ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , Kl 11:00 Underskrift Sekreterare... Paragraf 86 Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum , 86 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Marie Österman, enhetschef Livsmedel 79 Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , Kl 08:30 Underskrift Sekreterare... Paragraferna 78-85, 87 Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

3 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: _09:45-10:45 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X X Annette Tagesson (m) X X Klas Zettergren (m) X Eva Olander (c) vice ordf X Berit Elisson (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X X Kai Larsson (mp) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Svante Norström (m) X X Bo Hanson (m) X X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X X Emil Persson (s) X Poul Ahlgren (s) X X Kristina Drotz (s) X Fred Andersson (v) X Johannes Kroon Kärkkäinen (mp) X X TJÄNSTGÖR VOTERING JA NEJ AVSTÅR

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämnden Innehållsförteckning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare Information Delgivningar/Meddelanden 80 BYGGLOVENHETEN 4. Dnr Tälje 3:99 Anmälan om olaga uppförd garagebyggnad (överensstämmer inte med bygglov , dnr 06/1456) 81 MILJÖ- HÄLSOSKYDDSENHETEN 5. Dnr Malstaby 4:20. Miljösanktionsavgift 6. Dnr Rö-Söderby 3:1. Förbud att bedriva jordsorteringsverksamhet på fastigheten Rö-Söderby 3: Dnr Valla 3:1. Föreläggande om städning av fastigheten Valla 3:1. 84 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 808, Norrtälje Estunavägen ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO BYGG- OCH MILJÖKONTORET

5 2 (2) ÖVRIGT 8. Dnr Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan. 85 EXTRA ÄRENDEN 9. Dnr Sundskär 1:30 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende fastigheten Sundskär 1:30, Lst bet Dnr Indexuppräkning av avgift för tillsyn och prövning 87

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (1) bmn 78 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 12 december kl. 08:30 på Bygg- och miljökontoret. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (1) bmn 79 Allmän information - Ordförande Mats Hultin (M) tackar Berit Elisson (FP) för de år hon varit i Bygg- och miljönämnden då hon slutar till årsskiftet. - Livsmedel (enligt utbildningsplan för nämnden 2012). Marie Österman, chef livsmedelsenheten informerar. - Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. - Genomgång av delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om olägenhet på fastigheten Banvallen 2. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gisslingö 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap kap 3 b tredje miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 17 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för kaj på stenkista på fastigheten Gisslingö 1:4. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gisslingö 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 21 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Gisslingö 1:4. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anläggande av gemensam brygga på fastigheten Glyxnäs 3:9. - Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 miljöbalken om följande försiktighetsmått. - arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under tiden 1 april till 31 augusti. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken om vattenverksamhet, samt samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken, nedläggning av elkabel mellan fastigheterna Länna-Norrby 1:5 och 2:5, genom sundet Långvassen. - Det anmälda ledningsarbetet kan huvudsakligen genomföras enligt anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamheter om följande försiktighetsmått: - grävningsarbeten i botten ska ske med försiktighetsmått och utföras så att det påverkade området blir så litet som möjligt. - arbetet får endast utföras under perioden 1 september till 30 april. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken, utfyllnad av en damm och omgrävning av diken på fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. - Länsstyrelsen förelägger, med stöd av 23 punkt 2b förordningen om vattenverksamheter, Norrtälje kommun att söka tillstånd till de planerade vatternverksamheterna hos Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Mora 2:45 (GA:11). - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 21 oktober 2011 att medge strandskyddsdispens för uppförande av staket på fastigheten Mora 2:45. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn , , Överklagande av positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av fastigheten Nänninge 1:5. - Länsstyrelsen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande i fråga om nekad strandskyddsdispens och förhandsbesked för enbostadshus och garage på fastigheten Rådmansö 1: Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2012 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Räknö 1:15. ( , ) - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn (tid nn ) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende omhändertagande och utsläpp av vatten från Salmunge avfallsanläggning på fastigheten Salmunge 1:8. - Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen upphäver prövotidsförordnandet i enlighet med miljöbalken, daterat 30 juni 2005 (dnr ). - Miljöprövningsdelegationen fastställer, enligt i beslutet angivna, slutliga villkor för omhändertagande och utsläpp av vatten från verksamheten som Norrtälje kommun bedriver på fastigheten. Villkor, se beslut Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken, utfyllnad av tomtmark på fastigheten Spillersboda 2:1. - Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med kompletteringar. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 punkt 2a förordningen om vattenverksamhet om följande försiktighetsmått: - arbetet med erosionsskyddet får endast utföras när vattenståndet är så lågt att vattnet inte berörs av arbetet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Stäket 1:4. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 3 september 2012 att medge strandskyddsdispens för friggebod (bastu) på fastigheten Stäket 1:4. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Södra Nånö 1:35 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2012 har överklagats i rätt tid av Kjell Sandqvist. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten Velända 1:48. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Ansökan om fartbegränsning och förbud mot vattenskidåkning inom Sandviken, Stridsby/Västra Edsviks vattenområden. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 svävarförordningen Norra Stavsudda Handel AB tillstånd att använda lätt svävare årligen under tiden 1 december-30 april, dock längst till och med den 30 april 2017 för transporter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av företaget. (villkor, se beslut) Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Återkallande av tillstånd - Länsstyrelsen Skåne återkallar Lantmännen Maskin AB:s tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer meddelat den 15 december 2010 (dnr ). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Ansökan om bidrag för efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen ansöker om bidrag för efterbehandling av förorenade områden som framgår av bilaga 1. Det regionala programmet har inte uppdaterats, Aktuell prioriteringslista redovisas i bilaga 5 i ansökan. om bidrag enligt förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Dnr , Gottsta 1:349, beviljas enligt beslut Dnr , Gullunge 1:36, beviljas enligt beslut Dnr , Skebo 1:320, beviljas enligt beslut Dnr , Skebo 1:321, beviljas enligt beslut Nedgrävning av häst från Länsstyrelsen , beteckn Länsstyrelsen ger tillstånd till nedgrävning av häst inom fastigheten Billinge 1:3. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr P (aktbilaga 4) Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 2 oktober 2012, i ärende avseende fastigheten Noret 1:29, skifte 2. - Mark- och miljödomstolen överlämnar målet till regeringen för prövning. (Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 februari 2011 att lämna negativt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus på fastigheten). HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN (f.d Regeringsrätten) Dnr Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen , Mål nr , Överklagande av Kammarrättens beslut den 20 juni 2012 i mål nr och mål nr avseende bygglov inom fastigheten Alsvik 3: Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målen då överklagandena har återkallats. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om beslut AB Anläggningsåtgärd berörande Humlö ga:12, Humlö 1:51-1:66 samt fastighetsreglering. - Lantmäteriet har den 30 oktober beslutat angående omprövning av Humlö ga:1-2. Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Avstyckning från Vängsjöberg 7:15 samt fastighetsreglering berörande styckningslotterna. - Förrättningen har avslutats den 8 november 2012 utan sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr från Kommunfullmäktige Delårsrapport 2 per augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen. Dnr från Kommunfullmäktige Justering av mål och budget 2013 och plan inklusive ettårsbudget för tiohundranämnden. ÖVRIGT Dnr från Socialkontoret ,, dnr Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om tillfällig utökad serveringstid på restaurang Bröder På G. Dnr från Åklagarmyndigheten , ärende AM Företagsbot. Brott mot livsmedelslagen. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (8) bmn 80 Delgivningar / sbeslut slista /beslut fattade på delegation (diarium ByggR) under tiden slista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten (diarium Ecos) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 Tekis-ByggR slista Sidan 1 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM för nybyggnad av förråd NORRBYLE 5:66 HAVSSKOGEN ENBETSVÄGEN 4 Karl Björn Ahlberg Andebodavägen JÄRFÄLLA Beviljas BoM TRÄSTA 3: Ändring i bygglov för nybyggnad av gäststuga (ändrad placering) VIKSVÄGEN 33 Hillevi Elisabeth Sjöblom Sundsborgsvägen UPPLANDS VÄSBY Rune Juhani Sjöblom strandskyddsdispens Sundsborgsvägen UPPLANDS VÄSBY BoM RÄVSNÄS 3: Förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus och komplementbyggnad SOLVIKSVÄGEN 41 Jan Eric Vilén Primusgatan 94 Lgh STOCKHOLM Förhandsbesked BoM GÅSVIK 3: Beviljas Magnus Wik Ändring i bygglov för nybyggnad av industribyggnad (ändrad placering) Starrängsringen 2 Lgh STOCKHOLM BoM SJÄLBOTTNA 1: Utfärdat Gunilla Lidström Startbesked Mikael Bodinson Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i bastu/friggebod Hövdingavägen 7 A VALLENTUNA BoM DYVIK 3: Beviljas FISKEBYVÄGEN 52 Ragnar Strömberg Senad Glamocak för nybyggnad av gäststuga (befintlig gäststuga rivs) Gustaf Kjellbergs väg Uppsala Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

17 Tekis-ByggR slista Sidan 2 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM VETTERSHAGA 3: Beviljas VIRMORAVÄGEN 1 Per Örneholm Förhandsbesked Förhandsbesked för nybyggnad av Överboda 1736 industribyggnad NORRTÄLJE BoM BÄLTARTORP Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus (hus D3) ändras till flerbostadshus med 3 lgh BÄLTARTORPSGATAN 18A BROVO Förvaltning AB Faktorigatan Norrtälje Ansökan avvisas BoM FÅRTICKAN för fasadändring av enbostadshus (färg) PLANETVÄGEN 17 Annelie Sundqvist Planetvägen 17 Ansökan avvisas NORRTÄLJE BoM NIVSTA 3: Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA till Hotell/restaurang BoM Ändrad användning från uthus till fritidshus, tillbyggnad av fritidshus BoM nybyggnad av fritidshus samt omklassificering av befintligt fritidshus till komplementbyggnad OXHALSÖ 2:190 SMARA 2:60 SLAKTARNS VÄG 3 SINGÖ-BODA 2:15 SINGÖVÄGEN 374 Anne Ekström Järla sjöväg NACKA Blidö Turist & Fritid AB Oxhalsö BLIDÖ Monica Ekeroth St Paulsg Stockholm Åsa Pettersson Sunnerstavägen BROTTBY Avskrivning av ärende Startbesked Utfärdat Beviljas Beviljas Senad Glamocak Senad Glamocak Karin Thålin Höök Birgitta Öhrlund Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

18 Tekis-ByggR slista Sidan 3 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM för nybyggnad av förråd BoM för tillbyggnad av enbostadshus Vettershaga 3:9, del av HERRÄNG 1:337 UDDHAMNSVÄGEN 5G GRÄDDÖ 2:16 GRÄDDÖ SKOLVÄG 4 NABBO 1:31 ÖSTHAMRA 1:51 BJÖRNÖVÄGEN 31 Erik Karlsson skeppargatan Stockholm Herräng I Norrtälje Fastighets AB Brobyvägen SKEBOBRUK Gunnel Karlsson Gräddö Skolväg GRÄDDÖ Ingrid Anne-marie Stenhorn Odengatan 7 Lgh STOCKHOLM Anne-sofie Gidbo Björnövägen NORRTÄLJE Lars Gidbo Förhandsbesked Startbesked Startbesked Beviljas Utfärdat Utfärdat Beviljas Beviljas Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Björnövägen NORRTÄLJE BoM HALLSTA 2: Beviljas Rivningslov för enbostadshus med lokaler SKOLVÄGEN 3 Fastighetsbolaget Sanför H d l b l Box HALLSTAVIK Rivningslov Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

19 Tekis-ByggR slista Sidan 4 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM NYBODA Olaga uppförd mast MARKNADSVÄGEN 9 Avskrivning av ärende Johan Andersson BoM ÖSBYHOLM 2: Beviljas BODA STRANDVÄG 195 Ove Karlsson för nybyggnad av garage samt rivning av befintlig byggnad Norrgården Elgesta MÄRSTA BoM HÖGMARSÖ 2: Beviljas Bengt Lennart Johan Hjärpe för nybyggnad av gäststuga/förråd Pålsundsgatan 3 A Lgh STOCKHOLM BoM MANDELKREMLAN Utfärdat TITANVÄGEN 15 Markus Spångberg Startbesked Senad Glamocak Anmälan om installation eldstad/rökkanal i enbostadshus Titanvägen NORRTÄLJE BoM TÄLJE 4: Utfärdat VILHELM MOBERGS GATA 18 Rånäs 4H Startbesked Tord Jansson för ändrad användning Mathildahallen till träningshall samt installation hiss ( byggnad 99 B ) Campus Roslagen Nykvarn Rånäs BoM HÅTÖ 1: Förhandsbesked avstyckning av fritidshus BoM för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad GRÄDDÖ 1:45 HELMERS VÄG 10 Pia-Lena Moller Eketorpsvägen Djursholm Bo Hesselgren Sämjevägen Vällingby Avskrivning av ärende Beviljas Lena von Pfaler Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Tekis-ByggR slista Sidan 5 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM BYHOLMA 3: Beviljas Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad (ändrad placering) BoM Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus BoM Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus BoM Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gäststuga till salong för hårvård t o m BoM för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad BoM för nybyggnad enbostadshus och garage ÖVERLÖPE 7:8 HALLSTA 1:228 JOHANNAVÄGEN 22 RÄVSNÄS 1:52 KARLSROVÄGEN 9 NORRVEDA 1:91 FLUNDRANS VÄG 11 LÅGARÖ 26:14 NORRA NÅNÖ 4:14 ASKVÄGEN 7 Stig Ingvar Fröling Timmermansgatan 22 Lgh STOCKHOLM Berit Holmström Överlöpe NORRTÄLJE Marcus Brandt Johannavägen HALLSTAVIK Barbro Carlmark Näsbydalsvägen 14 Lgh TÄBY Anders Vennberg Flundrans Väg VÄTÖ Ulric Johansson Torsgatan Stockholm Nina Mattsson Tibeliusgatan 18 Lgh NORRTÄLJE Startbesked Startbesked Startbesked Startbesked Utfärdat Utfärdat Utfärdat Beviljas Utfärdat Beviljas Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Tord Jansson Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Tekis-ByggR slista Sidan 6 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar, container, lagertält, parkering för entreprenadmaskiner sökt t o m GRÄSKEN 1:51 Gräskö Arkipelagservice AB Lilla Gräskö Blidö Beviljas BoM VÅGEN Olaga uppförd byggnad SOMMARGATAN 8 Avskrivning av ärende BoM BACKBY 2: Förnyelse av bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad STORNOTSAND 34 Sven-olov Ericson Edsviksvägen DANDERYD Avskrivning av ärende Lena von Pfaler Karin Thålin Höök BoM SUNDA 1: Beviljas Raoul Cannerfelt Ändring i bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (justering av fönstermått, ändrad planlösning) Sankt Eriksgatan STOCKHOLM BoM TÄLJE 4: Beviljas REGEMENTSVÄGEN 5 NCC Construction AB Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av fyra arbetsbodar vid Regementsgatan. Sökt tom Vallgatan Solna BoM SINGÖ-SÖDERBY 4: Utfärdat ÖRSTEN 29 Lena Svensson Startbesked Karin Thålin Höök Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Spegelbacken 44 2tr TÄBY Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

22 Tekis-ByggR slista Sidan 7 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM OXHALSÖ 2: Utfärdat Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus BoM GRANÖVÄGEN 215 RIMBO-KARBY 7:4 Jon Anders Viktor Svanholm Koltrastvägen SOLLENTUNA Startbesked Beviljas LUGNET 5 Erik De Wit, ändring i bygglov gällande Lugnet 5 stall RIMBO BoM BLÅKLINTEN Olaga ändrad användning från bostad till förskola BoM för tillbyggnad av Fritidshus (uterum) BoM LOMMARVÄGEN 19 HÅKNÄS 2:52 SÖDRA STRANDVÄGEN 57 ENEBERG 3 för fasadändring samt ombyggnad och ändrad användning av kontorsdel av äldreboende till lokaler för Stadsarkivet LUNDMANSGATAN 6 Mia Staf Södra Strandvägen VÄTÖ Norrtälje Kommun Box 800/kassan/ NORRTÄLJE Avskrivning av ärende Slutbevis/Slutbesked Beviljas Utfärdat Birgitta Öhrlund Johan Andersson Tord Jansson BoM DYVIK 3: Godkänd ODONSTIGEN 12 Folke Jan Åke Karlsson Bygganmälan Senad Glamocak Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Parkhemsvägen HUDDINGE Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Tekis-ByggR slista Sidan 8 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GLÄMSTA 1: Utfärdat Judiska Församlingen I Stockholm Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson för tillbyggnad av aktivitetshus med länk till befintlig matsal Box STOCKHOLM BoM RIALA-ENEBY 1: TYSÄTTRAVÄGEN 2 Lantmäteriet Remissvar Senad Glamocak Godkännande av förrättning om avstyckning från Riala-Eneby 1:13, fastighetsbestämmning mot Riala-Eneby 1:12 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen Box Norrtälje BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 10 Stig Wilhelm Eklund Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Kungsgatan 67 Lgh ENKÖPING BoM OXHALSÖ 2: Utfärdat HÄSTVIKSVÄGEN 19 Stellan Marklund Startbesked Anna Keskitalo Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Bangatan 17 Lgh UMEÅ BoM RÄVSNÄS 2: Utfärdat KARLSROVÄGEN 15 Kristina Österberg Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus Karlsrovägen GRÄDDÖ BoM KLEMENSBODA 5: Beviljas BODA STRANDVÄG 56 Sylvia Irene Eriksson för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage/gästrum Aspvägen 11 A SOLLENTUNA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

24 Tekis-ByggR slista Sidan 9 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 4: Beviljas Nybyggnad Komplementbyggnad LOV Nybyggnad av fritidshus och uthus samt installation av eldstad BoM för uppsättning av fasadskylt BoM SINGÖ-TRANVIK 1:41 ORREN 3 för nybyggnad av flerbostadshus (48 lgh), caport, sophus och cykelställ BoM ROSLAGSGATAN 8 ÖSTHAMRA 1:54 Allan Mattias Rodhe Lagga Knivsta Ytterby Förvaltnings AB Norrvreta Grisslehamn Rostrum Systems Development AB Kyrkogatan NORRTÄLJE Bovieran AB Flygfältsgatan 24 B Torslanda Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas TILLFÄLLEGATAN 9 JM AB Tidbegränsat bygglov för uppsättning Box 1334 av skylt sökt t o m Uppsala BoM GLYXNÄS 3: och strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu samt installation av eldstad TÄLJE 4:73 Lars Bo Jonsson Oa-vägen EKERÖ Avskrivning av ärende Senad Glamocak Senad Glamocak Sara Helmersson Lena von Pfaler Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

25 Tekis-ByggR slista Sidan 10 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM KRÖGAREN Beviljas KÖPMANNAGATAN 1A Centrum Fastigheter Badhuset AB för ändrad användning av lägenhetshotell (plan 3 & 4) till äldreboende (19 lgh) Kyrkogatan NORRTÄLJE BoM BLIDÖ 1: Beviljas strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och bastu, installation av eldstad i bastu Johan Andersson Piltunet LIDINGÖ strandskyddsdispens Sara Helmersson BoM RÅDMANBY 22: Beviljas KNUVENVÄGEN 13 Lars Ove Lundkvist för tillbyggnad av fritidshus Schinkler Annalisa Forssbergers Väg ÖREBRO BoM SKEPPSMYRA 11: Utfärdat SKATENVÄGEN 42 Jan-Olof Johansson Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Hamnvägen 11 B Södertälje BoM HÄVERÖ-YTTERBY 1: Utfärdat GRIBBYVÄGEN 82 Freddie Winskog Startbesked Tord Jansson för ändrad användning av uthus till fritidshus Kärrtorpsvägen JOHANNESHOV BoM BLIDÖ 1: Beviljas BLIDÖ SÖDERSKOGS VÄG 41 Leif Jergefelt Senad Glamocak för tillbyggnad av källare Söndagsvägen 34 Lgh FARSTA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

26 Tekis-ByggR slista Sidan 11 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM ORTALA 4: Utfärdat Anna Armandsson Startbesked Tord Jansson för nybyggnad av fritidshus och förråd samt installation av eldstad Sickla Strand 37 Lgh NACKA LOV GRÄDDÖ 3: Utfärdat ROSHÖJDEN 8 Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Nybyggnad av fritidshus och garage (f.d. del av Gräddö 3:97) BoM NORRÖRA 2: Utfärdat Anders Ivarsson Startbesked Anna Keskitalo Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i fritidshus Knutbyvägen 25 Lgh NORRTÄLJE BoM ÄLMSTA 3: Utfärdat VIDEVÄGEN 2 Stefan Andersson Startbesked Karin Thålin Höök Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i inglasat uterum Videvägen VÄDDÖ BoM MALMBERGA 2: Utfärdat MALMBERGAVÄGEN 35 Björn Arkemo Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i friggebod/bastu Fågelsången 5 Lgh SUNDBYBERG BoM GÄRDSNÄS 2: Beviljas PELIKANVÄGEN 6 Marek Kiesler för tillbyggnad av gäststuga Återbyvägen 92 5tr Täby BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Nils Anders Öhman Startbesked Birgitta Öhrlund Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA till enbostadshus Gräddö By GRÄDDÖ Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

27 Tekis-ByggR slista Sidan 12 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus GRÄDDÖ 3:65 NORRBACKSVÄGEN 3 Nils Anders Öhman Gräddö By GRÄDDÖ Björn Halfdan Nagelgaard Hjalmevegen 28 N-3580 Geilo Norge Startbesked Startbesked Utfärdat Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund BoM SKEBO 1: Utfärdat KOLARTORPSVÄGEN 8 Anders Bärlund Startbesked Mikael Bodinson Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i enbostadshus Kolartorpsvägen SKEBOBRUK BoM BLIDÖ 1: Beviljas Gert Juliusson för tillbyggnad av fritidshus Observatoriegatan 17 Lgh STOCKHOLM BoM GRÄDDÖ 4: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 2 Gunnel Wall Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus Skepparvägen GRÄDDÖ BoM GRÄDDÖ 4: Utfärdat SKEPPARVÄGEN 16 Ann-charlotte Möller Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus Yrkesvägen HUDDINGE Peter Eklund Vigelsjövägen 23 A Lgh NORRTÄLJE Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

28 Tekis-ByggR slista Sidan 13 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 3: Utfärdat Anmälan om anslutning till kommunalt VA i enbostadshus BoM Bygganmälan för anslutning till kommunalt VA i fritidshus BoM Anmälan för VA-anslutning i fritidshus NORRBACKSVÄGEN 17 GRÄDDÖ 3:58 NORRBACKSVÄGEN 15 GRÄDDÖ 3:61 SVALUDDSVÄGEN 17 Karl Arne Eklund Vikingagatan 11 Lgh STOCKHOLM Björn Erik Eklund Teknologgatan STOCKHOLM Eva Nilbrink Fafnerstigen 5 A Startbesked Startbesked Startbesked Utfärdat Utfärdat DJURSHOLM BoM GRÄDDÖ 3: Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus Sonja Elisabet Gunnarsson Timotejgatan 5 Lgh NORRTÄLJE Förhandsbesked Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Birgitta Öhrlund Sara Helmersson BoM GRÄDDÖ 9: Utfärdat ÖSTRA BYVÄGEN 55 Per Hansson Startbesked Birgitta Öhrlund Anmälan om anslutning till kommunalt VA i fritidshus Eskadervägen 42 Lgh TÄBY BoM EDEBY 16: Beviljas NORRA HAVSÄNGEN 34 Martin Lindblom för tillbyggnad av fritidshus Skarpgränd TÄBY BoM Singö-Söderby 1:12, del av Beviljas Torvald Segerqvist Förhandsbesked Sara Helmersson Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Spånga Kyrkväg Spånga Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

29 Tekis-ByggR slista Sidan 14 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM GRÄDDÖ 9: Utfärdat FAGERVIKSSTIGEN 15 Per Hansson Startbesked Anmälan om anslutning till kommunalt Eskadervägen 42 Lgh 1201 VA i fritidshus TÄBY BoM SKEBO 1: STENSÄTERSVÄGEN 19 Stephan Dahlin för nybyggnad av bastu samt Hjortronvägen 99 installation eldstad KUNGSÄNGEN BoM SÖDRA NÅNÖ 3: Anmälan för installation av Eldstad/Rökkanal i enbostadshus BoM FJÄLLSTIGEN 30 Ronnie Ludvigsson Fjällstigen NORRTÄLJE Bygganmälan Beviljas Marklov för trädfällning TRANVIKS BYVÄG 35 Ytterby Förvaltnings AB 1751 Norrvreta Marklov GRISSLEHAMN BoM FINNGARNE 2: Godkännande av förrättning om fastighetsreglering berörande Finngarne 2:11 och Norra Nånö 4:7 BoM Ändring i bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage, sjöstuga, förråd samt installation av eldstad (ändrad hustyp av enbostadshuset och ny placering av garage samt omklassificering av befintligt bostadshus till komplementbyggnad) SINGÖ-TRANVIK 1:10 UDDEBOÖVÄGEN 58 FRÖTUNA-VÄSBY 3:6 BODA STRANDVÄG 311 Roger Gustafsson Lostigen 6 Lgh SOLNA Remissvar Beviljas Birgitta Öhrlund Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

30 Tekis-ByggR slista Sidan 15 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM RIALA-SÄTTRA 1: Utfärdat Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i ekonomibyggnad (verkstad) BoM Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel samt uppsättning av kabelskåp LOV Nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad samt rivning av bef. fritidshus och uppförande av garage/förråd BJÖRNDALSVÄGEN 12 SKEPPSMYRA 4:17 SPERSBODA 1:60 Arne Gunnar Ek Björndalsvägen BERGSHAMRA Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Services Nordic AB Uppsala Startbesked Strandskyddsdispens Slutbevis/Slutbesked Beviljas Utfärdat Mikael Bodinson Sara Helmersson Tord Jansson BoM BLIDÖ 1: Beviljas för tillbyggnad av flerfamiljshus LILLKLUBBSVÄGEN 3 Erik Tuominen Byggfirma K ditb l Bruket BLIDÖ BoM TÄLJE 2: Beviljas NCC Construction AB Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad sökt tom Vallgatan Solna BoM MÖRTSUNDA 1: Beviljas MÖRTSUNDA BYVÄG 23 Lars Georg Andersson Förhandsbesked Sara Helmersson Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus Mörtsunda Byväg BERGSHAMRA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

31 Tekis-ByggR slista Sidan 16 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga BoM FURUSUND 2:272 FAGERÖN 2 YXLÖ 2:139 för nybyggnad av fritidshus och förråd/gäststuga samt installation av eldstad. Befintligt fritidshus och komplementbyggnad rivs. GRABBHOLMSVÄGEN 23 Annica Nilsson Nybrogatan SÖDERKÖPING Sean Cory Surbrunnsgatan 54 B STOCKHOLM strandskyddsdispens Beviljas Beviljas Sara Helmersson BoM TÄLJE 4: Beviljas VILHELM MOBERGS GATA 10 Buffin Real Estate Sweden AB för nybyggnad av affärsbyggnad (Biltema), nybyggnad av pylonskylt samt parkering (214 p + 2 hkp) Garnisionsgatan Helsingborg BoM HÅRNACKA 2: Beviljas för nybyggnad av enbostadshus Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY BoM ÖSTKUSTEN för tillbyggnad av enbostadshus BoM för nybyggnad av enbostadshus SJÖGATAN 9 HÅRNACKA 2:11 Ingemar Burell Sjögatan NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Avskrivning av ärende Beviljas Senad Glamocak Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

32 Tekis-ByggR slista Sidan 17 av 17 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM BJÖRNÖ 1: Beviljas för nybyggnad av gästrum/förråd BoM för nybyggnad av enbostadshus BoM för fasadändring av Kiosk ( ny dörr + altan ) BoM för nybyggnad av enbostadshus MÖRJARVÄGEN 41 HÅRNACKA 2:14 VALLEN 2 KLÖVERGATAN 2 HÅRNACKA 2:12 Carin Lundqvist Lgh 1001 Lennart Torstenssons Väg NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Grinden Service Center AB Klövergatan NORRTÄLJE Tomttjänst i Roslagen AB Propellervägen 8 B TÄBY Beviljas Beviljas Beviljas Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

33 slista Bygg- och miljökontoret, Norrtälje kommun DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: BJÖRKÖGÅRDEN, PL 5340, VÄSTRA EDSVIK 1: sbeslut Emil Wiberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: RÄNKA 1:21,, RÄNKA 1:21 Fasth: RÄNKA 1: sbeslut Fredrik Axelsson Anmälan/ansökan livsmedelsanläggning Objekt: GRANNKÖKET CATERING, LOHÄRADS SÖDERBY 15, LOHÄRADS-SÖDER Fasth: LOHÄRADS-SÖDERBY 1: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: LYCKHEM VANDRARHEM, SKEPPSMYRA, SKEPPSMYRA 13:1 Fasth : SKEPPSMYRA 13:1, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: RUDEBACKENS SOMMARKOLLO, RUDEBACKEN 7550, ORTALA 32:3 Fasth : ORTALA 32:3, 0188 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 1 av 30

34 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: AUTOSERVICE I HALLSTAVIK AB (SHELL), SHELL SÄTTRA, EDEBO-SÄT Fasth : EDEBO-SÄTTRA 3:8, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: FAMILJEDAGHEMMET FRÖHUSET,, LÄNNA-HAMMARBY 3:9 Fasth : LÄNNA-HAMMARBY 3:9, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: SÖDERARM, SÖDERARMS FYR, TJOCKÖ 2:29 Fasth : TJOCKÖ 2:29, sbeslut Malin Olofsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: FRÖTUNA-VÄSBY 2:26,, FRÖTUNA-VÄSBY 2:26 Fasth: FRÖTUNA-VÄSBY 2: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: ÅKERÖGÅRDEN, PL 9300, ÅKERÖ 1:13 Fasth : ÅKERÖ 1:13, 0188 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 2 av 30

35 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Klara Gustafsson Anmälan om installation av värmepump Objekt: BROMSAREN 4,, BROMSAREN 4 Fasth: BROMSAREN sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: STIFTELSEN BARNENS DAG,, LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: LINDBÄCKEN (STARRBÄCKEN/LINDÄNGEN), Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: STRAND, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: SOLGÅRDEN, BARNENS Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANÖ GÅRD, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANLIDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: BJÖRKBACKEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:4 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:4 Objekt: ÖSTERGÅRDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 4:1 Fasth: LINGSLÄTÖ 4:1 Objekt: VRETARNA, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: WASSBERGS MINNE, BARNENS Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: STUGORNA, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:3 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:3 Objekt: STRANDHEM, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: SOLVIK, Barnens Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: GRANVIK, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 3:5 Fasth: LINGSLÄTÖ 3:5 Objekt: GRANBO, BARNENS Ö, GRANÖ 3:4 Fasth: GRANÖ 3:4 Objekt: CERWINSKA, BARNENS Ö, LINGSLÄTÖ 1:2 Fasth: LINGSLÄTÖ 1:2 Objekt: ASSÖGÅRDEN, Barnens Ö, LINGSLÄTÖ 2:1 Fasth: LINGSLÄTÖ 2:1 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 3 av 30

36 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: RÖRVIK 4:80, HAVSÖRNSSTIGEN 34, RÖRVIK 4:80 Fasth: RÖRVIK 4: sbeslut Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: GLYXNÄS 3:56,, GLYXNÄS 3:56 Fasth: GLYXNÄS 3: sbeslut Malin Olofsson Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: VETTERSHAGA 3:23, LÄNNAVIKSVÄGEN 24, VETTERSHAGA 3:23 Fasth: VETTERSHAGA 3: sbeslut Sandra Keskisarja Dricksvattenanläggning Objekt: SINGÖ CAMPING DRICKSVATTENANLÄGGNING, SINGÖVÄGEN 158, SIN sbeslut Johanna Lindgren Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: NORRVEDA 1:91, NORRTULLSGATAN 32 4TR, NORRVEDA 1:91 Fasth: NORRVEDA 1:91 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 4 av 30

37 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Malin Olofsson Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: OXHALSÖ 2:512,, OXHALSÖ 2: sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om lokaler för barnomsorg eller skola Objekt: VILDNISSARNAS FÖRSKOLA SOLBACKA, VÄTÖVÄGEN SOLBACKA STR Fasth: EMMAUS sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: MUSKO RÖKERI, PL 3723, HUSINGE 2:15 Fasth : HUSINGE 2:15, sbeslut Lena von Pfaler Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: GROVSTA 7:24,, GROVSTA 7:24 Fasth: GROVSTA 7: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: ARHOLMA 2:65, SLÅTTSUNDSVÄGEN 21, ARHOLMA 2:65 Fasth: ARHOLMA 2:65 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 5 av 30

38 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Johanna Lindgren Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: SVARTLÖGA 3:170,, SVARTLÖGA 3:170 Fasth: SVARTLÖGA 3: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: BRITTIS B&B, SIDFJÄRDSVÄGEN 1, RANGARNÖ 1:31 Fasth : RANGARNÖ 1:31, sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: MALITA,, RIMBO-KARBY 1: sbeslut Sandra Keskisarja Egenkontrollprogram Objekt: CARAFF-SKEPPSUDDEN, SKEPPSUDDEN HÖGMARSÖ, HÖGMARSÖ 1: sbeslut Emil Wiberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: BRO-VÄSBY 1:8, VÄSBYVÄGEN 53, BRO-VÄSBY 1:8 Fasth: BRO-VÄSBY 1:8 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 6 av 30

39 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Fredrik Axelsson om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: CAFÉ HÖRNAN I NORRTÄLJE, HANTVERKAREGATAN 5, CASSEOPEA sbeslut Nina Engevi Tillsyn av C-objekt Objekt: GH PLAST AB, PL 527, GRISSLEHAMN 18: sbeslut Nina Engevi Tillsyn av U-objekt Objekt: SELINS LOTTA, ARRENDATORBOSTADEN 7952, ORTALA 36:3 Fasth: ORTALA 36: sbeslut Nina Engevi Tillsyn av C-objekt Objekt: APJ PREFIL AB, Rö företagsby, RÖ-MÄLBY 1: sbeslut Elisabeth Ljung Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: SINGÖ-TRANVIK 3:41,, SINGÖ-TRANVIK 3:41 Fasth: SINGÖ-TRANVIK 3:41 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 7 av 30

40 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Nina Engevi Olägenhetsanmälan Objekt: NÄRTUNA-SÖDERBY 5:4, NÄRTUNA 2882, NÄRTUNA-SÖDERBY 5:4 Fasth: NÄRTUNA-SÖDERBY 5: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: SUNDA 1:51, LILLÖVÄGEN 20, SUNDA 1:51 Fasth: SUNDA 1: sbeslut Emil Wiberg Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe Objekt: RANGARNÖ 3:8,, RANGARNÖ 3:8 Fasth: RANGARNÖ 3: sbeslut Elisabeth Ljung Ansökan om enskild avloppsanläggning för BDT Objekt: SINGÖ-TRANVIK 3:41,, SINGÖ-TRANVIK 3:41 Fasth: SINGÖ-TRANVIK 3: sbeslut Klara Gustafsson Ansökan om WC ansluten till sluten tank Objekt: SMARA 1:106,, SMARA 1:106 Fasth: SMARA 1:106 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 8 av 30

41 DIARIENR DATUM BESLUT ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN sbeslut HANDL. Klara Gustafsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: SÖDERBYKARLS-NYBY 1:36, FLOTTSKÄRSVÄGEN 100, SÖDERBYKARLS Fasth: SÖDERBYKARLS-NYBY 1: sbeslut Johanna Lindgren Ansökan om enskild avloppsanl till WC-sluten tank och BDT Objekt: MARKDAL 1:36 (FD DEL AV1:2),, MARKDAL 1:36 Fasth: MARKDAL 1: sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall Objekt: TULKA 4:8,, TULKA 4:8 Fasth: TULKA 4: sbeslut Tommy Tjärnberg Anmälan om installation av värmepump Objekt: GRANSÄTER 5, SYRÉNGATAN 10, GRANSÄTER 5 Fasth: GRANSÄTER sbeslut Klara Gustafsson Anmälan om lokaler för barnomsorg eller skola Objekt: FÖRSKOLAN VIGELSJÖ GÅRD, LOMMARVÄGEN 50, TÄLJE 2:193 Fasth: TÄLJE 2:193 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 26 november 2012 Sida 9 av 30

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 17.05 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 11 Beviljad HOLM 1:15 Jonny Hjelm Ny anläggning 2013-06-14 12 Beviljad LINDERYD 1:6 Pär och Ulrika Oskarsson Ny anläggning 2013-06-14 13 Beviljad VÄRNÄS 1:7 Lena

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer