ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , Kl 11:00 Underskrift Sekreterare... Paragraf 86 Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum , 86 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Marie Österman, enhetschef Livsmedel 79 Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , Kl 08:30 Underskrift Sekreterare... Paragraferna 78-85, 87 Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

3 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: _09:45-10:45 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X X Annette Tagesson (m) X X Klas Zettergren (m) X Eva Olander (c) vice ordf X Berit Elisson (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X X Kai Larsson (mp) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Svante Norström (m) X X Bo Hanson (m) X X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X X Emil Persson (s) X Poul Ahlgren (s) X X Kristina Drotz (s) X Fred Andersson (v) X Johannes Kroon Kärkkäinen (mp) X X TJÄNSTGÖR VOTERING JA NEJ AVSTÅR

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämnden Innehållsförteckning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare Information Delgivningar/Meddelanden 80 BYGGLOVENHETEN 4. Dnr Tälje 3:99 Anmälan om olaga uppförd garagebyggnad (överensstämmer inte med bygglov , dnr 06/1456) 81 MILJÖ- HÄLSOSKYDDSENHETEN 5. Dnr Malstaby 4:20. Miljösanktionsavgift 6. Dnr Rö-Söderby 3:1. Förbud att bedriva jordsorteringsverksamhet på fastigheten Rö-Söderby 3: Dnr Valla 3:1. Föreläggande om städning av fastigheten Valla 3:1. 84 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 808, Norrtälje Estunavägen ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO BYGG- OCH MILJÖKONTORET

5 2 (2) ÖVRIGT 8. Dnr Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan. 85 EXTRA ÄRENDEN 9. Dnr Sundskär 1:30 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende fastigheten Sundskär 1:30, Lst bet Dnr Indexuppräkning av avgift för tillsyn och prövning 87

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (1) bmn 78 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 12 december kl. 08:30 på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (1) bmn 79 Allmän information - Ordförande Mats Hultin (M) tackar Berit Elisson (FP) för de år hon varit i Bygg- och miljönämnden då hon slutar till årsskiftet. - Livsmedel (enligt utbildningsplan för nämnden 2012). Marie Österman, chef livsmedelsenheten informerar. - Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. - Genomgång av delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om olägenhet på fastigheten Banvallen 2. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gisslingö 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap kap 3 b tredje miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 17 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för kaj på stenkista på fastigheten Gisslingö 1:4. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gisslingö 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 21 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Gisslingö 1:4. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anläggande av gemensam brygga på fastigheten Glyxnäs 3:9. - Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 miljöbalken om följande försiktighetsmått. - arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under tiden 1 april till 31 augusti. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken om vattenverksamhet, samt samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken, nedläggning av elkabel mellan fastigheterna Länna-Norrby 1:5 och 2:5, genom sundet Långvassen. - Det anmälda ledningsarbetet kan huvudsakligen genomföras enligt anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - grävningsarbeten i botten ska ske med försiktighetsmått och utföras så att det påverkade området blir så litet som möjligt. - arbetet får endast utföras under perioden 1 september till 30 april. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken, utfyllnad av en damm och omgrävning av diken på fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. - Länsstyrelsen förelägger, med stöd av 23 punkt 2b förordningen om vattenverksamheter, Norrtälje kommun att söka tillstånd till de planerade vatternverksamheterna hos Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Mora 2:45 (GA:11). - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 21 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för uppförande av staket på fastigheten Mora 2:45. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn , , Överklagande av positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av fastigheten Nänninge 1:5. - Länsstyrelsen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande i fråga om nekad strandskyddsdispens och förhandsbesked för enbostadshus och garage på fastigheten Rådmansö 1: Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2012 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Räknö 1:15. ( , ) - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn (tid nn ) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende omhändertagande och utsläpp av vatten från Salmunge avfallsanläggning på fastigheten Salmunge 1:8. - Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen upphäver prövotidsförordnandet i enlighet med miljöbalken, daterat 30 juni 2005 (dnr ). - Miljöprövningsdelegationen fastställer, enligt i beslutet angivna, slutliga villkor för omhändertagande och utsläpp av vatten från verksamheten som Norrtälje kommun bedriver på fastigheten. Villkor, se beslut Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken, utfyllnad av tomtmark på fastigheten Spillersboda 2:1. - Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamhet om följande försiktighetsmått: - arbetet med erosionsskyddet får endast utföras när vattenståndet är så lågt att vattnet inte berörs av arbetet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Stäket 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 3 september 2012 att medge strandskyddsdispens för friggebod (bastu) på fastigheten Stäket 1:4. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2012 har överklagats i rätt tid av Kjell Sandqvist. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten Velända 1:48. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Ansökan om fartbegränsning och förbud mot vattenskidåkning inom Sandviken, Stridsby/Västra Edsviks vattenområden. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 svävarförordningen Norra Stavsudda Handel AB tillstånd att använda lätt svävare årligen under tiden 1 december-30 april, dock längst till och med den 30 april 2017 för transporter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av företaget. (villkor, se beslut) Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Återkallande av tillstånd - Länsstyrelsen Skåne återkallar Lantmännen Maskin AB:s tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer meddelat den 15 december 2010 (dnr ). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Ansökan om bidrag för efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen ansöker om bidrag för efterbehandling av förorenade områden som framgår av bilaga 1. Det regionala programmet har inte uppdaterats, Aktuell prioriteringslista redovisas i bilaga 5 i ansökan. om bidrag enligt förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Dnr , Gottsta 1:349, beviljas enligt beslut Dnr , Gullunge 1:36, beviljas enligt beslut Dnr , Skebo 1:320, beviljas enligt beslut Dnr , Skebo 1:321, beviljas enligt beslut Nedgrävning av häst från Länsstyrelsen , beteckn Länsstyrelsen ger tillstånd till nedgrävning av häst inom fastigheten Billinge 1:3. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr P (aktbilaga 4) Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 2 oktober 2012, i ärende avseende fastigheten Noret 1:29, skifte 2. - Mark- och miljödomstolen överlämnar målet till regeringen för prövning. (Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 februari 2011 att lämna negativt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten). HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN (f.d Regeringsrätten) Dnr Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen , Mål nr , Överklagande av Kammarrättens beslut den 20 juni 2012 i mål nr och mål nr avseende bygglov inom fastigheten Alsvik 3: Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målen då överklagandena har återkallats. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om beslut AB Anläggningsåtgärd berörande Humlö ga:12, Humlö 1:51-1:66 samt fastighetsreglering. - Lantmäteriet har den 30 oktober beslutat angående omprövning av Humlö ga:1-2. Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Avstyckning från Vängsjöberg 7:15 samt fastighetsreglering berörande styckningslotterna. - Förrättningen har avslutats den 8 november 2012 utan sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr från Kommunfullmäktige Delårsrapport 2 per augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen. Dnr från Kommunfullmäktige Justering av mål och budget 2013 och plan inklusive ettårsbudget för tiohundranämnden. ÖVRIGT Dnr från Socialkontoret ,, dnr Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om tillfällig utökad serveringstid på restaurang Bröder På G. Dnr från Åklagarmyndigheten , ärende AM Företagsbot. Brott mot livsmedelslagen. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar / sbeslut slista /beslut fattade på delegation (diarium ByggR) under tiden slista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten (diarium Ecos) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 Tekis-ByggR slista Sidan 1 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM för nybyggnad av förråd NORRBYLE 5:66 HAVSSKOGEN ENBETSVÄGEN 4 Karl Björn Ahlberg Andebodavägen JÄRFÄLLA Beviljas BoM TRÄSTA 3: Ändring i bygglov för nybyggnad av gäststuga (ändrad placering) VIKSVÄGEN 33 Hillevi Elisabeth Sjöblom Sundsborgsvägen UPPLANDS VÄSBY Rune Juhani Sjöblom strandskyddsdispens Sundsborgsvägen UPPLANDS VÄSBY BoM RÄVSNÄS 3: Förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus och komplementbyggnad SOLVIKSVÄGEN 41 Jan Eric Vilén Primusgatan 94 Lgh STOCKHOLM Förhandsbesked BoM GÅSVIK 3: Beviljas Magnus Wik Ändring i bygglov för nybyggnad av industribyggnad (ändrad placering) Starrängsringen 2 Lgh STOCKHOLM BoM SJÄLBOTTNA 1: Utfärdat Gunilla Lidström Startbesked Mikael Bodinson Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i bastu/friggebod Hövdingavägen 7 A VALLENTUNA BoM DYVIK 3: Beviljas FISKEBYVÄGEN 52 Ragnar Strömberg Senad Glamocak för nybyggnad av gäststuga (befintlig gäststuga rivs) Gustaf Kjellbergs väg Uppsala Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

17 Tekis-ByggR slista Sidan 2 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM VETTERSHAGA 3: Beviljas VIRMORAVÄGEN 1 Per Örneholm Förhandsbesked Förhandsbesked för nybyggnad av Överboda 1736 industribyggnad NORRTÄLJE BoM BÄLTARTORP Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus (hus D3) ändras till flerbostadshus med 3 lgh BÄLTARTORPSGATAN 18A BROVO Förvaltning AB Faktorigatan Norrtälje Ansökan avvisas BoM FÅRTICKAN för fasadändring av enbostadshus (färg) PLANETVÄGEN 17 Annelie Sundqvist Planetvägen 17 Ansökan avvisas NORRTÄLJE BoM NIVSTA 3: Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA till Hotell/restaurang BoM Ändrad användning från uthus till fritidshus, tillbyggnad av fritidshus BoM nybyggnad av fritidshus samt omklassificering av befintligt fritidshus till komplementbyggnad OXHALSÖ 2:190 SMARA 2:60 SLAKTARNS VÄG 3 SINGÖ-BODA 2:15 SINGÖVÄGEN 374 Anne Ekström Järla sjöväg NACKA Blidö Turist & Fritid AB Oxhalsö BLIDÖ Monica Ekeroth St Paulsg Stockholm Åsa Pettersson Sunnerstavägen BROTTBY Avskrivning av ärende Startbesked Utfärdat Beviljas Beviljas Senad Glamocak Senad Glamocak Karin Thålin Höök Birgitta Öhrlund Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

18 Tekis-ByggR slista Sidan 3 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM för nybyggnad av förråd BoM för tillbyggnad av enbostadshus Vettershaga 3:9, del av HERRÄNG 1:337 UDDHAMNSVÄGEN 5G GRÄDDÖ 2:16 GRÄDDÖ SKOLVÄG 4 NABBO 1:31 ÖSTHAMRA 1:51 BJÖRNÖVÄGEN 31 Erik Karlsson skeppargatan Stockholm Herräng I Norrtälje Fastighets AB Brobyvägen SKEBOBRUK Gunnel Karlsson Gräddö Skolväg GRÄDDÖ Ingrid Anne-marie Stenhorn Odengatan 7 Lgh STOCKHOLM Anne-sofie Gidbo Björnövägen NORRTÄLJE Lars Gidbo Förhandsbesked Startbesked Startbesked Beviljas Utfärdat Utfärdat Beviljas Beviljas Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Björnövägen NORRTÄLJE BoM HALLSTA 2: Beviljas Rivningslov för enbostadshus med lokaler SKOLVÄGEN 3 Fastighetsbolaget Sanför H d l b l Box HALLSTAVIK Rivningslov Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

19 Tekis-ByggR slista Sidan 4 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM NYBODA Olaga uppförd mast MARKNADSVÄGEN 9 Avskrivning av ärende Johan Andersson BoM ÖSBYHOLM 2: Beviljas BODA STRANDVÄG 195 Ove Karlsson för nybyggnad av garage samt rivning av befintlig byggnad Norrgården Elgesta MÄRSTA BoM HÖGMARSÖ 2: Beviljas Bengt Lennart Johan Hjärpe för nybyggnad av gäststuga/förråd Pålsundsgatan 3 A Lgh STOCKHOLM BoM MANDELKREMLAN Utfärdat TITANVÄGEN 15 Markus Spångberg Startbesked Senad Glamocak Anmälan om installation eldstad/rökkanal i enbostadshus Titanvägen NORRTÄLJE BoM TÄLJE 4: Utfärdat VILHELM MOBERGS GATA 18 Rånäs 4H Startbesked Tord Jansson för ändrad användning Mathildahallen till träningshall samt installation hiss ( byggnad 99 B ) Campus Roslagen Nykvarn Rånäs BoM HÅTÖ 1: Förhandsbesked avstyckning av fritidshus BoM för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad GRÄDDÖ 1:45 HELMERS VÄG 10 Pia-Lena Moller Eketorpsvägen Djursholm Bo Hesselgren Sämjevägen Vällingby Avskrivning av ärende Beviljas Lena von Pfaler Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Tekis-ByggR slista Sidan 5 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM BYHOLMA 3: Beviljas Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad (ändrad placering) BoM Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus BoM Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus BoM Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gäststuga till salong för hårvård t o m BoM för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad BoM för nybyggnad enbostadshus och garage ÖVERLÖPE 7:8 HALLSTA 1:228 JOHANNAVÄGEN 22 RÄVSNÄS 1:52 KARLSROVÄGEN 9 NORRVEDA 1:91 FLUNDRANS VÄG 11 LÅGARÖ 26:14 NORRA NÅNÖ 4:14 ASKVÄGEN 7 Stig Ingvar Fröling Timmermansgatan 22 Lgh STOCKHOLM Berit Holmström Överlöpe NORRTÄLJE Marcus Brandt Johannavägen HALLSTAVIK Barbro Carlmark Näsbydalsvägen 14 Lgh TÄBY Anders Vennberg Flundrans Väg VÄTÖ Ulric Johansson Torsgatan Stockholm Nina Mattsson Tibeliusgatan 18 Lgh NORRTÄLJE Startbesked Startbesked Startbesked Startbesked Utfärdat Utfärdat Utfärdat Beviljas Utfärdat Beviljas Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Tord Jansson Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Tekis-ByggR slista Sidan 6 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar, container, lagertält, parkering för entreprenadmaskiner sökt t o m GRÄSKEN 1:51 Gräskö Arkipelagservice AB Lilla Gräskö Blidö Beviljas BoM VÅGEN Olaga uppförd byggnad SOMMARGATAN 8 Avskrivning av ärende BoM BACKBY 2: Förnyelse av bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad STORNOTSAND 34 Sven-olov Ericson Edsviksvägen DANDERYD Avskrivning av ärende Lena von Pfaler Karin Thålin Höök BoM SUNDA 1: Beviljas Raoul Cannerfelt Ändring i bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (justering av fönstermått, ändrad planlösning) Sankt Eriksgatan STOCKHOLM BoM TÄLJE 4: Beviljas REGEMENTSVÄGEN 5 NCC Construction AB Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av fyra arbetsbodar vid Regementsgatan. Sökt tom Vallgatan Solna BoM SINGÖ-SÖDERBY 4: Utfärdat ÖRSTEN 29 Lena Svensson Startbesked Karin Thålin Höök Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Spegelbacken 44 2tr TÄBY Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

22 Tekis-ByggR slista Sidan 7 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM OXHALSÖ 2: Utfärdat Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus BoM GRANÖVÄGEN 215 RIMBO-KARBY 7:4 Jon Anders Viktor Svanholm Koltrastvägen SOLLENTUNA Startbesked Beviljas LUGNET 5 Erik De Wit, ändring i bygglov gällande Lugnet 5 stall RIMBO BoM BLÅKLINTEN Olaga ändrad användning från bostad till förskola BoM för tillbyggnad av Fritidshus (uterum) BoM LOMMARVÄGEN 19 HÅKNÄS 2:52 SÖDRA STRANDVÄGEN 57 ENEBERG 3 för fasadändring samt ombyggnad och ändrad användning av kontorsdel av äldreboende till lokaler för Stadsarkivet LUNDMANSGATAN 6 Mia Staf Södra Strandvägen VÄTÖ Norrtälje Kommun Box 800/kassan/ NORRTÄLJE Avskrivning av ärende Slutbevis/Slutbesked Beviljas Utfärdat Birgitta Öhrlund Johan Andersson Tord Jansson BoM DYVIK 3: Godkänd ODONSTIGEN 12 Folke Jan Åke Karlsson Bygganmälan Senad Glamocak Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Parkhemsvägen HUDDINGE Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Tekis-ByggR slista Sidan 8 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GLÄMSTA 1: Utfärdat Judiska Församlingen I Stockholm Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson för tillbyggnad av aktivitetshus med länk till befintlig matsal Box STOCKHOLM BoM RIALA-ENEBY 1: TYSÄTTRAVÄGEN 2 Lantmäteriet Remissvar Senad Glamocak Godkännande av förrättning om avstyckning från Riala-Eneby 1:13, fastighetsbestämmning mot Riala-Eneby 1:12 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen Box Norrtälje BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 10 Stig Wilhelm Eklund Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Kungsgatan 67 Lgh ENKÖPING BoM OXHALSÖ 2: Utfärdat HÄSTVIKSVÄGEN 19 Stellan Marklund Startbesked Anna Keskitalo Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Bangatan 17 Lgh UMEÅ BoM RÄVSNÄS 2: Utfärdat KARLSROVÄGEN 15 Kristina Österberg Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus Karlsrovägen GRÄDDÖ BoM KLEMENSBODA 5: Beviljas BODA STRANDVÄG 56 Sylvia Irene Eriksson för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage/gästrum Aspvägen 11 A SOLLENTUNA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

24 Tekis-ByggR slista Sidan 9 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 4: Beviljas Nybyggnad Komplementbyggnad LOV Nybyggnad av fritidshus och uthus samt installation av eldstad BoM för uppsättning av fasadskylt BoM SINGÖ-TRANVIK 1:41 ORREN 3 för nybyggnad av flerbostadshus (48 lgh), caport, sophus och cykelställ BoM ROSLAGSGATAN 8 ÖSTHAMRA 1:54 Allan Mattias Rodhe Lagga Knivsta Ytterby Förvaltnings AB Norrvreta Grisslehamn Rostrum Systems Development AB Kyrkogatan NORRTÄLJE Bovieran AB Flygfältsgatan 24 B Torslanda Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas TILLFÄLLEGATAN 9 JM AB Tidbegränsat bygglov för uppsättning Box 1334 av skylt sökt t o m Uppsala BoM GLYXNÄS 3: och strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu samt installation av eldstad TÄLJE 4:73 Lars Bo Jonsson Oa-vägen EKERÖ Avskrivning av ärende Senad Glamocak Senad Glamocak Sara Helmersson Lena von Pfaler Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

25 Tekis-ByggR slista Sidan 10 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM KRÖGAREN Beviljas KÖPMANNAGATAN 1A Centrum Fastigheter Badhuset AB för ändrad användning av lägenhetshotell (plan 3 & 4) till äldreboende (19 lgh) Kyrkogatan NORRTÄLJE BoM BLIDÖ 1: Beviljas strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och bastu, installation av eldstad i bastu Johan Andersson Piltunet LIDINGÖ strandskyddsdispens Sara Helmersson BoM RÅDMANBY 22: Beviljas KNUVENVÄGEN 13 Lars Ove Lundkvist för tillbyggnad av fritidshus Schinkler Annalisa Forssbergers Väg ÖREBRO BoM SKEPPSMYRA 11: Utfärdat SKATENVÄGEN 42 Jan-Olof Johansson Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Hamnvägen 11 B Södertälje BoM HÄVERÖ-YTTERBY 1: Utfärdat GRIBBYVÄGEN 82 Freddie Winskog Startbesked Tord Jansson för ändrad användning av uthus till fritidshus Kärrtorpsvägen JOHANNESHOV BoM BLIDÖ 1: Beviljas BLIDÖ SÖDERSKOGS VÄG 41 Leif Jergefelt Senad Glamocak för tillbyggnad av källare Söndagsvägen 34 Lgh FARSTA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

26 Tekis-ByggR slista Sidan 11 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM ORTALA 4: Utfärdat Anna Armandsson Startbesked Tord Jansson för nybyggnad av fritidshus och förråd samt installation av eldstad Sickla Strand 37 Lgh NACKA LOV GRÄDDÖ 3: Utfärdat ROSHÖJDEN 8 Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Nybyggnad av fritidshus och garage (f.d. del av Gräddö 3:97) BoM NORRÖRA 2: Utfärdat Anders Ivarsson Startbesked Anna Keskitalo Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Knutbyvägen 25 Lgh NORRTÄLJE BoM ÄLMSTA 3: Utfärdat VIDEVÄGEN 2 Stefan Andersson Startbesked Karin Thålin Höök Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i inglasat uterum Videvägen VÄDDÖ BoM MALMBERGA 2: Utfärdat MALMBERGAVÄGEN 35 Björn Arkemo Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i friggebod/bastu Fågelsången 5 Lgh SUNDBYBERG BoM GÄRDSNÄS 2: Beviljas PELIKANVÄGEN 6 Marek Kiesler för tillbyggnad av gäststuga Återbyvägen 92 5tr Täby BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Nils Anders Öhman Startbesked Birgitta Öhrlund Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA till enbostadshus Gräddö By GRÄDDÖ Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

27 Tekis-ByggR slista Sidan 12 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus GRÄDDÖ 3:65 NORRBACKSVÄGEN 3 Nils Anders Öhman Gräddö By GRÄDDÖ Björn Halfdan Nagelgaard Hjalmevegen 28 N-3580 Geilo Norge Startbesked Startbesked Utfärdat Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund BoM SKEBO 1: Utfärdat KOLARTORPSVÄGEN 8 Anders Bärlund Startbesked Mikael Bodinson Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus Kolartorpsvägen SKEBOBRUK BoM BLIDÖ 1: Beviljas Gert Juliusson för tillbyggnad av fritidshus Observatoriegatan 17 Lgh STOCKHOLM BoM GRÄDDÖ 4: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 2 Gunnel Wall Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus Skepparvägen GRÄDDÖ BoM GRÄDDÖ 4: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 16 Ann-charlotte Möller Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus Yrkesvägen HUDDINGE Peter Eklund Vigelsjövägen 23 A Lgh NORRTÄLJE Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

28 Tekis-ByggR slista Sidan 13 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA i fritidshus BoM Anmälan för VA-anslutning i fritidshus NORRBACKSVÄGEN 17 GRÄDDÖ 3:58 NORRBACKSVÄGEN 15 GRÄDDÖ 3:61 SVALUDDSVÄGEN 17 Karl Arne Eklund Vikingagatan 11 Lgh STOCKHOLM Björn Erik Eklund Teknologgatan STOCKHOLM Eva Nilbrink Fafnerstigen 5 A Startbesked Startbesked Startbesked Utfärdat Utfärdat DJURSHOLM BoM GRÄDDÖ 3: Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus Sonja Elisabet Gunnarsson Timotejgatan 5 Lgh NORRTÄLJE Förhandsbesked Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Sara Helmersson BoM GRÄDDÖ 9: Utfärdat ÖSTRA BYVÄGEN 55 Per Hansson Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus Eskadervägen 42 Lgh TÄBY BoM EDEBY 16: Beviljas NORRA HAVSÄNGEN 34 Martin Lindblom för tillbyggnad av fritidshus Skarpgränd TÄBY BoM Singö-Söderby 1:12, del av Beviljas Torvald Segerqvist Förhandsbesked Sara Helmersson Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Spånga Kyrkväg Spånga Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

29 Tekis-ByggR slista Sidan 14 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 9: Utfärdat FAGERVIKSSTIGEN 15 Per Hansson Startbesked Anmälan om anslutning till kommunalt Eskadervägen 42 Lgh 1201 VA i fritidshus TÄBY BoM SKEBO 1: STENSÄTERSVÄGEN 19 Stephan Dahlin för nybyggnad av bastu samt Hjortronvägen 99 installation eldstad KUNGSÄNGEN BoM SÖDRA NÅNÖ 3: Anmälan för installation av Eldstad/Rökkanal i enbostadshus BoM FJÄLLSTIGEN 30 Ronnie Ludvigsson Fjällstigen NORRTÄLJE Bygganmälan Beviljas Marklov för trädfällning TRANVIKS BYVÄG 35 Ytterby Förvaltnings AB 1751 Norrvreta Marklov GRISSLEHAMN BoM FINNGARNE 2: Godkännande av förrättning om fastighetsreglering berörande Finngarne 2:11 och Norra Nånö 4:7 BoM Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage, sjöstuga, förråd samt installation av eldstad (ändrad hustyp av enbostadshuset och ny placering av garage samt omklassificering av befintligt bostadshus till komplementbyggnad) SINGÖ-TRANVIK 1:10 UDDEBOÖVÄGEN 58 FRÖTUNA-VÄSBY 3:6 BODA STRANDVÄG 311 Roger Gustafsson Lostigen 6 Lgh SOLNA Remissvar Beviljas Birgitta Öhrlund Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

30 Tekis-ByggR slista Sidan 15 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM RIALA-SÄTTRA 1: Utfärdat Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i ekonomibyggnad (verkstad) BoM Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel samt uppsättning av kabelskåp LOV Nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad samt rivning av bef. fritidshus och uppförande av garage/förråd BJÖRNDALSVÄGEN 12 SKEPPSMYRA 4:17 SPERSBODA 1:60 Arne Gunnar Ek Björndalsvägen BERGSHAMRA Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Services Nordic AB Uppsala Startbesked Strandskyddsdispens Slutbevis/Slutbesked Beviljas Utfärdat Mikael Bodinson Sara Helmersson Tord Jansson BoM BLIDÖ 1: Beviljas för tillbyggnad av flerfamiljshus LILLKLUBBSVÄGEN 3 Erik Tuominen Byggfirma K ditb l Bruket BLIDÖ BoM TÄLJE 2: Beviljas NCC Construction AB Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad sökt tom Vallgatan Solna BoM MÖRTSUNDA 1: Beviljas MÖRTSUNDA BYVÄG 23 Lars Georg Andersson Förhandsbesked Sara Helmersson Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus Mörtsunda Byväg BERGSHAMRA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

31 Tekis-ByggR slista Sidan 16 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga BoM FURUSUND 2:272 FAGERÖN 2 YXLÖ 2:139 för nybyggnad av fritidshus och förråd/gäststuga samt installation av eldstad. Befintligt fritidshus och komplementbyggnad rivs. GRABBHOLMSVÄGEN 23 Annica Nilsson Nybrogatan SÖDERKÖPING Sean Cory Surbrunnsgatan 54 B STOCKHOLM strandskyddsdispens Beviljas Beviljas Sara Helmersson BoM TÄLJE 4: Beviljas VILHELM MOBERGS GATA 10 Buffin Real Estate Sweden AB för nybyggnad av affärsbyggnad (Biltema), nybyggnad av pylonskylt samt parkering (214 p + 2 hkp) Garnisionsgatan Helsingborg BoM HÅRNACKA 2: Beviljas för nybyggnad av enbostadshus Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY BoM ÖSTKUSTEN för tillbyggnad av enbostadshus BoM för nybyggnad av enbostadshus SJÖGATAN 9 HÅRNACKA 2:11 Ingemar Burell Sjögatan NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Avskrivning av ärende Beviljas Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

32 Tekis-ByggR slista Sidan 17 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM BJÖRNÖ 1: Beviljas för nybyggnad av gästrum/förråd BoM för nybyggnad av enbostadshus BoM för fasadändring av Kiosk ( ny dörr + altan ) BoM för nybyggnad av enbostadshus MÖRJARVÄGEN 41 HÅRNACKA 2:14 VALLEN 2 KLÖVERGATAN 2 HÅRNACKA 2:12 Carin Lundqvist Lgh 1001 Lennart Torstenssons Väg NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Grinden Service Center AB Klövergatan NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Beviljas Beviljas Beviljas Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

33 slista Bygg- och miljökontoret, Norrtälje kommun DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: BJÖRKÖGÅRDEN, PL 5340, VÄSTRA EDSVIK 1: sbeslut Emil Wiberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: RÄNKA 1:21,, RÄNKA 1:21 Fasth: RÄNKA 1: sbeslut Fredrik Axelsson Anmälan/ansökan livsmedelsanläggning Objekt: GRANNKÖKET CATERING, LOHÄRADS SÖDERBY 15, LOHÄRADS-SÖDER Fasth: LOHÄRADS-SÖDERBY 1: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: LYCKHEM VANDRARHEM, SKEPPSMYRA, SKEPPSMYRA 13:1 Fasth : SKEPPSMYRA 13:1, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: RUDEBACKENS SOMMARKOLLO, RUDEBACKEN 7550, ORTALA 32:3 Fasth : ORTALA 32:3, 0188 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 1 av 30

34 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: AUTOSERVICE I HALLSTAVIK AB (SHELL), SHELL SÄTTRA, EDEBO-SÄT Fasth : EDEBO-SÄTTRA 3:8, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: FAMILJEDAGHEMMET FRÖHUSET,, LÄNNA-HAMMARBY 3:9 Fasth : LÄNNA-HAMMARBY 3:9, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: SÖDERARM, SÖDERARMS FYR, TJOCKÖ 2:29 Fasth : TJOCKÖ 2:29, sbeslut Malin Olofsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: FRÖTUNA-VÄSBY 2:26,, FRÖTUNA-VÄSBY 2:26 Fasth: FRÖTUNA-VÄSBY 2: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: ÅKERÖGÅRDEN, PL 9300, ÅKERÖ 1:13 Fasth : ÅKERÖ 1:13, 0188 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 2 av 30

35 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Klara Gustafsson Anmälan om installation av värmepump Objekt: BROMSAREN 4,, BROMSAREN 4 Fasth: BROMSAREN sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: STIFTELSEN BARNENS DAG,, LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: LINDBÄCKEN (STARRBÄCKEN/LINDÄNGEN), Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: STRAND, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: SOLGÅRDEN, BARNENS Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANÖ GÅRD, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANLIDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: BJÖRKBACKEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:4 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:4 Objekt: ÖSTERGÅRDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 4:1 Fasth: LINGSLÄTÖ 4:1 Objekt: VRETARNA, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: WASSBERGS MINNE, BARNENS Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: STUGORNA, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:3 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:3 Objekt: STRANDHEM, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: SOLVIK, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANVIK, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:5 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:5 Objekt: GRANBO, BARNENS Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: CERWINSKA, BARNENS Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: ASSÖGÅRDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 2:1 Fasth: LINGSLÄTÖ 2:1 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 3 av 30

36 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: RÖRVIK 4:80, HAVSÖRNSSTIGEN 34, RÖRVIK 4:80 Fasth: RÖRVIK 4: sbeslut Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: GLYXNÄS 3:56,, GLYXNÄS 3:56 Fasth: GLYXNÄS 3: sbeslut Malin Olofsson Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: VETTERSHAGA 3:23, LÄNNAVIKSVÄGEN 24, VETTERSHAGA 3:23 Fasth: VETTERSHAGA 3: sbeslut Sandra Keskisarja Dricksvattenanläggning Objekt: SINGÖ CAMPING DRICKSVATTENANLÄGGNING, SINGÖVÄGEN 158, SIN sbeslut Johanna Lindgren Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: NORRVEDA 1:91, NORRTULLSGATAN 32 4TR, NORRVEDA 1:91 Fasth: NORRVEDA 1:91 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 4 av 30

37 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Malin Olofsson Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: OXHALSÖ 2:512,, OXHALSÖ 2: sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om lokaler för barnomsorg eller skola Objekt: VILDNISSARNAS FÖRSKOLA SOLBACKA, VÄTÖVÄGEN SOLBACKA STR Fasth: EMMAUS sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: MUSKO RÖKERI, PL 3723, HUSINGE 2:15 Fasth : HUSINGE 2:15, sbeslut Lena von Pfaler Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: GROVSTA 7:24,, GROVSTA 7:24 Fasth: GROVSTA 7: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: ARHOLMA 2:65, SLÅTTSUNDSVÄGEN 21, ARHOLMA 2:65 Fasth: ARHOLMA 2:65 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 5 av 30

38 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Johanna Lindgren Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: SVARTLÖGA 3:170,, SVARTLÖGA 3:170 Fasth: SVARTLÖGA 3: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: BRITTIS B&B, SIDFJÄRDSVÄGEN 1, RANGARNÖ 1:31 Fasth : RANGARNÖ 1:31, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: MALITA,, RIMBO-KARBY 1: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: CARAFF-SKEPPSUDDEN, SKEPPSUDDEN HÖGMARSÖ, HÖGMARSÖ 1: sbeslut Emil Wiberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: BRO-VÄSBY 1:8, VÄSBYVÄGEN 53, BRO-VÄSBY 1:8 Fasth: BRO-VÄSBY 1:8 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 6 av 30

39 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Fredrik Axelsson om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: CAFÉ HÖRNAN I NORRTÄLJE, HANTVERKAREGATAN 5, CASSEOPEA sbeslut Nina Engevi Tillsyn av C-objekt Objekt: GH PLAST AB, PL 527, GRISSLEHAMN 18: sbeslut Nina Engevi Tillsyn av U-objekt Objekt: SELINS LOTTA, ARRENDATORBOSTADEN 7952, ORTALA 36:3 Fasth: ORTALA 36: sbeslut Nina Engevi Tillsyn av C-objekt Objekt: APJ PREFIL AB, Rö företagsby, RÖ-MÄLBY 1: sbeslut Elisabeth Ljung Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: SINGÖ-TRANVIK 3:41,, SINGÖ-TRANVIK 3:41 Fasth: SINGÖ-TRANVIK 3:41 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 7 av 30

40 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Nina Engevi Olägenhetsanmälan Objekt: NÄRTUNA-SÖDERBY 5:4, NÄRTUNA 2882, NÄRTUNA-SÖDERBY 5:4 Fasth: NÄRTUNA-SÖDERBY 5: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: SUNDA 1:51, LILLÖVÄGEN 20, SUNDA 1:51 Fasth: SUNDA 1: sbeslut Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: RANGARNÖ 3:8,, RANGARNÖ 3:8 Fasth: RANGARNÖ 3: sbeslut Elisabeth Ljung Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: SINGÖ-TRANVIK 3:41,, SINGÖ-TRANVIK 3:41 Fasth: SINGÖ-TRANVIK 3: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: SMARA 1:106,, SMARA 1:106 Fasth: SMARA 1:106 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 8 av 30

41 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Klara Gustafsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: SÖDERBYKARLS-NYBY 1:36, FLOTTSKÄRSVÄGEN 100, SÖDERBYKARLS Fasth: SÖDERBYKARLS-NYBY 1: sbeslut Johanna Lindgren Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: MARKDAL 1:36 (FD DEL AV1:2),, MARKDAL 1:36 Fasth: MARKDAL 1: sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: TULKA 4:8,, TULKA 4:8 Fasth: TULKA 4: sbeslut Tommy Tjärnberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: GRANSÄTER 5, SYRÉNGATAN 10, GRANSÄTER 5 Fasth: GRANSÄTER sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om lokaler för barnomsorg eller skola Objekt: FÖRSKOLAN VIGELSJÖ GÅRD, LOMMARVÄGEN 50, TÄLJE 2:193 Fasth: TÄLJE 2:193 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 9 av 30

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00, 13.00 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist 1(33) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdag 6 maj 2014, kl 08.30 12.30 ande Ethel Björkman (S), Ordförande Närvarande ersättare Tore Alm (S), ersättare för Maj-Lis Nilsson (S) Tom Johansson (S) Lennart

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-11-21 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.20 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 138 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp, kl.18:30-20:20 Beslutande Sandberg, Ronny (s), ordförande 89-104 Malm, Arne (c) 89-104 Bresman, Lennart (m) 89-104 Vernersson-Persson, Christina (s) 89-104 Cronbring,

Läs mer

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring Postlista 1 av 26 Östhammars kommun 2015-05-13 Agneta Andersson Urval: - datum: '2015-04-15...'; kategorikod: 'DELB' kategori BMN-2015-963 Patrik Karlström datum 2015-04-15 ÖSTHAMMAR 5:130 SBN-2014-3099

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C)

Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) 2014-10-22 Sida 1 (43) Plats och tid KS-salen 13:15-16:50 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande, 164-179, 181-187 Jan Andersson, (S) Ordförande, 180 Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer