Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2012-12-12"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (30) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning 400 kv-ledning Ekhyddan - Barkeryd...3 Budgetuppföljning Budget Styrkort...7 Sammanträdesplan Oförändrat väghållaransvar, Enskild väg GA Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen Nässjö - Eksjö...10 Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen förbifart Eksjö...11 Detaljplan Stocksnäs - sjukhusparkering...13 Eksjö Skytten 7 (Slottet)...14 Edshults Gummarp 2:9 m.fl Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen...17 Servicedeklarationer - fritidsavdelningen...18 Servicedeklarationer administrativa enheten...19 Servicedeklarationer - räddningstjänsten...20 Servicedeklarationer - kulturavdelningen...21 Delfinansiering till provfiske, Solgen...22 Strategi för samverkan Arkiv, Bibliotek, Museum (ABM), Jönköpings län...23 Mariannelund 9:1, detaljplan...24 Markärenden...25 Föregående protokoll...26 tagna med stöd av delegation...27 Anmälningsärenden...29 Inbjudningar...30 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadssektorns arkiv

2 Sammanträdesdatum 2(30) Sammanträdesprotokoll för Samhällsbyggnadsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset Eksjö kl ande Björn Alm (M), ordförande Per Sixtensson (C) Marianne Löwgren (C) Johan Starck (S) Mikael Andreasson (S) Övriga deltagande Utses att justera Carina Lindström (M), ej tjänstgörande ersättare Bo Bergvall (S), ej tjänstgörande ersättare Magnus Berglund (KD), ej tjänstgörande ersättare Paul Hultberg, sektorschef, föredragande Gunnel Skoglund, sekreterare Lise Rundén, sektorsekonom, Thomas Hellström, mät- och exploateringschef, 238 Lars-Erik Spaak, trafikingenjör, Mikael Klaesson, planarkitekt, , 237 Malin Larsson, byggnadsinspektör, 230 Christer Tilly, fritidschef, 231, 235 Johan Gärskog, kulturchef, 234 Pia Löfgren, museichef, 236 Per Sixtensson Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadssektorn kl Paragrafer Under- Skrifter Sekreterare... Gunnel Skoglund Ordförande... Björn Alm... Per Sixtensson

3 Sammanträdesdatum 3(30) Sbu 219 Dnr kv-ledning Ekhyddan - Barkeryd att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att samråda med de markägare som är omnämnda i upprättat yttrande, samt att framlägga följande förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. Svenska Kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken om utbyggnadsförslaget för en ny 400kV ledning mellan station Ekhyddan i Oskarshamns kommun och planerad station Barkeryd i Nässjö kommun. Svenska Kraftnät hade under hösten 2010 samråd om olika utredningsområden i Jönköpings och Kalmar län för hela sträckan mellan station Ekhyddan och planerad station Barkeryd. Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet gjordes en kompletterande förstudie för respektive län (då tillkom även Östergötlands län). Samråd om respektive kompletterande förstudie skedde under mars-april 2011 för Jönköpings och Östergötlands län samt juni-augusti för Kalmar län. Efter samrådet om de kompletterande förstudierna påbörjade Svenska Kraftnät arbetet med att välja ett utredningsområde att gå vidare med samt att ta fram ett utbyggnadsförslag, det vill säga ett förslag på sträckning inom valt utredningsområde. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen för Svenska Kraftnäts utbyggnadsförslag samt förslag till yttrande. I förslaget framförs behov av en opartisk samhällsekonomisk bedömning, att gränsvärdet för magnetisk strålning av försiktighetsskäl sätts till 0,2 µt, att kraftledningen byggs med s.k. julgransstolpar eller annan form av kompaktstolpar samt behov av justerad sträckning på vissa platser. sunderlag Förstudie avseende ny 400 kv ledning Ekhyddan-Barkeryd från Svenska Kraftnät, daterad med komplettering respektive Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 167 forts.

4 Sammanträdesdatum 4(30) forts. Sbu 219 Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande, daterat Kommunstyrelsens beslut , 265 Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 193 Kommunstyrelsens beslut , 304 Kompletterande förstudie om planerad 400 kv-ledning Ekhyddan Barkeryd Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 89 Skrivelse till regeringen, daterad Svarsskrivelse från regeringen, daterad Inbjudan till samråd, samrådhandlingar, daterade Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen

5 Sammanträdesdatum 5(30) Sbu 220 Dnr Budgetuppföljning att anmäla budgetuppföljningen i kommunstyrelsen. Sektorsekonom Lise Rundén redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning per sunderlag Budgetuppföljningsrapport daterad Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesdatum 6(30) Sbu 221 Dnr Budget att till kommunstyrelsen redovisa förslag till internbudget 2013 och 2014 enligt Per Sixtenssons (C) och Björn Alms (M) yrkande och i övrigt i enlighet med samhällsbyggnadssektorns förslag, samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att redovisa hur kommunekologens nuvarande arbetsuppgifter kommer att omfördelas när tjänsten inte återbesätts. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att uppdra åt samhällsbyggnadsutskottet att i arbetet med internbudgeten se över möjligheterna att inte sänka bidrag till enskilda vägar, sommarhockeyskola och inte heller införa parkeringsavgifter. Vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde presenterade samhällsbyggnadschefen sektorns grundförslag till besparingar samt alternativa besparingsförslag inför budget Ledamöterna har därefter diskuterat besparingsförslagen vidare i sina partigrupper. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen och sektorsekonomen för samhällsbyggnadssektorns samlade besparingsförslag. Därefter följer en diskussion i utskottet. Yrkande Per Sixtensson (C) och Björn Alm (M) yrkar på följande ändringar i förhållande till sektorns besparingsförslag på driftbudgeten: - att i samband med kommunekologens pensionsavgång 2014 inte återbesätta den tjänsten utan att omfördela arbetsuppgifterna och samtidigt sänka kostnadsnivån inom sektorn i motsvarande grad ( kr), - att bibehålla biblioteket i Ingatorp ( kr), - att ej ta bort anslag för hyra av gymnastiksal i Bruzaholm 2014 ( kr), - att ej minska anslag för badplatser 2014 ( kr), - att minska anslaget för parkskötsel med kr år 2013 och 2014, i stället för kr respektive kr ( kr 2013, kr 2014), - att ej minska anslaget till gatuunderhåll 2013 i stället för minskning med kr samt minska anslaget för gatuunderhåll med kr 2014, i stället för kr. sunderlag Förslag till internbudget Kommunstyrelsen Sektorsekonomen

7 Sammanträdesdatum 7(30) Sbu 222 Dnr Styrkort att till kommunstyrelsen redovisa förslag till styrkort enligt upprättat förslag. Samhällsbyggnadsutskottet uppdrog , 110, åt samhällsbyggnadschefen att sammanställa framtagna förslag till nya styrkort för de delar som främst berör samhällsbyggnadssektorn. Under året har samhällsbyggnadssektorn tillsammans med samhällsbyggnadsutskottet arbetat med att ta fram nya styrkort som har koppling till verksamhetsplaner och antagna program. sunderlag Kommunstyrelsen styrkort 2012 Kommunstyrelsen

8 Sammanträdesdatum 8(30) Sbu 223 Dnr Sammanträdesplan 2013 att fastställa följande sammanträdesdagar år 2013: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december, med ordinarie sammanträdestid kl Kommunstyrelsen

9 Sammanträdesdatum 9(30) Sbu 224 Dnr Oförändrat väghållaransvar, Enskild väg GA16250 att uttala att kommunen har förståelse för vägsamfällighetens begäran att den aktuella enskilda vägen ska ombildas till allmän väg, men att föreslå Trafikverket att avvakta slutligt beslut i ärendet till dess pågående utredning om förbifart söder Eksjö på riksväg 40 slutförts, då förbifartens sträckning kan påverka den enskilda vägens funktion. Vägsamfälligheten Bonderyd GA:1 lämnade den 16 maj 2012 in en ansökan till Trafikverket om att omvandla enskilda vägen GA till allmän väg. Den enskilda vägen går mellan Höreda och Björka i Eksjö kommun, en sträcka ca 4,5 km. Trafikverket, Region Syd, har gjort en utredning och anser inte att enskild väg GV ska förändras till allmän väg eftersom vägen inte uppfyller kriterierna för allmän väg. Eksjö kommun har beretts möjlighet att yttra sig i frågan. Vid dagens sammanträde informerar trafikingenjör Lars-Erik Spaak om hur den nya förbifarten i framtiden kan komma att påverka Enskild väg GA och föreslår samhällsbyggnadsutskottet att avvakta med slutligt beslut i ärendet tills pågående utredning har slutförts. sunderlag Trafikverkets skrivelse och utredning daterad Trafikverket Trafikingenjören

10 Sammanträdesdatum 10(30) Sbu 225 Dnr Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen Nässjö - Eksjö att avge yttrande enligt upprättat förslag. Trafikverket Region Syd arbetar för med en förstudie om att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på delen Nässjö Eksjö. Förstudien syftar till att ge underlag för beslut om objektet ska drivas vidare eller ej och klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta planeringsprocessen. Under förstudien hålls samråd med bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och allmänhet. Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande från Eksjö kommun. Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till de åtgärder som föreslås men gör förtydliganden vad gäller: - Tidigare utredningar - Befolkning - Viktiga målpunkter - Kollektivtrafik - Gång- och cykelvägnätet - Naturmiljö - Hänsynsmål miljö och hälsa - Kostnader - Konfliktpunkter - Frågor som kräver särskild uppmärksamhet sunderlag Samrådshandlingar Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik, på delen Nässjö Eksjö, daterade Samhällsbyggnadschefens yttrande daterat Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören

11 Sammanträdesdatum 11(30) Sbu 226 Dnr Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen förbifart Eksjö att avge yttrande enligt upprättat förslag, samt att på lämpligt sätt genomföra uppvaktning och påtala vikten av att förbifarten Eksjö prioriteras. Trafikverket Region Syd arbetar med en förstudie om att bygga en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstudien syftar till att ge underlag för beslut om objektet ska drivas vidare eller ej och klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta planeringsprocessen. Under förstudien hålls samråd med bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och allmänhet. I förstudien finns två förslag angivna: Förbättringsalternativ som innebär att den befintliga sträckningen på väg 40 behålls samtidigt som åtgärder för att uppnå projektmålen genomförs Utbyggnadsalternativ innebärande att den nya trafiklänken dras söder om stadskärnan. Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande från Eksjö kommun. Kommunens bestämda uppfattning är att det s.k. förbättringsalternativet långsiktigt inte är godtagbart som en åtgärd att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet eller miljö. Kommunen avser inte att medverka till att ett sådant alternativ genomförs. Enbart utbyggnadsalternativet ger en sådan väsentlig förbättring att man därigenom får en lösning som är framtidsinriktad och långsiktigt håller. Val av alternativ måste primärt ses i ett regionalt perspektiv. Med denna utgångspunkt kan endast utbyggnadsalternativet komma i fråga i syfte att åstadkomma god framkomlighet, trafiksäkerhet och god miljö samt bidra till regionförstoring. forts.

12 Sammanträdesdatum 12(30) forts. Sbu 226 Eksjö kommun förutsätter att förbifart söder byggs i enlighet med nu gällande nationell plan. Kommun ställer i princip bakom det redovisade utbyggnadsalternativet. Vägsträckningen och anslutningar mot Eksjö stad behöver utredas ytterligare. sunderlag Samrådshandlingar Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik, på delen förbifart Eksjö, daterade Samhällsbyggnadschefens yttrande daterat Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören

13 Sammanträdesdatum 13(30) Sbu 227 Dnr Detaljplan Stocksnäs - sjukhusparkering att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för parkering inom Stocksnäs 1:1 samt kvarteret Linjalen (bostadsområdet Stocksnäs) i syfte att möjliggöra tillbyggnad. Landstingsfastigheter arrenderar idag mark av Eksjö kommun för parkering på fastigheten Stocksnäs 1:1. I samband med den omfattande om- och tillbyggnaden av Höglandssjukhuset kommer befintlig parkering, på landstingets egna fastighet, att upplåtas för byggbodar m.m. under lång tid framöver. Detta medför att nya parkeringsplatser måste tillskapas. Även utöver detta bedöms det långsiktigt finnas behov av utvidgad parkering. Landstinget har nu ansökt om bygglov för ytterligare utbyggnad av parkering inom Stocksnäs 1:1. Tillstånds- och myndighetsnämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för denna utökning. Del av befintlig parkering inom Stocksnäs 1:1 står i överensstämmelse med gällande detaljplan. Härutöver har kommunen vid två tillfällen medgett utvidgning av parkeringen som mindre avvikelse från detaljplanen. Den nu aktuella utökningen ligger delvis inom och delvis utanför planlagt område. Landstingsfastigheter har gjort en förfrågan om att få arrendera ytterligare mark för parkering. Eksjöbostäder har aviserat att de har planer på att bygga till en våning på befintliga hyreshus i bostadsområdet Stocksnäs. Dessa åtgärder är så omfattande att det krävs en ändring av gällande detaljplan. Planarkitekt Mikael Klaesson

14 Sammanträdesdatum 14(30) Sbu 228 Dnr Eksjö Skytten 7 (Slottet) att godkänna ansökan om planbesked med förutsättning att sökanden godkänner ett planavtal där sökanden bekostar upprättande av detaljplanen, samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för Eksjö Skytten 7. Eksjöhus AB har ansökt om planbesked för Slottet 1 med ändamål att avstycka två tomter för byggnation av enbostadshus. Vid dagens sammanträde lämnar planarkitekt Mikael Klaesson en översiktlig beskrivning av området. Planarkitekten anser att en ändring alternativt upprättande av ny detaljplan är lämpligt. Utifrån områdets karaktär och innehåll i övrigt passar ändamålet väl in. Det gäller dock att varsamt placera och utforma kommande byggnader på ett sätt att de följer den övriga bebyggelsen men som samtidigt speglar vår tids arkitektur. Området innehar stora hus i två våningar i regel vilket bör efterföljas. Planarkitekten påpekar även att en diskussion bör tas om huruvida det är lämpligt att ändra planen då möjligheten att uppföra ett nytt punkthus på platsen raderas. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och planarkitekten att det i nuläget inte finns något intresse för att bygga ett nytt punkthus. Efterföljande diskussion i utskottet utmynnar i två yrkanden. Yrkanden Per Sixtensson (C) och Björn Alm (M) yrkar på ett positivt planbesked. Marianne Löwgren (C) yrkar avslag på planbesked och föreslår att kommunen förhandlar om förvärv av fastigheten och styckar av den på ett sådant sätt att den gamla eken skyddas. Efter överläggning beslutar utskottet bifalla Per Sixtenssons och Björn Alms yrkande. forts.

15 Sammanträdesdatum 15(30) forts. Sbu 228 Reservation Marianne Löwgren (C) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Eksjöhus AB:s ansökan om planbesked, daterad Planarkitektens behandling av ansökan, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 208 Planarkitekt Mikael Klaesson Eksjöhus AB Johan Andersson

16 Sammanträdesdatum 16(30) Sbu 229 Dnr Edshults Gummarp 2:9 m.fl. att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för del av Edshults Gummarp 2:9, i enlighet med tidigare planbesked. XXX har inkommit med en ansökan om planbesked för Edshult-Gummarp 2:9 m.fl. Vid sammanträde , 207 lämnade planarkitekt Mikael Klaesson en översiktlig beskrivning av området. Planarkitekten anser att området har goda förutsättningar för planläggning. Området är utpekat i planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge och den idéskiss som ligger till grund för ansökan uppfyller de krav och förutsättningar för att kunna använda detta särskilda skäl för strandskyddsupphävande. Han påtalar även vikten av att bevara de icke ianspråktagna strandpartierna samt ge plats åt det småskaliga jordbruket. Ett småskaligt nätverk av gångvägar och passager mellan tomter ska eftersträvas för att bibehålla tillgången till strandområdena i största möjliga utsträckning. Vid planläggning ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse i form av restriktioner gällande byggnadshöjd och takvinklar. Samhällsbyggnadsutskottets beslutade att godkänna ansökan om planbesked med förutsättning att sökanden godkänner ett planavtal där sökanden bekostar upprättande av detaljplanen. sunderlag Ansökan om planbesked daterat Behandling av planbesked daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 207 Planarkitekten

17 Sammanträdesdatum 17(30) Sbu 230 Dnr Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen att notera informationen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 118, att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att inventera sammanhållen bebyggelse i kommunen enligt 9 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900). Vid dagens sammanträde informerar byggnadsinspektör Malin Larsson om sammanhållen bebyggelse och bygglovbefriandeåtgärder på landsbygden. I den nya plan- och bygglagen har man ändrat det som tidigare hette samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse. Det fordras bygglov för hus i denna bebyggelse för samma åtgärd som för hus inom detaljplanen. Det som tidigare betraktades som samlad bebyggelse var bebyggelsegrupper om hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller dylikt. Boverket har i sin tolkning av sammanhållen bebyggelse skrivit att det är minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark och att det på vardera tomten ska finnas minst tre byggnadsverk, varav minst en byggnad. Kommunerna i länet har jobbat med detta på olika sätt och har även kommit olika långt i sitt arbete med att peka ut dessa områden. Länsstyrelsen har sammankallat höglandskommunerna för att diskutera frågan om hur sammanhållen bebyggelse och bygglovbefriande åtgärder tolkas i de olika kommunerna. Länsstyrelsen vill ha en länspolicy som är enkel, förankrad och kopplad till lagstiftningen. En grupp med inspektörer och bygglovhandläggare från de olika kommunerna har skapats för att utreda detta. Resultatet ska presenteras på länsträffen den 22 mars Byggnadsinspektören

18 Sammanträdesdatum 18(30) Sbu 231 Dnr Servicedeklarationer - fritidsavdelningen att godkänna upprättade servicedeklarationer för fritidsverksamheten. Vid dagens sammanträde informerar fritidschefen om framtagna förslag till servicedeklarationer för fritidsavdelningens verksamheter. sunderlag Fritidschefens förslag till servicedeklarationer Fritidschefen

19 Sammanträdesdatum 19(30) Sbu 232 Dnr Servicedeklarationer administrativa enheten att godkänna upprättad servicedeklaration för administrativa enheten. Vid dagens sammanträde informerar administrativa chefen om framtaget förslag till servicedeklaration för administrativa enheten. sunderlag Administrativa chefens förslag till servicedeklaration Administrativa chefen

20 Sammanträdesdatum 20(30) Sbu 233 Dnr Servicedeklarationer - räddningstjänsten att godkänna upprättad servicedeklaration för räddningstjänsten. Vid dagens sammanträde informerar räddningschefen om framtaget förslag till servicedeklaration för räddningstjänsten verksamhet. sunderlag Räddningschefens förslag till servicedeklaration Räddningschefen

21 Sammanträdesdatum 21(30) Sbu 234 Dnr Servicedeklarationer - kulturavdelningen att godkänna upprättade servicedeklaration för kulturskolan. Vid dagens sammanträde informerar kulturchefen om framtaget förslag till servicedeklarationer för kulturskolans verksamhet. sunderlag Kulturchefens förslag till Kulturskolans servicedeklaration Kulturchefen

22 Sammanträdesdatum 22(30) Sbu 235 Dnr Delfinansiering till provfiske, Solgen att medfinansiera provfiske i Solgen med kr, med finansiering från avräkningskonto för vattenvårdsåtgärder, samt att notera att bidrag till Solgens fiskevårdsområdesförening därmed inte erfordras, eftersom kommunen medfinansierar den tänkta åtgärden direkt till länsstyrelsen. Solgens fiskevårdsområdesförening har av länsstyrelsens fiskeenhet erbjudits att delta i provfiskeprojekt för länet 10 största och mest betydelsefulla sportfiskesjöar är sista året för att delta i projektet. Solgens fiskevårdsområdesförening ansöker om ett kommunalt anslag på kr som delfinansiering till ett övergripande provfiske i sjön Solgen, Eksjö kommun. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen att detta inte är ett bidragsärende utan ett naturvårdsärende. Det finns sedan tidigare ett beslut från länsstyrelsen om kostnadsfördelning vid provfiske i utpekade sjöar där Solgen ingår som innebär att länsstyrelsen tar en tredjedel av kostnaden, kommunen tar en tredjedel och Solgens fiskevårdsområdesförening tar en tredjedel. Kostnaden för Eksjö kommuns del uppgår till kr. Kommunens kostnad för medfinansiering ryms inom medel för vattenvårdsåtgärder. sunderlag Solgens fiskevårdsområdesförenings ansökan daterad Solgens Fiskevårdsområdesförening Länsstyrelsen Peter Johansson

23 Sammanträdesdatum 23(30) Sbu 236 Dnr Strategi för samverkan Arkiv, Bibliotek, Museum (ABM), Jönköpings län att nominera Per Sixtensson att ingå i den politiska referensgruppen för förstudie för ABM-strategi. Landstinget, Jönköpings läns museum, Jönköpings kommun och Jönköpings läns folkrörelsearkiv har tagit initiativet till en fördjupad förstudie kring kulturarvet i Jönköpings län mellan Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM)som skall syfta till en ABM-strategi för länet. Arbetet leds av en styrgrupp där också Länsbibliotek Jönköping, Jönköpings läns arkivförbund samt Jönköpings läns hembygdsförbund ingår. En enkät har gått ut till de arkivansvariga, framförallt i länets kommuner, de större museerna, länets bibliotekschef samt länets hembygdsföreningar. Syftet med enkäten är att få en helhetsbild av det samarbete som bedrivs idag och vilka önskemål som finns för framtiden. Vid dagens sammanträde informerar museichef Pia Löfgren om att syftet med samverkan är att bevara och vårda kulturarvet samt att göra det tillgängligt. Eksjö och Värnamo kommuner ingår i styrgruppen. Det finns ett önskemål om att få politisk representation i styrgruppen. sunderlag Förstudie för framtagande av en ABM-strategi för Jönköpings län. Kulturchefen Mats Berggren Jönköpings kommun Per Sixtensson

24 Sammanträdesdatum 24(30) Sbu 237 Dnr Mariannelund 9:1, detaljplan att godkänna upprättat förslag till detaljplan för del av Mariannelund 9:1 för samråd. Samhällsbyggnadssektorn fick den 13 juni 2012 i uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Mariannelund 9:1 m.fl., med syfte att säkerställa markanvändningen för handelsändamål med lättare industriverksamhet samt bostäder. Planområdet angränsar i öster till Vimmerby kommun. Riksväg 40 löper längs områdets norra sida och avgränsar planområdet. Längs riksvägen finns även en rastplats. I sydväst avgränsas området av en gång- och cykelväg som löper genom skogspartiet och binder samman Spilhammar med Mariannelunds tätort. I väster avgränsas planområdet av fastighet Mariannelund 9:35 och i söder av Spilhammar camping. Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekt Mikael Klaesson ett förslag till samrådshandling. sunderlag Avsiktsförklaring, Karamellkokeriet, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 117 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 160 Samrådshandlingar daterade Planarkitekten

25 Sammanträdesdatum 25(30) Sbu 238 Markärenden att notera informationen. Vid dagens sammanträde informerar mät- och exploateringschefen om aktuella markärenden.

26 Sammanträdesdatum 26(30) Sbu 239 Föregående protokoll Protokollen från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde gås igenom och läggs sedan till handlingarna. -

27 Sammanträdesdatum 27(30) Sbu 240 tagna med stöd av delegation att anmäla ärendet i kommunstyrelsen Fritidschefen Bidrag Sökt bidrag Beviljat bidrag Mariannelunds Idrottsskola Stödbidrag till verksamheten 2013 Dnr kr kr Eksjö Idrottsskola Stödbidrag till verksamheten 2013 Dnr kr kr Mariannelunds Motionsidrottsförening Korpen. Stödbidrag till verksamheten Dnr kr kr Bellö Samhällsförening Investeringsbidrag, inköp av takplattor till Bellö Bygdegård, förbättra ljudnivån inomhus. Dnr kr kr Valbackens Alpina Installation av luftvärmepumpar i Valbackens värme stuga och maskinhall Dnr kr Eksjö Hockeyklubb Ansökan om reklam i Storegårdshallen, beviljas. Dnr Kulturchefen Bidrag Hässleby Kyrkliga samfällighet Konsertserie 2013 Dnr kr kr forts.

28 Sammanträdesdatum 28(30) forts. Sbu 240 Broarps Vänner Sökt bidrag Beviljat bidrag Julvisning Dnr kr kr Mariannelund och Hässleby Hembygdsförening, driftsbidrag Dnr kr kr Förvaltningssekreteraren Uppsägningsansökan från kommunjägare Mikael Liljemark Beviljad

29 Sammanträdesdatum 29(30) Sbu 241 Anmälningsärenden Anmäls och läggs till handlingarna Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till plantering som berör fornlämningen RAÄ-nr 501, 582, 585, 590 och 602 i Höreda socken på fastigheten Ryningsholm 2:2 Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till plantering som berör fornlämningen RAÄ-nr 225 i Höreda socken på fastigheten Bonderyd 4:3 Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Beviljad ansökan om ny konstnärlig utsmyckning i Edshults kyrka, Eksjö kommun i Jönköpings län, Linköpings stift. Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till ny askgravplats och minneslund på Edshults kyrkogård, Eksjö kommun i Jönköpings län, Linköpings stift. Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2012:6. Putsrenovering Ingatorps kyrka. Energimyndigheten daterat Beviljat stöd till Eksjö kommun motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader dock högst kr. Stödet lämnas för genomförande av projektet Energi- och klimatrådgivning Eksjö kommun under tiden

30 Sammanträdesdatum 30(30) Sbu 242 Inbjudningar att i efterhand medge att Per Sixtensson ersatte Marianne Löwgren vid träffen gällande hantering av förorenade områden vid planering och exploatering den 6 december i Jönköping. att medge Johan Starck att bevista Tankesmedjan för friluftsliv 2013, Djurönäset i Stockholms skärgård den april 2013.

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Klubbstugan, Hovmantorps IP 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Anders Palmengren (s) ordf Simon Walfridsson (c) v ordf Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer Pettersson (Sd)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer