Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/194 2011-10-12"

Transkript

1 Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet Dnr: Kun 2010/

2 (19) Innehåll 1. ALLMÄNT BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE PROJEKTPERIOD LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Café/Restaurang Ett öppnare landskap Nya promenadvägar i det öppna landskapet Djurhållning och bete i Görvälns naturreservat Synliggöra parkens historia Allmänna kommunikationer Busstrafik till Görvälns slott Ny gång- och cykelväg till Görvälns slott Framtida behov Järfällas expansion ny översiktsplan Nu till PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETER... 11

3 (19) 1. ALLMÄNT Järfälla kommun har sedan 1994 utrett frågor kring Görvälns slott och den omkringliggande slottsmiljön. Efter att kommunfullmäktige i december 2004 slagit fast att Mälarnära Järfälla bör vara ett av fyra kännetecken i en vision 1 om ett framtida Järfälla gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ombesörja utvecklingsarbetet av Görvälnområdet. Kultur- och fritidsnämnden uppdrog åt kansliet att ta fram riktlinjer för utvecklingsarbetet av Görvälnområdet. Ett förslag till riktlinjer godkändes vid nämndmöte Kansliet konstaterade i sin tjänsteskrivelse att ett behov av samordning var tydligt för insatserna vid Görväln: Görvälnområdet har flera intressenter; allmänhet för rekreation, föreningsliv, kommersiell verksamhet i form av restaurang- och konferensverksamhet med övernattningsmöjligheter, kultur inkl kulturhistoria m.fl. Eftersom det finns många intressenter i Görvälnområdet behöver en samordningsfunktion inrättas. Samordningsfunktionen ska se till att det blir ett helhetsperspektiv på utvecklingsarbetet, samordna de olika intressenterna och genomföra vissa aktiviteter för att utveckla verksamheten (Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, s.2 Dnr Kun 2008/158) Uppdraget att samordna arbetet kring Görväln gavs till Marie Pålstam i december Kontrakt skrevs i januari 2010 och arbetet påbörjades. Avstämningsrapport gjordes till nämnden Vid kommunstyrelsesammanträde uppdrogs till kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för det pågående arbetet med utveckling av Görväln, med bistånd av fastighetsavdelningen, pröva möjligheter till alternativa lokaler för café-verksamhet. I Samordningsarbetet utkristalliserades tre kärnfrågor som vidareutvecklades i ett Projekt, igångsatt Dessa känfrågor, som ses som en förutsättning för att utveckla vidare verksamhet vid Görväln, benämns i projektet som tre ben. Delrapport av projektet med ekonomiska beräkningar av föreslagna åtgärder presenterades för Styrgruppen I projektet fokuseras arbetet på att ta fram ett underlag för de ovannämnda tre benen A. Skapa ett öppet landskap och anlägga promenadvägar. Promenadvägar (alt även cykelväg) i området runt slottet och i sträckning mot Bruket och Badet (del av Mälarpromenaden) ska vara i bra skick och öppnas mot Mälaren, idag bitvis helt igenvuxet med sly. Möjlighet till rundgång genom ny förbindelse mellan bruket och parkeringen. Utsiktsplatser ska finnas efter vägen. 1 De värden som framhålls i Vision 2015 vägleder arbetet inom kommunen genom att visa på ett framtida ideal att sträva mot. 2 Rapporten bifogas som bilaga 1. 3 Dnr Kun 2010/194

4 (19) B. Om- eller tillbyggnad för café/restaurang. Undersöka möjligheter att inrymma café/restaurang i någon av de befintliga byggnaderna. Om detta inte är möjligt utröna möjligheter till nybygge. C. Allmänna kommunikationer Förbereda direktiv för insättande av regelbundna allmänna kommunikationer till Görväln. Detta ska ske i samverkan med arbetet med Översiktsplan för Järfälla Kommun 2012 vilket kan ses som ett fjärde ben. Projektet ska ge underlag för ett kommande programarbete som ska syfta till att utveckla Görvälnområdet närmast slottet till ett öppet Mälarnära rekreationsområde tillgängligt för alla, med utbud av park och natur samt promenadvägar längs vattnet och öppet beteslandskap såväl som matservering, kulturella och kulturhistoriska aktiviteter. Ett utvecklat och attraktivt Görväln kan sätta Järfälla på kartan och erbjuda såväl besökare som kommuninvånare ett attraktivt utflyktsmål. Avgränsning i det geografiska området som ska utvecklas omfattar de delar av Görvälns naturreservat som omgärdar slottet samt området mot Bruket. 4 Delmål 1 I samarbete med främst kommunens förvaltningar och avdelningar inhämta kompletterande basfakta om förutsättningar för projektområdet. Det gäller att samordna de tre benen som samtidigt måste verkställas för att Görväln ska kunna bli ett fungerande rekreationsområde: A. Att öppna landskapet mot Mälaren och anlägga promenadvägar B. Café/restaurang för allmänheten C. Allmänna kommunikationer Arbetet slutfördes i januari Delmål 2 Presentera ett förslag till utformning av de tre benen. Arbetet slutfördes i juni Delmål 3 En beräkning av kostnader, tidplan för genomförande och berörda aktörer har sammanställts under september En beräkning av kostnader för aktuella insatser har lämnats till beställaren i maj 2011 efter att styrgruppen bad projektledaren att leverera denna delrapport tidigare än vad projektdirektiven anger. Delmål 4 Resultatet redovisas till beställaren i föreliggande rapport. 4 Se bilaga 2 för en kartbild över den geografiska avgränsningen av projektet.

5 (19) 2. BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE Direktör Kerstin Ekenberg/Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsförvaltningen. 3. PROJEKTPERIOD Startdatum Slutdatum LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Projektets syfte att bearbeta tre huvudfrågor kring utveckling av Görvälnområdet till en levande och mångsidig kulturmiljö för allmänheten: café/restaurang, öppet landskap mot Mälaren med promenadvägar samt allmänna kommunikationer har genomförts enligt planen. Dessa tre ben är viktiga för att övrig verksamhet i området ska kunna utvecklas. Till styrgruppen levererades en delrapport med kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder i maj På begäran av styrgrupp tidigarelades denna rapport (enligt delmål 3 planerat till september 2011) 4.1. Café/Restaurang Möjlighet till inrättande av café i befintlig byggnad i området runt slottet har utretts varvid det framkommit att den byggnad som har bäst förutsättningar och därför bedöms som lämplig är norra paviljongen, den som ligger närmast vattnet i viken. Denna byggnad är vackert belägen med grässluttning ner mot Görvälnviken med möjlighet till iordningställande av uteplatser utan större ingrepp i parken på den norra sidan vid nuvarande Naturrums entré. Paviljongerna vid Görväln uppfördes 1763 under Eva Bielkes tid. Den södra fungerade som spannmålsmagasin, den norra som tvättstuga. Paviljongerna ligger i nära anslutning till den stora parkeringen. Byggnaden går att handikappanpassa för nedre planet och uteplatser. Omfattande markmodulering är dock olämpligt med hänsyn till parkens historiska värde. För Görvälnområdet gäller områdesbestämmelser som syftar till att skydda de kulturhistoriska värdena. Samtliga byggnader omfattas av områdesbestämmelser och PBLs varsamhetskrav. 5 De föreningar som idag hyr lokal i byggnaden kan erbjudas andra alternativ inom området. Andra befintliga byggnader som diskuterats är Södra Paviljongen och Stallet. Södra Paviljongen ansågs mindre lämplig då det där idag ej finns vatten och avlopp samt att interiören är i princip oförstörd. Om Norra Paviljongen byggs om till café kan den södra användas som mötes- och utställningslokal med samnyttjande av café i den norra. Som möteslokal ska den vara tillgänglig för föreningar, kommunala aktiviteter eller övriga som har behov av möteslokal. I den Norra Paviljongen finns idag vatten och avlopp och byggnaden är helt ombyggd interiört inrymmande 5 Se bilaga 3 för en närmare beskrivning av områdesbestämmelserna.

6 (19) kanotklubbens möteslokaler, bastu med dusch samt Naturrums lokaler där nytt tegelgolv samt ny betongvägg byggts. Stallet är en mycket fin byggnad men läget anses inte vara lika attraktivt för café. I Stallet finns vatten och avlopp men byggnaden har ingen sjöutsikt och ligger vid grusplan mot ladugård och lada. Bra förutsättningar finns att utnyttja denna byggnad till annan verksamhet t ex som en multikulturell hall. I kommunen saknas en stor samlingshall för kulturevenemang. Denna hall skulle kunna nyttjas för teater, konserter, föreläsningar och möten mm av såväl kommun, slottsentreprenör samt övriga externa intressenter. Med en sådan lösning kunde stallet bli en inkomstkälla. Förutsättningar finns att göra stora maskinhallen till rum med scen och åhörarplatser samt att i den andra delen av byggnaden inrätta loger och en enklare bar/kaffeservering. Idag nyttjas stallet som maskinhall av bonden som är verksam på området samt som icke tillfredställande utrymmen för omklädning och verkstad för kommunens OSA-lag. Kontakt har tagits med en köksentreprenör som bedömer att goda förutsättningar finns att inrätta restaurangkök i Norra Paviljongen till en uppskattad kostnad av ca 500 tkr för köksinventarier. Kommunens fastighetsavdelning beräknar kostnad för interiör ombyggnad av paviljongen med trappor, el, vatten, handikapp-wc med mera till ca tkr. Beräknad kostnad för anläggning av två plana ytor om 60 kvm vardera för utomhusplatser uppskattas till ca 150 tkr. Administrativa kostnader samt ritningsarvoden ej inräknat. En förutsättning att kunna göra Norra Paviljongen till café är att sophanteringen går att lösa. Förslag till plats för sopor är vid infarten till parkeringen alternativt vid stallbacken. Arbetsmiljöfrågor måste studeras och lösning får ej strida mot arbetsmiljölagstiftningen. Kostnad har beräknats till ca 500 tkr. En fettavskiljare måste installeras i anslutning till norra paviljongen, uppskattat tömningsbehov ca en gång per år. Fettavskiljaren installeras utomhus, vilken kan komma att påverka parkytor i mindre utsträckning. Att endast utnyttja det nedre planet för kök och sittplatser skulle vara tillräckligt för att åstadkomma en fungerande caféverksamhet. Det övre planet, som saknar isolering, kan nyttjas till personalutrymme, varulager (med varuhiss till kök) samt även till sittplatser. Närmare utredning krävs för att undersöka brandkrav och utrymning för nyttjande av det övre planet. Entreprenörskap för café ska vara separerat från konferensverksamheten men kan med fördel erbjudas samma entreprenör då många möjligheter till synergier finns. De idag befintliga hyresgästerna Järfälla Kanotklubb och Naturskyddsföreningen skulle kunna erbjudas ersättningslokaler i Tallbacken och Sågen. Uppskattad kostnad för iordningsställande av dessa byggnader är ca 500 tkr Ett öppnare landskap För att hålla ett öppet kulturlandskap behövs en kombination av slyröjning och djurbete. Arbete med slyröjning utmed strandpromenaden görs idag till viss del av

7 (19) OSA-laget. 6 Befintlig promenadväg mellan Görvälnviken och Bruket är idag ganska igenvuxen och man känner inte tillräcklig kontakt med det närliggande vattnet. Ytterligare förstärkning i resurser behöver läggas på slyröjning för en attraktiv kontakt med Mälaren. Om arbetet utförs av en entreprenör beräknas kostnaden till ca 10 tkr. Detta är ett arbete som behöver underhållas kontinuerligt och kan kombineras med djurbete. Djurhållningen ombesörjs av föreningen Görvälnlammet som med sin ideella verksamhet bidrar både till trivsel och öppet landskap. Föreningen kan behöva bidrag till bl a foder. Om bete utökas i skogen kan åkrar brukas för odling av foder. I kostnad för djurbete ska omfattning av betesstaket samt färistar inräknas. Kostnad beräknas till ca 500 tkr Nya promenadvägar i det öppna landskapet Två förslag finns för att binda samman den idag befintliga promenadvägen mellan Görvälnviken och Bruket till en promenadslinga. Dessa förslag kompletterar varandra och arbetsgruppen föreslår att bägge förslagen verkställs Upprustning av en gammal gångstig mellan Solbacka Annex och Bruket. Detta är en ca 1 m bred och 1 km lång stig som inte behöver vinterunderhållas. Arbetet med att ta fram denna stig pågår idag av OSAlaget. Men för att färdigställa arbetet behövs förstärkning. Kostnad för extern arbetsinsats är beräknad till ca 900 tkr. 2. Anläggande av en ca 3 m bred och 1 km lång grusväg som ska vinterunderhållas med sträckning från Bruket till parkeringen vid Görvälnviken. En skiss på sträckning av denna väg är framtagen av praktikant på projektkontoret vid Bygg- och miljöförvaltningen (Bmf). Kostnad väntas vara ca tkr Djurhållning och bete i Görvälns naturreservat Djurhållningen utgör en central del i skötseln/förvaltningen av det kulturhistoriska landskapet inom Görvälns naturreservat. Mular och klövar utför ett jättejobb att hålla det kulturhistoriska landskapet öppet och är en grundbult som skapar värden i form av såväl biologisk mångfald och rekreation som levande kulturlandskap. I dag har kommunen nyttjanderättsavtal med olika djurhållare i kommunen. Inom Görväln är det i huvudsak föreningen Görvälnlammet som håller fårbesättningen som betar inom Görvälns naturreservat. Kostnader för djurhållningen är fördelat och inkorporerat i flera olika verksamheter både inom kommunen och externt (på föreningen). Förvaltningsverksamheten för naturreservaten utförs i huvudsak mha OSAverksamheten, under park- och natur på Bmf. OSA utför bland annat kontinuerligt 6 OSA står för offentligt skyddat arbete och är en arbetsmarknadsinsats genom kommunal försorg. 7 Se bilaga 4 och 5 för kartbilder över promenadernas sträckning.

8 (19) naturvårdsåtgärder i naturreservaten - tex selektiv nedtagning av träd. En del av de nedtagna träden körs till Görvälns gård, där det sågas till staketvirke och virke för övriga anläggningar etc. i reservaten och där ek klyvs till staketstolpar. Staketmaterialet körs sedan ut på plats och nyttjas för beteshagarna. OSA tillhandahåller på så sätt grovunderhållet av de närmare 40 km betsstaket (varav ca 11 km är inom Görvälns NR) inkl. grindar, färistar och övergångar etc som finns i naturreservaten. Djurhållaren står för kostnader för djurtillsyn, löpande tillsyn av staket och arbetar i stora delar ideellt med att visa upp sin djurhållning för allmänhet och många dagis. Stallningen av djuren, foderutrymmen och gödselhanteringen är också viktiga komponenter i djurhållningen. Fastighetsavdelningen på Bmf hyr ut lokaler till föreningen och till OSA-verksamheten. Slyröjningsbetinget utmed Görvälns strandpromenad kommer också att avsevärt minska om denna istället tillgängliggörs för bete, som ambitionerna är Synliggöra parkens historia I arbetet med att undersöka möjligeter för café/restaurang samt skapa möjligheter till promenader och naturupplevelser framstår behovet av upprustning av slottsparken. Det första man möts av när man närmar sig Görvälns gård är den slående utsikten från höjden vid griftegården, ut över kulturlandskapet. Entrén till själva slottsområdet består dock av en parkeringsplats. Att arbeta med och bearbeta de olika entréerna skulle vara en viktig uppgift då det är detta som ger det första intrycket. Minst lika viktigt är det att få till en högklassig historisk parkanläggning då detta lockar många besökare. Parken vi ser idag präglas av det sena 1800-talets omdaning men trädgårdsanläggningen beskrivs redan på 1600-talet och bär även spår från denna tid. Alléerna planterades i mitten av 1700-talet och hittills har bygg- och miljöförvaltningen årligen fått en investeringsbudget för att bevara dessa alléer samt för att utveckla arboretet. För att bibehålla och ytterligare utveckla parken krävs ett stort antal restaureringsåtgärder samt en högre skötselnivå än den som finns idag Allmänna kommunikationer Busstrafik till Görvälns slott Den busstrafik som idag besöker Görvälns slott med regelbundenhet är den så kallade badbussen som trafikerar sträckan Jakobsbergs station - Görvälnbadet under perioden 24 juni-21 augusti. 8 Endast delar av turerna till badet stannar till vid Görvälns slott vilket gör att tillgängligheten med kollektivtrafik inte kan sägas vara särskilt god. Under övriga tider på året kan busstrafiken beskrivas som i stort sett obefintlig. Teoretiskt sett är det naturligtvis möjligt för kommunen att finansiera regelbunden busstrafik till Görväln. Dock har bedömningen gjorts i kommunen att det vore olyckligt att frångå den ansvarsfördelning som finns mellan primärkommunal och 8 Baserat på 2011 års tidtabell.

9 (19) landstingskommunal verksamhet i Stockholms län som innebär att det är en landstingsuppgift att svara för kollektivtrafiken i länet. I dagsläget anser inte SL att det finns tillräckligt underlag för reguljär trafik. Om Görväln utvecklas med café, promenadvägar och mångfaldig kulturverksamhet kan förutsättningar finnas. Allmänna kommunikationer skulle även gynna förenings- och friluftslivet. Behov av allmänna bussar finns även hos Fritidscenter och föreningar som bl a erbjuder aktiviteter för barn samt även för besökare till Griftegården. Behov finns även av säkra gång- och cykelvägar från Jakobsbergs centrum till Görväln vilket närmare berörs nedan Ny gång- och cykelväg till Görvälns slott Ett annat sätt att förbättra tillgängligheten till Görvälnområdet kan vara att anlägga en ny gång- och cykelväg. En sådan insats skulle även kunna ha positiva effekter på folkhälsan i kommunen. I en mälarnära kommun som Järfälla är det viktigt att invånare och besökare, oavsett om de har tillgång till bil eller inte, kan ta sig ut till Mälaren. Möjligheterna att tryggt ta sig mellan de centrala delarna av Jakobsberg och Görväln med cykel eller som gående finns idag inte. Mälarvägen är bred och bilister håller hög hastighet. Det enda som skiljer de oskyddade trafikanterna från bilarna är en målad linje. Förslag på en ny väg finns som bilaga. Den genaste gång- och cykelvägen till Görvälns gård går idag via griftegården och dess ägor. Vägen är inte helt lätt att hitta och är dessutom mycket kuperad. En ny sträckning föreslås därför längs med Görvälndiket, från Mälarvägen tills att den ansluter till den befintliga grusväg som löper från griftegårdens kapell och mot Görvälns gård. En breddning av den befintliga grusvägen är önskvärt. Denna väg skulle löpa helt på kommunens mark och kan kopplas samman med den föreslagna gång- och cykelvägen längs med Mälarvägen Framtida behov En orsak till att tidigare försök till utveckling av Görväln som kulturmiljö inte lyckats är att behovet av samordning ej tillgodosetts. Med detta avses dels samordning mellan kommunens olika förvaltningar och avdelningar samt samordning mellan föreningar och övriga aktörer i området. En programansvarig samordnare behövs för fortsatt utveckling. Då många investeringar berör flera förvaltningar skulle det vara önskvärt med särskild rambudget för Görvälnområdet. En viktig del är även att resurser tillsätts för information, via hemsida och media. Görväln ligger idag något isolerat i förhållande till boendet i Järfälla. I framtiden ses en sammanlänkning av bebyggelse och Görvälnområdet som positivt. Utveckling av Görvälnområdet skall därför i fortsättningen samordnas med Översiktsplanen, vilket i Projektplanen står som ett 4:e ben

10 (19) Järfällas expansion ny översiktsplan Nu till 2030 I Järfälla kommun arbetas just nu en ny översiktsplan fram nu till 2030 (med utblick 2050). Under den tiden kommer kommunen att expandera kraftigt, inte bara i Barkarbystaden utan också i andra delar av kommunen. Man kan förvänta sig en kraftig befolkningsökning, enligt ett scenario i storleksordningen personer under den närmaste 20-årsperioden. Görvälnområdet är idag, liksom stora delar av det naturreservat som löper längs Mälarkusten, inte alldeles lättillgängligt. Stora delar av reservatet och också Görvälns slottsområde ligger aningen för långt från allmänna kommunikationer och aningen för långt från större bebyggelsecentra för att kunna locka betydligt fler besökande. Det finns flera skäl till detta: 1. Man vet kanske inte riktigt om att de värdefulla besöksmiljöerna ligger nästgårds eftersom man inte på ett naturligt vis passerar dem i vardagen. Detta gäller både del som är boende i kommunen men kanske ännu mer presumtiva besökare från resten av Stockholms län. Området är inget som man lätt upptäcker. 2. Alla som skulle kunna tänkas besöka områdena har inte bil och bil är det fortskaffningsmedel som av de flesta upplevs som det enklaste för att ta sig till Görväln. 3. Det är aningen för långt för de flesta att spontant ta sig dit gående eller med cykel. I arbetet med översiktplanen finns framtidsbilder för Järfällas expansion där delar av bebyggelsen kan komma att närma sig Mälaren avsevärt mycket mer till skillnad från hur bebyggelsen är lokaliserad idag. Om expansionen på ett föredömligt och värdebevarande vis kan göras mälarnära också i närheten av Görvälns slott så kommer Görvälnområdet att bli mycket lättare och naturligare att besöka i vardagen och därmed bli besökt av fler. En sådan expansion i området nära Görvälns slott kommer också att ge naturliga förutsättningar för bättre allmänna kommunikationer (SL) i närheten av slottet. Om kommunen väljer att expandera på ett sådant sätt förutsätter det att det görs i god samklang med de stora värden som finns i området; de kulturhistoriska värdena, de estetiska värdena, upplevelsevärdena och naturvärdena. Man har misslyckats om expansionen förstör eller kraftigt försvagar något av dessa värden. Däremot har man höjt kommunens attraktivitet och gjort den ännu bättre om man kan bevara och utveckla dessa värden samtidigt som hela området blir betydligt lättillgängligare och fler kan upptäcka och använda dem. Om Görväln utvecklas till en levande kulturmiljö med teater, konserter, föreläsningar, kursverksamhet och ett aktivt föreningsliv, ett öppet landskap för promenader och upprustning av slottspark, café/restaurang, åskådningsjordbruk och djurhållning, blir Görväln ett attraktivt utflyktsmål för kommuninvånarna. Då skapas även en möjlighet till externa sponsorer. EN OAS FÖR JÄRFÄLLA.

11 (19) 5. PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING Projektresultatet stämmer med beställningen. 6. PROJEKTFÖRLOPP Arbetsgruppen som bestått av representanter från olika förvaltningar i kommunen har haft 11 möten. Varje deltagare har haft sitt ansvarsområde och till varje möte tagit fram underlag för vidare diskussioner och arbete. Arbetsgruppen har gjort studiebesök till Görväln, till Rosendahls café och Vintervikens café. Arbetsgruppen har även vid olika tillfällen mött styrgruppen och referensgruppen vid Görväln och tagit del av deras synpunkter. Projektledare och sekreterare har rapporterat till styrgruppen som haft 5 möten. Övriga möten med referensgrupp har varit 2 till antalet. Projektledaren har haft möten med köksentreprenör samt övriga externa intressenter för inhämtande av underlag och kostnadsberäkningar. Alla kostnadsberäkningar i rapporten ska ses som preliminära och baseras ej på bindande offerter. I samband med möten har även övriga frågor tagits upp. Dessa frågor har upppkommit i samordningsuppdraget samt det ordinarie arbetet på respektive förvaltning. En sådan fråga är behovet av skyltar till de olika byggnaderna runt slottet. Varken taxi eller konferensdeltagare hittar rätt. Detta har resulterat i att vägskylt uppsatts på Viksjöleden/Mälaravägen samt att provisoriska skyltar gjorda av OSA laget för orientering till byggnader satts upp. En grupp bestående av tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret arbetar nu med att ta fram permanenta skyltar. 7. ERFARENHETER Projektet har fortlöpt mycket väl och helt enligt projektdirektiv och projektplan. Att arbeta i en grupp med representanter från olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen har varit mycket positivt. Det har varit berikande för projektets genomförande men även bidragit till att förenkla och genoföra åtgärder i respektive ordinarie arbete. För fortsatt programarbete och genomförande av föreslagna åtgärder samt vidare utveckling av verksamheten vid Görväln krävs en programansvarig person som arbetar med alla involverade förvaltningar samt är kontaktperson gentemot externa intressenter och entreprenörer. Det fortsatta arbetet förenklas med en rambudget som omfattar åtgärder rörande flera olika förvaltningar samt externa behov.

12 (19) Bildappendix. Görväln i bilder Parkeringen vid Görvälnviken. Görvälnviken.

13 (19) Norra paviljongen gaveln mot parkeringen. Norra paviljongen mot allén.

14 (19) Interiör norra paviljongen. Norra paviljongen förslag till uteplatser. Norra paviljongen slänt mot viken.

15 (19) Norra paviljongen mot Görvälnviken. Görvälns slott.

16 (19) Slottet och södra flygeln Stallet. Ladugården.

17 (19) Grovvagnslidret. Sågen.

18 (19) Tallbacken. Föreningen Görvälnlammets kor.

19 (19) Ny mulltoa vid hönshuset. Uthus.

20

21

22 TECKENFÖRKLARING Befintlig promenadväg Äldre gångstig som tas fram

23

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2. Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet.

Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2. Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet. 2011-12-13 Dnr MSN/2011:1205 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2 Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet. Ärendet Fastighetsägaren

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan

PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan 2009-09- 09 2009-2730/K09-006 Delprojekt 1 L A R S H I L L E R / F R A M T I D U G G L A R P Innehåll Bakgrund, syfte och mål... 3 Ugglarp... 3 Boende... 4

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning Projektplan t.f. Kultur- och fritidschef 2014-11-25 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KFN/2014:33 maria.rostberg@upplandsvasby.se KS/2014:128 Inledande projektplan för utveckling av Sättra

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

PRE-INFO DAY 2011 JOB READY

PRE-INFO DAY 2011 JOB READY PRE-INFO DAY 2011 JOB READY järfälla 5 maj barkarby gård 09.00 Registrering med kaffe och smörgås 10.00 Välkommen till Järfälla Elisabeth Särenfors, Kommundirektör Järfälla kommun Dagens program och tema

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen Projektbeskrivning Projektnamn Biosfärkandidat Voxnadalen Projektägare Ovanåkers kommun Projektperiod 2014-2017 Reviderad 2015-01-29 1. Bakgrund Ovanåkers kommun har sedan 1990-talet ökat intensiteten

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem Datum 2015-11-12 1 (5) Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem Stora Kalholmens Vandrarhem, beläget på Stora Kalholmen i Värmdö kommun, är Stockholms skärgårds första

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-10 Tekniska nämnden Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande Förslag

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA Beskrivning Bra litet kontor 373 kvm med lager i markplan 222 kvm En bra lokal med kontor på 3 tr ca 373 kvm + en egen marklokal på ca 200 kvm. Till lokalen går

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer