Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. 2.0"

Transkript

1 Sidantal 47 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax Ver Ver 2.0

2 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM /1 EL- OCH TELESYSTEM ALLMÄNT /2 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET EMC OCH MEDICINTEKNISKA PRODUKTER (MDD)... 6 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM... 6 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M... 7 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM ELKRAFTSYSTEM SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M TELESYSTEM SPÄNNINGSUTJÄMNINGSSYSTEM Kompletterande Tekniska anvisningar:, Märkning el-, tele- och transportsystem, Drift- och underhållsinstruktioner el-, tele- och transportsystem, Statisk UPS, Nätstationer och driftrum, Kontrollskåp i nätstationer, Lågspänningsställverk, Kallelsesignal- och överfallslarmsystem Övriga styrande dokument: Kravspecifikation för Utförande av teknisk dokumentation

3 3(47) 6 EL- OCH TELESYSTEM Vid nyinstallation, ombyggnad och förvaltning: Om det av någon anledning inte är möjligt att följa Landstingsservice tekniska anvisningar ska varje avvikelse skriftligen dokumenteras och godkännas av fackansvarig EL. 60/1 EL- OCH TELESYSTEM ALLMÄNT Dessa riktlinjer är framtagna för att tydliggöra Landstingets behov av funktioner och teknisk nivå i fastigheterna. Det ska ses som riktlinjer och hänsyn måste tas till alla specifika förutsättningar för respektive projekt. Avsteg från denna standard skall tas upp som en avvikelse i respektive projekt. Svensk Standard Svenska och internationella standarder gäller i tillämpliga delar. Nedan har dock standarder tagits upp som anses viktiga och där förtydliganden erfordras. SS Elinstallationsregler utgåva 2. SS Elinstallationer i byggnader Avsnitt 710: Medicinska utrymmen med tillägg. Gruppindelning av rum enligt SS Elinstallationer i byggnader. Avsnitt 710: Medicinska utrymmen framgår av rumsnycklarna Riktlinjer från MIT (Medicinsk informatik och teknik) vid om och tillbyggnad av lokaler för medicinskt bruk vid LUL. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Det robusta sjukhuset Regler för Automatiskt brandlarmanläggning SBF 110:6. Belysningsplanering skall följa Ljuskultur rekommendationer i Ljus och Rum. SS-EN Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus och beakta AFS och Boverkets byggregler och Nuteks rekommendationer. Begreppsförklaringar Kraftförsörjning: I detta dokument har de olika kraftkategorierna benämnts enligt följande: - Mycket Viktig Last, (MVL) avser system för avbrottsfri kraft (statisk UPS) - Viktig Last, (VL) avser system för reservkraft (reservelverk) samt avbrottsfri reservkraft vid Akademiska sjukhuset (roterande UPS) - Övrig Last, (ÖL) avser system för övrig last Benämningen på de olika kraftsystemen skiljer sig mellan de olika fastigheterna. Se vidare under kapitel 63.

4 4(47) Miljö - Apparatlådor och kopplingsboxar bör ej innehålla bly eller blyföreningar - Kablar som innehåller ftalater och bromerade flamskyddsmedel bör undvikas - Halogenfritt material ska användas - Smältsäkringar får ej innehålla tungmetallerna Kadmium och Bly - Nickelkadmium (NiCd) batterier och blybatterier (Pb) bör ersättas av miljövänligare typer, exempelvis nickel metalhybrid (NiMI), Litium-jonbatterier där det är teknisk möjligt - Kvicksilverbatterier skall ersättas med miljövänliga alternativ exempelvis brunstensbatterier, litiumbatterier eller alkaliska batterier där så är tekniskt möjligt Vid rivning demontering skall materiel som innehåller miljöpåverkande ämnen omhändertas och transporteras till miljöstation. T.ex. - Lysrör - Kondensatorer - Rökdetektorer - Materiel som innehåller bly, kvicksilver etc. El-miljö Alla elektriska apparater och utrustningar ger upphov till elektriska och magnetiska fält och kan påverka människor och annan elutrustning såsom medicintekniska utrustning. Elkraftsystem skall utformas så att höga elektriska och magnetiska fält ej uppstår samt störningar ej sker, i anslutning till där människor normalt vistas samt med hänsyn till medicinteknisk utrustning. Produkter som avger låga elektriska- och magnetiska fält ska väljas. Om detta ej är möjligt skall skärmning med aluminiumplåt övervägas. Miljöstandard anger nivåer på emission och immunitet beroende på var produkten kommer att användas. Elinstallationer utförs enligt följande elmiljöstandarder: - SS-EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö - SS-EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande. Produkter som installeras skall kunna användas i alla miljöer och den ska vara provad mot de strängaste kraven. Produkter som innehåller någon form av radiokommunikation ska godkännas av MIT (Medicinsk informatik och teknik). För apparat gäller produktstandard, saknas produktstandard hänvisas till produktfamiljstandarden och saknas även produktfamiljstandard så gäller miljöstandarderna. Mätaranordning Mätning av elförbrukning skall ske fördelat på fastighets- respektive hyresgästförbrukning. I vissa förekommande fall sker mätning även för enskilda större förbrukare. Kommunikations gränssnitt ska vara MODBUS med insamlingsenhet och gränssnitt till TCP/IP för fjärravläsning i överordnat styroch övervakningssystem.

5 5(47) Utrymmen Tekniska utrymmen och schakt för primära försörjnings- och kanalisationsstråk placeras så att dessa tillsammans med övriga för byggnaden viktiga kommunikationsvägar för systemen och konstruktioner utgör klara avgränsningar av försörjningsområden och brandceller vilket ger möjlighet till redundanta lösningar för att erhålla hög robusthet i enlighet med MSB:s Det robusta sjukhuset. Tekniska utrymmen såsom rum eller nischer för el, tele och datakorskoppling planeras och placeras så att tekniskt generella lösningar kan installeras för respektive försörjningssystem. Tekniska utrymmen placeras våningsvis och lodrätt över varandra. Utrymmena förbinds med ett generellt kanalisationssystem. Omfattning av utrymmen och placering av vertikala schakt planeras så att hög robusthet är möjlig att åstadkomma för installerade tekniska system. Utrymmen med elutrusningar som genererar starka elektriska och/eller magnetiska fält skall ej placeras intill där människor stadigvarande vistas exempelvis arbetsplaster och vårdrum. Tekniska utrymmen för el- och telesystem skall ha separat låssystem, skiljt ifrån tekniska utrymmen för datakorskoppling. Reservutrymme för kompletterande installationer i el- telerum ska vara 30%. I de fall inte alla kraftkategorier installeras i en fastighet skall utrymme reserveras för dessa i schakt och el-utrymmen/nischer för framtida komplettering. Se, Nätstationer och driftrum. Ledningssystem Huvudnäten för elkraft och telesystem skall dimensioneras med ca 30% reserv där samtliga ledare skall vara anslutna på plint. Kablar och ledningar - Högspänningskablar som är utförda i reserv för varandra förläggs åtskilda i mark eller i skilda försörjningskulvertar. Vid förläggning av ledningar i försörjningskulvert förläggs kabelförband avskilt från andra försörjningssystem. - Skärmade kablar ska användas - För brandsäkra kablar för nödbelysning accepteras oskärmad kabel - Tvinnad FK accepteras i infällda rör i vägg Gruppledningar i elcentraler - 3-fasgrupper för fördelning av uttagsgrupper får ej användas, detta gäller även för medicinska pendlar, tak- och uttagscentraler. - Uttag för speciella ändamål och fast anslutna apparater skall ha egen grupp

6 6(47) Selektivitet - Beräkningsunderlag ska skriftligen redovisas på kortslutningseffekten, utlösningsvillikor, spänningsfall respektive selektivitet. Systemintegration - För integrering av olika styrningar av luft, värme samt belysning ska KNX användas. 60/2 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET EMC OCH MEDICINTEKNISKA PRODUKTER (MDD) EMC reglerna skall gälla elektriska och elektroniska apparater liksom utrustning, system och installationer med elektriska komponenter. B BEC.6 S FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING RÖJNING MM Alla installationer som inte är i drift efter ombyggnad ska demonteras/rivas. Demontering/rivning ska utföras på så sätt att slutpunkter lokaliseras mellan platsutrustning och till centralutrustningen eller plint utanför byggnaden. Demontering/rivning omfattar hela funktionskedjan med urkopplingar, korskopplingar och omprogrammering av cetralutrustningar etc samt ändring av märkning och uppdatering av befintlig dokumentation för demonterad/riven ledning. Omprogrammering ska ske före demontering/rivning. Demontering av el- och teleinstallation I samband med tekniska upprustningar eller ombyggnationer skall utrustning som inte används demonteras i sin helhet. Driftavdelning ska kontaktas gällande eventuella önskemål avseende möjlighet att bibehålla viss utrustning innan demontering sker. APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM om apparater mm som gäller för flera system. Apparater för samma ändamål inom en anläggning skall vara av samma fabrikat och typ samt anpassade till ledningssystemet och förläggningssättet. Utanpåliggande apparat skall ha kapslingsklassen anpassad till den omgivande miljön. Hygienkrav skall beaktas i utrymmen med Medicinsk karaktär.

7 7(47) SBJ SBJ.15 Y YTB.16 YTB.166 YTC.16 KABELGENOMFÖRINGAR Kabelgenomföringar ska ej påverka väggens eller bjälklagets övriga funktioner som t.ex. täthet eller annan funktion. Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Brandtätning skall utföras med typgodkänd materiel som har samma brandklass som byggnadsdel. Brandtätning, i kabelstråk, skall utgöras av material som enkelt medger framtida kompletteringar. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M För uppdragets utförande ska samtliga erforderliga bygghandlingar och teknisk dokumentation upprättas. En komplett märkning för samtliga anläggningsdelar ska utföras. Detta innefattar även anläggningsdelar som ej byts men får annan beteckning/märkning föranlett av de nya installationerna som utförs. Märkning av el- och teleinstallationer Märkning utförs enligt, Märkning el-, tele- och transportsystem. Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Vid huvudjordningsplint skall finnas ett schema som visar PUS skenor samt uppbyggnad av systemet. (Nätschema.) Huvudjordningsskena samt potentialutjämningsskenor skall identitetsmärkas. Anslutna ledningar skall märkas med nummer. Gruppförteckning placeras vid skena/plint. Provning av el- och telesystem Provning av el- och telesystem skall utföras enligt standard SS Elinstallationer i byggnader Del 61: Kontroll före idrifttagande samt entreprenörens eget kvalitetssystem. Egenprovning skall vara utförd och dokumenterad före samordnad provning utförs. Provningar skall genomföras på sådant sätt att funktionskedjan blir igenomprovad i ett sammanhang, provning utförs även för ansluten utrustning typ takpendlar, operationsbelysning, IVA-paneler eller liknande. Protokoll på utförda provningar skall överlämnas.

8 8(47) YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Handlingar utförs på Svenska enligt gällande Kravspecifikation för Utförande av teknisk dokumentation. Berörd befintlig dokumentation ska uppdateras, kompletteras eller utgå. För att erhålla ett strukturerat och rationellt anläggningsmontage samt för enkel samordning till relationshandlingar, ska dokumentationen för anläggningsmontaget struktureras enligt följande. Dokumentationen för det aktuella anläggningsobjektet ska var samgranskad, utgöra den samordnade dokumentationen, vara ordnad i arbetspärmar samt vara märkta med tillhörighet, tex =AA11, =NB1 osv.. Arbetspärmens dokumentation skall under hela anläggningsmontaget hållas uppdaterad och i slutgiltigt utförande utgöra dokumentation för besiktningsman och för upprättande av relationshandlingar. Arbetspärmar skall struktureras enligt anläggningsuppbyggnad samt följa struktur enligt nedan: Försättsblad Försättsblad skall finnas för varje dokumentsats/pärm och skall innehålla: - Titel på objekten som dokumentsatsen/pärmen redovisar. - Postbeteckningar för objekten som dokumentsatsen/pärmen redovisar. - Syfte med dokumentsatsen/pärmen, tex för montage. Dokumentlista Förteckning av ingående dokument ingående i en dokumentsats/pärm ska för varje ingående dokument innehålla: - Dokument/ritningsnummer. - Revisionsindex. - Antal blad. - Dokumentslag. - Titel. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen Pärmens flikregister, skall ordnas efter hur dokumenten är fysiskt placerade i pärmen och innehålla: - Funktionsorienterade dokument. - Placeringsorienterade dokument. - Produktorienterade dokument. - Tilläggsdokument/generella dokument.

9 9(47) Vid fler pärmar skall hänvisning finnas till resp. pärm. Pärmens flikregister skall innehålla fria flikar för: - Provningsprotokoll. - Checklistor och egenkontroller. Dokumentstruktur Generella och tilläggsdokument - Funktionsbeskrivning. - Montageinstruktion. - Selektivplan. - Provningsprotokoll. - Egenkontroller. - Kabeltabell. - Yttre förbindningstabell. Funktionsorienterade dokument - Översiktschema. - Enlinjeschema. - Blockschema. - Strukturschema. - Kretsschema. - Funktionsschema. - Sekvensdiagram. - Programschema. Placeringsorienterande dokument - Uppställningsritning. - Installationsritning. - Jordningsritning. - Frontritningar. - Placeringsritning. Produktorienterande dokument - Apparatlista. - Inre förbindningstabell. (Om erfordras) - Skyltlista. Övrigt Vid system av mindre omfattning kan fler dokumentaspekter samordnas i samma pärm. YUD.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer Vid centraler/apparatskåp skall en omgång centralritningar finnas.

10 10(47) YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner utförs enligt:, Drift- och underhållsinstruktioner el- tele- och transportsystem 61 EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM Kanalisationssystemet utgör en viktig del i byggnadernas utformning för att kunna uppfylla och tillgodose byggnadens och verksamhetens krav på generallitet och flexibilitet. Kanalisationen skall utföras så att de tekniska systemen kan installeras, ändras och underhållas på ett ekonomiskt och funktionellt sätt, under byggnadens hela livslängd. Placering av tekniska utrymmen såsom produktions- och försörjningsplatser, mediakulvertar samt utformning av primära och sekundära kanalisationsstråk skall motsvara kraven för sjukhusets robusthet enligt MSB, Det robusta sjukhuset Reserv- och utbyggnadsmöjligheter utförs genom att reservutrymme lämnas i kanalisationssystem alternativt tydligt dokumenterade och markerade områden som reserverats för framtida komplettering av kanalisationssystem. Kanalisationssystem Kanalisationssystem av metall sammanbinds och ansluts till potentialutjämningssystem. Primära kanalisationssystem Primära kanalisationssystem i byggnader utförs i huvudsak med kabelstegar i kulvert- och schaktsystem samt på våningsplanens huvudstråk. Motsvarande kanalisation i mark utförs om möjligt med rör ingjutna i betong, så kallad OPI-kanalisation, typ OPI distanshållare från Piplife eller likvärdig. Markkanalisation ska kontroll dras med s.k. tolk innan återfyllning. Tolk ska diamterer lika med 0,91x rörets innerdiameter Kanalisationssystemen uppdelas i olika system- och kraftkategorier så att ledningar för olika försörjningssystem kan förläggas åtskilda åt. Högspänning, lågspänning, fastighetsnät för informationsöverföring samt för teletekniska system separeras. Kablage för styr- och övervakningssystem (mät- och kommunikationsledningar) kan förläggas gemensamt med kablage för telesystem. Kanalisationssystem dimensioneras normalt för ca 50% reservutrymme längst hela systemets utbredning vid installationstillfället. Kabelstegar inom våningsplan monteras dolda ovan undertak.

11 11(47) Sekundära kanalisationssystem Sekundära kanalisationssystem omfattar kabelstegar, kabelrännor, väggkanalsystem, vårdrumspaneler samt rörkanalisation för anslutning mot det primära kanalisationssystemet. Kanalisationssystem dimensioneras normalt för ca 30% reservutrymme vid installationstillfället. Väggkanalsystem Inom expeditioner, avdelningsstationer, undersökningsrum o.dyl. monteras elapparater i väggkanalsystem eller vertikala nedföringsstavar. Enkelisolerade ledningar får ej förläggas i väggkanalsystem eller i nedföringsstavar, utan ledningar skall utgöras av kablar. Ledningar till utanpåliggande väggkanalsystem skall förläggas i utanpåliggande matarkanaler. Inom expeditioner, avdelningsstationer, undersökningsrum, vårdrum o.dyl. där flera än 2st elapparater monteras tillsammans vid dörrar, monteras dessa i vertikala väggkanalsystem. Vårdrumspaneler Inom vårdrum mfl installeras eluttag, kommunikationsuttag, TV/radiouttag, telefonuttag, uttag för patientapparater samt uttag för medicinska gaser mm i vårdrumspaneler. Ledningar till vårdrumspaneler skall förläggas infällda, alternativt i utanpåliggande matarkanaler. Matarkanaler skall ha separata fack för el- och gasledningar. OBSERVERA. Säkerhetsavståndet mellan el- och gasledningar skall hållas även vid ingång till matarkanalen. Kanalisation av elinstallationsrör Elapparater, strömställare, uttag, anslutningar, indikeringar, teletekniska apparater mm utförs i huvudsak som infälld installation. Ledningar skall vara i- och urdragbara för enkel ändring och komplettering av installationen. El-apparater placeras på eller i vägg samordnat i vågräta och lodräta linjer tillsammans med apparater i andra installationssystem, vid fler än 2 st apparater se Väggkanalsystem. Inom utrymmen med hygienkrav utförs elinstallationen som infälld installation. PRINCIPIELL UTFÖRANDE NIVÅ Krav på infälld installation gäller vid nybyggnad och större ombyggnader. Vid mindre ombyggnad (enstaka eller ett fåtal utrymmen) kan utanpåliggande installation utföras.

12 12(47) SBF SBF.4 LEDNINGSKANALSYSTEM Ledningskanalsystem skall vara utförda i metall och målningsbehandlade. Enstaka utanpåliggande ledningar ska om möjligt döljas med platslist. Ledningskanalsystem i metall skall anslutas till skyddsutjämningssystem. Väggkanalsystem skall ha skilda hyllor för kraft- och teleledningar. Vårdrumspaneler Vårdrumspaneler skall uppfylla gällande standard. Vårdrumspaneler skall vara av metall och fabrikstillverkade. Jordfelsbrytare för uttag i vårdrumspaneler placerade i grupp-1 rum, skall vara monterade i panelen, om matande central är placerad i samma utrymme/rum som panelen placeras jordfelsbrytaren i centralen. 63 ELKRAFTSYSTEM 63.B Eldistributionsnät Distributionssystem för el utformas för att uppfylla och tillgodose Landstingsservice och sjukvårdens krav på flexibilitet och hög robusthet. Distributionssystemet utförs så att system kan utökas och underhållas på ett funktionellt och driftsäkert sätt. Eldistributionssystemet utförs så att ett fel (enkelfel) ej innebär betydande störning av driften och sjukhusets verksamhet. Alla tänkta förändringar i eldistributionssystem ska godkännas av El-anläggningsansvarig LSU. Samtliga åtgärder inom fördelningsstationer och ställverk ska utföras i separat entreprenad, handlingar ska utformas så att detta är möjlig. Risk- och konsekvensanalys upprättas vid ändringar, utökningar eller vid andra förändringar i eldistributionssystemet. Utrymmen för produktions- och försörjningsställen, ledningskulvertar och ledningsstråk utformas så dessa motsvarar kraven för en bibehållen hög robusthet med klart avskilda kopplingsställen och överlämningspunkter samt en tydlig ansvarsfördelning. PRODUKTIONS-, FÖRDELNINGS- OCH KOPPLINGSUTRYMMEN För att minimera avbrott eller störning skall uppbyggnad av system vara dubblerade eller med alternativa funktioner, i första hand automatiskt och i andra hand manuellt.

13 13(47) Kopplingsutrustning såsom ställverk, apparatskåp och elcentraler skall utföras så att underhåll och skötsel samt ändringar och kompletteringar kan ske på ett sådant sätt att avbrott och störningar på verksamheten minimeras. Akutsjukhus Elförsörjning till akutsjukhus skall ske från minst två av nätleverantörens fördelningsstationer. Kopplingsutrustningar i sjukhusets mottagningsstation skall vara dubblerade och placerade i skilda utrymmen eller i skilda byggnader. Varje inmatning och del av kopplingsutrustning skall dimensioneras för sjukhusets hela effektbehov. Reservkapacitet skall finnas för utökning med minst 30 %. Vid fel på en inmatning eller del av kopplingsutrustning skall automatisk överkoppling ske från den andra inmatningen/kopplingsutrustningen. DISTRIBUTIONSNÄT Matning till sjukhusets transformatorstationer skall ske från minst två håll alternativt A- respektive B-sida. Sling- alternativt radiell matning utförs beroende på berörd anläggnings konfiguration. Ledningar förläggs åtskilda i mark i OPI-kanalisation eller i skilda försörjningskulvertar. Vid förläggning av ledningar i försörjningskulvert förläggs kabelförband brandavskilt från andra försörjningssystem. Distributionsnät utförs som TN-S-system med separata ledare för neutral och skyddsledare. TN-system med en direktjordad punkt i systemet och utsatta delar i installationen ansluts till denna punkt med skyddsledare (PE). Strukturerat distributionsnät Ledningsnäten för distribution skall planeras och utföras strukturerat. Utbyggnad och förändring av sjukvårdsverksamhet skall kunna ske med bibehållen robusthet. Planer och inriktningar, redovisade i teknisk generalplan eller liknande dokument för utbyggnad, ombyggnad och förändring av effektbehov skall inrymmas i dimensionerade distributionssystem och kraftkategorier. Distribution skall ske med minst två fastställda kraftkategorier till eller inom respektive byggnad. Förläggning av huvudledningar utförs skilt från varandra i mark och i byggnad, lämpligen skall detta ske via primära vertikala elschakt i olika delar i respektive byggnad. Elkraftsystemet skall dimensioneras så att selektivitet råder dvs. ett fel i underliggande skydd skall ej lösa överliggande skydd.

14 14(47) 63.BB Högspänningsnät Kablar förläggs i OPI-kanalisation åtskilda från varandra och andra ledningar i mark in i byggnad och kopplingsutrymmen. Varje enskild serviskabel dimensioneras för att klara hela sjukhusets hela effektbehov och med 30 % reservkapacitet. 63.BC Lågspänningsnät Distributionsnät och försörjningssystem uppdelas i olika kraftkategorier. Se Begreppsförklaringar under kapitel 60. Respektive kraftkategori skall ha separata kopplingsutrustningar och huvudledningar. Huvudledningar dimensioneras med 30% reservkapacitet. Vid dimensionering av huvudledningar ska kabelns effektförlust beräknas. Motsvarar effektförlusten en kostnad som på en 10-års period är att jämföra med kostnaden för en grövre kabelarea ska detta väljas. (1kr/kWh) Jordfelsövervakning ska installeras. Matningar till objekt Viktig Last (VL) Reservkraft alternativt Avbrottsfri reservkraft (roterande UPS) matar T.ex. - Utvalda hissar - Datahallar - UPS utrustning Akademiska sjukhuset - Mycket Viktig Last (MVL) benämns Avbrottsfri kraft (batteri UPS) - Viktig Last (VL) benämns Reservkraft alternativt Avbrottsfri reservkraft (roterande UPS) - Övrig Last (ÖL) benämns Normalkraft Övriga sjukhus - Mycket Viktig Last (MVL) benämns Avbrottsfri kraft (batteri UPS) - Viktig Last (VL) benämns Reservkraft - Övrig Last (ÖL) benämns Normalkraft

15 15(47) LEDNINGSSYSTEM För att minimera de elektromagnetiska fält som kan uppstå installeras ledningsnät med skärmade kablar för elkablar i 230/400V-nät. (Vid mindre kompletteringar av installationer avgörs detta från fall till fall.) Vertikala matningar skall i huvudsak utgöras av kanalskenfördelning i schakt. En eller fler skenor för varje kraftkategori. Anslutningar från respektive kanalskena till respektive central skall utformas så att anslutningen kan skiftas/flyttas till den andra kraftkategorin. I de fall inte alla kraftkategorier installeras i en fastighet skall utrymme reserveras för detta i schakt och elutrymmen. Akademiska sjukhuset - Redundanta huvudledningar för Avbrottsfri reservkraft ska utgöras av brandresistent kabel mellan nätstation och ställverk/fördelningscentral. Mycket Viktig Last (MVL) Avbrottsfri kraft (batteri UPS) - Huvudledningar ska utgöras av brandresistent kabel mellan ställverk, UPS central och gruppcentral. Kopplingsutrustning Elcentraler med olika kraftkategorier ska inte sammanbyggas, gemensam central kan förekomma ex. i operationssalar. 63.C Transformator- och fördelningssystem Transformatorstationer utförs med dubbla transformatorer placerade i skilda utrymmen med lägst brandavskiljande EI 60 klass. Varje transformator dimensioneras så de kan utgöra reserv för varandra och klara transformatorstationens hela last vid maximal belastning. Uppbyggnad och utförande av ställverk och krafttransformatorer skall ske med beaktande av magnetiska och elektriska fält så att dessa minimeras, såväl inom driftrum, som angränsande utrymmen. Driftrum planeras och placeras så att störning på medicinsk utrustning undviks och på betryggande avstånd från utrymmen där människor vistas stadigvarande. Skärmning med aluminiumplåt för att ytterligare minska magnetfältens utbredning skall övervägas i varje enskilt fall. Insatsvärde ska vara 0,5 microt. Se Lågspänningsställverk - och Nätstationer och driftrum. Högspänningsställverk Högspänningsställverk utförs metallkapslade i cellindelat och ljusbågsprovat utförande, med tryckavlastning.

16 16(47) Se Lågspänningsställverk - och Nätstationer och driftrum. Lågspänningsställverk Ställverk utförs enligt, Lågspänningsställverk. Krafttransformator Transformatorer placeras var för sig i särskilt utrymme och brandsäkert avgränsat, lägst EI60 mot övriga utrymmen. Krafttransformatorer skall vara av typen torrisolerad gjuthartstransformatorer i brandklass F1. Vid dimensionering av transformator tas hänsyn till framtida utbyggnadsmöjligheter. Inom en anläggning installeras endast transformatorer av samma storlek och samma kortslutningsspänning. Se Lågspänningsställverk. SYSTEM OCH FUNKTIONER Manöver och övervakning All skydds-, mät-, styr- och indikeringsutrustning placeras i kontrollskåp i särskilt kontrollrum. Från larmsystem överförs larm till övervakningscentral eller till annan av driftpersonal bemannad plats. Se Kontrollskåp i nätstationer. Vid obemannad anläggning och för verksamheten viktig anläggning överförs larm till driftpersonal via larmopperatör, personsökare, sms eller liknade larm och meddelandesystem. Hjälpkraft Hjälpkraft till manöver och övervakningsutrustningar utförs av batterier monterade öppet i batteriställning med laddare och batteriövervakning. Systemen utförs så att full redundans erhålls. Systemspänningen ska vara 110 V. Batterier skall vara försedda med framdragen anslutning för mätning av varje cell. Konstantladdare skall vara så dimensionerad, att den dels klarar stationens belastning och dels uppladdningen av ett helt urladdat batteri. Batterier skall ha livslängden +12 år Long life enligt Eurobat Guide. Batterier ska vara dimensionerade för en avbrottstid på 6 timmar. 63.M/1 Strömförsörjningssystem för elkraft Hjälpkraft till manöver- och övervakningsutrustningar utförs enligt följande: - Systemspänningen ska vara 110 V DC - 30 % reservkapacitet skall finnas - Skall vara pol-separerad fram till battericentral - Ha två eller fler likriktare som ligger inkopplade parallellt i reserv för varandra

17 17(47) - Likriktare skall klara av att försörja lasten utan batterier upp till märkström - Likriktare skall ha potentialfri växlande kontakt för summalarm med inställbar fördröjning som kopplas till styr och övervakningssystemsystem - I fronten på likriktare skall finnas möjlighet till avläsning av spänning och ström - Batterier skall monteras på ställning. SEB.2 Reläskydd Reläskydd skall vara utfört så att provning av reläer kan ske enkelt utan att anläggningen behöver tas ur drift. Reläskydd som är anslutet till strömtransformator skall matas från strömtransformator avsedd för reläskydd. Reläskydden ska vara mikroprocessorbaserade i 3-fasigt utförande med möjlighet att kopplas 2-fasigt. Reläskydd skall kunna kommunicera med styr och övervakningssystem för avläsning av ström, spänning och effekt, indikering av larmer, statistikavläsning, ändring av inställningsvärden för skydd. Överströmskydden ska ha jordfelsskydd, låg- och högströmssteg samt vara blockeringsbara. Konstant- eller inverttid ska kunna väljas. Inmatnings- och slingfack skall vara i riktat utförande. Transformatorfack skall ha oriktat jordfelsskydd med ström- och tidsinställning. Ringmatningsfack skall vara försett med riktat jordfelsskydd med ström och tidsinställning. Samtliga reläskydd ska kunna tidsfördröjas. Skydd skall väljas selektivt med avseende på riktning. SEC.3 SED.1 Dvärgbrytare Märkkortslutningsbrytförmågan skall vara minst lika med förekommande högsta kortslutningsström där dvärgbrytaren är installerad. Dvärgbrytare skall dimensioneras enligt SEK.s handbok 414 och ska uppfylla kraven enligt SS-EN Dvärgbrytare i plug-in-utförande får inte användas för allmänbruk om den inte är oförväxelbar. Dvärgbrytare ska levereras med vit, grå eller svart vippa. Dvärgbrytare ska ha frånskiljaregenskaper. Beakta särskilt att selektivitet råder i gr 1- och 2 rum för uttag avsäkrade 16A och anslutna mot MVL. Strömkännande jordfelsbrytare Jordfelsbrytare skall vara utförd för utlösningsmärkström 30 ma, vara stötströmssäkra samt utförda för skydd mot pulserande likströmsfelströmmar. Jordfelsbrytare ska ha självtest funktion och försedd med signalkontakt.

18 18(47) SEH.14 SJC.1 SJC.4 SKB.21 SKB.22 SKB.42 Ljusbågsvakter Ljusbågsvakt skall finnas. Detektor skall bestå av lins med optisk kabel till centralenhet. Varje fack skall övervakas samt den horisontella skenan. Krafttransformatorer Transformatorernas kopplingsform ska vara Dyn 11 och omsättningen reglerbar +-2 x 2,5 %. Signaltermometer med 2 kontakter en för larm Hög temperatur och en för utlösning Hög - hög temperatur. Mättransformatorer Strömtransformator skall anpassas till märkbörda och vara av minst noggrannhetsklass 0,2 på mätkärna. Spänningstransformator skall skyddas med säkring på sekundärsidan. Högspänningsställverk inomhus Ljusbågsvakt ska monteras som löser överliggande brytare. Effektbrytare ska väljas så att man om möjligt endast har en typ och fabrikat per ställverk. Jordningskopplare ska finnas för varje kabelanslutning och del av samlingsskena. Ställverken ska utföras för avståndsmanöver och övervakning i SÖV-system. Samtliga apparater förses med hjälpkontakter, magneter etc som kopplas till plint i lågspänningscellen. Indikering för aktuell spänning skall finnas på varje fack Mekanisk lägesvisare för brytarläge samt fjäderspänning skall finnas. Lågspänningsställverk inomhus Se, Lågspänningsställverk. Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning Central skall vara utförd med inre förbindningsanordningar, kopplingsrännor, flänsar, tätningar samt anslutnings- och avgreningsplintar. Den skall vara överskådligt uppbyggd från funktionssynpunkt. Central skall vara försedd med huvudelkopplare som skall dimensioneras för huvudledningens högsta tillåtna säkring, dock lägst 25A. Enheter med samma funktion som ingår i central skall vara av enhetligt utförande. Central bestående av olika centraldelar/kraftkategorier skall utföras så att klara avgräsningar och uppdelningar framgår av utförandet. Fördelningscentraler och gruppcentraler skall utföras som olika fysiska enheter. Kopplingsutrustningar skall vara utförda i metall om inte annat utförande föreskrivs i föreskrift eller åberopad standard.

19 19(47) Ett 3-fas CEE-uttag, avsäkrat 6A, skall monteras infällt (panelmontage) i centraler för att underlätta vid mätning av elförbrukning mm. Huvudbrytare av typ lastfrånskiljare. Huvudbrytare ska vara 3-polig i fördelnings-/huvudcentraler. Huvudbrytare ska vara 4-polig i gruppcentraler. Beakta att 3-fasiga UPS-aggregat ska anslutas till fördelnings-/huvudcentral inte till gruppcentral. Kopplingsutrustning skall utföras så att underhåll och skötsel samt ändringar och kompletteringar kan ske på ett sådant sätt att avbrott och störningar på verksamheten minimeras. Lock/luckor till kopplingsutrymmen utförs så att de enkelt går att öppna ex. ska förses lucka/lock med gångjärn. Fördelningscentraler skall utgöras av golvstående kopplingsutrustning. Gruppcentraler kan utgöras av vägghängda kopplinsutrustningar. Uppbyggnad skall utföras med skensystem över 80 A. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Säkringar i centraler skall utgöras av smältsäkringar. Centraler, placerade så att personer som ej har nödig kännedom, skall manövrera densamma, skall utföras med dvärgbrytare (MCB) detta gäller grupp 1 och grupp 2 rum beskrivna i SS Elinstallationer i byggnader Avsnitt 710: Medicinska utrymmen. Centraler i grupp 1 eller grupp 2 rum utförs infällda med ledningsinförning uppifrån. Gruppcentraler skall utföras med 30 % reservgrupper vid installations tillfället. Central skall monteras på monteringsskenor med ledningsutrymme bakom central. Gängsäkringar i gruppcentral större än 25A ska förses med föregående bytare. Gängsäkringar i fördelningscentral ska förses med föregående brytare oavsett storlek. Anslutning In- och utgående kablar kopplas till plint. Gott om utrymme skall finnas för kontrollmätning av jordfelströmmar i TN-S system samt strömmar i respektive fas L1-L3, N för inkommande och utgående ledningar med tångamperèmeter. Samtliga grupper DII skall vara uppkopplade till plint med ledning dimensionerad för 25A säkring. Plintar numreras med grupptillhörighet. Plintar struktureras så respektive utgående grupp kan mäta med tångamperemätare. Plintar för utgående ledningar kan utgöras av s.k. trevåningsplintar om kopplingsutrymmet framför plinten är fritt. Reservutrymme 30 %

20 20(47) Uppsättning av vägghängda centraler Underkant på central skall placeras lägst 400 mm över golv e d. Knivsäkring får inte placeras med centrum högre än 1,7 m över golv e d. Central som placeras utomhus eller i fuktiga utrymmen skall ha dräneringshål i kapslingens lägsta punkt. Ventilationspluggar skall finnas upptill och nedtill. I anslutning till centraler med proppsäkringar monteras reservsäkringsskåp med säkringar. SKB.5 SKF.11 Apparatskåp, apparattavlor m m Apparatskåp skall utföras så att underhåll och skötsel samt ändringar och kompletteringar kan ske på ett sådant sätt utan att avbrott och störningar på verksamheten minimeras. Apparatskåp skall utföras så att klara avgränsningar och uppdelningar av apparater, plintar och centraldelar framgår av utförandet. Dörrar förses med låsenhet. Säkringar och andra överströmsskydd skall kunna betjänas utan risk för beröring med spänningsförande del. Apparater i skåp skall kunna servas och bytas ut utan att skåpet måste göras spänningslöst. För yttre anslutningar får endast en ledare anslutas på varje klämma. Apparater som skall betjänas skall placeras med centrum lägst 400 mm över färdigt golv. Yttre förbindningskablar i hjälpströmkretsar skall anslutas i apparatskåp till kopplingsplint. Apparatskåp och apparattavlor utförs i metall Reservutrymme 30 % In och utgående kablar kopplas till plint. Inre förbindningar skall förläggas i kabelkanaler Effektbrytare för lägst 1 kv Se, Lågspänningsställverk. SKF.12 Effektbrytare för högst 1 kv Se, Lågspänningsställverk. SKF.121 Isolerkapslade effektbrytare (MCCB) Se, Lågspänningsställverk.

21 21(47) 63.F Belysningssystem och ljussystem Belysningssystemens egenskaper skall ge visuella kvalitéer och bidrar till den totala rumsupplevelsen med avseende på bländning, blänk, skuggor, färg, ljusfördelning och ljusnivåer. Det är därför viktigt att anläggningen ges tillräcklig belysningsstyrka, bra luminansförhållanden, minimal bländning och bra kontrast. Belysningen skall tillgodose alla behov som krävs för att erhålla en funktionell belysning för verksamheten och dess patienter och personal. Belysningsanläggningen skall följa energidirektivet enlig EN Funktion - styrning av belysningssystem Belysning skall styras på ett funktionellt och energieffektivt sätt, belysningsstyrning utförs i huvudsak med KNX-busstandard för fastighetsstyrning enligt EN och ISO/IEC Programmering av varje enskild armatur undviks. Manuell handomkoppling ska finnas för belysningsautomatik. Vid mindre ombyggnationer kan annat val av belysningsstyrning vara aktuell, detta samordnas med fackansvarig El. I huvudsak installeras armaturer med LED ljuskälla. För montering av pendlade armaturer ska bärskena användas. Raster skall vara jordade. 63.FD Belysningssystem på gård eller i park Vid planering av belysning utomhus skall särskilt beaktas risken för såväl synnedsättande bländning som irriterande bländning. Belysningen skall anpassas till lokala förhållanden, t.ex. typ av gångvägar, körvägar, parkeringsplatser samt säkerställa fysiska tillgängligheten. Belysning planeras för en jämn, bländfri belysning utan mörka partier. Belysningsstolpar placeras på samma sida om gångväg, 0,5 m utanför gångyta. System - Ytterbelysning Ytterbelysning utförs dels genom armaturer monterade i anslutning till byggnad och dels genom armaturer på fristående stolpar eller markmonterade effektarmaturer.

22 22(47) Ytterbelysningen manövreras automatiskt med ljusreläer och tidfunktioner. Finns överordnade styrsystem ansluts ytterbelysningen till det. 63.FE Belysningssystem vid fasad e d Belysning vid fasader skall utformas så att ytorna blir upplysta och ger en trygghetskänsla för de personer som passerar eller vistas inom området. Icke belysta delar skall inte inbjuda till att utföra inbrott eller andra oegentligheter. System med närvarostyrning ska utredas i varje enskilt fall. 63.FF System för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning i hus Omfattning av olika typer eller modeller av ljuskällor skall begränsas till ett fåtal, redan använda typer. Armaturerna förses med reflektor och bländskydd. Armaturer med nakna ljuskällor ska ej användas. Armaturerna skall i huvudsak vara utförda för utanpåliggande montering alternativt pendling. Armaturer för infällt montage kan användas i demonterbara undertak, armaturer som monteras i demonterbara undertak ska förses med metallskiva som täcker hela undertakspattan och bärs av undertakets bärprofiler. Armaturens elektronik ska integrerad med armaturen. I tak där det på grund av ventilationstekniska skäl inte är lämpligt att installera utanpåliggande armaturer monteras armaturer pendlade eller infällda. Arbetsplats- och allmänbelysning anpassas för den verksamhet som bedrivs. Funktion - allmänt I rum med flera ingångar skall belysningen kunna manövreras från mer än en ingång. Belysningssenarion anpassas till berörd verksamhet/arbetsplats, arbetstider och arbetsmetoder. Funktion kommunikationsytor, entréer, kulvertar m.fl. Belysning i kommunikationsytor, entréer m.fl. ska följande funktioner finnas, närvarodetektering, efter inställbar tid (tid 1) lysa med reducerad effekt, (trygghetsnivå ca10%) inställbar tid (tid 2) utvalda armaturer släcks. Kommunikationsytor med dagsljusinsläpp s.k. ljusa partier skall även förses med dagsljusstyrning.

23 23(47) Funktion korridorer På avdelningar där det endast förekommer dagverksamhet skall belysningen styras lika Funktion kommunikationsytor, entréer med skillnaden att inställbar tid (tid 2) släcker samtliga armaturer. På avdelningar med dygnet runt verksamhet ska belysningen bestå av två olika system. Ett system, allmän belysning, samt ett system för miljöbelysning. Belysningssystemen placeras så att patientrum inte störs av ljus/bländning från belysning i korridorer eller angränsande utrymmen. Belysningen ska styras med förprogrammerade scenarion via manöverknappar placerade i korridor. Allmänbelysningen ska kvälls- och nattetid kunna reduceras till en lägre nivå alternativt släckas, detta enligt verksamhetens önskemål. Miljöbelysningen tänds, till önskad nivå, när allmänbelysningen reduceras/släcks. I vissa fall utförs enbart allmänbelysning, i dessa fall ska allmänbelysningen kunna utgöra ledbelysning. Funktion - expeditioner, kontorsarbetsplatser Ljusarmaturer tänds normalt via strömställare placerad vid dörr. Vid arbetsplatser skall den enskilda armaturen utföras med upp- och nerljus, kunna steglöst regleras via dragströmställare samt vara utrustad med frånvarofunktion. Funktion - Vårdrum Vid respektive plats anordnas sängplatsbelysning för läsning och som belysning för enkel undersökning/behandling samt allmänljus som även utgör miljöbelysning. Belysningssystem integreras i vårdrumspanel och ljusregleras för att erhålla tänkta funktioner. Manöver sker vid ingång till vårdrum samt respektive patientplats, scenarion programmeras. Funktion - dagrum Belysning ska ljusregleras. Frånvarodetektering installeras. Frånvarodetektering enligt följande: efter 15 minuters inaktivitet inom utrymmet reduceras belysningsstyrkan för att efter 30 minuters inaktivitet släckas. Funktion - konferens- och mötesrum Belysningssystem i konferensrum och större mötesrum förses med ljusreglering som vid behov grupperas/sektioneras. AV-väggar i konferensrum, föreläsnings- och undervisningslokal etc. förses med tavelbelysning. Frånvarodetektering enligt följande: efter 15 minuters inaktivitet inom utrymmet reduceras belysningsstyrkan för att efter 30 minuters inaktivitet släckas.

24 24(47) Funktion - övriga rum Belysning i förråd och omklädningsrum ska tändas via tryckknapp samt släckas via frånvarodetektor, Frånvarodetektering enligt följande: efter 5 minuters inaktivitet inom utrymmet reduceras belysningsstyrkan för att efter 15 minuters inaktivitet släckas. System- och funktion - operations-, och undersökningsrum Belysning i dessa utrymmen ska uppfylla krav på undersökning och behandling, belysning utförs med ljusreglering som grupperas/sektioneras. Belysningscenario samordnas med berörd verksamhet. I undersöknings-, behandlings- och operationsrum installeras även anslutning för undersöknings- och/eller operationslampa, omfattning se aktuellt rumsfunktionsprogram. Undersöknings- och operationsarmaturer tillhandahålls av verksamheten. System miljöbelysning För patienternas trivsel och rehabilitering installeras uttag/lamputtag för miljöbelysningsarmaturer i dagrum och väntrum samt uttag för golv- och bordsarmaturer i dagrum, utöver den normala belysningen. Lamputtag ska manövreras från lämplig placerad plats. Lamputtag ska utföras med vägguttag, typ Shuko. System - nattbelysning I vårdrum skall finnas nattbelysning vid patientplats samt orienterings- /nattbelysning vid rummets entrédörr. Belysningen manövreras från en plats gemensamt med rummets allmänbelysning. Armatur monteras underkant 300 mm från golv och ljus riktas nedåt. System -konstbelysning För belyst konst projekteras installation för detta, belysningsstyrning ska anpassas till berörd verksamhet. Omfattning samordnas med Landstingets Kultur I Länet som ansvarar för framtagande av erforderliga underlag gällande exempelvis tekniska förutsättningar som krävs för konstinstallationen. Hygienkrav Ytskikten på armaturer skall vara lätta att torka av. Ytskikten skall tåla att torkas av med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Handikapp Manöverapparater, uttag etc, monteras minst 1,0 m från innerhörn, eller andra åtkomstbegränsade hinder.

25 25(47) 63.FHB Nödbelysningssystem Nödbelysning monteras i utrymningsvägar och trapphus enligt SS-EN 1838 och enligt upprättad brandskyddsdokumentation. Armaturer utförs i huvudsak med LED-ljuskälla. Strömförsörjningssystem utförs för minst 60 minuters reservdriftstid vid spänningsbortfall inom respektive brandcells utrymningsväg. Strömförsörjning skall utföras med centrala strömförsörjningsaggregat med inbyggda batterier och centraliserad teknik för automatisk övervakning samt test av respektive armaturs funktion, typ Malux ZB-S med STAR-Teknologi med tillhörande CG-S-armaturer eller likvärdigt. Larm från strömförsörjningsaggregat skall överföras till överordnat styr- och övervakningssystem. Nödbelysningen ska automatiskt tändas vid brandlarm, samt på lokal nivå när spänningen till ordinarie belysning försvinner, matande gruppcentral förses med trefasig fasbrottsövervakning. Huvudledning och gruppledning till nödbelysning skall förläggas brandsäkert eller utgöras av brandsäkert ledningssystem i de delar där brand kan tänkas spridas till den försörjda brandcellen. Nödbelysningsarmatur inom respektive utrymningsväg skall anslutas till skilda säkringar i strömförsörjningsaggregat. Växelriktare för nödbelysning skall vara med självtestsystem och larmutgång för felindikering. Nödbelysningsarmaturer är normalt släckta. Där reservkraftsystem finns installerat, ansluts strömförsörjningsutrustning till viktig last (VL). 63.FJ Belysningssystem för vägledande skyltning m m Skylt med vägledande markering utförs genomlyst av LED-ljuskälla ansluten till nödbelysningssystemet och är normalt tända. SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M Rengöring av ljusarmatur Armaturernas bländskydd (raster, kupor, glas etc.) liksom armaturerna i övrigt skall vara lätta att rengöra. SNB FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING Ljusarmaturer avsedda för lysrör skall vara försedda med elektroniska driftdon.

26 26(47) SNE.5 SNT.1 Ljusarmatur för orienteringsbelysning i vårdrum Ljusarmatur för orienteringsbelysning i vårdrum skall vara utförd med lysdioder för anslutning till 230V. Ljuskällor Färgåtergivning och färgtemperatur Där inga speciella krav på färgåtergivning finns, väljes ljuskällor, som ger högsta ljusekonomi, t ex lysrör med färgåtergivningsindex större än Ra 84 samt en färgtemperatur på 3000 Kelvin. LED Kvaliteten på lysdioder ska vara minst MacAdams 4 för utomhusarmaturer samt MacAdams 4 för inomhusarmaturer. Angivet enligt standarden CIE SNT.12 SNT:23 Lysrör Lysrör skall utgöras av fullfärgslysrör med lång användbar livslängd och lågt innehåll av kvicksilver. (Användbar livslängd om minst timmar, beräknat på en belysningsanläggning med minst 80% av ljusets nyvärdet är kvar). Lysrör ska 549mm (14W) eller 1149mm (28W). Elektroniska driftdon Elektroniska driftdon ska vara utförda med HF-drift och varmstart samt reglerbara med DALI. 63.H Elvärmesystem Med elvärmesystem avses i första hand: - Extra uppvärmning vid vård och behandling - Is- och snösmältning - Anslutning och manövrering av köksutrustningar Termostater skall vara elektroniska. Där det är lämpligt skall elvärmare även styras över en elektronisk timer för att minska elförbrukningen. System - extra uppvärmning Vid vård och behandling förekommer att extra uppvärmning krävs. Företrädesvis så anordnas detta genom värmepaneler, monterade i tak, i undertakskonstruktionen eller nedpendlade. Elvärmepanel av sluten typ skall användas.

27 27(47) System - snö- och issmältning Behovet av is- och snösmältning utreds vid projektuppstart. För snö- och issmältning vid entréer och i takrännor samt takbrunnar installeras värmekabelsystem. Reglering av markvärme skall styras av temperatur och fuktgivare. Självreglerande värmekabel nyttjas för rännor och brunnar förreglad via 2- stegs termostat, min-max. System värmeapparater i kök mm Uttag för kaffebryggare skall föregås av en timer som bryter spänningen till uttaget efter en inställbar tid. Uttag efter timer skall utgöras av 1-vägs uttag. SPB.1 Elektriska rumsvärmeapparater Elektriska rumsvärmeapparater som monteras skall vara utförda så att apparatens yta är lågtempererad. 63.J Motordriftsystem SJF.41 Frekvensomriktare för motordrift Typ av frekvensomriktare skall väljas så att EMC-direktiv uppfylls och jordströmmar minimeras. Motorkablar ska utföras skärmade. Vid komplettering med frekvensomriktare i befintliga motorinstallationer beaktas bl.a. motorns kylning, vridmoment, märkfrekvens, varvtalshöjning, isolationsklass och omgivande utrustning etc. 63.K Faskompenseringssystem Behov av faskompensering utreds vid varje tillfälle då nytt ställverk installeras eller då om och tillbyggnad av befintliga ställverk sker. Faskompensering utförs i första hand vid respektive ansluten last som genererar reaktiv effekt. Vid central faskompensering utförs denna med automatisk in- och urkoppling i steg om 50 kvar. Filterbatteri utförs med snedavstämda övertonsfilter.

28 28(47) 63.NB System för reservkraft Reservkraftsaggregat skall starta automatiskt via fördröjd nollspänningsautomatik, blinkfri automatisk återgång. Handlingen det robusta sjukhuset utgör del av projekteringsförutsättningarna. Befintliga resevkraftsystem inom Landstinget är konstruktionsmässigt utförda olika, för projektering av dessa samt vid nyproduktion ska förstudie samt projektering alltid samordnas med Landstingets El-anläggningsansvarige. 63.NC System för avbrottsfri kraft Medicinsk- och annan utrustning som måste fungera vid eventuella spänningsvariationer/avbrott skall anslutas till avbrottsfri kraft, MVL. Vilka verksamheter och utrustningar som berörs bedöms i samråd med berörd verksamhet, beakta att SS med tillägg ska gälla. Kommunikationsutrustning för Landstinget data- telekommunikation anslutas till avbrottsfri kraft, MVL. Verksamheternas datorer ska i vissa fall anslutas till MVL, alternativt VL. För utförande av batteri UPS-anläggningar se Statisk UPS. SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Skall ha hjälpkontakt för manöverkretsen. Säkerhetsbrytare skall vara låsbara både i till- och frånläge SLB SMB.1 STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM Samtliga apparater ska vara försedda med skruvanslutningar. Strömställare för belysning utförs med tryckplatta/vippa i format lämplig även för funktionsnedsatta Monteras infälld apparater intill varandra ska apparaterna förses med täckplattor av samma utförande. Inom operationsrum och rum med liknande verksamhet placeras manöverapparater lägst 1,2 m över golv. Vägguttag Samtliga apparater ska vara försedda med skruvanslutningar. Slagtåliga uttag monteras i entréer, kommunikationsutrymmen samt korridorer. Uttag i patientsalar och undersökningsrum avsäkras 10A och matas med kabelarea 2,5mm 2. Uttag för städning skall avsäkras 16A.

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM Sidantal 45 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(45) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 60/1 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk anvisning NÄTSTATIONER OCH DRIFTRUM Ver. 1.0

Teknisk anvisning NÄTSTATIONER OCH DRIFTRUM Ver. 1.0 Sidantal 13 NÄTSTATIONER OCH DRIFTRUM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1 ORIENTERING... 3 0.2 HÄNVISNINGAR...

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Så programmerar du KNX för en villa

Så programmerar du KNX för en villa Så programmerar du KNX för en villa Johan Carlsson ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda Introduktion Fördelar Funktioner i en villa Uppbyggnad Programmering

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Presentation av NY produktgrupp

Presentation av NY produktgrupp Presentation av NY produktgrupp MARKMÄTARSKÅP enligt SVENSK STANDARD SS 430 01 10,utg9 INFÖR SAMMANSLUTNING NätverkELSÄK Av KENT ANDERSSON, GARO AB SEK TK13,Ag-MÄTARSKÅP 2013-09-06 1 INNEHÅLL 1. Branschnytt

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER Normapparater - GE Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER personskyddsbrytare PERSONSKYDDSBRYTARE / RCBO, 2-polig, typ A, SERIE DM100 2-polig

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Karl H Ström AB Jönköping

Karl H Ström AB Jönköping Karl H Ström AB Jönköping SENSORSTYRD BELYSNING Nyheter vinter 2011 Din närvaro - är allt som behövs! Serie Control Pro är en helt nyutvecklad serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består

Läs mer

HUSGUIDE. Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapporteringens eller återkoppling under arbetets gång.

HUSGUIDE. Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapporteringens eller återkoppling under arbetets gång. Husguide Blåsenhus Allmän information... 3 Felanmälan... 3 Besöksadresser... 3 Tillgänglighet... 6 Parkering... 7 Brandskydd... 7 Nödlarm från hissar och RWC... 7 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö... 7 Rumsklimat...

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer