Verksamhetsberättelse Storkyrko-/Folkrättskretsen. Röda Korset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011. Storkyrko-/Folkrättskretsen. Röda Korset"

Transkript

1 2011 Röda Korset INTRODUKTION Storkyrko-/folkrättskretsen är den krets inom Röda Korset region Stockholm som specialiserar sig på frågor och uppgifter med anknytning till folkrätten. Kretsens verksamheter närmar sig folkrätten från; en teoretisk synvinkel, i form av t.ex. föredrag, debatter, opinionsbildning och studier om folkrätt, en praktisk synvinkel, i form av grupper av medlemmar som tillämpar folkrätten i praktiskt arbete, t.ex. genom att ge medmänskligt stöd till utlänningar och bevaka deras folkrättsligt förankrade rättigheter. Kretsen bedriver verksamhet inom dessa områden, genom följande grupper; Yrkeskompisprojektet Folkrättsutbildarna EFA-gruppen (efterforskning, familjeåterförening och asylärenden) Förvarsgruppen Opinionsgruppen Samhällsinformatörsgruppen Språkverkstan Storkyrko-/folkrättskretsens styrelse 2011; Ordförande: Helena af Burén, vice ordförande: Hugo Rickberg, kassör: Samira Allalou, sekreterare: Emmy Martinsson. Ledamöter: Fredrik Bring, Helen Dowlati, Natassia Fry, Christine Johansson, Hanna Nilsson, Mikael Theander och Daniel Sundvall. Suppleanter: Lena Eriksson, Anders Forsberg, Kalle Isaksson, Linn Hedmark. Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger. Under året avgick kassören Stefan Pessirilo ur styrelsen och suppleanten Samira Allalou tog hans plats som kassör. Kretsen hade 152 medlemmar under Efter kommentarer från kretsens revisorer inför 2011 års kretsstämma, har styrelsen under det gångna året bland annat tagit följande åtgärder: Sekreteraren ansvarar för arkivering av styrelseprotokoll. Samtliga protokoll sparas såväl digitalt som i pappersformat (med underskrifter i original från protokollförare och justerare). Sekreteraren tillsammans med ordföranden ansvarar för att kretsens handlingar hålls ordnade och samlade. Hanteringen av handkassor (t.ex. insamlingsbössor) har gjorts striktare. Kretsens kassör ansvarar för de handkassor som kretsen administrerar, såsom exempelvis insamlingsbössor. Kassören ansvarar för att sådana handkassor kontrollräknas med minst en annan styrelseledamot närvarande, samt att handkassor överförs till den ordinarie bokföringen så fort som möjligt, dock senast vid slutet av den påföljande månaden. 1

2 Styrelsen har under året beslutat att ge frivilliga som på förtjänstfullt sätt arbetat för kretsen en gåva. Den första som tilldelades gåvan var Rebecka Wallmo som är frivillig i EFA-gruppen. Hon fick en bokgåva samt blommor. Under året genomförde Röda Korset stora nedskärningar. Kretsen förlorade på grund av detta en del tjänstemannastöd. Flyktingcentret på Lundagatan 55 avyttrades från Röda Korset och togs över av Stadsmissionen. Kretsen får nu hyra de rum som behövs för verksamheterna av Stadsmissionen för kronor per år. GEMENSAMMA AKTIVITETER Kretsens gemensamma aktiviteter under året har bl.a. bestått av två katastrofinsamlingar till Libyen och Afrikas horn. Flera medlemmar deltog också på nationaldagsfirandet på Skansen. En sommaravslutning för kretsens medlemmar och frivilliga genomfördes i Tantolunden. Det blev en lyckad dag med god mat och trevlig samvaro. Under hösten arrangerades en träff för medlemmar och frivilligledare, för att samordna de många verksamheterna. Ett julfirande med glögg och pepparkakor anordnades även i december. Under kvällen hölls också ett fördrag om den arabiska våren i Syrien. Kretsen har under året startat en öppen Facebook-sida, Folkrättskretsen, som ett sätt att informera om kretsens många aktiviteter och ge såväl medlemmar som icke-medlemmar en möjlighet att komma med förslag och synpunkter. VERKSAMHET Yrkeskompisprojektet Röda Korset har förstått att det finns en utbredd integrationsproblematik i dagens Stockholm där nyanlända och etablerade Stockholmare sällan möts. Genom Yrkeskompisprojektet vill Röda Korset vara en neutral länk mellan dessa två grupper, och erbjuda en fysisk plats och ett sammanhang som tillåter personer från de två grupperna att mötas. Röda Korset bedriver projektet i samarbete med Stockholm Stad och med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet matchar nyanlända med etablerade Stockholmare (Yrkeskompisar) och de nyanlända introduceras på så sätt genom sin yrkeskompis till sin nya stad och ett nytt socialt nätverk. Vi tror att det sociala nätverk som ett deltagande i Yrkeskompis ger är betydelsefullt för den nyanländes chanser att lyckas på den svenska arbetsmarknaden, eftersom vi genom erfarenhet vet att vägen till arbete idag nästan uteslutande är genom personliga kontakter. För den etablerade Stockholmaren innebär Yrkeskompis en unik möjlighet att få möta nya svenskar och därigenom få uppleva sin egen stad ur ett nytt perspektiv. Den löpande verksamheten som Yrkeskompis bedriver på Lundagatan innefattar informationsmöten för nya projektdeltagare, intervjuer av projektaspiranter, matchningsträffar samt en introduktionsutbildning som är specialanpassad för projektet. Yrkeskompisprojektet har haft ett spännande 2011 med ca 400 nya projektdeltagare och ca 75 genomförda gruppaktiviteter. Projektet har fått en ny projektassistent som tillsammans med projektledaren har utvecklat Yrkeskompis, och etablerat en metodik för uppföljning av matchningarna. Under 2012 har Yrkeskompis ambitionen att rekrytera och matcha nya deltagare i samma utsträckning som tidigare, dock upphör projektets externa finansiering i månadsskiftet juli/augusti Detta innebär att projektet utan ny finansiering måste omstruktureras och anpassas till en mindre skala, och helt bli beroende av aktiva och kompetenta frivilliga. Yrkeskompis väntas då fortsättningsvis ligga under Storkyrko-/folkrättskretsens ansvarsområde. De kostnader som 2

3 Yrkeskompis beräknas ha efter augusti är knutna till de aktiviteter som anordnas och beräknas uppgå till femtusen kronor för perioden 1:a augusti till 31:a december Folkrättsutbildarna Folkrättsutbildarna har till uppgift att utbilda allmänheten inom vårt upptagningsområde (Stockholm med omnejd) i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Att utbilda i humanitär rätt är även en skyldighet för Röda Korset som framkommer i Genèvekonventionerna. Det är främst gymnasieelever och andra kretsmedlemmar som erhåller vår utbildning, och då kostnadsfritt, men även emellanåt företag och organisationer, varpå vi tar betalt. Röda Korset hade tidigare satt som mål att 1200 personer skulle utbildas i mänskliga rättigheter och 600 personer i humanitär rätt per år i Stockholm. Det här målet har emellertid inte kunnat uppnås under de senaste åren och målet för hur många vi ska/borde utbilda utreds för tillfället. Under 2011 utbildades ca 350 personer i Mänskliga rättigheter och ca 180 personer i Internationell humanitär rätt, 65 personer i rätten till hälsa och 22 personer i Människor på flykt. Folkrättsutbildarna har tilltagit flera strategier för att öka antalet personer som utbildas, bl.a. har vi anpassat våra utbildningar efter skolornas behov genom att t.ex. ge kortare utbildningar (tidigare var de alltid tre timmar) och förhoppningsvis kommer vi se bättre resultat För närvarande har vi ca 40 frivilliga utbildare, varav en minoritet kan ta uppdrag dagtid (vilket är den tid som mest efterfrågas). Det är endast drygt 10 personer som verkligen är aktiva. Eftersom det skett en omorganisation inom Röda Korset under 2011, med en viss förvirring till följd, har det inte skett några utbildningar för nya folkrättsutbildare i Stockholm. Däremot har kretsen nu givits tillåtelse att anordna dessa utbildningar (tidigare har det skötts av huvudkontoret), vilket förhoppningsvis kommer att leda till att vi får fler folkrättsutbildare. Utöver att vi utbildar allmänheten i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, ser vi även till att våra utbildare ständigt erhåller fortbildning i ämnen som rör mänskliga rättigheter och humanitär rätt samt att de får dela med sig av sina erfarenheter från de utbildningar de har hållit. Under 2011 fokuserade fortbildningarna på barnens rättigheter och den arabiska våren. Det interna målet för folkrättsutbildarna är att fördubbla antalet personer som utbildas i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i jämförelse med det antal som utbildades under Vi hade samma målsättning förra året, men lyckades då inte uppnå det, även om vi ökade antalet utbildade något. Folkrättsutbildarna har inte haft några stora inkomster eller utgifter under Våra omkostnader ligger på ca 2000 kr och inkomsterna något under. Om vi däremot börjar utbilda nya folkrättsutbildare kommer omkostnaderna att öka. Vi räknar med att omkostnaderna kommer att stiga till ca 7000 kr om vi utbildar 25 nya folkrättsutbildare under året och att inkomsterna kommer att ligga på samma nivå. EFA-gruppen EFA står för efterforskning, familjeåterförening och asyl. Gruppen tar ärenden varje torsdag kväll. Röda Korsets omorganisering som började 2010 påverkade även EFA då vi inte kunde ta ärenden under en period pga. ärendestopp samt att vi inte visste var vi skulle ta ärenden. Många frivilliga tappade intresset och flera hade inte tid för att fortsätta framöver då EFA återigen kunde börja ta ärenden. Detta betydde att gruppen behövde nya frivilliga som kunde ställa upp och regelbundet ta ärenden. Således blev ett av EFA:s mål för 2011 att rekrytera nya aktiva frivilliga som även skulle komma att stanna i gruppen en längre period. Detta mål kom att genomföras under hösten 2011 och EFA kom då att bestå av ca 10 frivilliga. Ett annat mål var att övergå från det befintliga ärendebokningssystemet till ett nytt som skulle vara gemensamt för alla frivilliggrupper inom Flyktingenheten i hela Sverige. Detta mål är dock på tjänstemannanivå och gruppen har ännu inte fått någon mer information om detta än att det är på gång. Ett tredje mål var att det alltid skulle finnas två frivilliga uppskrivna varje torsdag i inbokningssystemet så att tjänstemännen lätt skulle kunna boka in ärenden åt gruppen. Syftet var att EFA skulle finnas till hands för flyktingkonsulenterna 3

4 en gång per vecka för att underlätta deras arbete vid behov. Detta mål har till stor del varit uppfyllt under EFA:s aktiva månader under 2011, dock har det inte varit så många ärenden inbokade. Inför 2012 har EFA tidigare bett om att få en mobiltelefon för att kunna kommunicera med klienter och tjänstemän vid behov. Detta har godkänts av styrelsen och kostnaderna är beräknade till ca 1500 kr för både telefon och samtalskostnader för hela året. Gruppen har inte införskaffat en mobiltelefon ännu, förmodligen kommer det att ske när ärenden bokas in kontinuerligt. Det finns inga andra kostnader för EFA under Under 2011 har EFA haft ca 2 besök i månaden då gruppen varit aktiv, dvs ca 12 besök för hela året. På grund av omorganiseringen samt brist på frivilliga kunde gruppen inte vara aktiv i mer än ca 7 månader under Alla ärenden handlade om efterforskning. Förmodligen kommer resebidragsärendena öka under sommaren 2012, vilket tyder på att EFA kommer att ha fler ärenden än tidigare. Samhällsinformatörerna Gruppen har sin verksamhet vid Lernias SFI-utbildning på Liljeholmen Gruppen har tre aktiva varav två alltid finns tillgängliga varje onsdag kl (utom under sommar- och julledighet). Gruppen har tillgång till ett bra arbetsrum med dator och telefon. Genom Röda korset har vi fått tillgång till en skrivare som är till stor hjälp. En kort rapport skrivs varje vecka och denna skickas till Röda Korset. Vi försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika slag. Exempel på några ärenden under året: Kontakta socialförvaltning, försäkringskassa, facklig organisation, arbetsförmedling, försäkringsbolag, söka bostad, förklara myndighetsbeslut, kontakta sjukvårdsinstitutioner, hjälpa till att fylla i blanketter av olika slag, besvara frågor om medborgarskap och anhöriginvandring, tipsa om Röda Korsets yrkeskompisprojekt, språkträning och läxhjälp hos såväl Röda Korset som hos andra aktörer. Vi har under året haft en del kontakter med enskilda arbetsgivare och företrädare för olika aktörer på bostadsmarknaden. Under år 2011 har vi haft ca 90 besök av 50 olika personer. De besökande har kommit från 18 olika länder Antalet besök per gång varierar mellan 1 och 6. I några fall har vi haft mera långvariga kontakter och har även arbetat med dessa utanför den ordinarie besökstiden. Vi har under året haft besök av Röda korsets yrkesprojekt som informerade oss om sin verksamhet. Det har underlättat för oss när vi hänvisat personer till projektet. Vi anser att vi väl uppfyllt målet att hjälpa de som besöker oss. I de fall som vi har arbetat mycket med har vi uppnått mycket goda resultat. Ledningen och lärarna på Lernia är mycket hjälpsamma och de uppskattar att vi finns där. Samhällsinformatörerna har inga löpande kostnader. Förvarsgruppen Röda Korsets förvarsgrupp besöker utlänningar som är förvarstagna i väntan på utvisning. Vi erbjuder medmänskligt stöd i form av samtal och aktiviteter. Gruppen besöker förvaret en gång i veckan enligt ett uppgjort schema. I början på året ville vi skapa en större och mer stabil förvarsgrupp. Vi ville också ha regelbundna gruppmöten, fortlöpande utbildning och avlastning samt stöd till frivilliga. Uppdraget är tufft då det är långa restider till förvaret som ligger i Märsta och det kan vara jobbigt psykiskt att möta människor i kris. Vi ville också att migrationsverket skulle erbjuda fler utbildningstillfällen per termin så att fler nya kunde utbildas så att inte gruppen decimeras på grund av avhopp. Vi ville också att frivilliga skulle ta på sig fler uppgifter för att de skulle känna sig mer delaktiga och viktiga i gruppen. Fler frivilliga rekryterades under två utbildningstillfällen. Vi lyckades påverka migrationsverket till att dubblera sina utbildningsinsatser till två gånger per termin med början 2012 och fick också tillåtelse att måla och rita med de intagna och ta in musikanter till avdelningarna. Kläder har lämnats till förvaret vid två tillfällen. Avlastare i Röda korset kontaktades för att hjälpa frivilliga att bearbeta sina upplevelser. Vi har nu fler utbildningstillfällen och kan rekrytera fler frivilliga. Frivilliga har tagit på sig fler uppgifter. Regelbundna gruppmöten och vidareutbildning inleddes i slutet av 2011 och pågår fortfarande under Framöver behövs det en rekryterare till förvaret. Det behövs 4

5 ytterligare en samordnad klädinsamling. Antalet förvarsbesökare är just nu ca 11 stycken. Under 2011 gjorde vi cirka 21 besök till förvaret. Den planerade budgeten för 2012 ligger på ca då går till utbildningen medmänskligt bemötande och övriga går till resor (till och från förvaret för de som inte har resekort). mm. Vi försöker att finna sätt bland annat genom samverkan med andra kretsar för att få ner utbildningskostnaderna. Opinionsgruppen Opinionsbildningsgruppen, som den tidigare hette, insomnade under våren I mars/april rekryterade vi in de första nya frivilliga till den återstartade gruppen. Vi beslutade också att döpa om gruppen till Opinionsgruppen av praktiska skäl. Opinionsgruppen har 27 friviliga. Djurgården Fotboll Efter sommaren hade gruppen 15 frivilliga. Vi genomförde under augusti och slutet av september två event tillsammans med Djurgården Damfotboll. Genom närvaro vid hemmamatcher samt insamling skapade vi synlighet för Röda Korset och samlade dessutom in drygt kr. Folkbildning/seminarier Studiefrämjandet uttryckte önskemål om samverkan kring seminarier ur folkbildningssynpunkt under sommaren Vi började planera program för tre seminarier som genomfördes oktober, november och december. Dessa behandlade det politiska och etniska läget i Somalia, Irak och Eritrea. Studentrekrytering Gruppen har en långsiktig ambition att stärka relationer med högskolor i vår region med lärare, skolledning och med studenter. Ett viktigt inslag i detta samarbete är uppbyggnaden av en uppsatsdatabas med lämpliga uppsatsämnen inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Under våren 2012 kommer databas samt kontakter att vara etablerade för uppstart inför höstterminen Kommunikation Opinionsgruppen driver en liten men växande Facebook-sida som riktar sig till intresserade och partners. Under hösten har vi etablerat en kampanjwebb med adressen folkrattopinion.org. Syftet med denna är att kunna arbeta redaktionellt med vårt informationsarbete samt ge utrymme för bloggar mm. Kampanjwebben kommer även att rymma en samlad information om den växande folkrättskretsens verksamhet. Insamling Opinionsgruppen har under 2011 tagit ansvaret för kretsens mer strategiska insamlingsarbete. Detta gäller dels kampanjliknande arrangemang (som i samarbetet med Djurgården) och löpande insamling genom fasta bössor i butiker. Samtal pågår även med SL samt Jernhusen för eventuell utplacering av större, fasta bössor vid T-centralen samt Centralstation. Opinionsgruppen kommer inte att ha några kostnader under Språkverkstan Språkverkstan har funnits sedan 2004 i Flyktingkretsens regi. Under 2011 har Flyktingcenterkretsen upplösts och har tagit över verksamheten. Språkverkstan erbjuder språkträning i en enkel och informell form för migranter som vill utveckla sina färdigheter i svenska. Under 2011 har vi haft verksamhet två timmar, fyra dagar i veckan för både män och kvinnor; en dag, onsdag, har varit öppen endast för kvinnor, för- och kvällsverksamhet. Sex olika grupper av svensktalande frivilliga har varje vecka tagit emot sammanlagt ca 250 deltagare. Respektive dag leds av en frivilligledare som tillsammans med samtalsledarna ansvarar för upplägget. Vi delar in 5

6 deltagarna utifrån deras språkkunskaper. Språkverkstaden bygger på möten mellan människor och samtal. Viktigt är att man försöker möjliggöra att alla deltagare kan delta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar. Vi serverar kaffe och te i pausen. Vi har också traditionsenligt haft både sommar- och julfest för deltagarna, dessa fester har varit välbesökta och vi har haft tur att få låna bra festlokaler. Verksamheten har utsatts för hårda prövningar under det senaste året eftersom Röda Korset har genomfört en stor omorganisation. Det har medfört att tjänstemän som arbeta med verksamheten har försvunnit och frivilliga har fått jobba ännu hårdare. Röda Korset hade heller inte råd att ha kvar flyktingcentret på Lundgatan där undervisningen bedrivits. Stadsmissionen har tagit över flyktingcentret och språkverkstan måste hyra rummen som behövs. På grund av all denna osäkerhet om lokaler, flytt och en utdragen upplösning av kretsen, har detta lett till stor oro bland samtalsledarna och svårigheter att rekrytera nya. Vi har på grund av Stadsmissionen fått stänga måndagsgruppen och flyttat den till onsdag kväll då kvinnoverkstan hade undervisning. Kvinnogruppen på onsdag kväll och förmiddag har flyttat till Östermalmskretsens lokaler. Kvinnoverkstan startades 2007 i flyktingcentrets lokaler men bedrivs sedan flytten i november en gång i veckan i Östermalmkretsens lokaler. Verksamheten startade för att kunna erbjuda kvinnor lika förutsättningar som män till språkträning och ge kvinnorna mer utrymme att komma till tals. Flytten från Flyktingcentret innebar en dramatisk minskning av antalet deltagare. Under september och oktober var deltagarantalet i genomsnitt drygt 16. Under november och december var genomsnittet 2. Marknadsföringsinsatserna bör ökas. Visar det sig att deltagarantalet blir lika lågt som under hösten bör verksamheten emellertid läggas ned. Engelskagruppen har sin verksamhet på Östgötagatan en dag i veckan. Engelska är minst lika viktigt att lära sig som svenska då det ger människor möjligheter och verktyg för ett liv såväl i som utanför Sverige. Verksamheten har utvecklats under året, mot tidigare ca 15 deltagare är det nu och fyra engelsktalande samtalsledare. Det finns en nybörjargrupp och en avancerad grupp. De flesta deltagare kommer kontinuerligt och ofta går de också till den svenska språkverkstan. Inför 2012 beräknar vi kostnaderna för alla tre verksamheterna till kr exklusive hyran på Lundagatan. Statistik för språkverkstan, kvinnogrupperna och engelskagruppen 2011 Verksamhet har bedrivits under 38 av årets veckor. Antal besökare Språkverkstan antal besökare 9600 Kvinnogrupperna 570 Engelskagruppen 840 Totalt Språkverkstan- grupper Andelen nybörjare 57 % Andelen mellan-nivå 29 % Andel avancerad nivå 14 % Antal samtalsledare Språkverkstan 15 Kvinnogruppen 2 Engelskagruppen 4 Totalt 21 6

7 Beräknade kostnader för 2012 för språkverkstan, engelskagruppen, kvinnogrupperna Förtäring/fika kr Material kr Lokal/städ 700 kr Aktiviteter (Jul-/sommarfest etc.) kr Totalt kr 7

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013 Svenska Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Yrkeskompis. Etablering Stockholm: Yrkeskompis

Yrkeskompis. Etablering Stockholm: Yrkeskompis Etablering Stockholm: Yrkeskompis Yrkeskompis - ett Röda Korset-projekt i samarbete med Etablering Stockholm för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kultur. Ernestine Kodia En mötesplats för mä Yrkeskompis

Läs mer

Delrapport för Integrationsverksamheten. Vårterminen 2012

Delrapport för Integrationsverksamheten. Vårterminen 2012 Delrapport för Integrationsverksamheten 2012 Inledning Växjö rödakorskrets har erbjudit integrationsfrämjande aktiviteter sedan 17 år tillbaka. Sedan dess har verksamheten utvecklats för att passa det

Läs mer

Uppsala Rödakorsblad

Uppsala Rödakorsblad Några ord från styrelsen I detta nummer: * Några ord från styrelsen * Kretsens verksamheter under året som gått * Julfirande i kretsen * Kommande utbildningar och möten Många människor väntade på oss då

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Sammanfattning Föreningen har under det gångna året genomfört en omstrukturering av verksamheterna samt förändrat hur verksamheterna

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsberättelse År 2015

Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsberättelse År 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Förening Helsingborg Verksamhetsberättelse År 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Box 17563, 118 91 Stockholm rkuf.se Inledning År 2015 har varit året då Röda Korsets Ungdomsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Geflekretsens. Verksamhetsberättelse 2016

Geflekretsens. Verksamhetsberättelse 2016 Geflekretsens Verksamhetsberättelse 2016 Anhörigstöd Ansvarig: Britta Heimer Dereborn Ett spännande projekt Ansvarig: Anna-Lena Hellman Verksamheten har bedrivits i samarbete med kommunen och andra organisationer.

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Uppföljning sommarskolan 2016

Uppföljning sommarskolan 2016 Tjänsteutlåtande Utredare 2016-09-06 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr: Haina.Berndtsson@upplandsvasby.se UBN/2016:72 33064 Uppföljning sommarskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 RKUF Sollefteå 1 Inledning Sollefteå är en liten stad med en stor tillgång av olika kulturer och bakgrunder. Det finns ett stort behov av integration och förståelse vilket

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Sammanfattning Året har präglats av upp och nedgångar. Mycket arbete har gått åt att hålla styrelsen i rullning då vi startade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Verksamhetsbidrag, Good Malmö, projektperiod 2016-01-01 2016-12-31

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Verksamhetsbidrag, Good Malmö, projektperiod 2016-01-01 2016-12-31 Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-04 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag, Good Malmö, projektperiod

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017

Verksamhetsplan med budget 2017 Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga 2017-10-11 Det här är Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga. Dokumentet beskriver SRK:s ståndpunkt i en av flera

Läs mer

Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Sofia Olsson Närvarande:

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Växjö Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 2016

Växjö Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 2016 Växjö 16-11-29 Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 16 Invandrarindex 1 (184) 1 Är du. Bas total 15: 3.1 Bas total 16: 2.369 % 9 8 7 6 5 44 Kvinna 47 56 Man Invandrarindex

Läs mer

STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ?

STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ? STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ? ANTALET ASYLSÖKANDE VÄXER SNABBT I världen pågår den största flyktingkrisen efter andra världskriget. Det uppskattas att cirka 25 000 30 000 asylsökande

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av årsmötets utlysning. 3. Val av mötets ordförande 4. Val av sekreterare för förhandlingarna. 5. Val av justerare. 6. Anmälan

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 5 Diariekod: 600 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse upprättats. Värmdö Kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Organisationsnummer 212000-0035

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning John Boman Institutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för pedagogik och sociologi Guy Standing (2013). Prekariatet: Den nya

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer