Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens Rapport Nr 10 Framtida boende Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning 1. Beredningens uppdrag Uppdragets genomförande Sammanfattning 4 4. Minnesanteckningar från seminarium Inledande tankar om boendet och dess roll för individen och samhället Hur har vi det i Arvika kommun fakta om nuläget Seniorboende i praktiken - exempel på genomförda projekt - förutsättningar i Arvika Akuella bostadsprojekt i Arvika november Minnesanteckningar från paneldiskussion Redovisning av synpunkter från allmänheten Medborgarpanelens synpunkter om boende Allmänhetens synpunkter framförda på Storgatan på mârtenslördan Redovisning av fokusgrupper Bilagor..20 sid 2

3 1. Beredningens uppdrag Kommunfullmäktiges Beredningar tilldelas uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens har under hösten haft följande uppdrag: Beredningen får i uppdrag att sammanställa en rapport kring framtida boende i Arvika Beredningen har också i uppdrag att Kontinuerligt utveckla kunskapen om hur man kan utveckla medborgardialogen 2. Uppdragets genomförande I dialog med medborgarna har Beredningen arbetat på olika sätt för att samla information och kunskap om denna för framtiden så viktiga fråga. Tjänstemän från Avdelningen för planering och utveckling inom Samhällsbyggande, miljö och service har informerat Beredningens ledamöter om boendesituationen i Arvika, om boendealternativ etc. I samband med Arvikamârten fanns Beredningens ledamöter utanför Konsthallen men en skylt med frågan: Hur vill Du bo i framtiden? Vid Konsthallen fanns också ett tält i vilket det fanns utställt flera planer på bebyggelse i Arvika. Personal från Planerings- och utvecklingsavdelningen inom Samhällsbyggnad, miljö och service fanns också på plats och svarade på frågor. Deltagarna i Medborgarpanelen, idag 70 personer har beretts möjlighet att skriftligen framföra sina tankar och synpunkter om framtida boende. Fokusgrupper har genomförts med 2 grupper gymnasieungdomar och 3 grupper pensionärer. Fokusfrågan var: Vad är viktigt för Ditt boende? Ett seminarium anordnades på Sjövinden, Hantverksmagasinet. Seminariet arrangerades i samverkan med avdelningen för planering och utveckling inom Samhällsbyggnad, miljö och service. Seminariet innehöll information och diskussion. 3

4 3. Sammanfattning Under hösten har en livlig diskussion pågått om boende i framtiden i Arvika. Denna diskussion har uppkommit ur en upplevelse om att tillgången på bostäder varit otillräcklig. Under denna pågående diskussion har bilden något nyanserats. Det har funnits ett utbud, om än begränsat, av bostäder, men det har inte alltid varit möjligt att hitta just det alternativ som man önskat. Utbudet har inte varit så omfattande att man har haft möjlighet att välja. Exempelvis har det varit gott om hus och bostadsrätter till försäljning, medan det varit betydligt svårare att hitta mindre hyreslägenheter. Den högkonjunktur som vårt näringsliv befunnit sig i har ju inneburit stor efterfrågan på arbetskraft i Arvika och därmed inflyttning. Under denna tid har trycket på bostadsmarknaden varit stort. Efterfrågan har varit stor och tillgången begränsad, varför priserna på villor och bostadsrätter stigit kraftigt. Nu i den vikande konjunkturen kan man ana att utvecklingen blir annorlunda. Redan i slutet av november noteras en minskad efterfrågan och prisfall på villor och bostadsrätter. Beredningen har genom sina olika samtal med allmänheten noterat att önskemålen av boende är synnerligen varierande och mycket individuella. De utgår från den enskildes behov och önskemål. Vid de många spontana samtal som uppstod på Storgatan på mârtenslördan, framgick att väldigt många var nöjda med sitt boende och uttalade att man gärna ville bo kvar. En annan spridd uppfattning var att exempelvis barnfamiljer gärna ville bo på landet, medan äldre gärna ville bo centralt i tätorten. Boendet är ju också någonting som ändrar sig genom livet. Man har behov av ett sorts boende när man är ung, ett annat när man bildat familj, ytterligare ett annat när barnen flugit ut och när man blir pesionär har man ett annat behov. Vid de fokusgrupper som genomförts kom man fram till några gemensamma slutsatser. Exempelvis var behovet av trygghet något som var genomgående och naturligtvis var kostnadsaspekten viktigt. En avgörande faktor är också bostadens läge, även om önskemålen därvidlag är synnerligen varierande och individuella. En gemensam önskan hos de tillfrågade pensionärerna var närheten och möjligheten till nära och bra service. Vid seminariet på Sjövinden presenterades några exempel på boendeformer för äldre, så kallade seniorboenden. En synpunkt som många då uttalade var att nyproduktion av sådana bostäder i dag är så dyrt att det inte är möjligt att klara boendekostnaden. Noterbart är också den medvetenhet som numera finns om att man måste bygga miljövänligt och att man måste ha en värmeförsörjning som är hållbar i ett långsiktigt perspektiv. Dessa tankar framfördes både vid diskussionen på Sjövinden och i fokusgrupperna. 4

5 4. Seminarium om framtida boende med speciell inriktning mot boende för ålderskategorin +55 och äldre I samverkan med avdelningen för planering och utveckling anordnades på Sjövinden ett seminarium om framtida boende. Eftersom det också finns en motion om att närmare studera förutsättningarna för seniorboende i Arvika, blev inriktningen på seminariet boende för ålderskategorin +55 och äldre. Seminariet innehöll emellertid mängder av information om boende i allmänhet, kösituationen i Arvika, utbud av bostäder, etc. Seminariet besöktes av 71 personer, varav 17 ingår i kommunens Medborgarpanel, 10 ledamöter i Kommunfullmäktige, 6 kommunala tjänstemän och 2 sakkunniga från PEAB och 1 representant för massmedia. Seminariet innehöll följande: Inledning av ordförande i Beredningen Tillväxt och kompetens, Lars- Ove Jansson. Inledande tankar om boende och dess roll för den enskilde och samhället, arkitekt Daniel Nordholm, planarkitekterna Bente Plöen och Jenny Bollner Arvika kommun. Hur har vi det i Arvika kommun fakta om nuläget Lars-Erik Jansson vd Arvika Bostadsbolag, Sören Palm verksamhetschef Vård och omsorg, Ulf Richardsson planeringschef Arvika kommun. Seniorboende i praktiken exempel på genomförda projekt hur ser en exploatör på förutsättningarna i Arvika, projektledare Maria Frykblom och Håkan Berntsson PEAB. Kaffepaus Paneldiskussion 5

6 4.1 Inledande tankar om boende och dess roll för en enskilde och för samhället. Här följer en sammanfattning av Daniel Nordholms, Bente Plöens och Jenny Bollners anförande. Vad innebär egentligen boendet? Det är att ha en plats där man kan vara, sova, äta och duscha. Ursprungligen var det en plats där man kunde få skydd mot oväder, mot ovänner eller vilda djur. Kanske inte odjuren är ett relevant hot idag, men det finns andra omständigheter som gör att man har behov av att bygga in sig på något sätt. Det är också en plats att vara vän med, att trivas med och att känna sig hemma med. Bostaden kan vara fast, den kan vara flyttbar och på olika sätt flexibel. Boendets kvaliteter beror på många olika saker, och flera av de värderingar man gör om sitt boende, är egentligen omätbara. Men självklart berörs man av hur bostaden ser ut, om den är vackert belägen, om den är lättillgänglig, om den är trivsam och om den ger en känsla av trygghet. Att bo, det är en plats att vara hemma på. Det är en plats där man har sitt eget. När man kommer dit, känner man att man kommer hem. Hemmet är också något som avgränsar det egna från det gemensamma. Boendet förändras genom livet. Vårt första boende i föräldrahemmet hade sin karaktär, man kanske delade rum med syskon. Under studietiden har man ett annat boende, där man exempelvis delar köksutrymmen med studiekamrater. När man blir vuxen och bildar familj innebär det ett speciellt boende med de krav som följer med barn etc. När så småningom barnen blir vuxna och flyttar hemifrån, innebär det att man klarar sig med ett mindre boende. Senare i livet blir man äldre och får då kanske behov av att ha viss service, viss trygghet och i vissa fall är man i behov av ett särskilt boende. Genom sitt boende skapar man också möjligheter att känna gemenskap och samhörighet, sociala nätverk byggs upp. Det sker med människor som befinner sig i liknande situation i livet som en själv och det sker på lekplatsen, på arbetsplatsen, i parken, i gemensamhetslokalen etc. Naturligtvis är det avgörande var man vill bo, om man vill bo i staden eller ute på landet eller nånstans däremellan. Så finns det ju olika typer av boende som hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet eller egen villa. Människor har olika önskemål beroende på vad man vill och i vilken fas i livet man befinner sig. Därför är det väsentligt att exempelvis en stadsbebyggelse är varierad, att där finns olika boendealternativ. Det är också naturligtvis önskvärt att dessa olika typer av boende är väl blandade så att inte vissa områden blir alltför utpräglade kategoriboende. Så finns det för varje individ också en avgörande ekonomisk aspekt. Ens önskemål och behov måste motsvaras av de ekonomiska möjligheter man har. 6

7 4.2 Hur har vi det i Arvika kommun fakta om nuläget. Här följer en sammanfattning av Lars-Erik Janssons, Sören Palms och Ulf Richardssons anförande. I Arvika finns idag ca 5700 lägenheter fördelade på hyres- och bostadsrätter. När det gäller hyresrätter är Arvika Bostads AB den klart dominerande aktören med 2775 lägenheter, varav 325 för särskilt boende. Bostadsbolagets totala lägenhetsyta är kvm, och genomsnittsytan per lägenhet är 62 kvm. De byggnader som Bostadsbolaget äger har en genomsnittsålder på 35 år. Den genomsnittliga hyran under 2008 är 725 kr/kvm, vilket innebär följande ungefärliga hyreskostnader; 1. 2 rum och kök på 60 kvm, 3700:- / månad 2. 3 rum och kök på 75 kvm, 4600:- / månad 3. 4 rum och kök på 90 kvm, 5500:- / månad För de senast färdigställda fastigheterna är prisbilden en annan. Då handlar det om 6000:-, 7500:- och 9000:- per månad för motsvarande lägenheter. Nybyggnation idag innebär ytterligare högre kostnader. En kalkyl av nybyggnation av ordinära lägenheter, exempelvis 30 lägenheter motsvarande 2000 kvm, produktionskostnad 20000:- / kvm = 40 Mkr. Detta plus en kapitalkostnad på 6% och kostnad för drift och underhåll, då får vi en hyreskostnad på ca 1600:- / kvm och år. Det innebär för en trerummare på 75 kvm en månadshyra på 10000:-. Andra stora aktörer när det gäller uthyrning av lägenheter i Arvika är Lennart Johanssons Fastighets AB, Lundbergs Fastighets AB och THT förvaltning AB. I samtalet om olika boendeformer figurerar många olika begrepp. Talar man om ordinärt boende, då handlar det om boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande. Det särskilda boendet grundar sig på biståndsbedömning, behov enligt socialtjänstlagen. Det finns kriterier fastställda av kommunen och det finns statliga krav på behovstäckning. Seniorboende är ett samlingsbegrepp för de former av ordinärt boende som utmärks av god fysisk tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. De boende ska ha uppnått en viss ålder. Vissa seniorboenden har även värdinna. Alternativa benämningar är trygghetsboende, plusboende och bogemenskap. 7

8 I Arvika finns särskilt boende, biståndsbedömt enligt socialtjänstlagen, gruppboende, exempelvis på Vågen, Västängsgården och Gunnebo. Sammanlagt finns 245 sådana lägenheter. Det finns också servicehus med sammanlagt 145 lägenheter varav 22 är seniorboende, exempelvis på Tapeten, Smedberg och Hamngatan. Ej biståndsbedömt seniorboende, öppen kö för äldre och ingen skyldighet för kommunen finns i Korpralen, Servicehuset i Edane och vissa platser på våra servicehus. Totalt finns 46 sådana lägenheter. 4.3 Seniorboende i praktiken exempel på genomförda projekt förutsättningar i Arvika Sammanfattning av Maria Frykbloms och Håkan Berntssons anförande. Inledningsvis vill vi ställa några frågor. Hur många här är över 55 år? Hur många av er vill bo med enbart äldre? När blir man senior? Vid en undersökning i Karlstad 2006 ville 50% bo i ett seniorboende, men bara 4% vill bo tillsammans med människor i egen ålder. Det var viktigt med närhet till det utbud som staden ger, med bra kommunikationer och även närhet till vatten och natur. Önskvärd storlek var 2-3 rum och kök, det var viktigt med balkong eller uteplats. Det var också viktigt med tryggheten, och man ville bo kvar så länge som möjligt. På frågan vilka de fyra viktigaste tjänsterna var, som man ville bli erbjuden mot en viss kostnad, svarade man - Städning och tvättning 69% - Matleverans / inköp 38% - Hemtjänst 36% En övervägande del av de tillfrågade ville ha separat avgift för olika tjänster. Knappt 50% kan tänka sig att betala :- i månaden för sitt boende. Enligt industrifakta finns idag en acceptans för boende enligt följande: - 1 rum och kök 4000:- / månad - 2 rum och kök 6500:- / månad - 3 rum och kök 8500:- / månad - 4 rum och kök 10500:-/månad - 5 rum och kök 12500:-/månad 8

9 Andel hushåll som accepterar 1300:- / kvm boendekostnad vid nyproduktion är; - i storstad 43% - i större ort som Karlstad 30% - i mindre ort som Arvika 17% På frågan om vilken boendeform man önskade blev svaren: Hyresrätt Bostadsrätt Ägande Boende i storstad 13% 42% 41% Inkomst mer 400tkr/år 5% 17% 79% Ålder (seniorer) 13% 25% 60% Totalt, alla tillfrågade 11% 21% 67% Några exempel på nyproducerade bostäder i Karlstad. Bostadsrättsföreningen Tullen i inre hamn Produktionskostnad 25769:- / kvm Bostadsrätt, 3 rum och kök 75 kvm, insats 1400 tkr, månadsavgift 4400:- Om motsvarande skulle vara hyresrätt, hyra 11500:- / månad Bostadsrättsföreningen Pukslagaren, södra Råtorp Produktionskostnad 22000:- / kvm Bostadsrätt 3 rum och kök 75 kvm, Insats 1100 tkr, månadsavgift 4400:- Om motsvarande skulle vara hyresrätt, hyra 9800:- / månad Finns det en marknad för seniorboende i Arvika? - Nja, kanske, hyresrätter i centrala Arvika och eventuellt för bostadsrätter i absolut bästa läge t.ex. hamnområdet. - Skapa möjligheter att köpa till kringliggande tjänster vilka ej skall ingå i hyran. - Vi vill nog inte bara bo med äldre människor omkring oss, förmodligen är det viktigare att skapa förutsättningar i nyproducerade lägenheter för livslångt boende. - I de projekt som PEAB bygger finns ofta en gemensamhetslokal, uthyrningslägenhet och god tillgänglighet, däremot har vi inte satt någon åldersgräns. - Framtidens seniorboende i Arvika kanske är ett trevligt litet radhus med en egen täppa att sköta om. 9

10 4.4 Aktuella bostadsprojekt i Arvika november 2008 Planprojekt Övre Taserud, ca 35 villatomter, överklagad till Regeringen Kvarteret Katten ca 30 lägenheter, överklagad till Länsstyrelsen Kvarteret Styvern, ca 15 lägenheter, plan klar för antagande Ingestrandshöjden, under utredning, planprogram Västra Sund/Kinna, under utredning, fördjupad översiktsplan Koppsäng, under utredning, planprogram Kvarteret Hjorten, samrådsfas Kvvarteren Apotekaren/Veterinären, inför samråd Kvarteret Fogden, inför samråd Gunnarskog, Stommen, startfas, planuppdrag finns Kvarteret Turbinen, startfas, planuppdrag finns. Byggprojekt Dottevik Tornstigen, 7 villatomter, klart för försäljning våren 2009 Kv. Dungen, ca 15 lägenheter/radhus, ej beslutat byggande Kv. Nattviolen Prästängen, 12 hyreslägenheter under uppförande 4.5 Minnesanteckningar från paneldiskussion Efter de inledande anförandena och kaffepaus vidtog paneldiskussion. Lars- Ove Jansson ledde diskussionen och i panelen satt Daniel Nordholm, Bente Plöen, Jenny Bollner, Lars-Erik Jansson, Sören Palm, Ulf Richardsson, Maria Frykblom och Håkan Berntsson. Från denna diskussion noterades följande synpunkter: - Det är viktigt att förrådsutrymmena är stora. - Villkor för att bygga, att 60% av lägenheterna är tingade/sålda innan. - Begreppet seniorboende används även om man inte är åldersmässig senior, men har ändock de kvaliteterna. - Kanske är det så att seniorboende som begrepp byts ut mot trygghetsboende, oavsett hyresgästens ålder. - Idag är kötiden till en hyreslägenhet i Arvika väldigt skiftande beroende på vad man vill ha. - Hyresnivån i Arvika är relativt låg jämfört med andra jämförbara orter i länet och landet. - Nyproduktion är dyrt idag. - Arbete pågår avseende planförberedelse Västra Sund och Kinna. - Det är noterbart att de dyra bostadsrätterna vid 10

11 kanotklubben gick som smör i solsken, det trodde inte mäklarna innan. - Idag finns ca 25 bostadsrätter till försäljning i Arvika, så visst finns det lägenheter. - Att samla alla gamla på ett ställe, i en typ av boende, det vill inte så många. - När man bygger för äldre bör man tänka på att man kan förflytta sig enkelt även om man har rullator. - Innan vi bygger i hamnområdet skall vi ha en ordentlig diskussion med arvikaborna. - Att vi tog bort äldreboendet på Strand berodde på två saker, ekonomiska skäl och att efterfrågan då var lägre. - Att bygga på cirkusplatsen är idag inte aktuellt. - Att minska kostnaden på nyproducerade fastigheter är nödvändigt men svårt, kunde man exempelvis ändra momsskatten vore det förnämligt, ett annat sätt är att bygga mindre bostäder med öppna planlösningar. - Det finns fortfarande möjligheter att bygga i centrala Arvika. - Det verkar som om ingen politiker oavsett färg vill återinföra räntebidraget för nybyggnation. - Ett sk seniorboende bör absolut ligga centralt. - Att bygga runt Kyrkviken är definitivt intressant. - Strand i princip ett seniorboende idag. - Det gäller att hitta balans, inte bygga bort grönytor, men ta vara på de kvarter som finns. 5. Redovisning av synpunkter från allmänheten Här följer en sammanställning av alla de synpunkter som lämnades när Beredningen Tillväxt och kompetens var ute på Storgatan under mârtenslördan och frågade folk. Frågan som ställdes var: Hur vill Du bo i framtiden? I sammanställningen ingår också de synpunkter som medlemmarna i Medborgarpanelen skickat in Synpunkterna redovisas här utan redigering eller sortering, så som de har framförts. 5.1 Medborgarpanelens synpunkter om boende Deltagarna i Medborgarepanelen ombads skriftligen besvara frågan: Hur vill Du bo i framtiden? I detta stycke redovisas svaren. 11

12 - Där jag bor idag, på Borggatan i lägenhet, fritidshus i västra Hungvik. Trivs med detta och hoppas kunna leva så länge till. - I centralt belägen hyreslägenhet med 2-3 rum och kök. Om år i centralt belägen servicelägenhet på 2 rum och pentry. - Vill bo kvar i mitt hem så länge hälsan så tillåter. Om inte hemmet blir möjligt att bo kvar i vill jag i första hand bo på ett seniorboende med möjlighet till hjälp och gärna kunna inta måltider i trevlig gemensam restaurant. - Jag bor i Brunsberg sedan 3 år tillbaka. Min vision är att jag skall bo här så länge som det fungerar. Fördelen med att bo här långt ute på landet är att järnvägen går rakt genom byn och till och med stannar på helt acceptabla tider. Det är ganska många personer från östra Brunskog som utnyttjar den möjligheten, att kunna tågpendla till Arvika eller Karlstad. Vill göra Er observanta på det, att vår lilla hållplats kan ligga i farozonen när tågen ska gå allt snabbare fram. Det är bra med miljötänkande och kollektivt åkande, men man får inte glömma bort lokalbefolkningen utefter banan. Jag vet att ni inte styr över detta, men som landsbygdsbo så ska man också kunna få stöd från sin egen kommun som värnar om en levande landsbygd. - Hyresrätt eller eget hus, basstandard hålla nere boendekostnaderna, miljövänlig uppvärmning och el. Arvikas tätort kan förtätas, men inte på bekostnad av grönområden, Hjorten, Slagfältet, Styckåsskogen, promenad- och parkområde längs Kyrkviken etc. Ta i stället fula parkeringsytor i anspråk. - Gärna i ett hus på landet där jag kan sitta vid mitt köksbord och titta ut över en sjö. När jag behöver någon form av äldreboende spelar läget inte så stor roll, men däremot en öppen spis. - Som äldre medborgare önskar jag av mitt boende att bo centralt. Betydelsen av fysisk rörlighet och psykisk aktivitet för ett gott liv betonas allt mer. Ett boende där man har aktiviteter och människor inom nära räckhåll, helst till fots är viktigt. Ett bekvämt och säkert boende, ett boende som ser till vissa säkerhetsaspekter i utformning av kök, badrum, trösklar, trappor, hissar osv. Gärna någon form av kollektivt boende med gemensamhetslokaler för vardaglig samvaro och fest. Rum att hyra till resande släktingar och vänner och gärna lättillgänglig hjälp om problem inträffar. - Helst vill jag bo som jag bor nu, på landet med en lanthandel och bensinmack nära. För barnens skull är det bra om skolan finns nära samt bra busslinjer. Tandläkaren får gärna komma tillbaka för min del. - Önskemål om att få bo kvar i den nuvarande bostaden, men när åldern tar ut sin rätt att det finns hemhjälp att få. Vid behov av mera service bör det finnas äldreboende i Arvikaområdet, ej långt från tätorten. - Jag vill bo i stort hus eller gård på landet, i glesbygd men inte isolerat. Jag äger gärna marken runt gården, så att jag förfogar över den. Inga plötsliga husbyggen eller kalhyggen. 12

13 - Jag vill bo i en framåtsträvande kommun, med en kommunledning som ser dom fantastiska möjligheter som finns, där man har förstånd att skapa attraktiva boenden när det finns mängder med obebyggda sjönära områden inte långt från stadens centrum. Jag vill ha nära till strövområden och service, inte i framtiden utan i nutiden. - Jag skulle vilja bo ute på landet förutsatt att det finns service som affär, postställe, skola, äldreomsorg, bredband, bensin etc. Landsbygden torde vara en av Arvika kommuns största resurser som konsekvent nedprioriteras och förslösas och tycks nu vara bortom all räddning för året-runtboende på de flesta håll. Skola och barnomsorg sägs vara nyckeln till levande landsbygd på längre avstånd från centralorten, i en glest befolkad stor kommun med enorma natur- och kulturvärden även utanför stadskärnan, bör satsa på det. Det finns redan byar som inga barn kommer ifrån och förankringen i bygden, som är en förutsättning för en levande landsbygd med kultur och jordbruk, är försvinnande. Det igenväxande landskapet är inte attraktivt som rekreationsort för medelålders stadsbor, de som än så länge håller ställningarna, men på sikt är en sådan trakt döende. Mitt realistiska alternativ för närvarande är Arvika stadskärna, mitt i stan med gång- och cykelavstånd till det mesta. Mer barnfamiljer, mer miljövänligt boende och mer bevarad kulturmiljö, inte storsatsning på centrum och hamn=kvaliteter för att stanna. - När man själv ej orkar bo i sitt hem p g a sjukdom eller demens är önskemålet att få bo på Smedberg. Om privat äldreboende funnits, så skulle jag ha ställt mig i kö för länge sedan. Ett värdigt åldrande är A och O, idag är det inte så. - Centralt vill jag bo, nära stadsparken och torget. Det ska gå att handla själv, även med rollator. Gärna ett boende med service, läkare, sjuksköterska, matservering, god mat, vin och sprit, när man inte orkar laga mat själv, fysisk träning, kulturevenemang, snickarverkstad, vävstuga etc. - På landsbygden, i ett öppet kulturlandskap där man värnar om landskapsbilden, jordbruket bedrivs ekologiskt. Bebyggelsen är samlad i byar eller spridd längs regionen mellan åkermarken, bergen, skogen och vattnet. Form, färg och proportion i trakten, tradition och material, ekologiska hänsyn vid nybyggnation, samt anpassning till omgivningen. OBS, även nya djärva formexperiment kan passa väl in. Eget gammalt enfamiljshus gård med mark, alternativt nybyggt, ekologiskt anpassat, formgivet efter egna behov. - En kväll vid sjön, solnedgång med ofattbara färgskiftningar och de vackra bergen, kan bakgrunden vara bättre. Så boendet får vara bestående. Ett förslag när man blir gammal, ett äldreboende i samma bygd, förr fanns det ålderdomshem i varje hemman. - Personligen vill jag inte flytta, bor helt perfekt, men jag skulle tro att det behövs enoch tvårumslägenheter som har lite billigare standard, så att ungdomar kan flytta hemifrån. Inte bara i Arvika centrum, men kanske även i Glava, Gunnarskog och Edane. Det behövs inte dyra golv, och kyl och frys, utan gör allt lite billigare. 13

14 5.2 Allmänhetens tankar och synpunkter framförda på Storgatan på mârtenslördan. - I ett hus på landet. - Ett bra äldreboende i hembygden alternativt Smedberg. - I en stuga i Gunnarskog. - Jag vill bo i Spanien i ett litet hus med stor pool. - Arvika på vintern, Gunnarskog på sommaren. - Hus på landet. - Seniorboende i Arvika Centrum, ett helt hus där det kan finnas aktiviteter och alternativa lägenheter. - Nuvarande brandstation borde flyttas till ett lämpligare ställe utanför stadskärnan, vips har man en attraktiv, centralt belägen tomt. - Jag vill bo i staden i hyreshus - Jag vill ha äldreboende på landsbygden. - Bygg nya hus i Jössefors. - Gärna i Vikene. - Eget hus vid sjön nånstans mellan Klässbol och Arvika. - Jag vill bo i en trerummare i Arvika, billigt. - I en hästgård på landet. - Jag vill flytta till hyreslägenhet i staden. - Vi bor på landet, behåller nog det boendet, eventuellt lägenhet inne i Arvika. - Det behövs fler ungdomslägenheter. - Hyresrätt, en utmärkt boendeform som behövs även i framtiden. - Jag vill bo kvar i Mellbyn. - Vi bor i villa i Furtan och ämnar inte flytta. 14

15 - Vi har hus i Bogen, där bor vi kvar. - I villa i Jössefors, där vill vi fortsätta och bo. - Vill bo i mitt eget boende och med stöd och service om det finns. Eventuellt behövs det mindre äldreboenden i kommundelarna. - Bor i hyreslägenhet, det vill jag fortsätta med. Hissar är nödvändigt när man blir äldre, stora balkonger och garage. - Jag vill bo kvar i Grytterud i Mangskog, bättre kan man inte bo. - Vill bo kvar i lägenheten i Arvika. - Vi bor kvar i Hillringsberg. - Nu bor vi i hus i Högerud, sedan kanske lägenhet i stan. - Jag bor i en liten hyresrätt på 40 kvadratmeter och det trivs jag med. - Vi bor kvar i vårt nyköpta hus i Högerud. - Jag skulle vilja bo i en liten torpstuga på landet. - Det är svårt att få tag på lägenhet, äldreboende centralt önskas, max 2 rum och kök. - Jag vill bo i ett hus på landet, gärna i Bortan bara 4 mil från stan. - I ett hus en bit utanför stan. - I villa utanför stan, max 2,5 mil. - I en mellanstor stad i lagom stor villa. - Bo kvar i Mötterud. - Jag vill bo på landet, med Internet och bergvärme. - Jag vill bo i stan, i lugnt område, fungerande värme, bredband, funktionsanpassad, hiss, rejält kök. - Nära till affär, lätt att gå ut, inga trappor. - Bo tillsammans så länge det går, även när man blir äldre, valfrihet med bra service etc. - I enfamiljshus på landet, stor trädgård, smart planlösning, luftigt, miljövänligt med bra vägar och kommunikationer 15

16 - På landet någon mil från stan, i 1800-talshus, ett renoveringsobjekt, miljövänligt, med två öppna spisar, inom pendelavstånd. - På landet men nära stan, öppen planlösning, miljövänligt, bergvärme. - I hus med nära till barnomsorg och skola etc., med billig och miljösmart uppvärmning. - I villa nära staden med miljövänlig uppvärmning och internet. - På landet, 30 minuter till jobbet, med barnomsorg, bra vägar, internet, bra uppvärmning, miljövänligt. - I ett hus på landet. - Utanför stan, en mil med skog. - Vill bo kvar i lägenhet. - Skulle vilja bo i lyxig lägenhet i hamnen. - Jag bor nu i Göteborg, skulle gärna vilja flytta till hus utanför Arvika vid någon sjö. - Jag vill bo i en fyra centralt. - Bor gärna kvar på Agneteberg. - Bor på gård i Skjutsbol, trivs med det. - Som nu, i Rud. - Fortsätta att bo i Hungvik. - Som äldre vill jag bo i äldreboende med personal dygnet runt, exempelvis på Strand. - När jag är klar med min utbildning på Ingesund flyttar jag nog tillbaka till Sundsvall. - Och jag vill bo på Värmlandsnäs. - Bo kvar i en gammal trivsam stuga. - Bo kvar i hus i Furtan. - Vi vill bo i hus i Arvika, gärna Ingestrandshöjden - I Rud. - Vill bo kvar i Graninge. 16

17 - Jag vill bo strandnära med kollektivtrafik. - I en lägenhet i centrala Jössefors. - Bo kvar i Mellbyn så länge det går. - Bor kvar i Speked, men flyttar sen till Gran Canaria. - I Taserud. - Bo kvar i lägenhet i Charlottenberg. - Vill bo i villa lite utanför stan. - Kvar i Skärmnäs. - Vill bo kvar i Myrom. - I ett hus på landet. 6. Redovisning av fokusgrupper För att ytterligare fördjupa dialogen med medborgarna och för att tränga djupare in i hur man resonerar om sitt boende, har Beredningen genomfört fem så kallade fokusgrupper. En fokusgrupp är en speciell teknik som leder till att man får fram det som gruppen vid det tillfället anser vara mest väsentligt utifrån den fokusfråga som ställts. Ledamöterna i Beredningen har utbildats i hur man genomför fokusgrupper och under hösten har sådana intervjuer genomförts. Tre fokusgrupper genomfördes bland pensionärsgrupper och två bland gymnasieungdomar. Fokusgrupperna genomfördes av Beredningens ledamöter. Här redovisas vilka fokusgrupper som genomförts, i vilka grupper och vad resultatet blev av gruppernas prioritering, av vad som de kom fram till är viktigast för deras boende. Den gemensamma fokusfrågan var: Vad är viktigt för Ditt boende? Fokusgrupp 1 Taserudsgymnasiet 5 pojkar ur Elprogrammet åk 3 och 6 flickor ur Omvårdnadsprogrammet åk 3 på Taserudsgymnasiet deltog. Fokusgruppen genomfördes av Göran Pettersson Resultat: 1. Pris 2. Trivsel och Läge 17

18 3. Trygghet 4. Kommunikationer 5. Boendeform 6. Planlösning Fokus grupp 2 8 flickor och två pojkar ur åk 3 på Estetiska programmet på Solbergagymnasiet deltog. Fokusgruppen genomfördes på Korpralen av Carina Bönström och Lars-Ove Jansson. Resultat 1 Trygghet 2 Kostnad 3 Läge 4 Funktion 5 Kommunikation 6 Omland 7 Köer Fokusgrupp 3 6 manliga och 4 kvinnliga pensionärer inom Pensionärernas Riksorganisation deltog. Fokusgruppen genomfördes på Korpralen av Carina Bönström. Resultat: 1. Kostnad 2. Trygghet 3. Service 4. Trivsel 5. Läge Fokusgrupp 4 7 kvinnliga och 2 manliga pensionärer inom Sveriges Pensionärsförening deltog. Fokusgruppen genomfördes av Peter Joensuu och Lars-Ove Jansson på Korpralen Resultat: 1 Trygghet 2 Service 3 Läge 4 Utrustning 5 Gemensamma utrymmen 6 Kommunikationer 18

19 Fokusgrupp 5 7 manliga och 2 kvinnliga pensionärer inom Sveriges Pensionärers Riksförbund deltog. Fokusgruppen genomfördes på Korpralen av Göran Pettersson Resultat: 1 Service 2 Läge 3 Kostnad 4 Kommunikationer Sammanfattningsvis kan man konstatera att vissa tankar är gemensamma för de olika grupperna. Exempelvis är trygghet, även om man lägger in olika innebörd i det begreppet, någonting som prioriteras högt hos alla grupperna. Naturligtvis är kostnadsaspekten betydelsefull, även om en grupp inte har det med i sitt resultat, så var det ändå någonting som gruppen talade mycket om under fokusintervjun. Även bostadens läge får genomgående hög prioritering, även om då önskemål om läge varierar. För en del är det viktigt att bostaden ligger centralt i tätorten, för andra är det viktigare med närhet till sjö och skog. För de äldre så är det också viktigt att man har tillgång till god service. 19

20 6. Bilagor 1. Uppdraget 2. Inbjudan till seminarium 3. Bildspel som visades vid seminariet 20

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Utkast Rev 121004 121011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...s 3 Resultat.s 4 Bilagor.....s 23 2 Bakgrund och syfte Tyréns AB har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Förslag från våra Dialog-Caféer

Förslag från våra Dialog-Caféer Förslag från våra Dialog-Caféer Siljansäs den 2 oktober Kommunens insatser (vård och omsorg) (12 röster) - Så länge man kan vill man bo kvar. Viktigt med fungerande hemtjänst. - Större valfrihet i äldreboende

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

Turlista för biblioteksbussen. 3 augusti 2015-23 juni 2016

Turlista för biblioteksbussen. 3 augusti 2015-23 juni 2016 Turlista för biblioteksbussen 3 augusti 2015-23 juni 2016 Välkommen till biblioteksbussen Biblioteksbussen besöker varje hållplats var fjärde vecka. Du lånar med ditt lånekort som gäller på biblioteksbussen

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida Underbart läge Äspö/Södra Finnö Vid vattnet med stort altandäck och brygga ligger detta trevliga hus i mycket gott skick. 61+20 kvm. 4 rum och kök. Året runt vatten, dusch och vattentoalett. Friköpt tomt

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

4:a med ett av stans bästa lägen Olaigatan 51

4:a med ett av stans bästa lägen Olaigatan 51 4:a med ett av stans bästa lägen Olaigatan 51 Planlösning Olaigatan 51 MÄKLARENS UTLÅTANDE Nyproduktion på Olaigatan!! Ett av stans bästa lägen. Möjlighet att förvärva stadens mest exklusiva lägenheter.

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17 Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2012-12-17 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr: 212000-1892

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 2013-02-14 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Hans Forssell Utskottet

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

LYCK. Nr 3-2009 Tema: Boende. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med temat Boende i Lyckoslanten.

LYCK. Nr 3-2009 Tema: Boende. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med temat Boende i Lyckoslanten. L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med temat Boende i Lyckoslanten. Nr 3-2009 Tema: Boende

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2 Objektbeskrivning 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift Boarea: 87,5 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 2 774 kr 849 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem!

Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem! Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 5.651 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

NYPRODUCERAD 2:A MED MAGNIFIK UTSIKT - SOLNA/JÄRVASTADEN

NYPRODUCERAD 2:A MED MAGNIFIK UTSIKT - SOLNA/JÄRVASTADEN 08 27 26 00 171 43 SOLNA WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE PRIS: 1 750 000 KR SOM ACCEPTPRIS AVGIFT: 3 898 KR/MÅN RUM: 2 RUM, VARAV 1 SOVRUM BOAREA: 57 KVM VÅNING: 3 AV 4, HISS FINNS BYGGÅR: 2008 OBJ.TYP: ADRESS:

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:-

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- Bekvämt boende! Lägenhet med ljust och generöst vardagsrum med utgång till inglasad balkong med sjöglimt. Ljust kök med rejäl plats för matbord. Ett sovrum

Läs mer

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar.

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Redovisning av enkätundersökning i projektet Bo bra på äldre dar. Nordanstigs

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - BAGGEBY - ACCEPTPRIS: 2 200 000:-

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - BAGGEBY - ACCEPTPRIS: 2 200 000:- BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - BAGGEBY - ACCEPTPRIS: 2 200 000:- Beskrivning En lägenhet med möjlighet att sätta egen prägel på! En lägenhet med mycket bra och trevlig planering. Lägenheten har renoveringsbehov.

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Södra området 78.5 kvm 3 r o k. Öppen planlösning och ett insynsskyddat läge. Bredband, TV och telefoni ingår i mån.avgift.

Södra området 78.5 kvm 3 r o k. Öppen planlösning och ett insynsskyddat läge. Bredband, TV och telefoni ingår i mån.avgift. Södra området 78.5 kvm 3 r o k Öppen planlösning och ett insynsskyddat läge. Bredband, TV och telefoni ingår i mån.avgift. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer