Innehåll. Program Praktisk information Plenarföredrag Abstracts Deltagarlista Abstract-register...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Program... 3. Praktisk information... 4. Plenarföredrag... 5. Abstracts... 8. Deltagarlista... 46. Abstract-register..."

Transkript

1 SMDI10 Svenska med didaktisk inriktning oktober 2012 Nätverket Svenska med didaktisk inriktning i samarbete med Institutionen för litteraturvetenskap Institutionen för nordiska språk Institutionen för språkdidaktik

2 Innehåll Program... 3 Praktisk information... 4 Plenarföredrag... 5 Abstracts... 8 Deltagarlista Abstract-register Omslagsfotografi Eva Dalin 2

3 Program Torsdagen den 18 oktober Registrering, fika Välkomsthälsning plenarföreläsning (hörsal d8) Plogen i forskningsfältet: Nätverket Svenska med didaktisk inriktning Professor Caroline Liberg, Uppsala universitet Parallella seminarier (A1, B1, C1) Lunch på restaurang Lantis plenarföreläsning (hörsal d8) Klassifikation, analys eller kulturell omförhandling? Den enskilda läspraktikens förhållande till genre Fil.dr Christian Mehrstam, Högskolan Väst Nätverket SmDi informerar Parallella semanrier (A2, B2, C2) Fika Parallella seminarier (A3, B3, C3) Mingel Middag, Värdshuset Kräftan Fredagen den 19 oktober plenarföreläsning (hörsal d8) Genre and beyond: working with systemic functional linguistics to improve students writing Associate professor Mary Macken-Horarik, University of New England, Armidale, Australien Fika Parallella seminarier (A4, B4, C4) Lunch, restaurang Lantis plenarföreläsning (g-salen) Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SmDi som forskningsfält Docent Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet Avslutning 3

4 Praktisk information Hitta till Stockholms universitet Konferensen äger rum på Frescati, där huvuddelen av Stockholms universitet är beläget. Enklaste sättet att ta sig är att åka kollektivt med något av följande transportmedel: T-bana, station: Universitetet Roslagsbanan, station: Universitetet. Buss: Bussarna 40, 70, 540, 608 samt 670. På sl.se kan du planera din resa och få information om biljettepriser och -försäljningsställen. Observera att SMS-biljett bara kan köpas av den med svensk mobiltelefonoperatör. Det går också att köra själv. Frescati ligger på högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull. Hitta på universitetsområdet Konferensen äger rum i Södra huset, som är den dominerande byggnaden på Frescati-området. Huset består av sex åttavåningslameller eller höghus, benämnda A-F. Institutionerna för nordiska språk och språkdidaktik huserar i D- respektive E-huset. På universitetets hemsida finns kartor över området, se 4

5 SMDI oktober 2012 Plenarföreläsningar Plogen i forskningsfältet: Nätverket Svenska med didaktisk inriktning Professor Caroline Liberg, Uppsala universitet Föreläsningen inleds med att ge en tillbakablick över framväxten av forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning som en bakgrundsteckning till uppbyggnaden av nätverket Svenska med didaktisk inriktning som inrättades den första januari Viktiga moment i den bakrundsteckningen är Pedagogiska gruppens arbete och mer precist Tor Hultmans kamp för etablerandet av dels svenskämnets didaktik som en inriktning på magisternivå, dels svenska med didaktisk inriktning som ett forskarutbildningsämne. Huvudparten av föreläsningen ägnas åt nätverket svenska med didaktisk inriktning, dess upprinnelse och utveckling till dags datum i egenskap av en viktig plog i ett centralt forskningsfält. Plogbillen i detta arbete är de konferenser som anordnas årligen och de efterföljande konferensrapporterna. 5

6 SMDI oktober 2012 Plenarföreläsningar Klassifikation, analys eller kulturell omförhandling? Den enskilda läspraktikens förhållande till genre Fil.dr Christian Mehrstam, Högskolan Väst I kritiken av 2011 års skolreform har litteraturläsning som en väg till kulturell omförhandling (alt. aspektskifte ) visats vara ett eftersatt perspektiv, med särskild hänvisning till styrdokumentens sätt att skriva fram genre (se Lundström, Manderstedt och Palo 2011; Skolverket 2011a, 2011b). Föreläsningen försöker därför undersöka genrebegreppets potential i detta avseende. Den inleds med en kort beskrivning av historiskt olika sätt att förstå begreppet inom litteraturvetenskap. De antika och nyklassicistiska föreställningarna om litteraturens idéer eller program relateras till den senare utvecklingen av begreppet, där genrers historisk-dynamiska konstitution, analytiska möjligheter och karaktär av sociala handlingar betonas (se Agrell & Nilsson (red.) 2003; Bavarshi 2000; Miller 1984). Därefter övergår föreläsningen i en diskussion av begreppets betydelse för läsesätt och läsaridentiteter. Utgångspunkten är här Alastair Fowlers bruk av Wittgensteins familjelikheter (även släkttycke, se Wittgenstein 1992; Fowler 1982/1997). I detta perspektiv består genrer av observerade likheter mellan litterära verk, utan att någon enskild likhet går igen i alla verk som kan kopplas till genren. Fowlers genrebegrepp fungerar analytiskt snarare än klassifikatoriskt, exempelvis genom möjligheten att diskutera hur flera olika genrer kan samverka inom ett litterärt verk. Men kan relationen mellan en genre och en specifik språklig praktik beskrivas mer detaljerat, och vilken betydelse har genre för socialisation? I föreläsningen prövas tanken på genrer som en form av avlagringar av en mängd språkliga praktiker som är historiskt, kulturellt och ideologiskt bestämda och som kan vara mycket begränsade i tid och rum. Men dessa praktiker är samtidigt selektivt och relativt beroende av de trögare och mer allmänna genrer de medverkar till att avlagra. Till exempel formas studenters individuella litteraturanalyser och läsaridentiteter (bl.a.) av olika förkunskaper om genre, men när studenterna arbetar i responsgrupper kan man också ser hur de gradvis börjar förhålla sig till de gruppgemensamma genreuppfattningar som avlagras under responsarbetet (och som dessutom genom litteraturdiskussioner på fritiden, uppsatser som publiceras på nätet eller lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning bidrar till att genrer upprätthålls och långsamt förändras utanför gruppen). Ett sådant kretsloppstänkande knyter framför allt an till de socioretoriska och ekologiska sätten att förstå genre (jfr. t.ex. Bawarshi 2001). Om det går att beskriva det selektiva och relativa beroendet mellan omvärld och grupp och mellan grupp och individ med avseende på genre, kan begreppets betydelse för kulturell omförhandling i litteraturundervisningen vara större än vad de nya styrdokumenten låter ana. Under föreläsningen hämtas exemplen från teoriprojektet Autonomi och beroende: Autopoiesis i populärkultur för barn och ungdomar, som 2012 genomförs i samarbete med svensklärarutbildningen och inom ramarna för den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) på Högskolan Väst. Beata Agrell & Ingela Nilsson (red.) Genrer och Genreproblem: Teoretiska och historiska perspektiv = Genres and their Problems: Theoretical and Historical Perspectives. Göteborg: Daidalos. Anis Bawarshi (2000). The Genre Function. College English. Vol. 62, Nr. 3, s Anis Bawarshi (2001). The Ecology of Genre. I: Christian R. Weisser & Sidney I. Dobrin Ecomposition: Theoretical and Pedagogical Approaches. New York: State University of New York Press, s Alastair Fowler (1982/1997). Genrebegrepp. I: Eva Hættner Aurelius & Thomas Götselius (red.) Genreteori. Lund: Studentlitteratur, s Stefan Lundström, Lena Manderstedt & Annbritt Palo (2011). Den mätbara litteraturläsaren: En tendens i Lgr11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen. Utbildning och demokrati, Vol 20, Nr. 2, s Carolyn R. Miller (1984). Genre as Social Action. Quarterly Journal of Speech. Nr. 70:2, s Skolverket (2011a). Lgr11. hämtad: Skolverket (2011b). Kommentarsmaterial till kursplanen i svenska. hämtad: Ludwig Wittgenstein (1992). Filosofiska Undersökningar. Stockholm: Thales. 6

7 SMDI oktober 2012 Plenarföreläsningar Genre and beyond: working with systemic functional linguistics to improve students writing Associate Professor Mary Macken-Horarik, University of New England, Armidale, Australien The category of genre associated with Sydney School work within systemic functional linguistics (SFL) was catalytic for literacy education in Australia from the 1980s until early years of this century. In fact, understanding about the distinctive beginning-middle-end structure of key text types has become part of educational commonsense in writing instruction and infuses the new national curriculum for English in Australia. But of course it was never going to be enough when it comes to the production of literate discourse with its distinctive syntax and its secret English which is unlike the English of everyday discourse. In this paper, I present a framework inspired by research in school English and educational applications of SFL to support development of student writing from primary to secondary English. Drawing on narrative data collected in 2011, it shows how educational linguists have supplemented the macrocategory of genre with meso and micro-categories adapted to the rhetorical tasks of writing. Categories such as evaluation and focalization (at text level), elaboration and projection (at sentence level) and verbs of perception (at word level) have enabled teachers to expand students repertoires of choice in writing, something which we can see emerging not just in students compositions but in their conversations about their writing. The paper concludes with a framework for adapting tools of SFL to the disciplinary requirements of English so as to promote development of literate discourse at different stages of schooling. 7

8 SMDI oktober 2012 Plenarföreläsningar Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SmDi som forskningsfält Docent Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet SmDi fyller 10 år. Under denna tid har ett nytt forskningsfält framgångsrikt etablerats och framstående forskningsmiljöer där intressanta och viktiga frågor ställs och besvaras finns idag representerade på en rad olika lärosäten. I min presentation vill jag belysa att det ämnesdidaktiska perspektivet har fört forskningen framåt, inte minst för att många studier har varit praxisnära och behandlat frågor som verksamma lärare ställer sig i sitt vardagliga klassrumsarbete. Fältet har också etablerat metoder och teoretiska perspektiv som bidragit till att utveckla gemensam förståelse. Under samma tid har de sammanhang som beforskas inom SmDi genomgått stora förändringar. Medielandskapet har antagit nya former och på flera sätt förändrat villkoren för läsande och skrivande i och utanför skolan. Literacy och multimodalitet har blivit etablerade begrepp som såväl forskare som lärare måste förhålla sig till och beakta. Genom att ta utgångspunkt i de förändrade villkoren, men också forskningsfältets etablerade teoretiska och metodiska ramar, lyfter jag fram några aspekter som utgör utmaningar och möjligheter för Svenska med didaktiskt inriktning. 8

9 Att göra det osynliga synligt. Om makt och identitet i lärares och elevers beskrivningar av lärandet Gudrun Svensson, fil.dr, Linnéuniversitetet, Växjö & Ann-Christin Torpsten, fil.dr, Linnéuniversitet, Kalmar Individuella studieplaner är en av skolans många och mångskiftande genrer och blev genom ett tillägg i Grundskoleförordningen (SFS 2005:179) obligatoriska för lärarna i grundskolan år Avsikten med sådana planer är bl.a. att de ska innebära en dialog med eleven om det egna lärande (Lindgren 2007:106) och ligga till grund för utvecklingssamtalet som genomförs en gång per termin i samverkan mellan eleven, lärare och föräldrar. Utformningen av utvecklingsplanerna kan skilja sig från kommun till kommun men också från skola till skola (Vallberg Roth & Månsson 2007). Utvecklingsplanerna skrivs av lärarna och är trots sin förmenta dialogiska karaktär en envägsprodukt där elev och föräldrar enbart är mottagare. Till skillnad från utvecklingsplanerna utgår en annan av skolans genrer, skoldagböckerna, oftast från eleverna själva och speglar deras egna reflektioner om sitt lärande (se bl.a. Molloy 2002; Jönsson 2007; Granath 2008). I vår studie jämför vi lärares utvecklingsplaner för 45 elever i två mångkulturella klasser med samma elevers skoldagböcker om det egna lärandet. Som teoretisk bas använder vi kritisk literacitet ( Janks 2010) samt teorier om kritisk mångkulturalism (May 1999) där det framhålls att det västerländska tänkandet präglas av ett kulturarv, som vilar på fundamenten en nation, ett folk och ett språk, Vid vår undersökning av hur maktrelationer och frågor om identitet speglas i utvecklingsplaner respektive skoldagböcker utgår vi från den systemiskt-funktionella grammatikens begreppsapparat (Halliday 1985; se också Hellspong & Ledin 1997; Holmberg & Karlsson 2006) för att analysera interpersonella relationer samt ideationell och textuell struktur. Vårt syfte är dels att visa på hur språket konstruerar den verklighet som beskrivs i de olika texterna, dels att lyfta fram hur man kan möjliggöra en mer dialogisk och jämlik agenda. De första analyserna visar att elever och lärare i en del fall har en samstämmig uppfattning om elevens kunskaper och olika sociala förmågor men i många fall överensstämmer inte lärarnas uppfattningar med de självbilder som eleverna ger uttryck för i sina noteringar. Elevernas egna anteckningar visar dessutom fram eleverna som flerspråkiga individer med en mångfacetterad språklig förmåga, något som inte alls speglas i lärarnas IUP. Denna studie ingår i forskningsprojektet Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum, Linnéuniversitetet, med syfte att finna undervisningsmetoder med god genomslagskraft för att främja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling (Cummins 1996). Cummins, Jim Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. Ontario: California Association for Bilingual Education. Granath, Gunilla Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som diciplineringstekniker. Göteborg: Göteborgs universitet Halliday, M.A.K An introduction to functional grammar. London: Evald Arnold. Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten. Handbok I brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. Janks, Hilary Literacy and Power. New York och London: Routledge Jönsson, Karin Litteraturarbets möjligheter. Malmö: Malmö högskola. May, S. (1999). Critical Multiculturalism and Cultural Difference Avoiding Essentialism. I May (ed.) Critical Multiculturalism Rethinking Multicultural and Antiracist Education. London: Falmer Press Lindgren, Maria Språklig förmåga och kursplanemål i individuella utvecklingsplaner. I: Lindgren, Maria, Byrman, Gunilla et.al (red.) Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Forskningens tillämpning i skolan. Växjö november Molloy, Gunilla Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm SFS, 2005:179. Ändring av grundskoleförordningen 1994:1194. Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner. Malmö: Malmö högskola. 9

10 Att lära sig hantera argumenterande genrer: utvecklingen av en skrivkompetens från högstadium till gymnasium Ylva Lindberg, lektor, Högskolan i Jönköping & Elisabeth Sandblom, lektor, Högskolan i Jönköping I språkundervisningen ska läraren enligt kurs- och ämnesplanerna ta hänsyn till att texten existerar på flera nivåer: visuellt, språkligt, litterärt, informativt och genremässigt. Detta komplicerar tydliggörandet av progressionen i förståelse och skapande av text, särskilt då progressionen inte ser likadan ut när man lär sig att hantera en multimedial genre som bloggen, en litterär text eller en rent diskursiv texttyp. För att utveckla språkämnenas genremedvetenhet i ett medietätt samhälle har det på Högskolan i Jönköping skapats en disciplinöverskridande plattform som bedriver forskning med medie-, litteratur- och språkdidaktisk inriktning. Ett delprojekt undersöker hur elever och studenter utvecklar sin förmåga att skapa argumenterande texter på svenska, från högstadium via gymnasium till högskola. Syftet är att belysa genreskrivandet, som forskningen visat är ett problematiskt område (Strand, 2005), samt eftersatt i skolan (Ask, 2007; Bergh Nestlog, 2009; Ciolek-Ciastek, 2008; Johansson, 2010; Nyström, 2000), men även mer specifikt argumenterande genrer, då dessa har betydelse för arbetslivet och för vidare studier (Ämnesplan i svenska, 2011, s. 160). Genom att undersöka förändringar och statiska områden i stadieövergångarna, får vi fram resultat som kan utveckla de didaktiska metoderna med avseende på genrer, inte bara argumenterande. I dagsläget kan materialet beskrivas som en typ av tvärsnitt som samlats in mellan ht 2011 och ht Informanterna består av elever från 4 skolor: 2 högstadieskolor, 1 gymnasieskola och 1 skola med både högstadium och gymnasium, samt lärarstudenter i svenska. Deras uppgift har varit att under max 60 minuter skriva en uppsats med titeln Vad är poängen med universitetsutbildning?. Uppgiften inleds med ett citat som syftar till att både vara förklarande och inspirerande. Informanterna har skrivit under så lika förhållanden som möjligt, samt fått en enkät med frågor kring ålder, kön och språkanvändning. I presentationen ämnar vi koncentrera oss på stadieövergångarna mellan högstadiet och gymnasiet, där vi analyserar texter från åk 7 och åk 9, samt åk 1 (gy) och 3 (gy). Vår analysmetod utgår främst från Toulmins (2003) modell för hur argumentation kan vara uppbyggd. Metoden fördjupas och verifieras av en språkvetenskaplig analys som tar fasta på två viktiga punkter i skrivandet: genreanpassning och mottagaranpassning. I analysen av genreanpassningen fokuseras bl. a. språkliga drag som visar på avvägningen mellan skrift- och talspråklighet, exempelvis de som bidrar till informationstäthet och koncentration. Mottagaranpassningen analyseras genom att främst belysa de språkliga drag som i någon mening relaterar skribent och läsare, samt stöder den röda tråden i texten (Cassirer, 2003; Ekerot, 2011; Lagerholm, 2008). Dessutom uppmärksammar analysen texternas litterära drag, då en text oftast är en blandning av olika framställningsformer ( Johansson, 2010, s.60). Vi studerar vilken funktion skribenten tillskriver de litterära och narrativa dragen i den argumenterande texten. Metoden har tidigare prövats på texter av blivande svensklärare på nivåerna 31-60hp och 61-90hp. Resultaten från pilotundersökningen publiceras i konferensvolymen från Literacy en morsmålsdidaktisk utfordring, Tønsberg, Norge, 2-4 november Presentationens resultat kommer att relateras till pilotundersökningens. Ask, S. (2007): Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Diss. Växjö : Växjö universitet. Bergh Nestlog, E. (2009): Perspektiv i elevtexter: skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår. Lic.-avh. Växjö: Växjö universitet. Cassirer, P. (2003): Stil, stilistik & stilanalys. Stockholm: Natur och Kultur. Ciolek-Ciastek, B. (2008): Lärares bedömning av elevers berättande skrivande i åk 9. I Granfeldt et al. (Red.): Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8 9 november 2007, s Lund: ASLA. Ekerot, L-J. (2011): Ordföljd, tempus, bestämdhet (2. uppl.). Malmö: Gleerups. Johansson, L-E. (2010): Nygamla textvärldar genrer och skärmbaserad textanvändning i skola och samhälle. I Olsson, M. & Gustafsson, G. (Red.): Utbildning och lärande. Tema: Nya textvärldar i vår tid, 1, s Skövde: Högskolan i Skövde. Lagerholm, P. (2008): Stilistik. Lund: Studentlitteratur. Nyström, C. (2000): Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och sammanhang. Diss. Uppsala: Univ Strand, H. (2004): Skrivträning och genrekompetens. Den akademiska skrivundervisningens möjligheter och begränsningar. I Bäcklund, I. (Red.): Text i arbete. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Toulmin, S. E. (2003): Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press. Ämnesplan i svenska (2011): Ämnesplan i svenska. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s Stockholm, Skolverket. Tillgänglig via Internet: 10

11 Avtryck och omtryck Fiktioner i läroböcker efter Gy11 Caroline Graeske, lektor, Luleå tekniska universitet De senaste åren har skönlitteraturens värde diskuterats och analyserats av forskarvärlden såväl nationellt som internationellt. Boktitlar som Varför läsa litteratur? (Persson 2007) Litteraturens nytteverdi (Skaftun 2009) och Uses of Literature (Felski 2008) illustrerar behovet av att legitimera fiktionslitteraturen som kunskapskälla. I Sverige har skolans svenskämne de senaste decennierna uppfattats som ett demokratiämne där litteraturläsning inom institutionella lärmiljöer har uppfattas som ett integrationspolitiskt smörjmedel (Persson 2007 s. 11) som hjälper eleverna att växa som demokratiska medborgare. Sedan hösten 2011 har vi emellertid en ny skolreform gällande samtliga skolformer och läro- och ämnesplaner har omformulerats. Flera forskare har visat på några avgörande förändringar i de nya styrdokumenten inom svenskämnet (t. ex. Lundström, Manderstedt & Palo 2011, Lundström 2011) men effekterna av dessa återstår att studera. Syftet med denna studie är att undersöka hur den nya läroplanen i svenska för gymnasiet, Gy11, integrerats i nya läromedel. Studien behandlar nyproducerade läroböcker i svenska som behandlar fiktioner som skönlitteratur, film, teater och andra medier (jfr Gy11). De centrala frågeställningarna rör fiktionernas legitimeringar i läromedlen. Hur förhåller sig läromedlen till de nya styrdokumentens formuleringar? Vilka texter tas upp och hur motiveras och presenteras de? I denna studie analyseras fyra läromedel för Gy11 med hjälp av kritisk diskursanalys (Fairclough 2003, Winther Jørgensen & Phillips 2002) och Bernsteins teorier om vertikala och horisontella kunskapsformer (Bernstein 2000). Studien belyser en skiktning i svenskämnet och visar att elever som går yrkesförberedande program får med sig andra kunskaper om fiktioner än de som går studieförberedande program, trots att målen i styrdokumenten inte skiljer sig åt. Studien visar att fiktioner i nya läromedel för Svenska 1 behandlas i en mycket liten omfattning, särskilt i läromedel för yrkesförberedande program. Arbetet med fiktioner i dessa läromedel sker dessutom vanligen utifrån ett individuellt, erfarenhetsbaserat perspektiv (horisontella kunskaper) där kunskaper om centrala motiv, stilgrepp och historiska sammanhang marginaliseras, medan läromedlen för de studieförberedande programmen inkluderar ett mer kritiskt, analytiskt förhållningssätt (vertikala kunskaper) gällande fiktioner. Vidare framkommer att forskningsrön sällan tas med i läromedlen och att metareflexiva diskussioner nästan aldrig förekommer i denna genre, vilket kan vara problematiskt då dessa resonemang är nödvändiga för att funktionalisera fiktioner och deras unika värden (Graeske 2012). Bernstein, B., Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique, London 2000 Fairclough, N., Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, New York 2003 Felski, R., Uses of Literatur, Malden and Oxford 2008 Graeske, C., Intryck, omtryck, avtryck forskning och förändring? Om genus och värdegrund i läromedel i svenska, konferensskrift Fält i förvandling, Uppsala 2012 (under tryck) Lundström, S., Manderstedt, L. & Palo, A., Den mätbara litteraturläsaren Utbildning och demokrati, 2011:2, s Lundström, S., Förnimmelser av fiktion, Svensklärarföreningens årsskrift 2011, Stockholm 2011, s Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Skolverket, Stockholm 2011 Persson, M., Varför läsa litteratur?, Lund 2007 Skaftun, A., Litteraturens nytteverd, Bergen 2009 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., Discourse Analysis as Theory and Method, London

12 Didaktiska val i svenskundervisningen i årskurs 5 och 6 Berit Lundgren, fil.dr, Umeå universitet Syftet med denna presentation är att beskriva och analysera de didaktiska val som några lärare i årskurs 5 och 6 gör i sina lektionsplaneringar i svenskämnet när skrivande dominerar. Tidigare svenska studier visar exempelvis att få lärare arbetar med samtal om skönlitteratur och att skrivande i tidigare år ofta utgår från ett färdighetsperspektiv. Den longitudinella studie som kommer att beskrivas här utgår från att skriftbruk kan beskrivas utifrån skriftpraktiker och skrifthändelser (Heath 1983; Barton 2007; Janks 2010). Skriftpraktiker skapas utifrån sociala förväntningar och för givet taganden. Det kan även uttryckas så att skriftpraktiker är abstraktioner skapade i en social kontext där makt, ekonomi och värderingar är viktiga för att förstå vad skriftpraktiker är. Vidare är skriftpraktiker en social händelse som kan beskrivas exempelvis utifrån olika värderingar, attityder samt genus och etnicitet. Skrifthändelser är de företeelser och aktiviteter i det dagliga livet där individer använder text. De är observerbara fenomen, exempelvis bokläsning och dataspel, i kontextuella sammanhang. Studien har genomförts i tolv klasser i årskurs 5 och 6 med relativt regelbundna besök under ett till två år. Observationer i klassrum och samtal med lärare och elever är det material som är utgångspunkt för denna presentation. I analysarbetet har jag kategoriserat observerade skrifthändelser utifrån Roz Ivanič (2004) fem diskurser av skrivundervisning för att synliggöra vilka konsekvenser lärarnas didaktiska val medför för att beskriva en skriftpraktik. Studien visar att samtliga lärare planerar utifrån Lgr 11 (från ht 2011) och att lärarnas didaktiska val skapar olika skriftpraktiker i klassrummen och att skrifthändelserna varierar. I ett av klassrummen dominerar en kreativ skriftpraktik. Eleverna har inga traditionella läromedel i svenska utan läraren planerar skrifthändelser, som i ett introduktionsskede ligger nära eleverna, där elevernas erfarenheter, nyfikenhet och förmåga lyfts fram. I ett annat klassrum, där en färdighetstränande praktik förekommer, fokuseras mer grammatikinlärning. Intressant är att studien visar att olika typer av skriftspråkspraktiker kan förekomma i samma klassrum men vid olika tillfällen. Barton, David Literacy. Oxford: Blackwell Publishing. Heath, Shirley B Ways with words: Language, life and work in communities and classrooms. New York: Cambridge University Press. Ivanič, Roz Discourses of Writing and Learning to Write. I Language and Education 18 (3) S Janks, Hilary Literacy and Power. New York: Routledge. 12

13 En bedömningsskala två kontexter: Bedömarkommentarer om bruket av CEFR-skalan Outi Toropainen, forskardoktor, Jyväskylä universitet, Finland & Sinikka Lahtinen, universitetslektor, Jyväskylä universitet, Finland Syftet med föreliggande studie är att få mera information om hur den sexgradiga CEFR-nivåskalan (Common European Reference of Languages) lämpar sig för bedömning av argumenterande texter som är skrivna av gymnasister med svenska som förstaspråk i Sverige och svenska som främmandespråk i Finland. I studien analyseras användningen av nivåskalan utgående från bedömarkommentarer. Vilka faktorer framkommer i dem? Hur förhåller sig kommentarerna till skalan? Vilken roll spelar själva skalan och skrivuppgiften i bedömningen? Studien ingår i projektet Inlärningsgångar i andraspråket (Topling) som är ett forskningsprojekt vid Institutionen för språk och Centrum för tillämpad språkvetenskap vid Jyväskylä universitet. Projektet finansieras av Finlands Akademi och Jyväskylä universitet. Studiens primära material utgörs av skriftliga bedömarkommentarer som insamlades i samband med bedömningsprocessen. Samtliga texter bedömdes av två till tre av varandra oberoende bedömare på basis av nivåskalan och så kallade landsmärkestexter. I föreliggande studie intresseras för bedömningen av argumenterande texter, insändare. Det sekundära materialet består av de skrivna texterna och av skrivuppgiften. Sammanlagt bedömdes 112 argumenterande texter, av dessa var 70 skrivna av gymnasister i Finland med svenska som främmandespråk och 31 av gymnasister skrivna i Sverige med svenska som förstaspråk. Ur bedömarkommentarerna kan man utläsa att skrivuppgiften får mera betydelse då man bedömer texter skrivna på förstaspråket. Däremot är de språkliga detaljerna i fokus i bedömningen av texter skrivna på svenska som främmandespråk. På basis av en tidigare undersökning vet vi att speciellt skrivuppgiften för de argumenterande texterna är något problematisk i och med att den verkar ge möjlighet att skriva både en traditionell insändare och ett kommenterande inlägg på en nätsida, som båda kan uppfattas som kommunikativa, sociala genrer. Samtidigt har uppgiften ett relativt icke-kommunikativt mål, ett retoriskt mål nämligen att motivera sin åsikt (en kognitiv genre). (Toropainen, Härmälä & Lahtinen 2012; Bruce 2008.) Studien har implikationer för den pågående diskussionen hur CEFR-skalan i nuläge kan användas för bedömning och hur den eventuellt kunde bearbetas för att lämpa sig för bedömning av kunskaper i förstaspråk. Samtidigt ger den djupgående information om användningen av skalan i främmandespråksundervisning och speciellt i bedömningen av skrivna texter. Bruce, I Cognitive genre structures in Methods sections of research articles: A corpus study. Journal of English for Academic Purposes 7/2008, Toropainen, O. Härmälä, M. Lahtinen, S. 2012: Kaksi asteikkoa, kaksi eri tilannetta: äidinkielellä ja vieraalla kielellä kirjoitettujen tekstien kriteeripohjaisen arvioinnin haasteita. (i tryck) 13

14 En studie av flerspråkiga elevers språkutveckling sedd genom nationella provet i årskurs 3, Barbro Hagberg-Persson, universitetslektor, Uppsala universitet Det nationella provet för årskurs 3 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Utifrån de skillnader som ändå finns i kursplanernas syften och kunskapskrav mellan de båda ämnena skiljer sig bedömningarna till viss del åt. Provet består av åtta delprov inom områdena tala, läsa och skriva. Varje område innehåller ett eller flera delprov som anknyter till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Provet bidrar också till att kartlägga elevens kunskaper i respektive ämne och har även en formativ funktion. Det innebär att provet är en avstämning men också ett avstamp inför fortsatt undervisning. Den nationella resultatinsamlingen som grundar sig på insamling från Statistiska Centralbyrån från åren visar att elever som följer kursplanen i svenska i årskurs 3 har bättre resultat på delproven än elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk. Vidare visar resultatet att flickorna överlag har bättre resultat än pojkarna oavsett vilken kursplan eleverna följer (Skolverket 2010, 2011a, 2011b). Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om ett antal flerspråkiga elevers språkutveckling i slutet av årskurs 3. Utifrån 34 elevlösningar som skickats in till Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, mellan åren görs en fördjupad analys av provresultatet för dessa elever. Till elevlösningarna har även en självbedömningsuppgift där eleven reflekterar kring sin egen språkutveckling inom områdena tala, läsa och skriva samt skriftliga lärarkommentarer bifogats. Studien visar att majoriteten av eleverna når kravnivåerna för de olika delproven, men fler elever når kravnivåerna för de muntliga delproven än för läs- och skrivdelproven. Därmed följer eleverna i studien samma mönster som den nationella resultatinsamlingen (SCB-statistiken) för elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk. Resultatet visar vidare att eleverna har en realistisk bild av sin egen språkutveckling samt att lärarnas åsikter som framkommer ut lärarkommentarerna väl stämmer överens med elevernas resultat på de olika delproven. Skolverket (2010) Ämnesproven i grundskolans årskurs 3. En redovisning av utprövningsomgången Skolverkets webbplats: prov>om nationella prov>resultat. Skolverket (2011a) Ämnesproven i grundskolans årskurs 3. En redovisning av genomförandet Skolverkets webbplats: prov>om nationella prov>resultat. Skolverket (2011b). Ämnesproven i grundskolans årskurs 3. En redovisning av genomförandet Skolverkets webbplats: prov>om nationella prov>resultat. 14

15 Fel - men på olika sätt. En analys av elevers felaktiga svar enligt PIRLSprovet Jenny W. Folkeryd, fil.dr, Uppsala universitet & Åsa af Geijerstam, fil.dr, Uppsala universitet Resultat från internationella kunskapsbedömningar spelar en allt större roll såväl nationellt som internationellt. I Sverige kan vi exempelvis se hur utformning av och resultat från internationella lästest påverkar kursplaner och utformning av nationella prov. I fokus för denna studie står det internationella lästestet PIRLS (Progress In Reading Literacy Survey) vilket riktar sig till 10-åringar. Även om svenska elever i en internationell jämförelse visar på en god läsförmåga i detta test kan en nedåtgående trend skönjas. Orsaker till denna nedåtgående trend har sökts i sådant som förändringar i samhället och förändringar i skolsystemet. Själva testet och hur elevsvar bedöms i testet har inte diskuterats. I denna studie undersöks därför elevers svar i PIRLS 2011, med fokus på de svar som bedömts som felaktiga och därmed fått noll poäng. Huvudsyftet med studien är att undersöka vad som karaktäriserar svaren hos de elever som misslyckas i testet och därmed vilka typer av läsning som konstrueras och premieras i testet. Detta leder till en fördjupad diskussion om vad god läsförståelse är i detta test. Det teoretiska ramverket för studien återfinns inom teorier om läsning och läsförståelse (t ex Kress 1989; Langer 2011; Luke & Freebody 1997; Smidt 2004). Empiriskt material utgörs PIRLS 2011, med fokus på elevsvar och bedömningsguide. Totalt deltog i Sverige ca 5000 elever i PIRLS Resultatet visar att de svar som bedömts som noll poäng faller inom ett begränsat antal typer av svar. Sådana välrepresenterade kategorier är när svaren, enligt bedömningsguiden, är felaktiga därför att de är: - alltför vaga eller generaliserade med avseende på innehåll eller språkligt uttryck - ofullständiga (alltför korta svar) eller osjälvständiga (exempelvis upprepar frågan) - hämtade från egen erfarenhet och inte i texten - alternativ tolkning av text eller fråga där tolkningen kan vara rimlig eller orimlig Utifrån dessa resultat förs en diskussion om vilka normer för läsförståelse som skapas i denna typ av test. Kress, G. R. (1989). Linguistic processes in sociocultural practices. Oxford: Oxford University Press. Langer, J. A. (2011). Envisioning Knowledge: Building Literacy in the Academic Disciplines. New York: Teachers College Press. Luke, A., & Freebody, P. (1997). Shaping the social practices of reading. I S. Muspratt, A. Luke & P. Freebody (Red.), Constructing Critical Literacies Teaching and Learning Textual Practice. Cresskill: Hampton Press. Smidt, J. (2004). Sjangrer og stemmer i norskrommet. Oslo: Universitetsforlaget. 15

16 Fem dagar och en saga: Skrivprocesser i en barnskole-klass Carina Hermansson, doktorand, Karlstads universitet & Christina Olin-Scheller, docent, Karlstads universitet Att skriva en saga är en vanligt förekommande aktivitet i de lägre skolåren. Det är en praktik som ofta motiveras utifrån långsiktiga pedagogiska mål där en viktig del sägs vara att eleverna ska utvecklas till kreativa och aktiva skrivare (OECD, 2005). Metoder såsom kreativt skrivande och processkrivande utgör pedagogiska verktyg för att utveckla denna nyckelkompetens (Nystrand, 1982; Strömqvist, 1989; Hoel, 2001). Syftet med denna presentation är att beskriva, analysera och diskutera hur metoden kreativt skrivande produceras, förändras och utvecklas när sex och sjuåringar skriver en saga under fem dagar. Jag utgår ifrån ett relationellt och rhizomatiskt perspektiv (Deleuze and Guattari, 1987), vilket innebär att metoden kreativt skrivande ses som en effekt av de relationer som skapas mellan lärare, elever, didaktiska intentioner, lärandemål, känslor, tal, gester och material. Detta perspektiv kan ses som en alternativ förståelse av metoden kreativt skrivande. I min presentation redovisar jag resultat utifrån data såsom video-och ljudinspelningar, fältanteckningar, och digitala fotografier från lärares planeringstillfälle och ett antal lektioner. Studien är en del av ett större etnografiskt forskningsprojekt (Hermansson, forthcoming) där jag följt sex- och sjuåringars skrivaktiviteter i två klasser i södra Sverige, från oktober 2009 till maj Resultaten grundar sig på en analys av 8 sekvenser. För det första åskådliggör analysen att det är i relationerna mellan människor (t.ex. tal, gester, blickar), ting (t.ex. datorn, tangentbordet), och andra faktorer (t.ex. kunskap om stor och liten bokstav) som metoden utvecklas. För det andra visar analysen hur dessa relationer öppnar för att olika rörelser kan pågå samtidigt. Det pågår både en rörelse som riktas mot hur metoden skapas och en rörelse som riktas mot hur den kreativa processen skapas. Att skapa metod visas till exempel när lärarna instruerar och handleder eleverna att skriva sin saga. Analysen visar dessutom hur rörelsen skapa kreativitet uppstår och hur den öppnar för nya processer då olika faktorer och/eller erfarenheter sammanförs eller kollider. Denna studie bidrar till en förståelse av just det sammansatta och föränderliga i de metoder som lärare och elever använder. Studien åskådliggör med andra ord hur metoden, texten och skrivaren blir till (skapas). Den visar också vad metoden, texten och skrivaren kan bli men ännu inte är. Avslutningsvis för jag en didaktisk diskussion om hur läraren skulle kunna organisera och genomföra förskolans och skolans pedagogiska verksamhet utifrån ett relationellt och rhizomatiskt perspektiv. Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press. Hoel, TL. (2001). Skriva och Samtala: Lärande genom Responsgrupper. Lund, Sweden: Studentlitteratur. Nystrand, M. (1982). What Writers Know: The Language, Process, and Structure of Written Discourse. New York, NY: Academic Press. OECD. (2005). The definition and selection of key competencies: Executive summary. Hämtad , dataoecd/47/61/ pdf. Strömquist, S. (1989). Skrivboken: Skrivprocess, Skrivråd och Skrivstrategier. Malmö, Sweden: Liber. 16

17 Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande Catharina Tjernberg, doktorand, Stockholms universitet Syftet med denna praxisorienterade studie är att med fokus på läs- och skrivlärande analysera framgångsfaktorer i lärares undervisning, samt undersöka vilka förutsättningar som finns i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett reflekterat yrkeskunnande. Skolverkets rapporter liksom stora internationella undersökningar visar på att den konsensus som läsforskningen uppnått under 2000-talet inte nämnvärt påverkat verksamheten ute på skolorna (Skolverket, 2008, 2007a, 2007b). En bakomliggande fråga i studien är därför vad som krävs för att forskningsresultat framgångsrikt ska kunna förverkligas i skolpraktiken. Den praxisorienterade ansatsen har kommit till uttryck i deltagande observationer i klassrummen och reflekterande samtal med lärarna. Studien är gjord utifrån ett strategiskt urval av såväl skola som lärare. Både kvantitativa och kvalitativa data indikerade att skolan hade särskilda kvalifikationer. Lärarna i studien har valts ut på grund av sitt framgångsrika arbete med elevers läs- och skrivlärande, ett arbete som även inbegriper de elever som har verifierade läs- och skrivproblem. Resultat visar att lärarna använder olika metoder och arbetssätt för att möta den stora variationen i förutsättningar hos eleverna. Den pedagogiska gestaltningen karaktäriseras av hög aktivitet hos både elever och lärare. Samtalande, läsande, skrivande och räknande sker interaktivt. Ett överraskande mönster är lärarnas medvetna arbete med muntlig framställning i olika ämnen och genrer. Detta visar sig ge även elever som har svårigheter med att läsa och skriva möjlighet att nå framgång i en social kontext. Vidare påvisas betydelsen av att lärare har en teoretisk förankring, då detta gör det möjligt för dem att se var eleverna befinner sig i kunskapsutvecklingen och att arbeta utifrån detta. En annan viktig slutsats, är att läraren i ögonblicket måste kunna uppmärksamma och se de pedagogiska möjligheterna, samt tolka och ta till vara de diagnostiska signaler som finns i klassrummet. Ännu en viktig slutsats är att framgångsrik läs- och skrivundervisning innebär att se läs- och skrivlärande i ett språkutvecklande sammanhang och att detta i hög grad handlar både om muntlighet och om skriftspråklighet. Denna studie visar också att forskningen blir mer tillgänglig och upplevs av lärarna som mer angelägen, då forskarnas intresse vänds mot den pedagogiska praktiken och teori och praktik tillåts interagera. Detta öppnar upp möjligheter att införliva och etablera vetenskapliga teorier om lärande i skolpraktiken. Jag kommer att presentera studien och dess resultat, samt relatera till den klyfta som föreligger mellan forskning inom läs- och skrivområdet och skolpraktiken (Long, 2011/2012; Bohlin, 2011; Dillon, O Brian, Sato & Kelly, 2011; Hattie, 2009) Bohlin, I. (2011). Evidensbaserad pedagogik: Epistemologiska förutsättningar för evidensrörelsns expantion in i utbildningsvetenskap. I: Forskning pågår Utbildningssystem. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Dillon, D.R., O Brien, D.G., Sato, M. & Kelly, C.M (2011). Professional development and teacher education for reading instruction. In M.L. Kamil, P.D. Pearson, E.B. Moje & P.P. Afflerbach (Eds.), Handbook of reading research. Vol. 4. New York: Routledge. Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge. Long 2011/2012. Professional Develpment and Education Policy: Understanding the Current Disconnect. Reading today. December 3022/januari Skolverket (2007a). PIRLS 2006: läsförmågan hos elever i årskurs 4: i Sverige och i världen (pdf-dokument). Skolverkets rapport, 305. Stockholm: Skolverket. (åtkomst 10 okt. 2008) Skolverket (2007b). PISA 2006: 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera : naturvetenskap, mate-matik och läsförståelse (pdf-dokument). Skolverkets rapport, 306. Stockholm: Skolverket. (åtkomst 10 okt. 2008) Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007: en djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Skolverkets raport, 323. Stockholm: Skolverket. 17

18 Genrepedagogik på svenska - en fiffig modell? Fredrik Hansson, fil.dr, Malmö högskola Genrepedagogiken har tagit sig in i den nya läroplanen. Åtminstone kan man tolka läroplanen så, exempelvis genom texttypologin [b]eskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter (Skolverket, 2011b, s. 226) eller formuleringen om [k]ombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation (ibid.). Här är det inte orimligt att se skrivningen om beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter som en framskrivning av grundläggande genrer enligt genrepedagogiken, Det andra citatet ovan avser i så fall kombinationer av genrer (texttyper), exempelvis i en bruksanvisning. Å andra sidan undviker kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) att ta ställning beträffande begreppet genre (och därmed positionera sig i förhållande till genrepedagogiken); man skriver istället att kursplanen med uttrycket typer av texter vill omfatta allt det som olika definitioner av begreppet genrer kan stå för (s. 16). Frågan är då på vilket sätt genrepedagogiken samsas med andra pedagogiska eller didaktiska överväganden. Genrepedagogikens tillkomst är nära förknippad med utgångspunkter såsom kulturkrockar och alarmerande skolresultat (Hedeboe, 2009). Måhända är det inte en tillfällighet att den i svenska skolsammanhang verkar prövas främst i samband med otillfredsställande resultat (jfr Hedeboe, 2009) samtidigt som den omnämns som cirkelmodellen (Svensén, 2011). I en tid av allt hårdare krav på skolan att tillse att varje elev uppnår nationella mål söker lärarna efter nya arbetsmodeller att pröva. Genrepedagogiken är emellertid i grunden inte endast en modell för det praktiska arbetet i klassrummet. Cirkelmodellen är relaterad till en språksyn, den systemisk funktionella lingvistiken, men också till en ideologisk komponent. I denna spelar Bernsteins begrepp synlig pedagogik och explicit undervisning en grundläggande roll, men också utgångspunkten att undervisningens syfte är att förändra samhällets maktstrukturer (Martin, 2001). Med ett aktuellt politiskt uttryck skulle man kunna säga att genrepedagogiken har som utgångspunkt att bryta utanförskap. Samtidigt riskerar den att bli institutionaliserad som en instrumentell väg till behärskning av texttyper (Derewianka, 2003, s. 142). I detta perspektiv kan man undra om det är just cirkelmodellen, den pedagogiska komponenten i genrepedagogiken, är den del som gör insteg i skolan och vad som i så fall händer med den språksynen, SFL, och den ideologiska delen. Frågan blir alltså under vilka omständigheter och på vilka villkor genrepedagogiken gör sitt intåg i den svenska skolan. Blir en svensk genrepedagogik endast en fiffig modell att använda i svåra fall? Presentationen redovisar resultat från en pilotstudie där grunderna för införande av genrepedagogik samt uppfattningen av densamma har studerats. Materialet består av lärarintervjuer, pedagogiska programförklaringar samt utvärderingar. Pilotstudien är tänkt att ligga till grund för ett kommande forskningsprojekt som ännu befinner sig på planeringsstadiet och där återkoppling utifrån pilotstudien är värdefull för utformningen. Presentationen bjuder därför avslutningsvis in till diskussion om genrepedagogiken i skärningspunkten mellan språksyn, metodik och ideologi. Derewianka, B. M. (2003). Trends and Issues in Genre-Based Approaches. RELC Journal: a journal of language teaching and research in Southeast Asia, 34 (2), Hedeboe, B. (2009). Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Viden om Læsning 6. Nationalt Videncenter for Læsning. Martin, J. R. (2001). Giving the game away: explicitness, diversity and genre-based literacy in Australia. I: R. de Cillia, H-J. Krumm & R. Wodak (Eds.), Loss of communication in the information age (pp ). Vienna: Verlag der Osterreichischen Akadamie der Wissenschaften. Svensén, G. (2011). I cirklar på väg mot målet. Alfa: en tidning för lärare om svenska, SO-ämnen och språk, 2011:3, Skolverket (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Stockholm: Skolverket. 18

19 Gymnasielärares skrivdidaktiska kunskapsutveckling Helen Winzell, doktorand, Linköpings universitet Vad behöver blivande gymnasielärare i svenska lära sig för att kunna undervisa elever i skrivande? Hur utvecklas denna kunskap, och på vilket sätt beskriver lärarstudenter och lärare sin skrivdidaktiska kunskap samt det lärande som ligger till grund för den? Inför min licentiatavhandling har jag valt att studera gymnasielärares skrivdidaktiska kunskapsutveckling genom en studie, där jag gör nedslag vid tre tidpunkter i en lärares lärprocess: 1) efter den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som följer på de första ämnesstudierna, 2) efter den verksamhetsförlagda utbildningen i slutet av utbildningen samt 3) efter några års undervisningserfarenhet som lärare. Mitt syfte är att genom intervjuer med svensklärarstudenter och verksamma lärare ta reda på vad de betraktar som nödvändig kunskap för att undervisa i skrivande, hur de tillägnat sig denna samt på vilket sätt de talar om det. För att avgränsa studien har jag valt att fokusera på argumenterande skrivande. Under hösten 2011 intervjuade jag två gymnasielärare i svenska för att pröva en möjlig datainsamlingsmetod. Fokus låg på lärarens skrivundervisningspraxis, deras bild av den skrivdidaktiska kunskapen samt deras syn på skrivandets funktion i svenskämnet. Syftet var att få en bild av deras ämnesbiografi, alltså hur de beskriver den egna utvecklingen av de skrivdidaktiska kunskaperna. En preliminär analys visar att lärarna refererar till ett livslångt lärande som börjar redan tidigt och fortsätter i yrkeslivet i form av såväl informell som formell fortbildning. De refererar också till olika delar av sin universitetsutbildning såväl generellt som ämnesspecifikt och berör möten med teori och praktik som påverkar deras undervisning. Enligt Svedner (2010) är det framför allt i skolan skrivandet utvecklas. Tidigare forskning visar dock på brister och behov i skrivundervisningen på gymnasiet; samtidigt som eleven behöver kunskaper om skrivande och om hur man gör när man skriver (Nyström, 2000) är explicit skrivundervisning en bristvara (Parmenius Swärd, 2008). Skrivande i skolan fungerar också ofta som kontrollinstrument och stannar vid övningstillfällen. Detta kan göra det svårt för eleven att se hur skrivande hanteras i funktionella sammanhang (Bergman, 2007). I min framläggning kommer jag att presentera mina preliminära resultat, vilket omfattar intervjuer med lärarstudenter efter det första VFU-tillfället samt intervjuer med verksamma gymnasielärare i svenska. Jag presenterar också undersökningens förutsättningar, ramar och sammanhang och ser detta som ett tillfälle att diskutera min metoddesign och uppläggningen av studien. Bergman, L. (2007). Gymnasieskolans svenskämnen. Malmö högskola Nyström, C. (2000). Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och sammanhang. Uppsala: Uppsala universitet. Parmenius Swärd, S. (2008). Skrivande som handling och möte gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. Malmö högskola. Svedner, P.O. (2010). Svenskämnet & svenskundervisningen: delarna och helheten. Uppsala: Kunskapsförlaget. 19

SMDI. Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Genre

SMDI. Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Genre Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Genre Stockholm 18 19 oktober 2012

Läs mer

Foto: Cathrine Busch NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE. Karlstads universitet

Foto: Cathrine Busch NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE. Karlstads universitet Foto: Cathrine Busch NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE Karlstads universitet 13-14 augusti 2015 1 Hitta på Karlstads universitet Hörsalar Husnummer 2 Program Torsdag 13 augusti 12.30 13.00 Registrering

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska

Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska Annbritt Palo & Lena Manderstedt The Swedish school is facing a number of structural and didactic changes. New syllabi

Läs mer

Mellan retorik och praktik

Mellan retorik och praktik Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 Edmund Knutas Doktorsavhandlingar inom

Läs mer

Lärarens väg genom klassrummet

Lärarens väg genom klassrummet Lärarens väg genom klassrummet Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet Marie Tanner Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete DOKTORSAVHANDLING Karlstad

Läs mer

Samspel och solostämmor

Samspel och solostämmor SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 74 ANNE PALMÉR Samspel och solostämmor Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan With a summary: Interacting and going solo

Läs mer

Vägar till ett akademiskt skriftspråk

Vägar till ett akademiskt skriftspråk Vägar till ett akademiskt skriftspråk Acta Wexionensia Nr 115/2007 Humaniora Vägar till ett akademiskt skriftspråk Sofia Ask Växjö University Press Abstract Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt

Läs mer

Nr 27 Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. Catharina Nyström Höög

Nr 27 Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. Catharina Nyström Höög Nr 27 Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9 Catharina Nyström Höög 2010 Abstract Nyström Höög, Catharina, 2010: Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling

Läs mer

Jag sku hoppas för mera toleranta attityder Mångkulturella klassrum i finlandssvensk grundskola i ett framtidsperspektiv

Jag sku hoppas för mera toleranta attityder Mångkulturella klassrum i finlandssvensk grundskola i ett framtidsperspektiv Jag sku hoppas för mera toleranta attityder Mångkulturella klassrum i finlandssvensk grundskola i ett framtidsperspektiv Sanna Airio Svenska litteratursällskapet i Finland/Vasa universitet sanna.airio@sls.fi

Läs mer

Att bli en sån som läser

Att bli en sån som läser Att bli en sån som läser Örebro Studies in Education 44 CATARINA SCHMIDT Att bli en sån som läser Barns menings- och identitetsskapande genom texter Catarina Schmidt, 2013 Titel: Att bli en sån som läser.

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Ämnesdidaktik dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 27 maj 2010

Ämnesdidaktik dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 27 maj 2010 Ämnesdidaktik dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 27 maj 2010 Bengt-Göran Martinsson & Suzanne Parmenius Swärd (red.) Skrifter från

Läs mer

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:16 ISSN 1654-0247 Den goda läsningen En problematisering av begreppet

Läs mer

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära Estetisk-filosofiska fakulteten Avdelningen för språk Maria Schwartz Från att lära sig läsa till att läsa för att lära From learning to read to reading to learn Svenska som andraspråk C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Orden känns mer laddade då

Orden känns mer laddade då Orden känns mer laddade då En fallstudie om tvåspråkiga gymnasieelever med svenska som andraspråk och deras litteracitet Martina Åhman Institution för språkdidaktik Svenska som andraspråk med didaktik

Läs mer

Utbildning & Lärande. education & learning UTBILDNING & LÄRANDE VOL 5, NR 1 2011

Utbildning & Lärande. education & learning UTBILDNING & LÄRANDE VOL 5, NR 1 2011 UTB IL D NING & L Ä RA ND E 1 /2 01 1 PRO B L E M AT I S K F R Å N VA RO AV D I G I TA L KO M P E T E N S I L Ä R A R U T B I L D N I N G E N Linda Reneland-Forsman S KO LPRO J E K T M E D F R A M G Å

Läs mer

Pojkar kan visst skriva!

Pojkar kan visst skriva! Katharina Andersson Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige Katharina Andersson Katharina Anderssons avhandlingsarbete i pedagogik med inriktning modersmålets didaktik,

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Retorik i skolan En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Lisa Arvidsson & Lisa Trané Kurs: LAU390 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin Examinator:

Läs mer

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 3 Januari 2010 Bedömning för lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet Alli Klapp Lekholm/Jan-Olof Norell/Bengt Olsson/

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

RESULTATDIALOG 2011 VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 7:2011

RESULTATDIALOG 2011 VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 7:2011 RESULTATDIALOG 2011 VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 7:2011 RESULTATDIALOG 2011 RESULTATDIALOG 2011 Rapporten kan beställas på www.vr.se VETENSKAPSRÅDET 101 38 Stockholm Vetenskapsrådet ISBN 978-91-7307-199-4

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Resan till London. Självständigt arbete 15 hp. Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6

Resan till London. Självständigt arbete 15 hp. Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6 Självständigt arbete 15 hp Resan till London Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6 Författare: Pernilla Ljung Handledare: Annelie Johansson Examinator: Elisabeth Zetterholm

Läs mer

Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010 Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010

Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010 Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010 Språk för framtiden Language for the future Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010 Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010 Redaktörer - Editors Antti Ylikiiskilä

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2005:1

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2005:1 1 Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2005:1 Viveca Lindberg FD Institutionen för samhälle, kultur och lärande Lärarhögskolan i Stockholm Abstract This article is a review

Läs mer