Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2012-12-12"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (30) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning 400 kv-ledning Ekhyddan - Barkeryd...3 Budgetuppföljning Budget Styrkort...7 Sammanträdesplan Oförändrat väghållaransvar, Enskild väg GA Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen Nässjö - Eksjö...10 Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen förbifart Eksjö...11 Detaljplan Stocksnäs - sjukhusparkering...13 Eksjö Skytten 7 (Slottet)...14 Edshults Gummarp 2:9 m.fl Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen...17 Servicedeklarationer - fritidsavdelningen...18 Servicedeklarationer administrativa enheten...19 Servicedeklarationer - räddningstjänsten...20 Servicedeklarationer - kulturavdelningen...21 Delfinansiering till provfiske, Solgen...22 Strategi för samverkan Arkiv, Bibliotek, Museum (ABM), Jönköpings län...23 Mariannelund 9:1, detaljplan...24 Markärenden...25 Föregående protokoll...26 tagna med stöd av delegation...27 Anmälningsärenden...29 Inbjudningar...30 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadssektorns arkiv

2 Sammanträdesdatum 2(30) Sammanträdesprotokoll för Samhällsbyggnadsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset Eksjö kl ande Björn Alm (M), ordförande Per Sixtensson (C) Marianne Löwgren (C) Johan Starck (S) Mikael Andreasson (S) Övriga deltagande Utses att justera Carina Lindström (M), ej tjänstgörande ersättare Bo Bergvall (S), ej tjänstgörande ersättare Magnus Berglund (KD), ej tjänstgörande ersättare Paul Hultberg, sektorschef, föredragande Gunnel Skoglund, sekreterare Lise Rundén, sektorsekonom, Thomas Hellström, mät- och exploateringschef, 238 Lars-Erik Spaak, trafikingenjör, Mikael Klaesson, planarkitekt, , 237 Malin Larsson, byggnadsinspektör, 230 Christer Tilly, fritidschef, 231, 235 Johan Gärskog, kulturchef, 234 Pia Löfgren, museichef, 236 Per Sixtensson Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadssektorn kl Paragrafer Under- Skrifter Sekreterare... Gunnel Skoglund Ordförande... Björn Alm... Per Sixtensson

3 Sammanträdesdatum 3(30) Sbu 219 Dnr kv-ledning Ekhyddan - Barkeryd att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att samråda med de markägare som är omnämnda i upprättat yttrande, samt att framlägga följande förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. Svenska Kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken om utbyggnadsförslaget för en ny 400kV ledning mellan station Ekhyddan i Oskarshamns kommun och planerad station Barkeryd i Nässjö kommun. Svenska Kraftnät hade under hösten 2010 samråd om olika utredningsområden i Jönköpings och Kalmar län för hela sträckan mellan station Ekhyddan och planerad station Barkeryd. Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet gjordes en kompletterande förstudie för respektive län (då tillkom även Östergötlands län). Samråd om respektive kompletterande förstudie skedde under mars-april 2011 för Jönköpings och Östergötlands län samt juni-augusti för Kalmar län. Efter samrådet om de kompletterande förstudierna påbörjade Svenska Kraftnät arbetet med att välja ett utredningsområde att gå vidare med samt att ta fram ett utbyggnadsförslag, det vill säga ett förslag på sträckning inom valt utredningsområde. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen för Svenska Kraftnäts utbyggnadsförslag samt förslag till yttrande. I förslaget framförs behov av en opartisk samhällsekonomisk bedömning, att gränsvärdet för magnetisk strålning av försiktighetsskäl sätts till 0,2 µt, att kraftledningen byggs med s.k. julgransstolpar eller annan form av kompaktstolpar samt behov av justerad sträckning på vissa platser. sunderlag Förstudie avseende ny 400 kv ledning Ekhyddan-Barkeryd från Svenska Kraftnät, daterad med komplettering respektive Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 167 forts.

4 Sammanträdesdatum 4(30) forts. Sbu 219 Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande, daterat Kommunstyrelsens beslut , 265 Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 193 Kommunstyrelsens beslut , 304 Kompletterande förstudie om planerad 400 kv-ledning Ekhyddan Barkeryd Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 89 Skrivelse till regeringen, daterad Svarsskrivelse från regeringen, daterad Inbjudan till samråd, samrådhandlingar, daterade Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen

5 Sammanträdesdatum 5(30) Sbu 220 Dnr Budgetuppföljning att anmäla budgetuppföljningen i kommunstyrelsen. Sektorsekonom Lise Rundén redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning per sunderlag Budgetuppföljningsrapport daterad Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesdatum 6(30) Sbu 221 Dnr Budget att till kommunstyrelsen redovisa förslag till internbudget 2013 och 2014 enligt Per Sixtenssons (C) och Björn Alms (M) yrkande och i övrigt i enlighet med samhällsbyggnadssektorns förslag, samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att redovisa hur kommunekologens nuvarande arbetsuppgifter kommer att omfördelas när tjänsten inte återbesätts. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att uppdra åt samhällsbyggnadsutskottet att i arbetet med internbudgeten se över möjligheterna att inte sänka bidrag till enskilda vägar, sommarhockeyskola och inte heller införa parkeringsavgifter. Vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde presenterade samhällsbyggnadschefen sektorns grundförslag till besparingar samt alternativa besparingsförslag inför budget Ledamöterna har därefter diskuterat besparingsförslagen vidare i sina partigrupper. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen och sektorsekonomen för samhällsbyggnadssektorns samlade besparingsförslag. Därefter följer en diskussion i utskottet. Yrkande Per Sixtensson (C) och Björn Alm (M) yrkar på följande ändringar i förhållande till sektorns besparingsförslag på driftbudgeten: - att i samband med kommunekologens pensionsavgång 2014 inte återbesätta den tjänsten utan att omfördela arbetsuppgifterna och samtidigt sänka kostnadsnivån inom sektorn i motsvarande grad ( kr), - att bibehålla biblioteket i Ingatorp ( kr), - att ej ta bort anslag för hyra av gymnastiksal i Bruzaholm 2014 ( kr), - att ej minska anslag för badplatser 2014 ( kr), - att minska anslaget för parkskötsel med kr år 2013 och 2014, i stället för kr respektive kr ( kr 2013, kr 2014), - att ej minska anslaget till gatuunderhåll 2013 i stället för minskning med kr samt minska anslaget för gatuunderhåll med kr 2014, i stället för kr. sunderlag Förslag till internbudget Kommunstyrelsen Sektorsekonomen

7 Sammanträdesdatum 7(30) Sbu 222 Dnr Styrkort att till kommunstyrelsen redovisa förslag till styrkort enligt upprättat förslag. Samhällsbyggnadsutskottet uppdrog , 110, åt samhällsbyggnadschefen att sammanställa framtagna förslag till nya styrkort för de delar som främst berör samhällsbyggnadssektorn. Under året har samhällsbyggnadssektorn tillsammans med samhällsbyggnadsutskottet arbetat med att ta fram nya styrkort som har koppling till verksamhetsplaner och antagna program. sunderlag Kommunstyrelsen styrkort 2012 Kommunstyrelsen

8 Sammanträdesdatum 8(30) Sbu 223 Dnr Sammanträdesplan 2013 att fastställa följande sammanträdesdagar år 2013: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december, med ordinarie sammanträdestid kl Kommunstyrelsen

9 Sammanträdesdatum 9(30) Sbu 224 Dnr Oförändrat väghållaransvar, Enskild väg GA16250 att uttala att kommunen har förståelse för vägsamfällighetens begäran att den aktuella enskilda vägen ska ombildas till allmän väg, men att föreslå Trafikverket att avvakta slutligt beslut i ärendet till dess pågående utredning om förbifart söder Eksjö på riksväg 40 slutförts, då förbifartens sträckning kan påverka den enskilda vägens funktion. Vägsamfälligheten Bonderyd GA:1 lämnade den 16 maj 2012 in en ansökan till Trafikverket om att omvandla enskilda vägen GA till allmän väg. Den enskilda vägen går mellan Höreda och Björka i Eksjö kommun, en sträcka ca 4,5 km. Trafikverket, Region Syd, har gjort en utredning och anser inte att enskild väg GV ska förändras till allmän väg eftersom vägen inte uppfyller kriterierna för allmän väg. Eksjö kommun har beretts möjlighet att yttra sig i frågan. Vid dagens sammanträde informerar trafikingenjör Lars-Erik Spaak om hur den nya förbifarten i framtiden kan komma att påverka Enskild väg GA och föreslår samhällsbyggnadsutskottet att avvakta med slutligt beslut i ärendet tills pågående utredning har slutförts. sunderlag Trafikverkets skrivelse och utredning daterad Trafikverket Trafikingenjören

10 Sammanträdesdatum 10(30) Sbu 225 Dnr Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen Nässjö - Eksjö att avge yttrande enligt upprättat förslag. Trafikverket Region Syd arbetar för med en förstudie om att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på delen Nässjö Eksjö. Förstudien syftar till att ge underlag för beslut om objektet ska drivas vidare eller ej och klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta planeringsprocessen. Under förstudien hålls samråd med bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och allmänhet. Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande från Eksjö kommun. Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till de åtgärder som föreslås men gör förtydliganden vad gäller: - Tidigare utredningar - Befolkning - Viktiga målpunkter - Kollektivtrafik - Gång- och cykelvägnätet - Naturmiljö - Hänsynsmål miljö och hälsa - Kostnader - Konfliktpunkter - Frågor som kräver särskild uppmärksamhet sunderlag Samrådshandlingar Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik, på delen Nässjö Eksjö, daterade Samhällsbyggnadschefens yttrande daterat Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören

11 Sammanträdesdatum 11(30) Sbu 226 Dnr Förstudie för väg 40 Göteborg Västervik på delen förbifart Eksjö att avge yttrande enligt upprättat förslag, samt att på lämpligt sätt genomföra uppvaktning och påtala vikten av att förbifarten Eksjö prioriteras. Trafikverket Region Syd arbetar med en förstudie om att bygga en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstudien syftar till att ge underlag för beslut om objektet ska drivas vidare eller ej och klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta planeringsprocessen. Under förstudien hålls samråd med bland annat berörda kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och allmänhet. I förstudien finns två förslag angivna: Förbättringsalternativ som innebär att den befintliga sträckningen på väg 40 behålls samtidigt som åtgärder för att uppnå projektmålen genomförs Utbyggnadsalternativ innebärande att den nya trafiklänken dras söder om stadskärnan. Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande från Eksjö kommun. Kommunens bestämda uppfattning är att det s.k. förbättringsalternativet långsiktigt inte är godtagbart som en åtgärd att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet eller miljö. Kommunen avser inte att medverka till att ett sådant alternativ genomförs. Enbart utbyggnadsalternativet ger en sådan väsentlig förbättring att man därigenom får en lösning som är framtidsinriktad och långsiktigt håller. Val av alternativ måste primärt ses i ett regionalt perspektiv. Med denna utgångspunkt kan endast utbyggnadsalternativet komma i fråga i syfte att åstadkomma god framkomlighet, trafiksäkerhet och god miljö samt bidra till regionförstoring. forts.

12 Sammanträdesdatum 12(30) forts. Sbu 226 Eksjö kommun förutsätter att förbifart söder byggs i enlighet med nu gällande nationell plan. Kommun ställer i princip bakom det redovisade utbyggnadsalternativet. Vägsträckningen och anslutningar mot Eksjö stad behöver utredas ytterligare. sunderlag Samrådshandlingar Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik, på delen förbifart Eksjö, daterade Samhällsbyggnadschefens yttrande daterat Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören

13 Sammanträdesdatum 13(30) Sbu 227 Dnr Detaljplan Stocksnäs - sjukhusparkering att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för parkering inom Stocksnäs 1:1 samt kvarteret Linjalen (bostadsområdet Stocksnäs) i syfte att möjliggöra tillbyggnad. Landstingsfastigheter arrenderar idag mark av Eksjö kommun för parkering på fastigheten Stocksnäs 1:1. I samband med den omfattande om- och tillbyggnaden av Höglandssjukhuset kommer befintlig parkering, på landstingets egna fastighet, att upplåtas för byggbodar m.m. under lång tid framöver. Detta medför att nya parkeringsplatser måste tillskapas. Även utöver detta bedöms det långsiktigt finnas behov av utvidgad parkering. Landstinget har nu ansökt om bygglov för ytterligare utbyggnad av parkering inom Stocksnäs 1:1. Tillstånds- och myndighetsnämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för denna utökning. Del av befintlig parkering inom Stocksnäs 1:1 står i överensstämmelse med gällande detaljplan. Härutöver har kommunen vid två tillfällen medgett utvidgning av parkeringen som mindre avvikelse från detaljplanen. Den nu aktuella utökningen ligger delvis inom och delvis utanför planlagt område. Landstingsfastigheter har gjort en förfrågan om att få arrendera ytterligare mark för parkering. Eksjöbostäder har aviserat att de har planer på att bygga till en våning på befintliga hyreshus i bostadsområdet Stocksnäs. Dessa åtgärder är så omfattande att det krävs en ändring av gällande detaljplan. Planarkitekt Mikael Klaesson

14 Sammanträdesdatum 14(30) Sbu 228 Dnr Eksjö Skytten 7 (Slottet) att godkänna ansökan om planbesked med förutsättning att sökanden godkänner ett planavtal där sökanden bekostar upprättande av detaljplanen, samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för Eksjö Skytten 7. Eksjöhus AB har ansökt om planbesked för Slottet 1 med ändamål att avstycka två tomter för byggnation av enbostadshus. Vid dagens sammanträde lämnar planarkitekt Mikael Klaesson en översiktlig beskrivning av området. Planarkitekten anser att en ändring alternativt upprättande av ny detaljplan är lämpligt. Utifrån områdets karaktär och innehåll i övrigt passar ändamålet väl in. Det gäller dock att varsamt placera och utforma kommande byggnader på ett sätt att de följer den övriga bebyggelsen men som samtidigt speglar vår tids arkitektur. Området innehar stora hus i två våningar i regel vilket bör efterföljas. Planarkitekten påpekar även att en diskussion bör tas om huruvida det är lämpligt att ändra planen då möjligheten att uppföra ett nytt punkthus på platsen raderas. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och planarkitekten att det i nuläget inte finns något intresse för att bygga ett nytt punkthus. Efterföljande diskussion i utskottet utmynnar i två yrkanden. Yrkanden Per Sixtensson (C) och Björn Alm (M) yrkar på ett positivt planbesked. Marianne Löwgren (C) yrkar avslag på planbesked och föreslår att kommunen förhandlar om förvärv av fastigheten och styckar av den på ett sådant sätt att den gamla eken skyddas. Efter överläggning beslutar utskottet bifalla Per Sixtenssons och Björn Alms yrkande. forts.

15 Sammanträdesdatum 15(30) forts. Sbu 228 Reservation Marianne Löwgren (C) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Eksjöhus AB:s ansökan om planbesked, daterad Planarkitektens behandling av ansökan, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 208 Planarkitekt Mikael Klaesson Eksjöhus AB Johan Andersson

16 Sammanträdesdatum 16(30) Sbu 229 Dnr Edshults Gummarp 2:9 m.fl. att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för del av Edshults Gummarp 2:9, i enlighet med tidigare planbesked. XXX har inkommit med en ansökan om planbesked för Edshult-Gummarp 2:9 m.fl. Vid sammanträde , 207 lämnade planarkitekt Mikael Klaesson en översiktlig beskrivning av området. Planarkitekten anser att området har goda förutsättningar för planläggning. Området är utpekat i planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge och den idéskiss som ligger till grund för ansökan uppfyller de krav och förutsättningar för att kunna använda detta särskilda skäl för strandskyddsupphävande. Han påtalar även vikten av att bevara de icke ianspråktagna strandpartierna samt ge plats åt det småskaliga jordbruket. Ett småskaligt nätverk av gångvägar och passager mellan tomter ska eftersträvas för att bibehålla tillgången till strandområdena i största möjliga utsträckning. Vid planläggning ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse i form av restriktioner gällande byggnadshöjd och takvinklar. Samhällsbyggnadsutskottets beslutade att godkänna ansökan om planbesked med förutsättning att sökanden godkänner ett planavtal där sökanden bekostar upprättande av detaljplanen. sunderlag Ansökan om planbesked daterat Behandling av planbesked daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 207 Planarkitekten

17 Sammanträdesdatum 17(30) Sbu 230 Dnr Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen att notera informationen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 118, att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att inventera sammanhållen bebyggelse i kommunen enligt 9 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900). Vid dagens sammanträde informerar byggnadsinspektör Malin Larsson om sammanhållen bebyggelse och bygglovbefriandeåtgärder på landsbygden. I den nya plan- och bygglagen har man ändrat det som tidigare hette samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse. Det fordras bygglov för hus i denna bebyggelse för samma åtgärd som för hus inom detaljplanen. Det som tidigare betraktades som samlad bebyggelse var bebyggelsegrupper om hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller dylikt. Boverket har i sin tolkning av sammanhållen bebyggelse skrivit att det är minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark och att det på vardera tomten ska finnas minst tre byggnadsverk, varav minst en byggnad. Kommunerna i länet har jobbat med detta på olika sätt och har även kommit olika långt i sitt arbete med att peka ut dessa områden. Länsstyrelsen har sammankallat höglandskommunerna för att diskutera frågan om hur sammanhållen bebyggelse och bygglovbefriande åtgärder tolkas i de olika kommunerna. Länsstyrelsen vill ha en länspolicy som är enkel, förankrad och kopplad till lagstiftningen. En grupp med inspektörer och bygglovhandläggare från de olika kommunerna har skapats för att utreda detta. Resultatet ska presenteras på länsträffen den 22 mars Byggnadsinspektören

18 Sammanträdesdatum 18(30) Sbu 231 Dnr Servicedeklarationer - fritidsavdelningen att godkänna upprättade servicedeklarationer för fritidsverksamheten. Vid dagens sammanträde informerar fritidschefen om framtagna förslag till servicedeklarationer för fritidsavdelningens verksamheter. sunderlag Fritidschefens förslag till servicedeklarationer Fritidschefen

19 Sammanträdesdatum 19(30) Sbu 232 Dnr Servicedeklarationer administrativa enheten att godkänna upprättad servicedeklaration för administrativa enheten. Vid dagens sammanträde informerar administrativa chefen om framtaget förslag till servicedeklaration för administrativa enheten. sunderlag Administrativa chefens förslag till servicedeklaration Administrativa chefen

20 Sammanträdesdatum 20(30) Sbu 233 Dnr Servicedeklarationer - räddningstjänsten att godkänna upprättad servicedeklaration för räddningstjänsten. Vid dagens sammanträde informerar räddningschefen om framtaget förslag till servicedeklaration för räddningstjänsten verksamhet. sunderlag Räddningschefens förslag till servicedeklaration Räddningschefen

21 Sammanträdesdatum 21(30) Sbu 234 Dnr Servicedeklarationer - kulturavdelningen att godkänna upprättade servicedeklaration för kulturskolan. Vid dagens sammanträde informerar kulturchefen om framtaget förslag till servicedeklarationer för kulturskolans verksamhet. sunderlag Kulturchefens förslag till Kulturskolans servicedeklaration Kulturchefen

22 Sammanträdesdatum 22(30) Sbu 235 Dnr Delfinansiering till provfiske, Solgen att medfinansiera provfiske i Solgen med kr, med finansiering från avräkningskonto för vattenvårdsåtgärder, samt att notera att bidrag till Solgens fiskevårdsområdesförening därmed inte erfordras, eftersom kommunen medfinansierar den tänkta åtgärden direkt till länsstyrelsen. Solgens fiskevårdsområdesförening har av länsstyrelsens fiskeenhet erbjudits att delta i provfiskeprojekt för länet 10 största och mest betydelsefulla sportfiskesjöar är sista året för att delta i projektet. Solgens fiskevårdsområdesförening ansöker om ett kommunalt anslag på kr som delfinansiering till ett övergripande provfiske i sjön Solgen, Eksjö kommun. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen att detta inte är ett bidragsärende utan ett naturvårdsärende. Det finns sedan tidigare ett beslut från länsstyrelsen om kostnadsfördelning vid provfiske i utpekade sjöar där Solgen ingår som innebär att länsstyrelsen tar en tredjedel av kostnaden, kommunen tar en tredjedel och Solgens fiskevårdsområdesförening tar en tredjedel. Kostnaden för Eksjö kommuns del uppgår till kr. Kommunens kostnad för medfinansiering ryms inom medel för vattenvårdsåtgärder. sunderlag Solgens fiskevårdsområdesförenings ansökan daterad Solgens Fiskevårdsområdesförening Länsstyrelsen Peter Johansson

23 Sammanträdesdatum 23(30) Sbu 236 Dnr Strategi för samverkan Arkiv, Bibliotek, Museum (ABM), Jönköpings län att nominera Per Sixtensson att ingå i den politiska referensgruppen för förstudie för ABM-strategi. Landstinget, Jönköpings läns museum, Jönköpings kommun och Jönköpings läns folkrörelsearkiv har tagit initiativet till en fördjupad förstudie kring kulturarvet i Jönköpings län mellan Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM)som skall syfta till en ABM-strategi för länet. Arbetet leds av en styrgrupp där också Länsbibliotek Jönköping, Jönköpings läns arkivförbund samt Jönköpings läns hembygdsförbund ingår. En enkät har gått ut till de arkivansvariga, framförallt i länets kommuner, de större museerna, länets bibliotekschef samt länets hembygdsföreningar. Syftet med enkäten är att få en helhetsbild av det samarbete som bedrivs idag och vilka önskemål som finns för framtiden. Vid dagens sammanträde informerar museichef Pia Löfgren om att syftet med samverkan är att bevara och vårda kulturarvet samt att göra det tillgängligt. Eksjö och Värnamo kommuner ingår i styrgruppen. Det finns ett önskemål om att få politisk representation i styrgruppen. sunderlag Förstudie för framtagande av en ABM-strategi för Jönköpings län. Kulturchefen Mats Berggren Jönköpings kommun Per Sixtensson

24 Sammanträdesdatum 24(30) Sbu 237 Dnr Mariannelund 9:1, detaljplan att godkänna upprättat förslag till detaljplan för del av Mariannelund 9:1 för samråd. Samhällsbyggnadssektorn fick den 13 juni 2012 i uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Mariannelund 9:1 m.fl., med syfte att säkerställa markanvändningen för handelsändamål med lättare industriverksamhet samt bostäder. Planområdet angränsar i öster till Vimmerby kommun. Riksväg 40 löper längs områdets norra sida och avgränsar planområdet. Längs riksvägen finns även en rastplats. I sydväst avgränsas området av en gång- och cykelväg som löper genom skogspartiet och binder samman Spilhammar med Mariannelunds tätort. I väster avgränsas planområdet av fastighet Mariannelund 9:35 och i söder av Spilhammar camping. Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekt Mikael Klaesson ett förslag till samrådshandling. sunderlag Avsiktsförklaring, Karamellkokeriet, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 117 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 160 Samrådshandlingar daterade Planarkitekten

25 Sammanträdesdatum 25(30) Sbu 238 Markärenden att notera informationen. Vid dagens sammanträde informerar mät- och exploateringschefen om aktuella markärenden.

26 Sammanträdesdatum 26(30) Sbu 239 Föregående protokoll Protokollen från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde gås igenom och läggs sedan till handlingarna. -

27 Sammanträdesdatum 27(30) Sbu 240 tagna med stöd av delegation att anmäla ärendet i kommunstyrelsen Fritidschefen Bidrag Sökt bidrag Beviljat bidrag Mariannelunds Idrottsskola Stödbidrag till verksamheten 2013 Dnr kr kr Eksjö Idrottsskola Stödbidrag till verksamheten 2013 Dnr kr kr Mariannelunds Motionsidrottsförening Korpen. Stödbidrag till verksamheten Dnr kr kr Bellö Samhällsförening Investeringsbidrag, inköp av takplattor till Bellö Bygdegård, förbättra ljudnivån inomhus. Dnr kr kr Valbackens Alpina Installation av luftvärmepumpar i Valbackens värme stuga och maskinhall Dnr kr Eksjö Hockeyklubb Ansökan om reklam i Storegårdshallen, beviljas. Dnr Kulturchefen Bidrag Hässleby Kyrkliga samfällighet Konsertserie 2013 Dnr kr kr forts.

28 Sammanträdesdatum 28(30) forts. Sbu 240 Broarps Vänner Sökt bidrag Beviljat bidrag Julvisning Dnr kr kr Mariannelund och Hässleby Hembygdsförening, driftsbidrag Dnr kr kr Förvaltningssekreteraren Uppsägningsansökan från kommunjägare Mikael Liljemark Beviljad

29 Sammanträdesdatum 29(30) Sbu 241 Anmälningsärenden Anmäls och läggs till handlingarna Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till plantering som berör fornlämningen RAÄ-nr 501, 582, 585, 590 och 602 i Höreda socken på fastigheten Ryningsholm 2:2 Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till plantering som berör fornlämningen RAÄ-nr 225 i Höreda socken på fastigheten Bonderyd 4:3 Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Beviljad ansökan om ny konstnärlig utsmyckning i Edshults kyrka, Eksjö kommun i Jönköpings län, Linköpings stift. Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat Tillstånd till ny askgravplats och minneslund på Edshults kyrkogård, Eksjö kommun i Jönköpings län, Linköpings stift. Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2012:6. Putsrenovering Ingatorps kyrka. Energimyndigheten daterat Beviljat stöd till Eksjö kommun motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader dock högst kr. Stödet lämnas för genomförande av projektet Energi- och klimatrådgivning Eksjö kommun under tiden

30 Sammanträdesdatum 30(30) Sbu 242 Inbjudningar att i efterhand medge att Per Sixtensson ersatte Marianne Löwgren vid träffen gällande hantering av förorenade områden vid planering och exploatering den 6 december i Jönköping. att medge Johan Starck att bevista Tankesmedjan för friluftsliv 2013, Djurönäset i Stockholms skärgård den april 2013.

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-02-13

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-02-13 2013-02-13 Sida 1 (27) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-02-13 Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning Informationstavla

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-01-15. Innehåll 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-15

Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-01-15. Innehåll 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-15 2014-01-15 Sida 1 (27) Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-01-15 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll ande...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Innehåll 1 (32) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-09-11. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-11

Innehåll 1 (32) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-09-11. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-11 2013-09-11 Sida 1 (32) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-09-11 Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Hundrastgård

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-10-16. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-10-16. Innehåll 1 (27) 2014-10-16 Sida 1 (27) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-10-16 Pga personuppgiftslagen kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Trädplantering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (29) Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2013-05-15 Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning Protokoll

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

1 (9) Pensionärsrådet

1 (9) Pensionärsrådet 2016-11-23 Sida 1 (9) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Garvaren kl 09.30 12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Gunnarsson (M) ordförande Berit Ekedahl, Ingatorp PRO Gunnel

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (12) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-06-16 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 16 juni 2014, kl. 15.10-16.10 Beslutande Carin Hansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2010-09-15

Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2010-09-15 1301 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1(30) 2010-09-15 Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2010-09-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-05-11 Sida 1(8) Plats och tid Kommunhuset 2011-04-20, kl 8.30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Bengt-Åke Andersson Ingegerd

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2014-06-18 Plats och tid Östansjö, kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Emma Ode (mp) Mattias

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mattias Thorängen, sekreterare. Mattias Thorängen.

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mattias Thorängen, sekreterare. Mattias Thorängen. Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 10.10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Kommunala funktionshinder rådet, KFR

Kommunala funktionshinder rådet, KFR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (12) 2012-05-22 Sammanträdesprotokoll för Kommunala funktionshinder rådet, KFR Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-16.30 ande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-05-18 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl. 15.15-16.12 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-12-10. Innehåll 1 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-10

Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-12-10. Innehåll 1 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-10 2014-12-10 Sida 1 (30) Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-12-10 Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Asfaltering

Läs mer