TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)"

Transkript

1 Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 51 Informationsärende - rehabilitering 52 Förvaltningschefen informerar 53 Redovisning av delegationsbeslut 54 Ekonomisk uppföljning - periodbokslut 55 Rapport - pågående investeringsprojekt 56 Avsiktsförklarning social hänsyn 57 Återremiss - Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club 58 Medborgarförslag - Sluta servera margarin och lättmargarin i skolor & förskolor i kommunen 59 Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun 60 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Fläktrum Söderslättshallen 61 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola 62 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Etableringsboende för ungdomar 63 Remiss - Riktlinjer för möten och resor 64 Skrivelser och rapporter

2 Protokoll 2 (25) Mötesdatum Plats och tid Rådhuset, Sessionssal 2 kl ande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Tomas Tigerschiöld (MP), Ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Johanna Sjögren (C), Ersättare för Hanna Skånberg (S) Christer Holst (M) Ulla Thornberg (M) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen, Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen, Justeringens plats och tid Österg. 71, 30 apr, kl Paragrafer Sekreterare Camilla Lippe Ordförande Lina Wedin Hansson (MP) Justerare Fredrik Schlyter (M) Tomas Tigerschiöld (MP)

3 Protokoll 3 (25) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 Protokoll 4 (25) 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Fredrik Schlyter (M) och Tomas Tigerschiöld (MP) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 30 april, klockan 13:30.

5 Protokoll 5 (25) 51 Informationsärende - rehabilitering På servicenämndens önskemål kommer personalstrateg Anneli Lönnebacke från kommunledningsförvaltningen och informerar om serviceförvaltningens sjukskrivningar och rehabilitering. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar personalstrateg Anneli Lönnebacke om serviceförvaltningens sjukskrivningar och rehabilitering. beslutar att notera informationen.

6 Protokoll 6 (25) 52 Förvaltningschefen informerar På arbetsutskottets sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om samhällsbyggnadsnämndens beslut angående de tillfälliga byggloven på modulerna i Skegrie. Förvaltningschefen berättar också att utomhusbadet i Anderslöv kommer att presenteras på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen. På servicenämndens sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om att upphandlingsavdelningen lagts ner och inryms nu i administrativa avdelningen. Upphandlingschef Peter Adanko har valt att avsluta sin anställning. Mats Linderholm informerar även om kommande studieresa samt första spadtaget till badet i Anderslöv. Avdelningschef Gertie Lindberg och Fastighetschef Henrik Alkevall informerar om de åtta tillfälliga byggloven varav två belastats med byggsanktionsavgifter. beslutar att notera informationen.

7 Protokoll 7 (25) 53 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut avseende redovisas: Upphandling 1.1 Tilldelningsbeslut i varor och tjänster 59 Vitvaror och hushållsmaskiner, Kök och hushåll i Trelleborg AB, förvaltningschef Mats Linderholm 60 Mottagning av tång från Trelleborgs småbåtshamnar, Ragn-Sells Aktiebolag, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 61 Sänghantering (Kommunförbundet Skåne), Saps Medical AB, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 62 Kaffe-, kombi- och vattenautomater, Selecta, HGM, förvaltningschef Mats Linderholm 63 Kaffe-, kombi- och vattenautomater, Selecta, HGM, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 64 Särskoletransporter, Taxi Kurir AB, förvaltningschef Mats Linderholm 65 Myndighetsbesiktning, Inspecta Sweden AB, förvaltningschef Mats Linderholm 1.2 om att lämna yttrande till förvaltningsdomstolar 66 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av överföringsledning VA Alstad - Anderslöv, upphandlare Carina Grönlund 67 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling AVprodukter, upphandlare Carina Grönlund 68 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av Kaffe-, kombi- och vattenautomater, upphandlare Camilla Fasth Personal 2.8 Vikarier 69 Lokalförsörjningsavdelningen februari, avdelningschef Gertie Lindberg 70 Måltidsservice mars, förvaltningschef Mats Linderholm Ekonomi 4.1 om investeringsprojekt upp till 1 mnkr inom servicenämndens investeringsram 71 Leasing av 4 nya bilar till fastighetsavdelningen för utbyte av äldre bilar totalkostnad 900 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 72 Reinvestering och anpassning av stadsparksscenen enligt uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen totalkostnad 400 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm

8 Protokoll 8 (25) 73 Verksamhetsanpassning till familjerådgivningen totalkostnad 75 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 74 Ombyggnad till kontor på Söderslättshallen till kultur- och fritidsförvaltningen totalkostnad 100 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 75 Montering av säkerhetsstaket på LSS boendet Kullagården totalkostnad 110 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 76 Ombyggnad till Bastionens elprogram på del av fordonsprogrammets lokaler totalkostnad 35 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 77 Åtgärder för att kunna erhålla fortsatt drivmedelshanteringstillstånd. Åtgärder avser invallning av påfyllnings och tappningsområde samt utbyte och ombyggnad av befintliga installationer för cisternpåfyllning och avtappning totalkostnad uppskattas till 600 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm Upplåtelse/Hyresärenden 5.3 Extern inhyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 78 Socialförvaltningens personal inom hemtjänsten i centrala/västra området i Trelleborg förflyttar sig med cykel i tjänsten (idag finns cyklarna på Östergården). Cykelförrådets syfte är säker förvaring av cyklar i anslutning till inhyrd lokal för hemtjänsten på Österbro, förvaltningschef Mats Linderholm 5.4 Extern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 79 Uthyrning av 2 p-platser på Vallen 9, förvaltningschef Mats Linderholm Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska godkänna redovisade delegationsbeslut. beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut.

9 Protokoll 9 (25) 54 Ekonomisk uppföljning - periodbokslut Dnr SEN 2015/103 Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Det ekonomiska resultatet för perioden redovisas. beslutar att notera informationen. Bilagor Månadsbokslut mars 2015

10 Protokoll 10 (25) 55 Rapport - pågående investeringsprojekt Dnr SEN 2015/94 Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen lämnar rapport över pågående investeringsprojekt. beslutar att notera informationen. Bilagor Rapport pågående investeringsprojekt mars 2015

11 Protokoll 11 (25) 56 Avsiktsförklarning social hänsyn Dnr SEN 2015/112 Ordförandena i arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden har gemensamt lämnat in en avsiktsförklaring avseende social hänsyn. De skriver I Trelleborgs kommun står vi inför stora sociala utmaningar. Några av dessa är integration och arbetslöshet, vilket i stor utsträckning berör våra unga. Vi i arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden vill, i enlighet med upphandlingspolicyns avsikt att verka för en socialt hållbar utveckling i kommunen, leda kommunens arbete med socialt hållbar upphandling. I ett första skede ska vi fokusera på arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning för prioriterade grupper i Trelleborgs kommun. Vi ger med detta våra respektive förvaltningar i uppdrag att skapa en arbetsgrupp för att arbeta proaktivt med dessa frågor och verka för att skapa arbetstillfällen och integration i vår kommun genom den offentliga upphandlingen som verktyg. Detta innebär i praktiken att i lämpliga tjänsteupphandlingar och entreprenadupphandlingar kommer vi att införa möjligheter för och krav på sysselsättning i form av anställning, utbildning och praktikplatser i dialog och nära samarbete med näringslivet. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar. På arbetsutskottets sammanträde för Linda Strandfjäll (M) till arbetsutskottets protokoll att moderaterna ställer sig positiva till arbetet med social hänsyn i upphandlingar. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Fredrik Schlyter (M) på att servicenämndens arbetsutskott blir styrgrupp för arbetsgruppen. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar samt att servicenämndens arbetsutskott fungerar som en styrgrupp för arbetsgruppen. Skickas till

12 Protokoll 12 (25) Arbetsmarknadsnämnden

13 Protokoll 13 (25) 57 Återremiss - Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club Dnr SEN 2014/188 Fritidsnämnden beslutade att begära att servicenämnden ska inleda förhandlingar om hyra med extern hyresvärd avseende lokaler för Trelleborg Judo och Trelleborgs Gymnastics & Dance Club i f.d. Hoffs möbler. Serviceförvaltningen tittade då på olika lösningar och prislappen var inte fastställd. beslutade att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde i september. Serviceförvaltningen har förde förhandling med f.d. Hoffs möblers ägare om ett förslag till hyresavtal. Hyresavtalet omfattar 560 m2 och enligt av föreningarna beskrivna behov för deras verksamheter. Avtalstiden omfattar 5 år med preliminärt stardatum eller efter färdigställandet av verksamhetsanpassningen. Investeringskostnader för verksamhetsanpassning och tillgänglighet bekostar fastighetsägaren och finns medtaget i hyresförslaget så även alla komponenter som till exempel vatten, avlopp och fastighetsskatt. År 1 totalhyra kr som blir 828 kr per kvm/år. Efter 5 år övergår ägandet av Trelleborg Gymnastics & Dance Clubs matta och speglar till kommunen och då reduceras hyran med 79 kr per kvm/år. beslutade att återremittera ärendet till serviceförvaltningen. Förhyrning av f.d. Hoffs möbler för Trelleborg Judo och Trelleborgs Gymnastics & Dance Club är inte längre aktuellt. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att avsluta ärendet då förhyrningen inte längre är aktuell. beslutar att som svar på fritidsnämndens fråga överlämna information till fritidsnämnden om förslag till hyresavtal innehållande att: Hyresavtalet omfattar 560 m2 och enligt av föreningarna beskrivna behov för deras verksamheter. Avtalstiden omfattar 5 år med preliminärt stardatum eller efter färdigställandet av verksamhetsanpassningen.

14 Protokoll 14 (25) År 1 totalhyra kr som blir 828 kr per kvm/år. Efter 5 år övergår ägandet av Trelleborg Gymnastics & Dance Clubs matta och speglar till kommunen och då reduceras hyran med 79 kr per kvm/år. Skickas till Fritidsnämnden

15 Protokoll 15 (25) 58 Medborgarförslag - Sluta servera margarin och lättmargarin i skolor & förskolor i kommunen Dnr SEN 2014/181 Anna och Stefan Harrstedt föreslår i medborgarförslag till kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska sluta servera margarin och lättmargarin i skolor och förskolor i kommunen. Förslagsställarna har kommit i kontakt med ett antal artiklar i ämnet och blivit förfärade över innehåll, tillverkningsprocess och transportsätt rörande tillverkning av margarin och lättmargarin. Man framför också att studier påvisat ett samband mellan konsumtion av margarin och förekomst av allergier och astma bland barn. Till stöd för sitt förslag har man bifogat ett par av dessa artiklar samt kompletterat med ytterligare artiklar Medborgarförslaget har varit översänt för yttrande till servicenämnden som i sitt yttrande beslutar att avstyrka medborgarförslaget i enlighet med gällande Kostpolicy. Enligt Kostpolicyn följs de nationella riktlinjer som finns för skolmåltider och verksamheten har system för att kontinuerligt säkerställa att de måltider som serveras är näringsriktiga. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för servicenämndens yttrande skriver man: I skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 står det att skolmaten ska vara näringsriktig. Regeringen har framhållit att de svenska näringsrekommendationerna bör vara en utgångspunkt vid bedömning av vad som är en näringsriktig måltid. De nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) har sedan dess antagits som de officiella rekommendationer som används i Sverige. Som ett stöd i arbetet med bra, näringsriktiga skolmåltider finns Livsmedelsverkets Bra mat i skolan som reviderades Skriften beskrivs bland annat problematiken med att barn har ett alldeles för högt intag av mättat fett och för lågt intag av fleromättat fett. Mättat fett finns i stor mängd i smör men inte alls i samma utsträckning i margariner där man istället har fleromättat fett. Precis som förslagsställaren säger finns det mycket forskning kring ämnet. Livsmedelsverkets råd baseras på den samsyn världen över att det inte är nyttigt att äta för mycket mättat fett och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar om man byter ut mättat fett mot fleromättat. Livsmedelsverket har också gjort en undersökning av lösningsmedel i margariner, smörblandningar och smör som presenterades i juni Av de margariner vi använder i förskola och skola analyserades Lätta, Becel och Milda. Samtliga tre margariner klarade gräsvärdena uppsatta för lösningsmedel i margariner. Bregott analyserades också i studien, och i jämförelse med Lätta och

16 Protokoll 16 (25) Becel innehöll Bregott mer rester av lösningsmedel, men fortfarande under uppsatta gränsvärden. Måltiderna i skolan ska ge alla elever möjlighet till bra matvanor. I Trelleborgs kommun följder vi de nationella riktlinjer som finns för skolmåltider och vi har system för att kontinuerligt säkerställa att de måltider vi serverar är näringsriktiga. Måltidsservice vill fortsätta följa nationella riktlinjer för måltider i skola och förskola. Det innebär bland annat att vi fortsätter erbjuda ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin i skolan och ett bordsmargarin med % fett, max 1/3 mättat fett i förskolan. Kommunfullmäktige beslutade att med anledning av att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att kommunens kostpolicy ska säkerställa säkra råvaror och att upphandlingspolicyn hänvisar till hållbar utveckling vidare uppdra åt servicenämnden; att införa krav på ekologiska smör- och margarinprodukter samt, att säkerställa att valfrihet finns mellan dessa bordsfetter i skola och förskola. beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att införa kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter, att återkomma till arbetsutskottet i april med konsekvensbeskrivning över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter, samt att säkerställa att valfrihet finns mellan dessa bordsfetter i skola och förskola. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att våren 2016 återkomma med rapport över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Andreas Persson (S) på att tillägget att bildningsnämnden delges konsekvensbeskrivningen läggs till beslutet. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att våren 2016 återkomma med rapport över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter samt att bildningsnämnden delges konsekvensbeskrivningen. Skickas till Bildningsnämnden

17 Protokoll 17 (25) 59 Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun Dnr SEN 2015/57 Trelleborgarna ställer med rätta höga krav på Trelleborgs kommun. En kommunal organisation av hög kvalitet, som förmår att göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid och med god hushållning av resurser, vinner ett högt medborgerligt förtroende och ökar tilltron till politiken och den offentliga förvaltningen. Ett väl fungerande ledningssystem är viktigt för att kommunen ska lyckas med detta. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en policy för ett Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun. Till policyn har även en tjänsteskrivelse bilagts, som innehåller en rad olika förslag på hur kommunens ledningssystem kan utvecklas. Det nuvarande systemet infördes så sent som 2012, men för att fungera optimalt bör denna typ av system ständigt utvärderas och utvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att översända föreliggande tjänsteskrivelse samt tillhörande policy för ledning och styrning på remiss till nämnderna. Yttrande Serviceförvaltningen delar kommunstyrelsens uppfattning om vikten av ett välfungerande ledningssystem och ställer sig positiva till antagandet av en övergripande policy för ledning och styrning Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun. Serviceförvaltningen önskar dock påtala vikten av att övergripande styrkdokument utformas enhetligt och har en stark koppling till kommunens vision och inriktningsmål. Det är oerhört viktigt att ledningssystemet säkerställer att beslut fattas utifrån ett långsiktigt hållbart synsätt, med fokus på både ekonomisk-, ekologisk- och social hålbarhet. Serviceförvaltningen vill även framhålla vikten av att samtliga processer inom ekonomi, miljö, kvalitet med flera, ses över för att tydliggöra en gemensam bild över helheten och därigenom minimera risken för att olika processer krockar med varandra. I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår behovet av en stark ansvarskultur som har sin grund delvis i kulturfråga kopplad till ledarskap, men också struktur, former och arenor för analys och diskussion. Serviceförvaltningen vill påpeka att genom att minimera de olika mellanrum som finns inom Trelleborgs olika verksamheter ökar möjligheten att stärka ansvarskulturen. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att besvara remissen med förvaltningens yttrande.

18 Protokoll 18 (25) beslutar att besvara remissen med förvaltningens yttrande. Skickas till Kommunstyrelsen

19 Protokoll 19 (25) 60 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Fläktrum Söderslättshallen Dnr SEN 2015/123 I samband med omläggning av takpapp på Söderslättshallen konstaterades att takkonstruktionen krävde vidare analys avseende lastpåkänningar från installationer varvid utredning genomfördes. Resultatet av utredning visades sammantaget att 2 ventilationsaggregat måste flyttas bort från tak för att säkerställa att skador eller ras inte uppstår. Söderslättshallen är uppförd enligt gällande byggnorm vid byggnationstiden (SBN 67) vid utredning har gällande byggnorm avseende konstruktion beaktats (EKS 9) den största skillnaden mellan dessa normer är förutom beräkningsmetoder kraftigt ökade dimensionerande laster för snö och framför allt snöfickor inte minst på grund av kollaps av takkonstruktioner som skett under årens lopp i landet. För Söderslättshallen innebär detta att inga marginaler för snöfickor finns och att de takplacerade ventilationsaggregaten måste flyttas eftersom de dels har hög egenvikt samt att de medför för stor lastpåkänning vid snölaster/snöfickor. Projektering och utredning avseende möjligheter för alternativ placering av berörda aggregat har genomförts och gett vid handen att en tillbyggnad av ett nytt fläktrum ovanför södra entrén är den mest ekonomiska lösningen med hänsyn till placering av ventilationsaggregat och de ytor de betjänar (avseende kanaldragning etc.), bygglov för denna lösning är sökt. Åtgärder kommer genomföras under sommaren 2015 för att minimera störningar för verksamheten. Åtgärderna avser i huvudsak nybyggnation av fläktrum samt flytt av befintliga ventilationsaggregat jämte erforderlig justering av kanaldragning. Total kostnad baserat på inhämtade priser och kalkyler uppgår till 3,2 mnkr. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 3,2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för fläktrum Söderslättshallen, vilket ger fritidsnämnden en ökad hyra på 212 tkr årligen med start en månad efter färdigställandet. beslutar att anslå 3,2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för fläktrum Söderslättshallen, vilket ger fritidsnämnden en ökad hyra på 212 tkr årligen med start en månad efter färdigställandet. Skickas till Fritidsnämnden

20 Protokoll 20 (25) 61 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola Dnr SEN 2015/124 Serviceförvaltningen hyr lokal till Kontinentens förskola av fastighetsbolaget Alsingevallen AB på Kontinentgatan 4 sedan Detaljplan daterad över Kv. Österbro tillåter bostäder och handelsändamål. Vid hyresavtalet tecknande beviljades ett tillfälligt bygglov till och med Ett förnyat tillfälligt bygglov medger inte Plan och bygglagen 2010:900. Serviceförvaltningen har reserverat ersättningslokaler om cirka 300 m2 som Folktandvården lämnar, till Kontinentens förskola hos AB Trelleborgshem på Sadeln 2 i direkt anslutning till befintliga förskolan Solrosen. Serviceförvaltningen har påbörjat diskussioner med AB Trelleborgshem om att förvärva alternativt att AB Trelleborgshem bygger (tillbyggnad) på fastigheten Sadeln 2. Syftet är att kommunen har ett ökat behov av förskoleplatser i centrum som kan skapas genom en tillbyggnad för fler avdelningar på Sadeln 2. Samhällsbyggnadsnämnden har meddelat att kontinentens förskola inte får bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler efter Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. beslutar att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Skickas till Bildningsnämnden

21 Protokoll 21 (25) 62 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Etableringsboende för ungdomar Dnr SEN 2015/104 Arbetsmarknadsnämnden beslutade den att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att, genom serviceförvaltningen, omgående hitta lokaler för drift av boende med förstärkt etableringsstöd. Serviceförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har besökt ett antal lokaler för ett etableringsboende utan att hitta för verksamheten en lämplig lokal. Kommunen äger Mellanköpinge 11:72 som har förutsättningar och en detaljplan som tillåter etablering av ett boende för ensamkommande ungdomar. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 3 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Yrkande Linda Strandfjäll (M) lämnar följande yrkande Jag yrkar på återremiss i ärendet kring Östra Jär och baracker för boende. Det är ingen bra lösning med tillfälliga baracker. Det är inte bra att vi i nämnden bara har en plats att ta ställning till. Det måste ju finnas betydligt fler platser som är planerade för boendeändamål. Det är dessutom olyckligt att tvingas göra dessa nödlösningar med baracker oavsett om det är förskoleplatser eller boende. Vi vill ha ett nytt underlag inför beslut som visar på fler möjliga platser för permanent byggnation. Vi vill ha förslag som inte bara innehåller boende för en grupp av människor, nyanlända flyktingar/invandrare. Vi vill ha ett permanent och integrerande boende där det byggs snabbt och enkelt både för de ungdomar som redan finns i Trelleborg och saknar bostad samt för de nya människorna som kommer till oss. Vi ska inte på detta sätt snabbhandlägga och prioritera en grupp människor före en annan grupp av människor och ställa olika gruppers behov mot varandra. Nu ska vi bygga mer i Trelleborg och vi ska bygga för alla Trelleborgare. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att beslutet tas idag och dels återremiss. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att beslutet tas idag. Omröstning begärs.

22 Protokoll 22 (25) Omröstning Den som bifaller att beslutet tas idag röstar JA, den som röstar på återremiss röstar NEJ. Det antecknas att Andreas Persson (S), Tomas Tigerschiöld (MP), Bo Andersson (C), Johanna Sjögren (C), Anders Yngve (S) och Lina Wedin Hansson (MP) röstar JA, medan Linda Strandfjäll (M), Fredrik Schlyter (M), Olof Blennhede (FP) och Göran Persson (M) röstar NEJ. beslutar därmed beslutet tas idag med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster. beslutar att anslå 3 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Skickas till Arbetsmarknadsnämnden

23 Protokoll 23 (25) 63 Remiss - Riktlinjer för möten och resor Dnr SEN 2015/129 Kommunstyrelsen beslutade den att Trelleborgs kommun ska anta utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne I samma beslut uppdrog kommunstyrelsen, bland flera åtgärder, åt kommunledningsförvaltningen att revidera Policy för tjänsteresor så att miljöpåverkan ges ökad tyngd vid val av ressätt. Ett förslag till riktlinjer för möten och resor har arbetats fram under 2014 i samarbete med Energikontoret Skåne. Förslaget till riktlinjer har diskuterats vid flera tillfällen inom Kommunledningsgruppen (förvaltningschefer och avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen). Förslaget till riktlinjer för möten och resor syftar till att styra användningen av resor i tjänsten så att miljöpåverkan av kommunens resor minskas. Vid varje resa förordas i första hand ett hållbart alternativ. Korta resor ska i första hand ske till fots eller med cykel, i andra med kollektivtrafik och i tredje hand bil. Vid resor inom och utanför Skåne är tåg eller buss förstahandsalternativet. Flygresor används i första hand för längre utrikesresor samt för resor där destination eller tider gör att tåg och buss inte utgör ett realistiskt alternativ. Vid resor till Stockholm är därför tåg det huvudsakliga resealternativet. För att riktlinjerna ska kunna tillämpas fullt ut behöver de hållbara resealternativen vara fullt utbyggda. En cykelpool planeras att starta under våren 2015 och en bilpool planeras vara på plats under senare delen av Skånetrafiken har tagit fram företagskort för resor med kollektivtrafiken, kommunens förvaltningar har i skrivelse från kommundirektören uppmanats att införskaffa sådana kort för resor i tjänsten. Riktlinjer för möten och resor kan införas att gälla från Full tillämpning av riktlinjerna kan inte göras förrän både bilpool och cykelpool är på plats. De delar av riktlinjerna som förutsätter cykelpool eller bilpool tillämpas när dessa finns tillgängliga för kommunens personal. Kommunens resebyrå bör ges särskilda instruktioner så att riktlinjerna efterlevs vid beställning av resa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Riktlinjer för möten och resor skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att avstyrka förslaget till Riktlinjer för möten och resor tills dess att bilpool, cykelpool och klimatkompensationen är på plats att förstahandsvalet ska vara digitala möten samt att riktlinjerna ska vara stringenta och inte lämna utrymme för fria tolkningar.

24 Protokoll 24 (25) beslutar att avstyrka förslaget till Riktlinjer för möten och resor tills dess att bilpool, cykelpool och klimatkompensationen är på plats att förstahandsvalet ska vara digitala möten samt att riktlinjerna ska vara stringenta och inte lämna utrymme för fria tolkningar. Skickas till Kommunstyrelsen

25 Protokoll 25 (25) 64 Skrivelser och rapporter SEN 2015/110 Fritidsnämnden Bowlinghallen på Söderslättshallen SEN 2014/107 Fritidsnämnden Omklädningsrum ishallen SEN 2012/338 Länsstyrelsen Skåne om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Vildanden 40, fornlämning nr 47 i Anderslövs socken, Trelleborgs kommun SEN 2015/34 Samhällsbyggnadsnämnden Information om rivningsanmälan Kyrkoköpinge 4:1 SEN 2014/350 Samhällbyggnadsnämnden Meddelande om antagande av detaljplan för TRAILERN 1 m.fl. SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127 (18:3), byggsanktionsavgift SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 79 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127, byggsanktionsavgift beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

26 2015 Månadsbokslut: Mars Avdelning Periodresultat tom mars Periodbudget tom mars Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård Måltidsservice IT & Växeln Upphandling Trycker / Vaktmästeri / Internpost Verkstaden Fastighet Övrigt Resultat

27 Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt Statusbeteckning budget prognos prognos-budget Kommentarer Garantibesiktningar Service pågående Klagstorps förskola pågående kvarstår markarbete Uppförande gruppbostäder LSS avslutat Ny förskola Östra kusten projektering Ny förskola Skegrie projektering Ombyggn kök måltidsverksamhet pågående Pilevall ABD pågående Karuds utredning Trygghetens hus utredning Vannh/Lillev om- o tillbyggnad projektering Karuds utredning Utomhusbad Anderslöv pågående Granlunda förskola pågående Bullerdämpning Maglarps skytte utredning Utegym Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Omklädn.rum Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Byte tak Söderslättsgymnasiet projektering SUMMA Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt budget prognos prognos-budget Kommentarer Investeringsram Service Omb kontor kult-frit.förvaltn avslutat Familjerådgivningen avslutat Staket Kullagården avslutat Stadsparksscenen pågående Bilar fastighetsavdelningen pågående Bastion fordlokal till elprog avslutat Drivmedelsanläggning Sjövik pågående SUMMA

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 125 Val av justerare och tid för justering samt förändringar i dagordningen 126 Rapport - energieffektivisering 127 Medborgarförslag - Satsa på skolmaten 128 Redovisning

Läs mer

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringar fastigheter Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-07 Reinvesteringar fastigheter Bakgrund och syfte Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

Motion. Ställ om kommunens fastigheter till fossil fri uppvärmning.

Motion. Ställ om kommunens fastigheter till fossil fri uppvärmning. Motion Ställ om kommunens fastigheter till fossil fri uppvärmning. Ett stort antal av Serviceförvaltnings fastigheter är fortfarande uppvärmda genom fossil naturgas. Ytterligare en del är uppvärmda genom

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Parken, Trelleborgsalen kl. 15.00-17.30 Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter

Läs mer

Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post 231 56 TRELLEBORG 0410-73 30 00 kulturfritid@trelleborg.se

Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post 231 56 TRELLEBORG 0410-73 30 00 kulturfritid@trelleborg.se Kommunstyrelsen Äskande gällande Utomhusbad i Anderslöv Fritidsnämnden äskar härmed enligt Brådskande ordförandebeslut, korrigering gällande 32 Utomhusbad i Anderslöv. Ovanstående innebär att fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 86 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 87 Informationsärenden 88 Delegationsärenden 89 Rapporter och skrivelser 2015 90 Övrigt 91 s verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll 1 (1) TRELLEBORGS KOMMUN. Datum. 131 Hyresavtal Borgvallen

Protokoll 1 (1) TRELLEBORGS KOMMUN. Datum. 131 Hyresavtal Borgvallen Protokoll 1 (1) Datum Socialnämnden 2015-09-21 131 Hyresavtal Borgvallen Dnr SN 2015/423 Ärendebeskrivning Ordföranden föredrar ärendet. Serviceförvaltningen kommer vid sitt septembersammanträde behandla

Läs mer

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll Arbetsmarknadsnämnden 1 (16) Mötesdatum 2015-11-16 Innehåll 97 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 98 Informationsärenden 99 Delegationsärenden 100 Rapporter och skrivelser 2015 101

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 77 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 78 Informationsärenden 79 Delegationsärenden 80 Anmälningsärenden 81 Övrigt 82 Reviderade riktlinjer för

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (9) Mötesdatum Plats och tid Parken kl. 15.00-15.40 Beslutande Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L) Anders Yngve (S) Göran

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 16.30-17.50 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Jan-Eric Anselmsson (C) Bodil Lindsjö Benrabah (S), fr.o.m. 118

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum 2014-09-23 Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34)

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34) Protokoll 1 (34) Mötesdatum Innehåll 65 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 66 Förvaltningschefen informerar 67 Redovisning av delegationsbeslut 68 Ekonomisk uppföljning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Protokollsutdrag 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum 2015-10-13

Protokollsutdrag 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum 2015-10-13 Fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum 2015-10-13 Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.00-16.10 Beslutande Anna Nordstrandh (S) Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C) Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 58 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 59 Informationsärenden 60 Delegationsärenden 61 Anmälningsärenden 62 Övrigt 63 Ekonomirapport maj 2015 64

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 46 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 47 Yttrande till kammarrätten i mål angående beredande av vård enligt LVU. 48 Informationsärenden 49 Delegationsärenden

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-12-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-12-11 1 Tekniska nämnden 2012-12-11 1 Innehållsförteckning Information om underhållsplaner för kommunens fastigheter... 3 Hyresförhandlingar för kommunens bostäder... 4 Medborgarförslag om promenadstig längs Mellomkvarnsbäcken...

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-04-01 1 (12) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 1 april Kl: 08:30 10:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Interpellation. Till Torbjörn Karlsson eller Patrik Holmberg:

Interpellation. Till Torbjörn Karlsson eller Patrik Holmberg: Interpellation Till Torbjörn Karlsson eller Patrik Holmberg: Bakgrund Trelleborgs kommun består till ca 85 % av högklassig åkermark med brukningsklass 8-10. Länsstyrelsen har i princip infört exploateringsförbud

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.00-18.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C) Hanna Skånberg (S), 150-155 Mikael Månsson (M) Bengt Andersson (SD) Gösta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 215-6-17 Plats och tid Sessionssalen kl. 13. - 15. Beslutande Johnny Nilsson (S) Klara Spangenberg (MP) Veronica Rubin (M) Bengt Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Plats och tid Söderslättshallen kl. 18.30-19.30 Beslutande Mats Svensson (KD) Anna Nordstrandh (S) Josefin Holmberg (C) Niels Nielsen (S) Gunnar Hedin (M) Anita Widerberg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

kl

kl SN 2015/0001 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund kl 1700-1740 Ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) Vice ordförande Per Olsson (S) 2:e vice ordförande Inger Rosenqvist

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-15:45 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer