2 21 februari Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 21 februari 2008. Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB 2008-01-07. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige"

Transkript

1 2 21 februari 2008 Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktiges ordförande Maj Steen (m) eller den kommunfullmäktigeledamot hon utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2007 för Borås Stadshus AB. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Göran Björklund

2 B 34 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 13 Renodling av verksamheten i Borås Djurpark AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Bakgrund BoråsParkens lokaler, parkhallen, rotundan och gamla teatern förvaltas av Lokalförsörjningskontoret. Lokalerna hyrs sedan ut i sin helhet till Borås Djurpark AB. Bolaget vidareuthyr dem som kontorslokaler, föreningslokaler eller bedriver egen verksamhet som t ex i rotundans servering. Upplägget var en tillfällig parkeringslösning vid upplösningen av Borås Stads turistbolag Destination Borås AB. I samband med att Kommunstyrelsen den 12 december 2005 be slutade om bolagens budgetar 2006 så konstaterades att Borås Djur park AB tarvade det största koncernbidraget, 11,8 mnkr, någon sin. Krav på effektivisering och rationaliseringar samt översyn av intäktssidan ställdes. I sammanhanget konstaterades att affärsområdet BoråsParken skulle generera ett underskott på kr. Kommunstyrelsen avsåg utreda om denna verksamhet även fortsättningsvis skulle ligga i Borås Djurpark AB eller överflyttas till annan. Borås Djurpark AB reviderade sin budget 2006 och anhöll i denna om en snabb förändring av BoråsParkens tillhörighet. Bolaget skulle efter en förändring kunna koncentrera sig på kärnverksamheten, djurparken med tillhörande camping. Utredning Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att se över organisationen för Borås Djurpark AB i syfte att renodla dess verksamhet. En koncentration på djurpark har varit målet då denna verksamhet kräver stora insatser för att kunna fortsätta att vara, och utvecklas i huvudrollen som turistattraktion i Borås. BoråsParken har med tiden upplevts som en allt mer främmande del av djurparksbolagets verksamhet och därmed haft en splittrande påverkan. Allt större negativa resultat för BoråsParken har givetvis varit en viktig orsak. Det underskott som för 2006 budgeterades till kr, blev 2,0 mnkr och i budgeten för 2008 beräknas underskottet till 2,5 mnkr. Utvecklingen speglar givetvis det vänteläge som organisationen befinner sig och behovet av en snabb förändring. Överföring av verksamhet Fritids- och turistnämnden och Borås Djurpark AB samt Lokalförsörjningsnämnden har utrett en fördelning sins emellan av den verksamhet som idag bedrivs i Folkets Park. Hur uppdelningen preliminärt ser ut framgår av nämndernas yttrande som bifogas. I Kommunstyrelsens godkännande av bolagsbudgetarna för 2008 förutsätts att BoråsParkens egna restaurangverksamhet avvecklas i Borås Djurpark ABs regi i samband med att överföringen av verksamhet sker till Borås Stads olika förvaltningar. Ägardirektiven för Borås Djurpark AB ändras varvid målet i 3 att utveckla BoråsParken strykes. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Verksamheten i BoråsParken överföres från Borås Djurpark AB till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens fördelning. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Christer Johansson Från Fritids- och turistnämnden Utdrag ur protokoll Utredning om framtida ägar- och driftsorganisation för Boråsparken På uppdrag av Kommunstyrelsen har Fritids- och turistkontoret i samarbete med Borås Djurpark AB utrett den framtida ägar- och driftsorganisationen för Boråsparken. Se bilaga! Samråd har i detta läge icke skett med vare sig Lokalförsörjningskontoret eller Gatukontoret. Boråsparken innefattar i denna utredning Parkhallen, Rotundan, Parkteatern, tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus samt angränsande grönområde. Fritids- och turistnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens utredning om framtida ägar- och driftsorganisation för Boråsparken samt att överlämna utredningen till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Vid protokollet Hans Forsman Till Kommunstyrelsen Boråsparken utredning av framtida organisation och nyttjande Borås Djurpark AB har tillsammans med Fritids- och turistnämnden fått i uppdrag att utreda Boråsparkens framtida organisation och nyttjande. Med Boråsparken menas i denna utredning Parkhallen, Rotundan, Parkteatern, tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus samt angränsande grönområde.

3 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 35 Bakgrund Vid likvideringen av Destination Borås AB tilldelades Borås Djurpark AB Boråsparken och Borås Camping Saltemad. Uthyrningen av lokaler i Boråsparken för tillfälliga konferenser, kongresser, mässor och övriga arrangemang har under senare år fått stark konkurrens av nytillkomna anläggningar som Åhaga, Pulsen/Astern och Militärpalatset. Restaurangen i Rotundan är den enda del av anläggningen som ger något positivt resultat. Nuläge Boråsparken ägs av Borås Stad och förvaltas av Lokalförsörjningskontoret. Hela anläggningen är i dag uthyrd till Borås Djurpark AB för tkr/år. De fasta hyresgästerna i Parkhallen ger bolaget en intäkt på ca 800 tkr/år. Parkhallen Förutom de fasta hyresgästerna hyres Parkhallen (stora salen) ut till offentlig dans, Par Bricole (PB), dansföreningar, minimässor, företagsaktiviteter, mindre utställningar m m. I Parkhallen finns serveringskök med varmhållning, disk m m. Bar finns i anslutning till danslokalen. Två-tre mindre kontorsrum finns lediga i hörnet mot Alidebergsbadet. Rotundan Rotundan har ett bottenplan på drygt kvm med bl a en av landets äldsta, fortfarande i bruk varande, pissoar. För övrigt stora lagerlokaler och en utbildningslokal för Djurparken (ca 2/3 av bottenytan). Entréplanet är på drygt kvm och innehåller ett stort och fräscht tillagningskök, kontorsrum till personal, restaurang för bl a lunchservering, en stor festlokal med modern scen, bar, entréhall m m. Två-tre mindre konferensrum finns i anslutning till entréhallen. Parkteatern Sommarteater som troligen är byggd Ingen central uppvärmning endast begränsad el. Taket tätades för några år sedan. I Parkteatern är det idag en mycket begränsad verksamhet. Tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus Tio enkla stugor för uthyrning med el och kylskåp. Mycket popu lära för de som vill ha ett tillfälligt boende för sitt besök i Djurparken. Servicebyggnad med toalett, dusch m m för de som bor i stugorna. Samlingshus med allrum, kök, toalett och dusch också det för att brukas av de som bor i stugorna. Angränsande tomtmark Tomtmarken mellan och runtom byggnaderna har lite av parkkaraktär. Idag sköts området av djurparkens personal, vilka egentligen inte har rätt kompetens för uppgiften. Framtid Borås Djurpark AB bör avgränsa sin verksamhet och fokusera på det som är dess kärnverksamhet djurhållning. Verksamheter som har en direkt koppling till djurparkens verksamhet bör kunna organiseras under samma hatt om det visar sig vara det mest effektiva. Så kan eventuellt Rotundans restaurang även fortsättningsvis organiseras under Borås Djurpark AB. Andra delar som mer har att göra med ren konferensuthyrning etc eller uthyrning till permanenta hyresgäster bör inte ligga under bolagets ansvarsområde. Utredarna föreslår följande: Hela Boråsparken bör ägas och förvaltas av Lokalförsörjningskontoret (LFK) Parkhallen Lokalförsörjningskontoret äger och förvaltar fastigheten och har ansvar för uthyrning av lokaler som brukas av permanenta hyresgäster. Fritids- och turistnämnden hyr de lokaler Parkhallen m fl som vanligtvis hyrs ut till tillfälliga evenemang och arrangemang. Lokalerna får ingå i det bestånd av lokaler som Kongressbyrån hyr ut och administrerar inom Fritids-och turistnämndens ansvarsområde. Gränsdragningen mellan lokaler för permanent uthyrning och tillfällig sådan bör avgöras i samråd mellan Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden. Rotundan I bottenplanet vill Borås Djurpark AB även fortsättningsvis hyra lokaler för lagerhållning och utbildning. För övervåningen kan utredarna tänka sig olika lösningar. Ingen av dem är egentligen självklar utan måste vägas mot andra faktorer i en helhetslösning. - Hela festvåningen med kök, restaurang m m lämnas till en utom stå ende arrendator/hyresgäst. Konsekvenser enklare sam ordning av verksamheten! - En utomstående arrendator/hyresgäst får tillgång till kök och lunchrestaurang. Fot hyr och ansvarar för festvåningen. Konsekvenser förutsätter bra samordning mellan arrendator och Fot! - Fot hyr och ansvarar för festvåningen och bolaget har kvar kök och lunchrestaurang. Konsekvenser bolager har då kvar delar som inte primärt hör till dess kärnverksamhet. Samordningen löses smidigt! Parkteatern Fritids- och turistnämnde hyr lokalen och tar ansvar för användandet/uthyrningen av denna. Förutsätts att medel avsätts för viss nödvändig upprustning av lokalerna. Tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus Borås Djurpark AB hyr och ansvarar för uthyrning av dessa. Angränsande tomtmark Denna mark som är att betrakta som parkmark bör övergå till Gatunämndens parkavdelning där rätt kompetens finns. Parken bör vara ett attraktivt och välkomnande andningshål för besökare till Folkets Park och Borås Stad. Fot kan komma att föreslå viss användning t ex upplevelsepark med barn- och familjeaktiviteter! Differentierad hyressättning Utredarna anser att Lokalförsörjningsnämnden vid uthyrning av lokalerna bör tillämpa en differentierad hyressättning i fyra olika nivåer. - Kontorslokaler med permanenta hyresgäster (nivå 1) - Parkhallen, Rotundans festvåning, kök och restaurang (nivå 2) - Bottenplanet i Rotundan med lagerlokaler m m (nivå 3) - Parkteatern och stugbyn (nivå 4)

4 B 36 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Fungeringar Vilka principer skall gälla för taxa vid uthyrning av lokaler? Skall marknadsmässig lokalhyra tas ut eller finns andra föreskrifter sedan gammalt om taxor? Parkhallen Lokalförsörjningsnämnden hyr ut till permanenta hyresgäster, resterande areor hyrs ut till Fritids- och turistnämnden som i sin tur sköter uthyrningen till tillfälliga brukare. Per Kettil Borås Djurpark AB Yttrande Hans forsman Fritids- och turistkontoret Rotundan Borås Djurpark hyr bottenvåningen och Fritids- och turistnämnden hyr hela övervåningen av Lokalförsörjningsnämnden. Parkteatern Fritids- och turistnämnden hyr hela byggnaden av Lokalförsörjningsnämnden. Från Lokalförsörjningsnämnden Till Kommunstyrelsen Boråsparken utredning av framtida organisation och nyttjande Lokalförsörjningsnämnden har fått Borås Djurpark AB samt Fritid och turistkontorets förslag till framtida organisation och nyttjande av Boråsparken för yttrande. Nämnden konstaterar att utredarna försöker dela upp ansvaret för de olika byggnaderna efter behov och efter vilka som har bäst profession att förvalta respektive del. Lokalförsörjningsnämnden är positiv till åtgärder som kan förbättra ekonomin för Boråsparken och tillstyrker med följande kommentarer: Uthyrningsstugor Alla tio husen hyrs ut av Lokalförsörjningsnämnden till Borås Djurpark AB, som ansvarar för uthyrningen till allmänheten. Tomtmark Markområdet runt de olika byggnaderna upplåtes till Fritids- och turistnämnden, vilken administrerar och bekostar skötseln av området. Hyra Lokalförsörjningsnämnden föreslås äga och förvalta hela fastigheten Lundby 1:7 (Boråsparken) precis som tidigare samt att Fritids- och turistnämnden resp Borås Djurpark skall betala självkostnadshyra. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Sture Karlsson Lars Nordin

5 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 37 Nr 14 Dispens från kravet att installera alkolås för Borås Lokaltrafik AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2007 att det under planperioden skall införas alkolås i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningar och bolags upphandlingar. Syftet med alkolåsen är uppenbart och ger en tydlig markering såväl internt som externt om hur allvarligt kommunen ser på frågan kring alkohol och trafik. Borås Lokaltrafik AB (BLAB) har skrivit till Borås Stad för att under söka möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Bolaget har vid möten med andra entreprenörer inom buss branschen och vid samtal med de fackliga organisationerna noterat att det finns ett starkt önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat sätt än i fordonet. Försök inom andra organisationer, t ex Västra Götalandsregionen, tyder också på att tekniska problem med alkolås i fordonen riskerar att påverka verksamhetens utförande i hög grad. BLAB har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar för att garantera nykterhet i sina fordon. Bolagets förslag, som de vill utveckla vidare, bygger på att alla depåer, i stället för samtliga fordon, förses med en utandningsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Utrustningen är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Vid starten av ett arbetspass loggar föraren in med sin pinkod eller sitt förarkort/passerkort/körkort el dyl, gör ett utandningsprov och resultatet registreras i datorn. Vid godkänt prov registreras endast att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. Vid ett icke godkänt utandningsprov skickar datorn ett meddelande, t ex via e-post eller SMS, till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Samma process genomförs också när arbetspasset avslutas. Det har vid flera tillfället visats sig att det går att manipulera sys temet för alkolås. Möjligheterna till detta finns för att konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall få grund av att fordonet ifråga inte startar. En stationär utandningsutrustning med ett signalsystem till t ex trafikledningen borde åtminstone inte innebära fler möjligheter att manipulera systemet, utan snarare färre. Kostnadsbilderna blir naturligtvis helt olika beroende på om alkolås installeras i alla fordon eller om en utrustning, som kan serva flera fordon, installeras i depåerna. Enligt BLABs beräkningar skulle kostnaden för installation och inköp av alkolås till samtliga fordon kosta 2 mnkr och underhåll 200 tkr per år. Den alternativa lösningen med utandningsutrustning i depåerna skulle kosta 240 tkr i installation och inköp och 120 tkr i underhåll. Naturligtvis skall inte ekonomin vara avgörande för vilken metod som används. Det viktigaste är att syftet med alkolåsen, dvs att garantera att kommunens fordon inte framförs av alkoholpåverkade förare, uppnås på bästa och smidigaste sätt. Kommunstyrelsen anser att det kan vara värdefullt att testa ett alternativ till att installera alkolås i respektive fordon. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att BLAB utvecklar den metod, som har beskrivits, och även prövar den i drift. Detta innebär då att bolaget inte behöver installera alkolås i de fordon som införskaffas under försökstiden. En utvärdering av försöket bör göras efter att metoden varit i drift i ungefär ett år, och resultatet skall rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Lokaltrafik AB beviljas dispens till och med från Kommunfullmäktiges beslut den 19 april om att införa alkolås i bolagets fordon. Bolaget skall istället utveckla och pröva en alternativ metod för att uppnå samma syfte. Försöket skall utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Från Borås Lokaltrafik AB Till Kommunstyrelsen Christer Johansson Ansökan om dispens från kravet att installera alkolås Borås Lokaltrafik undersöker möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Se bilaga 1. BLAB hemställer att få fortsatta att utreda utvecklings möjligheterna och besluta i denna fråga i enlighet med vårt förslag. Vi vill vidare arbeta med Västtrafik så att denna möjlighet kan erbjudas samtliga entreprenörer inom Västtrafiks område. Beslutet bör också omfatta ett ställningstagande angående dispens i framtiden om Västtrafik ger dispens från sitt krav på införande av alkolås. BORÅS LOKALTRAFIK AB Olle Engström Tord Rantakyrö Bilaga l till dispensansökan Alkolås Bakgrund Enligt beslut i Västtrafiks styrelse samt beslut i Borås Stads Kommunfullmäktige skall samtliga nyinförskaffade fordon i respektive organisation förses med alkolås. Syftet med alkolåsen är uppenbar och ger en tydlig markering såväl internt som externt om med vilket allvar man ser på frågan kring alkohol och trafik.

6 B 38 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Reaktioner Under möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna har vi, vid Borås Lokaltrafik AB, tydligt sett att det finns ett starkt önskemal om att kunna lösa kontrollen på annat satt än i fordonet vilket då ofta sker inför passagerare. Såväl företagen som de fackliga organisationerna upplever att de tekniska problemen som redan idag finns på fordonsflottan inom bussbranschen skulle öka och att det, i sin tur, skulle innebära att ett stort antal förare skulle ses som fyllerister av passagerare och kollegor då bussen inte startar även om skälet inte alls har att göra med förarens alkoblåsning. Uppdraget BLAB tog upp denna problematik under ett möte mellan Västtrafik och samtliga entreprenörer tidigare i år och fick då i uppdrag att utreda möjligheterna för alternativa lösningar. Vårt resultat Vi har funnit att det finns flera säkrare sätt att garantera nykterhet än att installera alkolås i samtliga fordon. Förslag till lösning Vårt förslag är att alla depåer förses med en utandningsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Denna är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Följande process skulle då göras varje gång en ny förare går på sitt pass: - Föraren startar sitt arbete vid en centralt placerad utrustning - Föraren loggar in med sin pinkod eller sitt förarkort, sitt passerkort eller annan identifikationshandling såsom till och med körkort. - Föraren gör ett utandningsprov. - Resultatet loggas i datorn. - Vid godkänt prov loggas enbart uppgifterna att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. - Vid ej godkänt utandningsprov skickar datorn, via eller SMS ett meddelande till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Ekonomi Naturligtvis är ekonomi inte direkt avgörande för vilken av de olika metoderna man väljer att använda men vart förslag ger en helt annan kostnadsbild än alternativet att installera kontrollutrustning på varje fordon. Ekonomi i nu gällande beslut Vid installation av utrustning i samtliga fordon skulle kostnaden för 100 fordon ligga kring vid ett pris per enhet om kr. Tillkommer gör sedan underhåll och kalibrering av utrustning med kanske kr/år och utrustning vilket då medför kr per år. Installation och nyinköp kr Service och underhåll per år kr Totalt: kr i för kostnader år 1 Ekonomi i vart förslag Vårt förslag skulle, för samma antal fordon, innebära: En datautrustning per depå om ca: En utandningsutrustning per depå eller vid större depåer en utandningsutrustning var 20:e fordon. Vid antagande om att dessa 100 fordon fördelas på 2 mindre depåer (om 10 fordon styck) och en större (om 80 fordon) skulle detta medföra: 3 stycken datautrustningar kr 6 utandningsutrustningar kr Service och underhåll torde öka i omfattning och dessutom till kommer ju underhåll och service för den trådlösa kommunikationsutrustningen och därför beräknas denna kostnad till kr per utrustning och år. Installation och nyinköp kr Service och underhåll kr Totalt: kr i kostnader för år 1 Utvecklingsarbete Den utrustning som vi förespråkar finns inte tillgänglig på marknaden idag och det till kommer därför en initial utvecklingskostnad. Dagens system går lätt att manipulera Efter en händelse i Borås tidigare i år där en kraftigt berusad taxichaufför/droskägare greps av polis framgick det att det går att manipulera systemet för alkolås vilket den aktuelle föraren gjort. Möjligheterna att manipulera systemet finns då konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall för att fordonet inte startar. Leveranstider De kontakter vi haft kan garantera att en fungerande utrustning enligt vart förslag skulle vara i funktion inom 6 månader.

7 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 39 Nr15 Försäljning av cirka m 2 av Viared 5:1, kv Vindrosen Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Bockasjö Holding AB har begärt att få köpa ett markområde på cirka m 2 i kvarteret Vindrosen mellan Viaredsvägen och Segloravägen på Viared. Det är samma markområde som avvisades av Corporate Express. Bolagets avsikt är att uppföra en lager- och logistikanläggning avsedd för en stor internationell hyresgäst. Köpeavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Tillträde och betalning sker Priset är satt till 250 kr/m 2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kommunen säljer m 2 av Viared 5:1 till Bockasjö Holding AB för kronor. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Jonas Borglund Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, Borås, nedan kallad Kommunen och Bockasjö Holding AB, , Box 1258, Borås, nedan kallad Bolaget träffas följande Köpeavtal 1. Överlåtelseförklaring Kommunen överlåter cirka m 2 av fastigheten Borås Viared 5:1 till Bolaget. Området är markerat på bifogad karta. 2. Köpeskilling Köpeskillingen har beräknats efter 250 kr/m 2 till tjugomiljoner ( ) kronor. Om områdets area, vid kommande fastighetsbildning, avviker från angiven cirkaarea skall köpeskillingen korrigeras med 250 kr/m 2. Köpeskillingen skall betalas till Kommunen senast Tillträde Tillträde sker På Bolagets begäran kan efter särskild överenskommelse tillträdet tidigareläggas under förutsättning att avtalet godkänts av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vunnit laga kraft. Tidigareläggs tillträdet skall köpeskillingen betalas senast samma dag som tillträdet sker. 4. Transportköp Bolaget äger rätt att överföra detta avtal till ett av Bockasjö Holding AB:s helägda dotterbolag. 5. Bygglov Bolaget skall senast fem månader efter det att Kommunen påtecknat detta avtal ansöka med fullständiga handlingar om bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av Bolaget. 6. Byggnadsskyldighet Bolaget skall senast fyra månader efter beviljat bygglov ha börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga. Äganderätten övergår inte på Bolaget förrän detta skett och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på Kommunledningskansliet, Samhällsplaneringsavdelningen. Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum Kommunledningskansliet/Samhällsplaneringsavdelningen 7. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Bolaget biträder ansökan. Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden. Områdets gräns mot fastigheten Vindrosen 5 är preliminär, där pågår en lantmäteriförrättning som gör att denna gräns kommer att underordnas efter hur Lantmäteriet fastighetsreglerar. 8. Skatter och avgifter Kommunen betalar alla för det överlåtna områdets utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen. Bolaget betalar motsvarande kostnader för tiden därefter. 9. Överlåtna områdets skick Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för Bolagets undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav på Kommunen på grund av fel och brister på området. 10. Ledningar Bolaget är medvetna om att inom området går det ledningar för tele. Dessa ledningar behöver säkerställas med servitutsrätt. Ledningarna är markerade på bifogad karta. 11. Markens anordnande Utmed områdets gränser mot Segloravägen respektive Viaredsvägen löper en remsa prickad mark i gällande detaljplan. Inom denna prickmark råder planbestämmelsen n 3 som betyder att träd med minsta stamomfång 35 cm ska planteras. Ett träd per tio meter mark mot gata ska placeras längs gatan antingen i en dunge eller med minsta c-c-avstånd 13 meter. I områdets södra spets ligger ett prickat område som i gällande detaljplan har planbestämmelsen n 1 som säger att naturmark där endast röjning, städning och lagning av fältskikt tillåts. Marken får inte bebyggas. Marken får användas för infiltration. Områdena är markerade på bifogad karta. 12. Köpebrev och lagfart Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten enligt punkt 6 uppfyllts utfärdar Kommunen köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats. Bolaget betalar lagfartskostnaden.

8 B 40 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari Anslutningsavgifter Tillkommande anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt elström betalas av Bolaget enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten skall omhändertas lokalt på sätt som godkänns vid bygglovsprövningen. 14. Fjärrvärme Bolaget förbinder sig att ansluta blivande bebyggelse på fastigheten till Kommunens fjärrvärmenät om Kommunen kräver det vid byggnadstillfället. Separat avtal om detta skall träffas mellan Bolaget och Borås Energi och Miljö AB. 15. Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft och att byggnadsskyldigheten enligt punkt 6 uppfylls Om villkoren enligt detta avtal inte uppfylls upphör avtalet att gälla. Av erlagd köpeskilling behåller Kommunen kronor. Resterande erlagd köpeskilling återbetalas till Bolaget utan ränta. I övrigt föreligger ingen ersättningsskyldighet för någon part Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt. Borås Borås Borås Stad,Kommunstyrelsen Bockasjö Holding AB Ulrik Nilsson Joakim Hedin Elisabeth Eickhoff n3 teleledning Cirka kvm av Viared 5:1 n3 n1

9 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 41 Lindebergshult Räveskalla Melltorp Sjömarken Sjöhagen Aktuellt område V Viaredssjön Viared Viareds sommarstad VIARED Borås/Viareds flygplats VIARED Bosjön

10 B 42 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 16 Om- och tillbyggnad av Dannikeskolan samt ny idrottshall Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige I investeringsbudgeten för har avsatts 25,8 mnkr för om- och till byggnad av Dannikeskolan. Lokalförsörjningsnämnden har nu lagt fram ett förslag där utgiften uppgår till 29,8 mnkr. Eftersom budgetbeloppet överskrids förs ärendet nu fram till Kommunfullmäktige för förnyad prövning. Kommunstyrelsen tillstyrker att skolan i Dannike byggs om och till i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag. Den samlade bedömningen är att Dannike är en tätort med behov av en skolenhet i likhet med övriga likvär diga tätorter inom Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden redovisar att lokalkostnaderna kommer att öka med cirka 1,9 mnkr det första verksamhetsåret. Då har hänsyn tagits till minskade kostnader för hyra av förskolelokaler och lägre energikostnad till följd av bergvärme. I beräkningarna ingår inte de effektiviseringar som kom mundelsnämndens verksamheter kan göra när dessa nu samlas i en lokal. Tidigare har kommundelsnämnden angivit dessa till drygt kronor. Det är viktigt att kommundelsnämnden tar till vara de besparingsmöjligheter som den nya, mer effektiva lokalösningen ger möjlighet till. Den nya skolanläggningen kommer att medföra att inventarierna behöver kompletteras. Kommundelsnämnden har ännu inte tagit ställning till detta. Kommunstyrelsen utgår från att kommundelsnämnden återkommer med en redovisning av inventariebehovet. I Lokalförsörjningsnämndens framställning ingår en utgiftspost på kronor för omflyttning. Enligt praxis skall den verksamhetsansvariga nämnden stå för detta inom ramen för sina driftanslag. I utgiftssammanställningen ingår kronor för Utredning/projekte ring. Fram tills nu har dessa uppgått till kronor. Den återstående delen avser i huvudsak nu oförutsedda utgifter men även vissa kompletterande utredningar. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår Kommunfullmäktige besluta Lokalförsörjningsnämndens förslag bifalls. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Christer Johansson Från Lokalförsörjningsnämnden Till Kornmunfullmäktige Dannike 3:1, Dannikeskolan, om- och tillbyggnad samt ny idrottshall - anslagsframställan Må1 - Att samla skola och barnomsorg i ändamålsenliga lokaler för att gynna barn och ungdomars lärande och personalens pedagogiska arbete. - Att samla verksamheten under ett och samma fysiska tak. Problembeskrivning Nuvarande skola och förskola uppfyller ej kraven för en fungerande och ändamålsenlig skola/förskola/fritidshem. Föreläggande från Arbetsmiljöverket angående dålig ventilation finns sedan flera år tillbaka. Varme- och vattenförsörjning fungerar ej tillfredsställande och framförallt ej tillförlitligt. Lokaler för förskoleverksamheten förhyrs i lägenheter. Handläggning av ärendet Kommundelsnämnden Dalsjöfors har i skrivelse önskat om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Ett investeringsuppdrag som varit vilande i många år i avvaktan på slutligt ställningstagande om Dannikeskolans framtid. Kommundelsnämnden har i samverkan med personal, föräldrar och föreningar i Dannike utarbetat en specifikation av vilka lokaler som fordras och uttryckt önskemål om vissa lokalers placering. Kommundelsnämnden har i skrivelse 21 november 2005 lämnat förnyad framställan om ombyggnation av Dannikeskolan. I samråd med Dalsjöfors kommundelskontor har Lokalförsörjningskontoret under hösten 2005 gjort en utredning med skissförslag för om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Kommunstyrelsen beslutade 15 december 2005 att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att projektera för om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Lokalförsörjningskontoret beslutade under feb 2007 att göra ett omtag i projektet för att försöka minimera utgifterna. Detta har nu genomförts och kontorets bedömning är att utgiftsnivån nu är relativt acceptabel. Redovisning av det föreslagna projektet Förslaget innebär att nuvarande förskolelokaler med två avdelningar i förhyrda lägenheter skall flyttas till skolan. Skolan effektiviseras och får fem klassrum med grupprum för fritidsverksamheten och skolan. Ny idrottshall 12 x 18 m exklusive omklädningsrum och förråd. Tillgängligheten förbättras med hiss.

11 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 43 Redovisning av det föreslagna projektet och dess ytor (se bifogade skisser): I projektet ingår om- och tillbyggnad av befintlig skola (ca m 2 BTA) samt nybyggnad av idrottshall (ca 400 m 2 BTA). Hyran år 1 ökar med kr inkl. oljeavveckling ( = kr) Bilagor: Tidplan, skisser, investeringskalkyl och budgetsammanställning. Sammanställning av ekonomiska data och kalkyl enligt bilaga Utgifterna beräknas enligt följande: Entreprenadutgifter Avgår senarelagt underhåll Summa entreprenader, kronor exkl moms Utredning 1 projektering Summa utgifter för projektet, kronor exkl moms Kapitalränta Utgifter för hyra av ersättningslokaler Energikostnader under byggtid Utgifter för omflyttning Summa utgifter totalt, kronor exkl moms Utgifter för avveckling av oljepannor ingår ej i ovan. Denna utgift om kr finansieras genom ett särskilt investeringsprojekt. I investeringsbudgeten för 2008 redovisades projektet, och utgiften bedömdes till kr. Sammanfattningsvis kan sagas att: Förslaget följer Kommunfullmaktiges direktiv. Förslaget tar också hänsyn till de ändrade verksamhetskrav som Kommundelsnämnden föreslagit. Förslaget innebar att nuvarande förskolelokaler med två avdelningar i förhyrda lägenheter skall flyttas till skolan. Skolan effektiviseras och får fem klassrum med grupprum för fritidsverksamheten och skolan får en ny idrottshall på 12 x 18 m. Tillgängligheten i lokalerna förbättras också. Skolan har idag 82 elever. Undervisningsarean blir 398 m 2, 4,9 m 2 /elev. Av anvisade medel för oljeavveckling i investeringsbudgeten för 2008 används kr för oljeavveckling på Dannikeskolan. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende omoch tillbyggnad av skollokaler och nybyggnad av idrottshall till en kostnad av kr, samt att för 2008 anvisa Lokalförsörjningsnämnden kronor ur investeringsbudgeten. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Sture Karlsson Lars Nordin

12 B 44 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008

13 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 45

14 B 46 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008

15 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B Från Kommundelsnämnden Dalsjöfors Till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden Förnyad framställan om ombyggnation av Dannikeskolan Kommundelsnämnden Dalsjöfors översänder rubricerat ärende med följande innehåll Beslut Bakgrund Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan/Motiv Antal elever/elevutveckling Nuläge avseende verksamhet Effektiviseringar/Ekonomi Effektiviseringar uppnås genom Investeringar avseende inventarier Bifogas LfK:s hyresberäkning Beslut Kommundelsnämnden översänder skrivelse förnyad framställan avseende ombyggnation av Dannikeskolan till Kommunstyrelsen Borås Stad och Lokalförsörjningsnämnden avseende förnyad framställan avseende ombyggnation av Dannikeskolan.

16 B 48 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Bakgrund Lokalförsörjningskontoret har efter Överläggningar med representanter för Kommundelskontoret Dalsjöfors på uppdrag återremitterat kommundelsnämndens framställan avseende om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Kostnaderna för ombyggnad och tillbyggnad bedömdes vara för höga. Jan-Olof Bergström, Lokalförsörjningskontoret och Urban Zander, kommundelskontoret har i god samverkan med berörd personal omarbetat ursprungsförslaget i syfte att minska investerings och driftskostnader. Det omarbetade förslaget har godkänts av kommundelsnämnden efter förankring och godkännande av personal och representanter för Dannikes olika föreningar som ingått i referensgrupp. Kommundelsnämnden har tidigare i samstämmighet med Lokalförsörjningsnämnden kunnat konstatera att nuvarande skola och förskola ej uppfyller kraven för en fungerande och ändamålsenlig skola/förskola/fritidshem. Föreläggande från Arbetsmiljöverket angående dålig ventilation finns sedan flera år tillbaka. Värme- och vattenförsörjning fungerar ej tillfredsställande och framförallt ej tillförlitligt. Riskbedömning påvisar överhängande risk att de nuvarande systemen kan upphöra att fungera under nuvarande pågående verksamhet och oavsett utemiljöns förutsättningar och temperatur. För att höja beredskapen bör Lokalförsörjningsnämnden snarast upprätta en beredskapsplan för hur vattenförsörjning och uppvärmning av lokalerna ska kunna ske vid ett eventuellt avbrott. Vidare är Dannikeskolan i mycket stort behov av genomgående upprustning. Eftersatt underhåll skapar ej goda förutsättningar för barnomsorg-skolaverksamhet i lokalerna. Dessutom är Dannikeskolan ej anpassad för modern integrerad barn- och ungdomsverksamhet. Kommundelsnämnden har gjort tydliga ansträngningar för att minska tidigare budgetunderskott. Vidare har i ärendet ombyggnation av Dannikeskolan erforderliga kostnadsminskningar genomförts i förarbetet. Därav följer att det är angeläget att ombyggnation påbörjas snarast möjligt med färdigställande 2007, vilket även påverkar begränsade kostnadsökningar. Tidig ombyggnationsstart minskar även riskerna för ett havererat värmesystem i fastigheten Kommundelsnämnden hemställer om att Dannikeskolans omoch tillbyggnad prioriteras i Borås Stads investeringsbudget så att byggstart enligt omarbetat förslag kan ske år Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan/motiv På begäran av kommunledningskontoret har förnyad begäran upprättats med bakgrund, syfte och kostnadsberäkningar samt förnyad bedömning av kommundelsnämnden avseende möjlighet att kunna finansiera begärd om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan kan sammanfattas i följande punkter: Renovering och upprustning av gamla skollokaler till acceptabla och ändamålsenliga lokaler Skapa förutsättningar för fungerande vatten- och värmedistribution inom fastigheten samt minska kostnader för drift genom installation av ekonomsikt försvarbar värmeanläggning Att samutnyttja resurser i form av lokaler, personal och materiel på ett effektivare sätt Att ge lokalmässiga förutsättningar för att arbeta utifrån en helhetssyn på verksamheterna. Att samla skolan och barnomsorgen i ändamålsenliga lokaler för att gynna barn och ungdomars lärande och personalens pedagogiska arbete. För nämndens del är det av största vikt att förhyrda lokalytor be gränsas så långt det är möjligt. Samverkan och flexibelt samutnyttjande av lokalytor medför att resurser kan frigöras och nyttjas till kärnverksamheten. Nämnden har redan tidigare påbörjat verksamhetsintegration genom att lämnat förhyrda lokaler och provisoriskt inrymma fritidshemmet i skolan. Nuvarande förskolelokaler i förhyrda lägenheter ska lämnas och ge möjlighet att tillgodose efterfrågan på seniorboende i Dannike. Förskolan kommer att inrymmas i en sammanhållen skolbyggnaden. Kommundelsnämndens uppdrag är att ge invånarna på respektive ort tillgång till barnomsorg och skola i integrerad form på hemorten. Detta som en del av säkerställandet av goda studieresultat och att öka attraktionskraften för kvarboende samt inflyttning och etablering i kommundelen. Antal elever/elevutveckling Antalet elever i grundskola och förskoleklass är stabilt de närmaste åren som framgår av bifogad prognos som enbart grundar sig på antal födda barn och elever i skolan idag. Dannike Åk Åk Åk Födda (?) Räknas genomsnittet antal födda fram ytterligare, förslagsvis 10 år, kan värdet 12 adderas per år. Därvidlag bekräftas den stadigvarande utvecklingen avseende barn i åldern år Dannike. Nuläge avseende verksamhet För närvarande finns två förskoleavdelningar med 22 barn i 3-5- års avdelning och 15 barn i l-3-årsavdelningen. Dessutom har sju

17 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 49 dannikebarn i åldern 1-3 år sin barnomsorg på Skogsgläntans förskola i Gånghester. Fritidshemmet har nu 36 barn i åldern 6-12 år inskrivna. Migrationsverket har sedan några år tillbaka placerat ett antal asylsökande familjer i Dannike. De asylsökandes barn finns inte med i bifogad prognos. Effektiviseringar/ekonomi Kommundelsnämnden har ej gjort egna beräkningar på kapitaltjänstkostnader resp ökad hyreskostnad. Lokalförsörjningsnämnden har räknat fram följande ekonomiska beräkningar avseende hyreskostnadsökning Dannikeskolan. Se även bilaga LFN Beräkning Dannikeskolan. Nuvarande hyra Med utjämningsmodell Dannikeskolan (tkr) Ink1 frit 791,l (inkl :- fr) BO-enheter Dannike Rammsjögården 153,5 + 91,5 Summa l 036 Ny beräknad hyra Med utjämningsmodell Dannikeskolan (tkr) Ink1 frit.+ Bo (varav inbesparing fritid genomförd) Summa Beräknad hyreskostnadsökning efter ombyggnation Tidigare beräkningar avseende hyreskostnadsökningar visade på högre kostnadsökningar. Nuvarande beräknad investeringen ligger på lägre nivå med därtill hörande lägre kapitaltjänstkostnader/hyreskostnader. Kommundelsnämnden visade tidigare att nämnden bedömer kunna klara de beräknade kostnadsökningarna. Detta särdeles då överskott i budget 2005 aviseras. Vidare kan finansiering visas genom följande besparingar/rationellt använda resurser. Effektiviseringar uppnås genom kr/år Kök och städpersonal minskas med cirka 75% Samverkan mellan förskoleavdelningar och fritidshem blir möjlig vid bland annat öppnande och stängning. Begränsad användning av vikarier Skolskjutskostnader idrott Seniorboende inom ÄO (ber 1 plats SÄBO) Summa Vidare uppstår följ ande kostnader om ej ombyggnation genomförs. Föreläggandet från Arbetsmiljöverket på ventilationen tillgodoses vilket minskar driftskostnaderna. Riskbedömning visar att kostnader vid värmeanläggningens sam manbrott undviks. En motsvarande incident omfattar upp brytning av golv för friläggande av rör, utbyte av värmeanlägg ning, hyra av lokaler för verksamheten under avbrottet. Kost naden har uppskattats till cirka kr Investeringar avseende inventarier Inför färdigställande av om- och tillbyggnad av Dannikeskolan 2007 finns behov av investeringar avseende inventarier. Investeringarna förväntas kunna finansieras ur driftsbudget KOMMUNDELSNÄMNDEN DALSJÖFORS Lars Lyborg Niels Bredberg Från Kommundelsnämnden Dalsjöfors Till Lokalförsörjningsnämnden Dannike 3:1, Dannikeskolan, om- och tillbyggnad samt ny idrottshall - anslags framställan Kommundelsnämnden Dalsjöfors har mottagit framställan angående om- och tillbyggnad av Dannikeskolan för godkännande. Kommundelsnämnden noterar att ärendet varit vilande sedan 1994 och återupptogs Kommundelsnämnden ser det som mycket angeläget att det finns väl fungerande skola och barnomsorg i samtliga tätorter i kommundelen. Kommundelsnämnden förutsätter att Dannikeskolans om- och tillbyggnad genomförs enligt nuvarande tidsplan. Byggnationen ska då vara klar hösten Detta innebär att från och med 2010 ska Kommundelsnämnden finansiera hyran. Kommundelsnämnden Dalsjöfors godkänner anslagsframställan. KOMMUNDELSNÄMNDEN DALSJÖFORS Lars Lyborg Bernt Holmén Vidare Den förbättrade arbetsmiljön kommer framledes att påverka sjukfrånvaro och behovet av timanställda (ej ekonomiskt framräknad effektivisering) Uppvärmningskostnader och oljeberoendet minskar när den gamla utslitna pannan byts ut mot en modern värmepump.

18 B 50 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 17 Planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan och föreslår att fullmäktige godkänner detsamma. Syftet med planprogrammet är att studera lämpligheten och konsekvenserna av en ny byggnad i kvarteret Vitsippan. I programmet har Byggnadsnämnden undersökt möjligheten att uppföra ett landmärke och samtidigt öka gestaltningskva liteten vid entrén till Borås centrum. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla bostäder, hotell, kontor, handel och parkering. I planprogrammet anges att det ska vara en arkitektoniskt intressant byggnad. En väl utformad byggnad markerar och medverkar till att tydlig göra platsen. Stort krav på utformningen måste ställas eftersom alla sidor av den nya byggnaden kommer att vara väl synliga och viktiga. Vi avser att genomföra en markanvisningstävling med krav på hög arkitekttonisk utformning. En riskanalys samt bullerutredning har tagits fram för planprogrammet. Kvarteret Vitsippan klarar de riktlinjer som anges i Risk hantering i detaljplaneprocessen som tagits fram av länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Förutsatt att vissa åtgärder vidtas som att fasad mot Riksväg 40 inte får innehålla öppningsbara fönster och dörrar samt att inga friskluftsintag placeras mot riksväg 40. Räcket på riksväg 40 kan behöva bytas förbi Annelundsmotet till högre kapacitetsklass (H4) som klarar tung lastbil. När det gäller buller krävs det noggranna studier av byggnaden för att klara uppsatta riktvärden för bostäder. Gatunämnden kommer att ta upp frågan om att sänka hastigheten på riksväg 40 genom Borås till 70 km/h under början av 2008 vilket skulle gynna bullersituationen för kvarteret Vitsippan. Antalet parkeringsplatser i området måste utökas och de platser som försvinner när kvarteret exploateras måste ersättas. Tillsammans handlar det om ca 200 parkeringsplatser som måste lösas. Parkeringsfrågan måste därför studeras vidare i nästa skede av planen. I det fortsatta planarbetet ska placeringen av byggnaden samverka med placeringen av Pinocchio. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår Kommunfullmäktige besluta: Planprogrammet för del av Centrum, kv Vitsippan godkänns. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Från Byggnadsnämnden Jonas Borglund Utdrag ur protokoll Planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan Samråd enligt PBL 5:20, avseende programförslag upprättat den 10 april 2007, har ägt rum under tiden 20 april-21 maj 2007 och har annonserats i Borås Tidning den 19 april Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen vari anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. Från Stadsbyggnadskontoret har inkommit godkännandehandling: Se bil 249. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka programförslaget och översända detsamma till Kommunfullmäktige för godkännande och beslut om planuppdrag.

19 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 51 GODKÄNNANDEHANDLING ETT LANDMÄRKE I BORÅS CENTRUM Illustration; vy från väster Syfte Planarbetet inleds med ett planprogram för att i ett tidigt skede uppmärksamma frågor av betydelse för planeringen. Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till planprogram enligt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen som ska vara föremål för samråd mellan 20 april och 21 maj I programmet undersöks möjlighet bygga ett landmärke och samtidigt öka gestaltningskvaliteten vid entrén till Borås centrum. Den nya byggnaden ska innehålla bostäder, hotell, kontor, handel och parkering. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Byggnadsnämnden BN 323/05, att pröva möjligheten att uppföra ett höghus med bostäder, kontor, handel och parkering inom kvarteret Vitsippan genom upprättande av ett planprogram. Markanvändningen för aktuellt område överensstämmer med riktlinjerna i ÖP06. För planområdet gäller stadsplan 323 från 1965 som medger parkering och gatutrafik på den aktuella platsen. Programområdet omfattar ca 5100 kvm. Marken ägs av Borås Stad. Förutsättningar Kvarteret Vitsippan är ett obebyggt, plant område i Borås centrum som idag används som parkering på marknivå. Planprogram Beslut Instans/datum Samråd Godkännande KF Orienteringskarta

20 B 52 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Från norr och väster avgränsas området av befintlig bebyggelse inom rutnätskvarteren. Byggnader inom kringliggande kvarter är mellan 3 och 7 våningar höga och innehåller framförallt kontor och bostäder. De är byggda under olika tidsperioder. Den äldsta byggnaden är från Först användes byggnaden som Elementärläroverk för flickor, därefter yrkesskola och fritidsgård. Idag är byggnaden privatägd och uthyrd som kontor. Borås Tidnings hus byggdes Sydväst om programområdet ligger s.k. Erla huset från 1917 och 1946 som används som kontor och gym. Oscar Jacobsson - kontorshus som ligger nordväst om programområdet är byggt på 1960-talet. Den högsta byggnaden runtomkring programområdet är s.k. Arlahuset från 1960-talet. Det är 7 våningar högt och innehåller både bostäder och kontor. Rv 40 ligger ca 100 meter söder om den föreslagna höga byggnaden och ca 60 m från programområdet. Öster om planområdet ligger Söderleden och grönområdet Annelundsparken. Via Annelundsmotet kommer man in i Borås centrum från flera olika riktningar (t ex från Göteborg, Jönköping, Växjö mm) och kör förbi den aktuella platsen utan att lägga märke till att där börjar staden. Idag ger platsen ingen stark och identitetsfull upplevelsebild som en stadsentré förväntas göra. Programområdet är mycket betydelsefullt om gestaltningskvaliteten för den delen av staden behöver ökas. Programförslag Ett landmärke föreslås att byggas som en portmarkering till rutnätstaden i Borås centrum. Intentionen är att bl.a. skapa ordning vid en mycket rörig plats full av trafikrörelse och angöring till centrum. En väl utformad byggnad skulle markera och medverka till att tydliggöra platsen och denna del av staden. Stort krav på utformningen måste ställas eftersom alla sidor av den nya byggnaden kommer att vara väl synliga och viktiga. Att anordna en arkitekttävling anses vara lämpligt för att åstadkomma hög arkitektonisk kvalitet. Ur kulturhistoriskt perspektiv är denna del av Borås centrum en plats där många tidsepoker och därmed arkitekturstilar är representerade. Ett nytt hus som prägla nutidsanda anses inte inverka negativt på de kulturhistoriska värden som har identifierats inom det aktuella området. Den nya byggnaden ska i enlighet med ett centrums komplexitet erbjuda ett attraktivt läge för centrumrelaterade verksamheter och bostäder nära kultur, mötesplatser, nöjen, handel, kontor, skolor, rekreation, kollektivtrafik m m. På de första 3 eller 4 våningarna planeras utrymme för parkering, kontor och handel och därefter hotell och på de översta våningarna bostäder. Nuvarande antal parkeringsplatser för allmänheten får inte minska inom stadsområde. Om de befintliga parkeringsplatser för allmänheten inte kan bibehållas inom programområde måste nya skapas i de kringliggande områdena i centrala Borås. Det tillkommande parkeringsbehovet måste tillgodoses inom programområdet. Bostäder planeras på de högre våningarna eftersom det är just vackra vyer över stadslandskapet som gör bostäder attraktiva i den delen av staden. För de boende kan en gemensam bullerskyddad uteplats anordnas på t ex taket av någon av de lägre delarna av byggnaden. Integrering av olika funktioner i en och samma byggnad ger en levande miljö eftersom mångfald skapar liv och aktivitet dygnet runt. Programområdet ligger nära högtrafikerade vägar som

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

3 13 mars 2008. Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04

3 13 mars 2008. Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04 3 13 mars 2008 Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s k anläggningslån

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

kvalitet- och utvecklingssamordnare

kvalitet- och utvecklingssamordnare PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 15.56 Omfattning 106 144 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S)

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 28 April 2011 handlingar separat bilaga 2010 01 25 BORÅS LOKALTRAFIK UTVÄRDERING AV ALKOLÅSPROJEKT Alkolåsprojekt 2009 Borås Lokaltrafik

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan 9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Alternativ 2 innebär att nya byggnader måste skapas. Det är oklart om detta leder till att nu gällande detaljplan måste justeras. Om en förändring

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-01-20, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-13

Kommunstyrelsen 2013-11-13 Kommunstyrelsen 2013-11-13 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer