Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3 66 en i vatten slammad naturfiber, som f örfilt a ts på något slag av duk. De t funna pappersliknan de materialet kan e ventuelt ha t i llk ommit t.ex. genom stampning a v f ibermassa t i ll planform, och då inställer sig frågan om detta öve r h uvud kan anses var a papper. Detta gav anledni ng til l en längre ani merad d i s k u ssi on på vår kongress. Kineserna l är for s ka v idare, och v i får väl vänta ännu ett tag om gamla T 'sai Lun k ommer att detr oniseras. De deltagande d amerna hade på kongre s sen några s ärskilda program, närmast avsedda f ör fruar som e j var intresse r ade a v f öredra gen. En utflykt gjordes t i ll M01l e -ån, läng s vilken Danmarks hela industri anse s ha tagit sin början och d ä r det i sinom t i d funnits flera papperskvarnar. Färden var liknande den N~H deltog i under sin kongre s s f ör några år sedano Riksarkivet, Kongl. Biblioteket och Konservatorskolan besöktes. På det sistnämda stället var anordna t ett cocktailpa r ty ute i t rädgår den, där skolans nya rektor Brinch Mad sen h ä l sade v ä lkommen. Där avhölls också en l iten minne s tund t ill Bi rte Rottenstens minne, hon h a de ju varit denna s kolas lärar e. Till alla närvarande utdelades en nyutkommen bok, "Danske Vand..m.cerker & Papirm011er /1, band I s kriven av Birte Rottens ten och Ebba Wa aben. Den sistnämda hyllades och avtackades av rektorn med en rosenbukett. (Boken referera s s e parat. ) I detta sammanhang må n ämnas, att före dragen vid var je I FH- kongress efterå t publi ceras i en s.k. årsbok, vars tryckning och utgivn ing b r ukar s läda efter i flera år - s å har å rsböckerna f ör Boston - och Ha gen-k on gr esserna ännu ej utkommit. Här hade de danska mö t esarrangörerna eme l lertid gjort ett extra f int a r b e te, i det att årsboken med alla Köpenhamnsföredragen u t kom i bokf orm genas t vid kongressens början, och detta skall de ha all heder och tac k f ör~ Bandet var try ckt vid Konstak a demiens trycker i i K0 penha rnn. Efter s jälva kongressen f öretogs t r e fabriksbe sök med bussar och bil a r t i ll Dalum pappersbruk på Fyn, t i l l G.T. Mandls kaffef ilterfabrik i Otterup, ävenså p å Fyn, samt t i l l Bilkeborg pappersbruk på J ylla n d, det enda bruk i Danmark som numera tillverka r h andgjort p a pper. Al l a dessa f irmor b jöd på mat och förfriskningar. Vid föreningens officiella möte b e s löts bl.a. att näst a kongress IPH19 - skal h å llas i Durh a mjenglan d i samband med att England fira r 500 å r av papperstill verkningen i landet. Vädret under h ela kongre s stiden var idealiskt vackert och v a r y tterligare ä gnat att göra k ongressen t ill vad den blev - både välordnad ock lyckad. K. K.K.

4

5 68 avritningen så som papperet har legat på formen = virasiden nedåt. Detta ger i många f all en Ilbakfr am" avbildning med tanke på l ä sriktigheten aven event. t ext. För övr i gt är det ej på långt n ä r alltid man ä r i t i llf ä l l e att med säkerhet fastsl å v i r a s i dan på sli tna e ller fukt ska dade papper. I fråga om j ämf ör else av ident isk a papper har detta ocks å mi ndre betydelse. (Av r itningen hade f.o. ske t t med en egen l y sbordskonstruktion, som väc kte allmänt intresse. Lysplattan var s i d obelyst, k i l f ~r ma ~ ock my cket t unn ~ g ~ord a v a~yl ~ om e j värmdes upp a v ljuskallan o ch s om behandlgt kunde l nstlckas mell an b a kblad. ApRaraten f ick omede l bart ett halft du ssin n y a k öpa r e. ) Ca en f jårdede l av boken omfattar kortfatta de data om res p. vm., tagna f r ån r egi s t e r k orten, halva boken inne h å lle r d e välr i tade vattenmä rkena, 188 t ill a n talet. Bokens författar e är att lyckönska t ill upphitt a n de t av många nya dans ka v a tte nmärken oc h fastän man anspråk slös t påpekar att man säke r t e j ännu f unnit a lla s å är r esultate t l yckat. Man invän tar med s t ort i n tre sse de föl j and e banden med fortsättn i n gen och formoder, att även utförliga bruksbeskrivn ingar och h i storiker t illkommer. K.K. K.

6

7 70 Den planerade tidskriften skall - utöver officiella informationer - innehål la artiklar huvud s akligen skrivna a v rnedlemmerna om b öcker, tekni k mm. All a artiklar publiceras på engelska. Al l a som ä r intress era de av frams t ällningen a v papper och papperskonst kan bli me d lemmer. Fören ingens adress är : IAPMA c/ o Fred Sie genthal er Stockerstra s s e 2 CH-4l32 Muttenz Schweiz Artikeln är ett sammandrag av en a r t ikel av Anne Vilsböll, redaktör f ör den koilli'llande I APIvIA- bulletinen. Bo Rudin

8

9 72 Den enkleste måten å bekjempe dette p rob lemet på, er selvsagt å benytte syrefritt papir i bokproduksjonen. I et f oredrag aven papirfabrikant fra USA ble det vist til at såkalt "permanent paper" lenge har VEErt kjent i bransjen, men at det ikke ha r VEErt produsert i noen stor målestokk på grunn av 0konomiske forhold. I dag produseres det imidlertid stadig mer papir av denne typen, og det foreligger også forslag om standard for s likt papir. Dette peker i retning a v at bibliotekenes konserv eringsproblemer også må finne sine l0sninger gjennom allianser med grupper utenfor biblioteket. Det andre hoveområdet d r eid e seg om hvordan ma terialet kan oppbevares i s ekundrer form. Dette ved at b0ker, tidsskrifter 0.1. overf0re s til mikroformer s om fil m eller f i che, eller til forskjellige oppbevarings- og gjenfinni ngsformer basert på kombinasjoner av data og videoteknikk. Igjen har Library of Congress k omme t s VEErt langt når det gjelder å utvikle systemer for oppbevaring av informasj on i slike medier. Fore10pig vet man for l ite om kostnade ne ved sli k teknologi. Det er også usi kkert nå r det gjelder hvor l an g varighet en slik oppbevar ing vii kunne påregne. Ved avslutn ingen av kongressen var det bred enighet blant deltaker ne om å a nbefal e overfor I FLA og UNESCO at det blir a r beidet a ktivt for å f0lge opp internasjonale konserveringsog restaurerin gstiltak s om kan s0rge for at det i de enkelte land utarbeides en nasjonal konserverings poli tikk, og at nasjonale konserveringspr ogr ammer k ommer i gang o Blant d e nordiske delta kere i k ongressen var det enighe t om å foreslå dett e som et priorit eringsområ d e f or NORDIrFO. En kongress i Vl I EN l0ser neppe Universitetsbiblioteket i Oslos konser veri n gs- og rest a ureri ng s pr oblemer. I foredra gene fra k ongressen f ins i midlert id en god de l stoff som også kan v~re ny t t ig på kort sikt, sel v om kongressens viktigste bidrag til våre hjemlige bestre belser anta ke l i g vii v~re de ringvirkninger d e tte vii f å i Norge og i Nor den ved at de store l andene og bibl ioteker som Librar y of Congress setter opp dette blant sine h0yest prior i terte arb e ids oppgaver. Vi er i alle fall i gang med vårt eget konserverings rogram her på Universitetsbibliot eket i Os l o, og vi skal v i te å utnytte de n oppmerksowlet s b01gen s om nå b l ir k onser veri ng og r esta urering t il del, på en slik måte at vi kan bli enda f linkere t il å ta v are p? de s aml ingene vi har. Ben Rugaas I nfor ma s j on sorg an for Universitets (Fra "L0pesedde len" - biblioteket i OSlo.)

10

11 74 Pa ppersmuseet, Tumba bruk. Att. Geor g Anzelius, te l 0753/30633 Kyrkvärd svägen 1 5, TUMBA öppe t sis t a lördagen och söndagen varje månad (utom juni, j ul i ) kl Litteratur: Tumba b ruks museum med Katalog över museets f öremål. (Duplic. 1968). Sk an sens pa ppersbruk. Att. Georg An zeliu s ( s om ovan ) I v erksamhet under Skansens j ulmarknad någr a söndagar i december. Andra platse r värda ett besök: Sverige s Tekniska museum Te l 08/ , Norra Djurgården S TOC F~ OLM Tl Teknik i skogsnäringen" basutställn ing om b l a skog savverkn ing, s å gverksindus trin, massa och p apperstillverkning, däribland även om h andp apperstillverkning. Fröv i fors Bruk Att. Sven-Göran Wennerholm, tel 0581/37000 Box 60, FROVI Pappers hruk frå n 1901 med t v å p p persmaskiner och en p a pper s maskin f rån 8kogha11 k omme r att bevar as jämte kringutrustni n g oc h f örädling s maskiner. ~useet är under up pbl.ggnad och kommer a tt omfatta 1'olk1ivsavdeling, utstållni nga r av ol i ka slag samt arkiv och forskningsrum. Pr o j ektet på går und e r de n närma ste å tta åren. Ind u s t rimuseet, Göteborg Tel 031 / , Åvägen ~ 4 Box 5037, Gö EBORG Ny bas utst ä llnin g "Grafisk i n dustri"o Här behandlas den t r yckta bildens historia, fotografiens historia och papperstillverbling o Jan Olof Ruden

12

13 76 Prelimi nrert program for NPHs m0 t e i Oslo juni Torsdag Il. juni Ankomst på eftermidda en/aftenen til Student byens Sommerhotell. En av a r r ang0rene vii vrere tilstede der. Middag på Panorama, studentbyens restauran t, for dem som så 0nsker. Fredag 1 2. juni Na t togene fra Be rgen, K0benhavn, Stockholm og Trondhjem komme r alle t il Oslo S omkring kl Morgen: Progra m lagt opp ved Papirindustriens Forsknings institutt. Lunch de r. Eftermiddag: Middag på Panorama. L0rdag 13.,i uni Mor gen: Kon - Tiki. BeS0k på Ri k sarkivet (like ved hotellet ). Medlemsm0te på Riksarkivet. Lunch og middag på Fo 1kemuseet ~ S0ndag 14.,juni Morgen: Norsk Pressemuse um. Lunch på Pressemuseet. ( Styret holder m0 te efter middagen). Eftermiddag : Bes0k på Sonja He nie- Niels Onstad museum på gangavstand fra Press emuseet. Avreise. Hittil anmeldte foredrag: (utover det som inngår v ed de forskjellige i nsti tusjoner) Gunnar Christie Wasberg : L0 v emotiv i jer nskulptur og vannmerker. S0ndag 14/6 på Pres s emusee t.

14

15 78 NPH-NYTT, GAMLA ARGÅNGAR Nytillkomna medlemmar har nu möjlighet att beställa gamla årgångar av NPH-Nytt. Följande finns i origina l hos Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 c, S STOCKHOLM. Av övriga nummer kan xeroxkopior framställas. Hel årgång betingar innevarande års årsa vgif t (fn 60 SEK f ö r enskild, 90 SEK för i nsti tution/företag). De l av å r g ång b l ir fraktion därav, d v senkelnummer 1/4 årsavgift, d u bbe l n umme r 1/2 årsavgift. Arg 1 (1973): 1/2, 4 2 (1974): 1, 2, 3 3 (1975) : 2, 3/4 4 (1976): 1, 2, 3, 4 5 (1 977) : 1, 2, 3, :3 utgörs Nordisk pappershlstorisk vi l ken jämte supplement 1 försäljes e nskilt för 40 SEK 6 (1978): 1, 2, 3, 4 7 (1979): 1, 2, 3/4 8 (1 980): 1, 2/3, 4 9 (1981): 1, 2, 3/4 10 (1982): 1/2, 3, :1/2 utgörs av Katalog över Riksarkivets hist oriska samling 11 (1 983) : 1, 2, 3/4 12 ( 1 984): 1, 2, 3/4 13 (1985): 1, 2, 3/4 14 (1 986): 1- erhålles hos Gunnar Christie Wasberg, Dranunensveien 42, N-0255 OSLO 2. Ho s J O Ruden, S:t Eriksgatan 130 c, S kan även erhåll as Joa c h i m BALCK: Dissertatio historica de chartis, L nd 1746 & En delöver s ä t t n i n g med kommentar av J an Olof Ruden. Mariestad 1979 till e n kostnad av 40 SEK. Inbetalni ngskort kommer att sändas t ill sammans med begärd pub l ikation. Här med be s t äller jag ovan för prickade publ ikationer Ort Datum..., Bestäl l a r e Adress..

-NYTT. i nnb e t a 1e s på postgiro 85 60 71-6. Innhold

-NYTT. i nnb e t a 1e s på postgiro 85 60 71-6. Innhold isen 0348-9531 -NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDI S KA PA PPERSHlSl'ORIKER BULLE1'IN OF THE ASSOCiATION OF SCANDINAfTtN PAPER DISTORlANS MITTEILUNGEN VON DEM VEREIN NORDlSCllER PAPIERHISTORIKER Ärg.

Läs mer

Ansv. utg.: Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 C, S-113 43 STOCKHOLM, tel. 08-33 83 69.

Ansv. utg.: Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 C, S-113 43 STOCKHOLM, tel. 08-33 83 69. -NYTT MEDLEMSRLA D FÖR FVRE1YINCEN NORDIS K A. PA. PP ER SHISTOR lk En BULLETIN OF THE ASSOCIATION OF 5CANDIN A VIAN PAPER HISTOR l ANS MITTEILUNGEN VON DEM VEREIJY NORDIS CHER PAPIERHISTO R I K E R Medlemsblad

Läs mer

NPH-7 PAPIRHISTORISK KONFERANSE I BERGEN. Föreningens ordinarie medlemsmöte hade denna sommar förlagts

NPH-7 PAPIRHISTORISK KONFERANSE I BERGEN. Föreningens ordinarie medlemsmöte hade denna sommar förlagts -NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER BULLETIN OF THE ASSOCIATION OF SCANDINA VIA N PAPER HISTORlANS MITTEILUNGEN VON DEM VEREIN NORDISCHER PAPIERHISTORIKER Årg. 9 1981 Nr :3-4 Redakt8rl

Läs mer

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 1/2002 UTGIVEN AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 1/2002 UTGIVEN AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 1/2002 UTGIVEN AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER UNIKA RE CEPT för färgning av papper hos Papyrus Hos Papyrus, idag Stora Enso Finpapper, gjorde vid inrättandet avenarkivlokal

Läs mer

Nordisk. 4/94 Pappershistorisk Tidskrift. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker

Nordisk. 4/94 Pappershistorisk Tidskrift. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Nordisk 4/94 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Rapport från IPH:s kongress 1994 Paper Publications society läggs ned Protokoll från NPH:s årsstämma 1994 Inbjudan

Läs mer

NPH-Nytt. Årg 17, 1989 nr 4

NPH-Nytt. Årg 17, 1989 nr 4 !t3rc -NYTT 4/89 JI EDLE,HSBLI. D FU R FURE,'YI."G E;'V,'Y O RDIS K A. PAPPERSHI S T OR K ER B ULLETI IV OF THE A SS O CIA 'flon O F SG.-L'V D I.'VA VIA"" PA PER H ISTOR Ll!'VS MITTEILUN G E.'V V O,Y D

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Knep&Knåp. Anders Björnberg UR INNEHÅ LLET. på klubben i Las Palmas. Vår nya präst på ön.

Knep&Knåp. Anders Björnberg UR INNEHÅ LLET. på klubben i Las Palmas. Vår nya präst på ön. Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj UR INNEHÅ LLET A KTUELLT Las Pal m as - S i dan 4 A KTUELLT San A gust i n - Si dan 12 Nr.1 Klubben etabler ad 1965. P a l m b l a d N r. 1 et apa 1 4 S

Läs mer

Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007

Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007 Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007 Ansgar Botvid Vårt församlingsbrev har fått ett nytt namn och ett nytt ansikte. Vi hoppas att ni tycker om det. Självklart

Läs mer

Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn

Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn J Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn CLAES GRÄNSTRÖM Bakgrund Debatten om hur datoriserade uppgifter skulle hanteras började i Sverige i mitten på 1960-talet. Utgångspunkten

Läs mer

Pappershistorisk Tidskrift

Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 1/93 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pa rshistoriker Ett gammalt pappershruk på ön Ven: Astronnmen Tycho Brahe Från Jumpsorlering lill tunntryckspapper: Tervakoski specialpappersbruk

Läs mer

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005 NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005 UTGIVEN AV FORENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Munksjös historia väldokumenterad i Munksjö Museum "Munksjös historia börjar en sommardag 1859 så säkerhetständstickans

Läs mer

September 1999. Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

September 1999. Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. September 1999 Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. o Redaktion: Monika Ahlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, 660 10 Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, 452

Läs mer

honenam ~o.3 m 1999 Salll/ar Förenin'b

honenam ~o.3 m 1999 Salll/ar Förenin'b honenam ~o.3 m 1999 Salll/ar Förenin'b Redaktörens ruta lbland kan man tycka att en epok gär i graven när nägot tar slut. Jag tänker, som de flesta av Er, pä detta ärtusende. Epoken looo-talet är över,

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Pappershistorisk Tidskrift

Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 4/95 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker SCHÄFFERGARDEN NPH&IAPMA 1996 Nordisk Pappershistorisk Tidskrift Årgång 23, 1995 nr 4 Utgiven av Föreningen Nordiska

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

Tl kljlrunor Nrz"s4s. L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund. Atla ntpa kte n. till pakten i fråga. Sveriges samtliga politiska partier stödde utrikesminister

Tl kljlrunor Nrzs4s. L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund. Atla ntpa kte n. till pakten i fråga. Sveriges samtliga politiska partier stödde utrikesminister Tl kljlrunor Nrz"s4s L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund Atla ntpa kte n Ett moln av en manshands storlek steg för 6-7 månader sedan upp över den västliga horisonten. Det växte och kom allt närmaz'e de tre

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL: MIKROBITEN Årgång: 7 1990 Nummer:1 1 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY ENTHUSIASTS SWEDISH SECTION. Nr 1 Mars 2006

FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY ENTHUSIASTS SWEDISH SECTION. Nr 1 Mars 2006 FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY ENTHUSIASTS SWEDISH SECTION Nr 1 Mars 2006 Svenska Sektionens styrelse och funktionärer Ordförande Göran Berg Rönntunet 2, 181 48 LIDINGÖ Tel 08 765 31 03, 0431 36 65 31 Mobil

Läs mer

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi RESERAPPORT UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010 Tom Alenius Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapi Helsingfors 2010 1. Resan mot Danmarks andra största stad Århus, belägen på Jyllands

Läs mer

2010-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET NR 57

2010-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET NR 57 2010-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET NR 57 Svenska Slagruteförbundet Skummedal 140 453 92 LYSEKIL Tel: 0523-66 25 92 Plusgiro: 472895-2 SSF på nätet www.slagruta.org Svenska slagruteförbundets Styrelse Ordförande

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

ANTLIGEN. tiliåtas hålla föredrag inomhus. De borgerligaste av oss trodde då t. o. m. att socialdemokraterna

ANTLIGEN. tiliåtas hålla föredrag inomhus. De borgerligaste av oss trodde då t. o. m. att socialdemokraterna Tl [11lnnorr,;,i,;* L%rruokratlskt \)ärldsförlyund ANTLIGEN Sedan vi kvinnor slutligen fått rösträtt i Sverige har det ofta anmärkts att vi ej gjort vår makt gällande, en sak som likväl inte var så lätt

Läs mer

NORDISK PAPPERSHISTORISK 3/2012 TIDSKRIFT UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Du känner väl till föreningens hemsida? www.nph.

NORDISK PAPPERSHISTORISK 3/2012 TIDSKRIFT UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Du känner väl till föreningens hemsida? www.nph. NORDISK PAPPERSHISTORISK 3/2012 TIDSKRIFT UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Du känner väl till föreningens hemsida? www.nph.nu 1 Ordförandens spalt 04.09.2012 Föreningen Nordiska Pappershistoriker

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer