Ws[öh eorui Praf 3/2007. Srdeff. Svensha Welsh eorgi Klubbcn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ws[öh eorui Praf 3/2007. Srdeff. Svensha Welsh eorgi Klubbcn"

Transkript

1 Ws[öh eorui Praf 3/2007 Srdeff Svensha Welsh eorgi Klubbcn

2 SVENSKA WEI.SH CORGI KI-IJBAENS STYRNI.SE odr6..nd.! athårmn oppsår&våo.n8 T r/rår F Bpäns erost u ne1 ner Vr.eord6End. &rrjohaisoi Jordro,psvågsns Få4esraden Moh 4ni SeLElcr.E Fasn Sl'andSors Äk6öyväo 252 T l o7o Ulblldnlng*mv i3737 tåb, toer *kr swckdsav ee r För Soiia Nodqvsr Gen!åoei 1,1 C Tel ll.dl.bemv.ng $3 41 Koåku ]rkulrå Mob 6.posr od l.d.mor Bo(Gi3b6l0 ssdsidi e,s rjr.rårrhrhlr.h.v sr261s :dbgä 6.p6r konvår s ord red.d6l swnlunqåvåson AkilvholaaNvdrls Hödy Fax 032G4rt t56 toer Od ledsor Lenna'r Öhid Fiskesdsei 29 Tel O9O B lr.nombql.mv 9r3 33 Ho msund..p6r sufpleonl Mjiaercturii a$esocvagen?r n-ftållr 237 3r Biån d.p6r sappl{nr Jonl olltr värrsrqnåsväoån4o Tår 03.s90 37s Fo*Gborg e posr ner AsrDi[trrgvrrc: UlI.Th.m$ Rdelrtitr: Borghlld We[\t.iio, ridlb.n vnb l& 760 3l Edlbtu Rcdo*tiorukonnilld: Hcs Dl8erles lrills vidr!.r, Gahrldl8 Hafsrr{in, Mslin Enkson Idninsen ukommer.r sstir: utkomncr M3nu$ropp Nrl hs I rcbndi Nr: jutri I nrai Nrl efrdnb$ loogr$, \ri ddccdhd lnov.bber Notlrr urder obd*.ntr pmnrg, föddo dödsl3ll. import r, cxponer trh chmpionat: nnnons dh bild Sntis Abmuer slåi is:inda bj*ni.di8.! di reil tiren BordrilJ WclLitöB. HolnEN viie 13, E&bro..ll.rvi! nrsil bolleo.o!!i se För dktighet i sak oth ina.håll dv inftnla dtikldt o.h annonw eda, föt faaore s/a ",t o" sö rct.ill Ju o!

3 lnnehållslörteckning Klubbinlomation lnnehållsfört ckning Ordiörandorader Redaktör ns ruta lnlo SWCK ÄBbok 2008 ldenialbeskrivning Hund hos Mark BK Avels/uppf ödarmöle Cardigan Top ol lhe World Corgi 2008 Om din hund kommer bort.. Corgiprom nad på Gärdet' inbjudan Nya medlemmar [,4orokulien anoo 2007 Doma(apport Morokulien Palning Champions Ogonundersökning Export SWCK Aktlvitelshelgen lnfo Kennelintervju Rapporl llän Vännås Arlikel trån Anne lndergaard Är hunden dopad? SKK Pressm ddelanden UtstållnihgsresLlltat Regler lör valphänvisning Regionombud 9].cc 2, i1 13 ' l Or1 t I d { rb i I tl : B I I td t1.t i Mo tukt I j.h FatoRrcl: F Snllnlherq

4 IDformåtion om WCP WCPS ddqttion tr l'ckslnn emdl redoklion.llä bidd! lill lidningen. Reduktionen tööcnålgr sig dock åtten att best$nnrå ud knpqblicctuch iiven rlilretr att redieetu elld be skiih{ntch! skn!! on sitl dlterinl. Itulindå bilder son publiceras i WCP shll vatu efll)a bilder ellcr h! skiiftli8t tiilstind!! forografotr. För noliser under rubrikeha p3dins. lödd!. dijdslall. imfofl.!. expnner b champ'lnll gillc. rfi lnnonsoch bild ir eoris. Doct bör obrervers årt rcdlkrionen iircluroukkr "pldl,r" infomlion iiöi SWCKS hensid! ninder ellhrdessd ruhrik*. Den som villhd in en idris i wcp måsc Jlrså sft'ch h en n.ons Rcd2lriolcn bcarbcd inkofnet f,utcnd lill Cirdig rid.in! Däettcr liimno\ dcn ill msvsigc trtgilucn (oldlitrsde) son hu \istä ordci vad gijllcr WCP- AmoNer st ll insiindn qcldiirdiss Lill rcdtrkrön.. För riktighet i sak och innehå av irrfrinie artiklar och annonser swrar författare M onsören till fit o! WcP lodmer!r ned 4 nr/ å.i lndr nds.juni. scptemher mh iiecehhei Mlnusrom: I ietruud,l ndj,i lususri. I nolenber. WcP kan $n ne$ inn.hilla 60 sidor (=naxvikr turdlhbdr porto). R drkiien tlssrrälen pi dll lå sis ftiheten art lrssa in e!5r bild r... l

5 0dlöranderader Nyss henkodden trän Morol,ulieD. törsi'ker j.g sanrl! inrrycken. För klubbcns del itjag glad a alll löple vil,jag r0irre ni ddd villen stress del ir att fösöka få nllå flkloer lll semnrarfall!. viborju på vft skildn h,illoch hsr man ii. förpncklinor. ii. dcr si IAll att böke slkcr o.h Lins. Såeftcr hcmrcsan på söndugst v:ui sov jag gonl Jas vill ocksn p6sa på arr hckrdcnr $nr hjiilptc Lill sä alt alhins lungerdde; Ben sonr har sköttod förberedetsenra och Lernm srn var prccis överallr fth firåde: uljnhoiofl hnde der no8 inte funsc.dltickir ockrå Cuill Sja'sritr ocl JennyÖhlund sot! ryckle nr hjälpte till. GuuelSåDuchsor visade ocl6å alt aml talter s t i nii hdn slin dlr s)rn hade ned penaar alt ginr- Även lrdrer hadc!irdr med. inre iit vlnnr si bund$naortrde sllrirgn i ringmr- KMske vd det Pårick Omos. lomju börhrgod lonr.kt uppåt hm iiriu priisr som srodlördcn dcralien. R*uluLnilsi8L kd ns sigr nr i Morokulied!ddet lnsk! bundd som skördldc lagrm!. i bådu.ascm!. Vi mäsr. Cruruleru iinl dana litr fantastisli Nu hrde flesu seftsrd hrkom sje.!.rd!gen h.r åteniinl Dock hrr vi kvo. en d.l sonm aklivirerer: till exempel jusr Akliviretshelgen som skall gå av stup ln iboxholnl, fö6tu helgen iok{ober. Hopp$ ltt mlnsahirtudit. Boxhohl lisgcr mirteecllan MjiJlhl och Tru!:\ i vackra FlkLcr. Anodoan! lovu! ierande{ibud av aktivitereroch revlig smvaro bidra.viju alla nedl Etr veckä sena.e anordnlr khbben nretrralbeskildn'e i Vestergölhnd. Ia8 h böd llr n ng iir inrres*tude: onde( blir nlgru sod inte liijphn, röböke. kluhbcn iorinst möjli$ anodnå.tt nlll rillfille- Vi hur forfarand. få tc$dc bundd: Nh lhr r( koddlå vidåre i RAs'arbetl dl\te!i lå in ner. resullrt. on Divcr Dcd craud har lcstal hundrrna. air det viktier art Dj också skickar ir rcsul Lrren Lillden so in rkrivnersurldig. Der k.rn kiimd\ liinbr au ålarillvisre. eörland on nd nu intebordlr. nrcn alla brukshundklubbar ånordnu ju d ssr resrr. Dock kd der vm kö för an komfld ned: ofn ts ju brukshudnsema i Bcrdlhndc liigel m.d von WillcbLands dh.rsc ibnsaft. uberet. Nu vill SLU an vi ft in flkoneslei för!n kurn! jiimiöru med DNA-reskm&\ resulrrt. Hin tuåsre vi!åljå hundna tör alt konr få lrdr jänr JlE hoplas arrhinkn blireivmde. med dbele biidemed hundroch i'det civik" viscs, ttua Th

6 Fredagkvåll solen sknrer och del käns fortfdande sor sonme. Jae sinq på vår alrd med er elas rötl fti ;n d! Iiile ivundrju! på de ron!h pl vig dll Morckulien ihelgen. Hir vådt med lvå gånger på dcttu evenemarg Gh haft fdnsriskr trelligt. mtd ålt dei blir lika bra dentu eäng. Senesiem hår vdil gska h:bdekerih. vi bd varit ner i Göreborg och hålsäl på, vipussådeocksi påaltbyabil tilled dicsclvsiunt. vihiilsadc nvcn på hos Eva pil Igro c och kollade in må vålpu- Der vd mitldi$ svln rfi slili 3i8 diri' Iirln och 'rll inte smusqla mcd.tr lilcn kor!. D. två sisr! scmestea.ckomu tillhrirtsdes homma i Edsbro - der finnsj! llltid yck r att göra nia mr hlr hus ch rodt. Vi rog o$ dock rid Lill en dagsutflykl till Eckerö och l}t shra o{h njrru i lolen. der tår ndn inte 8lönnl bon. Nu iir s ntest.in slul o(d hr g1md vj i! v,ll ha sol eh viline så ndjmjr sig hösten. Men del år skönl med hö9. kdspit Iufl både tör ftt våru $ l5en' ingr. De$ulom så hd denna hösr ert exrrå plusl vigfti vanhns tidei en Iiten Ma8ickomner hcm lilloss ibörjan på scptember. Musse skdl :intlieer få en etierliretrd letlomlis. Vis*diÄer hr bu h.jt lekbesök av bäste kompisen Tagc i fleu onginge, vilkel har vuit toppcnl Men jag ror a(r der blir iim! bält.e ned er.lldeles egen liren!.tlp alt lekn med och föft oppningsvi$ uppfostrs. Snan är det Ahiljtt$helgen iboxholrn. d& jlg noppås lraffu pn nång! äv erl Mer ilfo lms i tidninsen och!i tomler även an idomera på SWCK henridm. MH-beskrivring sk r lelt.n däreffer på M[ks AK. ner injo om dett. hii. iridningcn och på hcnsidad. Dateftc. i dsen$er iirdel Stors Slockholm. I vmlig ordnins komer vi ati hi en Räshonlcl År du inlesscdd ar vd! Bollc

7 swck 4s år - Ånsnox zoos Deta åi ir da aven WORLD DOG SHOW Stoclholn 2008 Der år diirftr eft mycket brå rilhule atl ee ut klubbens tiirde Arsbok". Hellii olla cor8ienrusiaster l! Nu iit dcr hög rid ntt börj. eriiva ilådoma eh lcta ide ganrla fotoalblm.nll Vårl arbete ned Å.sbok?008 pågår t'ör fulll och nu ber vi er llt skicka in bilder på d hundd ni lill hx med. Nyn och./eller ganh kofl alh iir lika viilkomna. Obscncra - 4lla corgiagarc it liilkornn! ar skjcki in kon. NaLurlisrvis ijnstas ålh corsivlinn6. i Nordc. hjånlis1 välkomna alr skickr in 'hmråvlebildel på de corgis sod håfc4w påverknn på våra svenska corsis. Detra iir eti utmiirkt tillfiille att synas för alla upptöd{e saet ott vis. de vack? nordisl(å hundda. Diirför hoppas vi sjlilvldd på tuinsa monsörer I Vi rår Lrcksrd enor kon pä de.iktir{ Eafila hundmr tiidn lödl Vi bln glsda om ni sli.kår in digitalu lotod. nrcn sjtiill(lm 8år dcl bm öven ncd vdlig! kod. På allnön besa'dn har li Jii iitxgt tiden.ftit dtt skickd in unlerlag: Senast vi vi ttt alla anderhe och fantastiska korl! Alt h{ med \rmlalle-hund ' iir grlds. Vi behöler vet. reg AnDons h lsida I 00.-/sida (Kennel.!vel, L?pfitdaFunonJ etc) För irke medl d 200--/si{l} Mcd hopp orn mårye corgikon I och mångäunonserll Corgihätsningd. RaEnar Standbe.B Ellie Forcbe4, Botsltild ryellstftnt sek Vi $dsr säna på E frågu såidd ånbokssbelet

8 MENTALBESKRIVNING HUND Söndae den 14 oktober 2007 SWCK nnordnarm.nt,lhcskrivrir! lillsåmnrans nred Mrt\ BK i Örb! D! lil villon$en illl lnniil. din corei. Hundcn ska vanöver l2 min dcr eh Likd Iilr ej!d! i Anm;il,n och helahinr skdl vmn MLrks BK Lillhddr lre vcckor idtrld lktuclll datunr Annriilninsshlmkctt och inlof mdotr ilir du vir Helem Grililk tell):120-'lr lu7 ellervi rndil Mcr infornrtjon on Mcntllbeskivning Hund kan du fti på Svensk! Atuklh(trdNllbbens Hemsida wvw.sbt.nu/ Vir verlsunhet / Hundars m.nralircr / Menralhe\krivnins hund Alla iinskas Akirit.t:k.n ittar LnI. th \r,ttn Ji.ittMHtE\lrli n

9 Av elsluppfiidarmöte C ardigan Ävelsrådet fdr Cardigln planerlr od upplödandöte i mverdber- vilkot give&is iir avserl ftr ållå soin år intress rade av!eo. vi håller på m söka fittedragshållåre. riinkå ådnen?ir skeleeprobleln och t{lpning. Vi *kall också diskltara uppdåteringer av RAS. Plats.n blir, bercnde på fölqlragshållåre. anlinged i Gistad i Öd rgötland 6lter Hill ögoncn på hensidåh. Så Bnsrt programnct år klan aamnsem.r vi dilr. Arelsrådel Welsh Corsi CåIdiÅa! el(r

10 Top of tbe World Corgi 2008! I början rv juli?(xl8 slu Sverigc dch Srockholm soln vilrd lö. viirldiuritålloin8en. Slo.tholmsDässo i rilvsjö.ir platsen diir SKK står som årangör. I so)bod med denå anlrserar ocksd en 60-rålrakhbbar sina e8m s k lkcuitlrsriillninglr pl Alnde'Sqher i J:irBlla rhed hjiilp av Stocthölns KennelHubb- SWCK &så klart ckså representerade, med vår e8cn raspecialsodt vivall an k lx Top of öe World Corgi 200E I De( linns alllså möjlieher ar sliillå sin hnnd SWCKI cur.uiru$rillning iir? och SKIG utsdllnine ;t 2008{7-04. Då månsi rusen hundd med vidhiidgmde ntd och husm kormer ril hund' staden und.r dcn hir vcctan rekommcndcrai husudc utsliilln redan nu boka husruni Pi eww.slk.se kd Dd tlicka på viirldslkllilninges loge! och ti lips En onan id kd vean sötn pl vddtrhem ivia Sverska TudstföreningeD) cllerb å googla på hundrillåhr hotell! På Almrc SLileL koffner det nlr tinna\ got ou ulryme för husvagn ocb -biltr- Bus$t.l$nner trtl Eå melld Siockholmsmiissdn och Alrrare Sliiler. Mobil:0?0' ? t0

11 OM DIN HUND KOMMER BORT _ HUR FÅR MAN DÅ TAG PÄ DTG? Sedan 20Ol iir det las an Egistrenhunden hos Jordbruksvertet. Idlg fi{nsc!, hundnl uoler ihundur isvcrigc bft var. c{ 8{10 00{r. lilker beryde. ar crhillen sa}n* '!åd nudcr beror I'å. ks lard dilig Nar hundetr id-mårks skall vctcriniircd fullå i cn bldnkcn som s*all skickas in till JordbruksverteL.I en del llilsk'ctdr leleriniren blokenen. o irre sä sk'll För a( koruouer. cll. re8isrem sin hund. lonukld JordbruksverlieN hund' r'upp, lcl ,llJt c-post sj v.ie. Ellcr skiv till jo.dbruksverkel. cenlmlx hund.esisrel. 8?6 84 Söde.hamn. De uppeiflersort fims i reeistrel är hunden r{s/nser. n!m.fa'del*d.lr. kön. IijJs. tecknins, id-numnersrdr Ag&ns purnnunrms. nsn, dress, tcl lbn' Dcrsuron s*rll id-m:lrkens nsn o.h adess lidtu hos ldrdbru].\lerkcl. Au Egisrerd hbden kosrd 70,- - men del ilr g.llis Tiink pl llt arm:ila allaändrirglr rillregislrelloch då iiv.n när hund.n avlide. OBSI DET RÄCKER INTE ATT RECISTRERA HOS SKK. HLT]\IDEN MÄSTE ocksä VARA REGISTRERAD Hos JoRDBRLIKSVERKET! Ncdrn link Ull trc\rmcddclanjc gillandcorun.råcndc hno://*ww.siv.se/pr$skdntuklen/prssnrddel nden/prssnrdde knden/5.7501f6 I {10 kn(,8!oc7ifl I hrml NcdD fdjer d$ irfo som fim på SKKs hesirta ssv.skk.sc od dettå: SvcnskoKennclkl bcn {SKK) he sjgt upp qvtalcr Ecd SLarcns Jordbtuk$crt {Slv ) om drifrn.i det. nbln hundjiem.gistrcr. Detta imebii! ru lrån trh mcd den I jrnuoi Egisde. inte SKK Då9tu budiis e i detu stalliga EgisftL S(K hd *dm unaenir 50 år iön dl rcesl* över ID-nitk! hundar sh dcms Eg re. Deun :it uilkinr hide rv polisen och a! allmiinheren. sod i lör$a hrd tontake SKKS kanslilitrall fiinl lgue rillorphirhde h!ndd. Sedan en lid rillbakr finns ilven nijjlig her all hiua erl llerulhuodäg& vi! SKKJ sebbplars,!ilker hr uppskdlrdrs inte ninsr i! hundligrh!. SXX /rodrcr ddrfih.i tndla a dtt regitrctu htsdiieaie pi sanna Agde dll hund sofl Eelnlsås i SKKS valpicgisrr erhjuds, lom dr Egist.ems iskks hutrdiiermeisicr. Aveifien b.ulas åv uppitidtrlr iscnhand nrdvålprcgis- Ering.n, så d.i bln ingd.xh avgilicr lör åkturcrin8 i clrcrhdd. Eft& atr iedmniilf I

12 intom$l dl S(X skickn en ägdtclriiltelse ur titl hundng0rcn. Dettl ster nonålt inonr c& l!å vector. Det iir då vikligt ltl kontroll ru så 01h uppgifrcr stftnnrer. Drt iir också vil ibi dtl spar äbflrbekiiftclen ofr d I s.nae blt skruellr ned Ll :iglrbtte. cller tills trundcn svlidd eficrson d lumpporr astillskk på sanrmabl.nkett. Re8isfenng av igrlyreoch lvreeislfljne!! ägarc. r ex hed anlcdhin! av lu hunden 0vlidn. sö$ koshndsfnn. I SKKS rerister är dcl nijjiisr rn rcsist! ru flcr iin en ii-qffi. Noretu ddel rr bekllirlsc pii lgadc-gisftnn-! skick$ till dcn pdson sonl unges i lij^ro För kun!hållaeitlkruelhochuppd.re legisler ii! der lihrigr.u ange persodnllr nrer. De{a evdnds cd.sl av SKKS hodliigbarc tör an sköra elistcl och uptcifiema hnn6 nlc ut rillobchijrilaoch linn( inrs rilgånelign via Inrroct. Regi6tr ring!v hddtr otlrfijr SKK6 aarpr gtuier Dc son nger blmdms eu r.rcgistrend bund [d givenis möjlighemäb stu ägdxlgp lill SKKI iiemebisrcr. EltcBom S(Ks regisr r är lil kihr. lill vi inte ulesliinsd ni8on hundigee från nröjlighelen!n snabh få tillbakr en bonsprungen hud. Registrering sker pi s:l^kild blanlell ned ÖdJyckr ld-nuuu r. Salmr blrleu a!:inds od hlnden nii.ks med micrrchip. Aveifi för dennnre8hftnn8 debitens i sinbmd ned rt [8!r&kr'Jnel* skichs ur. O 8!gitl inre beulis nle sislrbeulnin!sd!g. dvelisrrras uppsifremd. På blaikeftei fiins ilennitjlisher ii u.nilhsie son ncdlem samr!r!eom nrr villun hund o0lr tgaruttrgifr r s\u!ijr$ rillgtnglieu vi! lntemer Eii$ rclisrerins iskks huidlisn.sistg. skickos en hekniielsc pi reskndnsen rill espe*livc agse. onr ller iielle r Ci adts. skicts h traftelseo till den srn &ges i An dan on iigdbyrc giib på blokeuen Åeaövle - Båd. paftr undcdectns nssrbyter. Regisrering ov :i8ubyte sher kosurddrill mh.n belliiliehe pi byrer skicktls biide liu den tidieg ch lill nutuundc llgrc- Ti[gång til reelnret Liksn lidisrre komnei l nders srnrlis! polirsfurionernn hr dirckl lillsins tillskkr rceiskr iiver hun.l &h lallaigft. SKKS inaom ionsivdelnioe besva.f fligor ont uprthirtidehundrochkdftrunderkonldslid ö!riplidhiin!isaslill PoliseiellerLill skkshen8id! somdock hd vissr belxainsningu avsende riglre lrn vllt arr iniu ltur FubliceB trppliliend pl lnremer, örrlgt AgnppgiliemfinG ntnera Llllgiingliga örcr tnrcrncr (ww.skl.scl, vl{ör!i bphövcr ctl godkånhudc lrilb respcktivc hundiigec om debn! publi.cring. Pcrsomulmcr. lil$on sryddrde uppgilicr. konner n c an viss på hcdsids. vilkr uppgiier son risn kd ni lätt kootoller. vir SKKj h nsidr udc. meny Webbtjitnstcr, tludii8n- Bebövcr nåbor iindros i Eeistren hs d! Jmäh det(ä på nigon ar tll!trftcuena strk HJndJlh irndrin u\pcr.onuppsililrellcr5ke-xj!::e!asci:jsl-g!s:s!: l2

13 upocifter Bltnk ttg km iivm ovbnds nit bl a. lodtiindde p.monnppgiftcr pi i cmel. av publi.erirb av Not n ltl ä8{anmåldinar rill CeDtlab hundrcgisuct (blant tts miirlh ned IVs logol)!.), son in\omher dll SKK efic. d n I jddi 2ff:4 Inre komfrd utt re8isters i De p6onuppgifid son du linnr til I SKK i simbdu n d å8rdrm:is behdls for uu vi sta krina s 8od sflice till dis och dii huod Pesonuppgifi ma ko elså lilrdas för!$kick av inlbmå on och öjudsdcn relcllnde till SKK smr mukild.sldri.sslirdanål - dena lian avstigd. Nå.uppsiftems skickn in tillskk, sårycls du däm d lill an!i låt beh.$dls ter$onuppgifiam* P rsonnllmner uvilrds r.jl adr.\updllerinc. som hidlp 'kcrnad ov SMten\ pelrnadntrsi",em:imd. SPAR. Liis oc. oo det 3hdisa rceisllcr på v/w.siv.*. Ver ni atr vitrdi[vor ocb rusrin kåd vara farligå f{ir våra,l beningsr? I nummer 5 av tidningd Hundl-iv kan nun Ui{a om hundtr som fån Djurpoblem at atl åle rursin. r inds\or och å\en fruhkar.or med rusio i. Även små miirsder kån v afdiså. TidninSen td :iver upp an mögelmgrepp på navfrukr ke ge skador på hundäml Något atr t?inka på Din hash-ser n gör sig påmind och huodamå lih$r slrilppåsel Ävetr älrul\1 km vaia hrig oct vrs goda mögelostat. Mer o.h dttrligae om dc(a slår i ovan nådnda lidning ll

14 Julannons Nu Ln ilet dlgs ru lunder prjul nnonscr. 'rds r't $in ddnlnrppr:trslur N i som \ ill vu! nr.d r SWCKS genors Dntu j uldnon\ i HundsoorL. nrddrh s!!r!sr (dock \cnlsr 1007-(19-15) dcna skrililiccn t iil redaktöred. srmt heula 100 kj rill kå$örtn. (Srnrnrl pis $n fölrg:dd{ ir. ) NisoDilillhr iulr tuh ill(f. sor kosr.r: tör fiilgryck 100 Ni/sidr. rinnn prij $ lön tirer.iobs l6 iidor on vi in(c lu ih p l6 ilrlxnno$cr r lu g, blrr llll svulvrlr sonr unligrr lit s!/v 100 kr/sidd och 50 k/hahsidi rkickrr r nonscn Udilllr4r3 till redaktitren!g!.15t d 30 olik)her ll{17. ^nrr!lq$ ql!,rlly-r{{ltldd-r!ru!i,r:r.n.qge[r-q-e. Borshild wellsrrnn ll99 07o?8l12j6 76i) 1l Filshnr PiLd om JtL Musse lnrglarelier snijn... t.l

15 CORCIl'ItAFF PA GAITI)ET Storstockbolnrsrcgioncn :\r.rs hinrrrrlr fn (liirller ag.t ttn!indagt lor:ilrkuther2007,al1.1.1)0! Vi!Dhs yd vr,li.!r tp. \'tr1 fn[!r!tui lnr]11 l)l)ci,(1.1..\lei.cr i,r (i,crc r.n t:sens Vig Du lar rn Jr..lLl hoger rl(cr rll lrtr frs\crrt Filnnnslilutcl Vr r r,l.f \ei!r li!.r r,r'!rl]r cnul.r,urrclir(i.r lih. \icr iir Ll.l r'rir1 rrrd lin lr!!dr L).h \i hr lrclsn rl. rn s!nt{nllcr (irli rtle.r pr kon nrnlic rkl rir.llr Vi!pprs tr l)rr tiij.r l')(lt/.lirr brr LliiJtrr. cli.aonr vi Lnrlj \rr nrjhr(h (),ls lirrlx.rr.\irllir'nnrrl]i'llrl'tr! ''\r llirnfr "in rlinrll.nlrl.rr rr'.r t)ir 01l j 9l i rr9.ll.r ol0? S: ll 56. l)er!r1 r,r*

16 Ftlljonde nyo rnedlenrnor hdlsos vormt völkomna till SWCKI SWCK skickr ut eu inrcrvju fonnulir ril I larl in nång!sv!r. vihar inre rllrid plrrs ijver i WCP. T.cli 5. en gänslllt!,/ vuru nyu medlenmlr eh vi hur gliirijande nos fördlr$risliiclilrin,nrenderedovisas li!nl Hejlll Vi iir nya mcdlenn.r icdrsiklubben. Yi heter Fcmiljen Wallin och våi hmd iir Nob l Bngetres håbelld (Dorh, son vikalllrhcnner HoD ären Vlrför det blev en.o.gi??? Viha brft mångl hun.lar gcnom åjcn: korthire rd och GoldeD Reriever. Fildde upp hundd under 80-rdel men ller ktrll r av bidr nscmr. Vil autld t-vckt alr cotgi verku vua e'r rrevlig hund o.h niilri nu.fier nigh ir "ulan lund liv' blev suaor ircn Ljuäde vi niinde på Vu dog till ed börtan nnc på tdl igen men lille pruvåen 16 som inre äl sä rrpriglad idk. N:ir vi rriiffade vår lilla Iroris tänns dct ingen tvet!tr,ldartvi Hil rirtgdr. Btitt ltld.i. ath K tlly llin

17 Hej. hiir tomner lile om lnig och inin ny& ijorsi. Jåg h ter Gren Blomeren och mln hurd t ter Smultrotrbackens Kodånder. eller Fiå. Hon xr en crdi!ån. Jag vet inre siikert varför jug valde on cardigan. metr jåg lror art der är för ati jlg tsrfi någn på di{ jobb. Jåe :ir djulsjlkvtude p{ Smådjmmort(gningen i Finspång och hd tiiffat UI& Thenas hutrdr dtir. Dc tt aliid glada och vånlig! nnr oss. vae sie vi våclinerl]r eller rttnl8.r dem. Dssuton hdde en speiell ch.m som lr svär dl såtta fin8d pi. Kanskc beror dcl på denr örod: 1 årt der v{r. kom tllu med sin våiplull tör &t( berikrigsoch v4cineh ch jac l.fiade då corgipojken Kdel. Hd wi så fönjusdde och pussades och var allmärt ltckli-s och nill hjlii! smalt dirctt- Jag så då till Ulh att jag absolut inlc slrulle ha hund. der Bick idle min mån n d på. se. jlg skulle giina viljå försds. (Ulla ryckle nos alt jåg skulle gillå o'n lnis.) Undervccbn som gick ränhejag pii Knnelvarjedag, del vd iom ån rara olycklilr kilr, jas ijnbtade vqklieeo anjag skulle ksnna Iå kdpa horoln. Efler tjdr. rårar ch hor gick iintligen mh nro nred på att la henr en hund, nen då var Kanel som rurv fqnns det någs valp,r kvd som slulle ltm- Redxn stlmn kvå]1 äxle vi ach rittadc (ulla ocå ja8 bo. pnklhkt tseet 8.mtr) och vi 1öll plsdask rör gul lurscn Kodrnd r. eller Fi! som Er veckr selde flynade hon in och det hdvi inte ångnl' Hon sover eon i dotrd! liirf v'de mtl. vii.ker mig halv s, vsrje moreon för au åt& frukost. Sedd slåpperjas ui bede i rarrhagen för an göra iirå! si8. Nii! hotr:ir klar sknbr hon och vill in. båia för an si in i sonens rum och kisså och bajsi diir htäller, der ar fömodligen kallt i Briisel. Sedd följer hon med mig iiljobher dlir hor busd ned chelens hud D{isy, en Basser Aftesiotr. OD ni inre viste dct törut så hd basets väldigt tutgviinliga ijbn. Efier en stu.ds vili allmiinr hii.jdde somd de län indll varåndn i Kort sagl.jåg:ir myckctlycklig mcd min alldcles eg.! wehh Corgi cddigan I Mcd viinlig hölsning t1

18 Hcjsnd J * bel r: Elis.beth HidlM och iås bor i EekjlstM. MlnEitnd hit.: Cårddided AtF{b mer kdt!! för Siri ocb ho. :lr c[ c.rdiga!. Att ja8 fasbade fd. saidigans b ror på Ei! sysd Helen Henrikson som h3r wä st!!kbn, "G.rry' olh "Z urfån". Nii! jå8 Ben träfiade Cffddicted'Mxlis vdpkll. vor d4.svirt stt inte bok! ea. aå& din sysl6 cudjgåds h,r gjon tuhyck pl mej. vilker urderbar lar det iir...-. Min lila Std ån cd ligg och glåd!oj. sod iilskai prononuder o.h an springa i akoeen. Närjåg vsttrdr blomnona i bädg&dcn kåi hotr ihl motstå ålt jsaa All buls m d sina "kll-!inef' lgg r nog ptr topp ett iallifrl. vi hd ftdm vdit pe v$ ft6la ursnilhing, eh.lel Sick jårtcbn. Vi kolffi åt i Fanti&n prova på ågility. lydnåd och kant elkök. caditåtrcn &! perfeh hutrd fö. fuiljen som vil akiv. Teck Malin ttr arl jlg fick fönrocndlt an köpå min lilla Siri lt HålsninSår l3

19 I.lejsar! Jag llea r: Anna Johånnqon Mitrhu heln Stockdoss HypdG 'Tatry (Bnsehk slds örwslesare) och vi rkåffade s Ca.gi sftcr ar vi l{6t }eslrivning.n av m\s på foslnet. dor verkåde vrm &r p rf kla rasen ör oss och med facil i hmdd vskår det stiinmr Upplödalcls cna bane gjordc.tt nyck t Eon infyck i serd han nmgicks lred Tåfry år tånk su bli fl lydnads och agility-hund- Jag hd ridigaro uivlar on del lled Dalmaliner så jåg iir myckel spend ocb fitvihensfull över hlr ha! kom$er ån utyeckla sig och hur dd år ått tråna en ny å3. Har vsrkå! \åm cxlrcmr låttl&d o.h pösitir ti all tribin& så nll iir dct 1 1 upp ti mis : )) Ila det så gonl Hnbningar,

20 Morokulien anno 2007 Svensk-Norsk Corgispecial i Finlands tecken! Så vd del dåäntligen då8s rör elenen^nger vialh ursliillningse.tusiisb. viintir pi scdatr det rcdan vid ubrlillningcn år?004 bcsriimdcs alr Svensta Corgiklubbcn lilsmnm md No$k{ Cor8iklubben :inn! cn BanB gång skulie dodn en ge medsrnr utsrällning I)n ovrn niidda fredsplats. Undcnehnad lartadc bilcn full mcd folk och ar r dan på fredåg morgon och köf de iviig upp geron de mörka, netr solig.. V:indard$ko8mr och Morokulicn. Morohulien iir eu grånsornråde nell.n Norge och Srerige, döpt a! Lcnnan Hyland en girg iriden. Ordctr Mom och kul syfiade pii atldenm ledsplfls stllle bliell liamlida stålle au umgår och h! tr.vligl pi. Deur ltdde en nasså Svcnskar. Norrnth. Fi låndueoch DarskartaSil t.sta på då vi santades pi lördagen rör L inleda r!å rdo.dlgd i CorEiB tc.:ken. Solen skcn tnb blå hidmel på lördagen och höllsig lite nq bakom molnen på sönd.gen. tillde nesu hmdd$ sliidje. Tillrets lestlisherer hd klnbbm.ibjudir in rlianerikdskr dosrde: Slephanie Hedrepalh. Kennellenrim! Gh Rev Dr Patrick Omros, Kcnnel Phi- Vsllvia Stepldid dön e Cardi8ans pä lördagen pö den NoNka specialer och Pcnrbrokcs på sdnda8cn på dcn Svensl.l Palrick döndc följdaktli_len Tmls SveNk-No6h!ruBeDDB såblev dettå rvå da8r i Finlflds tecker. Båda dqum si udet firok hund n llnns påbls-plals fö. både P.nbroke och hctråkta och Iäm oss av llls]alt) Ainh Vi mneörslii er eick dock inrc heh lonlösa ur ur denf,a Nordkkå lenp. På vdtpsi&n sl hlev den Sldnrkr blncddieanv lpcn Aindy BIS'välp båda dlsama och den olrclietpigsa No6kariken Nelly ro8 med si8 hem Bls-vetcranrcsenen bid,d!må. Olh ispecidldösetr!ä l&dåger såalgic'l dedsvenskålsnei Maltc med BIS{e8cm. 20

21 Nytt för i år i Norge är 0tt de hjt inföd!r nvetr chldpjons sk ll Llslitetsbedömas och ddmed kan en Chdpion fl d vis ett mdn pris i kvolitcr, dcm vtu något som bådå donam! utnyttjade ocl sod vi utsrlillaft nii*te av med fönånsde nire.. Ja ver inre ha detr slrl lolks. om der sksl lolks överhtrwdtaget. vi kdskc inte hd en siigkilt hög kvalilqt på vdra hudde och vi k ske :ir li(e bonskilmda hed slåta ettor, eller så lolkåd vära domac beditminsamr på.tt annorluda sull. Nämnas kan att cndirt cn dk innan Chanrpionkls$.n pi Sveska specirlcn liimde rinsen med er slät enullå m&a sick diirifrå! med Båsrå iv nskå PomtJrokehaft på lör&gen bl.v lero'c Star Trcl. sbh. och båstå pemb.okedk blev Firskfljddå. fler SvcNkägdå. Andine'N Ori8irol DesiSr, 5bt. Bl$a Cardilanhunc Uev Nonklödds med Svcnstägdå All TrådE Grlvyträ1n?bh och biisla svetrsk! C{diBmtik blev SmulmrbåckeNJilda. På söndagen så vår del de svensl syskonvebranema från Nickname s som höll nåasar i topp- BiisL phcdåd Sver*å hdhudd var Nictn.Ee's Crsrd bhl3 lami BlM-vetemn och biisla svenska lil vu Ncknoe's Colombine som btov bht 5. Pl Penbrolerida! bl v FinstJij.tdÅ med Sveri8eåAdå Andine s Lish Cofee 3 basta harc i Ctsmpionkl$ och sedan oplaceiåd i bl. Bå3rå tik t lev eogelskldddr nen sv nskesd! Jonlom Kis Me KAle. C d td i s M e e t e lan as kon e n 2l

22 DEt v3r 3 betr soin ställilc rpp i Ban ned hetd oä ra]na Ejotdc Vir&i Mområt I t {r. Msrcus Cnleon l0 år och vidor Hidinon Enhson I år fick delåd 2å plår$.r igt dollj,m ki. Pdenson. \äka blev dl BIR och BIM qdtar oi k$!!tc. Litrdåges Cårdisdesultåt vr följånde: BlR, BIS velp bld Aindy och BIM giclr lill StlirgåtdvåUNns Emma BIS blcv den fidskå G..sddd s och BIM blev dcr fffk W lchliln AcotrituD. BIR. blev Cas{{nd-s Fave Raw och BlM-vatem blev Nicknaee's e6br To Cådäx- BlR. Bls,sDeciatlbss bl v Crlddicted Air Måle. För &Eb&!g blev det följande re6uhår: BIR och BlS2 blev No.sb Siggeds Uprown cirl eh BIM gict till rtcn 6nsk. hmd.n Annl'ft! 6d Cbmc. ta

23 Söndågeru u ling som var den sveqska lisad spp ftjlj nde Hdt&r Pembrcke: Dag N BIR-volp bl v "Ökndsdotem" HinlabackeN Yotulaoch BIM-våip Cimai$t Calvin Klcitr. BIR" BIS2 Annlincl My ways ctlflc. och BIM Haywiret Fdewel Seatde. BIR BIS velerd blev fdtasktiska Olrcks Only ln My Dl.åms. C d;sanresutater bliv d upp{epnins fiin lördsgln: BIS laip blev Aiddy o.h EIM Bick iitl SkiirAårdvållarcns Emå. BIR och BIS blev den fidska Geesiiand's Kilimar och BtM ble! dcll finskå W hhdar Acooitum- BlR, Bls2-v 1qå! blcv Flve Rave mh BlM-vctero blev NicknMe's Cåsior To Cedd. BIR specia*rasc eick til Ctrddicted Air Mål. 21

24 Bidå d0g$u var $pe.tevliga med många No.diska mdlen. nya och gsmla vilnnd {tt hzilsa på och framfitillr eo m$s glada hundr åt beskiide Bå<ls daganå så hade Norska Corgikltbben Jörsåljnina åv god! våfflor, korv Gh dricka. På lörd$gskv en så ordnides det ln d en slor mid.tåg för I 20 p rson t. Undsnccknåd var inle &ir pgå planbdb, rnen jag har få1t mig berönåt at1 d.l!a e! Dyckel uppskannd och trevlig kv:ul ned en lilrorikl rsl å1 båda dodarlå. Ett ston bck till ålla som &iorde demr hclg ndjlig. Jag scr rcdo ftu enol dista Blanlade billu Fån Mordkrlicn: ld. ll.ia tqbhd 6t t'tu h E o.h Rdn. s) 24

25 t

26 F)t"HliT,,Fi IJ : r,'\li - I \i1 I ft lii

27 lthttrlfr! hnl.n1rnl pinllnt)i.t t nuft öhnt :7

28

29 ImpressioD of Morokulien (Phi-Vestdvir) hnn/www.phi-!eslu!id.corn/ Fhn, lcl rne såy dgåin how ioprescd I m wilh the wonddlul sponsmdship md hospilålity of borh lhc clubs {nd rhe individual cxhibitors. I tlrcroughly enjoyed mysell sd rus very Oleased Lo see lbw much you love your dogs win dr lose. S urdd) I judged Pembrukes. As I mdntiorcd år rhe dinns. I w$ impressed by brccd tnc. good lcmper.mcnr and movcnr.nl,i would cnlion you to bc carctul oi ( l)size, (2) biles ud (l) bein8 very cdelal Lo diffe nliale belween C rdig.n ad P mbrokc keed type. sundåy. I jl'dgcd cardigans - m, ow! bre.d. The sood dogs w rc very, very good. Plea* wrrch ou for tcmperamenr and iio.r sttudure problern. d'd pay very cdrelul allcndon lo sood breed $?e. I Lhouebr m! wimen were ex.ellent bred type. Tlunk you fo. invirins tre tojudge on tnk. my 3'r rrip ro Scandinävia. våtu l.htuk htd!i1 r rtrrlitu Alahi^tdr ntt swcrr kllötuntl( Ulki'nitrtt :9

30 9arrung PEMBROKE S5lJ:5/?0{14 Jonloran Kisr Me K8te Cookie ' (OruSoni J&k Dr. - lonluflm P!!c Thtur) plalerus pers und r hösbn 1ör vdpar idecember Nuch. ch Bojojanrilc Bullct P.oof Adam' (ch Ferrwyn ^us Roh r1pel - Ch Bojoilmilc Bruch sl!.tcir Är du inrcssebd. rins Bårna 03?? {- KENNEL NOBLE BAGUETTE Mail: HaNid. htror/corsi.ius.nu Harskc? Dellan Dreltmboafs Full Mooi (!in MVAAn\]l widro( h{nses I 5610/1(),1 M dmill-\ Rclt'.1åwn rrcagsris Galil.o-Cdlilei - Ani.nol Kentl l Regsamis Mon! & Len! Anidson Anebo Tcl ? Mob

31 ChamPio,4s s60574n005 such Geestlmd's Tinlo'rd 'Tinå ' (SUCH NUCH Verdid&r Fndo c.srlnd s Omolu oprion) ÄgåIe: sus.n Mlrteus o.! Petrd Måncur. iilrlälå Uppftjdne Heli Hi6ikiisa, Alfta?006- l0{8 Sundsvall 2n0? 07,l5 Alfrt Cert Cc /CACIB/BlM Patr!inn Brennån-l.im Lidt!oklescetr SUCH, NUCH Ve.didas Irodo 4 cer. 3 CACIB. 5 R-CACIB Nonkt Chnmpionnt & BIM på NKK:S inlemationella nl$iulning i Oslo 2007{8-12 PeFErik Wallin SUCtl, NUCH All Trade lnlimåte SogB stiod, 'srya" 5 Cen.4 CACIB-? R-CACIB Norsld Champioo.r & BIR på NKKrs illemdorelå uistliunins i Oslo 200?'08 I 2 D.mare Per-E ikwalli. -I

32 S25 I 15,2005 Bliti.ån Bmnrå BL( (Mudpdw r Bon Tob. M&hd - GNi!$\ EMB Forsbc. skolleffqå Uppftj.lårc: Konncl Blåtimn Parh & Andftd Holoqvist. Råneå SKK Pitcå 20060e03 SWCK ös rbybrul< 2m?-05-l6 SKK Viinnis C.n, BIR. BIC4 Cen. blk 5 cen. BIM Görnn Bodegård S I Oower6lon Di.el (B.ckmw BEnni4 Wnh Pcncidrr - ThlnusncE ÄgrE: Paulå & AndEs Holnqvis! Kemel Uppjid$E: Slndla Mnctlc, Engtdd L5 skk Gl liure c.n. BIR 200G05 13 SKKPitd 2007{15-I9SKK Pneå Cen. BIM CcrL BIR Gö.d Bodegärd Bcnny Blid v Sch dvir ö A /2003 lgro'. Står Trek Pepped' (Siss.n'r Romulus Rdm - zodir s 6dl0ndia For ÄSarE: Mrie l!gem{sso.. Säv diren UppftjdN: Evå Granlund"Sjöstrttb. Konncl lgro'c, Kungsi&.r 2005,07-t0sKK 200t 05-06sKK 200?,0&09 skk Tvååker CcIL R{åcib Cen. BIR Cunnel Holm FcFodo Måderia Rodrui8 s 32

33 Ogonundr-r'sökning 2006'l l ?/2003 lgro'c Slyliner Åsare Pirjo Nihson. Hö-qania? l9 ANKCzl0Ol Bojojrmile Boller Prcof (undersökr i AusmlieD) Agare: Bjor8'liere Lruitzen. Arve Ftmg och Riu Tiuey Wilberg. Norge 200? 0Gl2 564l 19/2003 lero c St& Trek Ågare Maric Insemarsson. Savedalon 2{)07-ft-l: 564l l6/200:l Isro c Sk),vdlkEr Asarc Evi Gr{nhrd Sjöslrönr. Kunesätd Pembmk6 tesråde fitr von wllebmds s 15630/2ff)4 s5725 r/200j s3t0l3/2007 s3!{jl4/2m7 RegSanis Maybug Cl år Clear 20c1-0G / lsro c Srywålkcr Mlrie Ingenrlrssor Sävedalei 1l

34 gxporr CÄRDIGÄN s,l98l?12007 Blåttrsri CåjFs Cåvåt (e, Yrnlicln xup r xuibnl., u: Sch h{ cxportdåts till Rlta Arller. Norge. Uppftjde: KeMel Bltuirun. Piulä & An<lreas Holrnqvkl Rånei s49e3,v?007 BlÅtim Cåtle Csdova (.: Y*dica! Xup r X!ilåbl.. u: Scn He exponera$ till tdl. Aegerhotm (k noel Mos eliden). Dånnark. Uppli'dare: Kennel Blåtjnn. Paula & Andus Holmqvisl. Råncå

35 SWCKS AKTMIETSEELG Äft$ aldvn.nhelg h byrr dxttrm f.än K.isi ltinmelfrirdsheleen till I Vi har bokn boende och lokrle. på Boxholms Eundriportcenter. www-boxholmhundsoorrcenrer.se Dcnn! anlaggninghecn itorlalllijrallu sone6 aktilitercr.5å od del blirnklisl busvijder slipper vi irysa rasmx rv oss. vihopprs na[rligtvis an alla risod bru\ardelra ivtu aktivirctshelg har nröjlig' hel å ded iiven dcnnågängl Bscsdg D.t hnns i i do(ltiget etulast platso l,ao/ isor"alkoren inne ihallen 13 bit.ldat) orh idcn stutu lorldlcn sou hdt 16 båddar ha!tusnspluft.t och.tot nb. bentuclh kontn. r.!d n linntt.n husvuen och en 4-biidtlsttt.1 l4.lis. Dess{ bokn hos ellerbolle &!!e! Siirg i sovsål l{lo.-/e[. Nii del Bliller blsvågsplsrser och ca ping lontakras Håte Foabe. som bd anhfen,npcn. pl rel0lr ellcr070-ö7 87:ql. I tu nödg8 vi Ld ut cn dcllagdålgifl so.'/pers. vilkel vi hopps år tri hd lörstrieke tijr. Betalas på pllts. Det pr.li innra et ftjljcr fdesående år$ uppl.qe: Lad4c 0E-10 Tiispromenad 09- Srcriges snsbb$te Corgi liv,s 'hunden Hemrest l2-1,1 Lunch + Sann! vctcrinåt!åkr Agijityövningd l6- Övn8a åtrivitetcr 20 Genens{D Middåg Hudsporrcentrct samarkta. med Ekebcrgs Viirdshus som crbjuder frukosr fbr 45.' luncb inr 50.' saml tniddag fö. c{ 65.', Mer info kommer på SWCK hemnidan framövcr. bar ni frågor så hör gilrnå av erl Dcinitjvr progran sa irfo on' bende e&. disl.jbuels il dclugd!, väl Mö]T rl t5

36 Blandade bilder ftån SabDss & Bones utfiyk till Boxholm

37 .E rqtr

38 vi fortsättcr mcd våra populäm KcnnelinreNjuer. Denndeång hd vid*surom elildjen dt( en CddigDupplijdare hd ugir sig tid rrr sva.s pövån frugor. ston lack MijunåGusi-gun s INTERVJU - KENNEL Gusigan's cardigan welsh corgi Niir bestibde ni cr fitr rll stlrt{ kemel? NAr mlr ftj^l hörjadc tiink! på der rtrnog islqret EGtdet.riirjarvarkcnnelhiilp hos Sudin!t collie & shellie. dir lick DEn int sse löl!vel. Varifrlin kom"dr rffnnet: Vifick vån fö6la val av kcnnelnamd. Cusigan\l Komner trån!år son C!!lu! och cdrd!e4!. Son licl bli cr ndjrur. IBollniis konnrun. Häkingl$dl En dclav viirlden. Eu fstnde ni fö. CardigafeDbrote - hår ni hrft udra $ser? Der mjsle Ia ldil i bijrjtd pii 90'tålet. då Srelttn såe CDrShd pn Sb.r Sloctholm, iälvsiil. O.h han pratadc om detr ras$ oltuoch nrycker sndrt!d jag ocki med och eher nrigrr $nrtrlmed avehråder Mredera Widin. si vd vi hsr fijr Cardigan. Men är åven intresornde.v Pembroke och töljer den rusen ned nöjel A.uppvaxt med schåfer trtu hendrel, haff collie.lapsk lduhun.loch l i Alen ed Lucashirc Heeler liedmr nu. När 6kåfihdc nl er fitrsla Cardigan och!åd h lie den? vår fö6ra Cardielo köprc vi lrån ke.neltimdols i Vånriis I996. Tinnno$ Chdlete- Son ryv:irr gick r riden ålldeles föi tidigt. nen vilict dåsyskm Tinrnots Chanclle av lnsa Maj. Bäege var löd! likar. Ear Di fler dju. och i så fall villa? J{pp vi htr? kdlblodstr.vde. syslon- En tux och en borkjtgud som vi både kör och rid.r. ril igå hobbl-hå*d. Sb.l Malla har min sysler. t{clena. Så!åru bundd in rnycker i srlllniljöer på alls möjligr olikr hiisevenenanseb lillsliillninslrl Hu. sr Di på rasen idås i lö.håiande lill oår ni stariade? Vi ärju nybdriare irasen, så slot stilhrd iir det inte. Men der linnsju blue merler nu och d.r varmyckcr ovdiigr niir!ibörjdde. viimponerådeju en bltrc merle llrde irån f,evr-maija Lehthen, kennelcarellus i Finldd.

39 Der.iåg tyclerardet har ham myclct ilrv:il lntemer blev til]siinsligt och diirmcd vildigr liill aft håu! kodrdtroch hnlu infoffiation. världcn övcrldcr rror jag gjon myctel fdr r*a ms sei impo(erloddil ldn v:irlden dlerbjt till NordcD. Och brcddat rvcln. Rascn serl.isk och sund!t Har del blivil lättare elle. svårare atr skill.s f.id ralpsns, Du mol liirr? Tycker alt dei irjobbier rn skilj.s trtu vrllmå.6cn vcrju rl1 de behövfeu eler,rktilt oci Alslviirt hem. Der iirj! del. derg!.utpå *ler* Hår ni kortått lned e.a valpliöpå.e? J!förde sotu vill h.llla kontlkl ocb air intesscr.de si iinrs vi rillgiingli8!. så liinge!älpen och ltgaren vill. Tycker der är ntycker rolicr niir de hör ov sig och berinir od alk. Hn iir del rtt t iitre bnrdlrm sedr - Alltid likr roliglll p.ivat eller på uhtilning? Våd vill ni md tir uppfitdning? Få fmn rastypist!. mentsir sr$ila och friska hund8. Ho. ser oi på ututållnirgar - är det '\l.id på knived" elle. Lao man äve. bå rolisa? Mar Lr larlitasinnade som tillarrasen, får en uppskatttring nv hurrsen 5tårtill. Men nr der för!äd der är. en bedönninssspon. Ty.kerdet lii lik! rolisr på lydrdds. brul(t ('!h rsility n m dvling.r. Är det viktigr ått rinna ller "lävlå rö1"? Jag årviilingen urtalad tä,ylingsn$nnisk!, såatideltagåtycher.iag år ioligasl. Försöker g,i på ollt son ånordnäs i hudviig. Hor $r ri på pmsram son "Top D(E I euer lhundl(oll"' hpp ba.! tid finnos. så kiklrai... Hur sr tri på SWCK - fureem. klobbetr för uppf{tda.na vsd gäller hjnb, stöitrin8, irforo{tior etc? JaF lyclc. del har blivit biill.e och biitlre. Ven/vilkasamårbetår ned-omni gördrt? Vi jobbår väl efier eger huvud. 'ncn hftupple itt alh sanarbere vihrft med olik! ker.lår hd lungernl brd Myckel inrbrmation ll3rvi lått från MeriTuuliAho. Yardicans kennel Finl d. Och viharsod tonraht med Pnl & Andreäs på lenncl BlåLiros. då.!i diskurear tankär och iddcr, ja liie onr rlsen m m.

40 Våd $r ri i fddliden lörcr kernel och lör råsen? Just nu ligge!!år k trnel lågl. Ocir för rusen s.r d.r ljusr u1. det finns mån8a unga corgiigre son lunlu 16r r$en och ku lå h.jiilp rv sldre sh efmre uppföd! Dcl jlg tror vi får tiinka lirc extn på iir väl sk! ldrcrda. dc iir inte dc bi.r. Men del n n:y-ker ri ljnll pa d:r nrd r\ 13r... Vad är det bäsas som hänt r undcr,åru som uppföddc? Del misle rllt trelligl Corgjfolk vi liin kiinnu inorden. Inset specieut jac tä*er E!. ni nå9.. råd ips till de etrgrsersde ordigsågå.e sod fudder!. på lll böriå mcd uddfddninp och kmske strrl! k nnel? Lär dig så 'nyckel som nrö.ili8l om nsen och inse- att j! mer du läl di-q desto middre vel md. Mrn blirilddg tulindl Någor rieill tilägglr.? Atl Dscn harjobbal som gsdshund. med lsd ällt vld dcl innebtr- Och ui den iiven itirnldden sle lunnagötu sådana sysslor. Ar vinrle giönnm vrd detär lör tlp uv hlnd mln iikklr llljobh mcd. En sådln hund behi,ver cn brå menl!- konsrruhion ftr rrt klarujobber. Cdkllus Rlr?Wdrt xoi FIiDpci Miio & St.td Lh.lbot

41 Rapport Fåtr noftlsndsregions corgitriiff i srmband med Vännäs" utstiiflningen juni 2007 I år slogs allå rekord: I I ordigu Gh 4 p mbroke vlr enlild! rill ulstiillnirgbr laml 23 persorcr och?0 hundar till cargi'dffen &n d!+å. Siffroma blir älnu mlå fetdtisk! on m4 tänkerpå ått dom flesta ha.le l0{0 6il lill lr'iffsl och gjorde minl rvå övemtlninsar. De som hade åh libsst va. familjen olbmvik f.ån Trelleborg sn "bda hade 130 mil rill riiffenul'tjlhins blev de. blivmde vereraftn.lr,a., cudism och FEirluDDfCunlb! Fmrt) hlev -rlil --E- f EIR Edtolt hlrr tt., DIe-2 Corgndiffo pä söndag r hölls i gnder eh llräandc sol. Plrtscn v:idq son på lördagetr; Vä D rix B ttkt h u'd s H n b bs Den t sa s npphi Lie,.11

42 Efier det åll.ir hade såelårs vlr del d ( lör den presdgeryllda Lalfnsed -NoFllnds snabbssle Corgi : ett lopp över 50 mdäralli sonef h8räi nr Lillåtne, som Ler hundlohlislu, Dare/huseeller löpik plal'e d vid nållidjen. TävtinSen vnnns övenigser nv Carolinrs cardiganikcindy på fantstiska 6..1sekll bf"hed urav colliehonpisen Tissla. Opp"trllrlrr.ll vms av e! av vd$ keueborgsdellagare Terv{ereaer Trolla som Fajre nared $ nck dla gn(sga gcnitnölama i av Saua/Tobias som hadc 9 mtt. Måten seneddes pn lånsbord ute på den tiirligagräsmatran, Ener n en infomende Smr Lindfoa. myckcl uppskallal. om så olrwliga såkcr sonr wddlining. az IiU,i) $ lluis LipsprunEtud s'm rdds Sisr pl probrmner irck vi en fdnsdsk Fcvlig uppvisning!! 3st intemaliorclla raiddninsshundir tnn Umeå Brukshuf,dkltbb. Förms beriittude om.nddninss hundså.herel mh hu.dama lisrde oss olika situdtioner son de ilr Etulde till åll klår.l av. kt. Ah'o o DMnc $Nar tå at lå tthaa 42

43 Bedltelsemi om försök rill iocesr, HårdlLs turdnde på limldgndr! ktulel$kruikå fianaroch mer därtiu ke riläsa on på SWCK-Forumel under Cotsi ra.k eh Vä niiltäffc \ Till si en liretr tr Uig historiå soll utsp lådes!å fredagen utshlldin8en. Jag och Din fo Am-CnistiDo vd på viig till ed stomekmd för att budla. Precis nl'r!i skule sviing.r in p! sromdiloådens pdkerins så lonmer vi ifar en hurbil. Ann-chrislin. upp ckcr cn pcnr-dckalll! +cn annln hunddckal påh!lshilenl Enxhiler kiinl. RktfEmtl Full fln genom parleddgcn liir ått inte mhsu husbilon. som lllr rar törde tu$ bilen in på en ama! infdt til stomehaden. Daaen.iidd.d!! Eftcnom j misstiinkte a$ det kurde vua Trcllcborgmå så vir dct försb jag så nitr don håde klivn orhusbihn - Jzttå let ört4llebotqare i $a - Minetr!å faniljen Glemvik vår obemlbar!l. Hv kunds de$a okinda ry6oaer wtu at' don w. ftan TrcIehou'!'!1. Tack alla för en trevlig helg I Lensrt Am-Chrislhe ledny Macåy Bokå reiltr tru in Viiprs.! irt.mation lh ntst6jrtr 14 iui och corlt.raiffen ls lurt 2008 t er ålnrluck!!

44 JIPPMå er de ikke syke likevell Lodag ljrni var cn del corgi cntusnetcr sanrler i NKKS lokäler på Bryn. Etler cn glimende Powcl Point prelenbjodom vibidg ftä bgri.l Ohm liu( Siii Alnes oder tun.sdcejorcom hvu hun harfunncruton von Willebrand disease. heieuer kih vwd. VonWillebnnd t.ktoren eren av llere irkloer sdn hjelper blodel \oagul re, H4 man for lile ay den laktoren i bloder. kan dct tå lc grc rid for bloddi"ger sropper. Der gade.es i3. der lom er fure( hos corgierkun gnd l. den mildeste sraden. Dei kon restes lor der ved i kjirpe er test-sett tm Finldd. Der kosrer ca 800 koner. o& jeg ikle husker feil. Der er il*e slil ar om en p er ro *rm bar srud L såvilavkonmel kunne ll srud 2. de nedwcs lbrskjcllios. Olav hadde srarisrik\e.fra USA som visre haor man-le av de resrede som lar!l tisene. Det dreide se8 om ca l0 %- On rihtrekkelig mlnse bln tster. kan!ieå ut lra al,å ldler vil bli onrtrenl del samnre her o8så. Men dcue$ikle noe nylr v'd hr oppslår ide scrcre år. De fdsle djxgno*ne bl. gift for ovcr 30år sidcn- basca pi noksåusikrc hlodprovs. Det cr for$ da cl ImMoyIisk rim, uwiklel den nrye derpresise swrbreilen. son også er nye lcncre å gicuodforc. aldcuclurutt av I lopel.! de lel 30 årene mm hd kjenr ril muligheren Lnr 1d!r ni!å rv vot wiuebrand iaklor ihund.ljcntc ingen til at noen nocnsinnc hådde dddd a! dcl. Heller ikke r( noed hadde hltt problem i forbindehe med lodsel. keisesnir cller adc oierasjorc.. Sporsmålet var da: dersom dcrlc ikke cr el prcbl.m, hvorfor skllle!idrgjdre det tiler? Hlis hunden ikleersyk. hvorfor slal! i bruke slore sumnersom ikk. kdmdc. andrc enn dc somsclllerlesten tilsode? "llsoncfiinr is nor hoke. don r repairitl' Der er t'lere laklq r son rcgulercrbhdloaerlenns, Will.hrod hkloren erbue n rv denr. Lavr rivåav von WillebraDd täktor er qså lell\jetrr hos nenne\ker. men lwd grad I. som er der $,n er dj{snosljsen på cor-si. r sn s ikke son en sykdom. nen bare ed ay madge tils(ander hror kopper poduserer litr Dindre r! er srol l em dct ideelle. Ved lne.e ni!å onn der sotn finnes ved srnd I. som gnd 2 oc 3. fins det mcdisinersonr kan e6laltc den vw faktorcn kreppen produserer lor lie a!. slil sofl l.eks ryroksin rår lftppen pnrduseftr lbr lite dv det. Mcn altså. dcttc cr ikkc lodvcndis vcd gad L Så. HURRAI Vihu iir bckefld lia autoriter hu dere våre IKKE ER SYKE. d. vil ikke dd iv b ldni gcr, farcn er ovcrl,4n," r,dereazla $n ilkc varså ergstelig idtglngsflnktet. hellcr.i ållc hll ilketbrannet enn ntandrc skulle blidel- A$e Ilde.ga d. Kennel Aflrvn, hir siinr oss ovdstende dikel son rtr Ded i NoFk! CDrsi Posr, ftn kännedom. Redlkrionen hdr kontaklnl SiriAlnres ttir få delav un.je lget som der hänvisrs rilliartikeh. Sid hiiivislrriu de tållorhon _qån Kllde: Cmlne Lnherll6d Disorde.s Dalabåso Acqtl6d and lnh*nad platalal dtsllnclon h snvll anlnak.comp.ndlum on Conlinulnq Educalion for tl6 PEcliclng Velerin an. Brcoks. M Fdeoeey dånasefrent al enitu vd Will&.and s disease J-r

45 5n Saxat ur DOG WORLD. August 24i "STEVEN Wilmer, co-owner of the Pemcader/Belroyd kennel of Pembrcke and Catdigan Coryis, died on Saturday evening after a long battle against cancer, which was frrst diagnosed several years aqo, He was just 50 years old. He and his paftnet of 30 yea6, Kevin Dover, made up several Pemcader champions, including the breed's first impoft to gain a UK htle, before jolning forces with ldris Jones and Allan Taylor's famous Belroyd kennel, since when they had enjoyed many tufther surcesses. In recent yeas they had branched out with great enthusiasm into Cardigans and Steve was pafticularly proud of the wins of their latest star, Ch Gowerston lazz Singer at Pemcader, whom he had picked as a puppy. The two kennels were in the process of combining their establishments near Ross-on-Wye and it is especially sad that Steve had so little time to enjoy their new home. Steve had awarded CCs for the fibt time in 2005 and was alue to judge in Australia next year. He will be very mud, missed rcund the Corgi ingsides where his keen sense of humour enlivened many an otherwise dreary show.

46 O Texr: UllLonis PubliceEd i ErolshuDdetr,zl)ft Ar bunden dopad? IDom hundsport D hlr det!årit mlckel få dopirgfdl i Sre.ige Und r 2006 ftirkom bhrd årråt ett fal sb h&ndlade om m hund en hade det olillåtm åmnet son ingår i varlig choktld, Men dcl ä. hie lätt slt llltid veia vsd som är tit bjudet Gh vad som år tiuåtet niii det gölle. dodrg. I Svedge ör dcr Svcffka Kcnnclklubben. SKK. som dsvsa.lör hundlågger. uredcr och dömer i alla dotingftågor fö. [undd!ä! det giiller SKK/SB K velksamhcte!. Der lr'atbndrr.lopiqrlkl,h&et.liit I'und-in Bemcnsamt för all -vi anser stt rctr preståtionshöjddc dnping inre ii. cn ston preblem inn SKK cllersbk. säge. Kjell B*isrc( ånsvarie för dopingfrågor på SKK5 kunslinä. han svdar på Brukshundcns 1iå8or. Yrd gö. SKK Der det giille. dopirg? - Just nu håller vi rå an uppdarcra subsranyeckrd dvs ÄTC-listan. Den komdcr till sonnnuen. men det it små lodndringa.. såger KjeU B rii*cr. Hu. kollo mån om en edidr e[e. substrn år dopingmedel? - Mln ber alt få ATC-nuB.et av sin vetcri!ör lor der treparur som hlnden behadlals ned. DiiEftcr kd man sök!vidars påskkt hensida. Alls propear som in(c finns i ATclisrån har 14 dagars karenstid efler dcl man slubr gs prcpuaer. Detta eellsr också natuqrot ar. Yad är UllåtDs och otilåtr! Detoder? -Dcr srårdclvis ireglemctrtct. Tilloxempel iir ctt bandlge mor cn rnsskldacn olillå.en melod. Men 16rviss! saker (t-cx. diabelesmedicin. allerginredelcller k&straliotr) kan ftan fådispcni. GrundcD fu att en sjuk cller skadad hund inte ska bclaslss medrtuidg ellcrtiivling. M&$agcoch sbciclids:ir tillåtct om hunden inrc hs onl' Att kyla cn skads ii. förbjuder. A kyla ned stl hclt temperanent iir ctr -lränsflllonr de! iirdoping.

47 Krn mån bli dömd li'i doping om k.enstided bevisligen respektcråb? Der tinns ingen lilkäcklig fo^kning onr hutolika subslanserhryrs ned i koppen påen hund. men det ii.skjllnad på redbrylningstider hos olikahrnd raser. Det kan iextremr rällfinnas spärkvftav nedicioen efterhrcrstiden. Kat man bevisa rn ma slutrr nred nedicinen irätttid såpåverkardet bcdödninsen av en dopingärcndc och kd komma at berakas sonr s.k. missragsdoping. (En respekterad karensrid äralllså insen säkerfrizor för aft hunden intcärdopad-) Kån fitmren,v honden vue dopad? En drighund*kipage lyder också uder dopidereglemenret (för idrollande peaoreo som Riksid.otsförbrndet har. och diir tu mm prov både på hund. SKKrar bda p.ov på hurdar. Vårfitr sbiyer mån i e trt sbstensen,l.ex. rsbromin i chokhd, Nh omstiindigh lcrda runt doping i det oflicielh pmtokollet på henbidd? Dei sktrlle j! vara både ed liidod eh eeming. Nitvilåo sva. på B provet meddela.vi ä8a.en- bcg:ir in en redoeörche och hunder ffi.odedelban sranfö.bld. Ao der inre smd i p.ototoller au der var choklsd beror pi in det inre Ärcn substans. Viprur b{a onr de subsranser som finns iatc-listar euerde sod ingår i nalurmedel. Cboklad, briid med vdlmofrön, vitminer mh kgltillskott, hundgodis, våccire., }atlmål - btrr yel nd y&d som Är dopidgkbsst med ed ks.edstid och vad som nr rillåtct? Der ären nrycker svårgråzon. D t finns er dellpfaeer iatc-lislan. I häslamas dopingreglemenre finns mån8x produ her namngivna med ktuenstider men!ihr sast an det iir 14 d!ga6 karenslid föralla natu.prepant. Är det oliks dopi.g.egl.me.tc fitr t. x. hmdlrpplöpnidg och lydnåd? Allt sonr ntu i dopineeglenenter gällcralla med undanrag fair vad som sttu i klpitel2. An r.ex- lä.ga piilsen pri en rgility eller freesrylchund iirallrså för bjudcr rots in del inrehandld om urstillnintsbedömning. Der frnnsocksåen viss skillnad mcllan hundkxpplöpring. SXK,/SBK ve.ksmhel O\ Dstdlnde a ikd oth Dopnls hut tiisnibu?lars håd SKK. tfia iklatli i letu iipn& koon q i nitstko nunvnerlt WCP. A'li^kurd in tpphotvdnstk)dddtl. o.h fir ubdn rntinkhls.ftet kontukt htul.17

48 SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNOÅGAFNAS FIKSOBGANISATION ressme ressr Hur!åmhäl är hsnalcn - eg r llteirl ]nin.$rld6dllfulfudildui J 3! f! I t l*l,jr!-d'1!ddjlldi'bre]6ba}dhoe'effue i&a{ r,!c4!tsrh!! e n\qh e!!ffoili]fi!3:l46hdd.e!i'h,dinlia6r*{66!4n n fui d'!.i*!d ' rffs h0i ds!i''d'tiddf gd,[&4nås4'n{kliuiitt llj60:''!')[.'i1d3r!'irb!6!kfl*t r ro r.! s rang^ trr Btrl ro 0! rrr 03r'l ro.! q$ipbn vw,r(kf '48

49 SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNOÅGANNAS FIKSOFGANISATION ressme fessmr Tvlrter medlordbruk5verlct avslord - stlide rlieltlur,!.h.r'hrid6 k*dt2 n{6id rbd d[$'!rtfudhfd.fd lifud6'd:onfufudbfm [.d!d!r''l!edld&6!! &l!!fueb'fu'burdok qllee*le6ls&4!d!si c'ldt&!0d[l4lmirh4 srrbd!l'dr6drclo6!rf d116&!dekdd"nbho&$fuh4lel Fiir rer iilorm.tion :r.* bd!u6&n ihbt'r4i to 13!! *Ärca tc04''l,ooof.r0li','0.ow.r!råelblrk'i

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Svenska Welsh Corgi Klubben Ordinarie Årsmöte i Gistad 2006-03-26 Dagordning

Svenska Welsh Corgi Klubben Ordinarie Årsmöte i Gistad 2006-03-26 Dagordning Svenska Welsh Corgi Klubben Ordinarie Årsmöte i Gistad 2006-03-26 Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 4. Val av 2

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande : Vice Ordförande : Sekreterare : Kassör : Ordinarie Ledamöter

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44 0,0 TCNÖRLRIN PRRIN PLTSR,0,00,0,0 PRRIN PLTSR,0,0,0,0,0 TRUDDSVÄN,0 NM S INTLI ÅNVÄ,0,0,0 RUPPR V SOLITÄR USR VRÄNSR MOT PRRIN,,0,0 D,,0,0 NPSSNIN MOT MR R NY LOLT R NM PRRIN PLTSR RINDÖVÄN,00, UTPLTS

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

6b presenterar. Tänk om...

6b presenterar. Tänk om... 6b presenterar Tänk om... Tänk om jag var en fågel och du min lilla unge Vi skulle flyga ovanför varenda liten dunge Vi skulle flyga högt, högt upp i det blå Och sen skulle vi sno frön när bonden skulle

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer