Seniorförsäkrin Villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01"

Transkript

1 Seniorförsäkrin Villkor

2 Försäkrin s ivare För grupplivförsäkring, sjukkapitalförsäkring och gruppsjukförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. För gruppolycksfallsförsäkring, barnolycksfallsförsäkring, barnförsäkring olycksfall- och sjukförsäkring och krisförsäkring är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) kallas nedan i löpande text för enbart Skandia. Adressen till Skandia finns på häftets sista sida. Innehåll 1. Be reppsförklarin ar Gemensamma bestämmelser Giltighet Försäkringsvillkor Rätt att ansöka om försäkring När försäkringen börjar gälla Hälsokrav Premie Överlåtelse När försäkringen upphör att gälla Preskription Åtgärder för utbetalning Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Juridiskt ombud Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR Grupplivförsäkrin Grupplivförsäkring livsvarig Grupplivförsäkring till 75 år Förmånstagarförordnande Gruppolycksfallsförsäkrin Giltighet Omfattning Ersättning för kostnader Ersättning vid medicinsk invaliditet Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Möjlighet till omprövning av ersättningen om invaliditeten ökar Be ränsningar i ruppförsäkrin arnas ilti het Vid vistelse utomlands som inte berörs av begränsningar vid krigsförhållande och politiska oroligheter Vid krigsförhållanden i Sverige Vid deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Vid vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Prövnin av beslut i försäkrin särende Information om behandlin av personupp ifter Be reppsförklarin ar I dessa villkor avses med; Försäkringstagare varje försäkringstagare är ägare till sin försäkring. Det är på försäkringstagarens liv eller hälsa försäkringen gäller. Försäkringstagare är den försäkrade. Registrerad partner person med vilken gruppmedlem har låtit registrera partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Sambo med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner samt de är folkbokförda på samma adress. Försäkringstid den tid försäkringstagaren omfattas av försäkringen och för vilken premie betalats. Försäkringsbesked för försäkringen utfärdas försäkringsbesked som ger en översiktlig information om försäkringens omfattning. Prisbasbelopp prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för år 2005 är kr. Försäkringsfall som tidpunkt för försäkringsfallet anses vid grupplivförsäkring; den tidpunkt då försäkringstagaren har avlidit. vid gruppolycksfallsförsäkring; tidpunkten för olycksfallet. 2. Gemensamma bestämmelser 2.1 Gilti het Försäkringsvillkoren beskriver samtliga försäkringar som kan ingå i seniorförsäkringen. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbeskedet. 2.2 Försäkrin svillkor Dessa villkor gäller från och med den 1 januari För försäkringarna gäller dessutom vad som anges i försäkringsbeskedet, lagen (1927:77) om försäkringsavtal samt allmän svensk lag i övrigt. Försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsavtalet löper på ett år och förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp av försäkringstagaren. Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren och premierna. Om en sådan ändring sker tillämpas den från och med den 1 januari det närmast följande kalenderåret. Skandia ska meddela om ändringen senast då fakturan med krav på premien sänds ut. Önskar försäkringstagaren inte förnya försäkringen med de nya förutsättningarna, ska detta meddelas Skandia senast 14 dagar efter det att premiefakturan sänts ut. Skandia har även i övrigt rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Detsamma gäller om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske vid svensk domstol. 2.3 Rätt att ansöka om försäkrin Seniorförsäkringen är en livsvarig gruppliv- och/eller gruppolycksfallsförsäkring, som på särskild ansökan meddelas utan hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring i Skandia upphör att gälla för försäkringstagaren på grund av gruppmedlemmens ålderspensionering eller uppnådd slutålder enligt gruppavtalet. Som ett komplement till den livsvariga livförsäkringen kan även en livförsäkring tecknas som gäller till utgången av det år då försäkringstagaren fyller 75 år. Ansökan sker på särskild blankett som ska vara Skandia tillhanda inom tre månader från utträdet ur det frivilliga gruppavtalet. Gruppolycksfallsförsäkring kan tecknas senare om grupplivförsäkring tecknats innan utgången av de tre månaderna. Om försäkringstagaren under tremånadersperioden uppnår eller uppnått gruppavtalets slutålder, begränsas efterskyddet enligt följande: Dödsfallskapitalet begränsas till 0,5 prisbasbelopp. Efterskyddet för sjukförsäkring upphör. Efterskyddet för olycksfallsförsäkring begränsas till den omfattning som gäller för seniorförsäkringen. 2.4 När försäkrin en börjar älla Försäkringen börjar gälla från och med den dag Skandia mottagit ansökan under förutsättning att försäkringen kan beviljas enligt de bestämmelser som gäller. Försäkringen gäller därefter så länge premie erläggs, dock längst till dess slutåldern uppnåtts. 2.5 Hälsokrav Hälsoprövning krävs inte för inträde i försäkringen. 2.6 Premie Premien beräknas för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens sammansättning, såsom ålder och kön, och den vid årets början gällande premietariffen. Premien ska betalas senast på förfallodagen. Betalas inte premien inom en månad från förfallodagen upphör försäkringen att gälla från och med den dag försäkringen är obetald. Återbetalning av premie som har inbetalts för tid efter försäkringstidens utgång görs för högst ett år bakåt i tiden räknat från den dag Skandia har mottagit begäran om återbetalning. Motsvarande regler för återbetalning gäller om premie 2 3

3 har inbetalts för tid efter det att försäkringen har upphört att gälla av annan orsak. Premier som inte sammanlagt uppgår till minst 50 kr återbetalas inte. 2.7 Överlåtelse Försäkringen får inte överlåtas. 2.8 När försäkrin en upphör att älla Den kompletterande livförsäkringen upphör vid utgången av det år försäkringstagaren fyller 75 år. Övriga försäkringar är livsvariga. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad då försäkringstagaren väljer att inte vara försäkrad. Väljer försäkringstagaren att inte längre vara försäkrad ska det skriftligen meddelas Skandia. Försäkringen upphör om premie inte betalas enligt Preskription Rätten till ersättning upphör om anspråk på ersättning inte görs inom tre år från det att någon som är berättigad att framställa anspråket fick kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på. Om anspråk på ersättning inte görs inom tio år från det att så tidigast hade kunnat ske, faller rätten till ersättning bort under alla förhållanden. Om rätt till flera ersättningsbelopp uppkommit, gäller första stycket för varje sådant belopp för sig Åt ärder för utbetalnin De handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning och Skandias ansvarighet, ska anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia. Medgivande för Skandia att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia begär detta. Om begärda handlingar inte inkommer till Skandia kan det medföra att rätten till ersättning inte kan bedömas. Ersättning kan i sådant fall inte utbetalas. Vid dödsfall ska de efterlevande begära ett registerutdrag och släktutredning från skattemyndigheten och skicka det till Skandia. En förutsättning för rätt till ersättning vid olycksfallsskada är att försäkringstagaren snarast anlitar läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. Om Skandia begär det, ska försäkringstagaren inställa sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Skandia Tidpunkt för utbetalnin och räntebestämmelser Sedan rätt till ersättning uppkommit och när den som begär utbetalning fullgjort de åtgärder som angetts för utbetalning lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa Skandias betalningsskyldighet och till vem utbetalning ska göras, ska utbetalning ske senast en månad därefter. Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Skandia inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på krig eller politiska oroligheter. Ränta betalas inte om den är mindre än 0,5 procent av prisbasbeloppet det år utbetalning sker Juridiskt ombud Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte Re istrerin av anmälda skador i emensamt skadeanmälnin sre ister GSR Skandia har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 3. Grupplivförsäkrin 3.1 Grupplivförsäkrin livsvari Den livsvariga grupplivförsäkringen tecknas vid inträdet i seniorförsäkringen. Grupplivförsäkringen omfattar ett dödsfallskapital som utbetalas om försäkringstagaren avlider under försäkringstiden. Dödsfallskapitalets storlek framgår av försäkringsbeskedet. Dödsfallskapitalet utbetalas till dödsboet. Upprättas särskilt förmånstagarförordnande enligt 3.2 för grupplivförsäkring till 75 år omfattas även grupplivförsäkring livsvarig av detta förordnande. 3.2 Grupplivförsäkrin till 75 år Denna grupplivförsäkring tecknas vid inträdet i seniorförsäkringen. Dödsfallskapitalets storlek framgår av försäkringsbeskedet. Om försäkringstagaren vid dödsfallet fyllt 66 år reduceras ersättningen med 0,1 pbb för varje år åldern överstiger 65 år. Om mer än en Grupplivförsäkring till 75 år tecknats om 1,5 pbb reduceras varje tilläggsförsäkringsbelopp med 0,1 pbb för varje år åldern överstiger 65 år. När försäkringen upphör vid 75 års ålder finns ingen rätt att teckna livsvarig livförsäkring. Avlider försäkringstagaren under försäkringstiden, utbetalas dödsfallskapitalet till förmånstagare. 3.3 Förmånsta arförordnande Vid tecknande av seniorförsäkring förfaller tidigare förmånstagarförordnande. Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital avseende grupplivförsäkring till 75 år är, om försäkringstagaren inte skriftligen anmält annat förordnande till Skandia, i nedan angiven ordning: a) make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns, sambo b) arvingar. Make/registrerad partner Med make avses den med vilken försäkringstagaren vid sin död var gift. Med registrerad partner avses den med vilken försäkringstagaren vid sin död var registrerad partner. Förordnande till förmån för make alternativt registrerad partner upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad alternativt ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till domstol, om det inte av omständigheterna framgår att försäkringstagaren varit av annan mening. Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. Avstående Om en förmånstagare avlidit eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder den eller de enligt förordnandet därnäst berättigade i den avståendes ställe. Ett avstående måste ske innan dödsfallskapital utbetalas till förmånstagare. Särskilt upprättat förmånstagarförordnande Försäkringstagaren kan skriva ett eget förmånstagarförordnande. Förordnandet ska skrivas på särskild blankett. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande rekvireras och insändes till Skandia. Detta förmånstagarförordnande omfattar både den livsvariga försäkringen och för den försäkring som gäller till 75 år. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente. 4. Gruppolycksfallsförsäkrin 4.1 Gilti het Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller under såväl arbetstid som fritid (heltid). Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete ska anmälan dock alltid göras till försäkringskassan och om trygghetsförsäkring vid arbetsskada finns, även till AFA-Trygghetsförsäkring. En olycksfallsskada är den kroppsskada som försäkringstagaren ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall). Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur betraktas också som olycksfallsskada även om kriterierna som kännetecknar ett olycksfall (se ovan) inte är uppfyllda. OBS! Endast skador som uppfyller ovanstående förutsättningar är olycksfallskador. Många skador som i dagligt tal betraktas som olycksfallskador, till exempel överansträngning och förslitningsskador är inte olycksfallsskador i villkorens mening. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning, vridning eller sjukliga förändringar smitta genom bakterier eller virus, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion). För tandskador finns särskilda begränsningar, se punkt Omfattnin Försäkringen omfattar följande moment: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Sjukhusvistelse Medicinsk invaliditet Försäkringen lämnar ersättning endast för kostnader och invaliditet till följd av olycksfallsskadan. Om försäkringstagarens hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid tidpunkten för olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för de kostnader och den invaliditet som försämringen medfört. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring samt lyte och men. En besvärsfri åldersförändring utgör normalt inte ett kroppsfel. För förlorad arbetsinkomst lämnas ingen ersättning. 4.3 Ersättnin för kostnader Ersättning lämnas inte för kostnader i skada som är ersättningsbar enligt patientförsäkringen. Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ersätter försäkringen inte kostnader som ersätts av separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring. Ersättning lämnas för skäliga kostnader till följd av olycksfallet som inte ska ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Är försäkringstagaren inte inskriven hos allmän försäkringskassa i Sverige, lämnas ersättning för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit inskriven. Kostnader ska styrkas med originalkvitton och/eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting. Kostnaderna med anledning av olycksfallet ska ha uppkommit i Norden Läkekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. För vård eller behandling i Sverige lämnas ersättning endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller som har vår- 4 5

4 davtal med sjukvårdshuvudman. Privat vård eller privat behandling och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte. Ersättning lämnas också för behandlingskostnad för vård hos sjukgymnast eller annan behandling under förutsättning att behandlingen sker efter remiss eller motsvarande av läkare som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Finns remiss eller motsvarande till sjukgymnast men försäkringstagaren väljer annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård. För vård eller behandling i annat nordiskt land lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i tre år från tidpunkten för olycksfallet. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtas. Tandbehandling i Sverige ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. För behandling i annat nordiskt land lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Ersättning lämnas för behandling inom tre år från tidpunkten för olycksfallet. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som inte var förutsägbar vid slutbehandlingen och som beror på olycksfallsskadan. Försäkringen ersätter inte tandskada till följd av tuggning eller bitning Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc. där kostnad inte uppkommit, lämnas ingen ersättning. Ersättning för resa med egen bil till och från vård och behandling avser endast att kompensera driftskostnad (bensin, olja, däckslitage). Ersättningens storlek beräknas enligt Skandias normer. Ersättning för resekostnader lämnas längst i tre år från tidpunkten för olycksfallet. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Merkostnader Om kroppsskadan som uppstår på grund av olycksfallet är av sådan art att den kräver läkarbehandling, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler dels för följande personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet: normalt burna kläder, ett par glasögon, ett armbandsur och två ringar. Med normalt burna kläder avses inte klädsel och/eller annan utrustning som är särskilt anpassad för utövande av speciell idrottslig verksamhet som t.ex. tävlings-/träningsdräkt för utförsåkning, tävlings- /träningsdräkt, skor/stövlar och handskar för motorsport. Ersättning kan lämnas med sammanlagt högst 0,5 prisbasbelopp. dels för oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid med högst tre prisbasbelopp. För olycksfallsskador som kan leda till bestående men kan ersättning lämnas för hemhjälpskostnad på grund av olycksfallsskadan fram till dess invaliditetsbedömning sker (inklusive eventuell utbetalning av förskott). Kostnader för hemhjälp lämnas endast till ensamstående eller till gift/sammanboende där maken/sambon av medicinska skäl inte klarar omvårdnaden av den olycksfallsskadade. Det är endast merkostnader som försäkringstagaren drabbas av i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då olycksfallet inträffade Ersättning vid sjukhusvistelse Om olycksfallsskadan medför att försäkringstagaren blir inskriven för sluten vård på sjukhus i mer än sju dagar i följd och inom sex månader från tidpunkten för olycksfallet, gäller följande för den första sjukhusvistelsen. Ersättning lämnas med 50 kr från första vårddagen och längst under 30 dagar. 4.4 Ersättnin vid medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av försäkringstagarens kroppsfunktion. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av försäkringstagarens kroppsfunktion och tillståndet är stationärt, utbetalas invaliditetsersättning. En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallsskadan inom tre år medfört någon mätbar medicinsk invaliditet. Den definitiva medicinska invaliditeten ska fastställas inom tre år från tidpunkten för olycksfallet. Fastställandet kan dock skjutas upp så länge det finns möjlighet till ytterligare medicinsk rehabilitering. Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet är det belopp som framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgrad, dels åldern vid skadetillfället. Om olycksfallet medfört skador på flera kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 procent, maximeras ersättningen till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet vid uppnådd ålder. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam tabell Gradering av medicinsk invaliditet 1996, utgiven av Försäkringsförbundet. Reduktion Om försäkringstagaren vid skadetillfället fyllt 66 år, reduceras ersättningen med fem procentenheter för varje år åldern överstiger 65 år. Efter fyllda 81 år sker ingen ytterligare reduktion. Ålder vid Försäkringsbelopp olycksfallet efter åldersreduktion % 66 95% 67 90% 68 85% 69 80% 70 75% 71 70% 72 65% 73 60% 74 55% 75 50% 76 45% 77 40% 78 35% 79 30% 80-25% 4.5 Värdesäkrin och utbetalnin av invaliditetsersättnin Försäkringsbeloppet bestäms av det prisbasbelopp som gäller det år då Skandia betalar ut ersättningen. Slutreglering av skadan görs först när invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet ska svara mot den lägst förväntade invaliditetsgraden. Sådant förskott, uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som ska betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts. Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg före dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 18 månader från skadedagen. 4.6 Möjli het till omprövnin av ersättnin en om invaliditeten ökar Om olycksfallsskadan medför att försäkringstagarens kroppsfunktion väsentligt försämras efter det att slutreglering skett, har försäkringstagaren rätt att återkomma och få invaliditetsgraden omprövad. Försäkringstagaren ska särskilt ansöka om omprövning. Omprövning medges endast om försäkringstagaren erhållit invaliditetsersättning från denna gruppförsäkring på grund av samma olycksfallskada, dock inte sedan mer än tio år förflutit från tidpunkten för olycksfallet. Den väsentligt försämrade kroppsfunktionen ska objektivt kunna fastställas. Skandia avgör vilka bedömningsunderlag som ska införskaffas. 5. Begränsnin ar i ruppförsäkrin arnas ilti het 5.1 Vid vistelse utomlands som inte berörs av be ränsnin ar vid kri sförhållande och politiska oroli heter Grupplivförsäkringen gäller även om försäkringstagaren avlider utomlands i eller utom Norden oavsett hur länge utlandsvistelsen varat. Gruppolycksfallsförsäkringen gäller vid vistelse i Norden. Vid vistelse utom Norden gäller försäkringen i längst tolv månader. (Kostnader med anledning av olycksfall som inträffar utom Norden ersätts endast till den del som uppkommer i Norden). Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. Vistelse utom Norden anses avbruten när försäkringstagaren återvänder till Norden med avsikt att stanna. 5.2 Vid kri sförhållanden i Sveri e Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning, se lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. Av lagstiftningen följer bl.a. att Skandia har rätt att ta ut tilläggspremier (krigspremier) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. 5.3 Vid delta ande i främmande kri eller i politiska oroli heter utom Sveri e Försäkringen gäller inte för dödsfall eller olycksfall som inträffar då försäkringstagaren deltar i krig (vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige) eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Istället gäller vad som sägs om vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter, se nedan. 5.4 Vid vistelse utom Sveri e vid kri eller kri sliknande politiska oroli heter Om försäkringstagaren vistas utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder men utan att själv delta gäller följande: Om försäkringen tecknades i samband med utresan till eller under vistelsen i området och kriget eller oroligheterna redan då pågick eller uppenbar krigsfara förelåg, gäller försäkringen inte för dödsfall eller olycksfall som inträffar under vistelsen i området eller inom ett år efter vistelsens slut och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. 6. Prövnin av beslut i försäkrin särende Skandias Kundombudsman prövar på begäran alla skadeersättningsfrågor och klagomål på handläggning av skador som avser gruppförsäkring. Kundombudsmannen har en fristående och oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation och står under tillsyn av Skandias styrelse. Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad rådgivande yttrande inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor i tvister utom rättegång mellan försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfallsoch livförsäkring. Nämndens behörighet är dock begränsad till 6 7

5 ärenden där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Angår ett sådant ärende även andra frågor får dessa prövas av nämnden. Allmänna Reklamationsnämnden har en särskild avdelning för försäkringsfrågor Konsumenternas Försäkringsbyrå kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor. Försäkringsärendet kan också prövas i domstol, i första hand vid tingsrätt. Skandias kundombudsman (KO) Besöksadress: Sveavägen 38 Postadress: STOCKHOLM Tfn: Fax: E-post: Personförsäkringsnämnden Sveriges Försäkringsförbund Klara Norra Kyrkogata Stockholm Konsumenternas Försäkringsbyrå Klara Norra Kyrkogata STOCKHOLM Tfn: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, STOCKHOLM Tfn: Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia kommer att behandlas av Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast göras tillgängliga för personer som oundgängligen behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Ansökan ska därvid ställas till Skandia, Kundservice, Göteborg. PG-7884:6 / Grafisk produktion: Citat AB Skandias adress och telefonnummer: Vid frågor om försäkringshantering och skadereglering kontaktas Skandia Kundservice GÖTEBORG Tfn E-post: För ytterligare information om Skandia Gruppförsäkring samt beställning av blanketter se Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkrings villkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare?

Läs mer

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Läs mer

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen.

Läs mer

Grundskydd Företag. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal. Villkor 2013-01-01

Grundskydd Företag. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal. Villkor 2013-01-01 Grundskydd Företag Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal Villkor 2013-01-01 Grundskydd Företag Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas Seniorförsäkring är en frivillig försäkring som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid olycksfall och ersättning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas seniorförsäkring grupp i Bliwa (nedan seniorförsäkring) är en frivillig gruppförsäkring som

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:1 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Allmänna villkor Gruppförsäkring företag

Allmänna villkor Gruppförsäkring företag Allmänna villkor Gruppförsäkring företag GÄLLANDE VILLKOR FROM 2012-10-29 DEFINITIONER Arbetsgivare Med arbetsgivare menas den arbetsgivare som är eller tidigare har varit kund i Marginalen eller annat

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor för pensionärer PRO Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor Gruppförsäkring för pensionärer PRO 2012-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner... 5 B Allmänna försäkringsregler...

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Seniorolycksfallsförsäkring SO 01:03

Seniorolycksfallsförsäkring SO 01:03 Seniorolycksfallsförsäkring SO 01:03 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1 Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2 Allmänna bestämmelser... 4 2.1 Inledning allmänna bestämmelser...

Läs mer

VILLKOR SVENSKA MOTORSPORT ALLIANSEN GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR SVENSKA MOTORSPORT ALLIANSEN GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR SVENSKA MOTORSPORT ALLIANSEN GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2007:1 1 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING...1 1.1 VILKA ÄR FÖRSÄKRADE... 1 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...1 1.3

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT BARNFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT BARNFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT BARNFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet Health & Care Insurance AB VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet 1... ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET 2008:1... 3 1.1... INLEDNING... 3 1.2... DEFINITIONER... 3 1.3...

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer