2 21 februari Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 21 februari 2008. Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB 2008-01-07. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige"

Transkript

1 2 21 februari 2008 Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktiges ordförande Maj Steen (m) eller den kommunfullmäktigeledamot hon utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2007 för Borås Stadshus AB. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Göran Björklund

2 B 34 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 13 Renodling av verksamheten i Borås Djurpark AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Bakgrund BoråsParkens lokaler, parkhallen, rotundan och gamla teatern förvaltas av Lokalförsörjningskontoret. Lokalerna hyrs sedan ut i sin helhet till Borås Djurpark AB. Bolaget vidareuthyr dem som kontorslokaler, föreningslokaler eller bedriver egen verksamhet som t ex i rotundans servering. Upplägget var en tillfällig parkeringslösning vid upplösningen av Borås Stads turistbolag Destination Borås AB. I samband med att Kommunstyrelsen den 12 december 2005 be slutade om bolagens budgetar 2006 så konstaterades att Borås Djur park AB tarvade det största koncernbidraget, 11,8 mnkr, någon sin. Krav på effektivisering och rationaliseringar samt översyn av intäktssidan ställdes. I sammanhanget konstaterades att affärsområdet BoråsParken skulle generera ett underskott på kr. Kommunstyrelsen avsåg utreda om denna verksamhet även fortsättningsvis skulle ligga i Borås Djurpark AB eller överflyttas till annan. Borås Djurpark AB reviderade sin budget 2006 och anhöll i denna om en snabb förändring av BoråsParkens tillhörighet. Bolaget skulle efter en förändring kunna koncentrera sig på kärnverksamheten, djurparken med tillhörande camping. Utredning Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att se över organisationen för Borås Djurpark AB i syfte att renodla dess verksamhet. En koncentration på djurpark har varit målet då denna verksamhet kräver stora insatser för att kunna fortsätta att vara, och utvecklas i huvudrollen som turistattraktion i Borås. BoråsParken har med tiden upplevts som en allt mer främmande del av djurparksbolagets verksamhet och därmed haft en splittrande påverkan. Allt större negativa resultat för BoråsParken har givetvis varit en viktig orsak. Det underskott som för 2006 budgeterades till kr, blev 2,0 mnkr och i budgeten för 2008 beräknas underskottet till 2,5 mnkr. Utvecklingen speglar givetvis det vänteläge som organisationen befinner sig och behovet av en snabb förändring. Överföring av verksamhet Fritids- och turistnämnden och Borås Djurpark AB samt Lokalförsörjningsnämnden har utrett en fördelning sins emellan av den verksamhet som idag bedrivs i Folkets Park. Hur uppdelningen preliminärt ser ut framgår av nämndernas yttrande som bifogas. I Kommunstyrelsens godkännande av bolagsbudgetarna för 2008 förutsätts att BoråsParkens egna restaurangverksamhet avvecklas i Borås Djurpark ABs regi i samband med att överföringen av verksamhet sker till Borås Stads olika förvaltningar. Ägardirektiven för Borås Djurpark AB ändras varvid målet i 3 att utveckla BoråsParken strykes. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Verksamheten i BoråsParken överföres från Borås Djurpark AB till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens fördelning. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Christer Johansson Från Fritids- och turistnämnden Utdrag ur protokoll Utredning om framtida ägar- och driftsorganisation för Boråsparken På uppdrag av Kommunstyrelsen har Fritids- och turistkontoret i samarbete med Borås Djurpark AB utrett den framtida ägar- och driftsorganisationen för Boråsparken. Se bilaga! Samråd har i detta läge icke skett med vare sig Lokalförsörjningskontoret eller Gatukontoret. Boråsparken innefattar i denna utredning Parkhallen, Rotundan, Parkteatern, tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus samt angränsande grönområde. Fritids- och turistnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens utredning om framtida ägar- och driftsorganisation för Boråsparken samt att överlämna utredningen till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Vid protokollet Hans Forsman Till Kommunstyrelsen Boråsparken utredning av framtida organisation och nyttjande Borås Djurpark AB har tillsammans med Fritids- och turistnämnden fått i uppdrag att utreda Boråsparkens framtida organisation och nyttjande. Med Boråsparken menas i denna utredning Parkhallen, Rotundan, Parkteatern, tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus samt angränsande grönområde.

3 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 35 Bakgrund Vid likvideringen av Destination Borås AB tilldelades Borås Djurpark AB Boråsparken och Borås Camping Saltemad. Uthyrningen av lokaler i Boråsparken för tillfälliga konferenser, kongresser, mässor och övriga arrangemang har under senare år fått stark konkurrens av nytillkomna anläggningar som Åhaga, Pulsen/Astern och Militärpalatset. Restaurangen i Rotundan är den enda del av anläggningen som ger något positivt resultat. Nuläge Boråsparken ägs av Borås Stad och förvaltas av Lokalförsörjningskontoret. Hela anläggningen är i dag uthyrd till Borås Djurpark AB för tkr/år. De fasta hyresgästerna i Parkhallen ger bolaget en intäkt på ca 800 tkr/år. Parkhallen Förutom de fasta hyresgästerna hyres Parkhallen (stora salen) ut till offentlig dans, Par Bricole (PB), dansföreningar, minimässor, företagsaktiviteter, mindre utställningar m m. I Parkhallen finns serveringskök med varmhållning, disk m m. Bar finns i anslutning till danslokalen. Två-tre mindre kontorsrum finns lediga i hörnet mot Alidebergsbadet. Rotundan Rotundan har ett bottenplan på drygt kvm med bl a en av landets äldsta, fortfarande i bruk varande, pissoar. För övrigt stora lagerlokaler och en utbildningslokal för Djurparken (ca 2/3 av bottenytan). Entréplanet är på drygt kvm och innehåller ett stort och fräscht tillagningskök, kontorsrum till personal, restaurang för bl a lunchservering, en stor festlokal med modern scen, bar, entréhall m m. Två-tre mindre konferensrum finns i anslutning till entréhallen. Parkteatern Sommarteater som troligen är byggd Ingen central uppvärmning endast begränsad el. Taket tätades för några år sedan. I Parkteatern är det idag en mycket begränsad verksamhet. Tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus Tio enkla stugor för uthyrning med el och kylskåp. Mycket popu lära för de som vill ha ett tillfälligt boende för sitt besök i Djurparken. Servicebyggnad med toalett, dusch m m för de som bor i stugorna. Samlingshus med allrum, kök, toalett och dusch också det för att brukas av de som bor i stugorna. Angränsande tomtmark Tomtmarken mellan och runtom byggnaderna har lite av parkkaraktär. Idag sköts området av djurparkens personal, vilka egentligen inte har rätt kompetens för uppgiften. Framtid Borås Djurpark AB bör avgränsa sin verksamhet och fokusera på det som är dess kärnverksamhet djurhållning. Verksamheter som har en direkt koppling till djurparkens verksamhet bör kunna organiseras under samma hatt om det visar sig vara det mest effektiva. Så kan eventuellt Rotundans restaurang även fortsättningsvis organiseras under Borås Djurpark AB. Andra delar som mer har att göra med ren konferensuthyrning etc eller uthyrning till permanenta hyresgäster bör inte ligga under bolagets ansvarsområde. Utredarna föreslår följande: Hela Boråsparken bör ägas och förvaltas av Lokalförsörjningskontoret (LFK) Parkhallen Lokalförsörjningskontoret äger och förvaltar fastigheten och har ansvar för uthyrning av lokaler som brukas av permanenta hyresgäster. Fritids- och turistnämnden hyr de lokaler Parkhallen m fl som vanligtvis hyrs ut till tillfälliga evenemang och arrangemang. Lokalerna får ingå i det bestånd av lokaler som Kongressbyrån hyr ut och administrerar inom Fritids-och turistnämndens ansvarsområde. Gränsdragningen mellan lokaler för permanent uthyrning och tillfällig sådan bör avgöras i samråd mellan Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden. Rotundan I bottenplanet vill Borås Djurpark AB även fortsättningsvis hyra lokaler för lagerhållning och utbildning. För övervåningen kan utredarna tänka sig olika lösningar. Ingen av dem är egentligen självklar utan måste vägas mot andra faktorer i en helhetslösning. - Hela festvåningen med kök, restaurang m m lämnas till en utom stå ende arrendator/hyresgäst. Konsekvenser enklare sam ordning av verksamheten! - En utomstående arrendator/hyresgäst får tillgång till kök och lunchrestaurang. Fot hyr och ansvarar för festvåningen. Konsekvenser förutsätter bra samordning mellan arrendator och Fot! - Fot hyr och ansvarar för festvåningen och bolaget har kvar kök och lunchrestaurang. Konsekvenser bolager har då kvar delar som inte primärt hör till dess kärnverksamhet. Samordningen löses smidigt! Parkteatern Fritids- och turistnämnde hyr lokalen och tar ansvar för användandet/uthyrningen av denna. Förutsätts att medel avsätts för viss nödvändig upprustning av lokalerna. Tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus Borås Djurpark AB hyr och ansvarar för uthyrning av dessa. Angränsande tomtmark Denna mark som är att betrakta som parkmark bör övergå till Gatunämndens parkavdelning där rätt kompetens finns. Parken bör vara ett attraktivt och välkomnande andningshål för besökare till Folkets Park och Borås Stad. Fot kan komma att föreslå viss användning t ex upplevelsepark med barn- och familjeaktiviteter! Differentierad hyressättning Utredarna anser att Lokalförsörjningsnämnden vid uthyrning av lokalerna bör tillämpa en differentierad hyressättning i fyra olika nivåer. - Kontorslokaler med permanenta hyresgäster (nivå 1) - Parkhallen, Rotundans festvåning, kök och restaurang (nivå 2) - Bottenplanet i Rotundan med lagerlokaler m m (nivå 3) - Parkteatern och stugbyn (nivå 4)

4 B 36 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Fungeringar Vilka principer skall gälla för taxa vid uthyrning av lokaler? Skall marknadsmässig lokalhyra tas ut eller finns andra föreskrifter sedan gammalt om taxor? Parkhallen Lokalförsörjningsnämnden hyr ut till permanenta hyresgäster, resterande areor hyrs ut till Fritids- och turistnämnden som i sin tur sköter uthyrningen till tillfälliga brukare. Per Kettil Borås Djurpark AB Yttrande Hans forsman Fritids- och turistkontoret Rotundan Borås Djurpark hyr bottenvåningen och Fritids- och turistnämnden hyr hela övervåningen av Lokalförsörjningsnämnden. Parkteatern Fritids- och turistnämnden hyr hela byggnaden av Lokalförsörjningsnämnden. Från Lokalförsörjningsnämnden Till Kommunstyrelsen Boråsparken utredning av framtida organisation och nyttjande Lokalförsörjningsnämnden har fått Borås Djurpark AB samt Fritid och turistkontorets förslag till framtida organisation och nyttjande av Boråsparken för yttrande. Nämnden konstaterar att utredarna försöker dela upp ansvaret för de olika byggnaderna efter behov och efter vilka som har bäst profession att förvalta respektive del. Lokalförsörjningsnämnden är positiv till åtgärder som kan förbättra ekonomin för Boråsparken och tillstyrker med följande kommentarer: Uthyrningsstugor Alla tio husen hyrs ut av Lokalförsörjningsnämnden till Borås Djurpark AB, som ansvarar för uthyrningen till allmänheten. Tomtmark Markområdet runt de olika byggnaderna upplåtes till Fritids- och turistnämnden, vilken administrerar och bekostar skötseln av området. Hyra Lokalförsörjningsnämnden föreslås äga och förvalta hela fastigheten Lundby 1:7 (Boråsparken) precis som tidigare samt att Fritids- och turistnämnden resp Borås Djurpark skall betala självkostnadshyra. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Sture Karlsson Lars Nordin

5 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 37 Nr 14 Dispens från kravet att installera alkolås för Borås Lokaltrafik AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2007 att det under planperioden skall införas alkolås i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningar och bolags upphandlingar. Syftet med alkolåsen är uppenbart och ger en tydlig markering såväl internt som externt om hur allvarligt kommunen ser på frågan kring alkohol och trafik. Borås Lokaltrafik AB (BLAB) har skrivit till Borås Stad för att under söka möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Bolaget har vid möten med andra entreprenörer inom buss branschen och vid samtal med de fackliga organisationerna noterat att det finns ett starkt önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat sätt än i fordonet. Försök inom andra organisationer, t ex Västra Götalandsregionen, tyder också på att tekniska problem med alkolås i fordonen riskerar att påverka verksamhetens utförande i hög grad. BLAB har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar för att garantera nykterhet i sina fordon. Bolagets förslag, som de vill utveckla vidare, bygger på att alla depåer, i stället för samtliga fordon, förses med en utandningsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Utrustningen är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Vid starten av ett arbetspass loggar föraren in med sin pinkod eller sitt förarkort/passerkort/körkort el dyl, gör ett utandningsprov och resultatet registreras i datorn. Vid godkänt prov registreras endast att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. Vid ett icke godkänt utandningsprov skickar datorn ett meddelande, t ex via e-post eller SMS, till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Samma process genomförs också när arbetspasset avslutas. Det har vid flera tillfället visats sig att det går att manipulera sys temet för alkolås. Möjligheterna till detta finns för att konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall få grund av att fordonet ifråga inte startar. En stationär utandningsutrustning med ett signalsystem till t ex trafikledningen borde åtminstone inte innebära fler möjligheter att manipulera systemet, utan snarare färre. Kostnadsbilderna blir naturligtvis helt olika beroende på om alkolås installeras i alla fordon eller om en utrustning, som kan serva flera fordon, installeras i depåerna. Enligt BLABs beräkningar skulle kostnaden för installation och inköp av alkolås till samtliga fordon kosta 2 mnkr och underhåll 200 tkr per år. Den alternativa lösningen med utandningsutrustning i depåerna skulle kosta 240 tkr i installation och inköp och 120 tkr i underhåll. Naturligtvis skall inte ekonomin vara avgörande för vilken metod som används. Det viktigaste är att syftet med alkolåsen, dvs att garantera att kommunens fordon inte framförs av alkoholpåverkade förare, uppnås på bästa och smidigaste sätt. Kommunstyrelsen anser att det kan vara värdefullt att testa ett alternativ till att installera alkolås i respektive fordon. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att BLAB utvecklar den metod, som har beskrivits, och även prövar den i drift. Detta innebär då att bolaget inte behöver installera alkolås i de fordon som införskaffas under försökstiden. En utvärdering av försöket bör göras efter att metoden varit i drift i ungefär ett år, och resultatet skall rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Lokaltrafik AB beviljas dispens till och med från Kommunfullmäktiges beslut den 19 april om att införa alkolås i bolagets fordon. Bolaget skall istället utveckla och pröva en alternativ metod för att uppnå samma syfte. Försöket skall utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Från Borås Lokaltrafik AB Till Kommunstyrelsen Christer Johansson Ansökan om dispens från kravet att installera alkolås Borås Lokaltrafik undersöker möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Se bilaga 1. BLAB hemställer att få fortsatta att utreda utvecklings möjligheterna och besluta i denna fråga i enlighet med vårt förslag. Vi vill vidare arbeta med Västtrafik så att denna möjlighet kan erbjudas samtliga entreprenörer inom Västtrafiks område. Beslutet bör också omfatta ett ställningstagande angående dispens i framtiden om Västtrafik ger dispens från sitt krav på införande av alkolås. BORÅS LOKALTRAFIK AB Olle Engström Tord Rantakyrö Bilaga l till dispensansökan Alkolås Bakgrund Enligt beslut i Västtrafiks styrelse samt beslut i Borås Stads Kommunfullmäktige skall samtliga nyinförskaffade fordon i respektive organisation förses med alkolås. Syftet med alkolåsen är uppenbar och ger en tydlig markering såväl internt som externt om med vilket allvar man ser på frågan kring alkohol och trafik.

6 B 38 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Reaktioner Under möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna har vi, vid Borås Lokaltrafik AB, tydligt sett att det finns ett starkt önskemal om att kunna lösa kontrollen på annat satt än i fordonet vilket då ofta sker inför passagerare. Såväl företagen som de fackliga organisationerna upplever att de tekniska problemen som redan idag finns på fordonsflottan inom bussbranschen skulle öka och att det, i sin tur, skulle innebära att ett stort antal förare skulle ses som fyllerister av passagerare och kollegor då bussen inte startar även om skälet inte alls har att göra med förarens alkoblåsning. Uppdraget BLAB tog upp denna problematik under ett möte mellan Västtrafik och samtliga entreprenörer tidigare i år och fick då i uppdrag att utreda möjligheterna för alternativa lösningar. Vårt resultat Vi har funnit att det finns flera säkrare sätt att garantera nykterhet än att installera alkolås i samtliga fordon. Förslag till lösning Vårt förslag är att alla depåer förses med en utandningsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Denna är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Följande process skulle då göras varje gång en ny förare går på sitt pass: - Föraren startar sitt arbete vid en centralt placerad utrustning - Föraren loggar in med sin pinkod eller sitt förarkort, sitt passerkort eller annan identifikationshandling såsom till och med körkort. - Föraren gör ett utandningsprov. - Resultatet loggas i datorn. - Vid godkänt prov loggas enbart uppgifterna att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. - Vid ej godkänt utandningsprov skickar datorn, via eller SMS ett meddelande till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Ekonomi Naturligtvis är ekonomi inte direkt avgörande för vilken av de olika metoderna man väljer att använda men vart förslag ger en helt annan kostnadsbild än alternativet att installera kontrollutrustning på varje fordon. Ekonomi i nu gällande beslut Vid installation av utrustning i samtliga fordon skulle kostnaden för 100 fordon ligga kring vid ett pris per enhet om kr. Tillkommer gör sedan underhåll och kalibrering av utrustning med kanske kr/år och utrustning vilket då medför kr per år. Installation och nyinköp kr Service och underhåll per år kr Totalt: kr i för kostnader år 1 Ekonomi i vart förslag Vårt förslag skulle, för samma antal fordon, innebära: En datautrustning per depå om ca: En utandningsutrustning per depå eller vid större depåer en utandningsutrustning var 20:e fordon. Vid antagande om att dessa 100 fordon fördelas på 2 mindre depåer (om 10 fordon styck) och en större (om 80 fordon) skulle detta medföra: 3 stycken datautrustningar kr 6 utandningsutrustningar kr Service och underhåll torde öka i omfattning och dessutom till kommer ju underhåll och service för den trådlösa kommunikationsutrustningen och därför beräknas denna kostnad till kr per utrustning och år. Installation och nyinköp kr Service och underhåll kr Totalt: kr i kostnader för år 1 Utvecklingsarbete Den utrustning som vi förespråkar finns inte tillgänglig på marknaden idag och det till kommer därför en initial utvecklingskostnad. Dagens system går lätt att manipulera Efter en händelse i Borås tidigare i år där en kraftigt berusad taxichaufför/droskägare greps av polis framgick det att det går att manipulera systemet för alkolås vilket den aktuelle föraren gjort. Möjligheterna att manipulera systemet finns då konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall för att fordonet inte startar. Leveranstider De kontakter vi haft kan garantera att en fungerande utrustning enligt vart förslag skulle vara i funktion inom 6 månader.

7 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 39 Nr15 Försäljning av cirka m 2 av Viared 5:1, kv Vindrosen Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Bockasjö Holding AB har begärt att få köpa ett markområde på cirka m 2 i kvarteret Vindrosen mellan Viaredsvägen och Segloravägen på Viared. Det är samma markområde som avvisades av Corporate Express. Bolagets avsikt är att uppföra en lager- och logistikanläggning avsedd för en stor internationell hyresgäst. Köpeavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Tillträde och betalning sker Priset är satt till 250 kr/m 2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kommunen säljer m 2 av Viared 5:1 till Bockasjö Holding AB för kronor. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Jonas Borglund Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, Borås, nedan kallad Kommunen och Bockasjö Holding AB, , Box 1258, Borås, nedan kallad Bolaget träffas följande Köpeavtal 1. Överlåtelseförklaring Kommunen överlåter cirka m 2 av fastigheten Borås Viared 5:1 till Bolaget. Området är markerat på bifogad karta. 2. Köpeskilling Köpeskillingen har beräknats efter 250 kr/m 2 till tjugomiljoner ( ) kronor. Om områdets area, vid kommande fastighetsbildning, avviker från angiven cirkaarea skall köpeskillingen korrigeras med 250 kr/m 2. Köpeskillingen skall betalas till Kommunen senast Tillträde Tillträde sker På Bolagets begäran kan efter särskild överenskommelse tillträdet tidigareläggas under förutsättning att avtalet godkänts av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vunnit laga kraft. Tidigareläggs tillträdet skall köpeskillingen betalas senast samma dag som tillträdet sker. 4. Transportköp Bolaget äger rätt att överföra detta avtal till ett av Bockasjö Holding AB:s helägda dotterbolag. 5. Bygglov Bolaget skall senast fem månader efter det att Kommunen påtecknat detta avtal ansöka med fullständiga handlingar om bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av Bolaget. 6. Byggnadsskyldighet Bolaget skall senast fyra månader efter beviljat bygglov ha börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga. Äganderätten övergår inte på Bolaget förrän detta skett och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på Kommunledningskansliet, Samhällsplaneringsavdelningen. Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum Kommunledningskansliet/Samhällsplaneringsavdelningen 7. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Bolaget biträder ansökan. Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden. Områdets gräns mot fastigheten Vindrosen 5 är preliminär, där pågår en lantmäteriförrättning som gör att denna gräns kommer att underordnas efter hur Lantmäteriet fastighetsreglerar. 8. Skatter och avgifter Kommunen betalar alla för det överlåtna områdets utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen. Bolaget betalar motsvarande kostnader för tiden därefter. 9. Överlåtna områdets skick Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för Bolagets undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav på Kommunen på grund av fel och brister på området. 10. Ledningar Bolaget är medvetna om att inom området går det ledningar för tele. Dessa ledningar behöver säkerställas med servitutsrätt. Ledningarna är markerade på bifogad karta. 11. Markens anordnande Utmed områdets gränser mot Segloravägen respektive Viaredsvägen löper en remsa prickad mark i gällande detaljplan. Inom denna prickmark råder planbestämmelsen n 3 som betyder att träd med minsta stamomfång 35 cm ska planteras. Ett träd per tio meter mark mot gata ska placeras längs gatan antingen i en dunge eller med minsta c-c-avstånd 13 meter. I områdets södra spets ligger ett prickat område som i gällande detaljplan har planbestämmelsen n 1 som säger att naturmark där endast röjning, städning och lagning av fältskikt tillåts. Marken får inte bebyggas. Marken får användas för infiltration. Områdena är markerade på bifogad karta. 12. Köpebrev och lagfart Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten enligt punkt 6 uppfyllts utfärdar Kommunen köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats. Bolaget betalar lagfartskostnaden.

8 B 40 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari Anslutningsavgifter Tillkommande anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt elström betalas av Bolaget enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten skall omhändertas lokalt på sätt som godkänns vid bygglovsprövningen. 14. Fjärrvärme Bolaget förbinder sig att ansluta blivande bebyggelse på fastigheten till Kommunens fjärrvärmenät om Kommunen kräver det vid byggnadstillfället. Separat avtal om detta skall träffas mellan Bolaget och Borås Energi och Miljö AB. 15. Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft och att byggnadsskyldigheten enligt punkt 6 uppfylls Om villkoren enligt detta avtal inte uppfylls upphör avtalet att gälla. Av erlagd köpeskilling behåller Kommunen kronor. Resterande erlagd köpeskilling återbetalas till Bolaget utan ränta. I övrigt föreligger ingen ersättningsskyldighet för någon part Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt. Borås Borås Borås Stad,Kommunstyrelsen Bockasjö Holding AB Ulrik Nilsson Joakim Hedin Elisabeth Eickhoff n3 teleledning Cirka kvm av Viared 5:1 n3 n1

9 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 41 Lindebergshult Räveskalla Melltorp Sjömarken Sjöhagen Aktuellt område V Viaredssjön Viared Viareds sommarstad VIARED Borås/Viareds flygplats VIARED Bosjön

10 B 42 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 16 Om- och tillbyggnad av Dannikeskolan samt ny idrottshall Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige I investeringsbudgeten för har avsatts 25,8 mnkr för om- och till byggnad av Dannikeskolan. Lokalförsörjningsnämnden har nu lagt fram ett förslag där utgiften uppgår till 29,8 mnkr. Eftersom budgetbeloppet överskrids förs ärendet nu fram till Kommunfullmäktige för förnyad prövning. Kommunstyrelsen tillstyrker att skolan i Dannike byggs om och till i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag. Den samlade bedömningen är att Dannike är en tätort med behov av en skolenhet i likhet med övriga likvär diga tätorter inom Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden redovisar att lokalkostnaderna kommer att öka med cirka 1,9 mnkr det första verksamhetsåret. Då har hänsyn tagits till minskade kostnader för hyra av förskolelokaler och lägre energikostnad till följd av bergvärme. I beräkningarna ingår inte de effektiviseringar som kom mundelsnämndens verksamheter kan göra när dessa nu samlas i en lokal. Tidigare har kommundelsnämnden angivit dessa till drygt kronor. Det är viktigt att kommundelsnämnden tar till vara de besparingsmöjligheter som den nya, mer effektiva lokalösningen ger möjlighet till. Den nya skolanläggningen kommer att medföra att inventarierna behöver kompletteras. Kommundelsnämnden har ännu inte tagit ställning till detta. Kommunstyrelsen utgår från att kommundelsnämnden återkommer med en redovisning av inventariebehovet. I Lokalförsörjningsnämndens framställning ingår en utgiftspost på kronor för omflyttning. Enligt praxis skall den verksamhetsansvariga nämnden stå för detta inom ramen för sina driftanslag. I utgiftssammanställningen ingår kronor för Utredning/projekte ring. Fram tills nu har dessa uppgått till kronor. Den återstående delen avser i huvudsak nu oförutsedda utgifter men även vissa kompletterande utredningar. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår Kommunfullmäktige besluta Lokalförsörjningsnämndens förslag bifalls. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Christer Johansson Från Lokalförsörjningsnämnden Till Kornmunfullmäktige Dannike 3:1, Dannikeskolan, om- och tillbyggnad samt ny idrottshall - anslagsframställan Må1 - Att samla skola och barnomsorg i ändamålsenliga lokaler för att gynna barn och ungdomars lärande och personalens pedagogiska arbete. - Att samla verksamheten under ett och samma fysiska tak. Problembeskrivning Nuvarande skola och förskola uppfyller ej kraven för en fungerande och ändamålsenlig skola/förskola/fritidshem. Föreläggande från Arbetsmiljöverket angående dålig ventilation finns sedan flera år tillbaka. Varme- och vattenförsörjning fungerar ej tillfredsställande och framförallt ej tillförlitligt. Lokaler för förskoleverksamheten förhyrs i lägenheter. Handläggning av ärendet Kommundelsnämnden Dalsjöfors har i skrivelse önskat om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Ett investeringsuppdrag som varit vilande i många år i avvaktan på slutligt ställningstagande om Dannikeskolans framtid. Kommundelsnämnden har i samverkan med personal, föräldrar och föreningar i Dannike utarbetat en specifikation av vilka lokaler som fordras och uttryckt önskemål om vissa lokalers placering. Kommundelsnämnden har i skrivelse 21 november 2005 lämnat förnyad framställan om ombyggnation av Dannikeskolan. I samråd med Dalsjöfors kommundelskontor har Lokalförsörjningskontoret under hösten 2005 gjort en utredning med skissförslag för om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Kommunstyrelsen beslutade 15 december 2005 att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att projektera för om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Lokalförsörjningskontoret beslutade under feb 2007 att göra ett omtag i projektet för att försöka minimera utgifterna. Detta har nu genomförts och kontorets bedömning är att utgiftsnivån nu är relativt acceptabel. Redovisning av det föreslagna projektet Förslaget innebär att nuvarande förskolelokaler med två avdelningar i förhyrda lägenheter skall flyttas till skolan. Skolan effektiviseras och får fem klassrum med grupprum för fritidsverksamheten och skolan. Ny idrottshall 12 x 18 m exklusive omklädningsrum och förråd. Tillgängligheten förbättras med hiss.

11 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 43 Redovisning av det föreslagna projektet och dess ytor (se bifogade skisser): I projektet ingår om- och tillbyggnad av befintlig skola (ca m 2 BTA) samt nybyggnad av idrottshall (ca 400 m 2 BTA). Hyran år 1 ökar med kr inkl. oljeavveckling ( = kr) Bilagor: Tidplan, skisser, investeringskalkyl och budgetsammanställning. Sammanställning av ekonomiska data och kalkyl enligt bilaga Utgifterna beräknas enligt följande: Entreprenadutgifter Avgår senarelagt underhåll Summa entreprenader, kronor exkl moms Utredning 1 projektering Summa utgifter för projektet, kronor exkl moms Kapitalränta Utgifter för hyra av ersättningslokaler Energikostnader under byggtid Utgifter för omflyttning Summa utgifter totalt, kronor exkl moms Utgifter för avveckling av oljepannor ingår ej i ovan. Denna utgift om kr finansieras genom ett särskilt investeringsprojekt. I investeringsbudgeten för 2008 redovisades projektet, och utgiften bedömdes till kr. Sammanfattningsvis kan sagas att: Förslaget följer Kommunfullmaktiges direktiv. Förslaget tar också hänsyn till de ändrade verksamhetskrav som Kommundelsnämnden föreslagit. Förslaget innebar att nuvarande förskolelokaler med två avdelningar i förhyrda lägenheter skall flyttas till skolan. Skolan effektiviseras och får fem klassrum med grupprum för fritidsverksamheten och skolan får en ny idrottshall på 12 x 18 m. Tillgängligheten i lokalerna förbättras också. Skolan har idag 82 elever. Undervisningsarean blir 398 m 2, 4,9 m 2 /elev. Av anvisade medel för oljeavveckling i investeringsbudgeten för 2008 används kr för oljeavveckling på Dannikeskolan. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende omoch tillbyggnad av skollokaler och nybyggnad av idrottshall till en kostnad av kr, samt att för 2008 anvisa Lokalförsörjningsnämnden kronor ur investeringsbudgeten. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Sture Karlsson Lars Nordin

12 B 44 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008

13 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 45

14 B 46 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008

15 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B Från Kommundelsnämnden Dalsjöfors Till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden Förnyad framställan om ombyggnation av Dannikeskolan Kommundelsnämnden Dalsjöfors översänder rubricerat ärende med följande innehåll Beslut Bakgrund Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan/Motiv Antal elever/elevutveckling Nuläge avseende verksamhet Effektiviseringar/Ekonomi Effektiviseringar uppnås genom Investeringar avseende inventarier Bifogas LfK:s hyresberäkning Beslut Kommundelsnämnden översänder skrivelse förnyad framställan avseende ombyggnation av Dannikeskolan till Kommunstyrelsen Borås Stad och Lokalförsörjningsnämnden avseende förnyad framställan avseende ombyggnation av Dannikeskolan.

16 B 48 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Bakgrund Lokalförsörjningskontoret har efter Överläggningar med representanter för Kommundelskontoret Dalsjöfors på uppdrag återremitterat kommundelsnämndens framställan avseende om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Kostnaderna för ombyggnad och tillbyggnad bedömdes vara för höga. Jan-Olof Bergström, Lokalförsörjningskontoret och Urban Zander, kommundelskontoret har i god samverkan med berörd personal omarbetat ursprungsförslaget i syfte att minska investerings och driftskostnader. Det omarbetade förslaget har godkänts av kommundelsnämnden efter förankring och godkännande av personal och representanter för Dannikes olika föreningar som ingått i referensgrupp. Kommundelsnämnden har tidigare i samstämmighet med Lokalförsörjningsnämnden kunnat konstatera att nuvarande skola och förskola ej uppfyller kraven för en fungerande och ändamålsenlig skola/förskola/fritidshem. Föreläggande från Arbetsmiljöverket angående dålig ventilation finns sedan flera år tillbaka. Värme- och vattenförsörjning fungerar ej tillfredsställande och framförallt ej tillförlitligt. Riskbedömning påvisar överhängande risk att de nuvarande systemen kan upphöra att fungera under nuvarande pågående verksamhet och oavsett utemiljöns förutsättningar och temperatur. För att höja beredskapen bör Lokalförsörjningsnämnden snarast upprätta en beredskapsplan för hur vattenförsörjning och uppvärmning av lokalerna ska kunna ske vid ett eventuellt avbrott. Vidare är Dannikeskolan i mycket stort behov av genomgående upprustning. Eftersatt underhåll skapar ej goda förutsättningar för barnomsorg-skolaverksamhet i lokalerna. Dessutom är Dannikeskolan ej anpassad för modern integrerad barn- och ungdomsverksamhet. Kommundelsnämnden har gjort tydliga ansträngningar för att minska tidigare budgetunderskott. Vidare har i ärendet ombyggnation av Dannikeskolan erforderliga kostnadsminskningar genomförts i förarbetet. Därav följer att det är angeläget att ombyggnation påbörjas snarast möjligt med färdigställande 2007, vilket även påverkar begränsade kostnadsökningar. Tidig ombyggnationsstart minskar även riskerna för ett havererat värmesystem i fastigheten Kommundelsnämnden hemställer om att Dannikeskolans omoch tillbyggnad prioriteras i Borås Stads investeringsbudget så att byggstart enligt omarbetat förslag kan ske år Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan/motiv På begäran av kommunledningskontoret har förnyad begäran upprättats med bakgrund, syfte och kostnadsberäkningar samt förnyad bedömning av kommundelsnämnden avseende möjlighet att kunna finansiera begärd om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan kan sammanfattas i följande punkter: Renovering och upprustning av gamla skollokaler till acceptabla och ändamålsenliga lokaler Skapa förutsättningar för fungerande vatten- och värmedistribution inom fastigheten samt minska kostnader för drift genom installation av ekonomsikt försvarbar värmeanläggning Att samutnyttja resurser i form av lokaler, personal och materiel på ett effektivare sätt Att ge lokalmässiga förutsättningar för att arbeta utifrån en helhetssyn på verksamheterna. Att samla skolan och barnomsorgen i ändamålsenliga lokaler för att gynna barn och ungdomars lärande och personalens pedagogiska arbete. För nämndens del är det av största vikt att förhyrda lokalytor be gränsas så långt det är möjligt. Samverkan och flexibelt samutnyttjande av lokalytor medför att resurser kan frigöras och nyttjas till kärnverksamheten. Nämnden har redan tidigare påbörjat verksamhetsintegration genom att lämnat förhyrda lokaler och provisoriskt inrymma fritidshemmet i skolan. Nuvarande förskolelokaler i förhyrda lägenheter ska lämnas och ge möjlighet att tillgodose efterfrågan på seniorboende i Dannike. Förskolan kommer att inrymmas i en sammanhållen skolbyggnaden. Kommundelsnämndens uppdrag är att ge invånarna på respektive ort tillgång till barnomsorg och skola i integrerad form på hemorten. Detta som en del av säkerställandet av goda studieresultat och att öka attraktionskraften för kvarboende samt inflyttning och etablering i kommundelen. Antal elever/elevutveckling Antalet elever i grundskola och förskoleklass är stabilt de närmaste åren som framgår av bifogad prognos som enbart grundar sig på antal födda barn och elever i skolan idag. Dannike Åk Åk Åk Födda (?) Räknas genomsnittet antal födda fram ytterligare, förslagsvis 10 år, kan värdet 12 adderas per år. Därvidlag bekräftas den stadigvarande utvecklingen avseende barn i åldern år Dannike. Nuläge avseende verksamhet För närvarande finns två förskoleavdelningar med 22 barn i 3-5- års avdelning och 15 barn i l-3-årsavdelningen. Dessutom har sju

17 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 49 dannikebarn i åldern 1-3 år sin barnomsorg på Skogsgläntans förskola i Gånghester. Fritidshemmet har nu 36 barn i åldern 6-12 år inskrivna. Migrationsverket har sedan några år tillbaka placerat ett antal asylsökande familjer i Dannike. De asylsökandes barn finns inte med i bifogad prognos. Effektiviseringar/ekonomi Kommundelsnämnden har ej gjort egna beräkningar på kapitaltjänstkostnader resp ökad hyreskostnad. Lokalförsörjningsnämnden har räknat fram följande ekonomiska beräkningar avseende hyreskostnadsökning Dannikeskolan. Se även bilaga LFN Beräkning Dannikeskolan. Nuvarande hyra Med utjämningsmodell Dannikeskolan (tkr) Ink1 frit 791,l (inkl :- fr) BO-enheter Dannike Rammsjögården 153,5 + 91,5 Summa l 036 Ny beräknad hyra Med utjämningsmodell Dannikeskolan (tkr) Ink1 frit.+ Bo (varav inbesparing fritid genomförd) Summa Beräknad hyreskostnadsökning efter ombyggnation Tidigare beräkningar avseende hyreskostnadsökningar visade på högre kostnadsökningar. Nuvarande beräknad investeringen ligger på lägre nivå med därtill hörande lägre kapitaltjänstkostnader/hyreskostnader. Kommundelsnämnden visade tidigare att nämnden bedömer kunna klara de beräknade kostnadsökningarna. Detta särdeles då överskott i budget 2005 aviseras. Vidare kan finansiering visas genom följande besparingar/rationellt använda resurser. Effektiviseringar uppnås genom kr/år Kök och städpersonal minskas med cirka 75% Samverkan mellan förskoleavdelningar och fritidshem blir möjlig vid bland annat öppnande och stängning. Begränsad användning av vikarier Skolskjutskostnader idrott Seniorboende inom ÄO (ber 1 plats SÄBO) Summa Vidare uppstår följ ande kostnader om ej ombyggnation genomförs. Föreläggandet från Arbetsmiljöverket på ventilationen tillgodoses vilket minskar driftskostnaderna. Riskbedömning visar att kostnader vid värmeanläggningens sam manbrott undviks. En motsvarande incident omfattar upp brytning av golv för friläggande av rör, utbyte av värmeanlägg ning, hyra av lokaler för verksamheten under avbrottet. Kost naden har uppskattats till cirka kr Investeringar avseende inventarier Inför färdigställande av om- och tillbyggnad av Dannikeskolan 2007 finns behov av investeringar avseende inventarier. Investeringarna förväntas kunna finansieras ur driftsbudget KOMMUNDELSNÄMNDEN DALSJÖFORS Lars Lyborg Niels Bredberg Från Kommundelsnämnden Dalsjöfors Till Lokalförsörjningsnämnden Dannike 3:1, Dannikeskolan, om- och tillbyggnad samt ny idrottshall - anslags framställan Kommundelsnämnden Dalsjöfors har mottagit framställan angående om- och tillbyggnad av Dannikeskolan för godkännande. Kommundelsnämnden noterar att ärendet varit vilande sedan 1994 och återupptogs Kommundelsnämnden ser det som mycket angeläget att det finns väl fungerande skola och barnomsorg i samtliga tätorter i kommundelen. Kommundelsnämnden förutsätter att Dannikeskolans om- och tillbyggnad genomförs enligt nuvarande tidsplan. Byggnationen ska då vara klar hösten Detta innebär att från och med 2010 ska Kommundelsnämnden finansiera hyran. Kommundelsnämnden Dalsjöfors godkänner anslagsframställan. KOMMUNDELSNÄMNDEN DALSJÖFORS Lars Lyborg Bernt Holmén Vidare Den förbättrade arbetsmiljön kommer framledes att påverka sjukfrånvaro och behovet av timanställda (ej ekonomiskt framräknad effektivisering) Uppvärmningskostnader och oljeberoendet minskar när den gamla utslitna pannan byts ut mot en modern värmepump.

18 B 50 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 17 Planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan och föreslår att fullmäktige godkänner detsamma. Syftet med planprogrammet är att studera lämpligheten och konsekvenserna av en ny byggnad i kvarteret Vitsippan. I programmet har Byggnadsnämnden undersökt möjligheten att uppföra ett landmärke och samtidigt öka gestaltningskva liteten vid entrén till Borås centrum. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla bostäder, hotell, kontor, handel och parkering. I planprogrammet anges att det ska vara en arkitektoniskt intressant byggnad. En väl utformad byggnad markerar och medverkar till att tydlig göra platsen. Stort krav på utformningen måste ställas eftersom alla sidor av den nya byggnaden kommer att vara väl synliga och viktiga. Vi avser att genomföra en markanvisningstävling med krav på hög arkitekttonisk utformning. En riskanalys samt bullerutredning har tagits fram för planprogrammet. Kvarteret Vitsippan klarar de riktlinjer som anges i Risk hantering i detaljplaneprocessen som tagits fram av länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Förutsatt att vissa åtgärder vidtas som att fasad mot Riksväg 40 inte får innehålla öppningsbara fönster och dörrar samt att inga friskluftsintag placeras mot riksväg 40. Räcket på riksväg 40 kan behöva bytas förbi Annelundsmotet till högre kapacitetsklass (H4) som klarar tung lastbil. När det gäller buller krävs det noggranna studier av byggnaden för att klara uppsatta riktvärden för bostäder. Gatunämnden kommer att ta upp frågan om att sänka hastigheten på riksväg 40 genom Borås till 70 km/h under början av 2008 vilket skulle gynna bullersituationen för kvarteret Vitsippan. Antalet parkeringsplatser i området måste utökas och de platser som försvinner när kvarteret exploateras måste ersättas. Tillsammans handlar det om ca 200 parkeringsplatser som måste lösas. Parkeringsfrågan måste därför studeras vidare i nästa skede av planen. I det fortsatta planarbetet ska placeringen av byggnaden samverka med placeringen av Pinocchio. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår Kommunfullmäktige besluta: Planprogrammet för del av Centrum, kv Vitsippan godkänns. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Från Byggnadsnämnden Jonas Borglund Utdrag ur protokoll Planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan Samråd enligt PBL 5:20, avseende programförslag upprättat den 10 april 2007, har ägt rum under tiden 20 april-21 maj 2007 och har annonserats i Borås Tidning den 19 april Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen vari anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. Från Stadsbyggnadskontoret har inkommit godkännandehandling: Se bil 249. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka programförslaget och översända detsamma till Kommunfullmäktige för godkännande och beslut om planuppdrag.

19 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 51 GODKÄNNANDEHANDLING ETT LANDMÄRKE I BORÅS CENTRUM Illustration; vy från väster Syfte Planarbetet inleds med ett planprogram för att i ett tidigt skede uppmärksamma frågor av betydelse för planeringen. Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till planprogram enligt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen som ska vara föremål för samråd mellan 20 april och 21 maj I programmet undersöks möjlighet bygga ett landmärke och samtidigt öka gestaltningskvaliteten vid entrén till Borås centrum. Den nya byggnaden ska innehålla bostäder, hotell, kontor, handel och parkering. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Byggnadsnämnden BN 323/05, att pröva möjligheten att uppföra ett höghus med bostäder, kontor, handel och parkering inom kvarteret Vitsippan genom upprättande av ett planprogram. Markanvändningen för aktuellt område överensstämmer med riktlinjerna i ÖP06. För planområdet gäller stadsplan 323 från 1965 som medger parkering och gatutrafik på den aktuella platsen. Programområdet omfattar ca 5100 kvm. Marken ägs av Borås Stad. Förutsättningar Kvarteret Vitsippan är ett obebyggt, plant område i Borås centrum som idag används som parkering på marknivå. Planprogram Beslut Instans/datum Samråd Godkännande KF Orienteringskarta

20 B 52 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Från norr och väster avgränsas området av befintlig bebyggelse inom rutnätskvarteren. Byggnader inom kringliggande kvarter är mellan 3 och 7 våningar höga och innehåller framförallt kontor och bostäder. De är byggda under olika tidsperioder. Den äldsta byggnaden är från Först användes byggnaden som Elementärläroverk för flickor, därefter yrkesskola och fritidsgård. Idag är byggnaden privatägd och uthyrd som kontor. Borås Tidnings hus byggdes Sydväst om programområdet ligger s.k. Erla huset från 1917 och 1946 som används som kontor och gym. Oscar Jacobsson - kontorshus som ligger nordväst om programområdet är byggt på 1960-talet. Den högsta byggnaden runtomkring programområdet är s.k. Arlahuset från 1960-talet. Det är 7 våningar högt och innehåller både bostäder och kontor. Rv 40 ligger ca 100 meter söder om den föreslagna höga byggnaden och ca 60 m från programområdet. Öster om planområdet ligger Söderleden och grönområdet Annelundsparken. Via Annelundsmotet kommer man in i Borås centrum från flera olika riktningar (t ex från Göteborg, Jönköping, Växjö mm) och kör förbi den aktuella platsen utan att lägga märke till att där börjar staden. Idag ger platsen ingen stark och identitetsfull upplevelsebild som en stadsentré förväntas göra. Programområdet är mycket betydelsefullt om gestaltningskvaliteten för den delen av staden behöver ökas. Programförslag Ett landmärke föreslås att byggas som en portmarkering till rutnätstaden i Borås centrum. Intentionen är att bl.a. skapa ordning vid en mycket rörig plats full av trafikrörelse och angöring till centrum. En väl utformad byggnad skulle markera och medverka till att tydliggöra platsen och denna del av staden. Stort krav på utformningen måste ställas eftersom alla sidor av den nya byggnaden kommer att vara väl synliga och viktiga. Att anordna en arkitekttävling anses vara lämpligt för att åstadkomma hög arkitektonisk kvalitet. Ur kulturhistoriskt perspektiv är denna del av Borås centrum en plats där många tidsepoker och därmed arkitekturstilar är representerade. Ett nytt hus som prägla nutidsanda anses inte inverka negativt på de kulturhistoriska värden som har identifierats inom det aktuella området. Den nya byggnaden ska i enlighet med ett centrums komplexitet erbjuda ett attraktivt läge för centrumrelaterade verksamheter och bostäder nära kultur, mötesplatser, nöjen, handel, kontor, skolor, rekreation, kollektivtrafik m m. På de första 3 eller 4 våningarna planeras utrymme för parkering, kontor och handel och därefter hotell och på de översta våningarna bostäder. Nuvarande antal parkeringsplatser för allmänheten får inte minska inom stadsområde. Om de befintliga parkeringsplatser för allmänheten inte kan bibehållas inom programområde måste nya skapas i de kringliggande områdena i centrala Borås. Det tillkommande parkeringsbehovet måste tillgodoses inom programområdet. Bostäder planeras på de högre våningarna eftersom det är just vackra vyer över stadslandskapet som gör bostäder attraktiva i den delen av staden. För de boende kan en gemensam bullerskyddad uteplats anordnas på t ex taket av någon av de lägre delarna av byggnaden. Integrering av olika funktioner i en och samma byggnad ger en levande miljö eftersom mångfald skapar liv och aktivitet dygnet runt. Programområdet ligger nära högtrafikerade vägar som

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden Kontaktperson Sara Wiberg Innerstad Telefon: 08-508 270 54 sara.wiberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för förskola invid kv Stammen inom fastigheten Södermalm 10:7 och del av

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Köp av del av fastigheten Tegelviken 2:1 vid Södra vägen

Köp av del av fastigheten Tegelviken 2:1 vid Södra vägen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peder Hägg 2012-02-07 KS 2012/0092 0480-45 00 88 Kommunfullmäktige Köp av del av fastigheten Tegelviken 2:1 vid Södra vägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB. Lars Svensson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 287 36 lars.svensson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-11-18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Kajsa Ek Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 86 kajsa.ek@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-08-29 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för uppförande av moské inom fastigheten

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders ombyggnad till studentbostäder i kvarteret Vallgossen 14 inom Kungsholmen

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders ombyggnad till studentbostäder i kvarteret Vallgossen 14 inom Kungsholmen Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 311-340/2013) Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders ombyggnad till studentbostäder i kvarteret Vallgossen 14 inom Kungsholmen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer