HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) 241-255, 259-277"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 december 2013 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) , Marcus Schön (M) Marita Björkvall (KD) Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Jenny Joelsson (S), , Carl-Axel Blom (S) Ing-Britt Loberg (S) Gunilla Schollin-Borg (MP) Joakim Malmdahl, kommunchef, Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Monika Olsberg (M) ersättare Håkan Brynielsson och Charlotte Gustafsson-Alidzanovic, Regionförbundet Kalmar län, 242, Malin Holgert, IFO-chef, 249 Nicklas Holmquist och Helena Grybäck-Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, , Anders Johansson, Verksamhetschef 252 Marcus Schön (M) och Jonas Erlandsson (S) Tid och plats för justering Fredagen den 20 december 2013 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Ingemar Svanström Justerande... Marcus Schön Jonas Erlandsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KS 241 DNR: KU Godkännande av dagordning Föreslås att dagordningen kompletteras med följande ärenden: 1. Bidragsansökan Sinnerbo Bygdeförening 2. Kulturarvsprojektet Dagordning med kompletteringar godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KS 242 DNR: KU Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län Vid dagens sammanträde redovisar regionförbundets direktör Håkan Brynielsson och områdesansvarig för Befolkning och välfärd, Charlotte Gustafsson Alidzanovic om hur ungas uppväxt spelar roll för regionens utveckling och att regionförbundet länge har arbetat aktivt med dessa frågor. Arbetet med ungdomspolitik består idag av följande delar: Statistik och kunskap kring unga - Lupp Satsning på kompetensutveckling av vuxna som möter unga på deras fritid - Det goda mötet Åtgärder för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Idag betalar kommunerna i Kalmar län 3 kr/invånare och Regionförbundet lika mycket i form av regionala utvecklingsmedel för att kunna bedriva arbetet med ungdomspolitiken. För att kunna fortsätta arbetet med detta krävs en finansiering på liknande vis för kommande 3-årsperiod ( ). Högsby kommun är med och finansierar arbetet med ungdomspolitiken med 3 kr/invånare per år under tiden Finansiering sker ur utbildningsutskottets budget. Kommunstyrelsens tackar för informationen. Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län Regionförbundet Ekonomi

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KS 243 DNR: KU Näringslivsfrågor Skriftliga redovisningar har lämnats av Mittpunkt och utvecklingsstrategen. Mittpunkt redovisar bland annat: Frukostmöte hos Jonssons Rör Starta Eget Kvällen 23 oktober 2013 Investeringsstödet till företag, inriktas nu på perioden 2014 och framåt. Regionförbundets konsultcheckar. Inventering av lokaler för handel. Öka intresset för torghandeln i Högsby Årets julskyltning 8 december 2013 Sommarföretagare 2014 Företagsträff äger rum den 20 januari 2013 på Fröviskolan Föreläsning hölls av Pigge Werkelin i Berga den 5 november 2013 Lunchträffar och After Work planeras inför 2014 Morgonträff på Emågården den 17 januari 2014 med Peder Larsson Utvecklingsstrategen redovisar från senaste näringslivsträffen med representanter från Regionförbundet och näringslivsansvariga vid länets kommuner. Rapporterna godkännes. Tjänsteutlåtande - Näringslivsrapport KS doc Julskyltning pdf Info KS 10 dec 2013.doc Fukostmöte pdf Mittpunkt Utvecklingsstrategen

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KS 244 DNR: KPU Utbetalning av ersättningar i samband med resor Vid ett tillfälle under hösten har medarbetare redovisat ersättningsanspråk som sträcker sig långt bakåt i tiden. I detta fall avsåg anspråket resekostnadsersättningar. Personalutskottet föreslår att retroaktiva ersättningsanspråk, utöver en tid av sex månader tillbaka, kommer fortsättningsvis inte att tillgodoses. Anspråken kan gälla utlägg, resor med egen bil och traktamente. Dessa administrativa regler föreslås gälla för kommunens förtroendevalda och anställda. Personalutskottets förslår kommunstyrelsen besluta Att retroaktiva ersättningsanspråk, utöver en tid av sex månader tillbaka, kommer fortsättningsvis inte att tillgodoses. Anspråken kan gälla utlägg, resor med egen bil och traktamente. Detta gäller samtliga anställda och förtroendevalda. Att rekommendera alla att lämna in ersättningsanspråk och reseräkningar varje månad. Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) föreslår att samma regler avseende retroaktiva ersättningsanspråk ska gälla för anställda som för förtroendevalda, vilket innebär att retroaktiva ersättningsanspråk betalas ut för två månader tillbaka i tiden. Retroaktiva ersättningsanspråk, utöver en tid av två månader tillbaka, kommer fortsättningsvis inte att tillgodoses. Anspråken kan gälla utlägg, resor med egen bil och traktamente. Detta gäller samtliga anställda och förtroendevalda. Att rekommendera alla att lämna in ersättningsanspråk och reseräkningar varje månad.

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KS 244 DNR: KPU Protokoll PU 38 Allmänna bestämmelser, ersättning till förtroendevalda i Högsby kommun.pdf Personalchefen

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KS 245 DNR: KU Ansökan om detaljplaneändring för fastigheten Högsby 1:123, Misteln bibliotek och turistbyrå Rubricerade fastighet har två tillfälliga bygglov, det ena är på 10 år och gäller för ändring av butikslokaler till lokaler för bibliotek och turistbyrå samt kontor. Bygglovet upphör att gälla Det andra tillfälliga bygglovet gäller 5 år och avser 5 styck skyltar på fasaden, bygglovet för åtgärden är till och med Ansökan om detaljplaneändring godkännes. Byggnadskontoret får i uppdrag att ändra detaljplanen på ovanstående fastighet. Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag på reviderad delegationsordning där ändring av smärre detaljplaner får beslutas av kommunchef. Ansökan om detaljplanerändring Misteln.doc Delegationsbeslut MN pdf Miljö- och byggnadskontoret Kommunchefen

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KS 246 DNR: KF Avyttring Hanåsa 1:22, gamla lågstadieskolan Vid bildandet av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) tillskapades även ett internhyressystem med avsikt att tydliggöra verksamheternas lokalanvändande och dess resursförbrukning. En del i detta var även att tillskapa en arbetsgrupp (LokalResursPlaneringsgrupp) med representanter från kommunledning, verksamheterna samt fastighetsavdelningen. LRP-gruppen redovisade på kommunfullmäktige i oktober 2013 bland annat gjorda lokalförändringar men även idéer på kommande lokalförändringar. En del i detta var avyttring av diverse lokaler i kommunal ägo. En av dessa fastigheter är gamla lågstadieskolan, Hanåsa 1:22, där både extern (gym) och intern (LSS-administration) verksamhet har bedrivits. Gymmet har flyttat till andra externa lokaler och LSS-verksamheten har flyttat in i gymnasieskolans lokaler (HUC). På fastigheten finns även en byggnad där dagcenters verksamhet bedrivs. Denna verksamhet behöver vara kvar i nuvarande lokaler. Det är dock svårt att stycka av tomten på ett sätt som gör det attraktivt att avyttra gamla lågstadieskolan. Vilket innebär att det i stället är bättre att avyttra hela fastigheten och sedan skriva ett hyresavtal på nuvarande hyresnivå med den tilltänkta köparen. Avyttringen kommer troligtvis att innebära ett behov av detaljplaneändring. Detta initieras när presumtiv spekulant till fastigheten finns. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen sammanträde Underhållskostnader och det bokförda värdet på fastigheten tas fram till dess. Tjänsteutlåtande KS_jm avyttring Hanåsa 1_22.doc Hanåsa_1-22_fd-Småskolan-1.pdf Kommunchefen Ekonomi ÖSK

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KS 247 DNR: KU Avyttring Högsby 1:88, Tegelbruket Vid bildandet av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) tillskapades även ett internhyressystem med avsikt att tydliggöra verksamheternas lokalanvändande och dess resursförbrukning. En del i detta var även att tillskapa en arbetsgrupp (LokalResursPlaneringsgrupp) med representanter från kommunledning, verksamheterna samt fastighetsavdelningen. LRP-gruppen redovisade på kommunfullmäktige i oktober 2013 bland annat gjorda lokalförändringar men även idéer på kommande lokalförändringar. En del i detta var avyttring av diverse lokaler i kommunal ägo. En av dessa fastigheter är Tegelbruket, Högsby 1:88, där både extern (Ruben Hägglunds Maskin AB) och intern (Arbetsmarknadsenhet och Fritidsgård) verksamhet har bedrivits. Ruben Hägglunds Maskin AB har ett hyreskontrakt som löper fram till och med med två års förlängning för varje gång. Fritidsgården är flyttad till fröviområdet. Arbetsmarknadsenheten bedriver fortfarande verksamhet i lokalen och några planer för att flytta denna verksamhet finns inte, vilket innebär att kommunen kommer behöva hyra dessa ytor av tilltänkt köpare. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen sammanträde Underhållskostnader och det bokförda värdet på fastigheten tas fram till dess. Tjänsteutlåtande KS_jm Högsby_1-88_Tegelbruket.pdf avyttring Högsby 1_88.doc Ekonomi Kommunchefen

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KS 248 DNR: KU Avyttring Mellby 4:172, Skyttebo förskola Vid bildandet av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) tillskapades även ett internhyressystem med avsikt att tydliggöra verksamheternas lokalanvändandet och dess resursförbrukning. En del i detta var även att tillskapa en arbetsgrupp (LokalResursPlaneringsgrupp) med representanter från kommunledning, verksamheterna samt fastighetsavdelningen. LRP-gruppen redovisade på kommunfullmäktige i oktober 2013 bland annat gjorda lokalförändringar men även idéer på kommande lokalförändringar. En del i detta var avyttring av diverse lokaler i kommunal ägo. En av dessa fastigheter är Skyttebo förskola i Berga, Mellby 4:172, där förskoleverksamhet har bedrivits. Förskoleverksamheten är flyttad till skolbyggnaden i Berga. Förskolebyggnaden befinner sig på fastigheten Mellby 4:172 som är en stor fastighet som vid avyttring behöver styckas av samt ändras detaljplan för. Detta arbete initieras när en presumtiv intressent finns. ÖSK får i uppdrag att avyttra förskolebyggnaden Skyttebo på fastigheten Mellby 4:172. Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan om avstyckning av fastigheten samt ändring av detaljplan. Tjänsteutlåtande KS_jm ÖSK Ekonomi Verksamhetschefen Miljö- och byggnadskontoret Kommunchefen

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 KS 249 DNR: KU Information om Individ- och familjeomsorgens verksamheten Kommunstyrelsen beslutade , 194, att någon gång under hösten bjuda in personal från Individ- och familjeomsorgen till ett kommunstyrelsesammanträde för information kring verksamheten. Vid dagens sammanträde redovisar individ- och familjeomsorgschef Malin Holgert om verksamheten, statistik och arbetsmarknadsenheten. Kommunstyrelsen tackar för informationen. Organisationsskiss IFO.pdf Verksamhetsbeskrivning IFO docx

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KS 250 DNR: KU Information om fastighetsinvesteringar i Högsby kommun Fastighetsingenjör på Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Nicklas Holmquist, informerar om vilka fastighetsinvesteringar som gjorts i Högsby kommun och vad som är på gång Fröviskolan - Förbättring av ytskikten på Mellangården - Fönsterbyte vid matsal, tekniksalar och Mellangåerden - Hissinstallation vid Mellangården - Handiakpptoalett vid matsal - Tillgänglighetsramper vid ingång till ungdomsgård, Resursen och hemkunskapslokal - Upprustning av sporthallen - Energieffektivisering, byte av ventilation och belysning - Fjärrvärmeomläggning Övriga fastigheter - Energieffektivisering Fagerhults skola - Isolering av vind vid Fagerhults skola - Byte av dörrar och fönster vid brandstationen i Fagerhult. Luftvärmepump installerad. Uppställning av tillfällig personalbod - Byte av yttertak på kommunhuset - Renovering av kök i kommunhuset - Åtgärder för utrymningssäkerhet vid Ruda och Fågelfors skolor - Vattenskada åtgärdad på Lillebo förskola - Åtgärder för taket på Långemåla sporthall - Brandlarm kompletterat vid Skyttefällaskolan - Ny pelletsbrännare installerad, reparation på ventilationsaggregat med mera vid Aboda Klint Kommunstyrelsen tackar för informationen. Fastighetsingenjören ÖSK

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KS 251 DNR: KU Förslag till fastighetsinvesteringar 2014 I investeringsbudgeten för 2014 finns en post omstrukturering byggnader och anläggningar på kr. Denna budget är till ej specificerade objekt. Därför vill fastighetsavdelningen på Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), med denna tjänsteskrivelse, få KS godkännande att genomföra föreslagna investeringar. Fastighetsavdelningen inom ÖSK föreslår att nedanstående åtgärder utförs med dessa medel. - Genomföra ventilationsbyte på matsal/teknik Fröviskolan, kr. Denna åtgärd kräver även kr från energieffektiviseringsbudget. Projektkostnaden är baserad på anbud. - Åtgärda VA- ledningsnät vid skolan i Fagerhult, kr. - Fönsterbyte på Resursen, Fröviskolan, kr. - Fönsterbyte på Hemtjänsten, Fröviskolan, kr. - Allmänt fastighetsunderhåll på Fröviskolan, till exempel fler WC på Kåsan, kr. - Underhåll på kommunhuset, till exempel upprustning av wc, kr. Ovanstående angivna belopp är endast kalkyler, beloppen är inte baserade på lämnade offerter (utom ventilationsbytet matsal/teknik). Fastighetsingenjören anser därför att hela budgeten inte ska öronmärkas. Efter att föreslagna åtgärder är utförda, stäms verkliga kostnader mot kalkyl, för att ta nya beslut utifrån utfall. Kommunstyrelsen beslutar att ge ÖSK uppdraget att genomföra ovanstående investeringar. Tjänsteskrivelse förslag till investeringar 2014.doc Fastighetsingenjören ÖSK Ekonomikontoret Högsby och ÖSK

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KS 252 DNR: KU Framtidsfrågor Verksamhetschef Anders Johansson redovisar status på ombyggnad/nybyggnadsprojektet av de särskilda boendena. Kommunchefen redovisar om vindkraftsupphandlingen. Redovisningarna godkännes.

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KS 253 DNR: KU Finansiering av utbyte av tre bilar vid Tegelbrukets verksamhet Enligt kommunens fordonspolicy skall bland annat följande beaktas vid förändringar i bilparken. Erbjuda passagerarna bra skydd vid kollision, det vill säga att bilen uppfyller säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP. Uppfylla vägverkets miljöbilsdefinition. Alternativa fordonsbränslen ska eftersträvas. De bilar som idag används vid Tegelbruket uppfyller inte de kraven. De bilarna är av årsmodell, 1993, 1998, 2002 och På samtliga fordon är drivmedlet bensin. I januari 2014 kommer tre av hemtjänstens bilar att ersättas med nya bilar då tiden för leasingen går ut. De aktuella bilarna ska då lösas in av kommunen för det restvärde som återstår. Restvärdet för dessa tre bilar är ,89 kr inklusive moms. Bilarna är av 2010 års modell. Bilarna kommer därefter att ersätta tre av de bilar som idag finns i tegelbrukets verksamhet. Bilarna kommer då att kompletteras med dragkrok. Kommunchefen får i uppdrag att lösa in dessa tre bilar samt att ordna finansieringen för desamma. Tjänsteutlåtande KS Epost Swedbank finans AB Dellösenoffert avtal pdf Verksamhetschefen IFO-chefen Kommunchefen

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KS 254 DNR: KU Budgetuppföljning 2013, oktober Resultatprognosen för 2013 visar på ett positivt resultat på 10,8 mkr, vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 3,3 mkr. Detta innebär en prognostiserad positiv budgetavvikelse på 7,6 mkr. Verksamheterna uppvisar ett prognostiserat underskott på totalt 7,2 mkr medan finansförvaltningen uppvisar ett prognostiserat överskott på 14,7 mkr. Den prognostiserade finansiella måluppfyllelsen för 2013 uppgår till 60 %, vilket innebär att tre av de fem finansiella målen bedöms uppnås under året. Pensionsplaceringarna har haft en bra utveckling under året och stigit i värde med 5,6 mkr, vilket motsvarar en värdeökning med 8,8 % Befolkningen i kommunen har under årets första nio månader minskat med 38 personer och uppgår därmed till personer. Födelsenetto samt inrikes flyttnetto är negativt medan utrikes flyttnetto är positivt. Jonas Erlandsson (S) föreslår att budget för 2014 läggs in som en jämförelsekolumn i uppföljningen. I budgetuppföljningen skall nästkommande budgetår läggas in som jämförelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Den ekonomiska uppföljningen godkännes. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning Oktober 2013.doc Ekonomi KF

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KS 255 DNR: KU Redovisning av enkätundersökning angående in- och utflyttning Vid kommunledningsutskottets sammanträde fick samordnaren och informatören i uppdrag att utforma en enkät som ska skickas till kommunens in- och utflyttare. Vid kommunledningsutskottets sammanträde , 88, redovisade samordnaren resultatet av inkomna enkätsvar. Enkäter skickades ut till samtliga personer över 18 år som flyttat till eller från Högsby kommun under perioden Av totalt utskickade enkäter inkom 115 svar. Kommunledningsutskottet beslutade att ge samordnaren i uppdrag att göra en sammanfattning som presenteras för utskotten, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt ledningsgruppen och chefsgruppen inom mjuk sektor. Sammanfattningen behandlas på utskotten i februari Utskotten avgör om och hur resultatet går att använda. Svaren ska återkopplas till kommunstyrelsen. Reservation Gunilla Schollin-Borg (MP) reserverar sig mot beslutet med anledning av att hon anser att för få enkätsvar inkommit och att svaren därför inte går att använda som underlag för vidare hantering i utskotten. Summering av enkät till in- och utflyttare.doc Protokoll KU 88 Utskotten Samordnaren

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KS 256 DNR: KU Bolagspolicy för bolagen Kommunfullmäktige beslutade , 120 att godkänna bolagsordning och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen. Bolagspolicy för de helägda kommunala bolagen återremitteras däremot för översyn av 7 "Samordning av funktioner". Kommunchefen redovisar förslag till ändrad text. Kommunledningsutskottets förslag Den reviderade bolagspolicyn för de helägda kommunala bolagen godkännes. Magnus Gabrielsson (S) föreslår att Högsby Energi AB:s VD och Högsby Bostads AB:s VD bjuds in till kommunstyrelsen för dialog vid något tillfälle. Högsby Energi AB:s VD och Högsby Bostads AB:s VD bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Den reviderade bolagspolicyn för de helägda kommunala bolagen godkännes. Bolagspolicy_reviderad131113_jm.doc Protokoll KU 87 VD för HBAB VD för HEAB

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KS 257 DNR: KU Gemensamt brev om migrationsfrågor Kommunstyrelsen informeras om att Högsby tillsammans med Hultsfreds och Uppvidinge kommuner tänker skicka en gemensam skrivelse till berörda departement avseende förutsättningar för det kommunala ansvaret för migration. Informationen läggs till handlingarna KS-beslut, Hultsfreds kommun.pdf

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KS 258 DNR: KU Ekonomiskt stöd till Mittpunkt Högsby 2014 Styrelsen för Mittpunkt ansöker, i skrivelse daterad , om medfinansiering för verksamheten under 2014 med kronor. Medfinansiering till Mittpunkts verksamhet beviljas med kronor avseende år kronor finansieras via näringslivskontot resterande kr finansieras via vakans på ekonomikontoret. Utvärdering 2013.doc Verksamhetsplan 2014.pdf Medfinansiering 2014.pdf Resultatrapport Redovisning medel Mittpunkt Ekonomi

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KS 259 DNR: KU Ungdomsprojekt för att öka valdeltagandet Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela projektbidrag för aktiviteter som syftar till att få fler att rösta i valet Målgruppen för projekten ska vara unga och/eller utrikes födda i alla åldrar. Anmälan ska göras mellan den 1 november 2013 och den 3 januari Ett förslag till ansökan är upprättad av fritidschefen och fritidsledarna. Projekttiden avser tiden Kommunledningsutskottet beslutade , 100 att ej godkänna förslaget till projektansökan, den måste arbetas om. Den reviderade ansökan tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 10 december Vid dagens sammanträde redovisar kommunchefen reviderad projektansökan. Den reviderade projektansökan angående ungdomsprojekt "Ökat valdeltagande" godkännes. Bidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande.doc Valbidrag för att öka valdetagandet.pdf Protokoll KU 100 Arbetsmaterial ungdomsprojekt Ökat valdeltagande reviderat doc Fritidschefen Ekonomi Informatören BVCP

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KS 260 DNR: KU Medlemskap i Leaderområde programperioden Utvecklingsstrategen har, på uppdrag av kommunledningsutskottet, tidigare varit i kontakt med Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd för att undersöka hur intresset varit för att öppna upp för ett större område där även Högsby kommun skulle kunna ingå. Tongångarna har varit enbart positiva och de fyra nuvarande kommunerna i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd (Eksjö, Hultsfred, delar av Oskarshamn och Vimmerby) ställer sig alla positiva till Högsby kommuns presumtivt framtida medverkande. Nuläget när det gäller Landsbygdsprogrammet är det att regeringen håller f n på att jobba fram utformningen av det nya nationella landsbygdsprogrammet, vilket i slutet på året ska skickas in till EUkommissionen för godkännande (vilket kan ta upp till 6 mån). Det är först därefter som vi i Sverige kan påbörja arbetet med landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogrammet. Sannolikt kommer därför arbetet med LLU tidigast att kunna starta under Dock kommer 2014 ägnas åt att skriva strategier för respektive område, och då inte minst för området Astrid Lindgrens Hembygd. De fyra nuvarande kommunerna i området Astrid Lindgrens Hembygd har i respektive kommun och till dags dato fattat politiska beslut om en avsiktsförklaring att tillsammans med Astrid Lindgrens Hembygd fortsätta arbetet med landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av detta har Astrid Lindgrens Hembygd nu även ställt frågan till Högsby kommun om en liknande avsiktsförklaring. Högsby kommun har under innevarande programperiod ( ) ingått i Leaderområdet Mitt i Småland. Vad som kommer att ske med detta område inför nästa programperiod är fortfarande något oklart. Såvida det inte blir en fortsättning i någon regi så kommer en avveckling av Leaderkontoret att ske under 2014, då en slutredovisning av verksamheten ska inlämnas till Jordbruksverket i början av Högsby kommun har i och med nuvarande programperiods slut inte heller längre några förpliktelser gentemot Mitt i Småland, utan är fria att söka samarbete med t ex Astrid Lindgrens Hembygd.

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KS 260 DNR: KU enligt kommunledningsutskottets förslag Högsby kommun undertecknar avsiktsförklaring om ett vidare samarbete med Astrid Lindgrens Hembygd avseende landsbygdsutveckling i ett s k LLU-område. Högsby kommun begär utträde/ej fortsatt medlemskap i Mitt i Småland efter nuvarande programperiods slut. Protokoll KU 102 Tjänsteutlåtande - Lokalt Ledd Utveckling (Astrid Lindgrens Hembygd) KLU doc Protokoll KU 26 Utvecklingsstrategen Mitt i Småland Astrid Lindgrens Hembygd

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KS 261 DNR: KU Utredningsuppdrag 1) Vakans på ekonomichefstjänsten från och med årsskiftet föranleder att kommunchefen bör få i uppdrag att utreda samverkansmöjligheter inom ekonomiadministrationen. 2) Löpande utvärdering av de kommunala verksamheterna är av största vikt och en nödvändighet för att optimera verksamhet. Kommunens näringslivsverksamheten har ej varit föremål för utvärdering sedan den nya organisationen med en utvecklingsstrateg infördes Kommunchefen bör få i uppdrag att genomföra en sådan utredning. enligt kommunledningsutskottets förslag Kommunchefen får uppdrag enligt ovanstående. Protokoll KU 98 Kommunchefen

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 KS 262 DNR: KU Fonder och stiftelser Högsby kommun har idag fyra stiftelser som förvaltas av Kommunstyrelsen; Skolsamfonden Omsorgssamfonden Den Sällska fonden CJ Karlssons fond Kapitalet i Sven Olssons minnesfonds stiftelse har Kommunstyrelsen tidigare i år beslutat att överföra till Omsorgssamfonden, då dessa saknade stadgar och inte ansågs vara en egen stiftelse. Stadgarna till samtliga stiftelser säger att maximalt 90 % av avkastningen får delas ut årligen. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning kommande år. Skolsamfonden och Omsorgssamfonden delades ut senast 2009, den Sällska fonden 1998 och avseende CJ Karlssons fond finns det anteckningar om en utbetalning Sedan 2010 gäller bestämmelserna att stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen senast sex månader efter deras bildning. Gamla stiftelser med kapital understigande 10 prisbasbelopp har en övergångstid på fem år, vilket gör att de senast 2015 ska vara registrerade och ha fått ett organisationsnummer. Stiftelserna som förvaltas av Högsby kommun är ännu inte registrerade hos Länsstyrelsen. Enligt tidigare beslut, KS 150, har Högsby kommun ansökt om permutation av stiftelsen Den Sällska fonden. Stiftelsen skulle avvecklas och resterande kapital överföras till Skolsamfonden. Permutationsansökan skickades till Kammarkollegiet där vi fick svaret att de som praxis ger tillstånd att förbruka kapitalet i stiftelser vars kapital understiger en miljon kronor. Detta på grund av att avkastningen i dessa fall är så liten att ändamålet inte bedöms kunna uppfyllas på ett ändamålsenligt sätt. Kammarkollegiet anser att en sammanläggning av Den Sällska fonden och Skolsamfonden inte är genomförbar då en stiftelse med så ringa kapital skulle sakna den varaktighet som krävs för en giltig stiftelsebildning.

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KS 262 DNR: KU Enligt 6 kap. 5 Stiftelselagen får en stiftelses förvaltare i vissa fall besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar utan att det krävs Kammarkollegiets tillstånd. Följande förutsättningar måste då vara uppfyllda: Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Värdet av stiftelsens tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap. 3, har vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp motsvarande tio gånger det då gällande prisbasbeloppet (år kr, kr, kr. Stiftelsen saknar skulder. Om stiftelsens förvaltare gör bedömningen att samtliga ovanstående punkter är uppfyllda för stiftelsen så innebär det att förvaltare får besluta att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill den är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Ett sådant beslut kräver dock tillstånd från tillsynsmyndigheten, i detta fall Länsstyrelsen. enligt kommunledningsutskottets förslag Då alla punkter i 6 kap. 5 Stiftelselagen är uppfyllda för Den Sällska fonden och CJ Karlssons fond föreslås att dessa stiftelser avvecklas och kapitalet förbrukas i enlighet med varje stiftelses ändamål eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Permutationsansökan för Den Sällska fonden återkallas från Kammarkollegiet med ett yrkande om att ansökningsavgiften återbetalas. Kapitalet för Den sällska fonden uppgår till kr och föreslås tilldelas Utbildningsutskottet i Högsby kommun, för insatser som kommer eleverna vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo. Utbildningsutskottet beslutar om insatserna och återrapporterar till Kommunstyrelsen efter utförda aktiviteter. Kapitalet för CJ Karlssons fond uppgår till kr och föreslås tilldelas Ruda samhällsförening för utsmyckning av Ruda samhälle.

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KS 262 DNR: KU Omsorgssamfondens och Skolsamfondens ändamål har inte kunnat främjas sedan 2009, då de senaste utdelningarna gjordes. Om ändamålen för fonderna inte kommer att kunna främjas under de kommande åren föreslås dessa fonder att avvecklas så snart samtliga punkter i 6 kap. 5 Stiftelselagen är uppfyllda. I händelse av att Omsorgssamfondens respektive Skolsamfondens ändamål inte kommer att kunna främjas under de kommande åren och att fonderna därför avvecklas föreslås fondernas respektive kapital tilldelas enligt följande; Omsorgssamfondens kapital uppgår till kr och föreslås tilldelas Sociala utskottet i Högsby kommun, för utsmyckning eller utrymme för rekreation på kommunens särskilda boenden. Sociala utskottet beslutar om insatserna och återrapporterar till Kommunstyrelsen efter utförda aktiviteter. Skolsamfondens kapital uppgår till kr och föreslås tilldelas Utbildningsutskottet i Högsby kommun, för insatser som kommer eleverna vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo. Utbildningsutskottet beslutar om insatserna och återrapporterar till Kommunstyrelsen efter utförda aktiviteter. Kommunstyrelsen delegerar åt Anna Emrin, redovisningsekonom Högsby kommun, Att ansöka om tillstånd för att avveckla den Sällska fonden och CJ Karlssons fond hos Länsstyrelsen Östergötland, Att återkalla permutationsansökan för den Sällska fonden hos Kammarkollegiet, Att registrera kvarvarande stiftelser, Skolsamfonden och Omsorgssamfonden, hos Länsstyrelsen Östergötland Samt att i övrigt företräda stiftelseförvaltaren i aktuella ärenden. Protokoll KU 95 Protokoll KS 150 Ekonomi Revisorerna Kammarkollegiet

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 KS 263 DNR: KU Revidering av regler för utdelning av kommunens hedersbelöning Högsby kommuns regler för utdelning av kommunens hedersbelöning har ej blivit reviderade efter att den politiska organisationen förändrades Punkt 2 i reglerna har haft följande lydelse: "Under 25-årsperioden, minst en mandatperiod, varit ledamot i någon av följande nämnder/styrelser: kommunstyrelse, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, kultur-, fritids- och turismnämnd eller teknisk nämnd." Kommunchefen föreslår att punkt 2 ändras till följande: Under 25-årsperioden, minst en mandatperiod, varit ledamot i någon av följande nämnder/styrelser/utskott/direktion: kommunstyrelser, socialt utskott, utbildningsutskott, myndighetsnämnd eller förbundsdirektion. Kommunledningsutskottet föreslår att "minst en mandatperiod" tas bort. Kommunledningsutskottets förslag Regler för utdelning av kommunens hedersbelöning godkännes enligt följande lydelse: Regler för utdelning av kommunens hedersbelöning Högsby kommuns hedersbelöning, bestående av kristallskål från Orrefors, utdelas till förtjänta förtroendevalda som uppfyller nedan nämnda villkor: 1. Till kommunal ordinarie förtroendevald som under en tid av minst 25 år, minst en sammanhängande mandatperiod, varit ledamot av kommunfullmäktige eller någon i Högsby kommuns kommunala styrelser/nämnder. Med kommunal nämnd jämställs i dessa regler styrelse/direktion i helägt kommunalt bolag, ekonomisk förening, kommunalförbund, utskott eller stiftelse. 2. Undantag för punkt 1 kan göras efter särskild prövning av kommunstyrelsen för sådan ordinarie förtroendevald som i sitt uppdrag uträttat gärning som på ett påtagligt sätt medverkat till kommunens utveckling och kommuninvånarnas trygghet.

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 KS 263 DNR: KU Samma person kan ej tilldelas kommunens hedersbelöning mer än en gång. Hedersbelöning utdelas ej postumt. 4. Frågan om hedersbelöning aktualiseras till kommunstyrelsen av den nämnd eller styrelse varunder vederbörande sorteras. Avsägelse ska respekteras. Belöningen utdelas lämpligen i samband med något kommunfullmäktigesammanträde. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Regler för utdelning av kommunens hedersbelöning, enligt ovanstående, godkännes. Protokoll KU 89

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 KS 264 DNR: KU Revisionsrapport, Uppföljning avseende kommunstyrelsens styrning och uppföljning På uppdrag av kommunens revisorer har PwC gjort en uppföljning av tidigare granskning (2010) av kommunstyrelsens styrning och uppföljning. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens samlade ekonomi sker på ett tillfredsställande sätt. Detta grundas på att den ekonomiska styrningen är tydlig och att de ekonomiska resultaten de senaste åren varit positiva. Revisionen bedömer att kommunstyrelsens verksamhetsmässiga styrning i jämförelse med den tidigare granskningen, inte har utvecklats i någon större utsträckning. Detta grundas på att styreffekten fortfarande är begränsad och uppföljningen och utvärderingen av verksamheten kan utvecklas ytterligare. Sambandet mellan mål, resurser och resultat behöver också utvecklas och hanteras i samma process. Styrkedjan från de politiska målen till verksamheten måste säkerställas i större utsträckning. Målen måste bli mer mätbara och utvärderingsbara för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för handläggning och emotser ett svar på planerade åtgärder senast den 28 februari På kommande kommunstyrelsesammanträde i januari avsätts cirka två timmar för en diskussion kring rapporten. Kommunens tjänstemannaledningsgrupp, kommunfullmäktiges presidium samt revisionens ordförande och vice ordförande bjuds in till mötet. Revisionsrapport, Uppföljning avseende kommunstyrelsens styrning och uppföljning Ledningsgruppen KFs presidium Revisionens ordförande och vice ordförande KS

31 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 KS 265 DNR: UU Översyn av riktlinjer för föreningsbidragsansökningar Utbildningsutskottet föreslår i beslut , 57 att kommunstyrelsen beslutar om att en översyn av medel för upprustning och riktlinjer för ansökningar som överstiger budget fastställs. Utbildningsutskottet får i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer avseende bidrag till föreningar. Verksamhetschefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2014, ta fram förslag på kommunala bidrag till inkomna ansökningar avseende föreningarnas investeringsbehov. Finansiering skall föreslås ske via kommunens rörelseresultat Protokoll UU 57 Verksamhetschefen UU KS

32 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 KS 266 DNR: KU Motion gällande schyssta villkor Socialdemokraterna skriver i motion daterad att det har vid flera tillfällen i olika forum beskrivits att ojusta arbetsvillkor förekommer, att anställningar inte följer svenska regler och lagar. Både arbetstagare, arbetsgivare och fackliga organisationer har tagit avstånd från detta. Samtliga önskar "justa villkor", som har blivit ett begrepp. Med justa villkor befrämjas en sund konkurrens genom lika förutsättningar. Dessa arbetsplatser har rättvisa regler och en sund arbetsmiljö för sina anställda. Socialdemokraterna menar att Högsby kommun ska upprätta inköpsregler som följer det svenska kollektivavtalets och meddelarfrihetens regelverk. De producenter, serviceinrättningar och företag etc. där kommunen är kund ska kunna visa/dokumentera att deras löne- och arbetsvillkor motsvarar svenskt kollektivavtal inklusive meddelarfrihet, om inte kollektivavtal finns formellt upprättat. Högsby kommun ska ha rätt att kontrollera detta vid inköp eller upphandling. Socialdemokraterna yrkar att Högsby kommun vid kundrelationer endast använder sig av de företag som har verksamhet enligt de justa regler som beskrivs ovan och att rutiner upprättas för detta. Ekonomichefen svarar att "sedan i mars 2013 ingår Högsby kommun i en gemensam inköpscentral tillsammans med Mönsterås, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner. Inköpscentralen är stationerad i Västervik och administrerar avtal, inköp och upphandlingar för de samverkande kommunerna. Inköpscentralen i Västervik håller på att ta fram dokumentation och riktlinjer för inköp och upphandling som ska vara gemensamma för de samverkande kommunerna. I detta arbete ingår även att ta fram etiska riktlinjer för upphandlingar samt krav på uppförandekod för leverantörer.

33 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 KS 266 DNR: KU Förslag på policydokument kommer att skickas till de berörda kommunerna under början av 2014, för fastställande av kommunfullmäktige i respektive kommun." Kommunledningsutskottets förslag Ovanstående skrivelse godkännes som svar på motionen. Motionen är därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ovanstående skrivelse godkännes som svar på motionen. Motionen är därmed besvarad. Motion S.pdf Protokoll KU 91

34 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 KS 267 DNR: KU Medborgarförslag om konst Henrik Tingström har inkommit med ett medborgarförslag om konst, daterat , enligt nedan. Som medborgarförslag föreslås att runt 1 procent av Högsby kommuns budget satsas på kommunens konsthantering, konstinköp och digital dokumentation av redan kommunägd konst. Inköpt konst ska utsmycka kommunens egna lokaler och offentliga miljöer. Kommunens totala konstsamling ska präglas av variation, mångsidighet och kvalitet. Konstverk avser både lös och fast konst. Lös konst är flyttbar och kan till exempel vara målningar, textila konstverk och mindre skulpturer. Med fast konst avses konst som monteras fast i byggnader eller utomhus i offentliga miljöer. Att samband med konstinköp eller inventering dokumentera konstverk i ett digitalt arkiv med foto, verkets namn, konstnär, placering, förvärvsdatum och inköpspris. Konstinköp och konstgåvor ska bedömas och hanteras av lämplig förvaltning, konstintresserad arbetsgrupp eller i samarbete med lokal konstförening. Det ska ges möjlighet för betraktaren av kommunens offentliga konst, att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck. Såväl det etablerade och traditionella som det nya och oväntade ska förekomma. Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution som också vänder sig till en ovan konstpublik. Konst ska placeras ut i kommunens lokaler, exempelvis äldreboenden och skolor samt i lättillgängliga offentliga miljöer. Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper. Kommunanställda ska få möjlighet att låna och byta verk från kommunens konstsamling att hänga i sina korridorer, mötes- och arbetsrum.

35 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KS 267 DNR: KU Flertalet kommuner i landet har antagit någon slags konstpolicy för att hantera konstinköp, både som lösa inventarier men även fasta installationer i byggnader. Många kommuner har antagit en budget för konstinköp på 1% på den budgeterade investeringen i nyproduktionen eller ombyggnationen av kommunala byggnader. I Högsby kommun var ett liknande ärendet uppe i arbetsutskottet i april 1989, där ärendet avslogs. Om kommunfullmäktige anser att även Högsby kommun skall eftersträva mer konstinköp måste en konstpolicy tas fram som reglerar inköpen. Vidare så skickar man i och med detta även direktiv till Budgetberedningen att avsätta medel i investeringsbudgeten för detta ändamål. Kommunledningsutskottets förslag Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att göra en konstinventering samt att en konstpolicy upprättas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att göra en konstinventering samt att en konstpolicy upprättas. Medborgarförslag Protokoll KU 92

36 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 KS 268 DNR: UU Systematiskt kvalitetsarbete Kommunstyrelsen återremitterade skolans kvalitetsredovisning. En omarbetning har gjorts. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna kvalitetsberättelsen för förskola, skolbarnsomsorg och grundskola Till nästkommande redovisningar ska förslag till åtgärder tas fram. Kvalitetsberättelsen för förskola, skolbarnsomsorg och grundskola 2012 godkännes. Till nästkommande redovisningar ska förslag till åtgärder tas fram. Protokoll UU 53 KVALITETSBERÄTTELSE doc Verksamhetschefen

37 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 KS 269 DNR: KU Förfrågan gällande efterskänkning av veteranfordon International (GPW 852) Räddningstjänsten i Högsby förfogar i dagsläget över tre veteranbrandbilar i varierande åldrar och skick. En International från 1962, en Willys Overland från början av 50-talet samt en Dodge Brothers från Högsby Brandmannaklubb frågar i skrivelse daterad om kommunen kan tänka sig att efterskänka veteranfordon International till klubben. Tanken är att sälja fordonet inom klubbens regi och av inkomsten renovera övriga två veteranfordon. Målsättningen framtidsmässigt är att få båda dessa veteranfordon i respektabelt och bruksmässigt skick. Fordonen kommer sedan att kunna användas vid representation i samband med Högsbydagen, öppet hus och liknande arrangemang. Ansökan från Högsby Brandmannaklubb bifalles. Förfrågan gällande efterskänkning av veteranfordon International (GPW 852) Högsby Brandmannaklubb Räddningschefen Ekonomi

38 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 KS 270 DNR: KU Remiss Begäran om revidering av länsstyrelsens beslut angående 47 väglagen Länsstyrelsen i Kalmar län begär i remiss daterad kommunens yttrande i ärende beträffande "Begäran om revidering av länsstyrelsens beslut angående 47 väglagen", med diarienummer Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast Tidigare beslut beträffande detta är från och skall enligt länsstyrelsens förslag revideras mot bakgrund av de förändringar som skett på vägnätet i Kalmar län. Länsstyrelsen föreslår därför en revidering utifrån aktuella vägnummer och utgår från det värnade vägnätet, samt viktiga gods- och pendelstråk, som innebär byggnadsfria avstånd på 50 respektive 30 meter. För övriga allmänna vägar gäller 12 meter som byggnadsfritt område från vägområde. Till förslaget har bifogats en förteckning och en karta som redovisar vilka vägar som berörs av utökat byggnadsfritt avstånd. För Högsby kommuns del berörs riksväg 34, 37 och 47, där det utökade byggnadsfria området föreslås bli 30 meter. Övriga allmänna vägar gäller 12 meter. Detta överensstämmer med förslaget från 2001, även om vägarna då, i vissa fall, hade andra vägnummer. I beslutet från redovisas att byggnadsförbudet inte avser områden inom fastställda detaljplaner. I remissen daterad finns inte detta undantag redovisat, vilket kan komma att ge problem vid prövning av exempelvis bygglov utmed riksvägarna i samhällen med detaljplaner. Länsstyrelsen uppmanas att göra tillägg om att byggnadsförbudet inte avser områden inom fastställda detaljplaner, i likhet med beslutet från , så att inte problem vid lov och prövningar uppstår, Högsby kommun lämnar i övrigt inte några synpunkter då förslaget inte innebär några större avvikelser mot nu gällande regler, om förslaget kompletteras enligt ovanstående, Förslaget förväntas inte få några ekonomiska konsekvenser för kommunen,

39 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 KS 270 DNR: KU Remiss Beslut LST pdf Tjänsteutlåtande KU Länsstyrelsen i Kalmar län Byggnadsinspektören

40 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 KS 271 DNR: KU Fyllnadsval ersättare i utbildningsutskottet, efter Nedzad Talovic Kommunfullmäktige beslutade , 160, att godkänna Nedzad Talovics (S) avsägelse från sina politiska uppdrag och Talovic var bland annat ersättare i utbildningsutskottet. Ny ersättare ska utses. Till ny ersättare i utbildningsutskottet utses Per-Ola Herdinius (S) för tiden fram till Per-Ola Herdinius

41 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 KS 272 DNR: KU Revidering av bilaga till samverkansavtalet med Mönsterås kommun avseende Miljö och Bygg När avtalet om samverkan med Mönsterås kommun avseende miljö- och byggverksamheten var inte de mellankommunala delegationsfrågorna fullt ut utredda. Förslag till reviderad bilaga till samverkansavtalet med Mönsterås kommun avseende Miljö och Bygg godkännes. Lagtext myndighetsutövning.docx Bilaga _MOB.doc Mönsterås kommun Miljö- och byggnadskontoret

42 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 KS 273 DNR: KU Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade av kommunledningsutskottet , socialutskottet , utbildningsutskottet , personalutskottet och kommunchefen under tiden samt enligt förteckning daterad godkännes. Delegationsbeslut KC pdf KU pdf SU pdf UU pdf PU_ pdf Delegationsbeslut KC pdf

43 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 KS 274 DNR: UU Redovisning av delegationsbeslut UU Följande delegationsbeslut redovisas: Verksamhetschef 11 Utvecklingsledare 2-3 RO enligt utbildningsutskottets förslag Redovisningen av delegationsbeslut godkännes. Protokoll UU 49

44 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 KS 275 DNR: KU Delgivningar KS Redovisade delgivningar godkännes. Protokoll ÖSK pdf Protokoll ÖSK pdf Beslut LST ang bildande av naturreservat Rudalund.pdf Ny folkhälsomyndighet pdf Klimatkommissionen.pdf Protokoll HEAB, , , , pdf

45 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 KS 276 DNR: UU Upprustningsbidrag 2013 Marcus Schön (M) frågar, med anledning av Sinnerbo Bygdeförenings medborgarförslag om förändrade beslutsdatum för bidragsansökningar, vad som hänt med beslutet som utbildningsutskottet tog avseende upprustningsbidrag 2013? Verksamhetschefen får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med besked till kommunstyrelsen den 14 januari Verksamhetschefen KS

46 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 KS 277 DNR: SU Fortsättning av projektet Kulturarvslyftet Kommunstyrelsen beslutade , 237, att Högsby kommun är projektägare för projektet Kulturarvslyftet till och med och att därefter inte förlänga sitt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen är beredd att för år 2014 stötta projektet med kronor. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. Jonas Erlandsson (S) meddelar att Högsby Sockens Hembygdsförening beslutat att de ej kommer att ta över huvudmannaskapet för projektet. Erlandsson vill att kommunstyrelsen ändrar sitt tidigare beslut vad gäller bidragsdelen. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari KS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl 18.30-21.20. Ajournering mellan kl 20.30-20.45. Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Notariet, tisdagen den 3 februari 2015 kl 08.30-17.00 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Marcus Schön (M) Jonas Erlandsson (S)

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer