Kommunstyrelsens arbetsutskott (33) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Håkan Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 1 (33) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Håkan Johansson (S), tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (33) Plats och tid Kommunhuset den 28 april 2015 kl ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko (S) Håkan Johansson (S), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Henrik Andersson, avdelningschef, 159, 165, 168, 172, 175, Thomas Nilsson, teknisk chef, 145, , , 165, , , 175 Anneli Nielsen, miljöchef, 159 Fredrik Johansson, ekonomichef, 146, 153, 161, 171 Anders Andersson, plan- och byggchef, , 170 Lars Petersson, fastighetsingenjör, 168, 169, 173 Henrik Eriksson, planarkitekt, 170 Mats Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Utses att justera Jens Robertsson och Robert Rapakko Justering Måndagen den 4 maj 2015 Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Justerande Jens Robertsson Robert Rapakko ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/014 SAMORDNAD UPPHANDLING I KALMAR LÄN AV KOLLEKTIVTRAFIK MED BUSS, PERSONBIL OCH MINDRE SPECIALFORDON Bakgrund AU 21 jan 2014 AU 25 feb 2014 KS 6 maj 2014 KLT har påbörjat planeringen inför nästa större upphandling av regional kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon. Den trafik som upphandlingen omfattar ska vara i drift i augusti KLT vill få besked om kommunen har för avsikt att överlåta upphandling och löpande planering av kommunens skoltrafik till KLT. Kommunchef Mats Johansson fick i uppdrag att med arbetsutskottets diskussion som bakgrund skriva ett förslag till yttrande till KLT, samt att inbjuda representanter för KLT till möte med arbetsutskottet innan svar på KLT:s fråga lämnas. Katharina Seijsing och Conny Nilsson, KLT, deltog vid AU:s sammanträde. Uppdraget till kommunchefen att skriva förslag till yttrande kompletterades med att innan dess ha ett samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande svar till KLT: Mönsterås kommun vill inledningsvis i vårt svar klargöra några för oss viktiga utgångspunkter inför den förestående upphandlingsprocessen: Innan upphandling av skolskjutstrafik genomförs, behöver den samlade lokala trafiken genomlysas i en utredning för att anpassa trafiken så långt som möjligt till skolans förutsättningar (tim- och ramtider), kostnadseffektiva och optimala trafikupplägg där såväl linjeläggning, timfordon och skolskjutsfordon särskilt analyseras. Mönsterås kommun ställer sig helt bakom länets målsättning om en fossilbränslefri region, men vill i det här sammanhanget påtala vikten av att fokus i upphandlingen handlar om utsläppsnivåer mer än att låsa fast sig vid ett visst huvudbränsle under en längre upphandlingsperiod. Vi anser att hårda utsläpps-krav ska ställas i upphandlingen, men att låta branschen och entreprenörerna presentera sina alternativ i anbuden. Vi vill också betona vikten av att upphandlingen utformas så att den lokala taxinäringen och trafikentreprenörer ges möjlighet att kunna delta i upphandlingen, för att bl.a. skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att konkurrera om trafik på rimliga villkor samt att förse oss med flexibla och effektiva lösningar inom skolskjutstrafiken.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott har som underlag till Mönsterås kommuns svar inhämtat yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen, rörande de två övergripande frågeställningarna från Kalmar Länstrafik. Svar på de två frågorna i KLT:s skrivelse: 1. Mönsterås kommun deltar i den förestående samordnade upphandlingen av kollektivtrafiken (skolskjutstrafik) och överlåter därmed upphandlingen till Kalmar Länstrafik med driftstart i augusti Modellen med egen löpande detaljplanering bör även fortsättningsvis skötas av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås, i nära dialog med KLT:s personal d.v.s. det som av KLT betecknas som alternativ två. Det är en arbetsmodell som visat sig fungera för Mönsterås och vi gör bedömningen att den kan fortsätta även i den nya upphandlingen. AU 2 sep 2014 Kommunchef Mats Johansson rapporterade från möten om trafikupphandlingen. AU 3 mar 2015 Skrivelse Upphandling av fordon för skoltrafik, från KLT, Box 54, Högsby, Frågan från KLT är: Anser kommunen att biogas ska vara ett krav, ett önskvärt förstaalternativ eller hanteras på annat sätt i den kommande upphandlingen av fordon för skoltrafik? Arbetsutskottet beslutade att anta förslaget till svarsskrivelse såsom eget svar att överlämna till KLT. Aktuellt Katharina Seijsing och Mats Reimbertsson, KLT, informerar om upphandlingen. Informationen läggs till handlingarna.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/067 REVIDERING AV 2015 ÅRS INVESTERINGAR I enlighet med de antagna reglerna ska en revidering av Mönsterås kommuns investeringsbudget genomföras i anslutning till att föregående års redovisning är avslutad. Syftet är att få en avstämning av vilka projekt som löper över åren, hur dessa ligger till tidsmässigt, samt om beloppen i den antagna budgeten stämmer överens med inkomna anbud m.m. AU 14 apr 2015 Aktuellt Ekonomichef Fredrik Johansson redogör muntligt för vilka behov av revideringar i investeringsbudgeten som framkommit. Informationen läggs till handlingarna. Fullmäktiges beslut om investeringsram för år 2015 omfattar totalt kronor. Förslaget till revideringar innebär en ökning med kr, vilket ger en total investeringsram om kr för Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra årets investeringsbudget kr, att godkänna en ny investeringsram om kr, samt att beslutet om nyupplåning ökas från 25 mnkr till 50 mnkr.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/039 SVAR PÅ MOTION: LÄGENHETER I ANSLUTNING TILL TORSHAGA I ÅLEM Handling Motionens syfte Yttrande Motion inlämnad av Åke Gustavsson (C) och Birgitta Pettersson (C). Motionärerna vill att Mönsterås kommun undersöker möjligheterna och alternativen att bygga ytterligare lägenheter med hög tillgänglighet i Ålem, i första hand i anslutning till Torshaga. Yttrande från tekniska kontoret: Kommunfullmäktige har vid sitt möte i mars antagit ett bostadsförsörjningsprogram. Programmets handlingsplan innehåller flera utredningsuppdrag avseende framtida bostäder i alla kommunens tätorter, bl.a. att utveckla förslagen med centralt placerade tillgängliga bostäder med närhet till service, mötesplatser och matservering i Fliseryd, Ålem, Blomstermåla och Timmernabben, samt att analysera behovet och förutsättningarna för trygghetsboenden i alla tätorter, och i samband med detta göra en översyn av kommunens särskilda boenden. Det finns idag behov av bostäder i gränslandet mellan särskilt boende och eget boende. Området i anslutning till Torshaga är mycket intressant ur boendesynpunkt och kommer att studeras. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/099 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE KVARTERET GLADAN Handling Medborgarförslag inlämnat av Percy Schiöld, Häradshövdingegatan 2, Mönsterås. Förslagets syfte Yttrande Förslagsställaren vill att kvarteret Gladan 6 används som grönyta. Yttrande från tekniska kontoret föreligger: Det aktuella området har under lång tid, i då gällande detaljplan, varit avsatt för bostadsändamål. Efter att de gamla byggnaderna revs har området bestått av en grönyta i avvaktan på ny bebyggelse. En ny detaljplan, för att möjliggöra en något högre bebyggelse, vann laga kraft år 2014 och Mönsterås Bostäder AB planerar för trettiotvå nya lägenheter i detta centrala och attraktiva läge. Området mellan husen kommer att bestå av fina grönytor och ett gångstråk planeras mellan Parkgatan och Storgatan. Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget besvaras med ovanstående yttrande.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/042 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: PLANERA FÖR FRAMTIDA ÄLDREBOENDE I BLOMSTERMÅLA Handling Medborgarförslag inlämnat av Barbro Holmquist, Mönsteråsvägen 4 A, Blomstermåla, Lena Karlsson, Skolgatan 6 A, Blomstermåla, och Johan Elmgren, Storgatan 88, Blomstermåla. Förslagets syfte Yttrande Förslagsställarna föreslår att Mönsterås kommun skapar god framförhållning och är aktiv när det gäller att skaffa mark och planlägga för framtida äldreboende centralt i Blomstermåla. Yttrande från tekniska kontoret: Kommunfullmäktige i Mönsterås har under våren år 2015 antagit ett bostadsförsörjningsprogram. Programmets handlingsplan innehåller flera utredningsuppdrag avseende framtida bostäder i alla kommunens tätorter. Blomstermålas centrala delar är mycket intressanta ur boendesynpunkt och blir ett utredningsområde i den fortsatta planeringen för att skapa nya tillgängliga bostäder i attraktiva centrala lägen. Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget besvaras med ovanstående yttrande.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/006 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: ALTERNATIV TILL FÖRBIFART MÖNSTERÅS Handling Medborgarförslag inlämnat av Håkan Karlsson, Bryggerigatan 7, Mönsterås. Förslagets syfte Yttrande Förslagsställaren vill att E22:an förses med rondeller samt gång- och cykeltunnlar i stället för planfria korsningar, m.m. Yttrande från tekniska kontoret föreligger: Trafikverket upprättade år 2003 en vägutredning för Förbifart Mönsterås. Projektet fanns med i den tidigare nationella transportplanen, men finns inte med i planen för perioden Transportplanen revideras vart fjärde år, vilket innebär att detta arbete kommet att påbörjas år Mönsterås kommun har till Trafikverket i många planeringssammanhang framfört behovet av att projektet bör igångsättas. För närvarande pågår en Åtgärdsvalsstudie för en kollektivtrafikanläggning vid E22/Åsevadsgatan. Syftet med projektet är att skapa ett resecentrum för bussar och en tunnel under E22. Att planera för rondeller på en europaväg är inget alternativ för Trafikverket och kommunens tidigare inställning har varit att tre planskilda korsningar och flera gångtunnlar ska byggas. Ett alternativ som Trafikverket tidigare har diskuterat är en förbifart väster om Mönsterås, vilket Mönsterås kommun inte har ansett vara ett bra alternativ för tätortens utveckling utan då har en ombyggnad i befintligt läge förordats. När projektet återupptas kommer Mönsterås kommun att arbeta för att trafikplatserna och vägområdet kommer att utformas så vägtrafikanterna välkomnas in i Mönsterås centralort. Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget besvaras med ovanstående yttrande.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/242 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE INSAMLING AV FÖRBRUKADE BATTERIER Handling Medborgarförslag inlämnat av Margit Sahlberg, Johan Skyttes väg 26, Ålem. Förslagets syfte Yttrande Förslagsställaren vill att en behållare för förbrukade batterier sätts upp i entrén till äldreboendet Torshaga. Yttrande från tekniska kontoret föreligger: I dagsläget sker ingen fastighetsnära insamling i Mönsterås kommun. I stället har kommunen många återvinningsstationer, totalt nitton stycken, varav två finns i Ålem. Möjligheten att lämna elavfall såsom batterier finns också i den så kallade Samlaren som är placerad i entrén i sex matvarubutiker, bland annat Ica Nära i Ålem. För Torshaga finns alltid möjligheten att verksamheten själv samlar in batterier, som sedan lämnas vid återvinningsstationen på Johan Skyttes väg. Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget besvaras med ovanstående yttrande.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/096 SVAR PÅ MOTION: SÄKER TRAFIKMILJÖ VID FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Handling Motionens syfte Yttrande Motion inlämnad av Michael Carlsson (S). Motionären vill att olika idéer på trafiklösningar i andra kommuner inventeras, att större säkerhetshöjande åtgärder utreds, samt att möjliga justeringar och förbättringar i vår kommun genomförs. Yttrande från tekniska kontoret: Mönsterås kommun och tekniska kontoret arbetar dagligen med trafiksäkerhetsfrågor på olika nivåer. Arbetet med en trafikstrategi pågår, vilken syftar till att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen i kommunens alla delar och hitta modeller för genomfartsleder, villaområden, centrumområden, skolområden med flera. I detta arbete kommer säkerheten vid förskolor och skolor att studeras och åtgärder föreslås i samarbete med skolan. Trafikstrategin kommer att presenteras under hösten Efter att strategin är politiskt behandlad planeras åtgärderna in. I det sammanhanget är det mest naturligt att prioritera de mest utsatta områdena som ligger i anslutning till förskolor och skolor. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att motionen besvaras med ovanstående yttrande.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/051 BUDGET 2016, EKONOMISK FLERÅRSPLAN Bakgrund Ekonomidagen genomfördes den 24 mars AU 14 apr 2015 Aktuellt Ekonomichef Fredrik Johansson delade ut en reviderad Ekonomikalender 2015, samt en sammanställning över kommunens mål och uppdrag för verksamheten Arbetsutskottet diskuterade vilka mål och uppdrag som genomförts respektive ska revideras inför antagande av nästa års budget. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att bereda ärendet om mål resp. uppdrag i budget 2016, inklusive att ta fram förslag på hur arbetet med tillväxtstrategin ska bedrivas de närmaste åren. Fredrik Johansson redovisar kommunledningskontorets uppdrag från föregående möte. Ärendet återupptas.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/068 KOMMUNAL REVISOR FÖR SAMORDNINGS- FÖRBUNDET I KALMAR LÄN Handling Kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län, från Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, Vimmerby. Primärkommunala nämnden har nominerat Jan Bengtsson (S), Jakob Smålännings gata 12 A, Kalmar. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att utse Jan Bengtsson (S) till gemensam revisor för kommunernas räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/076 OKNÖ 1:488 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparen Marie Johansson, Tranebergsstrand 9, Bromma, om köp av fastigheten Oknö 1:488 till ett pris av kronor. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/065 KRÅKERUM 1:120, 1:29 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Handling Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighetsreglering berörande Kråkerum 1:120 och 1:29, från Stefan Eneman, Nydala 502, Mönsterås. Ärendet avvisas. En strandskyddsdispens kan inte ges för en fastighetsreglering. Kommunstyrelsen i Mönsterås har därmed inte någon laglig grund för ett sådant beslut och kommer inte att pröva ärendet. Erinran Avgift Länsstyrelsen i Kalmar län har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att de fått beslutet. Avgift för beslutet debiteras av byggnadsnämnden.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/066 ÖDÄNGLA 2:1 (GUBBEHOLM) ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Handling Ansökan om dispens från strandskyddet för uppförande av friggebod på fastigheten Ödängla 2:1, från Britt-Marie Krantz-Simonsson, Ekvägen 26, Oskarshamn. Ansökan medges. Särskilt skäl för undantag från förbud enligt 7 kap 18c miljöbalken föreligger då den tilltänkta byggnationen blir belägen på en för bostadsändamål redan ianspråktagen tomtplats som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Allmänhetens möjlighet att nyttja strandskyddsområdet för friluftsliv påverkas inte ytterligare då allemansrätten redan anses utsläckt inom aktuellt område. Förutsättningarna för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas i någon betydande omfattning av åtgärden. Planerad byggnad bedöms inte strida mot de särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och medför ingen påtaglig skada för riksintressena. Erinran Avgift Länsstyrelsen i Kalmar län har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att de fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överklagandet innan åtgärd vidtas. Byggnadsnämnden kommer inte heller att pröva en ansökan om bygglov innan överklagandetiden gått ut. Avgift för beslutet debiteras av byggnadsnämnden.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/067 HÖGEMÅLA 2:2, 2:3, 2:4 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Handling Ansökan om dispens från strandskyddet för uppförande av en transformatorkiosk på fastigheten Högemåla 2:2, 2:3 och 2:4, från E.ON. Elnät Sverige AB, Box 916, Nässjö. Ansökan medges. Särskilt skäl för undantag från förbud enligt 7 kap 18c miljöbalken föreligger eftersom byggnadens placering är inom område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Förutsättningarna för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet bedöms inte ytterligare påverkas i någon betydande omfattning av åtgärden. Erinran Avgift Länsstyrelsen i Kalmar län har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att de fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överklagandet innan åtgärd vidtas. Byggnadsnämnden kommer inte heller att pröva en ansökan om bygglov innan överklagandetiden gått ut. Avgift för beslutet debiteras av byggnadsnämnden.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/103 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖN: SAMRÅD INOM VATTENFÖRVALTNING KS 28 maj 2013 Remisshandlingar från Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, Kalmar. Länsstyrelsen i Kalmar län hade tagit fram en Regional vattenförsörjningsplan för länet. Tekniska kontoret fick i uppdrag att i samråd med miljöchefen ta fram ett förslag till yttrande på remissen. Kommunstyrelsen antog förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till Länsstyrelsen i Kalmar län. Aktuellt AU 20 jan 2015 Handling Diskussion Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden Anneli Nielsen, miljöchef, Henrik Andersson, avdelningschef, och Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för samrådshandlingarna. Anneli Nielsen (ansvarig), Henrik Andersson och Thomas Nilsson fick i uppdrag att ta fram ett förslag till samrådssvar till arbetsutskottets sammanträde den 28 april för antagande på kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj Förslag till yttrande Samråd förslag på miljökvalitetsnormer, Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt, från Anneli Nielsen, Henrik Andersson och Thomas Nilsson. Förslaget till yttrande diskuteras. Arbetsutskottet enas om några kompletteringar och förtydliganden som arbetsgruppen får i uppdrag att införa i yttrandet till kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen föreslås anta det reviderade förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till Vattenmyndigheten i Södra Östersjön vattendistrikt.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/070 REMISSVAR: PLUSGYMNASIET AB ANSÖKER OM GODKÄNNANDE SOM HUVUDMAN FÖR UTÖKNING AV FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA Handlingar Remiss från Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Dnr :862. Jensen Education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun från och med läsåret 2014/2015. Yttrande Barn- och utbildningsnämndens yttrande Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan. Motivering framgår av barnoch utbildningsnämndens beslut.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/077 UPPHANDLING AV FINANSIELLA TJÄNSTER FÖR PERIODEN 1 jan dec 2018 Aktuellt Ekonomichef Fredrik Johansson informerar om att den nu gällande upphandlingen av finansiella tjänster för Mönsterås kommun och de kommunägda bolagen går ut den 31 december Det nuvarande avtalet gällde 1 jan dec 2013 med möjlighet till förlängning ett + ett år. Kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja upphandling av finansiella tjänster, samt återkomma till arbetsutskottet.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/075 REMISS: SERVICE I GLESBYGD Handling Remisshandlingar från Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Stockholm. Utredningen handlar om analys av förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. I uppdraget ingår att ta ställning till vilka former av service som kan omfattas, klargöra hur ett stöd skulle kunna bidra till ökad samordning av olika typer av service samt föreslå kriterier för att få stöd och för hur stödet skulle kunna utformas och beräknas. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar som ska behandlas på arbetsutskottets möte den 2 juni för att kunna antas av kommunstyrelsen den 9 juni 2015.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/029 FÖRENINGBIDRAG 2015 Handlingar Inkomna ansökningar om föreningsbidrag Diskussion Arbetsutskottet går igenom de ansökningar som inkommit. Kommunstyrelsen föreslås bevilja följande ansökningar: Mönsterås PRO kr PRO Ålem SPF Seniorerna Fliseryds PRO PRO Blomstermåla Folkets Hus IOGT-NTO Bluesföreningen HRF lokalförening i M-ås Civilförsvarsförb. M-ås Epilepsiföreningen BRIS DHR Mönsterås SRF Mönsterås Neuroförbundet Kalmar M-ås Reumatikerför Kvinnojouren i Kalmar KRIS Kalmar Astma- och allergiför Svartö Byvårdsförening Lövö Byalag Vållö Byvårdsförening Forsabygdens ortfiskeför Följande ansökningar föreslås avslås eftersom de inte stämmer överens med reglerna: HIF Kicken, Duveströms Bevattningsförening, Fliseryds Sportfiskeklubb, Stranda Naturskyddsförening och Timmernabbens Båtsällskap.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/058 SKRIVELSE ANGÅENDE PARTISTÖD I MÖNSTERÅS KOMMUN Handling Bakgrund Roger Sunesson (SD) och Mikael Karlsson (SD) begär i skrivelse som inkom den 31 mar 2015 utbetalning av partistöd för ett femte mandat i kommunfullmäktige. I samband med beslut om budget för 2015, den 16 juni , beslutade kommunfullmäktige i Mönsterås om partistöd bestående av kr/parti/år (grundstöd) och kr/mandat/år (mandatbidrag). Grundstöd utdelas till parti som är representerat i fullmäktige (innevarande mandatperiod: åtta partier). Kommunfullmäktige består av 49 platser. Mandatbidrag utdelas för besatta stolar (innevarande mandatperiod: 48). Budgetbeslutet i juni 2014 innehöll inte något beslut om utbetalning av partistöd till Sverigedemokraterna för fem mandat eftersom valet i sep avgör tillsättning av platser. Fördelning av mandatbidrag görs efter länsstyrelsens fastställande av ledamöter. Den 14 sep 2014 förrättades val till kommunfullmäktige. Enligt Länsstyrelsen i Kalmar läns protokoll Slutlig rösträkning och mandatfördelning beslutade länsstyrelsen att fastställa valda ledamöter och ersättare. Enligt protokollet är resultatet följande: Moderaterna ledamöter 2 ersättare 2 Centerpartiet ledamöter 20 ersättare 10 Folkpartiet Liberalerna ledamöter 1 ersättare 2 Kristdemokraterna ledamöter 1 ersättare 2 Socialdemokraterna ledamöter 17 ersättare 9 Vänsterpartiet ledamöter 2 ersättare 2 Miljöpartiet de gröna ledamöter 1 ersättare 2 Sverigedemokraterna ledamöter 4 ersättare Summa: 48 ledamöter och 29 ersättare. Ytterligare en plats tillföll Sverigedemokraterna men kunde enligt länsstyrelsens protokoll inte tillsättas. Kommunfullmäktige i Mönsterås beslutade den 26 apr att revidera reglerna för kommunalt partistöd i syfte att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd ska beaktas vid fördelningen av partistödet. En stol i fullmäktige är tom när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå. Plats 49 i Mönsterås kommunfullmäktige är tom eftersom länsstyrelsen fastställt att den saknar ledamot. Sverigedemokraternas begäran om mandatbidrag för en tom stol i kommunfullmäktige avslås.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/173 UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR FÖR TRAFIK- ÅTGÄRDER PÅ JÄRNVÄGSGATAN OCH BANKVÄGEN, ÅLEM Handling Upphandlingsprotokoll Anbudet avser arbete med att tillskapa nya parkeringsmöjligheter på Bankvägen och Stationsområdet, Järnvägsgatan, i Ålem, samt en ombyggnad för bättre trafikflöde på Bankvägen. Parkeringen ska hyras av Ålems Sparbank. Arbetsutskottet godkänner tilldelningsbeslutet upprättat av Västerviks upphandlingsenhet och beslutar att anta HB G A Carlsson &son Entreprenad som entreprenör för anläggning, parkering, m.m. i Stationsområdet och på Bankvägen i Ålem till en kostnad av kronor exklusive moms, samt att anslå kr till oförutsedda kostnader. et belastar konto spec

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/249 SVAR PÅ MOTION: FRÅN SÄRVUX TILL LÄRVUX Handling Motionens syfte Yttrande AU 14 apr 2015 KS 14 apr 2015 Yttrande Motion inlämnad av Michael Carlsson och Lejla Bajraktarevic, socialdemokraterna. Motionärerna vill att Mönsterås kommun ändrar skolnamnet Särvux till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom undervisningen enligt skollagen kap 21 heter Särskild utbildning för vuxna på grundläggande respektive gymnasial nivå. Orden Särvux och Lärvux ska inte användas, eftersom begreppen saknar lagstöd. Lajla Bajractarevic (S) framhöll att namnet Lärvux används i flera kommuner och därför också kan införas i Mönsterås. Britt-Marie Domeij (M) föreslog att ärendet skulle återremitteras till arbetsutskottet för diskussion om namnet Lärvux. Ärendet återremitterades till arbetsutskottet för diskussion om namn på verksamheten. Yttrande från kommunledningskontoret: Vuxenutbildningen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar heter enligt skollagen Särskild utbildning för vuxna. Före 1 juli 2012 hade utbildningen namnet Särvux. Riksorganisationen Särvuxpedagogerna har bytt namn till Lärvux-pedagogerna, och därefter har ett flertal kommuner t.ex. Malmö, Uppsala, Växjö, följt efter och använder namnet Lärvux för verksamheten. Utbildningarna för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar heter enligt skollagen Grundsärskola och Gymnasiesärskola. Det har därmed varit logiskt att använda namnet Särvux, ett namn som liksom Lärvux saknar stöd i skollagen. Lärare och elever vill själva använda namnet Lärvux, vilket inget hindrar. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Utbildningen heter Särskild utbildning för vuxna, men eftersom namnet på grund av sin längd inte förväntas användas i dagligt tal är benämningen Lärvux att föredra framför Särvux.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott REDOVISNING AV MOTIONER OCH MEDBORGAR- FÖRSLAG Handling Kommunkansliets redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. På listan finns elva obesvarade motioner och tre obesvarade medborgarförslag. Nämnder/styrelser/avdelningar som får motioner och medborgarförslag för yttrande uppmanas att inkomma med yttrandet snarast efter mottagandet. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/069 ENERGIBALANS, MÖNSTERÅS KOMMUN Handling Energibalans 2012 Mönsterås kommun, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar. Energibalanser för Kalmar län sammanställs med några års mellanrum för att man ska kunna följa och påverka vilka energislag som används i länet. Statistiken släpar efter några år så nu presenteras uppgifter som sträcker sig fram till och med Föredragning Thomas Nilsson, teknisk chef. Rapporten läggs till handlingarna.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/078 UNDERHÅLLSPLAN Handling Underhållsplan , från tekniska kontoret, fastighetsavdelningen. Tekniska kontoret presenterar underhållsplanen för kommunens fastigheter, och går igenom behov av åtgärder under perioden Underhållsplanen läggs till handlingarna. Tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma med en lista över föreningar som har lokalbidrag och/eller på årsbasis hyr lokal av kommunen, samt en lista över förslag på möjliga fastighetsförsäljningar.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/079 ÖDÄNGLA 4:13 EXPLOATERINGSAVTAL Handling Förslag till exploateringsavtal mellan Mönsterås kommun och Lars Williamsson, Västerlånggatan 7 A, Kalmar. Avtalet syftar till att säkerställa genomförandet av detaljplanens intentioner avseende utformning av allmänna platser. Villkor framgår av avtalet. Arbetsutskottet godkänner avtalet, samt delegerar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om eventuella ändringar i avtalet.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott MÖNSTERÅS STADSNÄT Bakgrund Mönsterås kommun arbetar sedan ungefär femton år med en omfattande utbyggnad av fiberoptiskt nät, ett nät som fått namnet Mönsterås Stadsnät. Ekonomichef Fredrik Johansson aktualiserar tanken på att ha verksamheten i ett kommunägt bolag. Just nu återfinns verksamheten i en egen organisation med Fredrik Johansson som chef och kommunstyrelsen som ansvarig. Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att utreda konsekvenserna av en bolagisering av Mönsterås Stadsnät.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/080 ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR FÖR ANLÄGGANDE AV GÅNG- OCH CYKELVÄG I HABBESTORP Handling Upphandlingsprotokoll Anbudet avser arbetet med att komplettera gång- och cykelstråket mot Fliseryd genom att vid Habbestorps norra infart rusta upp en vägbank och bygga en nya sträcka längs länsväg 641. Entreprenaden innehåller också samförläggning av både el och fiber. Mönsterås Stadsnät ingår i förfrågningsunderlaget. Arbetsutskottet godkänner tilldelningsbeslutet upprättat av Västerviks upphandlingsenhet och beslutar att anta HB G A Carlsson & son Entreprenad som entreprenör för anläggande av gång- och cykelväg i Habbestorp till en kostnad av kronor exklusive moms, samt att anslå kronor till oförutsedda kostnader. Mönsterås Stadsnät står för sina faktiska kostnader i entreprenaden. et belastar konto spec

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/075 LOKALBEHOV FÖRSKOLAN BLOMMAN, BLOMSTER- MÅLA Bakgrund Arbetsutskottet beslutade enligt 93/2015 att uppdra till tekniska kontoret att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen bereda ärendet om köp/hyra av lokaler för förskolan Blomman i Blomstermåla. Handling Skrivelse från tekniska kontoret Det finns möjlighet att förvärva och bygga om intilliggande församlingsgård med tomt, vilket skulle uppfylla behovet av lokaler och ge plats för två förskoleavdelningar. Tekniska kontoret får i uppdrag att förhandla med Ålems Församling om köp av fastigheten Århult 7:9, och återkomma till arbetsutskottet. Vid möjlighet till förvärv av fastigheten föreslås kommunstyrelsen anslå medel till såväl köp som ombyggnad och renovering.

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/059 EFTERANSLUTNINGSAVGIFT MÖNSTERÅS STADS- NÄT Bakgrund Mönsterås kommun har en omfattande utbyggnad av fiberoptiskt nät. Kostnaden för att ansluta fastighet till nätet blir avsevärt lägre om man kan ansluta alla fastigheter inom ett område vid samma tillfälle. Därför har frågan om s.k. efteranslutningsavgift för fastighetsägare som vill ansluta sin fastighet till Mönsterås Stadsnät efter det att stadsnätet redan byggts färdigt aktualiserats. Kommunfullmäktige beslutade enligt 148/2015 att komplettera taxan för anslutning till Mönsterås Stadsnät med en efteranslutningsavgift om kr + moms per fastighet. Taxan gäller tills vidare. Kommunfullmäktige beslutade också att delegera till kommunstyrelsen att utforma regler för avgiften. Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag till regler för efteranslutningsavgiften.

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott MEDDELANDEN/ÖVRIGT Handlingar Rapporter Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Kommunchef Mats Johansson rapporterar från länsgemensamt möte mellan kommunchefer och ordföranden i kommunstyrelserna där bland annat information om Kalmar kommuns uppdrag till kommunchefen Anette Andersson att diskutera med grannkommunerna om möjliga samverkansområden rapporterades. Avsikten är att diksutera effektiviseringar i kommunsektorn inom områden som t.ex. arkiv, överförmyndare, IT, administration, företagshälsovård. Thomas Nilsson, teknisk chef, rapporterar om utredningsarbetet avseende kollektivtrafikplatsanläggning vid E22 i Mönsterås. (dnr. 2014/031). Avdelningschef Henrik Andersson informerar från kontakter med Trafikverket. Järnvägsövergången i hamnområdet klassas som farlig övergång och Trafikverket vill förse övergången med bommar. I samband med ombyggnaden finns diskussioner om att stänga övergången för gående vid stationen, vilket skulle försämra kontakten mellan hamnområdet och Storgatan. Henrik Andersson rapporterar att det med anledning av Trafikverkets planering av underhållsarbeten på väg 34 genom Ålem finns möjlighet att få till en gång- och cykelväg till reducerad kostnad. Utbildning Landstinget i Kalmar län inbjuder till utbildning i Tillsammans för psykisk hälsa den 19 maj 2015, och Kristina Nyman (S) ledamot i Folkhälsorådet, anhåller om möjlighet att delta. Meddelandena läggs till handlingarna. Kommunchefens rapport läggs till handlingarna. Mats Johansson återkommer i ärendet. Thomas Nilsson rapport läggs till handlingarna. Ärendet återupptas. Med anledning av Henrik Anderssons rapporter beslutar arbetsutskottet att uppdra till tekniska kontoret att fortsätta ha kontakt med Trafikverket och att driva frågorna i enlighet med arbetsutskottets diskussion. Kristina Nyman medges deltagande i ovanstående utbildning, kostnaden belastar kommunstyrelsens utbildningskonto.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl. 08.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl. 09.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37) Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer