Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(15) Landstingets kansli LS 3/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö Suzanne Frank (M), ordförande Sven Sunesson (C), förste vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Peter Löfström (M), ersättare för Pernilla Sjöberg (M) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Ricardo Salsamendi (S), ersättare för Michael Öberg (MP) Michael Öberg (MP) fr.o.m. 60 Närvarande ersättare Kent Alriksson (M), Charlotte Branting (FP), Annelill Davidsson (C), Ricardo Salsamendi (S) fr.o.m. 60, Olle Sandahl (KD), Ola Gustafsson (S), Henrietta Serrate (S), Tryggve Svensson (V) Övriga närvarande Lillemor Ahlgren, Ewa Alteborg (delvis), Maria Granath, Kjell Grahn, Marianne Hammarström, Katarina Jonasson, Jens Karlsson, Martin Myrskog, Lena Nazzal (delvis), Anna Widströmer, Styrbjörn Östberg Sekreterare Marianne Hammarström

2 2(15) 57 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 14 april Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av informationsärende på förslag av Ingemar Swalander. 59 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Tf. landstingsdirektör Martin Myrskog rapporterade om: Resultat av Vårdbarometern ett antal frågor som ställts till ettusen kronobergare. Frågorna har handlat bland annat om tillgång till vård, väntetider till sjukhus och vårdcentraler, förtroende för sjukhus och vårdcentraler, kännedom om webbplats 1177.se etc. Landstinget Kronoberg intar en bra placering jämfört med riket. Andel ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel var 45,5 procent av totala inköp av livsmedel En redovisning i tabellform presenterades av ekologiska livsmedel och hur stor andel respektive livsmedel utgör av den totala summan av ekologiska livsmedel. Ex ekologiska mejeriprodukter utgör 21,9 procent. Vårdkoncernen Sensia i moderbolaget SHV Holding i vilket Specialistläkargruppen i Växjö AB ingår har begärt rekonstruktion som godkänts av Stockholms tingsrätt. En rekonstruktion av företaget beviljas för tre månader i taget under max ett år. Landstinget Kronoberg är bundna till slutna avtal under rekonstruktionen. Om inte rekonstruktionen lyckas har landstinget tagit fram en checklista. Kontakt har även tagits med andra landsting som varit i liknande situation. Psykiatrin ingen centrumchef. Dialog har ägt rum i ledningsgrupp och i central samverkansgrupp om de två verksamheterna rättspsykiatri och vuxenpsykiatri utifrån att Rättspsykiatrins verksamhetschef kopplas till hälso- och sjukvårdsdirektör samt Vuxenpsykiatrins chef kopplas direkt till ledningsgrupp.

3 3(15) Vårdval Hud De ansökningar som kommit in arbetas med utifrån de villkor vi ställt för att få starta. Problem i egen verksamhet beroende på brist på hudläkare vilket arbetas mycket med. Rehabchef Lena Nazzal informerade om Evidensbaserad träning - riktlinje för träning inom Primärvårds- och rehabcentrum. Hon redogjorde för olika perspektiv, träning som behandling, socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande behandling, konsekvenser och vad gör vi nu. att notera informationen till protokollet. Yttrande Lennart Värmby, Anna Fransson, Monica Haider och Olle Sandahl yttrade sig. 60 Svar på medborgarförslag Underlätta för landstingsinvånarna att fatta välgrundade beslut om vilken vårdcentral de ska tillhöra Dnr 13LTK1295 att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta följa landstingens och SKL:s utvecklingsprojekt kring vårdvalsinformation och tillvarata synpunkterna i medborgarförslaget i utvecklingen av vårdvalsinformationen i Landstinget Kronoberg, att medborgarförslaget därmed anses bifallet. Lisa Åberg, Ljungby har i ett medborgarförslag uttryckt vikten av att underlätta för landstingsinvånarna att fatta välgrundade beslut om vilken vårdcentral de ska tillhöra. Hon framför önskemål om relevant information på landstigets hemsida. Förslagsställaren framför att informationen bör avse t.ex. antal patienter per läkare/sjuksköterska, hur lång genomsnittlig anställningstid respektive yrkesgrupp har, om psykolog eller psykosocial resurs finns, har personalen specialistkompetens som kan vara intressant t.ex. kardiolog, neurolog eller liknande. I svar anges bland annat att i Uppdragsspecifikationen för Vårdval Kronoberg primärvård, anges förutsättningarna för vårdcentralerna med avseende på lagar, föreskrifter, riktlinjer och information.

4 4(15) Landstingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med utveckling av vårdvalsinformationen i syfte att stödja välinformerade val. Arbetet med att ta fram ny vårdvalsdata baseras både på allmänhetens och på gruppers specifika önskemål. Patientmaktsutredningens delbetänkande lägger fram flera förslag om bland annat information, ökat patientinflytande och delaktighet, vilket berör det nationella utvecklingsprojektet kring vårdvalsinformation. I dagsläget kan godkända vårdcentralers egna hemsidor nås via Landstinget Kronobergs hemsida, där vårdcentralerna avgör hur de vill informera medborgarna. Via 1177 vårdguiden.se finns även en funktion där man kan jämföra olika vårdcentralers resultat från nationella patientenkäten. Beredanden organs förslag att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta följa landstingens och SKL:s utvecklingsprojekt kring vårdvalsinformation och tillvarata synpunkterna i medborgarförslaget i utvecklingen av vårdvalsinformationen i Landstinget Kronoberg, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 61 Svar på medborgarförslag Låt barnmorskorna på Ljungby lasarett utföra PKU-test på nyfödda barn Dnr 13LTK1296 att avslå medborgarförslaget. Lisa Åberg, Ljungby föreslår att låta barnmorskorna på Ljungby lasarett utföra PKU-tester på nyfödda barn. Nyförlösta mammor, som mår väl, kan då åka hem och slippa göra återbesök på BB i Växjö när barnet blivit 48 timmar. I svar på medborgarförslaget anges bland annat att PKU-test ingår som en del i det återbesök som den nyblivna mamman erbjuds som gått hem före 48 timmar. I detta återbesök ingår förutom att ta själva PKU-provet att göra en amningsobservation, barnobservation och kontroll av mamman. Upptäcks något avvikande vid detta besök får mamman/och eller barnet omgående tid för besök på barnkliniken och/eller kvinnokliniken, Växjö. Detta innebär att resor måste ske till Växjö. Barnmorskorna i Ljungby har idag inte den erfarenhet eller den tid som skulle behövas och kompetensen skulle vara svår att upprätthålla. Det rör sig om få mammor som går hem före 48 timmar fördelat på ett antal barnmorskor. Mottagningen är öppen måndag fredag och således inte helgerna. Ur patientsäkerhetsperspektiv föreslås därför att detta förslag inte genomförs.

5 5(15) att avslå medborgarförslaget. 62 Svar på medborgarförslag Förkorta handläggningstiden för utprovning av hörhjälpmedel Dnr 13LTK1307 att beskriven situation i medborgarförslaget förbättras genom pågående åtgärder, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. Rolf Wilhelmsson, Älghult föreslår att handläggningstiden förkortas för hörtest, utprovning av hörhjälpmedel och tillverkning. I samband med skada på hörapparat beskrivs väntetider för reparation och hörtest. Förslagsställaren föreslår övertidsarbete som en åtgärd. I svar på medborgarförslaget anges bland annat att en rad åtgärder vidtas för att förbättra situationen vad gäller såväl utprovning som serviceåtgärder. Under 2013 har mottagningen tagit in extra nybesök. Rekrytering av personal intensifieras. Pensionerade audionomer tas in för att öka kapaciteten. Det pågår också inköp av tjänster, vilket frigör nuvarande personal från vissa arbetsuppgifter för att kunna hjälpa fler både nya och tidigare patienter. Under 2013 har vissa patienter kunnat flyttas över till Ljungbymottagningen dock i begränsad omfattning på grund av långtidssjukskrivning. Med hänvisning till pågående åtgärder förbättras den situation som påtalas i medborgarförslaget. att beskriven situation i medborgarförslaget förbättras genom pågående åtgärder, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 63 Svar på medborgarförslag Inför trådlöst patientnätverk på vårdavdelningar på Ljungby och Växjö lasarett Dnr 14LTK64 att återremittera ärendet. Magnus Andersson i Växjö har lämnat ett medborgarförslag avseende trådlöst patientnätverk inom vårdavdelningar på Ljungby och Växjö lasarett.

6 6(15) I svar anges att landstingets datakommunikationsnät har som uppgift att transportera mycket känslig data för exempelvis landstingets vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem. Landstingets trådlösa del av datakommunikationsnätet anskaffades och implementerades under Det trådlösa nätet har idag en begränsad utbyggnad på strategiska platser kopplat till där landstingets vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem behöver trådlös kommunikation. Idag finns inte funktionalitet och kapacitet i det trådlösa nätet för att hantera annan datatrafik. I landstingets strategiska plan för IT-infrastruktur finns ett projekt uppsatt för anskaffning och implementation av ett nytt trådlöst nät. Tidplan för projektet är i dagsläget inte bestämd. Ett förslag till projektet är att de nya trådlösa nätet ska finnas på flera platser inom landstinget samt ha funktionalitet och kapacitet för att hantera olika typer av datatrafik. att medborgarförslaget därmed anses besvarat. Ledamöternas förslag Yngve Filipsson föreslog att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Anna Fransson och Eva Johnsson instämde i Yngve Filipssons förslag. Yttrande Lennart Värmby och Michael Öberg yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag, och om beslutet blir att ärendet avgörs idag 2. landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen att återremittera ärendet. 64 Månadsrapport februari 2014 Dnr 14LTK276 att godkänna Månadsrapport februari 2014.

7 7(15) Det ekonomiska resultatet för årets första två månader 2014 uppgår till 38 miljoner kronor, och budgetavvikelsen är totalt plus 17 miljoner kronor. Prognos för helåret 2014 visar per februari ett resultat på 80 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget. Den negativa budgetavvikelsen beror framförallt på verksamheternas förväntade högre kostnader än budget för bemanningen, som delvis vägs upp av beräknat högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat. Arbete pågår med att ta fram förslag på åtgärder för att nå ekonomi i balans 2014, det vill säga att nå resultatmålet på 100 miljoner kronor. Förslaget kommer att redovisas till styrelsen i samband med delårsrapporten mars. Landstinget Kronoberg visar fortsatt mycket god tillgänglighet gällande besvarade samtal samma dag. Telefontillgängligheten var i februari 98,3 procent. Läkartillgängligheten var god för vårdvalet totalt i februari och i stort oförändrad jämfört med föregående månad. 93,8 procent av patienterna ett besök inom sju dagar. Tillgängligheten enligt hälso-och sjukvårdslagen för läkarbesök inom planerad specialiserad vård var 92,4 procent i februari och 77,2 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. Vårdgarantin enligt hälso- och sjukvårdslagen för behandling inom planerad specialiserad vård var 94,4 procent i februari och 80 procent väntade mindre än 60 dagar. att godkänna Månadsrapport februari Föredragande Ekonomidirektör Jens Karlsson föredrog ärendet. Yttrande Lennart Värmby, Ingemar Swalander, Ricardo Salsamendi, Yngve Filipsson och Eva Johnsson yttrade sig. 65 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2013 Dnr 14LTK373 att godkänna rapport om granskning av intern styrning och kontroll för år 2013,

8 8(15) att Landstinget Kronoberg bedöms ha en ändamålsenlig och tillfredsställande intern styrning och kontroll. De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god intern styrning och kontroll i landstinget. Syftet med intern styrning och kontroll är att genom uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, det vill säga att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. att godkänna rapport om granskning av intern styrning och kontroll för år 2013, att Landstinget Kronoberg bedöms ha en ändamålsenlig och tillfredsställande intern styrning och kontroll. 66 Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg Dnr 14LTK271 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg. En revidering av nu gällande Reglemente för den finansiella verksamheten har skett och det föreslås ett antal förändringar. Det övergripande syftet med översynen har varit att ytterligare få en bättre kontroll över landstingets finansiella tillgångar och skulder. Reglementet reglerar följande områden - Organisation och ansvarfördelning - Generella regler för kapitalförvaltning - Likviditetsförvaltning - Överlikviditetsförvaltning - Pensionsmedelsförvaltning - Skuldförvaltning Placeringsrådet för pensionsförvaltningen har gått igenom förslaget och kommit med synpunkter. Under de olika avsnitten redovisas de förslag till förändringar som föreslås samt motiv till förändringen. att rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg.

9 9(15) 67 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr 14LTK272 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Landstingsfullmäktige beslutade den 26 november 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att såväl landstingets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ett av de finansiella målen är mål för finansiering av pensionsåtaganden - för att trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Det långsiktiga målet är att den reala avkastningen ska uppgå till minst 4 procent över tid. I samband med revidering av reglementet för den finansiella verksamheten har det långsiktiga målet ändrats till att den reala avkastningen ska uppgå till minst 3 procent över tid. Ändringen är gjord utifrån att ett mål för pensionsuppföljningen på 4 % real avkastning inte är realistiskt utifrån portföljens sammansättning och hur marknaden ser ut. Med bakgrund i ändringen i reglementet för den finansiella verksamheten ändras också det finansiella målet för finansiering av pensionsåtaganden från minst 4 procent till minst 3 procent real avkastning över tid. att rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 68 Riktlinjer för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser Dnr 14LTK270 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform. Landstinget Kronobergs bolag och stiftelser representerar tillgångar som

10 10(15) landstingsfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Detta kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Uppsikten syftar till att säkerställa att Landstinget Kronobergs hel- och delägda bolags och stiftelsers verksamhet uppfyller det ändamål med verksamheten som har fastställts och att den ligger inom ramen för de kommunala befogenheterna. I Landstingets reglemente för intern styrning och kontroll framgår att landstingsstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i landstingsägda bolag och stiftelser. Syftet med en riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser är att tydliggöra roller och ansvar, samt skapa gemensamma regler för uppföljning. att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser. 69 Riktlinje för bolagsstyrning Dnr 14LTK368 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform. De av Landstinget Kronoberg hel- och delägda bolagen representerar tillgångar som landstingsfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Syftet med riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg är att tydliggöra roller och ansvar, skapa gemensamma regler för styrning och uppföljning och därigenom utveckla relationen mellan Landstinget Kronoberg och dess bolag. Riktlinje för bolagsstyrning ska tillämpas för alla bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Landstinget Kronoberg, dock med beaktande av Landstinget Kronobergs ägarandel. att fastställa Riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg.

11 11(15) Yttrande Ingemar Swalander och Lennart Värmby yttrade sig 70 Svar på motion Låt Lidhult bli en egen vårdcentral Dnr 14LTK296 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Tryggve Svensson, vänsterpartiet föreslår i en motion att Lidhult åter blir en egen vårdcentral. I svaret anges bland annat att vid uppstart av vårdvalsmodell saknades definition och riktlinjer för filialverksamhet. Riktlinjer för filialer utarbetades och fastställdes av landstingsstyrelsen ( 143). Under 2012 uppstod behov av vissa förtydliganden av riktlinjerna, vilka fastställdes av landstingsstyrelsen ( 142). Riktlinjerna innebär bland annat att filialverksamhet erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för grunduppdraget, att det framgår tydligt till medborgaren till vilken vårdcentral filialen är knuten och att listning sker till den vårdcentral som har ansvaret för hela grunduppdraget. Vidare framgår att leverantören ska ansöka om att få öppna filialverksamhet med beskrivning av syftet med filialverksamheten och på vilket sätt filialen kommer vårdcentralens listade medborgare tillgodo. Vårdcentralen Sländan ansökte i november 2012 om filialmottagning i Lidhult, som tidigare varit filial till vårdcentralen Sländan. Sedan länge fanns ett långtgående samarbete mellan centralerna i form av schemaläggning av personal som arbetar på båda centralerna, gemensam verksamhetschef med ansvar för budget, utbildning, verksamhets- och personalplanering. I ansökan föreslogs att vårdcentralen Lidhult åter blev en filial till vårdcentralen Sländan för att kunna leva upp till kraven i uppdragsspecifikationen för vårdvalet. Det konstaterades också att denna enhet hade för svag ekonomi och saknade förutsättningar för att långsiktigt kunna bemanna samtliga funktioner. Denna bedömning kvarstår även idag. Landstingsstyrelsen godkände ( 14) ansökan om filialmottagning. Det innebar att vård och omsorg kunde finnas kvar på orten i ett område med äldre befolkning och där avstånd för resor är stora och kommunikationerna glesa. att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.

12 12(15) Yttrande Tryggve Svensson, Sven Sunesson, Göran Giselsson och Yngve Filipsson yttrade sig. 71 Handlingsplan för Kronobergs län 2014 Bättre liv för sjuka äldre Dnr 14LTK334 att fastställa handlingsplan för Kronobergs län Bättre liv för sjuka äldre. Sedan 2011 har regeringen tecknat årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I dessa överenskommelser har statsbidragen inriktats mot att stödja kommuner och landsting i att utveckla ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Målen för den nationella satsningen avser åren 2011 till och med För 2013 antogs också en gemensam handlingsplan mellan landstinget och kommunerna med förbättringsåtgärder för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Satsningen fortsätter 2014 där vissa delar i handlingsplanen reviderats med utgångspunkt från SKL:s nya prestations- och resultatkrav. 70 % fördelas till kommunerna och 30 % till landstinget fanns 929 mnkr anvisade för hela landet varav landstinget erhöll 5,1 mnkr och kommunerna ca 15 mnkr. För 2014 finns 854 mnkr anvisade för hela landet. Beräknad andel till landstinget är 5,1 mnkr även för De gemensamma arbeten som genomförs ska vara och har nu mer och mer blivit en integrerad del av landstingets och kommunernas ordinarie verksamhet. För att få del av de medel som ställs till förfogande är ett grundläggande krav att det ska finnas ett politiskt förankrat beslut i landstinget och i respektive kommun om en handlingsplan med beskrivning av förbättringsområden, konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter samt beskrivning av hur uppföljning ska gå till och hur resultaten ska redovisas. att fastställa handlingsplan för Kronobergs län Bättre liv för sjuka äldre. Föredragande Centrumchef Ewa Alteborg föredrog ärendet.

13 13(15) Yttrande Michael Öberg, Monica Haider, Anna Fransson, Yngve Filipsson, Lennart Värmby och Eva Johnsson yttrade sig. 72 Information Smaland airport att notera informationen till protokollet. Ingemar Swalander, ordförande i styrelsen för Smaland Airport AB, informerade om nya flyglinjer som knyts till flygplatsen. Den 5 maj startar två dagliga förbindelser med Amsterdam/Shiphol. Näringslivet i regionen har efterfrågat förbindelse med storflygplats i Europa men linjen passar också för turister. Monica Haider informerade om flyglinje mellan Smaland Airport och Oslo Lufthavn som startade den 3 mars Måndag till fredag trafikeras linjen dagligen med en avgång från Smaland airport och en retur från Oslo Lufthavn. Det är viktigt att flygplatsen kommer upp i större volymer och ett intensivt marknadsföringsarbete pågår enligt Ingemar Swalander. 73 Ersättningsetablering läkare inom anestesiologi Dnr 14LTK428 att ingå samverkansavtal med Per Bjerkhoel avseende läkarvård inom anestesiologi. Rolf Elmros, läkare inom anestesi, inkom , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Med anledning av Rolf Elmros anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Ytterligare information om verksamheten kunde inhämtas hos säljaren. Ansökan skulle vara landstinget tillhanda senast Enligt lag ska landstinget fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den

14 14(15) sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven för att teckna samverkansavtal. Två ansökningar har kommit in och prövats. Ansökan ingiven av Per Bjerkhoel uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven och erbjudit högsta pris. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att ingå samverkansavtal med Per Bjerkhoel avseende läkarvård inom anestesiologi. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 74 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Från tf. landstingsdirektör vidaredelegerade beslut: - Av fastighetschefen fattade beslut febr mars Av ekonomidirektör fattade beslut nr Av kanslidirektör fattade beslut nr Av landstingsjurist fattade beslut nr Av personaldirektör fattade beslut nr Kulturparken Småland AB Protokoll från styrelsemöte med bilagor Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll Patientnämnden Protokoll SKL Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd Skuldförbindelse till RyssbyGymnasiet AB ett lån på kronor för förstärkning av rörelsekapitalet. Skuldförbindelse till RyssbyGymnasiet AB om kronor köpeskilling för förvärv av fastigheterna Ryssby Östraby 1:2, 1:4, 1:6 och 1:10, Ryssby Strättö 3:3 samt Sälleberg 1:9. Styrelsen Grimslövs folkhögskola Protokoll Styrelsen Smaland Airport AB Protokoll Styrgrupp Länsbibliotek Sydost Protokoll

15 15(15) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att notera anmälningarna till protokollet. 75 Tf. landstingsdirektörens beslut 2014 att notera LD-besluten till protokollet. Tf. landstingsdirektörens beslut Fördelning av regionalt forskningsstöd Tf centrumchef Primärvårds- och rehabcentrum 23. Reviderad delegationsordning av beslutanderätten mellan landstingsdirektör och verksamhetsföreträdare. avser korrigering av tidigare LD-beslut 63/ Omfördelning resurser köpt vård Tillfällig resursökning 2014 till Servicecentrum för uppstart av patienttransportverksamhet på CLV att notera LD-besluten till protokollet. Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson Andra vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-01-14 09:30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00. Kallelse Datum: 2015-01-07 REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 14 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl 09.00 15.40 Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 3 april 2008 23 42 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 10 april 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 11 december 2000 177 203 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Berne Lorefors (kd), ersättare Yvonne Stålnacke

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Landstinget i Kronoberg

Landstinget i Kronoberg Landstinget i Kronoberg Tillgänglighet och väntetider Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, Landstinget i Kronoberg Anneli Carlsson Anna-Karin Woodhouse Ernst & Young

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-10-12. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-10-12. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2012-10-12 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 12 oktober 2012 kl. 10.00 Plats: Utvandrarnas

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer