Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr Hamnarbetarförbundet draglok åt Transport Svenska Hamnarbetarförbundet får vara draglok åt Transport vid löneförhandlingarna i hamnarna. Transport bromsar hamnarbetarnas löner så det ryker om hjulen. Nu har Transport tillsammans med Suvareförbundet lagt in ytterligare en broms. Protokollsanteckning:.. Svenska Transportarbetareför ~ bundet har påtalat att under föregående avtalsperiod förändringar '"lv löneformer och lönenivåer i något fall skett utan föregående förhandlingar mellan huvudorganisationerna. De avtalsslutande parterna är ense om att ett sådant förfarande innebär avtalsbrott, som kan leda till betydan-.. de skadeståndsanspråk. ~ Protokollsanteckningen är ett brott mot allt vad den fackliga rörelsen står för. Transport vill stoppa arbetarnas lönekamp i Hamnarbetarförbundet, för att dölja sin oförmåga att försvara arbetarnas reallöner. Detta kommer inte att lyckas. Hamnarbetare i Albanien Peter Karlsson, gör ett uppehåll i hamnstaden Durres, vid sin rundresa i Albanien. Styckegodshamnen sjöd av liv, men en satsning på containerhamnen var märkbar. Ett hamnarbetarnas kulturhus under byggnad och ett aktivt kulturliv bevisar att kulturen är viktig i Durres hamn. Läs mer om Albanien på sidorna 6-7.

2 De 27 punkterna Arbetarrö efterkrigs I full sysselsättning l. Prisstegringar förhindras. Vid bättre varutillgång bör priserna sjunka. Ett prisfall får inte gå så långt, att det skapar depression inom näringslivet. 2. Näringslivets strävan att vidmakthålla och öka sysselsättningen samordnas understatens ledning. 3. Industrins exportmöjligheter måste fullt utnyttjas. Exportkredit under statlig medverkan. För småindustrin öppnas vägar till främmande marknader. Importen av nödvändiga råvaror tryggas genom handelspolitiken. 4. Bostadsbygge enligt en långtsyftande plan för att höja vår bostadsstandard. 5. Förbilligad massproduktion av kvalitetsgaranterade konsumtionsvaror. 6. Förbättringsarbeten för jordbruket, skogsbruket och fisket. 7. Offentliga arbeten utökas vid minskad sysselsättning i det enskilda näringslivet. 8. Effektiv arbetsförmedling och omskolning. Förbättrad yrkesutbildning och yrkesvägledning. Mera arbete åt partiellt arbetsföra. Il Rättvis fördelning och höid levnadsstandard 9. Höjning av reallöner och övriga realinkomster i de breda lagren. l 0. Solidarisk lönepolitik. Lika inkomst för lika prestation, både vid jämförelse mellan jordbruk och andra näringsgrenar och mellan män och kvinnor. 11. Trygghet mot inkomstbortfall. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen görs allmänna. Daghjälpsbeloppen ökas så att de blir tillräckliga för livsuppehället. Folkpensionerna förbättras. 12. Bättre yrkeshygien. Effektivare skydd mot yrkessjukdomar och olycksfall i arbete. 13. Arbetstidsförkortning. I första hand i mera påfrestande sysselsättningar. 14. Verksamma åtgärder för folkhälsans höjande. 15. Utjämning av barnkostnaderna genom socialpolitiska förmåner för familjerna. Lättnader i hemarbetet genom daghem och lekskolor, social hemhjälp, arbetsbesparande hemutrustning. 16. Lika bildningsmöjligheter för all ungdom, oberoende av föräldrarnas inkomst och boningsort. 17. Likvärdig levnadsstandard och utjämning av klasskillnader. 111 Större effekter och mera demokrati inom näringslivet 18. Samhällelig planering av investeringsverksamheten. 19. Utrikeshandeln under samhällets ledning. Svensk medverkan i internationellt ekonomiskt samarbete. 20. Stabilisering och rationalisering av byggnadssverksamhet. Kvarterssanering. Tomtmarken och hyreshusen i städerna överföres gradvis i kommunal ägo. 21. Rationalisering av jordbruket. En jordreform som inriktas på att ofullständiga bärkraftiga jordbruk förändras till fullständiga bärkraftiga jordbruk. 22. Rationalisering av hemarbetet under samhällelig medverkan. 23. Stöd åt allmännyttig produktion eller socialisering på områden, där enskild företagsamhet medför misshushållning eller monopolism. 2

3 relsens rogram 24. Kartellavtal och liknande_prisöverenskommelser göres offentliga. Oppen redovisning av sammanhanget mellan vinster, priser och kostnader. 25. Ökat stöd åt teknisk-ekonomisk forskning. 26. Konsumtionsvarorna under offentlig kvalitetskontroll. Verksamma åtgärder för sprid- 1").ing av objektiv varukunskap. 27. Okat arbetarinflytande över produktionens ledning. Il Rättvis fördelning och höid standard 9. Räknat från 1945 till plus, 1971 till 1971, minus. 10. Har inte infriats. - minus. 11. Har infriat + plus. 12. Kan bli bättre. 13. ~r genomfört+ plus. 14. ~r genomfört + plus. 15. Ar till stora delar genomfört+ plus. 16. Har inte infriats - minus. 17. Har inte infriats - minus. Kommentar till efterkrigsprogrammet Där har marknadskrafternas profitbegär helt fått ta överhand - socialdemokratin har svikit sina egna föresatser. - minus. 2. Näringsli-vet utnyttjar statens skattemedel i första hand åt sig själv. - minus. 3. Till privatkapitalisternas fördel. Visar utvecklingen. - minus. 4. Bostadsstandarden är höjd - samtidigt som bostadsmarknaden har blivit det största spekulationsobjektet för kapitalstarka intressen som gemene man får betala. - minus. 5. Har inte infriats. - minus. 6. Stora delar av den svenska skogen är kalavverkad.. Kris. inom jordbruket och fiskerinäringen. - minus. 7. Har infriats + plus. 8. Har infriats + plus. 111 Större effektivitet och mera demokrati inom näringslivet 18. Har inte infriats - minus. 19. Har inte infriats - minus. 20. Upp och ner - minus. 21. Upp och ner - minus, skuldsättning har blivit följden. 22. Upp och ner + plus. 23. Har inte infriats - minus. 24. Har inte infriats - minus. 25. Har privatiserats - minus. 26. Här finns mycket att göra - minus. 27. Har inte infriats - minus. Efterkrigsprogrammen är utarbetade och godkända av Arbetarrörelsens kommitte för ekonomisk efterkrigsplanering i vilket Landsorganisationen, Socialdemokratiska partiet, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet är representerat. Kommittens ordförande var finansminister Ernst Vigfors - Ernst Vigfors, chefideologen inom den socialdemokratiska rörelsen, var har hans ideer tagit vägen??? Frågan måste ställas om och om igen. 3

4 Hamnarbetare! Känner Du igen Dig? Om finansministerns prognos slår in får nästan alla familjer bättre köpkraft säger Sparbankernas budgetrådgivare Chatarina Andreen i en kommentar till budgeten. Bästa utfallet får en familj med två heltidsarbetande och två barn, där mannen tjänar kr och kvinnan kr i månaden. Där ökar reallönerna med 320 kr i månaden. Hur går det för en liknande familj där mannen tjänar kr och kvinnan kr i månaden? Svar: Det går åt helvete. G.N. Finansminister Feldt stryper inte bara ekonomin för de sämst ställda i landet, han stryper även sitt eget parti. Sl FO visar den sämsta prognosen för Socialdemokratiska partiet efter kriget, 38 % "Sådant läder skall sådan smörja ha", heter det. G.N. Krav 0 pa extra semester lön LO har i en utredning klarlagt att var tredie löntagare inte har råd att företa någon semesterresa. Detta faktum kom upp vid socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby. Den borgerliga ekonomen Rudolf Ja lakas viftar bort det hela med orden: "Det är bara en fråga hur folk använder pengar". Alla har pengar menade han. Varför har då d svenska hushållen skulder på 700 miljarder herr Jalakas? Kravet på en 13:e månadslön för semester måste nu drivas av oss arbetare, med tanke på vad LO:s utrening visar - var står LO i den frågan? GN Tunnel under Engelska kanalen En 200-årig dröm som går i uppfyllelse. Den första allvarliga tanken på en tunnel under Engelska kanalen hade Napoleon I. Hans energiska ingenjörer presenterade detaljerade ritningar för sin höge herre av en tunnel, där man även hade tänkt på luftväxlingen och planerat enorma skorstena med jämna mellanrum som skulle mynna i vattenlinjen. Man förespeglade den otålige kejsaren att hästdragna diligenser, kanoner och transportfordon skulle kunna krossa kanalen på bara fem timmar. Napoleon ville ha sin tunnel för ett enda allt överskuggande ändamål: att äntligen kunna invand era sin sista motståndare i Europa, vilket han inte kunde göra sjövägen mot den övermäktiga brittiska flottan. Den 20 januari i år bestämde sig Englands Margret Thatcher och Frankrikes Francois Mitterand för att bygga en tunnel under kanalen. Projektet omfattar två stora parallella tunnlar och mellan dem en försörjningstunnel 40 meter under botten i Engelska kanalen. Där ska snabbgående tåg rusa fram och varje år erbjuda upp till 50 miljoner tåg- och bil passagerare en restid mellan Paris och London på tre timmar. Järnvägstunnlarna kommer att ha en diameter på mellan sju och åtta meter och kan närmast beskrivas som stora pipelines. Enligt planerna skall bygget vara avslutat 1993 och den totala kostnaden beräknas till drygt 50 miljarder kronor. 4

5 Hur länge till skall vi ha det så här?, De sämst ställda är de som har minst frihet Den som har högst lön ha mest rättigheter Det konstaterar LO i en nyligen framlagd rapport. Verkstadsföreningen, liksom välnärda byråkrater inom stat och kommun även politikerna intar samma inställning mot arbetarna. Resultatet visar att de lågavlönade har en minimal frihet. Hårdaste styrningen finns inom LO-förbunden, Livs, Transport, Kommunal, Metall och Statsanställdas förbund. Det sistnämnda förbundets motpart är en styggelse för hela den svenska arbetarrörelsen. Där borde det gå att hålla rent från kapitalisthantlangarna. Toalett-besök Det är inte självklart att bara gå från jobbet och uppsöka toaletten. Inom kommunal saknar var tredje den möjligheten att under 5 minuter avbryta arbetet, utan att först be om ersättare. Inom Livs, Statsanställda, Handels och Transport, saknar var femte den möjligheten. En ko är friare - hon skiter när hon vill - nackdelen för henne är att om hon inte mjölkar tillräckligt åt sin ägare, blir hon skjuten. Telefonsamtal Att ta emot ett telefonsamtal innebär mycket stora svårigheter får många medlemsgrupper. 25 procent kan inte ringa ut vid ett hastigt och viktigt påkommet privatsamtal. Så långt LO. Varför gör då LO ingenting åt allt detta? Svar: därför att det saknas en ledare. Tydligen går folkhemmet och kapitalisternas 2/3-samhälle hand i hand. 5

6 -ett my även f Vid en rundresa i Albanien fick iag tillfälle att besöka deras största hamnstad, Durres. Här får iag tillägga att det är deras största och enda och att ungefär 90 /o av landets handel (export/import) går genom hamnen i Durres. Redan från första stund märks det att vi inte befinner oss i en svensk hamn. Den tryckande värmen gör min stora strandskjorta klibbig av svett trots att jag duschade bara för en halvtimme sedan. Den stora affischen av Enver Hoxha vid hamngrinden samt paroller målade på magasinväggen, känns lika annorlunda i värmen. Malmutlastning Merparten av arbetena är utlastning av malm, tex kronmalm. Malmen kommer med järnvägsvagn inne från landet och lastas ut med kajkranar vars kapacitet överstiger 30 ton. Hamnen klarar av båtar upp till ton. Muddringsarbeten samt tillbyggnad av kajen pågår ständigt i hamnen. Från vårt hotellfönster ser jag varje natt lysen från större båtar som ligger och väntar på kajplats. Detta ger ett romantiskt skimmer i den svarta natten, men att ligga där ute och spana in mot strandlivet är knappast lika mysigt. Kusten längs Durres är även Albaniens Riviera. Det fanns ytterligare en sak som omedelbart slog en vid första ögonkastet. Hamnen var proppfull av båtar. Det nästan tåras i ögonen på en hamnarbetare, när man får se en hamn så sju dande av liv. Men en iakttagelse som växte hela tiden var att själva styckegodshanteringen var väldigt tungarbetad. Det krävdes många man i varje gäng. Truck och pallsystem fanns, men var sällsynta. De flesta närtra nsporterna gick direkt på vagnar utan pall. Styckegodshamnen var full av liv och mycket välskött, men det märktes en klar satsning på Container-hamnen. Så i stället för att lägga ner krafter på att modernisera den konventionella styckegodshanteringen, så lades resurserna på Container-hamnen. Detta gjorde ett stort intryck - med två så skilda epoker och produktionssätt sida vid sida. Kulturen viktig Ett stort hus håller på att byggas inom hamnområdet. Det är hamnarbetarnas kulturhus. Huset byggs av frivilliga krafter. Vilket gäller nästan all nybyggnation i landet. Eftersom det inte är färdigbyggt än, får jag hålla till godo med det gamla kulturhuset och det är inte dåligt det heller: En teatersalong, bibliotek, schackrum, mm. Kulturorganisationen arrangerar även diskussionskvällar och sist men inte minst, fotbollen. Fotbollslaget är ett av distriktets allra bästa. Men även teater, musik och dans håller en sådan nivå att de turnerar och de har fått flera utmärkelser. Hamnen i Durres har ett folkdanslag. Folkmusik - folklore - har ett väldigt stort utrymme i Albaninen, även om orkestrarna gärna drog ABBA-låtar när de fick veta att det fanns svenska gäster på dansgolvet. Direktören skördar vete Nu tillbaka till själva hamnen: Vi sitter i direktörens kontor, tillsammans med honom och representanter för fackföreningarna i hamnen. Närvarande är även mina speciella värdar för hamn- besöket, nämligen en hel arbetsbrigad på 15 man. Vi pratar och jämför och flera skillnader utmejslas. Detta med frivilligarbetet ex. Efter nästan två timmars d" u terande ursäktar sig nämligen dire"rören, för han måste åka ut och ta del i veteskörden (detta var i månadsskiftet juni/juli). Han själv plus ett par hundra hamnarbetare skulle delta i skörr 1 irbetet denna dag. Ett större antc..., av hamnens lastbilar och traktorer skulle också användas. Skördearbetet slutfördes sedan som en särskild kampanjdag kommande söndag, då nästan samtliga hamnarbetare slöt upp. Brigaden ett fast gäng på man Brigaden berättade att de ofta deltar i frivilliga arbeten på söndagarna eller efter deras skiftslut. Som tidigare sagts så byggs nästan alla bostadslägenheter av frivilliga krafter. De hade även deltagit i flera kampanjer på landsbygden, bl a för dricksvatten och plantering av olivträdsplantor på de 1 i gen terrasserade bergen. Här är skillnaden mellan hamnarbetare i de båda länderna som störst. Båtar ligger och väntar och massor av härliga övertidsprocent hägrar. Men harr r betarna i Albanien åker till bönde111a i stället och hjälper dem med skörden - och det gratis. Däremot finns ingen generell likalöneprincip, fast alla inom samma brigad tjänade förstås lika mycket. Brigad är namnet på det fasta gäng på man som alla är indelade i. Dessa utser sin egen brigadchef och han placerar ut sina medlernmar - hur många och vilka som ska arbeta ombord och i land. Kräver arbetet vinschman, traktor eller lastbilsförare 6

7 ket annorlunda land r en hamnarbetare Arbetar effektivt 8 x 60 minuter Ni måste arbeta mycket övertid för att tjäna sådana löner, säger jag. Detta dementeras bestämt av alla i brigaden. Det räcker väl att arbeta med tvåskift. Förklaringen med deras löner är två: Medlemmarna är erfarna arbetare samt att de verkligen arbetar 8 X 60 minuter. Detta med tvätt- och gångtid är alltså ett bekant spörsmål även i Albanien. På min fråga om det finns någon olycksstatistik - får jag till svar att det var länge sedan det var någon olycka. Då jag står på mig och säger att det är svårt att tro på detta påstående - blir de närvarande väldigt upprörda och säger, att visst kan det hö nda saker i bland, men absolut inget värre än mindre skador och sår. Hamnen har satsat massor på utbildning. Och då blev jag tvungen att vika mig. Artikelförfattaren med guiden från Durres med 75 hamnarbetare, representanter för fackföreningen samt direktör och tolk. fö ansport mellan magasin och båt, så tas dessa ut inom gänget. Brigaden kan ibland vara uppdelad på flera båtar om jobben inte är så personalkrävande. Många gånger är det tvärtom. B, 1 har många lastrum och det är gods som kräver mycket folk i varje lucka - då är de flera brig9der ombord på samma båt. Brigadchefen ansvarar fortfarande för sin brigad inför lastningsstyrman och stuveri. Brigadchefen deltar i snitt 6 timmar i den direkta produktionen. Han tjänar lika mycket som de övriga inom brigaden. Skillnaden mellan olika brigaders löner är däremot stora. här arbetas under gruppackordets principer. Tiänar som direktören Det är knappast någon slump att det är hamnens bästa brigad som är mina guider i hamnen. Någon har räknat ut att deras produktionstakt ligger så högt över det genomsnittliga målet, att de hade uppfyllt sina planmål för 30 år framåt och de tjänade därefter. Deras löner är därför i nivå med direktörens. Exakt vad direktören tjänade fick jag aldrig reda på, han vår då redan ute på vetefälten. Pension vid 55 En av medlemmarna i brigaden är säkert pensionerad, när du läser detta. Han fyllde 55 år i sommar och i Albanien går man i pension då, om man har ett tyngre jobb, somt ex hamnarbetare. Hans pension kommer att ligga på 700 LEK. Genomsnittslön för: hamnarbetare högre tjänstemän direktörer Antalet anställda i hamnen är och av dessa är 300 administrativ personal och antalet brigadchefer ungefär 50 st. Nyfiken på Sverige När jag varit i hamnen en hel dag - guidats runt med båt, varit i deras magasin, varit ombord på olika båtar, besökt deras kulturhus och sist men inte minst druckit eftermiddagskaffe hemma hos en hamnarbetare - så var det dags att ta farväl, men inte förrän jag svarat på en massa frågor om Sverige - allt från att arbeta i vårt klimat, vår fackliga situation, arbetslöshet, A kassa mm. 7

8 Kurs i norr... Här ser vi många unga deltagare från MBL-kurs_~n i Örnsköldsvik den april Deltagande avd: 8 Sundsvall, 22 Ornsköldsvik, 24 Hudiksvall, 40 Lunde, 57 lggesund, 54 Kalix, 64 Skellefteå, 80 Holmsund, 732 Piteå, 738 Luleå. och i söder Årsmöte i Sundsvall Hamnarb. avd i Sundsvall har avhållit sitt årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande Henry Eriksson, Kassör Lars-Erik Qvic~ 1 Sekreterare Tomas Nilss.~n, Ovr. Alf Engman, Benny Osterholm. Under året har 4 medlemmar avlidit, vilka hedrats med fana vid jordfästningen. Arbetstillgången i hamnen har glädjande nog ökat, vilket fått till följd / att medlemsantalet ökat från 96 till 115 vid årets slut. Avdelningen är därmed förbundets 3:e största. Årsmötet valde representanter till bl a ABF, Begravningsföreningen Fonus, Folkets Hus och Park, Sundsvall, Skönsbergs Folkets Hus osv. Avdelningen har dessutom haft deltagare på av förbundet anordnade kurser. Lokala avtalsförhandlingar har förts med arbetsgivaren, vilka lett till av avdelningen godtagbara resultat. Sedvanlig påskutdelning till pensionärerna har avhållits. Avd medlemmar har deltagit i olika korpverksamheter, bl a fotboll, rinkbandy, bordtennis och tennis. Totala arbetstimmar för 1988 var Månadslönen vid årets slut 9 877:23 plus ett engångsbelopp på kr och bonus på kr. STYRELSEN Lika unga friska krafter från kursen i Nässiö den mai Deltagande avdelningar: 4 Göteborg, 5 Norrköping, 6 Helingsborg, 27 Halmstad, 38 Västerås, 82 Oskarshamn, 97 Sölvesborg. Gunnar Norberg var kursledare. Nytt postnummer till Örnsköldsvik

9 Norrlandsdistriktets årsmöte hölls i Skellefteå i dagama två Hamnarbetarna i Norrland avhöll sitt distriktsårmöste i Skellefteå under dagarna april. Medlemmarnas damer var även inbiudna. Som värd för distriktsårsmötet stod avd 64 Skellefteå. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande: Evert Åhl, avd 138 ~uleå. Kassör: L.A. Qvick, avd 8 undsvall. S.ledamöter: K.A. Sjölund, avd 40 Lunde, 0. Holm, avd 80 Holmsund, G. Pettersson, avd 22 Örnsköldsvik. Till LO Malm och finansminister Feldt Uttalande antaget vid Norrlandsdistriktets årsmöte i Skellefteå den april De ramar som är lagda för års lönerörelse är helt orealistika för oss lönearbetare. Om den centrala uppgörelsen skall gälla så blir det ett 3- årigt avtal, när det gäller lönepåslaget. Detta kommer vi aldrig att finna oss i. Ert gemensamma uppträdande i lönerörelsen är fegt. Det har inte med en rättvisare fördelning av produktionsresultatet att göra. GÖR OSS ARBETARE EN TJÄNST AVGÅ BÅDA TVÅ. Bild från Norrlandsdistriktets årsmöte den april 7989, här har överläggningarna iust böriat. Kommunikationsdepartementet Norrlandsdistriktet av Svenska Hamnarbetarförbundet samlat till årsmöte i Skellefte den april 1989, har antagit följande uttalande. Vi ser med oro hur allt mer gods överföres till landsvägstransporter som tidigare fräktats sjövägen och på järnväg. Att frakta 1 ton varor en km sjövägen kostar 3-4 öre, per Uttalande 1arnväg samma sträcka öre, efter landsväg 25 öre. Sjöoch järnvägstransporterna är vida överlägsna landsvägstransporter i både ekonomi och miljö. Det kan inte vara svenska folkets skyldighet att subventionera bolagens och grossisternas transporter efter våra vägar, samtidigt som olyckorna i trafiken kostar samhället 4-5 miljarder per år. Här finns stora besparingar att göra, långt mer än på mjölken. Hamnarbetarna i Norrland kräver av regering och riksdag, att hela transportpolitiken för vårt land omprövas. Damerna samlas till en tur runt staden Skellefteå för att se vad den har att biuda på, det skall bli trevligt eller hur? Tack För visat deltagande och de vackra blommorna till Göran Brattells bår, tackar jag på det varmaste. Mirja Bratell 9

10 .. delsedagar 0 ber 1989 juli-septern F SO år Torbjörn Alm Kappland~gatan GOTEBORG Tore Johansson 19 september Södra Fogdelyckegatan 26 C KARLSHAMN Hans Norell 10 juli Linnegatan 19 B SUNDSVALL Eivind Nordström 26 september Ridspögat9n 3 A MOLNDAL Lars Erik Lundgren 13 juli Bäckebolsängen HISINGS BACKA Veikko Rastas 28 september Albyvägen NORSBORG 14 juli 60år Bengt Wall Hans Johansson Harrieväg_en 10 Blåsbackegatan KAVLINGE HALMSTAD 16 juli 12 augusti Tivadar Rozsa Erik Nilsson Mossvägen PL 3795 PL HÄLLESÅKER MÖRRUM 19 juli 21 augusti Stig Ove Bergström Signar Gladh Kanalvägen 6 M Högsön SOLLENTUNA RÅNEÅ 19 augusti 9 september Ove Sandberg Gösta Wahlen Näckrosvägen 15 Ön TORSLANDA KUNGÄLV 20 augusti 18 september Sture Noren Lennart Persson Ava Ringblom~vägen LÖGDEÅ SOLVESBORG 2 september 25 september Uno Eriksson Hagbert Andersson Box 4022 Toppsegel;;gatan HUDIKSVALL GOTEBORG 19 september 30 september 65 år Bernt Lindgren PL 4660 Drängsmark KÅGE 9 juli Rolf Almkvist Vårlöksga.!an l B GOTEBORG 16 juli Gustav Sjöberg Gränsvägen DOMSJÖ 24juli Gösta Nilsson Djupviksgatan l F HOLMSUND 26juli Gustav Larsson Dr Salens Gata GÖTEBORG 28 juli

11 70år Gunnar Dahlgren David Eriksson Skyttebolsgata n 15 Bergsgatan 11 1 tr KVIBILLE Gunnar Nilsson HOLMSUND 6 augusti Hesseldalen september TRENSUM 8 juli ~rik Egon Olsson Öberg Klimatgatgn 19 All ön Gustav Johansson GOTEBORG ARNÄSVALL Dalagatan augusti 15 september STOCKHOLM 16 juli Allan Nordin Lennart Andersson Köpmangatan.(:> Gropegå~~sgatan 1 Arne Forsberg MALMO GOTEBORG Långed 19 september 6 september NORDMALING 5 augusti Göte Nyberg Stig Olsson Brunnehagen 32 Plurvägen 10 SO år GOTEBORG HALMSTAD 6 september Sten Gustavsson 7 september Byälvsvägen 36 2 tr JOHANNESHOV Harry Nilsson Olle Skoog 28 juli Box 3130 Södra Gu~berogatan TORSLANDA GOTEBORG Erik Tegman 8 september 7 september Boforsgatan 19 Il FARSTA Rune Bergström 7 augusti Allan Svensson Bäcklanda Karl lfarssons Gata NORDINGRÅ Gunnar Pettersson HALMSTAD 27 september Västra Röd 11 september HJÄLTE BY Arnold Andersson 16 augusti Anderstorp 5 Henning Svedin LINDOME Haddäng Jakob Olsson 30 september GNARP Box september HÄLSI NGMO 17 september Pauel Jensen Björkegårq_en 38 A MOLNLYCKE 23 september 75år Axel Arvidsson Sockenvägen 18 B GOTEBORG 2 juli 85år Bertil Hillberg William Markstöm Helmer Lindkvist Väderbodarna 3 Orkestervägen 18 B Peterbacksvägen GÖTEBORG SKELLEFTEÅ SANGIS 26 september 8 juli 7 juli r.hage Norling Osvald Martinsson Olof Olsson Ovre Hall.~gatan 36 Vitklövern 5 E Vike GOTEBORG TORSLANDA ARNÄSVALL 27 september 12 juli 25juli Börje Berglund Gustav Persson Herbert Magnusson Skördevägen 2 Box 6049 Rutger Furchsgatan HORTLAX PITEÅ STOCKHOLM 28 september 16 juli 24 september

12 Kongress Svenska Ha1t1narbetarlörbundet står inför sin 7:e kongress Kongressen kommer att äga r.um under tiden oktober 1989 i Ornsköldsvik. Lokal: ION-teatern med början kl Hamnarbetare välkomna. Motioner till kongressen skall vara inlämnade till förbundet senast den 26 juli Glöm inte fullmakterna med foto! I I BILLIGASTE SÄTIET ATI FRAKTA VAROR ÄR SJÖVÄGEN 1111 Am'llB Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK Ansvarig utgivare: Gunnar Norberg Tryck: CEWE-Förlaget 1989

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram Arbetarrörelsens efterkrigsprogram De 27 punkterna med motivering 1946 Detta handlingsprogram, som utarbetades av det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisationer (kvinno- och ungdomsorgansationer)

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009.

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Motionen gäller ökade aktiviteter i klubben, övriga klubbar i distriktet och SPF centralt, för att manifestera och

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

SAFs lokaler i Stockholnt. Claes Mangnls, otdförande Lars Andersson. Ben~t Carlsson, Göteborg. Bertil Cederhol.M, 4/6 Ake Helleman

SAFs lokaler i Stockholnt. Claes Mangnls, otdförande Lars Andersson. Ben~t Carlsson, Göteborg. Bertil Cederhol.M, 4/6 Ake Helleman /,,,;t FÖRHANDLNGS PROTOKOLL 19890603/1989060 J\tehde: övetenskonnelse one löner m m f t o m den 1 februari 1989 Sveriges Stuvareförbund (SSF) Svenska Transportarbetareförbundet (SVTRP) Plals: SAFs lokaler

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM)

SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM) SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM) Poängsystemet är baserat på resultat från aktuell OM-tävling. I varje deltävling räknas snittet på de 5 bästa resultaten ut. Snittresultatet (S) jämnas till närmsta

Läs mer

KRYSSA EN KRISTEN SOCIALDEMOKRAT DEN 19 SEPTEMBER KRISTNA SOCIALDEMOKRATER I JÖNKÖPINGS KOMMUN BRODERSKAPSRÖRELSEN

KRYSSA EN KRISTEN SOCIALDEMOKRAT DEN 19 SEPTEMBER KRISTNA SOCIALDEMOKRATER I JÖNKÖPINGS KOMMUN BRODERSKAPSRÖRELSEN X KRYSSA EN KRISTEN SOCIALDEMOKRAT DEN 19 SEPTEMBER KRISTNA SOCIALDEMOKRATER I JÖNKÖPINGS KOMMUN BRODERSKAPSRÖRELSEN Jonas Magnusson KANDIDAT TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE OCH RIKSDAGEN YRKE: Folkhögskolelärare

Läs mer

Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet.

Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet. Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet. Tekniska läroverket startade i en barack i kvarteret Malgön 1959. Kvarteret Malgön år 1957. Trollhättans tekniska läroverk höststartar i år med 90

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2 Tid: 10.15-16 Plats: FolkTeatern i Göteborg, Olof Palmes plats Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell Magnusson,

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Christina Rickmar förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarade medlemmarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Christina Rickmar förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarade medlemmarna välkomna. 1(6) Protokoll fört vid Linköpings Skidklubbs årsmöte den 10 juni 2009 i Skidgården Hackefors. Årsmötet föregicks denna gång av utdelande av vandringspriser till klubbens bästa Vasaloppsåkare 2009, Liselott

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Bie GoIF KURORTSLOPPET Resultat klass 1 Flickor f Ida Andersson Emmy Pettersson Gropptorps IF 5.46

Bie GoIF KURORTSLOPPET Resultat klass 1 Flickor f Ida Andersson Emmy Pettersson Gropptorps IF 5.46 Bie GoIF KURORTSLOPPET 2008-09-14 Resultat klass 1 Flickor f 01-1. Ida Andersson 5.42 2. Emmy Pettersson Gropptorps IF 5.46 3. Maja Olofsson Katrineholms OK 5.54 4. Cornelia Dahlin Gropptorps IF 6.41 5.

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: So280

Motion till riksdagen 1988/89: So280 Motion till riksdagen 1988/89: So280 av Sten Andersson i Malmö (m) Välfårdspolitiken Sammanfattning I motionen uttalas stark kritik mot den välfårdspolitik som framförallt bär socialdemokratins kännetecken.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer