Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(15) Landstingets kansli LS 3/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö Suzanne Frank (M), ordförande Sven Sunesson (C), förste vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Peter Löfström (M), ersättare för Pernilla Sjöberg (M) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Ricardo Salsamendi (S), ersättare för Michael Öberg (MP) Michael Öberg (MP) fr.o.m. 60 Närvarande ersättare Kent Alriksson (M), Charlotte Branting (FP), Annelill Davidsson (C), Ricardo Salsamendi (S) fr.o.m. 60, Olle Sandahl (KD), Ola Gustafsson (S), Henrietta Serrate (S), Tryggve Svensson (V) Övriga närvarande Lillemor Ahlgren, Ewa Alteborg (delvis), Maria Granath, Kjell Grahn, Marianne Hammarström, Katarina Jonasson, Jens Karlsson, Martin Myrskog, Lena Nazzal (delvis), Anna Widströmer, Styrbjörn Östberg Sekreterare Marianne Hammarström

2 2(15) 57 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 14 april Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av informationsärende på förslag av Ingemar Swalander. 59 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Tf. landstingsdirektör Martin Myrskog rapporterade om: Resultat av Vårdbarometern ett antal frågor som ställts till ettusen kronobergare. Frågorna har handlat bland annat om tillgång till vård, väntetider till sjukhus och vårdcentraler, förtroende för sjukhus och vårdcentraler, kännedom om webbplats 1177.se etc. Landstinget Kronoberg intar en bra placering jämfört med riket. Andel ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel var 45,5 procent av totala inköp av livsmedel En redovisning i tabellform presenterades av ekologiska livsmedel och hur stor andel respektive livsmedel utgör av den totala summan av ekologiska livsmedel. Ex ekologiska mejeriprodukter utgör 21,9 procent. Vårdkoncernen Sensia i moderbolaget SHV Holding i vilket Specialistläkargruppen i Växjö AB ingår har begärt rekonstruktion som godkänts av Stockholms tingsrätt. En rekonstruktion av företaget beviljas för tre månader i taget under max ett år. Landstinget Kronoberg är bundna till slutna avtal under rekonstruktionen. Om inte rekonstruktionen lyckas har landstinget tagit fram en checklista. Kontakt har även tagits med andra landsting som varit i liknande situation. Psykiatrin ingen centrumchef. Dialog har ägt rum i ledningsgrupp och i central samverkansgrupp om de två verksamheterna rättspsykiatri och vuxenpsykiatri utifrån att Rättspsykiatrins verksamhetschef kopplas till hälso- och sjukvårdsdirektör samt Vuxenpsykiatrins chef kopplas direkt till ledningsgrupp.

3 3(15) Vårdval Hud De ansökningar som kommit in arbetas med utifrån de villkor vi ställt för att få starta. Problem i egen verksamhet beroende på brist på hudläkare vilket arbetas mycket med. Rehabchef Lena Nazzal informerade om Evidensbaserad träning - riktlinje för träning inom Primärvårds- och rehabcentrum. Hon redogjorde för olika perspektiv, träning som behandling, socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande behandling, konsekvenser och vad gör vi nu. att notera informationen till protokollet. Yttrande Lennart Värmby, Anna Fransson, Monica Haider och Olle Sandahl yttrade sig. 60 Svar på medborgarförslag Underlätta för landstingsinvånarna att fatta välgrundade beslut om vilken vårdcentral de ska tillhöra Dnr 13LTK1295 att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta följa landstingens och SKL:s utvecklingsprojekt kring vårdvalsinformation och tillvarata synpunkterna i medborgarförslaget i utvecklingen av vårdvalsinformationen i Landstinget Kronoberg, att medborgarförslaget därmed anses bifallet. Lisa Åberg, Ljungby har i ett medborgarförslag uttryckt vikten av att underlätta för landstingsinvånarna att fatta välgrundade beslut om vilken vårdcentral de ska tillhöra. Hon framför önskemål om relevant information på landstigets hemsida. Förslagsställaren framför att informationen bör avse t.ex. antal patienter per läkare/sjuksköterska, hur lång genomsnittlig anställningstid respektive yrkesgrupp har, om psykolog eller psykosocial resurs finns, har personalen specialistkompetens som kan vara intressant t.ex. kardiolog, neurolog eller liknande. I svar anges bland annat att i Uppdragsspecifikationen för Vårdval Kronoberg primärvård, anges förutsättningarna för vårdcentralerna med avseende på lagar, föreskrifter, riktlinjer och information.

4 4(15) Landstingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med utveckling av vårdvalsinformationen i syfte att stödja välinformerade val. Arbetet med att ta fram ny vårdvalsdata baseras både på allmänhetens och på gruppers specifika önskemål. Patientmaktsutredningens delbetänkande lägger fram flera förslag om bland annat information, ökat patientinflytande och delaktighet, vilket berör det nationella utvecklingsprojektet kring vårdvalsinformation. I dagsläget kan godkända vårdcentralers egna hemsidor nås via Landstinget Kronobergs hemsida, där vårdcentralerna avgör hur de vill informera medborgarna. Via 1177 vårdguiden.se finns även en funktion där man kan jämföra olika vårdcentralers resultat från nationella patientenkäten. Beredanden organs förslag att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta följa landstingens och SKL:s utvecklingsprojekt kring vårdvalsinformation och tillvarata synpunkterna i medborgarförslaget i utvecklingen av vårdvalsinformationen i Landstinget Kronoberg, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 61 Svar på medborgarförslag Låt barnmorskorna på Ljungby lasarett utföra PKU-test på nyfödda barn Dnr 13LTK1296 att avslå medborgarförslaget. Lisa Åberg, Ljungby föreslår att låta barnmorskorna på Ljungby lasarett utföra PKU-tester på nyfödda barn. Nyförlösta mammor, som mår väl, kan då åka hem och slippa göra återbesök på BB i Växjö när barnet blivit 48 timmar. I svar på medborgarförslaget anges bland annat att PKU-test ingår som en del i det återbesök som den nyblivna mamman erbjuds som gått hem före 48 timmar. I detta återbesök ingår förutom att ta själva PKU-provet att göra en amningsobservation, barnobservation och kontroll av mamman. Upptäcks något avvikande vid detta besök får mamman/och eller barnet omgående tid för besök på barnkliniken och/eller kvinnokliniken, Växjö. Detta innebär att resor måste ske till Växjö. Barnmorskorna i Ljungby har idag inte den erfarenhet eller den tid som skulle behövas och kompetensen skulle vara svår att upprätthålla. Det rör sig om få mammor som går hem före 48 timmar fördelat på ett antal barnmorskor. Mottagningen är öppen måndag fredag och således inte helgerna. Ur patientsäkerhetsperspektiv föreslås därför att detta förslag inte genomförs.

5 5(15) att avslå medborgarförslaget. 62 Svar på medborgarförslag Förkorta handläggningstiden för utprovning av hörhjälpmedel Dnr 13LTK1307 att beskriven situation i medborgarförslaget förbättras genom pågående åtgärder, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. Rolf Wilhelmsson, Älghult föreslår att handläggningstiden förkortas för hörtest, utprovning av hörhjälpmedel och tillverkning. I samband med skada på hörapparat beskrivs väntetider för reparation och hörtest. Förslagsställaren föreslår övertidsarbete som en åtgärd. I svar på medborgarförslaget anges bland annat att en rad åtgärder vidtas för att förbättra situationen vad gäller såväl utprovning som serviceåtgärder. Under 2013 har mottagningen tagit in extra nybesök. Rekrytering av personal intensifieras. Pensionerade audionomer tas in för att öka kapaciteten. Det pågår också inköp av tjänster, vilket frigör nuvarande personal från vissa arbetsuppgifter för att kunna hjälpa fler både nya och tidigare patienter. Under 2013 har vissa patienter kunnat flyttas över till Ljungbymottagningen dock i begränsad omfattning på grund av långtidssjukskrivning. Med hänvisning till pågående åtgärder förbättras den situation som påtalas i medborgarförslaget. att beskriven situation i medborgarförslaget förbättras genom pågående åtgärder, att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 63 Svar på medborgarförslag Inför trådlöst patientnätverk på vårdavdelningar på Ljungby och Växjö lasarett Dnr 14LTK64 att återremittera ärendet. Magnus Andersson i Växjö har lämnat ett medborgarförslag avseende trådlöst patientnätverk inom vårdavdelningar på Ljungby och Växjö lasarett.

6 6(15) I svar anges att landstingets datakommunikationsnät har som uppgift att transportera mycket känslig data för exempelvis landstingets vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem. Landstingets trådlösa del av datakommunikationsnätet anskaffades och implementerades under Det trådlösa nätet har idag en begränsad utbyggnad på strategiska platser kopplat till där landstingets vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem behöver trådlös kommunikation. Idag finns inte funktionalitet och kapacitet i det trådlösa nätet för att hantera annan datatrafik. I landstingets strategiska plan för IT-infrastruktur finns ett projekt uppsatt för anskaffning och implementation av ett nytt trådlöst nät. Tidplan för projektet är i dagsläget inte bestämd. Ett förslag till projektet är att de nya trådlösa nätet ska finnas på flera platser inom landstinget samt ha funktionalitet och kapacitet för att hantera olika typer av datatrafik. att medborgarförslaget därmed anses besvarat. Ledamöternas förslag Yngve Filipsson föreslog att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Anna Fransson och Eva Johnsson instämde i Yngve Filipssons förslag. Yttrande Lennart Värmby och Michael Öberg yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag, och om beslutet blir att ärendet avgörs idag 2. landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen att återremittera ärendet. 64 Månadsrapport februari 2014 Dnr 14LTK276 att godkänna Månadsrapport februari 2014.

7 7(15) Det ekonomiska resultatet för årets första två månader 2014 uppgår till 38 miljoner kronor, och budgetavvikelsen är totalt plus 17 miljoner kronor. Prognos för helåret 2014 visar per februari ett resultat på 80 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget. Den negativa budgetavvikelsen beror framförallt på verksamheternas förväntade högre kostnader än budget för bemanningen, som delvis vägs upp av beräknat högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat. Arbete pågår med att ta fram förslag på åtgärder för att nå ekonomi i balans 2014, det vill säga att nå resultatmålet på 100 miljoner kronor. Förslaget kommer att redovisas till styrelsen i samband med delårsrapporten mars. Landstinget Kronoberg visar fortsatt mycket god tillgänglighet gällande besvarade samtal samma dag. Telefontillgängligheten var i februari 98,3 procent. Läkartillgängligheten var god för vårdvalet totalt i februari och i stort oförändrad jämfört med föregående månad. 93,8 procent av patienterna ett besök inom sju dagar. Tillgängligheten enligt hälso-och sjukvårdslagen för läkarbesök inom planerad specialiserad vård var 92,4 procent i februari och 77,2 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. Vårdgarantin enligt hälso- och sjukvårdslagen för behandling inom planerad specialiserad vård var 94,4 procent i februari och 80 procent väntade mindre än 60 dagar. att godkänna Månadsrapport februari Föredragande Ekonomidirektör Jens Karlsson föredrog ärendet. Yttrande Lennart Värmby, Ingemar Swalander, Ricardo Salsamendi, Yngve Filipsson och Eva Johnsson yttrade sig. 65 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2013 Dnr 14LTK373 att godkänna rapport om granskning av intern styrning och kontroll för år 2013,

8 8(15) att Landstinget Kronoberg bedöms ha en ändamålsenlig och tillfredsställande intern styrning och kontroll. De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god intern styrning och kontroll i landstinget. Syftet med intern styrning och kontroll är att genom uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, det vill säga att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. att godkänna rapport om granskning av intern styrning och kontroll för år 2013, att Landstinget Kronoberg bedöms ha en ändamålsenlig och tillfredsställande intern styrning och kontroll. 66 Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg Dnr 14LTK271 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg. En revidering av nu gällande Reglemente för den finansiella verksamheten har skett och det föreslås ett antal förändringar. Det övergripande syftet med översynen har varit att ytterligare få en bättre kontroll över landstingets finansiella tillgångar och skulder. Reglementet reglerar följande områden - Organisation och ansvarfördelning - Generella regler för kapitalförvaltning - Likviditetsförvaltning - Överlikviditetsförvaltning - Pensionsmedelsförvaltning - Skuldförvaltning Placeringsrådet för pensionsförvaltningen har gått igenom förslaget och kommit med synpunkter. Under de olika avsnitten redovisas de förslag till förändringar som föreslås samt motiv till förändringen. att rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa Reglemente för den finansiella verksamheten i Landstinget Kronoberg.

9 9(15) 67 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr 14LTK272 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Landstingsfullmäktige beslutade den 26 november 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att såväl landstingets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ett av de finansiella målen är mål för finansiering av pensionsåtaganden - för att trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Det långsiktiga målet är att den reala avkastningen ska uppgå till minst 4 procent över tid. I samband med revidering av reglementet för den finansiella verksamheten har det långsiktiga målet ändrats till att den reala avkastningen ska uppgå till minst 3 procent över tid. Ändringen är gjord utifrån att ett mål för pensionsuppföljningen på 4 % real avkastning inte är realistiskt utifrån portföljens sammansättning och hur marknaden ser ut. Med bakgrund i ändringen i reglementet för den finansiella verksamheten ändras också det finansiella målet för finansiering av pensionsåtaganden från minst 4 procent till minst 3 procent real avkastning över tid. att rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 68 Riktlinjer för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser Dnr 14LTK270 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform. Landstinget Kronobergs bolag och stiftelser representerar tillgångar som

10 10(15) landstingsfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Detta kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Uppsikten syftar till att säkerställa att Landstinget Kronobergs hel- och delägda bolags och stiftelsers verksamhet uppfyller det ändamål med verksamheten som har fastställts och att den ligger inom ramen för de kommunala befogenheterna. I Landstingets reglemente för intern styrning och kontroll framgår att landstingsstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i landstingsägda bolag och stiftelser. Syftet med en riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser är att tydliggöra roller och ansvar, samt skapa gemensamma regler för uppföljning. att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt i landstingsägda bolag och stiftelser. 69 Riktlinje för bolagsstyrning Dnr 14LTK368 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform. De av Landstinget Kronoberg hel- och delägda bolagen representerar tillgångar som landstingsfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Syftet med riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg är att tydliggöra roller och ansvar, skapa gemensamma regler för styrning och uppföljning och därigenom utveckla relationen mellan Landstinget Kronoberg och dess bolag. Riktlinje för bolagsstyrning ska tillämpas för alla bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Landstinget Kronoberg, dock med beaktande av Landstinget Kronobergs ägarandel. att fastställa Riktlinje för bolagsstyrning i Landstinget Kronoberg.

11 11(15) Yttrande Ingemar Swalander och Lennart Värmby yttrade sig 70 Svar på motion Låt Lidhult bli en egen vårdcentral Dnr 14LTK296 rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Tryggve Svensson, vänsterpartiet föreslår i en motion att Lidhult åter blir en egen vårdcentral. I svaret anges bland annat att vid uppstart av vårdvalsmodell saknades definition och riktlinjer för filialverksamhet. Riktlinjer för filialer utarbetades och fastställdes av landstingsstyrelsen ( 143). Under 2012 uppstod behov av vissa förtydliganden av riktlinjerna, vilka fastställdes av landstingsstyrelsen ( 142). Riktlinjerna innebär bland annat att filialverksamhet erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för grunduppdraget, att det framgår tydligt till medborgaren till vilken vårdcentral filialen är knuten och att listning sker till den vårdcentral som har ansvaret för hela grunduppdraget. Vidare framgår att leverantören ska ansöka om att få öppna filialverksamhet med beskrivning av syftet med filialverksamheten och på vilket sätt filialen kommer vårdcentralens listade medborgare tillgodo. Vårdcentralen Sländan ansökte i november 2012 om filialmottagning i Lidhult, som tidigare varit filial till vårdcentralen Sländan. Sedan länge fanns ett långtgående samarbete mellan centralerna i form av schemaläggning av personal som arbetar på båda centralerna, gemensam verksamhetschef med ansvar för budget, utbildning, verksamhets- och personalplanering. I ansökan föreslogs att vårdcentralen Lidhult åter blev en filial till vårdcentralen Sländan för att kunna leva upp till kraven i uppdragsspecifikationen för vårdvalet. Det konstaterades också att denna enhet hade för svag ekonomi och saknade förutsättningar för att långsiktigt kunna bemanna samtliga funktioner. Denna bedömning kvarstår även idag. Landstingsstyrelsen godkände ( 14) ansökan om filialmottagning. Det innebar att vård och omsorg kunde finnas kvar på orten i ett område med äldre befolkning och där avstånd för resor är stora och kommunikationerna glesa. att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.

12 12(15) Yttrande Tryggve Svensson, Sven Sunesson, Göran Giselsson och Yngve Filipsson yttrade sig. 71 Handlingsplan för Kronobergs län 2014 Bättre liv för sjuka äldre Dnr 14LTK334 att fastställa handlingsplan för Kronobergs län Bättre liv för sjuka äldre. Sedan 2011 har regeringen tecknat årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I dessa överenskommelser har statsbidragen inriktats mot att stödja kommuner och landsting i att utveckla ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Målen för den nationella satsningen avser åren 2011 till och med För 2013 antogs också en gemensam handlingsplan mellan landstinget och kommunerna med förbättringsåtgärder för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Satsningen fortsätter 2014 där vissa delar i handlingsplanen reviderats med utgångspunkt från SKL:s nya prestations- och resultatkrav. 70 % fördelas till kommunerna och 30 % till landstinget fanns 929 mnkr anvisade för hela landet varav landstinget erhöll 5,1 mnkr och kommunerna ca 15 mnkr. För 2014 finns 854 mnkr anvisade för hela landet. Beräknad andel till landstinget är 5,1 mnkr även för De gemensamma arbeten som genomförs ska vara och har nu mer och mer blivit en integrerad del av landstingets och kommunernas ordinarie verksamhet. För att få del av de medel som ställs till förfogande är ett grundläggande krav att det ska finnas ett politiskt förankrat beslut i landstinget och i respektive kommun om en handlingsplan med beskrivning av förbättringsområden, konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter samt beskrivning av hur uppföljning ska gå till och hur resultaten ska redovisas. att fastställa handlingsplan för Kronobergs län Bättre liv för sjuka äldre. Föredragande Centrumchef Ewa Alteborg föredrog ärendet.

13 13(15) Yttrande Michael Öberg, Monica Haider, Anna Fransson, Yngve Filipsson, Lennart Värmby och Eva Johnsson yttrade sig. 72 Information Smaland airport att notera informationen till protokollet. Ingemar Swalander, ordförande i styrelsen för Smaland Airport AB, informerade om nya flyglinjer som knyts till flygplatsen. Den 5 maj startar två dagliga förbindelser med Amsterdam/Shiphol. Näringslivet i regionen har efterfrågat förbindelse med storflygplats i Europa men linjen passar också för turister. Monica Haider informerade om flyglinje mellan Smaland Airport och Oslo Lufthavn som startade den 3 mars Måndag till fredag trafikeras linjen dagligen med en avgång från Smaland airport och en retur från Oslo Lufthavn. Det är viktigt att flygplatsen kommer upp i större volymer och ett intensivt marknadsföringsarbete pågår enligt Ingemar Swalander. 73 Ersättningsetablering läkare inom anestesiologi Dnr 14LTK428 att ingå samverkansavtal med Per Bjerkhoel avseende läkarvård inom anestesiologi. Rolf Elmros, läkare inom anestesi, inkom , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Med anledning av Rolf Elmros anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Ytterligare information om verksamheten kunde inhämtas hos säljaren. Ansökan skulle vara landstinget tillhanda senast Enligt lag ska landstinget fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den

14 14(15) sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven för att teckna samverkansavtal. Två ansökningar har kommit in och prövats. Ansökan ingiven av Per Bjerkhoel uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven och erbjudit högsta pris. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att ingå samverkansavtal med Per Bjerkhoel avseende läkarvård inom anestesiologi. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 74 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Från tf. landstingsdirektör vidaredelegerade beslut: - Av fastighetschefen fattade beslut febr mars Av ekonomidirektör fattade beslut nr Av kanslidirektör fattade beslut nr Av landstingsjurist fattade beslut nr Av personaldirektör fattade beslut nr Kulturparken Småland AB Protokoll från styrelsemöte med bilagor Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll Patientnämnden Protokoll SKL Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd Skuldförbindelse till RyssbyGymnasiet AB ett lån på kronor för förstärkning av rörelsekapitalet. Skuldförbindelse till RyssbyGymnasiet AB om kronor köpeskilling för förvärv av fastigheterna Ryssby Östraby 1:2, 1:4, 1:6 och 1:10, Ryssby Strättö 3:3 samt Sälleberg 1:9. Styrelsen Grimslövs folkhögskola Protokoll Styrelsen Smaland Airport AB Protokoll Styrgrupp Länsbibliotek Sydost Protokoll

15 15(15) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att notera anmälningarna till protokollet. 75 Tf. landstingsdirektörens beslut 2014 att notera LD-besluten till protokollet. Tf. landstingsdirektörens beslut Fördelning av regionalt forskningsstöd Tf centrumchef Primärvårds- och rehabcentrum 23. Reviderad delegationsordning av beslutanderätten mellan landstingsdirektör och verksamhetsföreträdare. avser korrigering av tidigare LD-beslut 63/ Omfördelning resurser köpt vård Tillfällig resursökning 2014 till Servicecentrum för uppstart av patienttransportverksamhet på CLV att notera LD-besluten till protokollet. Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson Andra vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(25) Landstingets kansli 2013-09-03 LS 7/2013 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 3 september, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl 09.00 15.40 Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Hillevi Andersson 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tid Tisdagen den 4 september, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.30. Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Tid Tisdagen den 4 september, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.30. Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(44) Landstingets kansli 2012-09-04 LS 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 4 september, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.30 Plats Närvarande ledamöter Oden,

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-06-18 09:30-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lokal Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-01-14 09:30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 Tid: 2015-08-10: kl 13:00-14:50 Plats: Regionens hus, sal A 121 RJL2015 /1192 Arbetsordning/reglementen för länsrådet för funktionsnedsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer