TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)"

Transkript

1 Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 51 Informationsärende - rehabilitering 52 Förvaltningschefen informerar 53 Redovisning av delegationsbeslut 54 Ekonomisk uppföljning - periodbokslut 55 Rapport - pågående investeringsprojekt 56 Avsiktsförklarning social hänsyn 57 Återremiss - Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club 58 Medborgarförslag - Sluta servera margarin och lättmargarin i skolor & förskolor i kommunen 59 Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun 60 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Fläktrum Söderslättshallen 61 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola 62 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Etableringsboende för ungdomar 63 Remiss - Riktlinjer för möten och resor 64 Skrivelser och rapporter

2 Protokoll 2 (25) Mötesdatum Plats och tid Rådhuset, Sessionssal 2 kl ande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Tomas Tigerschiöld (MP), Ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Johanna Sjögren (C), Ersättare för Hanna Skånberg (S) Christer Holst (M) Ulla Thornberg (M) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen, Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen, Justeringens plats och tid Österg. 71, 30 apr, kl Paragrafer Sekreterare Camilla Lippe Ordförande Lina Wedin Hansson (MP) Justerare Fredrik Schlyter (M) Tomas Tigerschiöld (MP)

3 Protokoll 3 (25) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 Protokoll 4 (25) 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Fredrik Schlyter (M) och Tomas Tigerschiöld (MP) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 30 april, klockan 13:30.

5 Protokoll 5 (25) 51 Informationsärende - rehabilitering På servicenämndens önskemål kommer personalstrateg Anneli Lönnebacke från kommunledningsförvaltningen och informerar om serviceförvaltningens sjukskrivningar och rehabilitering. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar personalstrateg Anneli Lönnebacke om serviceförvaltningens sjukskrivningar och rehabilitering. beslutar att notera informationen.

6 Protokoll 6 (25) 52 Förvaltningschefen informerar På arbetsutskottets sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om samhällsbyggnadsnämndens beslut angående de tillfälliga byggloven på modulerna i Skegrie. Förvaltningschefen berättar också att utomhusbadet i Anderslöv kommer att presenteras på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen. På servicenämndens sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om att upphandlingsavdelningen lagts ner och inryms nu i administrativa avdelningen. Upphandlingschef Peter Adanko har valt att avsluta sin anställning. Mats Linderholm informerar även om kommande studieresa samt första spadtaget till badet i Anderslöv. Avdelningschef Gertie Lindberg och Fastighetschef Henrik Alkevall informerar om de åtta tillfälliga byggloven varav två belastats med byggsanktionsavgifter. beslutar att notera informationen.

7 Protokoll 7 (25) 53 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut avseende redovisas: Upphandling 1.1 Tilldelningsbeslut i varor och tjänster 59 Vitvaror och hushållsmaskiner, Kök och hushåll i Trelleborg AB, förvaltningschef Mats Linderholm 60 Mottagning av tång från Trelleborgs småbåtshamnar, Ragn-Sells Aktiebolag, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 61 Sänghantering (Kommunförbundet Skåne), Saps Medical AB, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 62 Kaffe-, kombi- och vattenautomater, Selecta, HGM, förvaltningschef Mats Linderholm 63 Kaffe-, kombi- och vattenautomater, Selecta, HGM, bitr. förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 64 Särskoletransporter, Taxi Kurir AB, förvaltningschef Mats Linderholm 65 Myndighetsbesiktning, Inspecta Sweden AB, förvaltningschef Mats Linderholm 1.2 om att lämna yttrande till förvaltningsdomstolar 66 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av överföringsledning VA Alstad - Anderslöv, upphandlare Carina Grönlund 67 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling AVprodukter, upphandlare Carina Grönlund 68 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av Kaffe-, kombi- och vattenautomater, upphandlare Camilla Fasth Personal 2.8 Vikarier 69 Lokalförsörjningsavdelningen februari, avdelningschef Gertie Lindberg 70 Måltidsservice mars, förvaltningschef Mats Linderholm Ekonomi 4.1 om investeringsprojekt upp till 1 mnkr inom servicenämndens investeringsram 71 Leasing av 4 nya bilar till fastighetsavdelningen för utbyte av äldre bilar totalkostnad 900 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 72 Reinvestering och anpassning av stadsparksscenen enligt uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen totalkostnad 400 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm

8 Protokoll 8 (25) 73 Verksamhetsanpassning till familjerådgivningen totalkostnad 75 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 74 Ombyggnad till kontor på Söderslättshallen till kultur- och fritidsförvaltningen totalkostnad 100 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 75 Montering av säkerhetsstaket på LSS boendet Kullagården totalkostnad 110 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 76 Ombyggnad till Bastionens elprogram på del av fordonsprogrammets lokaler totalkostnad 35 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 77 Åtgärder för att kunna erhålla fortsatt drivmedelshanteringstillstånd. Åtgärder avser invallning av påfyllnings och tappningsområde samt utbyte och ombyggnad av befintliga installationer för cisternpåfyllning och avtappning totalkostnad uppskattas till 600 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm Upplåtelse/Hyresärenden 5.3 Extern inhyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 78 Socialförvaltningens personal inom hemtjänsten i centrala/västra området i Trelleborg förflyttar sig med cykel i tjänsten (idag finns cyklarna på Östergården). Cykelförrådets syfte är säker förvaring av cyklar i anslutning till inhyrd lokal för hemtjänsten på Österbro, förvaltningschef Mats Linderholm 5.4 Extern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 79 Uthyrning av 2 p-platser på Vallen 9, förvaltningschef Mats Linderholm Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska godkänna redovisade delegationsbeslut. beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut.

9 Protokoll 9 (25) 54 Ekonomisk uppföljning - periodbokslut Dnr SEN 2015/103 Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Det ekonomiska resultatet för perioden redovisas. beslutar att notera informationen. Bilagor Månadsbokslut mars 2015

10 Protokoll 10 (25) 55 Rapport - pågående investeringsprojekt Dnr SEN 2015/94 Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen lämnar rapport över pågående investeringsprojekt. beslutar att notera informationen. Bilagor Rapport pågående investeringsprojekt mars 2015

11 Protokoll 11 (25) 56 Avsiktsförklarning social hänsyn Dnr SEN 2015/112 Ordförandena i arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden har gemensamt lämnat in en avsiktsförklaring avseende social hänsyn. De skriver I Trelleborgs kommun står vi inför stora sociala utmaningar. Några av dessa är integration och arbetslöshet, vilket i stor utsträckning berör våra unga. Vi i arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden vill, i enlighet med upphandlingspolicyns avsikt att verka för en socialt hållbar utveckling i kommunen, leda kommunens arbete med socialt hållbar upphandling. I ett första skede ska vi fokusera på arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning för prioriterade grupper i Trelleborgs kommun. Vi ger med detta våra respektive förvaltningar i uppdrag att skapa en arbetsgrupp för att arbeta proaktivt med dessa frågor och verka för att skapa arbetstillfällen och integration i vår kommun genom den offentliga upphandlingen som verktyg. Detta innebär i praktiken att i lämpliga tjänsteupphandlingar och entreprenadupphandlingar kommer vi att införa möjligheter för och krav på sysselsättning i form av anställning, utbildning och praktikplatser i dialog och nära samarbete med näringslivet. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar. På arbetsutskottets sammanträde för Linda Strandfjäll (M) till arbetsutskottets protokoll att moderaterna ställer sig positiva till arbetet med social hänsyn i upphandlingar. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Fredrik Schlyter (M) på att servicenämndens arbetsutskott blir styrgrupp för arbetsgruppen. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar samt att servicenämndens arbetsutskott fungerar som en styrgrupp för arbetsgruppen. Skickas till

12 Protokoll 12 (25) Arbetsmarknadsnämnden

13 Protokoll 13 (25) 57 Återremiss - Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club Dnr SEN 2014/188 Fritidsnämnden beslutade att begära att servicenämnden ska inleda förhandlingar om hyra med extern hyresvärd avseende lokaler för Trelleborg Judo och Trelleborgs Gymnastics & Dance Club i f.d. Hoffs möbler. Serviceförvaltningen tittade då på olika lösningar och prislappen var inte fastställd. beslutade att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde i september. Serviceförvaltningen har förde förhandling med f.d. Hoffs möblers ägare om ett förslag till hyresavtal. Hyresavtalet omfattar 560 m2 och enligt av föreningarna beskrivna behov för deras verksamheter. Avtalstiden omfattar 5 år med preliminärt stardatum eller efter färdigställandet av verksamhetsanpassningen. Investeringskostnader för verksamhetsanpassning och tillgänglighet bekostar fastighetsägaren och finns medtaget i hyresförslaget så även alla komponenter som till exempel vatten, avlopp och fastighetsskatt. År 1 totalhyra kr som blir 828 kr per kvm/år. Efter 5 år övergår ägandet av Trelleborg Gymnastics & Dance Clubs matta och speglar till kommunen och då reduceras hyran med 79 kr per kvm/år. beslutade att återremittera ärendet till serviceförvaltningen. Förhyrning av f.d. Hoffs möbler för Trelleborg Judo och Trelleborgs Gymnastics & Dance Club är inte längre aktuellt. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att avsluta ärendet då förhyrningen inte längre är aktuell. beslutar att som svar på fritidsnämndens fråga överlämna information till fritidsnämnden om förslag till hyresavtal innehållande att: Hyresavtalet omfattar 560 m2 och enligt av föreningarna beskrivna behov för deras verksamheter. Avtalstiden omfattar 5 år med preliminärt stardatum eller efter färdigställandet av verksamhetsanpassningen.

14 Protokoll 14 (25) År 1 totalhyra kr som blir 828 kr per kvm/år. Efter 5 år övergår ägandet av Trelleborg Gymnastics & Dance Clubs matta och speglar till kommunen och då reduceras hyran med 79 kr per kvm/år. Skickas till Fritidsnämnden

15 Protokoll 15 (25) 58 Medborgarförslag - Sluta servera margarin och lättmargarin i skolor & förskolor i kommunen Dnr SEN 2014/181 Anna och Stefan Harrstedt föreslår i medborgarförslag till kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska sluta servera margarin och lättmargarin i skolor och förskolor i kommunen. Förslagsställarna har kommit i kontakt med ett antal artiklar i ämnet och blivit förfärade över innehåll, tillverkningsprocess och transportsätt rörande tillverkning av margarin och lättmargarin. Man framför också att studier påvisat ett samband mellan konsumtion av margarin och förekomst av allergier och astma bland barn. Till stöd för sitt förslag har man bifogat ett par av dessa artiklar samt kompletterat med ytterligare artiklar Medborgarförslaget har varit översänt för yttrande till servicenämnden som i sitt yttrande beslutar att avstyrka medborgarförslaget i enlighet med gällande Kostpolicy. Enligt Kostpolicyn följs de nationella riktlinjer som finns för skolmåltider och verksamheten har system för att kontinuerligt säkerställa att de måltider som serveras är näringsriktiga. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för servicenämndens yttrande skriver man: I skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 står det att skolmaten ska vara näringsriktig. Regeringen har framhållit att de svenska näringsrekommendationerna bör vara en utgångspunkt vid bedömning av vad som är en näringsriktig måltid. De nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) har sedan dess antagits som de officiella rekommendationer som används i Sverige. Som ett stöd i arbetet med bra, näringsriktiga skolmåltider finns Livsmedelsverkets Bra mat i skolan som reviderades Skriften beskrivs bland annat problematiken med att barn har ett alldeles för högt intag av mättat fett och för lågt intag av fleromättat fett. Mättat fett finns i stor mängd i smör men inte alls i samma utsträckning i margariner där man istället har fleromättat fett. Precis som förslagsställaren säger finns det mycket forskning kring ämnet. Livsmedelsverkets råd baseras på den samsyn världen över att det inte är nyttigt att äta för mycket mättat fett och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar om man byter ut mättat fett mot fleromättat. Livsmedelsverket har också gjort en undersökning av lösningsmedel i margariner, smörblandningar och smör som presenterades i juni Av de margariner vi använder i förskola och skola analyserades Lätta, Becel och Milda. Samtliga tre margariner klarade gräsvärdena uppsatta för lösningsmedel i margariner. Bregott analyserades också i studien, och i jämförelse med Lätta och

16 Protokoll 16 (25) Becel innehöll Bregott mer rester av lösningsmedel, men fortfarande under uppsatta gränsvärden. Måltiderna i skolan ska ge alla elever möjlighet till bra matvanor. I Trelleborgs kommun följder vi de nationella riktlinjer som finns för skolmåltider och vi har system för att kontinuerligt säkerställa att de måltider vi serverar är näringsriktiga. Måltidsservice vill fortsätta följa nationella riktlinjer för måltider i skola och förskola. Det innebär bland annat att vi fortsätter erbjuda ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin i skolan och ett bordsmargarin med % fett, max 1/3 mättat fett i förskolan. Kommunfullmäktige beslutade att med anledning av att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att kommunens kostpolicy ska säkerställa säkra råvaror och att upphandlingspolicyn hänvisar till hållbar utveckling vidare uppdra åt servicenämnden; att införa krav på ekologiska smör- och margarinprodukter samt, att säkerställa att valfrihet finns mellan dessa bordsfetter i skola och förskola. beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att införa kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter, att återkomma till arbetsutskottet i april med konsekvensbeskrivning över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter, samt att säkerställa att valfrihet finns mellan dessa bordsfetter i skola och förskola. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att våren 2016 återkomma med rapport över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Andreas Persson (S) på att tillägget att bildningsnämnden delges konsekvensbeskrivningen läggs till beslutet. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att våren 2016 återkomma med rapport över införandet av kravet på ekologiska smör- och margarinprodukter samt att bildningsnämnden delges konsekvensbeskrivningen. Skickas till Bildningsnämnden

17 Protokoll 17 (25) 59 Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun Dnr SEN 2015/57 Trelleborgarna ställer med rätta höga krav på Trelleborgs kommun. En kommunal organisation av hög kvalitet, som förmår att göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid och med god hushållning av resurser, vinner ett högt medborgerligt förtroende och ökar tilltron till politiken och den offentliga förvaltningen. Ett väl fungerande ledningssystem är viktigt för att kommunen ska lyckas med detta. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en policy för ett Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun. Till policyn har även en tjänsteskrivelse bilagts, som innehåller en rad olika förslag på hur kommunens ledningssystem kan utvecklas. Det nuvarande systemet infördes så sent som 2012, men för att fungera optimalt bör denna typ av system ständigt utvärderas och utvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att översända föreliggande tjänsteskrivelse samt tillhörande policy för ledning och styrning på remiss till nämnderna. Yttrande Serviceförvaltningen delar kommunstyrelsens uppfattning om vikten av ett välfungerande ledningssystem och ställer sig positiva till antagandet av en övergripande policy för ledning och styrning Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun. Serviceförvaltningen önskar dock påtala vikten av att övergripande styrkdokument utformas enhetligt och har en stark koppling till kommunens vision och inriktningsmål. Det är oerhört viktigt att ledningssystemet säkerställer att beslut fattas utifrån ett långsiktigt hållbart synsätt, med fokus på både ekonomisk-, ekologisk- och social hålbarhet. Serviceförvaltningen vill även framhålla vikten av att samtliga processer inom ekonomi, miljö, kvalitet med flera, ses över för att tydliggöra en gemensam bild över helheten och därigenom minimera risken för att olika processer krockar med varandra. I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår behovet av en stark ansvarskultur som har sin grund delvis i kulturfråga kopplad till ledarskap, men också struktur, former och arenor för analys och diskussion. Serviceförvaltningen vill påpeka att genom att minimera de olika mellanrum som finns inom Trelleborgs olika verksamheter ökar möjligheten att stärka ansvarskulturen. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att besvara remissen med förvaltningens yttrande.

18 Protokoll 18 (25) beslutar att besvara remissen med förvaltningens yttrande. Skickas till Kommunstyrelsen

19 Protokoll 19 (25) 60 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Fläktrum Söderslättshallen Dnr SEN 2015/123 I samband med omläggning av takpapp på Söderslättshallen konstaterades att takkonstruktionen krävde vidare analys avseende lastpåkänningar från installationer varvid utredning genomfördes. Resultatet av utredning visades sammantaget att 2 ventilationsaggregat måste flyttas bort från tak för att säkerställa att skador eller ras inte uppstår. Söderslättshallen är uppförd enligt gällande byggnorm vid byggnationstiden (SBN 67) vid utredning har gällande byggnorm avseende konstruktion beaktats (EKS 9) den största skillnaden mellan dessa normer är förutom beräkningsmetoder kraftigt ökade dimensionerande laster för snö och framför allt snöfickor inte minst på grund av kollaps av takkonstruktioner som skett under årens lopp i landet. För Söderslättshallen innebär detta att inga marginaler för snöfickor finns och att de takplacerade ventilationsaggregaten måste flyttas eftersom de dels har hög egenvikt samt att de medför för stor lastpåkänning vid snölaster/snöfickor. Projektering och utredning avseende möjligheter för alternativ placering av berörda aggregat har genomförts och gett vid handen att en tillbyggnad av ett nytt fläktrum ovanför södra entrén är den mest ekonomiska lösningen med hänsyn till placering av ventilationsaggregat och de ytor de betjänar (avseende kanaldragning etc.), bygglov för denna lösning är sökt. Åtgärder kommer genomföras under sommaren 2015 för att minimera störningar för verksamheten. Åtgärderna avser i huvudsak nybyggnation av fläktrum samt flytt av befintliga ventilationsaggregat jämte erforderlig justering av kanaldragning. Total kostnad baserat på inhämtade priser och kalkyler uppgår till 3,2 mnkr. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 3,2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för fläktrum Söderslättshallen, vilket ger fritidsnämnden en ökad hyra på 212 tkr årligen med start en månad efter färdigställandet. beslutar att anslå 3,2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för fläktrum Söderslättshallen, vilket ger fritidsnämnden en ökad hyra på 212 tkr årligen med start en månad efter färdigställandet. Skickas till Fritidsnämnden

20 Protokoll 20 (25) 61 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola Dnr SEN 2015/124 Serviceförvaltningen hyr lokal till Kontinentens förskola av fastighetsbolaget Alsingevallen AB på Kontinentgatan 4 sedan Detaljplan daterad över Kv. Österbro tillåter bostäder och handelsändamål. Vid hyresavtalet tecknande beviljades ett tillfälligt bygglov till och med Ett förnyat tillfälligt bygglov medger inte Plan och bygglagen 2010:900. Serviceförvaltningen har reserverat ersättningslokaler om cirka 300 m2 som Folktandvården lämnar, till Kontinentens förskola hos AB Trelleborgshem på Sadeln 2 i direkt anslutning till befintliga förskolan Solrosen. Serviceförvaltningen har påbörjat diskussioner med AB Trelleborgshem om att förvärva alternativt att AB Trelleborgshem bygger (tillbyggnad) på fastigheten Sadeln 2. Syftet är att kommunen har ett ökat behov av förskoleplatser i centrum som kan skapas genom en tillbyggnad för fler avdelningar på Sadeln 2. Samhällsbyggnadsnämnden har meddelat att kontinentens förskola inte får bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler efter Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. beslutar att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Skickas till Bildningsnämnden

21 Protokoll 21 (25) 62 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Etableringsboende för ungdomar Dnr SEN 2015/104 Arbetsmarknadsnämnden beslutade den att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att, genom serviceförvaltningen, omgående hitta lokaler för drift av boende med förstärkt etableringsstöd. Serviceförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har besökt ett antal lokaler för ett etableringsboende utan att hitta för verksamheten en lämplig lokal. Kommunen äger Mellanköpinge 11:72 som har förutsättningar och en detaljplan som tillåter etablering av ett boende för ensamkommande ungdomar. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att anslå 3 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Yrkande Linda Strandfjäll (M) lämnar följande yrkande Jag yrkar på återremiss i ärendet kring Östra Jär och baracker för boende. Det är ingen bra lösning med tillfälliga baracker. Det är inte bra att vi i nämnden bara har en plats att ta ställning till. Det måste ju finnas betydligt fler platser som är planerade för boendeändamål. Det är dessutom olyckligt att tvingas göra dessa nödlösningar med baracker oavsett om det är förskoleplatser eller boende. Vi vill ha ett nytt underlag inför beslut som visar på fler möjliga platser för permanent byggnation. Vi vill ha förslag som inte bara innehåller boende för en grupp av människor, nyanlända flyktingar/invandrare. Vi vill ha ett permanent och integrerande boende där det byggs snabbt och enkelt både för de ungdomar som redan finns i Trelleborg och saknar bostad samt för de nya människorna som kommer till oss. Vi ska inte på detta sätt snabbhandlägga och prioritera en grupp människor före en annan grupp av människor och ställa olika gruppers behov mot varandra. Nu ska vi bygga mer i Trelleborg och vi ska bygga för alla Trelleborgare. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att beslutet tas idag och dels återremiss. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att beslutet tas idag. Omröstning begärs.

22 Protokoll 22 (25) Omröstning Den som bifaller att beslutet tas idag röstar JA, den som röstar på återremiss röstar NEJ. Det antecknas att Andreas Persson (S), Tomas Tigerschiöld (MP), Bo Andersson (C), Johanna Sjögren (C), Anders Yngve (S) och Lina Wedin Hansson (MP) röstar JA, medan Linda Strandfjäll (M), Fredrik Schlyter (M), Olof Blennhede (FP) och Göran Persson (M) röstar NEJ. beslutar därmed beslutet tas idag med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster. beslutar att anslå 3 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. Skickas till Arbetsmarknadsnämnden

23 Protokoll 23 (25) 63 Remiss - Riktlinjer för möten och resor Dnr SEN 2015/129 Kommunstyrelsen beslutade den att Trelleborgs kommun ska anta utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne I samma beslut uppdrog kommunstyrelsen, bland flera åtgärder, åt kommunledningsförvaltningen att revidera Policy för tjänsteresor så att miljöpåverkan ges ökad tyngd vid val av ressätt. Ett förslag till riktlinjer för möten och resor har arbetats fram under 2014 i samarbete med Energikontoret Skåne. Förslaget till riktlinjer har diskuterats vid flera tillfällen inom Kommunledningsgruppen (förvaltningschefer och avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen). Förslaget till riktlinjer för möten och resor syftar till att styra användningen av resor i tjänsten så att miljöpåverkan av kommunens resor minskas. Vid varje resa förordas i första hand ett hållbart alternativ. Korta resor ska i första hand ske till fots eller med cykel, i andra med kollektivtrafik och i tredje hand bil. Vid resor inom och utanför Skåne är tåg eller buss förstahandsalternativet. Flygresor används i första hand för längre utrikesresor samt för resor där destination eller tider gör att tåg och buss inte utgör ett realistiskt alternativ. Vid resor till Stockholm är därför tåg det huvudsakliga resealternativet. För att riktlinjerna ska kunna tillämpas fullt ut behöver de hållbara resealternativen vara fullt utbyggda. En cykelpool planeras att starta under våren 2015 och en bilpool planeras vara på plats under senare delen av Skånetrafiken har tagit fram företagskort för resor med kollektivtrafiken, kommunens förvaltningar har i skrivelse från kommundirektören uppmanats att införskaffa sådana kort för resor i tjänsten. Riktlinjer för möten och resor kan införas att gälla från Full tillämpning av riktlinjerna kan inte göras förrän både bilpool och cykelpool är på plats. De delar av riktlinjerna som förutsätter cykelpool eller bilpool tillämpas när dessa finns tillgängliga för kommunens personal. Kommunens resebyrå bör ges särskilda instruktioner så att riktlinjerna efterlevs vid beställning av resa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Riktlinjer för möten och resor skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att avstyrka förslaget till Riktlinjer för möten och resor tills dess att bilpool, cykelpool och klimatkompensationen är på plats att förstahandsvalet ska vara digitala möten samt att riktlinjerna ska vara stringenta och inte lämna utrymme för fria tolkningar.

24 Protokoll 24 (25) beslutar att avstyrka förslaget till Riktlinjer för möten och resor tills dess att bilpool, cykelpool och klimatkompensationen är på plats att förstahandsvalet ska vara digitala möten samt att riktlinjerna ska vara stringenta och inte lämna utrymme för fria tolkningar. Skickas till Kommunstyrelsen

25 Protokoll 25 (25) 64 Skrivelser och rapporter SEN 2015/110 Fritidsnämnden Bowlinghallen på Söderslättshallen SEN 2014/107 Fritidsnämnden Omklädningsrum ishallen SEN 2012/338 Länsstyrelsen Skåne om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Vildanden 40, fornlämning nr 47 i Anderslövs socken, Trelleborgs kommun SEN 2015/34 Samhällsbyggnadsnämnden Information om rivningsanmälan Kyrkoköpinge 4:1 SEN 2014/350 Samhällbyggnadsnämnden Meddelande om antagande av detaljplan för TRAILERN 1 m.fl. SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127 (18:3), byggsanktionsavgift SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 79 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127, byggsanktionsavgift beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

26 2015 Månadsbokslut: Mars Avdelning Periodresultat tom mars Periodbudget tom mars Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård Måltidsservice IT & Växeln Upphandling Trycker / Vaktmästeri / Internpost Verkstaden Fastighet Övrigt Resultat

27 Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt Statusbeteckning budget prognos prognos-budget Kommentarer Garantibesiktningar Service pågående Klagstorps förskola pågående kvarstår markarbete Uppförande gruppbostäder LSS avslutat Ny förskola Östra kusten projektering Ny förskola Skegrie projektering Ombyggn kök måltidsverksamhet pågående Pilevall ABD pågående Karuds utredning Trygghetens hus utredning Vannh/Lillev om- o tillbyggnad projektering Karuds utredning Utomhusbad Anderslöv pågående Granlunda förskola pågående Bullerdämpning Maglarps skytte utredning Utegym Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Omklädn.rum Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Byte tak Söderslättsgymnasiet projektering SUMMA Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt budget prognos prognos-budget Kommentarer Investeringsram Service Omb kontor kult-frit.förvaltn avslutat Familjerådgivningen avslutat Staket Kullagården avslutat Stadsparksscenen pågående Bilar fastighetsavdelningen pågående Bastion fordlokal till elprog avslutat Drivmedelsanläggning Sjövik pågående SUMMA

Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post 231 56 TRELLEBORG 0410-73 30 00 kulturfritid@trelleborg.se

Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post 231 56 TRELLEBORG 0410-73 30 00 kulturfritid@trelleborg.se Kommunstyrelsen Äskande gällande Utomhusbad i Anderslöv Fritidsnämnden äskar härmed enligt Brådskande ordförandebeslut, korrigering gällande 32 Utomhusbad i Anderslöv. Ovanstående innebär att fritidsnämnden

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34)

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34) Protokoll 1 (34) Mötesdatum Innehåll 65 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 66 Förvaltningschefen informerar 67 Redovisning av delegationsbeslut 68 Ekonomisk uppföljning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (35) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 1 (35) Mötesdatum 2015-09-15 Innehåll 86 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 87 Information - upphandling försäkringar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer