Verksamhetsberättelse Storkyrko-/Folkrättskretsen. Röda Korset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011. Storkyrko-/Folkrättskretsen. Röda Korset"

Transkript

1 2011 Röda Korset INTRODUKTION Storkyrko-/folkrättskretsen är den krets inom Röda Korset region Stockholm som specialiserar sig på frågor och uppgifter med anknytning till folkrätten. Kretsens verksamheter närmar sig folkrätten från; en teoretisk synvinkel, i form av t.ex. föredrag, debatter, opinionsbildning och studier om folkrätt, en praktisk synvinkel, i form av grupper av medlemmar som tillämpar folkrätten i praktiskt arbete, t.ex. genom att ge medmänskligt stöd till utlänningar och bevaka deras folkrättsligt förankrade rättigheter. Kretsen bedriver verksamhet inom dessa områden, genom följande grupper; Yrkeskompisprojektet Folkrättsutbildarna EFA-gruppen (efterforskning, familjeåterförening och asylärenden) Förvarsgruppen Opinionsgruppen Samhällsinformatörsgruppen Språkverkstan Storkyrko-/folkrättskretsens styrelse 2011; Ordförande: Helena af Burén, vice ordförande: Hugo Rickberg, kassör: Samira Allalou, sekreterare: Emmy Martinsson. Ledamöter: Fredrik Bring, Helen Dowlati, Natassia Fry, Christine Johansson, Hanna Nilsson, Mikael Theander och Daniel Sundvall. Suppleanter: Lena Eriksson, Anders Forsberg, Kalle Isaksson, Linn Hedmark. Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger. Under året avgick kassören Stefan Pessirilo ur styrelsen och suppleanten Samira Allalou tog hans plats som kassör. Kretsen hade 152 medlemmar under Efter kommentarer från kretsens revisorer inför 2011 års kretsstämma, har styrelsen under det gångna året bland annat tagit följande åtgärder: Sekreteraren ansvarar för arkivering av styrelseprotokoll. Samtliga protokoll sparas såväl digitalt som i pappersformat (med underskrifter i original från protokollförare och justerare). Sekreteraren tillsammans med ordföranden ansvarar för att kretsens handlingar hålls ordnade och samlade. Hanteringen av handkassor (t.ex. insamlingsbössor) har gjorts striktare. Kretsens kassör ansvarar för de handkassor som kretsen administrerar, såsom exempelvis insamlingsbössor. Kassören ansvarar för att sådana handkassor kontrollräknas med minst en annan styrelseledamot närvarande, samt att handkassor överförs till den ordinarie bokföringen så fort som möjligt, dock senast vid slutet av den påföljande månaden. 1

2 Styrelsen har under året beslutat att ge frivilliga som på förtjänstfullt sätt arbetat för kretsen en gåva. Den första som tilldelades gåvan var Rebecka Wallmo som är frivillig i EFA-gruppen. Hon fick en bokgåva samt blommor. Under året genomförde Röda Korset stora nedskärningar. Kretsen förlorade på grund av detta en del tjänstemannastöd. Flyktingcentret på Lundagatan 55 avyttrades från Röda Korset och togs över av Stadsmissionen. Kretsen får nu hyra de rum som behövs för verksamheterna av Stadsmissionen för kronor per år. GEMENSAMMA AKTIVITETER Kretsens gemensamma aktiviteter under året har bl.a. bestått av två katastrofinsamlingar till Libyen och Afrikas horn. Flera medlemmar deltog också på nationaldagsfirandet på Skansen. En sommaravslutning för kretsens medlemmar och frivilliga genomfördes i Tantolunden. Det blev en lyckad dag med god mat och trevlig samvaro. Under hösten arrangerades en träff för medlemmar och frivilligledare, för att samordna de många verksamheterna. Ett julfirande med glögg och pepparkakor anordnades även i december. Under kvällen hölls också ett fördrag om den arabiska våren i Syrien. Kretsen har under året startat en öppen Facebook-sida, Folkrättskretsen, som ett sätt att informera om kretsens många aktiviteter och ge såväl medlemmar som icke-medlemmar en möjlighet att komma med förslag och synpunkter. VERKSAMHET Yrkeskompisprojektet Röda Korset har förstått att det finns en utbredd integrationsproblematik i dagens Stockholm där nyanlända och etablerade Stockholmare sällan möts. Genom Yrkeskompisprojektet vill Röda Korset vara en neutral länk mellan dessa två grupper, och erbjuda en fysisk plats och ett sammanhang som tillåter personer från de två grupperna att mötas. Röda Korset bedriver projektet i samarbete med Stockholm Stad och med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet matchar nyanlända med etablerade Stockholmare (Yrkeskompisar) och de nyanlända introduceras på så sätt genom sin yrkeskompis till sin nya stad och ett nytt socialt nätverk. Vi tror att det sociala nätverk som ett deltagande i Yrkeskompis ger är betydelsefullt för den nyanländes chanser att lyckas på den svenska arbetsmarknaden, eftersom vi genom erfarenhet vet att vägen till arbete idag nästan uteslutande är genom personliga kontakter. För den etablerade Stockholmaren innebär Yrkeskompis en unik möjlighet att få möta nya svenskar och därigenom få uppleva sin egen stad ur ett nytt perspektiv. Den löpande verksamheten som Yrkeskompis bedriver på Lundagatan innefattar informationsmöten för nya projektdeltagare, intervjuer av projektaspiranter, matchningsträffar samt en introduktionsutbildning som är specialanpassad för projektet. Yrkeskompisprojektet har haft ett spännande 2011 med ca 400 nya projektdeltagare och ca 75 genomförda gruppaktiviteter. Projektet har fått en ny projektassistent som tillsammans med projektledaren har utvecklat Yrkeskompis, och etablerat en metodik för uppföljning av matchningarna. Under 2012 har Yrkeskompis ambitionen att rekrytera och matcha nya deltagare i samma utsträckning som tidigare, dock upphör projektets externa finansiering i månadsskiftet juli/augusti Detta innebär att projektet utan ny finansiering måste omstruktureras och anpassas till en mindre skala, och helt bli beroende av aktiva och kompetenta frivilliga. Yrkeskompis väntas då fortsättningsvis ligga under Storkyrko-/folkrättskretsens ansvarsområde. De kostnader som 2

3 Yrkeskompis beräknas ha efter augusti är knutna till de aktiviteter som anordnas och beräknas uppgå till femtusen kronor för perioden 1:a augusti till 31:a december Folkrättsutbildarna Folkrättsutbildarna har till uppgift att utbilda allmänheten inom vårt upptagningsområde (Stockholm med omnejd) i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Att utbilda i humanitär rätt är även en skyldighet för Röda Korset som framkommer i Genèvekonventionerna. Det är främst gymnasieelever och andra kretsmedlemmar som erhåller vår utbildning, och då kostnadsfritt, men även emellanåt företag och organisationer, varpå vi tar betalt. Röda Korset hade tidigare satt som mål att 1200 personer skulle utbildas i mänskliga rättigheter och 600 personer i humanitär rätt per år i Stockholm. Det här målet har emellertid inte kunnat uppnås under de senaste åren och målet för hur många vi ska/borde utbilda utreds för tillfället. Under 2011 utbildades ca 350 personer i Mänskliga rättigheter och ca 180 personer i Internationell humanitär rätt, 65 personer i rätten till hälsa och 22 personer i Människor på flykt. Folkrättsutbildarna har tilltagit flera strategier för att öka antalet personer som utbildas, bl.a. har vi anpassat våra utbildningar efter skolornas behov genom att t.ex. ge kortare utbildningar (tidigare var de alltid tre timmar) och förhoppningsvis kommer vi se bättre resultat För närvarande har vi ca 40 frivilliga utbildare, varav en minoritet kan ta uppdrag dagtid (vilket är den tid som mest efterfrågas). Det är endast drygt 10 personer som verkligen är aktiva. Eftersom det skett en omorganisation inom Röda Korset under 2011, med en viss förvirring till följd, har det inte skett några utbildningar för nya folkrättsutbildare i Stockholm. Däremot har kretsen nu givits tillåtelse att anordna dessa utbildningar (tidigare har det skötts av huvudkontoret), vilket förhoppningsvis kommer att leda till att vi får fler folkrättsutbildare. Utöver att vi utbildar allmänheten i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, ser vi även till att våra utbildare ständigt erhåller fortbildning i ämnen som rör mänskliga rättigheter och humanitär rätt samt att de får dela med sig av sina erfarenheter från de utbildningar de har hållit. Under 2011 fokuserade fortbildningarna på barnens rättigheter och den arabiska våren. Det interna målet för folkrättsutbildarna är att fördubbla antalet personer som utbildas i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i jämförelse med det antal som utbildades under Vi hade samma målsättning förra året, men lyckades då inte uppnå det, även om vi ökade antalet utbildade något. Folkrättsutbildarna har inte haft några stora inkomster eller utgifter under Våra omkostnader ligger på ca 2000 kr och inkomsterna något under. Om vi däremot börjar utbilda nya folkrättsutbildare kommer omkostnaderna att öka. Vi räknar med att omkostnaderna kommer att stiga till ca 7000 kr om vi utbildar 25 nya folkrättsutbildare under året och att inkomsterna kommer att ligga på samma nivå. EFA-gruppen EFA står för efterforskning, familjeåterförening och asyl. Gruppen tar ärenden varje torsdag kväll. Röda Korsets omorganisering som började 2010 påverkade även EFA då vi inte kunde ta ärenden under en period pga. ärendestopp samt att vi inte visste var vi skulle ta ärenden. Många frivilliga tappade intresset och flera hade inte tid för att fortsätta framöver då EFA återigen kunde börja ta ärenden. Detta betydde att gruppen behövde nya frivilliga som kunde ställa upp och regelbundet ta ärenden. Således blev ett av EFA:s mål för 2011 att rekrytera nya aktiva frivilliga som även skulle komma att stanna i gruppen en längre period. Detta mål kom att genomföras under hösten 2011 och EFA kom då att bestå av ca 10 frivilliga. Ett annat mål var att övergå från det befintliga ärendebokningssystemet till ett nytt som skulle vara gemensamt för alla frivilliggrupper inom Flyktingenheten i hela Sverige. Detta mål är dock på tjänstemannanivå och gruppen har ännu inte fått någon mer information om detta än att det är på gång. Ett tredje mål var att det alltid skulle finnas två frivilliga uppskrivna varje torsdag i inbokningssystemet så att tjänstemännen lätt skulle kunna boka in ärenden åt gruppen. Syftet var att EFA skulle finnas till hands för flyktingkonsulenterna 3

4 en gång per vecka för att underlätta deras arbete vid behov. Detta mål har till stor del varit uppfyllt under EFA:s aktiva månader under 2011, dock har det inte varit så många ärenden inbokade. Inför 2012 har EFA tidigare bett om att få en mobiltelefon för att kunna kommunicera med klienter och tjänstemän vid behov. Detta har godkänts av styrelsen och kostnaderna är beräknade till ca 1500 kr för både telefon och samtalskostnader för hela året. Gruppen har inte införskaffat en mobiltelefon ännu, förmodligen kommer det att ske när ärenden bokas in kontinuerligt. Det finns inga andra kostnader för EFA under Under 2011 har EFA haft ca 2 besök i månaden då gruppen varit aktiv, dvs ca 12 besök för hela året. På grund av omorganiseringen samt brist på frivilliga kunde gruppen inte vara aktiv i mer än ca 7 månader under Alla ärenden handlade om efterforskning. Förmodligen kommer resebidragsärendena öka under sommaren 2012, vilket tyder på att EFA kommer att ha fler ärenden än tidigare. Samhällsinformatörerna Gruppen har sin verksamhet vid Lernias SFI-utbildning på Liljeholmen Gruppen har tre aktiva varav två alltid finns tillgängliga varje onsdag kl (utom under sommar- och julledighet). Gruppen har tillgång till ett bra arbetsrum med dator och telefon. Genom Röda korset har vi fått tillgång till en skrivare som är till stor hjälp. En kort rapport skrivs varje vecka och denna skickas till Röda Korset. Vi försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika slag. Exempel på några ärenden under året: Kontakta socialförvaltning, försäkringskassa, facklig organisation, arbetsförmedling, försäkringsbolag, söka bostad, förklara myndighetsbeslut, kontakta sjukvårdsinstitutioner, hjälpa till att fylla i blanketter av olika slag, besvara frågor om medborgarskap och anhöriginvandring, tipsa om Röda Korsets yrkeskompisprojekt, språkträning och läxhjälp hos såväl Röda Korset som hos andra aktörer. Vi har under året haft en del kontakter med enskilda arbetsgivare och företrädare för olika aktörer på bostadsmarknaden. Under år 2011 har vi haft ca 90 besök av 50 olika personer. De besökande har kommit från 18 olika länder Antalet besök per gång varierar mellan 1 och 6. I några fall har vi haft mera långvariga kontakter och har även arbetat med dessa utanför den ordinarie besökstiden. Vi har under året haft besök av Röda korsets yrkesprojekt som informerade oss om sin verksamhet. Det har underlättat för oss när vi hänvisat personer till projektet. Vi anser att vi väl uppfyllt målet att hjälpa de som besöker oss. I de fall som vi har arbetat mycket med har vi uppnått mycket goda resultat. Ledningen och lärarna på Lernia är mycket hjälpsamma och de uppskattar att vi finns där. Samhällsinformatörerna har inga löpande kostnader. Förvarsgruppen Röda Korsets förvarsgrupp besöker utlänningar som är förvarstagna i väntan på utvisning. Vi erbjuder medmänskligt stöd i form av samtal och aktiviteter. Gruppen besöker förvaret en gång i veckan enligt ett uppgjort schema. I början på året ville vi skapa en större och mer stabil förvarsgrupp. Vi ville också ha regelbundna gruppmöten, fortlöpande utbildning och avlastning samt stöd till frivilliga. Uppdraget är tufft då det är långa restider till förvaret som ligger i Märsta och det kan vara jobbigt psykiskt att möta människor i kris. Vi ville också att migrationsverket skulle erbjuda fler utbildningstillfällen per termin så att fler nya kunde utbildas så att inte gruppen decimeras på grund av avhopp. Vi ville också att frivilliga skulle ta på sig fler uppgifter för att de skulle känna sig mer delaktiga och viktiga i gruppen. Fler frivilliga rekryterades under två utbildningstillfällen. Vi lyckades påverka migrationsverket till att dubblera sina utbildningsinsatser till två gånger per termin med början 2012 och fick också tillåtelse att måla och rita med de intagna och ta in musikanter till avdelningarna. Kläder har lämnats till förvaret vid två tillfällen. Avlastare i Röda korset kontaktades för att hjälpa frivilliga att bearbeta sina upplevelser. Vi har nu fler utbildningstillfällen och kan rekrytera fler frivilliga. Frivilliga har tagit på sig fler uppgifter. Regelbundna gruppmöten och vidareutbildning inleddes i slutet av 2011 och pågår fortfarande under Framöver behövs det en rekryterare till förvaret. Det behövs 4

5 ytterligare en samordnad klädinsamling. Antalet förvarsbesökare är just nu ca 11 stycken. Under 2011 gjorde vi cirka 21 besök till förvaret. Den planerade budgeten för 2012 ligger på ca då går till utbildningen medmänskligt bemötande och övriga går till resor (till och från förvaret för de som inte har resekort). mm. Vi försöker att finna sätt bland annat genom samverkan med andra kretsar för att få ner utbildningskostnaderna. Opinionsgruppen Opinionsbildningsgruppen, som den tidigare hette, insomnade under våren I mars/april rekryterade vi in de första nya frivilliga till den återstartade gruppen. Vi beslutade också att döpa om gruppen till Opinionsgruppen av praktiska skäl. Opinionsgruppen har 27 friviliga. Djurgården Fotboll Efter sommaren hade gruppen 15 frivilliga. Vi genomförde under augusti och slutet av september två event tillsammans med Djurgården Damfotboll. Genom närvaro vid hemmamatcher samt insamling skapade vi synlighet för Röda Korset och samlade dessutom in drygt kr. Folkbildning/seminarier Studiefrämjandet uttryckte önskemål om samverkan kring seminarier ur folkbildningssynpunkt under sommaren Vi började planera program för tre seminarier som genomfördes oktober, november och december. Dessa behandlade det politiska och etniska läget i Somalia, Irak och Eritrea. Studentrekrytering Gruppen har en långsiktig ambition att stärka relationer med högskolor i vår region med lärare, skolledning och med studenter. Ett viktigt inslag i detta samarbete är uppbyggnaden av en uppsatsdatabas med lämpliga uppsatsämnen inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Under våren 2012 kommer databas samt kontakter att vara etablerade för uppstart inför höstterminen Kommunikation Opinionsgruppen driver en liten men växande Facebook-sida som riktar sig till intresserade och partners. Under hösten har vi etablerat en kampanjwebb med adressen folkrattopinion.org. Syftet med denna är att kunna arbeta redaktionellt med vårt informationsarbete samt ge utrymme för bloggar mm. Kampanjwebben kommer även att rymma en samlad information om den växande folkrättskretsens verksamhet. Insamling Opinionsgruppen har under 2011 tagit ansvaret för kretsens mer strategiska insamlingsarbete. Detta gäller dels kampanjliknande arrangemang (som i samarbetet med Djurgården) och löpande insamling genom fasta bössor i butiker. Samtal pågår även med SL samt Jernhusen för eventuell utplacering av större, fasta bössor vid T-centralen samt Centralstation. Opinionsgruppen kommer inte att ha några kostnader under Språkverkstan Språkverkstan har funnits sedan 2004 i Flyktingkretsens regi. Under 2011 har Flyktingcenterkretsen upplösts och har tagit över verksamheten. Språkverkstan erbjuder språkträning i en enkel och informell form för migranter som vill utveckla sina färdigheter i svenska. Under 2011 har vi haft verksamhet två timmar, fyra dagar i veckan för både män och kvinnor; en dag, onsdag, har varit öppen endast för kvinnor, för- och kvällsverksamhet. Sex olika grupper av svensktalande frivilliga har varje vecka tagit emot sammanlagt ca 250 deltagare. Respektive dag leds av en frivilligledare som tillsammans med samtalsledarna ansvarar för upplägget. Vi delar in 5

6 deltagarna utifrån deras språkkunskaper. Språkverkstaden bygger på möten mellan människor och samtal. Viktigt är att man försöker möjliggöra att alla deltagare kan delta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar. Vi serverar kaffe och te i pausen. Vi har också traditionsenligt haft både sommar- och julfest för deltagarna, dessa fester har varit välbesökta och vi har haft tur att få låna bra festlokaler. Verksamheten har utsatts för hårda prövningar under det senaste året eftersom Röda Korset har genomfört en stor omorganisation. Det har medfört att tjänstemän som arbeta med verksamheten har försvunnit och frivilliga har fått jobba ännu hårdare. Röda Korset hade heller inte råd att ha kvar flyktingcentret på Lundgatan där undervisningen bedrivits. Stadsmissionen har tagit över flyktingcentret och språkverkstan måste hyra rummen som behövs. På grund av all denna osäkerhet om lokaler, flytt och en utdragen upplösning av kretsen, har detta lett till stor oro bland samtalsledarna och svårigheter att rekrytera nya. Vi har på grund av Stadsmissionen fått stänga måndagsgruppen och flyttat den till onsdag kväll då kvinnoverkstan hade undervisning. Kvinnogruppen på onsdag kväll och förmiddag har flyttat till Östermalmskretsens lokaler. Kvinnoverkstan startades 2007 i flyktingcentrets lokaler men bedrivs sedan flytten i november en gång i veckan i Östermalmkretsens lokaler. Verksamheten startade för att kunna erbjuda kvinnor lika förutsättningar som män till språkträning och ge kvinnorna mer utrymme att komma till tals. Flytten från Flyktingcentret innebar en dramatisk minskning av antalet deltagare. Under september och oktober var deltagarantalet i genomsnitt drygt 16. Under november och december var genomsnittet 2. Marknadsföringsinsatserna bör ökas. Visar det sig att deltagarantalet blir lika lågt som under hösten bör verksamheten emellertid läggas ned. Engelskagruppen har sin verksamhet på Östgötagatan en dag i veckan. Engelska är minst lika viktigt att lära sig som svenska då det ger människor möjligheter och verktyg för ett liv såväl i som utanför Sverige. Verksamheten har utvecklats under året, mot tidigare ca 15 deltagare är det nu och fyra engelsktalande samtalsledare. Det finns en nybörjargrupp och en avancerad grupp. De flesta deltagare kommer kontinuerligt och ofta går de också till den svenska språkverkstan. Inför 2012 beräknar vi kostnaderna för alla tre verksamheterna till kr exklusive hyran på Lundagatan. Statistik för språkverkstan, kvinnogrupperna och engelskagruppen 2011 Verksamhet har bedrivits under 38 av årets veckor. Antal besökare Språkverkstan antal besökare 9600 Kvinnogrupperna 570 Engelskagruppen 840 Totalt Språkverkstan- grupper Andelen nybörjare 57 % Andelen mellan-nivå 29 % Andel avancerad nivå 14 % Antal samtalsledare Språkverkstan 15 Kvinnogruppen 2 Engelskagruppen 4 Totalt 21 6

7 Beräknade kostnader för 2012 för språkverkstan, engelskagruppen, kvinnogrupperna Förtäring/fika kr Material kr Lokal/städ 700 kr Aktiviteter (Jul-/sommarfest etc.) kr Totalt kr 7

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Revisionsledare, Riksrevisionen Granskning av Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning.

Revisionsledare, Riksrevisionen Granskning av Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning. CV Elin Törner Tfn: 0707 19 21 81 E-post: Arbetslivserfarenhet 2012 - Egenföretagare, Spira utvärdering Utvärderingar, utredningar och utveckling av kvalitetssystem inom välfärdsområdet, främst inom utbildningsområdet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-06-18 09:30-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lokal Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Idag berättar vi om Övergripande lägesbild Sven Höper, Stadsledningskontoret Ensamkommande Michael Ivarson, Social resursförvaltning Mottagande av nyanlända

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats).

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats). MÖTESPLATS KUPAN 1990 IDAG 1948 Fru Ellida Lagerman ville överlämna fastigheten Lilla Holmen, Lerum, till Överstyrelsen i Stockholm att användas som vilohem för sockersjuka. Överstyrelsen frågade Lerumskretsen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer