Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan"

Transkript

1 Institutionen för Konstruktions och Produktionsteknik Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan -Nulägesbeskrivning av Finspångs energisystem Ola Eriksson LITH-IKP-Ex--04/2170--SE Linköping 2004 Linköpings universitet, IKP, Linköping

2

3 Logotyp Avdelning, institution Division, Department Inst. för konstruktions- och produktionsteknik Linköping Datum Språk Language x Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category x Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats D-uppsats Övrig rapport ISBN ISRN Serietitel och serienummer Title of series, numbering LiTH-IKP-Ex--04/2170--SE URL för elektronisk version Titel Title Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan Nulägesbeskrivning av Finspångs energisystem Analyse of a local energy system and it s environmental impact -presentation of the present energy system in Finspång Författare Author Ola Eriksson Sammanfattning Energianvändning bidrar i stor utsträckning till miljöproblematiken i världen idag. Energiplanering kan därmed, om miljöfrågor integreras i planeringsprocessen, ha en viktig roll i strävan mot ett samhälle med mindre miljöpåverkan. Kommunal energiplanering är lagstadgad och ska även analysera miljöpåverkan. Studier visar dock på att analyserna av miljöpåverkan ofta är bristfälliga. Examensarbetet görs inom ett delprojekt i forskningsprogrammet för miljöstrategiska verktyg (MIST1) där verktyg för strategisk miljöbedömning (SMB) i planeringsprocesser studeras. Examensarbetet ger en nulägesbeskrivning av energisystemet, i Finspångs kommun, vilket är första steget i ett energiplanearbete. En SMB kommer senare att ta vid för utformandet av en ny energiplan inom forskningsprogrammet. I examensarbetet görs en genomgång av metoder för systemanalys av miljö och energiaspekter. En metod för framtagning av nulägesbeskrivning tas fram där livscykelanalysprogramet (LCA), SimaPro, används för miljöbedömning. Kartläggningen av energisystemet baseras på den kommunala energibalansen från SCB (Statistiska Centralbyrån). För livscykelinventeringsdata används IVLs sammanställning av befintliga svenska livscykelanalyser. En fallstudie görs av Finspångs kommun. Slutligen diskuteras användningen av systemanalys och hur beslutsunderlaget kan förbättras genom att i ett verktyg kombinera livscykelanalys (verktyg SimaPro) och energisystemoptimering (verktyg MODEST). Finspångs kommun, en industrikommun i norra Östergötland med invånare, ska ta fram en ny energiplan. Omkring 50% av energianvändningen står industrin för, hushållen för en 25%, trafiken för runt 15% och övriga sektorer för resterande 10%. Största energislaget är el. För övriga energislag så har utbyggnad av ett fjärrvärmenät lett till minskad oljeanvändning och ökad biobränsleanvändning vilket även ger genomslag i totala andelen förnybar energi. För miljöanalys studeras ett antal ämnen (CO 2, NO x, SO x, CO, Partiklar, NMVOC, CH 4, NH 3 och N 2 O) dels med enbart utsläpp från slutanvändningen och dels inklusive livscykelutsläpp. Utsläppen valdes för att spegla de nationella miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft och god bebyggd miljö. Nyckelord Keyword Energiplan, SMB, Finspång, kommun, energi, miljö, systemanalys, LCA, livscykelanalys, strategisk miljöbedömning, nulägesbeskrivning Energy planning, Finspång, municipal, energy, environment, system analysis, LCA, life cycle analysis, SEA, strategic environmental assessment, state-of-the-art

4

5 Förord Detta dokument är resultatet av det examensarbete på 20p som jag utfört som avslutning på utbildningen till civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik, vid Linköpings universitet. Detta har varit ett tillfälle för mig att se att de kunskaper och färdigheter jag erhållit under utbildningen är tillräckliga för att utföra en utredning av detta slag. Då jag under senare delen av utbildningen inriktat mig mot miljöteknik och energi var detta arbete ett sätt att knyta ihop säcken. Kunskaper från många av dessa kurserna har använts. Även om kurserna relativt väl var satta i ett sammanhang så ger det ett mervärde att använda dessa kunskaper på en gång och se hur allt hänger ihop. Arbetet utfördes i samarbete mellan avdelningarna Industriell miljöteknik och energisystem, IKP, LIU. Det har även fungerat som en introduktion till avdelningen Industriell miljötekniks arbete inom forsknings projektet, MIST 1, som är ett delprojekt i Naturvårdsverkets forskningsprogram om miljöstrategiska verktyg (MIST) Jag vill rikta ett tack till de handledare vid universitetet som hjälpt till att få struktur och kvalitet på rapporten (speciellt Jenny Stenlund Nilsson) samt till de personer som bistått med fakta om Finspångs kommun (speciellt Per Strannelid som var spindeln i nätet ). Slutligen vill jag säga att det var en lärorik tid och att det var en nyttig erfarenhet att arbeta självständigt med ett större projekt. Det finns en värld bortom föreläsningar, lektioner och tentor Linköping Ola Eriksson

6

7 Sammanfattning Energianvändning bidrar i stor utsträckning till miljöproblematiken i världen idag. Energiplanering kan därmed, om miljöfrågor integreras i planeringsprocessen, ha en viktig roll i strävan mot ett samhälle med mindre miljöpåverkan. Kommunal energiplanering är lagstadgad och ska även analysera miljöpåverkan. Studier visar dock på att analyserna av miljöpåverkan ofta är bristfälliga. Examensarbetet görs inom ett delprojekt i forskningsprogrammet för miljöstrategiska verktyg (MIST1) där verktyg för strategisk miljöbedömning (SMB) i planeringsprocesser studeras. Examensarbetet ger en nulägesbeskrivning av energisystemet, i Finspångs kommun, vilket är första steget i ett energiplanearbete. En SMB kommer senare att ta vid för utformandet av en ny energiplan inom forskningsprogrammet. I examensarbetet görs en genomgång av metoder för systemanalys av miljö och energiaspekter. En metod för framtagning av nulägesbeskrivning tas fram där livscykelanalysprogramet (LCA), SimaPro, används för miljöbedömning. Kartläggningen av energisystemet baseras på den kommunala energibalansen från SCB (Statistiska Centralbyrån). För livscykelinventeringsdata används IVLs sammanställning av befintliga svenska livscykelanalyser. En fallstudie görs av Finspångs kommun. Slutligen diskuteras användningen av systemanalys och hur beslutsunderlaget kan förbättras genom att i ett verktyg kombinera livscykelanalys (verktyg SimaPro) och energisystemoptimering (verktyg MODEST). Finspångs kommun, en industrikommun i norra Östergötland med invånare, ska ta fram en ny energiplan. Omkring 50% av energianvändningen står industrin för, hushållen för en 25%, trafiken för runt 15% och övriga sektorer för resterande 10%. Största energislaget är el. För övriga energislag så har utbyggnad av ett fjärrvärmenät lett till minskad oljeanvändning och ökad biobränsleanvändning vilket även ger genomslag i totala andelen förnybar energi. För miljöanalys studeras ett antal ämnen (CO 2, NO x, SO x, CO, Partiklar, NMVOC, CH 4, NH 3 och N 2 O) dels med enbart utsläpp från slutanvändningen och dels inklusive livscykelutsläpp. Utsläppen valdes för att spegla de nationella miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft och god bebyggd miljö. I analysen av Finspångs energisystem har de vanligen studerade utsläppen, CO 2, SO x och NO x, störst inverkan på de studerade miljöeffekterna. Stor påverkan för hela systemets miljöpåverkan enligt analysen har valet av miljödata för elanvändningen. Vid studier av olika sektorernas inverkan ses att trafiken har stor påverkan relativt sin energiandel. Trender visar att klimatpåverkan ökade men minskade Försurningsutsläpp var relativt konstanta men SO x andel minskar och NO x andel ökar. För utsläpp som påverkar luftkvalitén ses blandade trender, NO x ökar medan SO x liksom utsläpp från småskaliga biopannor minskar. I

8 II

9 Abstract The use of energy contributes to a great extent to the environmental problems in the world today. Energy planning can therefore, if the environmental issues are integrated in the planning process, have an important part in the ambition towards a society with less environmental impact. Municipal energy planning is required by law and it has to include analyses of the environmental impact of the actions according to the plan. Studies show that the analyses often are insufficient. The final thesis indicates that tools for modelling can give focus on activities with great environmental load. The final thesis is performed as part of a subproject of the research program of strategic environmental tools (MIST 1) in which tools for strategic environmental analysis (SEA) for planning processes are studied. The thesis gives a presentation of the present energy system of Finspång municipal and is the first step in the energy planning. A SEA will later be performed in the further work with the energy plan in the research project. In the thesis is an overview of system analysis methods for environmental and energy aspects made. A method is described for how to make a presentation of the present energy system, in which a lifecycle analysis program, SimaPro, is used for environmental assessment. The survey is based on the municipal energy balance performed by the governmental authority of statistics (SCB) and the lifecycle inventory data used is a summary of present Swedish studies made by the research institute IVL. A case study of Finspång municipal is performed. Finally the thesis discusses the use of system analysis and the benefits of combining lifecycle assessment (tool SimaPro) and energy system optimisation (tool MODEST) in order to enhance decision-making. The municipal of Finspång, an industrial municipal in northern Östergötland (Sweden) with inhabitants, is going to make a new energy plan. About 50 % of the energy used are used in the industry, 25% by the households, around 15 % in the traffic and the rest in other sectors. The most common sort of energy is electricity. The expansion of the district heating has lead to decreased use of and an increased use of biofuels. This has also increased the total use of renewable energy. For environmental assessment of emissions a number of substances (CO 2, NO x, SO x, CO, particle NMVOC, CH 4, NH 3 and N 2 O are studied. Both by using the final use data alone and together with life cycle data. The substances were chosen to represent the national environmental goals: limited global warming, only natural acidification, fresh air and good build environment. The analysis of the Finspång energy system shows that the well known substances, CO 2, SO x and NO x, has the most influence on the studied environmental effects. The choice of environmental data for the electricity has a big influence on the total environmental impact. Another observation is that relative it s part of the energy use the traffic has big impact. Trends indicates that the global warming was increased and when decreased Acidification during the same period was relatively constant but the part from SO x is less but the part from NO x is bigger. For exhausts that influence the air quality, mixed trends have been seen. NO x increases while SO x and exhaust from smallscale biofurnace decreases. III

10 IV

11 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE PROBLEMFORMULERING AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION ENERGIPLANERING MED ETT MILJÖ- OCH ENERGISYSTEMANALYTISKT ANGREPPSSÄTT KOMMUNAL ENERGIPLANERING Nulägesbeskrivning MILJÖPÅVERKAN KNUTEN TILL ENERGIPRODUKTION SYSTEMANALYS MILJÖSYSTEMANALYTISKA VERKTYG Strategisk miljöbedömning allmänt och verktyg Livscykelanalyser Indikatorer Användning av miljösystemanalystiska verktyg -beslutssituationer ENERGISYSTEMANALYTISKA VERKTYG Modest Ytterligare verktyg I beslutssituationer Begränsningar SYSTEMGRÄNSER VID ANVÄNDNING AV OLIKA SYSTEMANALYTISKA VERKTYG METOD GENOMFÖRANDE MÅL OCH OMFATTNING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Verktyget SimaPro Indata Indikatorer-Miljöparametrar Miljöbedömningsmetod BEGRÄNSNINGAR NULÄGESBESKRIVNING- FINSPÅNGS KOMMUN ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Geografi-Natur-Miljö Näringsliv Befolkning Bebyggelse Fjärrvärme Trafik Naturgas Energi och miljöarbete ENERGITILLFÖRSEL, -OMVANDLING OCH -ANVÄNDNING Tillförsel och omvandling Användning fördelning mellan sektorer Användning- Jordbruk, skogsbruk och fiske Användning -Industri V

12 4.2.5 Användning Offentlig verksamhet Användning Transporter Användning -Övriga tjänster Användning Hushåll FINSPÅNGS KOMMUNS ENERGIANVÄNDNING I ETT NATIONELLT PERSPEKTIV MILJÖBEDÖMNING Indata Resultat Miljöbedömning med indikatorer Miljöeffektkategorier ANALYS AV FINSPÅNGS ENERGISYSTEM BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG GENOM SYNTES AV ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS BAKGRUND VERKTYGETS UPPBYGGNAD Begränsningar MERVÄRDET AV ATT KOMBINERA ENERGI- OCH MILJÖANALYS AVSLUTANDE DISKUSSION REFERENSER Bilageförteckning BILAGA 1 MILJÖBEDÖMNINGSKATEGORIER I SMB FÖR NATURGAS (NATURVÅRDSVERKET,2001)... I BILAGA 2 ENERGIBALANS FÖR FINSPÅNGS KOMMUN (SCB,2003 B)... III BILAGA 3 FINSPÅNGS ENERGIANVÄNDNING I ETT NATIONELLT PERSPEKTIV... IX BILAGA 4 TÄTORTER OCH SMÅORTERS STORLEK OCH BEBYGGELSETÄTHET... XI BILAGA 5 UNDERSÖKNING AV ENERGIANVÄNDNING I LANTBRUK...XIII BILAGA 6 ENERGIANVÄNDNING HOS STÖRRE FÖRETAG...XV BILAGA 7 TRAFIK...XVII BILAGA 8 TRAFIKFLÖDESDATA...XXI BILAGA 9 VÄRMEPUMPAR...XXIII BILAGA 10 CML 2 BASELINE XXVII BILAGA 11 LIVSCYKELDATA IVL... XXIX BILAGA 12 FRAMTIDA UTBYGGNAD OCH UPPSKATTAD UTBYGGNAD XXXI BILAGA 13 PANNOR SOM INGÅR I FINSPÅNGS FJÄRRVÄRMENÄT... XXXIII BILAGA 14 UTSLÄPPSFLÖDESSCHEMAN... XXXV Figurförteckning FIGUR 1 RAPPORTENS DISPOSITION... 4 FIGUR 2 PRINCIPSKISS ÖVER ENERGIKEDJAN FRÅN ENERGIKÄLLA TILL ENERGITJÄNST, MED EXEMPEL I VARJE LÄNK (MODIFIERAT NATURVÅRDSVERKET, 2000)... 6 FIGUR 3 ETT SYSTEM MED KOMPONENTER (KÄLLA, OMVANDLING OCH ANVÄNDNING M.M.) OCH SAMBAND MELLAN DESSA SAMT SYSTEMGRÄNSER (MODIFIERAD MED ENERGIKOMPONENTER, INGELSTAM, 2002) FIGUR 4 VERKTYGEN HAR DELATS IN MED AVSEENDE PÅ DERAS FOKUS, DVS VILKET OBJEKT SOM STUDERAS OCH SOM PÅVERKAN RELATERAS TILL, SAMT VILKA TYPER AV PÅVERKAN DE TAR UPP (MODIFIERAD: NATURVÅRDSVERKET 1999) FIGUR 5 DPSIR-MODELLEN FÖR KLASSIFICERING AV INDIKATORER (MODIFIERAD, SOU 2000:52) FIGUR 6 MKB OCH SMB ÄR ÖVERLAPPANDE METODER I VILKA LCA KAN VAR INKLUDERAD (MODIFIERAT NATURVÅRDSVERKET, 1999) VI

13 FIGUR 7 FÖRENKLAD BILD AV MODEST UPPBYGGNAD. UPPBYGGNAD SKER MED INDATA I NODER OCH FLÖDEN SAMT GLOBALA PARAMETRAR FIGUR 8 SCHEMATISK BILD AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET FÖR ATT STUDERA ENERGISYSTEMET OCH DESS MILJÖPÅVERKAN FIGUR 9 PRINCIPIELL UPPBYGGNAD AV EN LIVSCYKEL FÖR EN PRODUKT I SIMA-PRO. I ENERGISYSTEMETS LIVSCYKEL ANVÄNDS DOCK ENBART PROCESSER OCH PRODUKTER. EX. PROCESS: BRÄNSLEPRODUKTION. EX. PRODUKT: BEHOV AV ENERGI I BOSTÄDER FIGUR 10 KOMMUNKARTA ÖVER FINSPÅNG (FINSPÅNGS KOMMUN, 2004) FIGUR 11 ARBETSTILLFÄLLEN I FINSPÅNGS KOMMUN ÅR 2001 UPPDELAT PÅ SEKTORER (SCB, 2004A) FIGUR 12 ANTAL INVÅNARE I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2004B) FIGUR 13 ANTAL INVÅNARE I FINSPÅNGS KOMMUN ÅR 2000 UPPDELAT PÅ OLIKA BOENDESTRUKTUR (SCB, 2004C) FIGUR 14 HUSHÅLL I FINSPÅNGS KOMMUN EFTER BYGGNADSTYP OCH BYGGNADSÅR (SCB, 2004D) FIGUR 15 (T.V.) TRENDER I BRUTTOTILLFÖRSEL AV ENERGI TILL FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 16 (T.H.) TRENDER I BRUTTOTILLFÖRSEL AV ENERGI TILL FINSPÅNGS KOMMUN, EXKL. EL (SCB, 2003B) FIGUR 17 TILLFÖRSEL TILL FJÄRRVÄRMEN I FINSPÅNG (SCB, 2003B) FIGUR 18 ANVÄNDNING AV ENERGI FINSPÅNGS KOMMUN, FÖRDELAT PÅ SEKTOR OCH ÅR (SCB, 2003B). 36 FIGUR 19 ENERGIANVÄNDNING INOM JORDBRUKSSEKTORN I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 20 ANVÄNDNING INOM INDUSTRISEKTORN I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 21 ANVÄNDNING INOM OFFENTLIGA SEKTORN I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 22 BRÄNSLEANVÄNDNING FÖR TRANSPORTER I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 23 ANVÄNDNING INOM TJÄNSTESEKTORN OCH SMÅFÖRETAG I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 24 ENERGIANVÄNDNING INOM HUSHÅLLSSEKTORN I FINSPÅNGS KOMMUN (SCB, 2003B) FIGUR 25 UTSLÄPPSTREND FÖR KOLDIOXID FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 26 UTSLÄPPSMÄNGDER AV KOLDIOXID FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 27 UTSLÄPPSTREND FÖR KVÄVEOXIDER FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 28 UTSLÄPPSMÄNGD AV KVÄVEOXIDER FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 29 UTSLÄPPSTREND FÖR SVAVELOXIDER FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 30 UTSLÄPPSMÄNGD AV SVAVELOXIDER FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 31 UTSLÄPPSTREND FÖR KOLMONOXID FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 32 UTSLÄPPSMÄNGD AV KOLMONOXID FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 33 UTSLÄPPSTREND FÖR PARTIKLAR FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 34 UTSLÄPPSMÄNGD AV PARTIKLAR FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 35 UTSLÄPPSTREND FÖR NMVOC FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 36 UTSLÄPPSMÄNGD AV NMVOC FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 37 UTSLÄPPSTREND FÖR METAN FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 38 UTSLÄPPSMÄNGD AV METAN FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 39 UTSLÄPPSTREND FÖR AMMONIAK FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 40 UTSLÄPPSMÄNGD AV AMMONIAK FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 41 UTSLÄPPSTREND FÖR LUSTGAS FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 42 UTSLÄPPSMÄNGD AV LUSTGAS FRÅN FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 43 ANDEL ANVÄND FÖRNYELSEBAR ENERGI, INKLUSIVE EL, PER SEKTOR I FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 44 ANDEL ANVÄND FÖRNYELSEBAR ENERGI, EXKLUSIVE EL, PER SEKTOR I FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 45 OLIKA SEKTORERS PROCENTUELLA BIDRAG TILL RESPEKTIVE MILJÖEFFEKTKATEGORI (ÅR 2001 MED SVERIGEEL) I FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 46 OLIKA SEKTORERS PROCENTUELLA BIDRAG TILL RESPEKTIVE MILJÖEFFEKTKATEGORI (ÅR 2001 MED EUROPAEL) I FINSPÅNGS ENERGISYSTEM FIGUR 47 BESKRIVNING AV METOD FÖR NULÄGESBESKRIVNING AV ETT KOMMUNALT ENERGISYSTEM FIGUR 48 ALTERNATIV METOD MED MODEST KÖRNING MED BEGRÄNSNING PÅ UTSLÄPP AV ÄMNEN VII

14 FIGUR 49 ALTERNATIV METOD MED MODEST KÖRNING MED BEGRÄNSNING PÅ MILJÖBEDÖMNINGS- KATEGORIER Tabellförteckning TABELL 1 KÄNDA METODER INOM SMB SOM ANVÄNTS INOM ENERGIOMRÅDET ENLIGT FINNVEDEN (2003) TABELL 2 MILJÖEFFEKTKATEGORIER ENLIGT REKOMMENDATION FRÅN NORDISKA MINISTERRÅDET, KOPPLADE TILL INDIKATORER OCH MILJÖMÅL TABELL 3 OLIKA KLASSIFICERINGSMÖJLIGHETER FÖR MODELLER, KURSIVERAT BESKRIVER MODEST (MODIFIERAT HENNING, 1999) TABELL 4 EXEMPEL PÅ KRAV PÅ ENERGISYSTEMANALYSMODELLER, (MODIFIERAT HENNING, 1999) TABELL 5 VALDA PARAMETRAR FÖR MILJÖBEDÖMNING AV ENERGISYSTEMET, KOPPLADE TILL PRIORITERADE MILJÖMÅL TABELL 6 OLIKA UTSLÄPPENS BIDRAG TILL MILJÖEFFEKTKATEGORIER OCH TRENDER VAD GÄLLER DESSA VIII

15 Kapitel 1 Inledning 1 Inledning I detta kapitel kommer först en bakgrund till examensarbetet och dess problemställning. Kapitlet kommer sedan att landa i ett syfte som beskriver vad som vill uppnås med arbetet. En nedbrytning av syftet görs i några mer konkreta problemformuleringar och övergripande avgränsningar görs. 1.1 Bakgrund Energianvändning bidrar i stor utsträckning till miljöproblematiken i världen idag och alla trender visar att energibehovet kommer att fortsätta öka. Det behövs därför metoder för att styra utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem, bland annat genom miljöanpassade energikällor och effektivare energianvändning. I Agenda 21 dokumentet (FN, 1992) påpekas det viktiga med lokalt förankrat miljöarbete, Tänk globalt, handla lokalt. I Sverige kan kommunerna ha stor inverkan på energisystemet eftersom de kan ha rollen som informatör, planeringsinstans, myndighetsutövare, energiproducent och stor energianvändare (Nutek, 1991). Kommunal energiplanering har varit lagstadgad sedan 1977 och vid senare datum (1991) tillkom krav på att miljöbedömningar ska ingå (Näringsdepartementet, 1998). Studier visar dock att brister i omfattningen av miljöbedömningar är vanliga (Stenlund Nilsson och Tyskeng, 2003). Energisystemavdelningen, vid Linköpings universitet, har under lång tid modellerat energisystem med fokus på en systemmässigt ekonomisk lösning. Miljöhänsyn har till viss del tagits med som utsläppsbegränsningar på till exempel koldioxid eller införande av externa kostnader 1 på bränslen. Detta har dock enbart innefattat ett fåtal emissioner från förbränningen och således inte ett livscykelperspektiv. Industriell miljöteknik, Linköpings universitet, har erfarenhet av strategiskt miljöarbete för organisationer och industrier. Ett sådant område är livscykelanalyser, som ger en bild av en produkts totala miljöpåverkan under hela livscykel (Men tillämpningar på lokala energisystem har inte gjorts). Forskare på avdelningen har även studerat hur energiplaner är utformade och används i ett antal kommuner (Stenlund Nilsson och Tyskeng, 2003; Stenlund Nilsson och Mårtensson, 2003). Avdelningarna Energisystem och Industriell miljöteknik, har tidigare diskuterat ett samarbete kring området energisystemplanering. Målet har varit att kombinera olika synsätt för att analysera hur ett ekonomiskt fördelaktigt energisystem med liten miljöpåverkan uppnås. Samarbetet har varit tänkt att bestå av ett arbetssätt där en traditionell energisystemoptimering kombineras med användning av metoder som beaktar miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Industriell miljöteknik ingår år i ett delprojekt inom forskningsprogrammet miljöstrategiska verktyg (MIST) tillsammans med deltagare från Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier (med deltagare från KTH och FOI), Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Delprojektets mål är att utveckla dagens planeringsprocesser för att ge ett miljömässigt bättre beslut. Energiplanering har valts som studieobjekt då det är ett område med stor miljömässig relevans. Arbetet avses att 1 Externa kostnader beskriver de samhällsekonomiska kostnader som uppstår av en aktivitet, exempelvis energiproduktion, och som normalt inte beaktas, till exempel miljöpåverkan och sysselsättningseffekter. 1

16 Kapitel 1 Inledning genomföras i samarbete med lokala beslutsfattare som är i början av arbetet med en ny energiplan. Forskningen kommer att fokusera dels på användningen av verktyg för strategisk miljöbedömning (SMB) och dels på verktyg för att öka allmänhetens deltagande. Inom projektet kommer en SMB-process att genomföras. En SMB är en process som ska utmynna i en rapport som beskriver vilken påverkan på miljön åtgärder enligt planen kommer att ha. Det ska även redovisas olika alternativ inklusive ett nollalternativ och det ska visas att samråd skett samt att dess resultat tagits hänsyn till. Slutligen ska valet av alternativ motiveras. Föreliggande examensarbete har tillkommit som det första steget i energiplaneprocessen, som en förstudie och nulägesbeskrivningen av det lokala energisystemet. Arbetet kommer att utföras i samarbete mellan avdelningarna Industriell miljöteknik och Energisystem vid institutionen för konstruktions och produktionsteknik, Linköpings universitet. Därtill kommer Finspångs kommun ingå som studieobjekt. Finspångs kommun är en industrikommun (Svenska kommunförbundet, 2003), i norra Östergötland, som är relativt glesbefolkad med sina omkring invånare. Kommunen har beslutat om att förnya sin översiktsplan och energiplan. Energiplanearbetet kommer att utföras först och fungera som utgångspunkt för det vidare översiktsplanearbetet. 1.2 SYFTE Syftet med examensarbetet är att göra en nulägesbeskrivning och analys av energisystemet i Finspångs kommun. Nulägesbeskrivningen ska fungera som bakgrundsinformation till energiplaneringen i kommunen och till den SMB som utförs inom forskningsprojektet, MIST, för energiplanen i kommunen. Nulägesbeskrivning ska ge en beskrivning av energisystemet och dess miljöpåverkan. För analys av miljöpåverkan används livscykelanalys (programvara SimaPro), som valts i samråd med övriga medverkande i forskningsprojektet. Ett delsyfte är även att diskutera möjligheterna till att kombinera olika verktyg för analys av lokala energisystem, med ursprung i ett systemanalytiskt synsätt och studera såväl energiflöden och omvandlingssteg som miljöpåverkan. Det kombinerade modellverktyget ska utgå från befintliga verktyg: Livscykelanalys (SimaPro) och för energisystemmodellering MODEST (Där MODEST valts med tanke på tidigare studier av energisystemet). Den kombinerade modellen ska även vara flexibel för att kunna studera olika alternativ och scenarier för energisystemet och dess miljöpåverkan. 2

17 Kapitel 1 Inledning 1.3 Problemformulering Utifrån syftet är följande delproblem utformade: Analysverktyg Vilka miljöproblem kan härledas till energianvändning, vad ger upphov till dessa, vilka är viktigast att få med? Vilka verktyg används för miljösystemanalys, samt vilka används speciellt med anknytning till energi? Vilka verktyg används för energisystemanalys, i vilket sammanhang och hur används de? Hur kan man kombinera miljö- och energisystemanalys? Vilka förutsättningar finns i MODEST (linjärprogrammeringsmodell) för att modellera miljöpåverkan? Hur kan hopkoppling mellan SimaPro (livscykelanalysverktyg) och MODEST ske? Vilka indikatorer på miljöpåverkan ska studeras och hur ska de analyseras? Nulägesbeskrivning Vad är en energiplan och vad ska en nulägesbeskrivning innehålla? Hur ser Finspångs energisystem ut? Vilka förutsättningar har Finspångs kommun; gällande t.ex. befolkning, boende, näringsliv, som påverkar energisystemet? Vilken miljöpåverkan har Finspångs energisystem? Vilken förbättringspotential finns? 1.4 Avgränsningar Här redovisas övergripande avgränsningar, ytterligare begränsningar redovisas även inom respektive avsnitt i rapporten. Vid studier av Finspångs energisystem används befintlig statistik över energianvändning och befintliga livscykelanalyser. Känslighetsstudier utförs ej på miljöbedömningsresultatet, men en diskussion om styrkor och svagheter förs. Fokus är på teknisk/naturvetenskaplig kartläggning, andra parametrar såsom aktörer, politiska och sociala aspekter m.m. utreds ej närmare. Valet av verktyg givna, men angreppssätt för användning av dessa utvecklas. Hoppkopplingen mellan MODEST och SimaPro diskuteras bara teoretiskt, tillämpas ej. 3

18 Kapitel 1 Inledning 1.5 Disposition I detta avsnitt följer en redovisning av rapportens upplägg (se Figur 1). Upplägget sammanfaller med den arbetsgång som använts och speglar därmed den metod som använts. Bakgrund och Syfte kapitel 1 Teoridel kapitel 2 Metod kapitel 3 Nulägesbeskrivning= Resultat kapitel 4 Diskussion Slutsatser, syntes kapitel 5, 6 Figur 1 Rapportens disposition Arbetet börjar med att i kapitel 1 ge en bakgrund och syfte till examensarbetet. I kapitel 2 ges en teoretisk bakgrund till problemet. Först ges en allmän beskrivning av kommunal energiplanering och energisektorns miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Därefter beskrivs miljösystemanalytiska och energisystemanalytiska verktyg, både allmänt om systemanalys som metod, med för- och nackdelar, och något mer detaljerat för några verktyg. I kapitel 3 beskrivs metoden för framtagandet av nulägesbeskrivningen av Finspångs energisystem. Följande kapitel (4) består av nulägesbeskrivningen det vill säga resultatdelen. Nulägesbeskrivningen är utformad för att kunna läsas separat. En introduktion till kommunen och dess allmänna förutsättningar ges först. Detta bildar en bakgrund när sedan i nästa avsnitt kommunens energisystem beskrivs med utgångspunkt från en kommunal energibalans. Miljöbedömning görs, resultat redovisas samt analys av dessa görs. I kapitel 5 diskuteras sammankopplingsmöjligheter mellan energi- och miljösystemanalytiska verktyg samt hur detta kan leda till ett bättre beslutsunderlag. I de sista kapitlen görs mer allmänna analyser av hela arbetet och slutsatser dras. 4

19 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt Detta kapitel är en litteraturgenomgång och sätter in de tilldelade metoderna i ett sammanhang samt motiverar verktygens relevans. Först redovisas vilka lagkrav som finns på energiplanering samt vad en nulägesbeskrivning bör innehålla. Avsnitt om vilka miljöproblem som kan kopplas till energisektorn följer. Därefter beskrivs först allmänt systemanalys och dess verktyg och sedan miljösystemanalytiska verktyg med en fördjupning för livscykelanalys. Efter det görs även en genomgång av energisystemoptimeringsmodeller, med fokus på MODEST. Slutligen diskuteras systemgränser vid systemanalys. 2.1 Kommunal energiplanering Lagen om kommunal energiplanering (Näringsdepartementet, 1998) anger att kommunen ska verka för att främja hushållning och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. För att göra det ska samarbete ske med stora aktörer inom området och andra kommuner. Ett aktuellt dokument, energiplan, över strategi för tillförsel, distribution och användning ska finnas. Energiplanen ska även innehålla analyser om dess påverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark och andra resurser. Lagen om energiplanering kom till i oljekrisens Sverige och dess ambition var då att i första hand kunna tillgodose behovet av energi. Förutom med produktionsplanering kan detta ske med ett minskat behov, hushållning. I ett senare skede, 1991, infördes även krav på analys av miljöpåverkan. Detta då man genom planen har stora möjligheter att påverka energisektorns miljöpåverkan. Kommunerna kan även ha många andra viktiga roller i samhället, förutom planeringsinstans (Nutek, 1991): som informatörer, genom bland annat energirådgivning, myndighetsutövande och som energiproducenter, av t.ex. fjärrvärme. Kommunerna är även energianvändare, genom lokaler och fastighetsbolag. Genom dessa roller har de en påverkansmöjlighet som gör att planen kan få genomslagskraft. En granskning av ett antal utförda energiplaner visar dock på att miljöbedömningar inte finns med i någon större omfattning och vanligen i ganska allmänna ordalag (Stenlund Nilsson och Tyskeng, 2003) Det finns idag inga tillämpningar inom energiområdet med krav på formella strategiska miljöbedömningar (SMB) och inga riktlinjer för dessa tillämpningar. Men SMB har framöver potential för att förbättra beslutsfattandet mot hållbar utveckling, se vidare om SMB i kapitel 2.4. I ett EU-direktiv (2001/42/EG) finns ett beslut om att det ska införas SMB för planer och program där det kan vara till nytta, från 2004 (Naturvårdsverket, 2001). En av de planer som Naturvårdsverket anser ska använda sig av SMB, enligt detta direktiv, är energiplaner Nulägesbeskrivning I en handbok om energiplanering (Johansson, 2001a) beskrivs nulägesbeskrivningens roll som att den ska ange utgångspunkt för mål och handlingsplan, kunna fungera som bas vid analys av framtida alternativ samt ge idéer till frågeställningar att ta upp. För att uppnå detta bör nulägesbeskrivningen presentera data för energisystemet och utsläpp samt visa på trender i energisystemets utveckling. Vidare bör fokus ges på viktiga energi- och miljöfrågor, styrkor och svagheter. Annat som kan vara en del av nulägesbeskrivningen är frågor som rör användningen och attityder till energisystemet 5

20 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt (Joanneum Research, 2000). Det kan t.ex. var sådana saker som användningsmönster, invånarnas syn på energi, hur energifrågor hanteras i kommunens verksamhet och hur energifrågor undervisas i skolan. I detta examensarbete kommer dock fokus i nulägesbeskrivningen vara på de tekniska/naturvetenskapliga delarna. 2.2 Miljöpåverkan knuten till energiproduktion I lagen om energiplanering påbjuds energihushållning. Två huvudskäl till energi- och resurseffektivisering kan ses: Knapphetsskäl, d.v.s. resurserna finns i ändlig mängd, och miljöskäl. Miljöskälen anses vara de viktigaste motiven för energi- och resurseffektiviseringen. Miljöeffekter kan vara av lokal, regional och global natur. Lokala effekter är ofta lättupptäckta och källan lätt att identifiera, till exempel utsläpp av partiklar. Regionala effekter, såsom försurning, kommer från ett flertal diffusa källor. Globala problem är komplexa, exempelvis global uppvärmning, och oberoende av var utsläpp sker. Energisektorn ger påverkan i alla dessa kategorier. Energikedjan, det vill säga de steg som följer från naturresurs till slutlig användning av energitjänst, ser i princip ut som Figur 2. Energikälla Råolja Uran Utvinning Gruva Uttag av biomassa Energiomvandling Raffinanderi Värmeverk Energibärare Värme Bensin Distribution Elnät Fjärrvärme Fordon Användning Panna Fordon Glödlampa Tjänst Uppvärmning Belysning Figur 2 Principskiss över energikedjan från energikälla till energitjänst, med exempel i varje länk (modifierat Naturvårdsverket, 2000). I energikedjan sker miljöpåverkan i alla faser: vid utvinning, energiomvandling, distribution och användning. I utvinningen tas stora mängder material ut och markanvändningen är i vissa fall stor. Under användningsfasen och omvandlingsfasen är emissioner från förbränning en stor källa till miljöpåverkan. Hur stor den totala miljöpåverkan blir beror även på hur effektiv energikedjan är. I slutändan är det en energitjänst man vill ha med så liten resursförbrukning och miljöpåverkan som möjligt. I Naturvårdsverkets rapport Mål för energianvändningen sker en diskussion om behovet av energianvändningsmål, t.ex. energianvändning per invånare (Naturvårdsverket, 2000a). Man finner att sådana mål kan vara av godo men de bör vara underordnade miljömålen och användas som ett medel för att nå dessa. Energisystemets sammansättning är dock av stor betydelse för möjligheten att nå de 15 nationella miljökvalitetsmålen, som riksdagen satte upp 1999 för att nå en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Målen är en uppdelning av de övergripande målen för ekologisk hållbar utveckling: skyddet av miljön, hållbar försörjning och en effektiv användning av energi och andra naturresurser. Det bör påpekas att begreppet hållbar utveckling i stort även innefattar en ekonomiskt och socialt hållbar situation. De nationella miljökvalitetsmålen används även för att ställa upp mål på regional och lokal nivå. 6

21 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt Statens energimyndighet deltar som sektorsmyndighet i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen (STEM, 2003b). Myndigheten finner beröringspunkter mellan energisektorn och samtliga målen men främst de som direkt kan förknippas med luftföroreningar från förbränning. De fyra som är särskilt prioriterade är: frisk luft, bara naturlig försurning, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Även övergödning kan häröras från förbränning men lantbruket är den dominerande källan. Nedan följer en kort genomgång av de fyra prioriterade miljökvalitetsmålen samt hur de berör energiområdet (STEM, 2003b): Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta har riksdagen ställt upp ett antal delmål vad gäller koncentrationer i luft av svaveldioxid (SO 2 ), kväveoxid (NO x ), marknära ozon (O 3 ) och flyktiga organiska ämnen (VOC). Men även andra emissioner än dessa kan ha negativ påverkan. Bara naturlig försurning Försurningen skall inte vara större än vad mark och vatten tål samt nedbrytning av infrastruktur, kulturföremål och byggnader ska inte vara onaturligt snabb. Detta skall uppnås genom minskade kväve- och svavelutsläpp (NO x och SO x ). Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en acceptabel nivå, för detta krävs minskade utsläpp av växthusgaser, t.ex. koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ) och lustgas (N 2 O). God bebyggd miljö Bebyggd miljö ska var god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. De delmål som berör energi är att planering skall ske för: energieffektivisering, hur förnybara energiresurser ska användas och utbyggnad av produktionsanläggningar för dessa samt fjärrvärme främjas. Dessutom eftersträvas en minskad energianvändning i bostäder och lokaler. 7

22 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt 2.3 Systemanalys Det som i avsnitt 2.2 beskrevs som en energikedja, för att visa på miljöpåverkan under olika steg, kan även beskrivas som ett system. Ett system (Figur 3) är enligt definition ett antal komponenter och sambanden mellan dessa samt att det kan avgränsas mot omgivningen (Ingelstam, 2002). Omgivning Systemgräns System Energikälla/ Utvinning Omvandling Användning Omvandling Användning Energikälla/ Utvinning Användning Energikälla/ Utvinning Omvandling Omvandling Användning Figur 3 Ett system med komponenter (Källa, omvandling och användning m.m.) och samband mellan dessa samt systemgränser (Modifierad med energikomponenter, Ingelstam, 2002). Ofta har man ett stort komplext system där man kan få fram kunskaper om många detaljer. Det kan då vara svårt att få en klar bild av helheten. Systemanalys är ett angreppsätt för problemlösnings av sådana frågeställningar. Den är ofta tvärvetenskaplig, använder sig av vetenskapliga och systematiska metoder och tillämpar vetenskapliga kriterier. Systemanalysverktyg studerar frågeställningen utifrån ett vidare perspektiv. Man studerar exempelvis inte enbart vilken prestanda en enskild produktionsanläggning har utan studerar hela systemet. Detta gör att det finns bättre förutsättningar att undvika en suboptimal 2 lösning. En viktig punkt i systemanalys är även klargörandet av systemgränser och hur dessa påverkar resultatet, se vidare i kapitel 2.6. Systemanalysmodeller kan ha olika angreppssätt, man kan studera ett system från två håll. Antingen utgår man från en översiktlig modell och studerar detaljer där så behövs, Top-down eller så utgår man från detaljer och bygger upp ett system därur Bottomup. En uppdelning av systemanalysverktyg kan även ske i följande kategorier (Naturvårdsverket, 1999): 1. Deskriptiv analys av naturliga, tekniska och sociala system med utgångspunkt från mer eller mindre explicit systemansats 2. Preskriptiv beslutsfattarorienterad systemanalys som innebär analys av beslutssituationen enligt ovannämnda karaktäristiska 3. Algoritmisk analys och syntes av data 2 Suboptimering innebär t.ex. optimering av delar i ett system utan att beakta hela systemets prestanda. 8

23 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt Systemanalys och preskriptiva systemanalysverktyg kan dock inte på något sätt ersätta ett vanligt beslut, eftersom det i alla beslutssituationer finns ett inslag av subjektiv värdering. Men den kan ge stöd vid beslut och att utföra analysen ger i sig ökad kunskap om systemet. Systemanalys kan tydliggöra vad som är kunskap och vad som är värderingar. Detta möjliggör en systematisk hantering av dessa värderingar och på ett tydligare sätt se vad olika värderingar kan ge för olika beslutsalternativ. En av de största fördelarna med systemanalys är även att man genom dess tvärvetenskap kan värdera beslutsalternativ från flera synvinklar samtidigt. T.ex. tekniska data tillsammans med värderingar av miljövärden och medborgaråsikter. Det är preskriptiva metoder som kommer studeras närmare i nästkommande avsnitt där en genomgång görs av verktyg med fokus på miljö och energi. 2.4 Miljösystemanalytiska verktyg En genomgång av miljösystemanalytiska verktyg har gjorts av Naturvårdsverket (1999). I den ges en kort introduktion till ett antal verktyg och de diskuteras i ett gemensamt sammanhang utifrån olika aspekter. I Naturvårdsverkets rapport tas preskriptiva verktyg upp. En uppdelning är där gjord i fem kategorier efter i vilka beslutssituationer olika verktyg är tillämpbara samt vilka aspekter som verktygen beaktar, se Figur 4. De kategorier som kan anses som intressanta i detta examensarbete är Policy, plan, projekt och eventuellt produkt, där produkten är energitjänst. Energisystemet som studeras är lokalt men fokus är inte på regionen utan på planen eller produkten. De aspekter som är av intresse i den här studien är både naturresurser och miljöpåverkan medan samhällsekonomiska aspekter utelämnas. SMB, MKB LCA Figur 4 Verktygen har delats in med avseende på deras fokus, dvs vilket objekt som studeras och som påverkan relateras till, samt vilka typer av påverkan de tar upp (modifierad: Naturvårdsverket 1999). 9

24 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt De verktyg som då kan ses som intressanta (Figur 4) är för policy, plan, projekt : SMB (Strategisk miljöbedömning) och MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) samt för produkt, LCA (Livscykelanalys). MKB och SMB är relativt lika verktyg men medan SMB används för policy, plan används MKB för projekt. I detta examensarbete och i det fortsatta forskningsprojektet studeras energiplanen och denna tillhör kategorin policy, plan. Därför studeras SMB nedan medan beskrivning av MKB utelämnas. Nedan studeras även LCA Strategisk miljöbedömning allmänt och verktyg Strategisk miljöbedömning (SMB) används för att tidigt och systematiskt få med miljön i strategiska beslutsprocesser. En SMB är en process som ska utmynna i en rapport som beskriver vilken påverkan på miljön åtgärder enligt planen kommer att ha. Även olika alternativ ska redovisas inklusive ett nollalternativ och det ska visas att samråd skett samt att dess resultat tagits hänsyn till. Slutligen ska valt alternativ motiveras (Naturvårdsverket, 2000b). Ett exempel på arbetsgång i SMB (modifierat Finnveden et. al. 2003): 0. Delaktighet och samråd är en viktig del i en SMB process. Detta ska komma in vid flera tillfällen under processens gång. 1. Definition av objektet (jämför engelskans screening ) -Vad ska studeras och med vilka systemgränser? 2. Formulera alternativ -Alltid ett nollalternativ och ett antal framtida alternativ 3. Scenarieanalys -Olika scenarier för omgivningens utveckling 4. Miljöanalys (vetenskaplig del, kvantitativ) -Vilken miljöpåverkan ger de olika alternativen i de olika scenarierna? - Vikta ihop miljöpåverkan till kategorier 5. Värdering - Värdera de olika miljöpåverkanskategorierna mot varandra - Värdera de olika alternativens miljöpåverkan mot varandra 6. Slutsats -Val av alternativ -Sammanväg med andra faktorer såsom ekonomi och politik Vid arbetet bör någon slags känslighetsanalys genomföras då framtiden nästan alltid får ses som osäker. Övriga krav på SMB är bland annat att den ska vara transparent, systematisk och relevant så att man skall våga lita på processens resultat. Samt att den är så pass enkel att genomföra att metoden verkligen används i praktiken. Finnveden et. al. (2003) beskriver verktyg som används för SMB inom energiområdet. Finnvedens urval utgår från de verktyg som är välkända och som tidigare använts inom energisektorn. I detta examensarbete är verktyg rörande miljöanalys intressanta (se Tabell 1). En viss värdering/analys av resultatet kommer göras men detta är till stor del användaren av resultatets uppgift, eftersom det steget inte är vetenskapligt objektivt. I detta examensarbete görs värderingen av kommunala beslutsfattare i samarbete med övriga medverkande i den fortsatta SMB-processen. 10

25 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt Tabell 1 Kända metoder inom SMB som använts inom energiområdet enligt Finnveden (2003). Metoder för analysdelen Förklaring Steg i SMB LCA (livscykelanalys) Bred syn på miljöpåverkan från en produkts hela livscykel Analys Värdering IOA (input-outputanalys) Räknar på in och utflöden till ett Analys land eller en sektor Riskbedömning Olyckors frekvens och Analys konsekvenser Impact-path Följer kedjan från aktivitet till konsekvens, specialfall av Analys Värdering riskanalys. Ekologisk konsekvensbedömning Påverkan på ekologin, inga bra verktyg finns enligt författarna Analys Faktorer som påverkar val av verktyg är användningsområdet. Vid undersökning av kritiska punkter i ett system är kvalitativa metoder bra medan vid val mellan olika alternativ krävs kvantitativa metoder. Arbetet i examensarbetet bör därmed fokusera på kvantitativa metoder då metoden är tänkt att kunna användas för att studera trender. Andra saker att tänka på vid val och utförande av metod är krav på: platsberoende, tidsspecificering, systemgränser samt typ av studerade effekter och påverkan. Av analysverktygen i tabellen ovan utläses tre huvudsakliga (relativt heltäckande) alternativa metoder: IOA, LCA och impact-path. IOA används främst för regioner, varav enligt resonemang i föregående avsnitt om användningsområden IOA inte är lämplig för analysen i detta examensarbete som studerar produkten energi. Artikelns genomgång visar att de tillgängliga verktygen oftast täcker in miljöpåverkan från emissioner medan olycksrisker och påverkan på ekosystemet och landskap ofta förbises. Riskbedömning och ekologisk konsekvensbedömning skulle därmed kunna användas som ett komplement till en LCA. Både LCA och impact-path är kvantitativa metoder men den senare metoden får ses som mer arbetskrävande då den är platsspecifikare och går längre vad gäller bedömningen av effekter. Värdering och viktning kan ske utifrån olika metoder. I artikeln nämns ekonomisk värdering, värdering i markanvändning, expertpaneler eller värdering utifrån miljömål Livscykelanalyser Livscykelanalyser allmänt Livscykelanalys är i dag en vedertagen metod och grunderna för dess uppbyggnad är i stor grad lika i de flesta beskrivningar. Detta avsnitt är skrivet med innehållet i boken, En liten lärobok om livscykelanalys (Lindahl, Rydh och Tingström, 2002) i minnet. En livscykelanalys används för att beskriva en produkts miljöpåverkan från uttag av resurser till resthantering, från vaggan till graven. Den består av huvudstegen definition av mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning och en analysdel. Mål och omfattning En genomgång av varför livscykeln genomförs och vilka krav som ställs på den. En funktionell enhet, den funktion man vill studera, definieras. Val av systemgränser görs, 11

26 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt dessa kan innebära avgränsningar mot natursystem, geografiskt, tidsmässigt och mot andra tekniska system. Kvalitetskrav på data ställs upp med avseende på specificering vad gäller tids-, geografisk- och teknologinivå relevans. Inventering Datainsamling och beräkningar för relevanta in- och utflöden till produktsystemet sker. Till dessa data bör även metadata 3 eller källhänvisning finnas. Tidsmässigt så ligger normalt den största arbetsinsatsen under denna fas. Även allokering av processer som delas med andra livscykler utförs. Miljöpåverkansbedömning För miljöpåverkansbedömning så införs ett antal miljöeffektkategorier eller en indikator som anses representera miljöeffektkategorin. Miljöeffektkategorierna representerar var för sig någon slags miljöproblem. Olika indata från inventeringen kan knytas till olika miljöproblem, denna sortering betecknas klassificering. Inom varje miljöeffektkategori gör sedan en kvantifiering av de ingående datakategoriernas bidrag, karakterisering. En värdering kan sedan göras efter vilken vikt de olika miljöeffektkategorierna har för miljön i stort. Detta är dock en subjektiv bedömning och ingen vedertagen standard finns. Detta gör att detta steg ofta inte ingår i livscykelanalyser. Resultattolkning Utifrån det resultat man får fram kan man utvärdera målet med arbetet. Man bör då ta hänsyn till osäkerheter i modellen samt känslighet för ändringar i indata, antingen kvalitativ eller kvantitativt. Man kan med hjälp av livscykeln och andra data, till exempel ekonomiska, utföra en analys av möjliga förbättringar i produktens livscykel. Livscykelanalyser av energi Livscykelanalyser för fjärrvärme en förstudie (Johansson, Finnveden, 2002) är en genomgång av metoder och systemavgränsningar vid livscykelanalyser. I denna framgår att det finns många studier gjorda på energiproduktionsanläggningar i Sverige, men även att det saknades en LCA för hela fjärrvärmesystemet från utvinning av bränsle till kund inklusive byggnader m.m.. De flesta livscyklarna innehåller bara utsläpp från bränsleproduktion och driftsfasen, då dessa steg är de som har störst inverkan. En genomgång av ett stort antal livscykelanalyser är gjord av IVL (1999ab) och en sammanställning är gjord med miljöfakta för olika bränslen och användningsområden. Vid livscykler av energisystem kan i stort de olika ingående energiproduktionsanläggningarnas livscykler adderas. Dock kräver detta större krav på systemgränser och allokeringar, så att inga flöden dubbelbokförs (Kuemmel, Krüger Nielsen, Sørensen, 1997) Indikatorer Många fenomen i samhället som man vill studera är komplexa. Många olika parametrar kan studeras för ett fenomen, några av dessa ger en särskilt bra bild av tillståndet och kan fungera som indikatorer (OECD,1994). Nedan beskrivs några krav på indikatorer och hur de används. 3 Metadata betyder data om data. Specifikation av datakvalitet och representation, vad gäller t.ex. tid och tekniknivå. 12

27 Kapitel 2 Energiplanering med ett miljö- och energisystemanalytiskt angreppssätt I och med att indikatorerna ska kunna ge en bra bild av fenomenet så behöver de uppfylla vissa krav. Följande kriterier kan till exempel ställas på en lämplig indikator (OECD, 1994): ge en representativ bild vara enkel och kunna visa tidsserier samt jämförelser mellan olika platser ha ett referensvärde (t.ex. medelvärde i landet) grunda sig på vetenskap databehov tillgängligt Indikatorer kan användas för att påvisa tillstånd i olika delar av en orsak-verkankedja. En klassificeringsmetod för miljöindikatorer, som kan användas på de indikatorer som ges av miljöanalytiska metoder, är DPSIR (Miljödepartementet, 2000): Drivkrafter ex. bostadsyta per person Påverkan ex. emissioner från elektricitetsproduktion Status ex. koncentrationer av föroreningar i miljön Inverkan ex. antal cancerfall Respons ex. användning av mer förnyelsebara ämnen Ytterligare beskrivning av de olika klassificeringsalternativen och relationen mellan de olika klasserna ges i Figur 5 nedan. Drivkrafter Aktiviteter bakom -energianvändning -transporter Respons Åtgärder -sjökalkning -rostskydd Påverkan Orsaken -surt nedfall -emissioner Inverkan Konsekvenser -cancerfall -korrosion Status Tillstånd -radonhalt -ph i sjö Figur 5 DPSIR-modellen för klassificering av indikatorer (modifierad, SOU 2000:52). Ett av huvudsyftena med modellen är att göra det möjligt för beslutsfattare att få en bild av orsakskedjorna som är aktuella i arbetet med miljöproblem (SOU 2000:52). DPSIR kan alltså ses som ett sätt att länka ihop samhället och miljön på ett systematiskt vis. Impact-path ger indikatorer på påverkan, status och inverkansnivån medan LCA ger indikatorer på enbart påverkan och inverkan. Studier av dessa indikatorer kan sedan leda till åtgärder, respons. Risken är att även åtgärder då riktas på att minska påverkan och status men ej på drivkraftnivån. Det är i så fall en brist men förstås genom att då krävs en större omställning av värderingar, livsstil m.m.. En ökad användning av SMB 13

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder

Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Underlag till energiplanen 2008-01-29 UNDERLAG TILL ENERGIPLANEN Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Finspångs kommun 612

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Bilaga 3 (Energiplanen 2011-13) Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Dagens energianvändning med stor andel fossila bränslen påverkar miljön på flera sätt. Påverkan sker i alla led. Från utvinning

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet. Seminarium 20 november 2014 Stockholm

Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet. Seminarium 20 november 2014 Stockholm Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet Seminarium 20 november 2014 Stockholm Program Introduktion, syfte med seminariet och projektet Jenny Gode Bakgrund Jenny Gode Vad är resurseffektivitet?

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. Ekologisk hållbarhet 2006-01-04 Thomas Hammarlund

Fördjupningsprojekt inom TRAST. Ekologisk hållbarhet 2006-01-04 Thomas Hammarlund Fördjupningsprojekt inom TRAST Ekologisk hållbarhet 2006-01-04 Thomas Hammarlund Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 3 Mål... 6 Åtgärder... 9 Uppföljning... 10 Ekologiska fotavtryck... 11

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet genom hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren Beräkningsperiod: 2014 Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Redovisningsdetaljer Konsolideringsmodell (Consolidation Approach) Verksamhetskontroll

Läs mer

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Projekt nr P21690-1 Rapport 2004-11-30 från ett projekt i Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet Anders Mårtensson

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Specialisering Energisystem och Miljöteknik

Specialisering Energisystem och Miljöteknik Specialisering Energisystem och Miljöteknik Energisystem Vi har forskning inom: Nationella- och regionala energisystem Industriella energisystem Byggnaden som energisystem Industriell miljöteknik Vi forskar,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Inga enkla systemavgränsningar Äldre tiders produktionssystem och utsläpp begränsar dagens möjligheter Till vad och hur mycket

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(5) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 6 Målövergripande verktyg och andra riktade utvecklingsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Landskap, delen form och rumslighet Den Europeiska

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet? Vattenkraften i

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

MTG kommuner i samarbete. Bilaga 1 Sammanställning av mål som legat till grund för strategin Ett Grönt och Skönt MTG

MTG kommuner i samarbete. Bilaga 1 Sammanställning av mål som legat till grund för strategin Ett Grönt och Skönt MTG MTG kommuner i samarbete Bilaga 1 Sammanställning av mål som legat till grund för strategin Ett Grönt och Skönt MTG Innehåll 1. FN/Globalt... 3 2. EU... 3 3. Nationellt... 3 3.1. Nationella miljömål...

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE?

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? Raul Carlson Viktoria Swedish ICT HÅLLBARHET OCH VARDAGSRESANDE Försurande ämnen Gödande ämnen Koldioxid Resurser Relativt stor inverkan på ekonomisk aktivitet BNP-skala

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet.

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet. Välkommen till Svante Fastighet Svante Fastighet är ett webbaserat klimatprogram som ger dig som fastighetsägare stöd för att minska din klimatpåverkan. Programmet gör det enkelt att kartlägga och följa

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Framtiden underlag, trendspaning Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll EU:s mål Framtidsbilder för svensk industri Utvecklingsplattform för energiintensiv industri Energimyndighetens

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Systemteknik

Basprogram 2012-2015 Systemteknik Basprogram 2012-2015 Systemteknik Allmän inriktning Systemanalys innebär att studera samverkan mellan komponenter i en anläggning, samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning. För programområdet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Kritiken mot klimatneutralisering

Kritiken mot klimatneutralisering Kritiken mot klimatneutralisering nån slags frisedel att köra på som förut bara för att man köper sig fri med skogsplanteringar eller liknande tyvärr så används stor del, nästan hälften av intäkterna,

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 100 % förnybart f 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svensk mästare m i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 Förnybar energi Konflikter! Energiutbyte? Bioenergi till allt..!?

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun Klimat- och energiplan - 2014-2016 Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0064 Datum: 2013-12-16 Paragraf: KF 120 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-12-16 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv

Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv Jordbruket och klimatet Skövde, 23/1 2013 Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv Serina Ahlgren Innehåll Översikt bioenergi råvaror och slutprodukter Bioenergianvändning i Sverige Förnybartdirektivet

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Sveriges handlingsplan för förnybar energi

Sveriges handlingsplan för förnybar energi Sveriges handlingsplan för förnybar energi Eva Centeno López Energienheten/Näringsdepartementet SEROs Energidag 2010-05-07 Remissförfarande I Underlag från Energimyndigheten (STEM) inkom den 1 februari

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Energianvändningens klimatpåverkan. Energimyndigheten Tobias Persson

Energianvändningens klimatpåverkan. Energimyndigheten Tobias Persson Energianvändningens klimatpåverkan Energimyndigheten Tobias Persson Upplägg Växthusgasutsläpp från energianvändning Miljövärdering hur och till vad? Vad tycker Energimyndigheten Sammanfattning Växthusgasutsläpp

Läs mer