ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , Kl 11:00 Underskrift Sekreterare... Paragraf 86 Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum , 86 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Marie Österman, enhetschef Livsmedel 79 Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , Kl 08:30 Underskrift Sekreterare... Paragraferna 78-85, 87 Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

3 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: _09:45-10:45 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X X Annette Tagesson (m) X X Klas Zettergren (m) X Eva Olander (c) vice ordf X Berit Elisson (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X X Kai Larsson (mp) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Svante Norström (m) X X Bo Hanson (m) X X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X X Emil Persson (s) X Poul Ahlgren (s) X X Kristina Drotz (s) X Fred Andersson (v) X Johannes Kroon Kärkkäinen (mp) X X TJÄNSTGÖR VOTERING JA NEJ AVSTÅR

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämnden Innehållsförteckning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare Information Delgivningar/Meddelanden 80 BYGGLOVENHETEN 4. Dnr Tälje 3:99 Anmälan om olaga uppförd garagebyggnad (överensstämmer inte med bygglov , dnr 06/1456) 81 MILJÖ- HÄLSOSKYDDSENHETEN 5. Dnr Malstaby 4:20. Miljösanktionsavgift 6. Dnr Rö-Söderby 3:1. Förbud att bedriva jordsorteringsverksamhet på fastigheten Rö-Söderby 3: Dnr Valla 3:1. Föreläggande om städning av fastigheten Valla 3:1. 84 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 808, Norrtälje Estunavägen ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO BYGG- OCH MILJÖKONTORET

5 2 (2) ÖVRIGT 8. Dnr Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan. 85 EXTRA ÄRENDEN 9. Dnr Sundskär 1:30 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende fastigheten Sundskär 1:30, Lst bet Dnr Indexuppräkning av avgift för tillsyn och prövning 87

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (1) bmn 78 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 12 december kl. 08:30 på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (1) bmn 79 Allmän information - Ordförande Mats Hultin (M) tackar Berit Elisson (FP) för de år hon varit i Bygg- och miljönämnden då hon slutar till årsskiftet. - Livsmedel (enligt utbildningsplan för nämnden 2012). Marie Österman, chef livsmedelsenheten informerar. - Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. - Genomgång av delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om olägenhet på fastigheten Banvallen 2. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gisslingö 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap kap 3 b tredje miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 17 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för kaj på stenkista på fastigheten Gisslingö 1:4. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gisslingö 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 21 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Gisslingö 1:4. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anläggande av gemensam brygga på fastigheten Glyxnäs 3:9. - Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 miljöbalken om följande försiktighetsmått. - arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under tiden 1 april till 31 augusti. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken om vattenverksamhet, samt samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken, nedläggning av elkabel mellan fastigheterna Länna-Norrby 1:5 och 2:5, genom sundet Långvassen. - Det anmälda ledningsarbetet kan huvudsakligen genomföras enligt anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - grävningsarbeten i botten ska ske med försiktighetsmått och utföras så att det påverkade området blir så litet som möjligt. - arbetet får endast utföras under perioden 1 september till 30 april. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken, utfyllnad av en damm och omgrävning av diken på fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. - Länsstyrelsen förelägger, med stöd av 23 punkt 2b förordningen om vattenverksamheter, Norrtälje kommun att söka tillstånd till de planerade vatternverksamheterna hos Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Mora 2:45 (GA:11). - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 21 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för uppförande av staket på fastigheten Mora 2:45. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn , , Överklagande av positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av fastigheten Nänninge 1:5. - Länsstyrelsen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande i fråga om nekad strandskyddsdispens och förhandsbesked för enbostadshus och garage på fastigheten Rådmansö 1: Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2012 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Räknö 1:15. ( , ) - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn (tid nn ) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende omhändertagande och utsläpp av vatten från Salmunge avfallsanläggning på fastigheten Salmunge 1:8. - Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen upphäver prövotidsförordnandet i enlighet med miljöbalken, daterat 30 juni 2005 (dnr ). - Miljöprövningsdelegationen fastställer, enligt i beslutet angivna, slutliga villkor för omhändertagande och utsläpp av vatten från verksamheten som Norrtälje kommun bedriver på fastigheten. Villkor, se beslut Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken, utfyllnad av tomtmark på fastigheten Spillersboda 2:1. - Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamhet om följande försiktighetsmått: - arbetet med erosionsskyddet får endast utföras när vattenståndet är så lågt att vattnet inte berörs av arbetet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Stäket 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 3 september 2012 att medge strandskyddsdispens för friggebod (bastu) på fastigheten Stäket 1:4. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2012 har överklagats i rätt tid av Kjell Sandqvist. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten Velända 1:48. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Ansökan om fartbegränsning och förbud mot vattenskidåkning inom Sandviken, Stridsby/Västra Edsviks vattenområden. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 svävarförordningen Norra Stavsudda Handel AB tillstånd att använda lätt svävare årligen under tiden 1 december-30 april, dock längst till och med den 30 april 2017 för transporter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av företaget. (villkor, se beslut) Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Återkallande av tillstånd - Länsstyrelsen Skåne återkallar Lantmännen Maskin AB:s tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer meddelat den 15 december 2010 (dnr ). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Ansökan om bidrag för efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen ansöker om bidrag för efterbehandling av förorenade områden som framgår av bilaga 1. Det regionala programmet har inte uppdaterats, Aktuell prioriteringslista redovisas i bilaga 5 i ansökan. om bidrag enligt förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Dnr , Gottsta 1:349, beviljas enligt beslut Dnr , Gullunge 1:36, beviljas enligt beslut Dnr , Skebo 1:320, beviljas enligt beslut Dnr , Skebo 1:321, beviljas enligt beslut Nedgrävning av häst från Länsstyrelsen , beteckn Länsstyrelsen ger tillstånd till nedgrävning av häst inom fastigheten Billinge 1:3. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr P (aktbilaga 4) Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 2 oktober 2012, i ärende avseende fastigheten Noret 1:29, skifte 2. - Mark- och miljödomstolen överlämnar målet till regeringen för prövning. (Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 februari 2011 att lämna negativt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten). HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN (f.d Regeringsrätten) Dnr Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen , Mål nr , Överklagande av Kammarrättens beslut den 20 juni 2012 i mål nr och mål nr avseende bygglov inom fastigheten Alsvik 3: Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målen då överklagandena har återkallats. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om beslut AB Anläggningsåtgärd berörande Humlö ga:12, Humlö 1:51-1:66 samt fastighetsreglering. - Lantmäteriet har den 30 oktober beslutat angående omprövning av Humlö ga:1-2. Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Avstyckning från Vängsjöberg 7:15 samt fastighetsreglering berörande styckningslotterna. - Förrättningen har avslutats den 8 november 2012 utan sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr från Kommunfullmäktige Delårsrapport 2 per augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen. Dnr från Kommunfullmäktige Justering av mål och budget 2013 och plan inklusive ettårsbudget för tiohundranämnden. ÖVRIGT Dnr från Socialkontoret ,, dnr Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om tillfällig utökad serveringstid på restaurang Bröder På G. Dnr från Åklagarmyndigheten , ärende AM Företagsbot. Brott mot livsmedelslagen. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar / sbeslut slista /beslut fattade på delegation (diarium ByggR) under tiden slista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten (diarium Ecos) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 Tekis-ByggR slista Sidan 1 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM för nybyggnad av förråd NORRBYLE 5:66 HAVSSKOGEN ENBETSVÄGEN 4 Karl Björn Ahlberg Andebodavägen JÄRFÄLLA Beviljas BoM TRÄSTA 3: Ändring i bygglov för nybyggnad av gäststuga (ändrad placering) VIKSVÄGEN 33 Hillevi Elisabeth Sjöblom Sundsborgsvägen UPPLANDS VÄSBY Rune Juhani Sjöblom strandskyddsdispens Sundsborgsvägen UPPLANDS VÄSBY BoM RÄVSNÄS 3: Förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus och komplementbyggnad SOLVIKSVÄGEN 41 Jan Eric Vilén Primusgatan 94 Lgh STOCKHOLM Förhandsbesked BoM GÅSVIK 3: Beviljas Magnus Wik Ändring i bygglov för nybyggnad av industribyggnad (ändrad placering) Starrängsringen 2 Lgh STOCKHOLM BoM SJÄLBOTTNA 1: Utfärdat Gunilla Lidström Startbesked Mikael Bodinson Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i bastu/friggebod Hövdingavägen 7 A VALLENTUNA BoM DYVIK 3: Beviljas FISKEBYVÄGEN 52 Ragnar Strömberg Senad Glamocak för nybyggnad av gäststuga (befintlig gäststuga rivs) Gustaf Kjellbergs väg Uppsala Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

17 Tekis-ByggR slista Sidan 2 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM VETTERSHAGA 3: Beviljas VIRMORAVÄGEN 1 Per Örneholm Förhandsbesked Förhandsbesked för nybyggnad av Överboda 1736 industribyggnad NORRTÄLJE BoM BÄLTARTORP Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus (hus D3) ändras till flerbostadshus med 3 lgh BÄLTARTORPSGATAN 18A BROVO Förvaltning AB Faktorigatan Norrtälje Ansökan avvisas BoM FÅRTICKAN för fasadändring av enbostadshus (färg) PLANETVÄGEN 17 Annelie Sundqvist Planetvägen 17 Ansökan avvisas NORRTÄLJE BoM NIVSTA 3: Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA till Hotell/restaurang BoM Ändrad användning från uthus till fritidshus, tillbyggnad av fritidshus BoM nybyggnad av fritidshus samt omklassificering av befintligt fritidshus till komplementbyggnad OXHALSÖ 2:190 SMARA 2:60 SLAKTARNS VÄG 3 SINGÖ-BODA 2:15 SINGÖVÄGEN 374 Anne Ekström Järla sjöväg NACKA Blidö Turist & Fritid AB Oxhalsö BLIDÖ Monica Ekeroth St Paulsg Stockholm Åsa Pettersson Sunnerstavägen BROTTBY Avskrivning av ärende Startbesked Utfärdat Beviljas Beviljas Senad Glamocak Senad Glamocak Karin Thålin Höök Birgitta Öhrlund Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

18 Tekis-ByggR slista Sidan 3 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM för nybyggnad av förråd BoM för tillbyggnad av enbostadshus Vettershaga 3:9, del av HERRÄNG 1:337 UDDHAMNSVÄGEN 5G GRÄDDÖ 2:16 GRÄDDÖ SKOLVÄG 4 NABBO 1:31 ÖSTHAMRA 1:51 BJÖRNÖVÄGEN 31 Erik Karlsson skeppargatan Stockholm Herräng I Norrtälje Fastighets AB Brobyvägen SKEBOBRUK Gunnel Karlsson Gräddö Skolväg GRÄDDÖ Ingrid Anne-marie Stenhorn Odengatan 7 Lgh STOCKHOLM Anne-sofie Gidbo Björnövägen NORRTÄLJE Lars Gidbo Förhandsbesked Startbesked Startbesked Beviljas Utfärdat Utfärdat Beviljas Beviljas Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Björnövägen NORRTÄLJE BoM HALLSTA 2: Beviljas Rivningslov för enbostadshus med lokaler SKOLVÄGEN 3 Fastighetsbolaget Sanför H d l b l Box HALLSTAVIK Rivningslov Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

19 Tekis-ByggR slista Sidan 4 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM NYBODA Olaga uppförd mast MARKNADSVÄGEN 9 Avskrivning av ärende Johan Andersson BoM ÖSBYHOLM 2: Beviljas BODA STRANDVÄG 195 Ove Karlsson för nybyggnad av garage samt rivning av befintlig byggnad Norrgården Elgesta MÄRSTA BoM HÖGMARSÖ 2: Beviljas Bengt Lennart Johan Hjärpe för nybyggnad av gäststuga/förråd Pålsundsgatan 3 A Lgh STOCKHOLM BoM MANDELKREMLAN Utfärdat TITANVÄGEN 15 Markus Spångberg Startbesked Senad Glamocak Anmälan om installation eldstad/rökkanal i enbostadshus Titanvägen NORRTÄLJE BoM TÄLJE 4: Utfärdat VILHELM MOBERGS GATA 18 Rånäs 4H Startbesked Tord Jansson för ändrad användning Mathildahallen till träningshall samt installation hiss ( byggnad 99 B ) Campus Roslagen Nykvarn Rånäs BoM HÅTÖ 1: Förhandsbesked avstyckning av fritidshus BoM för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad GRÄDDÖ 1:45 HELMERS VÄG 10 Pia-Lena Moller Eketorpsvägen Djursholm Bo Hesselgren Sämjevägen Vällingby Avskrivning av ärende Beviljas Lena von Pfaler Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Tekis-ByggR slista Sidan 5 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM BYHOLMA 3: Beviljas Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad (ändrad placering) BoM Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus BoM Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus BoM Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gäststuga till salong för hårvård t o m BoM för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad BoM för nybyggnad enbostadshus och garage ÖVERLÖPE 7:8 HALLSTA 1:228 JOHANNAVÄGEN 22 RÄVSNÄS 1:52 KARLSROVÄGEN 9 NORRVEDA 1:91 FLUNDRANS VÄG 11 LÅGARÖ 26:14 NORRA NÅNÖ 4:14 ASKVÄGEN 7 Stig Ingvar Fröling Timmermansgatan 22 Lgh STOCKHOLM Berit Holmström Överlöpe NORRTÄLJE Marcus Brandt Johannavägen HALLSTAVIK Barbro Carlmark Näsbydalsvägen 14 Lgh TÄBY Anders Vennberg Flundrans Väg VÄTÖ Ulric Johansson Torsgatan Stockholm Nina Mattsson Tibeliusgatan 18 Lgh NORRTÄLJE Startbesked Startbesked Startbesked Startbesked Utfärdat Utfärdat Utfärdat Beviljas Utfärdat Beviljas Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Tord Jansson Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Tekis-ByggR slista Sidan 6 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar, container, lagertält, parkering för entreprenadmaskiner sökt t o m GRÄSKEN 1:51 Gräskö Arkipelagservice AB Lilla Gräskö Blidö Beviljas BoM VÅGEN Olaga uppförd byggnad SOMMARGATAN 8 Avskrivning av ärende BoM BACKBY 2: Förnyelse av bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad STORNOTSAND 34 Sven-olov Ericson Edsviksvägen DANDERYD Avskrivning av ärende Lena von Pfaler Karin Thålin Höök BoM SUNDA 1: Beviljas Raoul Cannerfelt Ändring i bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (justering av fönstermått, ändrad planlösning) Sankt Eriksgatan STOCKHOLM BoM TÄLJE 4: Beviljas REGEMENTSVÄGEN 5 NCC Construction AB Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av fyra arbetsbodar vid Regementsgatan. Sökt tom Vallgatan Solna BoM SINGÖ-SÖDERBY 4: Utfärdat ÖRSTEN 29 Lena Svensson Startbesked Karin Thålin Höök Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Spegelbacken 44 2tr TÄBY Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

22 Tekis-ByggR slista Sidan 7 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM OXHALSÖ 2: Utfärdat Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus BoM GRANÖVÄGEN 215 RIMBO-KARBY 7:4 Jon Anders Viktor Svanholm Koltrastvägen SOLLENTUNA Startbesked Beviljas LUGNET 5 Erik De Wit, ändring i bygglov gällande Lugnet 5 stall RIMBO BoM BLÅKLINTEN Olaga ändrad användning från bostad till förskola BoM för tillbyggnad av Fritidshus (uterum) BoM LOMMARVÄGEN 19 HÅKNÄS 2:52 SÖDRA STRANDVÄGEN 57 ENEBERG 3 för fasadändring samt ombyggnad och ändrad användning av kontorsdel av äldreboende till lokaler för Stadsarkivet LUNDMANSGATAN 6 Mia Staf Södra Strandvägen VÄTÖ Norrtälje Kommun Box 800/kassan/ NORRTÄLJE Avskrivning av ärende Slutbevis/Slutbesked Beviljas Utfärdat Birgitta Öhrlund Johan Andersson Tord Jansson BoM DYVIK 3: Godkänd ODONSTIGEN 12 Folke Jan Åke Karlsson Bygganmälan Senad Glamocak Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Parkhemsvägen HUDDINGE Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Tekis-ByggR slista Sidan 8 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GLÄMSTA 1: Utfärdat Judiska Församlingen I Stockholm Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson för tillbyggnad av aktivitetshus med länk till befintlig matsal Box STOCKHOLM BoM RIALA-ENEBY 1: TYSÄTTRAVÄGEN 2 Lantmäteriet Remissvar Senad Glamocak Godkännande av förrättning om avstyckning från Riala-Eneby 1:13, fastighetsbestämmning mot Riala-Eneby 1:12 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen Box Norrtälje BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 10 Stig Wilhelm Eklund Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Kungsgatan 67 Lgh ENKÖPING BoM OXHALSÖ 2: Utfärdat HÄSTVIKSVÄGEN 19 Stellan Marklund Startbesked Anna Keskitalo Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Bangatan 17 Lgh UMEÅ BoM RÄVSNÄS 2: Utfärdat KARLSROVÄGEN 15 Kristina Österberg Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus Karlsrovägen GRÄDDÖ BoM KLEMENSBODA 5: Beviljas BODA STRANDVÄG 56 Sylvia Irene Eriksson för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage/gästrum Aspvägen 11 A SOLLENTUNA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

24 Tekis-ByggR slista Sidan 9 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 4: Beviljas Nybyggnad Komplementbyggnad LOV Nybyggnad av fritidshus och uthus samt installation av eldstad BoM för uppsättning av fasadskylt BoM SINGÖ-TRANVIK 1:41 ORREN 3 för nybyggnad av flerbostadshus (48 lgh), caport, sophus och cykelställ BoM ROSLAGSGATAN 8 ÖSTHAMRA 1:54 Allan Mattias Rodhe Lagga Knivsta Ytterby Förvaltnings AB Norrvreta Grisslehamn Rostrum Systems Development AB Kyrkogatan NORRTÄLJE Bovieran AB Flygfältsgatan 24 B Torslanda Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas TILLFÄLLEGATAN 9 JM AB Tidbegränsat bygglov för uppsättning Box 1334 av skylt sökt t o m Uppsala BoM GLYXNÄS 3: och strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu samt installation av eldstad TÄLJE 4:73 Lars Bo Jonsson Oa-vägen EKERÖ Avskrivning av ärende Senad Glamocak Senad Glamocak Sara Helmersson Lena von Pfaler Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

25 Tekis-ByggR slista Sidan 10 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM KRÖGAREN Beviljas KÖPMANNAGATAN 1A Centrum Fastigheter Badhuset AB för ändrad användning av lägenhetshotell (plan 3 & 4) till äldreboende (19 lgh) Kyrkogatan NORRTÄLJE BoM BLIDÖ 1: Beviljas strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och bastu, installation av eldstad i bastu Johan Andersson Piltunet LIDINGÖ strandskyddsdispens Sara Helmersson BoM RÅDMANBY 22: Beviljas KNUVENVÄGEN 13 Lars Ove Lundkvist för tillbyggnad av fritidshus Schinkler Annalisa Forssbergers Väg ÖREBRO BoM SKEPPSMYRA 11: Utfärdat SKATENVÄGEN 42 Jan-Olof Johansson Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Hamnvägen 11 B Södertälje BoM HÄVERÖ-YTTERBY 1: Utfärdat GRIBBYVÄGEN 82 Freddie Winskog Startbesked Tord Jansson för ändrad användning av uthus till fritidshus Kärrtorpsvägen JOHANNESHOV BoM BLIDÖ 1: Beviljas BLIDÖ SÖDERSKOGS VÄG 41 Leif Jergefelt Senad Glamocak för tillbyggnad av källare Söndagsvägen 34 Lgh FARSTA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

26 Tekis-ByggR slista Sidan 11 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM ORTALA 4: Utfärdat Anna Armandsson Startbesked Tord Jansson för nybyggnad av fritidshus och förråd samt installation av eldstad Sickla Strand 37 Lgh NACKA LOV GRÄDDÖ 3: Utfärdat ROSHÖJDEN 8 Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Nybyggnad av fritidshus och garage (f.d. del av Gräddö 3:97) BoM NORRÖRA 2: Utfärdat Anders Ivarsson Startbesked Anna Keskitalo Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Knutbyvägen 25 Lgh NORRTÄLJE BoM ÄLMSTA 3: Utfärdat VIDEVÄGEN 2 Stefan Andersson Startbesked Karin Thålin Höök Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i inglasat uterum Videvägen VÄDDÖ BoM MALMBERGA 2: Utfärdat MALMBERGAVÄGEN 35 Björn Arkemo Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i friggebod/bastu Fågelsången 5 Lgh SUNDBYBERG BoM GÄRDSNÄS 2: Beviljas PELIKANVÄGEN 6 Marek Kiesler för tillbyggnad av gäststuga Återbyvägen 92 5tr Täby BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Nils Anders Öhman Startbesked Birgitta Öhrlund Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA till enbostadshus Gräddö By GRÄDDÖ Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

27 Tekis-ByggR slista Sidan 12 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus GRÄDDÖ 3:65 NORRBACKSVÄGEN 3 Nils Anders Öhman Gräddö By GRÄDDÖ Björn Halfdan Nagelgaard Hjalmevegen 28 N-3580 Geilo Norge Startbesked Startbesked Utfärdat Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund BoM SKEBO 1: Utfärdat KOLARTORPSVÄGEN 8 Anders Bärlund Startbesked Mikael Bodinson Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus Kolartorpsvägen SKEBOBRUK BoM BLIDÖ 1: Beviljas Gert Juliusson för tillbyggnad av fritidshus Observatoriegatan 17 Lgh STOCKHOLM BoM GRÄDDÖ 4: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 2 Gunnel Wall Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus Skepparvägen GRÄDDÖ BoM GRÄDDÖ 4: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 16 Ann-charlotte Möller Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus Yrkesvägen HUDDINGE Peter Eklund Vigelsjövägen 23 A Lgh NORRTÄLJE Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

28 Tekis-ByggR slista Sidan 13 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA i fritidshus BoM Anmälan för VA-anslutning i fritidshus NORRBACKSVÄGEN 17 GRÄDDÖ 3:58 NORRBACKSVÄGEN 15 GRÄDDÖ 3:61 SVALUDDSVÄGEN 17 Karl Arne Eklund Vikingagatan 11 Lgh STOCKHOLM Björn Erik Eklund Teknologgatan STOCKHOLM Eva Nilbrink Fafnerstigen 5 A Startbesked Startbesked Startbesked Utfärdat Utfärdat DJURSHOLM BoM GRÄDDÖ 3: Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus Sonja Elisabet Gunnarsson Timotejgatan 5 Lgh NORRTÄLJE Förhandsbesked Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Sara Helmersson BoM GRÄDDÖ 9: Utfärdat ÖSTRA BYVÄGEN 55 Per Hansson Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus Eskadervägen 42 Lgh TÄBY BoM EDEBY 16: Beviljas NORRA HAVSÄNGEN 34 Martin Lindblom för tillbyggnad av fritidshus Skarpgränd TÄBY BoM Singö-Söderby 1:12, del av Beviljas Torvald Segerqvist Förhandsbesked Sara Helmersson Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Spånga Kyrkväg Spånga Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

29 Tekis-ByggR slista Sidan 14 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 9: Utfärdat FAGERVIKSSTIGEN 15 Per Hansson Startbesked Anmälan om anslutning till kommunalt Eskadervägen 42 Lgh 1201 VA i fritidshus TÄBY BoM SKEBO 1: STENSÄTERSVÄGEN 19 Stephan Dahlin för nybyggnad av bastu samt Hjortronvägen 99 installation eldstad KUNGSÄNGEN BoM SÖDRA NÅNÖ 3: Anmälan för installation av Eldstad/Rökkanal i enbostadshus BoM FJÄLLSTIGEN 30 Ronnie Ludvigsson Fjällstigen NORRTÄLJE Bygganmälan Beviljas Marklov för trädfällning TRANVIKS BYVÄG 35 Ytterby Förvaltnings AB 1751 Norrvreta Marklov GRISSLEHAMN BoM FINNGARNE 2: Godkännande av förrättning om fastighetsreglering berörande Finngarne 2:11 och Norra Nånö 4:7 BoM Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage, sjöstuga, förråd samt installation av eldstad (ändrad hustyp av enbostadshuset och ny placering av garage samt omklassificering av befintligt bostadshus till komplementbyggnad) SINGÖ-TRANVIK 1:10 UDDEBOÖVÄGEN 58 FRÖTUNA-VÄSBY 3:6 BODA STRANDVÄG 311 Roger Gustafsson Lostigen 6 Lgh SOLNA Remissvar Beviljas Birgitta Öhrlund Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

30 Tekis-ByggR slista Sidan 15 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM RIALA-SÄTTRA 1: Utfärdat Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i ekonomibyggnad (verkstad) BoM Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel samt uppsättning av kabelskåp LOV Nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad samt rivning av bef. fritidshus och uppförande av garage/förråd BJÖRNDALSVÄGEN 12 SKEPPSMYRA 4:17 SPERSBODA 1:60 Arne Gunnar Ek Björndalsvägen BERGSHAMRA Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Services Nordic AB Uppsala Startbesked Strandskyddsdispens Slutbevis/Slutbesked Beviljas Utfärdat Mikael Bodinson Sara Helmersson Tord Jansson BoM BLIDÖ 1: Beviljas för tillbyggnad av flerfamiljshus LILLKLUBBSVÄGEN 3 Erik Tuominen Byggfirma K ditb l Bruket BLIDÖ BoM TÄLJE 2: Beviljas NCC Construction AB Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad sökt tom Vallgatan Solna BoM MÖRTSUNDA 1: Beviljas MÖRTSUNDA BYVÄG 23 Lars Georg Andersson Förhandsbesked Sara Helmersson Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus Mörtsunda Byväg BERGSHAMRA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

31 Tekis-ByggR slista Sidan 16 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga BoM FURUSUND 2:272 FAGERÖN 2 YXLÖ 2:139 för nybyggnad av fritidshus och förråd/gäststuga samt installation av eldstad. Befintligt fritidshus och komplementbyggnad rivs. GRABBHOLMSVÄGEN 23 Annica Nilsson Nybrogatan SÖDERKÖPING Sean Cory Surbrunnsgatan 54 B STOCKHOLM strandskyddsdispens Beviljas Beviljas Sara Helmersson BoM TÄLJE 4: Beviljas VILHELM MOBERGS GATA 10 Buffin Real Estate Sweden AB för nybyggnad av affärsbyggnad (Biltema), nybyggnad av pylonskylt samt parkering (214 p + 2 hkp) Garnisionsgatan Helsingborg BoM HÅRNACKA 2: Beviljas för nybyggnad av enbostadshus Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY BoM ÖSTKUSTEN för tillbyggnad av enbostadshus BoM för nybyggnad av enbostadshus SJÖGATAN 9 HÅRNACKA 2:11 Ingemar Burell Sjögatan NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Avskrivning av ärende Beviljas Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

32 Tekis-ByggR slista Sidan 17 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM BJÖRNÖ 1: Beviljas för nybyggnad av gästrum/förråd BoM för nybyggnad av enbostadshus BoM för fasadändring av Kiosk ( ny dörr + altan ) BoM för nybyggnad av enbostadshus MÖRJARVÄGEN 41 HÅRNACKA 2:14 VALLEN 2 KLÖVERGATAN 2 HÅRNACKA 2:12 Carin Lundqvist Lgh 1001 Lennart Torstenssons Väg NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Grinden Service Center AB Klövergatan NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Beviljas Beviljas Beviljas Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

33 slista Bygg- och miljökontoret, Norrtälje kommun DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: BJÖRKÖGÅRDEN, PL 5340, VÄSTRA EDSVIK 1: sbeslut Emil Wiberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: RÄNKA 1:21,, RÄNKA 1:21 Fasth: RÄNKA 1: sbeslut Fredrik Axelsson Anmälan/ansökan livsmedelsanläggning Objekt: GRANNKÖKET CATERING, LOHÄRADS SÖDERBY 15, LOHÄRADS-SÖDER Fasth: LOHÄRADS-SÖDERBY 1: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: LYCKHEM VANDRARHEM, SKEPPSMYRA, SKEPPSMYRA 13:1 Fasth : SKEPPSMYRA 13:1, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: RUDEBACKENS SOMMARKOLLO, RUDEBACKEN 7550, ORTALA 32:3 Fasth : ORTALA 32:3, 0188 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 1 av 30

34 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: AUTOSERVICE I HALLSTAVIK AB (SHELL), SHELL SÄTTRA, EDEBO-SÄT Fasth : EDEBO-SÄTTRA 3:8, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: FAMILJEDAGHEMMET FRÖHUSET,, LÄNNA-HAMMARBY 3:9 Fasth : LÄNNA-HAMMARBY 3:9, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: SÖDERARM, SÖDERARMS FYR, TJOCKÖ 2:29 Fasth : TJOCKÖ 2:29, sbeslut Malin Olofsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: FRÖTUNA-VÄSBY 2:26,, FRÖTUNA-VÄSBY 2:26 Fasth: FRÖTUNA-VÄSBY 2: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: ÅKERÖGÅRDEN, PL 9300, ÅKERÖ 1:13 Fasth : ÅKERÖ 1:13, 0188 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 2 av 30

35 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Klara Gustafsson Anmälan om installation av värmepump Objekt: BROMSAREN 4,, BROMSAREN 4 Fasth: BROMSAREN sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: STIFTELSEN BARNENS DAG,, LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: LINDBÄCKEN (STARRBÄCKEN/LINDÄNGEN), Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: STRAND, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: SOLGÅRDEN, BARNENS Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANÖ GÅRD, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANLIDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: BJÖRKBACKEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:4 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:4 Objekt: ÖSTERGÅRDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 4:1 Fasth: LINGSLÄTÖ 4:1 Objekt: VRETARNA, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: WASSBERGS MINNE, BARNENS Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: STUGORNA, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:3 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:3 Objekt: STRANDHEM, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: SOLVIK, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANVIK, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:5 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:5 Objekt: GRANBO, BARNENS Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: CERWINSKA, BARNENS Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: ASSÖGÅRDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 2:1 Fasth: LINGSLÄTÖ 2:1 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 3 av 30

36 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: RÖRVIK 4:80, HAVSÖRNSSTIGEN 34, RÖRVIK 4:80 Fasth: RÖRVIK 4: sbeslut Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: GLYXNÄS 3:56,, GLYXNÄS 3:56 Fasth: GLYXNÄS 3: sbeslut Malin Olofsson Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: VETTERSHAGA 3:23, LÄNNAVIKSVÄGEN 24, VETTERSHAGA 3:23 Fasth: VETTERSHAGA 3: sbeslut Sandra Keskisarja Dricksvattenanläggning Objekt: SINGÖ CAMPING DRICKSVATTENANLÄGGNING, SINGÖVÄGEN 158, SIN sbeslut Johanna Lindgren Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: NORRVEDA 1:91, NORRTULLSGATAN 32 4TR, NORRVEDA 1:91 Fasth: NORRVEDA 1:91 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 4 av 30

37 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Malin Olofsson Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: OXHALSÖ 2:512,, OXHALSÖ 2: sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om lokaler för barnomsorg eller skola Objekt: VILDNISSARNAS FÖRSKOLA SOLBACKA, VÄTÖVÄGEN SOLBACKA STR Fasth: EMMAUS sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: MUSKO RÖKERI, PL 3723, HUSINGE 2:15 Fasth : HUSINGE 2:15, sbeslut Lena von Pfaler Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: GROVSTA 7:24,, GROVSTA 7:24 Fasth: GROVSTA 7: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: ARHOLMA 2:65, SLÅTTSUNDSVÄGEN 21, ARHOLMA 2:65 Fasth: ARHOLMA 2:65 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 5 av 30

38 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Johanna Lindgren Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: SVARTLÖGA 3:170,, SVARTLÖGA 3:170 Fasth: SVARTLÖGA 3: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: BRITTIS B&B, SIDFJÄRDSVÄGEN 1, RANGARNÖ 1:31 Fasth : RANGARNÖ 1:31, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: MALITA,, RIMBO-KARBY 1: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: CARAFF-SKEPPSUDDEN, SKEPPSUDDEN HÖGMARSÖ, HÖGMARSÖ 1: sbeslut Emil Wiberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: BRO-VÄSBY 1:8, VÄSBYVÄGEN 53, BRO-VÄSBY 1:8 Fasth: BRO-VÄSBY 1:8 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 6 av 30

39 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Fredrik Axelsson om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: CAFÉ HÖRNAN I NORRTÄLJE, HANTVERKAREGATAN 5, CASSEOPEA sbeslut Nina Engevi Tillsyn av C-objekt Objekt: GH PLAST AB, PL 527, GRISSLEHAMN 18: sbeslut Nina Engevi Tillsyn av U-objekt Objekt: SELINS LOTTA, ARRENDATORBOSTADEN 7952, ORTALA 36:3 Fasth: ORTALA 36: sbeslut Nina Engevi Tillsyn av C-objekt Objekt: APJ PREFIL AB, Rö företagsby, RÖ-MÄLBY 1: sbeslut Elisabeth Ljung Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: SINGÖ-TRANVIK 3:41,, SINGÖ-TRANVIK 3:41 Fasth: SINGÖ-TRANVIK 3:41 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 7 av 30

40 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Nina Engevi Olägenhetsanmälan Objekt: NÄRTUNA-SÖDERBY 5:4, NÄRTUNA 2882, NÄRTUNA-SÖDERBY 5:4 Fasth: NÄRTUNA-SÖDERBY 5: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: SUNDA 1:51, LILLÖVÄGEN 20, SUNDA 1:51 Fasth: SUNDA 1: sbeslut Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: RANGARNÖ 3:8,, RANGARNÖ 3:8 Fasth: RANGARNÖ 3: sbeslut Elisabeth Ljung Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: SINGÖ-TRANVIK 3:41,, SINGÖ-TRANVIK 3:41 Fasth: SINGÖ-TRANVIK 3: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: SMARA 1:106,, SMARA 1:106 Fasth: SMARA 1:106 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 8 av 30

41 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Klara Gustafsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: SÖDERBYKARLS-NYBY 1:36, FLOTTSKÄRSVÄGEN 100, SÖDERBYKARLS Fasth: SÖDERBYKARLS-NYBY 1: sbeslut Johanna Lindgren Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: MARKDAL 1:36 (FD DEL AV1:2),, MARKDAL 1:36 Fasth: MARKDAL 1: sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: TULKA 4:8,, TULKA 4:8 Fasth: TULKA 4: sbeslut Tommy Tjärnberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: GRANSÄTER 5, SYRÉNGATAN 10, GRANSÄTER 5 Fasth: GRANSÄTER sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om lokaler för barnomsorg eller skola Objekt: FÖRSKOLAN VIGELSJÖ GÅRD, LOMMARVÄGEN 50, TÄLJE 2:193 Fasth: TÄLJE 2:193 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 9 av 30

i~--lk... ljt11dtf...

i~--lk... ljt11dtf... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2015-03-19 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2015-03-19, kl 15.10-15.55 Enligt förteckning c övriga deltagande Utses att justera Sara

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-11-06 Plats och tid Norrtälje-salen 2014-11-06, kl 15.00-15.40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2013-12-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05, kl 15:10-16:00 Beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-02-18 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 Enligt förteckning Övriga

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Marie Österman, enhetschef livsmedel 62

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Marie Österman, enhetschef livsmedel 62 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida amwktkt i/mninvi mm**?, KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-11-21 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-11-21, kl 10:00-10:45 ande Enligt

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

.^MMSi^k^.. Anjp-Ch/istine Karlsson

.^MMSi^k^.. Anjp-Ch/istine Karlsson NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-05-22 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2C Enligt förteckning -05-22, kl 15:00-15:40 övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll

BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2010-04-14 kl 8.30-16.15 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande Dan Melin (FP) Peter Östergren (KD) 105-127 Fredrik Sirberg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-11 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-02-05 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 13 februari 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sid 1(13) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Stollen kl. 08.15 11.30 ande Sylvia Abramsson (s) ordförande Gunnar Bergkvist (s) vice ordförande Eero Luusua (v) Lars-Göran

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer