TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)"

Transkript

1 Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 51 Informationsärende - rehabilitering 52 Förvaltningschefen informerar 53 Redovisning av delegationsbeslut 54 Ekonomisk uppföljning - periodbokslut 55 Rapport - pågående investeringsprojekt 56 Avsiktsförklarning social hänsyn 57 Återremiss - Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club 58 Medborgarförslag - Sluta servera margarin och lättmargarin i skolor & förskolor i kommunen 59 Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun 60 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Fläktrum Söderslättshallen 61 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola 62 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Etableringsboende för ungdomar 63 Remiss - Riktlinjer för möten och resor 64 Skrivelser och rapporter

2 Protokoll 2 (25) Mötesdatum Plats och tid Rådhuset, Sessionssal 2 kl ande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Tomas Tigerschiöld (MP), Ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Johanna Sjögren (C), Ersättare för Hanna Skånberg (S) Christer Holst (M) Ulla Thornberg (M) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen, Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen, Justeringens plats och tid Österg. 71, 30 apr, kl Paragrafer Sekreterare Camilla Lippe Ordförande Lina Wedin Hansson (MP) Justerare Fredrik Schlyter (M) Tomas Tigerschiöld (MP)

3 Protokoll 3 (25) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 Protokoll 4 (25) 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Fredrik Schlyter (M) och Tomas Tigerschiöld (MP) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 30 april, klockan 13:30.

5 Protokoll 5 (25) 51 Informationsärende - rehabilitering På servicenämndens önskemål kommer personalstrateg Anneli Lönnebacke från kommunledningsförvaltningen och informerar om serviceförvaltningens sjukskrivningar och rehabilitering. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar personalstrateg Anneli Lönnebacke om serviceförvaltningens sjukskrivningar och rehabilitering. beslutar att notera informationen.

6 Protokoll 6 (25) 52 Förvaltningschefen informerar På arbetsutskottets sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om samhällsbyggnadsnämndens beslut angående de tillfälliga byggloven på modulerna i Skegrie. Förvaltningschefen berättar också att utomhusbadet i Anderslöv kommer att presenteras på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen. På servicenämndens sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om att upphandlingsavdelningen lagts ner och inryms nu i administrativa avdelningen. Upphandlingschef Peter Adanko har valt att avsluta sin anställning. Mats Linderholm informerar även om kommande studieresa samt första spadtaget till badet i Anderslöv. Avdelningschef Gertie Lindberg och Fastighetschef Henrik Alkevall informerar om de åtta tillfälliga byggloven varav två belastats med byggsanktionsavgifter. beslutar att notera informationen.

7 Protokoll 7 (25) 53 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut avseende redovisas: Upphandling 1.1 Tilldelningsbeslut i varor och tjänster 59 Vitvaror och hushållsmaskiner, Kök och hushåll i Trelleborg AB, förvaltningschef Mats Linderholm 60 Mottagning av tång från Trelleborgs småbåtshamnar, Ragn-Sells Aktiebolag, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 61 Sänghantering (Kommunförbundet Skåne), Saps Medical AB, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 62 Kaffe-, kombi- och vattenautomater, Selecta, HGM, förvaltningschef Mats Linderholm 63 Kaffe-, kombi- och vattenautomater, Selecta, HGM, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 64 Särskoletransporter, Taxi Kurir AB, förvaltningschef Mats Linderholm 65 Myndighetsbesiktning, Inspecta Sweden AB, förvaltningschef Mats Linderholm 1.2 om att lämna yttrande till förvaltningsdomstolar 66 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av överföringsledning VA Alstad - Anderslöv, upphandlare Carina Grönlund 67 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling AVprodukter, upphandlare Carina Grönlund 68 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av Kaffe-, kombi- och vattenautomater, upphandlare Camilla Fasth Personal 2.8 Vikarier 69 Lokalförsörjningsavdelningen februari, avdelningschef Gertie Lindberg 70 Måltidsservice mars, förvaltningschef Mats Linderholm Ekonomi 4.1 om investeringsprojekt upp till 1 mnkr inom servicenämndens investeringsram 71 Leasing av 4 nya bilar till fastighetsavdelningen för utbyte av äldre bilar totalkostnad 900 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 72 Reinvestering och anpassning av stadsparksscenen enligt uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen totalkostnad 400 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm

8 Protokoll 8 (25) 73 Verksamhetsanpassning till familjerådgivningen totalkostnad 75 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 74 Ombyggnad till kontor på Söderslättshallen till kultur- och fritidsförvaltningen totalkostnad 100 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 75 Montering av säkerhetsstaket på LSS boendet Kullagården totalkostnad 110 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 76 Ombyggnad till Bastionens elprogram på del av fordonsprogrammets lokaler totalkostnad 35 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 77 Åtgärder för att kunna erhålla fortsatt drivmedelshanteringstillstånd. Åtgärder avser invallning av påfyllnings och tappningsområde samt utbyte och ombyggnad av befintliga installationer för cisternpåfyllning och avtappning totalkostnad uppskattas till 600 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm Upplåtelse/Hyresärenden 5.3 Extern inhyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 78 Socialförvaltningens personal inom hemtjänsten i centrala/västra området i Trelleborg förflyttar sig med cykel i tjänsten (idag finns cyklarna på Östergården). Cykelförrådets syfte är säker förvaring av cyklar i anslutning till inhyrd lokal för hemtjänsten på Österbro, förvaltningschef Mats Linderholm 5.4 Extern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 79 Uthyrning av 2 p-platser på Vallen 9, förvaltningschef Mats Linderholm Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska godkänna redovisade delegationsbeslut. beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut.

9 Protokoll 9 (25) 54 Ekonomisk uppföljning - periodbokslut Dnr SEN 2015/103 Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Det ekonomiska resultatet för perioden redovisas. beslutar att notera informationen. Bilagor Månadsbokslut mars 2015

10 Protokoll 10 (25) 55 Rapport - pågående investeringsprojekt Dnr SEN 2015/94 Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen lämnar rapport över pågående investeringsprojekt. beslutar att notera informationen. Bilagor Rapport pågående investeringsprojekt mars 2015

11 Protokoll 11 (25) 56 Avsiktsförklarning social hänsyn Dnr SEN 2015/112 Ordförandena i arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden har gemensamt lämnat in en avsiktsförklaring avseende social hänsyn. De skriver I Trelleborgs kommun står vi inför stora sociala utmaningar. Några av dessa är integration och arbetslöshet, vilket i stor utsträckning berör våra unga. Vi i arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden vill, i enlighet med upphandlingspolicyns avsikt att verka för en socialt hållbar utveckling i kommunen, leda kommunens arbete med socialt hållbar upphandling. I ett första skede ska vi fokusera på arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning för prioriterade grupper i Trelleborgs kommun. Vi ger med detta våra respektive förvaltningar i uppdrag att skapa en arbetsgrupp för att arbeta proaktivt med dessa frågor och verka för att skapa arbetstillfällen och integration i vår kommun genom den offentliga upphandlingen som verktyg. Detta innebär i praktiken att i lämpliga tjänsteupphandlingar och entreprenadupphandlingar kommer vi att införa möjligheter för och krav på sysselsättning i form av anställning, utbildning och praktikplatser i dialog och nära samarbete med näringslivet. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar. På arbetsutskottets sammanträde för Linda Strandfjäll (M) till arbetsutskottets protokoll att moderaterna ställer sig positiva till arbetet med social hänsyn i upphandlingar. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Fredrik Schlyter (M) på att servicenämndens arbetsutskott blir styrgrupp för arbetsgruppen. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar samt att servicenämndens arbetsutskott fungerar som en styrgrupp för arbetsgruppen. Skickas till

12 Protokoll 12 (25) Arbetsmarknadsnämnden

13 Protokoll 13 (25) 57 Återremiss - Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club Dnr SEN 2014/188 Fritidsnämnden beslutade att begära att servicenämnden ska inleda förhandlingar om hyra med extern hyresvärd avseende lokaler för Trelleborg Judo och Trelleborgs Gymnastics & Dance Club i f.d. Hoffs möbler. Serviceförvaltningen tittade då på olika lösningar och prislappen var inte fastställd. beslutade att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde i september. Serviceförvaltningen har förde förhandling med f.d. Hoffs möblers ägare om ett förslag till hyresavtal. Hyresavtalet omfattar 560 m2 och enligt av föreningarna beskrivna behov för deras verksamheter. Avtalstiden omfattar 5 år med preliminärt stardatum eller efter färdigställandet av verksamhetsanpassningen. Investeringskostnader för verksamhetsanpassning och tillgänglighet bekostar fastighetsägaren och finns medtaget i hyresförslaget så även alla komponenter som till exempel vatten, avlopp och fastighetsskatt. År 1 totalhyra kr som blir 828 kr per kvm/år. Efter 5 år övergår ägandet av Trelleborg Gymnastics & Dance Clubs matta och speglar till kommunen och då reduceras hyran med 79 kr per kvm/år. beslutade att återremittera ärendet till serviceförvaltningen. Förhyrning av f.d. Hoffs möbler för Trelleborg Judo och Trelleborgs Gymnastics & Dance Club är inte längre aktuellt. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att avsluta ärendet då förhyrningen inte längre är aktuell. beslutar att som svar på fritidsnämndens fråga överlämna information till fritidsnämnden om förslag till hyresavtal innehållande att: Hyresavtalet omfattar 560 m2 och enligt av föreningarna beskrivna behov för deras verksamheter. Avtalstiden omfattar 5 år med preliminärt stardatum eller efter färdigställandet av verksamhetsanpassningen.

14 Protokoll 14 (25) År 1 totalhyra kr som blir 828 kr per kvm/år. Efter 5 år övergår ägandet av Trelleborg Gymnastics & Dance Clubs matta och speglar till kommunen och då reduceras hyran med 79 kr per kvm/år. Skickas till Fritidsnämnden

15 Protokoll 15 (25) 58 Medborgarförslag - Sluta servera margarin och lättmargarin i skolor & förskolor i kommunen Dnr SEN 2014/181 Anna och Stefan Harrstedt föreslår i medborgarförslag till kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska sluta servera margarin och lättmargarin i skolor och förskolor i kommunen. Förslagsställarna har kommit i kontakt med ett antal artiklar i ämnet och blivit förfärade över innehåll, tillverkningsprocess och transportsätt rörande tillverkning av margarin och lättmargarin. Man framför också att studier påvisat ett samband mellan konsumtion av margarin och förekomst av allergier och astma bland barn. Till stöd för sitt förslag har man bifogat ett par av dessa artiklar samt kompletterat med ytterligare artiklar Medborgarförslaget har varit översänt för yttrande till servicenämnden som i sitt yttrande beslutar att avstyrka medborgarförslaget i enlighet med gällande Kostpolicy. Enligt Kostpolicyn följs de nationella riktlinjer som finns för skolmåltider och verksamheten har system för att kontinuerligt säkerställa att de måltider som serveras är näringsriktiga. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för servicenämndens yttrande skriver man: I skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 står det att skolmaten ska vara näringsriktig. Regeringen har framhållit att de svenska näringsrekommendationerna bör vara en utgångspunkt vid bedömning av vad som är en näringsriktig måltid. De nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) har sedan dess antagits som de officiella rekommendationer som används i Sverige. Som ett stöd i arbetet med bra, näringsriktiga skolmåltider finns Livsmedelsverkets Bra mat i skolan som reviderades Skriften beskrivs bland annat problematiken med att barn har ett alldeles för högt intag av mättat fett och för lågt intag av fleromättat fett. Mättat fett finns i stor mängd i smör men inte alls i samma utsträckning i margariner där man istället har fleromättat fett. Precis som förslagsställaren säger finns det mycket forskning kring ämnet. Livsmedelsverkets råd baseras på den samsyn världen över att det inte är nyttigt att äta för mycket mättat fett och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar om man byter ut mättat fett mot fleromättat. Livsmedelsverket har också gjort en undersökning av lösningsmedel i margariner, smörblandningar och smör som presenterades i juni Av de margariner vi använder i förskola och skola analyserades Lätta, Becel och Milda. Samtliga tre margariner klarade gräsvärdena uppsatta för lösningsmedel i margariner. Bregott analyserades också i studien, och i jämförelse med Lätta och

16 Protokoll 16 (25) Becel innehöll Bregott mer rester av lösningsmedel, men fortfarande under uppsatta gränsvärden. Måltiderna i skolan ska ge alla elever möjlighet till bra matvanor. I Trelleborgs kommun följder vi de nationella riktlinjer som finns för skolmåltider och vi har system för att kontinuerligt säkerställa att de måltider vi serverar är näringsriktiga. Måltidsservice vill fortsätta följa nationella riktlinjer för måltider i skola och förskola. Det innebär bland annat att vi fortsätter erbjuda ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin i skolan och ett bordsmargarin med % fett, max 1/3 mättat fett i förskolan. Kommunfullmäktige beslutade att med anledning av att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att kommunens kostpolicy ska säkerställa säkra råvaror och att upphandlingspolicyn hänvisar till hållbar utveckling vidare uppdra åt servicenämnden; att införa krav på ekologiska smör- och margarinprodukter samt, att säkerställa att valfrihet finns mellan dessa bordsfetter i skola och förskola. beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att införa kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter, att återkomma till arbetsutskottet i april med konsekvensbeskrivning över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter, samt att säkerställa att valfrihet finns mellan dessa bordsfetter i skola och förskola. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att våren 2016 återkomma med rapport över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Andreas Persson (S) på att tillägget att bildningsnämnden delges konsekvensbeskrivningen läggs till beslutet. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att våren 2016 återkomma med rapport över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter samt att bildningsnämnden delges konsekvensbeskrivningen. Skickas till Bildningsnämnden

17 Protokoll 17 (25) 59 Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun Dnr SEN 2015/57 Trelleborgarna ställer med rätta höga krav på Trelleborgs kommun. En kommunal organisation av hög kvalitet, som förmår att göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid och med god hushållning av resurser, vinner ett högt medborgerligt förtroende och ökar tilltron till politiken och den offentliga förvaltningen. Ett väl fungerande ledningssystem är viktigt för att kommunen ska lyckas med detta. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en policy för ett Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun. Till policyn har även en tjänsteskrivelse bilagts, som innehåller en rad olika förslag på hur kommunens ledningssystem kan utvecklas. Det nuvarande systemet infördes så sent som 2012, men för att fungera optimalt bör denna typ av system ständigt utvärderas och utvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att översända föreliggande tjänsteskrivelse samt tillhörande policy för ledning och styrning på remiss till nämnderna. Yttrande Serviceförvaltningen delar kommunstyrelsens uppfattning om vikten av ett välfungerande ledningssystem och ställer sig positiva till antagandet av en övergripande policy för ledning och styrning Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun. Serviceförvaltningen önskar dock påtala vikten av att övergripande styrkdokument utformas enhetligt och har en stark koppling till kommunens vision och inriktningsmål. Det är oerhört viktigt att ledningssystemet säkerställer att beslut fattas utifrån ett långsiktigt hållbart synsätt, med fokus på både ekonomisk-, ekologisk- och social hålbarhet. Serviceförvaltningen vill även framhålla vikten av att samtliga processer inom ekonomi, miljö, kvalitet med flera, ses över för att tydliggöra en gemensam bild över helheten och därigenom minimera risken för att olika processer krockar med varandra. I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår behovet av en stark ansvarskultur som har sin grund delvis i kulturfråga kopplad till ledarskap, men också struktur, former och arenor för analys och diskussion. Serviceförvaltningen vill påpeka att genom att minimera de olika mellanrum som finns inom Trelleborgs olika verksamheter ökar möjligheten att stärka ansvarskulturen. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att besvara remissen med förvaltningens yttrande.

18 Protokoll 18 (25) beslutar att besvara remissen med förvaltningens yttrande. Skickas till Kommunstyrelsen

19 Protokoll 19 (25) 60 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Fläktrum Söderslättshallen Dnr SEN 2015/123 I samband med omläggning av takpapp på Söderslättshallen konstaterades att takkonstruktionen krävde vidare analys avseende lastpåkänningar från installationer varvid utredning genomfördes. Resultatet av utredning visades sammantaget att 2 ventilationsaggregat måste flyttas bort från tak för att säkerställa att skador eller ras inte uppstår. Söderslättshallen är uppförd enligt gällande byggnorm vid byggnationstiden (SBN 67) vid utredning har gällande byggnorm avseende konstruktion beaktats (EKS 9) den största skillnaden mellan dessa normer är förutom beräkningsmetoder kraftigt ökade dimensionerande laster för snö och framför allt snöfickor inte minst på grund av kollaps av takkonstruktioner som skett under årens lopp i landet. För Söderslättshallen innebär detta att inga marginaler för snöfickor finns och att de takplacerade ventilationsaggregaten måste flyttas eftersom de dels har hög egenvikt samt att de medför för stor lastpåkänning vid snölaster/snöfickor. Projektering och utredning avseende möjligheter för alternativ placering av berörda aggregat har genomförts och gett vid handen att en tillbyggnad av ett nytt fläktrum ovanför södra entrén är den mest ekonomiska lösningen med hänsyn till placering av ventilationsaggregat och de ytor de betjänar (avseende kanaldragning etc.), bygglov för denna lösning är sökt. Åtgärder kommer genomföras under sommaren 2015 för att minimera störningar för verksamheten. Åtgärderna avser i huvudsak nybyggnation av fläktrum samt flytt av befintliga ventilationsaggregat jämte erforderlig justering av kanaldragning. Total kostnad baserat på inhämtade priser och kalkyler uppgår till 3,2 mnkr. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 3,2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för fläktrum Söderslättshallen, vilket ger fritidsnämnden en ökad hyra på 212 tkr årligen med start en månad efter färdigställandet. beslutar att anslå 3,2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för fläktrum Söderslättshallen, vilket ger fritidsnämnden en ökad hyra på 212 tkr årligen med start en månad efter färdigställandet. Skickas till Fritidsnämnden

20 Protokoll 20 (25) 61 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola Dnr SEN 2015/124 Serviceförvaltningen hyr lokal till Kontinentens förskola av fastighetsbolaget Alsingevallen AB på Kontinentgatan 4 sedan Detaljplan daterad över Kv. Österbro tillåter bostäder och handelsändamål. Vid hyresavtalet tecknande beviljades ett tillfälligt bygglov till och med Ett förnyat tillfälligt bygglov medger inte Plan och bygglagen 2010:900. Serviceförvaltningen har reserverat ersättningslokaler om cirka 300 m2 som Folktandvården lämnar, till Kontinentens förskola hos AB Trelleborgshem på Sadeln 2 i direkt anslutning till befintliga förskolan Solrosen. Serviceförvaltningen har påbörjat diskussioner med AB Trelleborgshem om att förvärva alternativt att AB Trelleborgshem bygger (tillbyggnad) på fastigheten Sadeln 2. Syftet är att kommunen har ett ökat behov av förskoleplatser i centrum som kan skapas genom en tillbyggnad för fler avdelningar på Sadeln 2. Samhällsbyggnadsnämnden har meddelat att kontinentens förskola inte får bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler efter Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. beslutar att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Skickas till Bildningsnämnden

21 Protokoll 21 (25) 62 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Etableringsboende för ungdomar Dnr SEN 2015/104 Arbetsmarknadsnämnden beslutade den att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att, genom serviceförvaltningen, omgående hitta lokaler för drift av boende med förstärkt etableringsstöd. Serviceförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har besökt ett antal lokaler för ett etableringsboende utan att hitta för verksamheten en lämplig lokal. Kommunen äger Mellanköpinge 11:72 som har förutsättningar och en detaljplan som tillåter etablering av ett boende för ensamkommande ungdomar. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 3 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Yrkande Linda Strandfjäll (M) lämnar följande yrkande Jag yrkar på återremiss i ärendet kring Östra Jär och baracker för boende. Det är ingen bra lösning med tillfälliga baracker. Det är inte bra att vi i nämnden bara har en plats att ta ställning till. Det måste ju finnas betydligt fler platser som är planerade för boendeändamål. Det är dessutom olyckligt att tvingas göra dessa nödlösningar med baracker oavsett om det är förskoleplatser eller boende. Vi vill ha ett nytt underlag inför beslut som visar på fler möjliga platser för permanent byggnation. Vi vill ha förslag som inte bara innehåller boende för en grupp av människor, nyanlända flyktingar/invandrare. Vi vill ha ett permanent och integrerande boende där det byggs snabbt och enkelt både för de ungdomar som redan finns i Trelleborg och saknar bostad samt för de nya människorna som kommer till oss. Vi ska inte på detta sätt snabbhandlägga och prioritera en grupp människor före en annan grupp av människor och ställa olika gruppers behov mot varandra. Nu ska vi bygga mer i Trelleborg och vi ska bygga för alla Trelleborgare. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att beslutet tas idag och dels återremiss. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att beslutet tas idag. Omröstning begärs.

22 Protokoll 22 (25) Omröstning Den som bifaller att beslutet tas idag röstar JA, den som röstar på återremiss röstar NEJ. Det antecknas att Andreas Persson (S), Tomas Tigerschiöld (MP), Bo Andersson (C), Johanna Sjögren (C), Anders Yngve (S) och Lina Wedin Hansson (MP) röstar JA, medan Linda Strandfjäll (M), Fredrik Schlyter (M), Olof Blennhede (FP) och Göran Persson (M) röstar NEJ. beslutar därmed beslutet tas idag med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster. beslutar att anslå 3 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Skickas till Arbetsmarknadsnämnden

23 Protokoll 23 (25) 63 Remiss - Riktlinjer för möten och resor Dnr SEN 2015/129 Kommunstyrelsen beslutade den att Trelleborgs kommun ska anta utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne I samma beslut uppdrog kommunstyrelsen, bland flera åtgärder, åt kommunledningsförvaltningen att revidera Policy för tjänsteresor så att miljöpåverkan ges ökad tyngd vid val av ressätt. Ett förslag till riktlinjer för möten och resor har arbetats fram under 2014 i samarbete med Energikontoret Skåne. Förslaget till riktlinjer har diskuterats vid flera tillfällen inom Kommunledningsgruppen (förvaltningschefer och avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen). Förslaget till riktlinjer för möten och resor syftar till att styra användningen av resor i tjänsten så att miljöpåverkan av kommunens resor minskas. Vid varje resa förordas i första hand ett hållbart alternativ. Korta resor ska i första hand ske till fots eller med cykel, i andra med kollektivtrafik och i tredje hand bil. Vid resor inom och utanför Skåne är tåg eller buss förstahandsalternativet. Flygresor används i första hand för längre utrikesresor samt för resor där destination eller tider gör att tåg och buss inte utgör ett realistiskt alternativ. Vid resor till Stockholm är därför tåg det huvudsakliga resealternativet. För att riktlinjerna ska kunna tillämpas fullt ut behöver de hållbara resealternativen vara fullt utbyggda. En cykelpool planeras att starta under våren 2015 och en bilpool planeras vara på plats under senare delen av Skånetrafiken har tagit fram företagskort för resor med kollektivtrafiken, kommunens förvaltningar har i skrivelse från kommundirektören uppmanats att införskaffa sådana kort för resor i tjänsten. Riktlinjer för möten och resor kan införas att gälla från Full tillämpning av riktlinjerna kan inte göras förrän både bilpool och cykelpool är på plats. De delar av riktlinjerna som förutsätter cykelpool eller bilpool tillämpas när dessa finns tillgängliga för kommunens personal. Kommunens resebyrå bör ges särskilda instruktioner så att riktlinjerna efterlevs vid beställning av resa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Riktlinjer för möten och resor skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att avstyrka förslaget till Riktlinjer för möten och resor tills dess att bilpool, cykelpool och klimatkompensationen är på plats att förstahandsvalet ska vara digitala möten samt att riktlinjerna ska vara stringenta och inte lämna utrymme för fria tolkningar.

24 Protokoll 24 (25) beslutar att avstyrka förslaget till Riktlinjer för möten och resor tills dess att bilpool, cykelpool och klimatkompensationen är på plats att förstahandsvalet ska vara digitala möten samt att riktlinjerna ska vara stringenta och inte lämna utrymme för fria tolkningar. Skickas till Kommunstyrelsen

25 Protokoll 25 (25) 64 Skrivelser och rapporter SEN 2015/110 Fritidsnämnden Bowlinghallen på Söderslättshallen SEN 2014/107 Fritidsnämnden Omklädningsrum ishallen SEN 2012/338 Länsstyrelsen Skåne om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Vildanden 40, fornlämning nr 47 i Anderslövs socken, Trelleborgs kommun SEN 2015/34 Samhällsbyggnadsnämnden Information om rivningsanmälan Kyrkoköpinge 4:1 SEN 2014/350 Samhällbyggnadsnämnden Meddelande om antagande av detaljplan för TRAILERN 1 m.fl. SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127 (18:3), byggsanktionsavgift SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 79 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127, byggsanktionsavgift beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

26 2015 Månadsbokslut: Mars Avdelning Periodresultat tom mars Periodbudget tom mars Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård Måltidsservice IT & Växeln Upphandling Trycker / Vaktmästeri / Internpost Verkstaden Fastighet Övrigt Resultat

27 Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt Statusbeteckning budget prognos prognos-budget Kommentarer Garantibesiktningar Service pågående Klagstorps förskola pågående kvarstår markarbete Uppförande gruppbostäder LSS avslutat Ny förskola Östra kusten projektering Ny förskola Skegrie projektering Ombyggn kök måltidsverksamhet pågående Pilevall ABD pågående Karuds utredning Trygghetens hus utredning Vannh/Lillev om- o tillbyggnad projektering Karuds utredning Utomhusbad Anderslöv pågående Granlunda förskola pågående Bullerdämpning Maglarps skytte utredning Utegym Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Omklädn.rum Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Byte tak Söderslättsgymnasiet projektering SUMMA Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt budget prognos prognos-budget Kommentarer Investeringsram Service Omb kontor kult-frit.förvaltn avslutat Familjerådgivningen avslutat Staket Kullagården avslutat Stadsparksscenen pågående Bilar fastighetsavdelningen pågående Bastion fordlokal till elprog avslutat Drivmedelsanläggning Sjövik pågående SUMMA

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (23)

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (23) Protokoll 1 (23) Mötesdatum Innehåll 124 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 125 Frågor 126 Förvaltningschefen informerar 127 Redovisning av delegationsbeslut 128

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (7) Datum 2015-02-26 Servicenämnden 1 Effektmål och indikatorer Servicenämnden redovisar de fem effektmål som gäller för 2014 med tillhörande indikatorer.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 2014-12-08 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 439 Månadsrapport för pensionsportföljen oktober

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer