2 21 februari Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 21 februari 2008. Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB 2008-01-07. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige"

Transkript

1 2 21 februari 2008 Nr 12 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktiges ordförande Maj Steen (m) eller den kommunfullmäktigeledamot hon utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2007 för Borås Stadshus AB. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Göran Björklund

2 B 34 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 13 Renodling av verksamheten i Borås Djurpark AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Bakgrund BoråsParkens lokaler, parkhallen, rotundan och gamla teatern förvaltas av Lokalförsörjningskontoret. Lokalerna hyrs sedan ut i sin helhet till Borås Djurpark AB. Bolaget vidareuthyr dem som kontorslokaler, föreningslokaler eller bedriver egen verksamhet som t ex i rotundans servering. Upplägget var en tillfällig parkeringslösning vid upplösningen av Borås Stads turistbolag Destination Borås AB. I samband med att Kommunstyrelsen den 12 december 2005 be slutade om bolagens budgetar 2006 så konstaterades att Borås Djur park AB tarvade det största koncernbidraget, 11,8 mnkr, någon sin. Krav på effektivisering och rationaliseringar samt översyn av intäktssidan ställdes. I sammanhanget konstaterades att affärsområdet BoråsParken skulle generera ett underskott på kr. Kommunstyrelsen avsåg utreda om denna verksamhet även fortsättningsvis skulle ligga i Borås Djurpark AB eller överflyttas till annan. Borås Djurpark AB reviderade sin budget 2006 och anhöll i denna om en snabb förändring av BoråsParkens tillhörighet. Bolaget skulle efter en förändring kunna koncentrera sig på kärnverksamheten, djurparken med tillhörande camping. Utredning Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att se över organisationen för Borås Djurpark AB i syfte att renodla dess verksamhet. En koncentration på djurpark har varit målet då denna verksamhet kräver stora insatser för att kunna fortsätta att vara, och utvecklas i huvudrollen som turistattraktion i Borås. BoråsParken har med tiden upplevts som en allt mer främmande del av djurparksbolagets verksamhet och därmed haft en splittrande påverkan. Allt större negativa resultat för BoråsParken har givetvis varit en viktig orsak. Det underskott som för 2006 budgeterades till kr, blev 2,0 mnkr och i budgeten för 2008 beräknas underskottet till 2,5 mnkr. Utvecklingen speglar givetvis det vänteläge som organisationen befinner sig och behovet av en snabb förändring. Överföring av verksamhet Fritids- och turistnämnden och Borås Djurpark AB samt Lokalförsörjningsnämnden har utrett en fördelning sins emellan av den verksamhet som idag bedrivs i Folkets Park. Hur uppdelningen preliminärt ser ut framgår av nämndernas yttrande som bifogas. I Kommunstyrelsens godkännande av bolagsbudgetarna för 2008 förutsätts att BoråsParkens egna restaurangverksamhet avvecklas i Borås Djurpark ABs regi i samband med att överföringen av verksamhet sker till Borås Stads olika förvaltningar. Ägardirektiven för Borås Djurpark AB ändras varvid målet i 3 att utveckla BoråsParken strykes. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Verksamheten i BoråsParken överföres från Borås Djurpark AB till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens fördelning. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Christer Johansson Från Fritids- och turistnämnden Utdrag ur protokoll Utredning om framtida ägar- och driftsorganisation för Boråsparken På uppdrag av Kommunstyrelsen har Fritids- och turistkontoret i samarbete med Borås Djurpark AB utrett den framtida ägar- och driftsorganisationen för Boråsparken. Se bilaga! Samråd har i detta läge icke skett med vare sig Lokalförsörjningskontoret eller Gatukontoret. Boråsparken innefattar i denna utredning Parkhallen, Rotundan, Parkteatern, tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus samt angränsande grönområde. Fritids- och turistnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens utredning om framtida ägar- och driftsorganisation för Boråsparken samt att överlämna utredningen till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Vid protokollet Hans Forsman Till Kommunstyrelsen Boråsparken utredning av framtida organisation och nyttjande Borås Djurpark AB har tillsammans med Fritids- och turistnämnden fått i uppdrag att utreda Boråsparkens framtida organisation och nyttjande. Med Boråsparken menas i denna utredning Parkhallen, Rotundan, Parkteatern, tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus samt angränsande grönområde.

3 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 35 Bakgrund Vid likvideringen av Destination Borås AB tilldelades Borås Djurpark AB Boråsparken och Borås Camping Saltemad. Uthyrningen av lokaler i Boråsparken för tillfälliga konferenser, kongresser, mässor och övriga arrangemang har under senare år fått stark konkurrens av nytillkomna anläggningar som Åhaga, Pulsen/Astern och Militärpalatset. Restaurangen i Rotundan är den enda del av anläggningen som ger något positivt resultat. Nuläge Boråsparken ägs av Borås Stad och förvaltas av Lokalförsörjningskontoret. Hela anläggningen är i dag uthyrd till Borås Djurpark AB för tkr/år. De fasta hyresgästerna i Parkhallen ger bolaget en intäkt på ca 800 tkr/år. Parkhallen Förutom de fasta hyresgästerna hyres Parkhallen (stora salen) ut till offentlig dans, Par Bricole (PB), dansföreningar, minimässor, företagsaktiviteter, mindre utställningar m m. I Parkhallen finns serveringskök med varmhållning, disk m m. Bar finns i anslutning till danslokalen. Två-tre mindre kontorsrum finns lediga i hörnet mot Alidebergsbadet. Rotundan Rotundan har ett bottenplan på drygt kvm med bl a en av landets äldsta, fortfarande i bruk varande, pissoar. För övrigt stora lagerlokaler och en utbildningslokal för Djurparken (ca 2/3 av bottenytan). Entréplanet är på drygt kvm och innehåller ett stort och fräscht tillagningskök, kontorsrum till personal, restaurang för bl a lunchservering, en stor festlokal med modern scen, bar, entréhall m m. Två-tre mindre konferensrum finns i anslutning till entréhallen. Parkteatern Sommarteater som troligen är byggd Ingen central uppvärmning endast begränsad el. Taket tätades för några år sedan. I Parkteatern är det idag en mycket begränsad verksamhet. Tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus Tio enkla stugor för uthyrning med el och kylskåp. Mycket popu lära för de som vill ha ett tillfälligt boende för sitt besök i Djurparken. Servicebyggnad med toalett, dusch m m för de som bor i stugorna. Samlingshus med allrum, kök, toalett och dusch också det för att brukas av de som bor i stugorna. Angränsande tomtmark Tomtmarken mellan och runtom byggnaderna har lite av parkkaraktär. Idag sköts området av djurparkens personal, vilka egentligen inte har rätt kompetens för uppgiften. Framtid Borås Djurpark AB bör avgränsa sin verksamhet och fokusera på det som är dess kärnverksamhet djurhållning. Verksamheter som har en direkt koppling till djurparkens verksamhet bör kunna organiseras under samma hatt om det visar sig vara det mest effektiva. Så kan eventuellt Rotundans restaurang även fortsättningsvis organiseras under Borås Djurpark AB. Andra delar som mer har att göra med ren konferensuthyrning etc eller uthyrning till permanenta hyresgäster bör inte ligga under bolagets ansvarsområde. Utredarna föreslår följande: Hela Boråsparken bör ägas och förvaltas av Lokalförsörjningskontoret (LFK) Parkhallen Lokalförsörjningskontoret äger och förvaltar fastigheten och har ansvar för uthyrning av lokaler som brukas av permanenta hyresgäster. Fritids- och turistnämnden hyr de lokaler Parkhallen m fl som vanligtvis hyrs ut till tillfälliga evenemang och arrangemang. Lokalerna får ingå i det bestånd av lokaler som Kongressbyrån hyr ut och administrerar inom Fritids-och turistnämndens ansvarsområde. Gränsdragningen mellan lokaler för permanent uthyrning och tillfällig sådan bör avgöras i samråd mellan Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden. Rotundan I bottenplanet vill Borås Djurpark AB även fortsättningsvis hyra lokaler för lagerhållning och utbildning. För övervåningen kan utredarna tänka sig olika lösningar. Ingen av dem är egentligen självklar utan måste vägas mot andra faktorer i en helhetslösning. - Hela festvåningen med kök, restaurang m m lämnas till en utom stå ende arrendator/hyresgäst. Konsekvenser enklare sam ordning av verksamheten! - En utomstående arrendator/hyresgäst får tillgång till kök och lunchrestaurang. Fot hyr och ansvarar för festvåningen. Konsekvenser förutsätter bra samordning mellan arrendator och Fot! - Fot hyr och ansvarar för festvåningen och bolaget har kvar kök och lunchrestaurang. Konsekvenser bolager har då kvar delar som inte primärt hör till dess kärnverksamhet. Samordningen löses smidigt! Parkteatern Fritids- och turistnämnde hyr lokalen och tar ansvar för användandet/uthyrningen av denna. Förutsätts att medel avsätts för viss nödvändig upprustning av lokalerna. Tio uthyrningsstugor med servicebyggnad och samlingshus Borås Djurpark AB hyr och ansvarar för uthyrning av dessa. Angränsande tomtmark Denna mark som är att betrakta som parkmark bör övergå till Gatunämndens parkavdelning där rätt kompetens finns. Parken bör vara ett attraktivt och välkomnande andningshål för besökare till Folkets Park och Borås Stad. Fot kan komma att föreslå viss användning t ex upplevelsepark med barn- och familjeaktiviteter! Differentierad hyressättning Utredarna anser att Lokalförsörjningsnämnden vid uthyrning av lokalerna bör tillämpa en differentierad hyressättning i fyra olika nivåer. - Kontorslokaler med permanenta hyresgäster (nivå 1) - Parkhallen, Rotundans festvåning, kök och restaurang (nivå 2) - Bottenplanet i Rotundan med lagerlokaler m m (nivå 3) - Parkteatern och stugbyn (nivå 4)

4 B 36 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Fungeringar Vilka principer skall gälla för taxa vid uthyrning av lokaler? Skall marknadsmässig lokalhyra tas ut eller finns andra föreskrifter sedan gammalt om taxor? Parkhallen Lokalförsörjningsnämnden hyr ut till permanenta hyresgäster, resterande areor hyrs ut till Fritids- och turistnämnden som i sin tur sköter uthyrningen till tillfälliga brukare. Per Kettil Borås Djurpark AB Yttrande Hans forsman Fritids- och turistkontoret Rotundan Borås Djurpark hyr bottenvåningen och Fritids- och turistnämnden hyr hela övervåningen av Lokalförsörjningsnämnden. Parkteatern Fritids- och turistnämnden hyr hela byggnaden av Lokalförsörjningsnämnden. Från Lokalförsörjningsnämnden Till Kommunstyrelsen Boråsparken utredning av framtida organisation och nyttjande Lokalförsörjningsnämnden har fått Borås Djurpark AB samt Fritid och turistkontorets förslag till framtida organisation och nyttjande av Boråsparken för yttrande. Nämnden konstaterar att utredarna försöker dela upp ansvaret för de olika byggnaderna efter behov och efter vilka som har bäst profession att förvalta respektive del. Lokalförsörjningsnämnden är positiv till åtgärder som kan förbättra ekonomin för Boråsparken och tillstyrker med följande kommentarer: Uthyrningsstugor Alla tio husen hyrs ut av Lokalförsörjningsnämnden till Borås Djurpark AB, som ansvarar för uthyrningen till allmänheten. Tomtmark Markområdet runt de olika byggnaderna upplåtes till Fritids- och turistnämnden, vilken administrerar och bekostar skötseln av området. Hyra Lokalförsörjningsnämnden föreslås äga och förvalta hela fastigheten Lundby 1:7 (Boråsparken) precis som tidigare samt att Fritids- och turistnämnden resp Borås Djurpark skall betala självkostnadshyra. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Sture Karlsson Lars Nordin

5 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 37 Nr 14 Dispens från kravet att installera alkolås för Borås Lokaltrafik AB Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2007 att det under planperioden skall införas alkolås i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningar och bolags upphandlingar. Syftet med alkolåsen är uppenbart och ger en tydlig markering såväl internt som externt om hur allvarligt kommunen ser på frågan kring alkohol och trafik. Borås Lokaltrafik AB (BLAB) har skrivit till Borås Stad för att under söka möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Bolaget har vid möten med andra entreprenörer inom buss branschen och vid samtal med de fackliga organisationerna noterat att det finns ett starkt önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat sätt än i fordonet. Försök inom andra organisationer, t ex Västra Götalandsregionen, tyder också på att tekniska problem med alkolås i fordonen riskerar att påverka verksamhetens utförande i hög grad. BLAB har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar för att garantera nykterhet i sina fordon. Bolagets förslag, som de vill utveckla vidare, bygger på att alla depåer, i stället för samtliga fordon, förses med en utandningsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Utrustningen är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Vid starten av ett arbetspass loggar föraren in med sin pinkod eller sitt förarkort/passerkort/körkort el dyl, gör ett utandningsprov och resultatet registreras i datorn. Vid godkänt prov registreras endast att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. Vid ett icke godkänt utandningsprov skickar datorn ett meddelande, t ex via e-post eller SMS, till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Samma process genomförs också när arbetspasset avslutas. Det har vid flera tillfället visats sig att det går att manipulera sys temet för alkolås. Möjligheterna till detta finns för att konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall få grund av att fordonet ifråga inte startar. En stationär utandningsutrustning med ett signalsystem till t ex trafikledningen borde åtminstone inte innebära fler möjligheter att manipulera systemet, utan snarare färre. Kostnadsbilderna blir naturligtvis helt olika beroende på om alkolås installeras i alla fordon eller om en utrustning, som kan serva flera fordon, installeras i depåerna. Enligt BLABs beräkningar skulle kostnaden för installation och inköp av alkolås till samtliga fordon kosta 2 mnkr och underhåll 200 tkr per år. Den alternativa lösningen med utandningsutrustning i depåerna skulle kosta 240 tkr i installation och inköp och 120 tkr i underhåll. Naturligtvis skall inte ekonomin vara avgörande för vilken metod som används. Det viktigaste är att syftet med alkolåsen, dvs att garantera att kommunens fordon inte framförs av alkoholpåverkade förare, uppnås på bästa och smidigaste sätt. Kommunstyrelsen anser att det kan vara värdefullt att testa ett alternativ till att installera alkolås i respektive fordon. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att BLAB utvecklar den metod, som har beskrivits, och även prövar den i drift. Detta innebär då att bolaget inte behöver installera alkolås i de fordon som införskaffas under försökstiden. En utvärdering av försöket bör göras efter att metoden varit i drift i ungefär ett år, och resultatet skall rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Lokaltrafik AB beviljas dispens till och med från Kommunfullmäktiges beslut den 19 april om att införa alkolås i bolagets fordon. Bolaget skall istället utveckla och pröva en alternativ metod för att uppnå samma syfte. Försöket skall utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Från Borås Lokaltrafik AB Till Kommunstyrelsen Christer Johansson Ansökan om dispens från kravet att installera alkolås Borås Lokaltrafik undersöker möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Se bilaga 1. BLAB hemställer att få fortsatta att utreda utvecklings möjligheterna och besluta i denna fråga i enlighet med vårt förslag. Vi vill vidare arbeta med Västtrafik så att denna möjlighet kan erbjudas samtliga entreprenörer inom Västtrafiks område. Beslutet bör också omfatta ett ställningstagande angående dispens i framtiden om Västtrafik ger dispens från sitt krav på införande av alkolås. BORÅS LOKALTRAFIK AB Olle Engström Tord Rantakyrö Bilaga l till dispensansökan Alkolås Bakgrund Enligt beslut i Västtrafiks styrelse samt beslut i Borås Stads Kommunfullmäktige skall samtliga nyinförskaffade fordon i respektive organisation förses med alkolås. Syftet med alkolåsen är uppenbar och ger en tydlig markering såväl internt som externt om med vilket allvar man ser på frågan kring alkohol och trafik.

6 B 38 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Reaktioner Under möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna har vi, vid Borås Lokaltrafik AB, tydligt sett att det finns ett starkt önskemal om att kunna lösa kontrollen på annat satt än i fordonet vilket då ofta sker inför passagerare. Såväl företagen som de fackliga organisationerna upplever att de tekniska problemen som redan idag finns på fordonsflottan inom bussbranschen skulle öka och att det, i sin tur, skulle innebära att ett stort antal förare skulle ses som fyllerister av passagerare och kollegor då bussen inte startar även om skälet inte alls har att göra med förarens alkoblåsning. Uppdraget BLAB tog upp denna problematik under ett möte mellan Västtrafik och samtliga entreprenörer tidigare i år och fick då i uppdrag att utreda möjligheterna för alternativa lösningar. Vårt resultat Vi har funnit att det finns flera säkrare sätt att garantera nykterhet än att installera alkolås i samtliga fordon. Förslag till lösning Vårt förslag är att alla depåer förses med en utandningsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Denna är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Följande process skulle då göras varje gång en ny förare går på sitt pass: - Föraren startar sitt arbete vid en centralt placerad utrustning - Föraren loggar in med sin pinkod eller sitt förarkort, sitt passerkort eller annan identifikationshandling såsom till och med körkort. - Föraren gör ett utandningsprov. - Resultatet loggas i datorn. - Vid godkänt prov loggas enbart uppgifterna att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. - Vid ej godkänt utandningsprov skickar datorn, via eller SMS ett meddelande till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Ekonomi Naturligtvis är ekonomi inte direkt avgörande för vilken av de olika metoderna man väljer att använda men vart förslag ger en helt annan kostnadsbild än alternativet att installera kontrollutrustning på varje fordon. Ekonomi i nu gällande beslut Vid installation av utrustning i samtliga fordon skulle kostnaden för 100 fordon ligga kring vid ett pris per enhet om kr. Tillkommer gör sedan underhåll och kalibrering av utrustning med kanske kr/år och utrustning vilket då medför kr per år. Installation och nyinköp kr Service och underhåll per år kr Totalt: kr i för kostnader år 1 Ekonomi i vart förslag Vårt förslag skulle, för samma antal fordon, innebära: En datautrustning per depå om ca: En utandningsutrustning per depå eller vid större depåer en utandningsutrustning var 20:e fordon. Vid antagande om att dessa 100 fordon fördelas på 2 mindre depåer (om 10 fordon styck) och en större (om 80 fordon) skulle detta medföra: 3 stycken datautrustningar kr 6 utandningsutrustningar kr Service och underhåll torde öka i omfattning och dessutom till kommer ju underhåll och service för den trådlösa kommunikationsutrustningen och därför beräknas denna kostnad till kr per utrustning och år. Installation och nyinköp kr Service och underhåll kr Totalt: kr i kostnader för år 1 Utvecklingsarbete Den utrustning som vi förespråkar finns inte tillgänglig på marknaden idag och det till kommer därför en initial utvecklingskostnad. Dagens system går lätt att manipulera Efter en händelse i Borås tidigare i år där en kraftigt berusad taxichaufför/droskägare greps av polis framgick det att det går att manipulera systemet för alkolås vilket den aktuelle föraren gjort. Möjligheterna att manipulera systemet finns då konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall för att fordonet inte startar. Leveranstider De kontakter vi haft kan garantera att en fungerande utrustning enligt vart förslag skulle vara i funktion inom 6 månader.

7 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 39 Nr15 Försäljning av cirka m 2 av Viared 5:1, kv Vindrosen Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Bockasjö Holding AB har begärt att få köpa ett markområde på cirka m 2 i kvarteret Vindrosen mellan Viaredsvägen och Segloravägen på Viared. Det är samma markområde som avvisades av Corporate Express. Bolagets avsikt är att uppföra en lager- och logistikanläggning avsedd för en stor internationell hyresgäst. Köpeavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Tillträde och betalning sker Priset är satt till 250 kr/m 2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kommunen säljer m 2 av Viared 5:1 till Bockasjö Holding AB för kronor. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Jonas Borglund Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, Borås, nedan kallad Kommunen och Bockasjö Holding AB, , Box 1258, Borås, nedan kallad Bolaget träffas följande Köpeavtal 1. Överlåtelseförklaring Kommunen överlåter cirka m 2 av fastigheten Borås Viared 5:1 till Bolaget. Området är markerat på bifogad karta. 2. Köpeskilling Köpeskillingen har beräknats efter 250 kr/m 2 till tjugomiljoner ( ) kronor. Om områdets area, vid kommande fastighetsbildning, avviker från angiven cirkaarea skall köpeskillingen korrigeras med 250 kr/m 2. Köpeskillingen skall betalas till Kommunen senast Tillträde Tillträde sker På Bolagets begäran kan efter särskild överenskommelse tillträdet tidigareläggas under förutsättning att avtalet godkänts av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vunnit laga kraft. Tidigareläggs tillträdet skall köpeskillingen betalas senast samma dag som tillträdet sker. 4. Transportköp Bolaget äger rätt att överföra detta avtal till ett av Bockasjö Holding AB:s helägda dotterbolag. 5. Bygglov Bolaget skall senast fem månader efter det att Kommunen påtecknat detta avtal ansöka med fullständiga handlingar om bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av Bolaget. 6. Byggnadsskyldighet Bolaget skall senast fyra månader efter beviljat bygglov ha börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga. Äganderätten övergår inte på Bolaget förrän detta skett och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på Kommunledningskansliet, Samhällsplaneringsavdelningen. Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum Kommunledningskansliet/Samhällsplaneringsavdelningen 7. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Bolaget biträder ansökan. Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden. Områdets gräns mot fastigheten Vindrosen 5 är preliminär, där pågår en lantmäteriförrättning som gör att denna gräns kommer att underordnas efter hur Lantmäteriet fastighetsreglerar. 8. Skatter och avgifter Kommunen betalar alla för det överlåtna områdets utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen. Bolaget betalar motsvarande kostnader för tiden därefter. 9. Överlåtna områdets skick Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för Bolagets undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav på Kommunen på grund av fel och brister på området. 10. Ledningar Bolaget är medvetna om att inom området går det ledningar för tele. Dessa ledningar behöver säkerställas med servitutsrätt. Ledningarna är markerade på bifogad karta. 11. Markens anordnande Utmed områdets gränser mot Segloravägen respektive Viaredsvägen löper en remsa prickad mark i gällande detaljplan. Inom denna prickmark råder planbestämmelsen n 3 som betyder att träd med minsta stamomfång 35 cm ska planteras. Ett träd per tio meter mark mot gata ska placeras längs gatan antingen i en dunge eller med minsta c-c-avstånd 13 meter. I områdets södra spets ligger ett prickat område som i gällande detaljplan har planbestämmelsen n 1 som säger att naturmark där endast röjning, städning och lagning av fältskikt tillåts. Marken får inte bebyggas. Marken får användas för infiltration. Områdena är markerade på bifogad karta. 12. Köpebrev och lagfart Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten enligt punkt 6 uppfyllts utfärdar Kommunen köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats. Bolaget betalar lagfartskostnaden.

8 B 40 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari Anslutningsavgifter Tillkommande anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt elström betalas av Bolaget enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten skall omhändertas lokalt på sätt som godkänns vid bygglovsprövningen. 14. Fjärrvärme Bolaget förbinder sig att ansluta blivande bebyggelse på fastigheten till Kommunens fjärrvärmenät om Kommunen kräver det vid byggnadstillfället. Separat avtal om detta skall träffas mellan Bolaget och Borås Energi och Miljö AB. 15. Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft och att byggnadsskyldigheten enligt punkt 6 uppfylls Om villkoren enligt detta avtal inte uppfylls upphör avtalet att gälla. Av erlagd köpeskilling behåller Kommunen kronor. Resterande erlagd köpeskilling återbetalas till Bolaget utan ränta. I övrigt föreligger ingen ersättningsskyldighet för någon part Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt. Borås Borås Borås Stad,Kommunstyrelsen Bockasjö Holding AB Ulrik Nilsson Joakim Hedin Elisabeth Eickhoff n3 teleledning Cirka kvm av Viared 5:1 n3 n1

9 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 41 Lindebergshult Räveskalla Melltorp Sjömarken Sjöhagen Aktuellt område V Viaredssjön Viared Viareds sommarstad VIARED Borås/Viareds flygplats VIARED Bosjön

10 B 42 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 16 Om- och tillbyggnad av Dannikeskolan samt ny idrottshall Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige I investeringsbudgeten för har avsatts 25,8 mnkr för om- och till byggnad av Dannikeskolan. Lokalförsörjningsnämnden har nu lagt fram ett förslag där utgiften uppgår till 29,8 mnkr. Eftersom budgetbeloppet överskrids förs ärendet nu fram till Kommunfullmäktige för förnyad prövning. Kommunstyrelsen tillstyrker att skolan i Dannike byggs om och till i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag. Den samlade bedömningen är att Dannike är en tätort med behov av en skolenhet i likhet med övriga likvär diga tätorter inom Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden redovisar att lokalkostnaderna kommer att öka med cirka 1,9 mnkr det första verksamhetsåret. Då har hänsyn tagits till minskade kostnader för hyra av förskolelokaler och lägre energikostnad till följd av bergvärme. I beräkningarna ingår inte de effektiviseringar som kom mundelsnämndens verksamheter kan göra när dessa nu samlas i en lokal. Tidigare har kommundelsnämnden angivit dessa till drygt kronor. Det är viktigt att kommundelsnämnden tar till vara de besparingsmöjligheter som den nya, mer effektiva lokalösningen ger möjlighet till. Den nya skolanläggningen kommer att medföra att inventarierna behöver kompletteras. Kommundelsnämnden har ännu inte tagit ställning till detta. Kommunstyrelsen utgår från att kommundelsnämnden återkommer med en redovisning av inventariebehovet. I Lokalförsörjningsnämndens framställning ingår en utgiftspost på kronor för omflyttning. Enligt praxis skall den verksamhetsansvariga nämnden stå för detta inom ramen för sina driftanslag. I utgiftssammanställningen ingår kronor för Utredning/projekte ring. Fram tills nu har dessa uppgått till kronor. Den återstående delen avser i huvudsak nu oförutsedda utgifter men även vissa kompletterande utredningar. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår Kommunfullmäktige besluta Lokalförsörjningsnämndens förslag bifalls. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Christer Johansson Från Lokalförsörjningsnämnden Till Kornmunfullmäktige Dannike 3:1, Dannikeskolan, om- och tillbyggnad samt ny idrottshall - anslagsframställan Må1 - Att samla skola och barnomsorg i ändamålsenliga lokaler för att gynna barn och ungdomars lärande och personalens pedagogiska arbete. - Att samla verksamheten under ett och samma fysiska tak. Problembeskrivning Nuvarande skola och förskola uppfyller ej kraven för en fungerande och ändamålsenlig skola/förskola/fritidshem. Föreläggande från Arbetsmiljöverket angående dålig ventilation finns sedan flera år tillbaka. Varme- och vattenförsörjning fungerar ej tillfredsställande och framförallt ej tillförlitligt. Lokaler för förskoleverksamheten förhyrs i lägenheter. Handläggning av ärendet Kommundelsnämnden Dalsjöfors har i skrivelse önskat om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Ett investeringsuppdrag som varit vilande i många år i avvaktan på slutligt ställningstagande om Dannikeskolans framtid. Kommundelsnämnden har i samverkan med personal, föräldrar och föreningar i Dannike utarbetat en specifikation av vilka lokaler som fordras och uttryckt önskemål om vissa lokalers placering. Kommundelsnämnden har i skrivelse 21 november 2005 lämnat förnyad framställan om ombyggnation av Dannikeskolan. I samråd med Dalsjöfors kommundelskontor har Lokalförsörjningskontoret under hösten 2005 gjort en utredning med skissförslag för om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Kommunstyrelsen beslutade 15 december 2005 att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att projektera för om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Lokalförsörjningskontoret beslutade under feb 2007 att göra ett omtag i projektet för att försöka minimera utgifterna. Detta har nu genomförts och kontorets bedömning är att utgiftsnivån nu är relativt acceptabel. Redovisning av det föreslagna projektet Förslaget innebär att nuvarande förskolelokaler med två avdelningar i förhyrda lägenheter skall flyttas till skolan. Skolan effektiviseras och får fem klassrum med grupprum för fritidsverksamheten och skolan. Ny idrottshall 12 x 18 m exklusive omklädningsrum och förråd. Tillgängligheten förbättras med hiss.

11 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 43 Redovisning av det föreslagna projektet och dess ytor (se bifogade skisser): I projektet ingår om- och tillbyggnad av befintlig skola (ca m 2 BTA) samt nybyggnad av idrottshall (ca 400 m 2 BTA). Hyran år 1 ökar med kr inkl. oljeavveckling ( = kr) Bilagor: Tidplan, skisser, investeringskalkyl och budgetsammanställning. Sammanställning av ekonomiska data och kalkyl enligt bilaga Utgifterna beräknas enligt följande: Entreprenadutgifter Avgår senarelagt underhåll Summa entreprenader, kronor exkl moms Utredning 1 projektering Summa utgifter för projektet, kronor exkl moms Kapitalränta Utgifter för hyra av ersättningslokaler Energikostnader under byggtid Utgifter för omflyttning Summa utgifter totalt, kronor exkl moms Utgifter för avveckling av oljepannor ingår ej i ovan. Denna utgift om kr finansieras genom ett särskilt investeringsprojekt. I investeringsbudgeten för 2008 redovisades projektet, och utgiften bedömdes till kr. Sammanfattningsvis kan sagas att: Förslaget följer Kommunfullmaktiges direktiv. Förslaget tar också hänsyn till de ändrade verksamhetskrav som Kommundelsnämnden föreslagit. Förslaget innebar att nuvarande förskolelokaler med två avdelningar i förhyrda lägenheter skall flyttas till skolan. Skolan effektiviseras och får fem klassrum med grupprum för fritidsverksamheten och skolan får en ny idrottshall på 12 x 18 m. Tillgängligheten i lokalerna förbättras också. Skolan har idag 82 elever. Undervisningsarean blir 398 m 2, 4,9 m 2 /elev. Av anvisade medel för oljeavveckling i investeringsbudgeten för 2008 används kr för oljeavveckling på Dannikeskolan. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende omoch tillbyggnad av skollokaler och nybyggnad av idrottshall till en kostnad av kr, samt att för 2008 anvisa Lokalförsörjningsnämnden kronor ur investeringsbudgeten. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Sture Karlsson Lars Nordin

12 B 44 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008

13 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 45

14 B 46 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008

15 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B Från Kommundelsnämnden Dalsjöfors Till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden Förnyad framställan om ombyggnation av Dannikeskolan Kommundelsnämnden Dalsjöfors översänder rubricerat ärende med följande innehåll Beslut Bakgrund Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan/Motiv Antal elever/elevutveckling Nuläge avseende verksamhet Effektiviseringar/Ekonomi Effektiviseringar uppnås genom Investeringar avseende inventarier Bifogas LfK:s hyresberäkning Beslut Kommundelsnämnden översänder skrivelse förnyad framställan avseende ombyggnation av Dannikeskolan till Kommunstyrelsen Borås Stad och Lokalförsörjningsnämnden avseende förnyad framställan avseende ombyggnation av Dannikeskolan.

16 B 48 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Bakgrund Lokalförsörjningskontoret har efter Överläggningar med representanter för Kommundelskontoret Dalsjöfors på uppdrag återremitterat kommundelsnämndens framställan avseende om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Kostnaderna för ombyggnad och tillbyggnad bedömdes vara för höga. Jan-Olof Bergström, Lokalförsörjningskontoret och Urban Zander, kommundelskontoret har i god samverkan med berörd personal omarbetat ursprungsförslaget i syfte att minska investerings och driftskostnader. Det omarbetade förslaget har godkänts av kommundelsnämnden efter förankring och godkännande av personal och representanter för Dannikes olika föreningar som ingått i referensgrupp. Kommundelsnämnden har tidigare i samstämmighet med Lokalförsörjningsnämnden kunnat konstatera att nuvarande skola och förskola ej uppfyller kraven för en fungerande och ändamålsenlig skola/förskola/fritidshem. Föreläggande från Arbetsmiljöverket angående dålig ventilation finns sedan flera år tillbaka. Värme- och vattenförsörjning fungerar ej tillfredsställande och framförallt ej tillförlitligt. Riskbedömning påvisar överhängande risk att de nuvarande systemen kan upphöra att fungera under nuvarande pågående verksamhet och oavsett utemiljöns förutsättningar och temperatur. För att höja beredskapen bör Lokalförsörjningsnämnden snarast upprätta en beredskapsplan för hur vattenförsörjning och uppvärmning av lokalerna ska kunna ske vid ett eventuellt avbrott. Vidare är Dannikeskolan i mycket stort behov av genomgående upprustning. Eftersatt underhåll skapar ej goda förutsättningar för barnomsorg-skolaverksamhet i lokalerna. Dessutom är Dannikeskolan ej anpassad för modern integrerad barn- och ungdomsverksamhet. Kommundelsnämnden har gjort tydliga ansträngningar för att minska tidigare budgetunderskott. Vidare har i ärendet ombyggnation av Dannikeskolan erforderliga kostnadsminskningar genomförts i förarbetet. Därav följer att det är angeläget att ombyggnation påbörjas snarast möjligt med färdigställande 2007, vilket även påverkar begränsade kostnadsökningar. Tidig ombyggnationsstart minskar även riskerna för ett havererat värmesystem i fastigheten Kommundelsnämnden hemställer om att Dannikeskolans omoch tillbyggnad prioriteras i Borås Stads investeringsbudget så att byggstart enligt omarbetat förslag kan ske år Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan/motiv På begäran av kommunledningskontoret har förnyad begäran upprättats med bakgrund, syfte och kostnadsberäkningar samt förnyad bedömning av kommundelsnämnden avseende möjlighet att kunna finansiera begärd om- och tillbyggnad av Dannikeskolan. Syftet med om- och tillbyggnad av Dannikeskolan kan sammanfattas i följande punkter: Renovering och upprustning av gamla skollokaler till acceptabla och ändamålsenliga lokaler Skapa förutsättningar för fungerande vatten- och värmedistribution inom fastigheten samt minska kostnader för drift genom installation av ekonomsikt försvarbar värmeanläggning Att samutnyttja resurser i form av lokaler, personal och materiel på ett effektivare sätt Att ge lokalmässiga förutsättningar för att arbeta utifrån en helhetssyn på verksamheterna. Att samla skolan och barnomsorgen i ändamålsenliga lokaler för att gynna barn och ungdomars lärande och personalens pedagogiska arbete. För nämndens del är det av största vikt att förhyrda lokalytor be gränsas så långt det är möjligt. Samverkan och flexibelt samutnyttjande av lokalytor medför att resurser kan frigöras och nyttjas till kärnverksamheten. Nämnden har redan tidigare påbörjat verksamhetsintegration genom att lämnat förhyrda lokaler och provisoriskt inrymma fritidshemmet i skolan. Nuvarande förskolelokaler i förhyrda lägenheter ska lämnas och ge möjlighet att tillgodose efterfrågan på seniorboende i Dannike. Förskolan kommer att inrymmas i en sammanhållen skolbyggnaden. Kommundelsnämndens uppdrag är att ge invånarna på respektive ort tillgång till barnomsorg och skola i integrerad form på hemorten. Detta som en del av säkerställandet av goda studieresultat och att öka attraktionskraften för kvarboende samt inflyttning och etablering i kommundelen. Antal elever/elevutveckling Antalet elever i grundskola och förskoleklass är stabilt de närmaste åren som framgår av bifogad prognos som enbart grundar sig på antal födda barn och elever i skolan idag. Dannike Åk Åk Åk Födda (?) Räknas genomsnittet antal födda fram ytterligare, förslagsvis 10 år, kan värdet 12 adderas per år. Därvidlag bekräftas den stadigvarande utvecklingen avseende barn i åldern år Dannike. Nuläge avseende verksamhet För närvarande finns två förskoleavdelningar med 22 barn i 3-5- års avdelning och 15 barn i l-3-årsavdelningen. Dessutom har sju

17 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 49 dannikebarn i åldern 1-3 år sin barnomsorg på Skogsgläntans förskola i Gånghester. Fritidshemmet har nu 36 barn i åldern 6-12 år inskrivna. Migrationsverket har sedan några år tillbaka placerat ett antal asylsökande familjer i Dannike. De asylsökandes barn finns inte med i bifogad prognos. Effektiviseringar/ekonomi Kommundelsnämnden har ej gjort egna beräkningar på kapitaltjänstkostnader resp ökad hyreskostnad. Lokalförsörjningsnämnden har räknat fram följande ekonomiska beräkningar avseende hyreskostnadsökning Dannikeskolan. Se även bilaga LFN Beräkning Dannikeskolan. Nuvarande hyra Med utjämningsmodell Dannikeskolan (tkr) Ink1 frit 791,l (inkl :- fr) BO-enheter Dannike Rammsjögården 153,5 + 91,5 Summa l 036 Ny beräknad hyra Med utjämningsmodell Dannikeskolan (tkr) Ink1 frit.+ Bo (varav inbesparing fritid genomförd) Summa Beräknad hyreskostnadsökning efter ombyggnation Tidigare beräkningar avseende hyreskostnadsökningar visade på högre kostnadsökningar. Nuvarande beräknad investeringen ligger på lägre nivå med därtill hörande lägre kapitaltjänstkostnader/hyreskostnader. Kommundelsnämnden visade tidigare att nämnden bedömer kunna klara de beräknade kostnadsökningarna. Detta särdeles då överskott i budget 2005 aviseras. Vidare kan finansiering visas genom följande besparingar/rationellt använda resurser. Effektiviseringar uppnås genom kr/år Kök och städpersonal minskas med cirka 75% Samverkan mellan förskoleavdelningar och fritidshem blir möjlig vid bland annat öppnande och stängning. Begränsad användning av vikarier Skolskjutskostnader idrott Seniorboende inom ÄO (ber 1 plats SÄBO) Summa Vidare uppstår följ ande kostnader om ej ombyggnation genomförs. Föreläggandet från Arbetsmiljöverket på ventilationen tillgodoses vilket minskar driftskostnaderna. Riskbedömning visar att kostnader vid värmeanläggningens sam manbrott undviks. En motsvarande incident omfattar upp brytning av golv för friläggande av rör, utbyte av värmeanlägg ning, hyra av lokaler för verksamheten under avbrottet. Kost naden har uppskattats till cirka kr Investeringar avseende inventarier Inför färdigställande av om- och tillbyggnad av Dannikeskolan 2007 finns behov av investeringar avseende inventarier. Investeringarna förväntas kunna finansieras ur driftsbudget KOMMUNDELSNÄMNDEN DALSJÖFORS Lars Lyborg Niels Bredberg Från Kommundelsnämnden Dalsjöfors Till Lokalförsörjningsnämnden Dannike 3:1, Dannikeskolan, om- och tillbyggnad samt ny idrottshall - anslags framställan Kommundelsnämnden Dalsjöfors har mottagit framställan angående om- och tillbyggnad av Dannikeskolan för godkännande. Kommundelsnämnden noterar att ärendet varit vilande sedan 1994 och återupptogs Kommundelsnämnden ser det som mycket angeläget att det finns väl fungerande skola och barnomsorg i samtliga tätorter i kommundelen. Kommundelsnämnden förutsätter att Dannikeskolans om- och tillbyggnad genomförs enligt nuvarande tidsplan. Byggnationen ska då vara klar hösten Detta innebär att från och med 2010 ska Kommundelsnämnden finansiera hyran. Kommundelsnämnden Dalsjöfors godkänner anslagsframställan. KOMMUNDELSNÄMNDEN DALSJÖFORS Lars Lyborg Bernt Holmén Vidare Den förbättrade arbetsmiljön kommer framledes att påverka sjukfrånvaro och behovet av timanställda (ej ekonomiskt framräknad effektivisering) Uppvärmningskostnader och oljeberoendet minskar när den gamla utslitna pannan byts ut mot en modern värmepump.

18 B 50 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Nr 17 Planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan och föreslår att fullmäktige godkänner detsamma. Syftet med planprogrammet är att studera lämpligheten och konsekvenserna av en ny byggnad i kvarteret Vitsippan. I programmet har Byggnadsnämnden undersökt möjligheten att uppföra ett landmärke och samtidigt öka gestaltningskva liteten vid entrén till Borås centrum. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla bostäder, hotell, kontor, handel och parkering. I planprogrammet anges att det ska vara en arkitektoniskt intressant byggnad. En väl utformad byggnad markerar och medverkar till att tydlig göra platsen. Stort krav på utformningen måste ställas eftersom alla sidor av den nya byggnaden kommer att vara väl synliga och viktiga. Vi avser att genomföra en markanvisningstävling med krav på hög arkitekttonisk utformning. En riskanalys samt bullerutredning har tagits fram för planprogrammet. Kvarteret Vitsippan klarar de riktlinjer som anges i Risk hantering i detaljplaneprocessen som tagits fram av länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Förutsatt att vissa åtgärder vidtas som att fasad mot Riksväg 40 inte får innehålla öppningsbara fönster och dörrar samt att inga friskluftsintag placeras mot riksväg 40. Räcket på riksväg 40 kan behöva bytas förbi Annelundsmotet till högre kapacitetsklass (H4) som klarar tung lastbil. När det gäller buller krävs det noggranna studier av byggnaden för att klara uppsatta riktvärden för bostäder. Gatunämnden kommer att ta upp frågan om att sänka hastigheten på riksväg 40 genom Borås till 70 km/h under början av 2008 vilket skulle gynna bullersituationen för kvarteret Vitsippan. Antalet parkeringsplatser i området måste utökas och de platser som försvinner när kvarteret exploateras måste ersättas. Tillsammans handlar det om ca 200 parkeringsplatser som måste lösas. Parkeringsfrågan måste därför studeras vidare i nästa skede av planen. I det fortsatta planarbetet ska placeringen av byggnaden samverka med placeringen av Pinocchio. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår Kommunfullmäktige besluta: Planprogrammet för del av Centrum, kv Vitsippan godkänns. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Från Byggnadsnämnden Jonas Borglund Utdrag ur protokoll Planprogram för del av Centrum, kv Vitsippan Samråd enligt PBL 5:20, avseende programförslag upprättat den 10 april 2007, har ägt rum under tiden 20 april-21 maj 2007 och har annonserats i Borås Tidning den 19 april Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen vari anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. Från Stadsbyggnadskontoret har inkommit godkännandehandling: Se bil 249. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka programförslaget och översända detsamma till Kommunfullmäktige för godkännande och beslut om planuppdrag.

19 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B 51 GODKÄNNANDEHANDLING ETT LANDMÄRKE I BORÅS CENTRUM Illustration; vy från väster Syfte Planarbetet inleds med ett planprogram för att i ett tidigt skede uppmärksamma frågor av betydelse för planeringen. Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till planprogram enligt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen som ska vara föremål för samråd mellan 20 april och 21 maj I programmet undersöks möjlighet bygga ett landmärke och samtidigt öka gestaltningskvaliteten vid entrén till Borås centrum. Den nya byggnaden ska innehålla bostäder, hotell, kontor, handel och parkering. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Byggnadsnämnden BN 323/05, att pröva möjligheten att uppföra ett höghus med bostäder, kontor, handel och parkering inom kvarteret Vitsippan genom upprättande av ett planprogram. Markanvändningen för aktuellt område överensstämmer med riktlinjerna i ÖP06. För planområdet gäller stadsplan 323 från 1965 som medger parkering och gatutrafik på den aktuella platsen. Programområdet omfattar ca 5100 kvm. Marken ägs av Borås Stad. Förutsättningar Kvarteret Vitsippan är ett obebyggt, plant område i Borås centrum som idag används som parkering på marknivå. Planprogram Beslut Instans/datum Samråd Godkännande KF Orienteringskarta

20 B 52 Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 Från norr och väster avgränsas området av befintlig bebyggelse inom rutnätskvarteren. Byggnader inom kringliggande kvarter är mellan 3 och 7 våningar höga och innehåller framförallt kontor och bostäder. De är byggda under olika tidsperioder. Den äldsta byggnaden är från Först användes byggnaden som Elementärläroverk för flickor, därefter yrkesskola och fritidsgård. Idag är byggnaden privatägd och uthyrd som kontor. Borås Tidnings hus byggdes Sydväst om programområdet ligger s.k. Erla huset från 1917 och 1946 som används som kontor och gym. Oscar Jacobsson - kontorshus som ligger nordväst om programområdet är byggt på 1960-talet. Den högsta byggnaden runtomkring programområdet är s.k. Arlahuset från 1960-talet. Det är 7 våningar högt och innehåller både bostäder och kontor. Rv 40 ligger ca 100 meter söder om den föreslagna höga byggnaden och ca 60 m från programområdet. Öster om planområdet ligger Söderleden och grönområdet Annelundsparken. Via Annelundsmotet kommer man in i Borås centrum från flera olika riktningar (t ex från Göteborg, Jönköping, Växjö mm) och kör förbi den aktuella platsen utan att lägga märke till att där börjar staden. Idag ger platsen ingen stark och identitetsfull upplevelsebild som en stadsentré förväntas göra. Programområdet är mycket betydelsefullt om gestaltningskvaliteten för den delen av staden behöver ökas. Programförslag Ett landmärke föreslås att byggas som en portmarkering till rutnätstaden i Borås centrum. Intentionen är att bl.a. skapa ordning vid en mycket rörig plats full av trafikrörelse och angöring till centrum. En väl utformad byggnad skulle markera och medverka till att tydliggöra platsen och denna del av staden. Stort krav på utformningen måste ställas eftersom alla sidor av den nya byggnaden kommer att vara väl synliga och viktiga. Att anordna en arkitekttävling anses vara lämpligt för att åstadkomma hög arkitektonisk kvalitet. Ur kulturhistoriskt perspektiv är denna del av Borås centrum en plats där många tidsepoker och därmed arkitekturstilar är representerade. Ett nytt hus som prägla nutidsanda anses inte inverka negativt på de kulturhistoriska värden som har identifierats inom det aktuella området. Den nya byggnaden ska i enlighet med ett centrums komplexitet erbjuda ett attraktivt läge för centrumrelaterade verksamheter och bostäder nära kultur, mötesplatser, nöjen, handel, kontor, skolor, rekreation, kollektivtrafik m m. På de första 3 eller 4 våningarna planeras utrymme för parkering, kontor och handel och därefter hotell och på de översta våningarna bostäder. Nuvarande antal parkeringsplatser för allmänheten får inte minska inom stadsområde. Om de befintliga parkeringsplatser för allmänheten inte kan bibehållas inom programområde måste nya skapas i de kringliggande områdena i centrala Borås. Det tillkommande parkeringsbehovet måste tillgodoses inom programområdet. Bostäder planeras på de högre våningarna eftersom det är just vackra vyer över stadslandskapet som gör bostäder attraktiva i den delen av staden. För de boende kan en gemensam bullerskyddad uteplats anordnas på t ex taket av någon av de lägre delarna av byggnaden. Integrering av olika funktioner i en och samma byggnad ger en levande miljö eftersom mångfald skapar liv och aktivitet dygnet runt. Programområdet ligger nära högtrafikerade vägar som

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m.

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. 1(6) KS 2008/0193 Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. Sammanfattning Bensinbolaget OKQ8 AB har idag en bensinstations- och bilvårdsanläggning norr om Mörby Centrum. I samband med

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 Underlag inför försäljning av fastigheten del av Ölmestad 21:2 Vårdcentralen och fd. Kastanjegårdens förskola i Gislaveds kommun FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 1 BAKGRUND Fastigheten Ölmestad 21:2 ägs av Gislaveds

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer