Ws[öh eorui Praf 3/2007. Srdeff. Svensha Welsh eorgi Klubbcn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ws[öh eorui Praf 3/2007. Srdeff. Svensha Welsh eorgi Klubbcn"

Transkript

1 Ws[öh eorui Praf 3/2007 Srdeff Svensha Welsh eorgi Klubbcn

2 SVENSKA WEI.SH CORGI KI-IJBAENS STYRNI.SE odr6..nd.! athårmn oppsår&våo.n8 T r/rår F Bpäns erost u ne1 ner Vr.eord6End. &rrjohaisoi Jordro,psvågsns Få4esraden Moh 4ni SeLElcr.E Fasn Sl'andSors Äk6öyväo 252 T l o7o Ulblldnlng*mv i3737 tåb, toer *kr swckdsav ee r För Soiia Nodqvsr Gen!åoei 1,1 C Tel ll.dl.bemv.ng $3 41 Koåku ]rkulrå Mob 6.posr od l.d.mor Bo(Gi3b6l0 ssdsidi e,s rjr.rårrhrhlr.h.v sr261s :dbgä 6.p6r konvår s ord red.d6l swnlunqåvåson AkilvholaaNvdrls Hödy Fax 032G4rt t56 toer Od ledsor Lenna'r Öhid Fiskesdsei 29 Tel O9O B lr.nombql.mv 9r3 33 Ho msund..p6r sufpleonl Mjiaercturii a$esocvagen?r n-ftållr 237 3r Biån d.p6r sappl{nr Jonl olltr värrsrqnåsväoån4o Tår 03.s90 37s Fo*Gborg e posr ner AsrDi[trrgvrrc: UlI.Th.m$ Rdelrtitr: Borghlld We[\t.iio, ridlb.n vnb l& 760 3l Edlbtu Rcdo*tiorukonnilld: Hcs Dl8erles lrills vidr!.r, Gahrldl8 Hafsrr{in, Mslin Enkson Idninsen ukommer.r sstir: utkomncr M3nu$ropp Nrl hs I rcbndi Nr: jutri I nrai Nrl efrdnb$ loogr$, \ri ddccdhd lnov.bber Notlrr urder obd*.ntr pmnrg, föddo dödsl3ll. import r, cxponer trh chmpionat: nnnons dh bild Sntis Abmuer slåi is:inda bj*ni.di8.! di reil tiren BordrilJ WclLitöB. HolnEN viie 13, E&bro..ll.rvi! nrsil bolleo.o!!i se För dktighet i sak oth ina.håll dv inftnla dtikldt o.h annonw eda, föt faaore s/a ",t o" sö rct.ill Ju o!

3 lnnehållslörteckning Klubbinlomation lnnehållsfört ckning Ordiörandorader Redaktör ns ruta lnlo SWCK ÄBbok 2008 ldenialbeskrivning Hund hos Mark BK Avels/uppf ödarmöle Cardigan Top ol lhe World Corgi 2008 Om din hund kommer bort.. Corgiprom nad på Gärdet' inbjudan Nya medlemmar [,4orokulien anoo 2007 Doma(apport Morokulien Palning Champions Ogonundersökning Export SWCK Aktlvitelshelgen lnfo Kennelintervju Rapporl llän Vännås Arlikel trån Anne lndergaard Är hunden dopad? SKK Pressm ddelanden UtstållnihgsresLlltat Regler lör valphänvisning Regionombud 9].cc 2, i1 13 ' l Or1 t I d { rb i I tl : B I I td t1.t i Mo tukt I j.h FatoRrcl: F Snllnlherq

4 IDformåtion om WCP WCPS ddqttion tr l'ckslnn emdl redoklion.llä bidd! lill lidningen. Reduktionen tööcnålgr sig dock åtten att best$nnrå ud knpqblicctuch iiven rlilretr att redieetu elld be skiih{ntch! skn!! on sitl dlterinl. Itulindå bilder son publiceras i WCP shll vatu efll)a bilder ellcr h! skiiftli8t tiilstind!! forografotr. För noliser under rubrikeha p3dins. lödd!. dijdslall. imfofl.!. expnner b champ'lnll gillc. rfi lnnonsoch bild ir eoris. Doct bör obrervers årt rcdlkrionen iircluroukkr "pldl,r" infomlion iiöi SWCKS hensid! ninder ellhrdessd ruhrik*. Den som villhd in en idris i wcp måsc Jlrså sft'ch h en n.ons Rcd2lriolcn bcarbcd inkofnet f,utcnd lill Cirdig rid.in! Däettcr liimno\ dcn ill msvsigc trtgilucn (oldlitrsde) son hu \istä ordci vad gijllcr WCP- AmoNer st ll insiindn qcldiirdiss Lill rcdtrkrön.. För riktighet i sak och innehå av irrfrinie artiklar och annonser swrar författare M onsören till fit o! WcP lodmer!r ned 4 nr/ å.i lndr nds.juni. scptemher mh iiecehhei Mlnusrom: I ietruud,l ndj,i lususri. I nolenber. WcP kan $n ne$ inn.hilla 60 sidor (=naxvikr turdlhbdr porto). R drkiien tlssrrälen pi dll lå sis ftiheten art lrssa in e!5r bild r... l

5 0dlöranderader Nyss henkodden trän Morol,ulieD. törsi'ker j.g sanrl! inrrycken. För klubbcns del itjag glad a alll löple vil,jag r0irre ni ddd villen stress del ir att fösöka få nllå flkloer lll semnrarfall!. viborju på vft skildn h,illoch hsr man ii. förpncklinor. ii. dcr si IAll att böke slkcr o.h Lins. Såeftcr hcmrcsan på söndugst v:ui sov jag gonl Jas vill ocksn p6sa på arr hckrdcnr $nr hjiilptc Lill sä alt alhins lungerdde; Ben sonr har sköttod förberedetsenra och Lernm srn var prccis överallr fth firåde: uljnhoiofl hnde der no8 inte funsc.dltickir ockrå Cuill Sja'sritr ocl JennyÖhlund sot! ryckle nr hjälpte till. GuuelSåDuchsor visade ocl6å alt aml talter s t i nii hdn slin dlr s)rn hade ned penaar alt ginr- Även lrdrer hadc!irdr med. inre iit vlnnr si bund$naortrde sllrirgn i ringmr- KMske vd det Pårick Omos. lomju börhrgod lonr.kt uppåt hm iiriu priisr som srodlördcn dcralien. R*uluLnilsi8L kd ns sigr nr i Morokulied!ddet lnsk! bundd som skördldc lagrm!. i bådu.ascm!. Vi mäsr. Cruruleru iinl dana litr fantastisli Nu hrde flesu seftsrd hrkom sje.!.rd!gen h.r åteniinl Dock hrr vi kvo. en d.l sonm aklivirerer: till exempel jusr Akliviretshelgen som skall gå av stup ln iboxholnl, fö6tu helgen iok{ober. Hopp$ ltt mlnsahirtudit. Boxhohl lisgcr mirteecllan MjiJlhl och Tru!:\ i vackra FlkLcr. Anodoan! lovu! ierande{ibud av aktivitereroch revlig smvaro bidra.viju alla nedl Etr veckä sena.e anordnlr khbben nretrralbeskildn'e i Vestergölhnd. Ia8 h böd llr n ng iir inrres*tude: onde( blir nlgru sod inte liijphn, röböke. kluhbcn iorinst möjli$ anodnå.tt nlll rillfille- Vi hur forfarand. få tc$dc bundd: Nh lhr r( koddlå vidåre i RAs'arbetl dl\te!i lå in ner. resullrt. on Divcr Dcd craud har lcstal hundrrna. air det viktier art Dj också skickar ir rcsul Lrren Lillden so in rkrivnersurldig. Der k.rn kiimd\ liinbr au ålarillvisre. eörland on nd nu intebordlr. nrcn alla brukshundklubbar ånordnu ju d ssr resrr. Dock kd der vm kö för an komfld ned: ofn ts ju brukshudnsema i Bcrdlhndc liigel m.d von WillcbLands dh.rsc ibnsaft. uberet. Nu vill SLU an vi ft in flkoneslei för!n kurn! jiimiöru med DNA-reskm&\ resulrrt. Hin tuåsre vi!åljå hundna tör alt konr få lrdr jänr JlE hoplas arrhinkn blireivmde. med dbele biidemed hundroch i'det civik" viscs, ttua Th

6 Fredagkvåll solen sknrer och del käns fortfdande sor sonme. Jae sinq på vår alrd med er elas rötl fti ;n d! Iiile ivundrju! på de ron!h pl vig dll Morckulien ihelgen. Hir vådt med lvå gånger på dcttu evenemarg Gh haft fdnsriskr trelligt. mtd ålt dei blir lika bra dentu eäng. Senesiem hår vdil gska h:bdekerih. vi bd varit ner i Göreborg och hålsäl på, vipussådeocksi påaltbyabil tilled dicsclvsiunt. vihiilsadc nvcn på hos Eva pil Igro c och kollade in må vålpu- Der vd mitldi$ svln rfi slili 3i8 diri' Iirln och 'rll inte smusqla mcd.tr lilcn kor!. D. två sisr! scmestea.ckomu tillhrirtsdes homma i Edsbro - der finnsj! llltid yck r att göra nia mr hlr hus ch rodt. Vi rog o$ dock rid Lill en dagsutflykl till Eckerö och l}t shra o{h njrru i lolen. der tår ndn inte 8lönnl bon. Nu iir s ntest.in slul o(d hr g1md vj i! v,ll ha sol eh viline så ndjmjr sig hösten. Men del år skönl med hö9. kdspit Iufl både tör ftt våru $ l5en' ingr. De$ulom så hd denna hösr ert exrrå plusl vigfti vanhns tidei en Iiten Ma8ickomner hcm lilloss ibörjan på scptember. Musse skdl :intlieer få en etierliretrd letlomlis. Vis*diÄer hr bu h.jt lekbesök av bäste kompisen Tagc i fleu onginge, vilkel har vuit toppcnl Men jag ror a(r der blir iim! bält.e ned er.lldeles egen liren!.tlp alt lekn med och föft oppningsvi$ uppfostrs. Snan är det Ahiljtt$helgen iboxholrn. d& jlg noppås lraffu pn nång! äv erl Mer ilfo lms i tidninsen och!i tomler även an idomera på SWCK henridm. MH-beskrivring sk r lelt.n däreffer på M[ks AK. ner injo om dett. hii. iridningcn och på hcnsidad. Dateftc. i dsen$er iirdel Stors Slockholm. I vmlig ordnins komer vi ati hi en Räshonlcl År du inlesscdd ar vd! Bollc

7 swck 4s år - Ånsnox zoos Deta åi ir da aven WORLD DOG SHOW Stoclholn 2008 Der år diirftr eft mycket brå rilhule atl ee ut klubbens tiirde Arsbok". Hellii olla cor8ienrusiaster l! Nu iit dcr hög rid ntt börj. eriiva ilådoma eh lcta ide ganrla fotoalblm.nll Vårl arbete ned Å.sbok?008 pågår t'ör fulll och nu ber vi er llt skicka in bilder på d hundd ni lill hx med. Nyn och./eller ganh kofl alh iir lika viilkomna. Obscncra - 4lla corgiagarc it liilkornn! ar skjcki in kon. NaLurlisrvis ijnstas ålh corsivlinn6. i Nordc. hjånlis1 välkomna alr skickr in 'hmråvlebildel på de corgis sod håfc4w påverknn på våra svenska corsis. Detra iir eti utmiirkt tillfiille att synas för alla upptöd{e saet ott vis. de vack? nordisl(å hundda. Diirför hoppas vi sjlilvldd på tuinsa monsörer I Vi rår Lrcksrd enor kon pä de.iktir{ Eafila hundmr tiidn lödl Vi bln glsda om ni sli.kår in digitalu lotod. nrcn sjtiill(lm 8år dcl bm öven ncd vdlig! kod. På allnön besa'dn har li Jii iitxgt tiden.ftit dtt skickd in unlerlag: Senast vi vi ttt alla anderhe och fantastiska korl! Alt h{ med \rmlalle-hund ' iir grlds. Vi behöler vet. reg AnDons h lsida I 00.-/sida (Kennel.!vel, L?pfitdaFunonJ etc) För irke medl d 200--/si{l} Mcd hopp orn mårye corgikon I och mångäunonserll Corgihätsningd. RaEnar Standbe.B Ellie Forcbe4, Botsltild ryellstftnt sek Vi $dsr säna på E frågu såidd ånbokssbelet

8 MENTALBESKRIVNING HUND Söndae den 14 oktober 2007 SWCK nnordnarm.nt,lhcskrivrir! lillsåmnrans nred Mrt\ BK i Örb! D! lil villon$en illl lnniil. din corei. Hundcn ska vanöver l2 min dcr eh Likd Iilr ej!d! i Anm;il,n och helahinr skdl vmn MLrks BK Lillhddr lre vcckor idtrld lktuclll datunr Annriilninsshlmkctt och inlof mdotr ilir du vir Helem Grililk tell):120-'lr lu7 ellervi rndil Mcr infornrtjon on Mcntllbeskivning Hund kan du fti på Svensk! Atuklh(trdNllbbens Hemsida wvw.sbt.nu/ Vir verlsunhet / Hundars m.nralircr / Menralhe\krivnins hund Alla iinskas Akirit.t:k.n ittar LnI. th \r,ttn Ji.ittMHtE\lrli n

9 Av elsluppfiidarmöte C ardigan Ävelsrådet fdr Cardigln planerlr od upplödandöte i mverdber- vilkot give&is iir avserl ftr ållå soin år intress rade av!eo. vi håller på m söka fittedragshållåre. riinkå ådnen?ir skeleeprobleln och t{lpning. Vi *kall också diskltara uppdåteringer av RAS. Plats.n blir, bercnde på fölqlragshållåre. anlinged i Gistad i Öd rgötland 6lter Hill ögoncn på hensidåh. Så Bnsrt programnct år klan aamnsem.r vi dilr. Arelsrådel Welsh Corsi CåIdiÅa! el(r

10 Top of tbe World Corgi 2008! I början rv juli?(xl8 slu Sverigc dch Srockholm soln vilrd lö. viirldiuritålloin8en. Slo.tholmsDässo i rilvsjö.ir platsen diir SKK står som årangör. I so)bod med denå anlrserar ocksd en 60-rålrakhbbar sina e8m s k lkcuitlrsriillninglr pl Alnde'Sqher i J:irBlla rhed hjiilp av Stocthölns KennelHubb- SWCK &så klart ckså representerade, med vår e8cn raspecialsodt vivall an k lx Top of öe World Corgi 200E I De( linns alllså möjlieher ar sliillå sin hnnd SWCKI cur.uiru$rillning iir? och SKIG utsdllnine ;t 2008{7-04. Då månsi rusen hundd med vidhiidgmde ntd och husm kormer ril hund' staden und.r dcn hir vcctan rekommcndcrai husudc utsliilln redan nu boka husruni Pi eww.slk.se kd Dd tlicka på viirldslkllilninges loge! och ti lips En onan id kd vean sötn pl vddtrhem ivia Sverska TudstföreningeD) cllerb å googla på hundrillåhr hotell! På Almrc SLileL koffner det nlr tinna\ got ou ulryme för husvagn ocb -biltr- Bus$t.l$nner trtl Eå melld Siockholmsmiissdn och Alrrare Sliiler. Mobil:0?0' ? t0

11 OM DIN HUND KOMMER BORT _ HUR FÅR MAN DÅ TAG PÄ DTG? Sedan 20Ol iir det las an Egistrenhunden hos Jordbruksvertet. Idlg fi{nsc!, hundnl uoler ihundur isvcrigc bft var. c{ 8{10 00{r. lilker beryde. ar crhillen sa}n* '!åd nudcr beror I'å. ks lard dilig Nar hundetr id-mårks skall vctcriniircd fullå i cn bldnkcn som s*all skickas in till JordbruksverteL.I en del llilsk'ctdr leleriniren blokenen. o irre sä sk'll För a( koruouer. cll. re8isrem sin hund. lonukld JordbruksverlieN hund' r'upp, lcl ,llJt c-post sj v.ie. Ellcr skiv till jo.dbruksverkel. cenlmlx hund.esisrel. 8?6 84 Söde.hamn. De uppeiflersort fims i reeistrel är hunden r{s/nser. n!m.fa'del*d.lr. kön. IijJs. tecknins, id-numnersrdr Ag&ns purnnunrms. nsn, dress, tcl lbn' Dcrsuron s*rll id-m:lrkens nsn o.h adess lidtu hos ldrdbru].\lerkcl. Au Egisrerd hbden kosrd 70,- - men del ilr g.llis Tiink pl llt arm:ila allaändrirglr rillregislrelloch då iiv.n när hund.n avlide. OBSI DET RÄCKER INTE ATT RECISTRERA HOS SKK. HLT]\IDEN MÄSTE ocksä VARA REGISTRERAD Hos JoRDBRLIKSVERKET! Ncdrn link Ull trc\rmcddclanjc gillandcorun.råcndc hno://*ww.siv.se/pr$skdntuklen/prssnrddel nden/prssnrdde knden/5.7501f6 I {10 kn(,8!oc7ifl I hrml NcdD fdjer d$ irfo som fim på SKKs hesirta ssv.skk.sc od dettå: SvcnskoKennclkl bcn {SKK) he sjgt upp qvtalcr Ecd SLarcns Jordbtuk$crt {Slv ) om drifrn.i det. nbln hundjiem.gistrcr. Detta imebii! ru lrån trh mcd den I jrnuoi Egisde. inte SKK Då9tu budiis e i detu stalliga EgisftL S(K hd *dm unaenir 50 år iön dl rcesl* över ID-nitk! hundar sh dcms Eg re. Deun :it uilkinr hide rv polisen och a! allmiinheren. sod i lör$a hrd tontake SKKS kanslilitrall fiinl lgue rillorphirhde h!ndd. Sedan en lid rillbakr finns ilven nijjlig her all hiua erl llerulhuodäg& vi! SKKJ sebbplars,!ilker hr uppskdlrdrs inte ninsr i! hundligrh!. SXX /rodrcr ddrfih.i tndla a dtt regitrctu htsdiieaie pi sanna Agde dll hund sofl Eelnlsås i SKKS valpicgisrr erhjuds, lom dr Egist.ems iskks hutrdiiermeisicr. Aveifien b.ulas åv uppitidtrlr iscnhand nrdvålprcgis- Ering.n, så d.i bln ingd.xh avgilicr lör åkturcrin8 i clrcrhdd. Eft& atr iedmniilf I

12 intom$l dl S(X skickn en ägdtclriiltelse ur titl hundng0rcn. Dettl ster nonålt inonr c& l!å vector. Det iir då vikligt ltl kontroll ru så 01h uppgifrcr stftnnrer. Drt iir också vil ibi dtl spar äbflrbekiiftclen ofr d I s.nae blt skruellr ned Ll :iglrbtte. cller tills trundcn svlidd eficrson d lumpporr astillskk på sanrmabl.nkett. Re8isfenng av igrlyreoch lvreeislfljne!! ägarc. r ex hed anlcdhin! av lu hunden 0vlidn. sö$ koshndsfnn. I SKKS rerister är dcl nijjiisr rn rcsist! ru flcr iin en ii-qffi. Noretu ddel rr bekllirlsc pii lgadc-gisftnn-! skick$ till dcn pdson sonl unges i lij^ro För kun!hållaeitlkruelhochuppd.re legisler ii! der lihrigr.u ange persodnllr nrer. De{a evdnds cd.sl av SKKS hodliigbarc tör an sköra elistcl och uptcifiema hnn6 nlc ut rillobchijrilaoch linn( inrs rilgånelign via Inrroct. Regi6tr ring!v hddtr otlrfijr SKK6 aarpr gtuier Dc son nger blmdms eu r.rcgistrend bund [d givenis möjlighemäb stu ägdxlgp lill SKKI iiemebisrcr. EltcBom S(Ks regisr r är lil kihr. lill vi inte ulesliinsd ni8on hundigee från nröjlighelen!n snabh få tillbakr en bonsprungen hud. Registrering sker pi s:l^kild blanlell ned ÖdJyckr ld-nuuu r. Salmr blrleu a!:inds od hlnden nii.ks med micrrchip. Aveifi för dennnre8hftnn8 debitens i sinbmd ned rt [8!r&kr'Jnel* skichs ur. O 8!gitl inre beulis nle sislrbeulnin!sd!g. dvelisrrras uppsifremd. På blaikeftei fiins ilennitjlisher ii u.nilhsie son ncdlem samr!r!eom nrr villun hund o0lr tgaruttrgifr r s\u!ijr$ rillgtnglieu vi! lntemer Eii$ rclisrerins iskks huidlisn.sistg. skickos en hekniielsc pi reskndnsen rill espe*livc agse. onr ller iielle r Ci adts. skicts h traftelseo till den srn &ges i An dan on iigdbyrc giib på blokeuen Åeaövle - Båd. paftr undcdectns nssrbyter. Regisrering ov :i8ubyte sher kosurddrill mh.n belliiliehe pi byrer skicktls biide liu den tidieg ch lill nutuundc llgrc- Ti[gång til reelnret Liksn lidisrre komnei l nders srnrlis! polirsfurionernn hr dirckl lillsins tillskkr rceiskr iiver hun.l &h lallaigft. SKKS inaom ionsivdelnioe besva.f fligor ont uprthirtidehundrochkdftrunderkonldslid ö!riplidhiin!isaslill PoliseiellerLill skkshen8id! somdock hd vissr belxainsningu avsende riglre lrn vllt arr iniu ltur FubliceB trppliliend pl lnremer, örrlgt AgnppgiliemfinG ntnera Llllgiingliga örcr tnrcrncr (ww.skl.scl, vl{ör!i bphövcr ctl godkånhudc lrilb respcktivc hundiigec om debn! publi.cring. Pcrsomulmcr. lil$on sryddrde uppgilicr. konner n c an viss på hcdsids. vilkr uppgiier son risn kd ni lätt kootoller. vir SKKj h nsidr udc. meny Webbtjitnstcr, tludii8n- Bebövcr nåbor iindros i Eeistren hs d! Jmäh det(ä på nigon ar tll!trftcuena strk HJndJlh irndrin u\pcr.onuppsililrellcr5ke-xj!::e!asci:jsl-g!s:s!: l2

13 upocifter Bltnk ttg km iivm ovbnds nit bl a. lodtiindde p.monnppgiftcr pi i cmel. av publi.erirb av Not n ltl ä8{anmåldinar rill CeDtlab hundrcgisuct (blant tts miirlh ned IVs logol)!.), son in\omher dll SKK efic. d n I jddi 2ff:4 Inre komfrd utt re8isters i De p6onuppgifid son du linnr til I SKK i simbdu n d å8rdrm:is behdls for uu vi sta krina s 8od sflice till dis och dii huod Pesonuppgifi ma ko elså lilrdas för!$kick av inlbmå on och öjudsdcn relcllnde till SKK smr mukild.sldri.sslirdanål - dena lian avstigd. Nå.uppsiftems skickn in tillskk, sårycls du däm d lill an!i låt beh.$dls ter$onuppgifiam* P rsonnllmner uvilrds r.jl adr.\updllerinc. som hidlp 'kcrnad ov SMten\ pelrnadntrsi",em:imd. SPAR. Liis oc. oo det 3hdisa rceisllcr på v/w.siv.*. Ver ni atr vitrdi[vor ocb rusrin kåd vara farligå f{ir våra,l beningsr? I nummer 5 av tidningd Hundl-iv kan nun Ui{a om hundtr som fån Djurpoblem at atl åle rursin. r inds\or och å\en fruhkar.or med rusio i. Även små miirsder kån v afdiså. TidninSen td :iver upp an mögelmgrepp på navfrukr ke ge skador på hundäml Något atr t?inka på Din hash-ser n gör sig påmind och huodamå lih$r slrilppåsel Ävetr älrul\1 km vaia hrig oct vrs goda mögelostat. Mer o.h dttrligae om dc(a slår i ovan nådnda lidning ll

14 Julannons Nu Ln ilet dlgs ru lunder prjul nnonscr. 'rds r't $in ddnlnrppr:trslur N i som \ ill vu! nr.d r SWCKS genors Dntu j uldnon\ i HundsoorL. nrddrh s!!r!sr (dock \cnlsr 1007-(19-15) dcna skrililiccn t iil redaktöred. srmt heula 100 kj rill kå$örtn. (Srnrnrl pis $n fölrg:dd{ ir. ) NisoDilillhr iulr tuh ill(f. sor kosr.r: tör fiilgryck 100 Ni/sidr. rinnn prij $ lön tirer.iobs l6 iidor on vi in(c lu ih p l6 ilrlxnno$cr r lu g, blrr llll svulvrlr sonr unligrr lit s!/v 100 kr/sidd och 50 k/hahsidi rkickrr r nonscn Udilllr4r3 till redaktitren!g!.15t d 30 olik)her ll{17. ^nrr!lq$ ql!,rlly-r{{ltldd-r!ru!i,r:r.n.qge[r-q-e. Borshild wellsrrnn ll99 07o?8l12j6 76i) 1l Filshnr PiLd om JtL Musse lnrglarelier snijn... t.l

15 CORCIl'ItAFF PA GAITI)ET Storstockbolnrsrcgioncn :\r.rs hinrrrrlr fn (liirller ag.t ttn!indagt lor:ilrkuther2007,al1.1.1)0! Vi!Dhs yd vr,li.!r tp. \'tr1 fn[!r!tui lnr]11 l)l)ci,(1.1..\lei.cr i,r (i,crc r.n t:sens Vig Du lar rn Jr..lLl hoger rl(cr rll lrtr frs\crrt Filnnnslilutcl Vr r r,l.f \ei!r li!.r r,r'!rl]r cnul.r,urrclir(i.r lih. \icr iir Ll.l r'rir1 rrrd lin lr!!dr L).h \i hr lrclsn rl. rn s!nt{nllcr (irli rtle.r pr kon nrnlic rkl rir.llr Vi!pprs tr l)rr tiij.r l')(lt/.lirr brr LliiJtrr. cli.aonr vi Lnrlj \rr nrjhr(h (),ls lirrlx.rr.\irllir'nnrrl]i'llrl'tr! ''\r llirnfr "in rlinrll.nlrl.rr rr'.r t)ir 01l j 9l i rr9.ll.r ol0? S: ll 56. l)er!r1 r,r*

16 Ftlljonde nyo rnedlenrnor hdlsos vormt völkomna till SWCKI SWCK skickr ut eu inrcrvju fonnulir ril I larl in nång!sv!r. vihar inre rllrid plrrs ijver i WCP. T.cli 5. en gänslllt!,/ vuru nyu medlenmlr eh vi hur gliirijande nos fördlr$risliiclilrin,nrenderedovisas li!nl Hejlll Vi iir nya mcdlenn.r icdrsiklubben. Yi heter Fcmiljen Wallin och våi hmd iir Nob l Bngetres håbelld (Dorh, son vikalllrhcnner HoD ären Vlrför det blev en.o.gi??? Viha brft mångl hun.lar gcnom åjcn: korthire rd och GoldeD Reriever. Fildde upp hundd under 80-rdel men ller ktrll r av bidr nscmr. Vil autld t-vckt alr cotgi verku vua e'r rrevlig hund o.h niilri nu.fier nigh ir "ulan lund liv' blev suaor ircn Ljuäde vi niinde på Vu dog till ed börtan nnc på tdl igen men lille pruvåen 16 som inre äl sä rrpriglad idk. N:ir vi rriiffade vår lilla Iroris tänns dct ingen tvet!tr,ldartvi Hil rirtgdr. Btitt ltld.i. ath K tlly llin

17 Hej. hiir tomner lile om lnig och inin ny& ijorsi. Jåg h ter Gren Blomeren och mln hurd t ter Smultrotrbackens Kodånder. eller Fiå. Hon xr en crdi!ån. Jag vet inre siikert varför jug valde on cardigan. metr jåg lror art der är för ati jlg tsrfi någn på di{ jobb. Jåe :ir djulsjlkvtude p{ Smådjmmort(gningen i Finspång och hd tiiffat UI& Thenas hutrdr dtir. Dc tt aliid glada och vånlig! nnr oss. vae sie vi våclinerl]r eller rttnl8.r dem. Dssuton hdde en speiell ch.m som lr svär dl såtta fin8d pi. Kanskc beror dcl på denr örod: 1 årt der v{r. kom tllu med sin våiplull tör &t( berikrigsoch v4cineh ch jac l.fiade då corgipojken Kdel. Hd wi så fönjusdde och pussades och var allmärt ltckli-s och nill hjlii! smalt dirctt- Jag så då till Ulh att jag absolut inlc slrulle ha hund. der Bick idle min mån n d på. se. jlg skulle giina viljå försds. (Ulla ryckle nos alt jåg skulle gillå o'n lnis.) Undervccbn som gick ränhejag pii Knnelvarjedag, del vd iom ån rara olycklilr kilr, jas ijnbtade vqklieeo anjag skulle ksnna Iå kdpa horoln. Efler tjdr. rårar ch hor gick iintligen mh nro nred på att la henr en hund, nen då var Kanel som rurv fqnns det någs valp,r kvd som slulle ltm- Redxn stlmn kvå]1 äxle vi ach rittadc (ulla ocå ja8 bo. pnklhkt tseet 8.mtr) och vi 1öll plsdask rör gul lurscn Kodrnd r. eller Fi! som Er veckr selde flynade hon in och det hdvi inte ångnl' Hon sover eon i dotrd! liirf v'de mtl. vii.ker mig halv s, vsrje moreon för au åt& frukost. Sedd slåpperjas ui bede i rarrhagen för an göra iirå! si8. Nii! hotr:ir klar sknbr hon och vill in. båia för an si in i sonens rum och kisså och bajsi diir htäller, der ar fömodligen kallt i Briisel. Sedd följer hon med mig iiljobher dlir hor busd ned chelens hud D{isy, en Basser Aftesiotr. OD ni inre viste dct törut så hd basets väldigt tutgviinliga ijbn. Efier en stu.ds vili allmiinr hii.jdde somd de län indll varåndn i Kort sagl.jåg:ir myckctlycklig mcd min alldcles eg.! wehh Corgi cddigan I Mcd viinlig hölsning t1

18 Hcjsnd J * bel r: Elis.beth HidlM och iås bor i EekjlstM. MlnEitnd hit.: Cårddided AtF{b mer kdt!! för Siri ocb ho. :lr c[ c.rdiga!. Att ja8 fasbade fd. saidigans b ror på Ei! sysd Helen Henrikson som h3r wä st!!kbn, "G.rry' olh "Z urfån". Nii! jå8 Ben träfiade Cffddicted'Mxlis vdpkll. vor d4.svirt stt inte bok! ea. aå& din sysl6 cudjgåds h,r gjon tuhyck pl mej. vilker urderbar lar det iir...-. Min lila Std ån cd ligg och glåd!oj. sod iilskai prononuder o.h an springa i akoeen. Närjåg vsttrdr blomnona i bädg&dcn kåi hotr ihl motstå ålt jsaa All buls m d sina "kll-!inef' lgg r nog ptr topp ett iallifrl. vi hd ftdm vdit pe v$ ft6la ursnilhing, eh.lel Sick jårtcbn. Vi kolffi åt i Fanti&n prova på ågility. lydnåd och kant elkök. caditåtrcn &! perfeh hutrd fö. fuiljen som vil akiv. Teck Malin ttr arl jlg fick fönrocndlt an köpå min lilla Siri lt HålsninSår l3

19 I.lejsar! Jag llea r: Anna Johånnqon Mitrhu heln Stockdoss HypdG 'Tatry (Bnsehk slds örwslesare) och vi rkåffade s Ca.gi sftcr ar vi l{6t }eslrivning.n av m\s på foslnet. dor verkåde vrm &r p rf kla rasen ör oss och med facil i hmdd vskår det stiinmr Upplödalcls cna bane gjordc.tt nyck t Eon infyck i serd han nmgicks lred Tåfry år tånk su bli fl lydnads och agility-hund- Jag hd ridigaro uivlar on del lled Dalmaliner så jåg iir myckel spend ocb fitvihensfull över hlr ha! kom$er ån utyeckla sig och hur dd år ått tråna en ny å3. Har vsrkå! \åm cxlrcmr låttl&d o.h pösitir ti all tribin& så nll iir dct 1 1 upp ti mis : )) Ila det så gonl Hnbningar,

20 Morokulien anno 2007 Svensk-Norsk Corgispecial i Finlands tecken! Så vd del dåäntligen då8s rör elenen^nger vialh ursliillningse.tusiisb. viintir pi scdatr det rcdan vid ubrlillningcn år?004 bcsriimdcs alr Svensta Corgiklubbcn lilsmnm md No$k{ Cor8iklubben :inn! cn BanB gång skulie dodn en ge medsrnr utsrällning I)n ovrn niidda fredsplats. Undcnehnad lartadc bilcn full mcd folk och ar r dan på fredåg morgon och köf de iviig upp geron de mörka, netr solig.. V:indard$ko8mr och Morokulicn. Morohulien iir eu grånsornråde nell.n Norge och Srerige, döpt a! Lcnnan Hyland en girg iriden. Ordctr Mom och kul syfiade pii atldenm ledsplfls stllle bliell liamlida stålle au umgår och h! tr.vligl pi. Deur ltdde en nasså Svcnskar. Norrnth. Fi låndueoch DarskartaSil t.sta på då vi santades pi lördagen rör L inleda r!å rdo.dlgd i CorEiB tc.:ken. Solen skcn tnb blå hidmel på lördagen och höllsig lite nq bakom molnen på sönd.gen. tillde nesu hmdd$ sliidje. Tillrets lestlisherer hd klnbbm.ibjudir in rlianerikdskr dosrde: Slephanie Hedrepalh. Kennellenrim! Gh Rev Dr Patrick Omros, Kcnnel Phi- Vsllvia Stepldid dön e Cardi8ans pä lördagen pö den NoNka specialer och Pcnrbrokcs på sdnda8cn på dcn Svensl.l Palrick döndc följdaktli_len Tmls SveNk-No6h!ruBeDDB såblev dettå rvå da8r i Finlflds tecker. Båda dqum si udet firok hund n llnns påbls-plals fö. både P.nbroke och hctråkta och Iäm oss av llls]alt) Ainh Vi mneörslii er eick dock inrc heh lonlösa ur ur denf,a Nordkkå lenp. På vdtpsi&n sl hlev den Sldnrkr blncddieanv lpcn Aindy BIS'välp båda dlsama och den olrclietpigsa No6kariken Nelly ro8 med si8 hem Bls-vetcranrcsenen bid,d!må. Olh ispecidldösetr!ä l&dåger såalgic'l dedsvenskålsnei Maltc med BIS{e8cm. 20

21 Nytt för i år i Norge är 0tt de hjt inföd!r nvetr chldpjons sk ll Llslitetsbedömas och ddmed kan en Chdpion fl d vis ett mdn pris i kvolitcr, dcm vtu något som bådå donam! utnyttjade ocl sod vi utsrlillaft nii*te av med fönånsde nire.. Ja ver inre ha detr slrl lolks. om der sksl lolks överhtrwdtaget. vi kdskc inte hd en siigkilt hög kvalilqt på vdra hudde och vi k ske :ir li(e bonskilmda hed slåta ettor, eller så lolkåd vära domac beditminsamr på.tt annorluda sull. Nämnas kan att cndirt cn dk innan Chanrpionkls$.n pi Sveska specirlcn liimde rinsen med er slät enullå m&a sick diirifrå! med Båsrå iv nskå PomtJrokehaft på lör&gen bl.v lero'c Star Trcl. sbh. och båstå pemb.okedk blev Firskfljddå. fler SvcNkägdå. Andine'N Ori8irol DesiSr, 5bt. Bl$a Cardilanhunc Uev Nonklödds med Svcnstägdå All TrådE Grlvyträ1n?bh och biisla svetrsk! C{diBmtik blev SmulmrbåckeNJilda. På söndagen så vår del de svensl syskonvebranema från Nickname s som höll nåasar i topp- BiisL phcdåd Sver*å hdhudd var Nictn.Ee's Crsrd bhl3 lami BlM-vetemn och biisla svenska lil vu Ncknoe's Colombine som btov bht 5. Pl Penbrolerida! bl v FinstJij.tdÅ med Sveri8eåAdå Andine s Lish Cofee 3 basta harc i Ctsmpionkl$ och sedan oplaceiåd i bl. Bå3rå tik t lev eogelskldddr nen sv nskesd! Jonlom Kis Me KAle. C d td i s M e e t e lan as kon e n 2l

22 DEt v3r 3 betr soin ställilc rpp i Ban ned hetd oä ra]na Ejotdc Vir&i Mområt I t {r. Msrcus Cnleon l0 år och vidor Hidinon Enhson I år fick delåd 2å plår$.r igt dollj,m ki. Pdenson. \äka blev dl BIR och BIM qdtar oi k$!!tc. Litrdåges Cårdisdesultåt vr följånde: BlR, BIS velp bld Aindy och BIM giclr lill StlirgåtdvåUNns Emma BIS blcv den fidskå G..sddd s och BIM blev dcr fffk W lchliln AcotrituD. BIR. blev Cas{{nd-s Fave Raw och BlM-vatem blev Nicknaee's e6br To Cådäx- BlR. Bls,sDeciatlbss bl v Crlddicted Air Måle. För &Eb&!g blev det följande re6uhår: BIR och BlS2 blev No.sb Siggeds Uprown cirl eh BIM gict till rtcn 6nsk. hmd.n Annl'ft! 6d Cbmc. ta

23 Söndågeru u ling som var den sveqska lisad spp ftjlj nde Hdt&r Pembrcke: Dag N BIR-volp bl v "Ökndsdotem" HinlabackeN Yotulaoch BIM-våip Cimai$t Calvin Klcitr. BIR" BIS2 Annlincl My ways ctlflc. och BIM Haywiret Fdewel Seatde. BIR BIS velerd blev fdtasktiska Olrcks Only ln My Dl.åms. C d;sanresutater bliv d upp{epnins fiin lördsgln: BIS laip blev Aiddy o.h EIM Bick iitl SkiirAårdvållarcns Emå. BIR och BIS blev den fidska Geesiiand's Kilimar och BtM ble! dcll finskå W hhdar Acooitum- BlR, Bls2-v 1qå! blcv Flve Rave mh BlM-vctero blev NicknMe's Cåsior To Cedd. BIR specia*rasc eick til Ctrddicted Air Mål. 21

24 Bidå d0g$u var $pe.tevliga med många No.diska mdlen. nya och gsmla vilnnd {tt hzilsa på och framfitillr eo m$s glada hundr åt beskiide Bå<ls daganå så hade Norska Corgikltbben Jörsåljnina åv god! våfflor, korv Gh dricka. På lörd$gskv en så ordnides det ln d en slor mid.tåg för I 20 p rson t. Undsnccknåd var inle &ir pgå planbdb, rnen jag har få1t mig berönåt at1 d.l!a e! Dyckel uppskannd och trevlig kv:ul ned en lilrorikl rsl å1 båda dodarlå. Ett ston bck till ålla som &iorde demr hclg ndjlig. Jag scr rcdo ftu enol dista Blanlade billu Fån Mordkrlicn: ld. ll.ia tqbhd 6t t'tu h E o.h Rdn. s) 24

25 t

26 F)t"HliT,,Fi IJ : r,'\li - I \i1 I ft lii

27 lthttrlfr! hnl.n1rnl pinllnt)i.t t nuft öhnt :7

28

29 ImpressioD of Morokulien (Phi-Vestdvir) hnn/www.phi-!eslu!id.corn/ Fhn, lcl rne såy dgåin how ioprescd I m wilh the wonddlul sponsmdship md hospilålity of borh lhc clubs {nd rhe individual cxhibitors. I tlrcroughly enjoyed mysell sd rus very Oleased Lo see lbw much you love your dogs win dr lose. S urdd) I judged Pembrukes. As I mdntiorcd år rhe dinns. I w$ impressed by brccd tnc. good lcmper.mcnr and movcnr.nl,i would cnlion you to bc carctul oi ( l)size, (2) biles ud (l) bein8 very cdelal Lo diffe nliale belween C rdig.n ad P mbrokc keed type. sundåy. I jl'dgcd cardigans - m, ow! bre.d. The sood dogs w rc very, very good. Plea* wrrch ou for tcmperamenr and iio.r sttudure problern. d'd pay very cdrelul allcndon lo sood breed $?e. I Lhouebr m! wimen were ex.ellent bred type. Tlunk you fo. invirins tre tojudge on tnk. my 3'r rrip ro Scandinävia. våtu l.htuk htd!i1 r rtrrlitu Alahi^tdr ntt swcrr kllötuntl( Ulki'nitrtt :9

30 9arrung PEMBROKE S5lJ:5/?0{14 Jonloran Kisr Me K8te Cookie ' (OruSoni J&k Dr. - lonluflm P!!c Thtur) plalerus pers und r hösbn 1ör vdpar idecember Nuch. ch Bojojanrilc Bullct P.oof Adam' (ch Ferrwyn ^us Roh r1pel - Ch Bojoilmilc Bruch sl!.tcir Är du inrcssebd. rins Bårna 03?? {- KENNEL NOBLE BAGUETTE Mail: HaNid. htror/corsi.ius.nu Harskc? Dellan Dreltmboafs Full Mooi (!in MVAAn\]l widro( h{nses I 5610/1(),1 M dmill-\ Rclt'.1åwn rrcagsris Galil.o-Cdlilei - Ani.nol Kentl l Regsamis Mon! & Len! Anidson Anebo Tcl ? Mob

31 ChamPio,4s s60574n005 such Geestlmd's Tinlo'rd 'Tinå ' (SUCH NUCH Verdid&r Fndo c.srlnd s Omolu oprion) ÄgåIe: sus.n Mlrteus o.! Petrd Måncur. iilrlälå Uppftjdne Heli Hi6ikiisa, Alfta?006- l0{8 Sundsvall 2n0? 07,l5 Alfrt Cert Cc /CACIB/BlM Patr!inn Brennån-l.im Lidt!oklescetr SUCH, NUCH Ve.didas Irodo 4 cer. 3 CACIB. 5 R-CACIB Nonkt Chnmpionnt & BIM på NKK:S inlemationella nl$iulning i Oslo 2007{8-12 PeFErik Wallin SUCtl, NUCH All Trade lnlimåte SogB stiod, 'srya" 5 Cen.4 CACIB-? R-CACIB Norsld Champioo.r & BIR på NKKrs illemdorelå uistliunins i Oslo 200?'08 I 2 D.mare Per-E ikwalli. -I

32 S25 I 15,2005 Bliti.ån Bmnrå BL( (Mudpdw r Bon Tob. M&hd - GNi!$\ EMB Forsbc. skolleffqå Uppftj.lårc: Konncl Blåtimn Parh & Andftd Holoqvist. Råneå SKK Pitcå 20060e03 SWCK ös rbybrul< 2m?-05-l6 SKK Viinnis C.n, BIR. BIC4 Cen. blk 5 cen. BIM Görnn Bodegård S I Oower6lon Di.el (B.ckmw BEnni4 Wnh Pcncidrr - ThlnusncE ÄgrE: Paulå & AndEs Holnqvis! Kemel Uppjid$E: Slndla Mnctlc, Engtdd L5 skk Gl liure c.n. BIR 200G05 13 SKKPitd 2007{15-I9SKK Pneå Cen. BIM CcrL BIR Gö.d Bodegärd Bcnny Blid v Sch dvir ö A /2003 lgro'. Står Trek Pepped' (Siss.n'r Romulus Rdm - zodir s 6dl0ndia For ÄSarE: Mrie l!gem{sso.. Säv diren UppftjdN: Evå Granlund"Sjöstrttb. Konncl lgro'c, Kungsi&.r 2005,07-t0sKK 200t 05-06sKK 200?,0&09 skk Tvååker CcIL R{åcib Cen. BIR Cunnel Holm FcFodo Måderia Rodrui8 s 32

33 Ogonundr-r'sökning 2006'l l ?/2003 lgro'c Slyliner Åsare Pirjo Nihson. Hö-qania? l9 ANKCzl0Ol Bojojrmile Boller Prcof (undersökr i AusmlieD) Agare: Bjor8'liere Lruitzen. Arve Ftmg och Riu Tiuey Wilberg. Norge 200? 0Gl2 564l 19/2003 lero c St& Trek Ågare Maric Insemarsson. Savedalon 2{)07-ft-l: 564l l6/200:l Isro c Sk),vdlkEr Asarc Evi Gr{nhrd Sjöslrönr. Kunesätd Pembmk6 tesråde fitr von wllebmds s 15630/2ff)4 s5725 r/200j s3t0l3/2007 s3!{jl4/2m7 RegSanis Maybug Cl år Clear 20c1-0G / lsro c Srywålkcr Mlrie Ingenrlrssor Sävedalei 1l

34 gxporr CÄRDIGÄN s,l98l?12007 Blåttrsri CåjFs Cåvåt (e, Yrnlicln xup r xuibnl., u: Sch h{ cxportdåts till Rlta Arller. Norge. Uppftjde: KeMel Bltuirun. Piulä & An<lreas Holrnqvkl Rånei s49e3,v?007 BlÅtim Cåtle Csdova (.: Y*dica! Xup r X!ilåbl.. u: Scn He exponera$ till tdl. Aegerhotm (k noel Mos eliden). Dånnark. Uppli'dare: Kennel Blåtjnn. Paula & Andus Holmqvisl. Råncå

35 SWCKS AKTMIETSEELG Äft$ aldvn.nhelg h byrr dxttrm f.än K.isi ltinmelfrirdsheleen till I Vi har bokn boende och lokrle. på Boxholms Eundriportcenter. www-boxholmhundsoorrcenrer.se Dcnn! anlaggninghecn itorlalllijrallu sone6 aktilitercr.5å od del blirnklisl busvijder slipper vi irysa rasmx rv oss. vihopprs na[rligtvis an alla risod bru\ardelra ivtu aktivirctshelg har nröjlig' hel å ded iiven dcnnågängl Bscsdg D.t hnns i i do(ltiget etulast platso l,ao/ isor"alkoren inne ihallen 13 bit.ldat) orh idcn stutu lorldlcn sou hdt 16 båddar ha!tusnspluft.t och.tot nb. bentuclh kontn. r.!d n linntt.n husvuen och en 4-biidtlsttt.1 l4.lis. Dess{ bokn hos ellerbolle &!!e! Siirg i sovsål l{lo.-/e[. Nii del Bliller blsvågsplsrser och ca ping lontakras Håte Foabe. som bd anhfen,npcn. pl rel0lr ellcr070-ö7 87:ql. I tu nödg8 vi Ld ut cn dcllagdålgifl so.'/pers. vilkel vi hopps år tri hd lörstrieke tijr. Betalas på pllts. Det pr.li innra et ftjljcr fdesående år$ uppl.qe: Lad4c 0E-10 Tiispromenad 09- Srcriges snsbb$te Corgi liv,s 'hunden Hemrest l2-1,1 Lunch + Sann! vctcrinåt!åkr Agijityövningd l6- Övn8a åtrivitetcr 20 Genens{D Middåg Hudsporrcentrct samarkta. med Ekebcrgs Viirdshus som crbjuder frukosr fbr 45.' luncb inr 50.' saml tniddag fö. c{ 65.', Mer info kommer på SWCK hemnidan framövcr. bar ni frågor så hör gilrnå av erl Dcinitjvr progran sa irfo on' bende e&. disl.jbuels il dclugd!, väl Mö]T rl t5

36 Blandade bilder ftån SabDss & Bones utfiyk till Boxholm

37 .E rqtr

38 vi fortsättcr mcd våra populäm KcnnelinreNjuer. Denndeång hd vid*surom elildjen dt( en CddigDupplijdare hd ugir sig tid rrr sva.s pövån frugor. ston lack MijunåGusi-gun s INTERVJU - KENNEL Gusigan's cardigan welsh corgi Niir bestibde ni cr fitr rll stlrt{ kemel? NAr mlr ftj^l hörjadc tiink! på der rtrnog islqret EGtdet.riirjarvarkcnnelhiilp hos Sudin!t collie & shellie. dir lick DEn int sse löl!vel. Varifrlin kom"dr rffnnet: Vifick vån fö6la val av kcnnelnamd. Cusigan\l Komner trån!år son C!!lu! och cdrd!e4!. Son licl bli cr ndjrur. IBollniis konnrun. Häkingl$dl En dclav viirlden. Eu fstnde ni fö. CardigafeDbrote - hår ni hrft udra $ser? Der mjsle Ia ldil i bijrjtd pii 90'tålet. då Srelttn såe CDrShd pn Sb.r Sloctholm, iälvsiil. O.h han pratadc om detr ras$ oltuoch nrycker sndrt!d jag ocki med och eher nrigrr $nrtrlmed avehråder Mredera Widin. si vd vi hsr fijr Cardigan. Men är åven intresornde.v Pembroke och töljer den rusen ned nöjel A.uppvaxt med schåfer trtu hendrel, haff collie.lapsk lduhun.loch l i Alen ed Lucashirc Heeler liedmr nu. När 6kåfihdc nl er fitrsla Cardigan och!åd h lie den? vår fö6ra Cardielo köprc vi lrån ke.neltimdols i Vånriis I996. Tinnno$ Chdlete- Son ryv:irr gick r riden ålldeles föi tidigt. nen vilict dåsyskm Tinrnots Chanclle av lnsa Maj. Bäege var löd! likar. Ear Di fler dju. och i så fall villa? J{pp vi htr? kdlblodstr.vde. syslon- En tux och en borkjtgud som vi både kör och rid.r. ril igå hobbl-hå*d. Sb.l Malla har min sysler. t{clena. Så!åru bundd in rnycker i srlllniljöer på alls möjligr olikr hiisevenenanseb lillsliillninslrl Hu. sr Di på rasen idås i lö.håiande lill oår ni stariade? Vi ärju nybdriare irasen, så slot stilhrd iir det inte. Men der linnsju blue merler nu och d.r varmyckcr ovdiigr niir!ibörjdde. viimponerådeju en bltrc merle llrde irån f,evr-maija Lehthen, kennelcarellus i Finldd.

39 Der.iåg tyclerardet har ham myclct ilrv:il lntemer blev til]siinsligt och diirmcd vildigr liill aft håu! kodrdtroch hnlu infoffiation. världcn övcrldcr rror jag gjon myctel fdr r*a ms sei impo(erloddil ldn v:irlden dlerbjt till NordcD. Och brcddat rvcln. Rascn serl.isk och sund!t Har del blivil lättare elle. svårare atr skill.s f.id ralpsns, Du mol liirr? Tycker alt dei irjobbier rn skilj.s trtu vrllmå.6cn vcrju rl1 de behövfeu eler,rktilt oci Alslviirt hem. Der iirj! del. derg!.utpå *ler* Hår ni kortått lned e.a valpliöpå.e? J!förde sotu vill h.llla kontlkl ocb air intesscr.de si iinrs vi rillgiingli8!. så liinge!älpen och ltgaren vill. Tycker der är ntycker rolicr niir de hör ov sig och berinir od alk. Hn iir del rtt t iitre bnrdlrm sedr - Alltid likr roliglll p.ivat eller på uhtilning? Våd vill ni md tir uppfitdning? Få fmn rastypist!. mentsir sr$ila och friska hund8. Ho. ser oi på ututållnirgar - är det '\l.id på knived" elle. Lao man äve. bå rolisa? Mar Lr larlitasinnade som tillarrasen, får en uppskatttring nv hurrsen 5tårtill. Men nr der för!äd der är. en bedönninssspon. Ty.kerdet lii lik! rolisr på lydrdds. brul(t ('!h rsility n m dvling.r. Är det viktigr ått rinna ller "lävlå rö1"? Jag årviilingen urtalad tä,ylingsn$nnisk!, såatideltagåtycher.iag år ioligasl. Försöker g,i på ollt son ånordnäs i hudviig. Hor $r ri på pmsram son "Top D(E I euer lhundl(oll"' hpp ba.! tid finnos. så kiklrai... Hur sr tri på SWCK - fureem. klobbetr för uppf{tda.na vsd gäller hjnb, stöitrin8, irforo{tior etc? JaF lyclc. del har blivit biill.e och biitlre. Ven/vilkasamårbetår ned-omni gördrt? Vi jobbår väl efier eger huvud. 'ncn hftupple itt alh sanarbere vihrft med olik! ker.lår hd lungernl brd Myckel inrbrmation ll3rvi lått från MeriTuuliAho. Yardicans kennel Finl d. Och viharsod tonraht med Pnl & Andreäs på lenncl BlåLiros. då.!i diskurear tankär och iddcr, ja liie onr rlsen m m.

40 Våd $r ri i fddliden lörcr kernel och lör råsen? Just nu ligge!!år k trnel lågl. Ocir för rusen s.r d.r ljusr u1. det finns mån8a unga corgiigre son lunlu 16r r$en och ku lå h.jiilp rv sldre sh efmre uppföd! Dcl jlg tror vi får tiinka lirc extn på iir väl sk! ldrcrda. dc iir inte dc bi.r. Men del n n:y-ker ri ljnll pa d:r nrd r\ 13r... Vad är det bäsas som hänt r undcr,åru som uppföddc? Del misle rllt trelligl Corgjfolk vi liin kiinnu inorden. Inset specieut jac tä*er E!. ni nå9.. råd ips till de etrgrsersde ordigsågå.e sod fudder!. på lll böriå mcd uddfddninp och kmske strrl! k nnel? Lär dig så 'nyckel som nrö.ili8l om nsen och inse- att j! mer du läl di-q desto middre vel md. Mrn blirilddg tulindl Någor rieill tilägglr.? Atl Dscn harjobbal som gsdshund. med lsd ällt vld dcl innebtr- Och ui den iiven itirnldden sle lunnagötu sådana sysslor. Ar vinrle giönnm vrd detär lör tlp uv hlnd mln iikklr llljobh mcd. En sådln hund behi,ver cn brå menl!- konsrruhion ftr rrt klarujobber. Cdkllus Rlr?Wdrt xoi FIiDpci Miio & St.td Lh.lbot

41 Rapport Fåtr noftlsndsregions corgitriiff i srmband med Vännäs" utstiiflningen juni 2007 I år slogs allå rekord: I I ordigu Gh 4 p mbroke vlr enlild! rill ulstiillnirgbr laml 23 persorcr och?0 hundar till cargi'dffen &n d!+å. Siffroma blir älnu mlå fetdtisk! on m4 tänkerpå ått dom flesta ha.le l0{0 6il lill lr'iffsl och gjorde minl rvå övemtlninsar. De som hade åh libsst va. familjen olbmvik f.ån Trelleborg sn "bda hade 130 mil rill riiffenul'tjlhins blev de. blivmde vereraftn.lr,a., cudism och FEirluDDfCunlb! Fmrt) hlev -rlil --E- f EIR Edtolt hlrr tt., DIe-2 Corgndiffo pä söndag r hölls i gnder eh llräandc sol. Plrtscn v:idq son på lördagetr; Vä D rix B ttkt h u'd s H n b bs Den t sa s npphi Lie,.11

42 Efier det åll.ir hade såelårs vlr del d ( lör den presdgeryllda Lalfnsed -NoFllnds snabbssle Corgi : ett lopp över 50 mdäralli sonef h8räi nr Lillåtne, som Ler hundlohlislu, Dare/huseeller löpik plal'e d vid nållidjen. TävtinSen vnnns övenigser nv Carolinrs cardiganikcindy på fantstiska 6..1sekll bf"hed urav colliehonpisen Tissla. Opp"trllrlrr.ll vms av e! av vd$ keueborgsdellagare Terv{ereaer Trolla som Fajre nared $ nck dla gn(sga gcnitnölama i av Saua/Tobias som hadc 9 mtt. Måten seneddes pn lånsbord ute på den tiirligagräsmatran, Ener n en infomende Smr Lindfoa. myckcl uppskallal. om så olrwliga såkcr sonr wddlining. az IiU,i) $ lluis LipsprunEtud s'm rdds Sisr pl probrmner irck vi en fdnsdsk Fcvlig uppvisning!! 3st intemaliorclla raiddninsshundir tnn Umeå Brukshuf,dkltbb. Förms beriittude om.nddninss hundså.herel mh hu.dama lisrde oss olika situdtioner son de ilr Etulde till åll klår.l av. kt. Ah'o o DMnc $Nar tå at lå tthaa 42

43 Bedltelsemi om försök rill iocesr, HårdlLs turdnde på limldgndr! ktulel$kruikå fianaroch mer därtiu ke riläsa on på SWCK-Forumel under Cotsi ra.k eh Vä niiltäffc \ Till si en liretr tr Uig historiå soll utsp lådes!å fredagen utshlldin8en. Jag och Din fo Am-CnistiDo vd på viig till ed stomekmd för att budla. Precis nl'r!i skule sviing.r in p! sromdiloådens pdkerins så lonmer vi ifar en hurbil. Ann-chrislin. upp ckcr cn pcnr-dckalll! +cn annln hunddckal påh!lshilenl Enxhiler kiinl. RktfEmtl Full fln genom parleddgcn liir ått inte mhsu husbilon. som lllr rar törde tu$ bilen in på en ama! infdt til stomehaden. Daaen.iidd.d!! Eftcnom j misstiinkte a$ det kurde vua Trcllcborgmå så vir dct försb jag så nitr don håde klivn orhusbihn - Jzttå let ört4llebotqare i $a - Minetr!å faniljen Glemvik vår obemlbar!l. Hv kunds de$a okinda ry6oaer wtu at' don w. ftan TrcIehou'!'!1. Tack alla för en trevlig helg I Lensrt Am-Chrislhe ledny Macåy Bokå reiltr tru in Viiprs.! irt.mation lh ntst6jrtr 14 iui och corlt.raiffen ls lurt 2008 t er ålnrluck!!

44 JIPPMå er de ikke syke likevell Lodag ljrni var cn del corgi cntusnetcr sanrler i NKKS lokäler på Bryn. Etler cn glimende Powcl Point prelenbjodom vibidg ftä bgri.l Ohm liu( Siii Alnes oder tun.sdcejorcom hvu hun harfunncruton von Willebrand disease. heieuer kih vwd. VonWillebnnd t.ktoren eren av llere irkloer sdn hjelper blodel \oagul re, H4 man for lile ay den laktoren i bloder. kan dct tå lc grc rid for bloddi"ger sropper. Der gade.es i3. der lom er fure( hos corgierkun gnd l. den mildeste sraden. Dei kon restes lor der ved i kjirpe er test-sett tm Finldd. Der kosrer ca 800 koner. o& jeg ikle husker feil. Der er il*e slil ar om en p er ro *rm bar srud L såvilavkonmel kunne ll srud 2. de nedwcs lbrskjcllios. Olav hadde srarisrik\e.fra USA som visre haor man-le av de resrede som lar!l tisene. Det dreide se8 om ca l0 %- On rihtrekkelig mlnse bln tster. kan!ieå ut lra al,å ldler vil bli onrtrenl del samnre her o8så. Men dcue$ikle noe nylr v'd hr oppslår ide scrcre år. De fdsle djxgno*ne bl. gift for ovcr 30år sidcn- basca pi noksåusikrc hlodprovs. Det cr for$ da cl ImMoyIisk rim, uwiklel den nrye derpresise swrbreilen. son også er nye lcncre å gicuodforc. aldcuclurutt av I lopel.! de lel 30 årene mm hd kjenr ril muligheren Lnr 1d!r ni!å rv vot wiuebrand iaklor ihund.ljcntc ingen til at noen nocnsinnc hådde dddd a! dcl. Heller ikke r( noed hadde hltt problem i forbindehe med lodsel. keisesnir cller adc oierasjorc.. Sporsmålet var da: dersom dcrlc ikke cr el prcbl.m, hvorfor skllle!idrgjdre det tiler? Hlis hunden ikleersyk. hvorfor slal! i bruke slore sumnersom ikk. kdmdc. andrc enn dc somsclllerlesten tilsode? "llsoncfiinr is nor hoke. don r repairitl' Der er t'lere laklq r son rcgulercrbhdloaerlenns, Will.hrod hkloren erbue n rv denr. Lavr rivåav von WillebraDd täktor er qså lell\jetrr hos nenne\ker. men lwd grad I. som er der $,n er dj{snosljsen på cor-si. r sn s ikke son en sykdom. nen bare ed ay madge tils(ander hror kopper poduserer litr Dindre r! er srol l em dct ideelle. Ved lne.e ni!å onn der sotn finnes ved srnd I. som gnd 2 oc 3. fins det mcdisinersonr kan e6laltc den vw faktorcn kreppen produserer lor lie a!. slil sofl l.eks ryroksin rår lftppen pnrduseftr lbr lite dv det. Mcn altså. dcttc cr ikkc lodvcndis vcd gad L Så. HURRAI Vihu iir bckefld lia autoriter hu dere våre IKKE ER SYKE. d. vil ikke dd iv b ldni gcr, farcn er ovcrl,4n," r,dereazla $n ilkc varså ergstelig idtglngsflnktet. hellcr.i ållc hll ilketbrannet enn ntandrc skulle blidel- A$e Ilde.ga d. Kennel Aflrvn, hir siinr oss ovdstende dikel son rtr Ded i NoFk! CDrsi Posr, ftn kännedom. Redlkrionen hdr kontaklnl SiriAlnres ttir få delav un.je lget som der hänvisrs rilliartikeh. Sid hiiivislrriu de tållorhon _qån Kllde: Cmlne Lnherll6d Disorde.s Dalabåso Acqtl6d and lnh*nad platalal dtsllnclon h snvll anlnak.comp.ndlum on Conlinulnq Educalion for tl6 PEcliclng Velerin an. Brcoks. M Fdeoeey dånasefrent al enitu vd Will&.and s disease J-r

45 5n Saxat ur DOG WORLD. August 24i "STEVEN Wilmer, co-owner of the Pemcader/Belroyd kennel of Pembrcke and Catdigan Coryis, died on Saturday evening after a long battle against cancer, which was frrst diagnosed several years aqo, He was just 50 years old. He and his paftnet of 30 yea6, Kevin Dover, made up several Pemcader champions, including the breed's first impoft to gain a UK htle, before jolning forces with ldris Jones and Allan Taylor's famous Belroyd kennel, since when they had enjoyed many tufther surcesses. In recent yeas they had branched out with great enthusiasm into Cardigans and Steve was pafticularly proud of the wins of their latest star, Ch Gowerston lazz Singer at Pemcader, whom he had picked as a puppy. The two kennels were in the process of combining their establishments near Ross-on-Wye and it is especially sad that Steve had so little time to enjoy their new home. Steve had awarded CCs for the fibt time in 2005 and was alue to judge in Australia next year. He will be very mud, missed rcund the Corgi ingsides where his keen sense of humour enlivened many an otherwise dreary show.

46 O Texr: UllLonis PubliceEd i ErolshuDdetr,zl)ft Ar bunden dopad? IDom hundsport D hlr det!årit mlckel få dopirgfdl i Sre.ige Und r 2006 ftirkom bhrd årråt ett fal sb h&ndlade om m hund en hade det olillåtm åmnet son ingår i varlig choktld, Men dcl ä. hie lätt slt llltid veia vsd som är tit bjudet Gh vad som år tiuåtet niii det gölle. dodrg. I Svedge ör dcr Svcffka Kcnnclklubben. SKK. som dsvsa.lör hundlågger. uredcr och dömer i alla dotingftågor fö. [undd!ä! det giiller SKK/SB K velksamhcte!. Der lr'atbndrr.lopiqrlkl,h&et.liit I'und-in Bemcnsamt för all -vi anser stt rctr preståtionshöjddc dnping inre ii. cn ston preblem inn SKK cllersbk. säge. Kjell B*isrc( ånsvarie för dopingfrågor på SKK5 kunslinä. han svdar på Brukshundcns 1iå8or. Yrd gö. SKK Der det giille. dopirg? - Just nu håller vi rå an uppdarcra subsranyeckrd dvs ÄTC-listan. Den komdcr till sonnnuen. men det it små lodndringa.. såger KjeU B rii*cr. Hu. kollo mån om en edidr e[e. substrn år dopingmedel? - Mln ber alt få ATC-nuB.et av sin vetcri!ör lor der treparur som hlnden behadlals ned. DiiEftcr kd man sök!vidars påskkt hensida. Alls propear som in(c finns i ATclisrån har 14 dagars karenstid efler dcl man slubr gs prcpuaer. Detta eellsr också natuqrot ar. Yad är UllåtDs och otilåtr! Detoder? -Dcr srårdclvis ireglemctrtct. Tilloxempel iir ctt bandlge mor cn rnsskldacn olillå.en melod. Men 16rviss! saker (t-cx. diabelesmedicin. allerginredelcller k&straliotr) kan ftan fådispcni. GrundcD fu att en sjuk cller skadad hund inte ska bclaslss medrtuidg ellcrtiivling. M&$agcoch sbciclids:ir tillåtct om hunden inrc hs onl' Att kyla cn skads ii. förbjuder. A kyla ned stl hclt temperanent iir ctr -lränsflllonr de! iirdoping.

47 Krn mån bli dömd li'i doping om k.enstided bevisligen respektcråb? Der tinns ingen lilkäcklig fo^kning onr hutolika subslanserhryrs ned i koppen påen hund. men det ii.skjllnad på redbrylningstider hos olikahrnd raser. Det kan iextremr rällfinnas spärkvftav nedicioen efterhrcrstiden. Kat man bevisa rn ma slutrr nred nedicinen irätttid såpåverkardet bcdödninsen av en dopingärcndc och kd komma at berakas sonr s.k. missragsdoping. (En respekterad karensrid äralllså insen säkerfrizor för aft hunden intcärdopad-) Kån fitmren,v honden vue dopad? En drighund*kipage lyder också uder dopidereglemenret (för idrollande peaoreo som Riksid.otsförbrndet har. och diir tu mm prov både på hund. SKKrar bda p.ov på hurdar. Vårfitr sbiyer mån i e trt sbstensen,l.ex. rsbromin i chokhd, Nh omstiindigh lcrda runt doping i det oflicielh pmtokollet på henbidd? Dei sktrlle j! vara både ed liidod eh eeming. Nitvilåo sva. på B provet meddela.vi ä8a.en- bcg:ir in en redoeörche och hunder ffi.odedelban sranfö.bld. Ao der inre smd i p.ototoller au der var choklsd beror pi in det inre Ärcn substans. Viprur b{a onr de subsranser som finns iatc-listar euerde sod ingår i nalurmedel. Cboklad, briid med vdlmofrön, vitminer mh kgltillskott, hundgodis, våccire., }atlmål - btrr yel nd y&d som Är dopidgkbsst med ed ks.edstid och vad som nr rillåtct? Der ären nrycker svårgråzon. D t finns er dellpfaeer iatc-lislan. I häslamas dopingreglemenre finns mån8x produ her namngivna med ktuenstider men!ihr sast an det iir 14 d!ga6 karenslid föralla natu.prepant. Är det oliks dopi.g.egl.me.tc fitr t. x. hmdlrpplöpnidg och lydnåd? Allt sonr ntu i dopineeglenenter gällcralla med undanrag fair vad som sttu i klpitel2. An r.ex- lä.ga piilsen pri en rgility eller freesrylchund iirallrså för bjudcr rots in del inrehandld om urstillnintsbedömning. Der frnnsocksåen viss skillnad mcllan hundkxpplöpring. SXK,/SBK ve.ksmhel O\ Dstdlnde a ikd oth Dopnls hut tiisnibu?lars håd SKK. tfia iklatli i letu iipn& koon q i nitstko nunvnerlt WCP. A'li^kurd in tpphotvdnstk)dddtl. o.h fir ubdn rntinkhls.ftet kontukt htul.17

48 SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNOÅGAFNAS FIKSOBGANISATION ressme ressr Hur!åmhäl är hsnalcn - eg r llteirl ]nin.$rld6dllfulfudildui J 3! f! I t l*l,jr!-d'1!ddjlldi'bre]6ba}dhoe'effue i&a{ r,!c4!tsrh!! e n\qh e!!ffoili]fi!3:l46hdd.e!i'h,dinlia6r*{66!4n n fui d'!.i*!d ' rffs h0i ds!i''d'tiddf gd,[&4nås4'n{kliuiitt llj60:''!')[.'i1d3r!'irb!6!kfl*t r ro r.! s rang^ trr Btrl ro 0! rrr 03r'l ro.! q$ipbn vw,r(kf '48

49 SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNOÅGANNAS FIKSOFGANISATION ressme fessmr Tvlrter medlordbruk5verlct avslord - stlide rlieltlur,!.h.r'hrid6 k*dt2 n{6id rbd d[$'!rtfudhfd.fd lifud6'd:onfufudbfm [.d!d!r''l!edld&6!! &l!!fueb'fu'burdok qllee*le6ls&4!d!si c'ldt&!0d[l4lmirh4 srrbd!l'dr6drclo6!rf d116&!dekdd"nbho&$fuh4lel Fiir rer iilorm.tion :r.* bd!u6&n ihbt'r4i to 13!! *Ärca tc04''l,ooof.r0li','0.ow.r!råelblrk'i

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

SALVAGNINI. Duralens - Högkvalitativ Lins. Black Magic Lågabsorberande Lins. Clear Magic Ultra Lågabsorberande Lins

SALVAGNINI. Duralens - Högkvalitativ Lins. Black Magic Lågabsorberande Lins. Clear Magic Ultra Lågabsorberande Lins Duralens - Högkvalitativ Lins Absorberar 0,20% Konstruerad för hög hållbarhet och noggrannhet Tillverkad med högsta precision Godkänd och använd av ledande maskintillverkare Black Magic Lågabsorberande

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Innehållsförteckning ALLA PRISER I DENNA KATALOG ÄR REKOMMENDERADE UTPRISER INKL. MOMS

Innehållsförteckning ALLA PRISER I DENNA KATALOG ÄR REKOMMENDERADE UTPRISER INKL. MOMS 1 Innehållsförteckning Knoppar/Krokar Krok/Knopp - Pearl 4 Krok - Clean Cut 5 Krok - Bling 6 Knopp - Clean Cut 22mm 7 Knopp - Bling 22mm 8 Knopp - Clean Cut rund 20mm 9 Täckbrickor 10 Handtag Handtag -

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

09-P-167 A2. Till akien hor. band. inneliggande. ondro karlor. Gotland. Detaljplan for Stenkyrka Sorby 1:19 L4NTMATERIET HANDLINGAR

09-P-167 A2. Till akien hor. band. inneliggande. ondro karlor. Gotland. Detaljplan for Stenkyrka Sorby 1:19 L4NTMATERIET HANDLINGAR band ondro karlor is. Gotland tan Gotland Kommuri Arende 2009 109194 L4NTMATERIET HANDLINGAR 09P167 A2 inneliggande Till akien hor Detaljplan for Stenkyrka Sorby 1:19 Upprâttade âr Arondariummer RJ ptege

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9...

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9... Brf Bofinken 734-t52 1 Styrelsen BRF Bofinken Org nr 734-L52 får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 1 januari 274-31 december 214 Innehål!: sida Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning...

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

+,*^ ^ ),-. "=.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking

+,*^ ^ ),-. =.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking Lantmaterimyndigheten Varbergs komm un Bes k rivn in g 2012-03-09 Arendenummer N117148 Fdrraitningslantmetare Fdrrattningen er registrerad Regisireringsdotum.2O(.: Q.9:..13 S.da 1 (2) Artb laga BE Akt

Läs mer

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK-

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK- Kort genomgång av EK3-1-8 -jämörelse med BSK- Milan Veljkovic Innehåll Skruvörband Svetsörband Modellering av konstruktioner Ledade örband Momentstyva örband Slutsatser BSK Skruvörbandsklasser EK3-1-8

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5 Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 09.00 Fotografering av alla studenter F1 09.30-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS ÖgF 09.30-12.00 Speglingsövning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O1--2013-12-31. Innehåll Sida 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

DIAGNOSTIC TEST SWEDISH/SVENSKA

DIAGNOSTIC TEST SWEDISH/SVENSKA DIAGNOSTIC TEST SWEDISH/SVENSKA Welcome to test your level of the Swedish language. The test is based on the European Council s level scale, in Swedish, Europarådets nivåskala. The results will show you

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer