Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet. Dnr: Kun 2010/194 2011-10-12"

Transkript

1 Slutrapport - Utvecklingsprogram för Görvälnområdet Dnr: Kun 2010/

2 (19) Innehåll 1. ALLMÄNT BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE PROJEKTPERIOD LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Café/Restaurang Ett öppnare landskap Nya promenadvägar i det öppna landskapet Djurhållning och bete i Görvälns naturreservat Synliggöra parkens historia Allmänna kommunikationer Busstrafik till Görvälns slott Ny gång- och cykelväg till Görvälns slott Framtida behov Järfällas expansion ny översiktsplan Nu till PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETER... 11

3 (19) 1. ALLMÄNT Järfälla kommun har sedan 1994 utrett frågor kring Görvälns slott och den omkringliggande slottsmiljön. Efter att kommunfullmäktige i december 2004 slagit fast att Mälarnära Järfälla bör vara ett av fyra kännetecken i en vision 1 om ett framtida Järfälla gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ombesörja utvecklingsarbetet av Görvälnområdet. Kultur- och fritidsnämnden uppdrog åt kansliet att ta fram riktlinjer för utvecklingsarbetet av Görvälnområdet. Ett förslag till riktlinjer godkändes vid nämndmöte Kansliet konstaterade i sin tjänsteskrivelse att ett behov av samordning var tydligt för insatserna vid Görväln: Görvälnområdet har flera intressenter; allmänhet för rekreation, föreningsliv, kommersiell verksamhet i form av restaurang- och konferensverksamhet med övernattningsmöjligheter, kultur inkl kulturhistoria m.fl. Eftersom det finns många intressenter i Görvälnområdet behöver en samordningsfunktion inrättas. Samordningsfunktionen ska se till att det blir ett helhetsperspektiv på utvecklingsarbetet, samordna de olika intressenterna och genomföra vissa aktiviteter för att utveckla verksamheten (Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, s.2 Dnr Kun 2008/158) Uppdraget att samordna arbetet kring Görväln gavs till Marie Pålstam i december Kontrakt skrevs i januari 2010 och arbetet påbörjades. Avstämningsrapport gjordes till nämnden Vid kommunstyrelsesammanträde uppdrogs till kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för det pågående arbetet med utveckling av Görväln, med bistånd av fastighetsavdelningen, pröva möjligheter till alternativa lokaler för café-verksamhet. I Samordningsarbetet utkristalliserades tre kärnfrågor som vidareutvecklades i ett Projekt, igångsatt Dessa känfrågor, som ses som en förutsättning för att utveckla vidare verksamhet vid Görväln, benämns i projektet som tre ben. Delrapport av projektet med ekonomiska beräkningar av föreslagna åtgärder presenterades för Styrgruppen I projektet fokuseras arbetet på att ta fram ett underlag för de ovannämnda tre benen A. Skapa ett öppet landskap och anlägga promenadvägar. Promenadvägar (alt även cykelväg) i området runt slottet och i sträckning mot Bruket och Badet (del av Mälarpromenaden) ska vara i bra skick och öppnas mot Mälaren, idag bitvis helt igenvuxet med sly. Möjlighet till rundgång genom ny förbindelse mellan bruket och parkeringen. Utsiktsplatser ska finnas efter vägen. 1 De värden som framhålls i Vision 2015 vägleder arbetet inom kommunen genom att visa på ett framtida ideal att sträva mot. 2 Rapporten bifogas som bilaga 1. 3 Dnr Kun 2010/194

4 (19) B. Om- eller tillbyggnad för café/restaurang. Undersöka möjligheter att inrymma café/restaurang i någon av de befintliga byggnaderna. Om detta inte är möjligt utröna möjligheter till nybygge. C. Allmänna kommunikationer Förbereda direktiv för insättande av regelbundna allmänna kommunikationer till Görväln. Detta ska ske i samverkan med arbetet med Översiktsplan för Järfälla Kommun 2012 vilket kan ses som ett fjärde ben. Projektet ska ge underlag för ett kommande programarbete som ska syfta till att utveckla Görvälnområdet närmast slottet till ett öppet Mälarnära rekreationsområde tillgängligt för alla, med utbud av park och natur samt promenadvägar längs vattnet och öppet beteslandskap såväl som matservering, kulturella och kulturhistoriska aktiviteter. Ett utvecklat och attraktivt Görväln kan sätta Järfälla på kartan och erbjuda såväl besökare som kommuninvånare ett attraktivt utflyktsmål. Avgränsning i det geografiska området som ska utvecklas omfattar de delar av Görvälns naturreservat som omgärdar slottet samt området mot Bruket. 4 Delmål 1 I samarbete med främst kommunens förvaltningar och avdelningar inhämta kompletterande basfakta om förutsättningar för projektområdet. Det gäller att samordna de tre benen som samtidigt måste verkställas för att Görväln ska kunna bli ett fungerande rekreationsområde: A. Att öppna landskapet mot Mälaren och anlägga promenadvägar B. Café/restaurang för allmänheten C. Allmänna kommunikationer Arbetet slutfördes i januari Delmål 2 Presentera ett förslag till utformning av de tre benen. Arbetet slutfördes i juni Delmål 3 En beräkning av kostnader, tidplan för genomförande och berörda aktörer har sammanställts under september En beräkning av kostnader för aktuella insatser har lämnats till beställaren i maj 2011 efter att styrgruppen bad projektledaren att leverera denna delrapport tidigare än vad projektdirektiven anger. Delmål 4 Resultatet redovisas till beställaren i föreliggande rapport. 4 Se bilaga 2 för en kartbild över den geografiska avgränsningen av projektet.

5 (19) 2. BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE Direktör Kerstin Ekenberg/Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsförvaltningen. 3. PROJEKTPERIOD Startdatum Slutdatum LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Projektets syfte att bearbeta tre huvudfrågor kring utveckling av Görvälnområdet till en levande och mångsidig kulturmiljö för allmänheten: café/restaurang, öppet landskap mot Mälaren med promenadvägar samt allmänna kommunikationer har genomförts enligt planen. Dessa tre ben är viktiga för att övrig verksamhet i området ska kunna utvecklas. Till styrgruppen levererades en delrapport med kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder i maj På begäran av styrgrupp tidigarelades denna rapport (enligt delmål 3 planerat till september 2011) 4.1. Café/Restaurang Möjlighet till inrättande av café i befintlig byggnad i området runt slottet har utretts varvid det framkommit att den byggnad som har bäst förutsättningar och därför bedöms som lämplig är norra paviljongen, den som ligger närmast vattnet i viken. Denna byggnad är vackert belägen med grässluttning ner mot Görvälnviken med möjlighet till iordningställande av uteplatser utan större ingrepp i parken på den norra sidan vid nuvarande Naturrums entré. Paviljongerna vid Görväln uppfördes 1763 under Eva Bielkes tid. Den södra fungerade som spannmålsmagasin, den norra som tvättstuga. Paviljongerna ligger i nära anslutning till den stora parkeringen. Byggnaden går att handikappanpassa för nedre planet och uteplatser. Omfattande markmodulering är dock olämpligt med hänsyn till parkens historiska värde. För Görvälnområdet gäller områdesbestämmelser som syftar till att skydda de kulturhistoriska värdena. Samtliga byggnader omfattas av områdesbestämmelser och PBLs varsamhetskrav. 5 De föreningar som idag hyr lokal i byggnaden kan erbjudas andra alternativ inom området. Andra befintliga byggnader som diskuterats är Södra Paviljongen och Stallet. Södra Paviljongen ansågs mindre lämplig då det där idag ej finns vatten och avlopp samt att interiören är i princip oförstörd. Om Norra Paviljongen byggs om till café kan den södra användas som mötes- och utställningslokal med samnyttjande av café i den norra. Som möteslokal ska den vara tillgänglig för föreningar, kommunala aktiviteter eller övriga som har behov av möteslokal. I den Norra Paviljongen finns idag vatten och avlopp och byggnaden är helt ombyggd interiört inrymmande 5 Se bilaga 3 för en närmare beskrivning av områdesbestämmelserna.

6 (19) kanotklubbens möteslokaler, bastu med dusch samt Naturrums lokaler där nytt tegelgolv samt ny betongvägg byggts. Stallet är en mycket fin byggnad men läget anses inte vara lika attraktivt för café. I Stallet finns vatten och avlopp men byggnaden har ingen sjöutsikt och ligger vid grusplan mot ladugård och lada. Bra förutsättningar finns att utnyttja denna byggnad till annan verksamhet t ex som en multikulturell hall. I kommunen saknas en stor samlingshall för kulturevenemang. Denna hall skulle kunna nyttjas för teater, konserter, föreläsningar och möten mm av såväl kommun, slottsentreprenör samt övriga externa intressenter. Med en sådan lösning kunde stallet bli en inkomstkälla. Förutsättningar finns att göra stora maskinhallen till rum med scen och åhörarplatser samt att i den andra delen av byggnaden inrätta loger och en enklare bar/kaffeservering. Idag nyttjas stallet som maskinhall av bonden som är verksam på området samt som icke tillfredställande utrymmen för omklädning och verkstad för kommunens OSA-lag. Kontakt har tagits med en köksentreprenör som bedömer att goda förutsättningar finns att inrätta restaurangkök i Norra Paviljongen till en uppskattad kostnad av ca 500 tkr för köksinventarier. Kommunens fastighetsavdelning beräknar kostnad för interiör ombyggnad av paviljongen med trappor, el, vatten, handikapp-wc med mera till ca tkr. Beräknad kostnad för anläggning av två plana ytor om 60 kvm vardera för utomhusplatser uppskattas till ca 150 tkr. Administrativa kostnader samt ritningsarvoden ej inräknat. En förutsättning att kunna göra Norra Paviljongen till café är att sophanteringen går att lösa. Förslag till plats för sopor är vid infarten till parkeringen alternativt vid stallbacken. Arbetsmiljöfrågor måste studeras och lösning får ej strida mot arbetsmiljölagstiftningen. Kostnad har beräknats till ca 500 tkr. En fettavskiljare måste installeras i anslutning till norra paviljongen, uppskattat tömningsbehov ca en gång per år. Fettavskiljaren installeras utomhus, vilken kan komma att påverka parkytor i mindre utsträckning. Att endast utnyttja det nedre planet för kök och sittplatser skulle vara tillräckligt för att åstadkomma en fungerande caféverksamhet. Det övre planet, som saknar isolering, kan nyttjas till personalutrymme, varulager (med varuhiss till kök) samt även till sittplatser. Närmare utredning krävs för att undersöka brandkrav och utrymning för nyttjande av det övre planet. Entreprenörskap för café ska vara separerat från konferensverksamheten men kan med fördel erbjudas samma entreprenör då många möjligheter till synergier finns. De idag befintliga hyresgästerna Järfälla Kanotklubb och Naturskyddsföreningen skulle kunna erbjudas ersättningslokaler i Tallbacken och Sågen. Uppskattad kostnad för iordningsställande av dessa byggnader är ca 500 tkr Ett öppnare landskap För att hålla ett öppet kulturlandskap behövs en kombination av slyröjning och djurbete. Arbete med slyröjning utmed strandpromenaden görs idag till viss del av

7 (19) OSA-laget. 6 Befintlig promenadväg mellan Görvälnviken och Bruket är idag ganska igenvuxen och man känner inte tillräcklig kontakt med det närliggande vattnet. Ytterligare förstärkning i resurser behöver läggas på slyröjning för en attraktiv kontakt med Mälaren. Om arbetet utförs av en entreprenör beräknas kostnaden till ca 10 tkr. Detta är ett arbete som behöver underhållas kontinuerligt och kan kombineras med djurbete. Djurhållningen ombesörjs av föreningen Görvälnlammet som med sin ideella verksamhet bidrar både till trivsel och öppet landskap. Föreningen kan behöva bidrag till bl a foder. Om bete utökas i skogen kan åkrar brukas för odling av foder. I kostnad för djurbete ska omfattning av betesstaket samt färistar inräknas. Kostnad beräknas till ca 500 tkr Nya promenadvägar i det öppna landskapet Två förslag finns för att binda samman den idag befintliga promenadvägen mellan Görvälnviken och Bruket till en promenadslinga. Dessa förslag kompletterar varandra och arbetsgruppen föreslår att bägge förslagen verkställs Upprustning av en gammal gångstig mellan Solbacka Annex och Bruket. Detta är en ca 1 m bred och 1 km lång stig som inte behöver vinterunderhållas. Arbetet med att ta fram denna stig pågår idag av OSAlaget. Men för att färdigställa arbetet behövs förstärkning. Kostnad för extern arbetsinsats är beräknad till ca 900 tkr. 2. Anläggande av en ca 3 m bred och 1 km lång grusväg som ska vinterunderhållas med sträckning från Bruket till parkeringen vid Görvälnviken. En skiss på sträckning av denna väg är framtagen av praktikant på projektkontoret vid Bygg- och miljöförvaltningen (Bmf). Kostnad väntas vara ca tkr Djurhållning och bete i Görvälns naturreservat Djurhållningen utgör en central del i skötseln/förvaltningen av det kulturhistoriska landskapet inom Görvälns naturreservat. Mular och klövar utför ett jättejobb att hålla det kulturhistoriska landskapet öppet och är en grundbult som skapar värden i form av såväl biologisk mångfald och rekreation som levande kulturlandskap. I dag har kommunen nyttjanderättsavtal med olika djurhållare i kommunen. Inom Görväln är det i huvudsak föreningen Görvälnlammet som håller fårbesättningen som betar inom Görvälns naturreservat. Kostnader för djurhållningen är fördelat och inkorporerat i flera olika verksamheter både inom kommunen och externt (på föreningen). Förvaltningsverksamheten för naturreservaten utförs i huvudsak mha OSAverksamheten, under park- och natur på Bmf. OSA utför bland annat kontinuerligt 6 OSA står för offentligt skyddat arbete och är en arbetsmarknadsinsats genom kommunal försorg. 7 Se bilaga 4 och 5 för kartbilder över promenadernas sträckning.

8 (19) naturvårdsåtgärder i naturreservaten - tex selektiv nedtagning av träd. En del av de nedtagna träden körs till Görvälns gård, där det sågas till staketvirke och virke för övriga anläggningar etc. i reservaten och där ek klyvs till staketstolpar. Staketmaterialet körs sedan ut på plats och nyttjas för beteshagarna. OSA tillhandahåller på så sätt grovunderhållet av de närmare 40 km betsstaket (varav ca 11 km är inom Görvälns NR) inkl. grindar, färistar och övergångar etc som finns i naturreservaten. Djurhållaren står för kostnader för djurtillsyn, löpande tillsyn av staket och arbetar i stora delar ideellt med att visa upp sin djurhållning för allmänhet och många dagis. Stallningen av djuren, foderutrymmen och gödselhanteringen är också viktiga komponenter i djurhållningen. Fastighetsavdelningen på Bmf hyr ut lokaler till föreningen och till OSA-verksamheten. Slyröjningsbetinget utmed Görvälns strandpromenad kommer också att avsevärt minska om denna istället tillgängliggörs för bete, som ambitionerna är Synliggöra parkens historia I arbetet med att undersöka möjligeter för café/restaurang samt skapa möjligheter till promenader och naturupplevelser framstår behovet av upprustning av slottsparken. Det första man möts av när man närmar sig Görvälns gård är den slående utsikten från höjden vid griftegården, ut över kulturlandskapet. Entrén till själva slottsområdet består dock av en parkeringsplats. Att arbeta med och bearbeta de olika entréerna skulle vara en viktig uppgift då det är detta som ger det första intrycket. Minst lika viktigt är det att få till en högklassig historisk parkanläggning då detta lockar många besökare. Parken vi ser idag präglas av det sena 1800-talets omdaning men trädgårdsanläggningen beskrivs redan på 1600-talet och bär även spår från denna tid. Alléerna planterades i mitten av 1700-talet och hittills har bygg- och miljöförvaltningen årligen fått en investeringsbudget för att bevara dessa alléer samt för att utveckla arboretet. För att bibehålla och ytterligare utveckla parken krävs ett stort antal restaureringsåtgärder samt en högre skötselnivå än den som finns idag Allmänna kommunikationer Busstrafik till Görvälns slott Den busstrafik som idag besöker Görvälns slott med regelbundenhet är den så kallade badbussen som trafikerar sträckan Jakobsbergs station - Görvälnbadet under perioden 24 juni-21 augusti. 8 Endast delar av turerna till badet stannar till vid Görvälns slott vilket gör att tillgängligheten med kollektivtrafik inte kan sägas vara särskilt god. Under övriga tider på året kan busstrafiken beskrivas som i stort sett obefintlig. Teoretiskt sett är det naturligtvis möjligt för kommunen att finansiera regelbunden busstrafik till Görväln. Dock har bedömningen gjorts i kommunen att det vore olyckligt att frångå den ansvarsfördelning som finns mellan primärkommunal och 8 Baserat på 2011 års tidtabell.

9 (19) landstingskommunal verksamhet i Stockholms län som innebär att det är en landstingsuppgift att svara för kollektivtrafiken i länet. I dagsläget anser inte SL att det finns tillräckligt underlag för reguljär trafik. Om Görväln utvecklas med café, promenadvägar och mångfaldig kulturverksamhet kan förutsättningar finnas. Allmänna kommunikationer skulle även gynna förenings- och friluftslivet. Behov av allmänna bussar finns även hos Fritidscenter och föreningar som bl a erbjuder aktiviteter för barn samt även för besökare till Griftegården. Behov finns även av säkra gång- och cykelvägar från Jakobsbergs centrum till Görväln vilket närmare berörs nedan Ny gång- och cykelväg till Görvälns slott Ett annat sätt att förbättra tillgängligheten till Görvälnområdet kan vara att anlägga en ny gång- och cykelväg. En sådan insats skulle även kunna ha positiva effekter på folkhälsan i kommunen. I en mälarnära kommun som Järfälla är det viktigt att invånare och besökare, oavsett om de har tillgång till bil eller inte, kan ta sig ut till Mälaren. Möjligheterna att tryggt ta sig mellan de centrala delarna av Jakobsberg och Görväln med cykel eller som gående finns idag inte. Mälarvägen är bred och bilister håller hög hastighet. Det enda som skiljer de oskyddade trafikanterna från bilarna är en målad linje. Förslag på en ny väg finns som bilaga. Den genaste gång- och cykelvägen till Görvälns gård går idag via griftegården och dess ägor. Vägen är inte helt lätt att hitta och är dessutom mycket kuperad. En ny sträckning föreslås därför längs med Görvälndiket, från Mälarvägen tills att den ansluter till den befintliga grusväg som löper från griftegårdens kapell och mot Görvälns gård. En breddning av den befintliga grusvägen är önskvärt. Denna väg skulle löpa helt på kommunens mark och kan kopplas samman med den föreslagna gång- och cykelvägen längs med Mälarvägen Framtida behov En orsak till att tidigare försök till utveckling av Görväln som kulturmiljö inte lyckats är att behovet av samordning ej tillgodosetts. Med detta avses dels samordning mellan kommunens olika förvaltningar och avdelningar samt samordning mellan föreningar och övriga aktörer i området. En programansvarig samordnare behövs för fortsatt utveckling. Då många investeringar berör flera förvaltningar skulle det vara önskvärt med särskild rambudget för Görvälnområdet. En viktig del är även att resurser tillsätts för information, via hemsida och media. Görväln ligger idag något isolerat i förhållande till boendet i Järfälla. I framtiden ses en sammanlänkning av bebyggelse och Görvälnområdet som positivt. Utveckling av Görvälnområdet skall därför i fortsättningen samordnas med Översiktsplanen, vilket i Projektplanen står som ett 4:e ben

10 (19) Järfällas expansion ny översiktsplan Nu till 2030 I Järfälla kommun arbetas just nu en ny översiktsplan fram nu till 2030 (med utblick 2050). Under den tiden kommer kommunen att expandera kraftigt, inte bara i Barkarbystaden utan också i andra delar av kommunen. Man kan förvänta sig en kraftig befolkningsökning, enligt ett scenario i storleksordningen personer under den närmaste 20-årsperioden. Görvälnområdet är idag, liksom stora delar av det naturreservat som löper längs Mälarkusten, inte alldeles lättillgängligt. Stora delar av reservatet och också Görvälns slottsområde ligger aningen för långt från allmänna kommunikationer och aningen för långt från större bebyggelsecentra för att kunna locka betydligt fler besökande. Det finns flera skäl till detta: 1. Man vet kanske inte riktigt om att de värdefulla besöksmiljöerna ligger nästgårds eftersom man inte på ett naturligt vis passerar dem i vardagen. Detta gäller både del som är boende i kommunen men kanske ännu mer presumtiva besökare från resten av Stockholms län. Området är inget som man lätt upptäcker. 2. Alla som skulle kunna tänkas besöka områdena har inte bil och bil är det fortskaffningsmedel som av de flesta upplevs som det enklaste för att ta sig till Görväln. 3. Det är aningen för långt för de flesta att spontant ta sig dit gående eller med cykel. I arbetet med översiktplanen finns framtidsbilder för Järfällas expansion där delar av bebyggelsen kan komma att närma sig Mälaren avsevärt mycket mer till skillnad från hur bebyggelsen är lokaliserad idag. Om expansionen på ett föredömligt och värdebevarande vis kan göras mälarnära också i närheten av Görvälns slott så kommer Görvälnområdet att bli mycket lättare och naturligare att besöka i vardagen och därmed bli besökt av fler. En sådan expansion i området nära Görvälns slott kommer också att ge naturliga förutsättningar för bättre allmänna kommunikationer (SL) i närheten av slottet. Om kommunen väljer att expandera på ett sådant sätt förutsätter det att det görs i god samklang med de stora värden som finns i området; de kulturhistoriska värdena, de estetiska värdena, upplevelsevärdena och naturvärdena. Man har misslyckats om expansionen förstör eller kraftigt försvagar något av dessa värden. Däremot har man höjt kommunens attraktivitet och gjort den ännu bättre om man kan bevara och utveckla dessa värden samtidigt som hela området blir betydligt lättillgängligare och fler kan upptäcka och använda dem. Om Görväln utvecklas till en levande kulturmiljö med teater, konserter, föreläsningar, kursverksamhet och ett aktivt föreningsliv, ett öppet landskap för promenader och upprustning av slottspark, café/restaurang, åskådningsjordbruk och djurhållning, blir Görväln ett attraktivt utflyktsmål för kommuninvånarna. Då skapas även en möjlighet till externa sponsorer. EN OAS FÖR JÄRFÄLLA.

11 (19) 5. PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING Projektresultatet stämmer med beställningen. 6. PROJEKTFÖRLOPP Arbetsgruppen som bestått av representanter från olika förvaltningar i kommunen har haft 11 möten. Varje deltagare har haft sitt ansvarsområde och till varje möte tagit fram underlag för vidare diskussioner och arbete. Arbetsgruppen har gjort studiebesök till Görväln, till Rosendahls café och Vintervikens café. Arbetsgruppen har även vid olika tillfällen mött styrgruppen och referensgruppen vid Görväln och tagit del av deras synpunkter. Projektledare och sekreterare har rapporterat till styrgruppen som haft 5 möten. Övriga möten med referensgrupp har varit 2 till antalet. Projektledaren har haft möten med köksentreprenör samt övriga externa intressenter för inhämtande av underlag och kostnadsberäkningar. Alla kostnadsberäkningar i rapporten ska ses som preliminära och baseras ej på bindande offerter. I samband med möten har även övriga frågor tagits upp. Dessa frågor har upppkommit i samordningsuppdraget samt det ordinarie arbetet på respektive förvaltning. En sådan fråga är behovet av skyltar till de olika byggnaderna runt slottet. Varken taxi eller konferensdeltagare hittar rätt. Detta har resulterat i att vägskylt uppsatts på Viksjöleden/Mälaravägen samt att provisoriska skyltar gjorda av OSA laget för orientering till byggnader satts upp. En grupp bestående av tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret arbetar nu med att ta fram permanenta skyltar. 7. ERFARENHETER Projektet har fortlöpt mycket väl och helt enligt projektdirektiv och projektplan. Att arbeta i en grupp med representanter från olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen har varit mycket positivt. Det har varit berikande för projektets genomförande men även bidragit till att förenkla och genoföra åtgärder i respektive ordinarie arbete. För fortsatt programarbete och genomförande av föreslagna åtgärder samt vidare utveckling av verksamheten vid Görväln krävs en programansvarig person som arbetar med alla involverade förvaltningar samt är kontaktperson gentemot externa intressenter och entreprenörer. Det fortsatta arbetet förenklas med en rambudget som omfattar åtgärder rörande flera olika förvaltningar samt externa behov.

12 (19) Bildappendix. Görväln i bilder Parkeringen vid Görvälnviken. Görvälnviken.

13 (19) Norra paviljongen gaveln mot parkeringen. Norra paviljongen mot allén.

14 (19) Interiör norra paviljongen. Norra paviljongen förslag till uteplatser. Norra paviljongen slänt mot viken.

15 (19) Norra paviljongen mot Görvälnviken. Görvälns slott.

16 (19) Slottet och södra flygeln Stallet. Ladugården.

17 (19) Grovvagnslidret. Sågen.

18 (19) Tallbacken. Föreningen Görvälnlammets kor.

19 (19) Ny mulltoa vid hönshuset. Uthus.

20

21

22 TECKENFÖRKLARING Befintlig promenadväg Äldre gångstig som tas fram

23

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Program för inbjuden formgivningstävling

Program för inbjuden formgivningstävling MUSEIPARKEN på Norra Djurgården, Stockholm Program för inbjuden formgivningstävling Oktober 2001 BAKGRUND/VISION På Norra Djurgården i Stockholm, mellan Ladugårdsgärdet och Djurgårdsbrunnsviken, ligger

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus

Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus april 2015 Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus Erfarenheter från 23 tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i Sverige. Underlag till den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10

Läs mer

Förstudie Projekt Lotshuset

Förstudie Projekt Lotshuset Förstudie Projekt Lotshuset Denna förstudie är finansierad av medel från EU s Leaderprogram UR-nära På uppdrag åt Järnäs Bys Samfällighetsförening Järnäsklubb april 2013 Sirpa Kärki PROJEKT LOTSHUSET I

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 1 INNEHÅLLSFÖRETECKNING 1. Inledning 1:1 Bakgrund 1:2 Syfte 1:3 Metod 2. De stadsnära delarna av Hovran (karta 1) 2:1 Entré från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Lokal 2:3 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-10 Tid Tisdagen den 21 maj 2013, Kl 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Dnr 2011.0948 Remissversion Läsanvisning Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt detaljer och handlingsplan

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer