Energibalans Oskarshamns kommun. Med stöd från:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibalans 2008. Oskarshamns kommun. Med stöd från:"

Transkript

1 Energibalans 2008 Oskarshamns kommun Med stöd från:

2 Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Energibalans 2008, Oskarshamns kommun Lena Eckerberg, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom ramen för projektet City_SEC WP3 Energy analysis of City_SECs and SEC Policy document Task 3.1 Energy Baseline Assessment in each Municipality Utgivare Med stöd från: Energikontor Sydost AB Hantverksgatan Oskarshamn Sverige Sweden Intelligent Energy for Europe och Länsstyrelsen i Kalmar Färdigställt: Mars

3 Förord Regionförbundet Kalmar och Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en regional klimat- och energistrategi, för att ge en grund för de närmaste årens arbete för minskning av utsläppen av klimatgaser enligt de nationella och regionala klimatmålen. Som ett led i detta arbete strävar Länsstyrelsen i Kalmar län efter att energibalanser upprättas för varje kommun, som innehåller uppgifter om energianvändning, energiproduktion och fossilt CO 2 -utsläpp. Energibalanserna kan användas som underlag vid beslut om åtgärder och som verktyg för att i efterhand följa upp åtgärdernas verkliga påverkan. Arbetet kommer att bedrivas på ett liknande sätt i alla kommuner i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län och kommer således att bli ett utmärkt verktyg för jämförelser. Samverkan sker med respektive länsstyrelse som delfinansierar arbetet. Dessutom ska Energikontor Sydost stödja kommuner i att skriva på och genomföra Borgmästaravtalet, ett europeiskt åtagande att gå längre än målen för EU:s energipolitik i termer av minskning av CO 2 -utsläpp genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion. Därför är denna energibalans för Oskarshamns kommun anpassad till kraven i Borgmästaravtalet så att kommunerna på ett enklare sätt kan ansluta sig till avtalet (kan genomföra sina åtaganden enligt avtalet). Samverkan med kommunerna bedrivs inom ramen för projektet City_SEC som finansieras av Intelligent Energy for Europe-programmet. Projektet City_SEC har kommit till för att stödja lokala beslutsfattare i kommunerna i deras arbete att nå målen i Borgmästaravtalet och alltså överträffa EU:s energimål. Regionala energikontor och regionala utvecklingskontor kan bidra med information och kunskaper om de fördelar man kan få med ett kraftfullt utnyttjande av energi från förnybara källor, både socialt och ekonomiskt, och hur man kan effektivisera sin energianvändning och införa energisparåtgärder. Projektet vill dessutom främja att man även i Östeuropa ansluter sig till Borgmästaravtalet i större utsträckning än vad som hittills skett. Energibalansen är framtagen av Energikontor Sydost i nära samarbete med tjänstemän på kommunerna och delfinansieras av Länsstyrelsen i Kalmar län. Mer information om syfte, metod, källor och avgränsningar finns i sista avsnittet av energibalansen. 2

4 Sammanfattning Energibalansen är en kartläggning av energiflödet i Oskarshamns kommun. Energiläget år 2008 jämförs också i vissa fall med hur läget var år 1990, 1995, 2000 och Syftet är att kunna utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet. Totalt tillfördes Oskarshamns kommun 937,4 GWh under år % av energitillförseln var från förnyelsebara källor. För år 2008 tillfördes cirka 388 GWh från fossila bränslen, cirka 181 GWh kom från förnyelsebara bränslen och 365 GWh var elenergi. Den totala energitillförseln har varit relativt konstant över åren, men en viss omsvängning till en högre andel förnyelsebar energi kan utläsas. Energitillförseln har minskat något från cirka 1052 GWh (1990) till cirka 938 GWh (2008). Bensinanvändningen har minskat något sedan 1990, och sedan 2004 är bensinen inblandad med cirka 5 % etanol. Dieselanvändningen å andra sidan har ökat. Förbrukningen av eldningsolja har minskat kraftigt över åren, och det schablonberäknade energitillskottet via värmepumpar har ökat påtagligt. (Tabellen är inte normalårskorrigerad.) Eltillförseln har ökat under tidsperioden Transportsektorn är den största energianvändaren i kommunen. Nästa stora energianvändare är hushåll. Industrin är den tredje samhällssektorn som står för en stor andel av energianvändningen i Oskarshamns kommun. Siffrorna för 2005 och 2008 är sekretessbelagda så det finns ingen fullständig bild. Den totala energitillförseln i Oskarshamns kommun generade cirka ton koldioxid under 2008, det motsvarar 3,9 ton per invånare. Koldioxidutsläppen har minskat från 6,68 per capita Utsläppen per capita i Oskarshamn ligger något under det regionala målet på 4,4 ton per capita. Jämförelsen blir dock inte rättvis, eftersom industristruktur och samhällsstruktur för övrigt påverkar siffran kraftigt. Oskarshamns kommuns mål avseende koldioxidutsläpp bör därför läggas lägre än länet totalt för att vara rimliga. 3

5 Abstract The energy balance is a mapping of the energy flow in Oskarshamn municipality. The energy situation in 2008 is compared with the situation in 1990, 1995, 2000 and 2005 in some cases, with the purpose to view trends and changes in the energy area. The total energy supply to Oskarshamn municipality in 2008 was GWh. Renewable energy sources amounted to 40% of the energy supply. In 2008 approximately 388 GWh was supplied from fossil fuels, approximately 181 GWh from renewable energy sources and 365 GWh was electric energy. The total energy supply was relatively constant during these years, but a change towards a higher share of renewable energy can be observed. The energy supply has decreased somewhat from approximately 1052 GWh (1990) to about 938 GWh (2008). Gasoline use has decreased somewhat since 1990, and after 2004 about 5% ethanol is mixed up in the gasoline. Diesel use on the other hand has increased. Fuel oil consumption has decreased heavily during the years, and the addition of energy from heat pumps has increased markedly. (The table is not adapted with degree days to make different years comparable to a normal year.) Electricity supply has increased during the period The transport sector is the largest energy user in the municipality. The second largest energy user is the household sector. The third largest energy user in Oskarshamn municipality is the industry sector. The figures for 2005 and 2008 are classified as secret so there is no complete picture. The total energy supply to Oskarshamn municipality generated about 103,309 tonnes of carbon dioxide in 2008, which corresponds to 3.9 tonnes per inhabitant. Carbon dioxide emissions have decreased from 6.68 per capita in Emissions per capita in Oskarshamn are somewhat lower than the regional target of 4.4 tonnes per capita. The comparison is however not fair, since the structure of industry and society has a large influence on these figures. Oskarshamn municipality s target for carbon dioxide emissions should be set lower than in the county as a whole to be reasonable. 4

6 Innehåll FÖRORD... 2 INNEHÅLL... 5 FIGURFÖRTECKNING... 7 OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGIBALANSEN Energitillförsel ENERGIANVÄNDNING Slutlig energianvändning, fördelat på energislag och samhällssektorer Bensin och diesel Förnyelsebar energi Bruttoregionalprodukten jämfört med energianvändningen Klimatutsläpp från energianvändningen Fossila bränslen Förnybar energi i Oskarshamns kommun Biobränsle Vattenkraft Vindkraft Biogas Solenergi Värmepumpar Torv och avfall BORGMÄSTARAVTALET VÄXTHUSGASER TOTALT OM RAPPORTEN

7 Målsättning och syfte Metod Schablonberäkning avseende koldioxidutsläpp Schablonberäkning avseende värmepumpar Rapportens upplägg Avgränsningar, felkällor och referenser Skillnader och likheter KRE (kommunala och regionala energibalansen) Nationella utsläppsdatabasen Källförteckning BILAGA

8 Figurförteckning Figur 1 Karta Oskarshamns kommun 12 Figur 2 Karta Bråbygden 13 Figur 3 Karta Oskarshamn 13 Figur 4 Karta Figeholm 14 Figur 5 Karta Fårbo 14 Figur 6 Karta Kristdala 15 Figur 7 Karta Misterhult 15 Figur 9 Karta Påskallavik 16 Figur 10 Regionala, nationella och internationella miljömål. 17 Figur 11 Bruttotillförsel energi Oskarshamns kommun, 1990, 1995,2000, 2005 och Figur 12 Bruttotillförsel energi Oskarshamns kommun 1990, 1995, 2000, 2005 och (Tabellen är inte normalårskorrigerad.) 19 Figur 13 Energianvändningen i Oskarshamns kommun. 1990, 1995, 2000, 2005 och Uppgifter saknas för åren 2005 och 2008 för jordbruk, skog och fiske samt för industrisektorn. 20 Figur 14 Specifik energianvändning jordbruk, skogsbruk och fiske (MWh) 21 Figur 15 Specifik energianvändning industri och byggverksamhet (MWh) 21 Figur 16 Specifik energianvändning offentlig verksamhet (MWh) 21 Figur 17 Specifik energianvändning transporter (MWh) 21 Figur 18 Specifik energianvändning övriga tjänster (MWh) 21 Figur 19 Specifik energianvändning hushåll (MWh) 22 Figur 20 Fordonsbränslen Oskarshamns kommun 22 Figur 21 Andel förnyelsebar energi i Oskarshamns kommun

9 Figur 22 Förnyelsebar energi i Oskarshamn 1990, 1995, 2000, 2005 och Figur 23 BRP, CO2-utsläpp och energianvändning, per capita och totalt 24 Figur 24 Koldioxidemission orsakad av fossila bränslen per capita i Oskarshamn kommun, år 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 och mål 2010, ton 25 Figur 25 Fossila bränslen Oskarshamns kommun 26 Figur 26 CO2-utsläpp per fossilt bränsle Oskarshamn 1990, 1995, 2000, 2005 och Figur 27 Schablonvärden från Naturvårdsverket 27 Figur 28 Större biobränslepannor i Oskarshamns kommun, befintliga och planerade år Figur 29 Antal värmepumpsansökningar under perioden i Oskarshamns kommun 30 Figur 30 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp i koldioxidekvivalenter. 33 Figur 31 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av metan i koldioxidekvivalenter 34 Figur 32 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av fluorkolväten (HFC) i koldioxidekvivalenter 34 Figur 33 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av lustgas (N2O) i koldioxidekvivalenter 35 Figur 34 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av svavelhexafluorid (SF6) i koldioxidekvivalenter 35 Figur 35 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av perfluorkarboner (PFC) i koldioxidekvivalenter 35 8

10 Figur 36 Skillnader och likheter KRE Nationella utsläppsdatabasen 41 Figur 37 Sankeydiagram, Oskarshamns kommun energitillförsel Figur 38 Sankeydiagram, Oskarshamns kommun energitillförsel Figur 39 Sankeydiagram, Oskarshamns kommun energitillförsel Figur 40 Sankeydiagram, Oskarshamns kommun energitillförsel Figur 41 Sankeydiagram, Oskarshamns kommun energitillförsel Figur 42 Energianvändningen fördelat på de olika samhällssektorerna 48 Figur 43 CO2-utsläpp per fossilt bränsle 1990, 1995, 2000, 2005 och Figur 44 CO2-utsläpp per samhällssektor och år 48 Figur 45 Sveriges elproduktionsmix 49 9

11 10

12 Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har invånare (år 2008). Oskarshamns stad lades samman med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult år 1967 och ombildades till Oskarshamns kommun Yta: Fastlandskust: Öar i havet: Landareal: Största ön: Sjöar: Naturreservat: Nationalpark: km 2, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13. Total längd är 32 mil vars stränder mäter 117 mil hektar. Runnö med 589 hektar. 553 med en sammanlagd yta på 48 km 2 öppet vatten. 12, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med hektar. Blå Jungfrun i Kalmarsund. Nationalparken är 198 hektar, varav 132 hektar vatten. Den bildades 1926 och utvidgades Befolkningsstruktur: 24,9 personer per km 2 Antal invånare: personer (år 2008) Orter och befolkning: Näringsliv: Kommunikationer: Oskarshamns kommun består av följande tätorter: Bockara, Emsfors, Figeholm, Fårbo, Kristdala, Misterhult, Mysingsö, Oskarshamn, Påskallavik och Saltvik. Oskarshamn är störst och utgör centralort. Oskarshamns kommun domineras av OKG, kärnkraftverket i norra delen av kommunen samt av industrier som t.ex. Scania och Saft. I Oskarshamn finns flera verksamheter knutna till kärnkraften, t.ex. SKB med Äspölaboratoriet. Oskarshamns kommun knyts samman i länet och utanför länet genom riksvägarna E22 och väg 34. Oskarhamn trafikeras med länsbussar som möjliggör pendling inom länet. Kommunen saknar persontrafik på järnväg. Oskarshamns flygplats har dagliga förbindelser till Arlanda. 11

13 Kommunen har en stor internationell hamn, med trafik till Gotland och sommartid även till Öland. Figur 1 Karta Oskarshamns kommun 12

14 Figur 2 Karta Bråbygden Figur 3 Karta Oskarshamn 13

15 Figur 4 Karta Figeholm Figur 5 Karta Fårbo 14

16 Figur 6 Karta Kristdala Figur 7 Karta Misterhult 15

17 Figur 8 Karta Påskallavik 16

18 EU mål 2020 Sverige mål Kalmar län mål Oskarshamns kommun Koldioxidutsläpp 20 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med 1990 (Energy policy for Europe 2007) 12 De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990 (nationellt delmål) 2010: Mindre än 4,4 ton fossil koldioxid/person (nooil. Kalmar län fossilbränslefri region Handlingsprogram 2007) 2010: Mindre än 4,4 ton fossil koldioxid/person (nooil. Kalmar län fossilbränslefri region Handlingsprogram 2007) Förnyelsebar energi 20 % förnyelsebar energi (Energy policy for Europe 2007) 2020: Fossilbränslefri, oberoende av olja för uppvärmning 2030: Fossilbränslefri region (nooil. Kalmar län fossilbränslefri region Handlingsprogram 2007) 2030: Fossilbränslefri region (nooil. Kalmar län fossilbränslefri region Handlingsprogram 2007) Transportsektorn 10 % förnyelsebara drivmedel (Energy policy for Europe 2007) 2010: 20 % mindre koldioxid från transporter jämfört med år 1995 (nooil. Kalmar län fossilbränslefri region Handlingsprogram 2007) 2010: 20 % mindre koldioxid från transporter jämfört med år 1995 (nooil. Kalmar län fossilbränslefri region Handlingsprogram Energieffektivisering 20 % energibesparing till 2020 (jämfört med projekterad förbrukning 2020) (Energy policy for Europe 2007) 2020 (2050): Minskning med 20 % (50 %) av den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler 3 Energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995 Energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995 Figur 9 Regionala, nationella och internationella miljömål

19 Energibalansen Energibalansen för Oskarshamns kommun visar hur energiflödet såg ut i stora drag år Den innehåller även information för åren 1990, 1995, 2000 och Energitillförsel Totalt tillfördes Oskarshamns kommun 937 GWh under år 2008 varav 40 % av energitillförseln kommer från förnyelsebara källor. För år 2008 tillfördes cirka 388 GWh från fossila bränslen, cirka 181 GWh kom från förnyelsebara bränslen och knappt 365 GWh var elenergi. 58 % av elenergin kommer från förnyelsebara källor. Den totala energitillförseln har varit relativt konstant över åren, men en det har skett en omsvängning till en högre andel förnyelsebar energi sedan ,0 Bruttotillförsel, GWh Oskarshamns kommun 1000,0 800,0 600,0 305,4 64,8 319,2 112,3 324,7 46,7 372,5 368,8 131,1 181,0 400,0 679,8 586,2 566,0 200,0 429,7 387,6 0,0 År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Fossila bränslen Förnyelsebara bränslen Elenergi Figur 10 Bruttotillförsel energi Oskarshamns kommun, 1990, 1995,2000, 2005 och

20 Tabell: Energidata (GWh) efter region, energibärare, kategori och tid Bruttotillförsel År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Fossila Bränslen (GWh) 679,8 586,2 566,0 429,7 387,6 Stenkol (MWh) Koks (MWh) Bensin (MWh) Diesel (MWh) Eldningsolja 1 (MWh) Eldningsolja>1 (MWh) Gasol (MWh) Förnyelsebar energi (GWh) 64,8 112,3 46,7 131,1 181,0 Etanol i.u i.u. i.u Träbränsle (MWh) Övrigt (MWh) Biooljor etc Sol (MWh) i.u i.u Energi genererad via värmepumpar i.u (MWh) Summa bränslen (GWh) 744,6 698,5 612,7 560,8 568,6 El-energi (MWh) tillfört utifrån (MWh) Vattenkraft (MWh) Vindkraft (MWh) Kraftvärme (MWh) Total energi (GWh) 1051,9 1031,7 948,8 939,3 937,4 Figur 11 Bruttotillförsel energi Oskarshamns kommun 1990, 1995, 2000, 2005 och (Tabellen är inte normalårskorrigerad.) Energitillförseln har minskat från cirka 1052 GWh (1990) till cirka 937 GWh (2008). Bensinanvändningen har minskat sedan 1990, och sedan 2004 är ungefär 5 % av bensinen inblandad med cirka 5 % etanol. Dieselanvändningen har legat relativt konstant med en minskning vid sekelskiftet men ökar nu stadigt igen. Förbrukningen av eldningsolja har minskat kraftigt över åren, och det schablonberäknade energitillskottet via värmepumpar har ökat påtagligt. Elenergibehovet har ökat under tidsperioden

21 Energianvändning Den slutliga energianvändningen är beräknad till 886 GWh. Mellanskillnaden mellan energitillförsel och energianvändning är dels förluster, dels energi som inte finns kategoriserad i statistiken, dels energianvändning för eventuell energiproduktion. Statstiken för Oskarshamns kommun är dessutom sekretessbelagd till vissa delar så en komplett bild av eventuell förändring i energianvändning fördelat på samhällssektorer är omöjlig att redovisa. I Figur 12 saknas uppgifter avseende industrins energianvändning, liksom energianvändningen inom jord- och skogsbruk samt fiskesektorn. Elanvändningen inom transportsektorn är sekretessbelagd Energianvändningen samhällssektorer Oskarshamns kommun (MWh) Jordbruk, skog, fiske Industri Offentlig verksamhet Transporter Övriga tjänster Hushåll År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Figur 12 Energianvändningen i Oskarshamns kommun. 1990, 1995, 2000, 2005 och Uppgifter saknas för åren 2005 och 2008 för jordbruk, skog och fiske samt för industrisektorn. Utifrån de siffror som finns att tillgå är hushållssektorn den samhällssektor som använder mest energi, notera dock att statistikunderlaget är bristfälligt. Nästa stora samhällssektor är transporterna. Energianvändningen har dock minskat hos hushållen sedan Se Figur 12. Industrin är den tredje samhällssektorn som står för en stor andel av energianvändningen i Oskarshamns kommun. 20

22 Slutlig energianvändning, fördelat på energislag och samhällssektorer Den specifika energianvändningen fördelat på samhällssektorer i Oskarshamns kommun redovisas i Figur 13 till Figur 18. Jordbruk skogsbruk fiske År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Diesel Eldningsolja Elenergi i. u. i.u. Figur 13 Specifik energianvändning jordbruk, skogsbruk och fiske (MWh) Industri och byggverksamhet (MWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Stenkol Gasol Diesel Eldningsolja Träbränsle Elenergi i.u. i.u. Fjärrvärme Figur 14 Specifik energianvändning industri och byggverksamhet (MWh) Offentlig verksamhet (MWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Diesel Eldningsolja Elenergi Fjärrvärme Figur 15 Specifik energianvändning offentlig verksamhet (MWh) Transporter (MWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Bensin Diesel Elenergi i.u. i.u. Totalt Figur 16 Specifik energianvändning transporter (MWh) Övriga tjänster (MWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Diesel Eldningsolja Eldningsolja > Elenergi Fjärrvärme Figur 17 Specifik energianvändning övriga tjänster (MWh) 21

23 Hushåll (MWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Diesel Eldningsolja Träbränsle Elenergi Fjärrvärme Eldningsolja Figur 18 Specifik energianvändning hushåll (MWh) Bensin och diesel Bensintillförseln har minskat något i Oskarshamn sedan Dieselanvändningen ligger 2008 på ungefär samma nivå som Etanoltillförseln är fortfarande väldigt liten och utgör än så länge en försvinnande liten andel av drivmedelsförbrukningen i kommunen. Se Figur Fordonsbränsle Oskarshamns kommun År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Bensin (MWh) Diesel (MWh) Etanol Figur 19 Fordonsbränslen Oskarshamns kommun 22

24 Förnyelsebar energi Andelen förnyelsebar energi har ökat från ca 22 % 1990 till 40 % år Se Figur % Andel förnyelsebar energi 100% 80% 60% 78% 72% 77% 65% 59% 40% 20% 0% 35% 41% 22% 28% 23% Förnyelsebar energi Icke förnyelsebar energi Figur 20 Andel förnyelsebar energi i Oskarshamns kommun Förnyelsebar energi Oskarhamns kommun År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Etanol Träbränsle Övrigt Sol Värmepumpar Figur 21 Förnyelsebar energi i Oskarshamn 1990, 1995, 2000, 2005 och

25 Träbränslet och biooljor spelar en viktig roll för Oskarshamns kommun, och den energi som genereras via värmepumpar ger ett viktigt tillskott till den förnyelsebara energianvändningen. Se Figur 21. Statistikunderlaget är tveksamt avseende år Även 2001 års siffror avseende träbränsle bryter trenden kraftigt. Sammantaget har dock den totala mängden förnyelsebar energi ökat i Oskarshamns kommun. Elanvändningen har ökat något från 1990 till 2008 i samtliga samhällssektorer. Drygt hälften av den svenska elmixen producerades av förnybara energikällor år I beräkningen avseende förnyelsebar energi är biobränsle, tillskott via värmepumpar och solenergi medräknad. Dessutom är andelen förnyelsebar el som är baserat på den svenska elmixen medräknad i posten förnyelsebar energi. Uppskattningsvis kommer en stor förändring avseende biobränsleanvändning/förnybara energikällor och oljeanvändning att avspeglas i kommande energibalanser. Bruttoregionalprodukten jämfört med energianvändningen Den totala energianvändningen har minskat med 10 % mellan 1990 och var andelen förnyelsebar energi 22 % av den totala energitillförseln, 2008 har andelen förnyelsebar energi ökat till 40 %. BRP har under perioden nästan fördubblats under samma tidsperiod. I siffrorna för BRP i Oskarshamn ligger kärnkraftsverkets andel. BRP för Oskarshamns kommun bör därför kopplas samman med energianvändningen med stor försiktighet. Per capita År 1990 år 1995 År 2000 År 2005 År 2008 BRP (per capita, löpande priser) kr i.u i.u kwh/kr i.u i.u 0,12 0,08 0,06 CO2 (ton per capita) 6,7 5,7 5,7 4,4 3,9 Användning (MWh/capita) 38,6 37,9 36,0 35,8 35,6 Fossila bränslen (MWh/capita) 24,9 21,5 21,5 16,4 14,7 Förnyelsebar energi (MWh/capita) 2,4 4,1 1,8 5,0 6,9 Elenergi (MWh/capita) 11,3 12,2 12,8 14,4 14,0 Total slutlig energianvändning (MWh) CO2 (ton) BRP (kkr) i.u i.u CO2/BRP (kg/kr) i.u i.u 19,1 9,3 6,9 kwh/brp kkr i.u i.u 120,4 76,5 62,3 Figur 22 BRP, CO2-utsläpp och energianvändning, per capita och totalt 24

26 Klimatutsläpp från energianvändningen Den totala energitillförseln i Oskarshamns kommun generade cirka ton koldioxid under 2008, det motsvarar 3,9 ton per invånare. Koldioxidutsläppen har minskat påtagligt sedan De största orsakerna till denna positiva utveckling är fjärrvärmebolagets biobränsleeldade anläggning som togs i drift 2002 samt hushållens minskade oljeanvändning generellt, till förmån för fjärrvärme, värmepumpar samt biobränsle. 8,0 CO2 ton per capita 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Mål CO2 ton per capita Figur 23 Koldioxidemission orsakad av fossila bränslen per capita i Oskarshamn kommun, år 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 och mål 2010, ton Koldioxidemissionen per capita från användning av fossila har minskat sedan 1990 kommunen. Se Figur 23. Utsläppen per capita i Oskarshamn ligger under det regionala målet på 4,4 ton per capita. Jämförelsen blir dock inte rättvis, eftersom industristruktur och samhällsstruktur för övrigt påverkar siffran kraftigt. Oskarshamns kommuns mål avseende koldioxidutsläpp kan därför skärpas ytterligare jämfört med länsmålen. Fossila bränslen Det moderna svenska samhället är fortfarande helt beroende av fossila bränslen, mest olja i olika former. Oskarshamns kommuns specifika användning av fossila bränslen är 14,7 MWh per capita vilket är lägre än genomsnittet i Sverige som är 27,0 MWh 4 per capita. Se Figur Källa: Folkmängden: , total tillförd energi: Energimyndigheten - Energiläget i siffror

27 Bruttotillförsel År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Fossila Bränslen (GWh) 679,8 586,2 566,0 429,7 387,6 Stenkol (MWh) Bensin (MWh) Diesel (MWh) Eldningsolja 1 (MWh) Eldningsolja>1 (MWh) per capita 24,9 21,5 21,5 16,4 14,7 Figur 24 Fossila bränslen Oskarshamns kommun Figur 25 illustrerar hur koldioxidutsläppen från respektive fossilt bränsle varierat över åren Transportsektorns drivmedelsanvändning dominerar bilden fullständigt CO2-utsläpp ton/år fördelat på fossilt bränsle Stenkol (MWh) Bensin (MWh) Diesel (MWh) Eldningsolja 1 (MWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2008 Eldningsolja>1 (MWh) Figur 25 CO2-utsläpp per fossilt bränsle Oskarshamn 1990, 1995, 2000, 2005 och 2008 Utsläppsmängderna av koldioxid är baserade på schablonvärden från Naturvårdsverket som redovisas i Figur

28 Bränsle 5 CO 2 kg/mwh Fossila bränslen Bensin 264,6 Diesel 266,2 Eldningsolja 1 271,1 Eldningsolja ,3 Naturgas 203,4 Gasol 234 Kol 344,2 Torv 386,3 Förnyelsebara bränslen Flis - Bark - Ved - Avfall 117,7 Figur 26 Schablonvärden från Naturvårdsverket Förnybar energi i Oskarshamns kommun En möjlighet att motverka utsläpp av antropogen fossil koldioxid är att använda förnybara energikällor. Förnyelsebara energikällor utgörs av solenergi, vindenergi, vattenkraft, geotermisk energi samt biomassa. Vid förbränning av biomassa sker ett utsläpp av koldioxid, men motsvarande mängd koldioxid tas upp av biomassan vid tillväxt. Därför anses det att nettotillförseln av koldioxid till biosfären blir noll. Icke förnybara bränslen som används idag är fossila bränslen (olja, gas och kol) och uran. Fossila bränslen består av nedbruten organisk materia (växter och djur) som under årmiljonerna pressats samman med lera och slam och ombildats till kolväten. Oljan härstammar från hav, d.v.s. algrester, och kol från mer högtstående organismer som till exempel träd. Dagens moderna samhälle förbrukar på ett år samma mängd som det tagit oändligt lång tid att bilda och tillgången är begränsad. Någon dag kommer de idag kända tillgångarna att ta slut och det kommer inte längre att vara möjligt att utvinna fossila bränslen till en rimlig kostnad. Men sannolikt kommer miljökonsekvenserna av användandet att tvinga oss att finna alternativ ännu tidigare. I Sverige används olja, kol, koks och naturgas. Inget av dessa bränslen utvinns i Sverige utan allt måste transporteras hit för raffinering och användning. Såväl transporterna, raffineringen som användningen är miljöpåverkande. 5 Naturvårdsverket

29 Konvertering från ändliga resurser, som till exempel fossila bränslen, till förnybara energibärare är en förutsättning för att människan ska kunna skapa ett hållbart energisystem som även kommande generationer ska kunna nyttja. Biobränsle De större biobränslepannorna i Oskarshamns kommun är kartlagda 6. Förutom de mindre biobränslepannorna som återfinns bland annat i hushållssektorn finns de större befintliga eller planerade biobränslepannorna som redovisas i Figur 27. Total energiproduktion är beräknad till cirka 33 GWh/år. kw MWh/år Tusen Skr Bränsle Kristdala närvärme Pellets Björnbacka sjukhem Pellets Kristdala kyrka, församlingshem Pellets Oskarshamns sjukhus Flis Oskarshamn Energi Flis, biogas Figur 27 Större biobränslepannor i Oskarshamns kommun, befintliga och planerade år Vattenkraft I Oskarshamns kommun finns ingen vattenkraft dokumenterad hos SCB. Vindkraft I Oskarshamns kommun finns ingen vindkraft dokumenterad hos SCB. Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elenergi. Vindkraft är miljövänligt, de enda problemen är att i dess omedelbara närhet kan buller och skuggeffekter uppfattas. Dessutom kan kraftverken utgöra ett störande inslag i landskapsbilden. Många platser som är mycket väl lämpade för vindkraftsproduktion är t.ex. skyddsvärda strandzoner vilket kan ge upphov till en intressekonflikt. Biogas I Oskarshamns kommun finns ingen biogasproduktion dokumenterad hos SCB. Biogas framställs genom anaerob (syrefri) nedbrytning av organiska material. Resultatet av denna nedbrytning är en biogas som består av metan och koldioxid, dessutom får man näringsrik restmassa av organiskt material som kan användas som gödningsmedel. Utgångsmaterialet för biogasframställning är vanligen husdjursgödsel, matavfall och reningsverksslam. Biogasen kan betraktas som en naturlig restprodukt i naturens kretslopp och den koldioxid som bildas vid 6 Energikontor Sydost

30 förbränning bidrar inte till växthuseffekten. Utsläppen av svavel och kväveoxider är små. Den färdiga gasen kan användas för elproduktion, värmeproduktion och som fordonsbränsle. Solenergi I Oskarshamn finns cirka 163 m 2 solvärmesystem installerade. Det uppskattade energiutbytet 2008 låg på 600 MWh 7. Siffran baseras på antal installerade solvärmesystem enligt Länsstyrelsen i Kalmar läns statstik över anläggningar som ägarna sökt bidrag till. Under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet, beroende på långa sommardagar. Med 5 m 2 solfångare kan hushållet klara ungefär 50 % av det årliga varmvattenbehovet. Idag finns mellan och solvärmesystem i Sverige. De flesta solvärmesystem finns installerade i småhus men det finns också flera i anslutning till flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhusbad, idrottsplatser och campinganläggningar. Värmepumpar Statistiken från SCB tar inte hänsyn till energiutvinning via värmepumpar. Endast den el som används ingår i statistiken. För att installera bergvärme, ytjordvärme eller sjövärme krävs tillstånd från kommunen. Baserat på antal värmepumpsansökningar är energitillskottet från värmepumpar beräknat med en schablon enligt klimatkommunernas modell 8. I beräkningsmodellen tas hänsyn även till luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Som genomsnitt för riket tar luftvärmepumpar av alla slag in 70 % av vad alla berg- mark- och sjövärmepumpar gör. Av detta är cirka hälften bidrag från frånluftsvärmepumpar. I Oskarshamn finns cirka 620 värmepumpsanläggningar 9 (bergvärme, ytjord samt sjövärme), till det kommer ett okänt antal luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. 7 Per Hansson, Länsstyrelsen Kalmar län Marie Lindström, Oskarshamns kommun 29

31 År Antal Totalt 620 Figur 28 Antal värmepumpsansökningar under perioden i Oskarshamns kommun Värmepumpar hämtar lagrad solvärme i luft, jord, berg och grundvatten. När värmepumpen arbetar med att hämta den energi som finns lagrad i det aktuella mediet använder värmepumpen elektricitet. En effektiv värmepump använder en del energi och levererar ungefär tre delar energi som värme. Enkelt uttryckt kan sägas att två delar energi värmepumpen levererar är förnybar energi geotermisk eller solenergi (från luft). Torv och avfall I Oskarshamns kommun används inte torv. Torv är ett bränsle som om uttaget sker med måtta kan betraktas som ett långsamt förnybart biobränsle, men diskussion pågår. Avfall räknas som ett förnybart bränsle (biobränsle) i Sverige, men 7 % av avfallet är av fossilt ursprung. Efter förbränning återstår cirka 20 % i form av aska som måste läggas på deponi. 30

32 Borgmästaravtalet Borgmästaravtalet är ett europeiskt initiativ för kommuner och städer som innebär ett åtagande att gå längre än målen för EU:s energipolitik i termer av minskning av CO 2 -utsläpp genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och energianvändning 10. Enligt Borgmästaravtalet ska kommunerna sammanställa en grundläggande utsläppsinventering och presentera en åtgärdsplan för hållbar energi som antas av kommunfullmäktige inom ett år från den officiella anslutningen till avtalet. Vartannat år sedan åtgärdsplanen presenterats ska rapporter om genomförandet godkännas av kommunfullmäktige och publiceras. Ett statistikformulär ska fyllas i med en grundläggande utsläppsinventering för basåret. Här finns det även en mall för beskrivning av aktiviteterna i åtgärdsplanen samt deras effekt i form av energieffektivisering eller minskning av CO 2. Förutom inventeringen och åtgärdsplanen ska kommunen arbeta aktivt med medborgarna för att informera och engagera även dessa. Varje år ska en så kallad energidag genomföras, gärna i samband med European Sustainable Week, EUSEW, som pågår årligen i april månad

33 Växthusgaser totalt De vanligaste växthusgaserna som släpps ut på grund av mänsklig aktivitet är koldioxid, metan, lustgas, vätefluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid. Som komplement till energibalansen redovisas även de övriga växthusgaserna sammanfattade (inkl CO 2 -utsläpp) i Figur 29. Dessutom redovisas svavelhexafluorid, fluorkolväten, metan, perfluorkarboner och lustgas var och en för sig Figur 30 till Figur 34. Tabellerna är utdrag från Länsstyrelserna och Naturvårdsverkets nationella databas för luftutsläpp på läns- och kommunnivå med utsläppsdata för växthusgaser för kommun, län och riket för åren 1990, 2000, 2005 och följande år (SMED). Dessa utsläppsuppgifter utgår från de nationella uppgifter som Sverige årligen rapporterar till FN:s klimatkonvention. Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät (rutorna 1 km 2 ) med hjälp av relevant statistik och geografiska data (till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter). Eftersom metoderna för insamling av data skiljer sig åt jämfört med de material som finns i SCB:s statistikunderlag för kommunala och regionala energibalanser (KRE) så korresponderar siffrorna inte exakt med de tabeller och uppgifter som finns tidigare i denna rapport. Fördjupad information om detta finns i bilagan, Figur 35 Skillnader och likheter KRE Nationella utsläppsdatabasen samt i den externa rapporten Jämförelse mellan regionala utsläppsdata enligt KRE respektive SMED. 32

34 Huvudsektor Undersektor ton/år ton/år ton/år ton/år Energiförsörjning Elvärmeverk 31310, , , ,180 Energiförsörjning Panncentraler 7961, , , ,751 Energiförsörjning Egen uppvärmning 38927, , , ,201 Industriprocesser Mineralindustri 253, , ,095 3,663 Industriprocesser Metallindustri 3,043 5,173 5,489 82,771 Industriprocesser Användning av fluorerade 57, , , ,213 gaser Transporter Personbilar 31983, , , ,300 Transporter Lätta lastbilar 2769, , , ,939 Transporter Tunga lastbilar och bussar 11532, , , ,110 Transporter Mopeder och motorcyklar 158, , , ,411 Transporter Inrikes civil sjöfart 11027, , , ,472 Transporter Inrikes flygtrafik 516, , , ,251 Transporter Övriga transporter 3140, , , ,833 Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner 8246, , , ,958 Arbetsmaskiner Hushållets arbetsmaskiner 787, , , ,538 Lösningsmedelsanvändning Färganvändning 286, , , ,775 Lösningsmedelsanvändning Lösningsmedel från 730, , , ,081 produkter Jordbruk Tarmgaser från idisslare 7160, , , ,331 Jordbruk Kogödsel 2333, , , ,548 Jordbruk Svingödsel 376, , , ,926 Jordbruk Hästgödsel 147, , , ,098 Jordbruk Hönsgödsel 9,212 0,396 0,386 0,320 Jordbruk Fårgödsel m.m. 68,664 63,721 70,820 84,796 Jordbruk Övrigt jordbruk 7958, , , ,696 Avfall och avlopp Avfallsupplag 12672, , , ,135 Avfall och avlopp Behandling av avloppsvatten 533, , , ,599 Figur 29 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp i koldioxidekvivalenter. 33

35 Metan (CH4) Huvudsektor Undersektor ton/år (CO2- ton/år (CO2- ton/år (CO2- ton/år (CO2- ekv.) ekv.) ekv.) ekv.) Alla Alla 22420, , , ,18 Energiförsörjning Alla 1535, , , ,77 Energiförsörjning Elvärmeverk 58,05 26,61 148,41 283,83 Energiförsörjning Panncentraler 16,43 18,44 20,91 33,99 Energiförsörjning Egen uppvärmning 1460, , , ,95 Transporter Alla 280,30 149,89 98,91 84,37 Transporter Personbilar 234,32 120,22 73,30 59,27 Transporter Lätta lastbilar 23,33 11,31 5,14 3,44 Transporter Tunga lastbilar och 5,42 3,63 2,71 1,97 bussar Transporter Mopeder och 5,75 4,45 8,29 10,82 motorcyklar Transporter Inrikes civil sjöfart 10,52 9,00 8,48 8,18 Transporter Inrikes flygtrafik 0,83 1,15 0,92 0,63 Transporter Övriga transporter 0,14 0,14 0,06 0,06 Arbetsmaskiner Alla 21,23 20,56 15,51 16,21 Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner 14,83 19,03 13,86 14,31 Arbetsmaskiner Hushållets 6,39 1,53 1,65 1,90 arbetsmaskiner Jordbruk Alla 7910, , , ,71 Jordbruk Tarmgaser från 7160, , , ,35 idisslare Jordbruk Kogödsel 538,37 651,08 918,10 703,38 Jordbruk Svingödsel 194,31 132,12 129,07 102,72 Jordbruk Hästgödsel 9,75 12,42 15,78 14,53 Jordbruk Hönsgödsel 3,10 0,14 0,14 0,15 Jordbruk Fårgödsel m.m. 5,13 6,19 6,79 7,55 Avfall och avlopp Alla 12672, , , ,14 Avfall och avlopp Avfallsupplag 12672, , , ,14 Figur 30 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av metan i koldioxidekvivalenter Fluorkolväten (HFC) Huvudsektor Undersektor ton/år ton/år ton/år ton/år Industriprocesser Användning av fluorerade 16, , , ,37 gaser Figur 31 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av fluorkolväten (HFC) i koldioxidekvivalenter 34

36 Lustgas (N2O) Huvudsektor Undersektor ton/år ton/år ton/år ton/år (CO2-ekv..) (CO2-ekv..) (CO2-ekv..) (CO2-ekv..) Energiförsörjning Elvärmeverk 538,81 729,86 919, ,83 Energiförsörjning Panncentraler 95,76 48,91 25,94 33,73 Energiförsörjning Egen uppvärmning 701,61 576,43 481,93 425,70 Transporter Personbilar 187,36 364,64 286,23 270,13 Transporter Lätta lastbilar 22,60 25,89 27,84 32,87 Transporter Tunga lastbilar och bussar 62,14 63,13 52,49 47,30 Transporter Mopeder och motorcyklar 0,39 0,47 0,76 0,92 Transporter Inrikes civil sjöfart 182,33 193,77 172,71 141,38 Transporter Inrikes flygtrafik 26,65 29,61 24,41 21,36 Transporter Övriga transporter 43,98 43,08 34,41 32,45 Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner 946, ,28 777,94 794,53 Arbetsmaskiner Hushållets arbetsmaskiner 61,76 55,53 58,93 56,69 Lösningsmedelsanvändning Färganvändning 0,00 0,00 0,00 0,00 Lösningsmedelsanvändning Lösningsmedel från produkter 275,85 414,13 439,64 497,50 Jordbruk Kogödsel 1794, , , ,17 Jordbruk Svingödsel 182,53 64,88 49,01 78,20 Jordbruk Hästgödsel 138,01 179,12 225,98 158,57 Jordbruk Hönsgödsel 6,11 0,26 0,25 0,17 Jordbruk Fårgödsel m.m. 63,54 57,53 64,03 77,25 Jordbruk Övrigt jordbruk 7958, , , ,76 Avfall och avlopp Behandling av avloppsvatten 533,51 398,94 378,35 400,60 Figur 32 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av lustgas (N2O) i koldioxidekvivalenter Svavelhexafluorid (SF6) Huvudsektor Undersektor ton/år (CO2- ton/år (CO2- ton/år (CO2- ton/år (CO2- ekv..) ekv..) ekv..) ekv..) Industriprocesser Metallindustri 3,04 5,17 5,49 0,00 Industriprocesser Användning av fluorerade 40,36 79,47 108,53 55,92 gaser Figur 33 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av svavelhexafluorid (SF6) i koldioxidekvivalenter Perfluorkarboner (PFC) Huvudsektor Undersektor ton/år (CO2- ekv.) ton/år (CO2- ekv.) ton/år (CO2- ekv.) ton/år (CO2- ekv.) Industriprocesser Användning av fluorerade 0,00 5,34 7,64 7,92 gaser Figur 34 Geografiskt fördelade emissioner. Grundade på Sveriges internationella rapportering. Utförare SMED, ansvarig myndighet Naturvårdsverket. Totala utsläpp av perfluorkarboner (PFC) i koldioxidekvivalenter 35

37 Om rapporten En energibalans visar hur energiflödet såg ut i stora drag år Den innehåller även information för åren 1990, 1995, 2000 och Statistiken har vissa hål och luckor som i så stor utsträckning som möjligt har kompletterats med hjälp av rimliga uppskattningar baserade på jämförelser med andra områden och/eller erfarenhet. Målsättning och syfte Målet med energibalansen är att på ett överskådligt sätt kartlägga de övergripande energiflödena i Oskarshamns kommun, där kommunen betraktas ur ett geografiskt perspektiv, och att få ett faktaunderlag som visar var möjligheterna och behoven finns. Energibalansen möjliggör jämförelser mellan olika kommuner och en jämförelse i tiden. Detta lägger grunden för möjliga förändringar i energianvändningen genom energieffektivisering, konvertering till förnyelsebara energislag och inte minst beteendeförändringar hos energianvändarna. Metod I studien har energiflödet kartlagts främst baserat på SCB:s statistik, vilken har kompletterats med uppgifter från energileverantörer, kommuner, energirådgivare med flera. Elenergin är redovisad i form av tillfört till nätet som brukligt i Sverige. Internationellt redovisas det bränsle som elenergin krävt för framställningen. Den internationella metoden skapar mer förståelse för den miljöpåverkan som elenergin ger upphov till, som till exempel de emissioner som förbränning ger upphov till och energimängder som kyls bort vid elproduktionen. Emissionerna från elenergin är beräknade enligt följande: Eftersom elmarknaden numera är avreglerad är eltillförseln betraktad ur nationell synvinkel. Den elenergi som inte producerats lokalt är tillförd från det svenska elnätet. All elenergi som tillfördes från det svenska elnätet betraktas som klimatneutral el. El importerad från utlandet skulle i energibalansen ha betraktats som el producerad på marginalen i kolkondenskraftverk. Emissionerna från sådan el är 1 kg koldioxid per kwh elenergi. Eftersom Sverige kontinuerligt handlar el med grannländerna innebär det att om Sverige minskar elanvändningen kan vi exportera mer el till grannländerna vilket kan ersätta andra länders elproduktion som är mer miljöbelastande ur koldioxidsynpunkt än den svenska produktionen. Cirka 8 procent eller ungefär 13 TWh av den svenska eltillförseln kan betraktas som importerad el år udtabell=elprodar&omradetext=energi&tabelltext=eltillf%f6rsel+i+sverige+efter+produktionsslag%2 36

38 Schablonberäkning avseende koldioxidutsläpp Förutom en kartläggning av energiflödet redogörs för den miljöpåverkan energianvändningen ger upphov till. Utsläppen av fossil koldioxid är beräknade enligt de emissionsparametrar respektive fossilt bränsle orsakar. Som komplement avslutas rapporten med en redovisning av de totala växthusgaserna omräknat i koldioxidekvivalenter. Eftersom dessa siffror kommer från Nationella utsläppsbasen och är insamlade med en annan metod korresponderar inte utsläppen av energirelaterad koldioxid med de siffror som redovisas tidigare i rapporten. Den nationella utsläppsbasen innehåller inte uppgifter om energianvändning i övrigt och kan därför inte användas som underlag. I rapporten används både benämningen biobränsle och trädbränsle, SCB refererar till trädbränsle som bokstavligen omfattar bränsle från träd. Termen biobränsle är ett samlingsnamn som innefattar både trädbränsle och annat bränsle som räknas till biobränslet (t.ex. avfall). Schablonberäkning avseende värmepumpar För beräkning av energi genererad av värmepumpar har en schablonberäkning använts som Energimyndigheten respektive Klimatkommunerna beskriver: Värmepumpar hämtar lagrad solvärme i luft, jord, berg och grundvatten. När värmepumpen arbetar med att hämta den energi som finns lagrad i det aktuella mediet använder värmepumpen elektricitet. En effektiv värmepump använder 1 del energi och levererar ungefär 3 delar energi som värme. Enkelt uttryckt kan sägas att de 2 extra delar energi värmepumpen levererar är förnybar energi. Kommunens miljöförvaltning har lämnat uppgifter om antalet anmälda jord-, berg- och grundvattenvärmepumpar och dessa har sedan beräknats med en schablon för småhus på kwh förnybar energi. 12 Som genomsnitt för riket tar luftvärmepumpar av alla slag in 70 % av vad alla berg- mark- och sjövärmepumpar gör. Av detta är cirka hälften bidrag från frånluftsvärmepumpar. 13 Rapportens upplägg Energibalansen börjar med en sammanställning av energitillförsel och energianvändning per sektor samt emissioner Sammanställningen jämför E+%C5r&preskat=O&prodid=EN0105&deltabell=&deltabellnamn=Eltillf%F6rsel+i+Sverige+efter+produ ktionsslag%2e+%c5r&innehall=prodelarbr&starttid=1986&stopptid=2005&fromwhere=m&lang=1&lang db=1,

39 också åren 1990, 1995, 2000 och 2005 med varandra med ett resonemang runt förändringar som skett. Detta följs upp i en jämförelse med nationella och internationella mål. Avgränsningar, felkällor och referenser Studien omfattar energiflödet inom kommunens gränser. I kommunen finns ett kärnkraftverk. Det är bortlyft ur energibalansen eftersom elproduktionen, samt bränslehanteringen är av nationell karaktär, snarare än regional eller lokal. Samma synsätt används då Kalmar läns energibalans tas fram. Samtliga uppgifter i energibalansen är framtagna av SCB om inget annat anges. Statistiken är inte normalårskorrigerad. Energianvändningen som är relaterad till uppvärmning av fastigheter varierar mellan olika år beroende på variationer i utetemperaturen mellan olika år. För att andelen energi som används för uppvärmning ska vara helt jämförbar mellan olika år bör siffrorna normalårskorrigeras. Statistiken i denna energibalans är inte normalårskorrigerad eftersom det inte är klart i basstatistiken vad som använts för uppvärmning och vad som använts t.ex. i processenergi. Korrigeringsfaktorn 14 som gäller för 1990 är 0,82, för 1995 är den 0,97, för år 2000 är den 0,78 och för år 2005 är den 0,94. Emissionerna är begränsade till koldioxid (CO 2 ) från energianvändningen. Det redovisas också för utsläpp av klimatgaser enligt Nationella utsläppsbasen. Osäkerhet i statistik finns alltid, särskilt när man jämför statistik som härrör sig från olika år. Fördelningen per samhällssektor kan fela, vissa poster som hamnade under t.ex. Industri kan ha hamnat under Övriga tjänster. Hushållens biobränsleanvändning är ett mörkertal. De siffror som upplevs som säkrast är tillförseln av de fossila bränslena dessa uppgifter är också de från klimatsynpunkt viktigaste. Statistiken för Oskarshamns kommun är till viss del korrigerad. Dels påverkar kärnkraftverket siffrorna kraftigt, dels är en hel del av uppgifterna sekretessbelagda och finns inte tillgängliga. En del av uppgifterna har skaffats via andra källor, men osäkerheten är stor då hålen i statistiken korrigeras i efterhand. 14 Källa:

Energibalans 2008 Kronobergs län. Energibalans 2008. Kronobergs län

Energibalans 2008 Kronobergs län. Energibalans 2008. Kronobergs län Energibalans 2008 Kronobergs län 1 Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Energibalans 2008, Kronobergs län Göran Gustavsson, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom ramen för projektet SEP WP3

Läs mer

Energibalans Kalmar Kommun. Med stöd från:

Energibalans Kalmar Kommun. Med stöd från: Energibalans 2008 Kalmar Kommun Med stöd från: Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Energibalans 2008, Kalmar kommun Lena Eckerberg, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom ramen för projektet

Läs mer

Energibalans Västerviks Kommun. På uppdrag av:

Energibalans Västerviks Kommun. På uppdrag av: Energibalans 2008 Västerviks Kommun På uppdrag av: Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare På uppdrag av: Energibalans 2008, Västerviks kommun Lena Eckerberg, Projektledare, Energikontor

Läs mer

Energibalans Alvesta kommun 2007. Bilaga 2

Energibalans Alvesta kommun 2007. Bilaga 2 Energibalans Alvesta kommun 2007 Bilaga 2 Dokumentinformation Titel: Energibalans Alvesta kommun 2007 Dokumentet är sammanställt av: Marita Lorentzon, Förvaltningen för Samhällsplanering Färdigställt:

Läs mer

Energibalans Kalmar län 2008

Energibalans Kalmar län 2008 Energibalans Kalmar län 2008 Energikontor Sydost AB Adress Postnr & Ort Telefon Fax Org. Nr Framtidsvägen 10 A 351 96 VÄXJÖ Tel: 0470-72 33 20 fax: 0470-72 33 73 556713-0116 Hantverksgatan 15 572 55 OSKARSHAMN

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Energibalans Alvesta kommun

Energibalans Alvesta kommun Energibalans 2010 Alvesta kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Energibalans 2010, Alvesta kommun Göran Gustavsson, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom ramen för projektet SEP WP3

Läs mer

Nulägesbeskrivning av energitillförseln/- användningen år 2005. Kronobergs län

Nulägesbeskrivning av energitillförseln/- användningen år 2005. Kronobergs län Nulägesbeskrivning av energitillförseln/- användningen år 2005 Kronobergs län Dokumentinformation Titel: Nulägesbeskrivning av energitillförseln/-användningen år 2005, Kronobergs län Dokumentet är sammanställt

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING HÖGSBY KOMMUN

STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING HÖGSBY KOMMUN STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING HÖGSBY KOMMUN Att fossilbränsleanvändning påverkar den globala uppvärmningen är inget nytt, däremot måste vi hitta nya och effektivare vägar för att lösa problemet. För

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

Energibalans 2010. Tingsryds kommun

Energibalans 2010. Tingsryds kommun Energibalans 2010 Tingsryds kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Energibalans 2010, Tingsryd kommun Göran Gustavsson, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom ramen för projektet SEP WP3

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

Energibalans Kalmar län 2007

Energibalans Kalmar län 2007 Energibalans Kalmar län 2007 November 2009 Sammanfattning Energibalansen för Kalmar län år 2007 är en kartläggning av energiflödet in i länet och var energin används, som upprättats av Energikontor Sydost

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner 2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013. Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Miljömål

Läs mer

Energiläget för Södermanland 2016

Energiläget för Södermanland 2016 Energiläget för Södermanland 2016 Rapport 2016:11 Titel: Energiläget för Södermanland 2015 Utgiven av: Länsstyrelsen Södermanland Utgivningsår: 2016 Författare: Emelie Österqvist Foto framsida: Staffan

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energibalans 2012 Oskarshamns kommun

Energibalans 2012 Oskarshamns kommun Energibalans 2012 Oskarshamns kommun Förord Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål där begränsad klimatpåverkan är ett av målen. Oskarshamns kommun arbetar för att bli en fossilbränslefri

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

ENERGIBALANS. Blekinge län år ,8 TWh. 4,7 TWh. 3,5 TWh

ENERGIBALANS. Blekinge län år ,8 TWh. 4,7 TWh. 3,5 TWh ENERGIBALANS Blekinge län år 2003 1,8 TWh 4,7 TWh 3,5 TWh Lena Eckerberg Energikontor Sydost 2006 Sammanfattning Energikontor Sydost har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge uppdaterat energibalansen

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Energi och växthusgasutsläpp

Energi och växthusgasutsläpp BILAGA 1 1(3) Underlag gällande energi och växthusgasutsläpp Energi och växthusgasutsläpp - Underlag till Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Bilaga 1. Klimatstrategin uppföljning och nulägesbeskrivning

Bilaga 1. Klimatstrategin uppföljning och nulägesbeskrivning Datum 2015-01-26 Uppdaterat 2016-02-06 Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning Nyköpings kommuns klimatstrategi antogs 2007 med det övergripande målet att: Nyköpings kommun

Läs mer

1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8. 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9. 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen...

1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8. 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9. 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen... Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen...9 4 Jämtlands och Västernorrlands

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

ENERGIBALANS 2010. Blekinge och Småland. En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

ENERGIBALANS 2010. Blekinge och Småland. En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg ENERGIBALANS 2010 Blekinge och Småland En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2010, Sydost

Läs mer

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR UPPSALA LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

1. Begränsad klimatpåverkan

1. Begränsad klimatpåverkan 1. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet

Läs mer

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05 KLIMATSTRATEGI 25 Antagen av kommunstyrelsen 25-1-25 Diarienummer 525/5 1 Innehåll Laholms klimatstrategi 3 Vad innehåller strategin? 3 Övergripande mål 4 Delmål och åtgärder 4 Energi 4 Transporter 4 Avfall

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Energibalans 2012. Nybro kommun

Energibalans 2012. Nybro kommun Energibalans 2012 Nybro kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2012, Nybro kommun Annamaria Sandgren och Per-Olof Johansson (Grontmij AB) Regionförbundet i Kalmar län

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013

Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013 Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013 Chris Hellström 2016-03-29 Chris Hellström, chris.hellstrom@hifab.se, 010-476 66 80 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Energibalans för Skåne

Energibalans för Skåne Energibalans för Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Kontakt: Copyright: Energibalans för Skåne Länsstyrelsen Skåne Magnus Strand Länsstyrelsen Skåne Miljöavdelningen 205 15 Malmö Telefon 040-25 20 00

Läs mer

2012:15. Energibalans 2010. Blekinge län. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län

2012:15. Energibalans 2010. Blekinge län. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län 2012:15 Energibalans 2010 Blekinge län Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2012:15 Rapportnamn: Energibalans 2010, Blekinge län Sammanställt av: Lisa Wälitalo,

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Energibalans 2010. Kronobergs län

Energibalans 2010. Kronobergs län Energibalans 2010 Kronobergs län Energibalans 2010, Kronobergs län ISSN 1103-8209 Meddelande nr. 2013:08 Sammanställt av: Annamaria Sandgren och Jenny Ivner (Grontmij AB) Utgivare: Länsstyrelsen i Kronobergs

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Bilaga 1: Energibalans i hela kommunen

Bilaga 1: Energibalans i hela kommunen Bilaga 1: Energibalans i hela kommunen Tabell 1:1 Energitillförsel i Leksand 1990 2009 efter energibärare, GWh Energislag 1990 1995 2000 2005 2008 2009 Stenkol 0 0 0,6 0 0 0 Koks 0 0 0 0 0 0 105 103 93

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Svensk klimatpolitik SOU 2008:24

Svensk klimatpolitik SOU 2008:24 Klimatberedningens betänkande Svensk klimatpolitik SOU 2008:24 Klimatberedningen (M2007:03) Klimatberedningen Mål på kort, medellång och lång sikt Handlingsplan till år 2020 Svenskt agerande i de internationella

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Johan Sundberg, Profu Sverige: Mycket måttlig bioenergiökning

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Energibalans 2012 Kalmar län

Energibalans 2012 Kalmar län Energibalans 2012 Kalmar län Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2012, Kalmar län Annamaria Sandgren och Per-Olof Johansson (Grontmij AB) Regionförbundet i Kalmar län Nygatan

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2015-02-23 KS 2015/0156 0480-450162

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2015-02-23 KS 2015/0156 0480-450162 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2015-02-23 KS 2015/0156 0480-450162 Kommunstyrelsens arbetsutskott Energibalans Förslag till beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGI OCH KLIMAT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-18 Handläggare: Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 20 Rapportering av energianvändning

Läs mer

1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid

1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 1(7) Bara naturlig försurning Bilaga 3 Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 2(7) 1. Problemanalys De samlade utsläppen av svavel (och kväveoxider) bidrar till det

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Fördjupad nulägesbeskrivning med utgångspunkt från de regionala miljömålen

Fördjupad nulägesbeskrivning med utgångspunkt från de regionala miljömålen Bilaga 1 Fördjupad nulägesbeskrivning med utgångspunkt från de regionala miljömålen Nuläget i förhållande till Miljömålen. Nedan redovisas nuläget i förhållande till de regionala delmål som vi enats om

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Gustav Melin, SVEBIO DI-Värmedagen, Stockholm 2016-06-01 2015 var varmaste året hittills Är biomassa och

Läs mer