3. Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 11 maj 2015 kl Kl kommer IT-pedagog Hasse Ellström lämna över ipads till ledamöterna. I samband med det kommer även inställningar göras och en kortare utbildning hållas. De av ledamöterna som eventuellt redan har skaffat sig Apple-id, ombeds se till att ha med sina inloggningsuppgifter. Justerare: Gisela Nyquist Kommunfullmäktigeärende 1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet Kommunstyrelseärende 3. Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad AU-ärenden 4. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus instansordning 5. Motion ang. utfarten vid Strandvägsskolan/Spångbergsgymnasiet - instansordning 6. Budgetuppföljning april KSAU 7. Näringslivsfrågor 8. Personalfrågor 9. Delgivning 10. Ev. ärenden

2 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2015/11 maj / Kommunfullmäktige 12 februari Au Au 15 Kf 4 Dnr 2015/22 Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun I motion inkommen till kommunkansliet 8 februari 2015 anför Gisela Nyquist (SD) följande: Orsak: ATT förebygga halkolyckor! Som för med sig personligt lidande för den enskilda och ökade kostnader för kommunen p sikt! I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis broddar för de som var 65 år och äldre. Varje år skadar sig ca fotgängare i halkolyckor främst äldre kvinnor. Kostnaderna beräknar man upp till 600 miljoner/år. I förebyggande syfte delar flera kommuner ut gratis broddar i dag! För ett handledsbrott el. benbrott för med sig i värsta fall kanske ett kvarstående handikapp för de äldre och för med sig förutom ett personligt lidande för den enskilda, även ta in de ökade kostnaderna för kommunen. Om man tror att kommunernas ekonomi inte berörs av dessa halkolyckor tror man fel. Personerna måste få eftervård, hemhjälp/hemsjukvård dagligen kanske för en mycket lång tid. I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis broddar för de var 65 år och äldre. Även i kommuner som Laxå, Huddinge, Haninge, Skövde, Mark och Göteborg. I vissa kommuner har man t.ex. andra lösningar och överenskommelser med lokala restauranger. brodd luncher, om en 65 plussare uppvisar ett kvitto från inköp av broddar får de en gratis lunch på vissa restauranger. I Filipstad tog Coop in broddar för 47 kr men det var först i januari. De fanns i fotis salongerna men inte alla går dit, och de var dyrare. Köper man i specialaffärer kan de kosta uppåt 200 kr. Och inte många kan INTE ta sig till tex BILTEMA/Karlstad där de är billigare! 200 kr är 200 kr för de med minst inkomst! Om vi slipper alla benbrott med detta? NEJ, men besparar vi ett 10 tal av våra äldre rent personligt lidande en ev. invaliditet som följd, sparar vi även kostnadsmässigt på sikt, för kommunen. I Karlstad hade man även där upptäckt att vinter var här igen. Utdragsbestyrkande

3 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2015/11 maj / Kommunfullmäktige 12 februari Vi fick meddelande om att planerade operationer måst skjutas framåt minst en månad (brukar bli två) p.g.a. av den höga belastningen ortopedoperations avdelningar fått pg. av denna överraskande vinter! Konsekvenserna av detta för de som väntar: 1) Förlängt lidande 2) Förlängda sjukskrivningar, det kan även medföra ökad vikt på g av immobilitet som försvårar/förlänger rehabiliteringen. Köper kommunens inköpsavdelning förslagsvis in dem före man gör rullator service för vintern då kan man dela ut dem då, men vinter pågår än, tidigare beslut är behjärtansvärt. Yrkar ATT: K.F. beslutar ja till gratis broddar för personer fyllda 65 och äldre. Skadeuppgifter hämtade från: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: KC att remittera motionen till kommunchefen. Kanslichefen lämnar i tjänsteskrivelse 30 april 2015 förslag till yttrande enligt fölande: Filipstads kommun har liksom övriga kommuner givetvis ett uppdrag och ansvar för att bidra till en säker miljö och ett gott samhälle för våra kommunmedlemmar! Olika insatser sker och har skett under åren. Några aktuella exempel är Skolan brinner och Äldresäkerhetsdagen. Under vintern/våren har Filipstads kommun tackat ja till att delta i projektet Säkert län. Projektägare är Länsstyrelsen. I Filipstad kommer delprojektet Tryggt och säkert Filipstad drivas. Projektet börjar med en kartläggning av oönskade händelser baserade på bland annat statistik från sjukhusens akutmottagningar och räddningstjänsten. Kartläggningen analyseras, därefter sker en prioritering av vilka områden som det kommer sättas in åtgärder för. Fallolyckor bland äldre är ett område som högst troligt kommer synas redan i arbetets inledande fas. Utdragsbestyrkande

4 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 Arbetsprocessen medför att de utmaningar samhället och innevånarna har, behandlas ur ett brett perspektiv och att åtgärder vidtas på ett metodiskt och över tid genomförbart sätt, för att nå bästa resultat. Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget till svar utgör svar på motionen samt att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Utdragsbestyrkande

5 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 Au Dnr 2015/ 88 Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2014 för behandling i kommunen. I revisionsberättelse daterad 31 mars 2015 anför samordningsförbundets revisorer att man tillstyrker dels att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, dels att samordningsförbundets årsredovisning godkänns. Utdragsbestyrkande

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Samordningsförbundet Östra Värmland Samordningsförbundet Östra Värmland Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2014 års verksamhet Godkänd av styrelsen för Samordningsförbundet östra Värmland

24 Innehållsförteckning sid Verksamhetsberättelse 3 Bidrag... 3 Ändamål med förbundet.. 3 Organisation.. 4 Styrelsen 4 Presidiet. 5 Kansli.. 5 Verkställande tjänsteman... 5 Beredningsgrupp.. 5 Revisorer... 5 Kommunikation/marknadsföring 6 Kommunikationsplan... 6 Kompetensutveckling.. 6 -Styrelsen 6 -Beredningsgrupp 6 Projekt/verksamhet medborgare Målgrupp... 7 Genomförande Samverkansteam 7 Genomförande Framsteget.. 7 Mål Vision Kvalitetsmål Långsiktigt mål Årsvist mål Åtgärdsplan Verksamhet med koppling till Europeiska socialfonden 8 Uppföljning/Utvärdering.. 8 Ekonomisk berättelse.. 8 Årets resultat. 8 Viktiga händelser under året.. 8 Likvida medel 9 Låneskuld.. 9 2

25 Verksamhetsberättelse Samordningsförbundet i Filipstad bildades i april blev Storfors kommun medlem i förbundet Förbundets nya namn är Samordningsförbundet Östra Värmland, Filipstad - Storfors. Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Filipstads och Storfors kommuner samt Landstinget i Värmland. Samordningsförbundet Östra Värmlands verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag2003:1210). Förbundet ska inom Filipstads och Storfors kommuner besluta om mål och riktlinjer för den finansielle samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska. Inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde i syfta att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser. Behoven kan vara fysisk, psykiska, sociala och arbetsmässiga. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för en arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen består av personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon och förhindra rundgång mellan olika aktörer. Bidrag Respektive medlem avsätter under 2014 medel till förbundet med 720 tkr. Observera att Filipstad och Storfors kommuner räknas som 1 medlem. Förbundet har kr att förfoga över under året, exklusive överförda medel från tidigare år ( kr). Totalt förfogar förbundet över kr under Bidrag från huvudmännen i tkr för år 2014 Staten genom Försäkringskassan Landstinget i Värmland 720 Filipstads kommun 360 Storfors kommun 360 Summa intäkter Ändamål Förbundet ska inom Filipstads och Storfors kommuner besluta om mål och riktlinjer för den finansielle samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska. Inom ramen för den 3

26 finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde i syfta att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210). Organisation Samordningsförbundet Östra Värmland är ett kommunalförbund inom området arbetslivsinriktad rehabilitering, med säte i Filipstads kommun. Förbundet består av de fyra parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt kommunerna Filipstad och Storfors Samordningsförbundet Östra Värmland Filipstad, Storfors Styrelsen Arbetsförmedlingen Försäkringskassa Verkställande Tjänsteman Landsting Beredningsgrupp Medarbetare med mandat från parterna Kommuner Filipstad kommun Storfors kommun Styrelsen Styrelsen är en egen juridiskt person. Det innebär att styrelsen är förbundets högsta beslutande- och förvaltande organ, och därmed har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen, vilken är beslutad av parternas högsta beslutande organ.. I styrelsen ingår politiskt förtroendevalda ledamöter, från kommunerna respektive landstinget, samt av högste tjänsteman inom Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Styrelsen ska: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående samverkansparterna Finansiera sådana arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande parternas samlande ansvarsområde Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas 4

27 Besluta om förbundets arbetsorganisation Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Styrelsen eller annan inom förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för den enskilde, eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning, eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Presidiet Presidiet består av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundets tjänsteman som biträder vid möten. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt hållas informerade om väsentliga händelser. Kansliet Kanslifunktionen består av verkställande tjänsteman och ekonom samt sekreterare för förbundet, dessutom vissa administrations- och redovisningstjänster vilka köps via Filipstads kommun. Verkställande tjänsteman Tjänstemannen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt har att verkställa de beslut som fattats. I tjänstemannens uppdrag ingår även att till styrelsen framlägga ekonomiska rapporter, redovisa pågående verksamheter och ansvara för processtöd till finansierade aktiviteter, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut efterföljs. I arbetet ingår att kontinuerligt samarbeta med beredningsgrupp. Beredningsgrupp Gruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från: - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Varje ingående kommuns socialförvaltning - Landstinget Beredningsgruppen ska hjälpa och stödja verkställande tjänstemannen i beredning av ärenden och strategier till styrelsen, utveckling av aktiviteter, utvärdering av pågående projekt samt i projektering av nya aktiviteter inför beslut. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen. Revisorer Kommunerna och Landstinget har en gemensam revisor från Landstinget som granskar Samordningsförbundet Östra Värmland. Detta görs tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Förbundets ekonom sköter den löpande kontakten med revisorerna. 5

28 Kommunikation/Marknadsföring Kommunikationsplan Förmedling av information kring insatser, resultat om samordningsförbudet skall ske enligt följande Målgrupp Verksamhet Frekvens Ansvarig Förtroendevalda och chefer inom parternas beslutande församlingar Inkl revisorer Skriftligt och muntligt via del- eller helårsbokslut alt styrelseprotokoll Kontinuerligt alt 2 ggr per år alt. vid behov Handläggargrupp inkl berörda övriga medarbetare hos parterna Uppdragstagare inom Samordningsförbundet Deltagare Samordnings- Förbundets aktiviteter Styrelseprotokoll Särskilda aktiviteter Styrelseprotokoll Särskilda aktiviteter Muntlig information kring aktiviteter, hemsida och kring förbundet Kontinuerligt Kontinuerligt Deltagarstart och avslut Kontinuerligt vid behov Styrelseledamöter Verkställande tjänsteman Beredningsgruppen Förbundets ekonom alt sekreterare Verkställande tjänsteman Beredningsgruppen Förbundets sekreterare Verkställande tjänsteman Beredningsgruppen Förbundets sekreterare Uppdragstagare Verkställande.tjm. Beredningsgruppen Arbetsgivare Kring förbundet Vid behov Verkställande tjm. Uppdragstagare Media Kring förbundet Vid behov Styrelseledamöter Verkställande tjm. Under 2014 har samtliga skriftliga protokoll och uppföljningar verkställts, dock har tyvärr ingen hemsida för förbundet utarbetats. Muntlig information har genomförts vid ett antal möten av verkställande tjänsteman inkl. beredningsgruppen. Kommunikationen kring förbundet kan utvecklas. Kompetensutveckling Styrelsen Styrelsen har inte under 2014 deltagit i en reguljär utbildnings- eller fortbildningssatsning. Till ett styrelsemöte har beredningsgruppen bjudits in. Under detta styrelsemöte togs frågan upp kring fortsatta projekt. Beredningsgruppen Beredningsgruppen har haft ett antal möten med pågående projektet Samverkansteams, anställda. Projektledaren har varit närvarande under samtliga möten. 6

29 Kostnadsbild kompetensutveckling i kr Kostnadsposter Utfall januari -december 2014 Utfall januari -december 2013 Kurs/konferens Summa kostnader Projekt/Verksamhet för medborgare 2014 Målgrupp Grupper av kommunmedborgare i behov av samordnade bedömningar och insatser i syfte att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och erhålla egen försörjning. En enskild medborgare (16-64 år) kan aktualiseras av de parter som ingår i förbundets område. Den enskilde medborgaren skall vara aktuell hos minst två av myndigheterna. (undantag verksamhet 16-18år= gymnasieåldern) Genomförande Samverkansteam 2014 Syftet med projekt Samverkansteam är att utveckla vårt samarbete kring våra gemensamma kunder på handläggarnivå, mellan Landstinget, Arbetsförmedlingen, Filipstads kommun, Storfors kommun och Försäkringskassan, samt ta fram metoder för samarbete som leder till att kunderna (personer år i behov av samordnade insatser från två eller flera myndigheter) kan göra stegförflyttning mot en ökad arbetsförmåga och självständighet. Målgrupp för projektet är en handläggare från respektive part, som har mandat, vilja, kunskap och erfarenhet om människor i behov av rehabilitering och samordnade insatser. Planerad budget var 2,7mkr, uppskattat resultat uppgår till ca 2,1mkr. Detta pga. att alla tjänsterna inte varit tillsatta under hela projekttiden. Under har 4,0åa projektanställda med särskild erfarenhet av målgruppen och 1,0åa projektledare varit anställda inom projektet. Under projekttiden har 137 handläggare intervjuats vid 75 olika tillfällen. Slutrapport kommer att delges styrelsen februari Genomförande Framsteget 2014 Samordningsförbundet har sedan maj/juni 2011 deltagit i en utlysning av ESF projekt. Förbunden i Värmland tilldelades 20,5 mkr för projekt Framsteget, där parterna och förbunden står för medfinansiering i form av medarbetartid. Projektstarten började i oktober 2011 med mobiliseringsfasen, vilken beräknades pågå till mars månad Intag av deltagare startade i april 2011 där de av Försäkringskassan remitterade deltagarna deltar i Framsteget under maximalt 10 månader. Under 2013 beslutade samtliga förbund att accepterat en förlängning av projektet med 9 månader t.o.m. juni Förlängningen syfte var att kunna arbeta mer med metodutveckling och implementering. Slutrapport av Framsteget är rapporterad till styrelsen och godkänd. MÅL för 2014 Vision Varje enskild medborgare, i behov av samordnad bedömning, skall erbjudas samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering via många vägar in, en väg ut. Kvalitetsmål för förbundets projekt/verksamheter

30 Av de medborgare som har deltagit i förbundets program skall 100 % uppleva en positiv personlig utveckling. Under 2014 har inga medborgare deltagit i förbundets projekt. Långsiktigt mål för förbundets projekt/verksamheter Att metoder för att fler personer kommer i arbete, utvecklas. Fortsätta arbetet med att identifiera och undanröja hinder för samverkan. Målet kan sägas vara delvis uppfyllt, då det projekt som förbundet drivit, har sannolikt identifierat ett antal hinder för samverkan Årsvist mål för förbundets projekt/verksamheter 2014 Utveckla samarbete kring våra gemensamma kunder på handläggarnivå, samt ta fram metoder för samarbete som leder till att kunder kan göra stegförflyttning mot en ökad arbetsförmåga och självständighet. Målet kan sägas vara delvis uppfyllt då ett stort antal av våra medarbetare och nära parter har både intervjuats och fått information kring förbundet. Detta har resulterat i ett antal förslag för att öka samverkan och medge i ett längre perspektiv att kunder kan gör stegförflyttningar. Åtgärdsplan för 2014 Starta och genomföra det av styrelsen beslutade Projekt Samverkansteam Målet uppfyllt Verksamhet med koppling till Europeiska socialfonden Styrelserna för Samordningsförbund i Värmland beslutade i maj/juni att vara en del i utlysningen. Förbunden tilldelas 20,5 mkr för projekt Framsteget där parterna och förbunden står för medfinansiering i form av medarbetartid. Projektstarten började i oktober 2010 med mobiliseringsfasen, vilken beräknades pågå till mars månad Intag av deltagare startar i april där de av Försäkringskassan remitterade deltagarna kommer att delta i Framsteget under maximalt 10 månader. Under 2013 beslutade samtliga förbund att accepterat en förlängning av projektet med 9 månader tom juni Förlängningen syfte var att kunna arbeta mer med metodutveckling och implementering. Slutrapport av Framsteget är rapporterad till styrelsen och godkänd. Samtliga samordningsförbund i Värmland har tillsammans anställt en EU-Strateg/projektkoordinator. Tjänsten är förlagd inom Samordningsförbundet Samspelet Uppföljning och utvärdering All finansiell samordning följs upp i SUS (statens system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet), där varje samverkansaktivitet registreras. I verksamhet som riktar sig till deltagare registreras även uppgifter om personen. Styrelsen antog 2013 t ett styrdokument/finansieringspolicy för ansökan och utvärdering av projekt. Kontinuerlig processutvärdering har skett i pågående projekt, liksom rapportering till styrelsen. 8

31 Ekonomisk berättelse Respektive medlem avsätter under 2013 medel till förbundet med kr per år. Observera att Filipstad och Storfors kommuner räknas som 1 medlem. Förbundet har kr att förfoga över under året, exklusive överförda medel från tidigare år ( ). Totalt har förbundet en budget på kr under Bidrag från huvudmännen i tkr för år 2012 Staten genom Försäkringskassan Landstinget i Värmland 720 Filipstads kommun 360 Storfors kommun 360 Summa intäkter Årets resultat Årets resultat uppgår till kr (exklusive överskjutande kapital från 2013 på ).. Överskottet är främst hänförligt till kontot för projektmedel. Årets kostnader uppgår till kr. - Köp av arbetskraft med kr avser kostnad för sekreterare, ekonom och verkställande tjänsteman. - Kostnaden för arvoden uppgår till kr, vilket är ett överskott med ca kr. Överskottet kommer sig av minskat antal sammanträden. - Projekt Samverkansteam har under året haft i olika perioder 5,0åa anställda. Årets kostnad uppgår till , kontot uppvisar ett överskott med kr. Orsaken är varierande anställningar. - Revisonen har kostat kr. - Slutkostnader för Projekt Framsteget har belastat kontot med kr - Samarbetsprojektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa har debiterat förbundet med 9 453, budget för 2014 var uppskattad till Den av samtliga förbund anställda EU strategen har av Samspelet debiterats förbundet med kr. helt enligt planerad budget. Viktiga händelser under året - Förbundet har deltagit i projekt Framsteget. Slutrapport har delgivits styrelsen och godkänts. - Styrelsen har beslutat kring medverkan i ett samverkansprojekt Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. projektägare är landstinget i Värmland och projektledare anställs av försäkringskassan. - Styrelsen har beslutat att gemensamt med samtliga förbund i Värmland anställa en EU-Strateg Marie Andersson. Samordningsförbundet Samspelet koordinerar anställningen. - Styrelsen har beslutat om en ny Förbundsordning. 9

32 Likvida medel Likvida medel uppvisar ett saldo med kr. Låneskuld Låneskuld saknas. 10

33

34 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 Au Dnr Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad Kanslichef Catrin Marsell meddelar i tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2015 att: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober att ingå en tvåårig samverkan med Kristinehamns och Storfors kommuner avseende bredbandsarbetet. Under den första delen av perioden har Filipstads ekonomiska åtagande bland annat finansierats med beviljade projektmedel från Region Värmland med 125 tkr. För år 2015 saknas medel för finansiering. Under året beräknas ca 250 tkr ianspråktagas för Filipstads del av finansiering av bredbandssamordnaren samt diverse mindre lokala kostnader för exempelvis annonsering och lokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att anslå 250 tkr av kommunstyrelsens tillgängliga medel, för finansiering av det fortsatta arbetet under år Utdragsbestyrkande

35 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att anslå 250 tkr av kommunstyrelsens tillgängliga medel, för finansiering av det fortsatta arbetet under år Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober att ingå en tvåårig samverkan med Kristinehamns och Storfors kommuner avseende bredbandsarbetet. Under den första delen av perioden har Filipstads ekonomiska åtagande bland annat finansierats med beviljade projektmedel från Region Värmland med 125 tkr. För år 2015 saknas medel för finansiering. Under året beräknas ca 250 tkr ianspråktagas för Filipstads del av finansiering av bredbandssamordnaren samt diverse mindre lokala kostnader för exempelvis annonsering och lokaler. Catrin Marsell Kanslichef

36 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 Kommunfullmäktige 9 april Au Kf 32 Dnr 2015/52 Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus I motion 12 mars 2015 anför Christer Olsson (M) följande: Ungdomens Hus har succesivt ökat sitt besöksantal och är en mycket populär mötesplats för ungdomar i Filipstads kommun, egentligen den enda om man inte är föreningsaktiv på annat sätt. Här finns möjlighet till en rad olika aktiviteter, såsom spel, datorer, deltagande i events av skilda slag etc. etc. och kanske det viktigaste av allt, att det är just en samlingsplats för ungdomar att umgås och lära känna andra. Ungdomens hus har också en stor betydelse när det gäller integrationen av ungdomar från andra länder. Här ges möjlighet till social kontakt och inblick i hur det svenska samhället fungerar. Förutom allt detta bidrar också verksamheten på Ungdomens Hus till att ungdomarna har en plats att umgås på istället för att vara nere i centrum av Filipstad på kvällarna. Mot bakgrund av att intresset för Ungdomens Hus blir allt större och att antalet besökare därmed blir fler, ökar också behovet av utökade öppettider för verksamheten. Undertecknad yrkar därför ; att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat öppethållande av Ungdomens Hus. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

37 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 Kommunfullmäktige 9 april Au Kf 31 Dnr 2015/68 Motion ang. utfarten vid Strandvägsskolan/Spångbergsgymnasiet I motion 2 april 2015 anför Ulla Olsson (FP) följande: Strandvägsskolans och Spångbergsgymnasiets parkering är väl ordnad och för skolbussar och annan trafik finns en väl fungerande vändplan i form av en rondell. Men utfarten från Parkvägen mot John Ericssonsgatan, som tjänar två skolor, är inte lika säker. Speciellt på morgonen och vid skolslutet är trafiken intensivare och många ska ut på den hårt trafikerade John Ericssonsgatan. Utfarten skyms av ett pumphus, som gör, att man bara kan se ett 10-tal meter, om någon trafik kommer eller om sikten är fri. Jag föreslår: -att det sätts upp en skvallerspegel på John Ericssonsgatan mittemot utfarten, dvs på älvsidan, för att få en säkrare utfart från Parkvägen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

38 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 Au Dnr Budgetuppföljning KSAU april 2015 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för april månad 2015 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Uppföljningen visar en prognos på ett resultat om -280 tkr. Utdragsbestyrkande

39 BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsens arbetsutskott Period: April 2015 Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv. period period budget årsbudget 2015 mot budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Partistöd Administration stab Informationsverksamhet Bergslagens räddningstjänst Ekonomi / Kundtjänst Civilförsvar Kulturverksamhet Totalt Stabsenhet Administration Företagshälsovård Fackliga företrädare FFA Förebyggande friskvårdsarbete Övriga PA-åtgärder Totalt Personalenhet Ekonomiskt ledningsstöd Totalt Ekonomiskt ledningsstöd Allmänna näringslivsinsatser Turism Skola/Näringsliv Kultur Totalt Näringslivsenhet Administration Arbetsmarknadsåtgärder social art Arbetsmarknadsprojekt Integrationsarbete Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art Totalt AIE-enhet TOTALT KSau Diff mot budget -280

40 Kommentarer: Stab: Uppföljningen redovisar ett underskott med -280 tkr.det hänförs till ökat medlemsbidrag för Bergslagens räddningstjänst. Beräknas inte kunna täckas av andra medel. Underskottet på kommunfullmäktige är till stor del uppkommet av felaktigt bokade pensionskostnader, vilka kommer att rättas. Överskottet inom Kommunstyrelsen består i icke ännu beslutade och utbetalda medel från kommunstyrelsens tillgängliga medel. Statliga intäkter för civilberedskap har minskat med -75 tkr detta år men kan förhoppningsvis balanseras mot andra intäkter för området under året. Personalenhet: Utfallet är i stort sett i nivå med budget. I kostnaderna för företagshälsovården saknas fakturan för april månad vilket kommer att göra att utfallet är i nivå med budget. Prognosen förväntas ligga i nivå med budget. Ekonomiskt ledningsstöd: Överskottet beror på att medel för konsulttjänster för ekonomisystemen inte har nyttjats under de fyra första månaderna. Prognosen är i nivå med budget. Näringslivsenhet: Prognosen beräknas ligga i nivå med budget. AIE-enhet: Enheten visar överskott efter fyra månader. Överskott på arbetsmarknadsåtgärder av social art beror på ännu ej återbesatt tjänst. Prognosen för 2015 beräknas vara i balans med budget. Underskrift Claes Hultgren

1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola

1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-09-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 september 2015 kl.09.00 Sammanträdet inleds med en lägesrapport om

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer