningen kunna rivas. För STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS MUSEUM Estrid Esbjörnson

14 14 Källor och litteratur: Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsbok. Antikvariskt Topografiska Arkivet, Riksantikvarieämbetet: - fotografier, yttranden. Stadsarkivet i Örebro: - ritningar, skrivelser, diverse material från krematoriets planering och uppförande Örebro kyrkliga samfällighet, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv: - ritningar och olika handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet Örebro läns museums arkiv: - fotografier, tidningsklipp, yttranden (bl.a. dnr 227/86) Undersökning av väggar av tak efter kvarvarande målningsrester, utförd av Gabor Pasztor, Närkekonservatorn (Muntliga uppgifter) OBS! Fotografierna på Antikvariskt Topografiska (ATA) vid Riksantikvarieämbetet gällande Krematoriet på och 50-talen 10 st - är inscannade av ATA och finns på en CD på Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro.

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län

Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2006 Magnus Johansson Kyrkoantikvariska rapporter 2006,

Läs mer

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Bredestads kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas Innehåll

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005 Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Skogskyrkogården, Nässjö

Skogskyrkogården, Nässjö Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning Skogskyrkogården, Nässjö Nässjö socken i Nässjö kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2008:24 Anette Lindgren Rapport,

Läs mer

Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län

Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2007 Liselotte Jumme Kyrkoantikvariska rapporter 2008, Kalmar

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka S:t Matteus församling, Domkyrkokontraktet, Stockholms stift

Läs mer

kolumbarier begravningsplatser i det fördolda 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

kolumbarier begravningsplatser i det fördolda 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u kolumbarier begravningsplatser i det fördolda 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Till vänster: Uppenbarelsekyrkans kolumbarium. Här finns fortfarande många lediga urnnischer. En täckplatta är

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Barnängens gård 1. huvudbyggnaden. Södermalm, Stockholm. Byggnadshistorisk inventering. Lena Lundberg (text) Ingrid Johansson (foto)

Barnängens gård 1. huvudbyggnaden. Södermalm, Stockholm. Byggnadshistorisk inventering. Lena Lundberg (text) Ingrid Johansson (foto) Barnängens gård 1 huvudbyggnaden Södermalm, Stockholm Byggnadshistorisk inventering Lena Lundberg (text) Ingrid Johansson (foto) Byggnadshistorisk rapport 2010:4 STOCKHOLMS STADSMUSEUM Dokumentationsenheten

Läs mer

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län BÖRRUM KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Korpemåla begravningsplats Ålems församling, Växjö stift, Kalmar län

Korpemåla begravningsplats Ålems församling, Växjö stift, Kalmar län Korpemåla begravningsplats Ålems församling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2007 Magdalena Jonsson Kyrkoantikvariska rapporter 2007,

Läs mer

Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län

Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005 KI Västra begrav. 022 Magdalena Jonsson

Läs mer

6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING... 61

6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING... 61 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT OM KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSPLATSER... 5 HISTORIK... 5 VEGETATION... 6 GRAVVÅRDAR- EN ÖVERSIKTLIG UTVECKLING... 7 Gravstenar... 7 Dekor... 9 LAGSTIFTNING...

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2001 2002 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal,

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

2013:12. Källörsskolan, fd Societetshuset vid Östhammars badanstalt. -inklusive badhusparken och Källörsgrundet

2013:12. Källörsskolan, fd Societetshuset vid Östhammars badanstalt. -inklusive badhusparken och Källörsgrundet 2013:12 Källörsskolan, fd Societetshuset vid Östhammars badanstalt -inklusive badhusparken och Källörsgrundet Sverker Larsson Omslagsfoto: societetshuset vid segeltävlingar i slutet av 1930-talet. Till

Läs mer

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Ulrich Lange KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 1 2 Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Rälla begravningsplats Högsrums församling, Växjö stift, Kalmar län

Rälla begravningsplats Högsrums församling, Växjö stift, Kalmar län Rälla begravningsplats Högsrums församling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2007 Magdalena Jonsson Kyrkoantikvariska rapporter 2007,

Läs mer