Sammanställning av inkomna remissvar på utredningen Framtida väghållningsansvar i Leksand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av inkomna remissvar på utredningen Framtida väghållningsansvar i Leksand"

Transkript

1 Sammanställning av inkomna remissvar på utredningen Framtida väghållningsansvar i Leksand Nedan redovisas en sammanställning av de remissvar som inkommit gällande utredningen Framtida väghållningsansvar i Leksand. Sammanfattning: Inkomna svar totalt: 73 Vara av dubbletter till LBAB och KS: 19 st Byar och samfällighetsföreningar som representeras i remissvaren: 83 st Antal svar som tagit ställning för alt 1: 43 (av 54) Antal svar som tagit ställning för alt 2: 1 (av 54) Antal svar som tagit ställning för alt 3: 3 (av 54) Skälen till alternativ ett kan sammanfattas i: Bemanning Svårigheten att skapa engagemang i byarna för att arbete i en vägförening. Svårt att få människor att ställa upp i styrelser. Kompetensbrist gällande upphandlingar och väghållning. Kompetens, effektivitet Kommunen har anställd personal med rätt kompetens och har bättre möjlighet att bedriva en effektiv väghållning. Det innebär dålig effektivitet med flera (många) samfällighetsföreningar i stället för en professionell förvaltare. Vi får mest för pengarna om kommunen sköter vägarna. Vi får ett sammanhållet ansvar och vägarna hanteras lika runt om i kommunen. Ekonomi Det är dålig ekonomi att låta föreningarna sköta väghållningen. Man får ökade kostnader pga tappat momsavdrag och ineffektivitet etc. Väghållningen utgör idag en väldigt liten del av skatten och man bör kunna satsa mer. Det finns en viss acceptans för att skatte/avgiftsmässigt bidra med mera pengar. Höga kostnader för lantmäteriförrättningar som inte ger något bättre vägunderhåll. Rättvisa Det ska vara rättvis fördelning av resurser mellan byarna och tätorten. Kommunen har en gång ur rättviseskäl åtagit sig väghållningen inom kommunen. Att betala väghållningen via skattsedeln innebär att alla kommuninvånare är med och betalar för alla vägar och gator, solidariskt och utifrån bärkraft. I vissa delar är turisttrafiken stor bla pga kommunens marknadsföring.

2 Samtliga remissvar: Dnr By/organisation Undertecknat av Antal påskrifter Avvisar alt Förordar alt Sammanfattning av motiv Kommentar från arbetsgruppen 1001 Gassarvets byalag Roland Korsen ordf Ett antal frågor till Leksandsbostäder Representanter för 46 byar, organisationer Representanter för 46 byar, organisationer och 2 1 Bemanningsskäl Det kommer att bli svårt näst intill omöjligt att få folk till de styrelser som behöver bemannas i samf. föreningar. Behövs kompetens för upphandling. Effektivitetsskäl Det innebär dålig effektivitet, både praktiskt och administrativt att 13 st föreningar ska sköta väghållningen istället för en professionell förvaltare. Vägar och gator är en gemensam kommunal angelägenhet som ska skötas effektivt med ett sammanhållet ansvar och på likvärdigt sätt runt om i kommunen. Ekonomiska skäl Det är dålig ekonomi i att föreningar ska stå för kostnaderna eftersom vi då förlorar 3,2 miljoner i momsavdrag. Vi betalar vägavgift till föreningar med skattade pengar medan kommunalskatten dras på inkomsten före skatt Rättviseaspekten mellan byarna och tätorterna väger tungt när det gäller vårt ställningstagande. Att antyda att fritidshusägarna skulle snylta på våra byvägar är inget som tagits väl upp ute i byarna. Vår mycket bestämda uppfattning är att kommunen även fortsättningsvis ska ha hand om väghållningen av alla vägar och gator, Remissvaret är väl genomarbetat och bör läsas av alla som ska vara med och fatta beslut. Se även dnr 1019

3 1003 Sydvästra Hjortnäshedens vägsamfällighet Göran Hultgren ordf alltså i enlighet med utredningens alternativ 1. vi menar att finansieringen ska ske via skattsedeln på samma sätt som för gatorna, parkeringar och andra allmänna platser i centrala Noret. Dagens kostnad motsvarar 2 á 3 tioöringar på kommunalskatten. Den höjning som skulle behövas, skulle vara till medborgarnas bästa. Vi anser att de vägsträckor som har bofast befolkning, ska behandlas lika övriga enskilda vägsträckor i kommunen, dvs ha kommunal plogning och halkbekämpning. Detta likabehandlande ska självklart gälla oavsett vilket av utredningsalternativ som tas Björn van Kints Det är svårt eller omöjligt att få fram personer som har kunskap, vilja, tid mm att ställa upp i de tänkta föreningarna. Det ska vara rättvist mellan byarna och Noret. Spar pengar bla genom att byta till LED i gatubelysningen Hagens by Mats Danielsson ordf 3 1 Ansluter sig till dnr Åkersbodarnas byaförening Ingvar Lind ordf 3 1 Ansluter sig till dnr Byarnas gemensamma yttrande visar att det effektivaste sättet att få mest valuta för pengarna är att väghållningen sker med kommunen som väghållare. Yttrandet visar även att det finns en acceptans för att skatte/avgiftsmässigt bidra med mer pengar. Enligt byföreningens uppfattning bör väghållningen skötas av kommunen (alt 1) och utvecklas med kommunens vision 2015 som grund till en väl fungerande infrastruktur.

4 1007 Kullsbjörkens byalag 1008 Västansnor Smedby byalag Leif Malmlöf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Bengt Petters 3 1 Ansluter sig till dnr Risholns byalag Per Westblom ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS, se dnr Hallens by Bengt Ohlander byuppsyningsman Djuptjärnbo by Ål Sören Bäck 3 1 Ansluter sig till dnr Hästbergs by Lars-Erik Axelsson 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Se dnr Risholns byalag Per Westblom ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Se dnr 1009, Adress LBAB 1014 Folkpartiet Liberalerna Sune Björklöf ordf 3 1 Folkpartiet Liberalerna avvisar helt alternativ 3 och förordar att kostnaderna för byvägar, dvs vägnätet inom byarna såväl vägarna mellan byarna och kommuncentrum, även fortsättningsvis skall skötas av kommunen och bekostas med skattemedel. Folkpartiet Liberalerna ansluter sig till analysen av kostnaderna i dnr 1002, med tilläget att även kostnaderna för större åtgärder, såsom reparation av vägkropp, nya bärlager etc beaktas i enlighet med vad som beslutades vi kommunövertagandet Vi vill understryka att skyltningen av byvägarna måste vara enhetlig och klar, inte minst beroende på säkerhetsskäl. Vidare förordar vi att kommunen utan dröjsmål låter upprätta en nybyggnads- och underhållsplan för byarnas vägsystem som bör sträcka sig förslagsvis minst tio år framåt i tiden. Hänvisning sker till PM okt 1972 ang. underhåll av enskilda vägar inom Leksands kommunblock. Där kostnadsposterna för vägunderhållet 1970 i PM:en sammanställs i nyanläggning, upprustning, underhåll och vägbelysning. Sammanställningen bör vara en sammanställning av kostnaderna hos vägförening, vägsamfälligheter, byar mm. Innebär det automatiskt att kommunen övertog allt? 1015 Hagens by Mats Danielsson ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Se dnr 1005, detta med adress KS

5 1016 Kullsbjörkens byalag Leif Malmlöf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Se dnr 1007, detta med adress KS 1017 Djuptjärnbo by Ål Ove Långberg Ansluter sig till dnr 1002 Se även dnr Hästbergs by Lars-Erik Axelsson 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Se även dnr Representanter för 46 byar, organisationer 1020 Björkens by och vägars samfällighetsf Almberg, Almbergsbjörken, Flinten, Hackmora, Hisvåla, Hoberg, Kilen, Veberg Representanter för 46 byar, organisationer Tord Zack, sekr Ansluter sig till dnr 1002 Skäl: Motsatsförhållande: Konsekvensen är ingen eller starkt reducerad inflyttning till byarna, speciellt då de byar som saknar daglig kollektivtrafik. Detta i sin tur medför att byar och ängar växer igen och det sköna landskapet som vi värnar om försvinner. Bemanning: Att tro att det finns personer i byarna som, utöver arbete, jord-, skogsbruk och frivilliga uppdrag t ex i byaråd, byföreningar m fl, även ska åta sig den allvarliga och grannlaga uppgiften som väghållare och det juridiska ansvar det medför är en utopi. Arbetsinsats: Att, enligt förslaget, 13 st väghållare med ringa kunskap om väghållning, inköp av tjänster, etc skulle vara effektivare än en central och kunnig väghållare (kommunen) faller på sin egen orimlighet. Ekonomi: Det blir inte billigare med det i utredningen Se även dnr 1002, detta med adress till KS Remissvaret bör läsas av alla som ska vara med och fatta beslut.

6 förordade förslaget. Om byarna tar över ansvaret försvinner omedelbart momsen. Rättviseskäl: Kommunen har ur rättviseskäl åtagit sig väghållningen inom kommunen. Därav följer nödvändigheten att, för kommunens och innevånarnas bästa, alla ska behandlas lika, oavsett var man bor inom kommunen. Säkerhetstjänst och ambulans: Enskild väghållare med egen ekonomi, dvs dåligt boendeunderlag, kan resultera i eftersatt underhåll och drift. Detta kan i sin tur medföra problem för Räddningstjänst och ambulans att utföra sin uppdrag. Turisttrafik: Till vissa områden i kommunen är turisttrafiken stor. Att enligt utredningens förordade alternativ last överkostnader för det ökade slitaget på de boende i byarna är inte rimligt. Turismen är en del av kommunens av vår gemensamhet Leksands LRF avd Lars Backlund ordf 2 och 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Ansvarsfrågan t ex trafiksäkerhet ej belyst. Antal fritidshus. Säkert många som inte ligger vid väg som avses i utredningen. Stor risk för osämja inom och mellan byarna med anledning av hur andelstalen kommer att beräknas och hur vägarna blir skötta. Utredningen har när det gäller gatubelysning endast tagit med driftskostnader inte ombyggnader och installation av elmätare. När det gäller mätning av gatubelysning så på går via SKL förhandlingar Åhls hembygdsförening Hans Hellström ordf 3 1 Ansluter sig till dnr Roine Hellqvist, Säsongen 2004/2005 utgick snöröjningen av Lissmogattu. Skälet enligt kommunens

7 Västannor trafikenhet ( ) var ett konstaterande att det för närvarande inte finns någon fast boende utefter vägen, vilket inte stämmer, samt kritik mot vägens standard. Trafikenhet hänvisade till beslut fattat Vad jag är för slags boende undanhölls i konstaterandet. Jag vill kraftfullt ta avstånd till dagens variant/1973 års avtal vad gäller samarbetet by-samfällda vägar, Västannor-Smedby Byalag och Leksands kommun Leksands LRF avd Lars Backlund ordf 2 och 3 1 Adress KS. Se dnr Sjugare byförening Kjell Klintberg ordf Birgitta Spegel sekr 3 1 Befolkningen i vår lilla by har hög ålder. Många frågor uppkommer hur vi ska sköta en gemensamhetsanläggning själva. Svårt att få personer till styrelsen. Vem vill ploga och sanda? De yngre i byn har heltidsarbeten och får nog av detta. Sedan till kommer alla dessa kostnader för lantmäteriförrättning, underhåll mm Åhls hembygdsförening Hans Hellström ordf 3 1 Adress KS. Se dnr Mjälgen Börje Nordlund Ansluter sig till dnr Backbyns byalag Christina Brolin 3 1 Ansluter sig till dnr Grytnäs by Christer Persson byföreståndare 1 Grytnäs by motsätter sig ändrat väghållningsansvar 1031 Olsnäs samfällighetsföreni ng Bernt Bergkvist ordf 3 1 Styrelsen för Olsnäs samfällighetsförening, Siljansnäs avvisar förslaget enligt alternativ 3. Styrelsen anser att kommunen även i fortsättningen skall ansvara för väghållningen inom Olsnäs fäbodar där det finns permanent boende Fors byalag Lars Rönnegård 1 Fors byalag förordar att kommunen även i Vid beslut enligt alt 3 bör

8 ordf 1033 Sven Smedborn enl uppdrag fortsättningen ansvarar för driften av de enskilda vägarna (alternativ 1). Om Leksands kommun ändå skulle besluta att lägga över väghållningsansvaret på samfällighetsföreningar etc vill vi inte motsätta oss en lösning baserad på alt 3 om följande punkter beaktas. a) avgifter för renhållning/snöröjning/ halkbekämpning i central orten anpassas så att vi får en rättvisa mellan byar och tätort. b) Kommunen står för drift och underhåll av vägbelysning. c) Reglerna för kommunalt driftsbidrag modifieras exv vad gäller mottagare av bidrag och vägbredd d) Väg Hedby Fors bör åter bli allmän Ansluter sig till dnr 1002 punkterna i remissvaret studeras i detalj Åhl-Sätra bygemenskap Torvald Joons ordf Torsten Hagman sekr Vi, boende i Sätra by Insjön, säger Nej till vägförening 1035 Sundsnäs byamän Magnus Backman ordf Lena Alpmar, Göran Eriksson ledamöter 1 Vi anser att det inte ska göras skillnad på möjligheterna för fast boende bybor och de som bor i samhället (Noret). Vägmarken i byn ägs idag gemensamt av flertalet markägare där flera ägare inte nyttjar berörda vägar. En ny förrättning av marken med stora kostnader som följd kommer att generera motsättningar som även påverkar vår fina sammanhållning i byn Rältlindors byalag Ingemar Andersson Ansluter sig till dnr Ytteråkerö by Jan-Erik Gullback byordförande 3 1 Ytteråkerö by har den 19 januari 2009 på i byn allmänt utlyst möte utförligt diskuterat

9 rubricerat ärende och därefter enhälligt gjort följande ställningstagande: Vi avvisar utredningens förslag 3. Vi anser att kommunen även i fortsättningen ska ansvara för väghållningen på våra byvägar. Ansluter sig i övrigt till dnr Mjälgen Börje Nordlund Adress KS. Se dnr Åhl-Kilen by Nils Carlström ordf Ansluter sig till dnr 1002 I Åhl-Kilen finns idag 53 fastigheter som bebos permanent. Alla fastigheter har kontaktats för att ges möjlighet skriva på bifogat uppror. Fyra fastighetsägare har ej kunnat nås. Samtliga övriga fastighetsägare har undertecknat uppropet (flera fastigheter har mer än en ägar). Alt 1 förordas med följande skäl: Bemanningsskäl: Svårt att få ideella krafter till styrelser. Svårt att få personer med kompetens gällande vägskötsel och upphandling. Effektivitetsskäl: Bättre att få proffs med rätt kompetens anställda av kommunen sköter upphandlingar mm. Ger bästa pris och likvärdig skötsel. Ekonomiska skäl: Om byarna sköter väghållningen tvingas man betala moms på alla tjänster. Avgifterna ute i byarna blir ungefär lika stora för alla fastigheter vilket slår mycket hårdare mot de med låga inkomster. Den nya fastighetsavgiften som införts innebär att även fritidshusägarna i kommunen bidrar till gemensamma utgifter Företagar- Rune Joon, ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002

10 föreningen LIST 1041 Leksand-Floda vägars samf.förening Björn Floresjö, ordf 3 Med tanke på den befintliga organisation som föreningen besitter för drift och underhåll av de enskilda vägarna ser vi från föreningens sida ingen anledning att motsätta oss en framtida lösning baserad på utredningens alternativ tre, under förutsättning att följande punkter beaktas: a) Avtal träffas om kommunalt bidrag till de vägavsnitt där ansvaret för framtida underhåll överlåts till föreningen. b) En särskild besiktning genomförs före övertagandet av väghållningsansvaret och eventuella upprustningar genomförs på kommunens bekostnad. c) Kommunen behåller ansvaret för drift och underhåll av vägbelysningen. d) Eventuellt tillkommande förrättningskostnader finansieras av kommunen. Vill även ta upp frågan om kommunalt driftsbidrag för Sångenvägen Sven Smedborn enl uppdrag Adress KS. Se dnr Rältlindors byalag Ingemar Andersson Adress KS. Se dnr Ytteråkerö by Jan-Erik Gullback byordförande 3 1 Kopia till Leksands kommun. Se dnr Ål-Kilen by Nils Carlström ordf Adress KS. Se dnr Åkerö byalag Gunnar Olsson 3 1 Bystämma i Åkerö, , avvisar utredningens förslag enligt alternativ 3. Vi anser att kommunen även i fortsättningen ska ansvara för väghållningen på våra byvägar. Ansluter sig till dnr 1002

11 1047 Fornby-Gassarvets bysamfällighet Hans-Erik Bergman ordf 3 1 Ansluter sig till dnr Sixten Stridh, Kullsgatu, Kullsbjörken 7 2 och 3 1 Vi som bor efter Kullsgatu i Kullsbjörken vill bestämt motsätta oss detta förslag till övervältring av kostnader för väghållning på delar av kommunens innebyggare. Det främsta motivet härför är att enligt kommunallagen skall kommunens alla innevånare behandlas på samma sätt, i enlighet med den sk likabehandlingsprincipen. Övriga skäl: Byarna utgör för turismen mycket väsentliga och helt avgörande inslag av såväl kulturella som naturmiljömässiga tillgångar och upplevelser, vilka kommunen också mycket aktivt marknadsför så som unika värden. Detta utgör en belastning på våra vägar. Vi har själva utfört rensning av diken, huggit uppväxande sly, grävt ledning för avrinning av vatten mm. Att betala via skattsedeln vore väsentligt mera rättvist. Lantmäterikostnaderna kommer att springa i höjden bla p ga överklaganden. Det är svårt att alt skulle bli en effektivare skötsel än idag Söder Lindbergs vägsamfällighet Olle Fart, Rune Kans 3 1 Ansluter sig till dnr Gråda byalag Stig Back ordf 3 Skäl: Liten by, endast 25 åretruntboende, svårt att rekrytera funktionärer Stora kostnader för att bilda anläggningssamfälligheter Samfällighetsföreningen som formellt äger vägarna har endast byns halva antal

12 1051 Näsbyggebyns stämma Inger Nilsson Mikael Sundberg John Matsson fastigheter som delägare, gamla jordbruksfastigheter. Sannolikt kan föreningen upprätta arrendeavtal med kommunen. I övrigt instämmer vi i de åsikter som framförts av Laknäs Ullvi enligt artikel i FK Synpunkter: Kommunen kan lyfta momsen En utdebitering ses som en extra skatt Kommunskatten är lika för alla invånare i kommunen Kommunens politiker och tjänstemän kan inte undandra sig ansvaret för väghållningen med mindre än att dessa kommuninvånare får motsvarande skattereduktion En framtida lösning kan bli att fastighetsskatten tillfaller kommunen. Inom kommunen finns ett flertal vägar av skogsbilvägkaraktär, med fritidshus och ett fåtal fast boende efter vägen inom dessa vägsystem skulle kommunen stå för kostnaderna för de boende som är mantalsskrivna, samtidigt som driften sköts av samfällighetsförening. För upprustning av vägar bör kommunen tillsammans med markägare söka bidrag från infrastrukturfonder Företagarföreningen LIST Rune Joon, ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS. Se dnr Lindberg Västgärde vägsaf Anders Ryss, Bengt Carlsson 3 1 Ansluter sig till dnr Åkerö byalag Gunnar Olsson 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS. Se dnr Fornby-Gassarvets Hans-Erik Bergman 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS. Se dnr 1047

13 bysamfällighet ordf 1056 Söder Rälta byalag Rälta hemskogsundantag Lars-Erik Linf, Lennart Gärdsback 1 Södra Rälta byalag och Rälta hemskogsundantag har vi extra möte enhälligt beslutat att man inte vill ha någon ändring mot tidigare. Beträffande finansiering så anser vi att detta skall tagas ut över skattsedeln eller att en särskild avgift utdebiteras så att även sommargästerna får ta del i detta. Om det inte går att debitera vägavgift så kanske kommunen kan öka vatten och avfallsavgiften Marko Pulkkinen insjön, Anders Nygren Häradsbygden 1058 Solberga byförening 3 Ett yttrande med en rad förslag och motiv för att bilda vägföreningar. Dessa har ej sammanfattats här. Det är inte så enkelt utan det finns många saker att ta hänsyn till. Det kan vara så att de positiva konsekvenserna ändå överväger de negativa. Vi hoppas att det blir en bra diskussion kring frågan och att man verkligen försöker att se på saken från olika sidor Ansluter sig till dnr Laknäs Östanhols byalag 1060 Söder Lindbergs vägsamfällighet 1061 Lindberg Västgärde vägsaf Mats Skoglund ordf Hans Skommar sekr Olle Fart, Rune Kans Anders Ryss, Bengt Carlsson 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Bystämman ställer sig enhälligt bakom det remissvar som formulerats av den gemensamma kommittén. 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS. Se dnr Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS. Se dnr Birgitta Olsson 1 Yrkar på att alt 1 ska gälla. Att sköta och bekosta hela vägunderhållet till permanent boende. Detta löfte från kommunen tycks ej gälla för oss som bor vid

14 Gottnorstjärn trots att vi under de år vi bott i kommunen betalat över 1 miljon i skatt och dessutom fått bekosta väghållning. Vi kräver att vår väg ska ingå i väghållning Ingvar J Hanses 1 Kommunen har maskinpark och kunnig personal. Finansiera genom att höja kommunalskatten och öronmärk pengarna till vägar Västanviks och Karlsarvets byaoch skifteslag Sune Lindell ordf 2 och 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Det är helt orimligt att man för att spara några miljoner i kommunens budget inför ett system som ger mer än dubbelt så höga kostnader för leksandsborna Ulf Sundén Här hänvisas till två PM som varit underlag för KF beslutet Hyttkvarns byamän 1067 Övre Hedens bysamfällighet 1068 Leksands Norets byalag 1069 Lima bystugeförening Lars Brodén 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Åke Einarssson Ansluter sig till dnr 1002 Ronny Svensson 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 I beslutet har hela styrelsen deltagit. Börje Hagman ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress KS Ulf Sundén Adress KS. Se dnr Lima bystugeförening Börje Hagman ordf 3 1 Ansluter sig till dnr 1002 Adress Leksandsbostäder. Se dnr Djura byamän Stig Ingels 1 I Djura önskar vi att kommunen sköter vägarna, man måste kunna lägga på en avgift. Så att alla får vara med och betala även fritidshus.

15 1073 Djura byamän Årstämma Stämman beslöt att framföra alt. 2 till kommunen beträffande framtida vägunderhåll, Stig Ingels informerar kommunen om beslutet. Alt innebär att kommunen sköter drift och underhåll som idag men att samtliga fastighetsägare, fastboende och fritidshusägare, är med och betalar.

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning

Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning Boende utmed enskild väg har ofta inte kännedom om vem som äger vägen och därmed vem som har det yttersta ansvaret för väghållningen. Många av de

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt Sida 1 av 9 Direkt berörda, del 1 er, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet som servitut, ledningsrätt, nyttjande rätt med mera som berör av nya

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Leksand resecentrum. Djurås resecentrum

Leksand resecentrum. Djurås resecentrum Linje 102 och Tåg Borlänge - Rättvik Borlänge resecentrum Borlänge centrum Hagaskolan rv 70 Djurmo E16 Djurås resecentrum Gagnef Gagnef station Insjön Tällberg Tällbergsporten rv 70 Rättvik resecentrum

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 36 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-09-16 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar Kommunfullmäktige 2007-05-02 106 199 2008-04-28 81 177 Kommunstyrelsen 2008-04-14 77 196 Arbets- och personalutskottet 2008-03-17 56 143 Dnr 07.241-008 majkf28 Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil-

Läs mer

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Gatubelysningspolicy för Höganäs kommun Höganäs kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom

Läs mer

Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45

Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45 Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45 Närvarande: Aarno Magnusson, Ö Rönnäs Ingemar Blomqvist, Ö Rönnäs Nils-Erik Öman, Kilen Sven-Olov

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010.04.12 1 OLIKA TYPER AV VÄGAR Statliga vägar Kommunala gator Enskilda vägar 2010.04.12 En väg där staten (genom Vägverket) är väghållare enligt väglagen. Gator inom detaljplanelagt

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken.

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N Ö R E B R O L Ä N Sida 1 (2) Protokoll Ärendenummer T04239 Förrättningslantmätare Bengt Engman Ärende Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 2009-04-06 Dnr TN 2009/67-318 1 (8) Tekniska nämnden Bidrag till enskild väghållning Bordlagd 2009-04-29 31 Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Behövs en ny organisation för Leksands byföreningar? Kommentarer och förslag av Magnus Holmberg och Ulf Sundén

Behövs en ny organisation för Leksands byföreningar? Kommentarer och förslag av Magnus Holmberg och Ulf Sundén Diskussionsunderlag 2009-12-18 Behövs en ny organisation för Leksands byföreningar? Kommentarer och förslag av Magnus Holmberg och Ulf Sundén Historisk återblick Under våren 1997 ägde ett antal träffar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening den 13 april 2010.

Protokoll fört vid årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening den 13 april 2010. Protokoll fört vid årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening den 13 april 2010. Närvarande: Lars Björk, Åke Dalin, Maria Werpers Dahl, Owe Danielsson, Agneta Kallur, Anna Moberg, Ulf Sunnanängs,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening

Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening Holmön Byamäns samfällighetsförening Datum: 2016-10-02 Sida: 1 (12) Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening Några medlemmar i Holmön Byamäns samfällighetsförening har genom P-A Rydelius

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen den 26 augusti 2010 kl. 19.30 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: Lars-Inge Carlsson, ordförare Jan Hörman Rolf Elsrud Christian Carlsson Lars Henriksson Karl-Gustaf Larsson

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar 2011-12-19 274 587 Kommunstyrelsen 2012-08-13 157 389 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 149 312 Dnr 11.775-008 deckf32 Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar Ärendebeskrivning Erland

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Överenskommelse om förslag till förändrat väghållningsansvar för allmänna vägar

Överenskommelse om förslag till förändrat väghållningsansvar för allmänna vägar Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-01-18 Dnr: TN 2014/286 Tekniska nämnden Överenskommelse om förslag till förändrat väghållningsansvar för allmänna vägar Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

52 Val av ordförande för stämman. 53 Val av sekreterare för stämman. 54 Val av två protokolljusterare. Ordförande Lena Jansson hälsade välkommen.

52 Val av ordförande för stämman. 53 Val av sekreterare för stämman. 54 Val av två protokolljusterare. Ordförande Lena Jansson hälsade välkommen. Extra stämma Arilds Vägförening 8lt 2OtL, protokoll Ordförande Lena Jansson hälsade välkommen. Styrelsen för Arilds Vägförening presenterade sig. Bo Hansson gick kortfattat igenom de juridiska bestämmelser,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 1/1-31/

Årsredovisning för räkenskapsåret 1/1-31/ Leksand-Floda vägars samfällighetsförening 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret 1/1-31/12 2007 Styrelsen för Leksand-Floda vägars samfällighetsförening avger härmed följande årsredovisning: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2014-04-24 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighetsförening nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl 19.30 Församlingsgården,

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Förtroendevalda

Förtroendevalda GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRTECKNING den 13 november 2009 sidan 1 av 6 Förtroendevalda 1976 2009 1976 stämma den 3 mars Kjell-Åke Möller, ordförande Håkan Cronberg Lars Steen Ulf Åström Torbjörn

Läs mer

78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna enligt närvarolista. 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna enligt närvarolista. 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Närlunda Vägförening torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 19.15 i Sånga Säby Hotell & Konferens, Ekerö. 78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

NÄRLUNDA VÄGFÖRENING INFORMATIONSMÖTE Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 19.15 Sånga Säby Hotell & Konferens

NÄRLUNDA VÄGFÖRENING INFORMATIONSMÖTE Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 19.15 Sånga Säby Hotell & Konferens NÄRLUNDA VÄGFÖRENING INFORMATIONSMÖTE Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 19.15 Sånga Säby Hotell & Konferens Detta är ett informationsmaterial inför den omförrättning som Närlunda vägförening står inför. Ett

Läs mer

Arild den 28 februari 2012

Arild den 28 februari 2012 Arild den 28 februari 2012 Kommunstyrelsen Höganäs Kommun 263 82 HÖGANÄS Betr. föredragning av Arilds Byaråds Husgrupp betr. underlag för beslut i KS om försäljning av gamla skolhuset och nuvarande Posthuset

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap

Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap KF 55 KS.2015.120 Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap Sektor samhällsbyggnad fick 2013-09-19 av samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för hur ett genomförande

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR BESTÄMMELSER 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-01-22 MSN0009/16 Handläggare Kristveig Sigurdardottir Telefon 023-870 49 E-post: kristveig.sigurdardottir@falun.se Miljö-

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby 1. Mötets öppnandes av ordförande (ca 25 personer). 2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

PROJEKT HUVUDMANNASKAP

PROJEKT HUVUDMANNASKAP PROJEKT HUVUDMANNASKAP Huvudmannaskap för allmänna platser i Gävle kommun diskussion pågår! Kjell Blomberg Lantmäterichef Bakgrund Oklarhet i hur mycket ansvar kommunen ska/bör ta för allmänna platser

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar Tekniska nämnden Ansökan för bidrag till belysningsföreningar 1(7) Uppgifter om sökanden Vägföreningens namn Namn kontaktperson Adress Postnummer Ort Telefon dagtid Mobil E-post Vi/Jag anhåller om att

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC /

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC / DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI CC / 060827 1 13 Tid: Söndagen den 27 augusti 2006 kl. 18.00 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: 59 st representanter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer