Din manual NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3603850"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Alla arbetssätt som medför en säkerhetsrisk skall undvikas. 2. Sug aldrig utan filter. 3. I följande situationer ska apparaten stängas av och stickproppen dras ur: - före rengöring och underhållsarbeten - före utbyte av delar - före ändring av apparatens utrustning - vid skumbildning eller om vätska tränger ut Maskinen skall bedrivas enligt gällande nationella bestämmelser. Förutom bruksanvisningen och de i användarlandet gällande tvingande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall skall även vedertagna facktekniska regler för säkert och yrkeskunnigt arbete beaktas. Apparatens användningssyfte Sedan 1997 föreligger det en ny indelning av hälsovådliga dammsorter och med dessa samordnade avsugningsapparater. Indelningen regleras i IEC (gäller för Europa). Säkerhetsetiketten på maskinen varnar: Denna apparat innehåller damm som är farligt för hälsan. Tömningsoch underhållsåtgärder, inklusive borttagning av dammuppsamlarna, får bara utföras av auktoriserad personal som bär lämpligt skydd. Använd endast efter att hela filtreringssystemet har monterats och kontrollerats. Dammklass M (genomsnittlig). Till denna dammklass hör dammsorter med MAK-värden1) > 0,1 mg/m³ samt trädamm. Sugare för denna dammklass provas som total apparat. Den maximala genomsläpplighetsgraden uppgår till 0,1%, bortskaffning- 2 1) MAK = Maximal arbetsplatskoncentration Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M en måste ske dammfritt. Dammklass H (hög). Till denna dammklass hör dammsorter med MAK-värden1), samtliga cancerframkallande dammsorter samt dammsorter som är behäftade med sjukdomsalstrare. Sugare för denna dammklass provas som total apparat. Den maximala genomsläpplighetsgraden uppgår till 0,005%, bortskaffningen måste ske dammfritt. Alla säkerhetssugare måste vara utrustade med en volymströmsövervakning så att en minimal lufthastighet på Vmin = 20 m/s är säkerställd. Sugarna ATTIX 965-0H/M SD XC och ATTIX 965-2H/M SD XC är lämpade för upp-/avsugning av torrt, icke brännbart damm. Icke brännbara vätskor, trädamm och hälsovådligt damm med MAK-värden, cancerframkallande damm och damm med sjukdomsalstrare. Om dammsugarens frånluft leds tillbaka in i rummet måste tillräcklig luftväxling finnas i rummet, (beakta därvidlag gällande nationella bestämmelser). Apparaten är lämpad för yrkesmässig användning, som t.ex. inom Hotell, Skolor, Sjukhus, Fabriker, Butiker, Kontor, Uthyrningsföretag All annan användning betraktas som ej avsedd användning. För skador som uppstår pga sådan användning ansvarar inte tillverkaren. Avsedd användning innefattar även att tillverkarens föreskrivna drift, underhålls- och reparationsvillkor följs. Transport 1. Före transporten skall smutsbehållarens alla lås stängas. 2. Stäng båda inloppsfittings vid smutsbehållaren med pluggar. 3. Tippa inte apparaten om det befinner sig vätska i smutsbehållaren. 4. Lyft inte upp apparaten med en lastkrok. 1. Lagra apparaten på torrt och frostskyddat ställe. 1. Vi rekommenderar att maskinen ansluts över en jordfelsbrytare. 2. Placeringen av alla strömförande delar (uttag, kontakter och kopplingar) samt förlängningssladdens dragning ska väljas så att skyddsklassen bibehålls. 3. Stickproppar och skarvdon för nätanslutningskablar och förlängningskablar måste vara vattentäta. Lagring Elektrisk anslutning 1) MAK = Maximal arbetsplatskoncentration Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 3 ATTIX 9 H/M Skarvsladdar 1. Om en förlängsningsslang behövs ska endast en slang som föreskrivs av användaren eller av ännu högre kvalitet användas. Se instruktionsboken. 2. När förlängningskabel används, ska man ge akt på minsta ledararea: Kabellängd Area < 16 A < 25 A upp til 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 till 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 Ge vid följande arbeten akt på att inte damm virvlas upp i onödan. Bär P2-skyddsmask. Utför endast de servicearbeten som beskrivs i bruksanvisningen. Innan maskinen rengörs eller service utförs, ska principiellt alltid stickproppen dras ut. Vid service och rengöring måste maskinen behandlas så att inte fara uppstår för servicepersonal och andra personer. Inom serviceområdet 1. ska filtrerad tvångsventilation användas 2. ska skyddsklädsel användas 3. ska allt rengöras på sådant sätt att inga farliga ämnen kan komma ut i omgivningen Innan maskinen avlägsnas ur det område som är kontaminerat med farliga ämnen 1. dammsug maskinens utsida, torka rent eller förpacka maskinen lufttätt 2. förhindra därvid att avlagrat farligt damm sprids Varning! Återanvänd inte det viktiga filterelementet när det har tagits bort från apparaten (endast för klass H-apparater). Vid servicearbeten och reparationer, måste alla förorenade delar som inte kunde rengöras tillfredställande 1. förpackas i ogenomsläppliga påsar 2. överlämnas till destruktion i överenstämmelse med giltiga föreskrifter Minst en gång om året måste en Nilfisk-ALTOtekniker eller en instruerad person utföra en teknisk inspektion som inkluderar filter, lufttäthets- och styrmekanismer. Enligt AA måste filtreringseffektiviteten för apparater i klass H kontrolleras en gång om året. Om effektiviteten hos filtret inte uppfyller kraven för dammklass H, måste filtret bytas ut och det nya filtret testas enligt AA Service, rengöring och reparationer 4 1) MAK = Maximal arbetsplatskoncentration Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Risker Elsystem FARA Elstöt på grund av defekt nätanslutningskabel. Berörs en defekt nätanslutningskabel kan det leda till svår eller dödlig personskada. 1. Nätanslutningskabeln får inte skadas (ex genom överkörning, dragning, klämning). 2. Kontrollera regelbundet nätanslutningskabeln med avseende på skador resp åldringstecken. 3. Låt din Nilfisk-Alto-Service eller en elyrkesman byta ut den defekta nätanslutningskabeln innan apparaten fortsätter att användas.

3 FARA Spänningsförande delar i sugarens överdel. Kontakt med spänningsförande delar leder till svår eller dödlig personskada. 1. Spola aldrig av sugarens överdel med vatten. SE UPP Apparatuttag Apparatuttaget är endast dimensionerat för de ändamål som finns angivna i instruktionsboken. 1. Ansluts andra apparater kan materiell skada uppstå. 2. Innan en apparat ansluts ska sugaren och den apparat som ska anslutas stängas av. 3. Läs bruksansvisningen för den apparat som ska anslutas och de säkerhetsanvisningar som finns där. SE UPP Skada genom olämplig nätspänning. Apparaten kan skadas om den ansluts till en olämplig nätspänning. 1. Se till att den på typskylten angivna spänningen överensstämmer med den lokala nätspänningen. 1) Uppsugning av vätskor SE UPP Uppsugning av vätskor. Genom sin konstruktion har apparater med löstagbar behållare (SD) ingen automatisk nivåövervakning. Det finns risk för att apparaten skadas genom överfyllning eller att skador uppstår genom att den uppsugna vätskan rinner ut. 1. Sug aldrig upp mer än 40 liter i taget. 2. Slå av sugaren oupp-/avsugning av damm med MAK-värden: 1. Kontrollera att alla filter föreligger och är korrekt isatta. 2. Slangdiametern och sugslangens diameterinställning måste överensstämma. 3. Medan motorn är i gång skall sugslangen hållas stängd. Om lufthastigheten i sugslangen faller under 20 m/s, ljuder av säkerhetsskäl en akustisk varningssignal Montering av säkerhetsfiltersäck 1. Stickproppen får ännu inte ha stuckits in i ett uttag. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. A A B 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). C 10 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M D 5. Sätt in säkerhetsfiltersäcken (D) i smutsbehållaren. 6. Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 7. Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 8. Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. C B 9. Förslut inloppets anslutning "M" (upptill) med proppen (E). E 10. Anslut sugslangen (F) till inloppets anslutning "H" (nertill). F 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 11 ATTIX 9 H/M Montera avfallssäck 1. Stickproppen får ännu inte ha stuckits in i ett uttag. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. A A B 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). C D 5. Sätt in avfallssäcken (D) i smutsbehållaren. 6. Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 7. Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 8. Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. C B 12 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M 9. Förslut inloppets anslutning "H" (nertill) med proppen (E). E 10. Anslut sugslangen (F) till inloppets anslutning "M" (upptill). F 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 13 ATTIX 9 H/M 4 Användning / Drift 4.1 Anslutningar Elektrisk anslutning Den driftspänning som finns angiven på typskylten måste stämma överens med nätspänningen. 1. Ge akt på att dammsugaren är avstängd. 2. Tryck in anslutningskabelns stickpropp i ett skyddjordat uttag, installerat enligt föreskrift. 4.2 Koppla in apparaten Omkopplare,, I-0-II " 1) Slangdiameter och inställningen av sugslangsdiametern måste stämma överens: Strömställarläge I 0 II Funktion reducerad sugeffekt Av maximal sugeffekt ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Omkopplare,,auto-0-I" 1) Slangdiameter och inställningen av sugslangsdiametern måste stämma överens: Strömställarläge I Funktion maximal sugeffekt ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Sugkraftreglering 1) Strömställarläge Funktion Sugkraftregleringen möjliggör en exakt anpassning av sugeffekten till olika suguppgifter. 14 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Automatisk On/Off-drift omkopplaren i läge "auto" 1) Sugaren slås på och av med de anslutna elverktygen. Smuts sugs upp direkt där dammet uppstår. Enligt föreskriven användning, får endast dammtekniskt kontrollerade dammbildande apparater anslutas. Maximal effekt på den elapparat som ska anslutas: se avsnitt,,tekniska data". av dammsugaren. 2. Stäng av elverktygen ø6 auto 3. Anslut elverktyg och sugare till sugslangen. 4. på elverktyget. av dammsugaren. 2. är förbjudet att suga upp brännbart material. se avsnitt,,tillbehör". uppsugning av vätska är filterelementet fuktigt. vätskor får inte sugas upp. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 3. Stäng båda inloppsfittings vid smutsbehållaren med pluggar. 4. Linda upp nätkabeln på handtaget (A). Börja upprullningen av kabeln vid huset och inte vid stickdonsänden för att förhindra att nätkabeln tvinnas. 5. Töm smutsbehållaren och rengör sugaren. 6. Efter uppsugning av vätskor: Ställ ner sugöverdelen åtskilt från maskinen för att filterelement ska kunna torka. 7. Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme ej åtkomlig för obehöriga ø ø ø0 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M 7 Service 7.1 Serviceschema Efter arbetet Vid behov Tömma smutsbehållare Byte av avfallssäck Byte av säkerhetsfiltersäck Byte av filterelement "H" 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 19 ATTIX 9 H/M 7.

4 2 Servicearbeten Tömma smutsbehållaren A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B C D Ta bort smutsbehållaren: 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). 5. Tömma ut uppsugen smuts: VARNING! Efter att tungt material har sugits upp ska du aldrig lyfta upp smutsbehållaren ensam. Använd den FORKLIFT (D) som finns som tillbehör. 6. Placera FORKLIFT över smutsbehållaren med kran eller gaffeltruck. 7. Kroka fast behållaren i lyftdonet. 8. Uppsugen smuts ska omhändertas enligt gällande lagar. E Montering av smutsbehållare: 9. Rengör smutsbehållaren. 10.Kontrollera tätningen (E) mellan behållare och sugöverdel. 11.Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 12.Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. 20 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Byte av avfallssäck A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B D C E Ta bort avfallssäcken: 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). 5. Bind samman avfallssäcken med snöret (D) och lyft bort den ur smutsbehållaren. VARNING! Efter att tungt material har sugits upp ska du aldrig lyfta upp smutsbehållaren ensam. Använd den FORKLIFT (E) som finns som tillbehör. 6. Placera FORKLIFT över smutsbehållaren med kran eller gaffeltruck. 7. Kroka fast behållaren i lyftdonet. 8. Uppsugen smuts ska omhändertas enligt gällande lagar. G F B Montering av avfallssäck: 9. Rengör smutsbehållaren. 10.Kontrollera tätningen (F) mellan behållare och sugöverdel. 11.Sätt in avfallssäcken (G) i smutsbehållaren. 12.Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 13.Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 14.Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. 21 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M Byte av säkerhetsfiltersäck Ge vid följande arbeten akt på att inte damm virvlas upp i onödan. Bär P2-skyddsmask. A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B D C E Ta bort säkerhetsfiltersäcken: 3. Sväng upp bygeln (B). 4. Dra ut smutsbehållaren ur ramen med handtaget (C). 5. Bind samman avfallssäcken med snöret (D) och lyft bort den ur smutsbehållaren. VARNING! Efter att tungt material har sugits upp ska du aldrig lyfta upp smutsbehållaren ensam. Använd den FORKLIFT (E) som finns som tillbehör. 6. Placera FORKLIFT över smutsbehållaren med kran eller gaffeltruck. 7. Kroka fast behållaren i lyftdonet. 8. Uppsugen smuts ska omhändertas enligt gällande lagar. G F B Sätta in säkerhetsfiltersäcken: 9. Rengör smutsbehållaren. 10.Kontrollera tätningen (F) mellan behållare och sugöverdel. 11.Sätt in säkerhetsfiltersäcken (G) i smutsbehållaren. 12.Vik avfallssäckens övre ände över smutsbehållarens kant. 13.Skjut in smutsbehållaren i ramen tills den bottnar. 14.Sväng ner bygeln (B) med minsta möjliga kraft. 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 22 ATTIX 9 H/M Byte av filterelement,,h" Ge vid följande arbeten akt på att inte damm virvlas upp i onödan. Bär P2-skyddsmask. A A 1. Stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. 2. Lås parkeringsbromsen (A) på båda länkrullarna. B B 3. Öppna låsbyglarna (B) och lyft bort sugöverdelen. D Ta bort filterelementet: 4. Lägg ner sugöverdelen med filterelementet pekande uppåt. 5. Öppna bygelhandtaget (C) och ta bort bygeln. 6. Ta bort filterspännskivan (D). C 7. Dra upp en filterskyddspåse över filterelementet. E 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 23 ATTIX 9 H/M 8. Avlägsna försiktigt filterelement och förslut filterskyddspåsen genom att göra en knut på den. E F G Montera filterelement: 9. Rengör filtertätningen (F). Kontrollera den med avseende på skador och byt ut om nödvändigt. 10.Undersök om antistatikstiftet (G) är skadat. Låt NilfiskAlto service byta ut det om så behövs. 11.Skjut på det nya filterelementet (E) på filterkorgen. D 12.Lägg ner filtrets spännbricka (D). 13.Montera och stäng bygelhandtaget (C). 14.Använt filterelement ska omhändertas enligt gällande lagar. C 24 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen ATTIX 9 H/M 8 Avhjälpande av störningar Störning Motorn startar inte Orsak > Säkringen i nätanslutningens uttag har utlöst > Överbelastningsskydd har utlöst. Åtgärd Koppla in nätsäkringen. Slå ifrån sugaren, låt den kylas av ca 5 minuter. Kan inte sugaren kopplas in på nytt, kontakta Nilfisk-Altoservicestation. Låt Nilfisk-Alto service byta ut motorn. Kontrollera elverktygets funktion resp. Beakta en minsta effektförbrukning av P >40 W. Ställ in sugkraften enligt avsnitt,,inställning av sugkraftreglering". Anpassa strömställarläget till slangdiametern. Rengör sugslang/munstycke. Se avsnitt,,byte av säkerhetsfiltersäck" Se avsnitt,,rensa filterelement" resp.,,byte av filterelement" Tillkalla Nilfisk-Alto Service. Koppla ifrån maskinen. Töm behållaren Man behöver inte räkna med spänningsvariationer över 7%, om impedansen vid anslutningspunkten är > Motor defekt. Motorn startar inte i läge för automatik 1) > Elverktyg defekt eller inte riktigt anslutet. > Elverktygets effektförbrukning är för låg Akustisk varningssignal utlöses (försämrad sugeffekt) > Sugkraftregleringen är inställd på för låg sugeffekt. > Slangdiametern stämmer inte överens med strömställarläget.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) > Sugslang/munstycke igensatt. > Säkerhetsfiltersäcken är full. > Filterelementet är igensatt. > Rengöringsmekanism defekt. Ingen sugeffekt vid våtsug- > Behållaren full ning Spänningsvariationer > För hög impedans i spänningsförsörjningen. 1) Specialtillbehör / modellvarianter Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen 25 ATTIX 9 H/M 9 Övrigt 9.1 Återföring av materialet i maskinen till kretsloppet Den uttjänta maskinen ska omedelbart göras oanvändbar. 1. Dra ut stickproppen. 2. Klipp av anslutningskabeln. 3. Kasta aldrig elmawskiner i hushålls-soporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska komponenter måste dessa samlas in separat och tillföras en miljövänlig återvinning. 9.2 Garanti För garanti gäller våra allmänna affärsvillkor. MAJA 8 Tel.: PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: mkt. HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) mail. GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: RUSSIA HOLLAND Nilfisk-Advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: (+31) ,. 7 Tel. : (+7) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) SINGAPORE HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: (+3) AUSTRALIA Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) SWEDEN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Aminogatan 18 Box Mölndal Tel.: (+46) INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel. : (+91) AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: SWITZERLAND IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) BELGIUM Nilfisk-Advance n.v-s. a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) ITALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel. : TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) CANADA Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) THAILAND JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) Nilfisk- Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel. :(+56) KOREA Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) com CHINA Nilfisk-Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Tel.: (+86) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+603) UNITED KINGDOM Nilfisk-Advance Ltd. Unit 24 Hilllside Business Park Kempson Way Bury St. Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel. : (+49) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance VGP Park Horní Pocernice Do Certous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R. L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: salg. UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: (+971) NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel. : (+1) NORWAY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) FRANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Tel.: (+33) info. VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel. : (+04) POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O..

Din manual NILFISK ATTIX 50 PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3609191

Din manual NILFISK ATTIX 50 PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3609191 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK ATTIX 50 PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide 107140333 B psi bar 2 A B C Max. 50 C OFF 3 psi bar psi bar OFF 0 C 4 Detta dokument Detta dokument innehåller en kortfattad bruksanvisning och säkerhetsinformationer som

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto IVB 995-0H/M SD XC Type 22 Operating Instructions 107400432 A Printed in Hungary Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift

Läs mer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Bruksanvisning 107401206 TTIX 30/50 H/M Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 nvändning/drift 5 nvändningsområden

Läs mer

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Läs mer

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing...

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing... Operating Instructions...- Betriebsanleitung...4-6 Notice d utilisation...7-9 Gebruiksaanwijzing...4-5 Istruzioni sull uso...5-65 Driftsinstruks...66-78 Bruksanvisning...79-9 Driftsvejledning...9-4 Käyttöohje...5-7

Läs mer

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara den

Läs mer

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Läs mer

IVB 961-0L IVB 965-0L SD XC

IVB 961-0L IVB 965-0L SD XC IV 961-0L IV 965-0L SD XC Operating Instructions 107400434 IV 9 L Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 eskrivning 3 Före driftstarten 4 nvändning/drift 5 nvändningsområden och arbetsmetoder 6 Efter

Läs mer

107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Läs mer

Din manual NILFISK P

Din manual NILFISK P Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK P 160.1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FLOORTEC 480M 1464439000(3)2010-04 BETRIEBSANLEITUNG ORIGINALANLEITUNG 3 MANUEL D UTILISATION INSTRUCTIONS D ORIGINE 4

FLOORTEC 480M 1464439000(3)2010-04 BETRIEBSANLEITUNG ORIGINALANLEITUNG 3 MANUEL D UTILISATION INSTRUCTIONS D ORIGINE 4 FLOORTEC 480M BETRIEBSANLEITUNG ORIGINALANLEITUNG 3 MANUEL D UTILISATION INSTRUCTIONS D ORIGINE 4 USER MANUAL ORIGINAL INSTRUCTION 5 GEBRUIKSAANWIJZING ORIGINELE INSTRUCTIES 6 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

Läs mer

JAPAN Nilfisk-Advance, Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 223-0059 Japan Tel.: (+81) 45 548 2571 Fax: (+81) 45 548 2541

JAPAN Nilfisk-Advance, Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 223-0059 Japan Tel.: (+81) 45 548 2571 Fax: (+81) 45 548 2541 www.nilfisk-alto.com HEADQUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark Tel.: (+45) 43 23 81 00 Fax: (+45) 43 43 77 00 E-mail: mail@nilfisk-advance.dk SALES COMPANIES AUSTRALIA

Läs mer

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53, 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53, 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53, 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE Instruktionsbok Innehåll Symboler 1 Viktiga säkerhetsanvisningar 2 Beskrivning 3 Före igångsättning 4 Drift och manövrering 5 Efter avslutat arbete

Läs mer

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Läs mer

Din manual NILFISK POSEIDON 5-47

Din manual NILFISK POSEIDON 5-47 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK POSEIDON 5-47. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 E 02 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18 Norsk... 21 Svenska... 24 Dansk... 27 Suomi... 30 Español... 33 Português... 36

Läs mer

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instruktionsbok 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulerar till din nya Nilfisk högtryckstvätt

Läs mer

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano...

Läs mer

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

107402584 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402584 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402584 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 INSTRUCCIONES DE USO 1 2 Operating instructions... 7 Bedienungsanweisungen...11 Instructions

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45 auto VB 5 WT-15 Operating nstructions 107401547 A rinted in ungary VB 5 WT-15 nnehåll 1 Viktiga säkerhetsanvisningar...100 Risker...102 2 Beskrivning...104 2.1 Manöverelement...104 3 öre idrifttagningen...105

Läs mer

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

GD 5 - GD 10 - Instructions for use

GD 5 - GD 10 - Instructions for use GD 5 - GD 10 - Instructions for use 107410477 D (06. 2016) 2 English... 8 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 24 Italiano... 30 Norsk... 36 Svenska... 41 Dansk... 46 Suomi... 51 Español... 56 Português...

Läs mer

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC 7 2 ø ø 3 2 0 5 ø 6 ø 3 auto ø ø ø ø 3 auto IV 963-2M ED XC IV 965-2H/M SD XC Operating Instructions etriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks ruksanvisning

Läs mer

UZ 934 Operating Instructions

UZ 934 Operating Instructions UZ 934 Operating Instructions 107402563 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Läs mer

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC 107400397 E

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC 107400397 E Operating instructions TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC 107400397 E TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Din manual NILFISK C

Din manual NILFISK C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK C 100.5. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Läs mer

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster!

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Gör ditt jobb lättare och spar tid - allt du behöver för att välja, konstruera och köpa Norgren pneumatikkomponeneter på ett bekvämt sätt - 24

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Lycka till! Innehållsförteckning SV. VIKTIGT Denna maskin är en högtryckstvätt, som kan ge upp till 180 bar. Läs helt igenom denna instruktionsbok

Lycka till! Innehållsförteckning SV. VIKTIGT Denna maskin är en högtryckstvätt, som kan ge upp till 180 bar. Läs helt igenom denna instruktionsbok CONTRACTOR DIESEL Instruktionsbog... 1-12 Instruksjonsbok... 13-24 Instruktionsbok... 25-36 Instruction manual... 37-48 Betriebsanleitung... 49-60 Manual d Instructions... 61-72 Gebruikershandleiding...

Läs mer

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design Glidskenedörrstängare DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 Glidskenedörrstängare Universell dörrstängare för innerdörrar DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer

Läs mer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innehåll ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktiga säkerhetsinformationer

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Din manual NILFISK ALPHA BOOSTER 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3603407

Din manual NILFISK ALPHA BOOSTER 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3603407 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK ALPHA BOOSTER 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NILFISK ALPHA BOOSTER

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual BEHRINGER B212A

Din manual BEHRINGER B212A Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Komma igång. Komma igång

Komma igång. Komma igång Komma igång Komma igång Läs "Viktiga säkerhetsanvisningar" under Vanliga frågor innan du använder denna produkt. Förvara den här handboken så att du har den till hands om du vill slå upp något i den. Informationen

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

L2616 Rev. B 08/06 Table 1, QRC : Quick Reference Chart (Snabbreferensdiagram) Steg Kontakt Textvisning Förväntad avläsning / symbol / status Enheter Kommentarer I M t s digitalt teckenfönster 1

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Din manual PARKSIDE PEBS 900

Din manual PARKSIDE PEBS 900 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PARKSIDE PEBS 900. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405529 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment Introduktion Denna rapport innehåller resultat från ett eller flera begåvnings-/färdighetstest

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

PSR/PSE. Paddelvakt. för Vätskor. Mätområde: 2,5-4, l/min vatten. : 250 bar, t max. p max : 110 C

PSR/PSE. Paddelvakt. för Vätskor. Mätområde: 2,5-4, l/min vatten. : 250 bar, t max. p max : 110 C Paddelvakt för Vätskor mätning övervakning analys PSR/PSE Mätområde: 2,5-4,8... 383-533 p max : 250 bar, t max : 110 C Anslutning: G ¼... G 1 ½, ¼" NPT... 1 ½" NPT : Mässing eller Utbytbar paddel i KOBOLD

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer