NBTA, Oslo Alaotsikko. Copyright Hansel Oy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NBTA, Oslo 25.4.2013. Alaotsikko. Copyright Hansel Oy 29.4.2013 1"

Transkript

1 NBTA, Oslo Alaotsikko

2 "suomalainen" Pirkka Mumintrollen Pia Degerholm category manager Hansel ltd

3 Agenda Hansel Ab Finska statens upphandlingscentral Statens upphandlings- o resestrategi Upphandlingsprocessens betydelse Ramavtal för reserelaterade tjänster Reseprocessens betydelse Optimera pris o kvalitet vid upphandlingar av resebyråtjänster o flygavtal Erfarenhet av e-auktion

4 Hansel Ab Finska statens inköpscentral

5 Verksamhetens målsättning Bolagets målsättning är att producera inbesparingar för staten Bolaget konkurrensutsätter och administrerar ramavtal för statsförvaltningen beträffande service och produkter Hansel s kunder kan göra anskaffningar genom att ansluta sig till ramavtalen

6 En pålitlig partner Hansel är ett icke-vinstsyftande bolag, som styrs av finansministeriet Inköpscentralens uppgifter är fastställda i lagstiftningen som berör offentlig upphandling Hansel är en expertorganisation bestånde av 69 sakkunniga. Inbesparingar för kunder Förmånliga priser och god kvalitet genom offentliga upphandlingar Mindre processkostnader då kunderna kan göra upphandlingar av service och produkter utan att göra egna konkurrensutsättningar

7 Mångsidigt utbud Hansel erbjuder statsförvaltningen 70 ramavtal på olika områden Ett brett sortiment för kunderna garanteras av 350 leverantörer Hansel beaktar hållbar utveckling och miljöaspekter i sina ramavtal

8 Upphandling via ramavtal M

9 Administration av ramavtalen Ramavtalen är indelade i tre upphandlingssektorer Upphandling inom data administration Datakommunikation IT-utrustning Mjukvara IT-tjänster och plattformlösningar Upphandling av tjänster för förvaltningen Ekonomihantering Utveckling av organisationen och personalen Hantering av resor och möten Upphandling av material och tekniska tjänster Fordon och transporter Kontorstillbehör Material- och fastighetstjänster Energi

10 Ramavtal, top 7 år 2012 Bränsle 39 milj. Elektricitet 104 milj. Reguljärflyg 32 milj. Bilar 27 milj. Företagshälsovårdstjänster 64 milj. IT-apparater 46 milj. Teknisk IT konsultation 26 milj

11 Statens upphandlings- o resestrategi Statens inköpscentral

12 Lag om offentlig upphandling, /348 Lagens syfte: De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter ska konkurrensutsätta sin upphandling så som föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om elektroniska upphandlingsförfaranden finns dessutom i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (698/2011). ( /699) Syftet med lagen är att effektivisera användningen av allmänna medel, främja upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling. Upphandlingsskyldigheten gäller även a l l a reseköp! Etunimi Sukunimi

13 Statens Upphandlings Strategi Det centrala målet med den nya strategin är att fortsätta den positiva utvecklingen av statens upphandlingsväsende samt att ytterligare öka på användningen av gemensamma upphandlingar. Lagen om statsbudgeten innehåller skyldighet (22 a ) att använda utvalda ramavtal tex resebyråtjänster o flygresor

14 Statens Resestrategi, Reseadministration Målsättningen är att förenhetliga styrningen av och förfarandena vid statsförvaltningens tjänsteresor, samt att sänka på resekostnaderna. Statens reseförvaltning ska stödja kärnverksamheten och möjliggöra helhetsekonomiskt, säkert och miljöansvarigt resande. Reseförvaltningen är en produktivt organiserad servicefunktion som ämbetsverksledningen ansvarar för, och som har en utnämnd ansvarig person. Utvecklandet och effektiviserandet av reseförvaltningen stöder även statens produktivitetsprogram Genom en effektiv reseförvalting kan besparingar göras upp till 30% av den totala resevolymen

15 Utgångsläget C resenärer, 13 förvaltiningsområden o c enheter Mycket lite kännedom om totala reserelaterade kostnader /enhet nu kontinuerli raportering Många resebyråer/enhet -> nu 1/enhet Olika, om inget reseräkningssystem -> nu 1 system o 1 produktifierad modell Hotelluppköpen 95% med voucher -> nu 2% Endast kredit kort -> nu Närmare st. pappersfatkuror - > 5% e-faktura Få resekonto i användning (varje inköp/en faktura) -> 95% har resekonton Ingen styrning o centralisering -> styrs nu av 90 utnämda o skolade Travel Managers Ingen ide om vad processen kostar i resursser!!! -> nu 5-30% av den totala inköps summan Nu uppföljs raporteringen på högsta nivå varje månad av de totala reserelaterade kostanderna (inköp, kilometerersättning o dagstraktament + använda resursser)

16 Statens resestrategi stöds av ramavtalen Planerande av upphandling för resebyråtjänster pågick samtidigt som strategin planerades Detta gjorde det möjligt att bygga upphandlingen o servcie beskrivningen på den kommande strategin Service beskrivingingen är gjord med tanke på att 3 leverantörer skall kunna ge den samma grund service Strategin har medfört kännedom om processens värde (pris o resursser) Processen effektiveras av samarbete mellan resebyrå, reseräknings system o betalningslösning Resebyrån får styrningsrätten online o offline (out of policy raportering) Förståelse finns nu för styrning o centralisering

17 Hansel, reseadministration Genom att utnyttja ramavtalen gällande reseadministration kan våra kunder uppfylla produktivitetskraven i statens resestrategi, som bland annat beaktar miljöansvarigt resande. Vi stöder både våra kunder o leverantörer för att uppnå ett gemensamt mål I och med internationaliseringen och regionaliseringsprojekten utgör resorna en allt större andel av statens upphandlingskostnader

18 Statskontorets roll Ny resehanteringstjänst i bruk årsbok 2010 Upphandlingen sköttes av Hansel Implementering, uppehåll o utveckling görs av Statskontoret Endast en leverantör/system godkänns Systemet produktifieras (system + betalningslösning) Stöder en enhetliga reseadministrations process och statens resestrategi Raportering utvecklas för statens behov och ledning Skolning av Travel Managers

19 Upphandlingsprocessen kan vara månader Planering Anbudsbegären och konkurrensutsättning Tillämpning av ramavtal För varje produkt eller tjänst som ska upphandlas görs det en omfattande förutredning innan upphandlingsbeslutet. Förutredningen utförs på Hansels experters initiativ och i arbetet kan man även dra nytta av extern expertis. Anbudsbegäran förbereds tillsammans med kunder och leverantörer, så att man tar största möjliga hänsyn till detaljerna. Det slutliga meddelandet om upphandlingen publiceras på annonseringskanalen HILMA.. I anbudsbegäran anges föremålet för upphandling, kriterier för anbudsgivares lämplighet samt urvals- och jämförelsekriterier för anbuden. Man deltar i upphandlingen med de dokument som anges i anbudsbegäran. De inkomna anbuden jämförs. De anbudsgivare som gett de bästa anbuden väljs ut som avtalsleverantörer inom ramavtalet. Upphandlingsbeslutet offentliggörs alltid öppet. Efter underskrift av upphandlingsavtalet tillämpas ramavtalet. Kunderna ansluter sig till ramavtalet via Hansels webbtjänst, där det finns gott om kundmaterial. Avtalsleverantörerna hittar ytterligare information på leverantörswebbplatsen. Hansel följer upp tillämpningen av ramavtalet, om det blir framgångsrikt, genom bland annat kund- och leverantörsenkäter. 5-6 månader 3-5 månader 2-3 månader Upphandlingsprocessen varar i sammanlagt: månader

20 Ramavtal för reserelaterade tjänster Statens inköpscentral

21 Ramavtal för resehantering Service flygningar Tågresor Hotell logi o möten i Finland Båtresor Logi i Bryssel Resehanteringstjänsten Resebyråtjänster Flygresor Chartrade flyg Biluthyrning Reseförsäkringar Betalningshantering *) Chartrade bussar Videomöten Etunimi Sukunimi

22 Reseprocessen stöds av ramavtalen E N H E T E R Personal Hållbar utveckling Planering Profiili Upphandling Bokning, förändringar, biljettutskrivning Reseförvalting Resa/ möte Finans Betalning IT/data Säkerhet Rese räkning Raportering Offline /Online Dataöverföring R A M A V T A L Resehanter ingssystem Resebyrå Videomöte Resebyrå Resehanter ingssystem Resebyrå Flyg Hotell Bil Buss Tåg Försäkring Kredit kort Resebyrå Videomöte TAC o kredit kort Resebyrå Resehanter ingssystem TAC o kredit kort Resebyrå Resebyrå TAC o kredit kort Resehanter ingssystem Videomöte Båtresor Möten o Konf Videomöte Pia Degerholm ja Timo Malmberg

23 Optimera pris o kvalitet vid upphandlingar av resebyråtjänster o flygavtal Statens inköpscentral

24 Målet med upphandlingen, Resebyråtjänsterna (22 a ) Välja de tre bästa levrantörerna, volymen för stor för en leveratör Kunden väljer endast en resebyrå för alla resebyråtjänster/enhet Upphandlingen gäller resebyråernas transaktionspriser o indirekt köpmodell för alla enskilda uppköp (totalt c 100M, flyg, hotel, tåg, online, account management mm. ) Service beskrivingen består av 17 sidor o beskriver köpmodellen som grundar sig på statens resestrategi Etunimi Sukunimi

25 V I D E O M Ö T E S T J Ä N S T Traditionell personlig resebyrå tjänst Resebyråtjänstens beskriving Betalningslösning Resebyråtjänsten Profilhantering Resehantering system Helhetsekonomiskt, säkert och miljöansvarigt resande Styrning o centralisering Implementering o kund hantering Styrbara Online - tjänster Styrbara Mobila tjänster Inhouse tjänst Medvärdestjänster Stödfunktioner o 24/7 jour servcie Raportering Resehanteringssystem (M2 o SAP) Konferans-, möteshantering o gruppresor D I R E K T A I N K Ö P 25

26 Resebyråtjänsterna Indikativ ranking model, alla vilkor är fastslagna på förhand (innhöll även leverantörbyteskostnader) Kunden matar in sin reseprofil (nuvarande o kommande) o matrisen räknar ut vilken byrå som pris o kvalitetsmässigt motsvarar behovet Kunden o Leverantören gör ett kundspecifikt avtal för att på bästa möjliga sätt ta ibeaktande sina egna behov Uppföljning av tjänsterna via raportering (bla BSC) Etunimi Sukunimi

27 Resebyråtjänsterna, Pris o kvalitet Beskrivingen av upphandlingsobjektet består av 17 sidors dokument som innheåller pris o kvalietetsfaktorer förutomde nedan nämda! Detta för att tre resebyråer kan ge minimikraven med samma vilkor Tjänster som ingår i grundtransaktionspriset Betydelsen av pris 65% ( max poäng 65) Affärs- o resetjänster (online och offline) 40% Jourservice 5% Övriga reseförvaltingstjänster 15% Mötesförvalting o gruppresor 5% Betydelsen av kvalitet 35% (max poäng 35) Kvalitetspoängen fastslogs från leverantörens anbud Obligatoriska mervärdestjänster -> billigaste (0) anbud mest poäng Frivilliga mervärdestjänster -> mest tjänster gav mest pöäng Misslyckat implementering medför straffkostnader för leverantören Etunimi Sukunimi

28 Målet med upphandlingen, Flygresor (22 a ) Välja en leverantör /rutt om volymen räcker Kunden ansluter sig o använder tjänsten via resebyrån (ej direkt) Resebyrån styr att använda ramavtalet (reasoncodes) både offline o online Höja användningen av online Hansel online rekommendation Upphandlingen gäller ramavtal/rutt - flexibilitet Det fasta takpriset priset består av netpris incl bränseltillägget o de övriga priserna med % rabatt i alla turistklasser Service nivå (SLA) raportering kvartalvis Etunimi Sukunimi

29 Flygresor Jämförelsekrav Först jämförs priserna på de direkta rutterna (sedan via rutter) Mest poäng -> räcker antal flyg volymkravet/rutt = en levarntör /rutt Om antal flyg inte motsvara volymkravet = ranking (1-3) Betydelsen av pris 75% Fast avtalspris ett år i gången med bra tillgång (availability) /rutt Procentuell rabatt på ruttens övriga biljettpriset i turistclass samt business class på de långa rutterna Alla pris går att kombinera o syns med Fullcontent principen i Amadeus Betydelsen av kvalitet 25% Flygens antal/rutt (må-lö) Flygstolarnas antal Grupppriser jo/nej Totala resetiden på via rutterna (kortaste resetid mest poöng) Etunimi Sukunimi

30 Flygresor, upphandlingsmetod 5a pris och kvalitet, Inrikes rutter 1, direkta flyg 5b pris och kvalitet, Inrikes rutter 2, direkta flyg (top destinationera) 5c pris och kvalitet, Eurooppa 1, direkta flyg 5d pris och kvalitet, Eurooppa 2, direkta flyg (top destinationera) 5e pris och kvalitet, Övriga världen, direkta flyg 6a pris och kvalitet, Inrikes rutter 1, ej direkta flyg 6b pris och kvalitet, Inrikes rutter 2, ej direkta flyg 6c pris och kvalitet, Eurooppa 1, ej direkta flyg 6d pris och kvalitet, Eurooppa 2, ej direkta flyg 6e pris och kvalitet, Övriga världen, ej direkta flyg 7 pris och kvalitet, e auktions rutter 8 pris och kvalitet, säsong rutter Etunimi Sukunimi

31 Erfarenhet av e-auktion Upphandligen gjordes traditionellt på rutterna Oulu o Stockholm men E-auktions verktyget Noventia esourcing Solution Tyngdpunkten på pris o kvalitet samma som i upphandlingen erfarenheten lärde, minimera kvalitetsfaktorn för att uppnå ett bättre resultat Levrantör skolningen sköttes i grupp o leveratörvis + live genrep- nödvändigt!

32 Pris o kvalitet Märk! 1. Detaljerad beskrivningen av upphandlingsobjektet! - det som inte beskrivs kan inte fås med ramavtalet 2. Detaljerad information om total upphandlingsvolym - volymen måste uppfyllas, ej överstigas av kunderna 3. Höga, rättvisa o realistiska minimikrav - kan vara med svarsprincipen jo eller nej 4. Poängsättning för obligatoriska och frivilliga medvärdestjänster - höjer kvaliteten 5. Lämna möjlighet för att utveckla ramavtalet under avtalsperioden - komplicerat men möjligt = bra pris och kvalitet! Etunimi Sukunimi

33 Sverige Upphandlingsutredningen 2010 Målet var att utvärdera upphandlingsregelverket och göra en översyn av upphandlingsstatistiken! Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010, Stockholm Här görs också en begränsad europeisk utblick över liknande arrangemang i andra länder, med fokus på Danmark och Finland som under den senaste 10-årsperioden byggt upp mycket välfungerande nationella inköpscentraler

34 Procurement forum, EU-Lab https://procurementforum.viadesk.com/do/login

35 Ytterligare information Närmare information på svenska om konkurrensutsättning och ramavtal Pressmeddelanden och nyheter

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor 2006:529 Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor Analys av införandet och adoptionen på Skatteverket Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 7 2 Inledning 10 2.1 Bakgrund 2.1.1 Erfarenheter

Läs mer

FINANSMINISTERIET Bilaga 4 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÅSTADKOMMANDE AV STATENS VARAKTIGA OMKOSTNADSBESPARINGAR OCH AV OMKOSTNADSBESPARINGAR ÅR 2010

FINANSMINISTERIET Bilaga 4 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÅSTADKOMMANDE AV STATENS VARAKTIGA OMKOSTNADSBESPARINGAR OCH AV OMKOSTNADSBESPARINGAR ÅR 2010 FINANSMINISTERIET Bilaga 4 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÅSTADKOMMANDE AV STATENS VARAKTIGA OMKOSTNADSBESPARINGAR OCH AV OMKOSTNADSBESPARINGAR ÅR 2010 Staten har under de senaste åren utvecklat gemensamma

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-26 V-2013-0330 Skapat av Sara Lange. Upphandling. AAE Självvärderingsrapport

RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-26 V-2013-0330 Skapat av Sara Lange. Upphandling. AAE Självvärderingsrapport RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-26 V-2013-0330 Skapat av Sara Lange Upphandling AAE Självvärderingsrapport RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-26 V-2013-0330 Skapat av Sara Lange Sammanfattning

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. PM MISSIV 2009-12-18 Dnr 570/2009 11 (2) (27) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens

Läs mer

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @ e Uppsala Diplomerad den 9 maj till FAIR TRADE CITY 2015 Diplomerad av @ Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige [City FAIRTRADE SVERIGE Feedback på ansökan om Fairtrade

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

Handledning. till socialt ansvarsfull upphandling

Handledning. till socialt ansvarsfull upphandling Handledning till socialt ansvarsfull upphandling 1 Innehållsförteckning Ministerns förord 5 Vad innebär socialt ansvarsfull upphandling? 7 Vilken nytta får man av socialt ansvarsfull upphandling? 8 Strategin

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer