Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Medicinska Föreningen i Stockholm KI 200 år och kårobligatoriets avskaffande 1

2 Innehållsförteckning Förord...3 Styrelsen, presidiet och personalen...4 Styrelsens och presidiets berättelse...4 Årets utmärkelser...8 Förvaltningsutskottet...9 Programutskottet (PRU)...11 Informationsutskottet (InfU) Medicor Mottagningsutskottet (MU) Global Friends Näringslivsutskottet (NU) Kulturutskottet (KU) Idrottsutskottet (IdrU)...22 Arbetsterapeutsektionen (ARTEMIS)...23 Biomedicinutbildningssektionen (BUS)...24 Biomedicinska Analytikersektionen...26 Folkhälsovetenskapssektionen...27 Logopedsektionen (LoS)...28 Läkarsektionen Optikersektionen (Kaustika)...34 Psykologsektionen (PsyKI)...35 Sjukgymnastsektionen (SGS)...36 Sjuksköterskesektionen (SSEK)

3 Förord År 2010 var ett händelserikt år som fick stort fokus på Karolinska Institutets 200årsjubileum och framför allt kårobligatoriets avskaffande. Arbetsbördan var stor med många långa arbetsdagar. Tack vare engagerade studenter som tagit sig tid till mycket ideellt arbete blev året trots arbetsbelastningen väldigt roligt och givande. Vid vår sida hade vi även en mycket engagerad styrelse och en duktig personal som stöttade oss under hela året. Under höstterminen blev det extra stor belastning på alla som arbetade kring MF på grund av flertalet olika faktorer. Tillsammans uppnådde vi trots detta flera mål och lyckades skapa en betydligt mer stabil kår. Tack alla ni som deltagit i Medicinska Föreningens arbete under Det är ni som håller kåren levande! Erik Hagman Anna Eklöf Ordförande 2010 Vice Ordförande

4 Styrelsen, presidiet och personalen Medicinska Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande Erik Hagman jan dec (100%) Vice ordförande Ann Du jan maj (100%) Anna Eklöf juni dec (50% juni, 100% resten av året) Sekreterare Karin Boo jan dec Förvaltningsutskottet Ordf. Martin Engvall jan dec (25%) Felix Haglund jan dec Johan Gunnarsson jan dec Jonas Binnmyr jan dec Carl Nygren sep dec (fd SGS) Felicia Fixell sep dec (fd SGS) Under verksamhetsår 2010 har Medicinska Föreningen haft följande personalstyrka: Skattmästare Annlis Ivarsson jan dec (100%) Vaktmästare Sten Hårdbåge jan aug (100%) Peter Carlsson dec - (100%) Doktorandombudsman John Steen jan aug (100%) Studentombudsman Mauridi Sabuni jan aug (100%) Vaktmästarvikarie David Stigsson sep dec (50%) Anders Wikberg sep dec (50%) Under verksamhetsår 2010 har styrelsen sammanträtt 21 gånger. Sammanträden har ägt rum under följande datum år 2010: 13/1 28/1 11/2 25/2 11/3 18/3 25/3 8/4 15/4 22/4 6/5 19/5 23/8 9/9 21/9 13/10 8/11 15/11 30/11 6/12 20/12. Styrelsens och presidiets berättelse Året 2010 inleddes för MF:s del med en del bryderier i kölvattnet av Nobel Night Cap, efterfesten till Nobelfesten, vilken arrangerades av MF Vårt kårhus hade inför denna fest förvandlats till en magnifik festplats med 4

5 tema kroppen. En hel del arbete kvarstod dock med att återställa huset och upptog mycket av vår energi och tid inledningsvis. Styrelsen och MF:s ombudsmän besökte som sig bör alla nyantagna programstudenter för att informera om MF och livet som student vid Karolinska Institutet (KI). MF var representerat i alla sedvanliga organ inom KI, såsom Konsistoriet, Rektorsbeslutsmöten, Styrelsen för utbildning, Styrelsen för forskarutbildning, Styrelsen för forskning och programnämnder med mera var det sista året MF ombads inkomma med en studenternas kommentarer om föregående år, att infogas i KI:s Årsredovisning. I och med kårobligatoriets avskaffande krävs ej längre detta. MF:s styrelse valde att avsluta detta uppdrag med flaggan i topp och valde därför att bland annat kommentera turerna kring rektorsvalet under föregående år. Vår skrift blev uppmärksammad på hög nivå och kommenterad i såväl Konsistoriet som debattsidor i rikspress. Under året gjordes ett försök att väcka liv i ett gammalt kårorgan Utbildningsrådet. Syftet med detta organ är att samla de studiebevakande instanserna inom MF så att dessa kan lära av varandra, identifiera frågor att lyfta centralt samt samordna sig sinsemellan. Tyvärr var uppslutningen inte överväldigande men två möten blev av och fyra arbetsgrupper sjösattes. Tiden får utvisa om återupplivningen var lyckad. MF:s styrelse gjorde under vintern ett besök till vår vänförening Thorax, den svenskspråkiga medicinarföreningen i Helsingfors, för att bevista dess årliga spex och vinterbal. Tyvärr drabbades vi ett par gånger under året av inbrott i kårhuset. Ingenting av värde blev stulet men mycket tid lades på försäkringsfrågor och att stärka säkerheten i kårhuset. Centralt på KI bildades en arbetsgrupp för att implementera Bexellutredningen från föregående år och omarbeta KI:s ledningsstruktur. Från MF deltog dels ordförande samt en ledamot från doktorandsektionen. Efter många möten, en remissomgång, hearings och omarbetning av förslaget blev det bara en tumme. Det stod klart att utan att arbeta om hela organisationen med institutioner så finns inga stora vinster att hämta hem i en omorganisation på ledningsnivå. Hela processen ledde dock fram till konstaterandet att fakulteten upplever en känsla av brist på information från ledningen samt brist på kommunikation med ledningen. Förslag lades och beslut fattades för att motverka detta. Stefan Persson valde att donera ca 300 miljoner till KI i samband med dess 200-årsjubileum för att KI skall kunna uppföra en aula med plats för runt sittande åhörare. Under året togs det första spadtaget och i skrivande stund pågår byggarbetet med aulan mitt framför Kårhuset. Fakultetsklubben Svarta Räfven flyttade till nya lokaler, nämligen Kårhusets ovanvåning som därigenom har renoverats, av utomstående kapital, och inbringar hyresintäkter till MF. Vidare var vi även tvungna att utrymma Boktornet där vi sedan länge förvarat vårt arkiv. KI har många lokalprojekt på gång varav endast ett fåtal berör områden studenter vistas i. Detta har påtalats under en tid från MF:s sida. Utan att bedöma hur vitalt vårt påverkansarbete har varit kan vi med glädje konstatera att KI nu arbetar aktivt med att göra studentmiljöerna på bägge campus mer attraktiva. Presidiet och aktiva har i olika sammanhang varit med och påverkat vad som ska göras. Detta arbete kommer att pågå under ett antal år framöver. 5

6 Den gamla traditionen att hålla en vårbal återinfördes Detta år kunde inte PrU hålla i arrangemanget så en arbetsgrupp åtog sig uppgiften. Utåt sett fungerade det mesta och gästerna var väldigt nöjda. I kulisserna skedde tyvärr en del missar vilka ledde till konflikter inom föreningen och i förlängningen till att vice ordförande avgick. För mer information hänvisas läsaren till protokoll från Fullmäktige. En ny vice ordförande valdes tämligen omgående och påbörjade sitt värv under sommaren. Inför kårobligatoriets avskaffande vid halvårsskiftet var förberedelserna många, både av formell och av praktisk karaktär. Hur ska stadgar och reglementen vara utformade, hur behåller vi så många medlemmar som möjligt, hur ska SSCO agera och hur ska vi klara ekonomin var, bland andra, frågorna man ställde sig. En av satsningarna var att få medlemsadministrationen att fungera så bra som möjligt varför en administratör anställdes på halvtid. I samband med obligatoriets avskaffande valde även Sjukgymnasternas studentkår att upplösa sig själva för att i stället bilda en ny sektion inom MF. Då Odontologiska föreningens doktorandsektion valde att uppgå i MF istället representerar MF numera även samtliga doktorander på KI. Det är ännu för tidigt att bedöma utfallet av obligatoriets avskaffande men under hösten valde ca två tredjedelar av alla potentiella medlemmar att fortsätta vara medlemmar i MF. I samband med kårobligatoriets avskaffande fördes en diskussion med KI om stöd till MF. Detta med utgång från den av Rektor fastställda handlingsplanen föregående år. MF erhåller numera betydande stöd för verksamhet, ombudsmän, delar av lokalerna samt ett omställningsstöd. Dessa stöd skall omförhandlas 2011 inför 2012 och framåt. Under sommaren sker en brandkårsutryckning till föreningens sportstuga Solvik, både bokstavligt och bildligt. SSCO:s nya styrelse hyrde Solvik för en kickoff och tyvärr brinner bastun ner. Skuldfrågan blir aldrig helt klarlagd utan det hela blir ett försäkringsärende där vi fram tills en ny bastu finns på plats får klara oss utan densamma. KI får under året möjlighet av regeringen att hyra ut studentbostäder, MF uppmuntrar till detta men än har vi inte sett något som vanliga studenter kan ta del av. En annan regelförändring från högre ort ålägger högskolorna i Sverige att ta betalt av studenter från tredje land, MF deltar i dessa förberedelser och är med och fastställer avgifterna. Avgifternas nivå har fastställts genom självkostnadsprincipen. På initiativ från MF instiftas även en kurs för att stödja våra studentrepresentanter i deras arbete samt ge en tydlig meritering. Under året tog KI:s planer på en ny forskningsanläggning form Biomedicum. Att denna planerats i MF:s direkta närhet har tidigare varit väl känt och föranlett att vi upprepade gånger påpekat för KI och Akademiska Hus (AH) att om bygget kommer inkräkta på vår mark måste MF kontaktas angående detta. När preliminärplanerna så presenterades upprepades detta påpekande även om dessa inte var helt konklusiva huruvida vår byggnad berörs. Ingen sådan kontakt togs dock med oss under Under sommaren drabbades vi av ytterligare ett bakslag, vår vaktmästare meddelar plötsligt att han säger upp sig. Detta då han även driver ett café i Dalarna som gått mycket bra, och allmän leda på Stockholm. Detta resulterar i mycket merarbete för flera engagerade under hösten innan en ny vaktmästare till slut kan anställas: Peter Carlsson som genast visar framfötterna. Tyvärr upprepas även detta år den, ofta återkommande, sorgliga traditionen att ordförande blir slutkörd under hösten. I detta fall fanns dock en ypperlig styrelse och vice ordförande som uppmärksammade detta och tog över 6

7 under en del av hösten. Efter en del vila kunde ordförande återvända mot slutet av året. Viktiga problem uppmärksammades och erfarenheter tas med till nästa år av de styrelsemedlemmar som sitter kvar. Året 2010 präglades under hela året av KI:s 200-års jubileum med mycket representation vid högtidliga ceremonier och festligheter. Kronan på året den 13 december datumet då Karl XIII år 1810 signerade beslutet att grunda KI samfaller med MF:s Luciabal som därmed detta år blev extra grandios. Mycket extraarbete lades ner och balen motsvarade allas förväntningar. MF:s presidium fick även mottaga en stafettpinne, å alla studenters vägnar, innehållandes en nyckel som går till ett kassaskåp där dokumentation från jubileet sparas. Kassaskåpet får öppnas först om 50 år, när MF firar 183-års jubileum och KI firar 250 år. För Medicinska Föreningens styrelse 2010 Erik Hagman, ordförande Anna Eklöf, vice ordförande 7

8 Årets utmärkelser Crux Parva Medicorum VT 2010 Johan Gunnarsson Joel Ohlsson Leo Silvén Möller Farshid Rafatnia Katarina Rosengren HT 2010 Jens Nilsson David Stigson Annika Österdahl Anna Chotigasatien Wilhelm Gillnäs Ebba Lindqvist Crux Magna Medicorum Sophia Ceder Camilla Stattin Isidor Braekke Sofi Eriksson Mäster prof. Dan Grandér, onkologi, KS Stella Suprema Medicorum Andra klassen i guld med svartgult band Kerstin Hagenfeldt Tredje klassen i silver med fyrfärgat band Gunnar Höglund Johanna Wunder Fjärde klassen i brons med fyrfärgat band Camilla Stattin Melissa Norström Jonas Binnmyr Clara Hellner Gumpert 8

9 Förvaltningsutskottet Förvaltningsutskottet bestod under året av: Ordförande Vice ordförande Kårordförande Vice kårordförande Sportstuguchef Datorgeneral Övriga ledamöter Martin Engvall Cheng Xu Erik Hagman Anna Eklöf / Ann Du Anders Wikberg Yi-hua Zhang Jens Andersson Athena Adeli Administration Annlis Ivarsson Lindgren som anställdes i slutet av 2009 har arbetat med kårens bokföring, personaladministration och en del annan administration med gott resultat, och varit en stor tillgång för Förvaltningsutskottets arbete med kårens ekonomi. Susanne Wrede som anställdes på halvtid under hösten 2009 med att sköta service åt kårmedlemmarna i expeditionen sade tyvärr upp sig inför sommaren Då detta sammanföll med kårobligatoriets avskaffande och det var oklart hur stort behovet framöver skulle bli av personal i expeditionen valde man att inte aktivt leta efter en ersättare. Utskottet beslutade att hålla kårexpeditionerna stängda för besök och telefonsamtal p.g.a. detta. Kontakterna med medlemmarna angående medlemskapen sköttes via e-post och det var utskottets medlemmar och några fler kåraktiva som skötte det. Arbetet sköttes så gott det gick men det tog mycket tid och kraft från utskottets övriga arbete och många medlemmar var missnöjda med den försämrade servicen. En del anpassningar av medlemsregistret och i medlemsadministrationen fick göras i och med att medlemskapet blev frivilligt. Det kunde dock ske till en låg kostnad. Under 2009 började det också fungera att vi fick filer med studenter överförda från KI:s studiedokumentationssystem LADOK på ett sätt så att vi kunde läsa in dem direkt i vårt medlemsregistersystem. De rutinerna förbättrades och implementerades så att överföring av studenter sker mer frekvent än tidigare och så att avier skickas ut till dem som inte tidigare har fått det för terminen. Tack vare vårt eget drivna medlemsregistersystem och hårt arbete av FU har kostnaderna för medlemsadministrationen kunnat hållas till ett minimum. Kårhuset Under 2010 påbörjade Karolinska Institutet förberedelser inför byggnationen av en ny aula på campus Solna. Detta medförde att Svarta Räfven och vissa delar KI:s administration snart skulle stå utan lokal. Från Medicinska föreningens sida såg man möjligheten att erbjuda KI att hyra delar av kårhusets övervåning. Detta medförde visserligen att ytor som tidigare kunnat disponeras av MF:s medlemmar inskränktes, men bör ses som ett led i att få kårhusets fortsatta drift säkrat inför en framtid utan kårobligatorium. med påföljande ökad osäkerhet i föreningens ekonomi. De ytor som slutligen hyrdes ut var klubbvåningen, biblioteket, datorrummet, köket samt delar ovanför trappan med tillhörande toaletter. KI rustade upp lokalerna för knappt två miljoner kronor och 9

10 ingick därefter avtal om att hyra nämnda ytor i tre års tid för kronor per år. Utskottsvåningen disponeras även fortsättningsvis av MF och har även den rustats upp under året. Då tidigare nämnd nybyggnation ledde till att Boktornet revs behövde man från föreningens ta hand om sitt arkiv som tidigare var inhyst där. Arkivet flyttades temporärt över till Spegelsalen, varefter det gicks igenom och sådant material som inte fästes någon vikt vid förpassades till soptunnan. En hel del arbete återstår dock med förteckning och sortering av arkivet. Gasquen målades om och fick under hösten ett nytt golv, tack vare insatser från flera frivilliga, hårt arbetande medlemmar. Under året skedde ett flertal inbrott i kårhuset, vilka ledde till åtgärder som att husets låscylindrar delvis lades om och larmet justerades för ökat skydd. Solvik Under en förhyrning i augusti då SSCO:s styrelse hyrde Solvik, uppstod en brand, vilken medförde att Solvik för tillfället står utan bastu. Övriga lokaler och omgivning klarade sig som tur var utan skador. Solviksfogdarnas tid och kraft har i övrigt upptagits av att elsystemet har varit underdimensionerat vilket har lett till frekventa strömavbrott vilket i sin tur också har lett till att uppvärmningen har fungerat dåligt och att vattenpumpen inte har gått vilket också har lett till att vattnet har frusit i ledningarna. De förbränningstoaletter som används på Solvik har också varit ett frekvent huvudbry då de inte klarar av att bränna undan all träck i takt med att den fylls på då många vistas på Solvik samtidigt. Det har lett till att de har slutat att fungera eller att toalettinnehåll har stockat sig i dem. Solviksfogdarna arbetar på en lösning av problemet. Dessa problem ledde dock till att Solvik fick hållas stängt för uthyrningar från slutet av året och en bra bit in på 2011 då en godtagbar standard inte kunde upprätthållas. Personal Vissa förändringar har skett i personalstyrkan under året utöver de som angivits tidigare. I augusti sade Sten Hårdbåge, Medicinska föreningens vaktmästare sedan flertalet år, upp sig. Arbete för att hitta en ersättare sattes igång utan dröjsmål, och i december anställdes slutligen Peter Karlsson för detta ändamål. Under tiden arvoderades kårmedlemmarna David Stigson och Anders Wikberg, på 50% respektive 25%, för att tillse att viss service i kårhuset och Solvik fortfarande skulle kunna erbjudas studenter och förhyrare. Tyvärr drabbades också vår kårordförande av att han fick ta sig an allt fler praktiska ärenden rörande kårhuset och dess lokaler, trots att han redan hade mer än nog med andra saker att sysselsätta sig med. Martin Engvall, ordförande

11 Programutskottet (PRU) Medlemmar Vt-10 Ht-10 Ordförande Martin Berg Martin Berg Vice ordförande Camilla Stattin Camilla Svanbäck Spritchef Björn Ekegren Björn Ekegren Sekreterare Camilla Svanbäck Soley Thordardottir Ekonomichef Camilla Stattin Camilla Svanbäck Materialchef Sigrid Ljunggren Vakant Marskalksföräldrar Katarina Mattsson Matteo Bocci Källarmästare Camilla Stattin Soley Thordardottir Kock Vakant Vakant Bastuchef Vakant Vakant Internminister Björn Ekegren Björn Ekegren Propagandachef Vakant Vakant Ljud&Ljus Vakant Vakant PrU-blast Matteo Bocci Soley Thordardottir Matilda Andersson David Stigson Ann-Kathrin Reuschl Standarförare Samuel Rehdin Samuel Rehdin Värd David Frieberg David Frieberg Värdinna Anna Eklöf Anna Eklöf MF:s Ordf Erik Hagman Erik Hagman Möten Programutskottet har under 2010 haft möte varannan måndag kl 18:00 med undantag för sommaruppehåll och övriga helgdagar. Extra möten har förekommit i samband med större fester. Nytt under år 2010 Vid år 2009s utgång såg medlemssituationen något dyster ut. Efter en hård vinter med NNC och luciabal i tät följd (vilket orsakade vissa logistiska problem för programutskottet) lät många gamla medlemmar utskottet veta att de nu tyckte tiden var mogen att lämna PrU. Emellertid lyckades de flesta fester genomföras som planerat och under hösten laddades det för en extra stor luciabal som med anledning av KIs 200-års jubileum blev ovanligt extravagant. Vid 2010s utgång såg vi åter nya medlemmar i vår skara och är ånyo fyllda av frenesi. 11

12 Pubar Programutskottet har drivit fredagspuben varje fredag från med undantag för sommarlovet och några enstaka gånger då vi haft stängt på grund av andra aktiviteter. De annars mycket uppskattade temapubarna har varit något färre i år, detta mycket på grund av brist på arbetskraft. I gengäld har vi försökt att ha ett bredare sortiment av öl och sprit och under spritchef Björn Ekegrens stadiga hand har flera nya smaker införts. Dessutom har Heineken kompletterats som fatöl med Norrlands Guld, detta till viss mån för att förbättra vinstmarginalen Terminsavslutningsfest En slutfest samt en slutpub har hållits i år. Sommarens slutfest hölls som planerat. Vinterns slutfest, planerad även i år efter temat Snöbollen blev dock något mindre än tänkt och omgjord till en slutpub. Detta på grund av det myckna arbetet med luciabalen straxt innan som krävt väl mycket av PrUarnas tid och kraft. Amphioxgasque Enligt tradition hölls en Amphioxgasque per termin, i januari respektive september. Båda dessa var mycket uppskattade av gästerna. Vi fick ett rejält uppsving på antalet sittande gäster på höstens gasque samt ett mycket stort eftersläpp. Detta tros bero på en kombination av bra arbete från värdparet, bra jobb med affischering samt ett bra jobb från kollofaddrarna under tidigare terminer. Luciabal Årets stora händelse var Luciabalen. I och med att KI på dagen fyllde 200 år planerades något alldeles extra. MF hade dessutom fått ett bidrag från KI för att göra festen lite extra spektakulär. Detta bidrag användes till många saker, till exempel till inköp av ett nytt garderobstält, nya glas, nya serveringsskjortor med mera. Framför allt användes dock bidraget till att göra mat och dryck extra påkostade just denna bal. Balen avlöpte väl, trots att nobelpristagaren i medicin tyvärr inte närvarade (då denne var vid för dålig hälsa för att ta sig till Stockholm). Midnattspub På Valborgsmässoafton ordnade PrU som vanligt stor fest där La Puma stod för underhållningen. Vi hade som vanligt öppet i större delen av huset och totalt kom ca 350 gäster under kvällen. Som brukligt ordnades tackfest dagen efter ute på Solvik för alla som arrangerade Midnattspuben. Tyvärr kom det betydligt färre än vi planerat vilket gjorde att midnattspuben gick med stor förlust. Detta har ansetts bero på flera faktorer, till exempel affischering, val av band samt veckodag. Märkligt är dock att det kom betydligt färre personer på denna valborg då ett mer professionellt band anlitats än förra då amatörband rekryterats. Examensefterfest Examensefterfesterna hålls på MF tillsammans med SGS och OF efter examensmiddagarna på Grand Hotel. Dessa drog i vanlig ordning ordentligt med folk och hölls öppna till 05. Under festen hölls även puben öppen, där Coqtailsällskapet ordnade med drinkbar. Interna och externa marskalkssittningar Vi har, vår vana trogen, ordnat en intern marskalkssittning per termin. Till dessa bjuds vår marskalkskår in som tack för sitt fantastiska arbete. Vårens sittning hölls traditionsenligt ute på Solvik, Sommarsolvik i juni månad. 12

13 Externa marskalkssittningar är overallssittningar till vilka Stockholms klubbmästerier bjuds in. Vårens sittning hade temat Uniformer i Helvetet och hölls i gasquen med ca 40 sittandes. Höstens sittning hölls i puben med temat Skörbjugg med ca 20 gäster. PrU 2010 Då vi har ett sådant nära, kontinuerligt och periodvis slitsamt arbete i PrU är det oerhört viktigt att värna om varandra och de interna relationerna. Detta har vi gjort genom att exempelvis delta i Squalp med bidraget Läkare utan gränser, haft många trevliga kvällar i MF:s eminenta bastu samt inte minst festa på andra universitet och högskolor runt om i Stockholm mellan de att vi stöttat varandra i medicin-studierna. Martin Berg Programutskottets Ordförande

14 Informationsutskottet (InfU) Informationsutskottets ledamöter 2010 Tobias Granberg Ordförande t.o.m. maj 2010, därefter ledamot Dunia Al-Hashimi Ordförande fr.o.m. maj 2010 Anders Wikberg Elisabeth Ahlman Yngve Forslin Andreas Jönsson Yi-Hua Zhang Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Syfte Informationsutskottets syfte är att bidra till god kommunikation inom Medicinska Föreningen och att marknadsföra kåren utåt. Möten Under året har nio möten hållits den 20/1, 16/2, 16/3,20/4, 25/5, 23/6, 7/9, 20/10 och 23/11. Arbetsområden Informationsutskottet har fortsatt arbetet med de fyra huvudområdena under 2010, samt lagt till ett nytt; Amphioxbladet. Medicor Presenteras separat. Hemsidan Sedan den nya hemsidan presenterades har kontinuerligt arbete fortskridit. Framför allt har arbetsinsatserna varit inriktade på att hålla hemsidan uppdaterad med nyheter som lagts upp minst en gång i veckan, inte sällan oftare. Under året har hemsidan justerats efter de krav och önskemål som framförts med bland annat nya menyer, nya bilder, nya funktioner (KI-mailinloggning, bokningsscheman, kalender) med mera. Nyhetsbrevet Under 2010 har Nyhetsbrevet etablerat sig som en rutinmässig del i Medicinska Föreningens kommunikation mot dess medlemmar. Det kommer ut varannan vecka under terminerna. Smärre justeringar har gjorts vad gäller layout för att göra brevet mer lättöverskådligt. Som tidigare gäller deadline för material den 1:a och 15:e varje månad. En förändring gällande utskickspolicyn har gjorts efter önskemål från andra kåraktiva. Större schemalagda aktiviteter såsom Idrottsdagen samt 14

15 information angående kårobligatoriets avskaffande kan nu få ett separat utskick. Kickoff för kåraktiva Informationsutskottet har under hösten arbetat vidare med kårkickoffarbetet. Årets möte ägde rum den 9/ och lockade tyvärr inte så många deltagare som vi hoppats. Mötet var dock mycket produktivt och det beslutades att kårkickoffen i framtiden kommer att delas upp i tre typer av möten; 1. Projektmöten 2. Informationsmöten för kåraktiva 3. Kårkickoff, en mer avslappnad träff som endast har som fokus att få alla kåraktiva att lära känna varandra. Beslutet syftar till att mötena kan bli kortare och att kåraktiva själva lätt kan bedöma relevansen för det egna kårorganet. Det första mötet enligt den nya klassifikationen beslöts vara ett projektmöte angående hur Amphioxbladet kan utvecklas och förbättras ytterligare. Amphioxbladet Informationsutskottet valde i våras att återinföra Amphioxbladet som ska nå ut till alla nya KI-studenter, tillhörande Medicinska Föreningens domän, vid kursstart. Bladet innehåller information om Medicinska Föreningen och viktig information för nyinflyttade samt ett schema över de aktiviteter som anordnas av Mottagningsutskottet de två första veckorna. Ett av huvudsyftena är att tidigt visa studenterna vad Medicinska Föreningen är och vad vi har att erbjuda våra medlemmar. Resultatet blev fyrsidig folder i A5-format. Bästa hälsningar Dunia Al-Hashimi, Ordförande Informationsutskottet maj 2010 december 2010 Tobias Granberg, Ordförande Informationsutskottet september 2009 maj 2010 Medicor Syfte Kårtidningen Medicor har som mål att vara en professionell granskande tidskrift som uppskattas av läsarna. Tidningens innehåll skall både av intresse för så många som möjligt av Medicinska Föreningens medlemmar och ha ett nyhetsvärde. För att uppnå sitt syfte är det mycket viktigt att tidningen har en inspirerad och drivkraftig redaktion. Med detta som grund skall tidningens redaktion utbildas och utvecklas fortlöpande. Medicor har även som ett långsiktigt mål att bli självförsörjande med hjälp av annonsintäkter. Utbildningsverksamhet Alla som bidrar med material till tidningen får feedback och konstruktiv kritik av chefredaktören eller vice chefredaktör på det de skapat. Utöver det sker praktisk utbildning i Adobe Indesign och Adobe Photoshop inför 15

16 eller i samband med pressläggningshelger. Redaktionsmedlemmar får även mottaga utbildningsmaterial som är relevant för det de sysslar med. Möten Medicor utkommer fyra gånger om året. Inför varje nummer hålls ett planeringsmöte. Extra möten hålls då chefredaktören och redaktionen anser det behövligt, exempelvis vid utbildningar. Varje nummer sätts sedan ihop under en pressläggningshelg. Under hela året sker fortlöpande en kontinuerlig mail- och telefonkontakt mellan chefredaktören och redaktionen. Tillgänglighet Medicor har sina möten i utskottsvåningen eller någon annanstans i Medicinska Föreningens lokaler på campus Solna, alternativt i hus 75 på Karolinska Institutet. Under pressläggningen används datorerna i utskottsvåningen samt medtagna privata laptops. Informationsutskottets kontor används för pappersarbete och för att lagra arbetsmaterial. Vid terminsstart deltar Medicor i kårpresentationen med syfte att informera så många studenter som möjligt om Medicors verksamhet och att värva nya medlemmar till redaktionen. Alla studenter som är intresserade av tidskriften är välkomna att delta i redaktionsarbetet. Aktiviteter Medicor har under 2010 fortsatt det utvecklingsarbete som tidigare chefredaktörer påbörjat. De PM för arbetet med tidningen som skapades av 2008 års chefredaktör Jonathan Ilicki har byggts på och uppdaterats i syfte att förenkla arbetet för framtida chefredaktörer. Redaktionen har under året genomgått förändringar i och med installationen av en ny chefredaktör samt två vice chefredaktörer. I skrivande stund har tre av årets fyra planerade nummer framgångsrikt publicerats, vart och ett med ett tema liksom under tidigare år. Redaktionen har framgångsrikt sett till så att tidningen fortsatt att ha artiklar både på svenska och på engelska för att öka tillgängligheten. Ett steg i detta är att även rekrytera utbytesstudenter som skribenter. I samarbete med Informationsutskottet kommer i framtiden varje nummer av Medicor att läggas ut i sin helhet på Medicinska Föreningens hemsida. Vänliga hälsningar, Kajsa Villiamsson Erika Lindbom Chefredaktör Medicor Magasin Fd Chefredaktör Medicor Magasin November 2010 November

17 Mottagningsutskottet (MU) Efter att Mottagningsutskottet för Medicinska Föreningen legat temporärt nere under år 2009 och endast kunnat förlita sig på några få eldsjälars genuina arbete, återupprättades utskottet lagom till terminsstarten år Sju glada tjejer från Läkarprogrammet termin fyra påbörjade arbetet under ledning av Ordförande Linda Strömberg som även varit med under hösten Återuppförandet av Mottagningsutskottet har varit tufft och ännu saknas många stabila bitar för att underlätta arbetet med Amphioxdagen och Amphioxgasquen som är utskottets huvudsakliga ansvar. Fokus har under året varit att rekrytera ytterligare intresserade till utskottet samt att utarbeta en plan för hur arbetet med Amphioxen bäst bör läggas upp. Vid slutet av år 2010 valdes Pontus Olsson, Läkarprogrammet termin tre, till ny Ordförande för det kommande året. Utskottet har under året utökats och idéer till förbättring strömmar in så gott som dagligen. Målet för 2011 är att det grundarbete som nu gjorts ytterligare förankras och byggs på. Vi hoppas att vi under våren kan engagera fler medlemmar till utskottet så det vi nu har skapat kan bäras vidare av nya, starka skuldror. Vidare hoppas vi på fortsatt trevligt och givande arbete inom Mottagningsutskottet. Rebecka Nöjdh Sekreterare, Mottagningsutskottet 2010 Skrivet på begäran av Medicinska Föreningen, Global Friends Under året har ca 200 utbytesstudenter kommit till KI, och många av dessa har vi lyckats möta upp när de kommer, ibland på Arlanda och ibland på centralen, för att hjälpa till med nycklar och hjälp att hitta till boendet. Från januari 2010 till augusti 2010 har styrelsen bestått av ordförande Henrik Ullman, fadderansvarige Cecilia Björklund och informationsansvarige Erika Lindbom. Från september 2010 och framåt har styrelsen bestått av ordförande Cecilia Björklund, fadderansvarige Maja Savinovic och informationsansvarige Kristin Feltmann. Under året har även flera aktiviteter ordnats: Välkomstmiddagar I början av varje termin ordnades en välkomstmiddag för de nyanlända studenterna. Dessa var mycket välbesökta, så gott som alla utbytesstudenter på plats kom, liksom även många faddrar. Julmiddag Helgen innan jul bjöd Global Friends in till en julmiddag för de studenter som fortfarande var kvar. Den var mycket uppskattad, med ett svenskt julbord på menyn. 17

18 Jazzbrunch Under våren ordnades en jazzbrunch på Mosebacke. Ghost Walk Ett spännande sätt att få en guidad tur runt gamla stan är i form av en organiserad ghost walk. Två stycken anordnades, en på vårterminen och en på höstterminen, när kvällarna var som mörkast. Möte av utbytesstudenter Alla utbytesstudenter har blivit kontaktade av fadderkoordinatorn innan de kommer till Sverige och fått information om hur man tar sig runt i Stockholm, hittar från flygplatsen och till sitt boende, samt blivit tillfrågade om de vill bli mötta av en svensk student. Många av de inkommande utbytesstudenterna har blivit mötta av faddrar vid ankomsten till Sverige. Tyvärr har vi inte kunnat möta alla, vilket självklart har varit önskvärt. De studenter som kommer utifrån Europa har haft extra hög prioritet, och de allra flesta av dessa har blivit mötta på Arlanda och fått hjälp att installera sig i sitt boende, liksom hjälp med att starta bankkonto och andra praktiska göromål. De som inte har blivit mötta på Arlanda har mötts upp av studenter på KI-campus. I början av varje termin hjälpte faddrar från Global Friends till med att guida utbytesstudenterna runt campus på KI:s introduktionsdag för utbytesstudenterna. Medlemsmöten Två medlemsmöten har organiserats varje termin, då alla faddrar varit välkomna för att diskutera Global Friends verksamhet och lära känna varandra. Deltagaransvaret har varierat mellan fem och tjugo faddrar. Under året har även flera styrelsemöten hållits för att hålla hela styrelsen uppdaterad om vad som händer inom Global Friends. Intropub I början av varje termin har MF ordnat en intropub där alla kårföreningar har möjlighet att möta nyantagna studenter. Global Friends har närvarat på båda, vilket genererat många nya intresserade. Flera stycken har även blivit engagerade medlemmar. Solvik Under hösten ordnades en övernattning i MF:s stuga Solvik. Denna helg var mycket välbesökt, och studenterna uppskattade mycket att få komma ut. Tyvärr blev det inget bastubad detta år, då bastun brunnit ner. Opera En fadder bjöd in intresserade utbytesstudenter till operan, och flera operaintresserade följde med. Konsert På Lucia samordnade två faddrar ett besök på Oscarskyrkans luciakonsert för att låta studenterna ta del av svensk traditionell julmusik. 18

19 Sammanfattningsvis kan 2010 beskrivas som ett år med ökande aktivitet bland faddrar, och det är med stor tillförsikt vi kastar oss in i 2011 års verksamhet. Cecilia Björklund Henrik Ullman Ordförande Global Friends september Ordförande januari-augusti

20 Näringslivsutskottet (NU) Näringslivsutskottet hade ingen aktiv verksamhet under

21 Kulturutskottet (KU) Kulturutskottet hade ingen aktiv verksamhet under

22 Idrottsutskottet (IdrU) Styrelsen 2010 har under flertalet tillfällen sökt IdrU för att få in deras verksamhetsplan för 2010 utan resultat. 22

23 Arbetsterapeutsektionen (ARTEMIS) Under 2010 har ARTEMIS framförallt bedrivit studentengagerade aktiviteter. Kollo har genomförts vid terminsstart för alla nya studenter. Kollot har finansierats via Programnämnden för arbetsterapi och sjukgymnastiksektionen. Detta har varit mycket lyckat och har bidragit till att stärka studentsektionens aktiva studenter och de studenter som varit med på kollot har varit mycket nöjda. Övrig verksamhet som har bedrivits har varit möten (en gång per månad) och att motivera studenter i alla terminer på arbetsterapeutprogrammet att engagera sig. ARTEMIS styrelse har även arbetat med att informera studenter om aktiviteter som sker i Medicinska Föreningens kårhus med hjälp av Facebook. Under året har ARTEMIS satsat på att skapa en styrelse som är aktiv och ha representater i samtliga utskott och nämnder inom Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet, med goda resultat. Samt att varje termin ska ha två representater i ARTEMIS. Styrelsen 2010 Ordförande: Carolina Lödahl Vice Ordförande: Ann-Kristine Kristiansen Sekreterare/kassör: Josefin Ericsson Övriga i styrelsen: Laura Van Deer Waal (T1) Mia Eklund (T1) Ann-Kristine Kristiansen (T2) Adina Cederblad (T2) Sandra Hellström (T3) Vakant (T3) Josefin Ericsson (T4) Malin Ernby (T4) Carolina Lödahl (T5) Lina Malmfält (T5) Linda Kärrmarck (T6) Vakant (T6) 23

24 Biomedicinutbildningssektionen (BUS) BUS har tidigare valt ny styrelse inför varje hösttermin. I år fattades dock beslut om att det är mer önskvärt att låta kandidaturen för sektionsordförandeskapet löpa över kalenderåret av redovisningsskäl. Johan Hilm har varit ordförande hela året. Under vårterminen var Bas van Dijk viceordförande och då han lämnande landet för en utbytestermin valdes Joel Östblom till ny vice ordförande. Terminsvis deltar studentrepresentanter från sektionen på nationella biomedicinarmöten anordnade av biomedicinarnas riksorganisation (BRO). Under dessa möten diskuteras sådant som marknadsföring av programmet för potentiella biomedicinare och arbetsgivare, karriärmöjligheter etc. Dessa är mycket uppskattade och givande. Genom BRO förs en nationell dialog mellan olika lärosäten med biomedicinutbildningar och ideer, tankar och kunskap om vår utbildning utbyts och diskuteras. BRO anordnar även evenemang såsom arbetsmarknadsdagar och dylikt i samband med den årliga biobollturneringen. Kursutvärdering görs ständigt under årets gång genom kursråden, där deltar ett antal studenter från berörd kurs beroende på hur många som läser kursen, dessa studenter är utsedda av sektionen. Föredragsvis ska även en äldrestudent medverka under dessa möten. BIONK, biomedicinarnas internationella kommitté träffas kontinuerligt och försöker ständigt utöka möjligheterna till utbyten och förbättra de befintliga. SSK, den studiesociala kommittén har under året bytt namn till BSS (Beredningsgruppen för Studiesociala frågor) för att låta studenter få insyn i processen men slippa närvara vid beslut som kan röra kurskamrater. Introduktionsinternatet anordnades i år av Lola Jegovic och återigen var det en lyckad helg. De nya studenterna var glada och något yngre än tidigare år. De var mycket tacksamma att de fått lära känna varandra under mer avslappnade former och nu även mycket ivriga att börja skolan och lära sig nya saker. MFs ordförande Erik Hagman förgyllde den sista kvällen på introduktionsinternatet med sin närvaro och instruerade tillsammans med toastmaster Johan Hilm glatt de nya studenterna i allt vad vett och etikett på sittningar gäller. Kvällen karakterisrades av mycket sång och samkväm. Vid registreringen av nyantagna biomedicinstudenter var även ett par studenter med och hjälpte till. Där informeras de nyantagna om utbildningen, böcker, sektionen, introduktionsinternatet och mycket annat som är bra att veta. Precis som tidigare år var det mycket uppskattat. Under året har BUS arrangerat två event för externa parter såsom gymnasieelever intresserade av naturvetenskap samt Finska studenter ifrån University of Tampere. Kortfattat så var båda mycket lyckade och uppskattade. I övrigt så har pedagogiska frågor fått mycket utrymme. Diskussioner kring längden för projektarbeten vid kandidatprogrammet har förts inom programnämnden och dessa frågor har genom BUS förts vidare till studenterna. På förslag av Johan Hilm har längden på projektarbetet nu gått ifrån 22,5 hp (vilket redan var längst i Sverige bland biomedicinprogram) till att omfatta 30 hp. Syftet med förändringen är dels att ge forskningen mer tid då detta är den primära sysselsättningen för studenter efter examen och dels för att helt enkelt minska den administrativa bördan av att arrangera valbara kurser för ett fåtal 24

25 studenter. Satsningen har varit helhjärtad och mottagits positivt både bland representanter i programnämnden och studenter. I övrigt har debatten gått het rörande betygsskalan för masterprogrammet i biomedicin. Både studenter och lärare skulle önska överge den 7 gradiga skalan som införden i och med Bologna processen. Argumnenten har främst varit att det är mycket svårt att skriva in distinkta och klart definerbara mål för alla delsteg. Tidigare masterstudenter samt masterstudenter vid termin 3 har argumenterat emot detta med att det ger ett gott intryck på hur man har presterat, mer så än om det bara funnits 3 betygsteg (U, G, VG). På samma möte fanns ett lika stort antal nyantagna studenter ifrån termin 1 som önskade byta betygsystem mycket hett. Det slutgiltliga beslutet blev att för framtida studenter ändra systemet, från och med dem som blir antagna HT2011. Vid diskussionerna har Tillsättandet av studentrepresentanter till programnämnden, BIONK, BSS och Programråd har löpt friktionsfritt. I november arrangerades även en liten pub för att hedra utnämnandet av BUS eget pedagogiska pris. Vinnaren blev iår programdirektor Dan Grandér, som även förärades med Medicinska Föreningens pedagogiska pris Mäster. Liksom 2010 har BUS genomföt två vändor till solvik under Här stärks sammanhållningen bland biomedicinare från olika årskullar. Tyvärr så hade bastun brunnit ned då BUS besökte Solvik i November. Förutsättningen för besöket var att försöka reda ut hur toaletterna fungerade varför nogranna mätningar på antal besök och tidpunkter fördes, allt i sann vetenskaplig anda. Det blev mycket lekar under kvällen och för de internationella studenterna som deltog var det extra speciellt att få komma ut i skärgården. Vid pennan Johan Hilm Ordförande

26 Biomedicinska Analytikersektionen Styrelsen 2010 har under flertalet tillfällen sökt Biomedicinska Analytikersektionen för att få deras verksamhetsplan för 2010 utan resultat. 26

27 Folkhälsovetenskapssektionen På sektionens årsmöte valdes till ordförande, Geronimo Salomon, till kassör, Anders Klingberg och till sekreterare, Jessica Petterson. Sektionsmöten hölls ungefär en gång i månaden under terminerna. Under mötena belystes främst utbildningsfrågor rörande de kurser som hölls för studenterna vid mötets tillfälle. Representanter från FUM, PN och INK förde den informationen vidare till respektive forum samt informerade vad respektive forum tagit upp på de senaste mötena. Under våren hölls en folkhälsokväll, en slags arbetsmarknadsdag där företag och organisationer kopplade till folkhälsovetenskap fick presentera sig under ett seminarium. Därefter följde ett mingel där studenterna kunde uppsöka de olika organisationerna. Vid terminsstart hölls ett kollo för de nya T1:orna med syfte att skapa gemenskaphet inom den nya klassen. De nya T1:orna var nöjda med kollot, men såg flera förbättringsmöjligheter och lovade att hålla ett ännu bättre kollo för nästa kull T1:or Som julavslutning gick sektionen och åt middag och bowlade den 10 december. Glädjen var stor. Folkhälsovetenskapssektionen 27

28 Logopedsektionen (LoS) Logopedsektionen har under det gångna läsåret jobbat för att bredda och utöka sektionens arbete. Med facit i hand gav medlemmarnas arbete ett illfredsställande resultat. Vi inledde verksamhetsåret aningen sent på terminen på grund av en planeringsmiss med schemakrockar vid det inledande årsmötet, då en ny sektion skulle väljas, därav ett kompletterande möte sammankallades för K31, som inte kunnat delta under det första mötet. Sammanlagt hade sektionen tre sammankallande sektionsmöten, med årsmötet inräknat, under höstterminen Dessa möten hölls både på Karolinska institutet i Huddinge och på Stockholms universitet, norr om stan. Under samtliga träffar diskuterades främst hur vida vi som studenter kände förhoppningar och önskningar om en mer aktiv studentsektion inom logopedprogrammet, och i vilken mån vi som sektionsmedlemmar kände att vi ville och skulle förmå att ändra på. Som tidigare verksamhetsår har sektionen även detta år bistått med studentrepresentanter till samtliga kommittéer som berör logopedprogrammet. Det vill säga; Programnämnden, Kurskommittén, Internationella kommittén och Studiesociala kommittén. Studentrepresentanterna har även i år gjort en betydande insats, genom att de axlat förtroendet och ansvaret att uttrycka och föra studenternas röster vidare i de olika beslut som berör våra studier. I linje med önskan om en aktivare verksamhet inom sektionen bildade vi under höstterminen en så kallad Samkvämsgrupp, som bestod av en representant från samtliga kurser. Tanken var att denna kärngrupp skulle komma att fungera som idéspruta, när det kom till att anordna aktiviteter utanför de egentliga studiernas ramar. Även en facebook-grupp skapades för att studenterna mellan kursgränser lättare skulle kunna nå varandra. Gruppen, Samkväm logoped KI, har till dags datum 108 medlemmar. På gruppens wall har förutom annonser kring aktiviteter/samkväm och information kring sammankallanden till sektionsmöten även rymt köp-, och säljverksamhet av kurslitteratur. Under vårterminen 2011 genomfördes fyra sammankallande sektionsmöten, även dessa hölls både på Karolinska institutet i Huddinge och vid Stockholms universitet, norr om stan. Sektionens arbete under vårterminen präglades i stort av det begynnande utbytessamarbete med Logopedprogrammet vid Åbo Akademi, Åbo/Finland, som förverkligades under den sista helgen (torsdag kväll till söndag morgon) i mars månad Vi var sammanlagt ett trettiotal studenter från Karolinska institutet som tog färjan över till Åbo. Under fredagen blev vi introducerade i hur den finlandssvenska utbildningen är strukturerad, därefter fick vi en föreläsning i att fonera i rör, kvällen firades med sittning på finskt vis. Under lördagen badade vi bastu och traskade runt i Åbo. Utbytet känns motiverat eftersom vi i princip läser samma utbildning och på samma språk, skillnaden är egentligen endast de geografiska platserna. Vi har mycket att lära av varandra, men framförallt att utbyta kunskap och samarbetsmöjligheter i framtiden, på individuellt plan, men även mellan högskolorna och förhoppningsvis vidare på forskningsnivå. 28

29 Under slutet av vårterminen etablerades även en kontakt till läxhjälpsföretaget My Academy. Studenter som kände sig motiverade till ett extrajobb, med både ekonomisk, men framförallt erfarenhetsmässig lönsamhet välkomnades in till företagets huvudkontor på Scheelegatan 8, vid Rådhuset. Vi bjöds där på riklig information kring företagets policy och vision. Claire McDonald har fungerat som kontaktperson på kontoret. Även Malin Påhls, logopedstudent, sa några ord kring hur hon upplevde jobbet och varför det är så lärorikt, med tanke på vårt yrkesval och kommande arbete. Påhls har jobbat för företaget sedan hösten My Academy ser gärna att vi fortsätter med samarbetet, vilket vi samtyckte, och under andra veckan in på terminen på höstterminen 2011 anordnades en andra träff för nya och gamla logopedstudenter. Som ett avslut av det gångna läsåret arrangerade sektionen en picnic vid Tantoparken, Hornstull. Denna picnic samlade många studenter från samtliga kurser, vilket studenterna upplevde som mycket tillfredsställande, eftersom det annars finns naturliga orsaker till att det är svårt med samordning av aktiviteter kurserna emellan. Vi åt och lekte tillsammans. Samkvämsgruppen som höll i aktiviteterna gjord ett lysande jobb. Under slutskedet av verksamhetsåret planerade och arrangerade k30 välkomnandet av de nya logopedstudenterna, K31. Vi ändrade på konceptet och utvecklade kolloiden lite grann. Vi satsade på En hel aktivitetsdag, vilken inkluderade utomhus- hinderbana, vid Skärsö fritidscenter på dagen som uppmanade studenterna till att a kontakt och samarbeta, för att senare på kvällen samlas i Medicinska föreningens festlokal i Solna för att bjuda de nya studenterna på sittning. Studenter från k30 fanns med under hela dagen och integrerades i aktiviteterna, på ett medvetet sätt, för att redan då öppna upp till en mer avslappnad kontakt kurserna emellan. En annan nyhet vi införde var att erbjuda de nya studenterna tre övriga aktiviteter, vilka vi spridde ut under de två första veckorna. Detta i led med att underlätta för studenterna att komma i kontakt med varandra och umgås även under de inledande auskultationsveckorna, som i annat fall kan upplevas självständiga och för ensamma för nya Stockholmare. Logopedsektionen vill även passa på att tacka Medicinska föreningen, på Karolinska institutet för ett bra samarbete, med rådfrågning och tillträden till era lokaler. Vi vill även rikta ett varm tack till Programnämnden som gått oss till mötes med ekonomiska bidrag för att kunna förverkliga etableringen av utbytesprojektet, med Åbo Akademi/Finland, samt för förverkligandet av välkomnandet av den nya kursens studenter i K31, med det nya konceptet Aktivitetsdagarna. Tack! Det betyder mycket för oss studenter att ni tror på vår verksamhet och inslag av nytänkande. Malin Påhls Ordförande i LOS,

30 Läkarsektionen Prioriterade områden 2010 Kårobligatoriets avskaffande 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet och det blev då frivilligt att vara medlem i en studentkår. Läkarsektionen (LS) har därför fört en dialog med övriga delar av Medicinska föreningen för att komma överens om regler för sektionerna i kårens nya organisation. LS har även fört interna diskussioner om hur vi kan behålla vår legitimitet i studiebevakningen även när inte alla läkarstudenter är kårmedlemmar. Information och arbetssätt LS har under året försökt förbättra informationen till läkarstudenterna genom fler informationsmöten, mail och lappar. Vi har också förändrat vårt sätt att rapportera mellan kollegier vilket har effektiviserat våra möten. För att kunna göra mer under 2011 har vi ansökt om externa medel från Rosanders fond. Integrerad deltentamen Programnämnden för Läkarprogrammet (PN) beslutade i feb 2010 att tillfälligt ta bort muntliga delen av integrarad deltentamen (IDT) och ersätta den med ett obligatorisk seminarie. LS har följt händelseutvecklingen och deltagit i utformningen av den nya muntliga delen som skall sjösättas under Integrerad sluttentamen Den integrerade sluttentamen (IST) genomförs på T11 för första gången HT12. LS tillsatte under året en arbetsgrupp som tillsammans med lärargruppen utformade det förslag som PN sedan godkänt. Mall för kursutvärdering Studentbarometern som genomfördes vid KI 2010 visade att studenterna saknade återkoppling på de enkäter som fylls i efter varje kurs. LS utarbetade därför en mall för hur kursutvärderingen skall genomföras där återkoppling till föregående och kommande kurs samt läkarsektionen skall ske. Mallen är godkänd av programrådet (PR). Gruppval till sjukhus På läkarprogrammet finns det möjlighet att söka till ett sjukhus i grupp vilket utnyttjas av en del studenter. Under våren 2010 ifrågasattes gruppvalets nytta och LS genomförde då en enkät bland alla läkarstudenter och tog ställning i frågan. Förtur till sjukhus Det är möjligt att söka förtur till ett sjukhus om man ex. är förälder och LS tillsatte en arbetsgrupp som skulle utreda hur systemet kan förbättras. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under SVK på termin 8 På T8 finns en Studentvald kurs (SVK) som omfattar 3 hp. Diskussion har förts under en längre tid om den korta 30

31 kursen skulle tas bort och Klinisk medicin inriktning kirurgi istället förlängas. LS har under året bevakat frågan och fortsätter att göra det under Tema 2 Tema 2 har under året arbetat fram nya förslag till Den sjuka människan 1 och 2. LS har särskilt bevakat frågan genom studentrepresentanterna i kollegiet. Samarbete med MSF LS har under året initierat ett samarbete med Medicine Studerandes Förbund i Stockholm som kommer att fortsätta under Information T1-mingel På termin 1 arrangeras ett mingel under första veckan och där har LS deltagit. Intropub LS har närvarat vid de intropubar som arrangerats för de nya studenterna. Det bjöds på godis och en informationsfolder delades ut. Till intropuben beställdes också en plansch. T2-info LS har arrangerat två informationstillfällen för termin 2 där vi berättat om vårt arbete och gett dem tillfälle att ställa frågor. Vid dessa tillfällen har PN sponsrat med lunch till studenterna. T5-info LS testade under hösten att besöka en del av termin 5 för att informera om vårt arbete med gott resultat. Mail Inför varje sektionsmöte har kallelse skickats ut till alla läkarstudenter via mail. Vid vissa andra tillfällen, ex vid återkoppling efter gruppvalsenkäten har också mail skickats. Hemsidan På hemsidan har datum för nästa sektionsmöte publiserats samt namn och kontaktuppgifter till studentrepresentanterna. Studentrepresentation LS har kontinuerligt under året valt studentrepresentanter till kollegier och kommittéer på läkarprogrammet. Till det nyinrättade programrådet har 2 ordinarie och 2 suppleanter valts. För att förbättra rekryteringen av nya studentrepresentanter har flera informationstillfällen arrangerats. En guide till nya studentrepresentanter har tagits fram och skall implementeras under Möten 31

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 9 sep 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson (lämnade kl 18.15) Anders Wikberg Sihan

Läs mer

Det noterades att Anders Wikberg och Rasmus Eurén hade anmält förhinder.

Det noterades att Anders Wikberg och Rasmus Eurén hade anmält förhinder. Datum: Tisdagen den 5 okt 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Anna Höög Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson (gick kl.

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet.

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet. Datum: Onsdagen den 3 mars 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, styrelserummet Närvarande: Matti A. Eladhari Dunia Al-Hashimi Josefine Edeer Anna Höög Karin Johnsson (kom 17:40)

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011 Valberedningen 2011-10-31 Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011 Valberedningen kungör härmed att nedanstående uppdrag, som ska väljas av Medicinska

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11.

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. 1. Mötets öppnande Ordförande Sarah Galien hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll. 2012/02/02 Läkarsektionen Protokoll. Datum: Torsdag den 2 februari Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben

Protokoll. 2012/02/02 Läkarsektionen Protokoll. Datum: Torsdag den 2 februari Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Datum: Torsdag den 2 februari Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Hritul Karim Matilda Liljedahl Rebecca Hamilton Matti A. Eladhari Rasmus Eurén Sofia Thulin Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsemöte 2014, 14 oktober 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Hanna Sofia N, Melinda P, Fredrik T, Hanna Maria N, Jonatan P, Art V, Hannah E, Ebba D, Tor M, Julia M,

Läs mer

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet.

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet. Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26, 2014-02-20. 2015-01-08 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Kandidater till MF fullmäktige 2016

Kandidater till MF fullmäktige 2016 Kandidater till MF fullmäktige 2016 Adele Kastensson Läkarprogrammet, T2 Jag har alltid tyckt att det är roligt att påverka och göra saker bättre. Jag är intresserad av allas åsikter, och tycker det är

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte

Protokoll Sektionsmöte Läkarsektionen 2009/03/31 Protokoll Sektionsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Johan Björklund, Nima Dastaviz, Christina Ehrenborg, Linnéa Ekström, Matti

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

SSKåls förslag: En del av de som är ÖF i T3 skall också vara huvudansvarig faddrar för nollan på grund av liten erfarenhet för vad Nolle-P innebär.

SSKåls förslag: En del av de som är ÖF i T3 skall också vara huvudansvarig faddrar för nollan på grund av liten erfarenhet för vad Nolle-P innebär. Sektionsmöte Dag: 2010-09-14 Tid: 16:00 Plats: Beslutet, Örat Närvarande styrelsemedlemmar: Mårten Berg, Frida Johnson, Nisse Höglund, Minna Juntura, Cicci Lindren, Johanna Malmgren, Emelie Allenius, Peter

Läs mer

Välkommen på introduktionsinternat!

Välkommen på introduktionsinternat! Välkommen på introduktionsinternat! Först och främst vill jag passa på att gratulera till studieplatsen! Det är en stor omställning att börja plugga på läkarprogrammet oavsett var man befinner sig i livet,

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

André Hermansson Theodor Hjortenhammar. Marius Matusevicius Malin Parmskog

André Hermansson Theodor Hjortenhammar. Marius Matusevicius Malin Parmskog Formalia Datum: torsdagen den 16 oktober 2014 Tid: kl. 17.30-19.15 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Aida Ajengui Tove Attoft Felix Berglund Gabriella Dal Jakob Edén Elin Edlund Rebecca

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte

Protokoll Sektionsmöte Läkarsektionen 2009/09/15 Protokoll Sektionsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Akil Awad, Josefine Edner, Matti Eladhari, Truls Gråberg, Max Grönholdt Klein, Felix Haglund,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer