Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum Handläggare Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK Sammanfattning Med utgångspunkt i en organisationsutredning genomförd av PwC, samt med stöd av styrelsen för MSO AB föreslås att ett aktiebolag, Malmö Live AB, bildas med uppdrag att ansvara för all programverksamhet i konserthuset. Bolaget ska också tillsammans med Clarion Hotel & Congress Malmö Live etablera ett samverkansforum på exekutiv och operativ nivå för samsyn och en god samverkan mellan parterna rörande all verksamhet inom Malmö Live samt också svara för att Malmö Live blir en tillgång för hela Malmös evenemangs- och besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt företag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ett aktiebolag föreslås inrättas med uppdrag att svara för all programverksamhet i konserthuset samt för samverkan med övriga verksamhetsansvariga inom Malmö Live-anläggningen och även med den övriga lokala och regionala evenemangs- och besöksnäringen, att uppdra åt stadskontoret att återkomma med förslag till bolagsordning och ägardirektiv som anger stadens uppdrag till bolaget i enlighet med vad som anförs i ärendet, samt att uppdra åt stadskontoret att återkomma med förslag om finansiering och budget för Malmö Live-projektets verksamhet under Beslutsunderlag Remissvar från Malmö Symfoniorkester Intervjupersoner Malmö Live PM om organisation för Malmö Live G-Tjskr / KS / Malmö Live organisation / Dnr STK Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

2 Ärendet Den 5 februari 2014 överlämnades till kommunstyrelsen en utredning av PriceWaterhouseCoopers PwC om hur verksamheten i Malmö Live bör organiseras. Kommunstyrelsen uppdrog till stadskontoret att återkomma med ett förslag om organisationens form, inriktning och ekonomi. Kommunstyrelsen gav dessutom MSO AB möjlighet att yttra sig över utredningen. 2 (5) Med utgångspunkt i PwC:s utredning redovisar stadskontoret nu ett slutligt förslag om Uppdrag och organisation för verksamheten i Malmö Live. PWC:s utredning Den organisationsutredning som PwC genomfört har vuxit fram ur intervjuer med ett 25-tal personer (Se bilaga) samt träffar med projektledningen och styrgruppen för Malmö Live och även med hänvisning till två på olika sätt framgångsrika jämförelseobjekt; SouthBank Centre i London och Hong Kong Cultural Centre. Förutsatt att stor kraft kommer att läggas på att utveckla en god samverkanskultur föreslår PwC att ett samlat aktiebolag bildas för all verksamhet i konserthuset, Malmö Live AB. Detta medför att Malmö Symfoniorkester AB uppgår i och ersätts av Malmö Live AB med innebörd att också Malmö Symfoniorkester (orkestern som sådan) ingår som en verksamhetsdel i detta nya aktiebolag. Malmö Live AB ansvarar också för att etablera en samsyn och god samverkan med Clarion Hotell & Kongress Malmö Live för att stärka utvecklingspotietial, konkurrenskraft och attraktivitet för Malmö Live som en helhet. Här föreslår PwC att mellan Malmö Live AB och Clarion Hotel & Congress Malmö Live inrättas ett samverkansforum på två nivåer, dels exekutiv strategisk samverkan, dels operativ samverkan. Vidare måste anläggningen fungera i ett lokalt/regionalt perspektiv till gagn för hela den samlade evenemangs- och besöknäringen och kulturlivet i Malmö och Öreundsregionen. Organisationsbilden nedan pekar på behovet av ett strategiskt regionalt samverkansforum. Detta kan i viss mån utgöras av det befintliga Destinationssamverkan AB där såväl Malmö Live AB som Clarion Congress & Hotel Malmö Live bör delta och agera i samverkan med den övriga lokala/regionala evenemangs- och besöksnäringen.

3 3 (5) PwC föreslår vidare en struktur med fyra ansvarsområden, Symfoniorkestern, Arrangmang, Kulturpolitiskt utbud samt Meetings (Mötesplatsen), som framgår av bilden ovan. Dessa olika delar leds var och en av konstnärliga ledare med kunskap, erfarenhet och engagemang inom sitt område men också med ett engagemang och ett ansvar för det som gemensamt ska skapas. Malmö Live AB leds av en VD som bär det yttersta ansvaret för att det samlade utbudet blir i linje med de höga ambitioner som staden har för verksamheten. MSO AB:s yttrande Malmö Symfoniorkester AB stödjer förslaget om ett gemensamt aktiebolag - Malmö Live AB - för den samlade verksamheten i konserthuset. Man instämmer också i utredningens påpekande om att snarast möjligt upprätta ett samarbetsorgan för att skapa en samsyn mellan ledningen för Clarion och ledningen för Malmö Live och tillsammans klargöra den exekutiva gruppens uppgifter och arbetssätt. Malmö Symfoniorkester AB betonar vidare att Malmö Live nu är inne i en övergångsfas men att framdriften idag sker på flera plan och i olika grupperingar och att därför risken för dubbelkommando är stor. I yttrandet föreslås att bolagets ledningsteam får ansvaret att fullt ut genomföra utvecklingen av bolaget. Detta ledningsteam kan hantera den exekutiva strategiska samverkan, leda programutformningen, leda övergången till en mer kundorienterad roll samt utveckla den tekniska personalen. På detta sätt tillvaratas de resurser, nätverk och erfarenheter som finns uppbyggda och nu även är under utveckling. Detta menar man borde vara det mest fördelaktiga alternativet för Malmö stad. Stadskontorets synpunkter och förslag Kongressanläggningen som resurs för hela besöksnäringen Stadens grundläggande syfte med Malmö Live-projektet att genom en ny kongressanläggning

4 stärka den lokala och regionala besöksnäringen - måste vara en första utgångspunkt när en ledningsorganisation för Malmö Live ska utformas och bemannas. Det kan inte nog betonas att kongressanläggningen (och konserthuset) i Malmö Live ska vara en tillgång för hela Malmös besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt bolag, Clarion Hotel & Congress Malmö Live. 4 (5) Detta ska också kunna ses omvänt, genom att stadens allmänna attraktionskraft är en viktig tillgång och en angelägenhet att vårda också för kongressbolaget för att kunna nyttjas i sin värvning av kongresser till Malmö Live. Detta innebär att parterna i Malmö Live av eget intresse bör ta del i bl. a den verksamhet som den lokala besöksnäringen driver tillsammans med Malmö stad i Destinationssamverkan Malmö AB. Samverkansforum med kongressbolaget Kravet på samsyn och en vilja till samverkan gäller också inom själva Malmö Live-anläggningen. Genom sambruk av lokaler, servicefunktioner och andra faciliteter mm., kan konserthuset och kongressverksamheten ömsesidigt tillgodogöra sig synergieffekter som t ex ger möjlighet att genomföra stora kongresser respektive kulturfestivaler mm. i en permanent inredd samlad anläggning av en storlek som inte kan ha många motsvarigheter i Sverige, Skandinavien och norra Europa. Detta kräver ett välorganiserat samverkansforum för samsyn och koordinering mellan konserthuset och kongress/hotellanläggningen, lämpligen uppdelat i dels Exekutiv strategisk samvekan för strategiska frågor av ledningskaraktär, dels Operativ samverkan. för frågor som direkt berör den operativa verksamheten. Ett samlat aktiebolag för konsertverksamheten Också inom konserthusets egna verksamheter är samverkan och vilja till utbyte mellan de olika programområdena och musikgenrerna en avgörande framgångsfaktor. En gemensam vision för programutbudet förutsätter, som både PwC och MSO:s styrelse fastslår, en samlad ledning för ett aktiebolag som ska svara för konserthusets alla verksamhetsdelar. Stadens uppdrag till Malmö Live AB Stadskontoret föreslår med utgångspunkt i PwC:s utredning att bolagets programuppdrag översiktligt ska inriktas på programområdena - Symfoniorkestern, Arrangemang, Kulturpolitiskt utbud, och Mötesplatsen. Det måste dock poängteras att detta inte innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ställning till bolagets detaljorganisation med avdelningar och enheter. Detta är en uppgift för den kommande bolagsledningen. Staden ska däremot definiera bolagets uppdrag och programinriktning som ska komma till uttryck i de ägardirektiv som kommunfullmäktige tar ställning till i samband med det formella bolagsbildandet. Symfoniorkestern intar naturligtvis en särställning redan genom att ha sin fasta arbetsplats i konserthuset. Orkestern kommer med säkerhet att prägla förhållandena både på och vid sidan om scenen genom sina höga konstnärliga ambitioner och sin redan självklara position i programutbudet. Det nya bolaget ska ha som given uppgift att ge orkestern bästa möjliga förutsättningar för att dessa höga ambitioner ska kunna infrias både konstnärligt och publikt. Samtidigt är stadens syfte med Malmö Live långt bredare och kan inte relateras till verksamheten i det nuvarande konserthuset som i huvudsak består av orkesterns egna konserter och därutöver lokaluthyrningar till externa arrangörer när konsertlokalen inte nyttjas av orkestern.

5 5 (5) Det nya bolaget ska bryta ny mark, både vad gäller programverksamhet och publikbredd. ( en programverksamhet som har god förankring och bredd genom en mångfald av olika musikgenrer mm. ). Detta innebär att bolaget, åtminstone under några inledande versamhetsår, måste sätta ett särskilt fokus på de idag mindre utvecklade programdelarna som i PwC:s utredning översiktligt blev benämnda Arrangemang, Kulturpolitisk utbud och Mötesplatsen. För att kunna utveckla Malmö Live som mötesplats med en medvetet breddad genreinriktning, som går långt utöver att adminstrera uthyrning, krävs en uppbyggnad av nya kompetenser och ett nätverksbyggande mot de arrangörer och artister som svarar för just dessa ytterligare programområden. Mötesplatsen De frågor som ställts angående programuppdraget Mötesplatsen har resulterat i en mera fördjupad argumentering där PwC vidhållit att arbetet att etablera Malmö Live som en allmän träffpunkt och mötesplats absolut bör definieras som ett tydligt angivet eget ansvars- och programområde, inte läggas in i något av de övriga. Här lyfter man fram den ursprungliga målsättningen att Malmö Live ska vara väl integrerad med stadens övergripande strategier. Detta innebär att anläggningen måste vara en resurs i stadens arbete för delaktighet och social hållbarhet. Utan ett särskilt uttalat ansvar för arbetet att göra anläggningen till en mötesplats också utöver föreställningarna i konsertsalarna - är risken uppenbar att foajéer och öppna ytor reduceras till transportsträckor på vägen in till de egentliga arrangemangen i konsertsalarna. Detta står också klart efter kontakterna med Southbank Centre som på ett övertygande sätt visat att bygget av en mötesplats inte låter sig göras utan ett planerat och organiserat arbete inom ett särskilt ansvarsområde. Uppdrag om bolagsbildande Slutligen föreslås stadskontoret få i uppdrag att i enlighet med den inriktning och de uppdrag som angivits för det kommande Malmö Live AB utforma förslag till bolagsordning med stadens ägardirektiv, samt återkomma med förslag om finansiering och budget för Malmö Liveprojektets verksamhet under Projektets kostnader för 2015 beaktas i det kommande budgetarbetet. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

6 Aktör Person Befattning Malmö stad Katrin Stjerfeldt Jammeh KSO Stefan Lindhe Kommunalråd Ilmar Reepalu Tidigare KSO Ola Melin Avdelningschef och stadsträdgårdsmästare Kerstin Gustavsson Gatudirektör Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Johan Hermansson Turistdirektör Ditte Nielsen Producent, Malmö stad Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör MSO Birgit Hansson ordförande MSO Per-Ola Nilsson VD MSO Meta Alm Planeringschef, MSO Dragan Buvac Tidigare VD MSO Clarion Choice Peter Ek Director of Sales Choise Katalin Paldeak VD Choise Hotels (korrespondens via mali) Skanska Gunnar Hagman Affärsutvecklingsdirektör Region Skåne Bodil Roswall Näringslivschef / VD Business Region Skåne Aktörer i branschen Martin Martinsson VD, Musik i Syd Karin Mårtensson VD, Malmö Arena Lasse Larsson VD, Malmömässan Bengt Hall Teaterchef Malmö Opera John Monhart Ordförande, Destinationssamverkan Malmö AB Julius Malmström VD, Julius Biljettscervice Molly Jacksson Ms Linus Fung Dep Chief Executive, Southbank Centre Chief Manager, Hong Kong Cultural Centre

7 Malmö stad Stadskontoret Uppdrag och organisation fo r verksamheten i Malmo Live 1. Utredningsuppdraget PriceWaterhouseCoopers PwC har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört en utredning med förslag om hur verksamheten i Malmö Live bör organiseras. Utredningen överlämnades till kommunstyrelsen den 5 februari 2014 som uppdrog till stadskontoret att utifrån utredningen och synpunkter från projektets politiska styrgrupp mfl. återkomma till kommunstyrelsen med ett slutligt förslag om organisationens form, inriktning och ekonomi. Kommunstyrelsen gav dessutom MSO AB möjlighet att yttra sig över utredningen. Utredningsuppdraget definieras enligt följande (KS AUII ): Centralt för utredningsuppdraget gäller att organisationen ska motsvara de höga ambitioner som staden har för Malmö Live-projektet som mötesplats med en programverksamhet som har god förankring och bredd genom en mångfald av olika musikgenrer mm. Verksamheten och dess ledning måste vara väl integrerad med stadens övergripande strategier för utveckling av stadens attraktionskraft för hållbarhet och tillväxt. Organisationen ska vidare kunna utveckla incitament som främjar en innovativ och kreativ miljö för de olika aktörer, interna och externa, som ska vara verksamma i konserthuset. Man ska dessutom ha förmåga att upprätta en dynamisk samverkan med andra verksamhetsdelar i anläggningen, framför allt kongressverksamheten. Detta förutsätter en god förståelse för de villkor och marknadsförutsättningar i övrigt och som gäller för den kommersiella kongress- och evenemangsnäringen. 2. PwC:s utredning Det förslag som PwC redovisar har vuxit fram ur intervjuer med ett 25-tal personer (Se bilaga) med kunskap och erfarenhet om verksamhetsområdet eller som har direkt anknytning till de kommande verksamheterna i anläggningen.

8 2 (11) Man har vidare genomfört träffar med projektledningen för Malmö Live och dess styrgrupp och även studerat två på olika sätt framgångsrika jämförelseobjekt; SouthBank Centre i London och Hong Kong Cultural Centre. Southbank Centre och Hong Kong Cultural Centre Southbank Centre är ett kulturanläggning i London som består av flera byggnader med konsertsalar och andra verksamheter som samordnas inom en gemensam organisation. Anläggningen ligger vid Themsens södra strand och även strandpromenaden utnyttjas för arrangemang och aktiviteter av olika slag. Hög tillgänglighet är en bärande ambition för hela anläggningen vilket bl. a innebär generösa öppettider, caféer och restauranger med skiftande inriktning och prisnivåer, fri tillgång till WiFi, en möblering i allmänna ytor och foajéer som inbjuder till såväl arbetsmöten som avskilda läshörnor, spontana träffar och umgänge. Här genomförs också olika mindre arrangemang på foajéscener och aktiviteter som lyssnar- och bokcirklar och samtalsgrupper mm. Anläggningen har i bästa mening blivit en offentlig plats (public space) för Londonborna där man möter kultur, och där besökaren också kan vara en del och medverkande i de akiviteter som pågår. Hong Kong Cultural Centre HKCC:s vision är att vara the premium arts centre in Asia commensurate with Hong Kong s development as a world-class city and events capital. Här betonas framförallt artistiska kvaliteter och meriter. Också denna anläggning har en prestigfull placering men som inte utnyttjas på det sätt som sker på Soutbank Centre. Enligt PwC står skillnaden mellan Southbank Centre och HKCC framförallt att finna i deras olika visioner. Medan Southbank Centre strävar efter att vara inspiring, så strävar HKCC efter att vara premium. Man siktar med andra ord mot olika mål utifrån sin skilda syn på besökaren och på vad man önskar uppnå i kontakt med denna. På Southbank medskaparen, i Hongkong den kvalitetsmedvetne åskådaren. Intervjuer Resultatet av PwC:s intervjuer kan sammanfattas i nedanstående slutsatser. Alla berättar ungefär samma story, väl i linje med den grundläggande idén men var och en bokar och planerar i stor utsträckning sin verksamhet utifrån sina specifika krav och förutsättningar vilket innebär stor risk för suboptimering, trots delad idé i berättelsen. Det behövs och brådskar med att inrätta ett gemensamt strategiskt beslutsforum för diskussion, kreativitet och beslut mellan den del som Malmö stad ansvarar för och den del som Clarion Hotel & Congress Malmö Live ansvarar för. Det finns frågor kopplade till praktisk tillämpning som måste lösas för att bygga Malmö Live och minimera krockar etc. dessa bör lösas och

9 3 (11) diskuteras i detta forum. Det behöver finnas en organisation som verkligen driver tillkomsten av ett stort musikaliskt och kulturellt utbud och mötet (i konsertsalar, på gemensamma ytor och utanför huset) på hög nivå och inkluderande former som gör att det finns en anledning att komma dit. Det är viktigt att utan historiska bindningar bryta personifiering våga tänka nytt utifrån vad som skall skapas. Att varumärket byggs i alla dimensioner från utbud, öppenhet till gatunamn, pris på kaffe och kaka, definition av varumärkets huvudrubrik Live, Malmö Live, samt under rubriker Clarion Live, Concert Live, etc. Att Malmö Live är en del av en helhet i besöks- och upplevelsenäringen det finns ett vidare perspektiv och affärsmodellen måste vara tydlig, transparent och marknadsmässig. Vision och strategiskt perspektiv på Malmö Live PwC konstaterar att visionen för Malmö Live innehåller både en förväntan om ett omfattande utbud med hög artistisk kvalitet och en vision om en öppen, attraktiv och händelserik träffpunkt där mycket händer, en kontaktyta för kulturintresserade och kongressbersökare samtidigt som det ska vara en mötesplats med caféer och restauranger och sittgrupper för mer eller mindre spontana möten. För att lyckas krävs enligt PwC en koordinering på tre geografiska nivåer; samverkan inom platsen Malmö Live mellan kongressarrangemang och kulturarrngemang lokal samverkan i Malmö med det övriga lokala kulturlivet och den övriga lokala besöksnäringen ett regionalt perspektiv utifrån regionens förutsättningar och förväntningar inom event- och upplevelsebranschen i hela Öresunsregionen. Organisationsförslag för Malmö Live Utredningsuppdraget har enligt PwC inneburit att besvara två grundläggande frågor; Hur ska verksamheten organiseras? Hur samverkar parkterna?. Tanken om ett samlat bolag som ägs av parterna gemensamt har avfärdats tidigt i utredningsarbetet eftersom man enkelt kunnat konstatera att detta med stor sannolikhet leder till styrningsproblem och en svårlöst ägarfråga. Förutsatt att en god samverkanskultur kan utvecklas föreslår PwC att ett samlat aktiebolag bildas för all verksamhet i konserthuset. Detta medför att Malmö Symfoniorkester AB uppgår i och ersätts av Malmö Live AB med innebörd att

10 4 (11) också Malmö Symfoniorkester (orkestern som sådan) ingår som en verksamhetsdel i detta nya aktiebolag. Förslaget att all verksamhet samlas i ett gemensamt aktiebolag utgår från att PwC i intervjuerna kunnat konstatera att det, trots mångas goda intentioner, finns en uppenbar risk att de olika musikinriktningarna i sin egen verksamhetsplanering och konkreta handlande agerar utan den samsyn och samverkan som är nödvändig för att kunna ta vara på de möjligheter till synergier och dynamik som kan utvecklas genom samverkan och utbyte. Malmö Live AB ansvarar också för att etablera en samsyn och god samverkan med Clarion Hotell & Kongress Malmö Live för att stärka utvecklingspotietial, konkurrenskraft och attraktivitet för Malmö Live som en helhet. Här föreslår PwC att ett samverkansforum inrättas mellan Malmö Live AB och Clarion Hotel & Congress Malmö Live på två nivåer, dels exekutiv strategisk samverkan, dels operativ samverkan. Detta parternas gemensamma forum bör komma till stånd snarast. I Exekutiv strategisk samverkan fattas de beslut som är av mera långsiktig och framtidsinriktad karaktär. Här ingår minst VD för Malmö Live AB samt VD för Clarion Hotel & Congress Malmö Live, samt ytterligare några strategiskt viktiga personer. PwC menar att denna grupp bör vara liten och snabbfotad, dvs runt 4-5 personer. Detta är ett medvetet strategiskt samarbete för att förverkliga den gemensamma och delade idén, men som även kan resultera i hantering av praktiska frågor av strategisk betydelse. I Operativ samverkan sker det utbyte som är relaterat till faktiska situationer och en pågående verksamhet i anläggningen och som antingen berör eller påverkar den andre parten, eller förutsätter båda parters medverkan. Minst lika viktigt är att anläggningen fungerar i ett lokalt/regionalt perspektiv till gagn för hela den samlade evenemangs- och besöknäringen och kulturlivet i Malmö och Öreundsregionen. Organisationsbilden pekar på behovet av ett strategiskt regionalt samverkansforum. Detta kan i viss mån representeras av det befintliga Destinationssamverkan AB där såväl Malmö Live AB som Clarion Congress & Hotel Malmö Live bör delta och agera i samverkan med den övriga lokala/regionala evenemangs- och besöksnäringen. Se följande organisationsskiss.

11 5 (11) PwC:s organisationförslag en närmare beskrivning Utgångspunkt för PwC:s organisationsförslag är de krav på leverans som Malmö stad har ställt på bolaget: Vad ska bolaget prestera? Vilket musikaliskt och kulturellt utbud, vilka händelser och vilka förutsättningar för mötesplatsen skall bolaget åstadkomma? Enligt PwC måste de enskilda delarna i stadens uppdrag till Malmö Live AB komma till uttryck genom ett antal specificerade ansvarsområden. PwC föreslår en struktur med fyra deluppdrag och motsvarande fyra ansvarsområden, Symfoniorkestern, Arrangmang, Kulturpolitiskt utbud samt Meetings/Mötesplatsen, som framgår av bilden ovan. Dessa olika delar leds var och en av konstnärliga ledare med stor kunskap, erfarenhet och engagemang inom sitt område men också med ett engagemang och ett ansvar för det som gemensamt ska skapas. Malmö Live AB leds av en VD som bär det yttersta ansvaret för att det samlade utbudet blir i linje med de höga ambitioner som staden har för verksamheten. Ledningen för Malmö Live AB består av minst VD och dessa konstnärliga ledare. Här sker samordning, utveckling och innovation inom Malmö Live AB. Symfoniorkestern Inom området Symfoniorkester finns det mesta på plats redan idag, i form av Malmö Symfoniorkester dvs orkestern, för att leverera ett symfoniskt utbud av högsta kvalitet. Även om denna ansvarsdel i huvudsak redan är på plats krävs en strategi för hur orkestern, dess enskilda musiker och programutbudet kan

12 6 (11) utvecklas inom ramen för det sammanhang med andra de aktörer inom Malmö Live som man nu får möjlighet till utbyte med. Arrangemang Området Arrangemang ska enligt PwC:s förslag skapa ett brett musikaliskt utbud utöver det symfoniska. Det handlar om allt från pop, rock, jazz, hip hop etc, och till stor del arrangemang som genomförs på kommersiella villkor. En viktig uppgift blir att bygga kontakter och svara för en genre- och branschkännedom om artister som kan representera denna bredd i programutbudet. Kulturpolitisk utbud Området Kulturpolitiskt utbud svarar för arrangemang inom ramen för stadens utalade kultupolitiska ambitioner och där ibland avsaknad av egen kommersiell bärkraft kan kräva offentlig/kommunal (del-)finanisiering. Här kan man även tänka sig andra scenkonstformer som dans och teater, film, ofta i samarbete med andra kulturinstutitioner. Mötesplatsen Området Mötesplatsen ( Meetings ) ska enligt PwC ha sitt främsta fokus på att skapa en attraktivitet i anläggningen som träffpunkt och mötesplats. Detta ska ske med hjälp av en god infrastruktur genom möblering, gratis WiFi, anpassat café- och restaurangutbud, samt flexibla foajéscener för ett utbud utöver det ordinarie programmet i konsertsalarna. Fokus är således inte arrangemangen i konsertsalen eller i kongressalen utan aktiviteter och möten som sker i mellanrummen / foajéerna /utomhus. Stödfunktioner mm Det finns idag funktioner inom Malmö Symfiniorkester AB som också kommer att behövas inom Malmö Live AB. Det handlar om teknik, marknad, försäljning, biljettesystem, administration/hr mm. Hur detta ska utformas i detalj är en fråga för den kommande ledningen för Malmö Live AB och sannolikt en fråga som också bör läggas fast av ledningen för Malmö Live AB och Clarion Hotel & Congress Malmö Live i samarbetsavtal och genom verläggningar i det gemensamma forat för exekutiv strategisk samverkan. Åtgärd i det korta perspektivet En väl fungerande anläggning förutsätter en genuint samförstånd om verksamhets- och programidé, samt en lösningsorienterad attityd hos bägge parter som är parad med en ömsesidig insikt och förståelse för de förutsättningar som gäller för den andra partens verksamhet. PwC menar att den mest angelägna uppgiften för Malmö Live just nu är att inrätta detta samverkansforum, framförallt att en exekutiv strategisk samverkan kommer igång. Även om denna gruppering ska ha en strategisk och långsiktig horisont så krävs i ett kortare perspektiv att man genom att hantera också praktiska frågeställningar och ta ansvar för att etablera den öppna attityd och ett konstruktivt förhållningssätt som grund för parternas fortsatta samverkan.

13 7 (11) 3. MSO AB:s yttrande Ett samlat bolag Sammanfattningsvis slås fast att Malmö Symfoniorkester stödjer förslaget om ett gemensamt aktiebolag - Malmö Live AB - för den samlade verksamheten i konserthuset. MSO instämmer i att man annars troligen skulle försvåra gränsdragningar och minska möjligheterna till synergier. Framförallt missas möjligheten att skapa en gemensam vision om verksamheten i konserthuset delas upp på flera organisationer. Man instämmer också i utredningens påpekande om att snarast möjligt upprätta och skapa en samsyn mellan ledningen för Clarion och ledningen för Malmö Live och tillsammans klargöra den exekutiva gruppens uppgifter och arbetssätt. Synkronisering mellan Malmö Live AB och MSO Malmö Symfoniorkester betonar vidare att Malmö Live nu är inne i en övergångsfas mellan byggnation och verksamhet vilket gör det angeläget att verksamhetsfrågorna mellan det befintliga bolaget Malmö Symfoniorkester AB och det framtida bolaget Malmö Live AB synkroniseras. Man menar att framdriften idag sker på flera plan och i olika grupperingar och att därför risken för dubbelkommando är stor. Tiden fram till första säsongen i det nya konserthuset kommer att kräva att mängder av uppgifter och frågeställningar blir lösta. Man nämner bl. a behovet av utbildning för att hantera tekniken, att hantera situationen att orkestern kommer att finnas på två platser, att biljettsystem ska uppdateras och biljettprissättningar genomföras, att resurserplanering ses över, att gränsdragningar mellan Malmö Live och Clarion ska klargöras, att eventuella rekryteringar genomförs, att nya IT-system införs, att programsättning och en koordinering av de olika fokusområdena/avdelningarna etc. börjar genomföras. Egna förberedelser inför Malmö Live I yttrandet påpekas att MSO sedan november 2013 har genomfört förändringar inom flera områden i sin organisation i syfte att kunna axla ett vidgat ansvar. Detta innebär att man nu har en organisation med ett tydligt delegerat ansvar och med möjlighet till löpande uppföljning med ett tydligare uppdelat ekonominsvar. Stort fokus har bl. a lagts på att öka försäljningskompetensen, på att en stor del av biljettförsäljningen ska ske via Internet och att man genomfört en översyn av dagens prissättningsmodell, att en ny hemsida är på väg och att uthyrningsdelen utvecklas, att relationer och samverkan med Quality Hotel Konserthuset förbättrats betydligt mm. I budgeten för Malmö Live finns krav på ökade biljettintäkter motsvarande 2 Mkr vilket är en direkt anledning att en differentierad biljettprissättning införs fr. o m säsongen 2014/15 i syfte att nå kunder som upplevt dagens linjära pris för högt samtidigt som prissättningen beräknas ge ökade intäkter eftersom priset på de mest populära platserna höjs. MSO:s ledningsteam och det nya bolaget Avslutningsvis föreslår MSO i sitt yttrande att bolagets nuvarande ledningsteam får ansvaret att fullt ut genomföra utvecklingen av bolaget. Detta ledningsteam kan hantera den exekutiva strategiska samverkan, leda programutformningen, leda övergången till en mer kundorienterad roll samt utveckla den tekniska

14 8 (11) personalen. På detta sätt tillvaratas de resurser, nätverk och erfarenheter som finns uppbyggda och nu även är under utveckling. Detta menar man borde vara det mest fördelaktiga alternativet för Malmö stad. 4. Stadskontorets synpunkter och förslag Samverkan med den övriga besöksnäringen Stadens grundläggande syfte med Malmö Live-projektet att genom en ny kongressanläggning stärka den lokala och regionala besöksnäringen - bör vara en första utgångspunkt också när en ledningsorganisation för Malmö Live ska utformas och bemannas. Detta kommer också till uttryck i PwC:s organisationsförslag där man betonar att kongressanläggningen är en angelägenhet för hela Malmös besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt bolag, Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Detta ska också kunna ses omvänt, genom att stadens allmänna attraktionskraft är en viktig tillgång och en angelägenhet att vårda också för kongressbolaget för att kunna nyttjas i värvningen av kongresser till Malmö Live. Det är med andra ord av yttersta vikt att parterna i Malmö Live är väl medvetna om att man ingår i ett större, lokalt och regionalt sammanhang. Detta innebär att man bl. a tar del i den verksamhet som den lokala besöksnäringen driver tillsammans med Malmö stad i Destinationssamverkan Malmö AB. Ett samlat bolag för konserthusets programutbud Kravet på samsyn och en vilja till samverkan gäller också inom själva Malmö Live-anläggningen. Genom sambruk av lokaler, servicefunktioner och andra faciliteter mm., kan konserthuset och kongressverksamheten tillgodogöra sig synergieffekter som t ex ger möjlighet att genomföra kongresser respektive kulturfestivaler mm. i en samlad anläggning av en storlek som inte kan ha många motsvarigheter i Sverige eller Skandinavien. PwC avförde direkt en tanke om att bilda ett gemensamt bolag för både kongressverksamheten och konserterna i Malmö Live. Däremot är PwC:s förslag om att inrätta ett samverkansforum för samsyn och koordinering mera verkningsfullt, särskilt som man separerar strategiska frågor av ledningskaraktär, Exekutiv strategisk samvekan från frågor som direkt berör den operativa verksamheten, Operativ samverkan. Också inom konserthusets egna verksamheter är samverkan och vilja till utbyte mellan de olika musikgenrerna av avgörande betydelse för framgång. En gemensam vision för programutbudet förutsätter, som PwC hävdat, en samlad ledning genom ett aktiebolag som ska svara för konserthusets alla verksamhetsdelar.

15 9 (11) Fyra deluppdrag Utredningen föreslår att bolaget ska omfatta fyra olika verksamhetsdelar - Symfoniorkestern, Arrangemang, Kulturpolitiskt utbud, och Mötesplatsen, vart och ett med en egen konstnärlig ledare (eller liknande). Symfoniorkestern intar naturligtvis en särställning redan genom att ha sin fasta arbetsplats i konserthuset. Orkestern kommer med säkerhet att prägla förhållandena både på och vid sidan om scenen genom sina konstnärliga ambitioner och sin redan självklara position i programutbudet. Det nya bolaget ska ha som given uppgift att ge orkestern bästa möjliga förutsättningar för att dessa höga ambitioner ska kunna infrias både konstnärligt och publikt. Samtidigt är stadens syfte med Malmö Live långt bredare och kan inte relateras till verksamheten i det nuvarande konserthuset som i huvudsak består av orkesterns egna konserter och därutöver lokaluthyrningar till externa arrangörer när konsertlokalen inte nyttjas av orkestern. Det nya bolaget ska inriktas på att bryta ny mark, både vad gäller programverksamhet och publikbredd. ( en programverksamhet som har god förankring och bredd genom en mångfald av olika musikgenrer mm. ). Detta innebär att bolaget, åtminstone under några inledande versamhetsår, måste sätta ett särskilt fokus på de idag mindre utvecklade programdelarna Arrangemang, Kulturpolitisk utbud och Mötesplatsen. För att kunna utveckla mötesplatsen och en medvetet breddad genreinriktning, som går långt utöver att adminstrera uthyrning, krävs en uppbyggnad av särskilda kompetenser och ett nätverksbyggande mot de arrangörer och artister som svarar för just dessa ytterligare programområden. Det måste dock poängteras att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte ska ta ställning till bolagets detaljorganisation med avdelningar och enheter. Detta är en uppgift för den kommande bolagsledningen. Staden ska däremot definiera de uppdrag som bolaget har att utföra och som ska uttryckas i de ägardirektiv som kommunfullmäktige tar ställning till i samband med det formella bolagsbildandet. Mötesplatsen De frågor som ställts angående uppdraget Mötesplatsen har resulterat i en mera fördjupad argumentering där PwC vidhållit att detta absolut bör definieras som ett tydligt angivet eget ansvarsområde, inte läggas in i något av de övriga. Här lyfter man fram den ursprungliga målsättningen att Malmö Live ska vara väl integrerad med stadens övergripande strategier. För Malmö Live innebär detta att anläggningen ska vara en del i stadens arbete för delaktighet och social hållbarhet. Utan ett särskilt uttalat ansvarsområde för Mötesplatsen är risken uppenbar att foajéer och öppna ytor reduceras till transportsträckor på vägen in till de egentliga arrangemangen i konsertsalarna. Detta står också klart efter kontakterna med Southbank Centre som menar att bygget av en mötesplats inte

16 10 (11) låter sig göras utan ett planerat och organiserat arbete inom ettt särskiklt ansvarsområde. Yttrande från MSO:s styrelse Det är betryggande för ett kommande väl fungerande samarbete att MSO:s styrelse helt sluter upp bakom förslaget att låta sin nuvarande verksamhet växa in i ett större sammanhang i ett aktiebolag som ska svara för allt programutbud i konserthuset, även den del som symfoniorkestern ska svara för. MSO arbetar nu dessutom metodiskt för att på bästa sätt förbereda orkestern och personalen i övrigt för de förhållanden och den roll man kommer att ha i det nya konserthuset. Därutöver kan man konstatera att de problemområden som lyfts fram i yttrandet nu blir bevakade och hanterade på ett metodiskt sätt inom den samlade projektorganisationen där ett flertal MSO:s medarbetare bidrar med sin kompetens i samverkan med medarbetare från andra berörda förvaltningar. Man kan därmed slå fast att MSO:s personal är fullt delaktiga och intar en betydelsefull roll i projektets samordnade förberedelser för den kommande verksamheten. Slutsatser och förslag Stadskontoret föreslår med stöd av PwC:s organisationsutredning och den politiska styrgruppen för Malmö Live-projektet samt yttrande från MSO:s styrelse att verksamheten i konserthuset organiseras i ett samlat aktiebolag, Malmö Live AB. Bolaget ska svara för ett programhutbud som definieras genom de fyra deluppdrag såsom de definieras i PwC:s utredning: Symfoniorkestern, Arrangemang, Kulturpolitisk utbud samt Mötesplatsen. Dessa deluppdrag ska komma till uttryck i stadens kommande ägardirektiv men absolut inte gälla som en anvisning för hur bolaget ska utforma sin detaljorganisation. Detta är en uppgift för den kommande bolagsledningen. Stadskontoret föreslår vidare att bolaget tillsammans med Clarion Hotell & Congress Malmö Live etablerar och utvecklar ett samverkansforum i två nivåer som hanterar parternas behov av samsyn och samverkan inom anläggningen, dels Exekutiv strategisk samverkan, dels Operativ samverkan. I väntan på att bolaget är bildat ska stadskontoret tillsammans med projektorganisationen nu inrätta detta forum samt dessutom klargöra alla de frågeställningar som ska regleras i ett samarbetsavtal mellan parterna i anläggningen. Detta exekutiva samarbetsforum ska dessutom verka för att Malmö Live, i synnerhet kongressverksamheten, drivs med perspektivet att vara en resurs för hela den lokala/regionala evenemangs- och besöksnäringen, bl. a genom att ta del i den verksamhet som den lokala besöksnäringen driver tillsammans med Malmö stad i Destinationssamverkan Malmö AB. Slutligen föreslås stadskontoret får i uppdrag att i enlighet med den inriktning och de uppdrag som angivits för Malmö Live AB utforma förslag till bolagsstadga med stadens ägardirektiv, samt återkoma till kommunstyrelsen med förslag om finanisiering och budget för dels Malmö Live-projektets

17 11 (11) verksamhet fram till slutförande 2015 samt därefter förslag till driftbudget för Malmö Live AB:s kommande verksamhet Jan-Inge Ahlfridh / Anders Spjuth

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förlängning av samarbetsavtal med Parkfast Arena AB

Tjänsteskrivelse. Förlängning av samarbetsavtal med Parkfast Arena AB SIGNERAD 2015-04-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-04-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Förlängning av samarbetsavtal med Parkfast Arena AB STK-2015-550

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ekonomisk analys Malmö Symfoniorkester AB

Tjänsteskrivelse. Ekonomisk analys Malmö Symfoniorkester AB SIGNERAD 2013-11-22 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2013-11-22 Vår referens Michael Olsson Controller Tjänsteskrivelse Michael.Olsson@malmo.se Ekonomisk analys Malmö Symfoniorkester AB STK-2013-747

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för internationellt arbete

Strategi för internationellt arbete SID 1(6) Strategi för internationellt arbete Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum: 28 mars 2012

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö Malmö kulturnämnds uppdrag är att företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Strategisk näringslivsdialog

Strategisk näringslivsdialog Bilaga G Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0001/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Strategisk näringslivsdialog Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Kommunfullmäktige Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2012 att

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4 SIGNERAD 2013-10-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-30 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist Tjänsteskrivelse claesinge.wennstrom@malmo.se Godkännande av försäljning av Malmö kommuns

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Remissvar angående evenemangsstrategi för Stockholms stad

Remissvar angående evenemangsstrategi för Stockholms stad KULTURFÖRVALTNINGEN EVENEMANGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.1/4256/2011 SID 1 (6) 2011-10-24 Handläggare: Roger Ticoalu Telefon: 08-508 31 971 Till Kulturnämnden KuN 2011-11-08 Nr 5 Remissvar angående

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Konstnärlig gestaltning av Konsthallstorget med konstverk av Tony Cragg

Konstnärlig gestaltning av Konsthallstorget med konstverk av Tony Cragg Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-12-22 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstnärlig gestaltning av Konsthallstorget med konstverk av Tony Cragg STK-2015-1444

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer