SMÄRTTILLSTÅND OCH BESVÄR I RÖRELSEORGANEN. Program för Landstinget i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÄRTTILLSTÅND OCH BESVÄR I RÖRELSEORGANEN. Program för Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 SMÄRTTILLSTÅND OCH BESVÄR I RÖRELSEORGANEN Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 22 november 2004

2

3 Missiv till program om smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Antaget av landstingsfullmäktige den 22 november 2004 BAKGRUND Landstingsstyrelsen beslutade den 18 december år 2000 att påbörja programarbete i Landstinget i Uppsala län. Det övergripande syftet med programarbetet är att ta fram kunskapsunderlag kring olika diagnosgrupper som är av särskilt stor betydelse för länets befolkning. Underlagen avses underlätta prioritering inom och mellan olika verksamhetsområden. Programarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att det gynnar dialogen mellan politiker, medicinskt verksamhetsansvariga och allmänheten. Arbetet med att ta fram programmen är en flerårig process. Målet är att 75% av landstingets verksamheter på sikt ska vara kartlagda, vilket innebär att ett femtontal program kommer att tas fram. Programmet om smärttillstånd och besvär i rörelseorganen är det sjätte i ordningen av antalet utarbetade program. Landstingsstyrelsen uppdrog åt en förtroendemannagrupp bestående av Mats Sjöborg (fp), ordförande, Siw Persson (s), Adam Slyk (kd), Sophia Resman (s), Ulf Schmidt (c) samt Magnus Ahlkvist (v) att ta fram ett program om smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Som stöd i utarbetandet av programmet ingick programsekreteraren Erik Skoog samt processledaren Eva Denison. FÖRTROENDEMANNAGRUPPENS ARBETE Programgruppen hade ett processinriktat arbetssätt och sammantaget sett bedrevs programarbetet i tre olika faser: kunskapsinhämtning, analysarbete och rapportskrivande. Programgruppen ägnade ungefär ett halvår åt att inbjuda olika verksamhetsföreträdare inom och utanför landstingets organisation som arbetar med led- och muskelbesvär och smärta i rygg och nacke för diskussioner. Fokus var kring vårdkedjan och samverkan med andra vårdgivare och vad som behöver utvecklas i det framtida arbetet. Programgruppen hade sju möten med olika verksamhetsföreträdare samt en hearing om arbetsområdet i det inledande skedet av programarbetet. Dessa sammankomster var till stor nytta för programgruppen i den fortsatta arbetsprocessen eftersom det inkom många värdefulla synpunkter. Fördelen med hearingen (som genomfördes under december 2003) var att många olika verksamhetsföreträdare inom och utanför landstingets organisation samt politiker samlades vid ett tillfälle och det gav möjligheter till dynamiskt och fruktbart samtal. Programgruppen gjorde en sammanställning av den inhämtade kunskapen inför hearingen och deltagarna gavs möjlighet att lämna syn- 1

4 punkter och ge kommentarer på materialet före, under och efter hearingen. Därefter vidtog analysarbetet och rapportskrivandet utifrån olika beskrivningar och resonemang under kunskapsinhämtningsfasen. I slutet av mars 2004 inbjöds verksamhetsföreträdare och politiker till ytterligare en hearing, där ett utkast till framtida utvecklingslinjer diskuterades. SMÄRTTILLSTÅND OCH BESVÄR I RÖRELSEORGANEN Smärtor i ländryggen eller nacken innebär sällan någon allvarlig sjukdom och många människor blir drabbade någon gång under livet. Smärtan varierar ofta i intensitet och utsträckning i tid men det rör sig om relativt få personer som får ständig och ihållande smärta. Forskare kan inte alltid förklara varför eller hur smärtor i ländryggen eller nacken uppkommer eller hur länge de kommer att bestå, om de är akuta och övergående eller om de kvarstår som kroniska besvär. Enligt SBU-rapporten Ont i ryggen, ont i nacken har prevalensen för ländryggs- och nacksmärta varit konstant under de senaste 20 åren och generellt sett kan konstateras att den viktigaste faktorn för framtida smärta i nacke och ländrygg är en tidigare episod med smärtproblem i ryggen. Det finns endast svaga samband eller motsägande resultat för faktorer som kön, ålder, längd, vikt m.m. och i flera studier finner man således inga skillnader i risken att drabbas av smärta i ryggen. Av de som uppsöker hälso- och sjukvården för besvär eller smärta har noll till fem procent av personerna en allvarlig sjukdom eller skada, t.ex. tumör i ryggraden medan 15-20% får diagnos som t.ex. diskbråck eller kotförskjutning. Emellertid får ungefär % av alla patienter med smärttillstånd och besvär ingen medicinsk diagnos alls beroende på att vårdgivarnas utredningar visar att det inte är möjligt att fastställa orsak till smärtan. För god diagnostik är det betydelsefullt att behandlarens engagemang och förmåga att lyssna till patienten inte enbart avser smärtan och dess lokalisation utan att även beakta smärtans konsekvenser och hanteringen av smärtan. Tillsammans med sjukdomshistorien och den fysikaliska undersökningen kan samtalet och lyssnandet leda till gemensam syn på vilken behandling som är bäst för patienten. Detta är tillräckligt underlag för behandlingsstrategi för många patienter och för att identifiera de relativt få fall som behöver remitteras vidare för ytterligare utredning om möjliga specifika orsaker eller allvarligare sjukdomar som föranleder smärtan. Många behandlingsmetoder tillämpas trots att metoderna inte har utsatts för tillräcklig vetenskaplig prövning för dess nytta och det finns också behandlingsmetoder som används trots att det finns studier som visar att de inte medför någon nytta för patienten. 2

5 SLUTSATSER OCH SÄRSKILDA UTVECKLINGSOMRÅ- DEN Programgruppen har identifierat ett antal områden som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet (ej prioriterad ordning): Bästa effektiva omhändertagandenivån (BEON) som utgångspunkt För att få en samsyn mellan patient och vårdgivare om vilken som är den bästa effektiva omhändertagandenivån gäller det att skapa tillit. Patienten ska känna ett förtroende för vårdpersonalens kunnande och uppriktighet. Fortsatt arbete måste inriktas på att prioritera de patienter som har mest behov av hälso- och sjukvård och att vårdgivare arbetar utifrån BEON. BEON innebär att landstingets resurser ska användas till dem som bäst behöver vård. Hälso- och sjukvårdens aktörer ska däremot inte utreda och behandla personer som inte har behov av detta. Det är viktigt att betona att BEON också kan innebära egenvård. Programgruppen vill understryka vikten av att landstinget och berörda privata vårdgivare arbetar utifrån BEON. Utveckling av insatser inom folkhälsoområdet Ett sätt att arbeta framgångsrikt med det förebyggande arbetet är att arbeta aktivt med de lokala folkhälsoplanerna. Ett annat är ett ökat samarbete mellan landstinget och de enskilda kommunerna när det gäller skolhälsovård. Ett tredje sätt är att det tillskapas särskilda samordnande hälsoplanerare i kommunerna som är kopplade till verksamheten. Vid ryggbesvär är det viktigt att vara i rörelse eftersom det är bra att aktivera och stimulera de områden som personer har besvär av. Personalen inom såväl landstinget som kommunerna bör därför uppmuntra till rörelse och ge människor med smärta större förutsättningar att bedriva egenvård. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att personer med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen får konkreta råd om rörelse och aktivitet. Det är väsentligt att få fler människor att aktivera sig och då är det viktigt att det finns miljöer för både spontanidrott och organiserad motion/idrott samt att skolidrotten kan aktivera barn och ungdomar. Det är betydelsefullt att det finns ett bra utbud av gång- och cykelbanor, idrottsanläggningar m.m. som uppmuntrar människor till rörelse så att personer kan bedriva egenvård. Programgruppen föreslår att landstinget och berörda privata vårdgivare tillsammans med kommunerna och övriga aktörer arbetar aktivt för stimulering av ökad rörelse och fysisk aktivitet. Då är det viktigt att det finns arenor och organisationer som möjliggör bedrivande av egenvård. Programgruppen föreslår också att landstinget och berörda privata vårdgivare primärt tillämpar fysisk aktivitet på recept för patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen i de fall där det är lämpligt av medicinska skäl. Utveckling av vårdkedjan Det är långa väntetider från primärvård till specialistvård och inom specialistvård. Väntetiderna behöver därför förkortas genom olika former av insatser. Det är viktigt att patienter får konkreta 3

6 råd om rörelse och aktivitet även under väntetiden eftersom långa väntetider tenderar att leda till att patienter blir passiviserade. Vårdkedjan för denna patientgrupp är emellertid komplex. Programgruppen föreslår att landstinget och berörda privata vårdgivare arbetar aktivt för att minska väntetiderna samt att vidareutveckla metoder för råd och stöd till patienter även under väntetider. Ökad biopsykosocial kompetens Det är viktigt att klargöra vilka kompetenser som finns tillgängliga och vilka som skulle behöva finnas för patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Det behöver finnas multidisciplinära arbetsteam med biopsykosocialt fokus och inte endast biomedicinska arbetsteam. Diskrepansen är förhållandevis stor mellan patientens sjukdomsbild och hur sjukvården är organiserad inom detta område. Detta är tydligt inom primärvården. Det är inte rimligt att patienter slussas mellan olika professioner. Programgruppen föreslår att andelen beteendevetare i primärvården ökar och att landstinget och berörda privata vårdgivare beaktar biomedicinsk och biopsykosocial kompetens vid tecknande av vårdavtal eller vårdöverenskommelser. Implementering av befintlig kunskap Det är viktigt att befintlig och relevant kunskapsmaterial används för omhändertagande och behandling av patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Det finns många aktörer inom detta område och många av dessa aktörer tillämpar behandlingsmetoder som bevisligen inte är effektiva mot rygg- och nacksmärtor. Av SBUrapporten Ont i ryggen, ont i nacken att döma är det förhållandevis få behandlingsmetoder som är användbara för denna patientkategori. Resultaten ur SBU-rapporten Ont i ryggen, ont i nacken och andra evidensbaserade samanställningar måste kommuniceras och implementeras. En viktig slutsats i denna SBU-rapport är att biomedicinsk kunskap inte är tillräcklig för ett effektivt omhändertagande. Programgruppen vill därför understryka vikten av att landstinget och berörda privata vårdgivare följer SBU-rapportens slutsatser och andra evidensbaserade sammanställningar om rekommenderade behandlingsmetoder. Utveckling av pedagogisk kompetens Pedagogisk kompetens utgör ett viktigt verktyg med tanke på att både behovskonflikter och målkonflikter kan uppstå. Det måste ses som ett professionellt ansvar att kunna skapa ett gott samarbetsklimat med patienter trots olika uppfattningar inledningsvis. Pedagogisk kompetens behövs även för att kunna stötta egenvård på ett effektivt sätt. Väldokumenterade, systematiska pedagogiska verktyg finns tillgängliga och bör ingå i kompetenshöjningsplaner för berörda professioner. Programgruppen anser att det är viktigt att det sker en vidareutveckling av detta arbete. UPPFÖLJNINGSINDIKATORER Det är angeläget att det sker en uppföljning av slutsatserna i programmet. Uppföljningen ska ske ett år efter det att programmet har antagits av 4

7 landstingsfullmäktige. Mot bakgrund av de slutsatser och utvecklingsområden som programgruppen lyfter fram, föreslås följande uppföljningsindikatorer: Bästa effektiva omhändertagandenivån (BEON) som utgångspunkt Programgruppen föreslår kontinuerlig bevakning av att BEON följs av landstinget och berörda privata vårdgivare. Utveckling av insatser inom folkhälsoområdet Programgruppen föreslår att det förebyggande arbetet beträffande rörelse och fysisk aktivitet följs upp kontinuerligt genom bl.a. uppgift om hur många patienter som får FaR utskrivna t.ex. inom ramen för verksamhetsberättelserna. Utveckling av vårdkedjan Programgruppen föreslår att utvecklingen av vårdkedjan bevakas genom bl.a. stickprov och att uppgifter om väntetider tas fram. Ökad biopsykosocial kompetens Programgruppen föreslår att det sker en avstämning beträffande inriktning på biopsykosocial kompetens inom primärvården och andelen beteendevetare inom organisationen samt bevaka att landstinget och berörda privata vårdgivare har både biomedicinskt och biopsykosocialt fokus i omhändertagande och behandling. Implementering av befintlig kunskap Programgruppen föreslår att det sker en avstämning att landstinget och berörda privata vårdgivare följer SBU-rapporten Ont i ryggen, ont i nacken samt andra evidensbaserade studier om rekommenderade behandlingsmetoder för patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Programgruppen föreslår också att det sker en avstämning att landstinget och berörda privata vårdgivare inte använder icke verksamma metoder. Utveckling av pedagogisk kompetens Programgruppen föreslår bevakning av att utökad pedagogisk kompetens sker i landstinget och bland berörda privata vårdgivare. FÖRSLAG TILL BESLUT Förtroendemannagruppen inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen föreslår landstingsfullmäktige att att att att anta programmet om smärttillstånd och besvär i rörelseorganen programmet skall utgöra underlag i diskussioner rörande prioriteringar inom landstingets verksamheter hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i samråd med länets kommuner ta initiativ till konkreta åtgärder inom programområdet hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ett år efter antagandet av programmet genomföra en uppföljning av hur programmet har implementerats samt lämna en redovisning av uppföljningen till landstingsfullmäktige 5

8 att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i samband med vårdöverenskommelsearbetet beakta programmet samt även beakta vad som framförts av den politiska jämställdhetsgruppen. Den politiska jämställdhetsgruppen anser att man särskilt skall uppmärksamma flickors behov av förebyggande insatser, eftersom det i barnoch ungdomsenkäten i Uppsala län år 2003 var en förhållandevis hög andel flickor som hade värk i rygg eller höfter. Vidare upplevde kvinnor större besvär med smärta i rörelseorganen enligt Liv och Hälsa Därför är det viktigt att den pedagogiska kompetensen utvecklas särskilt med inriktning på flickors och kvinnors behov. 6

9 Förord Enligt landstingsfullmäktige finns ett ökat glapp mellan medicinska möjligheter och ekonomiska resurser, det saknas ett systematiskt prioriteringsarbete och det sker prioriteringar utan politisk insyn. Syftet med landstingets programarbete är att det ska utmynna i kunskapsunderlag, som ska underlätta våra möjligheter att fatta välgrundade politiska beslut. Vid landstingsfullmäktiges behandling och godkännande av programmet den 22 november 2004, bifogades en särskild skrivelse i ett missiv, där programgruppen lyfte fram utvecklingsområden. Vi kan konstatera att det pågår intensivt och berömvärt arbete bland hälsooch sjukvårdens personal för att patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen kan få sina behov tillgodosedda. Under arbetets gång har vi emellertid kunnat se att det finns områden som skulle behöva utvecklas ytterligare. Hit hör en utvecklad samverkan mellan olika aktörer. Det gäller mellan olika offentliga och privata verksamheter, mellan olika föreningar, men även internt inom landstinget. Idag finns det en stor efterfrågan på hälso- och sjukvårdens insatser av patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Inom hälso- och sjukvården har man emellertid inte alltid resurser, kompetens eller de rätta verktygen för att ta hand om alla dessa patienter. Det krävs en bättre samordning av samhällets totala resurser, vilket förhoppningsvis också kan leda till att fler personer får hjälp på rätt vårdnivå. För att möta en ökad efterfrågan, erfordras också att det utvecklas nya behandlingsmetoder, där individens egna resurser tas tillvara på ett bra sätt. 1

10 Programgruppen har nu slutfört sitt uppdrag men arbetet kommer att fortsätta inom hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess beredningar. Programmet kommer att vara ett värdefullt kunskapsunderlag för styrelsen när denna tar ställning till inriktningen på den framtida verksamheten. Till sin hjälp har hälso- och sjukvårdsstyrelsen också programberedningen som ska följa upp och uppdatera programmen. Slutligen vill jag och programguppen tacka alla er som på ett konstruktivt sätt har medverkat i diskussionerna kring programarbetet. Ni är många som har deltagit i våra möten och hearingar och vi har försökt vara lyhörda för de konkreta synpunkter som har framförts. Programmet hade inte blivit lika bra utan er. Självklart är det viktigt att ni finns med även i det fortsatta arbetet med att sprida och förverkliga intentionerna i programmet. Uppsala den 25 november 2004 Mats Sjöborg (fp) Ordförande i programgruppen 2

11 Innehåll Sammanfattning 7 1. Inledning 10 2 Syfte Programberedningen Programgruppen inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Metod, urval och avgränsningar Principiella utgångspunkter för programarbetet Arbetsprocess Definition Aktörer inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Analysmodellen Behov Efterfrågan Kompetens Mål Utbud 21 3

12 6 Smärttillstånd och besvär i rörelseorganen forskning och utveckling Folkhälsa Fysisk aktivitet Ländryggssmärta Nacksmärta Sjukskrivningar Aktörer inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen 32 8 Hälso- och sjukvårdande insatser vid smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Primärvården - husläkarmottagning Tillstånd Behandling Samverkan Primärvårdens sjukgymnastik Uppdrag Bemanning och kompetens Verksamhetsstatistik Samverkan Utvecklingsområden Länshälsan Uppsala AB Uppdrag Bemanning Personens kontaktvägar Samverkan Motoriken sjukgymnastik, Uppsala Tillstånd Omhändertagande och behandling Verksamhetsstatistik Utvecklingsområden Roslagsnaprapaten, Östhammar Tillstånd Behandling Samverkan 43 4

13 8.6 Uppsala kiropraktorklinik Allmänt om kiropraktorers rätt till remittering till röntgen Uppbyggnad Omhändertagande och behandling Muskelvärksta n, Enköping Uppbyggnad Omhändertagande och behandling Utvecklingsområden Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset Uppdrag Tillstånd Sjukgymnastikavdelningen, Akademiska sjukhuset Uppbyggnad Uppdrag Behandling Patientflöde Samverkan Smärtrehabiliteringen, Akademiska sjukhuset Uppbyggnad Omhändertagande och behandling Verksamhetsstatistik Utvecklingsområden Övriga aktörer inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Försäkringskassan Uppdrag Inriktning Kommunerna Inriktning Friskis och Svettis Inriktning Korpen Inriktning 55 5

14 10. Slutsatser Bästa effektiva omhändertagandenivån (BEON) som utgångspunkt Utveckling av insatser inom folkhälsoområdet Utveckling av vårdkedjan Ökad biopsykosocial kompetens Implementering av befintlig kunskap Utveckling av pedagogisk kompetens 62 6

15 Sammanfattning Landstingsstyrelsen uppdrog åt en förtroendemannagrupp bestående av Mats Sjöborg (fp), ordförande och ledamöterna Siw Persson (s), Sophia Resman (s), Adam Slyk (kd), Ulf Schmidt (c) samt Magnus Ahlkvist (v) att ta fram ett program om smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Syftet med programmet är att det ska kunna tjäna som underlag vid politiska beslut. Genom möten och hearingar med olika verksamhetsföreträdare inom och utanför landstingets organisation samt politiker kunde programgruppens ledamöter bilda sig en uppfattning om smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Sjukdomar eller skador berördes inte i programarbetet. Tyngdpunkten var på led- och muskelbesvär och smärta i rygg och nacke med eller utan utstrålning till extremiteterna. Programmet handlade om de tillstånd och besvär som innebär en symtombeskrivning snarare än en medicinsk diagnos. Programgruppen ville alltså skilja ut dessa tillstånd från t.ex. reumatiska sjukdomar och artros (ledbrosksjukdom) och även från traumatiska tillstånd som frakturer och mjukdelsskador. Programgruppen kom fram till följande slutsatser (ej prioriterad ordning): Bästa effektiva omhändertagandenivån (BEON) som utgångspunkt För att få en samsyn mellan patient och vårdgivare om vilken som är den bästa effektiva omhändertagandenivån gäller det att skapa tillit. Patienten ska känna ett förtroende för vårdpersonalens kunnande och uppriktighet. Fortsatt arbete måste inriktas på att prioritera de patienter som har mest behov av hälsooch sjukvård och att vårdgivare arbetar 7

16 utifrån BEON. BEON innebär att landstingets resurser ska användas till dem som bäst behöver vård. Hälso- och sjukvårdens aktörer ska däremot inte utreda och behandla personer som inte har behov av detta. Det är viktigt att betona att BEON också kan innebära egenvård. Utveckling av insatser inom folkhälsoområdet Vid ryggbesvär är det viktigt att vara i rörelse eftersom det är bra att aktivera och stimulera de områden som personer har besvär av. Personalen inom såväl landstinget som kommunerna bör därför uppmuntra till rörelse och ge människor med smärta större förutsättningar att bedriva egenvård. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att personer med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen får konkreta råd om rörelse och aktivitet. Det är väsentligt att det finns arenor och organisationer som möjliggör bedrivande av egenvård. Utveckling av vårdkedjan Det är långa väntetider från primärvård till specialistvård och inom specialistvård. Väntetiderna behöver därför förkortas genom olika former av insatser. Det är viktigt att patienter får konkreta råd om rörelse och aktivitet även under väntetiden eftersom långa väntetider tenderar att leda till att patienter blir passiviserade. Vårdkedjan för denna patientgrupp är emellertid komplex. Ökad biopsykosocial kompetens Det är viktigt att klargöra vilka kompetenser som finns tillgängliga och vilka som skulle behöva finnas för patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Det behöver finnas multidisciplinära arbetsteam med biopsykosocialt fokus och inte endast biomedicinska arbetsteam. Diskrepansen är förhållandevis stor mellan patientens sjukdomsbild och hur sjukvården är organiserad inom detta område. Det är inte rimligt att patienter slussas mellan olika professioner. Implementering av befintlig kunskap Det är viktigt att befintlig och relevant kunskapsmaterial används för omhändertagande och behandling av patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Det finns många aktörer inom detta område och många av dessa aktörer tillämpar behandlingsmetoder som bevisligen inte är effektiva mot ryggoch nacksmärtor. Av Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) rapport Ont i ryggen, ont i nacken att 8

17 döma är det förhållandevis få behandlingsmetoder som är användbara för denna patientkategori. Resultaten ur SBU-rapporten Ont i ryggen, ont i nacken och andra evidensbaserade sammanställningar måste kommuniceras och implementeras. En viktig slutsats i denna SBU-rapport är att biomedicinsk kunskap inte är tillräcklig för ett effektivt omhändertagande. Utveckling av pedagogisk kompetens Pedagogisk kompetens utgör ett viktigt verktyg med tanke på att både behovsoch målkonflikter kan uppstå. Det måste ses som ett professionellt ansvar att kunna skapa ett gott samarbetsklimat med patienter trots olika uppfattningar inledningsvis. Pedagogisk kompetens behövs även för att kunna stötta egenvård på ett effektivt sätt. Väldokumenterade, systematiska pedagogiska verktyg finns tillgängliga och kan ingå i kompetenshöjningsplaner för berörda professioner. 9

18 1. Inledning Hälso- och sjukvårdens aktörer kommer att i större utsträckning få vara beredda att skapa olika alternativ för individuellt omhändertagande baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den medicinska utvecklingen mot effektivare behandlingsmetoder kan bidra till såväl ökad produktivitet hos vårdgivare som ökad tillgänglighet och kvalitet för patienten. Utvecklingen av nya behandlingsformer och läkemedel kommer att innebära att sjukdomar och patientgrupper kan behandlas där det tidigare inte fanns någon behandling att få. Utvecklingen av medicinsk teknologi har påverkat och kommer att påverka sjukvårdsstrukturen. Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket leder till en större efterfrågan på hälso- och sjukvård. Fortsatt arbete måste inriktas på att effektivisera processerna inom sjukvården. De resurser som anslås till den offentligt finansierade vården räcker inte till för att tillfredsställa alla önskemål och möjligheter. Därför erfordras prioritering, både inom och mellan olika verksamhetsområden. I prioriteringsdiskussioner skiljer man ofta mellan horisontell och vertikal prioritering. Den horisontella prioriteringen handlar om hur landstinget fördelar sina resurser mellan olika sjukdomsgrupper och verksamhetsområden. Den vertikala prioriteringen handlar om hur resurserna fördelas inom en och samma sjukdomsgrupp. De vertikala prioriteringarna sker vanligtvis inom respektive verksamhetsområde. Det huvudsakliga ansvaret för att göra de horisontella prioriteringarna åvilar däremot hos de förtroendevalda. För att de förtroendevalda ska kunna göra välgrundade prioriteringar mellan olika verksamhetsområden krävs det att de har god kunskap 10

19 om hur olika verksamheter fungerar och vilka behov som olika grupper har. Riksdagen fattade 1997 beslut om vilka etiska principer som ska vara vägledande vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården mot bakgrund av en utredning med namnet Vårdens svåra val. Tre etiska principer lyftes fram i propositionen :60 som grund för prioriteringar i vården: Människovärdesprincipen - alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen - resurserna bör fördelas efter behov. Kostnadseffektivitetsprincipen - vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation eftersträvas mellan kostnader och effekter mätt i förbättrad och förhöjd livskvalitet. Riksdagen beslutade även om en indelning i fyra prioriteringsgrupper: I. Vård av livshotande sjukdomar, vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede samt vård av människor med nedsatt autonomi II. Prevention samt habilitering/rehabilitering III. Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar IV. Vård av andra skäl än sjukdom och skada 11

20 2 Syfte Det övergripande syftet med landstingets programarbeten är att ta fram kunskapsunderlag kring olika diagnosgrupper som är av särskilt stor betydelse för länets befolkning. Underlagen avses underlätta prioritering inom och mellan olika verksamhetsområden. Programarbeten ska bedrivas på ett sådant sätt att det gynnar dialogen mellan politiker, medicinskt verksamhetsansvariga och allmänheten. Arbetet med att ta fram programmen är en flerårig process. Målet är att 75% av landstingets verksamheter på sikt ska vara kartlagda, vilket innebär att ett femtontal program kommer att tas fram. 12

21 3. Programberedningen Fr. o. m. år 2003 finns det en programberedning som har i uppdrag att samordna programarbetet. Programberedningen består av elva ledamöter och dess huvuduppdrag är att ansvara för utarbetande, uppföljning och uppdatering av programmen. Vidare har programberedningen ett ansvar för att följa upp och implementera rapporter publicerade av SBU. 13

22 4. Programgruppen inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Det konkreta arbetet med att ta fram programmen sker i separata programgrupper. För varje program inrättas en förtroendemannagrupp och olika experter och sakkunniga knyts till programgrupperna under arbetets gång. Programgrupperna har kontinuerligt stöd i form av processledare och programsekreterare under hela arbetet. Ordförande för förtroendemannagruppen inom smärttillstånd och besvär i rörelseorganen var Mats Sjöborg (fp). Övriga ledamöter var Siw Persson (s), Adam Slyk (kd), Sophia Resman (s), Ulf Schmidt (c) samt Magnus Ahlkvist (v). Som stöd i utarbetandet av programmet ingick programsekreteraren Erik Skoog samt processledaren Eva Denison. 14

23 5. Metod, urval och avgränsningar 5.1 PRINCIPIELLA UTGÅNGSPUNKTER FÖR PROGRAMARBETET Programgruppen hade ett problemorienterat synsätt och det innebar ett kritiskt förhållningssätt till omfattning och organisation av det nuvarande vårdutbudet. En analysmodell användes av programgruppen för att underlätta arbetet med programmet (mer utförligt om analysmodellen tas upp senare under avsnitt 5.5). I landstingsplanen för år fastslogs att programgruppen skulle utgå från ett hälsoorienterat synsätt. Detta innebar att programgruppen fokuserade på de faktorer som främjar hälsan. Programgruppen utgick primärt från ett befolkningsperspektiv snarare än från en avgränsad professionell eller organisatorisk utgångspunkt. Det ansågs som betydelsefullt att diskutera hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser. Programgruppen hade vårdkedjan och patienten i centrum som utgångspunkt i programmet. Det är viktigt att all verksamhet utgår från och anpassas för patienternas behov av hälso- och sjukvård. Patienterna ska inte vara beroende av landstingets organisation för adekvat vård. 5.2 ARBETSPROCESS Programarbetet påbörjades år 2003 och avslutades år Programgruppen hade ett processinriktat arbetssätt och sammantaget sett bedrevs programarbetet i tre olika faser: kunskapsinhämtning, analysarbete och rapportskrivande. Programgruppen ägnade ungefär ett halvår åt att inbjuda olika verksamhetsföreträdare inom och utanför landstingets organisation som arbetar med led- 15

24 och muskelbesvär och smärta i rygg och nacke för diskussioner. Fokus var kring vårdkedjan och samverkan med andra vårdgivare och vad som skulle behöva utvecklas i det framtida arbetet. Programgruppen hade sju möten med olika verksamhetsföreträdare samt en hearing om arbetsområdet i det inledande skedet av programarbetet. Dessa sammankomster var till stor nytta för programgruppen i den fortsatta arbetsprocessen eftersom det inkom många värdefulla synpunkter. Fördelen med hearingen (som genomfördes under december 2003) var att många olika verksamhetsföreträdare inom och utanför landstingets organisation samt politiker samlades vid ett tillfälle och det gav möjligheter till dynamiskt och fruktbart samtal. Programgruppen gjorde en sammanställning av den inhämtade kunskapen inför hearingen och deltagarna fick möjlighet att lämna synpunkter och ge kommentarer på materialet före, under och efter hearingen. Därefter vidtog analysarbetet och rapportskrivandet utifrån olika beskrivningar och resonemang under kunskapsinhämtningsfasen. I slutet av mars 2004 inbjöds verksamhetsföreträdare och politiker till ytterligare en hearing, där ett utkast till framtida utvecklingslinjer diskuterades. 5.3 DEFINITION Sjukdomar eller skador berördes inte i programarbetet. Tyngdpunkten var på led- och muskelbesvär och smärta i rygg och nacke med eller utan utstrålning till extremiteterna. Enligt SBU-rapporten Ont i ryggen, ont i nacken är det inte alltid möjligt att ge en strikt biomedicinsk diagnos till patienter med ont i ryggen och nacken. Enligt samma rapport är det inte heller känt exakt vilka strukturer i ryggraden som orsakar smärta. Programmet handlade om de tillstånd och besvär som innebär en symtombeskrivning snarare än en medicinsk diagnos. Programgruppen ville alltså skilja ut dessa tillstånd från t.ex. reumatiska sjukdomar och artros och även från traumatiska tillstånd som frakturer och mjukdelsskador. Det är viktigt att poängtera att det är väsentligt att patienter med smärttillstånd, sjukdomar och skador relaterade till rörelseorganen får adekvat undersökning och behandling av hälso- och sjukvårdens aktörer. Handläggningen av dessa patienter bör vara att snabbt kunna identifiera eller utesluta sjukdom 16

25 eller skada. Programgruppen vill också understryka att patienter som befinner sig i riskzonen för att få betydande besvär måste följas upp. Det är viktigt att dessa patienter kan utredas så snabbt som möjligt och att dessa får snabb återkoppling från vårdgivare. Programgruppen har inga synpunkter på de ca 20% av fallen där en medicinsk orsak till besvären kan identifieras. Det som ses som intressant är att belysa vad hälso- och sjukvårdens aktörer bör göra för de ca 80% av fallen som inte får en medicinsk diagnos. 5.4 AKTÖRER INOM SMÄRTTILLSTÅND OCH BESVÄR I RÖRELSEORGANEN Patienter som har smärttillstånd och besvär i rörelseorganen kan söka vård hos många olika vårdgivare på olika nivåer. Med tanke på att programgruppen hade begränsat med tid och resurser var det inte möjligt att kontakta samtliga vårdgivare som handhar dessa patienter och det var därför nödvändigt att genomföra urval. Det ska betonas att programgruppen valde att kontakta både landstingsägda vårdgivare och de som hade avtal med landstinget om hälsooch sjukvårdstjänster under år För att begränsa antalet vårdgivare och därmed underlätta arbetet med att analysera vården av patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen, fokuserade programgruppen på vårdgivare som var verksamma i Uppsala län och det var också i enlighet med tidigare programarbeten i Landstinget i Uppsala län. När det gäller första linjens sjukvårdsinstans, valdes primärvården som är enda landstingsägda förvaltning i denna kategori. Därefter kontaktades privata vårdgivare som Länshälsan Uppsala AB, Motoriken Sjukgymnastik AB, Roslagsnaprapaten, Uppsala Kiropraktorklinik samt Muskelvärksta n (kiropraktor), vilka får ses som representativa inom den privata sektorn. Programgruppen kontaktade således en företrädare för privata sjukgymnaster, en representant för företagshälsovården, en företrädare för naprapater samt två representanter för kiropraktorer (då det finns två olika typer av behandlingsteorier inom kiropraktorverksamheten). Beträffande företagshälsovård, kontaktades Länshälsan Uppsala AB eftersom de bedriver hälsovård med inriktning mot förebyggande arbete, arbetsrelaterad sjukvård, rehabilitering samt arbets- 17

26 miljöfrågor. Föregångaren till Länshälsan Uppsala AB var Länshälsan som tidigare var en förvaltning inom landstinget. Dessa privata vårdgivare kontaktades för information om olika yrkesgruppers omhändertagande och behandling av patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen. Denna patientkategori är också den största patientgruppen som de ovannämnda aktörerna handhar. Sjukhusen ansvarar för specialistvården och de kan ge patienterna mer avancerade behandlingar och rehabiliteringar. Programgruppen valde att fokusera på landstingets största vårdgivare Akademiska Sjukhuset (UAS) och dess kliniker och avdelningar. Programgruppen bedömde sedan att ortopedkliniken, sjukgymnastikavdelningen samt smärtrehabiliteringen var de mest intressanta aktörerna på specialistnivån eftersom misstanke fanns att denna patientkategori ofta remitterades dit från primärvården. Utöver ovanstående vårdgivare kontaktade programgruppen också andra intressanta aktörer som de ideella föreningarna Friskis och Svettis samt Korpen, då de bedriver friskvårdsträning. Dessa föreningar valdes eftersom de kan anses som rikstäckande och betydelsefulla aktörer inom friskvårdsområdet. Det är viktigt att personer med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen utövar fysisk aktivitet. Vid såväl akuta som långvariga ryggbesvär är det betydelsefullt att vara i rörelse eftersom det är bra att aktivera och stimulera de områden som personerna har besvär av och det leder också till positiva effekter av fysisk aktivitet som t.ex. förbättrad cirkulation. Försäkringskassan kontaktades eftersom många patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen kommer i kontakt med Försäkringskassan med anledning av rehabiliteringsbehov och med tanke på att det råder förhållandevis höga sjukskrivningstal och långa sjukskrivningstider för denna patientkategori. Kommunerna är betydelsefulla aktörer inom det förebyggande området och de omnämns under programmets senare del. Slutligen ska det poängteras att det inte var möjligt att inhämta uppgifter och statistik som endast utgick från pro- 18

27 gramgruppens definition på smärttillstånd och besvär i rörelseorganen eftersom befintliga rapporteringssystem inte hade sådan uppdelning. Således kan det finnas uppgifter även kring patienter som inte omfattades av programgruppens definition. 5.5 ANALYSMODELLEN För att underlätta analysarbetet tillämpade programgruppen en analysmodell. Modellen utgår från fem grundläggande begrepp: behov, efterfrågan, kompetens, mål samt utbud. Denna analysmodell har nyttjats av andra programgrupper och det har lett till fruktbara diskussioner om relationen mellan begreppen i framtagna programarbeten. En närmare beskrivning av modellen går att utläsa i rapporten Att studera problem och utvecklingsbehov i samhällsservicen till barnfamiljer (projektrapport nr 7. Uppsala universitet, Pediatriska institutionen, 1990). De fem grundläggande begreppen har alla ett förhållande till varandra. Målen påverkas sannolikt av vilken kompetens Mål Efterfrågan Behov Figur 1. Relationen mellan komponenterna mål, behov, kompetens, utbud samt efterfrågan. Utbud Kompetens 19

28 som verksamheten besitter och påverkar efterfrågan osv. Genom att titta på relationerna mellan de olika begreppen går det att få en bra bild av hur en verksamhet fungerar och huruvida befolkningens behov verkligen tillgodoses av det existerande utbudet. Analysmodellen möjliggör en förutsättningslös analys av situationen. Genom att utgå från sambandet mellan de ingående begreppen undviker man att fastna i en redan existerande organisatorisk struktur. Nya kopplingar mellan exempelvis behov och utbud framträder, vilket föder idéer om hur nya och mer okonventionella lösningar skulle kunna se ut Behov Det är svårt att göra en enkel definition av behovsbegreppet. Behov kan vara medvetna eller omedvetna, verkliga eller tillskapade, individuella eller samhälleliga osv. I det här sammanhanget valde programgruppen dock att definiera behov som ett tillstånd som, om det inte åtgärdas, leder till skada. Det är viktigt att skilja på olika typer av behov. Exempelvis kan ett upplevt behov av röntgenundersökning under de första veckorna av en episod med ryggsmärta inte definieras som ett behov om inte andra tecken på underliggande sjukdom eller skada samtidigt föreligger Efterfrågan Med efterfrågan menas det frivilliga beteende då individen söker en viss insats. Efterfrågan kan vara spontan eller ett resultat av remittering, rekommendation, kallelse, information etc. För att det ska gå att tala om efterfrågan måste det finnas en faktisk möjlighet för individen att uppsöka hälso- och sjukvårdens aktörer. För att anknyta till exemplet ovan så kan röntgenundersökning efterfrågas av individen i det akuta skedet av ryggsmärta Kompetens I det här sammanhanget avser kompetens de metoder som används vid en viss verksamhet och inte personlig skicklighet eller någonting liknande. Genom att anställa personal med viss utbildning och erfarenhet får man tillgång till de eftersträvansvärda metoderna. Kompetensen ska vara grundad i verksamhetens officiella mål och i de uppgifter som verksamheten förväntas fylla. 20

29 5.5.4 Mål Med mål åsyftas de intentioner som en viss verksamhet har. Målen utgår från rådande lagstiftning samt centrala eller lokala riktlinjer. Exempel på centrala riktlinjer i landstinget är vårdöverenskommelserna och landstingsplanen Utbud Med utbud menas de insatser som faktiskt är tillgängliga från verksamheternas sida. Här ingår kvantitativa aspekter som exempelvis resurser och tillgänglighet. När man granskar utbudet är det också viktigt att ta hänsyn till olika kvalitativa aspekter som exempelvis kontinuitet och bemötande. 21

30 6 Smärttillstånd och besvär i rörelseorganen forskning och utveckling Smärtor i ländryggen eller nacken är de vanligaste förekommande besvären i rörelseorganen. Många människor blir drabbade någon gång under livet men smärtan är sällan tecken på någon allvarlig sjukdom. Smärtan varierar ofta i intensitet och utsträckning i tid men det rör sig om relativt få personer som får ständig och ihållande smärta. Forskare kan inte alltid förklara varför eller hur smärtor i ländryggen eller nacken uppkommer eller hur länge de kommer att bestå, om de är akuta och övergående eller om de kvarstår som kroniska besvär. Det finns fyra grundläggande orsaker till smärttillstånd och besvär i rörelseorganen: belastningsproblem som innebär att muskler, senor och/eller leder utsätts för påfrestning eller belastning som överskrider vad de olika vävnaderna kan anpassa sig till; inflammatoriska sjukdomar; degenerativa sjukdomar (t.ex. artros); och slutligen kan det röra sig om en kombination av de ovannämnda orsakerna. Historiskt sett har smärta och besvär i rörelseorganen betraktats på olika sätt, t.ex. som en reumatisk åkomma, vanlig krämpa eller skada. Vid skador var den gängse behandlingen vila och undvikande av belastning av den skadade kroppsdelen. När diskbråck upptäcktes i början av 1930-talet, inleddes en period när operation blev ett behandlingsalternativ. Från 1980-talet blev det alltmer tydligt att operationer, i likhet med många andra medicinska behandlingar, inte ledde till att hälsoläget förbättrades bland befolkningen. Nya forskningsresultat visade att attityder och beteenden kunde ha stor betydelse för hur handikappande smärtan upplevdes. Större fokus lades på beteendevetenskapligt per- 22

31 spektiv och bearbetning av människors föreställningar och reaktioner på smärta. Det lades stor vikt vid att uppmuntra personer till fysiska aktiviteter eftersom studier visade att tillfrisknandet gynnades av att dessa fortsatte att vara aktiva. På så sätt lindrades deras smärttillstånd och besvär genom att psykosociala förhållanden i privatlivet och på arbetsplatsen uppmärksammades. Enligt SBU-rapporten Ont i ryggen, ont i nacken har prevalens (förekomst) av ländryggs- och nacksmärta varit konstant under de senaste 20 åren och generellt sett kan konstateras att den viktigaste faktorn för framtida smärta i nacke och ländrygg är en tidigare episod med smärtproblem i ryggen. Det finns endast svaga samband eller motsägande resultat för faktorer som kön, ålder, längd, vikt m.m. och i flera studier finner man således inga skillnader i risken att drabbas av smärta i ryggen. Sambandet mellan rökning och ryggbesvär har diskuterats mycket och det kan konstateras att det finns motsägelsefulla resultat för ett samband mellan rökning och ryggbesvär. Vidare framgår det av SBU-rapporten att av de som uppsöker hälso- och sjukvården för besvär eller smärta har noll till fem procent av personerna en allvarlig sjukdom eller skada, t.ex. tumör i ryggraden medan 15-20% får diagnos som t.ex. diskbråck eller kotförskjutning. Emellertid får ungefär % av alla patienter med smärttillstånd och besvär i rörelseorganen ingen medicinsk diagnos alls beroende på att vårdgivarnas utredningar visar att det inte är möjligt att fastställa orsak till smärtan. Det kan också konstateras att det finns studier som visar på att personalen och patienter ömsesidigt förstärker intrycken av att smärtan måste åtgärdas via olika behandlingar som egentligen är fruktlösa. För god diagnostik är det betydelsefullt att behandlarens engagemang och förmåga att lyssna till patienten inte enbart avser smärtan och dess lokalisation utan att även beakta smärtans konsekvenser och hanteringen av smärtan. Tillsammans med sjukdomshistorien och den fysikaliska undersökningen kan samtalet och lyssnandet leda till gemensam syn på vilken behandling som är bäst för patienten. Detta är tillräckligt underlag för behandlingsstrategi för många patienter och för att identifiera de relativt få fall som behöver remitteras vidare för ytterligare utredning om 23

32 möjliga specifika orsaker eller allvarligare sjukdomar som föranleder smärtan. Många behandlingsmetoder tillämpas trots att metoderna inte har utsatts för tillräcklig vetenskaplig prövning för dess nytta och det finns också behandlingsmetoder som används trots att det finns studier som visar att de inte medför någon nytta för patienten. Det är inte rimligt att ineffektiva behandlingsmetoder subventioneras med allmänna medel. Utifrån SBU-rapporten tror ungefär 40% av patienterna att de har en allvarlig sjukdom och/eller skada och uppsöker därför vårdgivare. Det visar att det är viktigt att ha i åtanke att psykologiska faktorer har stor betydelse när det gäller patienternas tillstånd och att det finns möjligheter till beteendeinriktade insatser till självhjälp. 6.1 FOLKHÄLSA Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. Hälsa i sin tur beror på ett samspel mellan en mängd olika faktorer. Vissa kan individen själv påverka, andra ligger utanför den omedelbara kontrollen. Levnadsförhållanden såsom social och fysisk miljö, ekonomi, kultur, fritid, genetiskt arv, kön och ålder påverkar vår livsstil och våra handlingar. Att kunna påverka tillvaron och uppleva att man har makt i vardagen, har visat sig vara avgörande för hälsan. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, där individen ges större möjligheter att själv påverka sin hälsa, krävs ett välutvecklat och strukturerat folkhälsoarbete. Vidare är det viktigt att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan de olika aktörerna som finns inom folkhälsoområdet. Landstinget är en av de aktörer som har ansvar för folkhälsoinsatser på befolkningsnivå och för insatser riktade mot olika riskgrupper. I regeringens folkhälsoproposition betonas vikten av ett samordnat folkhälsoarbete, där kommuner och landsting ges ansvar för att göra hälsoplaner och samverka. Det är därför betydelsefullt för landstinget att arbeta i en bred samverkan inom länet med kommunerna, statliga myndigheter och frivilliga organisationer. Landstingsplanen för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete antogs i landstingsfullmäktige i februari 2004 och kommunerna har påbörjat ar- 24

33 betet med fastställande av lokala folkhälsoplaner utifrån intentionerna i den länsgemensamma folkhälsopolicyn. De lokala planerna kommer sedan vara grunden för landstingets och kommunernas fortsatta arbete med att planera och utarbeta förslag till folkhälsoinsatser. I landstingets folkhälsoplan framkommer bl.a. vikten av aktiv kunskapsförmedling om rörelsens och den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. Hälsofrämjande arbete är åtgärder som gör att människor ska må bra och behålla hälsan och inom detta synsätt arbetar man med friskfaktorer. Skyddsfaktorer är en effekt av hälsofrämjande åtgärder och exempelvis kan motion leda till att övervikt undviks. När det gäller förebyggande arbete är tanken att minska risken för ohälsan och arbeta med att identifiera riskfaktorer. Primärprevention förebygger att sjukdomar uppkommer och sekundärprevention är tidig upptäckt och botande behandling. Tertiärprevention motverkar sjukdomens konsekvenser. Förebyggande insatser ger hälsovinster på sikt och minskar ofta samhällets kostnader för vård på alla nivåer. Att bidra till livsstilsförändringar hos befolkningen för att förebygga smärttillstånd och besvär i rörelseorganen innebär en utmaning i arbetet för en förbättrad folkhälsa. Att förmedla kunskap om livsstilens betydelse för att förebygga sjukdomen är inte alltid så enkelt men det är angeläget att detta genomförs. Den preventiva paradoxen ska också nämnas i sammanhanget och det betyder att man når störst minskning av en sjukdom i befolkningen genom att åstadkomma en minskad risknivå bland en stor grupp med måttlig risktagande jämfört med att reducera risktagande i en relativt liten grupp som består av högriskindivider. Generellt sett är det enklare att förmå människor att uppnå högre frisknivå än att förhindra dem att bli mindre risktagande. Landstinget och Upplands Idrottsförbund har sedan 1991 ett etablerat samarbete. Samverkan mellan idrottsrörelsen och landstinget grundar sig på en gemensam syn på folkhälsan och främst inom området fysisk aktivitet. Det övergripande målet är att öka befolkningens hälsa genom förebyggande insatser. År 2000 genomfördes enkätundersökningen Liv & Hälsa 2000 i landstingen i Uppsala, Sörmland, Värmland, 25

34 Västmanland, Örebro samt fyra kommuner i Dalarna. Syftet var att ta reda på hur invånarna levde samt deras livsvillkor och levnadsvanor. Målgruppen var personer från 18 till 79 år. Enligt folkhälsorapporten var det högre andel kvinnor än män som upplevde värk i rygg eller höfter samt värk i skuldror, nacke eller axlar de senaste tre månaderna. Det är oklart varför fler kvinnor än män tenderade att vara mer utsatta. Varken utbildningsnivå eller social klasstillhörighet hade någon inverkan på resultatet. Orsakssamband är inte helt klarlagda och därför leder detta till att landstinget riktar generella insatser i form av hälsofrämjande åtgärder i ett tidigt skede. När det gäller värk i skuldror, axlar eller nacke samt värk i rygg eller höfter var ökningen störst i åldersgruppen år och orsakerna till detta tycks vara psykosomatiska besvär (mångfaktoriella besvär), dålig arbetsmiljö och låg fysisk aktivitet. Utifrån den genomförda barn- och ungdomsenkäten i Uppsala län (utom Uppsala kommun) år 2003 för årskurs sju och nio samt årskurs två i gymnasiet, var det en relativt hög andel av barn och ungdomar som hade värk i skuldror, axlar eller nacke samt värk i rygg eller höfter de senaste tre månaderna. Särskilt flickor uppvisade förhållandevis höga siffror kring värk i skuldror, axlar eller nacke samt värk i rygg eller höfter. Skoleleverna tycktes ägna mycket tid framför datorn och relativt många av dem uppgav att de tränade mindre än en gång i veckan. Det var också vanligt förekommande att de inte trivdes i skolan Fysisk aktivitet Människans anatomi och fysiologi har inte förändrats nämnvärt de senaste åren. Generellt sett är människokroppen anpassad för att vara fysiskt aktiv. Eftersom det tidigare omsattes mycket energi för att få tag på föda, var det en god idé att äta mycket och röra sig minimalt. Dagens situation i i-länderna är att människor rör sig för lite och äter alldeles för mycket, då det finns överflöd av mat och dryck som dessutom är lättillgängligt. Människor måste därmed planera fysisk aktivitet i större utsträckning. Antalet överviktiga personer ökar snabbt i västvärlden och övervikt är ett stort problem. Det får till följd att de samhällsekonomiska kostnaderna ökar och fler insatser av hälsooch sjukvårdens aktörer. Bland vuxna 26

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län Cancer Program för Landstinget i Uppsala län Fastställt av landstingsfullmäktige den 11 februari 2008 Foto sid 96, 109, 114: Kristina Jennbert Missiv - programarbete om cancer Fastställt av landstingsfullmäktige

Läs mer

HJÄRT- KÄRLSJUKDOMAR. Program för Landstinget i Uppsala län

HJÄRT- KÄRLSJUKDOMAR. Program för Landstinget i Uppsala län HJÄRT- KÄRLSJUKDOMAR Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 22 april 2003 Missiv till program om hjärt-kärlsjukdomar Antaget av landstingsfullmäktige den 22 april 2003

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Mari Broqvist PrioriteringsCentrum 2006:4 ISSN 1650-8475 PrioriteringsCentrum Landstinget i Östergötland

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder en kartläggning

Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder en kartläggning Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder en kartläggning Dokumenttyp Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer