KALLELSE Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-09-02. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 27."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl. 13:30 Plats A-salen Kristoffer Bengtsson Förvaltningssekreterare Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Eva Johansson (C) Nils Fransson (FP) René Jaramillo (-) Gunnar Storbjörk (S) Charlotta Svanberg (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Ersättare Nils Posse (M) Malin Lauber (S) Gunnar Elm (C) Catharina Winberg (M) Benny Johansson (M) Lena Wibroe (M) Annika Stacke (FP) Stefan Bergström (FP) Lars Melin (KD) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Abdi Elmi Mohammed (S) Ann-Christin Eriksson (V) Lars Edqvist (MP) Tjänstemän Kommunchefen Förvaltningssekreterare 1 (34)

2 KALLELSE Kommunstyrelsen Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 2 september Justering 2 Information om Växjö kommuns hemsida 3 Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen 4 Redovisning av protokoll 5 Redovisning av delegeringsbeslut 6 Anmälan om beslut gällande medlemskap i Nätverksföreningen Designregion Småland 7 Anmälan om yttrande över Trafikverkets remiss om förslag till föreskrifter för väg 25 8 Redovisning av uppdrag att genomföra en extern jämställdhetsanalys av Växjö kommuns informations- och kommunikationsinsatser 9 Redovisning av uppdrag att tillse att intentionerna i och arbetet med SKL:s "Strategi för esamhälle" genomförs i Växjö kommun 10 Markpriser för Arenastaden 11 Samarbetsavtal med Winnet Kronoberg om "Jämställdhetskartan" 12 Skrivelse om att Växjö kommun ska skriva under jämställdhetsdeklarationen CEMR - Carin Högstedt (V) 13 Ansökan till Regeringen om försöksverksamhet för lokal arbetsmarknadspolitik 14 Näringsdepartementets remiss gällande slutbetänkandet från Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin 15 Årlig rapportering av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Växjö kommun 16 Redovisning av uppdrag om mobil reservkraft (handske) 17 Nystart av "experimenthusverksamhet" 18 Skrivelse om revidering av "Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun" - Carin Högstedt (V) 19 Skrivelse om att förhindra icke-byggnation på bygglovsbeviljade tomter - Carin Högstedt (V) 2 (34)

3 KALLELSE Kommunstyrelsen Skrivelse om förstudie om framtida dragning av stambana - Nils Fransson (FP) 21 Hemställan från Kommundelsrådet i Lammhult att utreda rådets framtid 22 Bildande av Samordningsförbund Värend 23 Förändring av fördelning av arbetsmiljöuppgifter 24 Motion om att införa rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat - Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) 25 Revidering av Växjö kommuns pensionsbestämmelser för förtroendevalda 26 Övrigt 27 Gallringsbeslut för e-tjänstplattform 3 (34)

4 KALLELSE Kommunstyrelsen Justering 4 (34)

5 KALLELSE Kommunstyrelsen Information om Växjö kommuns hemsida Bakgrund Kommunikationschefen redogör för arbetet med Växjö kommuns hemsida. 5 (34)

6 KALLELSE Kommunstyrelsen Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen 6 (34)

7 KALLELSE Kommunstyrelsen Redovisning av protokoll Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 12 augusti och 19 augusti. Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 19 augusti. 7 (34)

8 KALLELSE Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS/2014:86 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisingen. Bakgrund Planeringchefen, markingenjören, upphandlingschefen, personal- och förhandlingschefen, kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, ordförande för kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har lämnat redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 Kommunallagen. 8 (34)

9 KALLELSE Kommunstyrelsen Anmälan om beslut gällande medlemskap i Nätverksföreningen Designregion Småland Dnr KS/2013:443 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet beslutar att Växjö kommun går in som medlem i Nätverksföreningen Designregion Småland år Arbetsutskottet uppdrar åt kommunchefen att underteckna anmälan om medlemskap och utse kontaktperson till föreningen. 3. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. Bakgrund Alltsedan projektet Designregion Småland avslutades 2013 har en fortsättning för plattformen för designfrågor i Småland efterfrågats. En arbetsgrupp bemannad ur det tidigare projektet förslår därför att designfrågor drivs i en nätverksförening. Syftet med föreningen är att öka designkompetensen och insikten om designs betydelse för utveckling hos företag och det offentliga i regionen. Nu erbjuds Växjö kommun ett medlemskap i den nya nätverksföreningen, vilket innebär en kostnad på kr för och där kommunen får tjänster till ett jämförbart värde. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 augusti 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att mot bakgrund av Växjö kommuns engagemang och insatser i Möbelriket, Designregion Småland och det kommande Svenska Möbelklustret föreslås att kommunen blir medlem i nätverksföreningen och på så sätt ytterligare stärker sin designprofil. 9 (34)

10 KALLELSE Kommunstyrelsen Anmälan om yttrande över Trafikverkets remiss om förslag till föreskrifter för väg 25 Dnr KS/2014:512 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet lämnar följande yttrande över remissen: Växjö kommun ser positivt på de förslagna förändringarna, vilka kommer gynna regionförstoring och arbetspendling. I övrigt har kommunen inga synpunkter. 2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. Bakgrund Trafikverket har till Växjö kommun inkommit med remiss avseende rubricerat ärende med anledning av ombyggnation av delar av RV 25 till möteseparerad väg med mitträcke. Med anledning av denna ombyggnation önskar verket anpassa hastigheterna på vägen i sin helhet, vilket innebär hastighetsökning från 90 km/h till 100 km/h på del väster om Ljungby mot Hallands länsgräns. Inom Växjö kommuns gränser föreslås inga hastighetsförändringar avseende RV 25. Trafikverket önskar svar senast den 29 augusti (34)

11 KALLELSE Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att genomföra en extern jämställdhetsanalys av Växjö kommuns informations- och kommunikationsinsatser Dnr KS/2012:699 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Bakgrund Kommunstyrelsen har i uppdragit till kommunchefen att låta genomföra en extern jämställdhetsanalys av Växjö kommuns informations- och kommunikationsinsatser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 9 juli 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgå bland annat att under 2012 utfördes en text- och bildanalys ur ett genusperspektiv på Växjö kommuns hemsida och personaltidning Ventilen. I rapporten redovisas resultatet från textanalys av de sex då mest besökta sidorna på Växjö kommuns hemsida (Näringsliv samt Kungsmadskolan), en jämförelse med Halmstad kommun och John Bauer gymnasiet samt representationen av kvinnor och män i Växjö kommuns personaltidning Ventilen. Den jämfördes även med Huddinges personaltidning. Arbetet genomfördes som en delkurs i programmet Språk, kultur och kommunikation förlagd till Växjö kommun med mångfaldssamordnaren som handledare. Överlag påtalas sedan vikten av att i jämställdhetsarbetet tänka på att arbeta med mönsterbrytning, men utan att kommentera det. Med mönsterbrytning visar vi upp kvinnor i typiska manliga roller eller situationer och män i typiskt kvinnliga, men påtalar det inte. Det är inte en kvinnlig företagare det är en företagare. Inte en manlig sjuksköterska utan en sjuksköterska. Det angreppssättet har vi i ständig åtanke. 11 (34)

12 KALLELSE Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att tillse att intentionerna i och arbetet med SKL:s "Strategi för esamhälle" genomförs i Växjö kommun Dnr KS/2011:588 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i 19/2012 att ställa sig bakom och anta SKL:s Strategi för esamhälle samt att uppdra till kommunchefen att tillse att intentionerna i och arbetet med strategin genomförs i Växjö kommun. Beslutsunderlag Växjö kommun har kommit en bra bit i införandet av en ny e-förvaltnings-plattform. Med en ny plattform för ärende- och dokumenthantering, kontaktcenterstöd och hantering av e-tjänster tar kommunen ett rejält kliv mot e-förvaltning och 24-timmarsmyndighet. Uppföljning Redan i maj 2013 var upphandlingen av system för e-förvaltning klar och införandeprojektet skulle starta. Beslutet överklagades dock och först före jul startades införandeprojektet upp med Visma Consulting AB som leverantör. Målen med införande av e-förvaltning är att: Göra vardagen enklare för våra kunder Kunna jobba smartare och använda våra resurser och kompetenser på bästa sätt Ha en korrekt och transparant verksamhet Projektet är nu i full gång i tre delprojekt som alla är knutna till varandra i en helhet: Växjö kommuns kontaktcenter jobbar med arbetssätt och att införa ett processtödsverktyg som ska säkra att alla frågor tas omhand, i rätt tid och av rätt person. Här ingår att flöda medborgarens frågor vidare till förvaltningarna i de fall kontaktcenter inte har uppdrag att ge svar direkt. Systemet är det som kommer att gå i skarp drift först: beräknat till slutet av augusti. Först ut är tekniska förvaltningen. Diarie-, dokument- och sammanträdeshantering Ett nytt system, Ciceron, ersätter LEX. Målet med införandet är en kvalitativ, enhetlig och effektiv 12 (34)

13 KALLELSE Kommunstyrelsen ärendehandläggning som präglas av öppenhet och insyn. Det är ett tätt samarbete med pågående e-arkivprojekt för elektronisk arkivering. Sammanträdeshanteringen förbättras och förtroendevalda kommer att få sammanträdeshandlingar digitalt. Systemet är under testning och kommer i drift under hösten. Ny plattform för E- tjänster och Mina Sidor Medborgaren ska på sikt, kunna logga in på ett ställe och där kunna komma åt alla Växjö kommuns e-tjänster och få information om pågående ärenden via Mina Sidor. Vi jobbar här med en ärendeknutpunkt som knyter ihop alla systemen och bl.a. göra det möjligt för medborgaren att via Mina Sidor få en helhetsbild över alla sina aktiviteter med Växjö kommun. Arbetet med att ta fram e-tjänster sker i samarbete mellan förvaltningarna och kommunikationsenheten. De första tjänsterna i nya plattformen beräknas lanseras i slutet av augusti. 13 (34)

14 KALLELSE Kommunstyrelsen Markpriser för Arenastaden Dnr KS/2014:494 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid markförsäljning för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet Arenastaden: Bostäder: Kontor: Hotell: Lägenhetshotell: 1800 kr/m 2 BTA 1300 kr/m 2 BTA 1100 kr/m 2 BTA 800 kr/m 2 BTA 2. Priserna gäller t.o.m oavsett upplåtelseform och exklusive alla anslutningsavgifter samt att parkeringsgarage inte medräknas i prisgrundande areaberäkning (BTA). Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2008 detaljplan för Arenastaden. Denna detaljplan är av generell karaktär och medger byggnation av handel, bostäder, kontor, service och idrottsarenor. I april 2009 antog fullmäktige en dispositionsplan som definierade var olika idrottsanläggningar skulle placeras medan andra markområden lämnades öppna för framtida prioritering. Sedan aktuella idrottsanläggningar färdigställts har ett visionsarbete pågått för att definiera hur övriga områden inom Arenastaden bör utvecklas. I maj 2014 antogs av kommunfullmäktige Vision Arenastaden Växjö 2014 vilken visar att utrymme finns för flera kompletterande idrottsarenor samt för bostäder, kontor och hotell. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 11 augusti 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att flera optionsavtal är tecknade med intresserade byggherrar och inför nästa steg i planeringsprocessen (köpekontrakt) behöver prissättning definieras. Aktuella optionsavtal avser område väster om konstgräsplan och område öster om Myresjöhus arena, se bifogad karta. Beslutad prissättning bör dock kunna användas generellt inom hela Arenastadsområdet. Föreslagen prissättning är i den undre nivån av värderingensinterallet med motiveringen att det finns en större osäkerhet i värderingen när området är nytt för bostadskonsumenten samt att det anses angeläget att få igång bostadsbebyggelse i området. 14 (34)

15 KALLELSE Kommunstyrelsen Yrkanden Per Schöldberg (C) med instämmande av Nils Fransson (FP) och René Jaramillo (-): 1. Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid markförsäljning för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet Arenastaden: Bostäder: Kontor: Hotell: Lägenhetshotell: 1800 kr/m 2 BTA 1300 kr/m 2 BTA 1100 kr/m 2 BTA 800 kr/m 2 BTA 2. Priserna gäller t.o.m oavsett upplåtelseform och exklusive alla anslutningsavgifter samt att parkeringsgarage inte medräknas i prisgrundande areaberäkning (BTA). Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet och uppdrar till kommunchefen att redovisa konsekvenser för exploatering med annorlunda relation i prissättning. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande. 15 (34)

16 KALLELSE Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Winnet Kronoberg om "Jämställdhetskartan" Dnr KS/2014:433 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsens beslutar att delta i projektet Jämställdhetskartan. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen teckna avtal med Winnet Kronoberg om projektet Jämställdhetskartan. Bakgrund Jämställdhetskartan är ett projekt som startats av Winnet Västra Götaland och syftar till att ge en helhetsbild av jämställdheten i en kommun som geografisk enhet, både på ett övergripande plan och på detaljnivå. Detta görs genom insamling av data om den privata, den kommunala och den ideella sektorn, samt branscher. Data hämtas framförallt från SCB, Bolagsverket, kommuner, brottsförebyggande rådet m.m. och sammanställs sedan på ett lättillgängligt sätt. Winnet framhåller det demokratiska värdet i att medborgarna ges möjlighet att jämföra olika kommuners jämställdhet inom viktiga samhällsområden, och att det kan vara en faktor vid inflyttning till en ny kommun. Projektet är just nu begränsat till 16 kommuner i Västra Götaland men Winnets ambition är att utöka till fler regioner. Ett eventuellt avtal kommer för Växjö kommuns del att skrivas med Winnet Kronoberg. Eftersom projektet tilldelats medel från Tillväxtverket fram till 2015 kommer ett deltagande under år 1 att vara kostnadsfritt för de 4 första kommunerna i Kronobergs län som skriver ett samarbetsavtal. Därefter kommer det kosta kronor per år. Mer information om projektet finns på 16 (34)

17 KALLELSE Kommunstyrelsen Skrivelse om att Växjö kommun ska skriva under jämställdhetsdeklarationen CEMR - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2014:197 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en skrivelse den 14 mars 2014 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns ska underteckna CEMR:s jämställdhetsdeklaration. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 11 juli 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling. 17 (34)

18 KALLELSE Kommunstyrelsen Ansökan till Regeringen om försöksverksamhet för lokal arbetsmarknadspolitik Dnr KS/2014:457 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Växjö kommun vill bli pilotkommun gällande en ny lokal arbetsmarknadspolitik. Arbetsutskottet har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för ansökan om att bli pilotkommun gällande en ny lokal arbetsmarknadspolitik. Beslutsunderlag Kommunchefen har den 21 augusti 2014 lämnat förslag på skrivelse till regeringen om försöksverksamhet lokal arbetsmarknadspolitik i Växjö kommun. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun vill ansöka om att bli försöksverksamhet för en lokal arbetsmarknadspolitik där Växjö kommun i bred samverkan vill pröva ett nytt arbetssätt i praktisk verklighet. Försöksverksamheten ska bidra till att utveckla nya och befintliga strukturer för att fler människor ska komma i arbete samt förkorta etableringstiden för nyanlända. 18 (34)

19 KALLELSE Kommunstyrelsen Näringsdepartementets remiss gällande slutbetänkandet från Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Dnr KS/2014:400 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets remiss av slutbetänkandet Bredband för Sverige in i framtiden. Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera regeringens bredbandsstrategi. Det innebär att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen som anges i regeringens bredbandsstrategi och i den digitala agendan för Europa. I uppdraget ingår även att göra en närmare analys av två insatsområden i bredbandsstrategin, nämligen Offentliga aktörer på marknaden och Bredband i hela landet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 20 augusti yttrat sig över remissen. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun i stort bör ställa sig bakom slutbetänkandet men poängtera vissa delar av utredningens förslag. 19 (34)

20 KALLELSE Kommunstyrelsen Årlig rapportering av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Växjö kommun Dnr KS/2014:495 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Enligt föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kommunen årligen följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och senast den 15 september lämna rapport till länsstyrelsen. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska årlig rapport lämnas om hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen fortlöper. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 juli 2014 redogjort för ärendet och lämnar förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att de senaste åren har ändrade förutsättningar påverkat riskbilden eller förmågebedömningar för kommunen. Bland annat nämns användingen av biogas, byggnationen vid stationsområdet, social oro samt väpnade konflikter. Kommunchefen redogör samtidigt för vilka insatser som görs för att minska riskerna och öka förmågan i kommunen. 20 (34)

21 KALLELSE Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag om mobil reservkraft (handske) Dnr KS/2013:214 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i 278/2013 att uppdra åt kommunchefen att sektionera och utrusta två till tre större särskilda boenden med handske i Växjö innerstad samt, avseende möjliga värmestugor, i två till tre större fastigheter inom VÖFABs bestånd. Kostnaden, inom ramen för detta beslut, skulle ej överstiga kronor och belasta säkerhetsfunktionens konto. Kommunstyrelsen beslutade även att vid nybyggnation och större ombyggnation av samhällsviktig verksamhet ska grundprincipen vara att sektionera elinstallationen och utrusta fastigheten med inkopplingsmöjlighet för mobil reservkraft, s.k. handske. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 juli 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgåratt två särskilda boenden (Bågen på Teleborg och Borgmästaren på Väster) samt Araby Park Arena sektionerats och utrustats med handske. Den ekonomiska ramen tillät inte fler investeringar. Vad gäller att vid nybyggnation och större ombyggnation av samhällsviktig verksamhet sektionera elinstallationen och utrusta fastigheten med inkopplingsmöjlighet för mobil reservkraft, s.k. handske, har det genomförts genom att detta direktiv nu finns inskrivet i de hyresvillkor för lokaler som gäller mellan förvaltningar och kommunala bolag, även kallad arbetssätt och samverkan mellan förvaltningar och bolag i Växjö Kommun (Gula häftet). 21 (34)

22 KALLELSE Kommunstyrelsen Nystart av "experimenthusverksamhet" Dnr KS/2013:235 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Tekniska nämnden har låtit utreda frågan om Experimenthus i Växjö city Teknik City. Teknik City är en upplevelsemiljö med fokus på teknik och klimat/energi med upplevelser, utrustning och interaktiva miljöer som vänder sig till barn och ungdomar samt skolgrupper och förskolegrupper. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 juli 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunen föreslås vara huvudman för verksamheten. Utredningen visar på en kommunal finansiering i driftbudgeten på 1 Mkr/år och en investeringskostnad på ca 0,5 Mkr. Investeringarna i kalkylen grundar sig enbart på inköp av material från det tidigare experimenthuset samt några nya med inriktning energi och hållbarhet. Driftkalkylen bygger på annan offentlig finansiering (avtalskommuner, landstiget) samt privata sponsorer och Växjö Citysamverkan totalt på kr/år. Utredningen visar att investeringsbidrag kan sökas från Skolverket och även från andra offentliga nationella aktörer. Växjö kommuns gröna profil föreslås tydliggöras i utställningen med fokus på klimat och energi. Tänkbara synergier med pågående miljöåtgärder i Växjö kommun är Återbruksbyn samt sjörestaureringen. 22 (34)

23 KALLELSE Kommunstyrelsen Skrivelse om revidering av "Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun" - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2014:328 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en skrivelse den 17 april 2014 föreslagit att Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov i Växjö kommun revideras med utgångspunkten att överväga sänkning av P-normen för cyklar. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 20 augusti redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att byggnadsnämnden i 124/2014 anser att man bör avvakta med en revidering av P-normen tills det pågående arbetet med en ny trafikplan och parkeringsstrategi för Växjö stad är färdigt. Även kommunchefen gör samma bedömning. 23 (34)

24 KALLELSE Kommunstyrelsen Skrivelse om att förhindra icke-byggnation på bygglovsbeviljade tomter - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2014:336 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Carin Högstedt (V) har den 28 april 2014 inkommit med en skrivelse angående att den s.k. Lidltomten, fastigheten Österled 1, inte har blivit bebyggd. Det skrivs att kommunen i och med att tomten är såld, och bygglov har beviljats, tappat all makt över marken. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 21 augusti 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastigheten Österled 1 ägdes tidigare av Ringängen Ingenjörs AB. Ringängens Ingenjörs AB sålde fastigheten till Lidl Sverige KB. Då Växjö kommun inte är den part som sålt fastigheten till Lidl Sverige KB har kommunen inte heller kunnat ställa några krav vid denna fastighetsförsäljning. När Växjö kommun säljer verksamhetsmark skrivs i normalfallet krav in i köpekontraktet på att köparen inom två år från tillträdesdagen ska bebygga fastigheten med en permanent för verksamheten avsedd byggnad. Om kravet inte följs ska ett årligt vite om kr erläggas. Fall kan förekomma där krav på byggnation inte skrivs in i köpekontraktet. Vissa fastigheter ska t.ex. användas som rena upplagstomter och fall förekommer där tilläggsförsäljningar sker till redan bebyggda fastigheter. Frågan hanteras även till viss del i bygglovsskedet då ett bygglov är giltigt endast om en byggnation påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år. 24 (34)

25 KALLELSE Kommunstyrelsen Skrivelse om förstudie om framtida dragning av stambana - Nils Fransson (FP) Dnr KS/2014:528 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Nils Fransson (FP) har i en skrivelse den 19 augusti 2014 ska påbörja en förstudie hur en dragning av en ny stambana i framtiden kan passera Växjö kommun på en lämplig plats och hur den kan anpassas till terrängen. Detta med anledning av att regeringen uttalat att man avser starta det så kallade Sverigebygget som bland annat inkluderar nya höghastighetståg genom landet. 25 (34)

26 KALLELSE Kommunstyrelsen Hemställan från Kommundelsrådet i Lammhult att utreda rådets framtid Dnr KS/2014:524 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Kommundelsrådet i Lammhult har i en skrivelse den 5 juni 2014 hemställt till kommunfullmäktige att utreda dess fortsatta framtid, med anledning av att rådet vid två möten, 6 maj och 3 juni i år, tagit upp frågan om man längre behövs. 26 (34)

27 KALLELSE Kommunstyrelsen Bildande av Samordningsförbund Värend Dnr KS/2014:513 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Samgående mellan Alvesta och Växjö samordningsförbund till ett gemensamt förbund Samordningsförbundet Värend initierades mot bakgrund att en gemensam administration och styrelse kan göra att större del av medlen kan användas till rehabiliterande insatser för målgruppen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 21 augusti 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att förslaget på ny f örbundsordning följer praxis för samordningsförbund. Av praktiska skäl kommer Växjö samordningsförbunds organisationsnummer att kvarstå men namnet byts till Samordningsförbund Värend och utvidgas med Alvesta kommun. Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbund Värend. Förbundets ingående kommuner utgör en part tillsammans och föreslagen fördelningsmodell (när förbundsordningen träder i kraft) för det gemensamma förbundet är: Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16-64 år) per den 1 juni, året innan aktuellt budgetår. Inför det nya förbundets första år, 2015, kommer de nuvarande förbundsstyrelserna att äska samma summa budgetmedel, som de gjorde för 2014, från respektive kommun. 27 (34)

28 KALLELSE Kommunstyrelsen Förändring av fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dnr KS/2014:401 Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppgiftsfördelningen för Växjö kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa uppgiftsfördelningen i enlighet med beslutet. Bakgrund Fördelning av arbetsmiljöuppgifter beskriver hur ansvaret för arbetsmiljöfrågor är fördelat i kommunfullmäktige och nämnder samt hur arbetsmiljöuppgifterna fördelas ut i organisationen till personalansvariga chefer. Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Nuvarande fördelning av arbetsmiljöuppgifter reviderades senast den 20 mars 2012 och har sin utgångspunkt i den standard som antogs den tredje april Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse den elfte juni Av skrivelsen framgår att den aktuella revideringen är en utökning av rätten att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter. Förändringen innebär att även chefer inom större förvaltning, som är underställda förvaltningschefen, kan fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till sina chefer. Revideringen görs för att avlasta förvaltningschefer vid större förvaltningar. 28 (34)

29 KALLELSE Kommunstyrelsen Motion om att införa rätt till fast anställning efter 12 månaders vikariat - Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) Dnr KS/2014:4 Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen då den medför oönskade effekter inom ett flertal områden. Frågan om användandet av visstidsanställningar är dock viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och bör därför utredas ytterligare med syftet att identifiera andra åtgärder som kan bidra till att minska användandet av visstidsanställningar. Bakgrund Carin Högstedt (V), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP) har inkommit med en motion om att införa rätt till fast anställning efter tolv månaders vikariat. Motionären menar att detta skulle motverka personalbrist, främst inom vård och omsorg. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivselse från den fjärde februari 2014 redogjort för ärendet och möjliga konsekvenser gällande regelverk och praxis inom området. Skrivelsen beskriver även de förhållanden som råder inom Växjö kommun. Organisations- och personalutskottet har i återremitterat ärendet och begärt yttrande från nämnder och bolag samt exempel från övriga kommunsverige. Nämnden för arbete och välfärd har i 60/2014 avstyrkt motionen med anledning av de arbetsrättsliga och ekonomiska konsekvenser som väntas bli en följd om kommunfullmäktige bifaller motionen. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 56/2014 ställt sig bakom kommunchefens skrivelse från den fjärde februari Tekniska nämnden avstyrker motionen i 52/2014 och redogör för den kostnad som förslaget skulle medföra för nämnden. Nämnden poängterar särskilt att motionen skulle kunna innebära en situation där motionen bidrar till arbetsbrist vilket medför en otrygg situation för arbetstagarna och ökar kostnaden för förvaltningen. Växjö kommunföretag AB har i 51/2014 ställt sig bakom den vice VD:s skrivelse från den 15 maj Av skrivelsen framgår att Växjö kommunföretag AB inte finner det lämpligt att införa en generell rätt till fast anställning och gör samtidigt bedömningen att motionen skulle kunna medföra uppsägningar på grund utav arbetsbrist. 29 (34)

30 KALLELSE Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i 44/2014 avstyrkt motionens förslag. Kommunledningsförvaltningen har redogjort för situationen på den egna förvaltningen. Fritidsnämnden har i 54/2014 besvarat motionen med följande yttrande: Om förslaget antas skulle tio personer inom kultur och fritidsförvaltningen konventeras till tillsvidareanställning under 2014 vilket innebär ökade personalkostnader med cirka fyra miljoner kronor. Då dessa personer idag ersätter sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga arbetstagare kommer detta att innebära en situation med arbetsbrist och övertalighet som följd. Det skulle även bli problem med att anställa personal till projekt som pågår över ett år, vilket gäller många projekt. Kulturnämnden har i 36 besvarat motionen med följande yttrande: Om förslaget antas skulle tio personer inom kultur och fritidsförvaltningen konventeras till tillsvidareanställning under 2014 vilket innebär ökade personalkostnader med cirka fyra miljoner kronor. Då dessa personer idag ersätter sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga arbetstagare kommer detta att innebära en situation med arbetsbrist och övertalighet som följd. Det skulle även bli problem med att anställa personal till projekt som pågår över ett år, vilket gäller många projekt. Omsorgsnämnden avstyrker motionen i 41/2014 och lämnar förvaltningschefens skrivelse som svar. Av skrivelsen framgår att förvaltningens målsättning är att personal som inte har en godkänd utbildning inte ska hamna på företrädeslistan vid rekrytering. Motionen skulle medföra att utbildad personal trängs undan och att det blir svårare att anställa personal med rätt kompetens. Byggnadsnämnden har i 54/2014 tillstyrkt motionen. Gymnasienämnden har i 54 avstyrkt motionen med hänvisning till kommunchefens skrivelse från den fjärde februari Kommunchefen har i en skrivelse den elfte juli 2014 redogjort för ärendet och sammanställt nämndernas yttrande. Bedömningen är att en förminskning av tiden för konvertering till tillsvidareanställning medför oönskade effekter i möjligheterna att rekrytera samt försvårar möjligheterna att anpassa organisationen till förändrade förutsättningar. Kommunchefen redogör vidare för att kommunledningsförvaltningen inte har funnit några exempel från övriga kommunsverige där kommunen lokalt infört ytterligare åtstramningar av konverteringsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har avrått från ensidiga eller lokalt avtalade avvikelser från de redan kollektivavtalade avvikelserna från lagstiftningen. Yrkanden Charlotta Svanberg (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 30 (34)

31 KALLELSE Kommunstyrelsen Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige avslår motionen då den medför oönskade effekter inom ett flertal områden. Frågan om användandet av visstidsanställningar är dock viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och bör därför utredas ytterligare med syftet att identifiera andra åtgärder som kan bidra till att minska användandet av visstidsanställningar. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt det egna yrkandet. 31 (34)

32 KALLELSE Kommunstyrelsen Revidering av Växjö kommuns pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dnr KS/2013:107 Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga, att gälla från och med för de förtroendevalda som utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med för övriga förtroendevalda. 2. Kommunfullmäktige beslutar att OPF-KL ska gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL. 3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens organisations- och personalutskott att vara pensionsmyndighet. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma lokalt regelverk, anvisningar, informationsmaterial med mera. Bakgrund Kommunfullmäktige har i 4/2013 uppdragit åt kommunchefen att i samband med revidering av arvodesreglemente även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott har i 31/2013 utsett Anna Hultstein (M) och Martin Edberg (S) till beredningsgruppen för att ta fram nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL. Dessa bestämmelser är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Skrivelsen redogör vidare för att Bestämmelserna inte gäller för de förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter de tidigare bestämmelserna PBF eller PRF-KL att gälla. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för anställda i kommunen. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Omställningsbestämmelserna syfte är aktiv omställning med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. De nya bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag för att kunna rekrytera förtroendevalda i framtiden. En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller lansting/region. 32 (34)

33 KALLELSE Kommunstyrelsen Övrigt 33 (34)

34 KALLELSE Kommunstyrelsen Gallringsbeslut för e-tjänstplattform Dnr KS/2014:534 Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september Bakgrund Växjö kommun byter 2014 plattform för e-tjänster. Ingen information från den tidigare plattformen kommer att överföras till den nya plattformen. I verktyget för e-tjänster (Abou) har 8 e-tjänster har hanterats sedan Det är endast en av dem som har använts i större utsträckning. I systemet registreras uppgifter om när handlingar kommit in till kommunen, signering med e-legitimation och uppgift om status (påbörjat och avslutat av administratör). Den e-tjänst som har använts mest är barn- och elevuppgifter inför förskole- och skolstart. Det finns inte någon integration mot verksamhetssystem eller elevadministrativt system. När ärendet avslutas i systemet skrivs uppgifterna ut och läggs in i elevakten. Kopior skickas också på papper till köket och till skolsköterskan. Nya uppgifter begärs in varje år. Det finns bestämmelser i gallringsplanen för skol- och barnomsorgsförvaltningen när det gäller uppgifterna som sammanställs och skrivs ut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 26 augusti 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att som gallring räknas enligt RA:FS 2009:1 att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför förlust av betydelsebärande data, förlust av möjliga sammanställningar, förlust av sökmöjligheter, eller förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet Systemet Abou gör det möjligt att göra sammanställningar och sökningar, vilket inte finns när det gäller utskrifterna. Det finns också vissa uppgifter om status som inte kommer med i utskriften. Dessa uppgifter har dock en tillfällig betydelse och är inaktuella när administratör kontrollerat, sammanställt och överfört uppgifterna till elevakten. Uppgifterna som lagras i databasen ska gallras i samband med avveckling av Abou. Detta förutsätter att ansvarig för respektive e-tjänst tömt inkorgar och inte lämnar åtgärder oavslutade. 34 (34)

35

36

37 Delegeringsbeslut Utskrivet: :50:47 Av: Kristoffer Bengtsson Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Del/2014:88 Upphandling av elcyklar - Upphandlingschefen KS/2014:250 Godkännande av upphandlingspresentation Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Förhandling enligt MBL 11, Personal- och KS/2014:287 Del/2014:100 Förstelärarorganisationen förhandlingschef Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Uppdatering - Lokalt avtal om Personal- och KS/2014:301 Del/2014:104 avvikelser från Bilaga M vid förhandlingschef skolor och arbetslag Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Anställningsavtal, Kommunchefen KS/2014:450 Del/2014:160 kommunledningsförvaltningen Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Planeringschefen - Yttrande över Planeringschef KS/2014:483 Del/2014:178 ansökan om förhandsbesked Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Beslut om lön, tekniska Personal- och KS/2014:500 Del/2014:179 förvaltningen förhandlingschef Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Överenskommelse - enskilt KSOP ordförande KS/2014:501 Del/2014:180 utvecklingsprogram Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Beslut om löneskuld, skol- och Personal- och KS/2014:522 Del/2014:181 barnomsorgsförvaltningen förhandlingschef 1

38 Delegeringsbeslut Utskrivet: :50:47 Av: Kristoffer Bengtsson Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Upphandlingschefen - Upphandlingschefen KS/2014:250 Del/2014:183 tilldelningsbeslut Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS Beslut om lön, tekniska Personal- och KS/2014:527 Del/2014:185 förvaltningen förhandlingschef Beslutsnummer Beskrivning Beslut fattat av Tillhör ärende KS KS ordförande - yttrande över KS ordförande KS/2014:406 Del/2014:186 Justitiedepartementets remiss om departementspromemorian Framtidsfullmakter 2

39 ÄRENDE Dnr /Ärendebeteckning/ KS/2013:443 Sofia Mårdh näringslivsutvecklare Tel Kommunstyrelsen Medlemskap Nätverkföreningen Designregion Småland Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar om medlemskap år Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att underteckna anmälan och utse kontaktperson till föreningen. Nätverksföreningen Designregion Småland Alltsedan projektet Designregion Småland avslutades 2013 har en fortsättning för plattformen för designfrågor i Småland efterfrågats. En arbetsgrupp bemannad ur det tidigare projektet förslår därför att designfrågor drivs i en nätverksförening. Syftet med föreningen är att öka designkompetensen och insikten om designs betydelse för utveckling hos företag och det offentliga i regionen. Nu erbjuds Växjö kommun ett medlemskap i den nya nätverksföreningen, vilket innebär en kostnad på kr för och där kommunen får tjänster till ett jämförbart värde. Mot bakgrund av Växjö kommuns engagemang och insatser i Möbelriket, Designregion Småland och det kommande Svenska Möbelklustret föreslås att kommunen blir medlem i nätverksföreningen och på så sätt ytterligare stärker sin designprofil. Bilaga Förfrågan om medlemskap inklusive bakgrund Beslutet skickas till Designregion Småland Ove Dahl Kommunchef Thomas Karlsson Näringslivschef Näringslivskontoret Kommunledningsförvaltningen Postadress Box 1222 Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax /Eget_Fax/ Org.nr Bg E-post 1(1)

40 Lägg in detta mail +pdf 2013:443. Lägg också in det andra mailet från Gisela Mattisson om medlemsavgiften som redan ligger i KS inkorg i samma ärende Sen till beredning Fredrik Från: Gisela Mattisson Skickat: den 24 juni :44 Till: Frank Bo; Svanberg Charlotta; Schöldberg Per; Mårdh Sofia; Pettersson Fredrik; Camilla Wallin Kupferberg Karlsson Carl- Gunnar Kristin Nilsdotter Isaksson (Kristin.Nilsdotter- Monica Widnemark; Christina Nyquist; Lillemor Karmenstad Kopia: 'Maria Agestam Helena Gill Annvik Ulf Ämne: Framflyttad föreningsstart Designregion Småland Vi har tidigare under juni månad skickat ut en intresseanmälan till er gällande medlemskap i den ideella föreningen Designregion Småland. Flera kommuner har hört av sig och meddelat att de inte kan fatta något beslut i ärendet förrän tidigast sent i juni månad eller först efter semestrarna d v s under augusti månad. Arbetsgruppen för Designregion Småland har därför beslutat sig för att flytta fram hela processen med föreningsstarten. Nu gäller: Konstituerande möte torsdagen den 28 augusti på Vandalorum i Värnamo (ändrat datum och plats) Svar önskas från er: senast den 22 augusti. OBS! För er som vid det datumet ännu inte fattat något beslut är vi tacksamma om ni meddelar oss om ni har för avsikt att fatta ett positivt beslut. Vår ambition är att vid föreningsstart ha klart med 10 kommuner att gå med i föreningen. Under 2015 vill vi att denna siffra ökar till 15. Målet är att få in 5 kommuner/län under första verksamhetsåret. Föreningsbildning fr o m 1 september Verksamhetsledaren/na kommer att ha arbetsuppgifter inom designområdet som kan likställas med danskonsulentens arbete inom dans för regionen. file:///c /Users/KriBen001/Desktop/KS/Framflyttad%20föreningsstart%20Designregion%20Småland.txt[ :11:22]

41 Vi tar tacksamt emot förslag på styrelseledamöter till föreningen. Vi räknar med 5-7 ledamöter. Nedan ett tips från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign som vi gärna delar med oss. Med vänliga hälsningar, Gisela Mattisson Affärskonsult/Projektkoordinator Gisela Mattisson Almi Företagspartner Kronoberg AB/Designregion Småland Kungsgatan 10, Box VÄXJÖ Tel/mobil SMS Fax <http://www.almi.se/kronoberg> <http://www.svid.se/> Almi utvecklar företag genom finansiering och rådgivning. Information som kan vara av intresse för kommuner som vill utveckla sin attraktivitet. file:///c /Users/KriBen001/Desktop/KS/Framflyttad%20föreningsstart%20Designregion%20Småland.txt[ :11:22]

42 Följ Spjutspetsar inom Destination på Är du intresserad av hur framgångsrika, innovativa kommuner och projekt arbetar utifrån ett användarcentrerat perspektiv för att skapa attraktiva destinationer? Om du följer spjutspetsarna så får du reda på hur flera kommuner använder design för att utveckla sin verksamhet likväl som att stimulera tillväxten i den egna kommunen. Intervjuerna är på max 15 minuter och först ut är Skellefteå kommun. Fram till mitten av juli presenteras flera spjutspetsar. Prenumerera på och få ett mail när en ny intervju publicerats! Conny Olander Programansvarig Design & destination Program Manager Design & destination SVID Stiftelsen Svensk Industridesign Sweden Industrial Design Foundation Sveavägen 34, 6 tr SE Stockholm Tel Mob Gå med i LinkedIn-gruppen Design för attraktiva destinationer <https://www.linkedin.com/groups? home=&gid= &trk=anet_ug_hm> Ta del av vår webbinarieserien Design för attraktiva destinationer <http://www.svid.se/sv/design-- Destination/Destination-webbinarier/> Följ Spjutspetsar inom Destination <http://www.svid.se/destination/spjutspetsar> file:///c /Users/KriBen001/Desktop/KS/Framflyttad%20föreningsstart%20Designregion%20Småland.txt[ :11:22]

43 file:///c /Users/KriBen001/Desktop/KS/Framflyttad%20föreningsstart%20Designregion%20Småland.txt[ :11:22]

44 Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande / Mayor Europas grönaste stad / The Greenest City in Europe Växjö kommun / City of Växjö Box 1222 Västra Esplanaden VÄXJÖ, Sweden Tel <data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabaaaaaqcayaaaaf8/9haaaacxbiwxma AA7EAAAOxAGVKw4bAAAAIGNIUk0AAHolAACAgwAA+f8AAIDpAAB1MAAA6mAAADqYAAAXb5Jfx UYAAAKLSURBVHjadJPfS5NhFMe/21xvuhXRyJAZroiSrJnbRdT7vrAf5HBaK5RABmEEwQIvkpZ/QRcWXdS Fw5soKaF0F7qZeLO13mGBDpQsf5CoxVKHOt0Pctp2uvEdrzG/V+c553w/54HnPDIiQiGpPMETABoB2AAYd9 MRAMMAvGmX+RcAyAoBVJ7gZQDtABworH4AHWmX+bOMZdkjCoXiUzabvcAwzPSsob5p/VTNY9Gcdpnx dmyz9wjthsctcr1e/4xjunpd3d1kjuzzagbi27ysqzgqoggasla1a7eharrdxfdnr0oblqb+wmkxbjfel968sxo amsjkhapu9l9piuo6a0re1dg2qcwdasrpdazjm5kmi8xecdjvxfel+k9dxfgsguvvr6hybkhybaeatykle GSsENuNcqk5kUjEGm7fzcYqr0ClVODl99+YXEvl6+c1amjVe+ahiGGYaUEQKnmeh91uL43rqheixjpdmzCL11er 0PcjhrTLvMfUJsyKYUSeyWQ6enp6tgCgrKxsfbP8bB8AdE1G89cOReMAgOv+Cag8QXRNRkXAsDwcDr+am5t LCYKA3t7eo2dG+1vVK/MfpRPtA+MIReMYaKj+/xm9MiICx3EmpVL5wefzFavValis1u1vvHMkdfykCQC0kSG UTo+Ajmnx1dSC7IGD+UUCEYGIwLKsyWazrSeTSSIiMpnNf7Ttz5+ec96fr7/VnE0mk+QfHMzV3WjcKH/4rEr0 5QGFIA6HY4llWRLPRER+v3/HYrFMFQSIkNra2tVQKJSlfcSyLO0LECFWq3XF6XRGA4HAptTsdrsXeZ6fEHtl +> Cell <data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabaaaaaqcayaaaaf8/9haaaacxbiwxma AA7EAAAOxAGVKw4bAAAAIGNIUk0AAHolAACAgwAA+f8AAIDpAAB1MAAA6mAAADqYAAAXb5Jfx UYAAAKLSURBVHjadJPfS5NhFMe/21xvuhXRyJAZroiSrJnbRdT7vrAf5HBaK5RABmEEwQIvkpZ/QRcWXdS Fw5soKaF0F7qZeLO13mGBDpQsf5CoxVKHOt0Pctp2uvEdrzG/V+c553w/54HnPDIiQiGpPMETABoB2AAYd9 MRAMMAvGmX+RcAyAoBVJ7gZQDtABworH4AHWmX+bOMZdkjCoXiUzabvcAwzPSsob5p/VTNY9Gcdpnx dmyz9wjthsctcr1e/4xjunpd3d1kjuzzagbi27ysqzgqoggasla1a7eharrdxfdnr0oblqb+wmkxbjfel968sxo amsjkhapu9l9piuo6a0re1dg2qcwdasrpdazjm5kmi8xecdjvxfel+k9dxfgsguvvr6hybkhybaeatykle GSsENuNcqk5kUjEGm7fzcYqr0ClVODl99+YXEvl6+c1amjVe+ahiGGYaUEQKnmeh91uL43rqheixjpdmzCL11er 0PcjhrTLvMfUJsyKYUSeyWQ6enp6tgCgrKxsfbP8bB8AdE1G89cOReMAgOv+Cag8QXRNRkXAsDwcDr+am5t LCYKA3t7eo2dG+1vVK/MfpRPtA+MIReMYaKj+/xm9MiICx3EmpVL5wefzFavValis1u1vvHMkdfykCQC0kSG UTo+Ajmnx1dSC7IGD+UUCEYGIwLKsyWazrSeTSSIiMpnNf7Ttz5+ec96fr7/VnE0mk+QfHMzV3WjcKH/4rEr0 5QGFIA6HY4llWRLPRER+v3/HYrFMFQSIkNra2tVQKJSlfcSyLO0LECFWq3XF6XRGA4HAptTsdrsXeZ6fEHtl +> Fax <data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabaaaaaqcayaaaaf8/9haaaacxbiwxma AA7EAAAOxAGVKw4bAAAAIGNIUk0AAHolAACAgwAA+f8AAIDpAAB1MAAA6mAAADqYAAAXb5Jfx UYAAAKLSURBVHjadJPfS5NhFMe/21xvuhXRyJAZroiSrJnbRdT7vrAf5HBaK5RABmEEwQIvkpZ/QRcWXdS Fw5soKaF0F7qZeLO13mGBDpQsf5CoxVKHOt0Pctp2uvEdrzG/V+c553w/54HnPDIiQiGpPMETABoB2AAYd9 MRAMMAvGmX+RcAyAoBVJ7gZQDtABworH4AHWmX+bOMZdkjCoXiUzabvcAwzPSsob5p/VTNY9Gcdpnx dmyz9wjthsctcr1e/4xjunpd3d1kjuzzagbi27ysqzgqoggasla1a7eharrdxfdnr0oblqb+wmkxbjfel968sxo amsjkhapu9l9piuo6a0re1dg2qcwdasrpdazjm5kmi8xecdjvxfel+k9dxfgsguvvr6hybkhybaeatykle GSsENuNcqk5kUjEGm7fzcYqr0ClVODl99+YXEvl6+c1amjVe+ahiGGYaUEQKnmeh91uL43rqheixjpdmzCL11er 0PcjhrTLvMfUJsyKYUSeyWQ6enp6tgCgrKxsfbP8bB8AdE1G89cOReMAgOv+Cag8QXRNRkXAsDwcDr+am5t LCYKA3t7eo2dG+1vVK/MfpRPtA+MIReMYaKj+/xm9MiICx3EmpVL5wefzFavValis1u1vvHMkdfykCQC0kSG UTo+Ajmnx1dSC7IGD+UUCEYGIwLKsyWazrSeTSSIiMpnNf7Ttz5+ec96fr7/VnE0mk+QfHMzV3WjcKH/4rEr0 5QGFIA6HY4llWRLPRER+v3/HYrFMFQSIkNra2tVQKJSlfcSyLO0LECFWq3XF6XRGA4HAptTsdrsXeZ6fEHtl +> <http://www.vaxjo.se/> "THE LOVE YOU TAKE IS EQUAL TO THE LOVE YOU GIVE" file:///c /...riben001/desktop/ks/information%20angående%20medlemsavgift%20för%202014%20för%20designregion%20småland.txt[ :11:24]

45 (Beatles, The End) Från: Gisela Mattisson Skickat: den 24 juni :02 Till: Frank Bo; Svanberg Charlotta; Schöldberg Per; Mårdh Sofia; Pettersson Fredrik; Camilla Wallin Kupferberg Karlsson Carl- Gunnar Kristin Nilsdotter Isaksson (Kristin.Nilsdotter- Monica Widnemark; Christina Nyquist; Lillemor Karmenstad; 'Börje Cronvall Mattsson Thomas Kopia: 'Maria Agestam Helena Gill Annvik Ulf Ämne: Fråga angående medlemsavgift för 2014 för Designregion Småland Då vi fått frågan har vi beslutat att de kommuner som väljer att gå med i Designregion Småland 2014 betalar kronor i medlemsavgift i september 2014 och då gäller detta även för Med vänliga hälsningar, Gisela Mattisson Affärskonsult/Projektkoordinator Gisela Mattisson Almi Företagspartner Kronoberg AB/Designregion Småland Kungsgatan 10, Box VÄXJÖ Tel/mobil SMS file:///c /...riben001/desktop/ks/information%20angående%20medlemsavgift%20för%202014%20för%20designregion%20småland.txt[ :11:24]

46 Fax <http://www.almi.se/kronoberg> <http://www.svid.se/> Almi utvecklar företag genom finansiering och rådgivning. file:///c /...riben001/desktop/ks/information%20angående%20medlemsavgift%20för%202014%20för%20designregion%20småland.txt[ :11:24]

47 Växjö, den 24 juni 2014 Till kommunchef, kommunalråd och näringslivsansvarig OBS! Framflyttat datum för intresseanmälan och konstituerande möte Då flera kommuner aviserat att de inte kan ta något beslut i denna fråga förrän slutet av juni månad, eller först i augusti, har vi valt att flytta fram hela processen. INTRESSEANMÄLAN Nätverksföreningen Designregion Småland Nätverksföreningen Designregion Småland startar den 1 sept, och vi hoppas då att ni vill vara en av grundarna till denna småländska designplattform. Den 28 augusti hålls ett konstituerande möte på Vandalorum i Värnamo kl Vi börjar med gemensam lunch. I september arrangeras ett uppstartsmöte i Växjö på det nyöppnade Gourmethotellet. Denna regionala satsning vänder sig till de kommuner som vill utveckla det lokala näringslivet, och kommunens strategiska arbete, med design som verktyg. Designregion Småland vil fungera som ett stöd i dessa sammanhang, och vara en plattform för designfrågor i regionen. Vi vill nu fråga er om ni vill finnas med i Nätverksföreningen Designregion Småland. Det har vid våra möten framkommit en del frågor om vad mål och syfte är med föreningen och vilken målgrupp man vänder sig till samt vilken arbetsinsats som kommer att krävas av respektive medlemskommun. Vi vill därför med detta brev förtydliga detta, samt vilket uppdrag den/de personer kommer att ha som kommer att anlitas som utförare i föreningen. Vad är design? Designregion Småland utgår från SVIDs (Stiftelsen Svensk Industridesigns) definition av vad design är: Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, budskap och miljöer. Varför vill man starta en förening och med vilket uppdrag? Bakgrund: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan bildandet 1989 haft en regional verksamhet med regional närvaro i form av en person anlitad på konsultbasis. Regionernas geografiska struktur har skiftat genom åren, och har under de senaste åren sammanfallit med den geografiska strukturen för den Europeiska Regionala Utvecklingsfondens regionsindelning, i vårt fall Småland och öarna. SVID var projektägare för det treåriga projektet Designregion Småland som pågick under tiden 1 mars februari I projektet medverkade fem kommuner: Nybro, Lessebo, Växjö/Lammhult, Sävsjö och Värnamo samt de tre regionförbunden i Småland. Den 31 december 2011 upphörde SVID med sin regionala representation och har nu endast kontor i Stockholm, och jobbar med temaområden som Design och hälsa samt Design och destination. Vissa nerslag sker ute i landet i form av enskilda aktiviteter/projekt t ex inom ramen för Glasrikesuppdraget. Det hade varit naturligt efter det treåriga projektet att SVIDs regionkonsult tagit över den sammanhållande funktionen/plattformen för designinsatser i regionen, men denna försvann i och med den

48 organisatoriska förändringen på SVID. Styrgruppen för projektet Designregion Småland var, vid projektets avslutande, överens om att det finns ett uttalat behov av samverkan inom regionen som med stöd av varandra driver utveckling och implementering av design. En arbetsgrupp tillsattes för att förankra bildandet av en nätverksförening i syfte att: Designregion Småland ska bidra till samhällsutveckling genom att initiera, driva och medverka i designinsatser. Föreningen ska på ett öppet och inbjudande sätt främja kunskapsöverföring och samverkan mellan dess medlemmar. Föreningen skall vara öppen för juridiska personer som vill verka för föreningens syfte och verksamhet. Vad skiljer Designregion Småland från andra designinitiativ som finns i regionen t ex Svenska Möbelklustret, Möbelriket? Designregion Småland kommer att utgöra en funktion för att synliggöra och informera om regionala initiativ, tillgänglig- göra kunskap och utöka samverkan inom designområdet. Därigenom skapas en konkret nytta för medlemmarna i nätverksföreningen. Designregion Småland skall arbeta med att öka designkompetensen och insikten om designs betydelse i regionen samt förstärka och utveckla samverkan i ett tydligt Triple Helix perspektiv. Målgruppen är kommuner och företag (som idag inte arbetar med design i sin utvecklingsprocess). Föreningen kommer att sträva efter samverkan med de designinitiativ och designutbildningar som finns i regionen. Föreningen skall arbeta för att fler kommuner, offentliga verksamheter och företag använder sig av designprocessen i sitt utvecklingsarbete. Föreningen skall ha en person på heltid eller flera personer på deltid (på konsultbasis, kan jämföras med hur danskonsulenten arbetar) t ex en i varje län vars uppgift kommer att vara att arbeta inom området Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län med att: Skapa kontakter och förmedla designkompetens regionalt och lokalt Vara ett stöd för beställare av designtjänster genom hela processen, och följa upp de insatser som görs Informera om och bistå i att söka ekonomiskt stöd som finns för att genomföra designinsatser Planera, utveckla och genomföra frukostmöten/workshops inom desig, lokalt och regionalt på olika teman Vara initiativtagare, utveckla och driva projekt med extern finansiering Planera, koordinera och följa upp övriga designaktiviteter av betydande omfattning lokalt, regionalt och nationellt Medverka, på uppdrag av föreningsstyrelsen i designprojekt, som genomförs av andra projektägare Medverka vid föreningens styrelsemöte Rapportera till styrelsen minst en gång per kvartal Vid behov initiera och upphandla externa tjänster inom ramen för fastlagd budget Föreningens säte kommer att bestämmas på det konstituerande mötet tillsammans med medverkande parter. Förväntad insats från kommuner som blir medlemmar. Kommun som blir medlem erbjuds en workshop för politiker och tjänstemän i kommunledningen kring design som strategisk utvecklingsverktyg. Här handlar det om att avsätta tid under 2 ggr en halv dag för deltagarna. Föreningen hjälper till att fylla två av kommunens ordinarie frukostmöten med designinnehåll. Inriktning bestäms av kommunen. Tillsammans med näringslivsansvarig i kommunen väljs potentiella företag ut att bearbetas av föreningens utförarresurs. Kommuner som är medlemmar i nätverksföreningen kommer att erbjudas att delta i större designprojekt för regionen.

49 INTRESSEANMÄLAN Nätverksföreningen Designregion Småland Fyll i nedan vilka delar ni är intresserade av: Ja tack! Vi vill gärna bli medlemmar i nätverksföreningen och vara en av grundarna! Ja tack! Vi vill gärna bli medlemmar i nätverksföreningen fr o m 2015 Vi är positiva till ett medlemskap, men hinner inte fatta formellt beslut fram till den 22 augusti Vi vill gärna bli kontaktade av nätverksföreningen för medlemskap längre fram Vi avstår medlemskap i nätverksföreningen Kontaktuppgifter: Namn: Telefon: Epost: Jag/vi kommer på det konstituerande mötet den 28 augusti på Vandalorum i Värnamo Vi kommer. Antal personer Matallergier:.. Vi kan dessvärre inte närvara vid det konstituerande mötet den 28 augusti Medlemsavgift i Nätverksföreningen Designregion Småland Kommun: kr/år Regionförbund: kr/år Organisationer och stödjande medlemmar: kr/år Företag 1-5 anställda: kr/år Företag 6-25 anställda: kr/år Företag anställda: kr/år Företag med mer än 250 anställda kr/år Denna intresseanmälan skickas till: senast den 22 augusti 2014.

50 ÄRENDE Dnr KS/2014: Per-Olof Löfberg Trafikplaneringschef Tel Kommunstyrelsen Trafikverkets remiss om förslag till nya föreskrifter för väg 25, Kronobergs län, TRV 2014/35195 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna yttrande i enlighet med att Växjö kommun ser positivt på de förslagna förändringarna, vilka kommer gynna regionförstoring och arbetspendling. I övrigt har kommunen inga synpunkter. Bakgrund Trafikverket har till Växjö kommun inkommit med remiss avseende rubricerat ärende med anledning av ombyggnation av delar av RV 25 till möteseparerad väg med mitträcke. Med anledning av denna ombyggnation önskar verket anpassa hastigheterna på vägen i sin helhet, vilket innebär hastighetsökning från 90 km/h till 100 km/h på del väster om Ljungby mot Hallands länsgräns. Inom Växjö kommuns gränser föreslås inga hastighetsförändringar avseende RV 25. Trafikverket önskar svar senast den 29 augusti Beslutet skickas till För åtgärd/verkställighet Trafikverket, Borlänge eller För kännedom Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef Ove Dahl Kommunchef Per-Olof Löfberg Trafikplaneringschef TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Trafik- och stadsmiljöavdelningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

51 REMISS Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2014/35195 Trafikverket Region Syd Sylwia Seroka Miszczuk Samhällsbehov Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: trafikverket.se Direkt: Förslag till nya föreskrifter för väg 25, Kronobergs län Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 25, Kronobergs län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:529) om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län. Remissen omfattar konsekvensutredning och beredningsunderlag samt förslag till föreskrifter. Remissvar Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 29 augusti Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2014/ Eventuella synpunkter skickas till: Trafikverket Borlänge eller med e-post till Sylwia Seroka Miszczuk Avdelningen för Samhällsbehov 1(2) TDOK 2010:312 Mall_Remiss_externt v.1.0

52 Ärendenr: TRV 2014/35195 Bilagor Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter för väg 25, Kronobergs län och Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Förslag till föreskrifter Kartor, väg 25, Kronobergs län Sändlista Alvesta kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Kronobergs län Lessebo kommun Ljungby kommun Länsstyrelsen i Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg Motormännen Motormännen avd. Växjö NTF NTF Sydost Polisen i Kronobergs län Regelrådet Riksförbundet för enskilda vägar Stefan Johansson Svensk Kollektivtrafik Svenska Naturskyddsföreningen Svenska taxiförbundet Sveriges bussföretag Sveriges MotorCyklister Sveriges Åkeriföretag, Kronobergs län Sydsvenska Industri- och handelskammaren Sylwia Seroka-Miszczuk Växjö kommun 2(2) TDOK 2010:312 Mall_Remiss_externt v.1.0

53 Trafikverket Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län; TRVTFS : beslutade den Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276). I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 tredje stycket och 9 kap. 1 första stycket 6 trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 25 i Kronobergs län vara enligt följande. Vägsträcka mellan och km/tim Hallands länsgräns 3200 meter väster om väg 533/ meter väster om väg 533/536 Glamshult 920 meter öster om väg 533/536 Glamshult 1280 meter väster om väg 529 Bolmaryd 430 meter väster om väg 529 Bolmaryd 920 meter öster om väg 533/536 Glamshult 1280 meter väster om väg 529 Bolmaryd 430 meter väster om väg 529 Bolmaryd 340 meter väster om väg E4 trafikplats Ljungby Södra meter öster om väg 615/616 Sickinge Jönköpings läns västra länsgräns 100 Jönköpings läns östra länsgräns väg 27 Sjöatorp 100 väg 27 Sjöatorp 360 meter öster om väg 727 Forsa meter öster om väg 727 Forsa väg 23 trafikplats Helgevärma Växjö 100 väg 23 trafikplats Norremark Växjö väg 27 Fagrabäcksrondellen Växjö 90 väg 27 Fagrabäcksrondellen Växjö 380 meter väster om väg 847 västra anslutningen Hovmatorp meter väster om väg 847 västra Kalmar länsgräns 90 anslutningen Hovmatorp Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2014, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:529) om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län ska upphöra att gälla. På Trafikverkets vägnar GUNNAR MALM Jörgen Nilsson (Verksamhetsområde Samhälle)

54 Rv 25 översikt karta del 1

55 Rv 25 översikt karta del 2

56 VÄXJÖ

57 Bashastighet 70 km/tim Delsträcka 6 E4 - motortrafikled, 100 km/tim Delsträcka 2 Föreslagen hastighet 100 km/tim Delsträcka 3 Föreslagen hastighet 90 km/tim Delsträcka 4 Föreslagen hastighet 80 km/tim Delsträcka 5 Föreslagen hastighet 100 km/tim Delsträcka 1 Föreslagen hastighet 90 km/tim Bashastighet 70 km/tim

58 Delsträcka 6 Föreslagen hastighet 100 km/tim Delsträcka 7 Föreslagen hastighet 100 km/tim Delsträcka 8 Föreslagen hastighet 80 km/tim Delsträcka 9 Föreslagen hastighet 100 km/tim Bashastighet 70 km/tim Bef LTF Delen som ligger i Jönköpings län Bef LTF Hastighetsföreskrift om 100 /90 km/tim, ligger på väg 23 (värdväg)

59 Hastighetsföreskrift om 100 /90 km/tim, ligger på väg 23 (värdväg) Bef LTF Delsträcka 9 Föreslagen hastighet 100 km/tim Delsträcka 10 Föreslagen hastighet 90 km/tim Delsträcka 11 VÄXJÖ Bef LTF

60 Delsträcka 10 Föreslagen hastighet 90 km/tim Bef LTF Bef LTF Delsträcka 11 Föreslagen hastighet 100 km/tim Bef LTF Bef LTF Delsträcka 12 Föreslagen hastighet 90 km/tim Bef LTF om TBO Bef LTF

A-salen, Växjö kommun

A-salen, Växjö kommun Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Åsa Karlsson Björkmarker (S), ordförande René Jaramillo (-)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. Tid 2014-01-07, kl. 13:30 Plats A-salen, kommunhuset Martin

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-08-19 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 16:30 17:05 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg, ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30. Tid 2014-02-04, kl. 13.30 Plats A-salen Mårten Västerdal kanslisekreterare

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2014:58 RI (Dnr 217-281/2014) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Valnämnd 2015-01-28 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan 13.30 i C- salen, Växjö

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer