HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro"

Transkript

1 HISTORIK Gamla krematoriet, Norra kyrkogården, Örebro Uppdraget Örebro läns museum fick försommaren 2003 i uppdrag att utreda historiken kring Gamla krematoriet i Örebro. Anledningen till detta var att Kyrkogårdsförvaltningen vid Örebro kyrkliga samfällighet då börjat planera för att renovera byggnaden invändigt och söka kyrkoantikvarisk ersättning för arbetet. Diskussioner har under en tid först om att här försöka få till stånd någon form av svenskt centrum för begravningskultur. Uppgifterna rörande krematoriets historia har hämtats från olika håll. Stadsarkivet i Örebro har material från byggnadens uppförande, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv har handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet, Örebro läns museums arkiv har fotografier, tidningsklipp och yttranden samt Antikvariskt Topografiska Arkivet på Riksantikvarieämbetet fotografier och yttranden. Det nyuppförda krematoriet är beskrivet i Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Uppgifter kring kremeringens historia är främst hämtade ur Nationalencyklopedin och Svensk uppslagsbok. Byggnaden har också besiktigats på plats. Bakgrunden till krematoriets uppförande Allmänt om eldbegängelse och kremering Eldbegängelse i svensk lagstiftning används ordet kremering från 1990 var förhärskande i Norden från bronsåldern till medeltidens början, då kristendomens införande medförde att jordbegravning blev allmän. I den antika kulturen förekom båda begravningssätten. Kremering har i synnerhet blivit förknippad med de hinduistiska och buddistiska kulturerna i Syd- och Sydöstasien, där den också förbundits med läran om återfödelse (reinkarnation). Intresset för kremering som en modern, västerländsk begravningsform växte fram vid slutet av 1700-talet och kan härledas från en rad skilda impulser. Vid mitten av 1800-talet fick

2 2 eldbegängelseidéerna ett starkare fotfäste. Till detta bidrog de rent praktiska problemen med jordbegravningar i de växande storstäderna. Det första krematoriet på kontinenten invigdes 1876 i Milano i Italien. Från kyrkligt håll fanns länge ett starkt motstånd på tankarna mot eldbegängelse. Romersktkatolska kyrkan var länge avvisande. Också inom de evangeliska kyrkorna var motståndet till en början starkt p.g.a. eldbegängelserörelsens ideologi. Eldbegängelse i Sverige Den främste föregångsmannen för kremering i Sverige var ingenjören Per Lindell ( ), på vars initiativ Svenska likförbränningsföreningen bildades 1882, från 1917 namnändrad till Svenska eldbegängelseföreningen (sedan 1983 ombildad till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund). Det bildades lokalavdelningar på olika håll i landet. Sveriges första provisoriska ugn byggdes 1887 vid Stockholms Norra begravningsplats. En permanent anläggning uppfördes 1909, efter ritningar av Gustaf Lindgren. Detta krematorium tillbyggdes med kolumbarium Byggnaden renoverades och återställdes I Göteborg uppfördes ett krematorium 1890 och som tredje plats i landet kom Örebro Därefter följde krematorier efter hand i flera städer. Ett mönsterbildande krematorium för Helsingborgs stad, ritat av Ferdinand Boberg, visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914 men kom inte att utföras. Krematoriet i Helsingborg kom först att uppföras i slutet av 1920-talet med Ragnar Östberg som arkitekt. Förutom ett kapell behövdes tekniska lokaler med eldbegängelseugn, vilka stod i förbindelse med varandra via en katafalkhiss. Krematorierna kom att utformas som gravkapell av mer eller mindre traditionell kyrklig karaktär, ofta liknande en förminskad församlingskyrka, i vars källarvåning ugnsavdelningen inrymdes. De första krematorierna i Sverige finansierades med donationsmedel eller genom insamlingar. För driften svarade Svenska Likförbränningsföreningens / Svenska Eldbegängelseföreningens olika lokalavdelningar. Inte förrän på 1930-talet anslog kyrkoråden medel till byggandet av krematorier samt tog på sig verksamhetsansvaret. Eldbegängelse i Örebro I Örebro bildades en lokalavdelning av Svenska Likbränningsföreningen 1888 av ett 50-tal personer, som var intresserade av likbränningsidén. Man samlade in pengar för att bygga ett krematorium men de insamlade medlen blev begränsade. Först genom en stor donation år 1918 av grosshandlare L.E.Andersson blev idén möjlig att förverkliga. I december 1921 invigdes krematoriet som det tredje i landet. Den förste som kremerades där var donator själv, den 23 oktober Under de första åren var antalet eldbegängelser få. Till de mera bemärkta personerna under denna tid hörde författarinnan Ellen Key år Antalet kremationer ökade successivt. Först 1949 blev eldbegängelsen avgiftsfri för församlingsbor.

3 3 Ellen Keys begravning Foto. S. Lindskog. ÖLM Krematoriet moderniserades vid renoveringsarbeten Det var i bruk till 1975, då det ersattes av en ny byggnad längre norrut på Norra kyrkogården. Under några år användes sedan krematoriet som kyrka av syrianska församlingen i Örebro men står nu tomt. Krematoriet år 1921 Donationen och ritningarna Det var alltså en donation 1918 som möjliggjorde uppförandet av krematoriet. Grosshandlare L.E. Andersson utfärdade på sin 70-årsdag ett gåvobrev, där han erbjöd sig att i Örebro uppföra ett värdigt begravningskapell med krematorium på mark som Örebro stad upplät och som Örebro stad därefter skulle överta skötseln för (det har inte gått att ta reda på när Örebro kyrkogårdsförvaltning övertog byggnaden). Donators avsikt var att det skulle uppföras ungefär som krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm. Arkitekt för krematoriet blev Gustaf Lindgren ( ), som ritat krematoriet på Norra kyrkogården i Stockholm några år tidigare ( ). Han blev 1887 arkitekt vid Överintendentsämbetet, 1889 fångvårdsstyrelsens arkitekt samt 1890 hovindendent. Han ritade en rad officiella byggnader, bl.a. fängelser, kyrkor och krematorier. De första ritningarna omarbetades efter olika synpunkter från byggnadskommittén. Det förslag som till slut godkändes hade förutom ett rektangulärt långhus även ett utbyggt kor. Krematoriet kunde börja byggas först på nyåret 1921 för att invigas i december samma år. Byggmästare var K.Karlsson sterbhus under ledning av verkmästare Emil Thorsén.

4 Gustaf Lindgrens första förslag från

5 5. Kapellet 1921 Bottenvåningen 1921 Källaren 1921

6 6 Exteriör Krematoriet är en hög och smal byggnad, orienterad i nord-sydlig riktning. Den innehåller två våningar samt källare. De mellanliggande bjälklagen är av armerad betong. Byggnaden är uppförd på en grund av betong. Murarna är av tegel men utvändigt klädda med finhuggen Närke-kalksten med rik dekor, enligt arkitektens egen beskrivning i en på svenska - närmast gotländska - medeltidsmotiv byggd stil. Kalkstenen levererades av Kumla kalkgruva. Byggnaden är täckt av ett sadeltak med skiffer från Grythytte skifferverk. Till entrén, som är belägen på södra gaveln, leder en hög och monumental trappa. Över portalen finns en skulptur av bildhuggaren J.A. Wetterlund. På ömse sidor om entrégaveln reser sig två dekorativt tornliknande, kalkstensklädda skorstenar. Interiör, kapellet Överst i byggnaden finns själva kapellet. Det är ett rektangulärt rum med smalare kor. Rummets främre del är treskeppig och utgör en enhet tillsammans med koret, som är avskilt från kyrkorummet med en kolonnuppburen vägg med ett större valv i mitten - en triumfbåge - och mindre valv på vardera sidan. Över ingångspartiet och dess förstuga finns en orgelläktare med orgel. Kapellet har synlig takstol, där innertaket i långhuset följer sadeltakets yttre form medan kortaket är lägre och plant. Taket har en kassettindelning med spontade bräder i fyllningarna. På långsidorna bärs taket upp av en bågfris med konsoler. Kapellet Foto: S.Lindskog. ÖLM Tegelväggarna är slammade med puts. De rundbågade fönstren är blyspröjsade med antikglas och enkla bågar. Såväl över altaret som över orgelläktaren finns en rund fönsteröppning med sammanlagt sju runda fönster i. Glasarbetet var levererat av aktiebolaget Konstglas i Stockholm. Golvet är av kalksten men med furuplankor under bänkarna. Flera detaljer är utförda av

7 7 huggen kalksten som portalomfattning, kolonner, kapitäl, konsoler, katafalk och altarbord. På altaret står ett altarskåp, konstnärligt skulpterat - arkitektens egna ord - av bildhuggaren Nils Olsson. Bänkarna är mörkbetsade och av furu. På ömse sidor av koret finns nischer för urnor, vilka är täckta med kalkstenshällar. En nisch med minnestavla är iordningställd för donator och hans familj. Orgeln kom från firman Setterqvist & Son i Örebro. Rummet är försett med dekormåleri; i taket, längs takfoten och dess bågfris, samtliga valvbågars slutstenar samt bröstningen under fönstren. Arbetet utfördes av dekorationsmålaren Bror Drake, som var verksam i Örebro län, efter arkitektens förslag (färglagda skisser finns på Stadsarkivet). Så här beskriver arkitekten själv dekoren: Kapellets mörkbetsade trätak är dekorerat med rik målning i tempera; väggarna prydas med en enkel fris i kalkfärg al secco under taklisten och ett draperimotiv från golvet till fönsterbröst. Väggarna skulle strykas med vit kalkfärg, vari ströpplas svagt med ljust grått (ur Specifikation och beskrivning över målningsarbeten i Örebro krematorie-kapell 11 aug. 1921). Det dekorerade kortaket. Foto: Erik Fant ATA. Den dekorerade öppna takstolen i kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Såväl själva takstolen som ramverket kring kassetterna var försedda med målad dekor liksom frisen över långsidornas bågfris. Dessutom skulle fönstrens, triumfbågens, orgelläktarens och bågfrisens valvringar markeras med gråa streck i fogarna kring varje ring. Valvstenarna målas ömsom grå och vita... (ur målningsbeskrivningen). Nedre delen av väggarna var dekorerad med en målad drapering, som upptill - i höjd med underkanten på fönstrens solbänkar - avslutades med en målad bård. Att döma av de färglagda skisserna användes - åtminstone i taket - främst röda och blå färger med gröna inslag mot den brunbetsade träkonstruktionen.

8 Några av Gustaf Lindgrens färglagda skisser till dekorationsmålning av kapellsalen 8

9 9 Främre partiet av kapellet. Foto: Erik Fant ATA. Bakre partiet med läktaren. Foto: Erik Fant ATA. Belysningen bestod av två par lampetter av järn på väggarna i långhuset. I koret däremot fanns i var och en av de 36 kassetterna en glödlampa. Interiör, bottenvåning och källare Vad beträffar de övriga våningsplanen i byggnaden, dvs bottenvåningen och källaren, måste först nämnas att de båda stod i förbindelse med varandra genom att eldbegängelseugnen då upptog två våningsplan, där själva brännkammaren fanns i bottenvåningen medan ugnens eldningsdel fanns i källaren. I bottenvåningen fanns i övrigt arbetsrum med hydraulisk hiss från kapellet, ugn och insättningsapparat för kistorna, kontor, urnrum, arkiv, toalettrum och förvaringsrum för kistorna. Till bottenvåningen ledde dels en större port på västra långsidan in till arbetsrummet, dels en mindre dörr under trappan på östra långsidan till förvaringsrummet. Källaren användes till eldningsrum, värmelednings- och kolrum. Byggnaden uppvärmdes med en varmluftsapparat, varför det i källaren fanns en värmekammare. Enligt målningsbeskrivningen skulle de flesta rum i dessa delar av byggnaden limfärgas. Renoveringsarbeten Vid denna tidpunkt ombyggdes trappan, dels p.g.a. problem med inträngande vatten men också för att komma ifrån trappans branta stigning. Detta innebar att den förlängdes ca 2 m för att det skulle bli lättare att bära kistor. Vidare nyisolerades grunden, gjordes ett täckdike, lagades yttertaket samt omfogades skadade fogar med cementbruk.

10 10 Renoverings- och ombyggnadsarbetet 1952 Efter ett par decennier med ökande användning blev krematoriet på olika sätt omodernt och slitet. Redan 1941 togs det initiativ till att förbättra anläggningen, varför arkitekt Erik Fant vid Kungl. Byggnadsstyrelsen år 1942 fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. På grund av det rådande läget på byggnadsmarknaden kom inte arbetet att utföras förrän 1952, sedan förslaget bearbetats ytterligare. (Det är tyvärr inte möjligt att redovisa planritningarna, eftersom de ritningarna är dåligt bevarade och svåra att kopiera.) Behoven var delvis av teknisk natur men även de rådande estetiska idealen låg bakom de olika kraven. Av restaureringsförslaget från 1950 framgår att såväl kremationsugnen med handdriven hiss (som bara gick ner till bottenvåningen) som värmeanläggningen var bristfälliga och gammalmodiga. Innanfönster saknades och de blyspröjsade fönstren med sina ljust färgade glas och stormjärn var direkt inmurade i väggarna. Takstolen och trätaket var målat i delvis bjärta färger och väggarnas bemålning förtog verkan av kalkstensarbetets skulpturala delar. Belysningen var riklig - för riklig? - och koret ansågs överbelyst; särskilt störande är rundfönstret över altaret med sina sju gluggar. Här nämndes också de många glödlamporna i kortaket. Altarskåpet ansågs tarvligt målat. De genomförda åtgärderna var relativt omfattande, inte minst i bottenvåningen och i källaren. En helt ny elektriskt driven krematorieugn - incinerator - installerades i källaren liksom en ny hydraulisk hiss i nytt hisschakt. Det var då en mycket modern ugnsanläggning. Vidare anordnades ny värmeanläggning med elektriska väggradiatorer. Detta ledde till att ytor kunde frigöras både på bottenvåningen och i källaren. På bottenvåningen iordningställdes pyntrum, plats för kransförvaring, kylrum, skräprum, arbetsrum samt väntrum och kontor. En mellanvägg utan dörr sattes in på detta våningsplan. I källaren, där incineratorn placerades, ändrades delvis golvnivån. Rum som tidigare använts för kolupplag, värmekammare o.dyl. blev nu kylrum för kistförvaring, arbetsrum för askberedning o.likn. En ny trappa togs upp till källaren med ingång från en ny liten utbyggnad vid koret på västra sidan. En helt ny katafalkhiss installerades, som även gick ner till källaren. Kapellet Foto Knut Borg. ÖLM

11 11 Själva kapellet moderniserades också enligt tidens krav och ideal. De befintliga fönstren borttogs i hela byggnaden - utom i några småutrymmen vid entrén och i en källartrappa och ersattes av nya kopplade järnfönster - Götaverkens ferrofönster - med mörktonat antikglas med blyspröjs, där fönsterglasen i koret gjordes särskilt mörka. Vidare igenmurades fönstret över altaruppsatsen. Taket isolerades med stenullsmattor och erhöll ny panel mot kyrkorummet, där fyllningarna gjordes släta av plywood. I samband därmed luttvättades trätaket och laserades för lugnare intryck (enligt Fants restaureringsförslag från 1950). Elektriska värmeradiatorer placerades längs väggarna. Enligt förslaget skulle katafalken flyttas något åt söder för att få bättre utrymme vid altaret samt ett hål till schakt för kransar upptas i korgolvet. Om detta genomfördes har inte undersökts. Bänkarna byttes mot stolar, som ritats av Erik Fant. Trägolvet under de tidigare bänkarna ersattes av kalksten. Rummet ommålades fullständigt inuti, varvid väggarna enligt förslaget skulle borstas rena från damm och målningar och kalkas 2-3 ggr med Helsingborgskalk i en enhetlig varmgrå ton. Två nya nummertavlor tillkom. Belysningen förändrades genom att glödlamporna i kortaket togs bort liksom de befintliga vägglampetterna och ersattes av nya vägglampetter i kyrkorummet och koret. I övrigt skulle rummet belysas med stearinljus. Om altaruppsatsen verkligen ommålades har inte undersökts. Orgeln om- och nybyggdes av E.A. Setterqvist & Son, ett arbete som utfördes först Därutöver skedde visa förändringar i vindfånget, där dörren justerades. Bakre delen av kapellet. Foto Erik Fant ATA.

12 12 Åtgärder under senare delen av 1950-talet 1970-talet 1955 åtgärdades fuktskador på korets norra vägg, orsakade av läckor från taket och från den list som löper runt koret i höjd med innertaket. Därvid vidtogs olika åtgärder för att förbättra yttertaket här och avrinningen därifrån. Enligt ett förslag från 1968 ersattes de av Erik Fant ritade stolarna, som bedömdes vara små och obekväma, till stolar typ Freden, tillverkad av Gemla Fabriker. Den yttre renoveringen 1993 När byggnaden inte längre användes som krematorium efter 1975 gjordes heller inga underhållsåtgärder med tilltagande skador som följd. Det diskuterades om byggnaden skulle rivas eller ej men då byggnadens höga kulturhistoriska värde lyfts fram renoverades byggnaden utvändigt 1993 med ekonomiskt stöd från riksantikvarieämbetet. Därvid utfördes olika åtgärder på fasaderna med dess kalksten, fogar, fönster, dörrar, skorstenar, trappa, grund m.m. Delar av kalkstenen och kalkstensdekoren behandlades av konservator. Vidare omlades skiffertaket. Övriga åtgärder och renoveringar Därutöver har givetvis underhållsåtgärder av skiftande slag vidtagits på byggnaden vid olika tidpunkter, arbeten som inte gett några avtryck i de handlingar jag haft tillgång till. Förmodligen har de varit av mera begränsad art. Tekniska frågor har givetvis varit aktuella i en byggnad som denna med krematorieugn, som skulle fungera. Förslag till åtgärder Allmänt kan sägas att byggnaden bör genomgå erforderliga invändiga renoveringsarbeten för att den ska säkras för framtiden. Det finns en hel del skador på väggarna i själva kapellet, såväl kring koret som över orgelläktaren, där orsaken är tidigare takläckage. Även i utrymmena av mera teknisk art i de två övriga våningsplanen framgår det tydligt att byggnaden inte längre används kontinuerligt. Hur man ska gå tillväga i själva kapellet är inte lika självklart. Det finns ett par olika alternativ. - 1/ Att bibehålla rummet som det är och endast utföra nödvändiga underhållsåtgärder. I detta fall respekterar man de tankar och det synsätt Erik Fant hade vid sitt förändringsarbete på och 50-talet. Det tidigare utseendet med dekormåleriet kan redovisas med hjälp av fotografier och ritningar i en liten utställning på plats. Eventuellt kan smärre partier av kvarvarande måleri tas fram av konservator under de nuvarande

13 13 målningsskikten som ett exempel på det äldre utseendet. I detta fall skulle man vara konsekvent och låta korfönstret vara igensatt, ett fönster som kan vara lockande att åter ta upp. Att stolarna inte längre är kvar är något som får accepteras. De stolar med snörsitsar av dansk tillverkning, som införskaffades till Nicolaikyrkan i början av 1960-talet och som nu inte längre används där, skulle kunna vara en rimlig ersättare. - 2/ Att ta fram och rekonstruera det ursprungliga dekormåleriet. Vi beklagar idag att det ursprungliga dekormåleriet är borttaget, eftersom det enligt vårt sätt att se skulle ha varit en tillgång för rummet. Konservator Gabor Pasztor har nyligen gjort framtagningsprov och konstaterat att det finns färgspår kvar efter måleriet vid takfrisen, runt valvbågarna samt efter draperingsmålningen. I taket fanns inga färgspår kvar över huvud taget. Ytterligare färgspår kan tas fram vid behov. - a/ Att rekonstruera den skiftande färgsättningen på valvbågarna skulle förmodligen var ganska lätt att utföra. Men det skulle inte vara konsekvent, eftersom de ju bara utgör en del i en av arkitekten komponerad dekor. - b/ Dekormåleriet rekonstrueras på väggarna med hjälp av de framskrapade färgspåren och de svartvita fotografier men också med viss ledning av arkitektens färglagda dekorförslag. Eftersom det inte finns några färgspår i taket skulle man lämna detta därhän. Därmed återskapas inte hela rummet, endast delar av det. Det ur rumssynpunkt viktiga taket skulle kvarstå med sin sentida, neutrala färgbehandling. Detta är ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. I detta fall skulle korfönstret åter tas upp. - c/ Dekormåleriet rekonstrueras både på väggar och tak, på väggarna i enlighet med förslaget ovan men i taket som en friare rekonstruktion. Eftersom det här inte finns några spår alls att gå efter får man helt lita till de svartvita fotografierna och arkitektens färglagda dekorförslag. Här finns dock en osäkerhet, eftersom vi inte vet i vilken utsträckning förslaget följdes vid utförandet. Redan nu kan avvikelser konstateras i färgskalan. Detta är i än större utsträckning ett ur antikvarisk synpunkt diskutabelt förslag. Även i detta förslag skulle korfönstret åter öppnas. Beträffande utrymmena i bottenvåningen och i källaren bör främst erforderliga underhållsåtgärder utföras. Incineratorn torde bli allt mer kulturhistoriskt värdefull ju längre tiden går. För övrigt har man har lite friare händer här, eftersom flera av dessa utrymmen har gjorts om och / eller fått nya användningsområden sedan byggnadstiden. För att få ett större rum för ev. framtida utställningar el.likn. skulle den sekundärt tillkomna väggen i det större rummet i bottenvåningen kunna rivas. För STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS MUSEUM Estrid Esbjörnson

14 14 Källor och litteratur: Meddelanden från Svenska eldbegängelseföreningen Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsbok. Antikvariskt Topografiska Arkivet, Riksantikvarieämbetet: - fotografier, yttranden. Stadsarkivet i Örebro: - ritningar, skrivelser, diverse material från krematoriets planering och uppförande Örebro kyrkliga samfällighet, Kyrkogårdsförvaltningens arkiv: - ritningar och olika handlingar från ombyggnaden i början av 1950-talet Örebro läns museums arkiv: - fotografier, tidningsklipp, yttranden (bl.a. dnr 227/86) Undersökning av väggar av tak efter kvarvarande målningsrester, utförd av Gabor Pasztor, Närkekonservatorn (Muntliga uppgifter) OBS! Fotografierna på Antikvariskt Topografiska (ATA) vid Riksantikvarieämbetet gällande Krematoriet på och 50-talen 10 st - är inscannade av ATA och finns på en CD på Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro.

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Rapport 2012:204 Antikvarisk dokumentationsrapport In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Stora Åby socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

ÖDESHÖGS BEGRAVNINGSKAPELL TILLBYGGNAD

ÖDESHÖGS BEGRAVNINGSKAPELL TILLBYGGNAD RAPPORT 2015:206 ANTIKVARISK MEDVERKAN ÖDESHÖGS BEGRAVNINGSKAPELL TILLBYGGNAD ÖDESHÖGS SOCKEN OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Ödeshögs begravningskapell Tillbyggnad Innehåll Bakgrund................................................................

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Rapport 2011:52 Albin Uller Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Mikaelskapellet Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Mikaelskapellet S:t Matteus församling, Domkyrkokontraktet, Stockholms stift Kv

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Billesholms kyrka - renovering av golv

Billesholms kyrka - renovering av golv 2015:23 xxx Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014 Kerstin Börjesson Rapport 2015:23 Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014-2015 Norra Vrams socken,

Läs mer

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Antikvarisk medverkan vid om- och tillbyggnad av sakristian, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2010:8 2 Sollentuna

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka S:t Matteus församling, Domkyrkokontraktet, Stockholms stift

Läs mer

Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård

Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:19 Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård Dokumentation inför rivning Dokumentation Nästkvarn 2:2 Arboga stadsförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen

Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Bäckseda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem xxx 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan, 2014 Maria Sträng Rapport 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor - utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan,

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Mjölnarbostaden Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:2 Översiktlig

Läs mer

Ribersborgs kallbadhus

Ribersborgs kallbadhus Antikvarisk rapport Ribersborgs kallbadhus INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMPAR SAMT NY ARMATUR PÅ LANDBRYGGAN Fastigheten Limhamn 10:3 och 11:280 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Restaurering av väggarna i frigidariet 2008-2009 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 17 juli 2009 1 Omslagsbild: Frigidariet

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

kolumbarier begravningsplatser i det fördolda 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

kolumbarier begravningsplatser i det fördolda 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u kolumbarier begravningsplatser i det fördolda 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Till vänster: Uppenbarelsekyrkans kolumbarium. Här finns fortfarande många lediga urnnischer. En täckplatta är

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN

RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:18 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ljusterö kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ljusterö kyrka Ljusterö-Kulla församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Österåker

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län byggnadsvård Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Eva Wockatz Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

byggnadsvård Härads kyrka Antikvarisk medverkan Byte av värmesystem Härads socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län

byggnadsvård Härads kyrka Antikvarisk medverkan Byte av värmesystem Härads socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län byggnadsvård Härads kyrka Härads socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Byte av värmesystem Eva Wockatz och Dag Forssblad Härads kyrka Härads socken, Strängnäs

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift Kållerstads kyrka Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:7 Anders

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare 2011:3 Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan 2010 Maria Sträng Rapport 2011:3 Arlövs kyrka - ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan Arlövs socken, 1204 Burlövs

Läs mer

Mörrums kyrka. Mörrums socken, Karlshamns kommun. Antikvarisk kontroll av interiör och exteriör renovering

Mörrums kyrka. Mörrums socken, Karlshamns kommun. Antikvarisk kontroll av interiör och exteriör renovering Mörrums kyrka Mörrums socken, Karlshamns kommun Antikvarisk kontroll av interiör och exteriör renovering Blekinge museum rapport 2009:2 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning...2 Byggnadshistoria...2

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Harakers kyrka. Dränering och tillgänglighetsanpassning. Antikvarisk rapport. Harakers prästgård 1:4 Harakers socken Västerås kommun Västmanland

Harakers kyrka. Dränering och tillgänglighetsanpassning. Antikvarisk rapport. Harakers prästgård 1:4 Harakers socken Västerås kommun Västmanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:62 Harakers kyrka Dränering och tillgänglighetsanpassning Antikvarisk rapport Harakers prästgård 1:4 Harakers socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist Harakers

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

BIDRAGSANSÖKAN. Lilla byggnadsvårdsbidraget

BIDRAGSANSÖKAN. Lilla byggnadsvårdsbidraget BIDRAGSANSÖKAN Bidrag enligt förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård Lilla byggnadsvårdsbidraget Sänds till Länsstyrelsen i Örebro län Plan och kultur 701 86 Örebro Objekt Objektets namn

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL.

Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015-02-06 Uppdrag 260226, Älmhult stationsområde konsekvensanalys Titel på rapport: Status: Magasinsbyggnad inom Älmhult

Läs mer

Beskrivning och historik

Beskrivning och historik MÖRKÖ KYRKA Kyrkokarakteriseringsprojektet i Strängnäs stift (2002-2008) Uppdragsgivare: Strängnäs stift. Utförare: arkindus (2007) Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av Mörkö kyrka Mörkö socken,

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer