Tillgänglig service för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglig service för alla"

Transkript

1 Tillgänglig service för alla Serviceplan för Hedemora kommun Antagen i kommunfullmäktige

2 Innehåll Inledning... 3 Serviceplanens framtagande... 3 Serviceplan Syfte... 5 Avgränsningar, begrepp och definitioner... 5 Problembeskrivning... 5 Övergripande mål för service på landsbygden... 6 Prioriteringar i ÖP... 7 Strategi... 7 Planering, genomförande och utvärdering... 8 Mat, bensin, pengar och paket... 8 Ungdomars uppväxtmiljö och äldres livsvillkor... 9 Landsbygdens företagssamhet Vägar, bussar, bredband Referenser Bilaga serviceutbud

3 Inledning Tillgång till god IT-kommunikation, livsmedelshandel, hälso- och sjukvård, m.m. behövs för att vardagslivet ska fungera. Etablering av olika verksamheter skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Permanent- och fritidsboende kan ge underlag för lokal service som till exempel butiker, skolor och kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer kan även bidra till företagsetableringar. Livsmedelsförsörjningen är viktig men lanthandeln fyller en bredare funktion som mötesplats och för social trygghet. På de mindre orterna är lanthandeln ofta den sista offentliga lokalen som är tillgänglig till vardags. När butiken har stängt så finns det ingen naturlig träffpunkt där man stöter ihop med andra människor. Därefter måste det sociala livet i mycket högre grad arrangeras; t ex som aktiviteter i bystuga eller som privata tillställningar. Om lanthandeln läggs ned försvinner ofta även annan service som butiken står för, som post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror, spelombud och ombud för systembolaget samt möjlighet att ta ut kontanter. Ett samhälles servicepunkter är nära förknippade med varandra. Försvinner butiken från orten krymper förutsättningarna för att erbjuda förskola, skola och äldreomsorg. Och tvärtom. Samordning mellan offentlig och kommersiell service förutsätter ett aktivt deltagande från kommunerna. När butiken i Garpenberg stängde den sista dec 2013 försvann samma dag apoteksombudet, svenska spel, bussgods, postombudet och paketutlämning för Schenker och DHL. Servicefunktioner som vi vet är svåra att få tillbaka när de försvunnit. Köpmönster förändras snabbt och de personer/grupper som av olika anledningar har det lite svårare att ta sin in till centralorten för sina ärenden blir ännu mer utsatta och beroende av kommunen, grannar eller anhöriga. Å anda sidan; Det faktum att Garpenberg genom gruvan har en verksamhet som inte går att flytta talar för att orten med rätt attityd och stödjande insatser har långsiktigt goda förutsättningar att hålla en rimlig servicenivå. Den här serviceplanen ska gälla från och är en revidering av den serviceplan som antogs av kommunfullmäktige Serviceplanens framtagande Öppna ortsmöten har hållits i Vikmanshyttan, Garpenberg och Dala-Husby om lanthandeln och den kommersiella service som ofta är kopplad till butiken. I samband med detta har en enkät skickats ut till hushållen om deras köpbeteende. Vi har diskuterat servicefrågorna utifrån olika gruppers perspektiv och behov (ungdomar i 8:an som bor utanför tätorten, Kommunbygderådet paraply för lokala utvecklingsgrupper, LRF Hedemora, Torsdagsklubben- företagare i Vikmanshyttan och med politiker i strategiutskottet). Vi har under våren tagit fram en ny organisation och arbetssätt för kommunbygderådet som syftar till att stärka landsbygdens representation och representativitet i viktiga frågor. I framtagandet av serviceplanen har hänsyn tagits till Hedemoras lokala landsbygdsprogram och de rekommendationer som finns i den tidigare serviceplanen. Det regionala serviceprogrammet för Dalarna (RSP ) har varit vägledande. RSP är ett länsövergripande ramprogram som beskriver huvuddragen för arbetet med service på landsbygden de kommande åren och tyngdpunkten ligger på lanthandeln och de kommersiella tjänster som brukar kopplas ihop med den. 3

4 Serviceplan Serviceplanen ska ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att länsstyreslen ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen och kommunens varuförsörjningsplan hänger ihop och kompletterar varandra. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete. Serviceplanen gäller under mandatperioden , och ligger i fas med Dalarnas regionala serviceprogram, RSP. En serviceplan ska fungera både i ett långsiktigt perspektiv såväl som i det kortsiktiga åtgärdsinriktade. Här återfinns bland annat de övergripande prioriteringarna när det gäller servicefrågor samt serviceområden som är viktiga för alla kommundelarna. Om man vill kan man sedan komplettera med analys av, och åtgärder riktade till de olika orterna. Bilden visar exempel på kommersiell, offentlig och ideell service som i någon form kan ingå i ett serviceutbud på landsbygden. Transport/logistik, IT/bredband och kollektivtrafik är viktig infrastruktur för att kunna upprätthålla ett serviceutbud. Punkten i mitten ska illustrera serviceplanen och möjligheten att kombinera nya och alternativa servicelösningar. 4

5 Syfte Syftet är skapa en helhetsbild av tillgänglig service och en metod för att vidmakthålla en rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare. Serviceplanen ska vara ett verktyg i kommunens planeringsarbete och ett underlag för Länsstyrelsens prioriteringar avseende landsbygdsutveckling. Avgränsningar, begrepp och definitioner I det här sammanhanget har vi definierat landsbygden utifrån fem prioriterade orter; Stjärnsund, Dala-Husby, Vikmanshyttan, Garpenberg och Långshyttan. Den breda innebörden av service gör att avgränsningar är nödvändiga för ett tydligt arbetsätt. En god service på rimlig nivå betyder en service som ska fungera tillräckligt bra för att svara mot vad som kan begäras, på en nivå där utgifter ska stå i proportion till utbytet. Serviceplanens fokus ligger på den kommersiella service som är kopplad till sista butiken på orten, här kallad lanthandeln, och då dagligvaror, betaltjänster, paket, försändelser och ombud. En servicepunkt samlar praktisk service från myndigheter, kommuner och företag och fungerar som en social mötesplats för invånarna Servicepunkter kan vara lösningen då butiken lagts ned eller för att stärka existerande butiker. Offentlig service blir i det här sammanhanget det samma som kommunal. Serviceplanen ska belysa och ta hänsyn till sambandet mellan offentlig, kommersiell och ideell service. Exempelvis bredbandsutbyggnaden och kopplingen till de lokala utvecklingsgrupperna. Hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning till hushåll av dagligvaror för att tillgängligheten till livsmedel på landsbygden ska vara tillfredsställande. Bidraget riktas till personer som har svårt att ta sig till en livsmedelsaffär. Problembeskrivning Olika servicebehov Service har olika innebörd för olika människor; för vissa kan närheten till en dagligvarubutik kännas avgörande, medan andra behöver besöka arbetsförmedlingens kontor regelbundet. En skola i byn kan få barnfamiljer att flytta dit, och vård och omsorgsservicen är central för många. Andra är beroende av en fungerande paketdistribution, att kunna lämna dagskassor eller tanka fordon, för att kunna starta företag. Toleransnivån för hur långt man har till olika servicefunktioner är olika för olika service. Service kopplas till många olika aktörer; företag, myndigheter och kommuner, vilket kräver olika sätt att hantera servicefrågorna på. Ändrade köpbeteenden Tätortshandeln konkurrerar om lanthandelns kundunderlag. En ökad arbetspendling och koncentrationen av service till tätorten minskar köptroheten på landsbygden, då inköpen kan samordnas med utnyttjande av annan service. Samtidigt riskerar alltfler hushåll att inte längre klara sina inköp själva utan blir beroende av kommunens eller annan hjälp. De som exempelvis inte kan ta del av ny teknik av ekonomiska eller andra skäl, som inte har tillgång till bil för att pendla och handla, som inte får bankkort eller konto, eller som är funktionsnedsatta, riskerar att marginaliseras och ställas vid sidan av utvecklingen. 5

6 Kommunala prioriteringar Kommunen tvingas ständigt göra avvägningar mellan den ekonomiska situationen och välfärdsfrågorna. Ska en liten byskola få finnas kvar trots att befolkningsunderlaget är litet? Hur ska vård och omsorg bäst organiseras för att möta de ekonomiska kraven? Vilken omfattning ska det vara på den fysiska infrastrukturen? Delat ansvar Ansvaret för att boende, företagare och besökare i mindre bygder/orter ska ha tillgång till en för bygden rimlig service måste delas mellan kommunen och de lokalt berörda. Många olikartade, otraditionella lösningar kan etableras om man har en samsyn och samordning med ansvar. Det är ytterst viktigt att ha helhetstänkande och förstärkt samverkan mellan lokalbefolkning, föreningsliv, det lokala näringslivet och kommunens egna verksamheter Mobiltäckning och tillgång till bredband löper som en röd tråd genom allt arbete på området landsbygdsutveckling och visar att servicefrågorna måste hanteras i ett större sammanhang. Samtidigt gör den breda innebörden av service att avgränsningar är nödvändiga för ett tydligt arbetsätt. Övergripande mål för service på landsbygden Det övergripande målet med serviceplanen är att skapa nya hållbara servicelösningar på lands- och glesbygden som utgår från de lokalt varierande förutsättningar som finns i varje kommundel. Det ska finnas en god service på rimlig nivå för alla som bor, besöker och verkar i Hedemora kommun. Detta uppnås genom att kommunen, näringslivet och de ideella krafterna verkar för: Att lanthandeln finns kvar på fem prioriterade orter, och om det inte är kommersiellt möjligt ersätts med väl fungerande servicepunkter En ökad samverkan kring lokaler, logistik och servicetjänster En tydligare koppling till företagande och tillväxt. T.ex. i BID-samarbeten 1 Att hitta nya tekniska lösningar och innovativa idéer. Hållbarhetsmål De horisontella målen miljö, jämställdhet och integration är viktiga för en hållbar utveckling som är avsikten med serviceplanen Exempelvis är miljöpåverkan stor vid transporter som måste ske om tillgänglig service inte kan erbjudas i närområdet. Många landsbygdskommuner är i behov av inflyttare. Samtidigt är många personer med utländsk bakgrund i behov av jobb. Dalarnas regionala serviceprogram visar att områden som har låg tillgänglighet till service, 1 BID, Business Improvement District, är en metod för affärsdriven stadsutveckling men som lämpar sig väl även för landsbygdsutveckling. I korthet går den ut på att samordna privata och offentliga servicelösningar och utvecklingsprojekt som kan förbättra och utveckla lokalsamhället. Fokus ligger på konkreta satsningar på fysiska miljöer, service och attraktionskraft. 6

7 negativ befolkningsutveckling etc. också visar traditionella könsmönster (genuskontrakt). För att serviceinsatserna ska svara mot mäns respektive kvinnors olika behov och livssituationer och att bemötandet och tillgängligheten till servicetjänster ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund behövs det i samverkan tas fram handlingsinriktade mål och relevant statistisk. Prioriteringar i ÖP Översiktsplanen har en nyckelroll för att prioritera områden och bidra till en positiv landsbygdsutveckling. Aktuella planeringsfrågor för kommunerna att hantera i sina översiktsplaner, som berör landsbygden, är bland annat utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Jord- och skogsbruket betydelse och företagens karaktär är viktiga att beakta i den kommunala översiktsplanen. Turismen skapar efterfrågan på nya upplevelser och svenska landsbygder kan erbjuda natur- och kulturmiljöer med unika värden. För att människor även fortsättningsvis ska kunna fortsätta att bo och verka på landsbygden krävs en god grundläggande service. I Hedemora kommun pågår (nov 2014) arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I den föreslår vi att dessa punkter beaktas. Utveckla och bevara en rimlig servicenivå i hela kommunen. Se vikten av den bärande infrastrukturen, IT/bredband, transport/ logistik och kollektivtrafik. Arbeta för att underlätta lokal upphandling Se den utmaning som demografin utgör Strategi En viktig del är att se över vilka förutsättningar en ort har att upprätthålla olika servicefunktioner och hur den fysiska miljön ska utvecklas. Utbud och lokalisering av den statliga servicen, exempelvis post, polis och försäkringskassa har kommunen svårt att påverka. När det gäller den kommunala servicen behöver kommunens olika planeringssystem vara kopplade till varandra för att inte vissa utvecklingsområden ska hamna utanför. För att uppnå mål och syfte i denna plan bör följande lokala strategi gälla: Samtliga fem kringorter ska bedömas som strategiska ur service- och försörjningssynpunkt och bör av befolkningsmässiga och geografiska skäl ha ett grundläggande basserviceutbud. Kommunen ska arbeta för att kommun- och länsgränser inte är ett hinder för att upprätthålla en god service på rimlig nivå för dem som bor och verkar i kommunen. Kommunen ska utse kontaktperson i Kommunbygderådet. Personen kan ge råd, stöd, information och förmedla kontakter som rör ideell verksamhet med syfte att utveckla landsbygden. Regelbundna kontakter och samverkan mellan kommunen och kommunbygderåd/ företrädare för den aktuella bygden rörande servicefrågor. 7

8 Förberedande samverkan över traditionella verksamhetsgränser i kommunen när faktiska risker för nedläggning och dylikt uppstår. Utredningar och förslag gällande servicefrågor skall innehålla relevanta konsekvensbeskrivningar. Årliga handlingsplaner tas fram i medverkan med olika aktörer där man bestämmer vilka konkreta insatser som ska genomföras och vilken uppföljning man avser göra inom varje område. Handlingsplanen anpassas efter lokala förhållanden där platsspecifika, otraditionella servicelösningar kan förekomma. Planering, genomförande och uppföljning av olika insatser ska präglas av miljöhänsyn, jämställhet och integration över generations- och nationalitetsgränser. Planering, genomförande och utvärdering I planeringsprocesser är det viktigt att ha en god dialog med kvinnor och män, byalag, intresseföreningar, folkrörelser m.m. för en positiv utveckling av landsbygden. Kommunen ska ge förutsättningar för aktörer på den lokala nivån att påverka kommunala och regionala beslut. Årliga handlingsplaner tas fram i medverkan med olika aktörer där man bestämmer vilka konkreta insatser som ska genomföras och vilken uppföljning man avser göra inom varje område. Handlingsplanen anpassas efter lokala förhållanden där platsspecifika, otraditionella servicelösningar kan förekomma. Fokus ska ligga på insatser som skapar, förbättrar eller utökar lokal service för landsbygdsbefolkningen och -företag. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder i planen och budgetera för de kostnader som åtgärderna medför. Kommunstyrelsen har ett ansvar för att handlingsplanen genomförs och att de genomförda åtgärderna utvärderas. Mat, bensin, pengar och paket Tillväxtverket har i en studie 2 visat att lanthandlarna skulle vara lönsamma för invånarna även om dessa subventioneras med mellan kr i månaden. Den sociala nyttan ej inräknad. Genom att undersöka kostnader för ökat bilåkande, ökad tidsåtgång, betalningsvilja, tillgänglighetseffekter och minskade inköpspriser kunde nyttan av den lokala butiken beräknas. Därtill kommer service i form av betaltjänster, paket, drivmedel mm som ofta är kopplad till sista butiken på orten. För samhället och kommunen kan det alltså vara en god affär att underlätta driften av lanthandel genom subventioner, samordningslösningar och att arbeta med köpbeteenden. Kommunen bör därför vara öppen för, och aktivt bidra till 2 Samhällsekonomiska effekter av nedläggning av butiker på landsbygen. Tillväxtverket Rapport

9 alternativa och otraditionella lösningar för att behålla den service som är kopplad till sista butiken på orten. Detta kan ske enskilt eller i samverkan med andra servicegivare. Kommunen ska verka för att bevara de befintliga butikerna och återfå en dagligvaruhandel i Garpenberg. Om det inte är möjligt ska servicepunkter vara det prioriterade alternativet. Landsbygdshushåll med rätt till hemsändning ges möjlighet att få varor hemsända och lanthandlaren bör själv få avgöra om leverans sker via eget fordon, genom utnyttjande av kommunens distributionsservice eller annat distributionssätt. Kommunen ska verka för att de bensinstationer/pumpar som finns tillgängliga för allmänheten bevaras. Överföra fler kommunala servicefunktioner till lanthandlarna eller servicepunkterna. Exempel på detta kan vara informationscentra i butikerna på landsbygden, blanketter och broschyrer för att nå både bofasta och besökare. Kommunen vid upphandling ger förutsättningar som möjliggör för lanthandlarna att vara med och konkurrera. Hemtjänsten ska i första hand handla i den butik som finns närmast brukaren. Därför bör man undersöka om det upplägg man har idag är det mest lämpade eller om det finns andra alternativ. Regelbundet bjuda in till samråd mellan kommunen, lanthandeln och konsumenter i aktuella frågor. Ungdomars uppväxtmiljö och äldres livsvillkor När det kommer till den kommunala, icke kommersiella servicen finns det som regel politiskt antagna styrdokument och mål som inkluderar landsbygden. Dessa är därför delvis integrerade i serviceplanen. Kommunen fäster stor vikt vid yngre barns behov av att ha en skola i sin närhet och strävar därför efter att erbjuda barnomsorg och utbildning som håller hög kvalitet oavsett om skolan finns i centralorten eller på landsbygden. Detta kan innebära att små förskoleavdelningar och grundskolor är motiverade på landsbygden nära där barnen bor. Men även om utbildningens kvalitet alltid är viktigast behöver för- och nackdelar vägas mot varandra. Exempelvis kan för få barn på en skola ha negativa konsekvenser för utbildning och social interaktion. En alltför lång resväg till skolan kan vara negativt ur andra aspekter. Kommunens strategi är att bevara och utveckla landsbygdsskolan så länge detta är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser. Vid förändringar i kommunens skolverksamhet på landsbygden ska kommunen väga in fler perspektiv än rent utbildningsmässiga och även se till skolans betydelse för bygden i stort. 9

10 Det ska vara möjligt att söka alternativa skollösningar för barn med långa avstånd till skolan även bortom administrativa kommungränser om detta är i enlighet med barnens och deras utbildnings bästa. Verka för att behålla och utveckla mötesplatser, typ allaktivitetshus. Det ska finnas tillgång till idrottsmöjligheter, spontanidrott och tillgängliga natur- och rekreationsområden i alla fem kringorter. De äldre är inte en homogen grupp. De lever under olika förhållanden och med vitt skilda villkor, har olika värderingar och livsstilar. I rapporten Bo bra på äldre dar kan vissa drag dock utläsas. Människor vill i stor utsträckning bo kvar i sin bostad och sitt område så länge de kan. När man väljer eller blir tvungen att flytta så är alternativen främst en tillgänglig lägenhet med hyresrätt eller bostadsrätt. Efterfrågan på senior- och trygghetsboende 3 har ökat och tillgänglighet till vardagsservice är en grundläggande kvalitet. Trygghet och gemenskap framstår som viktiga kvaliteter. Det gör att många äldre vill flytta närmare tätorterna. Det behövs en mångfald av alternativa och tillgängliga bostadsformer för äldre. Genom att stödja lanthandeln och/eller utvecklandet av väl fungerande servicepunkter underlättar kommunen för de äldre som önskar, att bo kvar på sin hemort. Landsbygdens företagssamhet Lokal service är förutsättningen för att företag ska kunna etablera sig och utvecklas på landsbygden, vilket är en avgörande faktor för tillväxt och attraktionskraft. Enligt organisationen Företagarna i Dalarna står småföretagen i länet för den största andelen - 30 procent - av skatteintäkterna i kommunerna. De menar att service på landsbygden är en fråga om överlevnad för samtliga företag oavsett bransch. Gällande kommunal service är denna ofta centralt placerad. För att öka servicemöjligheterna på landsbygden kan kommunen tillsammans med lanthandlarna, andra företagare eller föreningar stödja utvecklingen av lokala servicelösningar där intresse och underlag för sådana finns. Det kan ske på olika sätt beroende på lokala behov och förutsättningar. Lokala servicelösningar kan vara en servicegivare som används som utgångspunkt för att utöka annan service. Det kan också vara flera intressenter som tillsammans över ett geografiskt område tillhandhåller olika slag av service. Där lanthandel saknas kan kommunen bidra till fungerande servicepunkter där den kommunala servicen blir mer tillgänglig för företag och kommuninvånare. Detta kan t.ex. ske i form av tjänsteköp eller att man håller med information i form av blanketter och e-tjänster. 3 Serviceboenden är egna lägenheter med tillgång till personal. Seniorboenden och trygghetsboenden är funktionellt utformade bostäder (hyresrätter, bostadsrätter) ofta med tillgång till bovärd och gemensamhetslokaler. Någon exakt definition finns inte. Särskilt boende för äldre är för den som inte kan bo kvar i sitt hem på grund av sitt vårdbehov 10

11 Kommunen bör vara öppen för, och aktivt bidra till alternativa och otraditionella lösningar för att landsbygdens företag ska ha tillgång till grundläggande servicefunktioner. Detta kan ske enskilt eller i samverkan med andra servicegivare. Kommunen har det övergripande ansvaret för planering och långsiktig drift av servicepunkterna och för att tillskjuta resurser för genomförandet i nära samverkan med lokala föreningar och företag. Vägar, bussar, bredband Utvecklingen av ny teknik är i många delar positiv för landsbygden, inte minst för att den minskar beroendet av närhet till olika inrättningar. De landsbygdsbor som är etablerade i samhället och har god ekonomi och hälsa klarar att hantera en lägre servicegrad. De som inte kan ta del av ny teknik av ekonomiska eller andra skäl, riskerar att marginaliseras och ställas vid sidan av utvecklingen. Därför bör tillgången till, och utvecklingen av ny teknik anpassas även för de grupper som idag riskerar att ställas utanför. Att utveckla separata eller parallella lösningar för de grupperna vore att öka marginaliseringen. Ny teknik kan också minska behovet av transporter. Kommunen ska ha en övergripande samverkan med övriga länsaktörer (Region Dalarna, Dalatrafik och närliggande kommuner) för att enskilda personer och företag via tåg, buss eller taxi, ska ha tillgång till grundläggande servicefunktioner. Kommunen ska verka för att bredband uppkopplat med en hastighet som möjliggör de vanligaste bredbandstjänsterna, Internet, telefoni och TV, finns tillgänglig i hela kommunen. Det kan göras genom att ta tillvara externa finansieringsmöjligheter för bredbandsutbyggnad i samverkan med lokalbefolkningen och andra aktörer samt att samordna anläggandet av bredbandsnät. Kommunen ska verka för och uppmuntra utvecklingsidéer där ny teknik erbjuder nya lösningar på gamla problem GIS tekniken skall användas för att underlätta serviceplanering. 11

12 Referenser # 4 av 5 jobb skapas i små företag Företagarna Dalarna Rapport juli Dalarnas regionala serviceprogram Länsstyrelsen Dalarnas län Landsbygdsprogram Hedemora kommun Serviceplan 2008 Hedemora kommun Kommunens strategi för bredbandsutbyggnad Samhällsekonomiska effekter av nedläggning av butiker på landsbygen. Tillväxtverket Rapport 0116 Inlaga kultur, fritid och rekreation till översiktsplan Hedemora kommun Trafikplan Hedemora 2014 Bo bra på äldre dar - Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre. Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet Intervjuer med företagargruppen Torsdagsklubben, elever från Vasaskolan, LRF och Skogsägarna Intervjuer med företrädare för hemstjänsten och skolledning Utredningen Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden- SOU: 2014:01 BID-handboken - BID Sweden och Tillväxtverket 12

13 Bilaga serviceutbud Presentation av butiksorter och basserviceutbud *Vikmanshyttan *Garpenberg *Dala-Husby *Stjärnsund *Långshyttan Några förklaringar till tabellerna: Kontanthantering/betaltjänster Är tjänster man använder för att betala med, ta ut kontanter, sätta in dagskassor, betala räkningar osv. Boende anpassat för äldre och särskilt boende Boende anpassat för äldre bygger på att man är frisk nog att klara sig i stort sett själv i funktionellt utformade bostäder med gemenskapslokaler och tillgång till bovärd eller personal vissa tider. Till skillnad från särskilt boende/ äldreboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård men man kan ha hemtjänst. Bredband via fiber 2009 beslutade regeringen att minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år För att få tillgång till den kapaciteten behöver man gå från bredband via ADSL (teleledning) till bredband via fiber (kabel i mark eller luft) Fibernätet i Hedemora är utbyggt till samtliga fem kringorter, men alla hushåll, företag och byar är inte anslutna. Det finns en del frågetecken om vad och hur man ska mäta utbyggnaden kopplat till grundläggande service. Eventuellt behövs det ett länsgemensamt sätt att mäta fiberutbyggnaden på enskilda orter. Därför finns inget svar i tabellen, men punkten finns med för att markera vikten av utbyggnaden. 13

14 Vikmanshyttan ett högteknologiskt företagscentrum i gammal bruksmiljö. Dagens spetsteknikföretag som CTEK och Creator finns mitt i bygdens historia illustrerad av bl.a. Bruksmuseet och Norns Bruk, som har anor från 1600-talet. Här finns också Vikmanshyttans kyrka omtalad för sin vackra arkitektur och Dalarnas enda gokarthall. I Vikmanshyttan finns Sveriges och Nordens enda industriella stentryckeri. I Vikmanshyttan var 1073 personer folkbokförda 2013, vilket är en minsking med 23 personer sedan I Vikmanshyttans skola går 96 elever F-6 fördelade på 43 flickor och 53 pojkar. Här finns träffpunkten Lyckträffen för äldre och två gruppboenden. Folkets hus och Granbo bystuga är ofta nyttjade samlingslokaer. Vikmanshyttans samråd som är ett paraply för de ideella föreningarna, är medlem i Hedemora kommunbygderåd och därmed en företrädare för samlade intressen i övergripande frågor som rör bygden. SERVICEUTBUD Vik Vik Kopplat till butiken Dagligvarubutik Apotek/apoteksombud Post/postombud Kontanthantering/Betaltjänster Mindre uttag Systembolagsombud Svenska spel Lotter Bussgodsutlämning Paketutlämning Annan kommersiell Café/minicafé Korvkiosk Restaurang/värdshus Hotell/vandrarhem Kiosk Drivmedel Kommunal Skola F-6 Förskola 1-5 år Gruppboende Boende anpassat för äldre Särskilt boende för äldre Fritidsgård Statlig Bredband via fiber Utbyggnad pågår Största företagen 2014 (antal anställda) Wikmanshyttan Safety tillverkar skyddsutrustning till skog-, trädgårds-, verkstads-, varvs- och byggindustrin. Ca 50 anställda CTEK Sweden AB utvecklar och tillverkar smarta batteriladdare och har ca 50 anställda Dalforsrån AB är en av Europas ledande tillverkare av hårdsvetsade rullar till stålverk. Ca 40 anställda Creator är ett produktutvecklingsföretag som hjälper andra företag att utveckla nya produkter eller att förbättra sitt sortiment. 37 anställda Primab tillverkar byggnadskonstruktioner och balkonger av stål och har 30 anställda Erasteel Kloster AB tillverkar bl.a. snabbstål och har i Vikmanshyttan 43 anställda. 14

15 Garpenberg en levande gruvort med anor från 1300-talet. I dag bedrivs världsledande gruvverksamhet av Boliden AB som också är kommunens största privata arbetsgivare. Ortens näringsliv är starkt präglat av gruvan och ett stort antal entreprenörsföretag, både inom och utanför kommunen, är knutna till gruvverksamheten. Den ståtliga herrgården byggdes 1801 och är norra Sveriges största. I anslutning till herrgården finns f.d. skogshögskolans lokaler där det bedrivits forskning och utveckling inom skog och trä fram till slutet av 1990-talet var 930 personer folkbokförda i Garpenberg. Det är en minskning med 86 personer sedan I Garpenbergs skola F-6 går 44 barn, (24 flickor och 20 pojkar). I Annaskolan, som är en Waldorf-friskola går 67 elever i klass F-9. Dormsjöskolan som är ett hem för vård och boende (HVB) med integrerad friskola har tillstånd för 28 boende. I centrala Garpenberg finns flera samlingslokaler, bl.a. i kommunens fastigheter och i Folkets Hus. Här finns också möjlighet för pensionärer att köpa lunch på skolan. Garpenbergs byalag är medlem i Hedemora kommunbygderåd och har förutsättningar att bli en företrädare för samlade intressen i övergripande frågor som rör bygden. Idag (nov 2014) finns ingen butik eller servicepunkt i Garpenberg. SERVICEUTBUD Gar Gar Kopplat till butiken Dagligvarubutik Apotek/apoteksombud Post/postombud Kontanthantering/betaltjänster Mindre uttag Systembolagsombud Svenska spel Bussgodsutlämning Paketutlämning Annan kommersiell Café/minicafé Korvkiosk Restaurang/värdshus Hotell/vandrarhem Kiosk Drivmedel Kommunal Skola F-6 Förskola 1-5 år Gruppboende Boende anpassat för äldre? Särskilt boende för äldre Fritidsgård Statlig Bredband via fiber Utbyggnad pågår Största företagen 2014 (antal anställda) Boliden ca 400 anställda och ca 150 underleverantörer Dormsjöskolan (Stiftelsen och skolan) ca 50 anställda Annaskolan 19 anställda 15

16 Smedby med omnejd en levande jordbruksbygd på Dalälvens norra sida. Husbybygden är en levande jordbruksbygd på båda sidor om Dalälven. Kyrkan är en av Dalarnas äldsta medeltidskyrkor vackert belägen vid Dalälven och längs Husbyringen. Traktens historiska betydelse utmärks även av de två kungsgårdarna; Näs kungsgård och Husby kungsgård där privilegiebrevet för Falu koppargruva undertecknades Ortens näringsliv kännetecknas av jord- och skogsbruk samt mindre hantverks- och tjänsteföretag. Här finns hotell, ett familjeföretag som fått många fina utmärkelser för mat, boende och service av yttersta klass. I Smedby finns flera samlingslokaler och bygdegårdsföreningar som också är medlemmar i Hedemora Kommunbygderåd. Däremot är inte föreningarna samlade i en gemensam utvecklingsgrupp var 977 personer folkbokförda i Husby församling. Det är en minsking med 6 personer sen I Smedby skola F-6 går det 82 elever (50 flickor och 32 pojkar) SERVICEUTBUD Dal Dal Kopplat till butiken Dagligvarubutik Apotek/apoteksombud Post/postombud Kontanthantering/betaltjänster Mindre uttag Systembolagsombud Svenska spel Lotter Bussgodsutlämning Paketutlämning Annan kommersiell Café/minicafé Korvkiosk Restaurang/värdshus Hotell/vandrarhem Kiosk Drivmedel Kommunal Skola F-6 Förskola 1-5 år Gruppboende Boende anpassat för äldre Särskilt boende för äldre Fritidsgård Statlig Bredband via fiber Utbyggnad pågår Största företagen (antal anställda) Bengtsbo Skogsentreprenad AB 8 anställda Aspnäs Maskin & Lantbruk och Stig Arvidssons Åkeri AB med vardera 5 anställda Ragnarssons Skogsentreprenad och Dala Husby Åkeri AB med vardera 4 anställda 16

17 Stjärnsund - Idyllisk gammal bruksort och en levande alternativbygd vid sjön Grycken. Christopher Polhem grundade 1699 Stjärnsunds bruk och här tillverkades varor på ett avancerat sätt med hjälp av vattendrivna maskiner. Bruksdriften lades ned under och 1940-talen och efter årtionden av stagnation, minskande befolkning och tilltagande yttre förfall har bruket från mitten av 1980-talet fått nytt liv. Inflyttare har tillfört nya verksamheter och idéer. Orten som är en del av Husbyringen består av många fina gamla hus och byggnader som bland annat Herrgården, Smedjan och kyrkan. Idag kännetecknas ortens näringsliv av många mindre tjänsteföretag och kulturanknutna företag. Sedan 2013 finns ett centrum för lärande inom ämnet permakultur. I Stjärnsund finns Folket Hus och Husbyringens besökscentrum som fungerar som samlingslokaler. Stjärnsundskiosken (lanthandel) är en viktig informell samlingsplats för byn. Stjärnsund har ett rikt föreningsliv men har ingen gemensam utvecklingsgrupp och är inte representerade i Hedemora kommunbygderåd var 461 personer folkbokförda i Stjärnsund, vilket är en ökning med 9 personer sen I Stjärnsund finns en förskola men ingen skola 1-6, utan barnen går i skolan i Långshyttan, Annaskolan i Garpenberg eller i Smedby skola SERVICEUTBUD Stj Stj Kopplat till butiken Dagligvarubutik Apotek/apoteksombud Post/postombud Kontanthantering/betaltjänster Systembolagsombud Svenska spel Bussgodsutlämning Paketutlämning Annan kommersiell Café/minicafé Korvkiosk Restaurang/värdshus Hotell/vandrarhem Kiosk Drivmedel Kommunal Skola F-6 Förskola 1-5 år Gruppboende Boende anpassat för äldre Särskilt boende för äldre Fritidsgård Statlig Bredband via fiber Utbyggnad pågår Största företagen 2014 (antal anställda) Stjärnsunds Svetsmekano, 9 anställda. Utvecklar produkter för sågverks- och Limträindustrin. Nikor, 8 anställda. Erbjuder branschspecifika utbildningar mot främst industrin. Österbyns Åkeri och Fredholms bröd med vardera 3 anställda. men det finns över 80 registrerade företag i Stjärnsund, de flesta enmansföretagare. 17

18 Långshyttan ett unikt brukssamhälle där järn- och stålhantering bedrivits i 600 år. Långshyttan är kommunens näst största ort. Här finns större och mindre företag med tillverkningsindustri inom stål och trä samt handel och restauranger. Långshyttan är ett unikt brukssamhälle längs ekomuseet Husbyringen. Här har järn- och stålhantering bedrivits i 600 år och bruket i Långshyttan var pionjärer inom den moderna typen av masugn, som kom på 1800-talet, och så småningom även inom tillverkning av rostfritt stål. Bengtsgården, Mulltimmerhyttan, och Modellkammaren skildrar järnets och bygdens historia. Brukshotellet uppfört 1856 ligger i en park där stora gamla valsverksmaskiner finns uppställda. Älgparken är en nyare turistattraktion drabbades Långshyttan hårt den största arbetsgivaren, Outokumpu Stainless, beslutade att lägga ner sin verksamhet på orten. I Långshyttan finns flera grupper som engagerar sig aktivt i frågor som rör Långshyttan som ort men ingen gemensam utvecklingsgrupp var 1778 personer bokförda i Långshyttan, vilket år en minskning med 145 personer sen I Jonsboskolan F-6 går 122 barn, (66 flickor och 56 pojkar) SERVICEUTBUD Lån Lån Kopplat till butiken Dagligvarubutik Apotek/apoteksombud Post/postombud Kontanthantering/betaltjänster Systembolagsombud Svenska spel + ATG Bussgodsutlämning Paketutlämning Annan kommersiell Café/minicafé Korvkiosk Restaurang/värdshus Hotell/vandrarhem Kiosk Drivmedel Kommunal Skola F-6 Förskola 1-5 år Gruppboende Boende anpassat för äldre Särskilt boende för äldre Fritidsgård Statlig Bredband via fiber Utbyggnad pågår Största företagen 2014 (antal anställda) Erasteel Kloster, valsar snabbstål och höglegerat verktygsstål. 100 anställda Setra Limträfabrik 45 anställda Långshyttans slipservice LSA. Tillverkning av och service på skärande och kapande verktyg för metall- och träbaserade material. ca 50 anställda Elinstallatörer ca 35 anställda Systembalkong, balkonger och balkongräcken. 26 anställda. 18

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Rapport kommundialoger

Rapport kommundialoger 2014-03-06 Rapport kommundialoger Inom ramen för projektet Service Skapar Tillväxt och framtagandet av det regionala serviceprogrammet. Processledarna Christer Johansson och Bo Lönnquist har träffat samtliga

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik...

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik... ENKÄT TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER Södra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Regionala Serviceprogrammet 2014-2018

Regionala Serviceprogrammet 2014-2018 Regionala Serviceprogrammet 2014-2018 Värmlands län 1 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:14 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2014:14 ISSN 0284-6845 Bilder: Länsstyrelsen Värmland Rapporten är

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Landsbygdsprogram för Finspångs kommun Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling

Landsbygdsprogram för Finspångs kommun Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling 2003-02-14 1(6) Landsbygdsprogram för Finspångs kommun Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling Antaget av Kommunfullmäktige 2003-05-21 173 Inledning I Finspångs kommun är vi stolta

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SLUTRAPPORT. Service på landsbygden. Februari 2012. Christina Svensson Projektsamordnare

SLUTRAPPORT. Service på landsbygden. Februari 2012. Christina Svensson Projektsamordnare SLUTRAPPORT Service på landsbygden - Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Bengtsfors, Gullspång, Munkedal med samordning via Dalslandskommunernas kommunalförbund Februari 2012 Christina Svensson Projektsamordnare

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Innehållsförteckning Inledning och syfte....3 Avgränsning....3 Kopplingar till andra program....3 Bakgrund........4

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer