Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/194 2011-10-12"

Transkript

1 Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet Dnr: Kun 2010/

2 (19) Innehåll 1. ALLMÄNT BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE PROJEKTPERIOD LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Café/Restaurang Ett öppnare landskap Nya promenadvägar i det öppna landskapet Djurhållning och bete i Görvälns naturreservat Synliggöra parkens historia Allmänna kommunikationer Busstrafik till Görvälns slott Ny gång- och cykelväg till Görvälns slott Framtida behov Järfällas expansion ny översiktsplan Nu till PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETER... 11

3 (19) 1. ALLMÄNT Järfälla kommun har sedan 1994 utrett frågor kring Görvälns slott och den omkringliggande slottsmiljön. Efter att kommunfullmäktige i december 2004 slagit fast att Mälarnära Järfälla bör vara ett av fyra kännetecken i en vision 1 om ett framtida Järfälla gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ombesörja utvecklingsarbetet av Görvälnområdet. Kultur- och fritidsnämnden uppdrog åt kansliet att ta fram riktlinjer för utvecklingsarbetet av Görvälnområdet. Ett förslag till riktlinjer godkändes vid nämndmöte Kansliet konstaterade i sin tjänsteskrivelse att ett behov av samordning var tydligt för insatserna vid Görväln: Görvälnområdet har flera intressenter; allmänhet för rekreation, föreningsliv, kommersiell verksamhet i form av restaurang- och konferensverksamhet med övernattningsmöjligheter, kultur inkl kulturhistoria m.fl. Eftersom det finns många intressenter i Görvälnområdet behöver en samordningsfunktion inrättas. Samordningsfunktionen ska se till att det blir ett helhetsperspektiv på utvecklingsarbetet, samordna de olika intressenterna och genomföra vissa aktiviteter för att utveckla verksamheten (Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, s.2 Dnr Kun 2008/158) Uppdraget att samordna arbetet kring Görväln gavs till Marie Pålstam i december Kontrakt skrevs i januari 2010 och arbetet påbörjades. Avstämningsrapport gjordes till nämnden Vid kommunstyrelsesammanträde uppdrogs till kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för det pågående arbetet med utveckling av Görväln, med bistånd av fastighetsavdelningen, pröva möjligheter till alternativa lokaler för café-verksamhet. I Samordningsarbetet utkristalliserades tre kärnfrågor som vidareutvecklades i ett Projekt, igångsatt Dessa känfrågor, som ses som en förutsättning för att utveckla vidare verksamhet vid Görväln, benämns i projektet som tre ben. Delrapport av projektet med ekonomiska beräkningar av föreslagna åtgärder presenterades för Styrgruppen I projektet fokuseras arbetet på att ta fram ett underlag för de ovannämnda tre benen A. Skapa ett öppet landskap och anlägga promenadvägar. Promenadvägar (alt även cykelväg) i området runt slottet och i sträckning mot Bruket och Badet (del av Mälarpromenaden) ska vara i bra skick och öppnas mot Mälaren, idag bitvis helt igenvuxet med sly. Möjlighet till rundgång genom ny förbindelse mellan bruket och parkeringen. Utsiktsplatser ska finnas efter vägen. 1 De värden som framhålls i Vision 2015 vägleder arbetet inom kommunen genom att visa på ett framtida ideal att sträva mot. 2 Rapporten bifogas som bilaga 1. 3 Dnr Kun 2010/194

4 (19) B. Om- eller tillbyggnad för café/restaurang. Undersöka möjligheter att inrymma café/restaurang i någon av de befintliga byggnaderna. Om detta inte är möjligt utröna möjligheter till nybygge. C. Allmänna kommunikationer Förbereda direktiv för insättande av regelbundna allmänna kommunikationer till Görväln. Detta ska ske i samverkan med arbetet med Översiktsplan för Järfälla Kommun 2012 vilket kan ses som ett fjärde ben. Projektet ska ge underlag för ett kommande programarbete som ska syfta till att utveckla Görvälnområdet närmast slottet till ett öppet Mälarnära rekreationsområde tillgängligt för alla, med utbud av park och natur samt promenadvägar längs vattnet och öppet beteslandskap såväl som matservering, kulturella och kulturhistoriska aktiviteter. Ett utvecklat och attraktivt Görväln kan sätta Järfälla på kartan och erbjuda såväl besökare som kommuninvånare ett attraktivt utflyktsmål. Avgränsning i det geografiska området som ska utvecklas omfattar de delar av Görvälns naturreservat som omgärdar slottet samt området mot Bruket. 4 Delmål 1 I samarbete med främst kommunens förvaltningar och avdelningar inhämta kompletterande basfakta om förutsättningar för projektområdet. Det gäller att samordna de tre benen som samtidigt måste verkställas för att Görväln ska kunna bli ett fungerande rekreationsområde: A. Att öppna landskapet mot Mälaren och anlägga promenadvägar B. Café/restaurang för allmänheten C. Allmänna kommunikationer Arbetet slutfördes i januari Delmål 2 Presentera ett förslag till utformning av de tre benen. Arbetet slutfördes i juni Delmål 3 En beräkning av kostnader, tidplan för genomförande och berörda aktörer har sammanställts under september En beräkning av kostnader för aktuella insatser har lämnats till beställaren i maj 2011 efter att styrgruppen bad projektledaren att leverera denna delrapport tidigare än vad projektdirektiven anger. Delmål 4 Resultatet redovisas till beställaren i föreliggande rapport. 4 Se bilaga 2 för en kartbild över den geografiska avgränsningen av projektet.

5 (19) 2. BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE Direktör Kerstin Ekenberg/Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsförvaltningen. 3. PROJEKTPERIOD Startdatum Slutdatum LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Projektets syfte att bearbeta tre huvudfrågor kring utveckling av Görvälnområdet till en levande och mångsidig kulturmiljö för allmänheten: café/restaurang, öppet landskap mot Mälaren med promenadvägar samt allmänna kommunikationer har genomförts enligt planen. Dessa tre ben är viktiga för att övrig verksamhet i området ska kunna utvecklas. Till styrgruppen levererades en delrapport med kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder i maj På begäran av styrgrupp tidigarelades denna rapport (enligt delmål 3 planerat till september 2011) 4.1. Café/Restaurang Möjlighet till inrättande av café i befintlig byggnad i området runt slottet har utretts varvid det framkommit att den byggnad som har bäst förutsättningar och därför bedöms som lämplig är norra paviljongen, den som ligger närmast vattnet i viken. Denna byggnad är vackert belägen med grässluttning ner mot Görvälnviken med möjlighet till iordningställande av uteplatser utan större ingrepp i parken på den norra sidan vid nuvarande Naturrums entré. Paviljongerna vid Görväln uppfördes 1763 under Eva Bielkes tid. Den södra fungerade som spannmålsmagasin, den norra som tvättstuga. Paviljongerna ligger i nära anslutning till den stora parkeringen. Byggnaden går att handikappanpassa för nedre planet och uteplatser. Omfattande markmodulering är dock olämpligt med hänsyn till parkens historiska värde. För Görvälnområdet gäller områdesbestämmelser som syftar till att skydda de kulturhistoriska värdena. Samtliga byggnader omfattas av områdesbestämmelser och PBLs varsamhetskrav. 5 De föreningar som idag hyr lokal i byggnaden kan erbjudas andra alternativ inom området. Andra befintliga byggnader som diskuterats är Södra Paviljongen och Stallet. Södra Paviljongen ansågs mindre lämplig då det där idag ej finns vatten och avlopp samt att interiören är i princip oförstörd. Om Norra Paviljongen byggs om till café kan den södra användas som mötes- och utställningslokal med samnyttjande av café i den norra. Som möteslokal ska den vara tillgänglig för föreningar, kommunala aktiviteter eller övriga som har behov av möteslokal. I den Norra Paviljongen finns idag vatten och avlopp och byggnaden är helt ombyggd interiört inrymmande 5 Se bilaga 3 för en närmare beskrivning av områdesbestämmelserna.

6 (19) kanotklubbens möteslokaler, bastu med dusch samt Naturrums lokaler där nytt tegelgolv samt ny betongvägg byggts. Stallet är en mycket fin byggnad men läget anses inte vara lika attraktivt för café. I Stallet finns vatten och avlopp men byggnaden har ingen sjöutsikt och ligger vid grusplan mot ladugård och lada. Bra förutsättningar finns att utnyttja denna byggnad till annan verksamhet t ex som en multikulturell hall. I kommunen saknas en stor samlingshall för kulturevenemang. Denna hall skulle kunna nyttjas för teater, konserter, föreläsningar och möten mm av såväl kommun, slottsentreprenör samt övriga externa intressenter. Med en sådan lösning kunde stallet bli en inkomstkälla. Förutsättningar finns att göra stora maskinhallen till rum med scen och åhörarplatser samt att i den andra delen av byggnaden inrätta loger och en enklare bar/kaffeservering. Idag nyttjas stallet som maskinhall av bonden som är verksam på området samt som icke tillfredställande utrymmen för omklädning och verkstad för kommunens OSA-lag. Kontakt har tagits med en köksentreprenör som bedömer att goda förutsättningar finns att inrätta restaurangkök i Norra Paviljongen till en uppskattad kostnad av ca 500 tkr för köksinventarier. Kommunens fastighetsavdelning beräknar kostnad för interiör ombyggnad av paviljongen med trappor, el, vatten, handikapp-wc med mera till ca tkr. Beräknad kostnad för anläggning av två plana ytor om 60 kvm vardera för utomhusplatser uppskattas till ca 150 tkr. Administrativa kostnader samt ritningsarvoden ej inräknat. En förutsättning att kunna göra Norra Paviljongen till café är att sophanteringen går att lösa. Förslag till plats för sopor är vid infarten till parkeringen alternativt vid stallbacken. Arbetsmiljöfrågor måste studeras och lösning får ej strida mot arbetsmiljölagstiftningen. Kostnad har beräknats till ca 500 tkr. En fettavskiljare måste installeras i anslutning till norra paviljongen, uppskattat tömningsbehov ca en gång per år. Fettavskiljaren installeras utomhus, vilken kan komma att påverka parkytor i mindre utsträckning. Att endast utnyttja det nedre planet för kök och sittplatser skulle vara tillräckligt för att åstadkomma en fungerande caféverksamhet. Det övre planet, som saknar isolering, kan nyttjas till personalutrymme, varulager (med varuhiss till kök) samt även till sittplatser. Närmare utredning krävs för att undersöka brandkrav och utrymning för nyttjande av det övre planet. Entreprenörskap för café ska vara separerat från konferensverksamheten men kan med fördel erbjudas samma entreprenör då många möjligheter till synergier finns. De idag befintliga hyresgästerna Järfälla Kanotklubb och Naturskyddsföreningen skulle kunna erbjudas ersättningslokaler i Tallbacken och Sågen. Uppskattad kostnad för iordningsställande av dessa byggnader är ca 500 tkr Ett öppnare landskap För att hålla ett öppet kulturlandskap behövs en kombination av slyröjning och djurbete. Arbete med slyröjning utmed strandpromenaden görs idag till viss del av

7 (19) OSA-laget. 6 Befintlig promenadväg mellan Görvälnviken och Bruket är idag ganska igenvuxen och man känner inte tillräcklig kontakt med det närliggande vattnet. Ytterligare förstärkning i resurser behöver läggas på slyröjning för en attraktiv kontakt med Mälaren. Om arbetet utförs av en entreprenör beräknas kostnaden till ca 10 tkr. Detta är ett arbete som behöver underhållas kontinuerligt och kan kombineras med djurbete. Djurhållningen ombesörjs av föreningen Görvälnlammet som med sin ideella verksamhet bidrar både till trivsel och öppet landskap. Föreningen kan behöva bidrag till bl a foder. Om bete utökas i skogen kan åkrar brukas för odling av foder. I kostnad för djurbete ska omfattning av betesstaket samt färistar inräknas. Kostnad beräknas till ca 500 tkr Nya promenadvägar i det öppna landskapet Två förslag finns för att binda samman den idag befintliga promenadvägen mellan Görvälnviken och Bruket till en promenadslinga. Dessa förslag kompletterar varandra och arbetsgruppen föreslår att bägge förslagen verkställs Upprustning av en gammal gångstig mellan Solbacka Annex och Bruket. Detta är en ca 1 m bred och 1 km lång stig som inte behöver vinterunderhållas. Arbetet med att ta fram denna stig pågår idag av OSAlaget. Men för att färdigställa arbetet behövs förstärkning. Kostnad för extern arbetsinsats är beräknad till ca 900 tkr. 2. Anläggande av en ca 3 m bred och 1 km lång grusväg som ska vinterunderhållas med sträckning från Bruket till parkeringen vid Görvälnviken. En skiss på sträckning av denna väg är framtagen av praktikant på projektkontoret vid Bygg- och miljöförvaltningen (Bmf). Kostnad väntas vara ca tkr Djurhållning och bete i Görvälns naturreservat Djurhållningen utgör en central del i skötseln/förvaltningen av det kulturhistoriska landskapet inom Görvälns naturreservat. Mular och klövar utför ett jättejobb att hålla det kulturhistoriska landskapet öppet och är en grundbult som skapar värden i form av såväl biologisk mångfald och rekreation som levande kulturlandskap. I dag har kommunen nyttjanderättsavtal med olika djurhållare i kommunen. Inom Görväln är det i huvudsak föreningen Görvälnlammet som håller fårbesättningen som betar inom Görvälns naturreservat. Kostnader för djurhållningen är fördelat och inkorporerat i flera olika verksamheter både inom kommunen och externt (på föreningen). Förvaltningsverksamheten för naturreservaten utförs i huvudsak mha OSAverksamheten, under park- och natur på Bmf. OSA utför bland annat kontinuerligt 6 OSA står för offentligt skyddat arbete och är en arbetsmarknadsinsats genom kommunal försorg. 7 Se bilaga 4 och 5 för kartbilder över promenadernas sträckning.

8 (19) naturvårdsåtgärder i naturreservaten - tex selektiv nedtagning av träd. En del av de nedtagna träden körs till Görvälns gård, där det sågas till staketvirke och virke för övriga anläggningar etc. i reservaten och där ek klyvs till staketstolpar. Staketmaterialet körs sedan ut på plats och nyttjas för beteshagarna. OSA tillhandahåller på så sätt grovunderhållet av de närmare 40 km betsstaket (varav ca 11 km är inom Görvälns NR) inkl. grindar, färistar och övergångar etc som finns i naturreservaten. Djurhållaren står för kostnader för djurtillsyn, löpande tillsyn av staket och arbetar i stora delar ideellt med att visa upp sin djurhållning för allmänhet och många dagis. Stallningen av djuren, foderutrymmen och gödselhanteringen är också viktiga komponenter i djurhållningen. Fastighetsavdelningen på Bmf hyr ut lokaler till föreningen och till OSA-verksamheten. Slyröjningsbetinget utmed Görvälns strandpromenad kommer också att avsevärt minska om denna istället tillgängliggörs för bete, som ambitionerna är Synliggöra parkens historia I arbetet med att undersöka möjligeter för café/restaurang samt skapa möjligheter till promenader och naturupplevelser framstår behovet av upprustning av slottsparken. Det första man möts av när man närmar sig Görvälns gård är den slående utsikten från höjden vid griftegården, ut över kulturlandskapet. Entrén till själva slottsområdet består dock av en parkeringsplats. Att arbeta med och bearbeta de olika entréerna skulle vara en viktig uppgift då det är detta som ger det första intrycket. Minst lika viktigt är det att få till en högklassig historisk parkanläggning då detta lockar många besökare. Parken vi ser idag präglas av det sena 1800-talets omdaning men trädgårdsanläggningen beskrivs redan på 1600-talet och bär även spår från denna tid. Alléerna planterades i mitten av 1700-talet och hittills har bygg- och miljöförvaltningen årligen fått en investeringsbudget för att bevara dessa alléer samt för att utveckla arboretet. För att bibehålla och ytterligare utveckla parken krävs ett stort antal restaureringsåtgärder samt en högre skötselnivå än den som finns idag Allmänna kommunikationer Busstrafik till Görvälns slott Den busstrafik som idag besöker Görvälns slott med regelbundenhet är den så kallade badbussen som trafikerar sträckan Jakobsbergs station - Görvälnbadet under perioden 24 juni-21 augusti. 8 Endast delar av turerna till badet stannar till vid Görvälns slott vilket gör att tillgängligheten med kollektivtrafik inte kan sägas vara särskilt god. Under övriga tider på året kan busstrafiken beskrivas som i stort sett obefintlig. Teoretiskt sett är det naturligtvis möjligt för kommunen att finansiera regelbunden busstrafik till Görväln. Dock har bedömningen gjorts i kommunen att det vore olyckligt att frångå den ansvarsfördelning som finns mellan primärkommunal och 8 Baserat på 2011 års tidtabell.

9 (19) landstingskommunal verksamhet i Stockholms län som innebär att det är en landstingsuppgift att svara för kollektivtrafiken i länet. I dagsläget anser inte SL att det finns tillräckligt underlag för reguljär trafik. Om Görväln utvecklas med café, promenadvägar och mångfaldig kulturverksamhet kan förutsättningar finnas. Allmänna kommunikationer skulle även gynna förenings- och friluftslivet. Behov av allmänna bussar finns även hos Fritidscenter och föreningar som bl a erbjuder aktiviteter för barn samt även för besökare till Griftegården. Behov finns även av säkra gång- och cykelvägar från Jakobsbergs centrum till Görväln vilket närmare berörs nedan Ny gång- och cykelväg till Görvälns slott Ett annat sätt att förbättra tillgängligheten till Görvälnområdet kan vara att anlägga en ny gång- och cykelväg. En sådan insats skulle även kunna ha positiva effekter på folkhälsan i kommunen. I en mälarnära kommun som Järfälla är det viktigt att invånare och besökare, oavsett om de har tillgång till bil eller inte, kan ta sig ut till Mälaren. Möjligheterna att tryggt ta sig mellan de centrala delarna av Jakobsberg och Görväln med cykel eller som gående finns idag inte. Mälarvägen är bred och bilister håller hög hastighet. Det enda som skiljer de oskyddade trafikanterna från bilarna är en målad linje. Förslag på en ny väg finns som bilaga. Den genaste gång- och cykelvägen till Görvälns gård går idag via griftegården och dess ägor. Vägen är inte helt lätt att hitta och är dessutom mycket kuperad. En ny sträckning föreslås därför längs med Görvälndiket, från Mälarvägen tills att den ansluter till den befintliga grusväg som löper från griftegårdens kapell och mot Görvälns gård. En breddning av den befintliga grusvägen är önskvärt. Denna väg skulle löpa helt på kommunens mark och kan kopplas samman med den föreslagna gång- och cykelvägen längs med Mälarvägen Framtida behov En orsak till att tidigare försök till utveckling av Görväln som kulturmiljö inte lyckats är att behovet av samordning ej tillgodosetts. Med detta avses dels samordning mellan kommunens olika förvaltningar och avdelningar samt samordning mellan föreningar och övriga aktörer i området. En programansvarig samordnare behövs för fortsatt utveckling. Då många investeringar berör flera förvaltningar skulle det vara önskvärt med särskild rambudget för Görvälnområdet. En viktig del är även att resurser tillsätts för information, via hemsida och media. Görväln ligger idag något isolerat i förhållande till boendet i Järfälla. I framtiden ses en sammanlänkning av bebyggelse och Görvälnområdet som positivt. Utveckling av Görvälnområdet skall därför i fortsättningen samordnas med Översiktsplanen, vilket i Projektplanen står som ett 4:e ben

10 (19) Järfällas expansion ny översiktsplan Nu till 2030 I Järfälla kommun arbetas just nu en ny översiktsplan fram nu till 2030 (med utblick 2050). Under den tiden kommer kommunen att expandera kraftigt, inte bara i Barkarbystaden utan också i andra delar av kommunen. Man kan förvänta sig en kraftig befolkningsökning, enligt ett scenario i storleksordningen personer under den närmaste 20-årsperioden. Görvälnområdet är idag, liksom stora delar av det naturreservat som löper längs Mälarkusten, inte alldeles lättillgängligt. Stora delar av reservatet och också Görvälns slottsområde ligger aningen för långt från allmänna kommunikationer och aningen för långt från större bebyggelsecentra för att kunna locka betydligt fler besökande. Det finns flera skäl till detta: 1. Man vet kanske inte riktigt om att de värdefulla besöksmiljöerna ligger nästgårds eftersom man inte på ett naturligt vis passerar dem i vardagen. Detta gäller både del som är boende i kommunen men kanske ännu mer presumtiva besökare från resten av Stockholms län. Området är inget som man lätt upptäcker. 2. Alla som skulle kunna tänkas besöka områdena har inte bil och bil är det fortskaffningsmedel som av de flesta upplevs som det enklaste för att ta sig till Görväln. 3. Det är aningen för långt för de flesta att spontant ta sig dit gående eller med cykel. I arbetet med översiktplanen finns framtidsbilder för Järfällas expansion där delar av bebyggelsen kan komma att närma sig Mälaren avsevärt mycket mer till skillnad från hur bebyggelsen är lokaliserad idag. Om expansionen på ett föredömligt och värdebevarande vis kan göras mälarnära också i närheten av Görvälns slott så kommer Görvälnområdet att bli mycket lättare och naturligare att besöka i vardagen och därmed bli besökt av fler. En sådan expansion i området nära Görvälns slott kommer också att ge naturliga förutsättningar för bättre allmänna kommunikationer (SL) i närheten av slottet. Om kommunen väljer att expandera på ett sådant sätt förutsätter det att det görs i god samklang med de stora värden som finns i området; de kulturhistoriska värdena, de estetiska värdena, upplevelsevärdena och naturvärdena. Man har misslyckats om expansionen förstör eller kraftigt försvagar något av dessa värden. Däremot har man höjt kommunens attraktivitet och gjort den ännu bättre om man kan bevara och utveckla dessa värden samtidigt som hela området blir betydligt lättillgängligare och fler kan upptäcka och använda dem. Om Görväln utvecklas till en levande kulturmiljö med teater, konserter, föreläsningar, kursverksamhet och ett aktivt föreningsliv, ett öppet landskap för promenader och upprustning av slottspark, café/restaurang, åskådningsjordbruk och djurhållning, blir Görväln ett attraktivt utflyktsmål för kommuninvånarna. Då skapas även en möjlighet till externa sponsorer. EN OAS FÖR JÄRFÄLLA.

11 (19) 5. PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING Projektresultatet stämmer med beställningen. 6. PROJEKTFÖRLOPP Arbetsgruppen som bestått av representanter från olika förvaltningar i kommunen har haft 11 möten. Varje deltagare har haft sitt ansvarsområde och till varje möte tagit fram underlag för vidare diskussioner och arbete. Arbetsgruppen har gjort studiebesök till Görväln, till Rosendahls café och Vintervikens café. Arbetsgruppen har även vid olika tillfällen mött styrgruppen och referensgruppen vid Görväln och tagit del av deras synpunkter. Projektledare och sekreterare har rapporterat till styrgruppen som haft 5 möten. Övriga möten med referensgrupp har varit 2 till antalet. Projektledaren har haft möten med köksentreprenör samt övriga externa intressenter för inhämtande av underlag och kostnadsberäkningar. Alla kostnadsberäkningar i rapporten ska ses som preliminära och baseras ej på bindande offerter. I samband med möten har även övriga frågor tagits upp. Dessa frågor har upppkommit i samordningsuppdraget samt det ordinarie arbetet på respektive förvaltning. En sådan fråga är behovet av skyltar till de olika byggnaderna runt slottet. Varken taxi eller konferensdeltagare hittar rätt. Detta har resulterat i att vägskylt uppsatts på Viksjöleden/Mälaravägen samt att provisoriska skyltar gjorda av OSA laget för orientering till byggnader satts upp. En grupp bestående av tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret arbetar nu med att ta fram permanenta skyltar. 7. ERFARENHETER Projektet har fortlöpt mycket väl och helt enligt projektdirektiv och projektplan. Att arbeta i en grupp med representanter från olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen har varit mycket positivt. Det har varit berikande för projektets genomförande men även bidragit till att förenkla och genoföra åtgärder i respektive ordinarie arbete. För fortsatt programarbete och genomförande av föreslagna åtgärder samt vidare utveckling av verksamheten vid Görväln krävs en programansvarig person som arbetar med alla involverade förvaltningar samt är kontaktperson gentemot externa intressenter och entreprenörer. Det fortsatta arbetet förenklas med en rambudget som omfattar åtgärder rörande flera olika förvaltningar samt externa behov.

12 (19) Bildappendix. Görväln i bilder Parkeringen vid Görvälnviken. Görvälnviken.

13 (19) Norra paviljongen gaveln mot parkeringen. Norra paviljongen mot allén.

14 (19) Interiör norra paviljongen. Norra paviljongen förslag till uteplatser. Norra paviljongen slänt mot viken.

15 (19) Norra paviljongen mot Görvälnviken. Görvälns slott.

16 (19) Slottet och södra flygeln Stallet. Ladugården.

17 (19) Grovvagnslidret. Sågen.

18 (19) Tallbacken. Föreningen Görvälnlammets kor.

19 (19) Ny mulltoa vid hönshuset. Uthus.

20

21

22 TECKENFÖRKLARING Befintlig promenadväg Äldre gångstig som tas fram

23

Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/

Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/ Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet Dnr: Kun 2010/194 2011-10-12 2011-10-12 2 (19) Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 2. BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE... 5 3. PROJEKTPERIOD... 5 4. LEVERERAT PROJEKTRESULTAT...

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Wallby Gård, Eva och Johan

Läs mer

Detaljplan för Edsbacka

Detaljplan för Edsbacka Detaljplan för Edsbacka Fastigheten Edsberg 11:26, Edsberg Sollentuna kommun Plan- och genomförandebeskrivning 608 Laga kraft 2012-08-06 Dnr 2009/640 KS 203 Innehåll Planbeskrivning Handlingar 3 Bakgrund

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog BAKGRUND Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12 000 hektar av Stockholms skärgård och de flesta områden är i dag

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Fotograf: Torbjörn Arvidson. Inrätta tätortsnära naturreservat

Fotograf: Torbjörn Arvidson. Inrätta tätortsnära naturreservat Fotograf: Torbjörn Arvidson Inrätta tätortsnära naturreservat Örebro växer Utmaningar Sveriges sjunde stad har >144 000 inv Befolkningsökning 1500-2000 nya Örebroare Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun

Läs mer

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner Projektansökan Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje Län Uppsala län Kommun Östhammar Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Camilla Andersson Postadress Östhammars

Läs mer

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088 A n t a ga n d e h a n d l i n g DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda Dnr 2011.F0088 Framtaget av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun april 2011 Antagen: KS 2011-05-27 289 Laga

Läs mer

Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport

Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport Dnr Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Hampus Olesund 08-508 266 55 Till Exploateringsnämnden 2017-06-08 Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Lägesrapporten

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Fylleåleden en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Förord Anläggandet av en led längs Fylleån är ett sätt att ta till vara på redan befintliga kvaliteér och göra Fylleån mer tillgänglig

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Grans Naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasium Grans Naturbruksgymnasium Kartbilder nedan beskriver de delområden och arealer som i dagsläget ägs av Norrbottens Läns Landsting och som helt eller delvis ingår och nyttjas av Grans Naturbruksgymnasium.

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Solviks Folkhögskola, projekt Ostviksfjärden Journalnummer:

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn.

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn. Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-13 Handläggare Klara Johansson Telefon: 08-50831732 Barbro Århem Telefon: 08-50831566 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 16 Remissvar angående

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Upprättad 2011-03-08 Laga kraft 2011-04-20 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

BUTIKER I GRENVERKET - S:T LARS

BUTIKER I GRENVERKET - S:T LARS BUTIKER I GRENVERKET - S:T LARS Beskrivning Moderna handels- och servicelokaler i entréplan vid nyutvecklad torgplats I entréplan finner du lättillgängliga välplanerade butiks-/servicelokaler. Vi har utarbetat

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell 08-581

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-04-07 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:271 20642 Kommunstyrelsen Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-06-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-02-01, rev 2010-04-12 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling Dnr 06-10252.214 Ks 07-566 LANBESKRIVNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION TYCK OM TYRESÖS FRAMTID IGEN! Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 2035? Många Tyresöbor har tyckt till om det och mycket annat under den

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik)

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Gestaltningsbilaga samrådshandling SPN 2013-01-22 dnr:11spn/0312 samhällsbyggnadskontoret GESTALTNINGSBILAGA INNEHÅLL Gestaltningsbilagan

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Bebyggelse- och parkförslag: Bebyggelseförslagen omfattar ungefär 500 lägenheter, främst utmed Bjursätragatan, se 1-6 på översiktskarta nedan. Förslagen presenteras områdesvis

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Attraktiva Alby avstämning av målbild

Attraktiva Alby avstämning av målbild TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-04-30 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare 08-578 291 23 Dnr 2012 KS/0092 071 Utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 1 UDDEVALLA KOMMUN Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 SKEPPSVIKEN Vintern 04/05 samrådsbehandlades ett program till detaljplan för området. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Rida säkert i Värmdö. - en förstudie. Dnr Totta Ogander Värmdö, mars Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1

Rida säkert i Värmdö. - en förstudie. Dnr Totta Ogander Värmdö, mars Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1 Rida säkert i Värmdö - en förstudie Dnr 6023-2009-55534 Totta Ogander Värmdö, mars 2010 Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1 Slutrapport för förstudien: RIDA SÄKERT I VÄRMDÖ 1. Sammanfattning I båda våra

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter [Skriv här] PROGRAM för utveckling av naturreservaten Velamsund och Nyckelviken Dokumentets syfte Ändamålet med naturreservaten Velamsund och Nyckelviken är att bidra till att säkerställa behovet av attraktiva

Läs mer

Multifunktionshall Sjövik - förstudie

Multifunktionshall Sjövik - förstudie Multifunktionshall Sjövik - förstudie I den renoverade hallen ska det bli konferenser, konserter, dans, teater m.m. Foto: Bill Houston Projektägare: Sjöviks folkhögskola, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun Hjälmar-

Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun Hjälmar- Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun Hjälmar- vardagslandska p landskapet Foto: Torbjörn Arvidsson Foto: Torbjörn Arvidsson Kilsbergens vildmark Fågelrika våtmarksområde Foto: Torbjörn Arvidsson Tätortsnära

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Å S U M S J Ö B O Fäladsvägen 230

Å S U M S J Ö B O Fäladsvägen 230 Å S U M S J Ö B O Fäladsvägen 230 Denna vackra byggnation med tillhörande trädgård ligger vackert och privat på en höjd med utsikt över det skånska, böljande landskapet vid Åsum strax nordost om Sjöbo.

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Förslag till detaljplan för Äppelbos förskola, Tullen 11 med flera, stadsdelen Brevik

Förslag till detaljplan för Äppelbos förskola, Tullen 11 med flera, stadsdelen Brevik 2014-05-22 Dnr MSN/2013:1416 Planutskottet Start-PM Förslag till detaljplan för Äppelbos förskola, Tullen 11 med flera, stadsdelen Brevik Ärendet Lidingö stads fastighetskontor har ansökt om planbesked

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil. Vägutredning

Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil. Vägutredning Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil Vägutredning GRUPP 21 54 Sammanställning av alla förslag B C A Bredda? Bredda Kortaste väg-alternativ 2 Sammanfattning av charette 1 i projektet

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Redovisning av utredning rörande stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand

Redovisning av utredning rörande stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand Kontaktperson Ralf Österberg Avdelning Fastigheter Telefon: 08-508 269 34 ralf.osterberg@fsk.stockholm.se Till Fastighets- och saluhallsnämnden 2006-10-26 Redovisning av utredning rörande stadens fastigheter

Läs mer