Arsredovisning. Brf Liljeholmens Port

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Brf Liljeholmens Port"

Transkript

1 Arsredovisning for Brf Liljeholmens Port Rakenskapsaret 2011

2 1(17) Styrelsen for Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommun, far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret Forvaltningsberattelse Information om verksamheten Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i foreningens hus upplata bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens hus, om marken ska anvandas som komplement till bostadslagenhet eller lokal. Grundfakta om foreningen Bostadsrattsforeningen registrerades den 19 november Foreningens ekonomiska plan registrerades den 5 februari 2005 och nuvarande stadgar registrerades den 4 juni 2010 hos Bolagsverket. Grundfakta om fastigheten Foreningen forvarvade den 15 december 2004 fastigheten Karet 2 i Stockholms kommun. Foreningens fastighet bestir av ett flerbostadshus i 5-6 vaningar (nio trapphus), ett vaningsplan gatuniva samt tva kallarvaningar med totalt 143 bostadsratter. Byggnadens uppvarmning ar fjarrvarme. Foreningens hus ar anslutet med datafibernat genom Bredbandsbolaget. Foreningen har kabel-tv genom ComHem. * Den totala boytan ar kvm. I fastigheten fmns fyra butikslokaler och fyra lagerlokaler (varav en ar outhyrd och en anvands som hobbyrum) med en uthyrningsbar yta om cirka 430 kvm. Foreningen har totalt 147 garageplatser fordelade pa tva garage. Pa foreningens hemsida firms mer information om foreningen, fastigheten m.m. Fastigheten ar fullvardesforsakrad hos Trygg Hansa. Lagenhetsfordelning 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 14 st 72 st 33 st 17 st 7 st (foreg. ar har 23 st 4 Rok och 1 st 5 Rok uppgivits) Gemensamma utrvmmen I fastigheten finns en gemensamhetslokal for max 30 personer med ett overnattningsrum som medlemmarna kan hyra, barnvagnsrum i samtliga entreer (utom i 14), tva tvattstugor, fyra cykelrum, ett hobbyrum samt 10 extra kallarforrad for ufhyrning till medlemmar., / ^

3 Samfalligheter Som en ersattning tor de gemensamhetsanlaggningar, som ursprungligen planerades, har foreningen och Brf Liljeholmens Torg istallet ingatt ett samarbetsavtal for att reglera skotseln av garagen och ovriga gemensamma angelagenheter. De tva foreningama har bildat en samarbetskommitte som sammantradde fyra (tre) ganger under (17) Vasentliga servitut Foreningen omfattas av ett flertal servitut. Samtliga finns registrerade i den ekonomiska planen. Det som tydligast beror vara medlemmar ar belastande servitut for bussterminalen (in- och utfart samt avstigningszon) samt trafik pa garden till och fran garagen. Foreningen har servitut till forman for fastigheten avseende ovre innergarden hos Brf Liljeholmens Torg (Karet 1). Forvaltning Ekonomisk forvaltning UBC Ekonomisk Forvaltning i Sverige AB har liksom tidigare anlitats for att skota den ekonomiska forvaltningen. Avtalet ar forlangt for Fasti ghetsskotsel Driftia AB har under aret anlitats for fastighetsskotseln och Stadpoolen AB for stadning av gemensamma utrymmen. Bagge avtalen ar forlangda for Foreningens lokaler/hyreskontrakt Kontrakten pa foreningens lokaler loper enligt foljande: Verksamhet Momspliktig Yta kvm/platser Loptid torn Europark Ja 147 platser SEB Nej 130 kvm LH Klippotek Ja 113,5 kvm > Liljeholmens Spa & harmoni Ja 64,5 kvm Liljeholmens Formedling (Notar) Ja 67 kvm Liljeholmens Formedling (Notar) Ja 9 kvm Liljeholmsgrillen Ja 15 kvm Liljeholmsgrillen Ja 29 kvm Foreningen ar obligatoriskt momsregistrerad for uthyrning av garageplatser samt frivilligt momsregistrerad for lokaler med momspliktig verksamhet. Gastlagenheten/festlokalen har varit uthyrd 172 (160) dygn och de tre gastparkeringsplatserna tillsammans 193 (215) dygn. Intakten for denna interna uthyrning har varit cirka kr ( kr).

4 3(17) Foreningens ekonomi Fastighetslan Foreningens fastighetslan ar placerade till foljande villkor: Lanenr Rantesats Bundet till Lanebelopp rorlig 3,63% 5,03% 4,43 % rorlig 2,8% ,0 % ,76+0,9 *) *) Summa *) swaprantelan Tva Ian ligger hos Danske Bank (Ostgota bank) och sex lan hos Nordea. Amorteringsfria. Ranteswappar Foreningen har i samband med ett laneforfall i September tecknat en ranteswap (rantebyte). En ranteswap ar ett avtal om att betala en fast ranta under en viss period samt att erhalla en rorlig ranta under samma period. Den fasta swaprantan pa det omsatta lanet ar 2,76%. Den rorliga rantan ar STIBOR 3 manader. Kopplat till ranteswappen fmns ett traditionellt hypotekslan med rorlig ranta pa samma belopp. Den rorliga rantan ar STIBOR 3 manader. Ovanpa det laggs den kreditmarginal som banken tar ut pa rorliga lan (f.n 0,9%). Kreditmarginalen ar bundet ett ar i taget Det innebar att foreningen erhaller samma ranta fran ranteswappen som ska betalas pa hypotekslanet (exkl kreditmarginalen). Nettokostnaden for lanet blir da den fasta ranta som betalas till ranteswappen (2,76%) plus kreditmarginalen pa det rorliga lanet (f.n. 0,9%), d.v.s totalt 3,66%o. Under 2012 har ytterligare tre ranteswappar tecknats. En i samband med lanet som omsattes och tva vid bindning av rantan pa det rorliga lanet pa 32,7 milj. Villkoren for dessa ranteswappar ar 16,3 milj med rantan 2,25% bunden till , 16,3 milj med rantan 2,47% bunden till samt 15,7 milj med rantan 2,55% bunden till For att berakna den totala rantekostnaden ska bankens aktuella kreditmarginal laggas till.

5 4(17) Fastighetsskatt Fastigheten har fardigstallts och har asatts vardear Fastighetsskatten for bostader ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift, som da uppgick till kr per lagenhet vid full avgift. Varje ar darefter gors en indexomrakning utifran inkomstbasbeloppet. Foreningen ar befriad fran fastighetsavgiften t.o.m. ar 2011 och darefter galler halv fastighetsavgift i fem ar. Fastighetsskatt for lokaler ar 1% av taxeringsvardet och betalas for de fyra butikslokalerna samt garagen. Ny taxering har gjorts som galler for aren Foreningsfragor Foreningen hade vid arets slut 233 (215) medlemmar. Samtliga bostadsratter var upplatna vid arets slut. Under aret har 15 (25) overlatelser skett. Det genomsnittliga priset for marknadsmassiga overlatelser har varit kr/kvm ( kr/kvm). Arsavgiften som hojdes den 1 januari 2008 med 3% har varit oforandrad for 2009, 2010 och Den 1 januari 2012 sanktes arsavgifterna med 5 %. Antalet anstallda Under aret har foreningen inte haft nagra anstallda. Verksamhet under aret Ersattningsanspraken for sprickor som uppkommit i samband med sprangningar vid bygget av Gallerian har awisats. Fragan kommer dock att drivas vidare under Efter overklagande hos Skatteverket har inkomstskatten for aren pa kr aterbetalats. Arbetet med installation av fastighetsabonnemanget kunde inte paborjas som planerat under aret p.g.a. for fa inkomna seriosa anbud. Efter fornyad upphandling paborjades arbetet i mars 2012 och genomfors av Bravida. Fortum slopade ovantat den tariff vi anvant for overforing av elektricitet i natet. Den nya tariffen som erbjods innebar en kostnadsokning med cirka 20%. Vid den kommande overgangen till fastighetsabonnemang kommer vi aterigen kunna byta till en mer gynnsam tariff. Pa en extra stamma i november beslutades att foreningen ska tacka en stor del av leveransen av elektricitet genom att kopa andelar i vindkraftverk, vilket ger ett fast och lagt elpris. De forsta andelarna kopes i februari 2012 och tacker cirka 80% av den gemensamma forbrukningen. Alia lagenheter har fatt ett "folkbokforingsnummer" som bestar av gatuadressen plus lagenhetens lage i trapphuset (fyra siffror). Eftersom samma lage aterkommer i alia trapphus (t.ex. narmast trappan pa plan 2) ax detta nummer oanvandbart for foreningen. Det "gamla" numret ska alltsa anvandas aven i fortsattningen vid overlatelser, kontakter med foreningen, UBC, Driftia o.dyl. Under aret har fortsatta kontakter med kommunen genomforts for att forsoka fa en losning pa den ohallbara trafiksituationen ner mot och pa Liljeholmstorget. Detta gors i samarbete/6ieu-xbrf Liljeholmens Torg och Brf Liljeholmsterrassen. [ \

6 5(17) Vintern 2010/2011 blev aterigen snorik. I kostnaden for snorojning/sandning ingar skottning av de oversta balkongema. Arbetet med utbyte av sockeln mot gardssidan och omfargning av fasaden ovanfor som fick avbrytas p.g.a. den tidiga vintern slutfordes under varen. Pa garden har staket monterats vid portalen, plattor lagts pa gangarna mellan entreerna och papperskorgar placerat ut. Arbetet med att fa en vagbom pa plats vid infarten har pagatt och beraknas ge resultat fore sommaren Inforandet av en ny avfallsfraktion for matavfall har fungerat bra. For narvarande deltar ett 30-tal hushall och det har resulterat i att vi har kunnat minska antalet behallare och darmed kostnaden for hushallssopor. Under april genomfordes en "rensning" av barnvagnsrummen. Gamla cyklar och saker som inte far forvaras dar togs om hand eller kastades. Den 1 april andrades hyran for gemensamhetslokalen till 200 kr/dygn oavsett for vilket andamal lokalen hyrs. Priset inkluderar bade "festlokalen" och overnattningsrummet. I stallet for G4S anlitas fr.o.m. den 1 juli CSG (Commuter Security Group) for overvakning och ronderingar nattetid i garagen. Garagen har aven utrustats med ett 20-tal overvakningskameror, vilket redan har resulterat i att en obehorig besokare en natt i augusti kunnat identifierats. Soprummen har forsetts med dorroppnare som styrs av kodlas under samma tider som entreportarna. Intilliggande lagenheter har darmed upplevt mindre storningar fran soprummen tack vare att dorren stangs tystare och att det inte langre gar att kasta sopor nattetid. I samband med omsattning av ett fastighetslan underhosten tecknades for forsta gangen avtal om s.k. swapranta. Las mer under rubriken "Fastighetslan". Farre medlemmar an tidigare ar besokte "Oppet hus" som holls i gemensamhetslokalen den 7 december. Styrelsen funderar darfor pa nagot alternativ till hosten. Liksom tidigare ar har en del av det beraknade overskottet anvants till att betala for oforutsedda kostnader eller genomforda forbattringar.

7 Konsultutredning om vurmepwnp Harmony Beauty & Spa, sprangskador LH Klippotek, sprangskador Fuktskada i lagenhet Vattenskadap.g.a. fruset element Brytskydd pa kodlasdosorna vid entreerna Trasig frekvensmodul till en hiss Plattor mellan entreerna Stake t i portal en Papperskorgar pa garden Trasig takfldkt Dorroppnare till soprummen Forstdrkning av kdllarddrrar till garagen Kamerautrustning i garagen Kompletterande nodbelysning i garagen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6(17) Styrelse Styrelsen har efter ordinarie foreningsstamma den 4 maj 2011 haft foljande sammansattning: Roger Ekstrom Sophie Bergstrom Love Lagercrantz Krister Vanerell Kicki Man Erik Johansson Thomas Whass Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordforande Vice ordforande Eva Walder Suppleant Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter tva i forening. Styrelsen har hallit 11 (11) protokollforda sammantraden under aret. For styrelsens ledamoter firms ansvarsforsakring tecknad hos Trygg Hansa. Revisorer Jan-Ove Brandt, KPMG Yanyan Eriksson Fann Per Engzell, KPMG Valberedning Hans-Christer Krtutas UlfEdoff Ordinarie Ordinarie medlemsrevisor Suppleant Sammankallande

8 7(17) "I rapphusx iirdar L:nder aret har foljande medlemmar verkat som trapphus\: Marianne Whass Liljeholmstorget 4 Krister Vanerell Liljeholmstorget 6 Sophie Bergstrom Liljeholmstorget 8 Vakant Liljeholmstorget 10 Kalle Alsbjer/Mikael Lindroos Liljeholmstorget 12 Alexander Farnsworth Liljeholmstorget 14 Sara Lagerquist Liljeholmstorget 16 Mona Lundkvist/Wiva Asplund Liljeholmstorget 18 Love Lagercrantz Liljeholmstorget 20 B Nyckeltal Bokfort varde for fastigheten per kvm bostadsyta Lan per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldranta % Fastighetens belaningsgrad % ,69 3,27 3,55 4,20 3,95 35,73 35,56 35,97 36,66 36,84 Med genomsnittlig skuldranta menas bokford rantekostnad i forhallande till genomsnittlig laneskuld. Fastighetens belaningsgrad definieras som fastighetslan i forhallande till bokfort varde. Avsattning till yttre fond Avsattning till foreningens fond for yttre (periodiskt) underhall ska enligt stadgarna goras med 0,3% av fastighetens taxeringsvarde alternativt enligt upprattad underhallsplan. Avsattningen 2011 baseras pa underhallsplan som upprattats Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhall pa fastigheten. Forslag till vinstdisposition Till forfogande for foreningens foreningsstamma star: balanserad vinst arets vinst disponeras sa att till yttre fonden reserveras i ny rakning overfdres x / \ Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med tillaggsupplysningar. ft

9 8(17) Resultatrakning Not RORELSENS INTAKTER Arsavgifter Hyresintakter Ovriga rorelseintakter Summa nettoomsattning RORELSENS KOSTNADER Reparationer och underhall Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt Summa kostnader for fastighetsforvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar ovrigt Summa avskrivningar RESULTAT FORE FINANSIELLA POSTER Ranteintakter Rantebidrag Rantekostnader for fastighetslan Ovriga finansiella poster Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Inkomstskatt ARETS RESULTAT

10 9(17) Balansrakning Not TILLGANGAR Anlaggningstillgangar Materiella anlaggningstillgangar Byggnad Mark Bredband Summa materiella anlaggningstillgangar Summa anlaggningstillgangar Omsattningstillgangar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Avrakningskonto forvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsattningstillgangar SUMMA TILLGANGAR

11 10(17) Balansrakning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatskapital Upplatelseavgift Foreningens fond for yttre underhall Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Langfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa langfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslan Leverantorsskulder Skatteskulder Ovriga skulder 12 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 13 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stallda sakerheter F5r egna skulder och avsattningar Fastighetsinteckningar Ansvarsforbindelser Inga

12 11(17) Tillaggsupplysningar Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna rad. Inkomster och utgifter ar periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna ar oforandrade jamfort med foregaende ar. Fond for yttre underhall ar redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Varderingsprinciper Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarde om inget annat anges nedan. Markvardet ar inte foremal for avskrivning, utan en eventuell vardenedgang hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar varderas till det lagsta av anskaffningsvarde och verkligt varde. Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp vanned de beraknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan ar beraknade pa tillgangarnas ursprungliga anskaffningsvarde och baseras pa tillgangarnas beddmda nyttjandetid. Byggnaden skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan, vilket innebar att de arliga avskrivningarna ar laga i borjan av avskrivningstiden och okar darefter successsivt. Avskrivningsplanen innebar att den totala avskrivningsperioden ar 100 ar. Arets avskrivningar uppgar till kr vilket ar 0,13 % av byggnadens anskaffningskostnad. Planerade avskrivningar for nastkommande ar uppgar till kr.

13 12(17) Noter 1 Hyresintakter Hyresintakter lokal Hyresintakt garage Hyror diverse Ovriga rorelseintakter Fastighetsskatt lokaler Intakt gastlagenhet Ovriga intakter Reparationer och underhall Reparationer Markytor Hissar Planteringar, trad och buskar Markinventarier Ventilation Ovrigt

14 13(17) 4 Driftskostnader Fastighetsskotsel grundavtal Tradgardsskotsel grundavtal Stadning grundavtal Stadning extradebiteringar Hisskostnader Bevakn.kostn utryckning/jour Fastighetsel Fjarrvarme Vatten- och avlopp Avfallshantering Fastighetsforsakring Kabel-tv Bredband Forbrukningsinventarier Forbrukningsmaterial Snoroj ning/ sandning Forsakringsersattningar Administrationskostnader Fast telefoni Datorkommunikation Postbefordran Revisionsarvode extern revisor Styrelsearvode Ovriga arvoden Sociala avgifter pa arvoden Foreningsstamma/medlemsmoten Forvaltning UBC Ovriga externa tjanster Medlem/foreningsavgifter Ovriga externa kostnader Advokat- och rattegangskostnader Utbildning kurs/konf/seminarie Hemsida

15 14(17) 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvarden byggnader Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden byggnader Ackumulerade avskrivningar Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvarden mark Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden mark Bokfort varde byggnader och mark Taxeringsvarden byggnader Taxeringsvarden mark Bredband Ackumulerade anskaffningsvarden Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden Ackumulerade avskrivningar Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende redovisat varde

16 15(17) 8 Ovriga fordringar Skattekontot Europark Fastighetsskatt lokalhyresgaster RPS Arvodesreducering UBC Ovrigt Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Upplupna rantebidrag Bevakningskostnader Fastighetsforsakring S:t Eriks Hiss Com hem Securitas UBC Bredbandsbolaget Brf Liljeholmstorget Europark Multicom Gastparkering Gemensamhetslokal Forradsintakt

17 16(17) 10 Kassa och bank Kassa Ostgotabanken Nordea Forandring av eget kapital Inbetalda Yttre Upplatelse- Balanserat Arets insatser fond avgifter resultat resultat Belopp vid arets ingang Disposition av foregaende ars resultat: Arets resultat Belopp vid arets utgang Ovriga skulder Momsskuld Depositionsavgifter Ovrigt

18 17(17) 13 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter Hyres- och avgiftsfordringar Ber arvode for revision extern Upplupna styrelsearvoden Beraknade upplupna soc avg Upplupna utgiftsrantor El Fortum fjarrvarme Vatten SITA Liljeholmens Torg Garageunderhall Ovrigt Stockholm C? -/^ Ttib mas Whass Var revisionsberattelse har avgivits den 2012-OV-C2, KPMG ^^k-(i*(bwudi- '/'-; 2 2 ^ ^ Jan-Ove Brandt YanyanTiriksson Fann ^ Auktoriserad revisor Internrevisor

19 Revisionsberattelse Till foreningsstamman i Brf Liljeholmens Port, org.nr Rapport om arsredovisningen Vi har reviderat irsredovisningen for Brf Liljeholmens Port for ir Styrelsens ansvar for irsredovisningen Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en Srsredovisning som ger en rattvisande bild enligt irsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehiller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi fel. Revisorernas ansvar Virt ansvar ar att uttala oss om irsredovisningen pi grundval av vir revision. Vi har utfdrt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfdr revisionen for att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehiller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika itgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i irsredovisningen. Revisorn valjer vilka itgarder som ska utfbras, bland annat genom att bedoma riskema for vasentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur foreningen upprattar irsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsitgarder som ar andamilsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utvardering av andamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i irsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamilsenliga som grund for vira uttalanden. Uttalanden Enligt var uppfattning har irsredovisningen upprattats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per och av dess finansiella resultat for iret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med irsredovisningens ovriga delar. Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar Utover vir revision av irsredovisningen har vi aven reviderat forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for ir Styrelsens ansvar Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust, och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrattlagen. Revisorernas ansvar Virt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust och om forvaltningen pi grundval av vir revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for virt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen. Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover vir revision av irsredovisningen granskat vasentliga beslut, itgarder och forhillanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Vi har aven granskat om nigon styrelseledamot pi annat satt har handlat i strid med bostadsrattlagen, irsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamilsenliga som grund for vira uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att foreningsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsiret. Stockholm den 2 april 2012 KPMG AB Jan-Ove Brandt Auktoriserad revisor 7? - anyan Eriksson Fann Revisor ^7- Sid 1(1)

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 Bd Matrosen på Norra Älvstranden 1(11) 769617-6572 Styrelsen för Bd Matrosen på Norra Älvstranden får härmed

Läs mer

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING BRF TRYCKERIET I NACKA Org nr 769612-1453 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 1(11) Brf Tryckeriet i Nacka 769612-1453 Styrelsen för Brf Tryckeriet i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret Årsredovisning Brf Sången 1 för Västra Eriksberg 769622-053 7 Räkenskapsåret 2012 Brf Sången i Västra Eriksberg 1 (Il) Styrelsen rör Brf Sången i Västra Eriksberg får.härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1 Årsredovisning för Brf Kungsängen 1 Räkenskapsåret 2009 Brf Kungsängen 1 1(13) Styrelsen för Brf Kungsängen 1, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer