Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport Svenska Hamnarbetarförbundet får vara draglok åt Transport vid löneförhandlingarna i hamnarna. Transport bromsar hamnarbetarnas löner så det ryker om hjulen. Nu har Transport tillsammans med Suvareförbundet lagt in ytterligare en broms. Protokollsanteckning:.. Svenska Transportarbetareför ~ bundet har påtalat att under föregående avtalsperiod förändringar '"lv löneformer och lönenivåer i något fall skett utan föregående förhandlingar mellan huvudorganisationerna. De avtalsslutande parterna är ense om att ett sådant förfarande innebär avtalsbrott, som kan leda till betydan-.. de skadeståndsanspråk. ~ Protokollsanteckningen är ett brott mot allt vad den fackliga rörelsen står för. Transport vill stoppa arbetarnas lönekamp i Hamnarbetarförbundet, för att dölja sin oförmåga att försvara arbetarnas reallöner. Detta kommer inte att lyckas. Hamnarbetare i Albanien Peter Karlsson, gör ett uppehåll i hamnstaden Durres, vid sin rundresa i Albanien. Styckegodshamnen sjöd av liv, men en satsning på containerhamnen var märkbar. Ett hamnarbetarnas kulturhus under byggnad och ett aktivt kulturliv bevisar att kulturen är viktig i Durres hamn. Läs mer om Albanien på sidorna 6-7.

2 De 27 punkterna Arbetarrö efterkrigs I full sysselsättning l. Prisstegringar förhindras. Vid bättre varutillgång bör priserna sjunka. Ett prisfall får inte gå så långt, att det skapar depression inom näringslivet. 2. Näringslivets strävan att vidmakthålla och öka sysselsättningen samordnas understatens ledning. 3. Industrins exportmöjligheter måste fullt utnyttjas. Exportkredit under statlig medverkan. För småindustrin öppnas vägar till främmande marknader. Importen av nödvändiga råvaror tryggas genom handelspolitiken. 4. Bostadsbygge enligt en långtsyftande plan för att höja vår bostadsstandard. 5. Förbilligad massproduktion av kvalitetsgaranterade konsumtionsvaror. 6. Förbättringsarbeten för jordbruket, skogsbruket och fisket. 7. Offentliga arbeten utökas vid minskad sysselsättning i det enskilda näringslivet. 8. Effektiv arbetsförmedling och omskolning. Förbättrad yrkesutbildning och yrkesvägledning. Mera arbete åt partiellt arbetsföra. Il Rättvis fördelning och höid levnadsstandard 9. Höjning av reallöner och övriga realinkomster i de breda lagren. l 0. Solidarisk lönepolitik. Lika inkomst för lika prestation, både vid jämförelse mellan jordbruk och andra näringsgrenar och mellan män och kvinnor. 11. Trygghet mot inkomstbortfall. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen görs allmänna. Daghjälpsbeloppen ökas så att de blir tillräckliga för livsuppehället. Folkpensionerna förbättras. 12. Bättre yrkeshygien. Effektivare skydd mot yrkessjukdomar och olycksfall i arbete. 13. Arbetstidsförkortning. I första hand i mera påfrestande sysselsättningar. 14. Verksamma åtgärder för folkhälsans höjande. 15. Utjämning av barnkostnaderna genom socialpolitiska förmåner för familjerna. Lättnader i hemarbetet genom daghem och lekskolor, social hemhjälp, arbetsbesparande hemutrustning. 16. Lika bildningsmöjligheter för all ungdom, oberoende av föräldrarnas inkomst och boningsort. 17. Likvärdig levnadsstandard och utjämning av klasskillnader. 111 Större effekter och mera demokrati inom näringslivet 18. Samhällelig planering av investeringsverksamheten. 19. Utrikeshandeln under samhällets ledning. Svensk medverkan i internationellt ekonomiskt samarbete. 20. Stabilisering och rationalisering av byggnadssverksamhet. Kvarterssanering. Tomtmarken och hyreshusen i städerna överföres gradvis i kommunal ägo. 21. Rationalisering av jordbruket. En jordreform som inriktas på att ofullständiga bärkraftiga jordbruk förändras till fullständiga bärkraftiga jordbruk. 22. Rationalisering av hemarbetet under samhällelig medverkan. 23. Stöd åt allmännyttig produktion eller socialisering på områden, där enskild företagsamhet medför misshushållning eller monopolism. 2

3 relsens rogram 24. Kartellavtal och liknande_prisöverenskommelser göres offentliga. Oppen redovisning av sammanhanget mellan vinster, priser och kostnader. 25. Ökat stöd åt teknisk-ekonomisk forskning. 26. Konsumtionsvarorna under offentlig kvalitetskontroll. Verksamma åtgärder för sprid- 1").ing av objektiv varukunskap. 27. Okat arbetarinflytande över produktionens ledning. Il Rättvis fördelning och höid standard 9. Räknat från 1945 till plus, 1971 till 1971, minus. 10. Har inte infriats. - minus. 11. Har infriat + plus. 12. Kan bli bättre. 13. ~r genomfört+ plus. 14. ~r genomfört + plus. 15. Ar till stora delar genomfört+ plus. 16. Har inte infriats - minus. 17. Har inte infriats - minus. Kommentar till efterkrigsprogrammet Där har marknadskrafternas profitbegär helt fått ta överhand - socialdemokratin har svikit sina egna föresatser. - minus. 2. Näringsli-vet utnyttjar statens skattemedel i första hand åt sig själv. - minus. 3. Till privatkapitalisternas fördel. Visar utvecklingen. - minus. 4. Bostadsstandarden är höjd - samtidigt som bostadsmarknaden har blivit det största spekulationsobjektet för kapitalstarka intressen som gemene man får betala. - minus. 5. Har inte infriats. - minus. 6. Stora delar av den svenska skogen är kalavverkad.. Kris. inom jordbruket och fiskerinäringen. - minus. 7. Har infriats + plus. 8. Har infriats + plus. 111 Större effektivitet och mera demokrati inom näringslivet 18. Har inte infriats - minus. 19. Har inte infriats - minus. 20. Upp och ner - minus. 21. Upp och ner - minus, skuldsättning har blivit följden. 22. Upp och ner + plus. 23. Har inte infriats - minus. 24. Har inte infriats - minus. 25. Har privatiserats - minus. 26. Här finns mycket att göra - minus. 27. Har inte infriats - minus. Efterkrigsprogrammen är utarbetade och godkända av Arbetarrörelsens kommitte för ekonomisk efterkrigsplanering i vilket Landsorganisationen, Socialdemokratiska partiet, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet är representerat. Kommittens ordförande var finansminister Ernst Vigfors - Ernst Vigfors, chefideologen inom den socialdemokratiska rörelsen, var har hans ideer tagit vägen??? Frågan måste ställas om och om igen. 3

4 Hamnarbetare! Känner Du igen Dig? Om finansministerns prognos slår in får nästan alla familjer bättre köpkraft säger Sparbankernas budgetrådgivare Chatarina Andreen i en kommentar till budgeten. Bästa utfallet får en familj med två heltidsarbetande och två barn, där mannen tjänar kr och kvinnan kr i månaden. Där ökar reallönerna med 320 kr i månaden. Hur går det för en liknande familj där mannen tjänar kr och kvinnan kr i månaden? Svar: Det går åt helvete. G.N. Finansminister Feldt stryper inte bara ekonomin för de sämst ställda i landet, han stryper även sitt eget parti. Sl FO visar den sämsta prognosen för Socialdemokratiska partiet efter kriget, 38 % "Sådant läder skall sådan smörja ha", heter det. G.N. Krav 0 pa extra semester lön LO har i en utredning klarlagt att var tredie löntagare inte har råd att företa någon semesterresa. Detta faktum kom upp vid socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby. Den borgerliga ekonomen Rudolf Ja lakas viftar bort det hela med orden: "Det är bara en fråga hur folk använder pengar". Alla har pengar menade han. Varför har då d svenska hushållen skulder på 700 miljarder herr Jalakas? Kravet på en 13:e månadslön för semester måste nu drivas av oss arbetare, med tanke på vad LO:s utrening visar - var står LO i den frågan? GN Tunnel under Engelska kanalen En 200-årig dröm som går i uppfyllelse. Den första allvarliga tanken på en tunnel under Engelska kanalen hade Napoleon I. Hans energiska ingenjörer presenterade detaljerade ritningar för sin höge herre av en tunnel, där man även hade tänkt på luftväxlingen och planerat enorma skorstena med jämna mellanrum som skulle mynna i vattenlinjen. Man förespeglade den otålige kejsaren att hästdragna diligenser, kanoner och transportfordon skulle kunna krossa kanalen på bara fem timmar. Napoleon ville ha sin tunnel för ett enda allt överskuggande ändamål: att äntligen kunna invand era sin sista motståndare i Europa, vilket han inte kunde göra sjövägen mot den övermäktiga brittiska flottan. Den 20 januari i år bestämde sig Englands Margret Thatcher och Frankrikes Francois Mitterand för att bygga en tunnel under kanalen. Projektet omfattar två stora parallella tunnlar och mellan dem en försörjningstunnel 40 meter under botten i Engelska kanalen. Där ska snabbgående tåg rusa fram och varje år erbjuda upp till 50 miljoner tåg- och bil passagerare en restid mellan Paris och London på tre timmar. Järnvägstunnlarna kommer att ha en diameter på mellan sju och åtta meter och kan närmast beskrivas som stora pipelines. Enligt planerna skall bygget vara avslutat 1993 och den totala kostnaden beräknas till drygt 50 miljarder kronor. 4

5 Hur länge till skall vi ha det så här?, De sämst ställda är de som har minst frihet Den som har högst lön ha mest rättigheter Det konstaterar LO i en nyligen framlagd rapport. Verkstadsföreningen, liksom välnärda byråkrater inom stat och kommun även politikerna intar samma inställning mot arbetarna. Resultatet visar att de lågavlönade har en minimal frihet. Hårdaste styrningen finns inom LO-förbunden, Livs, Transport, Kommunal, Metall och Statsanställdas förbund. Det sistnämnda förbundets motpart är en styggelse för hela den svenska arbetarrörelsen. Där borde det gå att hålla rent från kapitalisthantlangarna. Toalett-besök Det är inte självklart att bara gå från jobbet och uppsöka toaletten. Inom kommunal saknar var tredje den möjligheten att under 5 minuter avbryta arbetet, utan att först be om ersättare. Inom Livs, Statsanställda, Handels och Transport, saknar var femte den möjligheten. En ko är friare - hon skiter när hon vill - nackdelen för henne är att om hon inte mjölkar tillräckligt åt sin ägare, blir hon skjuten. Telefonsamtal Att ta emot ett telefonsamtal innebär mycket stora svårigheter får många medlemsgrupper. 25 procent kan inte ringa ut vid ett hastigt och viktigt påkommet privatsamtal. Så långt LO. Varför gör då LO ingenting åt allt detta? Svar: därför att det saknas en ledare. Tydligen går folkhemmet och kapitalisternas 2/3-samhälle hand i hand. 5

6 -ett my även f Vid en rundresa i Albanien fick iag tillfälle att besöka deras största hamnstad, Durres. Här får iag tillägga att det är deras största och enda och att ungefär 90 /o av landets handel (export/import) går genom hamnen i Durres. Redan från första stund märks det att vi inte befinner oss i en svensk hamn. Den tryckande värmen gör min stora strandskjorta klibbig av svett trots att jag duschade bara för en halvtimme sedan. Den stora affischen av Enver Hoxha vid hamngrinden samt paroller målade på magasinväggen, känns lika annorlunda i värmen. Malmutlastning Merparten av arbetena är utlastning av malm, tex kronmalm. Malmen kommer med järnvägsvagn inne från landet och lastas ut med kajkranar vars kapacitet överstiger 30 ton. Hamnen klarar av båtar upp till ton. Muddringsarbeten samt tillbyggnad av kajen pågår ständigt i hamnen. Från vårt hotellfönster ser jag varje natt lysen från större båtar som ligger och väntar på kajplats. Detta ger ett romantiskt skimmer i den svarta natten, men att ligga där ute och spana in mot strandlivet är knappast lika mysigt. Kusten längs Durres är även Albaniens Riviera. Det fanns ytterligare en sak som omedelbart slog en vid första ögonkastet. Hamnen var proppfull av båtar. Det nästan tåras i ögonen på en hamnarbetare, när man får se en hamn så sju dande av liv. Men en iakttagelse som växte hela tiden var att själva styckegodshanteringen var väldigt tungarbetad. Det krävdes många man i varje gäng. Truck och pallsystem fanns, men var sällsynta. De flesta närtra nsporterna gick direkt på vagnar utan pall. Styckegodshamnen var full av liv och mycket välskött, men det märktes en klar satsning på Container-hamnen. Så i stället för att lägga ner krafter på att modernisera den konventionella styckegodshanteringen, så lades resurserna på Container-hamnen. Detta gjorde ett stort intryck - med två så skilda epoker och produktionssätt sida vid sida. Kulturen viktig Ett stort hus håller på att byggas inom hamnområdet. Det är hamnarbetarnas kulturhus. Huset byggs av frivilliga krafter. Vilket gäller nästan all nybyggnation i landet. Eftersom det inte är färdigbyggt än, får jag hålla till godo med det gamla kulturhuset och det är inte dåligt det heller: En teatersalong, bibliotek, schackrum, mm. Kulturorganisationen arrangerar även diskussionskvällar och sist men inte minst, fotbollen. Fotbollslaget är ett av distriktets allra bästa. Men även teater, musik och dans håller en sådan nivå att de turnerar och de har fått flera utmärkelser. Hamnen i Durres har ett folkdanslag. Folkmusik - folklore - har ett väldigt stort utrymme i Albaninen, även om orkestrarna gärna drog ABBA-låtar när de fick veta att det fanns svenska gäster på dansgolvet. Direktören skördar vete Nu tillbaka till själva hamnen: Vi sitter i direktörens kontor, tillsammans med honom och representanter för fackföreningarna i hamnen. Närvarande är även mina speciella värdar för hamn- besöket, nämligen en hel arbetsbrigad på 15 man. Vi pratar och jämför och flera skillnader utmejslas. Detta med frivilligarbetet ex. Efter nästan två timmars d" u terande ursäktar sig nämligen dire"rören, för han måste åka ut och ta del i veteskörden (detta var i månadsskiftet juni/juli). Han själv plus ett par hundra hamnarbetare skulle delta i skörr 1 irbetet denna dag. Ett större antc..., av hamnens lastbilar och traktorer skulle också användas. Skördearbetet slutfördes sedan som en särskild kampanjdag kommande söndag, då nästan samtliga hamnarbetare slöt upp. Brigaden ett fast gäng på man Brigaden berättade att de ofta deltar i frivilliga arbeten på söndagarna eller efter deras skiftslut. Som tidigare sagts så byggs nästan alla bostadslägenheter av frivilliga krafter. De hade även deltagit i flera kampanjer på landsbygden, bl a för dricksvatten och plantering av olivträdsplantor på de 1 i gen terrasserade bergen. Här är skillnaden mellan hamnarbetare i de båda länderna som störst. Båtar ligger och väntar och massor av härliga övertidsprocent hägrar. Men harr r betarna i Albanien åker till bönde111a i stället och hjälper dem med skörden - och det gratis. Däremot finns ingen generell likalöneprincip, fast alla inom samma brigad tjänade förstås lika mycket. Brigad är namnet på det fasta gäng på man som alla är indelade i. Dessa utser sin egen brigadchef och han placerar ut sina medlernmar - hur många och vilka som ska arbeta ombord och i land. Kräver arbetet vinschman, traktor eller lastbilsförare 6

7 ket annorlunda land r en hamnarbetare Arbetar effektivt 8 x 60 minuter Ni måste arbeta mycket övertid för att tjäna sådana löner, säger jag. Detta dementeras bestämt av alla i brigaden. Det räcker väl att arbeta med tvåskift. Förklaringen med deras löner är två: Medlemmarna är erfarna arbetare samt att de verkligen arbetar 8 X 60 minuter. Detta med tvätt- och gångtid är alltså ett bekant spörsmål även i Albanien. På min fråga om det finns någon olycksstatistik - får jag till svar att det var länge sedan det var någon olycka. Då jag står på mig och säger att det är svårt att tro på detta påstående - blir de närvarande väldigt upprörda och säger, att visst kan det hö nda saker i bland, men absolut inget värre än mindre skador och sår. Hamnen har satsat massor på utbildning. Och då blev jag tvungen att vika mig. Artikelförfattaren med guiden från Durres med 75 hamnarbetare, representanter för fackföreningen samt direktör och tolk. fö ansport mellan magasin och båt, så tas dessa ut inom gänget. Brigaden kan ibland vara uppdelad på flera båtar om jobben inte är så personalkrävande. Många gånger är det tvärtom. B, 1 har många lastrum och det är gods som kräver mycket folk i varje lucka - då är de flera brig9der ombord på samma båt. Brigadchefen ansvarar fortfarande för sin brigad inför lastningsstyrman och stuveri. Brigadchefen deltar i snitt 6 timmar i den direkta produktionen. Han tjänar lika mycket som de övriga inom brigaden. Skillnaden mellan olika brigaders löner är däremot stora. här arbetas under gruppackordets principer. Tiänar som direktören Det är knappast någon slump att det är hamnens bästa brigad som är mina guider i hamnen. Någon har räknat ut att deras produktionstakt ligger så högt över det genomsnittliga målet, att de hade uppfyllt sina planmål för 30 år framåt och de tjänade därefter. Deras löner är därför i nivå med direktörens. Exakt vad direktören tjänade fick jag aldrig reda på, han vår då redan ute på vetefälten. Pension vid 55 En av medlemmarna i brigaden är säkert pensionerad, när du läser detta. Han fyllde 55 år i sommar och i Albanien går man i pension då, om man har ett tyngre jobb, somt ex hamnarbetare. Hans pension kommer att ligga på 700 LEK. Genomsnittslön för: hamnarbetare högre tjänstemän direktörer Antalet anställda i hamnen är och av dessa är 300 administrativ personal och antalet brigadchefer ungefär 50 st. Nyfiken på Sverige När jag varit i hamnen en hel dag - guidats runt med båt, varit i deras magasin, varit ombord på olika båtar, besökt deras kulturhus och sist men inte minst druckit eftermiddagskaffe hemma hos en hamnarbetare - så var det dags att ta farväl, men inte förrän jag svarat på en massa frågor om Sverige - allt från att arbeta i vårt klimat, vår fackliga situation, arbetslöshet, A kassa mm. 7

8 Kurs i norr... Här ser vi många unga deltagare från MBL-kurs_~n i Örnsköldsvik den april Deltagande avd: 8 Sundsvall, 22 Ornsköldsvik, 24 Hudiksvall, 40 Lunde, 57 lggesund, 54 Kalix, 64 Skellefteå, 80 Holmsund, 732 Piteå, 738 Luleå. och i söder Årsmöte i Sundsvall Hamnarb. avd i Sundsvall har avhållit sitt årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande Henry Eriksson, Kassör Lars-Erik Qvic~ 1 Sekreterare Tomas Nilss.~n, Ovr. Alf Engman, Benny Osterholm. Under året har 4 medlemmar avlidit, vilka hedrats med fana vid jordfästningen. Arbetstillgången i hamnen har glädjande nog ökat, vilket fått till följd / att medlemsantalet ökat från 96 till 115 vid årets slut. Avdelningen är därmed förbundets 3:e största. Årsmötet valde representanter till bl a ABF, Begravningsföreningen Fonus, Folkets Hus och Park, Sundsvall, Skönsbergs Folkets Hus osv. Avdelningen har dessutom haft deltagare på av förbundet anordnade kurser. Lokala avtalsförhandlingar har förts med arbetsgivaren, vilka lett till av avdelningen godtagbara resultat. Sedvanlig påskutdelning till pensionärerna har avhållits. Avd medlemmar har deltagit i olika korpverksamheter, bl a fotboll, rinkbandy, bordtennis och tennis. Totala arbetstimmar för 1988 var Månadslönen vid årets slut 9 877:23 plus ett engångsbelopp på kr och bonus på kr. STYRELSEN Lika unga friska krafter från kursen i Nässiö den mai Deltagande avdelningar: 4 Göteborg, 5 Norrköping, 6 Helingsborg, 27 Halmstad, 38 Västerås, 82 Oskarshamn, 97 Sölvesborg. Gunnar Norberg var kursledare. Nytt postnummer till Örnsköldsvik

9 Norrlandsdistriktets årsmöte hölls i Skellefteå i dagama två Hamnarbetarna i Norrland avhöll sitt distriktsårmöste i Skellefteå under dagarna april. Medlemmarnas damer var även inbiudna. Som värd för distriktsårsmötet stod avd 64 Skellefteå. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande: Evert Åhl, avd 138 ~uleå. Kassör: L.A. Qvick, avd 8 undsvall. S.ledamöter: K.A. Sjölund, avd 40 Lunde, 0. Holm, avd 80 Holmsund, G. Pettersson, avd 22 Örnsköldsvik. Till LO Malm och finansminister Feldt Uttalande antaget vid Norrlandsdistriktets årsmöte i Skellefteå den april De ramar som är lagda för års lönerörelse är helt orealistika för oss lönearbetare. Om den centrala uppgörelsen skall gälla så blir det ett 3- årigt avtal, när det gäller lönepåslaget. Detta kommer vi aldrig att finna oss i. Ert gemensamma uppträdande i lönerörelsen är fegt. Det har inte med en rättvisare fördelning av produktionsresultatet att göra. GÖR OSS ARBETARE EN TJÄNST AVGÅ BÅDA TVÅ. Bild från Norrlandsdistriktets årsmöte den april 7989, här har överläggningarna iust böriat. Kommunikationsdepartementet Norrlandsdistriktet av Svenska Hamnarbetarförbundet samlat till årsmöte i Skellefte den april 1989, har antagit följande uttalande. Vi ser med oro hur allt mer gods överföres till landsvägstransporter som tidigare fräktats sjövägen och på järnväg. Att frakta 1 ton varor en km sjövägen kostar 3-4 öre, per Uttalande 1arnväg samma sträcka öre, efter landsväg 25 öre. Sjöoch järnvägstransporterna är vida överlägsna landsvägstransporter i både ekonomi och miljö. Det kan inte vara svenska folkets skyldighet att subventionera bolagens och grossisternas transporter efter våra vägar, samtidigt som olyckorna i trafiken kostar samhället 4-5 miljarder per år. Här finns stora besparingar att göra, långt mer än på mjölken. Hamnarbetarna i Norrland kräver av regering och riksdag, att hela transportpolitiken för vårt land omprövas. Damerna samlas till en tur runt staden Skellefteå för att se vad den har att biuda på, det skall bli trevligt eller hur? Tack För visat deltagande och de vackra blommorna till Göran Brattells bår, tackar jag på det varmaste. Mirja Bratell 9

10 .. delsedagar 0 ber 1989 juli-septern F SO år Torbjörn Alm Kappland~gatan GOTEBORG Tore Johansson 19 september Södra Fogdelyckegatan 26 C KARLSHAMN Hans Norell 10 juli Linnegatan 19 B SUNDSVALL Eivind Nordström 26 september Ridspögat9n 3 A MOLNDAL Lars Erik Lundgren 13 juli Bäckebolsängen HISINGS BACKA Veikko Rastas 28 september Albyvägen NORSBORG 14 juli 60år Bengt Wall Hans Johansson Harrieväg_en 10 Blåsbackegatan KAVLINGE HALMSTAD 16 juli 12 augusti Tivadar Rozsa Erik Nilsson Mossvägen PL 3795 PL HÄLLESÅKER MÖRRUM 19 juli 21 augusti Stig Ove Bergström Signar Gladh Kanalvägen 6 M Högsön SOLLENTUNA RÅNEÅ 19 augusti 9 september Ove Sandberg Gösta Wahlen Näckrosvägen 15 Ön TORSLANDA KUNGÄLV 20 augusti 18 september Sture Noren Lennart Persson Ava Ringblom~vägen LÖGDEÅ SOLVESBORG 2 september 25 september Uno Eriksson Hagbert Andersson Box 4022 Toppsegel;;gatan HUDIKSVALL GOTEBORG 19 september 30 september 65 år Bernt Lindgren PL 4660 Drängsmark KÅGE 9 juli Rolf Almkvist Vårlöksga.!an l B GOTEBORG 16 juli Gustav Sjöberg Gränsvägen DOMSJÖ 24juli Gösta Nilsson Djupviksgatan l F HOLMSUND 26juli Gustav Larsson Dr Salens Gata GÖTEBORG 28 juli

11 70år Gunnar Dahlgren David Eriksson Skyttebolsgata n 15 Bergsgatan 11 1 tr KVIBILLE Gunnar Nilsson HOLMSUND 6 augusti Hesseldalen september TRENSUM 8 juli ~rik Egon Olsson Öberg Klimatgatgn 19 All ön Gustav Johansson GOTEBORG ARNÄSVALL Dalagatan augusti 15 september STOCKHOLM 16 juli Allan Nordin Lennart Andersson Köpmangatan.(:> Gropegå~~sgatan 1 Arne Forsberg MALMO GOTEBORG Långed 19 september 6 september NORDMALING 5 augusti Göte Nyberg Stig Olsson Brunnehagen 32 Plurvägen 10 SO år GOTEBORG HALMSTAD 6 september Sten Gustavsson 7 september Byälvsvägen 36 2 tr JOHANNESHOV Harry Nilsson Olle Skoog 28 juli Box 3130 Södra Gu~berogatan TORSLANDA GOTEBORG Erik Tegman 8 september 7 september Boforsgatan 19 Il FARSTA Rune Bergström 7 augusti Allan Svensson Bäcklanda Karl lfarssons Gata NORDINGRÅ Gunnar Pettersson HALMSTAD 27 september Västra Röd 11 september HJÄLTE BY Arnold Andersson 16 augusti Anderstorp 5 Henning Svedin LINDOME Haddäng Jakob Olsson 30 september GNARP Box september HÄLSI NGMO 17 september Pauel Jensen Björkegårq_en 38 A MOLNLYCKE 23 september 75år Axel Arvidsson Sockenvägen 18 B GOTEBORG 2 juli 85år Bertil Hillberg William Markstöm Helmer Lindkvist Väderbodarna 3 Orkestervägen 18 B Peterbacksvägen GÖTEBORG SKELLEFTEÅ SANGIS 26 september 8 juli 7 juli r.hage Norling Osvald Martinsson Olof Olsson Ovre Hall.~gatan 36 Vitklövern 5 E Vike GOTEBORG TORSLANDA ARNÄSVALL 27 september 12 juli 25juli Börje Berglund Gustav Persson Herbert Magnusson Skördevägen 2 Box 6049 Rutger Furchsgatan HORTLAX PITEÅ STOCKHOLM 28 september 16 juli 24 september

12 Kongress Svenska Ha1t1narbetarlörbundet står inför sin 7:e kongress Kongressen kommer att äga r.um under tiden oktober 1989 i Ornsköldsvik. Lokal: ION-teatern med början kl Hamnarbetare välkomna. Motioner till kongressen skall vara inlämnade till förbundet senast den 26 juli Glöm inte fullmakterna med foto! I I BILLIGASTE SÄTIET ATI FRAKTA VAROR ÄR SJÖVÄGEN 1111 Am'llB Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK Ansvarig utgivare: Gunnar Norberg Tryck: CEWE-Förlaget 1989

Svenska folket sitter i skuldfällan

Svenska folket sitter i skuldfällan UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr l 1989 Svenska folket sitter i skuldfällan När kreditmarknaden släpptes fri 1985 nåddes toppen på kreditfesten. Förklaringen till åtgärden

Läs mer

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram Arbetarrörelsens efterkrigsprogram De 27 punkterna med motivering 1946 Detta handlingsprogram, som utarbetades av det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisationer (kvinno- och ungdomsorgansationer)

Läs mer

hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H

hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H hamn ARBETAREN / Sven H tel en flicka i varje hamn Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16. LEDARE I INNEHÅLL

Läs mer

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 Umeå hamn kallar man den anläggning som finns i Holmsund och som sysselsätter ett 80-tal hamnarbetare. Vi presenterar

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

2QAR HAMNARBETAR FORBUNDET POSTIIDNING. Läs vidare om jubileet på sista sidan och sidorna 12-18.

2QAR HAMNARBETAR FORBUNDET POSTIIDNING. Läs vidare om jubileet på sista sidan och sidorna 12-18. POSTIIDNING Årgång 20 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 1 och 2 1992 HAMNARBETAR -- FORBUNDET 2QAR Karl Nilsson, Gunnar Norberg och Olle Wikström, som avled för ett tiotal år sedan, stod i ledningen

Läs mer

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp.

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp. hamn 3.10 arbetaren Ledaren: Förbundet tar politisk ställning Idékonferens med sikte på framtiden Marockanska hamnar hotar Algeciras Dubbelt Göteborg i hamnfotbollen Gubbarna sköja å sa att det som krävdes

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg hamn3.09 arbetaren tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hamn4an i Göteborg hängavtal eller inte fotbollsmästarna från göteborg Bl a vid Byske Havsbad fick man en sådan publik som hela tiden

Läs mer

ARBETAREN. Insjötrafiken ökar stadigt VASTERAS DOLMS UNO. - centralhamn. med utveckling. firade ståtligt stuverijubileum

ARBETAREN. Insjötrafiken ökar stadigt VASTERAS DOLMS UNO. - centralhamn. med utveckling. firade ståtligt stuverijubileum UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 5 1979 Insjötrafiken ökar stadigt 0 VASTERAS - centralhamn med utveckling Landets största insjöhamn ligger inte oväntt i Mälaren.

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom TRYGG INFORMATION TILL DIG I RÄDDNINGSTJÄNSTEN SOM SER SAMBANDET MELLAN KVALITET OCH SÄKERHET RiB:are eftertraktade brandmän Klimatet påverkar räddningsarbetet Försäkrad genom Facket - livet, hemmet, barnen,

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

peter SHaW Jag hatar nyliberalism och nationalism.

peter SHaW Jag hatar nyliberalism och nationalism. Hamn 1.13 arbetaren Jag hatar nyliberalism och nationalism. ledaren: FÅFÄnG JaKT OCH HeTS FÖr ÖKad KOnSUMTIOn Bra FlYT I OXelÖSUnd VAD HAR DU I KIKAR N NU DÅ, PETE? peter SHaW ledaren: Fåfäng hets för

Läs mer