Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2012-12-12"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (30) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning 400 kv-ledning Ekhyddan - Barkeryd...3 Budgetuppföljning Budget Styrkort...7 Sammanträdesplan Oförändrat väghållaransvar, Enskild väg GA Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen Nässjö - Eksjö...10 Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen förbifart Eksjö...11 Detaljplan Stocksnäs - sjukhusparkering...13 Eksjö Skytten 7 (Slottet)...14 Edshults Gummarp 2:9 m.fl Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen...17 Servicedeklarationer - fritidsavdelningen...18 Servicedeklarationer administrativa enheten...19 Servicedeklarationer - räddningstjänsten...20 Servicedeklarationer - kulturavdelningen...21 Delfinansiering till provfiske, Solgen...22 Strategi för samverkan Arkiv, Bibliotek, Museum (ABM), Jönköpings län...23 Mariannelund 9:1, detaljplan...24 Markärenden...25 Föregående protokoll...26 tagna med stöd av delegation...27 Anmälningsärenden...29 Inbjudningar...30 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadssektorns arkiv

2 Sammanträdesdatum 2(30) Sammanträdesprotokoll för Samhällsbyggnadsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset Eksjö kl ande Björn Alm (M), ordförande Per Sixtensson (C) Marianne Löwgren (C) Johan Starck (S) Mikael Andreasson (S) Övriga deltagande Utses att justera Carina Lindström (M), ej tjänstgörande ersättare Bo Bergvall (S), ej tjänstgörande ersättare Magnus Berglund (KD), ej tjänstgörande ersättare Paul Hultberg, sektorschef, föredragande Gunnel Skoglund, sekreterare Lise Rundén, sektorsekonom, Thomas Hellström, mät- och exploateringschef, 238 Lars-Erik Spaak, trafikingenjör, Mikael Klaesson, planarkitekt, , 237 Malin Larsson, byggnadsinspektör, 230 Christer Tilly, fritidschef, 231, 235 Johan Gärskog, kulturchef, 234 Pia Löfgren, museichef, 236 Per Sixtensson Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadssektorn kl Paragrafer Under- Skrifter Sekreterare... Gunnel Skoglund Ordförande... Björn Alm... Per Sixtensson

3 Sammanträdesdatum 3(30) Sbu 219 Dnr kv-ledning Ekhyddan - Barkeryd att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att samråda med de markägare som är omnämnda i upprättat yttrande, samt att framlägga följande förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. Svenska Kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken om utbyggnadsförslaget för en ny 400kV ledning mellan station Ekhyddan i Oskarshamns kommun och planerad station Barkeryd i Nässjö kommun. Svenska Kraftnät hade under hösten 2010 samråd om olika utredningsområden i Jönköpings och Kalmar län för hela sträckan mellan station Ekhyddan och planerad station Barkeryd. Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet gjordes en kompletterande förstudie för respektive län (då tillkom även Östergötlands län). Samråd om respektive kompletterande förstudie skedde under mars-april 2011 för Jönköpings och Östergötlands län samt juni-augusti för Kalmar län. Efter samrådet om de kompletterande förstudierna påbörjade Svenska Kraftnät arbetet med att välja ett utredningsområde att gå vidare med samt att ta fram ett utbyggnadsförslag, det vill säga ett förslag på sträckning inom valt utredningsområde. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen för Svenska Kraftnäts utbyggnadsförslag samt förslag till yttrande. I förslaget framförs behov av en opartisk samhällsekonomisk bedömning, att gränsvärdet för magnetisk strålning av försiktighetsskäl sätts till 0,2 µt, att kraftledningen byggs med s.k. julgransstolpar eller annan form av kompaktstolpar samt behov av justerad sträckning på vissa platser. sunderlag Förstudie avseende ny 400 kv ledning Ekhyddan-Barkeryd från Svenska Kraftnät, daterad med komplettering respektive Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 167 forts.

4 Sammanträdesdatum 4(30) forts. Sbu 219 Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande, daterat Kommunstyrelsens beslut , 265 Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 193 Kommunstyrelsens beslut , 304 Kompletterande förstudie om planerad 400 kv-ledning Ekhyddan Barkeryd Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 89 Skrivelse till regeringen, daterad Svarsskrivelse från regeringen, daterad Inbjudan till samråd, samrådhandlingar, daterade Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen

5 Sammanträdesdatum 5(30) Sbu 220 Dnr Budgetuppföljning att anmäla budgetuppföljningen i kommunstyrelsen. Sektorsekonom Lise Rundén redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning per sunderlag Budgetuppföljningsrapport daterad Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesdatum 6(30) Sbu 221 Dnr Budget att till kommunstyrelsen redovisa förslag till internbudget 2013 och 2014 enligt Per Sixtenssons (C) och Björn Alms (M) yrkande och i övrigt i enlighet med samhällsbyggnadssektorns förslag, samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att redovisa hur kommunekologens nuvarande arbetsuppgifter kommer att omfördelas när tjänsten inte återbesätts. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att uppdra åt samhällsbyggnadsutskottet att i arbetet med internbudgeten se över möjligheterna att inte sänka bidrag till enskilda vägar, sommarhockeyskola och inte heller införa parkeringsavgifter. Vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde presenterade samhällsbyggnadschefen sektorns grundförslag till besparingar samt alternativa besparingsförslag inför budget Ledamöterna har därefter diskuterat besparingsförslagen vidare i sina partigrupper. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen och sektorsekonomen för samhällsbyggnadssektorns samlade besparingsförslag. Därefter följer en diskussion i utskottet. Yrkande Per Sixtensson (C) och Björn Alm (M) yrkar på följande ändringar i förhållande till sektorns besparingsförslag på driftbudgeten: - att i samband med kommunekologens pensionsavgång 2014 inte återbesätta den tjänsten utan att omfördela arbetsuppgifterna och samtidigt sänka kostnadsnivån inom sektorn i motsvarande grad ( kr), - att bibehålla biblioteket i Ingatorp ( kr), - att ej ta bort anslag för hyra av gymnastiksal i Bruzaholm 2014 ( kr), - att ej minska anslag för badplatser 2014 ( kr), - att minska anslaget för parkskötsel med kr år 2013 och 2014, i stället för kr respektive kr ( kr 2013, kr 2014), - att ej minska anslaget till gatuunderhåll 2013 i stället för minskning med kr samt minska anslaget för gatuunderhåll med kr 2014, i stället för kr. sunderlag Förslag till internbudget Kommunstyrelsen Sektorsekonomen

7 Sammanträdesdatum 7(30) Sbu 222 Dnr Styrkort att till kommunstyrelsen redovisa förslag till styrkort enligt upprättat förslag. Samhällsbyggnadsutskottet uppdrog , 110, åt samhällsbyggnadschefen att sammanställa framtagna förslag till nya styrkort för de delar som främst berör samhällsbyggnadssektorn. Under året har samhällsbyggnadssektorn tillsammans med samhällsbyggnadsutskottet arbetat med att ta fram nya styrkort som har koppling till verksamhetsplaner och antagna program. sunderlag Kommunstyrelsen styrkort 2012 Kommunstyrelsen

8 Sammanträdesdatum 8(30) Sbu 223 Dnr Sammanträdesplan 2013 att fastställa följande sammanträdesdagar år 2013: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december, med ordinarie sammanträdestid kl Kommunstyrelsen

9 Sammanträdesdatum 9(30) Sbu 224 Dnr Oförändrat väghållaransvar, Enskild väg GA16250 att uttala att kommunen har förståelse för vägsamfällighetens begäran att den aktuella enskilda vägen ska ombildas till allmän väg, men att föreslå Trafikverket att avvakta slutligt beslut i ärendet till dess pågående utredning om förbifart söder Eksjö på riksväg 40 slutförts, då förbifartens sträckning kan påverka den enskilda vägens funktion. Vägsamfälligheten Bonderyd GA:1 lämnade den 16 maj 2012 in en ansökan till Trafikverket om att omvandla enskilda vägen GA till allmän väg. Den enskilda vägen går mellan Höreda och Björka i Eksjö kommun, en sträcka ca 4,5 km. Trafikverket, Region Syd, har gjort en utredning och anser inte att enskild väg GV ska förändras till allmän väg eftersom vägen inte uppfyller kriterierna för allmän väg. Eksjö kommun har beretts möjlighet att yttra sig i frågan. Vid dagens sammanträde informerar trafikingenjör Lars-Erik Spaak om hur den nya förbifarten i framtiden kan komma att påverka Enskild väg GA och föreslår samhällsbyggnadsutskottet att avvakta med slutligt beslut i ärendet tills pågående utredning har slutförts. sunderlag Trafikverkets skrivelse och utredning daterad Trafikverket Trafikingenjören

10 Sammanträdesdatum 10(30) Sbu 225 Dnr Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen Nässjö - Eksjö att avge yttrande enligt upprättat förslag. Trafikverket Region Syd arbetar för med en förstudie om att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på delen Nässjö Eksjö. Förstudien syftar till att ge underlag för beslut om objektet ska drivas vidare eller ej och klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta planeringsprocessen. Under förstudien hålls samråd med bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och allmänhet. Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande från Eksjö kommun. Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till de åtgärder som föreslås men gör förtydliganden vad gäller: - Tidigare utredningar - Befolkning - Viktiga målpunkter - Kollektivtrafik - Gång- och cykelvägnätet - Naturmiljö - Hänsynsmål miljö och hälsa - Kostnader - Konfliktpunkter - Frågor som kräver särskild uppmärksamhet sunderlag Samrådshandlingar Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik, på delen Nässjö Eksjö, daterade Samhällsbyggnadschefens yttrande daterat Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören

11 Sammanträdesdatum 11(30) Sbu 226 Dnr Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen förbifart Eksjö att avge yttrande enligt upprättat förslag, samt att på lämpligt sätt genomföra uppvaktning och påtala vikten av att förbifarten Eksjö prioriteras. Trafikverket Region Syd arbetar med en förstudie om att bygga en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstudien syftar till att ge underlag för beslut om objektet ska drivas vidare eller ej och klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta planeringsprocessen. Under förstudien hålls samråd med bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och allmänhet. I förstudien finns två förslag angivna: Förbättringsalternativ som innebär att den befintliga sträckningen på väg 40 behålls samtidigt som åtgärder för att uppnå projektmålen genomförs Utbyggnadsalternativ innebärande att den nya trafiklänken dras söder om stadskärnan. Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande från Eksjö kommun. Kommunens bestämda uppfattning är att det s.k. förbättringsalternativet långsiktigt inte är godtagbart som en åtgärd att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet eller miljö. Kommunen avser inte att medverka till att ett sådant alternativ genomförs. Enbart utbyggnadsalternativet ger en sådan väsentlig förbättring att man därigenom får en lösning som är framtidsinriktad och långsiktigt håller. Val av alternativ måste primärt ses i ett regionalt perspektiv. Med denna utgångspunkt kan endast utbyggnadsalternativet komma i fråga i syfte att åstadkomma god framkomlighet, trafiksäkerhet och god miljö samt bidra till regionförstoring. forts.

12 Sammanträdesdatum 12(30) forts. Sbu 226 Eksjö kommun förutsätter att förbifart söder byggs i enlighet med nu gällande nationell plan. Kommun ställer i princip bakom det redovisade utbyggnadsalternativet. Vägsträckningen och anslutningar mot Eksjö stad behöver utredas ytterligare. sunderlag Samrådshandlingar Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik, på delen förbifart Eksjö, daterade Samhällsbyggnadschefens yttrande daterat Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören

13 Sammanträdesdatum 13(30) Sbu 227 Dnr Detaljplan Stocksnäs - sjukhusparkering att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för parkering inom Stocksnäs 1:1 samt kvarteret Linjalen (bostadsområdet Stocksnäs) i syfte att möjliggöra tillbyggnad. Landstingsfastigheter arrenderar idag mark av Eksjö kommun för parkering på fastigheten Stocksnäs 1:1. I samband med den omfattande om- och tillbyggnaden av Höglandssjukhuset kommer befintlig parkering, på landstingets egna fastighet, att upplåtas för byggbodar m.m. under lång tid framöver. Detta medför att nya parkeringsplatser måste tillskapas. Även utöver detta bedöms det långsiktigt finnas behov av utvidgad parkering. Landstinget har nu ansökt om bygglov för ytterligare utbyggnad av parkering inom Stocksnäs 1:1. Tillstånds- och myndighetsnämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för denna utökning. Del av befintlig parkering inom Stocksnäs 1:1 står i överensstämmelse med gällande detaljplan. Härutöver har kommunen vid två tillfällen medgett utvidgning av parkeringen som mindre avvikelse från detaljplanen. Den nu aktuella utökningen ligger delvis inom och delvis utanför planlagt område. Landstingsfastigheter har gjort en förfrågan om att få arrendera ytterligare mark för parkering. Eksjöbostäder har aviserat att de har planer på att bygga till en våning på befintliga hyreshus i bostadsområdet Stocksnäs. Dessa åtgärder är så omfattande att det krävs en ändring av gällande detaljplan. Planarkitekt Mikael Klaesson

14 Sammanträdesdatum 14(30) Sbu 228 Dnr Eksjö Skytten 7 (Slottet) att godkänna ansökan om planbesked med förutsättning att sökanden godkänner ett planavtal där sökanden bekostar upprättande av detaljplanen, samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för Eksjö Skytten 7. Eksjöhus AB har ansökt om planbesked för Slottet 1 med ändamål att avstycka två tomter för byggnation av enbostadshus. Vid dagens sammanträde lämnar planarkitekt Mikael Klaesson en översiktlig beskrivning av området. Planarkitekten anser att en ändring alternativt upprättande av ny detaljplan är lämpligt. Utifrån områdets karaktär och innehåll i övrigt passar ändamålet väl in. Det gäller dock att varsamt placera och utforma kommande byggnader på ett sätt att de följer den övriga bebyggelsen men som samtidigt speglar vår tids arkitektur. Området innehar stora hus i två våningar i regel vilket bör efterföljas. Planarkitekten påpekar även att en diskussion bör tas om huruvida det är lämpligt att ändra planen då möjligheten att uppföra ett nytt punkthus på platsen raderas. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och planarkitekten att det i nuläget inte finns något intresse för att bygga ett nytt punkthus. Efterföljande diskussion i utskottet utmynnar i två yrkanden. Yrkanden Per Sixtensson (C) och Björn Alm (M) yrkar på ett positivt planbesked. Marianne Löwgren (C) yrkar avslag på planbesked och föreslår att kommunen förhandlar om förvärv av fastigheten och styckar av den på ett sådant sätt att den gamla eken skyddas. Efter överläggning beslutar utskottet bifalla Per Sixtenssons och Björn Alms yrkande. forts.

15 Sammanträdesdatum 15(30) forts. Sbu 228 Reservation Marianne Löwgren (C) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Eksjöhus AB:s ansökan om planbesked, daterad Planarkitektens behandling av ansökan, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 208 Planarkitekt Mikael Klaesson Eksjöhus AB Johan Andersson

16 Sammanträdesdatum 16(30) Sbu 229 Dnr Edshults Gummarp 2:9 m.fl. att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för del av Edshults Gummarp 2:9, i enlighet med tidigare planbesked. XXX har inkommit med en ansökan om planbesked för Edshult-Gummarp 2:9 m.fl. Vid sammanträde , 207 lämnade planarkitekt Mikael Klaesson en översiktlig beskrivning av området. Planarkitekten anser att området har goda förutsättningar för planläggning. Området är utpekat i planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge och den idéskiss som ligger till grund för ansökan uppfyller de krav och förutsättningar för att kunna använda detta särskilda skäl för strandskyddsupphävande. Han påtalar även vikten av att bevara de icke ianspråktagna strandpartierna samt ge plats åt det småskaliga jordbruket. Ett småskaligt nätverk av gångvägar och passager mellan tomter ska eftersträvas för att bibehålla tillgången till strandområdena i största möjliga utsträckning. Vid planläggning ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse i form av restriktioner gällande byggnadshöjd och takvinklar. Samhällsbyggnadsutskottets beslutade att godkänna ansökan om planbesked med förutsättning att sökanden godkänner ett planavtal där sökanden bekostar upprättande av detaljplanen. sunderlag Ansökan om planbesked daterat Behandling av planbesked daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 207 Planarkitekten

17 Sammanträdesdatum 17(30) Sbu 230 Dnr Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen att notera informationen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 118, att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att inventera sammanhållen bebyggelse i kommunen enligt 9 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900). Vid dagens sammanträde informerar byggnadsinspektör Malin Larsson om sammanhållen bebyggelse och bygglovbefriandeåtgärder på landsbygden. I den nya plan- och bygglagen har man ändrat det som tidigare hette samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse. Det fordras bygglov för hus i denna bebyggelse för samma åtgärd som för hus inom detaljplanen. Det som tidigare betraktades som samlad bebyggelse var bebyggelsegrupper om hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller dylikt. Boverket har i sin tolkning av sammanhållen bebyggelse skrivit att det är minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark och att det på vardera tomten ska finnas minst tre byggnadsverk, varav minst en byggnad. Kommunerna i länet har jobbat med detta på olika sätt och har även kommit olika långt i sitt arbete med att peka ut dessa områden. Länsstyrelsen har sammankallat höglandskommunerna för att diskutera frågan om hur sammanhållen bebyggelse och bygglovbefriande åtgärder tolkas i de olika kommunerna. Länsstyrelsen vill ha en länspolicy som är enkel, förankrad och kopplad till lagstiftningen. En grupp med inspektörer och bygglovhandläggare från de olika kommunerna har skapats för att utreda detta. Resultatet ska presenteras på länsträffen den 22 mars Byggnadsinspektören

18 Sammanträdesdatum 18(30) Sbu 231 Dnr Servicedeklarationer - fritidsavdelningen att godkänna upprättade servicedeklarationer för fritidsverksamheten. Vid dagens sammanträde informerar fritidschefen om framtagna förslag till servicedeklarationer för fritidsavdelningens verksamheter. sunderlag Fritidschefens förslag till servicedeklarationer Fritidschefen

19 Sammanträdesdatum 19(30) Sbu 232 Dnr Servicedeklarationer administrativa enheten att godkänna upprättad servicedeklaration för administrativa enheten. Vid dagens sammanträde informerar administrativa chefen om framtaget förslag till servicedeklaration för administrativa enheten. sunderlag Administrativa chefens förslag till servicedeklaration Administrativa chefen

20 Sammanträdesdatum 20(30) Sbu 233 Dnr Servicedeklarationer - räddningstjänsten att godkänna upprättad servicedeklaration för räddningstjänsten. Vid dagens sammanträde informerar räddningschefen om framtaget förslag till servicedeklaration för räddningstjänsten verksamhet. sunderlag Räddningschefens förslag till servicedeklaration Räddningschefen

21 Sammanträdesdatum 21(30) Sbu 234 Dnr Servicedeklarationer - kulturavdelningen att godkänna upprättade servicedeklaration för kulturskolan. Vid dagens sammanträde informerar kulturchefen om framtaget förslag till servicedeklarationer för kulturskolans verksamhet. sunderlag Kulturchefens förslag till Kulturskolans servicedeklaration Kulturchefen

22 Sammanträdesdatum 22(30) Sbu 235 Dnr Delfinansiering till provfiske, Solgen att medfinansiera provfiske i Solgen med kr, med finansiering från avräkningskonto för vattenvårdsåtgärder, samt att notera att bidrag till Solgens fiskevårdsområdesförening därmed inte erfordras, eftersom kommunen medfinansierar den tänkta åtgärden direkt till länsstyrelsen. Solgens fiskevårdsområdesförening har av länsstyrelsens fiskeenhet erbjudits att delta i provfiskeprojekt för länet 10 största och mest betydelsefulla sportfiskesjöar är sista året för att delta i projektet. Solgens fiskevårdsområdesförening ansöker om ett kommunalt anslag på kr som delfinansiering till ett övergripande provfiske i sjön Solgen, Eksjö kommun. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen att detta inte är ett bidragsärende utan ett naturvårdsärende. Det finns sedan tidigare ett beslut från länsstyrelsen om kostnadsfördelning vid provfiske i utpekade sjöar där Solgen ingår som innebär att länsstyrelsen tar en tredjedel av kostnaden, kommunen tar en tredjedel och Solgens fiskevårdsområdesförening tar en tredjedel. Kostnaden för Eksjö kommuns del uppgår till kr. Kommunens kostnad för medfinansiering ryms inom medel för vattenvårdsåtgärder. sunderlag Solgens fiskevårdsområdesförenings ansökan daterad Solgens Fiskevårdsområdesförening Länsstyrelsen Peter Johansson

23 Sammanträdesdatum 23(30) Sbu 236 Dnr Strategi för samverkan Arkiv, Bibliotek, Museum (ABM), Jönköpings län att nominera Per Sixtensson att ingå i den politiska referensgruppen för förstudie för ABM-strategi. Landstinget, Jönköpings läns museum, Jönköpings kommun och Jönköpings läns folkrörelsearkiv har tagit initiativet till en fördjupad förstudie kring kulturarvet i Jönköpings län mellan Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM)som skall syfta till en ABM-strategi för länet. Arbetet leds av en styrgrupp där också Länsbibliotek Jönköping, Jönköpings läns arkivförbund samt Jönköpings läns hembygdsförbund ingår. En enkät har gått ut till de arkivansvariga, framförallt i länets kommuner, de större museerna, länets bibliotekschef samt länets hembygdsföreningar. Syftet med enkäten är att få en helhetsbild av det samarbete som bedrivs idag och vilka önskemål som finns för framtiden. Vid dagens sammanträde informerar museichef Pia Löfgren om att syftet med samverkan är att bevara och vårda kulturarvet samt att göra det tillgängligt. Eksjö och Värnamo kommuner ingår i styrgruppen. Det finns ett önskemål om att få politisk representation i styrgruppen. sunderlag Förstudie för framtagande av en ABM-strategi för Jönköpings län. Kulturchefen Mats Berggren Jönköpings kommun Per Sixtensson

24 Sammanträdesdatum 24(30) Sbu 237 Dnr Mariannelund 9:1, detaljplan att godkänna upprättat förslag till detaljplan för del av Mariannelund 9:1 för samråd. Samhällsbyggnadssektorn fick den 13 juni 2012 i uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Mariannelund 9:1 m.fl., med syfte att säkerställa markanvändningen för handelsändamål med lättare industriverksamhet samt bostäder. Planområdet angränsar i öster till Vimmerby kommun. Riksväg 40 löper längs områdets norra sida och avgränsar planområdet. Längs riksvägen finns även en rastplats. I sydväst avgränsas området av en gång- och cykelväg som löper genom skogspartiet och binder samman Spilhammar med Mariannelunds tätort. I väster avgränsas planområdet av fastighet Mariannelund 9:35 och i söder av Spilhammar camping. Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekt Mikael Klaesson ett förslag till samrådshandling. sunderlag Avsiktsförklaring, Karamellkokeriet, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 117 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 160 Samrådshandlingar daterade Planarkitekten

25 Sammanträdesdatum 25(30) Sbu 238 Markärenden att notera informationen. Vid dagens sammanträde informerar mät- och exploateringschefen om aktuella markärenden.

26 Sammanträdesdatum 26(30) Sbu 239 Föregående protokoll Protokollen från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde gås igenom och läggs sedan till handlingarna. -

27 Sammanträdesdatum 27(30) Sbu 240 tagna med stöd av delegation att anmäla ärendet i kommunstyrelsen Fritidschefen Bidrag Sökt bidrag Beviljat bidrag Mariannelunds Idrottsskola Stödbidrag till verksamheten 2013 Dnr kr kr Eksjö Idrottsskola Stödbidrag till verksamheten 2013 Dnr kr kr Mariannelunds Motionsidrottsförening Korpen. Stödbidrag till verksamheten Dnr kr kr Bellö Samhällsförening Investeringsbidrag, inköp av takplattor till Bellö Bygdegård, förbättra ljudnivån inomhus. Dnr kr kr Valbackens Alpina Installation av luftvärmepumpar i Valbackens värme stuga och maskinhall Dnr kr Eksjö Hockeyklubb Ansökan om reklam i Storegårdshallen, beviljas. Dnr Kulturchefen Bidrag Hässleby Kyrkliga samfällighet Konsertserie 2013 Dnr kr kr forts.

28 Sammanträdesdatum 28(30) forts. Sbu 240 Broarps Vänner Sökt bidrag Beviljat bidrag Julvisning Dnr kr kr Mariannelund och Hässleby Hembygdsförening, driftsbidrag Dnr kr kr Förvaltningssekreteraren Uppsägningsansökan från kommunjägare Mikael Liljemark Beviljad

29 Sammanträdesdatum 29(30) Sbu 241 Anmälningsärenden Anmäls och läggs till handlingarna Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till plantering som berör fornlämningen RAÄ-nr 501, 582, 585, 590 och 602 i Höreda socken på fastigheten Ryningsholm 2:2 Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till plantering som berör fornlämningen RAÄ-nr 225 i Höreda socken på fastigheten Bonderyd 4:3 Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Beviljad ansökan om ny konstnärlig utsmyckning i Edshults kyrka, Eksjö kommun i Jönköpings län, Linköpings stift. Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till ny askgravplats och minneslund på Edshults kyrkogård, Eksjö kommun i Jönköpings län, Linköpings stift. Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2012:6. Putsrenovering Ingatorps kyrka. Energimyndigheten daterat Beviljat stöd till Eksjö kommun motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader dock högst kr. Stödet lämnas för genomförande av projektet Energi- och klimatrådgivning Eksjö kommun under tiden

30 Sammanträdesdatum 30(30) Sbu 242 Inbjudningar att i efterhand medge att Per Sixtensson ersatte Marianne Löwgren vid träffen gällande hantering av förorenade områden vid planering och exploatering den 6 december i Jönköping. att medge Johan Starck att bevista Tankesmedjan för friluftsliv 2013, Djurönäset i Stockholms skärgård den april 2013.

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-13. Innehåll 1 (33)

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-13. Innehåll 1 (33) 2015-05-13 Sida 1 (33) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-13 Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Svinhusaberget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid: Kommunhuset Skogsbo, 16 april 2013, kl. 18:00-19:00. Beslutande: Peter Frej (M), ordf. Malin Åberg-Aas (MP) Andrine Winther (S) Hans-Ove Görtz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38) Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38) Plats Sessionssalen, Centrumhuset, Götene, den 21 januari 2009, kl. 08.30 11.55; 13.00 15.45 Beslutande Se sammanträdeslista Övriga deltagande Se deltagarlista Utses att

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, 71-81 Uno Arfvidsson (fp) 57-59 Lennart Ehrsäter (kd) 57-58 Nicklas Steorn (mp)

Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, 71-81 Uno Arfvidsson (fp) 57-59 Lennart Ehrsäter (kd) 57-58 Nicklas Steorn (mp) Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 21 juni 2011, kl 13.15 17:15 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz

Läs mer

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s)

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s) Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer