Din manual NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3603850"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Alla arbetssätt som medför en säkerhetsrisk skall undvikas. 2. Sug aldrig utan filter. 3. I följande situationer ska apparaten stängas av och stickproppen dras ur: - före rengöring och underhållsarbeten - före utbyte av delar - före ändring av apparatens utrustning - vid skumbildning eller om vätska tränger ut Maskinen skall bedrivas enligt gällande nationella bestämmelser. Förutom bruksanvisningen och de i användarlandet gällande tvingande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall skall även vedertagna facktekniska regler för säkert och yrkeskunnigt arbete beaktas. Apparatens användningssyfte Sedan 1997 föreligger det en ny indelning av hälsovådliga dammsorter och med dessa samordnade avsugningsapparater. Indelningen regleras i IEC (gäller för Europa). Säkerhetsetiketten på maskinen varnar: Denna apparat innehåller damm som är farligt för hälsan. Tömningsoch underhållsåtgärder, inklusive borttagning av dammuppsamlarna, får bara utföras av auktoriserad personal som bär lämpligt skydd. Använd endast efter att hela filtreringssystemet har monterats och kontrollerats. Dammklass M (genomsnittlig). Till denna dammklass hör dammsorter med MAK-värden1) > 0,1 mg/m³ samt trädamm. Sugare för denna dammklass provas som total apparat. Den maximala genomsläpplighetsgraden uppgår till 0,1%, bortskaffning- 2 1) MAK = Maximal arbetsplatskoncentration Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M en måste ske dammfritt. Dammklass H (hög). Till denna dammklass hör dammsorter med MAK-värden1), samtliga cancerframkallande dammsorter samt dammsorter som är behäftade med sjukdomsalstrare. Sugare för denna dammklass provas som total apparat. Den maximala genomsläpplighetsgraden uppgår till 0,005%, bortskaffningen måste ske dammfritt. Alla säkerhetssugare måste vara utrustade med en volymströmsövervakning så att en minimal lufthastighet på Vmin = 20 m/s är säkerställd. Sugarna ATTIX 965-0H/M SD XC och ATTIX 965-2H/M SD XC är lämpade för upp-/avsugning av torrt, icke brännbart damm. Icke brännbara vätskor, trädamm och hälsovådligt damm med MAK-värden, cancerframkallande damm och damm med sjukdomsalstrare. Om dammsugarens frånluft leds tillbaka in i rummet måste tillräcklig luftväxling finnas i rummet, (beakta därvidlag gällande nationella bestämmelser). Apparaten är lämpad för yrkesmässig användning, som t.ex. inom Hotell, Skolor, Sjukhus, Fabriker, Butiker, Kontor, Uthyrningsföretag All annan användning betraktas som ej avsedd användning. För skador som uppstår pga sådan användning ansvarar inte tillverkaren. Avsedd användning innefattar även att tillverkarens föreskrivna drift, underhålls- och reparationsvillkor följs. Transport 1. Före transporten skall smutsbehållarens alla lås stängas. 2. Stäng båda inloppsfittings vid smutsbehållaren med pluggar. 3. Tippa inte apparaten om det befinner sig vätska i smutsbehållaren. 4. Lyft inte upp apparaten med en lastkrok. 1. Lagra apparaten på torrt och frostskyddat ställe. 1. Vi rekommenderar att maskinen ansluts över en jordfelsbrytare. 2. Placeringen av alla strömförande delar (uttag, kontakter och kopplingar) samt förlängningssladdens dragning ska väljas så att skyddsklassen bibehålls. 3. Stickproppar och skarvdon för nätanslutningskablar och förlängningskablar måste vara vattentäta. Lagring Elektrisk anslutning 1) MAK = Maximal arbetsplatskoncentration Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 3 ATTIX 9 H/M Skarvsladdar 1. Om en förlängsningsslang behövs ska endast en slang som föreskrivs av användaren eller av ännu högre kvalitet användas. Se instruktionsboken. 2. När förlängningskabel används, ska man ge akt på minsta ledararea: Kabellängd Area < 16 A < 25 A upp til 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 till 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 Ge vid följande arbeten akt på att inte damm virvlas upp i onödan. Bär P2-skyddsmask. Utför endast de servicearbeten som beskrivs i bruksanvisningen. Innan maskinen rengörs eller service utförs, ska principiellt alltid stickproppen dras ut. Vid service och rengöring måste maskinen behandlas så att inte fara uppstår för servicepersonal och andra personer. Inom serviceområdet 1. ska filtrerad tvångsventilation användas 2. ska skyddsklädsel användas 3. ska allt rengöras på sådant sätt att inga farliga ämnen kan komma ut i omgivningen Innan maskinen avlägsnas ur det område som är kontaminerat med farliga ämnen 1. dammsug maskinens utsida, torka rent eller förpacka maskinen lufttätt 2. förhindra därvid att avlagrat farligt damm sprids Varning! Återanvänd inte det viktiga filterelementet när det har tagits bort från apparaten (endast för klass H-apparater). Vid servicearbeten och reparationer, måste alla förorenade delar som inte kunde rengöras tillfredställande 1. förpackas i ogenomsläppliga påsar 2. överlämnas till destruktion i överenstämmelse med giltiga föreskrifter Minst en gång om året måste en Nilfisk-ALTOtekniker eller en instruerad person utföra en teknisk inspektion som inkluderar filter, lufttäthets- och styrmekanismer. Enligt AA måste filtreringseffektiviteten för apparater i klass H kontrolleras en gång om året. Om effektiviteten hos filtret inte uppfyller kraven för dammklass H, måste filtret bytas ut och det nya filtret testas enligt AA Service, rengöring och reparationer 4 1) MAK = Maximal arbetsplatskoncentration Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Risker Elsystem FARA Elstöt på grund av defekt nätanslutningskabel. Berörs en defekt nätanslutningskabel kan det leda till svår eller dödlig personskada. 1. Nätanslutningskabeln får inte skadas (ex genom överkörning, dragning, klämning). 2. Kontrollera regelbundet nätanslutningskabeln med avseende på skador resp åldringstecken. 3. Låt din Nilfisk-Alto-Service eller en elyrkesman byta ut den defekta nätanslutningskabeln innan apparaten fortsätter att användas.

3 FARA Spänningsförande delar i sugarens överdel. Kontakt med spänningsförande delar leder till svår eller dödlig personskada. 1. Spola aldrig av sugarens överdel med vatten. SE UPP Apparatuttag Apparatuttaget är endast dimensionerat för de ändamål som finns angivna i instruktionsboken. 1. Ansluts andra apparater kan materiell skada uppstå. 2. Innan en apparat ansluts ska sugaren och den apparat som ska anslutas stängas av. 3. Läs bruksansvisningen för den apparat som ska anslutas och de säkerhetsanvisningar som finns där. SE UPP Skada genom olämplig nätspänning. Apparaten kan skadas om den ansluts till en olämplig nätspänning. 1. Se till att den på typskylten angivna spänningen överensstämmer med den lokala nätspänningen. 1) Uppsugning av vätskor SE UPP Uppsugning av vätskor. Genom sin konstruktion har apparater med löstagbar behållare (SD) ingen automatisk nivåövervakning. Det finns risk för att apparaten skadas genom överfyllning eller att skador uppstår genom att den uppsugna vätskan rinner ut. 1. Sug aldrig upp mer än 40 liter i taget. 2. Slå av sugaren oupp-/avsugning av damm med MAK-värden: 1. Kontrollera att alla filter föreligger och är korrekt isatta. 2. Slangdiametern och sugslangens diameterinställning måste överensstämma. 3. Medan motorn är i gång skall sugslangen hållas stängd. Om lufthastigheten i sugslangen faller under 20 m/s, ljuder av säkerhetsskäl en akustisk varningssignal Montering av säkerhetsfiltersäck 1. Stickproppen får ännu inte ha stuckits in i ett uttag. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. A A B 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). C 10 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M D 5. Sätt in säkerhetsfiltersäcken (D) i smutsbehållaren. 6. Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 7. Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 8. Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. C B 9. Förslut inloppets anslutning "M" (upptill) med proppen (E). E 10. Anslut sugslangen (F) till inloppets anslutning "H" (nertill). F 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 11 ATTIX 9 H/M Montera avfallssäck 1. Stickproppen får ännu inte ha stuckits in i ett uttag. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. A A B 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). C D 5. Sätt in avfallssäcken (D) i smutsbehållaren. 6. Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 7. Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 8. Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. C B 12 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M 9. Förslut inloppets anslutning "H" (nertill) med proppen (E). E 10. Anslut sugslangen (F) till inloppets anslutning "M" (upptill). F 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 13 ATTIX 9 H/M 4 Användning / Drift 4.1 Anslutningar Elektrisk anslutning Den driftspänning som finns angiven på typskylten måste stämma överens med nätspänningen. 1. Ge akt på att dammsugaren är avstängd. 2. Tryck in anslutningskabelns stickpropp i ett skyddjordat uttag, installerat enligt föreskrift. 4.2 Koppla in apparaten Omkopplare,, I-0-II " 1) Slangdiameter och inställningen av sugslangsdiametern måste stämma överens: Strömställarläge I 0 II Funktion reducerad sugeffekt Av maximal sugeffekt ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Omkopplare,,auto-0-I" 1) Slangdiameter och inställningen av sugslangsdiametern måste stämma överens: Strömställarläge I Funktion maximal sugeffekt ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Sugkraftreglering 1) Strömställarläge Funktion Sugkraftregleringen möjliggör en exakt anpassning av sugeffekten till olika suguppgifter. 14 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Automatisk On/Off-drift omkopplaren i läge "auto" 1) Sugaren slås på och av med de anslutna elverktygen. Smuts sugs upp direkt där dammet uppstår. Enligt föreskriven användning, får endast dammtekniskt kontrollerade dammbildande apparater anslutas. Maximal effekt på den elapparat som ska anslutas: se avsnitt,,tekniska data". av dammsugaren. 2. Stäng av elverktygen ø6 auto 3. Anslut elverktyg och sugare till sugslangen. 4. på elverktyget. av dammsugaren. 2. är förbjudet att suga upp brännbart material. se avsnitt,,tillbehör". uppsugning av vätska är filterelementet fuktigt. vätskor får inte sugas upp. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 3. Stäng båda inloppsfittings vid smutsbehållaren med pluggar. 4. Linda upp nätkabeln på handtaget (A). Börja upprullningen av kabeln vid huset och inte vid stickdonsänden för att förhindra att nätkabeln tvinnas. 5. Töm smutsbehållaren och rengör sugaren. 6. Efter uppsugning av vätskor: Ställ ner sugöverdelen åtskilt från maskinen för att filterelement ska kunna torka. 7. Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme ej åtkomlig för obehöriga ø ø ø0 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M 7 Service 7.1 Serviceschema Efter arbetet Vid behov Tömma smutsbehållare Byte av avfallssäck Byte av säkerhetsfiltersäck Byte av filterelement "H" 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 19 ATTIX 9 H/M 7.

4 2 Servicearbeten Tömma smutsbehållaren A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B C D Ta bort smutsbehållaren: 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). 5. Tömma ut uppsugen smuts: VARNING! Efter att tungt material har sugits upp ska du aldrig lyfta upp smutsbehållaren ensam. Använd den FORKLIFT (D) som finns som tillbehör. 6. Placera FORKLIFT över smutsbehållaren med kran eller gaffeltruck. 7. Kroka fast behållaren i lyftdonet. 8. Uppsugen smuts ska omhändertas enligt gällande lagar. E Montering av smutsbehållare: 9. Rengör smutsbehållaren. 10.Kontrollera tätningen (E) mellan behållare och sugöverdel. 11.Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 12.Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. 20 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Byte av avfallssäck A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B D C E Ta bort avfallssäcken: 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). 5. Bind samman avfallssäcken med snöret (D) och lyft bort den ur smutsbehållaren. VARNING! Efter att tungt material har sugits upp ska du aldrig lyfta upp smutsbehållaren ensam. Använd den FORKLIFT (E) som finns som tillbehör. 6. Placera FORKLIFT över smutsbehållaren med kran eller gaffeltruck. 7. Kroka fast behållaren i lyftdonet. 8. Uppsugen smuts ska omhändertas enligt gällande lagar. G F B Montering av avfallssäck: 9. Rengör smutsbehållaren. 10.Kontrollera tätningen (F) mellan behållare och sugöverdel. 11.Sätt in avfallssäcken (G) i smutsbehållaren. 12.Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 13.Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 14.Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. 21 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Byte av säkerhetsfiltersäck Ge vid följande arbeten akt på att inte damm virvlas upp i onödan. Bär P2-skyddsmask. A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B D C E Ta bort säkerhetsfiltersäcken: 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). 5. Bind samman avfallssäcken med snöret (D) och lyft bort den ur smutsbehållaren. VARNING! Efter att tungt material har sugits upp ska du aldrig lyfta upp smutsbehållaren ensam. Använd den FORKLIFT (E) som finns som tillbehör. 6. Placera FORKLIFT över smutsbehållaren med kran eller gaffeltruck. 7. Kroka fast behållaren i lyftdonet. 8. Uppsugen smuts ska omhändertas enligt gällande lagar. G F B Sätta in säkerhetsfiltersäcken: 9. Rengör smutsbehållaren. 10.Kontrollera tätningen (F) mellan behållare och sugöverdel. 11.Sätt in säkerhetsfiltersäcken (G) i smutsbehållaren. 12.Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 13.Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 14.Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 22 ATTIX 9 H/M Byte av filterelement,,h" Ge vid följande arbeten akt på att inte damm virvlas upp i onödan. Bär P2-skyddsmask. A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B B 3. Öppna låsbyglarna (B) och lyft bort sugöverdelen. D Ta bort filterelementet: 4. Lägg ner sugöverdelen med filterelementet pekande uppåt. 5. Öppna bygelhandtaget (C) och ta bort bygeln. 6. Ta bort filterspännskivan (D). C 7. Dra upp en filterskyddspåse över filterelementet. E 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 23 ATTIX 9 H/M 8. Avlägsna försiktigt filterelement och förslut filterskyddspåsen genom att göra en knut på den. E F G Montera filterelement: 9. Rengör filtertätningen (F). Kontrollera den med avseende på skador och byt ut om nödvändigt. 10.Undersök om antistatikstiftet (G) är skadat. Låt NilfiskAlto service byta ut det om så behövs. 11.Skjut på det nya filterelementet (E) på filterkorgen. D 12.Lägg ner filtrets spännbricka (D). 13.Montera och stäng bygelhandtaget (C). 14.Använt filterelement ska omhändertas enligt gällande lagar. C 24 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M 8 Avhjälpande av störningar Störning Motorn startar inte Orsak > Säkringen i nätanslutningens uttag har utlöst > Överbelastningsskydd har utlöst. Åtgärd Koppla in nätsäkringen. Slå ifrån sugaren, låt den kylas av ca 5 minuter. Kan inte sugaren kopplas in på nytt, kontakta Nilfisk-Altoservicestation. Låt Nilfisk-Alto service byta ut motorn. Kontrollera elverktygets funktion resp. Beakta en minsta effektförbrukning av P >40 W. Ställ in sugkraften enligt avsnitt,,inställning av sugkraftreglering". Anpassa strömställarläget till slangdiametern. Rengör sugslang/munstycke. Se avsnitt,,byte av säkerhetsfiltersäck" Se avsnitt,,rensa filterelement" resp.,,byte av filterelement" Tillkalla Nilfisk-Alto Service. Koppla ifrån maskinen. Töm behållaren Man behöver inte räkna med spänningsvariationer över 7%, om impedansen vid anslutningspunkten är > Motor defekt. Motorn startar inte i läge för automatik 1) > Elverktyg defekt eller inte riktigt anslutet. > Elverktygets effektförbrukning är för låg Akustisk varningssignal utlöses (försämrad sugeffekt) > Sugkraftregleringen är inställd på för låg sugeffekt. > Slangdiametern stämmer inte överens med strömställarläget.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) > Sugslang/munstycke igensatt. > Säkerhetsfiltersäcken är full. > Filterelementet är igensatt. > Rengöringsmekanism defekt. Ingen sugeffekt vid våtsug- > Behållaren full ning Spänningsvariationer > För hög impedans i spänningsförsörjningen. 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 25 ATTIX 9 H/M 9 Övrigt 9.1 Återföring av materialet i maskinen till kretsloppet Den uttjänta maskinen ska omedelbart göras oanvändbar. 1. Dra ut stickproppen. 2. Klipp av anslutningskabeln. 3. Kasta aldrig elmawskiner i hushålls-soporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska komponenter måste dessa samlas in separat och tillföras en miljövänlig återvinning. 9.2 Garanti För garanti gäller våra allmänna affärsvillkor. MAJA 8 Tel.: PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: mkt. HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) mail. GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: RUSSIA HOLLAND Nilfisk-Advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: (+31) ,. 7 Tel. : (+7) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) SINGAPORE HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: (+3) AUSTRALIA Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) SWEDEN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Aminogatan 18 Box Mölndal Tel.: (+46) INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel. : (+91) AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: SWITZERLAND IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) BELGIUM Nilfisk-Advance n.v-s. a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) ITALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel. : TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) CANADA Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) THAILAND JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) Nilfisk- Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel. :(+56) KOREA Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) com CHINA Nilfisk-Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Tel.: (+86) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+603) UNITED KINGDOM Nilfisk-Advance Ltd. Unit 24 Hilllside Business Park Kempson Way Bury St. Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel. : (+49) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance VGP Park Horní Pocernice Do Certous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R. L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: salg. UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: (+971) NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel. : (+1) NORWAY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) FRANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Tel.: (+33) info. VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel. : (+04) POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O..

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer

Läs mer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innehåll Informationsskyltar 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift 5 Användningsområden och arbetsmetoder 6 Efter arbetet

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 5 FA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-TRA

C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-TRA C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-A Instructions for use 128332679 b (01.2015) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-19 Instruktionsbog... 20-36 Instruksjonsbok... 37-53 Instruktionsbok... 54-70

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok ML180, ML270, MLT350 Gäller för aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009. Sorptionsavfuktare 190TSV-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig användarinformation

Läs mer

Bruksanvisning till SYR STS 5

Bruksanvisning till SYR STS 5 Bruksanvisning Bruksanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Garanti (utdrag) 1.2 Allmän information 1.3 Produktbeskrivning 1.4 Flödesvakt 1.5 Underhåll 1.6 Eliminera störningar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual INDUKTIONSENHET FÖR MONTERING UNDER BÄNKSKIVA Incogneeto Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 27.11.2014 MG4231590 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 1.1.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany.

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany. Manual 9000-618-83/31 *9000-618-83/31* Made in Germany. Innehåll VigtigInformation 1. Anvisningar........................... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse.... 4 1.2 Allmänna anvisningar...............

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital 9000-618- 63/ 31 2006/05 2 Innehåll Viktig information 1. Allmänt... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse... 4 1.2 Allmänna anvisningar... 4 1.3. Avfallshantera

Läs mer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Information från tillverkaren Publicerat januari 2015 av: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Schweiz) Om du har frågor, kontakta

Läs mer

Leica DM500 Bruksanvisning

Leica DM500 Bruksanvisning Leica DM500 Bruksanvisning Information från tillverkaren Publicerat januari 2015 av: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Schweiz) Om du har frågor, kontakta vår

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning

Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Läs mer

HP2. Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar. Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar

HP2. Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar. Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar HP2 Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar HC/MMA/UmSE-0754-01/07 1 Munters förbehåller sig rätten att efter

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV50700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/614440

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV50700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/614440 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV50700UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer