Barnperspektivet i miljö- och bygglovsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnperspektivet i miljö- och bygglovsnämnden"

Transkript

1 Barnperspektivet i miljö- och bygglovsnämnden En utredning om hur Mbn kan införa barnperspektivet i sina beslutsärenden Johanna Edestav Mars 2012 Dnr: Mbn KON

2 (14) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND Barnkonventionen Barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv SYFTE METOD REDOVISNING Handlingsplan för barn- och ungdomsarbete i Järfälla med anledning av FN:s barnkonvention Exempel från andra kommuner Strängnäs Trelleborg Borlänge Falun Södertälje Att arbeta praktiskt med barnkonventionen Sju framgångsfaktorer från barnombudsmannen ANALYS Barnperspektiv eller barnrättsperspektiv Barnkonsekvensanalys Implementering för vilka ärendetyper? Arbetsprocessen Höra barn Uppföljning SLUTSATSER OCH FÖRSLAG LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING...12 BILAGA

3 (14) SAMMANFATTNING Miljö- och bygglovsnämnden har beslutat att ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda hur nämnden ska föra in barnperspektivet i nämndens kommande beslutsärenden. FN:s barnkonvention är vägledande både när det gäller barnperspektivet och vilka åtgärder som kommunen behöver göra för att beakta barns och ungdomars trygghet och säkerhet. Järfällas, Strängnäs samt Botkyrkas lokala barnombud har sedan 2009 samarbetat för att ta fram förslag på barnkonsekvensanalyser. Det första förslaget är att göra en barnkonsekvensanalys inför beslut genom att svara på tre frågor. Detta förslag har införts av kultur- och fritidsnämnden och är det förslag som den lokala barnombudsgruppen rekommenderar. De andra alternativen är att endast svara på en fråga eller att tillsammans med det lokala barnombudet ta fram ett eget förslag som är anpassat till verksamheten. Denna utredning föreslår att införa det första förslaget från barnombudsgruppen fast med en ytterligare fråga. Utredningen föreslår att barnkonsekvensanalys görs inför alla beslutsärenden som beslutas av nämnden så att alla handläggare får in barnperspektivet samt för att se vilka ärenden där det är relevant. Rutiner bör tas fram med hur man ska jobba med barnperspektivet. Det kan vara bra att ha barnchecklistan i åtanke redan i början av ärendeprocessen för att ge möjlighet till barn och unga alternativt en utbildad person att komma med sina åsikter där det är av relevans. Det kan dock vara svårt att ta in barn och ungas synpunkter i alla ärenden som berör barn och unga utan det kan vara bra att börja med de ärenden där man kan se en direkt koppling i den mån det är möjligt. Det är sedan upp till nämnden att ha deras synpunkter i beaktandet vid beslut. Nämnden bör fundera över om det är barnperspektivet eller barnrättsperspektivet som man vill införa. Med barnrättsperspektivet tar man hänsyn till barnens rättigheter enligt barnkonventionen medan barnperspektivet innebär att vuxna sätter sig in i barnets situation och i beslut överväger om beslutet har en påverkan på barnet. Att inför beslut göra en barnkonsekvensanalys och svara på en barnchecklista är ett sätt att säkerhetsställa barnets rättigheter. 1. BAKGRUND Miljö- och bygglovsnämnden beslutade i oktober 2011 att ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda hur nämnden ska föra in barnperspektivet i nämndens kommande beslutsärenden.

4 (14) 1.1. Barnkonventionen Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. 1 Sverige anslöt sig till barnkonventionen Regering och riksdag antog en ny nationell strategi år 2010 för att stärka barns rättigheter och ersätter strategin som antogs år Syftet med strategin är att den ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter utifrån gällande lagstiftning. 2 FN:s barnkonvention är vägledande både när det gäller barnperspektivet och vilka åtgärder som kommunen behöver göra för att beakta barns och ungdomars trygghet och säkerhet. 3 Barnkonventionen ska stärka barnets värde och rättighet som samhällsmedborgare och brukare. Med barn avses varje människa som är under 18 år. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Barn ska alltså inte ta ställning till frågor som de inte har möjlighet att överblicka konsekvenserna av och barnets rätt att komma till tals måste vara underställd principen om barnets bästa. 4 Barnkonventionen består av 54 artiklar som säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Det är då viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. 5 Barnkonventionen följer fyra grundprinciper: Artikel 2: Varje barn, utan undantag har rätt att få ta del av sina rättigheter Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling ska säkerställas Artikel 12: Barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad Barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv Barnperspektivet innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation. Detta för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa. Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder. Dessa kan beröra ett enskilt barn eller en grupp av barn. 7 När beslutsfattare överväger om beslutet eller åtgärden berör barnet eller barnen har man ett barnperspektiv. Om åtgärden eller beslutet bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna som barn har enligt barnkonventionen. Att säkerhetsställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut innebär att ha ett barnrättsperspektiv hämtad Barnbokslut 2010, Trelleborgs kommun 3 Barn och ungdomar i samhällsplanering Kunskapsunderlag och handläggningsstöd för integrering av barnperspektivet i fysisk planering, 2007:3, Länsstyrelsen Blekinge län 4 Barn och ungdomar i samhällsplanering Kunskapsunderlag och handläggningsstöd för integrering av barnperspektivet i fysisk planering, 2007:3, Länsstyrelsen Blekinge län 5 hämtad hämtad hämtad Regeringskansliet, 2011, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

5 (14) Barnperspektivet och barnets perspektiv är inte samma sak. Barnets perspektiv är barnets egen berättelse och tolkning, medan barnperspektivet innebär en analys av barnets perspektiv (som görs av vuxna) i förhållande till rådande villkor SYFTE Syftet är att se hur miljö- och bygglovsnämnden (Mbn) kan föra in barnperspektivet i sina beslutsärenden och yttranden. 3. METOD I den här utredningen har flera personer inom olika typer av verksamheter, kommuner samt myndigheter kontaktats för att få en bred bild som möjligt av barnperspektivet och hur det kan tillämpas. Personerna som har kontaktats och intervjuats inom denna utredning är; Carin Hallstedt Idstam (lokalt barnombud, Järfälla kommun), Karin Seleborg (miljöchef, Järfälla kommun), Marika Jegréus (bygglovchef, Järfälla kommun), Ulla Eriksson (nämndsekreterare kultur- och fritidsförvaltningen, Järfälla kommun), Erika Larsson (stabchef Barn- och ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun), Helena Edvinsson (lokal barnombudsman Strängnäs kommun), Paki Holvander (kommunstrateg, Södertälje kommun), Ewa Hollén (lokal barnombudsman, Botkyrka kommun), Karin Jeppsson (samordnare barnkonventionen, Trelleborg kommun), Sophia Sundlin (Ungdomsombud, Kalmar kommun), Karin Hansson (nämndsekreterare miljönämnden, Falun kommun) samt Kenneth Ljung (utredare, Barnombudsmannen). Flera personer på socialförvaltningen i Järfälla har kontaktats i och med deras arbete med barnperspektivet. Dock är inget av det med i den här utredningen. Information har även hämtats från Internet från bl.a. barnombudsmannens hemsida och olika kommuners barnbokslut. 4. REDOVISNING Sedan 2009 har Järfällas, Botkyrkas och Strängnäs lokala barnombud samarbetat för att ta fram förslag på barnkonsekvensanalyser. Fem politiker från Järfälla har deltagit i detta. Förslagen är riktade till kommunstyrelsen och innefattar även förslag på antal verksamheter för införande av barnkonsekvensanalyser. Den här utredningen tar endast upp delarna av förslagen som handlar om formen på barnkonsekvensanalyserna. Den lokala barnombudsgruppen har kommit fram till tre förslag. 1. Det ena förslaget innebär att involvera barnen inför beslut som rör barn genom att i ärendehanteringssystemet infoga rubriken Barnkonsekvensanalys. Under rubriken finns en länk till tre frågor som berör barnets bästa: 1. Kommer beslutet att beröra barn och unga, nu eller i framtiden? 2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? 3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? 2. Det andra förslaget innebär en anpassning av frågeställningarna, som på ett enklare sätt kan utföras av verksamheterna. Den frågan som besvaras är endast: - Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? 9 hämtad

6 (14) 3. Det tredje förslaget innebär att verksamheterna i samråd med den lokala barnombudsmannen konstruerar förslag som är anpassat till respektive verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden (Kun) har infört det första förslaget i alla tjänsteskrivelser där det är av relevans. Barn- och ungdomsnämnden (Bun) gör barnkonsekvensanalyser i alla ärenden, men i de ärenden där det är särskilt relevant har de barnkonsekvensanalys som rubrik i tjänsteskrivelsen. Det använder sig inte av de tre frågorna i första förslaget utan gör egna bedömningar Handlingsplan för barn- och ungdomsarbete i Järfälla med anledning av FN:s barnkonvention Järfälla kommun har en Handlingsplan för barn- och ungdomsarbete i Järfälla med anledning av FN:s barnkonvention och är antagen av kommunfullmäktige och är ett av kommunens styrdokument. Syftet med handlingsprogrammet var att skapa en politisk policy med en genomtänkt strategi avseende barn- och ungdomsarbetet i kommunen. Med en policy som grund ges förutsättningar för att bättre tillgodose ett barn- och ungdomsperspektiv i den kommunala beslutsprocessen. Man kan därigenom tydliggöra att barns och ungdomars bästa måste vägleda alla nämnder och styrelser i deras arbete. 10 Två mål i handlingsprogrammet är att barn och ungdom i Järfälla skall ha och känna att de har inflytande, delaktighet och medbestämmande samt alla barn och ungdomar skall våga utnyttja sin rätt till inflytande, delaktighet och medbestämmande. En åtgärd till detta är att samtliga kommunala förvaltningar och enheter skall i konkreta verksamhetsplaner redovisa hur man förverkligar målen rörande barns och ungdomars inflytande, delaktighet och medbestämmande. Handlingsprogrammet ska vara en plattform för fortsatta diskussioner och åtgärder i de olika nämnderna. Det anger en grundsyn och vilka prioriteringar som måste göras. Programmet ska kunna genomföras inom givna budgetramar. Redovisning av vidtagna åtgärder och resultat ska årligen göras i nämndernas verksamhetsberättelser 4.2. Exempel från andra kommuner Strängnäs I Strängnäs kommun har plan- och byggenheten samt stadsmiljöenheten infört det första förslaget som den lokala barnombudsgruppen har tagit fram. Den lokala barnombudsmannen hjälper tjänstemännen med att kontakta barnen för att få deras synpunkter i olika ärenden. Barnkonsekvensanalyser görs inte på alla typer av ärenden Trelleborg I barnbokslutet för år 2010 har förvaltningarna i Trelleborg kommun fått svara på hur det under år 2010 har arbetat för att barnets bästa ska komma i främsta rummet samt 10 Handlingsprogram Barn- och ungdomsarbetet i Järfälla med anledning av FN:s barnkonvention, Dnr 1997/ Helena Edvinsson, lokal barnombudsman, Strängnäs kommun,

7 (14) hur de under 2010 har gått tillväga för att låta barn komma till tals i de frågor som berör dem. På första frågan har stadsbyggnadskontoret svarat att då det gäller ärenden där barn befaras kunna påverkas av utformningen, hörs berörda specialister och deras synpunkter vägs in innan beslut fattas. På andra frågan har de svarat att de vid större frågor försökt att på enklare sätt förklara processer och innehåll i sina dokument och planer, t.ex. gjordes en enklare sammanfattning på lättare svenska i översiktsplanen ÖP2010. Därtill arbetar stadsbyggnadskontoret i projektet med Trafikverket; Barn och unga i samhällsplaneringen. Trelleborgs kommun har även en barnchecklista som används i varierande grad mellan förvaltningarna/nämnderna. Barnchecklistan uppfattas av en del förvaltningar som bra och användbar arbetsmetod men för andra förvaltningar är det oklart hur den ska användas. 12 Trelleborgs samordnare för barnkonventionen anser att barnchecklistan behöver utvecklas och bli mer djupgående med frågor där svaren kräver mer motiveringar Borlänge I Borlänge har miljö- och byggnadsnämnden en utsedd ledamot som i varje planärende fört diskussioner om barnperspektivet samt även i en del bygglovärenden Falun I barnbokslutet för 2006 från Falun kommun kan man läsa att miljönämnden sedan 2005 har använt barnchecklistan som en särskild punkt på dagordningen och prövar ärendena på sammanträdet mot barnchecklistan. 14 Sedan årsskiftet 2011/2012 har man slutat med det eftersom barnchecklistan hastades förbi och blev slentrianmässigt behandlad. Barnperspektivet tas dock upp i de ärenden som berör barn Södertälje Barnchecklistan ska användas i alla beslut som fattas i alla nämnder, KS samt KF. Tyvärr fungerar det inte så bra som det är tänkt. Politikerna har dock möjlighet att återremittera ärenden som saknar barnchecklista. 16 Miljökontoret har i sin mall för tjänsteskrivelse infogat att under rubriken ärende så ska detta stycke inledas med om ärendet berör barn och i så fall på vilket sätt Att arbeta praktiskt med barnkonventionen Sju framgångsfaktorer från barnombudsmannen De faktorer som är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med barnkonventionen är: Ledningens entydiga stöd och engagemang Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument Utbildning och information Utgå från befintliga arbetsprocesser Ekonomiska och personella resurser 12 Barnbokslut 2010, Trelleborgs kommun 13 Barnbokslut 2010, Borlänge kommun 14 Barnbokslut 2006, Falun kommun 15 Karin Hansson, nämndsekreterare miljönämnden, Falun kommun 16 Paki Holvander, Kommunstrateg, Södertälje kommun, Välfärdsbokslut 2006, Södertälje kommun

8 (14) Dialog och erfarenhetsöverföring Uppföljning och utvärdering 18 Barnombudsmannen har skrivit ett faktablad på hur man praktiskt kan arbeta med barnkonventionen. Nedan följer utdrag från faktabladet utifrån de sju framgångsfaktorerna ovan. 19 Ledningens entydiga stöd och engagemang En avgörande faktor om arbetet med att införa barnperspektivet är förankring och engagemang hos både ledning och personal. Ledningen måste först inse att den har det yttersta ansvaret för att barnkonventionens bestämmelser beaktas i arbets- och beslutsprocesser. Ledningens uppgift är också att skapa förutsättningar för att arbetet med barnkonventionen ska kunna bedrivas inom organisationen. Ett grundligt förarbete som får bred förankring bland politiker, i förvaltningar och verksamheter skapar goda förutsättningar för att lyckas på lång sikt. I förankringsfasen är målet att få hela organisationen att verka mot samma mål. Många viktiga ställningstaganden görs i detta skede. Det är därför viktigt att avsätta tid för förankringsprocessen. Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument I förankringsprocessen ingår att de beslut som fattas kring barnkonventionen måste arbetas in i de centrala styrdokumenten för verksamheten. Kartläggningar av barns villkor är ett sätt att få svar på grundläggande frågor som man bör ställa sig både vid början av ett förändringsarbete och återkommande under arbetets gång. Det är viktigt att identifiera problem inom det område man arbetar och se över vad som behöver förändras. Man behöver också ta reda på vilka resurser som finns och hur de ska utnyttjas. Utbildning och information Genom att sprida information och utbilda medarbetare kan man också nå framgång. En grundförutsättning för förändringsarbete är att alla medarbetare är informerade om den nya målsättningen. De bör också få möjlighet att inhämta faktakunskap om barnkonventionens historia, innehåll och juridiska status. Medarbetarna bör även känna till vad det innebär att ha ett barnperspektiv i den egna verksamheten och de egna beslutsprocesserna. Utan en sådan förståelse kommer inte arbetet med att integrera ett barnperspektiv att kännas naturligt. Utgå från befintliga arbetsprocesser Genom att utgå från befintliga arbetsprocesser utnyttjas de resurser som organisationen redan har och belastningen på organisationen och den enskilde medarbetaren behöver inte bli så stor när man börjar arbeta med ytterligare ett perspektiv. Ekonomiska och personella resurser Att börja arbeta med ett nytt perspektiv kan innebära stora eller små förändringar beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Förändringarna kan komma att innebära kostnader till exempel för personal. Oavsett graden av förändring är det viktigt att ge medarbetarna tid att utveckla sitt arbete till att omfatta det nya perspektivet. Dialog och erfarenhetsöverföring Dialog och erfarenhetsöverföring är viktigt både inom organisationen och mellan olika organisationer. Genom att diskutera erfarenheter lär man av varandra och slip- 18 I myndigheternas uppdrag En undersökning av barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter, Barnombudsmannen rapporterar BR 2007:03 19 Att arbeta praktiskt med barnkonventionen, Faktablad från

9 (14) per göra om samma misstag, samtidigt som ämnet hålls levande och risken för att perspektivet glöms bort minskar. Det är också viktigt med samverkan och helhetssyn i arbetet med barnkonventionen. Arbetet kan många gånger effektiviseras genom samverkan. Samverkan bör ha en utgångspunkt i barns behov och en helhetssyn på barnet. Uppföljning och utvärdering Uppföljningar och utvärderingar visar hur barnperspektivet har beaktats och vilka effekter besluten verkligen har fått. Det är ett viktigt led när man ska formulera nya mål och arbetsmetoder. Väl fungerande organisationer gör redan idag uppföljningar och utvärderingar för att få kunskap om vilka effekter beslut har fått för barn och unga ANALYS Det är många ärenden i Mbn som på något sätt har en påverkan på barn och ungdomar. Som exempel kan nämnas den fysiska miljön i skolorna. Barnombudsmannen gjorde en undersökning år 2002 om Rätten att komma till tals. I den framkom att barn och unga inte är särskilt nöjda med skolans fysiska miljö. När det gäller toalettbesök svarade 21 procent att de alltid/ofta håller sig en hel dag och 20 procent att de ibland håller sig en hel dag. 21 Det kan samtidigt vara svårt att veta hur man ska införa barnperspektivet i vissa typer av ärenden och i många ärenden ska lagstiftning följas. En provomgång kan därför behövas med uppföljning och utvärdering efter förslagsvis ett år Barnperspektiv eller barnrättsperspektiv Nämnden bör fundera över om det är barnperspektivet eller barnrättsperspektivet som man ska införa. Att ha ett barnperspektiv menas att vuxna sätter sig in i barnets situation och att beslutsfattare överväger om beslutet eller åtgärden berör barnet eller inte. Medan barnrättsperspektiv innebär att man tar hänsyn till de rättigheter barn har enligt lag och barnkonventionen. Offentliga aktörer måste följa barnkonventionen eftersom Sverige har ratificerat barnkonventionen. Ett annat sätt att se på det är att barnperspektivet är mer subjektivt, det är de vuxnas syn på vad barn tänker. Barnperspektivet kan också vara otydligt vad man menar och med vems perspektiv man egentligen anser. Barnrättsperspektivet är mer objektivt eftersom man utgår från barnkonventionen och huvudprinciperna. Rättigheterna styr perspektivet. Att inför beslut göra en barnkonsekvensanalys och analysera utefter barnkonventionen är ett sätt att arbeta för barns rättigheter Barnkonsekvensanalys Miljö- och bygglovsnämnden bör överväga någon av de tre förslag som den lokala barnombudsgruppen har tagit fram. Fördelen med det första förslaget med att inför beslut göra en barnkonsekvensanalys genom att svara på tre frågor (barnchecklista) är att samtliga aspekter med utgångspunkt på barnens bästa och barnkonventionen tas upp. En annan fördel är att Kun redan har infört detta alternativ och man kan därmed ta lärdom av deras erfarenheter. Detta är även det förslag som de lokala barnombu- 20 Att arbeta praktiskt med barnkonventionen, Faktablad från 21 Vill man gå på toa ligger man illa till Om arbetsmiljön i skolan, Barnombudsmannen rapporterar BR2006:01

10 (14) den rekommenderar. Nackdelen är att förslaget kan uppfattas som komplicerat och tidskrävande av handläggarna. Det andra förslaget med endast en fråga är det förslag som på ett enklare sätt kan utföras av verksamheterna. Nackdelen är att man kan missa viktiga aspekter utifrån barnkonventionen. Det tredje förslaget med att anpassa förslaget till verksamheten tillsammans med det lokala barnombudet kan vara en fördel för att få barnperspektivet att kännas mer relevant för Mbn. Den här utredningen föreslår att införa det första förslaget (med vissa omformuleringar) med en barnchecklista (se bilaga) men att lägga till en ytterligare fråga nämligen; Vilka synpunkter/intressen har barn haft? Deras synpunkter tar man sedan med i tjänsteskrivelsen så att nämnden har dem i åtanke inför beslut och kan ta hänsyn till dem i den mån det är möjligt. I de övriga frågorna är det även viktigt att inte bara svara ja eller nej utan ett mer utförligt svar för att nämnden lättare ska kunna fatta ett beslut ur ett barnperspektiv. I vissa ärenden, exempelvis tillsynsärenden, är det dock svårt att kräva mer av verksamheterna än vad lagstiftningen kräver och det kan därför vara svårt att svara på barnchecklistan. I första frågan i barnchecklistan Kommer beslutet att beröra barn, nu eller i framtiden kan man därför kryssa i Barnperspektivet är reglerat i den lagstiftning som är underlag till beslutet. Om man inför en barnchecklista är det viktigt att handläggarna får utbildning på hur checklistan ska användas. I flera kommuner som har infört en barnchecklista används den inte i den utsträckning som man önskar vilket kan bero på okunskap på hur den ska användas. Barnombudsmannen har ställt frågor via enkäter till Sveriges kommuner. Det har visat sig att checklista är den metod som är vanligast för att pröva barnets bästa. Det finns både positiva och negativa uppfattningar om barnchecklistor. En del menar att de checklistor som finns används slentrianmässigt och i praktiken mest innebär en ökad arbetsbörda för berörd personal. Checklistor behöver anpassas utifrån den verksamhet där de ska användas. Det är också viktigt att checklistan blir en naturlig del av ett arbetssätt med att analysera konsekvenserna för barn och unga i beslutsprocesser. För att ett sådant arbetssätt ska få största möjliga effekt är det av stor vikt att samtliga aktörer får relevant information om och utbildning i hur och när metoden ska användas Implementering för vilka ärendetyper? Ett alternativ och som denna utredning förespråkar är att införa barnperspektivet i alla beslutsärenden som hanteras av nämnden genom att svara på en barnchecklista. I de ärenden där barn inte berörs svarar man nej på första frågan och inget mer. Detta gör att alla handläggare får med barnperspektivet i handläggningen av ärenden samt att man lättare ser i vilka ärenden som barnperspektivet är relevant. Ett annat alternativ är att göra det stegvis och endast för en del ärendetyper. Det kan man göra för t.ex. ärendetyper som inte är bunden till lagstiftning eller ärendetyper som inkluderar flera olika områden (miljöskydd, närmiljö och livsmedel) som anmälningsärenden. Även i yttranden av detaljplaner vore det bra att ha med barnperspektivet eftersom planärenden har stor påverkan på barn. 22 Från beslut till praktik Barnkonventionen i kommunala verksamheter, Barnombudsmannen rapporterar BR 2008:04

11 (14) Arbetsprocessen Om man beslutar sig att införa en barnchecklista behöver man få in en rutin på hur den ska användas samt när i ärendeprocessen man ska ta in den. Det är en fördel om man kan utgå från befintliga arbetsprocesser för att minimera en ökad arbetsbelastning för handläggarna. Det är bra om man har checklistan i åtanke redan i början av ärendeprocessen. Detta för att det bör finnas tid och möjlighet för barn att få komma med sina synpunkter i de ärenden där det är relevant. För detta krävs utbildning av handläggarna så att de får kunskap om hur man kan jobba med barnperspektivet. Det kan sedan räcka att jobba med barnchecklistan i samband med tjänsteskrivelsen. Rutiner bör dock tas fram där man bl.a. utreder när man ska ta in barnchecklistan. I tjänsteskrivelsen bör man ha en rubrik med barnkonsekvensanalys med slutsatsen från barnchecklistan och en hänvisning till den. Ett annat alternativ är att ha barnkonsekvensanalys som en särskild punkt på dagordningen och pröva ärendena på sammanträdena mot barnchecklistan. Ett ytterligare alternativ är att ha en utsedd ledamot som lyfter fram barnperspektivet i de ärenden där det är relevant. Nackdelen med dessa två alternativ är att barnperspektivet kommer in sent i processen och blir därför inte så genomarbetat samt att man inte har någon möjlighet att lyssna till barnen. Fördelen med alternativen är att man då får in politikerna i barnperspektivstänket samt minskar arbetsbelastningen för handläggarna Höra barn Om ett ärende berör barn är det viktigt att det finns riktlinjer i vilka typer av ärenden som barn ska ha möjlighet att få uttrycka sina åsikter. Detta är kopplat till artikel 12 i barnkonventionen och är den som brukar vara svårast att införa. Det kan vara svårt att lyssna till barnen i alla ärenden som berör barnen. Många ärenden berör barn på något sätt men har inte alltid en direkt koppling som exempelvis installation av eldstad och luftvärmepump. Till en början bör man lyssna till barnen i de ärenden som har en direkt koppling till barn. När det gäller bygglovsärenden är därför ett alternativ att ta in barn och ungas synpunkter i ärenden gällande allmänna byggnader. Man bör ta fram rutiner där man ser över vilka typer av ärenden som det är möjligt att lyssna till barn. Ett sätt att ta in barns synpunkter är att mejla till elevråden i kommunen. Järfällas barnombud kan se en nackdel med detta då man inte kan veta om det är barnen som svarar på frågan eller om det är en vuxen. Kontakt kan även tas med Järfällas ungdomsråd. Har man ingen möjlighet att fråga barn och ungdomar får man fråga utbildade lärare eller personer som har god kännedom om barn och dess utveckling, som det lokala barnombudet. Det lokala barnombudet kan även fungera som en kontaktperson mellan handläggare och barnen. I Kun är det genom Järfällas ungdomsråd som ungdomar från högstadiet och upp till gymnasiet kan framföra sina synpunkter på nämndärenden och i möte med förvalt-

12 (14) ningschefen. När det gäller yngre barn har de exempelvis kommit med förslag till utsmyckningen av simhallen genom teckningar Uppföljning Efter ett år bör nämnden göra en utvärdering för att se hur man kan gå vidare. Det man bör utvärdera är: I hur stor andel av alla tjänsteskrivelser har en barnkonsekvensanalys gjorts? Har man säkerhetsställt barnens rättigheter i beslut? Inför hur många beslut har man lyssnat på barnen? Hur har barnchecklistan fungerat för handläggarna? Har det hållits utbildning? Diskuteras barnperspektivet under sammanträdena? I vilka typer av ärenden är barnperspektivet relevant? Finns det några rutiner som bör ändras eller införas för att kunna arbeta med barnperspektivet? 6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Det finns många olika sätt och vägar att föra in barnperspektivet. Det är svårt att veta innan vilket sätt som är bäst. Det kan även vara svårt att veta hur man ska ta in perspektivet i vissa typer av ärenden. Därför kan det vara bra att göra en provomgång i ett år och sen göra en utvärdering för att se hur man ska fortsätta. Av de tre förslagen som den lokala barnombudsgruppen har tagit fram föreslår denna utredning att nämnden inför det första förslaget med en barnchecklista men med fyra stycken frågor (se bilaga). Denna utredning föreslår även att nämnden inför dessa frågor i alla beslutsärenden som hanteras av Mbn så att alla handläggare får med barnperspektivet samt för att se i vilka ärenden där barnperspektivet är relevant. Det är viktigt att handläggarna samt politiker utbildas i barnkonventionen samt hur barnchecklistan ska användas. Om det inte finns någon förståelse för barnkonventionen kommer införande av barnperspektivet inte att kännas naturligt. I flera kommuner används inte barnchecklistan i den utsträckning som man hade önskat vilket bl.a. kan bero på för lite kunskap om hur den ska användas. Man bör även ta fram rutiner för hur man ska arbeta med barnperspektivet och barnchecklistan. Den här utredningen rekommenderar att man har barnchecklistan i åtanke redan från början av ärendeprocessen. Detta för att se till barns bästa i den mån det är möjligt samt för att det bör finnas tid och möjlighet för barn och unga alternativt utbildad person/er att få komma med sina synpunkter i de ärenden där det är relevant. Ett alternativ är att ha det lokala barnombudet som en kontaktperson mellan barn och handläggare. Det kan dock vara svårt att ta in barn och ungas synpunkter i alla ärenden som berör barn. Till en början bör man lyssna till barnen i de ärenden som har en direkt koppling till barn och unga, exempelvis allmänna byggnader vid bygglovsärenden. Det är sedan upp till nämnden i sina beslut att beakta dessa synpunkter i den mån det är möjligt. 23 Ulla Eriksson, nämndsekreterare kultur- och fritidsförvaltningen,

13 (14) 7. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING Barnombudsmannen, Faktablad, Att arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnombudsmannen rapporterar, Från beslut till praktik Barnkonventionen i kommunala verksamheter, BR 2008:04 Barnombudsmannen rapporterar, I myndigheternas uppdrag En undersökning av barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter, BR2007:03 Barnombudsmannen rapporterar, Vill man gå på toa ligger man illa till Om arbetsmiljön i skolan, BR2006:01 Borlänge kommun, Barnbokslut 2010 Falun kommun, Barnbokslut 2006 Järfälla kommun, Handlingsprogram Barn- och ungdomsarbetet i Järfälla med anledning av FN:s barnkonvention, Dnr Kst 1997/146 Länsstyrelsen Blekinge län, Barn och ungdomar i samhällsplaneringen - Kunskapsunderlag och handlingsstöd för integrering av barnperspektivet i fysisk planering, 2007:3 Regeringskansliet, 2011, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Rädda Barnen, Alla barn har samma rättigheter, hämtad Södertälje kommun, Välfärdsbokslut 2006 Trelleborgs kommun, Barnbokslut 2010 Västra Götalandsregionen, Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv, hämtad

14 (14) BILAGA 1 BARNCHECKLISTA Barnchecklista för miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun skall upprättas vid beredning av alla beslutsärenden som går till nämnden. Ansvarig nämnd: Datum: Handläggare: DNR: Ärende: 1. Kommer beslutet att beröra barn, nu eller i framtiden? Ja Nej På vilket sätt? Barnperspektivet är reglerat i den lagstiftning som är underlag till beslutet Om ja fortsätt med fråga 2, 3 och ev. 4. Det är viktigt att även svara på På vilket sätt/varför inte? för att nämnden lättare ska kunna fatta beslut ur ett barnperspektiv. 2. Innebär beslutet att barns bästa beaktas? Ja Nej På vilket sätt/varför inte? 3. Har barn fått uttrycka sin mening? Ja Nej På vilket sätt/varför inte? 4. Vilka synpunkter/intressen har barn haft? 5. Analys/slutsats: Analysen överförs till tjänsteskrivelsen Mer information om barnkonventionen:

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i Jönköpings kommun. Stadskontoret

Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i Jönköpings kommun. Stadskontoret Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i Jönköpings kommun Stadskontoret Jönköpings kommun Oktober 2012 Första upplagan Ansvarig projektledare: Lena Lück, demokratisamordnare, Jönköpings

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

BARNRÄTTSPILOT BARNETS BÄSTA. - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BÄSTA HÄLSA

BARNRÄTTSPILOT BARNETS BÄSTA. - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BÄSTA HÄLSA BARNRÄTTSPILOT - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland BÄSTA HÄLSA BEHOV BARNPERSPEKTIV RÄTTIGHETER RESPEKT MÄNNISKOVÄRDE SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BARNETS BÄSTA

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder Redovisning av regeringsuppdrag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta

Läs mer

Det handlar om demokrati

Det handlar om demokrati Det handlar om demokrati Hur gör man barn delaktiga i politiska beslut? Barnkonventionen ger barn rätt till inflytande över beslut som rör dem men hur ska det se ut, etiskt och praktiskt? På många håll

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem Michael Ahlström micah518@student.liu.se - Georgina Figueroa Rodriguez geofi934@student.liu.se - David Hedlund davhe914@student.liu.se Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Litteraturöversikt. Barnperspektiv 2004-2008

Litteraturöversikt. Barnperspektiv 2004-2008 Litteraturöversikt Barnperspektiv 2004-2008 Hjördis Gustafsson dec 2008 1 Litteraturöversikten om barnperspektiv i socialt arbete kompletterar två tidigare översikter från 2000 och 2003. Denna gäller litteratur

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

Barnkonsekvensanalys Nedläggning av Enavallens förskola och överflyttning till Nya Munksundsskolan

Barnkonsekvensanalys Nedläggning av Enavallens förskola och överflyttning till Nya Munksundsskolan Skolförvaltningen Eva Stenberg och Anna Wilson 2014-10-27 Barnkonsekvensanalys Nedläggning av Enavallens förskola och överflyttning till Nya Munksundsskolan 1 Sammanfattning I november 2013 fattade kommunfullmäktige

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer