Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(15) Landstingets kansli LS 3/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö Suzanne Frank (M), ordförande Sven Sunesson (C), förste vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Peter Löfström (M), ersättare för Pernilla Sjöberg (M) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Ricardo Salsamendi (S), ersättare för Michael Öberg (MP) Michael Öberg (MP) fr.o.m. 60 Närvarande ersättare Kent Alriksson (M), Charlotte Branting (FP), Annelill Davidsson (C), Ricardo Salsamendi (S) fr.o.m. 60, Olle Sandahl (KD), Ola Gustafsson (S), Henrietta Serrate (S), Tryggve Svensson (V) Övriga närvarande Lillemor Ahlgren, Ewa Alteborg (delvis), Maria Granath, Kjell Grahn, Marianne Hammarström, Katarina Jonasson, Jens Karlsson, Martin Myrskog, Lena Nazzal (delvis), Anna Widströmer, Styrbjörn Östberg Sekreterare Marianne Hammarström

2 2(15) 57 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 14 april Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av informationsärende på förslag av Ingemar Swalander. 59 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Tf. landstingsdirektör Martin Myrskog rapporterade om: Resultat av Vårdbarometern ett antal frågor som ställts till ettusen kronobergare. Frågorna har handlat bland annat om tillgång till vård, väntetider till sjukhus och vårdcentraler, förtroende för sjukhus och vårdcentraler, kännedom om webbplats 1177.se etc. Landstinget Kronoberg intar en bra placering jämfört med riket. Andel ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel var 45,5 procent av totala inköp av livsmedel En redovisning i tabellform presenterades av ekologiska livsmedel och hur stor andel respektive livsmedel utgör av den totala summan av ekologiska livsmedel. Ex ekologiska mejeriprodukter utgör 21,9 procent. Vårdkoncernen Sensia i moderbolaget SHV Holding i vilket Specialistläkargruppen i Växjö AB ingår har begärt rekonstruktion som godkänts av Stockholms tingsrätt. En rekonstruktion av företaget beviljas för tre månader i taget under max ett år. Landstinget Kronoberg är bundna till slutna avtal under rekonstruktionen. Om inte rekonstruktionen lyckas har landstinget tagit fram en checklista. Kontakt har även tagits med andra landsting som varit i liknande situation. Psykiatrin ingen centrumchef. Dialog har ägt rum i ledningsgrupp och i central samverkansgrupp om de två verksamheterna rättspsykiatri och vuxenpsykiatri utifrån att Rättspsykiatrins verksamhetschef kopplas till hälso- och sjukvårdsdirektör samt Vuxenpsykiatrins chef kopplas direkt till ledningsgrupp.

3 3(15) Vårdval Hud De ansökningar som kommit in arbetas med utifrån de villkor vi ställt för att få starta. Problem i egen verksamhet beroende på brist på hudläkare vilket arbetas mycket med. Rehabchef Lena Nazzal informerade om Evidensbaserad träning - riktlinje för träning inom Primärvårds- och rehabcentrum. Hon redogjorde för olika perspektiv, träning som behandling, socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande behandling, konsekvenser och vad gör vi nu. att notera informationen till protokollet. Yttrande Lennart Värmby, Anna Fransson, Monica Haider och Olle Sandahl yttrade sig. 60 Svar på medborgarförslag Underlätta för landstingsinvånarna att fatta välgrundade beslut om vilken vårdcentral de ska tillhöra Dnr 13LTK1295 att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta följa landstingens och SKL:s utvecklingsprojekt kring vårdvalsinformation och tillvarata synpunkterna i medborgarförslaget i utvecklingen av vårdvalsinformationen i Landstinget Kronoberg, att medborgarförslaget därmed anses bifallet. Lisa Åberg, Ljungby har i ett medborgarförslag uttryckt vikten av att underlätta för landstingsinvånarna att fatta välgrundade beslut om vilken vårdcentral de ska tillhöra. Hon framför önskemål om relevant information på landstigets hemsida. Förslagsställaren framför att informationen bör avse t.ex. antal patienter per läkare/sjuksköterska, hur lång genomsnittlig anställningstid respektive yrkesgrupp har, om psykolog eller psykosocial resurs finns, har personalen specialistkompetens som kan vara intressant t.ex. kardiolog, neurolog eller liknande. I svar anges bland annat att i Uppdragsspecifikationen för Vårdval Kronoberg primärvård, anges förutsättningarna för vårdcentralerna med avseende på lagar, föreskrifter, riktlinjer och information.

4 4(15) Landstingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med utveckling av vårdvalsinformationen i syfte att stödja välinformerade val. Arbetet med att ta fram ny vårdvalsdata baseras både på allmänhetens och på gruppers specifika önskemål. Patientmaktsutredningens delbetänkande lägger fram flera förslag om bland annat information, ökat patientinflytande och delaktighet, vilket berör det nationella utvecklingsprojektet kring vårdvalsinformation. I dagsläget kan godkända vårdcentralers egna hemsidor nås via Landstinget Kronobergs hemsida, där vårdcentralerna avgör hur de vill informera medborgarna. Via 1177 vårdguiden.se finns även en funktion där man kan jämföra olika vårdcentralers resultat från nationella patientenkäten. Beredanden organs förslag att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta följa landstingens och SKL:s utvecklingsprojekt kring vårdvalsinformation och tillvarata synpunkterna i medborgarförslaget i utvecklingen av vårdvalsinformationen i Landstinget Kronoberg, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 61 Svar på medborgarförslag Låt barnmorskorna på Ljungby lasarett utföra PKU-test på nyfödda barn Dnr 13LTK1296 att avslå medborgarförslaget. Lisa Åberg, Ljungby föreslår att låta barnmorskorna på Ljungby lasarett utföra PKU-tester på nyfödda barn. Nyförlösta mammor, som mår väl, kan då åka hem och slippa göra återbesök på BB i Växjö när barnet blivit 48 timmar. I svar på medborgarförslaget anges bland annat att PKU-test ingår som en del i det återbesök som den nyblivna mamman erbjuds som gått hem före 48 timmar. I detta återbesök ingår förutom att ta själva PKU-provet att göra en amningsobservation, barnobservation och kontroll av mamman. Upptäcks något avvikande vid detta besök får mamman/och eller barnet omgående tid för besök på barnkliniken och/eller kvinnokliniken, Växjö. Detta innebär att resor måste ske till Växjö. Barnmorskorna i Ljungby har idag inte den erfarenhet eller den tid som skulle behövas och kompetensen skulle vara svår att upprätthålla. Det rör sig om få mammor som går hem före 48 timmar fördelat på ett antal barnmorskor. Mottagningen är öppen måndag fredag och således inte helgerna. Ur patientsäkerhetsperspektiv föreslås därför att detta förslag inte genomförs.

5 5(15) att avslå medborgarförslaget. 62 Svar på medborgarförslag Förkorta handläggningstiden för utprovning av hörhjälpmedel Dnr 13LTK1307 att beskriven situation i medborgarförslaget förbättras genom pågående åtgärder, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. Rolf Wilhelmsson, Älghult föreslår att handläggningstiden förkortas för hörtest, utprovning av hörhjälpmedel och tillverkning. I samband med skada på hörapparat beskrivs väntetider för reparation och hörtest. Förslagsställaren föreslår övertidsarbete som en åtgärd. I svar på medborgarförslaget anges bland annat att en rad åtgärder vidtas för att förbättra situationen vad gäller såväl utprovning som serviceåtgärder. Under 2013 har mottagningen tagit in extra nybesök. Rekrytering av personal intensifieras. Pensionerade audionomer tas in för att öka kapaciteten. Det pågår också inköp av tjänster, vilket frigör nuvarande personal från vissa arbetsuppgifter för att kunna hjälpa fler både nya och tidigare patienter. Under 2013 har vissa patienter kunnat flyttas över till Ljungbymottagningen dock i begränsad omfattning på grund av långtidssjukskrivning. Med hänvisning till pågående åtgärder förbättras den situation som påtalas i medborgarförslaget. att beskriven situation i medborgarförslaget förbättras genom pågående åtgärder, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 63 Svar på medborgarförslag Inför trådlöst patientnätverk på vårdavdelningar på Ljungby och Växjö lasarett Dnr 14LTK64 att återremittera ärendet. Magnus Andersson i Växjö har lämnat ett medborgarförslag avseende trådlöst patientnätverk inom vårdavdelningar på Ljungby och Växjö lasarett.

6 6(15) I svar anges att landstingets datakommunikationsnät har som uppgift att transportera mycket känslig data för exempelvis landstingets vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem. Landstingets trådlösa del av datakommunikationsnätet anskaffades och implementerades under Det trådlösa nätet har idag en begränsad utbyggnad på strategiska platser kopplat till där landstingets vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem behöver trådlös kommunikation. Idag finns inte funktionalitet och kapacitet i det trådlösa nätet för att hantera annan datatrafik. I landstingets strategiska plan för IT-infrastruktur finns ett projekt uppsatt för anskaffning och implementation av ett nytt trådlöst nät. Tidplan för projektet är i dagsläget inte bestämd. Ett förslag till projektet är att de nya trådlösa nätet ska finnas på flera platser inom landstinget samt ha funktionalitet och kapacitet för att hantera olika typer av datatrafik. att medborgarförslaget därmed anses besvarat. Ledamöternas förslag Yngve Filipsson föreslog att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Anna Fransson och Eva Johnsson instämde i Yngve Filipssons förslag. Yttrande Lennart Värmby och Michael Öberg yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag, och om beslutet blir att ärendet avgörs idag 2. landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen att återremittera ärendet. 64 Månadsrapport februari 2014 Dnr 14LTK276 att godkänna Månadsrapport februari 2014.

7 7(15) Det ekonomiska resultatet för årets första två månader 2014 uppgår till 38 miljoner kronor, och budgetavvikelsen är totalt plus 17 miljoner kronor. Prognos för helåret 2014 visar per februari ett resultat på 80 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget. Den negativa budgetavvikelsen beror framförallt på verksamheternas förväntade högre kostnader än budget för bemanningen, som delvis vägs upp av beräknat högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat. Arbete pågår med att ta fram förslag på åtgärder för att nå ekonomi i balans 2014, det vill säga att nå resultatmålet på 100 miljoner kronor. Förslaget kommer att redovisas till styrelsen i samband med delårsrapporten mars. Landstinget Kronoberg visar fortsatt mycket god tillgänglighet gällande besvarade samtal samma dag. Telefontillgängligheten var i februari 98,3 procent. Läkartillgängligheten var god för vårdvalet totalt i februari och i stort oförändrad jämfört med föregående månad. 93,8 procent av patienterna ett besök inom sju dagar. Tillgängligheten enligt hälso-och sjukvårdslagen för läkarbesök inom planerad specialiserad vård var 92,4 procent i februari och 77,2 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. Vårdgarantin enligt hälso- och sjukvårdslagen för behandling inom planerad specialiserad vård var 94,4 procent i februari och 80 procent väntade mindre än 60 dagar. att godkänna Månadsrapport februari Föredragande Ekonomidirektör Jens Karlsson föredrog ärendet. Yttrande Lennart Värmby, Ingemar Swalander, Ricardo Salsamendi, Yngve Filipsson och Eva Johnsson yttrade sig. 65 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2013 Dnr 14LTK373 att godkänna rapport om granskning av intern styrning och kontroll för år 2013,

8 8(15) att Landstinget Kronoberg bedöms ha en ändamålsenlig och tillfredsställande intern styrning och kontroll. De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god intern styrning och kontroll i landstinget. Syftet med intern styrning och kontroll är att genom uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, det vill säga att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. att godkänna rapport om granskning av intern styrning och kontroll för år 2013, att Landstinget Kronoberg bedöms ha en ändamålsenlig och tillfredsställande intern styrning och kontroll. 66 Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg Dnr 14LTK271 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg. En revidering av nu gällande Reglemente för den finansiella verksamheten har skett och det föreslås ett antal förändringar. Det övergripande syftet med översynen har varit att ytterligare få en bättre kontroll över landstingets finansiella tillgångar och skulder. Reglementet reglerar följande områden - Organisation och ansvarfördelning - Generella regler för kapitalförvaltning - Likviditetsförvaltning - Överlikviditetsförvaltning - Pensionsmedelsförvaltning - Skuldförvaltning Placeringsrådet för pensionsförvaltningen har gått igenom förslaget och kommit med synpunkter. Under de olika avsnitten redovisas de förslag till förändringar som föreslås samt motiv till förändringen. att rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg.

9 9(15) 67 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr 14LTK272 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Landstingsfullmäktige beslutade den 26 november 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att såväl landstingets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ett av de finansiella målen är mål för finansiering av pensionsåtaganden - för att trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Det långsiktiga målet är att den reala avkastningen ska uppgå till minst 4 procent över tid. I samband med revidering av reglementet för den finansiella verksamheten har det långsiktiga målet ändrats till att den reala avkastningen ska uppgå till minst 3 procent över tid. Ändringen är gjord utifrån att ett mål för pensionsuppföljningen på 4 % real avkastning inte är realistiskt utifrån portföljens sammansättning och hur marknaden ser ut. Med bakgrund i ändringen i reglementet för den finansiella verksamheten ändras också det finansiella målet för finansiering av pensionsåtaganden från minst 4 procent till minst 3 procent real avkastning över tid. att rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 68 Riktlinjer för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser Dnr 14LTK270 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform. Landstinget Kronobergs bolag och stiftelser representerar tillgångar som

10 10(15) landstingsfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Detta kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Uppsikten syftar till att säkerställa att Landstinget Kronobergs hel- och delägda bolags och stiftelsers verksamhet uppfyller det ändamål med verksamheten som har fastställts och att den ligger inom ramen för de kommunala befogenheterna. I Landstingets reglemente för intern styrning och kontroll framgår att landstingsstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i landstingsägda bolag och stiftelser. Syftet med en riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser är att tydliggöra roller och ansvar, samt skapa gemensamma regler för uppföljning. att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser. 69 Riktlinje för bolagsstyrning Dnr 14LTK368 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform. De av Landstinget Kronoberg hel- och delägda bolagen representerar tillgångar som landstingsfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Syftet med riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg är att tydliggöra roller och ansvar, skapa gemensamma regler för styrning och uppföljning och därigenom utveckla relationen mellan Landstinget Kronoberg och dess bolag. Riktlinje för bolagsstyrning ska tillämpas för alla bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Landstinget Kronoberg, dock med beaktande av Landstinget Kronobergs ägarandel. att fastställa Riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg.

11 11(15) Yttrande Ingemar Swalander och Lennart Värmby yttrade sig 70 Svar på motion Låt Lidhult bli en egen vårdcentral Dnr 14LTK296 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Tryggve Svensson, vänsterpartiet föreslår i en motion att Lidhult åter blir en egen vårdcentral. I svaret anges bland annat att vid uppstart av vårdvalsmodell saknades definition och riktlinjer för filialverksamhet. Riktlinjer för filialer utarbetades och fastställdes av landstingsstyrelsen ( 143). Under 2012 uppstod behov av vissa förtydliganden av riktlinjerna, vilka fastställdes av landstingsstyrelsen ( 142). Riktlinjerna innebär bland annat att filialverksamhet erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för grunduppdraget, att det framgår tydligt till medborgaren till vilken vårdcentral filialen är knuten och att listning sker till den vårdcentral som har ansvaret för hela grunduppdraget. Vidare framgår att leverantören ska ansöka om att få öppna filialverksamhet med beskrivning av syftet med filialverksamheten och på vilket sätt filialen kommer vårdcentralens listade medborgare tillgodo. Vårdcentralen Sländan ansökte i november 2012 om filialmottagning i Lidhult, som tidigare varit filial till vårdcentralen Sländan. Sedan länge fanns ett långtgående samarbete mellan centralerna i form av schemaläggning av personal som arbetar på båda centralerna, gemensam verksamhetschef med ansvar för budget, utbildning, verksamhets- och personalplanering. I ansökan föreslogs att vårdcentralen Lidhult åter blev en filial till vårdcentralen Sländan för att kunna leva upp till kraven i uppdragsspecifikationen för vårdvalet. Det konstaterades också att denna enhet hade för svag ekonomi och saknade förutsättningar för att långsiktigt kunna bemanna samtliga funktioner. Denna bedömning kvarstår även idag. Landstingsstyrelsen godkände ( 14) ansökan om filialmottagning. Det innebar att vård och omsorg kunde finnas kvar på orten i ett område med äldre befolkning och där avstånd för resor är stora och kommunikationerna glesa. att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.

12 12(15) Yttrande Tryggve Svensson, Sven Sunesson, Göran Giselsson och Yngve Filipsson yttrade sig. 71 Handlingsplan för Kronobergs län 2014 Bättre liv för sjuka äldre Dnr 14LTK334 att fastställa handlingsplan för Kronobergs län Bättre liv för sjuka äldre. Sedan 2011 har regeringen tecknat årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I dessa överenskommelser har statsbidragen inriktats mot att stödja kommuner och landsting i att utveckla ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Målen för den nationella satsningen avser åren 2011 till och med För 2013 antogs också en gemensam handlingsplan mellan landstinget och kommunerna med förbättringsåtgärder för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Satsningen fortsätter 2014 där vissa delar i handlingsplanen reviderats med utgångspunkt från SKL:s nya prestations- och resultatkrav. 70 % fördelas till kommunerna och 30 % till landstinget fanns 929 mnkr anvisade för hela landet varav landstinget erhöll 5,1 mnkr och kommunerna ca 15 mnkr. För 2014 finns 854 mnkr anvisade för hela landet. Beräknad andel till landstinget är 5,1 mnkr även för De gemensamma arbeten som genomförs ska vara och har nu mer och mer blivit en integrerad del av landstingets och kommunernas ordinarie verksamhet. För att få del av de medel som ställs till förfogande är ett grundläggande krav att det ska finnas ett politiskt förankrat beslut i landstinget och i respektive kommun om en handlingsplan med beskrivning av förbättringsområden, konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter samt beskrivning av hur uppföljning ska gå till och hur resultaten ska redovisas. att fastställa handlingsplan för Kronobergs län Bättre liv för sjuka äldre. Föredragande Centrumchef Ewa Alteborg föredrog ärendet.

13 13(15) Yttrande Michael Öberg, Monica Haider, Anna Fransson, Yngve Filipsson, Lennart Värmby och Eva Johnsson yttrade sig. 72 Information Smaland airport att notera informationen till protokollet. Ingemar Swalander, ordförande i styrelsen för Smaland Airport AB, informerade om nya flyglinjer som knyts till flygplatsen. Den 5 maj startar två dagliga förbindelser med Amsterdam/Shiphol. Näringslivet i regionen har efterfrågat förbindelse med storflygplats i Europa men linjen passar också för turister. Monica Haider informerade om flyglinje mellan Smaland Airport och Oslo Lufthavn som startade den 3 mars Måndag till fredag trafikeras linjen dagligen med en avgång från Smaland airport och en retur från Oslo Lufthavn. Det är viktigt att flygplatsen kommer upp i större volymer och ett intensivt marknadsföringsarbete pågår enligt Ingemar Swalander. 73 Ersättningsetablering läkare inom anestesiologi Dnr 14LTK428 att ingå samverkansavtal med Per Bjerkhoel avseende läkarvård inom anestesiologi. Rolf Elmros, läkare inom anestesi, inkom , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Med anledning av Rolf Elmros anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Ytterligare information om verksamheten kunde inhämtas hos säljaren. Ansökan skulle vara landstinget tillhanda senast Enligt lag ska landstinget fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den

14 14(15) sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven för att teckna samverkansavtal. Två ansökningar har kommit in och prövats. Ansökan ingiven av Per Bjerkhoel uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven och erbjudit högsta pris. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att ingå samverkansavtal med Per Bjerkhoel avseende läkarvård inom anestesiologi. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 74 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Från tf. landstingsdirektör vidaredelegerade beslut: - Av fastighetschefen fattade beslut febr mars Av ekonomidirektör fattade beslut nr Av kanslidirektör fattade beslut nr Av landstingsjurist fattade beslut nr Av personaldirektör fattade beslut nr Kulturparken Småland AB Protokoll från styrelsemöte med bilagor Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll Patientnämnden Protokoll SKL Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd Skuldförbindelse till RyssbyGymnasiet AB ett lån på kronor för förstärkning av rörelsekapitalet. Skuldförbindelse till RyssbyGymnasiet AB om kronor köpeskilling för förvärv av fastigheterna Ryssby Östraby 1:2, 1:4, 1:6 och 1:10, Ryssby Strättö 3:3 samt Sälleberg 1:9. Styrelsen Grimslövs folkhögskola Protokoll Styrelsen Smaland Airport AB Protokoll Styrgrupp Länsbibliotek Sydost Protokoll

15 15(15) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att notera anmälningarna till protokollet. 75 Tf. landstingsdirektörens beslut 2014 att notera LD-besluten till protokollet. Tf. landstingsdirektörens beslut Fördelning av regionalt forskningsstöd Tf centrumchef Primärvårds- och rehabcentrum 23. Reviderad delegationsordning av beslutanderätten mellan landstingsdirektör och verksamhetsföreträdare. avser korrigering av tidigare LD-beslut 63/ Omfördelning resurser köpt vård Tillfällig resursökning 2014 till Servicecentrum för uppstart av patienttransportverksamhet på CLV att notera LD-besluten till protokollet. Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson Andra vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(19) Landstingets kansli 2014-05-13 LS 4/2014 Kansliavd, Lillemor Ahlgren Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 13 maj kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 KALLELSE 1 (8) Landstingets kansli F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelse Tidpunkt LS Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 09.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-12-17 SBK 03/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-10-16 SBK 03/2012 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 14.00 15.30 Plats Närvarande

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-04-16 SBK 02/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 april 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (7) Landstingets kansli 2012-10-02 LSAU 7/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-10-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 09.00 11.30 Plats

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2013-12-17 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, LSPU 05/2013 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Tid 2017-02-28 09:30-11:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Anna Fransson

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Tid Tisdagen den 15 oktober, kl. 09.00 12.30, 13.15 13.45. Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Tid Tisdagen den 15 oktober, kl. 09.00 12.30, 13.15 13.45. Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(22) Landstingets kansli 2013-10-15 LS 8/2013 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 15 oktober, kl. 09.00 12.30, 13.15 13.45 Plats Närvarande ledamöter Oden,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Zeus konferensrum, Centrallasarettet Växjö. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Zeus konferensrum, Centrallasarettet Växjö. Hillevi Andersson 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-06-02 2014-05-22 FoUB 2/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(21) Landstingets kansli 2014-10-14 LS 7/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 14 oktober, kl. 9.00 12.40 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar , Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, stiftelser och föreningar Diarienr: 14LTK1257 Datum: 2015-05-18. Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-03-31 JUSTERAT 2009-04-06 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2009, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer