Verksamhetsberättelse Storkyrko-/Folkrättskretsen. Röda Korset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011. Storkyrko-/Folkrättskretsen. Röda Korset"

Transkript

1 2011 Röda Korset INTRODUKTION Storkyrko-/folkrättskretsen är den krets inom Röda Korset region Stockholm som specialiserar sig på frågor och uppgifter med anknytning till folkrätten. Kretsens verksamheter närmar sig folkrätten från; en teoretisk synvinkel, i form av t.ex. föredrag, debatter, opinionsbildning och studier om folkrätt, en praktisk synvinkel, i form av grupper av medlemmar som tillämpar folkrätten i praktiskt arbete, t.ex. genom att ge medmänskligt stöd till utlänningar och bevaka deras folkrättsligt förankrade rättigheter. Kretsen bedriver verksamhet inom dessa områden, genom följande grupper; Yrkeskompisprojektet Folkrättsutbildarna EFA-gruppen (efterforskning, familjeåterförening och asylärenden) Förvarsgruppen Opinionsgruppen Samhällsinformatörsgruppen Språkverkstan Storkyrko-/folkrättskretsens styrelse 2011; Ordförande: Helena af Burén, vice ordförande: Hugo Rickberg, kassör: Samira Allalou, sekreterare: Emmy Martinsson. Ledamöter: Fredrik Bring, Helen Dowlati, Natassia Fry, Christine Johansson, Hanna Nilsson, Mikael Theander och Daniel Sundvall. Suppleanter: Lena Eriksson, Anders Forsberg, Kalle Isaksson, Linn Hedmark. Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger. Under året avgick kassören Stefan Pessirilo ur styrelsen och suppleanten Samira Allalou tog hans plats som kassör. Kretsen hade 152 medlemmar under Efter kommentarer från kretsens revisorer inför 2011 års kretsstämma, har styrelsen under det gångna året bland annat tagit följande åtgärder: Sekreteraren ansvarar för arkivering av styrelseprotokoll. Samtliga protokoll sparas såväl digitalt som i pappersformat (med underskrifter i original från protokollförare och justerare). Sekreteraren tillsammans med ordföranden ansvarar för att kretsens handlingar hålls ordnade och samlade. Hanteringen av handkassor (t.ex. insamlingsbössor) har gjorts striktare. Kretsens kassör ansvarar för de handkassor som kretsen administrerar, såsom exempelvis insamlingsbössor. Kassören ansvarar för att sådana handkassor kontrollräknas med minst en annan styrelseledamot närvarande, samt att handkassor överförs till den ordinarie bokföringen så fort som möjligt, dock senast vid slutet av den påföljande månaden. 1

2 Styrelsen har under året beslutat att ge frivilliga som på förtjänstfullt sätt arbetat för kretsen en gåva. Den första som tilldelades gåvan var Rebecka Wallmo som är frivillig i EFA-gruppen. Hon fick en bokgåva samt blommor. Under året genomförde Röda Korset stora nedskärningar. Kretsen förlorade på grund av detta en del tjänstemannastöd. Flyktingcentret på Lundagatan 55 avyttrades från Röda Korset och togs över av Stadsmissionen. Kretsen får nu hyra de rum som behövs för verksamheterna av Stadsmissionen för kronor per år. GEMENSAMMA AKTIVITETER Kretsens gemensamma aktiviteter under året har bl.a. bestått av två katastrofinsamlingar till Libyen och Afrikas horn. Flera medlemmar deltog också på nationaldagsfirandet på Skansen. En sommaravslutning för kretsens medlemmar och frivilliga genomfördes i Tantolunden. Det blev en lyckad dag med god mat och trevlig samvaro. Under hösten arrangerades en träff för medlemmar och frivilligledare, för att samordna de många verksamheterna. Ett julfirande med glögg och pepparkakor anordnades även i december. Under kvällen hölls också ett fördrag om den arabiska våren i Syrien. Kretsen har under året startat en öppen Facebook-sida, Folkrättskretsen, som ett sätt att informera om kretsens många aktiviteter och ge såväl medlemmar som icke-medlemmar en möjlighet att komma med förslag och synpunkter. VERKSAMHET Yrkeskompisprojektet Röda Korset har förstått att det finns en utbredd integrationsproblematik i dagens Stockholm där nyanlända och etablerade Stockholmare sällan möts. Genom Yrkeskompisprojektet vill Röda Korset vara en neutral länk mellan dessa två grupper, och erbjuda en fysisk plats och ett sammanhang som tillåter personer från de två grupperna att mötas. Röda Korset bedriver projektet i samarbete med Stockholm Stad och med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet matchar nyanlända med etablerade Stockholmare (Yrkeskompisar) och de nyanlända introduceras på så sätt genom sin yrkeskompis till sin nya stad och ett nytt socialt nätverk. Vi tror att det sociala nätverk som ett deltagande i Yrkeskompis ger är betydelsefullt för den nyanländes chanser att lyckas på den svenska arbetsmarknaden, eftersom vi genom erfarenhet vet att vägen till arbete idag nästan uteslutande är genom personliga kontakter. För den etablerade Stockholmaren innebär Yrkeskompis en unik möjlighet att få möta nya svenskar och därigenom få uppleva sin egen stad ur ett nytt perspektiv. Den löpande verksamheten som Yrkeskompis bedriver på Lundagatan innefattar informationsmöten för nya projektdeltagare, intervjuer av projektaspiranter, matchningsträffar samt en introduktionsutbildning som är specialanpassad för projektet. Yrkeskompisprojektet har haft ett spännande 2011 med ca 400 nya projektdeltagare och ca 75 genomförda gruppaktiviteter. Projektet har fått en ny projektassistent som tillsammans med projektledaren har utvecklat Yrkeskompis, och etablerat en metodik för uppföljning av matchningarna. Under 2012 har Yrkeskompis ambitionen att rekrytera och matcha nya deltagare i samma utsträckning som tidigare, dock upphör projektets externa finansiering i månadsskiftet juli/augusti Detta innebär att projektet utan ny finansiering måste omstruktureras och anpassas till en mindre skala, och helt bli beroende av aktiva och kompetenta frivilliga. Yrkeskompis väntas då fortsättningsvis ligga under Storkyrko-/folkrättskretsens ansvarsområde. De kostnader som 2

3 Yrkeskompis beräknas ha efter augusti är knutna till de aktiviteter som anordnas och beräknas uppgå till femtusen kronor för perioden 1:a augusti till 31:a december Folkrättsutbildarna Folkrättsutbildarna har till uppgift att utbilda allmänheten inom vårt upptagningsområde (Stockholm med omnejd) i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Att utbilda i humanitär rätt är även en skyldighet för Röda Korset som framkommer i Genèvekonventionerna. Det är främst gymnasieelever och andra kretsmedlemmar som erhåller vår utbildning, och då kostnadsfritt, men även emellanåt företag och organisationer, varpå vi tar betalt. Röda Korset hade tidigare satt som mål att 1200 personer skulle utbildas i mänskliga rättigheter och 600 personer i humanitär rätt per år i Stockholm. Det här målet har emellertid inte kunnat uppnås under de senaste åren och målet för hur många vi ska/borde utbilda utreds för tillfället. Under 2011 utbildades ca 350 personer i Mänskliga rättigheter och ca 180 personer i Internationell humanitär rätt, 65 personer i rätten till hälsa och 22 personer i Människor på flykt. Folkrättsutbildarna har tilltagit flera strategier för att öka antalet personer som utbildas, bl.a. har vi anpassat våra utbildningar efter skolornas behov genom att t.ex. ge kortare utbildningar (tidigare var de alltid tre timmar) och förhoppningsvis kommer vi se bättre resultat För närvarande har vi ca 40 frivilliga utbildare, varav en minoritet kan ta uppdrag dagtid (vilket är den tid som mest efterfrågas). Det är endast drygt 10 personer som verkligen är aktiva. Eftersom det skett en omorganisation inom Röda Korset under 2011, med en viss förvirring till följd, har det inte skett några utbildningar för nya folkrättsutbildare i Stockholm. Däremot har kretsen nu givits tillåtelse att anordna dessa utbildningar (tidigare har det skötts av huvudkontoret), vilket förhoppningsvis kommer att leda till att vi får fler folkrättsutbildare. Utöver att vi utbildar allmänheten i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, ser vi även till att våra utbildare ständigt erhåller fortbildning i ämnen som rör mänskliga rättigheter och humanitär rätt samt att de får dela med sig av sina erfarenheter från de utbildningar de har hållit. Under 2011 fokuserade fortbildningarna på barnens rättigheter och den arabiska våren. Det interna målet för folkrättsutbildarna är att fördubbla antalet personer som utbildas i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i jämförelse med det antal som utbildades under Vi hade samma målsättning förra året, men lyckades då inte uppnå det, även om vi ökade antalet utbildade något. Folkrättsutbildarna har inte haft några stora inkomster eller utgifter under Våra omkostnader ligger på ca 2000 kr och inkomsterna något under. Om vi däremot börjar utbilda nya folkrättsutbildare kommer omkostnaderna att öka. Vi räknar med att omkostnaderna kommer att stiga till ca 7000 kr om vi utbildar 25 nya folkrättsutbildare under året och att inkomsterna kommer att ligga på samma nivå. EFA-gruppen EFA står för efterforskning, familjeåterförening och asyl. Gruppen tar ärenden varje torsdag kväll. Röda Korsets omorganisering som började 2010 påverkade även EFA då vi inte kunde ta ärenden under en period pga. ärendestopp samt att vi inte visste var vi skulle ta ärenden. Många frivilliga tappade intresset och flera hade inte tid för att fortsätta framöver då EFA återigen kunde börja ta ärenden. Detta betydde att gruppen behövde nya frivilliga som kunde ställa upp och regelbundet ta ärenden. Således blev ett av EFA:s mål för 2011 att rekrytera nya aktiva frivilliga som även skulle komma att stanna i gruppen en längre period. Detta mål kom att genomföras under hösten 2011 och EFA kom då att bestå av ca 10 frivilliga. Ett annat mål var att övergå från det befintliga ärendebokningssystemet till ett nytt som skulle vara gemensamt för alla frivilliggrupper inom Flyktingenheten i hela Sverige. Detta mål är dock på tjänstemannanivå och gruppen har ännu inte fått någon mer information om detta än att det är på gång. Ett tredje mål var att det alltid skulle finnas två frivilliga uppskrivna varje torsdag i inbokningssystemet så att tjänstemännen lätt skulle kunna boka in ärenden åt gruppen. Syftet var att EFA skulle finnas till hands för flyktingkonsulenterna 3

4 en gång per vecka för att underlätta deras arbete vid behov. Detta mål har till stor del varit uppfyllt under EFA:s aktiva månader under 2011, dock har det inte varit så många ärenden inbokade. Inför 2012 har EFA tidigare bett om att få en mobiltelefon för att kunna kommunicera med klienter och tjänstemän vid behov. Detta har godkänts av styrelsen och kostnaderna är beräknade till ca 1500 kr för både telefon och samtalskostnader för hela året. Gruppen har inte införskaffat en mobiltelefon ännu, förmodligen kommer det att ske när ärenden bokas in kontinuerligt. Det finns inga andra kostnader för EFA under Under 2011 har EFA haft ca 2 besök i månaden då gruppen varit aktiv, dvs ca 12 besök för hela året. På grund av omorganiseringen samt brist på frivilliga kunde gruppen inte vara aktiv i mer än ca 7 månader under Alla ärenden handlade om efterforskning. Förmodligen kommer resebidragsärendena öka under sommaren 2012, vilket tyder på att EFA kommer att ha fler ärenden än tidigare. Samhällsinformatörerna Gruppen har sin verksamhet vid Lernias SFI-utbildning på Liljeholmen Gruppen har tre aktiva varav två alltid finns tillgängliga varje onsdag kl (utom under sommar- och julledighet). Gruppen har tillgång till ett bra arbetsrum med dator och telefon. Genom Röda korset har vi fått tillgång till en skrivare som är till stor hjälp. En kort rapport skrivs varje vecka och denna skickas till Röda Korset. Vi försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika slag. Exempel på några ärenden under året: Kontakta socialförvaltning, försäkringskassa, facklig organisation, arbetsförmedling, försäkringsbolag, söka bostad, förklara myndighetsbeslut, kontakta sjukvårdsinstitutioner, hjälpa till att fylla i blanketter av olika slag, besvara frågor om medborgarskap och anhöriginvandring, tipsa om Röda Korsets yrkeskompisprojekt, språkträning och läxhjälp hos såväl Röda Korset som hos andra aktörer. Vi har under året haft en del kontakter med enskilda arbetsgivare och företrädare för olika aktörer på bostadsmarknaden. Under år 2011 har vi haft ca 90 besök av 50 olika personer. De besökande har kommit från 18 olika länder Antalet besök per gång varierar mellan 1 och 6. I några fall har vi haft mera långvariga kontakter och har även arbetat med dessa utanför den ordinarie besökstiden. Vi har under året haft besök av Röda korsets yrkesprojekt som informerade oss om sin verksamhet. Det har underlättat för oss när vi hänvisat personer till projektet. Vi anser att vi väl uppfyllt målet att hjälpa de som besöker oss. I de fall som vi har arbetat mycket med har vi uppnått mycket goda resultat. Ledningen och lärarna på Lernia är mycket hjälpsamma och de uppskattar att vi finns där. Samhällsinformatörerna har inga löpande kostnader. Förvarsgruppen Röda Korsets förvarsgrupp besöker utlänningar som är förvarstagna i väntan på utvisning. Vi erbjuder medmänskligt stöd i form av samtal och aktiviteter. Gruppen besöker förvaret en gång i veckan enligt ett uppgjort schema. I början på året ville vi skapa en större och mer stabil förvarsgrupp. Vi ville också ha regelbundna gruppmöten, fortlöpande utbildning och avlastning samt stöd till frivilliga. Uppdraget är tufft då det är långa restider till förvaret som ligger i Märsta och det kan vara jobbigt psykiskt att möta människor i kris. Vi ville också att migrationsverket skulle erbjuda fler utbildningstillfällen per termin så att fler nya kunde utbildas så att inte gruppen decimeras på grund av avhopp. Vi ville också att frivilliga skulle ta på sig fler uppgifter för att de skulle känna sig mer delaktiga och viktiga i gruppen. Fler frivilliga rekryterades under två utbildningstillfällen. Vi lyckades påverka migrationsverket till att dubblera sina utbildningsinsatser till två gånger per termin med början 2012 och fick också tillåtelse att måla och rita med de intagna och ta in musikanter till avdelningarna. Kläder har lämnats till förvaret vid två tillfällen. Avlastare i Röda korset kontaktades för att hjälpa frivilliga att bearbeta sina upplevelser. Vi har nu fler utbildningstillfällen och kan rekrytera fler frivilliga. Frivilliga har tagit på sig fler uppgifter. Regelbundna gruppmöten och vidareutbildning inleddes i slutet av 2011 och pågår fortfarande under Framöver behövs det en rekryterare till förvaret. Det behövs 4

5 ytterligare en samordnad klädinsamling. Antalet förvarsbesökare är just nu ca 11 stycken. Under 2011 gjorde vi cirka 21 besök till förvaret. Den planerade budgeten för 2012 ligger på ca då går till utbildningen medmänskligt bemötande och övriga går till resor (till och från förvaret för de som inte har resekort). mm. Vi försöker att finna sätt bland annat genom samverkan med andra kretsar för att få ner utbildningskostnaderna. Opinionsgruppen Opinionsbildningsgruppen, som den tidigare hette, insomnade under våren I mars/april rekryterade vi in de första nya frivilliga till den återstartade gruppen. Vi beslutade också att döpa om gruppen till Opinionsgruppen av praktiska skäl. Opinionsgruppen har 27 friviliga. Djurgården Fotboll Efter sommaren hade gruppen 15 frivilliga. Vi genomförde under augusti och slutet av september två event tillsammans med Djurgården Damfotboll. Genom närvaro vid hemmamatcher samt insamling skapade vi synlighet för Röda Korset och samlade dessutom in drygt kr. Folkbildning/seminarier Studiefrämjandet uttryckte önskemål om samverkan kring seminarier ur folkbildningssynpunkt under sommaren Vi började planera program för tre seminarier som genomfördes oktober, november och december. Dessa behandlade det politiska och etniska läget i Somalia, Irak och Eritrea. Studentrekrytering Gruppen har en långsiktig ambition att stärka relationer med högskolor i vår region med lärare, skolledning och med studenter. Ett viktigt inslag i detta samarbete är uppbyggnaden av en uppsatsdatabas med lämpliga uppsatsämnen inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Under våren 2012 kommer databas samt kontakter att vara etablerade för uppstart inför höstterminen Kommunikation Opinionsgruppen driver en liten men växande Facebook-sida som riktar sig till intresserade och partners. Under hösten har vi etablerat en kampanjwebb med adressen folkrattopinion.org. Syftet med denna är att kunna arbeta redaktionellt med vårt informationsarbete samt ge utrymme för bloggar mm. Kampanjwebben kommer även att rymma en samlad information om den växande folkrättskretsens verksamhet. Insamling Opinionsgruppen har under 2011 tagit ansvaret för kretsens mer strategiska insamlingsarbete. Detta gäller dels kampanjliknande arrangemang (som i samarbetet med Djurgården) och löpande insamling genom fasta bössor i butiker. Samtal pågår även med SL samt Jernhusen för eventuell utplacering av större, fasta bössor vid T-centralen samt Centralstation. Opinionsgruppen kommer inte att ha några kostnader under Språkverkstan Språkverkstan har funnits sedan 2004 i Flyktingkretsens regi. Under 2011 har Flyktingcenterkretsen upplösts och har tagit över verksamheten. Språkverkstan erbjuder språkträning i en enkel och informell form för migranter som vill utveckla sina färdigheter i svenska. Under 2011 har vi haft verksamhet två timmar, fyra dagar i veckan för både män och kvinnor; en dag, onsdag, har varit öppen endast för kvinnor, för- och kvällsverksamhet. Sex olika grupper av svensktalande frivilliga har varje vecka tagit emot sammanlagt ca 250 deltagare. Respektive dag leds av en frivilligledare som tillsammans med samtalsledarna ansvarar för upplägget. Vi delar in 5

6 deltagarna utifrån deras språkkunskaper. Språkverkstaden bygger på möten mellan människor och samtal. Viktigt är att man försöker möjliggöra att alla deltagare kan delta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar. Vi serverar kaffe och te i pausen. Vi har också traditionsenligt haft både sommar- och julfest för deltagarna, dessa fester har varit välbesökta och vi har haft tur att få låna bra festlokaler. Verksamheten har utsatts för hårda prövningar under det senaste året eftersom Röda Korset har genomfört en stor omorganisation. Det har medfört att tjänstemän som arbeta med verksamheten har försvunnit och frivilliga har fått jobba ännu hårdare. Röda Korset hade heller inte råd att ha kvar flyktingcentret på Lundgatan där undervisningen bedrivits. Stadsmissionen har tagit över flyktingcentret och språkverkstan måste hyra rummen som behövs. På grund av all denna osäkerhet om lokaler, flytt och en utdragen upplösning av kretsen, har detta lett till stor oro bland samtalsledarna och svårigheter att rekrytera nya. Vi har på grund av Stadsmissionen fått stänga måndagsgruppen och flyttat den till onsdag kväll då kvinnoverkstan hade undervisning. Kvinnogruppen på onsdag kväll och förmiddag har flyttat till Östermalmskretsens lokaler. Kvinnoverkstan startades 2007 i flyktingcentrets lokaler men bedrivs sedan flytten i november en gång i veckan i Östermalmkretsens lokaler. Verksamheten startade för att kunna erbjuda kvinnor lika förutsättningar som män till språkträning och ge kvinnorna mer utrymme att komma till tals. Flytten från Flyktingcentret innebar en dramatisk minskning av antalet deltagare. Under september och oktober var deltagarantalet i genomsnitt drygt 16. Under november och december var genomsnittet 2. Marknadsföringsinsatserna bör ökas. Visar det sig att deltagarantalet blir lika lågt som under hösten bör verksamheten emellertid läggas ned. Engelskagruppen har sin verksamhet på Östgötagatan en dag i veckan. Engelska är minst lika viktigt att lära sig som svenska då det ger människor möjligheter och verktyg för ett liv såväl i som utanför Sverige. Verksamheten har utvecklats under året, mot tidigare ca 15 deltagare är det nu och fyra engelsktalande samtalsledare. Det finns en nybörjargrupp och en avancerad grupp. De flesta deltagare kommer kontinuerligt och ofta går de också till den svenska språkverkstan. Inför 2012 beräknar vi kostnaderna för alla tre verksamheterna till kr exklusive hyran på Lundagatan. Statistik för språkverkstan, kvinnogrupperna och engelskagruppen 2011 Verksamhet har bedrivits under 38 av årets veckor. Antal besökare Språkverkstan antal besökare 9600 Kvinnogrupperna 570 Engelskagruppen 840 Totalt Språkverkstan- grupper Andelen nybörjare 57 % Andelen mellan-nivå 29 % Andel avancerad nivå 14 % Antal samtalsledare Språkverkstan 15 Kvinnogruppen 2 Engelskagruppen 4 Totalt 21 6

7 Beräknade kostnader för 2012 för språkverkstan, engelskagruppen, kvinnogrupperna Förtäring/fika kr Material kr Lokal/städ 700 kr Aktiviteter (Jul-/sommarfest etc.) kr Totalt kr 7

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets splan 2014 Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets Innehåll 1 Bakgrund... 3 2... 3 3... 3 4 Ekonomi... 3 5 Styrelse... 3 5.1 Styrelsestöd... 4 6 Frivilliga...

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer