Milad Rizk Verksamhetschef, överläkare. Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Milad Rizk Verksamhetschef, överläkare. Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2012-02-02"

Transkript

1 Smärta Milad Rizk Verksamhetschef, överläkare Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås Slide 1

2 Led- och muskelvärk... en reumatisk sjukdom? Reumatisk värk? Reuma = flöde /ström Slide 2

3 Led- och muskelvärk Problem från rörelseapparaten är vanligt förekommande och de allra flesta kan hanteras inom primärvården. En basal utredning inom primärvården är mycket viktigt (www.primareuma.se) Slide 3

4 Inflammation Rodnad Svullnad Värmeökning Rörelsesmärta Funktionsnedsättning (stelhet) Slide 4

5 Smärta och RA Bild 1: Nydebuterad RA Bild 2: Etablerad RA Bild 3: Mutilerande RA Fråga: Vilken av dessa patienter har mest ont i sina händer? Svar: 1- Bild 1, 2- Bild 2, 3- bild 3 Slide 5

6 Icke inflammatrorisk smärta Fibromyalgi Artros/Polyartros (Bouchards-/Heberdens knutor) Spondylos Hypermobilitetssyndrom Impingement-syndrom Ankyloserande vertebral hyperostos (Forestiers sjukdom) = Diffus idiopatisk hyperostos (DISH) Slide 6

7 Fibromyalgi En trötthet som inte går att förklara med yttre faktorer Mag-tarmbesvär är vanligt. IBS Morgonstelhet Stickningar och domningar i framför allt händerna Oro, depression och koncentrationssvårigheter Sömnstörningar. 20% av fibromyalgi-patienter inom öppenvården kan vid rätt omhändertagande bli av med sin sjukdom inom två år. Slide 7

8 Adiposis dolorosa Den smärtande fettväven eller Dercums sjukdom som den också kallas. Slide 8

9 Hypermobilitetssyndrom Hypermobilitet kan vara lokal i en eller flera leder eller generaliserad. Av normalbefolkningen har 4 till 13% generell hypermobilitet. När man ser ett samband mellan hypermobilitet och smärta benäms det hypermobilitetssyndrom. Alla hypermobila har inte Marfans syndrom, Osteogenesis imperfecta Down s syndrom eller Ehlers-Danlos syndrom (EDS). Det är viktigt för individen att få en förklaring till besvären och en diagnos samt råd om behandling (sjukgymnastik och KBT). Slide 9

10 Hypermobilitetssyndrom Beighton score 1. Framåtböjning med raka ben så att händerna lätt vilar på golvet (1p) 2. Hyperextension av armbågarna mer än 10 grader (1+1p) 3. Hyperextension av knäna mer än 10 grader (1+1p) 4. Passiv böjning av tummarna till flexorsidan av underarmarna (1+1p) 5. Passiv dorsalflexion av lillfingrarna över 90 grader, när handen vilar på ett plant underlag (1+1p). Slide 10

11 Hypermobilitetssyndrom Diagnoskriterierna Major Criteria: 1) Beighton score, minst 4 poäng av 9 vid aktuell undersökning/anamnes (normalt 1-2 p) 2) Ledsmärta mer än tre månader i minst fyra leder. Minor Criteria: 1. Beighton score på 1, 2, eller 3 av Ledsmärta i en till tre leder eller ryggsmärta/spondylos/spondylolistes. 3. Luxation i mer än en led eller i en led vid fler än ett tillfälle. 4. Tre eller flera subluxationer, mjukdelsproblem (ex. epicondylit, tenosynovit, bursit). 5. Marfanoid habitus. 6. Hud: striae, övertöjbarhet, breda ärr. 7. Ögon: hängande ögonlock. 8. Åderbråck, bråck, uterus-/rectalprolaps. Hypermobilitetsdiagnos ställs vid två huvudkriterier eller ett huvudkriterium och två underkriterier eller fyra underkriterier. Slide 11

12 Smärta - definition Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse till följd av verklig eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada Definition enligt International Association for the Study of Pain (IASP) Slide 12

13 Smärta Akut smärta är den vanliga inkörsporten för utveckling av långvarig smärta. Långvarig smärta kostar samhället 7,5 miljarder kronor i direkta vårdkostnader och 80 miljarder kronor i indirekta kostnader. Slide 13

14 Långvarig generaliserad smärta Dubbelt så vanlig hos kvinnor jämfört med män Fibromyalgi: 10 : 1 (kvinnor : män) Vanligare hos invandrare jämfört med infödda svenskar Vanligare hos individer med sämre socioekonomiska förhållanden Ökar med ökande ålder upp till pensionsålder för att sedan plana av och t.o.m minska något upp till 85-års ålder. Minskningen efter pensionering beror sannolikt på minskade krav och på den ökade kontrollen över egen tid Slide 14

15 Smärta Ca 35-50% av den vuxna befolkningen uppger att de lider av långvarig smärta Vanligast är smärta i ländryggen, ca 20 % 10 % har generaliserad smärta 1-2 % har diagnosen fibromyalgi Slide 15

16 Indelning av smärta Indelning efter smärtans lokalisering och utbredning Regional Generaliserad Slide 16

17 Indelning av smärta Utifrån patofysiologisk uppkomstmekanism Nociceptiv smärta: Smärta orsakad av vävnadsskada och som förmedlas i ett intakt nervsystem (RA, artros, fraktur) Neurogen smärta: Smärta vid skada eller dysfunktion i nervsystemet (bältros, ischias, diabetesneuropati) Idiopatisk smärta: Smärta av okänd orsak Psykogen smärta: Extremt ovanlig typ av smärta som beror på allvarlig psykisk sjukdom Slide 17

18 Långvarig smärta Ett smärttillstånd som kvarstår mer än 3 månader. Smärtupplevelsen byter skepnad från det att ha varit övervägande sensorisk till att bli flerdimentionell med övervägande affektiva och kognetiva drag som alltmer påverkar det psykosociala samspelet. Slide 18

19 Riskfaktorer för f r långvarig l smärta Opåverkbara riskfaktorer: Individen själv och dess familjehistoria. Kvinnligt kön och ökande ålder. T.ex. RA, fibromyalgi, benskörhet Slide 19

20 Riskfaktorer för f r långvarig l smärta Påverkbara riskfaktorer: omgivningsfaktorer och livsstilsfaktorer Personligt emotionellt stöd i vardagen Vissa manuella yrken, ogynnsam belastning Arbete med stora krav och små möjligheter till kontroll över arbetssituationen Förekomst av sömnstörningar och upplevd ohälsa Fysisk inaktivitet Övervikt Rökning Slide 20

21 Smärtmekanismer Perifer sensitisering: Ökad känslighet och aktivering av smärtreceptorer som leder till att dessa aktiveras av stimuli som normalt inte utlöser smärta. Inflammation är en faktor som kan bidra till en sådan perifer sensitisering Smärta leder till ökad smärta långvarig smärta Slide 21

22 Smärtmekanismer Central sensitisering Ökad känslighet av centrala nervceller vilket leder till förstärkning av smärtimpulser Bortfall av naturligt hämmande signaler i nervsystemet Minskad frisättning av endorfiner, serotonin och GABA (gamma-aminobutyric acid, dvs. gamma-aminosmörsyra) Slide 22

23 Smärtmekanismer Emotionella och kognitiva faktorer Oro, depression, tankar och minnen påverkar hur signaler tas emot och processas i hjärnan. Förmedlas via nedåtstigande bansystem, vilket påverkar hur smärtsignaler hämmas på ryggmärgsnivå Slide 23

24 Smärtmekanismer Långvarig stressaktivering Påverkar sömn, hormonsystem, tankeförmåga, minne och immunförsvar Psykosociala situationen är därför betydelsefull Beteendet som individen väljer (hålla sig stilla, passiviseras, fly, undvika) leder till konsekvenser som återkopplas till hjärna och nervsystem. Slide 24

25 Smärtanalys byggd på strukturerad smärtanamnes och status gör att de flesta kan hanteras i primärvården Analys av patientens smärta: Nociceptiv eller neuropatisk? Finns det stora psykologiska inslag? Slide 25

26 Anamnes: Var, när och hur? Dygns- och belastnings- variation? Smärtans kvalitet Domningar, stickningar? Smärtteckning. Smärtintensitet, VAS skala Status: Ömhet? Nedsatt rörlighet, styrka eller uthållighet? Provokationstester. Smärtanalys skapar förtroende patient-läkare att bli tagen på allvar Hudsensibilitet: Ej enbart för beröring(a -fibrer) men också för kyla(a -fibrer) och värme(c-fibrer) eftersom smärtfibrerna tillhör denna kategori Slide 26

27 Smärtanalys Kvinna, 45 år med Sjögrens syndrom, söker dig pga långdragna besvär med värk, ömhet, stelhet, stickningar och domningar i händerna mest höger hand. Fråga: Vad har patienten för f r slags smärta och varför? r? Svar: 1- Nociceptiv smärta. Patienten kan ha inflammation i fingerleder och handleder. 2- Neurogen smärta. Handledsartrit kan orsaka ett karpaltunnel syndrom med tryck på medianusnerven. 3- Idiopatisk smärta. Regional smärta med diverse olika smärtfenomen, inslag av oklar smärta. 4- Blandform av 1-3. Vid långvarig smärtproblematik föreligger ofta en blandning av olika orsaker. Dessutom påverkas patienten av sin psykologi och personlighet med livshändelser rörande familj, arbete, ekonomi och fritid. Slide 27

28 Vart remitteras smärtpatienter i Västmanland? Beroende på diagnos eller smärttyp - De flesta kan skötas inom primärvården - Ortopedkliniken vid avancerad artros eller trauma - Reumatologkliniken vid aktiv inflammatorisk sjukdom - EPM, Enheten för Psykosomatisk Medicin vid långvarig och generaliserad smärta - Smärtmottagninen vid svårbehandlad och outhärdlig smärta Slide 28

29 Läkares förhållningssätt vid långvarig smärta Ofta samma förhållningssätt vid långvarig smärta som vid akut smärta, vilket är olyckligt, bidrar till att patienten ytterligare passiviseras. Piller löser inte alla problem Läkaren bör ha en mer rådgivande roll och få patienten att börja arbeta med sina problem Lyckad smärtrehabilitering förutsätter att patienten har ett mer aktivt ansvar för sin egen hälsa Slide 29

30 Riktlinjer för behandling Mål: Att försöka ge varje patient, så långt det går, möjlighet att upprätthålla ett normalt liv som möjligt Icke-medicinsk behandling Fysikalisk behandling: teamet + patienten själv Hjälpmedel Kognitiv behandling Medicinsk behandling Kirurgi Slide 30

31 Medicinsk behandling Tidig behandling vid akut smärta mycket viktigt Riktlinjer, evidens baserat (SBU-rapporter) Läkemedelskommittén. Basläkemedel 2011/2012 Slide 31

32 Tack för uppmärksamheten Frågestund Slide 32

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Om författaren: Elisabeth Rasmusson är studerande på läkarprogrammet, termin 5, vid Lunds Universitet i Malmö.

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Rapport 2014:3 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Diagnosgruppen inom Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS) Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd,

Läs mer

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Ett särskilt utredningsuppdrag för Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) Landstinget i Östergötland Wolfgang Doerfler¹ ² Anna

Läs mer

SAMVERKANDE FAKTORER

SAMVERKANDE FAKTORER åldersrelaterade besvären kvarstå. Ungefår 10% av friska individer utan nackbesvär har förändringar på avbildningsmetoder som är förenliga med diskbråck i halsryggen (Boden et al., 1990). Punktprevalensen

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Whiplashrelaterade. besvär. Vårdprogram för

Whiplashrelaterade. besvär. Vårdprogram för Vårdprogram för Whiplashrelaterade besvär Björn Gerdle, medicinsk redaktör Gunilla Bring, Ylva Fredin, Bengt Johansson, Bo Levander, Venke Smedmark, Staffan Söderström, Kärstin Ödman Ryberg Vårdprogram

Läs mer

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen 1 Sedan 2001 är mottagningen en privat aktör inom hälso- och sjukvård. I dagsläget har vi avtal med Landstinget Gävleborg om att utreda och behandla patienter med långvarig och svårbedömd smärta från rörelseapparaten.

Läs mer

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär Åsa Gustavsson Sofia Larsson Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) Höstterminen 2009 Höstterminen 2010

Läs mer

Ehlers-Danlos syndrom EDS Nyhetsbrev 363

Ehlers-Danlos syndrom EDS Nyhetsbrev 363 Nyhetsbrev 363 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Emma Mc Cormick Magdalena Sjöwall Handledare: Per Alstergren Examensarbete (15 hp) Tandläkarprogrammet

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Smärtrehab HUS 32 2014-12-19 1(33) Du som är så ung kan väl inte ha så ont Från hopplöshet till hopp KARTLÄGGNING AV DEN UNGA SMÄRTPATIENTEN

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 SMÄRTA & SMÄRTLINDRING 4TIPS FÖR ETT LIV MED MINDRE SMÄRTA Ben som värker Bensmärta kan vara en allvarlig kärlsjukdom ta

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

SMÄRTA & SMÄRTLINDRING Osteoporos Tydliga samband mellan skelettet och kroppens övriga organ

SMÄRTA & SMÄRTLINDRING Osteoporos Tydliga samband mellan skelettet och kroppens övriga organ ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

BESVÄR EFTER STUKAD HALSRYGG (WAD) - frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär

BESVÄR EFTER STUKAD HALSRYGG (WAD) - frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär Jorma_nacke_WAD_050406 BESVÄR EFTER STUKAD HALSRYGG (WAD) - frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär av Jorma Styf 1 och Artur Tenenbaum 2 1. Docent, öl Ortopedkliniken, Sektionen för

Läs mer

BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA FRÅGOR OCH SVAR

BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA FRÅGOR OCH SVAR BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA FRÅGOR OCH SVAR S B U S TAT E N S B E R E D N I N G F Ö R M E D I C I N S K U T VÄ R D E R I N G texten i denna skrift bygger på sbu-rapport nummer 177, metoder för behandling

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Sexton år av smärta och besvär

Sexton år av smärta och besvär 1 Sexton år av smärta och besvär En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen

Läs mer

BESVÄR EFTER STUKAD HALSRYGG (WAD) - frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär

BESVÄR EFTER STUKAD HALSRYGG (WAD) - frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär BESVÄR EFTER STUKAD HALSRYGG (WAD) - frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär av Jorma Styf och Artur Tenenbaum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 INLEDNING 5 Terminologi 5 Kliniska symtom

Läs mer

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder FoU-rapport 2003-01 Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder Marie Johansson Handikapp & Habilitering Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting.

Läs mer

Friska ben, leder & muskler

Friska ben, leder & muskler annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Februari 2008 Friska ben, leder & muskler Sover kvinnorna i riksdagen? Alf Svensson debatterar för fler bentäthetsmätningar Läs mer på

Läs mer