Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län"

Transkript

1 Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län Bilden: Länsbygderåden från Uppsala och Stockholm på hemresa från Landsbygdsriksdagen Landsbygdsriksdagen 2012 Ronneby den 6-9 september Till Landsbygdsriksdagen i Ronneby var vi 10 st fra n oss som a kte. Da ruto ver fanns det representanter fra n Leader Upplandsbygd och SLU, sa Uppsala la n var va l representerat. Invigningen pa torsdagskva llen i Ronnebys Brunnspark var en trevlig tillsta llning med mat, marsch, mys och minister Nyamko Sabuni (FP). Under fredagen delade vi upp oss pa de olika kommunbeso k som arragerades. Sja lv a kte jag och na gra andra till Karlskrona och beso kte deras ska rga rdso ar Hasslo och Aspo. Pa Hasslo bera ttade lokala fo reningar om sitt ideella arbete i samverkan med lokala fo retagare. Bl.a. anordnar de va lbeso kta aktiviteter som Hasslo doppet och Hasslo - festivalen. Fra n Hasslo reste vi med S/M So dern fra n Horns brygga till Drottningska rs kastell pa Aspo fo r en mycket god lokalproducerad lunch. Samtidigt informerades vi om olika satsningar pa Aspo, som t ex projekt Ango r Aspo, cykelprojekt. Da refter blev det buss till Aspo Berg och beso k pa KA2-museum som a r ett fo reningsdrivet ǤϐǑ Aspo fa rjan tillbaka till Karlskrona och till Marinmuseum fo r avslutning och middag. Vid uppeha llen var miniseminarier om bl.a. Miljo, musik och ungdomar och Kan milita rens nedlagda anla ggningar anva ndas till annat?. Lo rdagens tema och ro da tra d var Hur a r vi pa landet med och bygger landet - och framtiden pa just landet?. Da ϐDž ǤDž jag pa ett seminarium om integration pa landsbygden, da r vi hade egna fo rela sare med, och ett om lokala utvecklingsplaner och nyttan om det. Mellan seminarierna var det ma nga intressanta fo rela sningar och debatter i stora konferenssalen om landsbygdens utmaningar fo r att utvecklas och ett fo redrag av miljo -minister Lena Ek om att folkligt engagemang a r avgo rande fo r ha llbara bygder. So ndagen avslutades riksdagen med en debatt mellan Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (C) och Matilda Ernkrans (S). Da refter o verla mnades stafettpinnen till Ga vleborg och Landsbygdsriksdagen Ett tro tt men ganska no jt ga ng satte sig i bilarna mot Uppsala med ma nga nya och fra scha ide er fo r framtiden. Birgitta Elfving, ordförande. Bilden: Landstigning från båtresan med S/M Södern. ~ 1 ~

2 Kommunbesök fredag den 7 september I stilla och strömmande vatten 1. Harasjömåla Fiskecamp, Peter Johansson VD džǥ Startade pa 60-talet, omsa tter 9 Mkr, 7 ansta llda, 5-7% vinst per a r. 20 ͲͲͲϐǑǤͳͲͲ 000 beso kare 30% utla nningar hektar 12 sjo ar med utsa ttning varje vecka, 3 specialvatten med extra utsa ttningar. Dž ͳͻ ͺ ͺ Dž ͲͲͲϐǑǤ Fyra hyrsjo ar Dž Ǒϐ Ǥ Vindskydd och grillplatser vid alla sjo ar All bokning sja lva, sa tter ut 35-ͶͲϐǑǤ Put and take vatten med ta ta utsa ttningar (Regnba ge) DžǑDžϐǤ 28 stugor, 138 ba ddar Husvagnscamping med 68 elplatser. Knattedamm med utsa ttning varje helg. ϐ Džϐǡͳ 800 kr heldag med frukost och lunch. 2. Ú ϐ DžǡϐϐϐǦ Ǥ ǤDžDžϐ Ǧ o stra Ska ne (Leaderprojekt). ǣϐǧ vatet Ka rringhejan Tolkning, analys och arrangemang. Erik Erlandsson Salmokonsult ǑDžǤ ǤǤDžϐǦ keguide m.m. Bra kne Hoby folkho gskola. Laxen i Mo rrumsa n har minskat sedan mitten pa 90- talet. Minskning av lax kan bero pa B-vitaminbrist, tappar orienteringsfo rma ga, orkar inte simma mot stro m- men. ϐ Dž Ǒͳͻ ͺ ͻ ǤͲͲ 700 ȀϐǤϐ DžǦ rumsbygden 41 Mkr under ͳͻ ͺ ͻ ǣʹ ͲͲͲϐǡͳͷͲͲͲDžǡͲͲͲ endagsresena rer, totala omsa ttningen motsvarar ca. 60 hela rsarbeten. 2010: minskning i omra det, va rdet har minskat med 898:-ȀǑϐȋ DžDžȌ Seminarier lördag den 8 september 1. Bredband på landsbygden från idé till verklighet Birgitta Jonasson, La nsstyrelsen Blekinge Eva Engstro m, Coompanion Kalmar ǡDžDžϐ fo r. DžϐǑ Ǩ (nerladdad) vrago l.se ~ 2 ~ ϐDžǡDž ra kningen a r betald, 4 6 veckors handla ggningstid. Momsregistrering, kolla regler! ʹ ǤϐÚǦ ras? Anders Johansson, ordf. i landsbygdsna tverkets tematiska DžDžDžǡǑ džǧ bro och Ulla Herlitz HSsl. dž ϐ ǫǧ na ville / kunde inte medverka i gruppen. Bo nder och fo retagare hade inte sa stora problem att fa in kapital. Gruppen har kommit fram till tva strategier via tva na tverkscheckar 1. Praktikerna tverket (HSsl) ʹ Ǥȋ ǒDžȍ En rapport har tagits fram Gruppen sammanfattar sitt arbete med: dzDž ǑϐDžDžDž landsbygdens kapitalfo rso rjning. Ulla Herlitz om Praktikerna tverket: Tar del av la rdomar och fo rso ker sprida kunskapen, t.ex. lokala grupper som tagit o ver butiker. Ett trettiotal olika lo sningar hittades och samlades i na tverket. dz dzdzϐdzǥ ϐǒDž hemsida. Hur skapar man ett lokalt kretslopp av pengar? Anna Haraldsson Jensen, Ro sta nga utvecklings AB Om vi inte go r det vem skall da go ra det? Fo rankring och attityd a r viktigt! Sta rka lokala parter! Ro sta nga Tillsammans Ideell fo rening bildades fo r att samordna fo reningar och fo retag. Startade AB fo r att skapa en samlande investeringsplattform p.g.a. att ideell fo rening ger fo r mycket personligt ansvar m.m. Har ko pt ett gammalt fryshus och rustat upp ideellt och gjort en konsthall. Ko pt det gamla stationshuset, ska anva ndas fo r konserter m.m. Audun Otterback, Vuollerimbygden. Har gemensamt tagit o ver och rustat upp ett nedlagt hotell, skapat va rldens nordligaste gocartbana. Fick in 700 tusen i startkapital lokalt fo r att ta o ver hotellet. Man kunde adoptera ett rum och sko ta upprustningen av rummet, materialet betalades av fo retaget. ϐǥǥDžǥ Bra knebygden AB med sa rskild vinstutdelningsbegra nsning (SVB), tva dela gare. Bygd i Samverkan (fo rening som samordnar fo reningarna) och Fo retagarfo reningen.

3 Sa ljer tja nster till lokala fo retag. Tagit o ver administrationen fo r Maskinringen i Blekinge. ǒȋ Ȍ ǑǤ ǑǤǑϐ ville ga upp pa en klippa da r man kunde se in till fastlandet. Crowdfunding. DžϐDžDžǦ holm. Micael Rydstedt, kassör. Kommunbesök i Karlskrona fredagen den 7 september Jag och Per Danielsson var med pa en bussresa till tre av Karlskrona kommuns storo ar. Bilden: Utsikt från Tjurkö in mot fastlandet och Karlskrona. 1. Senoren Vid Senorens brofa ste beso kte vi ett fantastiskt Vikinga- ǡDžǡϐϐ Va r kulturhistoria - en mo jlighet i beso ksna ringen. La rdomar: 2. Sturkö Allt går att skapa besöksmål av - vare sej det är sant eller inte. Vi är alla kulturbärare av vår bygds historia. Det kan behövas utomstående för att spegla ett område och se platsens magi. En enda sevärdhet skapar inget besöksmål. DžϐDž Ǒ olika na mnder i kommunen hanterat lokala fra gor. Positivt var kommunens satsning pa ska rga rden och pa in- ϐǡDž Ǒ ǡϐDžǥǧ tivt var att barn- och ungdomsna mnden utan fo rvarning eller fo rankring fattat ett s k inriktningsbeslut (ej o verklagningsbart) om att ho gstadiet pa Sturko skola skulle la ggas ner, och barnen bussas in till skolor i Karlskrona. ǯϐDž-matsalen. ϐDž -na mnd i Kalmar kommun pa ett lyckat sa tt arbetat med samver- ǡDžǡ ϐǧ tande. La rdom: 3. Tjurkö Landsbygdsutveckling sker när stuprörstänk ersätts med helhetssyn. Fo rst beso kte vi EFS s kurs- och la gerga rd Stenbra ckaga r- ǡDžϐϐ Ǒ DžǤ Det senaste var de 200 fastboende fa tt eget postnummer ~ 3 ~ Efter det fortsatte vi till o ns gamla stenhuggeri. Da r togs vi emot av medlemmar i den ekonomiska fo reningen Konsthantverkskooperativet Ska rga rdskraft, som samlat 23 lokala hantverkare i ett gammalt bevarandeva rt hus kommunen hyr ut. I alla rum blandas utsta llarnas alster. Man ordnar kulturevenemang och guidningar. Fo reningen bygger pa att alla medlemmar a r delaktiga och har ansvar. ϐǒ Džǡ modell som visar hur stenbrottet och byggnaderna pa omra det sa g ut under den tid det bro ts sten da r fo r export. 4. Marinmuseum Fra n Tjurko gick bussen till Marinmuseum i Karlskrona fo r en gemensam avslutning med mingel och gott sma plock av na rproducerade delikatesser, information fra n kommunen om landsbygds- och ska rga rdsutveckling samt en middag baserad pa na rproducerade ra varor. Innan bussar ko rde oss tillbaks till Ronneby avslutades kva llen utomhus, da r ungdomar spelade olika slaginstrument och jonglerade med eld. Seminarium lördagen den 8 september FM: Prisbelönt energisatsning Av en slump hamnade jag under fo rmiddagen pa Svenska Fotbollfo rbundets intressanta och givande seminarium om Energifonden, det lyckade samarbetet med EON. Svenska Fotbollfo rbundet gjorde sej ka nda i bygdeutvecklingssammanhang genom sitt stora landsbygdsprojekt med visionen En fo rening i varje by - fotboll fo r alla ( ). Ett problem pa landsbygden visade sej vara anla ggningarnas funktion och ha llbarhet, da r da lig isolering och ofta direktverkande el go r att ca 1/3 av fo reningsbudgeten ga r till el. Energifonden go r det mo jligt fo r landsbygdsfo reningar att so ka bidrag fo r att fo rba ttra anla ggningarna genom att, efter att en energianalys gjorts i samverkan med kommunens energira dgivare, t ex installera jord-, berg- och solva rme, luftva rmepumpar, styrning av belysning, vatten, mm. Besparingen ligger pa 25-40%, och en pluseffekt a r att energi- och miljo fra gor lyfts fram.

4 Bakom pengarna i Energifonden sta r EON, som - trots att de lever pa att sa lja el - vill vara delaktiga i skapa ett mer ha llbart samha lle, da r alla tar sitt ansvar fo r energi och miljo. Givetvis har fo retaget ocksa fa tt mycket positiv PR kring Energifonden. Energifonden a r a r pa 4½ miljon kronor, varav man hittills delat ut 3,7 miljoner, fo r- delat pa 181 bidrag i 19 av 24 fotbollsdistrikt. EM: Överenskommelsen - ett verktyg för lokalt och regionalt utvecklingsarbete Pa eftermiddagen deltog jag i Hela Sverige ska levas semi- dž ǡ Ǧ hansson, representant fo r Hela Sverige ska leva i den nationella o verenskommelsen inom det sociala omra det, och Stockholms la nsbygdera d i den nyligen undertecknade lokala o verenskommelsen inom det sociala omra det i Stockholm stad. dž Ǧ alfonden, och gick vidare i ett processarbete lett av Peter džǥʹ ͲͲͺ ƴǡ Kommuner och Landsting och Sveriges regering pa den fo rsta nat- dž ǡǒ -ra det dž ǡǒǧ rationsomra det. ϐdž ǡ med syfte att skapa spelregler fo r samverkan. dž Džǡǡ eller ett verktyg, da r deltagarna fo rbinder sej att ta ha nsyn till varann som ja mbo rdiga parter. dž Ǒǣ Principen om sja lvsta ndighet och oberoende. Principen om dialog. Principen om kvalitet. Principen om la ngsiktighet. Principen om o ppenhet och insyn. Principen om ma ngfald. I Stockholm stad har arbetet med en lokal o verenskommelse ga tt ba de upp och ner se n starten Fra n att ha varit ett av staden dikterat fo rslag, startades processen om och fo rankrades slutligen i lokala fo reningar och bland eniga fullma ktigeledamo ter. Den 4 september 2012 signerades den i Stockholms Stadshus. Suzanne Wallén, sekreterare. Bilden: Amil Sarsour och Håkan Lindholm på seminariet om Integration på Landsbygdsriksdagen Sverige ska leva (riks) med kr. En anso kan har a ven la mnats in till Leader Upplandsbygd. Ide n med projektet a r att ta vara pa invandrarnas kunskap kring odling, fo r att bl.a. odla nya gro nsaks-sorter. Projektet vill ocksa ta till vara spra k och kulturkunskaper som a r viktiga fo r att o ka turismen i la net och fo r att kunna mo ta nya turistgrupper (en starkt o kande turisttillstro mning fra n la nder som Kina, Indien och Arabstaterna). Deltagarna har valts ut av Arbetsfo rmedlingen och projektledningen. Projektet startade vecka 33 med utbildning och studie- ǒǒǡ -Tammen och Boka džǡDžǡ ǑǑǦ DžDžǡDždž turistbyra. Vecka 34 var utbildningsvecka med inbjudna ga stfo rela sare fra n Centrum fo r naturva gledning, Visit Uppland, Lantbruksuniversitetet, Forskare fra n statsvetenskapliga institutionen pa Uppsala Universitet och en researrango r. Vecka 35 och 36 var praktikveckor runt om pa den Uppla ndska landsbygden. Praktikplatserna beso ktes av reportrar fra n TV 4 Uppland, UNT och tidningen 18 minuter. Integrationsprojektet Projektet drivs av Hela Sverige ska leva - Uppsala la n och Samarbetesorganisationen fo r Invandrarfo reningar i Uppsala, SIU. Ma let med projektet a r att integrera invandrare pa landsbygden, skapa nya arbetstillfa llen, och ge ide er om mo jligheter till egna verksamheter. Ett la ngre projekt pa tva till tre a r med samma inriktning a r ta nkt att fo lja pilotprojektet, da med en arrendega rd som bas fo r utveckling av handelstra dga rd och socialt fo - retagande med sja lvfo rso rjning som ma l, samt att ta fram en la ngre turistutbildning. Uppsala Kommun har bidragit med kr och Hela ~ 4 ~ Vecka 37 var det utbildning och diskussioner om praktiktiden. Projektet har ocksa haft beso k av tva kommunalra d; Mohamed Hassan, Folkpartiet, och Marlene Burwick, Socialdemokraterna. Ba da tyckte att projektet var intressant och viktigt. Pa Landsbygdsriksdagen i Ronneby presenterades projektet som ett uppskattat seminarium. Projektet a r nu pa va g in i na sta fas, men fo r att utveckla den ma ste vi fo rst fa svar pa va r anso kan till Leader Upplandsbygd. Håkan Lindholm, projektledare.

5 Organisation 2012 Ordfo rande Birgitta Elfving Stavby Kasso r Micael Rystedt Knutby Sekreterare Suzanne Walle n Ramha ll Ledamot Bertil Ahlin Tierp Ledamot Ha kan Lindholm Viksta Ledamot Thomas Norrby Storvreta Ledamot Amil Sarsour Uppsala Ersa ttare Bo Andersson Heby Ersa ttare Mikael Bohm Heby Ersa ttare Per Danielsson Ramha ll Ersa ttare ǒ Lo vstabruk Revisor Mats Jennische Runha llen Styrelsens kontaktuppgifter Namn E-post Telefon Birgitta Micael R Suzanne Bertil Ha kan Thomas Amil Bo Micke B service.se Per ǒ Revisor Roland Brandel Panikteatern Adjungerade Uppsala Bygdega rdsdistrikt La n Adjungerade Upplands Fotbollsfo rbund La n Adjungerade Panikteatern La n Adjungerade Studiefra mjandet La n Nästa Info-brev Vill du ha med en artikel eller information i na sta Info-brev? Skicka materialet till kansliet pa e-postadress Adjungerade Studiefo rbundet Vuxenskolan La n Adjungerade Coompanion La n Adjungerade SIU La n God Jul & Gott Nytt År! ~ 5 ~

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan a rsmo tet den 21 april 2012 haft den stora fo rma nen

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Info-brev HÖSTen 2014

Info-brev HÖSTen 2014 Info-brev HÖSTen 2014 EXTRA STORT JULNUMMER! ORDFÖRANDEN HAR ORDET Sen årsmötet har vi varit på landsbygdsriksdagen i Sandviken, som vanligt mycket trevligt och nätverkande. Den här gången var huvudtemat

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture

DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture CARL DAHRÈN Department of Architecture, Architecture and Urban Design CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

DCC magazine. November 2014

DCC magazine. November 2014 DCC magazine November 2014 På Design & Construction College får du själv vara med och forma din utbildning; en utbildning som ger kunskap, självförtroende och en god förmåga att möta kommande utmaningar.

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/ & RORD $E HEML SA I 3VERIGE VAR F MELLAN OCH $ REFTER HAR HEML SHETEN KAT TILL EN H G NIV J MF RT MED M NGA ANDRA L NDER I %UROPA (UR HAR DET BLIVIT S 6ILKA R ORSAKERNA TILL ATT CA SAKNAR BOSTAD I V LF

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Systerskap. Dagarna arrangeras och samordnas av MR-natverket

Systerskap. Dagarna arrangeras och samordnas av MR-natverket VÄLKOMNÄ TILL UPPSÄLÄ OCH INTERNÄTIONELLÄ KVINNODÄGEN Systerskap Dagarna arrangeras och samordnas av MR-natverket MR-natverket ar ett oppet natverk for ideella foreningar som vill lyfta manskliga rattigheter

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Sektionsmöte Slutgiltig föredragningslista Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Fysikteknologsektionen Slutgiltig föredragningslista till sektionsmötet 7 oktober 2014 Tid: 16:00 Plats: FB Ÿ1 Mötets

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

1/2012 OMSTÄLLNING. 4Landsbygdsriksdagen tar form 4Tanka lokalt med bymackskarta 4Lanthandelsräddarna. Hela Sverige ska leva! 1

1/2012 OMSTÄLLNING. 4Landsbygdsriksdagen tar form 4Tanka lokalt med bymackskarta 4Lanthandelsräddarna. Hela Sverige ska leva! 1 1/2012 OMSTÄLLNING 4Landsbygdsriksdagen tar form 4Tanka lokalt med bymackskarta 4Lanthandelsräddarna Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. OMSTÄLLNING SVERIGE 5. DE GODA EXEMPLEN 6. PÅ

Läs mer

Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för:

Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för: Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för: Ett hållbart samhälle Arbetstillfällen Produktutveckling Samarbetsorganisationen för Invandraföreningar i Uppsala

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI 6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TAFFAN *OHANSSON OCH.ILS'USTAV,UNDGREN $S & RORD %N AV %3/S VIKTIGASTE UPPGIFTER R OCH

Läs mer

Skolprogram från West Pride HT 2015 VT 2016

Skolprogram från West Pride HT 2015 VT 2016 Skolprogram från West Pride HT 2015 VT 2016 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er ett besök för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan har

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

3/2012 DAX FÖR LANDSBYGDSRIKSDAG. 4Gratis försäkring för byalag 4Sök vår utmärkelse 4Första träffen för byskoleprojektet. Hela Sverige ska leva!

3/2012 DAX FÖR LANDSBYGDSRIKSDAG. 4Gratis försäkring för byalag 4Sök vår utmärkelse 4Första träffen för byskoleprojektet. Hela Sverige ska leva! 3/2012 DAX FÖR LANDSBYGDSRIKSDAG 4Gratis försäkring för byalag 4Sök vår utmärkelse 4Första träffen för byskoleprojektet Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LANDSBYGDSRIKSDAGEN I BLEKINGE

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

PÄR STRÖM. Sex feministiska myter. Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund

PÄR STRÖM. Sex feministiska myter. Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund PÄR STRÖM Sex feministiska myter Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund Sex feministiska myter Sex feministiska myter Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund Pär Ström Pär

Läs mer