Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum Handläggare Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK Sammanfattning Med utgångspunkt i en organisationsutredning genomförd av PwC, samt med stöd av styrelsen för MSO AB föreslås att ett aktiebolag, Malmö Live AB, bildas med uppdrag att ansvara för all programverksamhet i konserthuset. Bolaget ska också tillsammans med Clarion Hotel & Congress Malmö Live etablera ett samverkansforum på exekutiv och operativ nivå för samsyn och en god samverkan mellan parterna rörande all verksamhet inom Malmö Live samt också svara för att Malmö Live blir en tillgång för hela Malmös evenemangs- och besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt företag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ett aktiebolag föreslås inrättas med uppdrag att svara för all programverksamhet i konserthuset samt för samverkan med övriga verksamhetsansvariga inom Malmö Live-anläggningen och även med den övriga lokala och regionala evenemangs- och besöksnäringen, att uppdra åt stadskontoret att återkomma med förslag till bolagsordning och ägardirektiv som anger stadens uppdrag till bolaget i enlighet med vad som anförs i ärendet, samt att uppdra åt stadskontoret att återkomma med förslag om finansiering och budget för Malmö Live-projektets verksamhet under Beslutsunderlag Remissvar från Malmö Symfoniorkester Intervjupersoner Malmö Live PM om organisation för Malmö Live G-Tjskr / KS / Malmö Live organisation / Dnr STK Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

2 Ärendet Den 5 februari 2014 överlämnades till kommunstyrelsen en utredning av PriceWaterhouseCoopers PwC om hur verksamheten i Malmö Live bör organiseras. Kommunstyrelsen uppdrog till stadskontoret att återkomma med ett förslag om organisationens form, inriktning och ekonomi. Kommunstyrelsen gav dessutom MSO AB möjlighet att yttra sig över utredningen. 2 (5) Med utgångspunkt i PwC:s utredning redovisar stadskontoret nu ett slutligt förslag om Uppdrag och organisation för verksamheten i Malmö Live. PWC:s utredning Den organisationsutredning som PwC genomfört har vuxit fram ur intervjuer med ett 25-tal personer (Se bilaga) samt träffar med projektledningen och styrgruppen för Malmö Live och även med hänvisning till två på olika sätt framgångsrika jämförelseobjekt; SouthBank Centre i London och Hong Kong Cultural Centre. Förutsatt att stor kraft kommer att läggas på att utveckla en god samverkanskultur föreslår PwC att ett samlat aktiebolag bildas för all verksamhet i konserthuset, Malmö Live AB. Detta medför att Malmö Symfoniorkester AB uppgår i och ersätts av Malmö Live AB med innebörd att också Malmö Symfoniorkester (orkestern som sådan) ingår som en verksamhetsdel i detta nya aktiebolag. Malmö Live AB ansvarar också för att etablera en samsyn och god samverkan med Clarion Hotell & Kongress Malmö Live för att stärka utvecklingspotietial, konkurrenskraft och attraktivitet för Malmö Live som en helhet. Här föreslår PwC att mellan Malmö Live AB och Clarion Hotel & Congress Malmö Live inrättas ett samverkansforum på två nivåer, dels exekutiv strategisk samverkan, dels operativ samverkan. Vidare måste anläggningen fungera i ett lokalt/regionalt perspektiv till gagn för hela den samlade evenemangs- och besöknäringen och kulturlivet i Malmö och Öreundsregionen. Organisationsbilden nedan pekar på behovet av ett strategiskt regionalt samverkansforum. Detta kan i viss mån utgöras av det befintliga Destinationssamverkan AB där såväl Malmö Live AB som Clarion Congress & Hotel Malmö Live bör delta och agera i samverkan med den övriga lokala/regionala evenemangs- och besöksnäringen.

3 3 (5) PwC föreslår vidare en struktur med fyra ansvarsområden, Symfoniorkestern, Arrangmang, Kulturpolitiskt utbud samt Meetings (Mötesplatsen), som framgår av bilden ovan. Dessa olika delar leds var och en av konstnärliga ledare med kunskap, erfarenhet och engagemang inom sitt område men också med ett engagemang och ett ansvar för det som gemensamt ska skapas. Malmö Live AB leds av en VD som bär det yttersta ansvaret för att det samlade utbudet blir i linje med de höga ambitioner som staden har för verksamheten. MSO AB:s yttrande Malmö Symfoniorkester AB stödjer förslaget om ett gemensamt aktiebolag - Malmö Live AB - för den samlade verksamheten i konserthuset. Man instämmer också i utredningens påpekande om att snarast möjligt upprätta ett samarbetsorgan för att skapa en samsyn mellan ledningen för Clarion och ledningen för Malmö Live och tillsammans klargöra den exekutiva gruppens uppgifter och arbetssätt. Malmö Symfoniorkester AB betonar vidare att Malmö Live nu är inne i en övergångsfas men att framdriften idag sker på flera plan och i olika grupperingar och att därför risken för dubbelkommando är stor. I yttrandet föreslås att bolagets ledningsteam får ansvaret att fullt ut genomföra utvecklingen av bolaget. Detta ledningsteam kan hantera den exekutiva strategiska samverkan, leda programutformningen, leda övergången till en mer kundorienterad roll samt utveckla den tekniska personalen. På detta sätt tillvaratas de resurser, nätverk och erfarenheter som finns uppbyggda och nu även är under utveckling. Detta menar man borde vara det mest fördelaktiga alternativet för Malmö stad. Stadskontorets synpunkter och förslag Kongressanläggningen som resurs för hela besöksnäringen Stadens grundläggande syfte med Malmö Live-projektet att genom en ny kongressanläggning

4 stärka den lokala och regionala besöksnäringen - måste vara en första utgångspunkt när en ledningsorganisation för Malmö Live ska utformas och bemannas. Det kan inte nog betonas att kongressanläggningen (och konserthuset) i Malmö Live ska vara en tillgång för hela Malmös besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt bolag, Clarion Hotel & Congress Malmö Live. 4 (5) Detta ska också kunna ses omvänt, genom att stadens allmänna attraktionskraft är en viktig tillgång och en angelägenhet att vårda också för kongressbolaget för att kunna nyttjas i sin värvning av kongresser till Malmö Live. Detta innebär att parterna i Malmö Live av eget intresse bör ta del i bl. a den verksamhet som den lokala besöksnäringen driver tillsammans med Malmö stad i Destinationssamverkan Malmö AB. Samverkansforum med kongressbolaget Kravet på samsyn och en vilja till samverkan gäller också inom själva Malmö Live-anläggningen. Genom sambruk av lokaler, servicefunktioner och andra faciliteter mm., kan konserthuset och kongressverksamheten ömsesidigt tillgodogöra sig synergieffekter som t ex ger möjlighet att genomföra stora kongresser respektive kulturfestivaler mm. i en permanent inredd samlad anläggning av en storlek som inte kan ha många motsvarigheter i Sverige, Skandinavien och norra Europa. Detta kräver ett välorganiserat samverkansforum för samsyn och koordinering mellan konserthuset och kongress/hotellanläggningen, lämpligen uppdelat i dels Exekutiv strategisk samvekan för strategiska frågor av ledningskaraktär, dels Operativ samverkan. för frågor som direkt berör den operativa verksamheten. Ett samlat aktiebolag för konsertverksamheten Också inom konserthusets egna verksamheter är samverkan och vilja till utbyte mellan de olika programområdena och musikgenrerna en avgörande framgångsfaktor. En gemensam vision för programutbudet förutsätter, som både PwC och MSO:s styrelse fastslår, en samlad ledning för ett aktiebolag som ska svara för konserthusets alla verksamhetsdelar. Stadens uppdrag till Malmö Live AB Stadskontoret föreslår med utgångspunkt i PwC:s utredning att bolagets programuppdrag översiktligt ska inriktas på programområdena - Symfoniorkestern, Arrangemang, Kulturpolitiskt utbud, och Mötesplatsen. Det måste dock poängteras att detta inte innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ställning till bolagets detaljorganisation med avdelningar och enheter. Detta är en uppgift för den kommande bolagsledningen. Staden ska däremot definiera bolagets uppdrag och programinriktning som ska komma till uttryck i de ägardirektiv som kommunfullmäktige tar ställning till i samband med det formella bolagsbildandet. Symfoniorkestern intar naturligtvis en särställning redan genom att ha sin fasta arbetsplats i konserthuset. Orkestern kommer med säkerhet att prägla förhållandena både på och vid sidan om scenen genom sina höga konstnärliga ambitioner och sin redan självklara position i programutbudet. Det nya bolaget ska ha som given uppgift att ge orkestern bästa möjliga förutsättningar för att dessa höga ambitioner ska kunna infrias både konstnärligt och publikt. Samtidigt är stadens syfte med Malmö Live långt bredare och kan inte relateras till verksamheten i det nuvarande konserthuset som i huvudsak består av orkesterns egna konserter och därutöver lokaluthyrningar till externa arrangörer när konsertlokalen inte nyttjas av orkestern.

5 5 (5) Det nya bolaget ska bryta ny mark, både vad gäller programverksamhet och publikbredd. ( en programverksamhet som har god förankring och bredd genom en mångfald av olika musikgenrer mm. ). Detta innebär att bolaget, åtminstone under några inledande versamhetsår, måste sätta ett särskilt fokus på de idag mindre utvecklade programdelarna som i PwC:s utredning översiktligt blev benämnda Arrangemang, Kulturpolitisk utbud och Mötesplatsen. För att kunna utveckla Malmö Live som mötesplats med en medvetet breddad genreinriktning, som går långt utöver att adminstrera uthyrning, krävs en uppbyggnad av nya kompetenser och ett nätverksbyggande mot de arrangörer och artister som svarar för just dessa ytterligare programområden. Mötesplatsen De frågor som ställts angående programuppdraget Mötesplatsen har resulterat i en mera fördjupad argumentering där PwC vidhållit att arbetet att etablera Malmö Live som en allmän träffpunkt och mötesplats absolut bör definieras som ett tydligt angivet eget ansvars- och programområde, inte läggas in i något av de övriga. Här lyfter man fram den ursprungliga målsättningen att Malmö Live ska vara väl integrerad med stadens övergripande strategier. Detta innebär att anläggningen måste vara en resurs i stadens arbete för delaktighet och social hållbarhet. Utan ett särskilt uttalat ansvar för arbetet att göra anläggningen till en mötesplats också utöver föreställningarna i konsertsalarna - är risken uppenbar att foajéer och öppna ytor reduceras till transportsträckor på vägen in till de egentliga arrangemangen i konsertsalarna. Detta står också klart efter kontakterna med Southbank Centre som på ett övertygande sätt visat att bygget av en mötesplats inte låter sig göras utan ett planerat och organiserat arbete inom ett särskilt ansvarsområde. Uppdrag om bolagsbildande Slutligen föreslås stadskontoret få i uppdrag att i enlighet med den inriktning och de uppdrag som angivits för det kommande Malmö Live AB utforma förslag till bolagsordning med stadens ägardirektiv, samt återkomma med förslag om finansiering och budget för Malmö Liveprojektets verksamhet under Projektets kostnader för 2015 beaktas i det kommande budgetarbetet. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

6 Aktör Person Befattning Malmö stad Katrin Stjerfeldt Jammeh KSO Stefan Lindhe Kommunalråd Ilmar Reepalu Tidigare KSO Ola Melin Avdelningschef och stadsträdgårdsmästare Kerstin Gustavsson Gatudirektör Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Johan Hermansson Turistdirektör Ditte Nielsen Producent, Malmö stad Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör MSO Birgit Hansson ordförande MSO Per-Ola Nilsson VD MSO Meta Alm Planeringschef, MSO Dragan Buvac Tidigare VD MSO Clarion Choice Peter Ek Director of Sales Choise Katalin Paldeak VD Choise Hotels (korrespondens via mali) Skanska Gunnar Hagman Affärsutvecklingsdirektör Region Skåne Bodil Roswall Näringslivschef / VD Business Region Skåne Aktörer i branschen Martin Martinsson VD, Musik i Syd Karin Mårtensson VD, Malmö Arena Lasse Larsson VD, Malmömässan Bengt Hall Teaterchef Malmö Opera John Monhart Ordförande, Destinationssamverkan Malmö AB Julius Malmström VD, Julius Biljettscervice Molly Jacksson Ms Linus Fung Dep Chief Executive, Southbank Centre Chief Manager, Hong Kong Cultural Centre

7 Malmö stad Stadskontoret Uppdrag och organisation fo r verksamheten i Malmo Live 1. Utredningsuppdraget PriceWaterhouseCoopers PwC har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört en utredning med förslag om hur verksamheten i Malmö Live bör organiseras. Utredningen överlämnades till kommunstyrelsen den 5 februari 2014 som uppdrog till stadskontoret att utifrån utredningen och synpunkter från projektets politiska styrgrupp mfl. återkomma till kommunstyrelsen med ett slutligt förslag om organisationens form, inriktning och ekonomi. Kommunstyrelsen gav dessutom MSO AB möjlighet att yttra sig över utredningen. Utredningsuppdraget definieras enligt följande (KS AUII ): Centralt för utredningsuppdraget gäller att organisationen ska motsvara de höga ambitioner som staden har för Malmö Live-projektet som mötesplats med en programverksamhet som har god förankring och bredd genom en mångfald av olika musikgenrer mm. Verksamheten och dess ledning måste vara väl integrerad med stadens övergripande strategier för utveckling av stadens attraktionskraft för hållbarhet och tillväxt. Organisationen ska vidare kunna utveckla incitament som främjar en innovativ och kreativ miljö för de olika aktörer, interna och externa, som ska vara verksamma i konserthuset. Man ska dessutom ha förmåga att upprätta en dynamisk samverkan med andra verksamhetsdelar i anläggningen, framför allt kongressverksamheten. Detta förutsätter en god förståelse för de villkor och marknadsförutsättningar i övrigt och som gäller för den kommersiella kongress- och evenemangsnäringen. 2. PwC:s utredning Det förslag som PwC redovisar har vuxit fram ur intervjuer med ett 25-tal personer (Se bilaga) med kunskap och erfarenhet om verksamhetsområdet eller som har direkt anknytning till de kommande verksamheterna i anläggningen.

8 2 (11) Man har vidare genomfört träffar med projektledningen för Malmö Live och dess styrgrupp och även studerat två på olika sätt framgångsrika jämförelseobjekt; SouthBank Centre i London och Hong Kong Cultural Centre. Southbank Centre och Hong Kong Cultural Centre Southbank Centre är ett kulturanläggning i London som består av flera byggnader med konsertsalar och andra verksamheter som samordnas inom en gemensam organisation. Anläggningen ligger vid Themsens södra strand och även strandpromenaden utnyttjas för arrangemang och aktiviteter av olika slag. Hög tillgänglighet är en bärande ambition för hela anläggningen vilket bl. a innebär generösa öppettider, caféer och restauranger med skiftande inriktning och prisnivåer, fri tillgång till WiFi, en möblering i allmänna ytor och foajéer som inbjuder till såväl arbetsmöten som avskilda läshörnor, spontana träffar och umgänge. Här genomförs också olika mindre arrangemang på foajéscener och aktiviteter som lyssnar- och bokcirklar och samtalsgrupper mm. Anläggningen har i bästa mening blivit en offentlig plats (public space) för Londonborna där man möter kultur, och där besökaren också kan vara en del och medverkande i de akiviteter som pågår. Hong Kong Cultural Centre HKCC:s vision är att vara the premium arts centre in Asia commensurate with Hong Kong s development as a world-class city and events capital. Här betonas framförallt artistiska kvaliteter och meriter. Också denna anläggning har en prestigfull placering men som inte utnyttjas på det sätt som sker på Soutbank Centre. Enligt PwC står skillnaden mellan Southbank Centre och HKCC framförallt att finna i deras olika visioner. Medan Southbank Centre strävar efter att vara inspiring, så strävar HKCC efter att vara premium. Man siktar med andra ord mot olika mål utifrån sin skilda syn på besökaren och på vad man önskar uppnå i kontakt med denna. På Southbank medskaparen, i Hongkong den kvalitetsmedvetne åskådaren. Intervjuer Resultatet av PwC:s intervjuer kan sammanfattas i nedanstående slutsatser. Alla berättar ungefär samma story, väl i linje med den grundläggande idén men var och en bokar och planerar i stor utsträckning sin verksamhet utifrån sina specifika krav och förutsättningar vilket innebär stor risk för suboptimering, trots delad idé i berättelsen. Det behövs och brådskar med att inrätta ett gemensamt strategiskt beslutsforum för diskussion, kreativitet och beslut mellan den del som Malmö stad ansvarar för och den del som Clarion Hotel & Congress Malmö Live ansvarar för. Det finns frågor kopplade till praktisk tillämpning som måste lösas för att bygga Malmö Live och minimera krockar etc. dessa bör lösas och

9 3 (11) diskuteras i detta forum. Det behöver finnas en organisation som verkligen driver tillkomsten av ett stort musikaliskt och kulturellt utbud och mötet (i konsertsalar, på gemensamma ytor och utanför huset) på hög nivå och inkluderande former som gör att det finns en anledning att komma dit. Det är viktigt att utan historiska bindningar bryta personifiering våga tänka nytt utifrån vad som skall skapas. Att varumärket byggs i alla dimensioner från utbud, öppenhet till gatunamn, pris på kaffe och kaka, definition av varumärkets huvudrubrik Live, Malmö Live, samt under rubriker Clarion Live, Concert Live, etc. Att Malmö Live är en del av en helhet i besöks- och upplevelsenäringen det finns ett vidare perspektiv och affärsmodellen måste vara tydlig, transparent och marknadsmässig. Vision och strategiskt perspektiv på Malmö Live PwC konstaterar att visionen för Malmö Live innehåller både en förväntan om ett omfattande utbud med hög artistisk kvalitet och en vision om en öppen, attraktiv och händelserik träffpunkt där mycket händer, en kontaktyta för kulturintresserade och kongressbersökare samtidigt som det ska vara en mötesplats med caféer och restauranger och sittgrupper för mer eller mindre spontana möten. För att lyckas krävs enligt PwC en koordinering på tre geografiska nivåer; samverkan inom platsen Malmö Live mellan kongressarrangemang och kulturarrngemang lokal samverkan i Malmö med det övriga lokala kulturlivet och den övriga lokala besöksnäringen ett regionalt perspektiv utifrån regionens förutsättningar och förväntningar inom event- och upplevelsebranschen i hela Öresunsregionen. Organisationsförslag för Malmö Live Utredningsuppdraget har enligt PwC inneburit att besvara två grundläggande frågor; Hur ska verksamheten organiseras? Hur samverkar parkterna?. Tanken om ett samlat bolag som ägs av parterna gemensamt har avfärdats tidigt i utredningsarbetet eftersom man enkelt kunnat konstatera att detta med stor sannolikhet leder till styrningsproblem och en svårlöst ägarfråga. Förutsatt att en god samverkanskultur kan utvecklas föreslår PwC att ett samlat aktiebolag bildas för all verksamhet i konserthuset. Detta medför att Malmö Symfoniorkester AB uppgår i och ersätts av Malmö Live AB med innebörd att

10 4 (11) också Malmö Symfoniorkester (orkestern som sådan) ingår som en verksamhetsdel i detta nya aktiebolag. Förslaget att all verksamhet samlas i ett gemensamt aktiebolag utgår från att PwC i intervjuerna kunnat konstatera att det, trots mångas goda intentioner, finns en uppenbar risk att de olika musikinriktningarna i sin egen verksamhetsplanering och konkreta handlande agerar utan den samsyn och samverkan som är nödvändig för att kunna ta vara på de möjligheter till synergier och dynamik som kan utvecklas genom samverkan och utbyte. Malmö Live AB ansvarar också för att etablera en samsyn och god samverkan med Clarion Hotell & Kongress Malmö Live för att stärka utvecklingspotietial, konkurrenskraft och attraktivitet för Malmö Live som en helhet. Här föreslår PwC att ett samverkansforum inrättas mellan Malmö Live AB och Clarion Hotel & Congress Malmö Live på två nivåer, dels exekutiv strategisk samverkan, dels operativ samverkan. Detta parternas gemensamma forum bör komma till stånd snarast. I Exekutiv strategisk samverkan fattas de beslut som är av mera långsiktig och framtidsinriktad karaktär. Här ingår minst VD för Malmö Live AB samt VD för Clarion Hotel & Congress Malmö Live, samt ytterligare några strategiskt viktiga personer. PwC menar att denna grupp bör vara liten och snabbfotad, dvs runt 4-5 personer. Detta är ett medvetet strategiskt samarbete för att förverkliga den gemensamma och delade idén, men som även kan resultera i hantering av praktiska frågor av strategisk betydelse. I Operativ samverkan sker det utbyte som är relaterat till faktiska situationer och en pågående verksamhet i anläggningen och som antingen berör eller påverkar den andre parten, eller förutsätter båda parters medverkan. Minst lika viktigt är att anläggningen fungerar i ett lokalt/regionalt perspektiv till gagn för hela den samlade evenemangs- och besöknäringen och kulturlivet i Malmö och Öreundsregionen. Organisationsbilden pekar på behovet av ett strategiskt regionalt samverkansforum. Detta kan i viss mån representeras av det befintliga Destinationssamverkan AB där såväl Malmö Live AB som Clarion Congress & Hotel Malmö Live bör delta och agera i samverkan med den övriga lokala/regionala evenemangs- och besöksnäringen. Se följande organisationsskiss.

11 5 (11) PwC:s organisationförslag en närmare beskrivning Utgångspunkt för PwC:s organisationsförslag är de krav på leverans som Malmö stad har ställt på bolaget: Vad ska bolaget prestera? Vilket musikaliskt och kulturellt utbud, vilka händelser och vilka förutsättningar för mötesplatsen skall bolaget åstadkomma? Enligt PwC måste de enskilda delarna i stadens uppdrag till Malmö Live AB komma till uttryck genom ett antal specificerade ansvarsområden. PwC föreslår en struktur med fyra deluppdrag och motsvarande fyra ansvarsområden, Symfoniorkestern, Arrangmang, Kulturpolitiskt utbud samt Meetings/Mötesplatsen, som framgår av bilden ovan. Dessa olika delar leds var och en av konstnärliga ledare med stor kunskap, erfarenhet och engagemang inom sitt område men också med ett engagemang och ett ansvar för det som gemensamt ska skapas. Malmö Live AB leds av en VD som bär det yttersta ansvaret för att det samlade utbudet blir i linje med de höga ambitioner som staden har för verksamheten. Ledningen för Malmö Live AB består av minst VD och dessa konstnärliga ledare. Här sker samordning, utveckling och innovation inom Malmö Live AB. Symfoniorkestern Inom området Symfoniorkester finns det mesta på plats redan idag, i form av Malmö Symfoniorkester dvs orkestern, för att leverera ett symfoniskt utbud av högsta kvalitet. Även om denna ansvarsdel i huvudsak redan är på plats krävs en strategi för hur orkestern, dess enskilda musiker och programutbudet kan

12 6 (11) utvecklas inom ramen för det sammanhang med andra de aktörer inom Malmö Live som man nu får möjlighet till utbyte med. Arrangemang Området Arrangemang ska enligt PwC:s förslag skapa ett brett musikaliskt utbud utöver det symfoniska. Det handlar om allt från pop, rock, jazz, hip hop etc, och till stor del arrangemang som genomförs på kommersiella villkor. En viktig uppgift blir att bygga kontakter och svara för en genre- och branschkännedom om artister som kan representera denna bredd i programutbudet. Kulturpolitisk utbud Området Kulturpolitiskt utbud svarar för arrangemang inom ramen för stadens utalade kultupolitiska ambitioner och där ibland avsaknad av egen kommersiell bärkraft kan kräva offentlig/kommunal (del-)finanisiering. Här kan man även tänka sig andra scenkonstformer som dans och teater, film, ofta i samarbete med andra kulturinstutitioner. Mötesplatsen Området Mötesplatsen ( Meetings ) ska enligt PwC ha sitt främsta fokus på att skapa en attraktivitet i anläggningen som träffpunkt och mötesplats. Detta ska ske med hjälp av en god infrastruktur genom möblering, gratis WiFi, anpassat café- och restaurangutbud, samt flexibla foajéscener för ett utbud utöver det ordinarie programmet i konsertsalarna. Fokus är således inte arrangemangen i konsertsalen eller i kongressalen utan aktiviteter och möten som sker i mellanrummen / foajéerna /utomhus. Stödfunktioner mm Det finns idag funktioner inom Malmö Symfiniorkester AB som också kommer att behövas inom Malmö Live AB. Det handlar om teknik, marknad, försäljning, biljettesystem, administration/hr mm. Hur detta ska utformas i detalj är en fråga för den kommande ledningen för Malmö Live AB och sannolikt en fråga som också bör läggas fast av ledningen för Malmö Live AB och Clarion Hotel & Congress Malmö Live i samarbetsavtal och genom verläggningar i det gemensamma forat för exekutiv strategisk samverkan. Åtgärd i det korta perspektivet En väl fungerande anläggning förutsätter en genuint samförstånd om verksamhets- och programidé, samt en lösningsorienterad attityd hos bägge parter som är parad med en ömsesidig insikt och förståelse för de förutsättningar som gäller för den andra partens verksamhet. PwC menar att den mest angelägna uppgiften för Malmö Live just nu är att inrätta detta samverkansforum, framförallt att en exekutiv strategisk samverkan kommer igång. Även om denna gruppering ska ha en strategisk och långsiktig horisont så krävs i ett kortare perspektiv att man genom att hantera också praktiska frågeställningar och ta ansvar för att etablera den öppna attityd och ett konstruktivt förhållningssätt som grund för parternas fortsatta samverkan.

13 7 (11) 3. MSO AB:s yttrande Ett samlat bolag Sammanfattningsvis slås fast att Malmö Symfoniorkester stödjer förslaget om ett gemensamt aktiebolag - Malmö Live AB - för den samlade verksamheten i konserthuset. MSO instämmer i att man annars troligen skulle försvåra gränsdragningar och minska möjligheterna till synergier. Framförallt missas möjligheten att skapa en gemensam vision om verksamheten i konserthuset delas upp på flera organisationer. Man instämmer också i utredningens påpekande om att snarast möjligt upprätta och skapa en samsyn mellan ledningen för Clarion och ledningen för Malmö Live och tillsammans klargöra den exekutiva gruppens uppgifter och arbetssätt. Synkronisering mellan Malmö Live AB och MSO Malmö Symfoniorkester betonar vidare att Malmö Live nu är inne i en övergångsfas mellan byggnation och verksamhet vilket gör det angeläget att verksamhetsfrågorna mellan det befintliga bolaget Malmö Symfoniorkester AB och det framtida bolaget Malmö Live AB synkroniseras. Man menar att framdriften idag sker på flera plan och i olika grupperingar och att därför risken för dubbelkommando är stor. Tiden fram till första säsongen i det nya konserthuset kommer att kräva att mängder av uppgifter och frågeställningar blir lösta. Man nämner bl. a behovet av utbildning för att hantera tekniken, att hantera situationen att orkestern kommer att finnas på två platser, att biljettsystem ska uppdateras och biljettprissättningar genomföras, att resurserplanering ses över, att gränsdragningar mellan Malmö Live och Clarion ska klargöras, att eventuella rekryteringar genomförs, att nya IT-system införs, att programsättning och en koordinering av de olika fokusområdena/avdelningarna etc. börjar genomföras. Egna förberedelser inför Malmö Live I yttrandet påpekas att MSO sedan november 2013 har genomfört förändringar inom flera områden i sin organisation i syfte att kunna axla ett vidgat ansvar. Detta innebär att man nu har en organisation med ett tydligt delegerat ansvar och med möjlighet till löpande uppföljning med ett tydligare uppdelat ekonominsvar. Stort fokus har bl. a lagts på att öka försäljningskompetensen, på att en stor del av biljettförsäljningen ska ske via Internet och att man genomfört en översyn av dagens prissättningsmodell, att en ny hemsida är på väg och att uthyrningsdelen utvecklas, att relationer och samverkan med Quality Hotel Konserthuset förbättrats betydligt mm. I budgeten för Malmö Live finns krav på ökade biljettintäkter motsvarande 2 Mkr vilket är en direkt anledning att en differentierad biljettprissättning införs fr. o m säsongen 2014/15 i syfte att nå kunder som upplevt dagens linjära pris för högt samtidigt som prissättningen beräknas ge ökade intäkter eftersom priset på de mest populära platserna höjs. MSO:s ledningsteam och det nya bolaget Avslutningsvis föreslår MSO i sitt yttrande att bolagets nuvarande ledningsteam får ansvaret att fullt ut genomföra utvecklingen av bolaget. Detta ledningsteam kan hantera den exekutiva strategiska samverkan, leda programutformningen, leda övergången till en mer kundorienterad roll samt utveckla den tekniska

14 8 (11) personalen. På detta sätt tillvaratas de resurser, nätverk och erfarenheter som finns uppbyggda och nu även är under utveckling. Detta menar man borde vara det mest fördelaktiga alternativet för Malmö stad. 4. Stadskontorets synpunkter och förslag Samverkan med den övriga besöksnäringen Stadens grundläggande syfte med Malmö Live-projektet att genom en ny kongressanläggning stärka den lokala och regionala besöksnäringen - bör vara en första utgångspunkt också när en ledningsorganisation för Malmö Live ska utformas och bemannas. Detta kommer också till uttryck i PwC:s organisationsförslag där man betonar att kongressanläggningen är en angelägenhet för hela Malmös besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt bolag, Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Detta ska också kunna ses omvänt, genom att stadens allmänna attraktionskraft är en viktig tillgång och en angelägenhet att vårda också för kongressbolaget för att kunna nyttjas i värvningen av kongresser till Malmö Live. Det är med andra ord av yttersta vikt att parterna i Malmö Live är väl medvetna om att man ingår i ett större, lokalt och regionalt sammanhang. Detta innebär att man bl. a tar del i den verksamhet som den lokala besöksnäringen driver tillsammans med Malmö stad i Destinationssamverkan Malmö AB. Ett samlat bolag för konserthusets programutbud Kravet på samsyn och en vilja till samverkan gäller också inom själva Malmö Live-anläggningen. Genom sambruk av lokaler, servicefunktioner och andra faciliteter mm., kan konserthuset och kongressverksamheten tillgodogöra sig synergieffekter som t ex ger möjlighet att genomföra kongresser respektive kulturfestivaler mm. i en samlad anläggning av en storlek som inte kan ha många motsvarigheter i Sverige eller Skandinavien. PwC avförde direkt en tanke om att bilda ett gemensamt bolag för både kongressverksamheten och konserterna i Malmö Live. Däremot är PwC:s förslag om att inrätta ett samverkansforum för samsyn och koordinering mera verkningsfullt, särskilt som man separerar strategiska frågor av ledningskaraktär, Exekutiv strategisk samvekan från frågor som direkt berör den operativa verksamheten, Operativ samverkan. Också inom konserthusets egna verksamheter är samverkan och vilja till utbyte mellan de olika musikgenrerna av avgörande betydelse för framgång. En gemensam vision för programutbudet förutsätter, som PwC hävdat, en samlad ledning genom ett aktiebolag som ska svara för konserthusets alla verksamhetsdelar.

15 9 (11) Fyra deluppdrag Utredningen föreslår att bolaget ska omfatta fyra olika verksamhetsdelar - Symfoniorkestern, Arrangemang, Kulturpolitiskt utbud, och Mötesplatsen, vart och ett med en egen konstnärlig ledare (eller liknande). Symfoniorkestern intar naturligtvis en särställning redan genom att ha sin fasta arbetsplats i konserthuset. Orkestern kommer med säkerhet att prägla förhållandena både på och vid sidan om scenen genom sina konstnärliga ambitioner och sin redan självklara position i programutbudet. Det nya bolaget ska ha som given uppgift att ge orkestern bästa möjliga förutsättningar för att dessa höga ambitioner ska kunna infrias både konstnärligt och publikt. Samtidigt är stadens syfte med Malmö Live långt bredare och kan inte relateras till verksamheten i det nuvarande konserthuset som i huvudsak består av orkesterns egna konserter och därutöver lokaluthyrningar till externa arrangörer när konsertlokalen inte nyttjas av orkestern. Det nya bolaget ska inriktas på att bryta ny mark, både vad gäller programverksamhet och publikbredd. ( en programverksamhet som har god förankring och bredd genom en mångfald av olika musikgenrer mm. ). Detta innebär att bolaget, åtminstone under några inledande versamhetsår, måste sätta ett särskilt fokus på de idag mindre utvecklade programdelarna Arrangemang, Kulturpolitisk utbud och Mötesplatsen. För att kunna utveckla mötesplatsen och en medvetet breddad genreinriktning, som går långt utöver att adminstrera uthyrning, krävs en uppbyggnad av särskilda kompetenser och ett nätverksbyggande mot de arrangörer och artister som svarar för just dessa ytterligare programområden. Det måste dock poängteras att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte ska ta ställning till bolagets detaljorganisation med avdelningar och enheter. Detta är en uppgift för den kommande bolagsledningen. Staden ska däremot definiera de uppdrag som bolaget har att utföra och som ska uttryckas i de ägardirektiv som kommunfullmäktige tar ställning till i samband med det formella bolagsbildandet. Mötesplatsen De frågor som ställts angående uppdraget Mötesplatsen har resulterat i en mera fördjupad argumentering där PwC vidhållit att detta absolut bör definieras som ett tydligt angivet eget ansvarsområde, inte läggas in i något av de övriga. Här lyfter man fram den ursprungliga målsättningen att Malmö Live ska vara väl integrerad med stadens övergripande strategier. För Malmö Live innebär detta att anläggningen ska vara en del i stadens arbete för delaktighet och social hållbarhet. Utan ett särskilt uttalat ansvarsområde för Mötesplatsen är risken uppenbar att foajéer och öppna ytor reduceras till transportsträckor på vägen in till de egentliga arrangemangen i konsertsalarna. Detta står också klart efter kontakterna med Southbank Centre som menar att bygget av en mötesplats inte

16 10 (11) låter sig göras utan ett planerat och organiserat arbete inom ettt särskiklt ansvarsområde. Yttrande från MSO:s styrelse Det är betryggande för ett kommande väl fungerande samarbete att MSO:s styrelse helt sluter upp bakom förslaget att låta sin nuvarande verksamhet växa in i ett större sammanhang i ett aktiebolag som ska svara för allt programutbud i konserthuset, även den del som symfoniorkestern ska svara för. MSO arbetar nu dessutom metodiskt för att på bästa sätt förbereda orkestern och personalen i övrigt för de förhållanden och den roll man kommer att ha i det nya konserthuset. Därutöver kan man konstatera att de problemområden som lyfts fram i yttrandet nu blir bevakade och hanterade på ett metodiskt sätt inom den samlade projektorganisationen där ett flertal MSO:s medarbetare bidrar med sin kompetens i samverkan med medarbetare från andra berörda förvaltningar. Man kan därmed slå fast att MSO:s personal är fullt delaktiga och intar en betydelsefull roll i projektets samordnade förberedelser för den kommande verksamheten. Slutsatser och förslag Stadskontoret föreslår med stöd av PwC:s organisationsutredning och den politiska styrgruppen för Malmö Live-projektet samt yttrande från MSO:s styrelse att verksamheten i konserthuset organiseras i ett samlat aktiebolag, Malmö Live AB. Bolaget ska svara för ett programhutbud som definieras genom de fyra deluppdrag såsom de definieras i PwC:s utredning: Symfoniorkestern, Arrangemang, Kulturpolitisk utbud samt Mötesplatsen. Dessa deluppdrag ska komma till uttryck i stadens kommande ägardirektiv men absolut inte gälla som en anvisning för hur bolaget ska utforma sin detaljorganisation. Detta är en uppgift för den kommande bolagsledningen. Stadskontoret föreslår vidare att bolaget tillsammans med Clarion Hotell & Congress Malmö Live etablerar och utvecklar ett samverkansforum i två nivåer som hanterar parternas behov av samsyn och samverkan inom anläggningen, dels Exekutiv strategisk samverkan, dels Operativ samverkan. I väntan på att bolaget är bildat ska stadskontoret tillsammans med projektorganisationen nu inrätta detta forum samt dessutom klargöra alla de frågeställningar som ska regleras i ett samarbetsavtal mellan parterna i anläggningen. Detta exekutiva samarbetsforum ska dessutom verka för att Malmö Live, i synnerhet kongressverksamheten, drivs med perspektivet att vara en resurs för hela den lokala/regionala evenemangs- och besöksnäringen, bl. a genom att ta del i den verksamhet som den lokala besöksnäringen driver tillsammans med Malmö stad i Destinationssamverkan Malmö AB. Slutligen föreslås stadskontoret får i uppdrag att i enlighet med den inriktning och de uppdrag som angivits för Malmö Live AB utforma förslag till bolagsstadga med stadens ägardirektiv, samt återkoma till kommunstyrelsen med förslag om finanisiering och budget för dels Malmö Live-projektets

17 11 (11) verksamhet fram till slutförande 2015 samt därefter förslag till driftbudget för Malmö Live AB:s kommande verksamhet Jan-Inge Ahlfridh / Anders Spjuth

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ombildning av Malmö symfoniorkester AB med ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och nytt namn Malmö Live Konserthus AB

Ombildning av Malmö symfoniorkester AB med ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och nytt namn Malmö Live Konserthus AB SIGNERAD 2014-08-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Anders Spjuth utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Ombildning av Malmö symfoniorkester AB med ny bolagsordning,

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär

Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär SIGNERAD 2014-01-22 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-01-22 Vår referens Tomas Bärring Kanslidirektör Tjänsteskrivelse tomas.barring@malmo.se Översyn av årsarvodena för revisorkollegiet STK-2014-30

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer