Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Peter Rydfjäll (s), Lena Karlsson (s) Jan Åge Mikalsen (s) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Tycko Johansson (s), tjg ers Håkan Sandgren (v), tjg ers Övriga närvarande Joachim Blomberg, fastighetschef, 188, 197, Bengt Norén, enhetsledare arbetsmarknadsenheten, 189 Kenneth Eklund, chef tillväxtenheten, Leif Ståhl, tekniska, 196 Heikki Kairento, teknisk chef, 197,199, Mårten Enoksson, gatuchef, 197, Barbro Ternert, kommunchef Liselott Sandström Inga Sandström Utses att justera Sven-Olov Granlund och Lotta Åman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Sven-Olov Granlund Lotta Åman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 187 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Ks 188 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning - Fastighetsenheten Ks 189 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning - Arbetsmarknadsenheten Ks 190 Dnr 00235/ Information om flygrelaterade utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan Ks 191 Dnr 00290/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Ks 192 Dnr 00290/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Ks 193 Dnr 00281/ Snörasskydd på ridhuset Ks 194 Dnr 00266/ Revisionsrapport - Upphandling och inköp Ks 195 Dnr 00284/ Beräkning av lönepott för år 2010 Ks 196 Dnr 00286/ Bidrag för uppvärmnings- och försäkringskostnader vid ishallen i Glommersträsk GLIF Ks 197 Dnr 00238/ Begäran från Arvidsjaurs Energi om anslutning av Arvidsjaur 6:41 till fjärrvärmenätet Ks 198 Dnr 00275/ Skrivelse om befrielse alternativt sänkt avgift av vattentaxa Glommersträsk 4:22 forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 199 Dnr 00190/ Begäran om ändring av detaljplan av område vid golfbanan - Arvidsjaurs Golfklubb Ks 200 Dnr 00232/ Val av ordinarie ledamot samt vice ordförande samt ersättare i Skolutskottet Ks 201 Dnr 00267/ Revisionsrapport Samspel mellan fritidspolitiker och förvaltning Ks 202 Dnr 00125/ Ansökan om pengar till förebyggande insatser inom alkohol-narkotikadopings- och tobaksförebyggande insatser Ks 203 Dnr 00320/ Marknadsföringsinsatser med anledning av utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun 2010 Ks 204 Dnr 00220/ Deltagande i MediaCenter Ks 205 Dnr / Samverkansavtal om gymnasial utbildning mellan kommunerna Arvidsjaur, Sorsele och Malå Ks 206 Dnr 00293/ Intag av elever på gymnasial flygutbildning läsåret 2011 Ks 207 Dnr 00283/ Handlingsplan för ensamkommande barn Ks 208 Dnr 00288/ Projekt Ung I Byn Ks 209 Dnr 00207/ Medfinansiering av projekt "Grön Framtidsgård" - Lantbrukarnas Riksförbund forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 210 Dnr 00431/ Medfinansiering av projekt "Samiskt Centrum mot diskriminering och rasism" Ks 211 Dnr 00250/ Medfinansiering av EU-projekt EntreprenörCentrum Norrbotten Ks 212 Dnr 00251/ Medfinansiering av EU-projekt "Hållbara lokala servicelösningar" Ks 213 Dnr 00297/ Medfinansiering av i projekt TräIN IUC Norrbotten" Ks 214 Dnr 00317/ Förslag till objekt för utförande på det kommunala vägnätet år 2011 Ks 215 Dnr 00336/ Åtgärder för eftersatt underhåll av fastigheter och gator Ks 216 Dnr 00085/ Byte av lokal alternativt ombyggnad / försäljning av kommunförrådet (Arvidsjaur 6:41) Ks 217 Dnr 00085/ / Åtgärder av in- och utryckningsvägar till nuvarande brandstation Ks 218 Dnr 00094/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Ks 219 Dnr 00273/ Delårsbokslut (hela kommunen) Ks 220 Dnr 00318/ Sanering av kemikalier samt av spån- och industrideponi vid fastigheten Moskosel 7:1 (f.d. Lidströms såg) forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Ks 221 Dnr 00299/ Taxa för liftkort - Gemensamt familjeliftkort för Vittjåkk och Prästberget Ks 222 Dnr 00258/ Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn Ks 223 Dnr 00424/ Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden Ks 224 Dnr 00356/ Arvodesreglemente mandatperioden Ks 225 Dnr 00289/ Ekonomiskt stöd till bränsleanläggning i Moskosel Ks 226 Näringslivsfrågor Ks 227 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 228 Meddelandeärenden

6 Kommunstyrelsen Ks 187 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Barbro Ternert informerar om följande vid dagens sammanträde; - Information om projektansökan från Samiska föräldranätverket Samiska föräldranätverket har ansökt om kronor till ett projekt. Projektet beviljas kronor från kommunen, kronor från Peter Steggos verksamhetsbudget och kronor från grundskolans budget. - Nya regler för ersättning och ansvar för flyktingar Kommunrepresentanter träffar länsstyrelsen den 21 oktober. Länsstyrelsen beslutar om hur många flyktingar kommunen skall ta emot. - Behov av förstärkning till upphandlingsfunktionen Direktupphandlingen uppgår idag till 77 mkr. Kommunen har de senaste åren sparat mycket pengar genom att varor och tjänster konkurrensutsatts. Behov av förstärkning på tjänstemannasidan finns, men kommunkansliet saknar pengar till en ny tjänst. En lösning för att klara finansieringen skulle kunna vara att omfördela pengar mellan nämnderna eller att lösa personalfrågan internt. - Nyanställning ekonomikontoret Mona Nilsson går i pension 1 december Rekrytering av efterträdare är färdig. Emelie Lindqvist börjar sin anställning 1 november Omorganisation kansli, smärre förändringar Upphandlartjänsten tillhör fr o m 1 oktober 2010 under ekonomienheten. I tjänsten som utredare ingår personalledaransvar för kansli, reception, information och samisk koordinator. - Behov av aktiv ägarstyrning i A-hem p.g.a. ny lag. - Spånhålan i Moskosel är såld. Exp till:. Barbro Ternert. Mikael Renberg Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att gå vidare med personalförstärkning till upphandlingsfunktionen.

7 Kommunstyrelsen Ks 188 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning - Fastighetsenheten Fastighetschef Joachim Blomberg informerar om kommunens fastighetsenhet och ny organisation. Fastighet Verksamhet VA Gielas Arvidsjaur Energi Totalt 3,0 tjänster 4,2 tjänster 0.8 tjänster 1,0 tjänster 1,0 tjänster 10 tjänster Fastighet nu Ny internhyra är införd enligt schablonmodell. Minskade ytor påverkar hyran Löpande underhåll kr (18 kr/m2) Planerat underhåll kr Extra underhåll kr (40 kr/m2) Fastighetenheten - framåt Framtida lokalbehov skolor? Sim och sporthall renovera eller bygga nytt EPC Energisparåtgärder, fått bidrag med kr/år i 4 år Upphandlingsregler Sim- och sporthallens framtid - fråga för politiskt ställningstagande Sim- och sporthallen är 50 år gammal och i stort behov av renovering. Duschutrymmena kommer att akutrenoveras. Politikerna får med sig frågan om sim- och sporthallens framtida öde, fortsatta renoveringar eller eventuell nybyggnation. Exp till:. Joachim Blomberg

8 Kommunstyrelsen Ks 189 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning - Arbetsmarknadsenheten Bengt Norén, enhetschef arbetsmarknadsenheten (AME) informerar om verksamheten. Från och med 1 mars 2010 är arbetsmarknadsenheten (AME) en ny enhet i tillväxtenheten (tidigare kallades utvecklingsenheten). Tillväxtenheten har totalt 30 medarbetare varav 21 personer inom AME. Tillväxtenheten Tillväxtenhetens alla medarbetare har under tre dagar varit samlade för att ta fram verksamhetsmål för verksamheten utifrån kommunens värdegrund. Övergripande mål Tillväxtenheten ska arbeta för ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. Verksamhetsmål 1. Stöd till det lokala näringslivet över tid 2. Marknadsanpassade utbildningar på eftergymnasial nivå 3. Tillvarata resurser de resurser som står utanför arbetslivet 4. Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs framtid. Ensamkommande barn Kommunen har utökat mottagandet av ensamkommande barn. Vid de två gruppboenden Kråkan och Gästis placeras de ensamkommande barnen. forts.

9 Kommunstyrelsen Ks 189 forts. Flyktingmottagningen Flyktingmottagning har legat på sparlåga detta år. Idéum Arbetar med Ungdomar In, feriearbeten, praktiksamordning och arbetsförmedling. Ungdomar In Under 2011 är projektet Ungdomar In fulltecknat. Dessa ungdomar kommer från Tyskland, Portugal Italien, Ungern, England och Tjeckien samt några volontärer. Ungdomar Ut Har legat nere. Under 2011 påbörjas ett nytt projekt som är riktat mot elever i yrkesinriktade gymnasieprogram samt gymnasiesärskolan. Praktiksamordning Håller i praktiksamordning för hela kommunen en väg in. Fackförbunden har godkänt processen. Norrskensprojektet Projekt under 3 år i samarbete med Piteå kommun, Arbetsmarknadsverket, Arbetsförmedling, Försäkringskassan som ska bidra till att kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaurs kommuner som står långt ifrån arbetsmarknaden, eller riskerar att hamna utanför, utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden. I Arvidsjaur är målgruppen år. De första personerna tas emot under vecka 42, 2010.

10 Kommunstyrelsen Ks 190 Dnr 00235/ Information om flygrelaterade utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan Näringslivschef Kenneth Eklund informerade om flygrelaterade utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolemyndigheten kommer att lämna ett förslag den 31 oktober 2010 till regeringen om Yrkeshögskolan. Före detta datum är det svårt att veta vad som kommer att hända med utbildningarna. Enligt hörsägen innehåller förslaget en tvåårig utbildning med ett intag med 40 elever/år. Jerry Johansson meddelar att han tar ansvar för att så snabbt som möjligt sammankalla en parlamentarisk grupp för fortsatt arbete för etablering av yrkeshögskola till Arvidsjaur. Exp till. Kenneth Eklund. Ekonomi

11 Kommunstyrelsen Ks 191 Dnr 00290/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Arbetsutskottet, budgetutskottet och utbildnings- och näringslivsutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

12 Kommunstyrelsen Ks 192 Dnr 00290/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

13 Kommunstyrelsen Ks 193 Dnr 00281/ Snörasskydd på ridhuset Tekniska kontoret äskar pengar för snörasskydd på ridhuset med kr exkl. moms. Det har varit stora problem med takraset sedan ridhuset byggdes, väggplåtarna har deformerats och man har stängt av området runt ridhuset för barnen, personalen och hästarna. Efter ombyggnaden som har gjorts, blev problemet med takras värre eftersom entréerna ligger efter långsidan. Leif Ståhl, tekniska kontoret bedömer att det föreligger en mycket stor olycksrisk under hela våren varför pengar äskas för att redan i höst montera upp snörasskydden och eliminera rasrisken. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Arvidsjaur Ryttarförening bidrag till snörasskydd till ridhuset med kronor. att uppmana föreningen att under kommande vintrar bevaka snötyngden på ridhusets tak. att pengarna tas från kommunens rörelsekapital. Exp till. Arvidsjaurs Ryttarförening. Leif Ståhl

14 Kommunstyrelsen Ks 194 Dnr 00266/ Revisionsrapport - Upphandling och inköp Revisorerna har granskat upphandling och inköp. Granskningen visar att kommunens inköpsverksamhet inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen är att den interna kontrollen inom området är otillräcklig. Det är varje nämnd som svarar för att tillräcklig internkontroll upprätthålls. För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer; Regelverket för upphandling/inköp (inköpspolicy) omarbetas och aktualiseras Beslutsorganisationen tydliggörs, d v s att gränserna mellan beslut och verkställighet och beslutsfördelning mellan olika beslutsorgan görs tydligare Åtgärder vidtas för att minska volymen direktupphandling. En översyn av inköps/upphandlingsorganisationen, i syfte att minska antalet inköpare, är ett led i en sådan process. Kommunstyrelsen beslutar att konstatera, att arbetet med inköpspolicy och därmed relaterade dokument har påbörjats. att med beaktande lägga rapporten till handlingarna. Exp till. Revisorer. Mikael Renberg. Ann-Lovise Lundahl

15 Kommunstyrelsen Ks 195 Dnr 00284/ Beräkning av lönepott för år 2010 I budget för 2010 finns en gemensam lönepott avsatt för att fördelas ut till nämnderna utifrån resultatet av de lokala löneförhandlingarna. Utfallet av avtalen är till största delen kända och gav en löneökning med 2 % från Fördelningen av lönepotten 2010 har beräknats utifrån den utbetalda lönesumman med ett påslag på 2 % samt arbetsgivaravgift 40,52 %. 9/12 av detta belopp blir tillägget till budgetramen. Lönepotten har dessutom ökats med kostnaden för det gamla avtalet för januari-mars. Kommunstyrelsen beslutar att avsatta medel till löneökningar i 2010 års budget fördelas enligt följande; Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 162 Socialnämnden Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 138 SUMMA ( tkr) Beräknat i budget ( tkr) Exp till:. Berörda enheter

16 Kommunstyrelsen Ks 196 Dnr 00286/ Bidrag för uppvärmningsoch försäkringskostnader vid ishallen i Glommersträsk GLIF Glommersträsk/Lappträsk IF ansöker om ersättning för uppvärmnings- och försäkringskostnader vid ishallen i Glommersträsk med en summa upp till kronor för år Föreningen har ett avtal med kommunen där det står att kommunen svarar för energikostanden i form av el. Budgetutskottet har beslutat att återemittera ärendet för komplettering med årsredovisning för GLIF, avtal mellan kommunen och GLIF om ersättning och skolans nyttjande av ishallen. Budgetutskott har upprättat förslag till beslut. Leif Ståhl, tekniska enheten, har yttrat sig i ärendet. Leif deltar även vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar Exp till. GLIF. Leif Ståhl. Joachim Blomberg. Annette Rylén att svara för uppvärmningskostnaden av ishallen avseende fjärrvärme upp till en kostnad av kronor år 2010 mot uppvisande av verifikat vid årets slut att skriva nytt avtal mellan kommunen och GLIF för åren där kommunen åtar sig att betala upp till kronor / år för uppvärmingskostnad avseende fjärrvärme mot uppvisande av verifikat vid årets slut att utvärdering över brukande med kostnader för både skola och föreningsliv ska inlämnas till kommunstyrelsen i samband med rekvirering av bidrag att pengarna tas ur kontot för föreningsdrivna anläggningar (425).

17 Kommunstyrelsen Ks 197 Dnr 00238/ Begäran från Arvidsjaurs Energi om anslutning av Arvidsjaur 6:41 till fjärrvärmenätet Arvidsjaurs Energi AB har vid ett flertal tillfällen sedan verksamheten startades försökt hitta lösningar som innebär att boende på Klingsporvägen och Ringelvägen kan erbjudas fjärrvärme till bolagets normala villkor. Bland de boende på aktuella gator finns i dagsläget 10 fastighetsägare som är beredda att teckna avtal om fjärrvärme. Nuvarande fjärrvärmenät finns etablerat i korsningen Sjukstugegatan/- Ringelvägen och avsättning för framtida nätutbyggnad är gjord. Avsättningen är dimensionerad för högsta tillgängliga effekt för att bereda möjligheter för expansion vidare mot angränsande industriområden. Arvidsjaurs Energi AB förslår att Arvidsjaurs kommun ansluter fastigheten Arvidsjaur 6:41 (kommunförrådet) till fjärrvärmenätet med en förhöjd anslutningsavgift på kr. Vid behandling av detta ärende deltar Heikki Kairento, teknisk chef, Joachim Blomberg, fastighetschef och Mårten Enoksson, gatuchef. Kommunstyrelsen beslutar att inte ansluta nuvarande förrådsfastighet till fjärrvärme eftersom kommunen avser att flytta verksamheten till annan lokal och sedan sälja fastigheten. Exp till. Arvidsjaur Energi AB. Mårten Enoksson. Joachim Blomberg. Heikki Kairento

18 Kommunstyrelsen Ks 198 Dnr 00275/ Skrivelse om befrielse alternativt sänkt avgift av vattentaxa Glommersträsk 4:22 Ägaren av fastigheten Glommersträsk 4:22 har drabbats av vattenläcka och ansöker om sänkning eller eventuellt befrielse från gällande vattentaxa. Huset är inte beboeligt och har inte nyttjats de senast 18 månader. Gatuchef Mårten Enoksson har yttrat sig i ärendet. Vid behandling av detta ärende deltar Heikki Kairento, teknisk chef, Joachim Blomberg, fastighetschef och Mårten Enoksson, gatuchef. Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om befrielse alternativt sänkt avgift av vattentaxa Glommersträsk 4:22 med följande motivering; Allmänna VA-anläggningar är en monopolverksamhet som måste ha en kommunal huvudman. Verksamheten är helt taxefinansierad och får generellt inte göra någon vinst. Den får inte heller subventionera några andra verksamheter inom kommunen eller privatpersoner eller företag. Kommunens gällande VA-taxa gäller från och är uppbyggd efter Svenskt Vattens normalförslag och gällande VA-lag. Avgiftsskyldigheten har fördelats efter skälig och rättvis grund med beaktande av den mer eller mindre nytta varje fastighet har av sin anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Exp till. Ägaren. Mårten Enoksson

19 Kommunstyrelsen Ks 199 Dnr 00190/ Begäran om ändring av detaljplan av område vid golfbanan - Arvidsjaurs Golfklubb Golfklubbens verksamhet har på senare år utvidgats med parkering övningsområde utanför området som avsetts för golfändamål. Detta område är enligt gällande detaljplan avsett för handel och småindustri. Golfklubben önskar att en planändring sker för att reglera och säkerställa den befintliga verksamheten. Planingenjör Cecilia Reinestam har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottets beslutade att överlämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att göra en översyn av rådande detaljplan för att anpassa den till de förhållanden som råder idag att pengarna tas från kontot för fysisk planering. Exp till. Arvidsjaurs Golfklubb. Cecilia Reinestam

20 Kommunstyrelsen Ks 200 Dnr 00232/ Val av ordinarie ledamot samt vice ordförande samt ersättare i Skolutskottet Kommunstyrelsen har beviljat Elisabeth Hällgren entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot samt vice ordförande i kommunstyrelsen skolutskott. Val av ny ordinarie ledamot samt val av vice ordförande i skolutskottet tas upp för behandling. Arbetsutskottets har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att som vice ordförande i skolutskottet utse Ylva Stråhle Andersson (s). att som ordinarie ledamot i skolutskottet utse Lena Karlsson (s). att som ersättare i skolutskottet utse Lotta Åman (s). Exp till. Ylva Stråhle Andersson. Lena Karlsson. Lotta Åman. Löner. Nämndskansli

21 Kommunstyrelsen Ks 201 Dnr 00267/ Revisionsrapport Samspel mellan fritidspolitiker och förvaltning Revisorerna har granskat samspel mellan fritidsplitiker och förvaltning. Granskningen visar sammantaget att samspelet delvis sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen delvis är tillräcklig. För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer; Att ta fram heltäckande anvisningar för ärendehandläggning Att respektive politiskt organ skapar rutin för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av området ärendehandläggning. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga rapporten till handlingarna. Exp till. Revisorer. Nämndkansliet

22 Kommunstyrelsen Ks 202 Dnr 00125/ Ansökan om pengar till förebyggande insatser inom alkohol-narkotikadopings- och tobaksförebyggande insatser Regeringen har för budgetåret 2010 beslutat om pengar till alkoholnarkotika-dopings- och tobaksförebyggande åtgärder för att stödja kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete. Bidraget syftar i första hand till att utveckla ett samordnat, strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat förebyggande i kommunerna. Bidraget bör även kunna utgå till anställning av kommunala samordnare som en del i att utveckla en långsiktig struktur av det lokalt förebyggande arbetet. Det är angeläget att arbetet har sin grund i en gemensam syn inom hela kommunen. Kommunerna kan också söka bidrag för att utveckla skyddsfaktorer och minska riskfaktorer som har samband med ett eventuellt missbruk, t.ex. till familje- och föräldrastödsinsatser, insatser i skolan, insatser inom nöjesvärden, på arbetsplatser samt insatser för att begränsa tillgängligheten till narkotika och illegal alkohol. Skolutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att hos Länsstyrelsen i Norrbotten ansöka om kronor till förebyggande insatser inom ramen för Alkohol-narkotika-dopingsoch tobaksförebyggande insatser i enlighet med upprättad ansökan. Exp till. Länsstyrelsen. Maria Lavander. Rektorer grundskola och gymnasium

23 Kommunstyrelsen Ks 203 Dnr 00320/ Marknadsföringsinsatser med anledning av utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun 2010 Arvidsjaur har av Lärarförbundet utsetts till Sveriges bästa skolkommun år Annette Rylén informerar ledamöterna om sin resa ner till Stockholm för att, som representant för kommunen, framträda i media (radio och tv) med anledning av utmärkelsen. Kommunen har som ett led i detta kontaktats av lärare som söker arbete, andra kommuner som vill ta del av framgångskonceptet etc. Vid dagens sammanträde diskuterades om och hur marknadsföring av utmärkelsen bör ske. Följande förslag togs upp; Skylt med texten Sveriges bästa skolkommun placeras vid södra och norra infarterna till Arvidsjaurs samhälle samt vid kommungränserna vid de mest trafikerade vägarna Kommunens kuvert tillförs texten Sveriges bästa skolkommun, antingen nytryck eller via klistermärken på de kuvert som redan finns Texten Sveriges bästa skolkommun 2010 tillförs huvudet på Texterna ska i samtliga fall även finnas på Umesamiska Skolutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att anslå pengar till ovanstående marknadsföringsåtgärder med anledning av att Arvidsjaurs utsetts till Sveriges bästa skolkommun år Jerry Johansson erbjuder sig att ordna skyltar. Exp till. Barbro Ternert. Jerry Johansson Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef Barbro Ternert att på kommunens officiella dokument, hemsida samt vid annonsering av tjänster etc. marknadsföra kommunen med utmärkelsen att uppdra till Jerry Johansson att ordna skyltar att pengarna tas från kommunstyrelsens rörelsekonto.

24 Kommunstyrelsen Ks 204 Dnr 00220/ Deltagande i Mediacenter MediaCenter är en gemensam resurs för ljud och bild och IT i skolornas undervisning. Verksamheten organiseras av Kommunförbundet Norrbotten. I år deltar samtliga Norrbottens kommuner förutom Haparanda kommun. Vid MediaCenter kan skolorna låna filmer, ljudband, pedagogiska dataprogram m.m. Deltagande kommuner bidrar ekonomiskt utifrån storlek och invånarantal. I Arvidsjaur nyttjas MediaCenter enbart av grundskolans och gymnasieskolans verksamheter. Biblioteken och Arvidsjaurs Lärcentra har inget samarbete med MediaCenter. Idag finns ökade möjligheter att hämta hem s.k. strömmande media direkt till klassrummen. T.ex. SVT Play och UR Play, utbildningsradions utbud finns tillgängligt utan avgifter under ett halvår efter sändning. De flesta kommuner och skolor har idag tillgång till datakanoner och datorer som klarar att använda de nya medierna. Utvecklingen går raskt framåt och nya hjälpmedel tillkommer. Kontakt har tagits med Haparanda kommun som tycker att verksamheten fungerar bra trots att man inte är ansluten till MediaCenter. Personalen har lärt sig nyttja de möjligheter som idag finns via Internet. Haparanda har även rustat skolorna med modern IT-teknik för att kunna möta den nya möjligheten med direkt streaming i undervisningen. Avgiften för 2010 är kronor och för 2011, kronor. Hittills har den årliga kostnaden belastat kommunstyrelsen. Med anledning av underskott i kommunstyrelsens budget och att verksamheten är att härleda till undervisning kommer kostnaden för 2011 att flyttas över till den gemensamma nämnden för för-, grund- och gymnasieskola. Något formellt avtal mellan MediaCenter och länets kommuner finns inte, utan verksamheten finansieras genom beslut av kommunförbundets representanter (kommunalråd) om kommande års avgifter. Priset hör ej ihop med nyttjandegrad. Diskussion har förts om att kostnaderna för hyra av undervisningsmaterial via MediaCenter ej går att påverka då prislista och avtal saknas. forts.

25 Kommunstyrelsen Ks 204 forts. Yttranden har kommit från grundskolans personal. Skolchef Annette Rylén har lämnat två yttranden i ärendet. Skolutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen säger upp kommunens deltagande i MediaCenter från och med 1 januari Utbildnings- och näringslivsutskottet har utan eget förslag beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att att för närvarande inte säga upp kommunens deltagande i Mediacenter kommunen fortsätter söka billigare lösningar för att tillgodose de behov kommunens utbildningsverksamheter har vad gäller ljud/bild/it i skolan att det är kommunens önskan att MediaCenter i Norrbotten upprättar förslag till prislista och avtal så att kommunen kan påverka sina lånekostnader att kostnaderna från och med 2011 ska belasta den gemensamma nämnden för-, grund- och gymnasieskola. Exp till:. MediaCenter. Kommunförbundet Norrbotten. Norrbottens kommuner. Annette Rylén. Rektorer grundskolan och gymnasium. Ulrika Hallnor

26 Kommunstyrelsen Ks 205 Dnr / Samverkansavtal om gymnasial utbildning mellan kommunerna Arvidsjaur, Sorsele och Malå Skolinspektionen har genomfört inspektion av skolverksamheterna i Sorsele och Malå kommuner. Vid inspektionen framkom att den samverkan som Arvidsjaur, Malå och Sorsele har avseende genomförandet av gymnasieutbildning inte är förenlig med skollagen och lagen om entreprenadförhållanden inom skolan. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutade att uppdra till rektor Peter Andersson att ta fram förslag till nytt samverkansavtal mellan Arvidsjaurs, Malå och Sorsele kommuner. Förslag till samverkansavtal redovisades vid utbildnings- och näringslivsutskottet Förslaget har därefter finjusterats och är nu färdigställt för antagande. Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtal mellan kommunerna Arvidsjaur, Sorsele samt Malå beträffande gymnaisal utbildning. Exp till. Annette Rylén. Peter Andersson. Sorsele kommun. Malå kommun

27 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (6) Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Samverkansavtal beträffande gymnasial utbildning mellan kommunerna Arvidsjaur, Sorsele samt Malå 1. Avtalets grund Detta avtal beskriver samverkan avseende gymnasial utbildning mellan kommunerna Arvidsjaur, Malå samt Sorsele. Som huvudman är Arvidsjaurs kommun ytterst ansvarig för verksamhet som omfattas av detta avtal. Grunden för avtalet är att möjliggöra studier i hemkommun, helt eller delvis, för elever boende i Malå och Sorsele kommuner. Detta möjliggörs genom att elever vid de teoretiska programmen läser år 1 till sin helhet i hemkommunen. Elever vid de yrkesförberedande programmen delar veckan mellan Arvidsjaur och hemkommun. Avtalet beskriver i sak hur denna fördelning är överenskommen vad avser kostnader och ansvar. 2. Elevernas rättigheter och kommunernas skyldigheter Skollagen 5 kap 5 Varje kommun är skyldig att erbjuda utbildning på nationella program för samtliga ungdomar i kommunen som avses i 1 första stycket ( utbildning som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.) förutsatt att de 1. har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper samt 2. inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller en i förhållande därtill likvärdig utbildning eller avlagt Internationale Baccalaurate (IB). Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av nationella program. Antalet platser på de olika programmen skall anpassas med hänsyn till elevernas önskemål. Detsamma gäller de olika inriktningarna inom programmen. Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas inom kommunen eller i en annan kommun eller ett landsting i enlighet med ett samverkansavtal. Två eller flera kommuner som gemensamt erbjuder en viss utbildning på ett nationellt program bildar ett samverkansområde för den utbildningen. Kommuner som har slutit samverkansavtal med ett landsting om en viss utbildning bildar ett samverkansområde för den utbildningen.

28 2 (6) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får bestämma att särskilda krav på förkunskaper skall gälla för vissa utbildningar. Skollagen 5 kap 8 Den som av sin hemkommun skall erbjudas gymnasieutbildning på ett nationellt program, enligt 5 första stycket är behörig sökande till sådan utbildning var som helst i landet. Av behöriga sökande till de nationella program som anordnas i en kommun eller för ett samverkansområde skall i första hand tas emot de som är hemmahörande i en kommun som tillhör samverkansområdet för utbildningen. Med sådana sökande som avses i andra stycket skall jämställas 1. de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola de har sökt, 2. de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta programmet och 3. de som har sökt till gymnasieskolan ifråga under åberopande av att där, inom det sökta programmet, anordnas en utbildning med en nationellt fastställd inriktning som inte erbjuds av hemkommunen. Anm Elever från Malå och Sorsele skall genom detta avtal likställas med sökande från Arvidsjaurs kommun till de program/inriktningar som erbjuds vid Sandbackaskolan i Arvidsjaur. 3. Ansvarsförhållanden Arvidsjaur kommun är huvudman ansvarar för - Tillsättande av pedagogisk personal - Utfärdande av betyg/slutbetyg - Rapportering till CSN - Upprättande av individuella studieplaner - Genomförande av utvecklingssamtal - Tillhandahållande av elevhälsa Huvudmannen ansvarar således för utbildningskostnader såsom normala elevsociala kostnader (kurativa insatser, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning), försäkring, fria läromedel, skollunch, kostnader för undervisning inklusive APU (arbetsplatsförlagd utbildning), administration samt ledning. Malå respektive Sorsele kommuner ansvarar för mot ersättning tillhandahålla lokaler, skollunch, läromedel samt allmän administration och ledning som uppkommer i och med elevernas studier i hemkommunen. Vad avser elevhälsa skall elever hänvisas till att utnyttja huvudmannens resurser då inte behovet uppstått akut. Vid akuta tillfällen då elevhälsan i Malå alt Sorsele blivit engagerade skall snarast möjlig huvudmannens elevhälsa informeras och ärendet om möjligt överlämnas.

29 3 (6) För att alla elever studerande under Sandbackaskolan skall ges liknande förutsättningar gäller planer och policys framtagna av huvudmannen även då studier genomförs i Malå och Sorsele. För att informationen om detta skall nå ut till undervisande lärare skall detta vara en stående punkt vid den återkommande samordningsträff som genomföres under den inledande A-dagsveckan i augusti. Elever på yrkesförberedande program från Malå och Sorsele skall ha mentor på hemorten såväl som i Arvidsjaur. Inför utvecklingssamtalen, en gång/termin, skall informationsutbyte ske mentorerna emellan. För att underlätta för föräldrar till elever från Malå/Sorsele sker utvecklingssamtalen under höstterminen i Arvidsjaur medan vårterminens samtal sker i respektive hemkommun. Om det inte är möjligt att närvara kan utvecklingssamtal genomföras per telefon. Elever på studieförberedande program från Malå och Sorsele skall efter åk1 överlämnas till ny mentor i Arvidsjaur. Denna överlämning skall omfatta genomförda kurser med betygssättning, eventuella rester för att erhålla betyg i avslutade kurser samt övrig dokumentation som mottagande mentor bör ha kännedom om. Överlämning skall ske innan vårterminens avslutande och inplaneras i samverkan mellan berörda skolledare. 4. Studievägar Arvidsjaurs kommun ansvarar enligt detta avtal för utbildningar inom följande studievägar. Studieförberedande utbildningar Program Inriktningar NV Naturvetenskap SP Samhällsvetenskap Ekonomi SMR013 Yrkesförberedande utbildningar Program Inriktningar BF Fritid Pedagogisk och social verksamhet FP Transport Personbilsteknik SMBP HR OP Hotell Restaurang och måltidsservice Utöver detta erbjuds IV samt gymnasiesärskola För att möjliggöra intentionen av detta avtal förutsätter det att utbildningen till del genomförs i Sorsele respektive Malå. Detta löses genom att Sandbackaskolan ansvarar för filialverksamhet i dessa kommuner. Filialerna upprättas och drivs i samråd/ samverkan med respektive nämnd/styrelse.

30 4 (6) Studieförberedande program Elever som väljer programmen NV eller SP läser år 1 i sin hemkommun medan år 2 och 3 läses uteslutande i Arvidsjaur. Härvid ansvarar Malå och Sorsele kommuner för att tillhandahålla lokaler, läromedel samt övrig utrustning avseende första årets studier inom dessa program. Yrkesförberedande program Elever som väljer något av de yrkesförberedande programmen läser sina karaktärsämnen i Arvidsjaur tre dagar per veckan medan kärnämnen normalt läses två dagar per veckan i respektive hemkommun. Malå och Sorsele kommuner ansvarar för lokaler, läromedel samt övrig utrustning för åk1-3 avseende kärnämnesstudier. Undantaget är elever vid programmet FPTS2 där eleverna läser både kärnämnen och karaktärsämnen i Arvidsjaur. Individuella programmet Elever som skrivs in på det individuella programmet genomför hela sina studier i sin hemkommun om inte annat avtalas enligt separat överenskommelse. 5. Etablering av nya utbildningar inom gymnasieskolan Vid nyetablering av gymnasieutbildningar inom samverkansområdet skall följande gälla: 1. En kommun kan säga upp avtalet eller delar av avtalet i avsikt att etablera utbildningar i den egna kommunen 2. Inför dylik förändring skall samråd med huvudmannen först genomföras 3. Fortlöpande samtal skall föras syftande till att möjliggöra förändringar i utbildningsutbudet utifrån respektive kommuns behov. 6. Samråd och medinflytande Samrådskonferenser skall hållas tre gånger varje år inom perioderna augusti, oktober/november samt maj. Arvidsjaur är sammankallande. Vid samrådskonferensen skall personal, ekonomi, elever, programutbud samt övriga administrativa frågor behandlas. Samrådskonferenser anordnas även vid andra tillfällen under året då behov av överläggningar finns. Skulle elevernas val av utbildning/ program väsentligt avvika från planerad volym kallas omedelbart till överläggningar. Överlämnande konferens syftande till att utbyta information inför kommande läsår skall inplaneras under maj månad årligen. Arvidsjaurs kommun är sammankallande. Insatser för elever med behov av särskilt stöd skall normalt ingå i den ordinarie programkostnaden. Vid behov av mer omfattade stödinsatser skall överenskommelse träffas i det enskilda fallet.

31 5 (6) Årligen i juni ska Arvidsjaurs kommun som huvudman redovisa elevernas betyg till respektive hemkommun. Avvikelser Då avvikelser i en elevs normala utbildningsrytm uppstår skall huvudman rapportera detta till elevens hemkommun. Regelmässigt skall detta ske senast den 1 november respektive den 31 mars och omfatta: - elever som bedöms ha påtagliga studiesvårigheter - elever som bedöms inte klara sin utbildning inom föreskriven tid - beslut om reducerat program för en elev - elever som har hög ogiltig frånvaro Avvikelse rapportering kan även ske fortlöpande om en elevs studieförhållande drastiskt förändras. Dylik rapportering skall skyndsamt ske i anslutning till att vetskapen om situationen uppkommer. Eventuella kostnader för skolskjuts och extraordinära kostnader för t.ex. elevassistent betalas av hemkommunen. För sådana extraordinära kostnader upptar Arvidsjaurs kommun i varje enskilt fall förhandlingar med hemkommunen. Samtliga parter har ett gemensamt ansvar för information till elever och målsmän om de utbildningar som erbjuds inom ramen för detta samverkansavtal. I allt övrigt som inte finns nedtecknat i detta avtal skall överenskommelse träffas mellan inblandade parter. 7. Intagningsorganisation Elever från Malå och Sorsele kommuner söker via Västerbottens intagningskansli i Vindeln. Samverkan mellan intagningskanslierna i Arvidsjaur och Vindeln skall ske. Elever som önskar påbörja studier i Arvidsjaur efter det att ordinarie intagningsprocess avslutats kan antas i mån av plats via antagningskansliet i Arvidsjaur efter det att behörighetsprövning är genomförd. 8. Ekonomi Interkommunala ersättningar fastställs av ansvarig nämnd i Arvidsjaur och delges årligen av Arvidsjaurs kommun. Avgifterna fastställs normalt vid nämndens sista möte innan sommaren. Räkningsdag för antalet elever från respektive kommun fastställs till 15 oktober respektive 15 mars. Betalning erläggs mot räkning för höst- respektive vårtermin efter fastställda räkningsdagar. För elever som läser studieförberedande program (SP resp NV) tas ingen interkommunal avgift ut för åk1. Kostnaden för dessa elever tas ut som den faktiska kostnaden som uppstår inom respektive samverkanskommun.

32 6 (6) Inackorderingsbidrag och reseersättning utbetalas av elevernas hemkommun. Personal undervisande i Malå/Sorsele anställs läsårsvis av huvudman. Lön fortsätter dock att utbetalas via egen kommun. Uppkomna lönekostnader regleras terminsvis genom avräkning från de interkommunala avgifterna. För att möjliggöra detta skall Malå/Sorsele till huvudman inlämna tjänstgöringsunderlag för undervisande lärare vid respektive filial senast v33 årligen. Enligt p.3 beskrivs att Malå och Sorsele kommuner ansvarar för att tillhandahålla lokaler, skollunch, läromedel samt allmän administration och ledning som uppkommer i och med elevernas studier i hemkommunen. För detta avräknas kostnader från de interkommunala avgifterna. I allt övrigt ska överenskommelse träffas mellan inblandade parter. 9. Avtalsperiod Detta avtal gäller fr.o.m intill Avtalet har en uppsägningstid om 1 år. Avtalet omförhandlas minst 6 mån före avtalstiden utgång. Önskemål om revideringar i avtalet är möjliga att lyfta i samband med att samrådskonferenser genomföres. Arvidsjaur kommun Malå kommun Sorsele kommun

33 Kommunstyrelsen Ks 206 Dnr 00293/ Intag av elever på gymnasial flygutbildning läsåret 2011 Arvidsjaurs kommun har begärt besked om sista intagningsår för gymnasialt utbildade piloter. Skolverket har svarat att flygförarutbildningen är ett specialutformat program inom ramen för den nuvarande gymnasieskolan. De elever som påbörjar sin gymnasieutbildning hösten 2010 är den sista kullen som antas till gymnasieutbildning enligt nuvarande ordning. De har sedan rätt att fullfölja utbildningen enligt denna ordning. Antagning till flygförarutbildning sker inför år två i gymnasiet. Skolan kan inför hösten 2011 erbjuda flygförarutbildning som en väg att fullfölja gymnasiestudierna för elever som påbörjat dessa hösten Alla tidigare beslut om rätt till riksrekrytering upphör att gälla 1 januari Skolverket har inget bemyndigande att förlänga giltigheten av tidigare beslut om riksrekrytering utöver detta datum. Utbildningsdepartementet har uppmärksammats på konsekvenserna för de utbildningar som haft rätt att göra antagning med riksrekrytering till årskurs två, och skolverket meddelar att ärendet för närvarande är under beredning på departementet. Rektor Peter Andersson har yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Exp till. Peter Andersson. Peter Wiss. Annette Rylén att i december 2010, inom ramen för riksintag, göra ett intag till gymnasial flygutbildning läsåret 2011.

34 Kommunstyrelsen Ks 207 Dnr 00283/ Handlingsplan för ensamkommande barn Förslag till handlingsplan för ensamkommande barn har upprättats. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för ensamkommande barn i Arvidsjaurs kommun. Exp till. Berörda

35 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (12) Handlingsplan Ensamkommande barn Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun

36 INLEDNING 2 (12) Boendena har ett ansvar att motverka droger, hot/våld, konflikter, kränkningar, sexuella övergrepp, och eller självskadebeteende. Definitioner: Med Ungdomar avses personer som är inskrivna vid grupphemmen Orren/Kråkan. Droger: Alkohol Narkotika (Narkotiska preparat som hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy m.fl. samt narkotikaklassade läkemedel, som ej används för medicinskt bruk) Dopningsmedel (Anabola steroider, tillväxthormon, testosteron och dess derivat) Sniffningsmedel (Lösningsmedel, lim, gaser m.m. som används i berusningssyfte.) Hot och våld: Tillbud som innebär fysiskt våld är oftast uppenbara för omgivningen, medan det kan vara vanskligare att avgöra tillbud som innebär psykiskt våld. Därför är det alltid den utsatta individens upplevelse av fysiskt och/eller psykiskt våld och hot som är avgörande för vidare agerande i enlighet med denna handlingsplan. Konflikter utgörs av tillfälliga meningsmotsättningar samt problem i samarbetsrelationer i allmänhet. Dessa bör ses som normala företeelser. Detta förutsätter naturligtvis att de ömsesidiga förhållningssätten och handlingarna i samband med problemen inte syftar till att skada eller medvetet kränka någon person. Konflikter kan i vissa fall utvecklas till kränkande behandling. Kränkande behandling föreligger när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors rätt till personlig integritet glider över till handlingar som på ett riskfyllt sätt drabbar enskilda personer. (Källa: Arbetsmiljöverkets skrift om kränkande behandling AFS 1993:17) Kränkande behandling, som i dagligt tal benämns mobbning, definieras som en upprepad negativ handling över tid när någon eller några personer medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag. (Källa: Beredskap mot mobbning, Svensk Facklitteratur (2006)) Några exempel på kränkande behandling är: Mobbing, dvs gruppvåld, fysiskt eller psykiskt, som över tid utövas av en person eller grupp mot en annan person/grupp. Förtal av person. Uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar av person. Förföljelse i olika former, hot, förnedring som t ex sexuella trakasserier. Medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt. Medvetet undanhållande av information. Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande.

37 3 (12) Sexuella övergrepp Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot personens vilja. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet, det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Exempel på sexuella övergrepp: Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd. Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt. Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel att tvingas ha samlag med någon eller att tvingas stimulera någon sexuellt. Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar. Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Till exempel för att man sover, är sjuk, är full eller drogpåverkad, eller har någon funktionsnedsättning. Någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex. Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år. Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster. En vuxen som tittar på utan att ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp. Självskadebeteenden Självdestruktivitet kan ta sig många uttryck. Alltifrån subtila beteenden, som att man inte tar hand om sig själv ordentligt, utsätter sig för risker eller för personer som i sin tur behandlar en illa, samt missbruk och ätstörningar, till den yttersta självskadehandlingen - att ta sitt eget liv. Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador. ANSVAR Chef på boende har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet. Alla handledare har som förebilder för barn och ungdomar också ett ansvar att bidra till en tillfredställande boendemiljö och hålla debatten kring attityder, normer och värderingar levande gällande ovanstående punkter.

38 4 (12) DETTA GÄLLER PÅ Orren/Kråkan Boendena har både möjlighet och ansvar för att påverka barn och ungdomars attityder till droger. Ett sätt är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller på boendena. Självklart förhåller vi oss också till svensk lagstiftning. Den kan du ta del av längst bak i detta dokument. Här följer vår arbetsplats mål för alkohol, narkotika, sniffning, dopning, hot och våld, konflikter, kränkningar, sexuella övergrepp och självskadebeteende. Blankett för tillbud finns längst bak i detta dokument. Alkohol: Nolltolerans gäller mot alkohol inom boendena och i samband med aktiviteter som sker i vår regi. Detta gäller ungdomar, personal, godemän och övriga vuxna. Alkohol får inte förvaras inom verksamhetens område. All personal skall vara uppmärksam på tendenser, tecken och spår som tyder på att ungdomar har eller riskerar att hamna i ett alkoholberoende. Sådana misstankar, även om de inte pekar mot någon specifik person, skall chef informeras om. Chef/handledare kontaktar Godeman. Sniffning, dopning och narkotika: Nolltolerans gäller mot narkotika, dopning och sniffning. All personal ska vara uppmärksam på tendenser, tecken och spår som tyder på att ungdomar använder narkotika, dopnings- eller sniffningsmedel. Sådana misstankar, även om de inte pekar mot någon specifik person, ska chef informeras om. Chef/handledare kontaktar Godeman. Hot och våld: Nolltolerans, chef och godeman kontaktas. Våld polisanmäls vid behov. Konflikter, kränkningar: Nolltolerans gäller men det förekommer alltid på ett eller annat sätt. Vi är uppmärksamma och försöker lösa det tillsammans med ungdomarna. All personal skall vara observanta och försöka känna av stämningar samt att vara lyhörda. Chef kontaktas vid behov. Godeman kontaktas alltid. Sexuella övergrepp: Nolltolerans gäller mot sexuella övergrepp. Vi tillåter inte övernattningar av tjejer på boendet. Vid besök så är personalen extra lyhörda utan att vara övervaknade. Datorer är spärrade för sexuella sidor. Självskadebeteende: Nolltolerans gäller mot självskadebeteende. All personal vid Orren/Kråkan har anmälningsplikt till chef/socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.

39 5 (12) FÖREBYGGANDE ARBETE Grupphemmen är en drogfri arbetsplats. Vid misstanke av missbruk eller innehav av droger görs visitation av rum. All personal och alla ungdomar ska vara väl förtrogna med drogfrågor. Alla ungdomar, personal och god man ska ha god kännedom om vår policy och handlingsplan så det blir ett levande dokument. Handledare ska agera tidigt på signaler från ungdomar i riskzonen/med riskbeteende. All personal är skyldig att föra dessa signaler vidare till chef. Samarbete med socialförvaltning, polis eller annan resurs kan också bli aktuellt. Trygghet och trivsel är förutsättningar för utveckling. Vår målsättning är att stärka självkänslan bland både ungdomar och personal, så att vi alla har kraft att våga ingripa när det behövs och stötta varandra. Alla faktorer som främjar trygghet, trivsel och utveckling motverkar samtidigt risken för hot och våld samt övrigt destruktivt beteende.

40 HANDLINGSPLAN 6 (12) Ansvarig: Chef i samarbete med all personal Droger/Alkohol Vid misstanke om att en ungdom missbrukar ska handledare kontaktas som i sin tur kontaktar Chef som i sin tur kontaktar Godeman. Annan orsak till påverkan hos ungdomen ska om möjligt uteslutas. handledare kontaktar omedelbart gode man om ungdom är omyndig vid misstanke om alkohol/drogaktivitet. Chef ansvarar för att socialtjänsten kontaktas vid behov. Chef sammankallar snarast till möte med berörda parter. Under mötet överenskommes om en individuell handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning. Alkohol- och/eller drogtest förespråkas. Om ungdom inte medverkar till drogtest kvarstår misstanken och socialtjänsten kontaktas. Om drogtest är negativt avskrivs inte ärendet automatiskt, utan slumpmässig provtagning och uppföljning kan fortsätta tills ärendet kan avskrivas. Elevhälsan kan förmedla stöd till både ungdom och god man. Provtagning under utredningen begärs av socialförvaltningen eller god man och genomförs inte av Orren/Kråkans personal. Åtgärder när ungdom är alkohol/drogpåverkad på grupphem Chef ska omedelbart informeras. Om ungdom är myndig tas kontakt med socialtjänsten. Polis tillkallas vid behov. Vid alkoholberoende/drogaktivitet Frågor om behandling hänskjuts till socialtjänsten. Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger Chef kontaktas som i sin tur kontaktar socialförvaltningen och skolledningen Ansvarig Chef gör polisanmälan. All provtagning vid misstanke om alkohol/drogpåverkan genomförs vid vårdcentralen som har speciellt framtagna rutiner för detta.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Risbergska skolans Likabehandlingsplan

Risbergska skolans Likabehandlingsplan Risbergska skolans Likabehandlingsplan a för planen Rektorer vid Risbergska skolan. Om elev, vårdnadshavare/kontaktperson anser att skolan trots höga ambitioner misslyckas med att komma tillrätta med diskriminering,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 24 januari 2012 kl 08.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Annika Holmstrand C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer