--'> o o. .9 uo. E o. ! q) 7 o NR 4. tesa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "--'> o o. .9 uo. E o. ! q) 7 o NR 4. tesa"

Transkript

1 c o o o o q c o () a) F q I --'> L' o () \ e si \ s o o.9 uo o fsu# \ % E o! q) 7 o NR 4 tesa

2 SOUARI Square up Jag har fett ta tiil en ny rubrik den hdr gengen. Den rubrik jag introducerade i fcjrra numret av Square-lnfo, "Hej alla squaredansare", har, som ni ser pa sid 28, I ars Rodler lagt beslaq p0 frir att beriitta om sina allerqiproblem och jaq veqar iu inte Sndra nagol orsan ri,r SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs ISSN 028l-6572 Ansv. Utgiv.: Redaktiir: Adress: Bruno Nilsson Telefon bostad: t 05 Giista Neovrus Hanna Paulis qata l0 S HAGfRSTLN ANNONSER Matt MAttangivelserna nedan avser annonsoriqinalet inklusive eventuell ram. Bredd mm Helsida Halvsida I 84 I25 Kvartssida Priser Helsida enligt iiverenskommelse Halvsida K v artssi da -lnt0 r Arsdns 5 I Reducerade priser ftir SAASDC Halvsida Kvartssida 75.- Manuskript till SOUARE-INFO nr I I9B9 Hcijd mm skall vara redaktionen tillhanda senast I februari 1989 SAUARE-INFO nr I 1989 beraknas utkomma tidigast vecka 923. v:isentliqt i insdnda bidrag. AntaleL bidraq har varit rikligt. De fyller l1 sidor moi fcjrra numrets 5, Ten pn rdttvisare jdmfcirelse ir kanske 9 mot 7. SvSrigheten, nir man snickrar ihop en tidning, ijr att antalet sidor maste vara en multipel av 4 och del gjorde att den livfulla skildrinqen av USAresan fick lov at.l sle ijver elt nummer. Jag hoppas innerligt att skrivfliten ster siq riven till kommande nummer. Glddjande er att se det qensvar p3 Lillemor Berggrens "Ode till squaredansen" som Orjan Widmarks "Sommarspelen i Odensbacken" utgrjr. Det finns kanske flera poeter i lssarskaran, som vill ta upp konkurrensen med NHr jag den hir gangen har haft Iitet mera lid pa mig fiir att iordningstdlla tidninqen, har del varit mirjligt att halla alla bidraq inom en sida eller ett uppslag, vilket borde underlatta fijr lssaren, som slipper leta efter fortsdttninqen. Ganska manga hade hittat till Ericssons Jamboree, men det var inte som f6f ett par er sedan, db vi knappt rymdes i lokalen. En nyhet for efet, som menqa utn)ltjade, var att man kunde komma oanmild och delta en, tva cller tre dagar mot f ijrhijjd avqif t. M6nqa, men inte jag, tycker atl 14 timmars dans undef tre dagar dr i mesta laqel. Afterpartyuppvisningen pe ldrdagen i modern dans av tva unga par fran AIvsjd var verkligen sevdrd. Ann-Cathrine Glimtof ts tolkning av Mayf Iowers Iandning vid Plymouth Rock och hur pilqrimmerna (Ann-Cathrine och Jdrgen Glimtoft samt Gunnar Varala) motlogs av Massachusetstammpns htjvdinq Massasoit /l arrv Letson\, hans firl.leslaqare (Robert Bjdrk) och den vackra squawn (Bushra Al-Bayati) var verkliqen fantasifullt qjord. Gudrun och Brir.je Andersson, liksom Inger och GrSsta Toreld, har beklagat att de fcjr fiirsla genqen inte kunde vara med pa Ericsson Jamboree. Fijr Cudrun och Borje 5r det lilel fdr lengt att Aka fran San Dieqo. lnqer och Gttsta masle stanna hemma och rjvervaka byqqet av sitl nya hem, De har bett mig framftira en hdlsninq. Vdssa pennorna och skriv. Vel mijtt snart iqen pa dansgolvet Z7-. r u7drtt Gcista Neovius

3 SQUARE-INFO nr InnehSll Ordf iirandens rula... USA-resan sommarcn I9BB... Squaredans pe Rarnens ij... Squarerlansresa till flallorca Squar-.dans pa l',lallorca Stockholrr - Lulel. Squaredanslimerir--k 1 Sommarspelen i Cldensbacken [:Jrev frln C]udrun och f3i)rje.. l-ever squaredansar-. lringre :in andra?..... The Crazy Town Story Squaredanslirnerick 2. Sqrraredansweokend pa tldda... Hej alla squaredansare, NAgot. orn SALIT, fvler om stylinq. Guidelines om GLrart.erlies I ec l(opman till Sverige SAGT /\V SACT. Infiir SQUARE-INFO nr B F ortsiillningsvis qiiller att clet enda material frir Square-lnfo som inte skall siindas direkt Lill redaktionen dr anm:ilan om dansevenemang for evenernangst-jrinst och evenetrangstips, sonr s.lnds Lill i"4arie-loirise Striimberq Jdrdalav:lqen 1B R LINK.JPING. Telefon Ol1-16?4 96. srd Hur rrerllemmarnas biclrar; till "Fritt frant" ser ul sp.lar ilfp sl stor roll, de skrir: indi in pl ordbeirandlare fi)r att f6 likartad silttning av spalten. Hanciskrivna bidraq meste dock vara lrisbara utan sviriqhel. GIcjm inte att anqe avsiindare, adress, telefon och klubbtillhririqhel.,\nnonsiirerna daremol upprranas triivligen att frjrsrjka utforma sina alster sa atl de fyller de angivna rrellen. Flera annonser har nrist. fdrrninsl<as fdr alt fi in dem pfl hiijden 125 mnr orlr serl;rr hlller de inle bre.l(lrrellet 184 mm. 4 6 F,B l0 II 10 ORDFORANDENS RUTA 511 frar vi pl;trliqt kornmit irr ijrrlrllalraderl oclr lrirstens dansande qilr rllot sif.i slut.. Pn :;ina lrnll lrar antalet rlarrsl.illfrillen varit. sfl slort att krllisioner uppslatt. f)etta har innphurit irff atranqeratrdr: klltlrlr l.atrr;k-' itrte flif- st Intlrqir rlattsatt,le, sorlr (lp ril<llat rne.j. 'rirsl.ilt rrpl.l.!li1t trlir rlet otrr nalqon ritlrirrrlsk call.r pn(larlcrats. I lrrr sf:all problernnt lirsas' ir.'tsrrnlirlon artsef iiq alf Ilrall sorr cjansrre slall,lelta i fiirsts hand i de rlerr;et drir n,:rn enqaqelat lifa lttl;indslla eellnr. [)ersr calllr, sotn varit trrir ttnder vlr l<orta rlanslrjstrrrirt. lral lraft.-rr rnycket stor bet,vrlelse fiir rlattserts Ltfvecl<litlq i 9veriqe' Vi skrrllo int f lr. stllt- dilr vi st tr irlaq otr cle inle lrarle 1<orrrnit. lrit oclr inspirerat vlra eera callor oclr tlltr:rrrtc.:larrrrtra srl< q;iller frarntirlen. \'i Lrrr irrlc oclr lliir irrle qi var eqen \';iq. \'i rnlst.o lortfarande fi irl6er utifrln. Vi rnxst-e di ot'l<sx stilla rrpp niir rjesrr caller l.orlrtrer till Sreriqe oclr st-iidja de klutrtrar sotn tar ltit tletn. I lnreil t;flr n r nrilt ttnin i firrlreredelr;erna fiir Crrnvention 19flo. f'latcrial haf rlntt trt till l,lulrl,arr,a..la'l:rkrrlln vllje rla eft slaq fiif vrf (-{)nventiott ttt'1r (lifrlrillll alia at-t rlelt.a. I'Jrn Lan lriqqa ttrttrqa aspekter p11 \,;rrfijr rnan bijr rlr:lta.5jiilv resorterar jaq s.1 lrir: ilonvrntiorr iir lfctr darlslriijrlprrnl<l or:lr en iin avsllrtninq pl '1rPts (larls.r ocir kljrser. Fitr ijerl sotr n1'li1en l,iirjat rlatrsa ocll sorll l<ansl<e jttsl har qlatlttelats iir rlet ''qriirlden pl tnorel".l t fl l<orrrlrra llt oilr rr);;l a all.,ra rlansare rrclr filr fijrsta.ltrlalprl f,1 ttpllleva rlnr sfrinrninq ollr l,rnsl.:e snirltlirrn srrm liqq.f i atl fl dansa rnerl I "00-2 n00 andra dansar. sarntirlirlt. I'ran ftr (Jl rlpplpva.jerl l(:inslir sorr liqqer i att tillhiira ar) sr-orre qern.nsl,ap, Till rlerr sotr "r'atit trrnrl fiirr" slrrllc jaq vilja srirla "st'ill rlpp och slu apa den :;iii rrirrrl rrclr at rrosf iit soir rlct sl'all vara PR er []onvention". Vi biir ocksn stilla rrpp fiir at I sti]djs rjcn artarrrletantle l<lr tt't'etr rrcll filrhrrnclef. 1(lLrlrbfrrnl<Liotrirertra skrrllc jaq vilja relonrrr.nrlera :ltt atrviincla f-onvotrtirltl so'n ett Iillfrille at.t svetsa sarnrnarr l<lr]bberr qenonr at I I nx oltlna qe merlsaln resa. Till sist, det ir inte si linqi till ljrr]ei st)nr rnatl t.ror. 5tricl<al ltockholrn - l ltled ir endasl obetyrlliql- l;inqre rin Stocl<lrolm - Malmo. 5tvrelsnn lrar l)cslutat.ft ltta 1990 irs (lonvenf.ior gi Lill Vristerrls med VisterXs (irand 5qLrare sirtn hrrvrdansvariq kllrbh och rrre'i iivriqa klubbar i Viisteris till hj;ilp. Viisf.rns fiflf.iotla lr I nfln lr so[r stad rrr:lr ['olrvpnt iotr l:orrtrrter (JrirILif rtt hirjra fill att lrylla jultilaren. Vi iinskar Visleris l)cka rill. a..,0;/,sr"

4 USA-resan sommaren Vi har blivit ombedda att skriva litet. om Square Dance People:s resa lill IJSA tiden lq/6 -,- 11 1e88. Det hela borjade redan firr drygt tva 5r sedan, da vi gjorde en enket i klubben om intresset frjr en LISA-resa till Convention i Anaheim, Californien, personer anmiilde sig qenast och Lill allas stora gl;idje var alla 47 med pa resanl ftt forventansfullt gdng samlades pe Arlanda kl siindagen den 19 juni. Efter 1l timmar, onrkring kl I 5.00 lokal tid, var vi framnre i Los Angeles, l-n buss vdntade och log oss till vart hotell, ffter dusch och en koft stunds vila sa,nlades vi <l 1q.00 [dr en promenad till en gemensam vdll<omstmiddaq pa en Iilen, mysig festauranl. Mdtta och tfiitta travade vi sedan Lillbaka till hotellet. Nasta daq, nrandagen den?816, var inbokad far qinhtceeinn i I nc Anrolp5 med bland annal besijk vid Universal Studios, d:ir man spelar in filmer och TV-shower'. Kvillen var fri for skrinhetssrimn. Tisdaqen den 2ll6 ekle vi med buss tili San [)ieqo och Sea Wor]d. D5 kvdllen var vi hj'rdna tiil en av l-arry Wards R-sharp-klubbar inle IAngt fr6n Anaheim. De hade ordnat nred ett fanlastiskl parly fijr oss. \TALKOMMFN stod det i stora boksldver river scenen. BordsLabletter i qult och hl6tt, mycket rnat och clans f6rst0s. Det blev en varm stdmning. Vi hade bokat in p6 l"4arriolt ianaheim niira Convention Center, varfrjr resan hem inte tog s0 lang tid. [Jnsdagen den?tl6 var fri for besok till Knotts Berry Farm, som iir en stor nttjespark delvis i []ounlry- and Western-stil. Ddr kunde rnan inte bara njula av alla niijesattraktioner utan Aven dansa squaredarrs. Olikc caller fanns pa plats. PA kvdllen var en del av oss och dansade A2 till Mike Sikorsky, som bor i n:irheten av Anaheim och hyr lokal ddr varje vecka fbr dans pa Al och A2 och kanske flera nivaer. Guest Callers den kvillen var Tony Orendine och L.arry LeLson, Det blev en oftirglcimliq, trevliq danskvdll. Tdnk er tre caller tillsamnrans, vilka rijster och vilket dragl Torsdaq, fredag oclr l't\rdaq (?1-2515) pegick Convention. fiftersom vi bodde pe qenqavslend frdn Convention CenLer, var det lelt fdr vaf och en att forfoga tjver sin tid, Antingen ligqa vid lrotellets pool eller dansa, eller handla - del fanns ca 200 sland med varor, allt fran badges, kldder och skivor till mdjliqa och omcijliqa linq fiir squaredans, llan dansade ilcl hallar till olika nivaer, bade squaredans och rounddans. Det paqick verksamhet fr0n tidiq morqon till sen kv:jll. Den som ville kunde forkovra siq i styling - bade round och square, den som ville lsra siq sy squaredansklider kunde fa hj:ilp med det - ja, det fanns etl otroliql utbud av aktiviteter. DeL var en hel del olil,a uppvisninqar ocksa bl a i nloqqinq. Contradans ingick ocksa som err programpunkt. ConvenLion avslulades med ett After Party pa Disne,vland d:ir rran hrjll extra 6ppet till kl 05,00 pe rnorgonen. Vi ldrnnade Anaheirn pa sirndag fiirmiddaq den 2616 fdr att flyqa lill Phoenix i Arizon. Ddr skulle vi vila ut efter ConvenLion. VArt hotell hade en underbar pool, dir vi alla pldtsligt lckte som barn. Det var en skijn stdmninq av lsttja och avkopplinq. fn qernensam middaql med bl a rratjessill och kn:ickebrod, som en av vora Lrevliqa deltagare hadp slsnar pl sot en Midsonimariiverfaskning, qjorde inte stdmningen siimre. DeL var alltsa hcigl itak. Men(laqen den 21 l6 hiimtaf oss frussen f cjr vidare farder inom Arizona. Vi skall ju sa srnsninqom se Grancl Oanyorr. RLlssen tar oss till bl a VOntCSuma'S f 3g1 le rrrincr pftpr en Samling vid [,]onvention ianaheim lleads l.ead Riqht, Dive ThrLr?

5 lf')-ruffrs, 6-vAninqs klipphvqgnad byqqd av indianer pe 1I00- till 'l200-talet, Vi overnattar i flagst-aff pa ett hotell dilr det ena rummet var vackrare An det andra. Vi var tvlrnqna all tjtia pi ailas rurn. Rosa, ljusblatt, ljusgrdnt, rdtl, quld, ja alla hade olika firgsammansiittninqar med kristallkronor rnm, hell olroligt. l-yx med andra ord. Hrir kunde vi qott ha slannat ett tag, men tyviirr, tiden rann iv:ig frir oss. Tisdagen den 28l6 viinlar bltssen igen. Iclaq skall vi se Grand Canyon och det blev en olrolig upplevelse. Aldrig i var vilclaste fantasi kunde vi fcjrestalla oss, atl det skulle vara sa vackert och mijktiqt oclr stort. Grand Canyon gjorde ett dvervdlrligande intryck pl oss. DeL finns inte ord att uttrvcka vad r,,i l<iinde. Nl6qra av oss qjorde en helikoptertuf genom canyon. fn dvr halvtimme, rnen spdnnande, Onsdaqen den 2916 bar del vidare rned buss mot Las Veqas. fra vigen passerar vi Hoover Dam, en av virldens stdrsta damrrar, Den.if 22? n.ldq och bvqqdes pfl j0-talel. Fn enornr enlilqnirq. som dimnpr upp eolorado River och rjirmed bildar virldens stirrsta konslqjorda sjrj, Lake Mead. I Las Vegas ser vi en fin show pi kvdllen och forvanar oss rjver alla mer eller mindre speltokiga m;inniskor. Man kan kort konstatera 3tt I as Veqas iir neqot rnan kan klara siq utan, men vi har i alla fall varit ddrlll Torsdar;en den 3ll(' flyoer i,i fran I as \/eqas till Fresno. Ddr var vi inbjudna lill en av Ernie l(innevs klubbar, som hade ordnat rned ett Lrevliqt dansparly f6r css med mycket rnat och stor dansqledje. F redagen den Ill besdker vi Yosernile National Park med de kdnda jettestora sequoiatriden, Man kinner siq ganska liten vid anblicken av dessa omring r qamla trrld. Tdnk alt de fanns redan vid var tideriikninqs borjanl Lrirdaqen den 2/l Sker vi vidare mol Sar.r Fransisco. F3ussen gar qenom russindalen. Vlr City Siqhtseeing Tour inkluderar bl a Golden Gate bron. Sirndagen der Jll ordnas en trlr genorn bl a vindistrikten i Napa Valley och en titt (utifran) p3 l-alcon Crest. lvlandagen den 417, tjsa:s nationaldaq, var fri fof egna iventyr. TisCagen den 511 antridde vi resan pa nytt och foi utmed Hiqhway l. Vi kiir 17-mile Drive, som anses vara on av de vacktaste vdqarna i Californien, Qenom lvlonlerey, Carmel id:ir V/ilhelm Moberq fiirfattade Invandrar- och ULvandrarbockerna) m fl sma kusist:ider, fdr atl slutligen ha{nna vid Hearst L.astle. Vi dellar i en Guided Tour genom detta enorma slott, som dgdes av farniljen Hearst- (Palty Hearsls farfijr:ildrar), Slottet sk:inl<tes av familjen till staten Californien, r:ftersom cjet blev alideles frir dyrt att underhalla. Vi rivernattade i n:irlreten, Onsclagen rien 6l'7 forlsatte vi mot Los Anqeles. dit vi anl:inde vid tvatiden p.q afterrni(i(laqe.n. P3 kvrjllcn avslutade nagra av oss te:;an rned en konserl ihollywood Borvl, sorn rir en enorrf ulomhuskonsertsal med plals fdr ca l2 0U0 Ahiirare. Torsclagen den -711 \rar del hemresa fnr en riel, mer:ian andra stannade kvar ylterliqare en r,id it.jsa frir at-t besrika slikt och viinner i olitr deirr av lenoet.llcr fcir all jlit lurlsia. Som hr:lhet kan siiqas att det var en hindelserik resa rngd menga fina och intressanta upplevelser. Fantasliska holell ned slora rum, fina s.dngcr, svalkande pooler mm, Vi mdtle manga vdnliqa cch trevliqa mdnniskor. I storl - en fesa att- minnas. Vi har redan hafl Aterbesok av souaredansare vi iniill vid L arry Wards partlr. Det 5r det som qdr squaredans se roliqt - att man fer sfl manqa nya vinner. Vy'ilrna och Pelle llrncistriirn Slockholrn Brill-Marie och Lasse trkstrijm aug )9BB Mmfrfrffi ffimmfimmffim kommer ti llbaka?=e SEPT. gg89 TACK ALLA NI SOM GJORDtr DANSFN MED MIKE TILL trn SADAN SUCCtr RESERVERA OVANSTAF NDE FIELG MERA INFt]RMATION KOMMER Sequoiatrrid i Yoscrrite National Park SoLrare l)ant--e Pcoltle 13aqapmitr;rr:n l-luddinge f liqh Steppefs

6 Squaredans pa Barnens ti Sollentuna 5quare Dancers arranqerade med anledning av silt femersjubileum en resa till Barnens d den 2B maj. Nastan ett hundratal squaredansare mtjtte upp pa denna vackra d, ett av Roslagens manga naturparadis, Daqen inleddes med iordningstdllande av "dansstdllet", nhmligen ett st6rfe balhus vid kanalen. l.jtsmyckninqen bestod av allehanda girlanger och ballonqer. fn lilen estrad Lrollades fram fiir vdra caller. Ki 12 var det si daqs fiir lunch pfl Assoqirden. Det var qaende smrjrqasbord med allehanda ldckerheter. Hciq tid var del sedan att iklsda siq skjorta och byr, blus och kjol, da dansen i bathllsel skulle borja redan kl 'l4. \/5rmen efler nagra danser steq till omdtbara viifden, men en squaredansare har som bekanl ett bra "flirs". Ver duktiqa festkommit16 hade dven ordnat mecl uleserverinq vid kanalkanten av eftermiddagskaffet och irvriga forfriskningar. MAnqa passade pa att forbeltra solbr:innan mellan danserna. V6ra caller Stefan, Ronald och Hasse var i Loppform som vanligl. hfter fyfa timmars dans, sa qotl som nonslop, var vi klara firr rrirldagen kl 18, Kycklinq stod pe matscdeln ocn alla lil stq vel smaka. Vi sjring i dur och vi sjiinq i rnoll tiil ackonrpanjemang av dragspelstoner. Alla var pa ett strllande humdr och det srnittade av siq mellan borden. VArt vdrdpar ljlla-bfitt och Sivert avtackades frir vdrterminen och fdr den lyckade utflykten. F6r matsmhltningens skull hade efler malen anordnats en tipspromenad med lagom svara fraqor. M6nqa passade pe att med en linqre promenad bekanta sig med naluren p.q denna vackra d vic Aiands hav. Kvillsskiftet inleddes med "vanliq" dans i bathuset. VAra caller ddk docl< upp litet senare och squaredansen kom ater igenq, Under kvdllens lopp hade vi intresserade AskAdare runt. vaqgarna, som storoqt kollade in de olika Lurerna och vi pa qolvet dansade' sorr om vi inte hade g.jort negot annat h:ir i iivet. Vi har ju en hernlighet oss emellan, som vi dock qdrna delar med oss av, n:imligen att SAUAREDANS AR KULI Nir sedan solen forsvann i vdster och en lika fltnd mane visade siq, samlades vi vid en ^,'r' dvjruc,,'r,g av opnna f3nf3lisll fina daq. trestkommitt6n hade ordnal nattamal, som bestod av gfillad flsskkarr6 och korv, saml en ses som ej i ord gar att beskfiva. Som Cefiniiiv avslutninq pa daqen bfiinde 5ivert av ett fyrverkeri mot natlhimlen. Tack solen och Barnens.j, vi kommer tillbakal Greqor Ericsson BAthuset, ddr vi dansade fssiigefden. d3f vi 1t lunch qssdgardens malsal SlorgArden

7 SAASDC euenanangstjiinst rler uoplvsninqar om souaredansen i Svcriqe, mottar uppqifter till Har l)ansar Vi mm och samrnd-'r mecl berrirda klitbbar om uppl:igqning av stdrre festivaler, convent mm fiir att i gilrliqaste rffn trppna lrimpliq spridninq ijvef Arets manader Hven med h;insyn laqen till olika qccqraf iska liqen osv. - Anrnrilan skall qriras p0 SAASDC:s blankett, Adrcss: c/o l;1arie-louise StrLirnberq,.lardalavHqen lb 3, 582 so l.lnk-ping Tclefon: All - 1()?4 96 qer besked orr danstillfljllen rralion, som rir aktuell. Till d-.nna telefonsvararo kan rnanqsitp:i. SAASDC euntemangstips * * * * * * * * * * DATUM - PLATS - TII) - KLUBB, men :jven om annan inforrju ilven l:imna rnedclelande som du vill ha framfiirt till evene- Telefonsvarare: DEN LEDANDE FACKHANDELN FOR TELEKOMMUNIKATION. sf;eea YECI(A I APRIL 1989 )4 V) r n = f f r r.1 u z 7 q H = * : u Y l u e z J - H - _ r i 'l.- <f < = L>eZ H r l r 1 u a ) 9 * F z I Z d Q Z q E- -, -. O = U d Y U d u <<d< F { - L : u + T u j o r u z z a.r1 o,! - apq-+ " < 6 L r. ) < < o ; = B S n ; J o f t < 6 ( i D t =? L i * 2 U Z L o 2 T z. > < / * a ) a z a Y m z t s - < o \, / < -! -. J = - F ' = o : < d F o u d a L u J t > - d z < - a * J - > < J A \ E E = : F. ) > O u < o d < L! d J d t u o q ) 4 < o E z t s u * 6 Q 6 Q 6 Q o " z J r U cc';g g 1*=a *o9:=-='-]=e> : oza< t> - < < Lt> -q vg',j g - =! z? e.= = -65ff8"?*='*=2 -i ='- j -. -x=f= ; f =dj= S,; fl ;F,*.. = 5._ g =r;-==-====,'*s' l=s;-, #El:rir3 L r l = v ' : u - r \ r J L < > J o N

8 Squaredansresa till Mallorca Vi harle knappl lrisl ut husofqanet 5quare-info nr 4 l9b7 forrhn vi hade best.eml oss fiir atl rlelta i squarcclansresan, som i fr den I - l5 oktober skulle qa till,\lcudia pa Mallorca. Det skulle vara lvlainslream med pa proqrarnrlrel, dhrfrir friqade vi varandra: kanske vi kan, vi ocksa, cclr sedan sl.:ulle vi il<luhben komma iqanq med PlLrskursen och hinna lira oss n6gra call innan vi for,,ja, saqt och qjort, vi aninlilde oss och ha,.le r:n linq viinlan Lill den I oklobr:r. Sisla anmrlininqsdatltin var ju clcn l5 fe[truari I 988: Aldrio har v:lj cn:;ornmar rlfrll sa llno:jarf;l sorn dennal.laq t.rof atl vi fick resfetri:i s:rrrrna daq drt hlcr' frt'sttirrl att vi skullc 11kali \/isst dansade vi sornrnaren lllnq: Rotelrro, Slorlrolmen, fionvention, Dalen, P..itt-\,ik, t-rrruvik och sa Dalen igen, sarnl en och annan klrrbbrlans i LJpoland och iormland, sa1 att vi Strninstofe iracle en qod f'4ainsl-rcamqrun(l atl sl3 nn: F irrsta oitober irorn lill r;i:f rch ti.]ifll pi 'norgonen knallade vi in p5 Arlanda,\irport nred slor for\,.inlan oclr fr:rn nl,ssinlarcja Pluslall och en viiltunrnrad Plusltol< ibaqaqel. Vi krinrjc l<nappt naqon is;ilisl<apet, men d:ir slorl Gudrun och Bruno Nilsson vid incheckningsdisl-:r,n rrcd pry, dli.la rramnsl-:vllar pfi siil oclr log enot oss: \nt liqen liorn plilncl iv'iq mot ell soq vi trodde soliql f'lallorca. Vijl frarnme klev vi rr planel och irr i elt striiairde, reqnll.lalra. tlinl<te vi, det- blir inle mycket solande, merr di filr vi liil dansa desto rref squart:rlans ist:illr:tl (Nev:jl, regnet byttes ul redan daqen drirpl mol en slrllande sol.) Lack vare della frck Iov att dansa dubbelt i cienna virrr)e. (lbland frrnqrracle inte luftkonditioneringen.) Vad ni matte vara vbltranadc nu infi;r den nvrt rlanssiisonqcnll Vi fick iven qe n5gfa Ltppvisnirrqar flir publik, en kvill ne vnrt eqel hotell, en annan pn systerhotellel naqra htrndra rreler bort, ;\lla sorr villc fick vara rnerl, darnil,r:rskottet rrrdnades se att efter en eller tvx tippar byttes clarferna ut, si att herrarna alll-iil lrarie 8n frrisch parlner atl dansa rnecil I n kvill fick vi korrrra till \/inqresors anlriqqninq Sunrvinq. [)A var vi bara en square (alla andra dansare var pa en lrejulrlad qrisfest). rli 1,lr:v rlel- inte Lal om alt- byla ut. neqon. det var llara alt- dansn oclr (je sitr" alil flrr en cntlrsiastisk Oclr trnderbar publik - ivirmenll l)cl var jl s11 d;irnere, at.t badade vi inte ihavel,-ller inilqon av bol-ellels tre pooler, sa badarje vi i svetfli Nija, del bjirds frikostiqt rned forfriskninqar eftcfll, allt efler iinsl:r--rnal: rlrirqol<laiqt' ellt'r 'laqoktaniqt' cller rrtan 'cl<t.anlal' alls, det var bara alt viiljal Samlinq vid fderr I aqo, svsterhotellet till l-den A Icudi a Neutfon Dance i danslokalcn vid Farewelldansen. tlet ir I va Stenlrolrr oclr Rruno irlilsson som inte lit-tar in ikarneran l)ansa f ick i'i, r,ar je cf lermidrlac och sa mvckel vi ville, trot-s at.t det som vanliql var o\'rrsl,tott pi rlamerl Tack alla ni som 'ltlnarlo LrL'era'r1Lrbar'Lill oss, sorr inle hacie en meri oss,.clr lacl<,tlla 'qubar' som :;l;illde Ltpp, men MalLorca for ovriqt: fn troeen Greklanrlsfesenef, som jaq alltid varit, Akte dit i orrjet dublrla herr:irkelse, reste alltss ner med en rnassa fijrutfattade rneninqai - qamrnall utslitet rcsrral, ftllt ar, lrtri:lter, s1-:riip, qrisfester oclr svenska'kylt-bollar' oclr en rnassa hotelllrr:ltiqqelsc r,i,eralltl ivlen sl fel jaq hadcll \1i lrvrde bil i rjaqarna lre och Akle rltnl den lilla rin pir fina vriqar irverallt. en del sll krtrviqa atl: rnan qjofde do sa do rned sirl sjalv iblandl Floqa berg ooh lrisnandc rlalar, lrcielst Lrppe hacle nran on hinfiirande utsikt iivef etl azufblalt hav oclr srna b1,ar, sotn kliirlq,1" pl herqvriqgarna, qri)nl och frcscht rjveralll, nere pe plat-5n srnn vrilskijlla ocllingar av potatis, majs, m-oloner, ;ordqltbbar och sa dessa untlerbara vindruvorl Nerr: viii stranrlen stod 'nan i tjet ljrtrrma vat.lnet, sorn var sr renl och klart sorn frul<tsorla, spanande lt beda lrilll l;inqs stranden.

9 l,4an kunde inle se var den slutade, ijgoncn rickle inte lilll Lrinqsmed landsidan syntes elt eller annat hotell sticka upp bland de lurrmiga treden utan att det stdrde: - Nu lster man som en resebroschyr, men strunt i del, jaq hlev stormfijrtjrrst iqamla Mallis, hit Sker jaq fler nanner nnh helql a\ ellt kombitrcral med squaredansl Denna satsninq pn semester var lvckad, hoppas vt skall fortsdtta med detl Nu skall visst'kronan'lana var errinenle caller Slefan ndsta hiist, det vore synd om det inte blev nan fesa. Vi far vdl alla be om perrnis frir honom eller ordna nlqon annan dtrktiq caller som vikarierarl Tili sist ett jettelack till Stefan, som l3lmodigt lotsade oss igenorn en rnassa PIuscall, Vi, som inte klrnde mer:in fem av dom n;ir vi korr, skall nu p5 hemmaplan fdrsijka dansa full Plusl Tack till alla danskamrate. som frisl ornkrinq oss i Plussquarerna till bbltre kunnande och till alia er andra som pa ell eller annal s-tt gjorl denna resa trevlig och minnesvdrdl Octr inte atl fitrgldmma: Lludrun och Rruno Nilsson, ni har SLagiL er ett jattejobb, som ni har qenomfort rned bravur, t)et:ir inte l6tt att v3ra -tt feintiotal pprsoner Lill Ia1s, men ni har qrejal rlel rned,l L-At dett-a bli en 6rliqen Aterkomrnande traditionl F va Stenholm Vikincl ijqlrare Dancers, Uppsala l(arin Haw6e SolientLrna Square Dancers ll.esan 5'irjade olyckliqt frcn landvetter med tio tirnnrars forseninn t.ill AlcLtdia. Alla fran Stockholm, ViisterAs och civriqa fran Norrland l<om frarn tidiqare rin vi qlorde, men v:il rjir var allt bra. f.jotellet vaf finl och v;idret varmt oclr soliqt, q;r?5 qracler. l)ct vaf roliql att lriffa alla squaredansare diir och vi tackar dem for den trcvliqa qemenskapcn. Danslokalen vi hade var sa varm att del qott ralarkte atl.lansa lvi timnrar ni:r daq. Stefan Sidlrolm var scrr alltid jrittebra, t.ack Stefan. \/i hade iiven uppvisnine nl tr-. hotell, l-den Aluclia, Iden l-rrgo och Sunrvinq. LJ1;pvisningarna qick mycket bra. Pi Sunrvinq rrppskatt.ade vi publiken l.ill mellan 200 och j00 personer. Visst trann vi merj i,ll ltesr: irvriqa i'"iailorca m--1lan allt dansande. NAqot. sorn jaq anser varir scvlirt filr alla sorn ttesoker l.rlailorca 6r lvlarinerland och Groltorna. f)r:ssutom var vi tldpe i berqen merl dess ser;renlinslingrande viqar uteflsr berqskanterna, vilket var en skirnhr,f.supolevr:lse av s'lllan skfldat slaq, ft.t stort TAt-li( vill vi rikta till Rruno och []rrr1run, som laqt ner sl mycket arbete pe att orornispra dnnna Lorrhin-ra,l. squarpdani- onh semeslcrtraff. l)om biirjar bli vana p5 clet orrrldet nu..lai; hoppas qivctvis alt vl frarrdeles fnr deita i yllerliqare trriffai av Liknande slaq. llajrija var os;il<er p0 plusproqramnrei niir vi ikte ner, nu rir hon j;ittel)ra. Tack fiir det. Med dessa radcr vill jaq rel<ommendcra alla er som irrte varit mecl pa en sln hrir resa tidiqare: Gor den. [Jel ir ptt.;iverrtvr, en ir]:rnaninq och en upplcvelse av slora rnatl. Vi,.nots i l)me11, t-ill dess ht:11 Giiran Carlstrorn och Hajrija Mulid Gothia SoLrare and f?.otrnd LJancers l(lara farr uppvisninqcn pa fden laqo ijr l-lisabelh 5p:jth, Rirgitta Svedberqh, Karin llarvrr-., l(rrin Sr,erJberqh octr I va!]tenholrn Squaredans p6 Mallorca \/i lr,5 sqirarodansare fr0n Goteborq, Hajrija och illjrar, Irarle sell fram irot t.vl h:irliqa,r.l,rrf.'ri.rf s\/cckor i Alrtrtdl l. i: fter Ltppvisninqen pn Sun$/inq, Sittandc: f lajrrja Mrrlir:, f.lisabel 5pith. StCende: hrnst 5p:ith, Goran larlstrdm, Karin l-1al^;6e,'(larios' Abr:rq, fva Stenholrn,.liirqon l:riksson och Stefan 5idhol,n

10 Convention i flmee 2r4Junt1989 med Gary Shoemake och Ken Bolver, Ilobert Bjtirk, Jack Borgstriim, Tontas Hedberg, Ingvar Pettersson ocll Stefan Sidholm Forutonr de tvfi ordinarie stora hallarna kommer vi att under hela convention ha en speciell hall for "callers from the floor". Kontaktpersoner: Ingvar Karlsson, tel Gerd Norman, tel Lars-Erik Svensson, tel Kjell-Ake Briindstrom, tel Logi bokas via Gerd Norman, tel ffi h% W

11 CO NV E NTI O N FLY G TI LL U M EA 2-ajuni1989 KOSTNAD: VIDARE INFO: KONTAKTMAN: F6r endast 1.500:- fdr du f lygresa Goteborg-l)mee tlr, tve ndtter pd hotell inkl. f rukost. Forldggning kommer att ske pd Scandic hotell i 2, 3 och -bdddsrum. 100:-lperson beta/as in pa pg se nast 113. ange klubb, namn och adress. kommer under veren att s;indas till din klubb. Sture Berndtsson. tel Ihe 5A5 club of Sweden Square dance l(it! Y"r ur GER AvEN 257" RABATT PA ALLA ANSLUT- ii:i';^::'-,mj LAGPR I S. Ilronsr GENOI'I GRUPPEN Bener LENA Arr N EDAN T H i,. f' 7 ntt^nn n^iynn UUfln! Ulillt/Ir Viilkommen till CONVENTION 1989 I UMEA,f ANK2/6 uilel Ave 4/ ruNr CONVENTIO l P ROJEKT ' It I \ t I TX I > -1 I \ ) 1 KL xr- SOVV Sovv 1400: -t ( \ 2 KL xl LIGGV Lreev 8/5: - t ( \ - \ t U- ( PAS AJ I IGN)- GAVLT -(AVSTIGN)-O 0- ( I'AS isr] GN ) -UPPSALA-( AVSTIGN)-O 1-..]- AVG L/6,2- Arr< 5/ q stockholt't I prtset tn GARRESA I O K, L O G I P Aieer T uruoer HELA CONVE NTION, SSOUO AREDANs pi rienes A N M M Kottexrn FiiR TELEFoNBESTALLNING: Brner 0/66-2t1063 BoSTADEN K[ fi [ T iru ^ li.it, ;i,',ii :"i1i' ii r-rm 11

12 Sommarspelen i Odensbacken [-aste ni "Ode till Squaredansen" i fdrra numret av Square-lnfo? Hdr etl utdraq: Den som dansar sqrar^dans siller aldrig pa sin svans, Fijr att han skail k:impa glad krdvs inqen CIympiad. Stockholm - Lule6 ^r ^ rf^-l ^,, usl d' 1va f{jf alt [l 9d,,Jr d,u,,ql dll. dans3 squaredans. Ldmpliqt infijr l-uleas "fvlidnallssolsdans" fick jaq dock etl tillf:ille att kombinera med en ljansteresa till Lule6..lag sloq lill och anmdlde mig till feslivalen ilule6. Det var en minnesvdrd festival..arrangorerna hade inte sparat nigon energi utan verkligen lsnkt o1 sina dansarp. net var en lagom stof fostival, som q:irna kunde ha besdkts av nflgra fler dansare. Jaq hoppas fe tillf:ille att besrika kommande festivaler i I ulea eller den plats dar "MidnatLssolsdansen" ordnas kommande Ar. Handq;ord festivalbadqe uldelades till verjc dellagare, Tre klubbar hade delal pe detta fantastiska jobb. Dei. kan vara et-l tips lill andra arrangorer, som vill visa prov pl finl haniverk. Det ar rnycket roligt och kenns verkliqen personliqt alt fa en handqjord badqe. Ingen badge:ir den andra helt lil<, utan varje exemplar har en personliq touch. Tack alla l,:lubbmedlemmar inorr, som qjort rrmidnattssolsdans" mdjliq. Aks Ronndalrl Rrrinq Dancers Jaq hdller hell med forfatlarinnan, men vi var nagra klubbar hdr i Mellansverige som Lrots allt- tyckle att det skulle vara kul med en lr;iff 'bara' ddr vi intp dansade squaredans, ocl' olyrnpia&ret lill dra stod orebroklubbarna i juni 19BB som vairdar fdr de fijrsla'sommarspelen i Square Dance', Ldvlinqar och dramatil< ilekfull anda. Sex klubbar hade nappal pe id6n och sliillde upp med kempaslarka lag och riiststarka hejarklackar, och vi som var med hade cn jiiltekul heldaq i harlig hogsornmarv:lrme i tldens- Dacken. Frjrsla inteckninqen i vandrinqspriset errjvrade Visteris Square Dancers, som fijrutom priset far fcirmanen atl ordna nesla sommarspe l. Inspirerade av odef6rfatlarinnans versfiitler lenar vi nagra fytmer fran GusLav FrrJdinq och siittr-'f ny text till 'Dans bort iv;iqen': DeL var squaredans i juni i ODFNSBACKEN, det var ddr alla klubbarna satsa atlacken vinna priset - nu skulle h:ir gnosl Lindesberg hade trinal alt'seiern var' sjunga. Vdster5s var rett frdscha och Arboqa unqa, Favoritlaqen var firebrosl Allra frjrst fick vi tippa oss ut p3 runda, det var kluriga fr6gor vi fick att begrunda, helgarderad det blev var kuponq och se'n ldvlade vi river slocl(ar och stenar. Del var hart om poengen i alla de grenar, det var Cykel och Polo och GAnq. Squaredanslimerick 1 fn caller fran Mrilarehojden sade: "Jag dr inte nojd in, frirrin ni har lirt att vanda mef tvert i I oad the Boat, Sedan: fortnj denl" L illemor Berqgren M;ilarlrir jdens Square Dancers Och finalen pt1 spelen var Stritning med kula, det var konsliqa kulor frjr manga blev gula, r,lramalik ndr rekorden skall slasl Och niir spelen var iiver sa t;inde vi grillar o.h se'n blev del sqrraredrns. det ir s5'rt vi qillar Vandringspriset gick till VASTERAS: Sjilva dansen i grdsel var kronan pa verke'. Ni me tfo alt dom har riktiqt skoj dair in6rke. Ordna fester f6rstar dom siq pal Och nir vintern ijr over sl har vi relrrren, dfl samlas vi SLer nd'nstans i naturen. Vandrinqspriset, vem vinner d--t de? Orjan Widmark VdsLerAs Square Dancers 12

13 HAR L)ANSAR VI l9b9 - Allianser - VALKOMMEN - drop inl Allianserna har det gemensamt att de genom ett minimum av byrakrati och jobb erbjuder manatligen aterkommande squaredans till se leq entrsavqift som mdjliqt. Vanliqtvis affangeras dans av n5qon eller negfa av klubbarna antingen hos neqon av klubbarna eller i en qemesam lokal, som qar att hvra till ett cjverkomligt pris. Nalurligtvis star alliansernas danser iippna fdr alla SAASDC:s squaredansare och samverkansmcijliqhel finns f6r de klubbar som s6 vill. Syftel Ar alltid lika enkelt - att ordna trevliqa danstillfdllen pe ett Draktiskt och samordnat s:itt. Dala-Alliansen Syftet med alliansen ar att rika samarbelet mellan klubbarna i var ndrhet samt att dka antalet danstillfaillen i reqionen. DA vera klubbar:ir qanska sme ser vi det som viktigt att rika gemenskapen rnellan klubbarna fdr att ddrigenom fa flera dansare till varje dans och frjr att kunna gora det litet festligare pa de qemensamma dansefna. Klubb Kontaktperson Telefon Program Falu 5 D Gciran Nilsson O2J-2O7 43 B M P Gef le S D Berit Smidinq O2('-lB 20 1q Insjiin S D Ove Sjiirs A247-4O? B, Old Town S D J-O Nilsson D225-l4B 22 RAttvik S D Gunnar Samuelsson O24B-4OJ 6? Bl4 M P Sala S D Lars-Gdran Bilrqel OB Steel City S D Bo Karlsson O226-I2i 91 Track B Inqeqerd Heed O25O-I13 82 Woxnadalens S D Irene Lindstrrim 0278-I0850 Datum Caller I R feb Hans Jeppesen Jan 17 dec Jack Borgstrijrn Vdrmlands-Alliansen Vi har under eret 6kat till sex klubbar i Vdrmland och danstillfilllen till I39 kostnad och under enkla former. serna och dansa och tfivas tillsammans. bildat en Allians fiir att fa fler triffas iveq ulanfrir kluhhqrdn- Klubb Kontaktperson Telefon Arvika S D Inqa Andersson The Bear D Bosse Magnusson Clear River D Lars Andersson O54-BJ 65 Bj Pririefolket S D Roland Carlsson A553-L2O I5 Sun Town S D Bosse Maqnusson 054-ll woodstar s D Patfik sohl 0550-lll 5l Datum Tid Caller B apr I jan Mikael "SoLarn" Lindberg I J

14 HAR DANSAR VI Allianser - VALKOMMEN - droo ini Scirmlands Alliansen Syftet med alliansen Ar att fr:imja samarbete mellan ndralicoancle klubhar. flt resullat ay alliansen dr de s6 kallade halvprograrndanserna, som arfanqefas tre qanqer per ar. Alliansens klubbar Blue Blossom Dancers Blue Ribbon Squares Cathrineholm Square Dancers Con Amore Dancers Crazy Town Dancers Cross Trail Square Dancc Clut-r Key City Square l)ancers Nikopia Square Dancers Pekinq Stars SLrSnqn:Js Square Dancers TR\1 S.tuare Dancers Alliansens kontaktperson Tommy Dahl 0I50-l77 lr1 Danser (rred reservation f cir ;indrinqar) Datum I dec 29 clec rl dec 2B jan 28 1an 29 jan 1B fetr 4 mar ll mar IB rnar 8 apr 22 apr 11 apr Klubb Crazy Town []on Amore Con Amore Key City Blrre Ftlossom Blue Rlossorn Blue P ibbon TU\/ Pekinq Stars Kev City fllue Rlossorn Key Cit1, Slrinqnis Program R14 M R M M P fl ^,/ P A} AI A2 tl M P A1 n [,-r 3 M P B M P BNlP B M P mm l-uciadans Mellandaqsdans Nattuqglan Halvproqrarn V,/ofkshop l-lalvproqrarn L:ilt Basic Syd-Alliansen Alliansen omfaltar Lolv l<lubbar frin Kalmar irisler till f.lelsinghorq ivisler och Trelleborq i sdder. Under vintern och varen 1989 dansar vi enliqt nedan: Datum Klubb Program 7-B jan Helsinqborq S D 21 jan Kalmar SqLtaredansare Rl4 28 jan Elme S D, Alftrhult Al 4 feb Hamboringens S [), Karskrona II- SouLhcrn S D, Malmo Bl4 l',,1 l2feb F3MP 4 mar Hamborinqen S L), Karlskrona 11 mar South Coast S D, Trelleborq Bl9 [,1 p 15 apr [lme S D, Alrnhult B M p 22 apr Kalmar Squaredansare R M p apr Southern S D, Malmo Ft fr'l WS A1 6 maj l-lamboringen 5 [), Karskrona Al Kontaktpersoner: llelsingborg Square Dancers Elme Square Dancers Kalmar Squaredansare l lamborinqens Square Dancers Soulh CoasL Square Dancers Southern 5quare Dancers Christianstads Square Dancers Caller Torsten Geppert, F rika Johansson Christer flern 5tcfan Sidholm Frika Johansson, Jack [lort;st.riim Tornmy Johansson Tommy Johansson, Christer Bern frika Johansson, fi.olf [iarlsson Torsten Geppert, l(enny Recse Robert Sjrirk Southern Square Dancers har klubbdans andra lisdaqen varje manad med bdrjan i februari. ChristiansLacl square Dancers har friencj-ship Dance sonclaqar 2? jan, za feb, 19 mar och 9 apr. Grisla Friksson n42-l s l(erst in Nermyr 0476-l l0 05 Bruno Karl6n n4an Christine Persson Oh,\\-245 J? l( jell Alander U4 t I I Olle Sjcistrand l4o-51 6q 1? I Jlf Andersson 1!rt-248j 69

15 "HAR DANSAR vr" isverise -""N- seuare-rnfo nr41s88 Tidninqens danslisla hr en service till dansare och klubbar som iir anslutna till SAASDC. Squaredansevenemang dven i komb-ination med hcjgst l/l Round Dance medtas pe Iistan och detta markeras i forekornmande fall med R i piogrammet. r-venemanq nred enbart Round Dance medtas e.j. Anmilan, som undertecknas av klubboroforanden,,t "jt u"." gjord pa den blankett som SAASDC utsdnt till alla kllrbbar. Andringsanmalan skall qriras pa kopia av anmdlan, ddr dndringen klart skall framqa. KonLaktperson: f/arie-louise SLritmberg, Jdrdalav;iqen 3B R. 5F2 59 I.INKOPINT] Repektera alt vid flera anmdlninqar om dans anjdlan blir infcird p6 listan om itne annal avtal i s0 fall sedant avtal i samband med anmilan. sa m n)a trd ffats och oft, frjrst inkommen berrirda klubbar. Bekrifta Telefonnummer till EVENtrMANGSTJANST och EVFNEMANGSTIPS Aterfinns i sedarat annons. B - t'ull Basic, M'. t'ull Mainstream, P - full Plus, A - Advanced och t- - Challenge. Nybtirjardans passar for dansare, som biirjat ldra siq Basic (ca l/2 B). l/2 B = Basic tom call 25 'See Saw). B 14 - Basic tom call 14 (Box the Gnat). Ldtt B = Full Basic fcir dansare, som nyligen lsrl siq proqrammet Basic. Vidare betyder t ex V/orkshop Mainstream qenomgeng av pfogrammet Mainstream, vilket lnnebdr att de dansare som bescjker sadan workshop fijrvdnlas behirska hela Mainstreamprogrammet, eftefsom de fortsatla rivninqarna hdr ofta handlar om DBD och ovanliqa positioner samt inledning till ndsla program, i dett-a fall enstaka PlLrscall och Quarterlies. Basicdansare, som 5r intresserade av alt ldra sig Mainstream, besiiker alltsa Worl,shop Basic. HAR DANSAR VI I9BB Dag kl-kl Plats 9 dec SCDFRT;iLJtr la.ln-23.3^ Holrjskolans Gymnast iksal I0 dec STOCKHOLI',, Hornsberg l0 dec FORSHAGA Skivedsskolan 17 dec STOCKHOLM Hornsberq I 7.0 n dec RATTVIK O8 Vassboskolan Arrangiir K ont akt p efso n Crazy Town Dancers RritL Marie I indeli l B2 CoordinB's Luciadans Sinikka Tivinq t2 0r Prdriefolkket Square Dancers Star Light Dance Roland Carlsson 0553-l2O 15 Satellite Square Dancers Rjrirn Jerneborg 0B-51 5l 20 Riittvik Square Dancers Gunnar Samuelsson 024P dec ESKILSTUNA Con Amore Dancers SkoqstorpsskolanNattrrgglan Bengt Rydstrrjm 0l6-42 rtl 'l 0 Caller Tomas Hedberq Rjcirn Jerneborq Iloland Danielsson Bengt "Bula" friksson njiirn Jerneborg F,34 M lntt Al 15 f iirsta Jar:k l3orqstriim Dave Clay Program R]4 P, M PAl R M P B]4 M P M tr IAl) t5

16 HAR DANSAR VI 1988 Dag Plats Arrangiir Caller Program kl-kl Kontaktperson l0 dec OREBRO Orebro Souare Dancers Al Stevens P I Virginska skolan Anette I undquist 0I9-\2 07 ib ll dec ll dec ESKILSTUNA Con Amore Dancers Dave Clay (B) M (P) I Skogstorpsskolan Bengt Rydstr6m lb I 0 Kalle Calmhult ll dec EKER- Eker6 Souae Dancers Roland Danielsson M P A1 19,n Tappstrdmsskolan Lars Samuelsson Tommy Ouarfordt HAR DANSAR VI 1989 GOTT NYTT AR 1989 Dag Plats Arrangdr Caller Program kl-kl Kontaktperson 6 jan STOCKHOLM Satellite Square Dancers Rjdrn Jerneborq Bl4 M Hornsberq 8jilrn Jerneborg l 20 7 jan STOCKHOLM Coordin8's Trettondagsdansen Fredrik Axtelius P Al P A BlAsut Sinikka Tivinq L2 0l Roland Danielsson 7 jan ARBOGA Riverbend's Square Dancers Robert Bjijrk Bl4 B M Sturehallen Dora Nilsson 0589-ll0 02 Ingvar Pettersson 7 jan HELSINGBORG Helsingborq Square Dancers Torsten Geppert 1"1 P Rinqstorps G6sla Eriksson Erika Johansson B jan Fritidsg8rd Bl4 R B jan HALMSTAD Swingers Squaredancers Leif "Snuffe" fricsson 1s Linehedslokalen Gunnel Hansson O35-1I 14?6 Bl4 F M P 13 jan STOCKHOLM Stockholms-Alliansen B M P 1c ElAsut ljlla-britt Sidholm jan TROLLHATTAN Troll-8an Squaredancers Rjiirn Jerneborg A Striimslund Bo Andersson A52O-2 O 14 Gdt asalen 21 jan STOCKHOLM Motiv8's Ronald Danielsson Al A RlAsut Bruno Nilsson O156-J17 t3 2l jan STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjorn Jernefrorg Hornsberq Bjdrn Jerneborg P J forsta 21 jan LINDSDAL Kalmar Squaredansare Inqer o Gcista Toreld Bl4 M l6tt I5.00-2].00 Fcirlrisa Folketshus Siv Klaesson [\499-]O )an ROTEBRO Sollentuna Square Dancers Stefan Sidholm B M B P 19.00_21.00 Folkets Hus UIla Sidholm OB_ ! Ronald Hohmann 28 jan STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjijrn Jerneborg P 5 fdrsta I.00 Hornsberg Bjdrn Jerneborg Al 20 ftjrsta 28 jan MJOLBY Blue Blossom Dancers Roland Danielsson P Al I.00 Logen David l-eif Svensson Plus ev civerraskninq 29 ian A1 A1 A2 10 f eb STOCKHOLM Stockholms-Alliansen B M P ,00 BlAsut Ulla-Britt Sidholm Il feb STOCKHOLM Satellite Square Dancers Rjirrn Jerneborg Hornsberg Bjr5rn Jerneborg n P I f ijf sta A1 22 f rlrsta to

17 HAR DANSAR VI 1989 Dag Plats Arrangiir Caller Program kl-kl Kontaktperson 11 feb MALMO Southern Square Dancers Jack Rorqstrcim Bl4 M Kockums Fritid Minifestival f rika Johansson 12 feb Olle Sjcistrand O4O-54 A9 12 B M B P 12 feh LIDINGO Ocean Waves Square Dance Club Slefan Sidholm B nyb M P Kdllringensskola Valentine-dansen Matsalen Ann Eqberg I feb ROTEBRO SollentLrna Square Dancers Stefan Sidholm B nyb M nyb 19.n FolkeLs Hus UIla Sidholm A Hasse Jeppesen 18 f eb LINKOPING Blue Ribbon Squares Helena Holmberg 840 R 840 M 16.iA-??,On Ljunqsbroskolan Bo f'.jilscj 0ll-17 0l Bl, 1763 l5 Jack Borgstrijrn 2s feb STOCKHOLM Motiv8's ctef an Sidholm AI A ,3n BlAsut Rruno Nilsson A75(.-1), mar HALMSTAD Swinqers Squaredancers Anders Rlom Bl4 B M P t?.0n Linehedslokalen Gunnel Hansson O35-Il, l4?6 ll mar TROLLHATTAN Troll-8an Squaredancers Jack Sorgstrcim 14.U Folkets Park Ro Andersson O5?1-?IO l4 Tommy Johansson Al BMRP ll mar TRELLEBORG South Coast Square Dancers Christer Rern?19 M Bl9 P i ,00 Kdpingeskolan Andra SydkusttrSffen Tommy Johansson Kjell Ahlander 04t0-1441l 1] mar STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiif n Jerneborg Hornsberg Bjiirn Jerneborg R P l0 fdrsta A1 27 frirsta ]7 mar STOCKHOLM Stockholms-Alliansen B M P I9.0n RIAsut tjlla-rritt Sidholm OB-1\ f 7 rnar ROTtrBRO Sollentuna Square Dancers Anders Rlom P Al P A2 19.n0-21,00 Folkets Hus Sonja llaqnusson l r5 lb mar STOCKHOLM Motiv8's Rjiirn Jerneborq Al A2 IB.0n BlAsut Bruno Nilsson?)75(,-i113i 24-?(, mar ORFBRO Orebro Squaredancers Randy Dauqherty R M P Al Benqt Oscarsson s 55 Jack Borqstr6rn B apr '4JOLRY BIue Blossom Dancers l-ars-gdran Bi-irgel B M P 11,n Separat inbjudan Lars I. ric Lindcrvist B apr STOCKHOLM Satellite Square Dancers R;iirn Jerneborq B latt Hornsberq Rjtrrn Jerneborg P ll fdrsta R IStl AI l5tt 14 apr STOCKHOLM Stockholms-Alliansen R M P 19.n Blssut Ulla-Britt Sidholm OB-,154? apr STOCKHOLM Motiv8rs Jack Borqstrijm Al A2 I8.00-2l.ln Bl.lsut Rruno Nilsson i 15 apr HALMSTAD Swingers Squaredancers Johnny Nordstriirn B Vl P ,00 Linehedslokalen Gunnel Hansson Oi5-lI apr TYRESai Tynesii Square Dancers Bjorn Jerneborg R M P At A Bollmorahallen Kaj Thorslund lb-74? lj 65 Hasse Jeppesen 22 apr med flera 22 apr l-lndsl)al Kalmar Squaredansare Tommy Quarfordt B M B P 11, F Arlrjsa trolketshus VArfestival Tommy Johansson Bruno Karl6n

18 HAR DANSAR VI 1989 D.g kl-kl Plats 29 apr MALMC) 30 apr Kockums Fritid 6 maj SALA IJ.OA-22.nO FolketsPark li maj STRANGNAS Soldathemmet l) maj VASTERVIK ] n0 senarc Arrangiir KonLaktperson Southern Square Dancers Southern Jamboree OIIe Sjcistrand O4O Sala Square Dance Clult Karin Haqberq A? OB Strdnqnds Square Dancers Bo Carlsson lb Unicorn Squaredancers Britl Reidefors 0490-l rnaj GOTIBORG The SAS CIub Sweden S D 16.OO-22.AO LandveLterlshall Sture Berntson O3l-91 7B I7 Caller Program KennyReese RMBPWSAI Thorsten Geppert Al ThorstenGeppert Ingvar Pettersson Lars-Giiran BiSrgel RobertBjiirk Ingvar Pettersson Stefan Sidholrn Robert B;drk BMBP BMP(Al) B M B P B M P 2-4 1un UMEA Noliahallen UmeA Squaredancers Convention SAASDC Ingvar l<arlsson 0ao-i5q 0/, l(en Bower Gary Shoemake Robert Rjrirk Jack Borqstrdm Tomas Hedberg Stefan Sidholm Inqvar PeLtersson 4-6 aug GOTERORG Valhalla Sportthailen 11-11auq ALMHTJLT IKfA Virdshus 25 auq GITINGF I n0 Getingehallen 7 okt MJOLBY Blue Blossom Dancers Ingvar Petlersson p Al Separatinbjudan Lars fric Lindquist B okt A1 A1 A2 14 okt LINDSI)AL Kalmar Squaredansare t.00 Fbrlosat'olketshus KvastaDansen Rruno Karl6n l nov MJOLBY Separat inbjudan I I nov GETINGF Getingehallen [-erum Square Dancers Lars Bernhed Il BB Se nedan t"1 P At A2 (C1) Dave Taylor USA, Al Brundage USA, Dave Crissey USA, Dave Whittington GB, Malcom Davis GB, R.obert Bjdrk, Anders Kaneld, Jonny l.jordstrdm rn fl Elme Square Dancers Elmefestivalen Kerstin Nermyr O415-I3O 05 Tony Oxendine Jerry Story Swinqers Squaredancers lnqvar Pettersson R M p Gunnel Hansson O35-7I Graduation Blue Blossom Dancers Lars-Eric Lindquist Swingers Squaredancers Gunnel Hansson OJ5-1I HelenaHolrnberg Christer Bern Tommy Johansson Robert Bjcirk RMBP B M P 3 M P Hej alla squaredansvinner! Vi vill bara informera er som vill bescika oss alt vi numera har alla vara kurser i Skoossiribadens Fritids Centfum. Vi har tillgang till bade inomhuslokaler och utedansbana. Hdr kan ni ocfi vi sim,na, bada sommarlid, liipa terreng pa sirskild bana, eka skidor, bada bastu, sola i solarium och defefter koppla av med en stunds squaredans. Vi finns ddr foliande tider: l'"4andaqar ] T isdagar T isdagar I B. l I 0 Torsdagar Grundkurs Basic Grundkttrs lu4ainstream Plus DBD (Al) Grundkurs Basic lvlycket vdlkomna dnskar Blue Blossom Dancers, Mjolby '1 I l.edare Lars-Folke L_undkvrst Ledare Anders Rlomvik Ledare Gunnar Frlandsson l-edare Gunnar f rlandsson

19 HAR DANSAR VI Allianser - VALKOMMEN - drop inl Gciteborgs-Alliansen Alliansen vill rned ett rninimum av adrninistralion f5 sa menqa danser som mitjliqt pa Vdstkusten, Vi vill ocksa verka fcir atl inle danserna skall kollidera. frdr atl halla kostnaderna nefe sktjls administrationen av fem klubbar i GiiteborqsomrAdet, Inen alla klubbar pa Vdstkusten 5r inrdknade i Giileborqsalliansen. Under december l9bb och under 1989 dansar vi pa fcil.jande platser: Datum Klubb Plats och program Caller 10 dec Hisinq Island Svringers 14 jan Troll-Ban 5D GOD JUL f.,r P Al OCH GOTT NYTT AR: A] Robert Rjcirk Rjiirn Jernebong 2B jan Ryqclegillet Stenunqsund Sundahal I en BMPA] I6-18 TvA hallar 1B- BMPrlemensamL Jack Borgstrbrn Johnny Nordslrcim Ander Kaneld 4 feb Uniled St) Uddevalla 4 mar The Gotheburq SD ] I rrar Troll- Ban SD -- apf Western Airport SD }i rnaj SAS 5l) 1-< aug \iorld Sl) ConvenLion folkels Hus Proqram ej bestimt Carlstens fdslning B M P BMP(Al) R M P I andvetters Ishall IIMP Valhalla Helena Holmberg Dave Taylor Tommy Quarfordt Jack Rorgstrbm Rotrert Rjirrk f)ave Taylor Al Rrundaqe Dave Chrissey Dave \t/hittinqton GB Malcolm Davis GB Robert Ujtirk Johnny Nordstrdm Anders Kaneld.Arrarrgerande klubbar skickar ut sdrskild inbjudan till danserna. Vill dtl veta n-ref om Gotcrborqsalliansen eller danser pe \iiistkuslen, ring nlqon konlaklmirr: av vara Ulla Karlsson O\lJ Lars Bernhed O3O2-iI7 BB Jan Lagerqren A1'l-9I

20 HAR DANSAR VI Allianser - VALKOMMEN - drop inl Stockholms-Alliansen Alliansen htjll mdte den I I november och planerade nedanslaende danser..alliansen har en telefonsvarare, som alla dess klubbar far anvinda Lill att meddela olika klubbevenemanq, som de vill att andra klubbars medlemmar lijlt skall ha tillqanq till. Telefonnumret till telefonsvararen hittar du i annonsen nedan. Danstillf dllen I9p,9: 13.ian, 10 f eb, 17 mar, 14 apr /sorn reqe I andra f redaqen i manaden), Avvikelser meddelas separat. Klubtrar: Crazy Flutters Crazy Town Dancers DSAS Ekerii Souare Dancers Figure of B Dancers Gotlands Square Dancers Grddinqe Square Dancers!r rrlrlinno l-linh (rennerc Mdrlarhdjdens Squaredancers RRRinq Dancers Run Dancers SolientL;na Square Dancers Sn' raro Dannp Ppnnle The Dancinq Ones Tyresti Square Dancers Uttrans Square Dance Club illtittlll ljnder april och december brukar Stockbolmsalliansen ordna rned nsqot specielll At slna trogna clansare. [)et iir al]iansens forhoppning atl vi skall kunna fortsetta rned detta under mgnga er iin. Det h:inger naturligtvts pl hur flitigl h.sokfa \lra danser blir, Fairre klubbdanser och bitlre allianssamverkan ger Lryggare ekonorni fdr de samverkande klllbtlarna. SarntidigL blir det billiqare filr dansarna och enklare ftir klubbarna. Mindre jobb frir menqa, Danslokal: RlAsut Tid: ']9.n0 -?2.n0 Avvikelser meddelas separat. T-baneslation BLASUT (GA nedfijf trappan, ga at vanster och vdnster igen och rakt fram.) Stationen haf bafa en LitqAnq. Sl,-bvqqnaden liqqer parallelll rred T-banespArel, Vi hoppas att vera dansare vill besdka vara danser flitiqt under 1989 sa atl vi far tillfdlle att Aterkomma med qlada overraskninqar, Du som har vhgarna fijrbi: Vdlkommen in och dansa squaredansl Evenemanqs- Ake Rdnndahl, l-dnnav:igen lll A, I4r 1r5 HUDI-)lNltlf,On-7717l P(, grudpen Ulla-Britt Sidholm, Vdpnarvdgen 2, I9I 1I SOLLENTUNA, 0B GunilLa Carlsson, Sleipnerqatan 54 5 tr, l9s n0 MI RST A, A1fi Ro Ek, Abogatan ID, ENSK[Dt, OB J Srocxxol-Ms AllrarusEN euen(mangstips avsedd fcjr evenemangsannonscring it klubtrarna i Slockholrrsalliansen ger besked om danstillfillen - DAT[JM - PL-ATS - TII) - Kl UBB, men iiven om annan information, som:ir akllrell. Till denna Lelefonsvarare kan du rjven limna meddelanden, som du vill ha frarnfirrda lill alliansens evenemanoslios men sikfasl rir att skriva via alliansens blankett. Telefonsvarare: FRAMTIDENS TEKNIK FOR VANLIGA IVGNNISKOR 20

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Då nästan halva höstterminen redan är bakom oss tycker jag det är

Läs mer

Sommarerbjudande Kalifornien

Sommarerbjudande Kalifornien Sommarerbjudande Kalifornien MyPlanet har satt samman årets julklapp - en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls!

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls! Vill du att vi ska få färre nybörjare? Vill du att de som ändå börjar ska känna sig ovälkomna? Vill du att våra danser ska bli färre och mindre? Vill du att squaredansen ska dö ut? Då är det ENKELT! Då

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra & Nationalparker Detta är en komplett rundresa med bil i Västra. Upplev San Francisco, vackra Yosemite National Park, mäktiga Grand Canyon, spännande Death Valley, Las Vegas och Los Angeles nöjesparker

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 15 FEB 2014 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2013 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund Årets bangolfmästerskap kommer att avgöras i vackra Tantolunden, en av Stockholms större parker. Här kommer du att spela på nygjorda banor byggda för VM 2011! Under lördagen spelas det på den lättare varianten

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande 3

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2011 1 Ordförarens spalt Först vill jag utbringa ett stort GRATTIS till våra nykläckta squaredansare. Lördagen den 16 april var det den stora dagen för dem

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Västra USA i privatflyg

Västra USA i privatflyg Västra i privatflyg Du kan uppleva 's västkust på många sätt men det finns ingenting som kan mäta sig med att uppleva Västra med privatflyg. Tidigare var en sån livsstil endast möjlig för miljonärer och

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

grader och regn. Är det höst redan?

grader och regn. Är det höst redan? Årgång 29 Nummer 2 2015 Sommar! Under april kom sommaren rekordtidigt till Örebro! Nu sitter jag här och huttrar bara 9 grader och regn. Är det höst redan? Så illa kan det ju inte vara. Naturen laddar

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central 20:45 Kommer till STF vandrarhem Vi handlar och gör ordning smörgås + youghurt

Läs mer

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 2 2008 Sommar sommar.. sommar.. Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Europa Conv. 2010 Vi ses väl på någon dans i sommar?!

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett firandet av 40-årsjubiléet. Den fina festen vid kåken i mitten

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2010 *************************************************************

Löv nummer 3, juli 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så kom då sommaren till slut och eftersom det bär emot att gå in har

Läs mer

- INBJUDAN - POST SM KUBB

- INBJUDAN - POST SM KUBB - INBJUDAN - POST SM KUBB 08 23 08 norrköping Mitt under strålande varma festliga augustifest-dagar i Norrköping är vi nu beredda att ta emot Er, kära kollegor till ännu ett underbart arrangemang, kanske

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

Postsimmet 2009 med PIF-Galan.

Postsimmet 2009 med PIF-Galan. PIK Uppsala och Postens Idrottsförbund inbjuder till Postsimmet 2009 med PIF-Galan. Det är med glädje som vi i Uppsala hälsar Er välkomna till Postsimmet 2009 och årets PIF-Gala. Uppsala är känt som en

Läs mer

Nyhetsbrev Februari 2015

Nyhetsbrev Februari 2015 Nyhetsbrev Februari 2015 Innehåll PreCamp SOWSG 2015LA, Stockholm 6-8 mars Resor till SOWSG LA2015 Pass och ESTA dead line 15 april Truppens boende i Los Angeles Families Program supporterträff på PreCamp

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+ \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+ SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

ELVIS USA 17-28 oktober 2013

ELVIS USA 17-28 oktober 2013 ELVIS USA 17-28 oktober 2013 DITT LIVS RESA Indianapolis Nashville Memphis Las Vegas New York Följer Du med kommer du bl.a. att stå på platsen där Elvis gjorde sin sista konsert, träffa ett par av Elvis

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2014 Swedish Association of American Square Dance Clubs Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön, och träden är så fina och marken är så grön, och blommorna

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Välkommen till Sundsvalls Sim den 17-18 Mars 2012 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

YANKEE NEWS NUMMER. 2. Sommarhändelser. Ordöranden har ordet. Sida 2.

YANKEE NEWS NUMMER. 2. Sommarhändelser. Ordöranden har ordet. Sida 2. YANKEE NEWS ÅRGÅNG. 7 NUMMER. 2 Sommarhändelser Nu har äntligen sommarens aktiviteter kommit igång, vi började med åkdon och termos den 12 Maj som var ett nytt koncept för i år. Hyrmaskiner bjöd in alla

Läs mer

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! Här kan du annonsera. Deadline för material till

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

28 FEB 2015. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

28 FEB 2015. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 28 FEB 2015 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2014 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Det har inte blivit så många vi hoppats på till VSM i Norrtälje bussen är nu avbokad. Vi satsar på samåkning och från Linköping är det 28 mil, till största delen bra

Läs mer

Snart åker vi på klubbresa

Snart åker vi på klubbresa 3/13 april Informationsblad för Huddinge Square Swingers LÄNGTAN HETER MIN ARVEDEL Så skrev Erik Axel Karlfeldt. Och nog kan vi hålla med. Livet är väl en enda längtan efter kärlek, trygghet, framgång,

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 6 juli - måndag 29 september, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 6 juli - måndag 29 september, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 6 juli - måndag 29 september, 2014 Nu har det gått alldeles för lång tid sen vårt senaste brev och vi kan bara skylla på att en månad försvann i Sverige och att vi efter en

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

TÄVLINGEN FÖR DIG SOM ÄR FÖDD 1958 ELLER TIDIGARE

TÄVLINGEN FÖR DIG SOM ÄR FÖDD 1958 ELLER TIDIGARE TÄVLINGEN FÖR DIG SOM ÄR FÖDD 1958 ELLER TIDIGARE 2008 T Ä V L I N G S INFORMATION Tävlingen är öppen för alla som är födda 1958 eller tidigare SPELPLATSER Tävlingen spelas på 7 olika orter i landet och

Läs mer

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska Curlingförbundet www.curling.se telefon 08-683 30 16, 15 fax 08-604 70 78 Jönköping CC Faktureringsadress: e-post: kontakt@jonkopingcurling.se Hemsida: www.jonkopingcurling.se

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer