Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport Svenska Hamnarbetarförbundet får vara draglok åt Transport vid löneförhandlingarna i hamnarna. Transport bromsar hamnarbetarnas löner så det ryker om hjulen. Nu har Transport tillsammans med Suvareförbundet lagt in ytterligare en broms. Protokollsanteckning:.. Svenska Transportarbetareför ~ bundet har påtalat att under föregående avtalsperiod förändringar '"lv löneformer och lönenivåer i något fall skett utan föregående förhandlingar mellan huvudorganisationerna. De avtalsslutande parterna är ense om att ett sådant förfarande innebär avtalsbrott, som kan leda till betydan-.. de skadeståndsanspråk. ~ Protokollsanteckningen är ett brott mot allt vad den fackliga rörelsen står för. Transport vill stoppa arbetarnas lönekamp i Hamnarbetarförbundet, för att dölja sin oförmåga att försvara arbetarnas reallöner. Detta kommer inte att lyckas. Hamnarbetare i Albanien Peter Karlsson, gör ett uppehåll i hamnstaden Durres, vid sin rundresa i Albanien. Styckegodshamnen sjöd av liv, men en satsning på containerhamnen var märkbar. Ett hamnarbetarnas kulturhus under byggnad och ett aktivt kulturliv bevisar att kulturen är viktig i Durres hamn. Läs mer om Albanien på sidorna 6-7.

2 De 27 punkterna Arbetarrö efterkrigs I full sysselsättning l. Prisstegringar förhindras. Vid bättre varutillgång bör priserna sjunka. Ett prisfall får inte gå så långt, att det skapar depression inom näringslivet. 2. Näringslivets strävan att vidmakthålla och öka sysselsättningen samordnas understatens ledning. 3. Industrins exportmöjligheter måste fullt utnyttjas. Exportkredit under statlig medverkan. För småindustrin öppnas vägar till främmande marknader. Importen av nödvändiga råvaror tryggas genom handelspolitiken. 4. Bostadsbygge enligt en långtsyftande plan för att höja vår bostadsstandard. 5. Förbilligad massproduktion av kvalitetsgaranterade konsumtionsvaror. 6. Förbättringsarbeten för jordbruket, skogsbruket och fisket. 7. Offentliga arbeten utökas vid minskad sysselsättning i det enskilda näringslivet. 8. Effektiv arbetsförmedling och omskolning. Förbättrad yrkesutbildning och yrkesvägledning. Mera arbete åt partiellt arbetsföra. Il Rättvis fördelning och höid levnadsstandard 9. Höjning av reallöner och övriga realinkomster i de breda lagren. l 0. Solidarisk lönepolitik. Lika inkomst för lika prestation, både vid jämförelse mellan jordbruk och andra näringsgrenar och mellan män och kvinnor. 11. Trygghet mot inkomstbortfall. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen görs allmänna. Daghjälpsbeloppen ökas så att de blir tillräckliga för livsuppehället. Folkpensionerna förbättras. 12. Bättre yrkeshygien. Effektivare skydd mot yrkessjukdomar och olycksfall i arbete. 13. Arbetstidsförkortning. I första hand i mera påfrestande sysselsättningar. 14. Verksamma åtgärder för folkhälsans höjande. 15. Utjämning av barnkostnaderna genom socialpolitiska förmåner för familjerna. Lättnader i hemarbetet genom daghem och lekskolor, social hemhjälp, arbetsbesparande hemutrustning. 16. Lika bildningsmöjligheter för all ungdom, oberoende av föräldrarnas inkomst och boningsort. 17. Likvärdig levnadsstandard och utjämning av klasskillnader. 111 Större effekter och mera demokrati inom näringslivet 18. Samhällelig planering av investeringsverksamheten. 19. Utrikeshandeln under samhällets ledning. Svensk medverkan i internationellt ekonomiskt samarbete. 20. Stabilisering och rationalisering av byggnadssverksamhet. Kvarterssanering. Tomtmarken och hyreshusen i städerna överföres gradvis i kommunal ägo. 21. Rationalisering av jordbruket. En jordreform som inriktas på att ofullständiga bärkraftiga jordbruk förändras till fullständiga bärkraftiga jordbruk. 22. Rationalisering av hemarbetet under samhällelig medverkan. 23. Stöd åt allmännyttig produktion eller socialisering på områden, där enskild företagsamhet medför misshushållning eller monopolism. 2

3 relsens rogram 24. Kartellavtal och liknande_prisöverenskommelser göres offentliga. Oppen redovisning av sammanhanget mellan vinster, priser och kostnader. 25. Ökat stöd åt teknisk-ekonomisk forskning. 26. Konsumtionsvarorna under offentlig kvalitetskontroll. Verksamma åtgärder för sprid- 1").ing av objektiv varukunskap. 27. Okat arbetarinflytande över produktionens ledning. Il Rättvis fördelning och höid standard 9. Räknat från 1945 till plus, 1971 till 1971, minus. 10. Har inte infriats. - minus. 11. Har infriat + plus. 12. Kan bli bättre. 13. ~r genomfört+ plus. 14. ~r genomfört + plus. 15. Ar till stora delar genomfört+ plus. 16. Har inte infriats - minus. 17. Har inte infriats - minus. Kommentar till efterkrigsprogrammet Där har marknadskrafternas profitbegär helt fått ta överhand - socialdemokratin har svikit sina egna föresatser. - minus. 2. Näringsli-vet utnyttjar statens skattemedel i första hand åt sig själv. - minus. 3. Till privatkapitalisternas fördel. Visar utvecklingen. - minus. 4. Bostadsstandarden är höjd - samtidigt som bostadsmarknaden har blivit det största spekulationsobjektet för kapitalstarka intressen som gemene man får betala. - minus. 5. Har inte infriats. - minus. 6. Stora delar av den svenska skogen är kalavverkad.. Kris. inom jordbruket och fiskerinäringen. - minus. 7. Har infriats + plus. 8. Har infriats + plus. 111 Större effektivitet och mera demokrati inom näringslivet 18. Har inte infriats - minus. 19. Har inte infriats - minus. 20. Upp och ner - minus. 21. Upp och ner - minus, skuldsättning har blivit följden. 22. Upp och ner + plus. 23. Har inte infriats - minus. 24. Har inte infriats - minus. 25. Har privatiserats - minus. 26. Här finns mycket att göra - minus. 27. Har inte infriats - minus. Efterkrigsprogrammen är utarbetade och godkända av Arbetarrörelsens kommitte för ekonomisk efterkrigsplanering i vilket Landsorganisationen, Socialdemokratiska partiet, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet är representerat. Kommittens ordförande var finansminister Ernst Vigfors - Ernst Vigfors, chefideologen inom den socialdemokratiska rörelsen, var har hans ideer tagit vägen??? Frågan måste ställas om och om igen. 3

4 Hamnarbetare! Känner Du igen Dig? Om finansministerns prognos slår in får nästan alla familjer bättre köpkraft säger Sparbankernas budgetrådgivare Chatarina Andreen i en kommentar till budgeten. Bästa utfallet får en familj med två heltidsarbetande och två barn, där mannen tjänar kr och kvinnan kr i månaden. Där ökar reallönerna med 320 kr i månaden. Hur går det för en liknande familj där mannen tjänar kr och kvinnan kr i månaden? Svar: Det går åt helvete. G.N. Finansminister Feldt stryper inte bara ekonomin för de sämst ställda i landet, han stryper även sitt eget parti. Sl FO visar den sämsta prognosen för Socialdemokratiska partiet efter kriget, 38 % "Sådant läder skall sådan smörja ha", heter det. G.N. Krav 0 pa extra semester lön LO har i en utredning klarlagt att var tredie löntagare inte har råd att företa någon semesterresa. Detta faktum kom upp vid socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby. Den borgerliga ekonomen Rudolf Ja lakas viftar bort det hela med orden: "Det är bara en fråga hur folk använder pengar". Alla har pengar menade han. Varför har då d svenska hushållen skulder på 700 miljarder herr Jalakas? Kravet på en 13:e månadslön för semester måste nu drivas av oss arbetare, med tanke på vad LO:s utrening visar - var står LO i den frågan? GN Tunnel under Engelska kanalen En 200-årig dröm som går i uppfyllelse. Den första allvarliga tanken på en tunnel under Engelska kanalen hade Napoleon I. Hans energiska ingenjörer presenterade detaljerade ritningar för sin höge herre av en tunnel, där man även hade tänkt på luftväxlingen och planerat enorma skorstena med jämna mellanrum som skulle mynna i vattenlinjen. Man förespeglade den otålige kejsaren att hästdragna diligenser, kanoner och transportfordon skulle kunna krossa kanalen på bara fem timmar. Napoleon ville ha sin tunnel för ett enda allt överskuggande ändamål: att äntligen kunna invand era sin sista motståndare i Europa, vilket han inte kunde göra sjövägen mot den övermäktiga brittiska flottan. Den 20 januari i år bestämde sig Englands Margret Thatcher och Frankrikes Francois Mitterand för att bygga en tunnel under kanalen. Projektet omfattar två stora parallella tunnlar och mellan dem en försörjningstunnel 40 meter under botten i Engelska kanalen. Där ska snabbgående tåg rusa fram och varje år erbjuda upp till 50 miljoner tåg- och bil passagerare en restid mellan Paris och London på tre timmar. Järnvägstunnlarna kommer att ha en diameter på mellan sju och åtta meter och kan närmast beskrivas som stora pipelines. Enligt planerna skall bygget vara avslutat 1993 och den totala kostnaden beräknas till drygt 50 miljarder kronor. 4

5 Hur länge till skall vi ha det så här?, De sämst ställda är de som har minst frihet Den som har högst lön ha mest rättigheter Det konstaterar LO i en nyligen framlagd rapport. Verkstadsföreningen, liksom välnärda byråkrater inom stat och kommun även politikerna intar samma inställning mot arbetarna. Resultatet visar att de lågavlönade har en minimal frihet. Hårdaste styrningen finns inom LO-förbunden, Livs, Transport, Kommunal, Metall och Statsanställdas förbund. Det sistnämnda förbundets motpart är en styggelse för hela den svenska arbetarrörelsen. Där borde det gå att hålla rent från kapitalisthantlangarna. Toalett-besök Det är inte självklart att bara gå från jobbet och uppsöka toaletten. Inom kommunal saknar var tredje den möjligheten att under 5 minuter avbryta arbetet, utan att först be om ersättare. Inom Livs, Statsanställda, Handels och Transport, saknar var femte den möjligheten. En ko är friare - hon skiter när hon vill - nackdelen för henne är att om hon inte mjölkar tillräckligt åt sin ägare, blir hon skjuten. Telefonsamtal Att ta emot ett telefonsamtal innebär mycket stora svårigheter får många medlemsgrupper. 25 procent kan inte ringa ut vid ett hastigt och viktigt påkommet privatsamtal. Så långt LO. Varför gör då LO ingenting åt allt detta? Svar: därför att det saknas en ledare. Tydligen går folkhemmet och kapitalisternas 2/3-samhälle hand i hand. 5

6 -ett my även f Vid en rundresa i Albanien fick iag tillfälle att besöka deras största hamnstad, Durres. Här får iag tillägga att det är deras största och enda och att ungefär 90 /o av landets handel (export/import) går genom hamnen i Durres. Redan från första stund märks det att vi inte befinner oss i en svensk hamn. Den tryckande värmen gör min stora strandskjorta klibbig av svett trots att jag duschade bara för en halvtimme sedan. Den stora affischen av Enver Hoxha vid hamngrinden samt paroller målade på magasinväggen, känns lika annorlunda i värmen. Malmutlastning Merparten av arbetena är utlastning av malm, tex kronmalm. Malmen kommer med järnvägsvagn inne från landet och lastas ut med kajkranar vars kapacitet överstiger 30 ton. Hamnen klarar av båtar upp till ton. Muddringsarbeten samt tillbyggnad av kajen pågår ständigt i hamnen. Från vårt hotellfönster ser jag varje natt lysen från större båtar som ligger och väntar på kajplats. Detta ger ett romantiskt skimmer i den svarta natten, men att ligga där ute och spana in mot strandlivet är knappast lika mysigt. Kusten längs Durres är även Albaniens Riviera. Det fanns ytterligare en sak som omedelbart slog en vid första ögonkastet. Hamnen var proppfull av båtar. Det nästan tåras i ögonen på en hamnarbetare, när man får se en hamn så sju dande av liv. Men en iakttagelse som växte hela tiden var att själva styckegodshanteringen var väldigt tungarbetad. Det krävdes många man i varje gäng. Truck och pallsystem fanns, men var sällsynta. De flesta närtra nsporterna gick direkt på vagnar utan pall. Styckegodshamnen var full av liv och mycket välskött, men det märktes en klar satsning på Container-hamnen. Så i stället för att lägga ner krafter på att modernisera den konventionella styckegodshanteringen, så lades resurserna på Container-hamnen. Detta gjorde ett stort intryck - med två så skilda epoker och produktionssätt sida vid sida. Kulturen viktig Ett stort hus håller på att byggas inom hamnområdet. Det är hamnarbetarnas kulturhus. Huset byggs av frivilliga krafter. Vilket gäller nästan all nybyggnation i landet. Eftersom det inte är färdigbyggt än, får jag hålla till godo med det gamla kulturhuset och det är inte dåligt det heller: En teatersalong, bibliotek, schackrum, mm. Kulturorganisationen arrangerar även diskussionskvällar och sist men inte minst, fotbollen. Fotbollslaget är ett av distriktets allra bästa. Men även teater, musik och dans håller en sådan nivå att de turnerar och de har fått flera utmärkelser. Hamnen i Durres har ett folkdanslag. Folkmusik - folklore - har ett väldigt stort utrymme i Albaninen, även om orkestrarna gärna drog ABBA-låtar när de fick veta att det fanns svenska gäster på dansgolvet. Direktören skördar vete Nu tillbaka till själva hamnen: Vi sitter i direktörens kontor, tillsammans med honom och representanter för fackföreningarna i hamnen. Närvarande är även mina speciella värdar för hamn- besöket, nämligen en hel arbetsbrigad på 15 man. Vi pratar och jämför och flera skillnader utmejslas. Detta med frivilligarbetet ex. Efter nästan två timmars d" u terande ursäktar sig nämligen dire"rören, för han måste åka ut och ta del i veteskörden (detta var i månadsskiftet juni/juli). Han själv plus ett par hundra hamnarbetare skulle delta i skörr 1 irbetet denna dag. Ett större antc..., av hamnens lastbilar och traktorer skulle också användas. Skördearbetet slutfördes sedan som en särskild kampanjdag kommande söndag, då nästan samtliga hamnarbetare slöt upp. Brigaden ett fast gäng på man Brigaden berättade att de ofta deltar i frivilliga arbeten på söndagarna eller efter deras skiftslut. Som tidigare sagts så byggs nästan alla bostadslägenheter av frivilliga krafter. De hade även deltagit i flera kampanjer på landsbygden, bl a för dricksvatten och plantering av olivträdsplantor på de 1 i gen terrasserade bergen. Här är skillnaden mellan hamnarbetare i de båda länderna som störst. Båtar ligger och väntar och massor av härliga övertidsprocent hägrar. Men harr r betarna i Albanien åker till bönde111a i stället och hjälper dem med skörden - och det gratis. Däremot finns ingen generell likalöneprincip, fast alla inom samma brigad tjänade förstås lika mycket. Brigad är namnet på det fasta gäng på man som alla är indelade i. Dessa utser sin egen brigadchef och han placerar ut sina medlernmar - hur många och vilka som ska arbeta ombord och i land. Kräver arbetet vinschman, traktor eller lastbilsförare 6

7 ket annorlunda land r en hamnarbetare Arbetar effektivt 8 x 60 minuter Ni måste arbeta mycket övertid för att tjäna sådana löner, säger jag. Detta dementeras bestämt av alla i brigaden. Det räcker väl att arbeta med tvåskift. Förklaringen med deras löner är två: Medlemmarna är erfarna arbetare samt att de verkligen arbetar 8 X 60 minuter. Detta med tvätt- och gångtid är alltså ett bekant spörsmål även i Albanien. På min fråga om det finns någon olycksstatistik - får jag till svar att det var länge sedan det var någon olycka. Då jag står på mig och säger att det är svårt att tro på detta påstående - blir de närvarande väldigt upprörda och säger, att visst kan det hö nda saker i bland, men absolut inget värre än mindre skador och sår. Hamnen har satsat massor på utbildning. Och då blev jag tvungen att vika mig. Artikelförfattaren med guiden från Durres med 75 hamnarbetare, representanter för fackföreningen samt direktör och tolk. fö ansport mellan magasin och båt, så tas dessa ut inom gänget. Brigaden kan ibland vara uppdelad på flera båtar om jobben inte är så personalkrävande. Många gånger är det tvärtom. B, 1 har många lastrum och det är gods som kräver mycket folk i varje lucka - då är de flera brig9der ombord på samma båt. Brigadchefen ansvarar fortfarande för sin brigad inför lastningsstyrman och stuveri. Brigadchefen deltar i snitt 6 timmar i den direkta produktionen. Han tjänar lika mycket som de övriga inom brigaden. Skillnaden mellan olika brigaders löner är däremot stora. här arbetas under gruppackordets principer. Tiänar som direktören Det är knappast någon slump att det är hamnens bästa brigad som är mina guider i hamnen. Någon har räknat ut att deras produktionstakt ligger så högt över det genomsnittliga målet, att de hade uppfyllt sina planmål för 30 år framåt och de tjänade därefter. Deras löner är därför i nivå med direktörens. Exakt vad direktören tjänade fick jag aldrig reda på, han vår då redan ute på vetefälten. Pension vid 55 En av medlemmarna i brigaden är säkert pensionerad, när du läser detta. Han fyllde 55 år i sommar och i Albanien går man i pension då, om man har ett tyngre jobb, somt ex hamnarbetare. Hans pension kommer att ligga på 700 LEK. Genomsnittslön för: hamnarbetare högre tjänstemän direktörer Antalet anställda i hamnen är och av dessa är 300 administrativ personal och antalet brigadchefer ungefär 50 st. Nyfiken på Sverige När jag varit i hamnen en hel dag - guidats runt med båt, varit i deras magasin, varit ombord på olika båtar, besökt deras kulturhus och sist men inte minst druckit eftermiddagskaffe hemma hos en hamnarbetare - så var det dags att ta farväl, men inte förrän jag svarat på en massa frågor om Sverige - allt från att arbeta i vårt klimat, vår fackliga situation, arbetslöshet, A kassa mm. 7

8 Kurs i norr... Här ser vi många unga deltagare från MBL-kurs_~n i Örnsköldsvik den april Deltagande avd: 8 Sundsvall, 22 Ornsköldsvik, 24 Hudiksvall, 40 Lunde, 57 lggesund, 54 Kalix, 64 Skellefteå, 80 Holmsund, 732 Piteå, 738 Luleå. och i söder Årsmöte i Sundsvall Hamnarb. avd i Sundsvall har avhållit sitt årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande Henry Eriksson, Kassör Lars-Erik Qvic~ 1 Sekreterare Tomas Nilss.~n, Ovr. Alf Engman, Benny Osterholm. Under året har 4 medlemmar avlidit, vilka hedrats med fana vid jordfästningen. Arbetstillgången i hamnen har glädjande nog ökat, vilket fått till följd / att medlemsantalet ökat från 96 till 115 vid årets slut. Avdelningen är därmed förbundets 3:e största. Årsmötet valde representanter till bl a ABF, Begravningsföreningen Fonus, Folkets Hus och Park, Sundsvall, Skönsbergs Folkets Hus osv. Avdelningen har dessutom haft deltagare på av förbundet anordnade kurser. Lokala avtalsförhandlingar har förts med arbetsgivaren, vilka lett till av avdelningen godtagbara resultat. Sedvanlig påskutdelning till pensionärerna har avhållits. Avd medlemmar har deltagit i olika korpverksamheter, bl a fotboll, rinkbandy, bordtennis och tennis. Totala arbetstimmar för 1988 var Månadslönen vid årets slut 9 877:23 plus ett engångsbelopp på kr och bonus på kr. STYRELSEN Lika unga friska krafter från kursen i Nässiö den mai Deltagande avdelningar: 4 Göteborg, 5 Norrköping, 6 Helingsborg, 27 Halmstad, 38 Västerås, 82 Oskarshamn, 97 Sölvesborg. Gunnar Norberg var kursledare. Nytt postnummer till Örnsköldsvik

9 Norrlandsdistriktets årsmöte hölls i Skellefteå i dagama två Hamnarbetarna i Norrland avhöll sitt distriktsårmöste i Skellefteå under dagarna april. Medlemmarnas damer var även inbiudna. Som värd för distriktsårsmötet stod avd 64 Skellefteå. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande: Evert Åhl, avd 138 ~uleå. Kassör: L.A. Qvick, avd 8 undsvall. S.ledamöter: K.A. Sjölund, avd 40 Lunde, 0. Holm, avd 80 Holmsund, G. Pettersson, avd 22 Örnsköldsvik. Till LO Malm och finansminister Feldt Uttalande antaget vid Norrlandsdistriktets årsmöte i Skellefteå den april De ramar som är lagda för års lönerörelse är helt orealistika för oss lönearbetare. Om den centrala uppgörelsen skall gälla så blir det ett 3- årigt avtal, när det gäller lönepåslaget. Detta kommer vi aldrig att finna oss i. Ert gemensamma uppträdande i lönerörelsen är fegt. Det har inte med en rättvisare fördelning av produktionsresultatet att göra. GÖR OSS ARBETARE EN TJÄNST AVGÅ BÅDA TVÅ. Bild från Norrlandsdistriktets årsmöte den april 7989, här har överläggningarna iust böriat. Kommunikationsdepartementet Norrlandsdistriktet av Svenska Hamnarbetarförbundet samlat till årsmöte i Skellefte den april 1989, har antagit följande uttalande. Vi ser med oro hur allt mer gods överföres till landsvägstransporter som tidigare fräktats sjövägen och på järnväg. Att frakta 1 ton varor en km sjövägen kostar 3-4 öre, per Uttalande 1arnväg samma sträcka öre, efter landsväg 25 öre. Sjöoch järnvägstransporterna är vida överlägsna landsvägstransporter i både ekonomi och miljö. Det kan inte vara svenska folkets skyldighet att subventionera bolagens och grossisternas transporter efter våra vägar, samtidigt som olyckorna i trafiken kostar samhället 4-5 miljarder per år. Här finns stora besparingar att göra, långt mer än på mjölken. Hamnarbetarna i Norrland kräver av regering och riksdag, att hela transportpolitiken för vårt land omprövas. Damerna samlas till en tur runt staden Skellefteå för att se vad den har att biuda på, det skall bli trevligt eller hur? Tack För visat deltagande och de vackra blommorna till Göran Brattells bår, tackar jag på det varmaste. Mirja Bratell 9

10 .. delsedagar 0 ber 1989 juli-septern F SO år Torbjörn Alm Kappland~gatan GOTEBORG Tore Johansson 19 september Södra Fogdelyckegatan 26 C KARLSHAMN Hans Norell 10 juli Linnegatan 19 B SUNDSVALL Eivind Nordström 26 september Ridspögat9n 3 A MOLNDAL Lars Erik Lundgren 13 juli Bäckebolsängen HISINGS BACKA Veikko Rastas 28 september Albyvägen NORSBORG 14 juli 60år Bengt Wall Hans Johansson Harrieväg_en 10 Blåsbackegatan KAVLINGE HALMSTAD 16 juli 12 augusti Tivadar Rozsa Erik Nilsson Mossvägen PL 3795 PL HÄLLESÅKER MÖRRUM 19 juli 21 augusti Stig Ove Bergström Signar Gladh Kanalvägen 6 M Högsön SOLLENTUNA RÅNEÅ 19 augusti 9 september Ove Sandberg Gösta Wahlen Näckrosvägen 15 Ön TORSLANDA KUNGÄLV 20 augusti 18 september Sture Noren Lennart Persson Ava Ringblom~vägen LÖGDEÅ SOLVESBORG 2 september 25 september Uno Eriksson Hagbert Andersson Box 4022 Toppsegel;;gatan HUDIKSVALL GOTEBORG 19 september 30 september 65 år Bernt Lindgren PL 4660 Drängsmark KÅGE 9 juli Rolf Almkvist Vårlöksga.!an l B GOTEBORG 16 juli Gustav Sjöberg Gränsvägen DOMSJÖ 24juli Gösta Nilsson Djupviksgatan l F HOLMSUND 26juli Gustav Larsson Dr Salens Gata GÖTEBORG 28 juli

11 70år Gunnar Dahlgren David Eriksson Skyttebolsgata n 15 Bergsgatan 11 1 tr KVIBILLE Gunnar Nilsson HOLMSUND 6 augusti Hesseldalen september TRENSUM 8 juli ~rik Egon Olsson Öberg Klimatgatgn 19 All ön Gustav Johansson GOTEBORG ARNÄSVALL Dalagatan augusti 15 september STOCKHOLM 16 juli Allan Nordin Lennart Andersson Köpmangatan.(:> Gropegå~~sgatan 1 Arne Forsberg MALMO GOTEBORG Långed 19 september 6 september NORDMALING 5 augusti Göte Nyberg Stig Olsson Brunnehagen 32 Plurvägen 10 SO år GOTEBORG HALMSTAD 6 september Sten Gustavsson 7 september Byälvsvägen 36 2 tr JOHANNESHOV Harry Nilsson Olle Skoog 28 juli Box 3130 Södra Gu~berogatan TORSLANDA GOTEBORG Erik Tegman 8 september 7 september Boforsgatan 19 Il FARSTA Rune Bergström 7 augusti Allan Svensson Bäcklanda Karl lfarssons Gata NORDINGRÅ Gunnar Pettersson HALMSTAD 27 september Västra Röd 11 september HJÄLTE BY Arnold Andersson 16 augusti Anderstorp 5 Henning Svedin LINDOME Haddäng Jakob Olsson 30 september GNARP Box september HÄLSI NGMO 17 september Pauel Jensen Björkegårq_en 38 A MOLNLYCKE 23 september 75år Axel Arvidsson Sockenvägen 18 B GOTEBORG 2 juli 85år Bertil Hillberg William Markstöm Helmer Lindkvist Väderbodarna 3 Orkestervägen 18 B Peterbacksvägen GÖTEBORG SKELLEFTEÅ SANGIS 26 september 8 juli 7 juli r.hage Norling Osvald Martinsson Olof Olsson Ovre Hall.~gatan 36 Vitklövern 5 E Vike GOTEBORG TORSLANDA ARNÄSVALL 27 september 12 juli 25juli Börje Berglund Gustav Persson Herbert Magnusson Skördevägen 2 Box 6049 Rutger Furchsgatan HORTLAX PITEÅ STOCKHOLM 28 september 16 juli 24 september

12 Kongress Svenska Ha1t1narbetarlörbundet står inför sin 7:e kongress Kongressen kommer att äga r.um under tiden oktober 1989 i Ornsköldsvik. Lokal: ION-teatern med början kl Hamnarbetare välkomna. Motioner till kongressen skall vara inlämnade till förbundet senast den 26 juli Glöm inte fullmakterna med foto! I I BILLIGASTE SÄTIET ATI FRAKTA VAROR ÄR SJÖVÄGEN 1111 Am'llB Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK Ansvarig utgivare: Gunnar Norberg Tryck: CEWE-Förlaget 1989

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram Arbetarrörelsens efterkrigsprogram De 27 punkterna med motivering 1946 Detta handlingsprogram, som utarbetades av det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisationer (kvinno- och ungdomsorgansationer)

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011 - i andra hand att välja övriga erbjudna kurser. BYGGNADS, ELEKTRIKERNA och MÅLARNA Datum i första hand Kurshandledare 19 oktober Elektrikerna avd 8 Södra Sverige Claes Andersson, LO Maria Bolin, Folksam

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i april 2010

FÖRORD. Stockholm i april 2010 FÖRORD I denna lönebilaga redovisas alla övergångsbestämmelser som gäller avtalsperioden 2010-04-01-2011-03-31, och avtalsperioden 2011-04-01-2012-03-31. Bilagan innehåller även samtliga lönetabeller för

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden Kort genomgång av Åkerström, Malte Lennart Historiken Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget Styrelseordföran de Framtiden Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Jägareförbundet Råneå - Jaktvårdskrets Verksamhetsberättelse 2014 Jägareförbundet Råneå - Jaktvårdskrets ingår som en del i Svenska Jägareförbundet Norrbotten, och har; 15 lokalorganisationer anslutna

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Företag som är certifierade för användning av Condry:

Företag som är certifierade för användning av Condry: EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL Uppdaterad 2014-03-28 sid 1(7) Företag som är certifierade för användning av Condry: Företagen är listade enligt dessa distrikt: Södra Sverige Västra Sverige Östra

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Från Persson till Reinfeldt: Fungerar arbetslinjen i Sverige?

Från Persson till Reinfeldt: Fungerar arbetslinjen i Sverige? Från Persson till Reinfeldt: Fungerar arbetslinjen i Sverige? Fafo-konferensen 2 mars 2011 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning Stockholms universitet Arbetslinjen som traditionell svensk politik

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer