Handlingar till FNUF:s årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till FNUF:s årsmöte"

Transkript

1 Stockholm, 13 april 2012 Handlingar till FNUF:s årsmöte 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse 3. Årsredovisning 4. Verksamhetsplan 5. Budget 6. Valberedningensförslag på styrelse

2 Föreningen Nordens Ungdomsförbund Årsmöte Datum: 14 April 2012 Plats: Hotell Charlotte, St Johannesgatan 31 c, UPPSALA Tid: 10:00 17:00 1) Fastställande av röstlängd 2) Val av ordförande och vice ordförande för stämman 3) Val av sekreterare för stämman 4) Val av minst två protokolljusterare 5) Val av minst två rösträknare 6) Fråga om stämmans behöriga utlysande 7) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse -Budget -Verksamhetsberättelse -Verksamhetsplan -Strategiarbete 8) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9) Beslut om arvode till förbundsstyrelsens ledamöter 10) Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 11) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 12) Val av revisorer jämte suppleanter 13) Val av valberedning 14) Val av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 15) Propositioner 16) Motioner 17) Fastställande av förbundets andel av medlemsavgifter 18) Reseersättning och traktamente tillförbundsstämmans ombud.

3 19) Framläggande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för distrikten. Beslut om ansvarsfrihet. 20) Övriga ärenden som förbundsstämman med två tredjedels majoritet beslutar att uppta till behandling.

4 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen Nordens Ungdomsförbund Denna verksamhetsberättelse beskriver de arbete som förbundsstyrelsen i Föreningen Nordens Ungdomsförbund har arbetat med under Årsmöte FNUF höll årsmöte den 9 april i Stockholm. På årsmötet valdes styrelse för året. På årsmötet 2011 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en alkoholpolicy för föreningen. Denna har skrivits och skickats ut till medlemmarna via nyhetsbrevet Norrsken. Styrelsens ordförande har varit Sandra Häggström. Till förste vice ordförande valdes Frida Lindström och till andre vice ordförande valdes Olov Oskarsson. Övriga ledamöter Jenny Nilsson, Sara Szczesna och Jean Bosco Franklin. Sara har varit kassör. Under 2011 har styrelsen träffats regelbundet. Utöver det har kontakt skett via mail. Sandra Häggström valde att avgå från styrelsen I december och Frida Lindström har varit tillföreträdande ordförande sedan dess. Nordjobb Projektet Nordjobb syftar till att bereda ungdomar möjlighet att arbeta i ett annat Nordiskt land. En projektansvarig har varit anställd med uppgift att förbereda, genomföra och rapportera projektet. Caroline Jonsson har varit projektansvarig, men under delar av året var Nina Isaksson vikarierans projektledare. Hon har funnits på FNUF:s kansli i Stockholm. Därutöver har två projektassistenter arbetat med att ordna fritidsprogram för deltagarna och tillfallande uppgifter under sommaren. Några tidigare Nordjobbare har engagerats for att vara Nordjobbsambassadörer under 2012, de reste till Island till sammans med Nina, för att planera inför ambassadörsuppdraget. För mer djupgående information om projektets genomförande hänvisas till projektrapporten för 2011, som kan fås från FNUF:s kansli på begäran. Föreningen Norden har nu tagit över administrationen av projektet Nordjobb, och vår anställda har slutat hos FNUF. Lokalavdelningar I lokalavdelningen i Göteborg hölls inget årsmöte för 2011, vilket innebär att föreningen där nu är vilande. ÄI avdelningarna Stockholm, Uppsala, Norra och Skåne har aktiviteterna varit många och varierande. Verksamheten i lokalavdelningarna har stärkts genom utbetalningar av särskilda aktivitetsbidrag. Lokalavdelningarna har också kunnat söka finansiering för unika projekt man vill genomföra. Under året har bland annat Norra fått bidrag till vandringsresan, Uppsala till Islandsresan och Skåne till en julresa till Stockholm. Under året har uppstart av en ny sorts avdelningar, fokusgrupper, diskuterats I styrelsen. Här hålls möjligheten öppen för att organisera avdelningen inte enbart utifrån geografiskt område utan också kring ett intresseområde. Detta för att skapa plattformar för personer i hela landet med samma specialintressen att hålla kontakten och skapa gemensamma aktiviteter på området. Därmed hoppas styrelsen att FNUF som organisation kan stärkas. Styrelsen har därför beslutat att en ny avdelning inom FNUF ska beviljas ett uppstartsstöd på 1000 kronor efter att ett första konstituerande möte och årsmöte hållits. Kansli Generalsekreterare är Elise-Marianne Åberg. Kansliet har haft en anställd, Elina Mörsäri Åberg, som verksamhetsutvecklare på halvtid. Denna tjänst löpte ut den 1 oktober. Som tidigare nämnt har Caroline Jonsson varit anställ hos FNUF och arbetat med Nordjobb och

5 deltid med övriga uppgifter hos FNUF. Efter att Föreningen Norden övertagit projektet Nordjobb valde Caroline att sluta sin anställning hos FNUF. Medlemmar Medlemsantalet vid utgången av 2011 var Styrelsen beslöt att göra medlemskapet gratis. Som extra stöd för medlemmarna infördes en pott på kronor, ur vilken varje medlem har möjlighet att söka upp till 1000 kronor som resestöd för att kunna åka på evenemang kopplade till FNUF. Potten användes av resande till bland annat To Oslo With Love och seminarium i Finland. Information Hemsidan har fått ett nytt utseende och utökats med bloggar. Information sprids också via Facebook-sidan och Twitter. Ett nyhetsbrev, Norrsken, skickas ut med jämna mellanrum. FNUF har också en egen sida i Nordens tidning där vi sprider vår verksamhet till tidningens läsare. Samarbeten I sverige LSU FNUF är medlem i Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Under året har Frida Lindström deltagit i LSU:s EU-utbildning och Elise-Marianne Åberg deltog I ett samarbetsprojekt med kambodjanska partnerorganisationer till LSU. FNUF har också funnits representerade på LSU:s årsmöte. Arbetsgivaralliansen FNUF är medlem i Arbetsgivaralliansen som är den ideella sektorns arbetsgivarorganisation. Föreningen Norden Representant för FNUF i Föreningen Nordens styrelse har Carl Teglund varit. Ordförande i FNUF är adjungerad i Föreningen Nordens styrelse. FNUF har deltagit på Föreningen Nordens fullmäktigemöte som hålls vartannat år och följer föreningens arbete. Nordiskt samarbete FNUF Norden Föreningarna Nordens ungdomsförbund (FNUF Norden) är vår och våra systerorganisationers paraplyorganisation. FNUF Sverige har under året deltagit på både vårmöte och höstmöte. FNUF Norden har en observatör samt en ersättare i presidiet för Ungdomens Nordiska Råd (UNR) och observatören har I år varit Sofia Mörtlund från FNUF Sverige. To Oslo With Love To Oslo With Love var ett samnordiskt seminarium som anordnades i Oslo som en reaktion mot massakern på Utöya sommaren personer från FNUF deltog. Seminarium i St.Petersburg Ryssland bjöd in till seminariet Genom samarbete bygger vi Norden, och tre personer från FNUF deltog som talare, moderator, och deltagare. Tyvärr gav inte seminariet så goda möjligeter att knyta kontakter med andra ungdomsförbund som FNUF hade hoppats.

6 Medlemmar från fnuf har också deltagit på Café Norden som hölls på Island och I Saunaexpressen som PNU I Finland ordnar vart år, samt på Seminariet Det Öppna Norden som anordnades I Finland efter morden på Utöya. Övrigt från FNUF-året Strategiarbete Styrelsen hade ett särskilt intresse av att hitta en strategi och en enhetlig strävan i vår stundtals spretiga organisation. För att möjliggöra detta valde styrelsen att arvodera Frida Lindström för att arbeta på att ta fram en femårsstrategi för FNUF under våren Arbetet kommer att bottna i samtal med så många medlemmar som möjligt i de olika lokalavdelningarna, för att ta vara på alla idéer i organisationen. Slutresultatet av hennes arbete kommer att presenteras som en strategiplan på årsstämman i april Inspirationshelg Ett möte för alla medlemmar planerades under hösten, mot bakgrund av önskemål från medlemmarna. Under inspirationshelgen hoppades styrelsen även aktualisera temat för året, demokrati. Arrangemanget genomfördes inte på grund av att man inte hade möjlighet att ordna med förberedelserna tillräckligt tidigt. Styrelsen försökte då planera om och göra ett nytt upplägg för en samnordisk inspirationshelg och debatt om idén förbundsstaten Norden under februari, men inte heller detta hanns med. FNUF-kollo Under 2011 arbetades ett upplägg för ett svensk-finskt samarbete, FNUF-kollot, fram av kansliet. FNUF-Kollo riktar sig till unga svenskar och finnar mellan år som vill lära sig att kanalisera sitt engagemang genom att ordna föreningsaktiviteter. Projektet har redan finansiering för en pilot-omgång som genomförs under våren Idéprogramsarbete Under 2010 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram för FNUF, och ett utkast till nytt idéprogram fanns framtaget till årsmötet i Stockholm. I verksamhetsplanen för 2011 bestämdes att revideringsarbetet skulle fortsätta inför årsmötet Styrelsen har valt att lägga det skrivna idéprogramsförslaget på hemsidan och bloggen, så att alla medlemmar haft möjlighet att komma med kommentarer. Eftersom inga ändringsförslag inkommit föreslås att revideringsarbetet får fortsätta under 2012.

7 Styrelsen för Föreningen Nordens Ungdomsförbund/FNUF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är en fristående sammanslutning av avdelningar, fungerande som ungdomsorganisation till Norden, svensk förening för nordiskt samarbete. Förbundet ska främja ungdomens nordiska intresse, stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och folken, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfylld fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religöst obundet. År 2011 är närmare beskrivet i den separat upprättade Verksamhetsberättelse Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Verksamhetens intäkter Rörelsens kostnader Projektkostnade r Övriga externa kostnader Personalkostna der Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

8 och immateriella anläggningstillg ångar Rörelseresulta t Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat TILLGÅNG AR Anläggningstil lgångar Materiella anläggningstill gångar Inventarier, verktyg och installationer Omsättningstil lgångar

9 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstill gångar SUMMA TILLGÅNG AR

10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindel ser Inga Inga Tilläggsupplysningar

11 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överrensstämmer med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Inventarier, verktyg och installationer, datorer 3 år Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Nettoomsättningen per rörelsegren Medlemsavgifter / deltagaravgifter Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Not 2 Specifikation av sammanslagna resultatposter Kontorskostnader Resekostnader

12 Möteskostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Lokalavdelningsstöd Hyreskostnader Not 3 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskos tnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

13 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Revision Övriga poster Stockholm Frida Lindström Ordförande Olov Oscarsson Sara Szczesna Jenny Nilsson Jean Bosco Franklin Elise-Marianne Åberg Generalsekreterare Min revisionsberättelse har lämnats Monica Hedberg Auktoriserad revisor

14 Verksamhetsplan 2012 FNUF ska i linje med FNUF:s strategi arbeta fokuserat och strategiskt med arbetsmarknad och rättigheter. FNUF:s målsättningar för är följande: Målsättning 2012 Att uppnå 2000 medlemmar Och att 500 av dessa förnyar sitt medlemskap i början Samt att uppnå 6 aktiva lokalavdelningar (däribland fokusgrupper) Prioriteringsområden för FNUF under Internt arbete Kansli (Personal, lokaler, stöd från kansliet osv.) Ekonomiskt stöd till lokalavdelningarna Möjlighet till utbildningar (ex. Studieförbundet Vuxenskolan) Medlemsutbildning Metodo (kurser för engagerade inom frivilligorganisationer) Arbeta fram ett nytt idéprogram Fokusgrupper Utöka och följa upp arbetet med fokusgrupper. Tema - Rättigheter Ungdomens Nordiska Råd(UNR) - Ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Sveriges Riksdag Inbjudan att delta i April FNUF Norden Vår och höstmöte Sauna Expressen LSU Medlemmar, deltagande på Årsmöte, Utbildningar etc. Globsol - Ett ungdomsforum som arbetar för en ökad internationell solidaritet Café Norden - Arrangeras i Uppsala genom Uppsala lokalavdelning Bokmässa i Göteborg - Tema Norden Tema - Arbetsmarknad Designa din framtid en projektplan som är kopplad till Ungdomsstyrelsens Engagemangsguide för att att hitta nya vägar för att nå personer som inte är engagerade i föreningslivet. FUN-projektet - Företagsamma unga nordbor (FUN). Projektet ska under minst tre år jobba för att uppmuntra och möjliggöra att unga kan vara företagsamma inom kulturella och kreativa näringar. FNUF-Kollo ett projekt med FNUF som huvudman

15 Förslag på Budget meningsfull fritid och deltagande i utbyten och samarbetsprojekt Demokratiskt grund och främjar jämlikhet mellan ungdomsgrupper Nordiskt intresse, stärka och utveckla förståelsen, samt debatt INTÄKTER FNUF organisationsbidrag FNUF Stadsbidrag lokalt arbete FNUF Medlemsavgifter FNUF Deltagaravgifter Föreningen Norden, administrativt bidrag Extra statsbidrag Delsumma FNUF- Kollo Total summa Egen budget UTGIFTER FNUF personal x x x ,992 FNUF personal övrigt FNUF kansli x x x FNUF ekonomitjänster FNUF årsmöte x FNUF styrelsen x x x ,32 FNUF medlemsstöd x x x Delsumma ,312 Totalt Resultat , ,312

16 Valberedningens förslag på styrelse Valberedningen i FNUF Sverige kommer föreslå årsmötet välja följande presidium: Ordförande: Petter Mahrs (boende i Östersund, tidigare ordförande i FNUF Norden och 1.vice ordförande i FNUF Sverige).

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen 802409-2143

Föreningen Djurhjälpen 802409-2143 Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser: Guldnål och Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 12 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer