SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Delårsrapport per augusti 2012

2 (38) Innehåll INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL... 3 POLITISK VERKSAMHET... 8 GEMENSAMT... 9 ÄLDREOMSORG KOMMENTAR TILL TERTIALBOKSLUT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ARBETSMARKNAD FLYKTINGMOTTAGNING INVESTERINGSREDOVISNING INFÖR

3 (38) INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE Nämnd/styrelse: Socialnämnden Ordförande: Björn Falkeblad (M) Förvaltningschef: Johan Bergman Ansvarsområde Socialnämnden i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionshindersområdet, individ- och familjeomsorg, familjerätt, arbetsmarknadsåtgärder, den kommunala hälsooch sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Inledning Förvaltningen har under 2012 intensifierat sin finansiella uppföljning där nu månadsutfall och påföljande korrigerade årsprognoser riskbedöms och sedan avrapporteras till socialnämnden. Till uppdraget har förvaltningen skapat ett antal särskilda handlingsplaner för en budget i balans. Uppföljningen av dessa samt kommentarer runt utblick mot 2013 återfinns under respektive program. Äldreomsorg Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Funktionshinder En funktionsnedsättning kan innebära många olika begränsningar i möjligheterna att leva som andra. Det kommunala stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet och på jämlika villkor. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. Arbetsmarknadsåtgärder Staten har huvudansvaret för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Kommunens roll är att komplettera statens insatser på området. Kommunen ska noga följa utvecklingen på arbetsmarknadsområdet samt vidta åtgärder för att förebygga eller minska arbetslöshet. Flyktingmottagande Flyktingenheten kommer att vara operativ i ett övergångsläge fram till den 30 juni Övriga frågor Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotin- och receptfria läkemedel, före-

4 (38) ningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala bostadskontrakt. EKONOMISKT UTFALL Nedanstående tabell är gjord utifrån de centrala anvisningarna och redovisar bland annat de externa och interna intäkterna respektive kostnaderna. Från nettokostnaderna dras slutligen kommunbidraget vilket ger resultat för perioden. Av tabellen framgår bland annat att resultatet för tertialbokslutet för augusti 2012 blev minus 52,9 mnkr vilket kan jämföras med 2011 då resultatet för samma period visade minus 55,1 mnkr. Nämndens egna kapital har försämrats ytterligare något gentemot föregående år. Tkr Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader Summa kostnader Varav kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Årets resultat Eget kapital Kommentar till årsprognos Prognosen för 2012 har sedan i april förändrats från ett prognostiserat överskridande på -36,4 mnkr till att nu visa på ett prognostiserat överskridande med -52,9 mnkr. Prognosavvikelsen på ytterligare -16,5 mnkr sedan april härrör till dels fortsatt ökande volymer inom framförallt individ- och familjeomsorgen samt dels en omvärdering av de särskilda handlingsplanerna inom äldreomsorgen. Det bör i sammanhanget noteras att Socialnämnden i samband Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 beslöt; 1. Att godkänna redovisat delårsresultat 2. Att överlämna budgetutfallsprognos till kommunstyrelsen. Därutöver gavs socialförvaltningen i uppdrag att till nästkommande nämnd den 6 september redovisa och riskbedöma samtliga osäkra faktorer som kan försämra budgetutfallet för 2012 och som också kommer att påverka underlaget inför budget Då nämnden verkar i en ständigt föränderlig omvärld bygger samtliga prognoser på ett stort antal omvärldsfaktorer, nyckeltal och indikatorer vilka nämnden kan påverka olika grad. En likväl viktig komponent i prognosarbetet är riskhantering vilket hand-

5 (38) lar om att identifiera risker var de än förekommer och att väga kostnaden för en reducering mot kostnaden vid ett eventuellt riskfall. Kommunens ekonomistyrningsmodell bygger på en för nämnden tilldelad budgetram vilken först i efterhand justeras efter volymutfall i samband med årsbokslut och påföljande ombudgetering. Vid en eventuell fortsatt volymökning leder modellen till en konstant negativ prognos i de fall förvaltningen inte lyckas kompensera detta med motsvarande effektiviseringar. Om det under en längre tid återfinns alltför stor diskrepans enligt ovan riskerar budget att förlora i styrka såsom det centrala styrdokumentet. Volymökningen i äldreomsorgen är större än den resursförstärkning som nämnden fick i budget år 2012 enligt volymberäkningsmodellen för ÄO. Inom program funktionshinder återfinns ett litet underskott. Handlingsplanen rörande tidmätning ligger i fas och bedöms ge full effekt från första kvartalet Inom delprogram försörjningsstöd ökar kostnaderna, men nu på en nivå som kan tyda på en långsam stabilisering. Nivån för försörjningsstödet bedöms något högre (80 mnkr) än utfall för helår Det faktum att nämnden tillförs personer från flyktingenheten leder till att nämnden tvingas hantera de effekter som uppstått då kommunen inte på ett effektivt sätt lyckats få ut personerna i sysselsättning. Volymnivån är vidare fortsatt hög/ökande gällande vård och behandling av både barn och ungdomar. Den sammanlagda volym- och vårdtyngdsutvecklingen står därför för största delen av nämnden prognostiserade överskridande av tilldelad ram. Beskrivning av åtgärdsförslag till KS/KF Nämnden har skapat ett antal särskilda handlingsplaner för en budget i balans i syfte att minska kostnadsutvecklingen. Rapporteringen av denna finansiella hantering ligger utanför den av kommunen reglerade uppföljningen med Tertial-, Delår- och Bokslutsrapportering vilken genomförs i enlighet med gällande anvisningar. Här nedan presenteras de nu aktiva särskilda handlingsplanerna för en budget i balans samt den ekonomiska effekt respektive handlingsplan genererar. Handlingsplanerna ut- och omvärderas löpande och bedöms realistiska rörande ekonomisk effekt men en tidsmässig förskjutning sker och del av effekten kommer först under Under respektive programområde återfinns en mer djupgående förklaring av respektive handlingsplan. I slutet på denna delårsrapport finns en kompletterande finansiell utblick mot 2013 med nu kända förutsättningar. De nu pågående handlingsplanerna inom socialnämnden är: Äldreomsorg - Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 15 mnkr - Särskild boende (antal köpta externa platser) 20,1 mnkr Funktionshinder - Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 3 mnkr - Turbunden resa (effektiviserad process) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr

6 (38) - Korttidsvistelse (antal utförda dygn) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr Intern kontroll - behov av ytterligare genomlysningar Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden under 2012 intensifierat arbetet med intern kontroll av verksamheten med inriktning på utvalda riskområden (internkontrollplan). Utfallet och den fortsatta negativa ekonomiska prognosen pekar på en rad områden som ytterligare behövs granskas och säkras ur ett internkontrollperspektiv. Inom såväl äldreomsorg, barn- och ungdom (IFO) samt försörjningsstöd/ arbetsmarknad (IFO) finns en samlad bekymmersam kostnadsutveckling. Förvaltningen planerar därför under hösten att genomföra genomlysningar inom dessa områden med bäring på effektivitet, tillämpning av tillämpningsföreskrifter (handläggning), flödeseffektivitet samt alternativa lösningar. Genomförandet bör även ske ur ett jämförandeperspektiv med andra kommuner utifrån nämndens ambitionsnivåer. Målsättningen och förväntningarna är att identifiera förbättringsområden och i förekommande fall effektivisera kostnadsutvecklingen samt säkra kostnadskontrollen. Målsättning är dessutom att sådan genomlysning ytterligare säkrar nämndens myndighetsutövning. Måluppföljning Gemensamma effektmål för socialförvaltningen 1. Andel kunder som upplever att våra tjänster och insatser är effektiva ska öka 2. Andel barn och ungdomar som upplever att de får komma till tals och lyssnas på i sina kontakter med socialtjänsten ska öka. 3. Andel kunder som upplever att de lever ett självständigt liv med god livskvalitet ska öka. 4. Andel barn och ungdomar i Järfälla som upplever att de har goda uppväxtvillkor ska öka. Effektmål för Äldreomsorgen 5. Andel kunder som upplever att de har inflytande över hur, var och när insatser ges, ska öka. Effektmål för Funktionshinder 6. Andel arbetsinriktad daglig verksamhet ska öka (målnivå 80 %) Effektmål för Individ- och familjeomsorgen, Arbetsmarknadsåtgärder och Flyktingmottagande 7. Andel kunder (i åldrarna 20-64) med egen försörjning ska öka. Måluppfyllelse Kartläggning sker under 2012 Kartläggning sker under pågående projekt kring barnperspektivet (genombrottsgrupp) Kartläggning sker under 2012 Kartläggning sker under 2012 Måluppfyllelse Kartläggning sker under 2012 Måluppfyllelse Målet beräknas bli uppfyllt, mätning sker under december månad 2012 Måluppfyllelse Målet är inte uppnått. Flera pågående projekt samt metodutveckling inom försörjningsstöd

7 (38) Väsentliga personalförhållanden Antalet anställda inom Socialförvaltningen, exklusive Järfälla stöd och Behandling samt Vård och Omsorg, uppgick till 165 personer per den 31 augusti Det är en ökning av personalstyrkan med 9 personer vilket kan förklaras med resursförstärkning främst inom myndighetsavdelningen. Andelen tillsvidareanställda har minskat från 94 procent 2011 till 89 procent per Detta kan förklaras med att den resursförstärkning som gjorts främst bestått av tidsbegränsade anställningar. Av de 165 anställda har 147 personer en tillsvidareanställning. Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn, d.v.s. den ligger inte inom spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt diskrimineringslagens definition. Andelen män inom socialförvaltningen har dock ökat med 3 personer och männen utgör nu 13 procent av personalstyrkan. Andelen heltidsanställningar ligger på en fortsatt hög nivå; 95 procent innehar en heltidsanställning, det gäller såväl kvinnor som män. Medelåldern är 45 år. Inom gruppen anställda mellan år har den största andelen nyanställningar gjorts. Personalomsättningen ligger kvar på samma nivå; 15 procent i jämförelse med 14 procent Personalstruktur Socialförvaltningen Samhällsuppdraget Anställda 2012 delår Antal Andel Antal Andel Totalt Årsarbetare ,05 - Kvinnor % % Män 21 13% 18 12% Tillsvidareanställda Totalt % % Tillsvidareanställda kvinnor % % Tillsvidareanställda män 17 81% 14 78% Heltidsanställda Totalt % % Kvinnor % % Män 20 95% 17 94% Medelålder Totalt Kvinnor Män Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 22 13% 18 12% år 73 44% 68 43% 50 år och äldre 70 42% 70 45% Personalomsättning

8 (38) Andel som slutat 23 15% 21 14% Andel som börjat 33 21% Hälsobokslut Sjukfrånvaron på 4,3 procent visar en tendens till minskning i jämförelse med 2011 års sjukfrånvaro. Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer uppgår till 40,7 procent vilket är en minskning i jämförelse med 49,6 procent år Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång under perioden uppgick till 42,6 procent den 31/ vilket är en tydlig ökning i jämförelse med 28 procent år Sjukfrånvaron för åldersgruppen upp till 29 år har ökat medan den har minskat för åldersgrupperna år och 50 år eller äldre. Sjukfrånvaromönster Socialförvaltningen samhällsuppdraget 2012 delår Andel Andel Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,3% 5,6% Kvinnor 3,6% 5,7% Män 9,3% 5,0% åldersgruppen till och med 29 år 6,2% 3,6% åldersgruppen år 4,8% 6,9% åldersgruppen 50 år och äldre 3,2% 4,8% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 40,7% 49,6% Kvinnor 37,3% 53,2% Män 53,2% 14,0% Andel utan sjukfrånvaro 42,6% 28,0% Kvinnor 42,9% 25,3% Män 40,9% 50,0% Miljöredovisning Lokal miljögrupp Det finns en miljögrupp i Kvarnhuset som har fungerat på sparlåga en tid, men som har tagit nya tag från mars månad 2012 med syftet att under hösten, eller senast våren 2013, erövra miljödiplomering för bronsnivå.

9 (38) Den första åtgärden var att rekrytera fler deltagare så att varje plan i huset är representerat. Därutöver har en gruppmedlem deltagit i nätverksmöte och i energiseminarium och gruppen i sin helhet har träffat personer ansvariga för miljödiplomering vid två tillfällen under våren. Miljöseminarium Lärdom från seminariet är att det ofta är de små åtgärderna som ger god effekt på miljön. Den offentliga sektorn är trendsättare och kan t ex begära av utförare att de följer miljöpolicy. Påverkan av kontorsmiljön kan också ske vid inköp av apparater (dessa står för 15 % av energiåtgången), belysning (21 % av energiåtgången; det är stor skillnad mellan gammal och ny belysning med möjlighet att spara upp till 82 %). En så enkel sak som att släcka belysningen i rum där man inte vistas har också stor betydelse när man vill spara energi. Det framkom vidare att socialförvaltningen gör många saker rätt: Dubbelsidig kopiering används, och ingen utskrift alls om det inte är nödvändigt, diskmaskiner körs fulla, på sparprogram, vattenkokare och varmhållande termos finns och inga engångsartiklar används i hushållet. Dator, skärm och belysning stängs av efter arbetsdagen och alla som kan promenerar, cyklar eller åker kollektivt till och från arbetet. Åtgärder Behållare för återvinning av wellpapp, papper, glas, metall, plast och burkar/tomglas har anskaffats och det soprum som finns på gården har fått uppmärkning i motsvarande fraktioner så att återvinningskedjan hålls intakt. Bonuseffekt Daglig verksamhet har en servicegrupp i Kvarnhuset som är behjälplig med att tömma de mindre kärl som används för återvinning. Detta innebär bättre möjlighet för kontoret att sortera avfall och för servicegruppens deltagare att få ännu en arbetsuppgift som utförs med stolthet. Denna arbetsuppgift startade på plan tre i huset och är nu efterfrågad på övriga plan eftersom den fungerar så bra. POLITISK VERKSAMHET Området omfattar nämndens, arbetsutskottet och social utskottets arbete, samt även pensionärsrådets och handikapprådets arbete. Budgeten inrymmer kostnader för arvoden, temadagar, utbildning, konferenser etc. Ekonomiskt utfall Nämndverksamhet Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett överskott på 74 tkr

10 (38) Kommentar till årsprognos Ingen avvikelse förväntas i årsprognosen. GEMENSAMT Ledning och administration Inom området ledning och administration ligger ansvaret för samordning och övergripande utveckling av nämndens verksamheter, vilket främst sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Här ligger också ansvaret för nämndadministrationen, vilket innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnden. En annan viktig del i detta arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar. Inom ledning och administration finns också kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Bostadssociala åtgärder Verksamheten utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, vilket ges till personer med funktionshinder som behöver handikappanpassa sin bostad för att det dagliga livet ska fungera och underlättas. Verksamheten styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574). Ekonomiskt utfall Gemensamt vård och omsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Ledning Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Bostadsanpassning 5012 Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Summa Gemensamt 50 Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett överskott på tkr. Av detta belopp avser 836 tkr Ledning och tkr Bostadsanpassning. Intäkter och kostnader har blivit 729 tkr högre beroende bl. a. på att kostnaderna för projektet öppna sociala E-tjänster inte varit budgeterade. I delårsbokslutet har kostnader bokats upp för retroaktiva lönekostnader med 181 tkr.

11 (38) Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för verksamheten Gemensamt bedöms ge ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet fördelar sig på Ledning med 0,7 mnkr och Bostadsanpassning med 2,0 och avser vakanser inom stöd- och utvecklingsavdelningen samt lägre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat. ÄLDREOMSORG Beskrivning av verksamhetsområdet Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar som orsakats av ålder eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse för enskilde och deras närstående att kommunen tillhandahåller ett brett utbud av insatser som kan tillgodose de behov som kan uppkomma. Insatserna kan vara både öppna, som till exempel mötesplatser och olika typer av anhörigstöd och biståndsbedömda insatser som hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Programområdet äldreomsorg ansvarar för stöd, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om riksfärdtjänst. Ekonomiskt utfall Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Summa Äldreomsorg Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslut per augusti visar på ett underskott om tkr. Resultatet för motsvarande period 2011 var tkr. Underskottet fördelar sig mellan verksamheterna enligt nedan: Gemensamt tkr Ordinärt boende tkr Särskilt boende tkr Betalningsansvar - 1 tkr Totalt tkr I delårsbokslutet har kostnader bokats upp för totalt tkr. Uppbokningarna avser kostnader för augusti månad med tkr samt retroaktiva lönekostnader med 93 tkr. Intäkter avseende avgifter har bokats upp med tkr. Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för 2012 beräknas ge ett underskott på -27,5 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Gemensamt - 0,2 mnkr Ordinärt boende - 7,6 mnkr

12 (38) Särskilt boende Totalt - 19,7 mnkr - 27,5 mnkr Stor osäkerhet råder i prognosen för resten av året avseende utvecklingen av hemtjänsttimmar och köpta platser. Påverkan från kvarboendeprincipen leder till att i princip samma antal brukare beviljas fler timmar och antalet timmar per brukare ökar sannolikt även detta år. En liknande utveckling finns hos de flesta av nordvästkommunerna där många har samma problembild. Järfällas samlade kostnader för äldreomsorg ligger på en relativt låg nivå i jämförelse med övriga Sveriges kommuner. Kostnaderna för Olovslunds äldreboende är underbudgeterade med -5,5 mnkr då planerad ombyggnad under delar av år 2012 inte skett. Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertar driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende fr.o.m. 1 september år Detta övertagande innebär en kostnadsökning för vilken nämnden inte har kostnadstäckning i sin budget. En fördröjning av åtgärderna för att minska antalet köpta platser har skett. Anledningen till detta är att flera personer tackat nej till att flytta tillbaka till äldreboende i Järfälla. Åtgärder för att påskynda hemflyttning pågår och kan komma att ge viss effekt senare under verksamhetsåret. Ekonomiskt utfall Äldreomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Gemensamt äldreomsorg Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet visar på ett underskott om tkr. Halva underskottet avser kostnader för stimulansprojekt som inte har reglerats mot balanskonto. Resterande del avser personalkostnader. Kommentar till årsprognos Gemensamt ger ett underskott om - 0,2 mnkr, vilket främst beror på utökade personalkostnader inom äldreenheten. Ekonomiskt utfall Äldreomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Ordinärt boende Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat

13 (38) Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet visar ett underskott på tkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Social hemhjälp (hemtjänsttimmar) tkr (ca timmar) Köpt korttidsplats tkr Dagverksamhet 418 tkr Trygghetstelefon 402 tkr Omvårdnadsbidrag 221 tkr Övrigt 243 tkr Totalt tkr Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för ordinärt boende bedöms ge ett underskott om 7,6 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt nedan: Social hemhjälp (hemtjänsttimmar) - 8,1 mnkr (ca timmar) Övrigt 0,5 mnkr Totalt - 7,6 mnkr Merparten av underskottet avser kostnader för hemtjänsttimmar. Stor osäkerhet råder i prognosen för resten av året avseende utvecklingen av hemtjänsttimmar. Tidmätningssystemet Mobipen har till delar införts och effekt syns fr.o.m. juni månad. Påverkan från kvarboendeprincipen leder till att i princip samma antal brukare beviljas fler timmar och antalet timmar per brukare ökar sannolikt även detta år. Ekonomiskt utfall Äldreomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Särskilt boende Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet visar ett underskott på tkr och fördelar sig på: Äldreboende tkr Köpta platser tkr Totalt tkr Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för särskilt boende bedöms ge ett underskott på -19,7 mnkr. Underskottet fördelar sig på: Äldreboende - 3,0 mnkr Köpta platser -16,7 mnkr Totalt -19,7 mnkr Ombyggnationen av äldreboendet Olovslund har inte påbörjats och den planerade tomställningen av halva boendet kommer inte att genomföras. Kostnaden för drift av boendet blir därigenom -5,5 mkr högre än budgeterat för innevarande år. Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertar driften av Tallbohovs äldreboende den 1 september Övertagandet innebär en ökad kostnad som inte har budgeterats.

14 (38) Sålda platser till funktionshinderområdet innebär en ökad intäkt samt högre intäkter för avgifter (hemtjänst och måltider) gör att underskottet beräknas totalt till -3,0 mnkr för äldreboende. För köpta externa platser prognostiseras ett underskott om -16,7 mnkr. Ett stort antal av de personer som inte tidigare har kunnat beredas särskilt boende i Järfälla kommun har tackat nej till att flytta tillbaka. För många är anledningen att de inte orkar med den påfrestning som ytterligare en flyttning skulle innebära. I flera av de fattade boendebesluten framgår det inte tydligt att beslutet varit av tillfällig karaktär. De personer som placerats med stöd av länsöverenskommelsen ska enligt överenskommelsen övergå till bosättningskommunen när personen mantalsskrivit sig i bosättningskommunen. Några kommuner följer inte överenskommelsen vilket innebär att förhandlingar med KSL krävs för att om möjligt tydliggöra detta. Under januari till augusti har avbrutna externa placeringar minskat årskostnaden med 9,5 mkr. Per den sista augusti 2012 fanns 12 tomma boendeplatser, något högre kostnader för hyror och samt lägre intäkter för avgifter prognostiseras därför. 35 personer har fortfarande boendeplacering i annan kommun. Av dessa är 15 boendeplaceringar av sådan art att de ska fortgå (språk, religion och aggressivt beteende). Av de 20 personer som kvarstår, prognostiseras fem personer att avslutas naturligt inom nästkommande halvår. Då nämnden beslutat att inte konkurrensutsätta ytterligare äldreboende så kommer en planerad besparing på uppskattningsvis 1,0 mkr inte att kunna verkställas vilket påverkar prognosen Viktiga händelser Uppföljning av särskilt boende Under hösten görs en uppföljning av samtliga äldreboenden och korttidsboendet Kastanjen att göras. Uppföljningen omfattar de krav som ställts i överenskommelser och förfrågningsunderlag samt en genomgång av företagens ekonomiska ställning. Genomförda uppföljningar på individnivå kommer också samtidigt att följas upp. Anhörigportal En anhörigportal har under året skapats. Portalen är tänkt som en plattform för allt anhörigstöd i kommunen. Anhörigportalen innehåller både möjlighet till kommunikation och att söka information om anhörigfrågor för olika målgrupper. Portalen har finansierats med stimulans medel och kommer att invigas under hösten. Tidmätningssystemet Mobipen Två grupper inom Järfälla hemtjänst har använt Mobipen sedan i början på maj. I oktober- november år 2012 kommer hela Järfälla hemtjänst och sex större hemtjänstföretag att använda systemet. Resterande hemtjänstföretag inom äldreomsorgen förväntas använda systemet fullt ut från mars Informations och kommunikationstjänster (IKT) I ett projekt tillsammans med Göteborgs och Varbergs kommun har ett komplement till ordinarie nattillsyn prövats. Tillsynen har bedrivits via webbkamera. Projektet ska

15 (38) utvärderas utifrån brukarens, anhörigas och personalens upplevelse av nattillsyn i denna form och också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hjälpmedelsinstitutet finansierar utvärderingen och FoU.nu gör utvärderingen. Rapporten förväntas vara klar i december 2012 E-tjänster Arbetet med att öka användningen av förenklad biståndsbedömning har fortsatt genom ÖST-projektet (Öppna sociala e-tjänster) där e-tjänster för ansökan om trygghetslarm, avlösarservice, ledsagarservice och serviceinsatser har utvecklats. E- tjänsterna har en automatiserad utrednings- och beslutsprocess och bygger på strukturen för förenklad biståndsbedömning. Beskrivning av åtgärdsförslag - Särskilda handlingsplaner för en budget i balans De särskilda handlingsplaner som finns för Äldreomsorgen är: Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 15 mnkr I maj 2012 påbörjades arbetet med att driftsätta tidmätningssystemet Mobipen. Två av kommunens egenregiverksamheter har från början av maj registrerat sina hemtjänstinsatser i systemet. Vård och omsorgs resterande enheter samt ytterligare sex externa hemtjänstutförare beräknas att använda Mobipen fullt ut från oktober/november år Full effekt av Mobipen förväntas först under första kvartalet För att få full effekt av satsningen på Mobipen så krävs att alla individbeslut är aktuella. En plan för hur detta arbete ska kunna genomföras tas fram. Särskilt boende - ekonomisk effekt 20,1 mnkr Korttidsboende Långa placeringar på korttidsboende ger ett ökat inflöde till särskilt boende då de äldre riskerar att lättare hospitaliseras vilket i förlängningen innebär ökade kostnader. Ett arbete har inletts att förtydliga kriterier till korttidsboende. Tydliga uppdrag till korttidsboendet och tydligare information till kunden ska minska antalet korttidsdygn per person. Äldreomsorgen har under våren kunnat sälja två korttidsplatser, totalt 70 dygn till programområde Funktionshinder. Funktionshinder sparar därigenom ca 500 kr/dygn ( kr) och Äldreomsorgen får extra intäkter från funktionshinder för dessa dygn ( kr) För funktionshinders brukare är detta en kvalitetsökning då omvårdnaden kan ges på hemmaplan. Köpta externa platser Många av de personer som erbjudits en boendeplats i Järfälla har tackat nej. De fattade boendebesluten är i många fall otydliga, det framgår inte att beslutet varit av tillfällig karaktär. Även överföring av personer vilka placerats med stöd av Länsöverenskommelsen och är folkbokförda i placeringskommunen har visat sig svårare än planerat. Några av kommunerna följer inte överenskommelsen. Förhandlingar tillsammans med dessa kommuner och KSL är planerade och ska förhoppningsvis lösa detta. Under januari till augusti har avbrutna externa placeringar minskat årskostnaden med 9,5 mkr. 5 personer förväntas att avslutas naturligt under nästkommande halvår.

16 Antal dygn (38) Volymer Köpta permanenta platser 2012 Köpta 2012: Budget 11,4 mnkr Volym dygn Köpta 2011: Utfall 27,8 mnkr Volym dygn Månad Utförda dygn 2012 köpta P Linjär budget 2012 köpta P Utförda dygn 2011 köpta P

17 (38) Budget Utfall per aug Prognos helår Avvikelse helår Antal timmar social hemhjälp Egen regi Extern regi Antal dygn i särskilt boende Egen regi Extern regi Tallbohovs äldreboende (92 lgh) övergår till egen regi fr.o.m Förändring mellan åren Antal personer hemhjälp Egen regi Extern regi Antal personer särskilt boende Egen regi Extern regi FUNKTIONSHINDER Funktionshinderområdet är inriktat på att skapa förutsättningar för människor med olika former av funktionsnedsättning att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Funktionsnedsättning kan innebära många olikartade begränsningar i möjligheterna till att leva som andra. Därför har områdets verksamheter stor mångfald i utbudet av stöd och serviceinsatser, liksom i omfattning av dessa. Stöd- och serviceinsatserna kan till exempel innebära olika former av stöd och service i vardagen. De kan även innebära olika former av boende, sysselsättning eller avlastning för anhöriga. Verksamheten vänder sig till personer under 65 år. Därutöver finns ett antal personer från 65 år och uppåt som bor i bostad med särskild service som handläggs och kostnadsmässigt redovisas under handikappomsorgen. Även personer över 65 år med insatsen personlig assistans LASS redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS) samt Lagen om riksfärdtjänst.

18 (38) Ekonomiskt utfall Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Summa funktionshinder Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på tkr, vilket fördelar sig på följande verksamhetsområden: Gemensamt tkr Timrelaterat stöd tkr Sysselsättning tkr Bostad med särskild service tkr Korttidsvistelse/tillsyn tkr Övriga verksamheter 258 tkr Totalt tkr I tertialbokslutet har kostnader bokats upp för totalt tkr. Uppbokningarna avser kostnader för augusti månad med tkr samt retroaktiva lönekostnader med 96 tkr. Intäkter avseende avgifter har bokats upp med 172 tkr. Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för 2012 beräknas ge ett underskott på -1,5 mnkr, vilket fördelar sig enligt följande: Gemensamt Timrelaterat stöd Sysselsättning Bostad med särskild service Korttidsvistelse/tillsyn Övriga verksamheter Totalt - 1,2 mnkr - 10,1 mnkr 2,3 mnkr - 1,6 mnkr 8,6 mnkr 0,5 mnkr - 1,5 mnkr Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Gemensamt funktionshinder Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Gemensamt ger ett underskott om -769 tkr, vilket främst beror på utökade personalkostnader inom enheten för personer med funktionsnedsättning

19 (38) Kommentar till årsprognos Gemensamt ger ett underskott om -1,2 mnkr, vilket främst beror på utökade personalkostnader inom enheten för personer med funktionsnedsättning samt kostnader för turbunden resa. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Timrelaterat stöd Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Av underskott för timrelaterat stöd på tkr har hjälp i hemmet ett underskott med tkr. Personlig assistans (LSS) redovisar ett underskott på tkr. Underskottet beror på försäkringskassans restriktivare bedömning av personlig assistans. När försäkringskassan ger avslag på ansökan om personlig assistans flyttas kostnaden till kommunen som måste bevilja personlig assistans enligt LSS. Detta gäller personer med mycket stora omvårdnadsbehov. Personlig assistans (LASS) redovisar ett överskott om tkr. Kommentar till årsprognos Av underskott för timrelaterat stöd med -10,1 mnkr har hjälp i hemmet ett underskott med -7,0 mnkr. Underskottet handlar om ökat antal timmar. Tidmätningssystemet Mobipen har till delar införts, viss ekonomisk effekt ges (from juni), men då det samtidigt finns ökade volymer syns inte effekten på totalen. Det är även ett tidigt skede för att dra slutsatser av införandet, handlingsplanen på 3 mnkr kvarstår dock. Försäkringskassans restriktiva regler vid bedömning av personlig assistans gör att kostnader för personlig assistans i kommunen ökar. Ökningen beräknas ge ett underskott med - 5,1 mnkr. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Sysselsättning Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Överskott inom sysselsättning på tkr beror främst på daglig verksamhet (LSS) som totalt sett redovisar ett överskott om 892 tkr. Insatsen dagverksamhet redovisar ett överskott om 581 tkr.

20 (38) Kommentar till årsprognos Överskott inom sysselsättning på 2,3 mnkr beror främst på daglig verksamhet som prognostiserar ett överskott med 2,9 mnkr. Överskottet beror på en effektivisering av ersättning till utförarna, Köpta platser inom daglig verksamhet visar ett underskott med -1,5 mnkr, då fler personer än budgeterat har haft behov av plats. Insatsen dagverksamhet ger ett överskott med 0,9 mnkr. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Bostad med särskild service Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Bostad med särskild service redovisar ett underskott med tkr. Underskottet består dels av köpta boendeplatser (SoL) som ger ett underskott om tkr och dels ett överskott avseende boende för vuxna (LSS) om tkr och köpta boendeplatser för barn och ungdom (LSS) om tkr. Kommentar till årsprognos För bostad med särskild service prognostiseras ett underskott om -1,6 mnkr. Inom funktionshinderområdet finns personer (unga vuxna som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) som har mycket komplexa funktionsnedsättningar. Komplexiteten gör att köp av plats sker inom privat verksamhet som har tillstånd enligt socialtjänstlagen och inte enligt LSS. Köpta boendeplatser (socialtjänstlagen) beräknas ge ett underskott med -8,9 mnkr samtidigt som boende för vuxna, LSS ger ett överskott med 3,7 mnkr. Här har en negativ förändring skett sedan tertialbokslutet då fler köpta platser enligt socialtjänstlagen har skett under sommaren. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Korttidsvistelse/tillsyn Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Korttidsvistelse redovisar ett överskott med tkr och korttidstillsyn redovisar ett överskott med tkr. Kommentar till årsprognos Korttidsvistelse/korttidstillsyn prognostiseras ett överskott på 8,6 mnkr, vilket främst beror på färre personer som har beviljats insats. Här har en positiv förändring skett sedan tertialbokslutet då färre personer beviljats kollo än beräknat.

21 (38) Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Övriga verksamheter Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentar till tertialbokslut Området ger ett mindre överskott vilket främst beror på ett överskott inom insatserna trygghetslarm och omvårdnadsbidrag. Kommentar till årsprognos Delårets positiva resultat bibehålls året ut och ger ett överskott om 0,5 mnkr Viktiga händelser Uppföljning Under september/oktober följs alla entreprenadavtal och överenskommelser för egen regi upp. Uppföljningen sker i dialogform med utföraren. Under hösten kommer fem grupp- och servicebostäder att följas upp. Uppföljningen sker ute i verksamheten och omfattar uppföljning av de lagkrav och upphandlingskrav som är ställda på utföraren. Utöver det följs företagens ekonomiska stabilitet upp på alla köpta platser. Samverkan Ett länsövergripande samverkansavtal och ett lokalt samverkansavtal med psykiatrin har upprättats. Samverkansavtalet reglerar ansvar och gemensamma arbetsformer. Hjälp i hemmet Införande av tidmätningssystemet Mobipen har startat. Två pilotgrupper inom Vård och omsorg har börjat använda systemet från och med den 4 maj. Införandeprojektet fortlöper fram till årsskiftet Under hösten kommer Järfälla hemtjänst samt sex hemtjänstföretag att börja använda Mobipen. Boendestöd Insatsen boendestöd omfattas från och med årsskiftet av kundval (LOV, Lagen om valfrihet). Under perioden januari- augusti har tre företag förutom egen regin godkänts som utförare. Anhörigportal Ett projekt för att utveckla en anhörigportal har startat. Anhörigportalen är tänkt att vara ett nav kring anhörigfrågor där både möjlighet till dialog och att läsa om in-

22 (38) formation som berör anhöriga inom olika målgrupper ska finnas. Portalen kommer att invigas senare under hösten. Daglig verksamhet Arbetet med utvecklingsprojektet kring daglig verksamhet har fortsatt under hela Projektet startade upp i september 2010 och fortgår till dec Den 1 januari 2013 införs LOV, Lag om valfrihetssystem, för Daglig Verksamhet. Projektets mål är att skapa en daglig verksamhet med ökad valfrihet och flexibilitet och med en tydlig arbetsinriktning. Den dagliga verksamheten ska vara anpassad efter dagens behov och med en ersättningsmodell som stödjer detta. Socialstyrelsen har fördelat statliga medel för att kommunen ska kunna fortsätta utveckla insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Funktionshinderområdet har beviljats statliga medel kr för utbildning i "Suported employment". Utbildningen vänder sig till personal inom daglig verksamhet och sysselsättning. E-tjänster Arbetet med att utvidga användningen av förenklad biståndsbedömning har fortsatt genom ÖST-projektet (Öppna sociala e-tjänster) där e-tjänster för ansökan om trygghetslarm, avlösarservice, ledsagarservice och service har utvecklats. E-tjänsterna har en automatiserad utrednings- och beslutsprocess och bygger på strukturen för förenklad biståndsbedömning. Beskrivning av åtgärdsförslag De särskilda handlingsplaner som finns för funktionshinderområdet är: Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 3 mnkr Mobipen för tidmätning är installerad och en pilotgrupp inom egen regin har börjat använda systemet från och med 1 maj Pilotgruppen består av ca 14 % av det totala antalet kunder. Förväntad ekonomisk effekt beräknas från och med maj månads resultat. Utifrån att andelen användare av mobipen ökar, kommer också den ekonomiska effekten att öka under kommande månader. Från och med 1 oktober kommer ett antal av det totala 61 % av antalet kunder att omfattas av mobipen. Resterande kunder kommer att anslutas under januari/februari Turbunden resa (effektiviserad process) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr Uppdaterade bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för insatsen har upprättats, ett implementeringsarbete har startat. Nya arbetsrutiner har även upprättats gentemot utföraren. Ett arbete att strukturera upp kontrollfunktioner av beställningar, månadsstatistik/fakturahantering kvarstår, detta arbete måste ske tillsammans med BUF och UKF då insatsen är gemensam. Det är osäkert om förväntad ekonomisk effekt beräknas kunna uppnås till årets slut. På grund av förestående upphandling av insatsen under 2013 måste eventuellt visst förändringsarbete skjutas till nästkommande år. Korttidsvistelse (antal utförda dygn) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr Uppdaterade bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för insatsen har upprättats, ett implementeringsarbete har startat. Förväntad ekonomisk effekt är uppnådd.

23 (38) Volymer Antal utförda timmar hjälp i hemmet Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Egen regi Privat regi Antal utförda timmar Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Boendestöd Personlig assistans LSS Personlig assistans LASS Avlösarservice Ledsagarservice Antal platser bostad med särskild service(lss) Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Extern regi * Egen regi * Fornvägens serviceboende (12 platser) startar först Antal platser särskilt boende (SoL) Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Extern regi

24 (38) Egen regi Korttidstillsyn/korttidsvistelse Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Korttidstillsyn, antal barn Korttidsvistelse, antal dygn Antal personer som beviljats insats SoL och/eller LSS Antal personer INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Till individ- och familjeomsorgens (IFO) uppgifter hör att vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, i samarbete med andra aktörer främja goda miljöer i kommunen och svara för bistånd, vård och omsorg till familjer och enskilda som så behöver. Individ- och familjeomsorgens samhällsuppdrag har sin grund i och regleras huvudsakligen av Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), liksom Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Alkohollagen och Tobakslagen. Ekonomiskt utfall Summa individ- o famomsorg 54 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på tkr. Resultatet för motsvarande period 2011 var tkr. Underskottet fördelar sig mellan verksamheterna enligt nedan: Gemensamt Vuxenvård Barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Totalt tkr tkr tkr tkr tkr I delårsbokslutet har kostnader bokats upp för totalt tkr. Det avser vårdkostnader för tkr, kostnader för socialjouren, Barnahus och stödcentrum för unga

25 (38) brottsoffer för 264 tkr och retroaktiva lönekostnader för 416 tkr. Intäkter från Migrationsverket har bokats upp till ett belopp av tkr Kommentarer till årsprognos Helårsprognosen för 2012 beräknas ge ett underskott på -24,3 mnkr. Prognosen fördelar sig enligt följande: Gemensamt 1,5 mnkr Vuxenvård 0,8 mnkr Barn och ungdomsvård -13,3 mnkr Ekonomiskt bistånd - 13,3 mnkr Totalt -24,3 mnkr 540 GEMENSAMT Ekonomiskt utfall Individ- och familjeomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Gemensamt individ- o famomsorg Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet visar ett överskott på tkr. Kommentarer till årsprognos Helårsprognosen för verksamheten gemensamt bedöms ge ett överskott på 1,5 mnkr. 541 VUXENVÅRD Ekonomisktutfall Vuxenvård 541 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentarer till tertalbokslut Vuxenvården redovisar i tertialbokslutet per augusti visar ett överskott på tkr och fördelar sig enligt nedan: Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Övriga öppna insatser Övrig vuxenvård Ledning och administration Totalt tkr -555 tkr 478 tkr tkr -78 tkr -371 tkr 642 tkr tkr

26 (38) Kommentarer till årsprognos Prognosen för vuxenvård bedöms ge ett överskott på 0,8 mnkr och fördelar sig enligt nedan. Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Övriga öppna insatser Övrig vuxenvård Ledning och administration Totalt 2,4 mnkr -0,6 mnkr -0,1 mnkr - 0,8 mnkr -0,2 mnkr -0,7 mnkr 0,8 mnkr 0,8 mnkr Prognosen innefattar marginal för nya placeringar som kan tillkomma under året. Behovet av tvångsinsatser enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) ligger på en konstant relativt låg nivå. Behovet av boendeplaceringar för missbrukare har minskat med anledning av start av Lågtröskelboendet Kvarntorpet. Behovet av sociala lägenheter är fortsatt högt för målgruppen. Metodiken inom Individ- och familjeomsorgen har ändrats beträffande missbrukare som är i behov av högkvalitativa kostnadskrävande insatser. Dessa ges endast då brukaren har en tydlig motivation till en förändring. Kontaktskapande och stödjande insatser kan ges i öppna former till grupper av brukare vilket är kostnadseffektivt. 542 BARN- OCH UNGDOMSVÅRD Ekonomiskt utfall Barn- o ungdomsvård 542 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på tkr och fördelar sig enligt nedan: Ledning och administration Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Öppna stödverksamheter Totalt 713 tkr tkr tkr tkr tkr 454 tkr tkr

27 (38) Kommentarer till årsprognos På helår prognostiseras ett underskott på -13,3 mnkr för barn- och ungdomsvården och fördelar sig enligt nedan. Ledning och administration Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Öppna stödverksamheter Totalt -0,2 mnkr 2,2 mnkr - 10,8 mnkr - 2,5 mnkr - 2,4 mnkr 0,4 mnkr -13,3 mnkr Prognosen innefattar marginal för nyplaceringar som kan tillkomma under året. Antal barn som är i behov av insatser har ökat och unga i behov av insatser är relativt konstant över åren. Däremot har komplexiteten varierat och under 2012 är behovet störst för barn beträffande insatser på grund av barnmisshandel och föräldrars psykiska ohälsa samt för unga är behovet störst beträffande insatser på grund av kriminalitet, ofta relaterat till gäng och missbruk. Under våren har Individ- och familjeomsorgen haft höga kostnader med anledning av skyddsplacering av hela familjer då de utsatts för hot av kriminella gäng. För att stärka vården på hemmaplan och minska institutionsplaceringar av främst ungdomar, har behovet av familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser ökat. Behovet av tvångsinsatser enligt LVU ligger på en konstant hög nivå beroende på stor komplexitet i ärenden. Dessa tvångsinsatser är mycket kostnadsdrivande eftersom placeringarna tenderar bli långvariga på grund av komplexiteten i ärendena. Statens institutionsstyrelse (SIS) har nästintill fördubblat dygnspriset på så kallade särskilda platser, vilket har påverkat våra kostnader i ett par ärenden. Behov av sociala lägenheter finns även för de ungdomar som ej kan flytta hem efter en placering. Dessa unga blir ofta placerade i kostsamma boendelösningar. 544 EKONOMISK BISTÅND Ekonomiskt utfall Ekonomiskt bistånd 544 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på tkr. Kommentarer till årsprognos Helårsprognos för verksamheten bedöms ge ett underskott på -13,3 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat och ligger nu på en kostnadsnivå kring 7,0 mnkr per månad. Den största delen av utbetalningarna går till arbetslösa. Majoriteten

28 (38) av hushållen som uppbär försörjningsstöd är ensamhushåll i åldrarna år. Ett stort antal personer som varit aktuella inom Flyktingmottagningens introduktion, har successivt övergått till Försörjningsstöd. Viktiga händelser En riskfaktor är att antalet barnärenden där förälder har psykisk ohälsa har ökat och behovet av att utredningsplacera mor och barn alternativt hel familj för att bedöma föräldraförmågan har ökat. Dessa placeringar är kostsamma. Barn- och ungdomsärenden med komplex problematik ökar och de insatser som sätts in i dessa ärenden är kostsamma. Flyktingar och anhöriginvandrare som är på ingång till kommunen har ofta många barn och ingen bostad eller försörjning. Familjerna kommer nu i snabbare takt än beräknat och deras behov av insatser påverkar förvaltningens kostnader. Enligt etableringslagstiftningen ska Arbetsförmedlingen anvisa bostäder vilket kan dröja 8 månader upp till ett år och under den tiden ansvarar Individ- och familjeomsorgen för kostnader vilka ej är återsökningsbara. Intentionen med att förkorta placeringstiden för ungdomar har varit svårt att genomföra eftersom ärendena i många fall är alltför komplicerade för hemmaplanslösningar och vissa ungdomar kan ej återvända hem till familjen utan behöver en boendeplaceringar innan de är självförsörjande. Beskrivning av åtgärdsförslag Ett flertal åtgärder har vidtagits under våren/sommaren för att sänka kostnadsnivån både på kort och lång sikt. Internkontroll avseende fakturarutiner sker kontinuerligt, tjänster har tillsatts på en förebyggande nivå för att hitta och åtgärda problem på tidigt stadium. En satsning har gjorts inom försörjningsstöd på alla nysökande för att snabbt få ut människor i egen försörjning. Åtgärder har vidtagits för att öka samverkan internt mellan enheterna och Järfälla Stöd & Behandling för att undvika externa placeringar genom hemmaplanslösningar. Resultat av insatta åtgärder kommer att följas upp i slutet av året.

29 (38) Volymer

Ekonomisk uppföljning per juli 2012 med prognos och riskbedömning för 2012 och 2013 Antagen av nämnd 2012-09-06

Ekonomisk uppföljning per juli 2012 med prognos och riskbedömning för 2012 och 2013 Antagen av nämnd 2012-09-06 SOCIALFO RVALTNINGEN Ekonomisk uppföljning per juli 2012 med prognos och riskbedömning för 2012 och 2013 Antagen av nämnd 2012-09-06 0 Inledning Förvaltningen har under 2012 intensifierat sin finansiella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Avdelningen för analys och utveckling

Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se Handläggningen hos IVO Anmälningar verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden 2013-12-02

Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden 2013-12-02 Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden 2013-12-02 Detaljbudget 2014 slutversion4 Inledning Sverige och stora delar av övriga världen står inför en stor framtida utmaning

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 22 januari 2014, klockan 15 Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-01-10 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 2013 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision......3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 Områdets olika verksamheter... 4 Personlig assistans... 4 Ledsagareservice... 4 Kontaktperson... 4 Avlösarservice... 4 Korttidsvistelse...

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

2015-08-04. Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige)

2015-08-04. Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (10) 2015-08-04 Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige) Förslag till beslut 1. Socialnämndens förslag till avgifter inom nämndens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

ÄBIC äldres behov i centrum

ÄBIC äldres behov i centrum ÄBIC äldres behov i centrum Beslut om införande juni 2014 Långsiktig flerårig projektplan Resursförstärkning Påverkar både myndighet och utförare Ansökan om stimulansmedel för processledare - oktober 2014

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Upprättad: Datum:2013-01-31 Enhet: Vård och omsorg Projektledare: Sara Makboul Innehållsförteckning Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Socialnämnden. Ansvarsområde. Äldreomsorg. Måluppfyllelse. Ordförande: Karlolof Fernow Förvaltningschef: Lars Åke Gustafsson

Socialnämnden. Ansvarsområde. Äldreomsorg. Måluppfyllelse. Ordförande: Karlolof Fernow Förvaltningschef: Lars Åke Gustafsson Socialnämnden Ordförande: Karlolof Fernow Förvaltningschef: Lars Åke Gustafsson Resultatområde: Socialnämnden 2002 2001 2000 Intäkter Externa intäkter 96 348 87 331 82 290 Interna intäkter 118 911 117

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer