Arsredovisning. Brf Liljeholmens Port

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Brf Liljeholmens Port"

Transkript

1 Arsredovisning for Brf Liljeholmens Port Rakenskapsaret 2011

2 1(17) Styrelsen for Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommun, far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret Forvaltningsberattelse Information om verksamheten Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i foreningens hus upplata bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens hus, om marken ska anvandas som komplement till bostadslagenhet eller lokal. Grundfakta om foreningen Bostadsrattsforeningen registrerades den 19 november Foreningens ekonomiska plan registrerades den 5 februari 2005 och nuvarande stadgar registrerades den 4 juni 2010 hos Bolagsverket. Grundfakta om fastigheten Foreningen forvarvade den 15 december 2004 fastigheten Karet 2 i Stockholms kommun. Foreningens fastighet bestir av ett flerbostadshus i 5-6 vaningar (nio trapphus), ett vaningsplan gatuniva samt tva kallarvaningar med totalt 143 bostadsratter. Byggnadens uppvarmning ar fjarrvarme. Foreningens hus ar anslutet med datafibernat genom Bredbandsbolaget. Foreningen har kabel-tv genom ComHem. * Den totala boytan ar kvm. I fastigheten fmns fyra butikslokaler och fyra lagerlokaler (varav en ar outhyrd och en anvands som hobbyrum) med en uthyrningsbar yta om cirka 430 kvm. Foreningen har totalt 147 garageplatser fordelade pa tva garage. Pa foreningens hemsida firms mer information om foreningen, fastigheten m.m. Fastigheten ar fullvardesforsakrad hos Trygg Hansa. Lagenhetsfordelning 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 14 st 72 st 33 st 17 st 7 st (foreg. ar har 23 st 4 Rok och 1 st 5 Rok uppgivits) Gemensamma utrvmmen I fastigheten finns en gemensamhetslokal for max 30 personer med ett overnattningsrum som medlemmarna kan hyra, barnvagnsrum i samtliga entreer (utom i 14), tva tvattstugor, fyra cykelrum, ett hobbyrum samt 10 extra kallarforrad for ufhyrning till medlemmar., / ^

3 Samfalligheter Som en ersattning tor de gemensamhetsanlaggningar, som ursprungligen planerades, har foreningen och Brf Liljeholmens Torg istallet ingatt ett samarbetsavtal for att reglera skotseln av garagen och ovriga gemensamma angelagenheter. De tva foreningama har bildat en samarbetskommitte som sammantradde fyra (tre) ganger under (17) Vasentliga servitut Foreningen omfattas av ett flertal servitut. Samtliga finns registrerade i den ekonomiska planen. Det som tydligast beror vara medlemmar ar belastande servitut for bussterminalen (in- och utfart samt avstigningszon) samt trafik pa garden till och fran garagen. Foreningen har servitut till forman for fastigheten avseende ovre innergarden hos Brf Liljeholmens Torg (Karet 1). Forvaltning Ekonomisk forvaltning UBC Ekonomisk Forvaltning i Sverige AB har liksom tidigare anlitats for att skota den ekonomiska forvaltningen. Avtalet ar forlangt for Fasti ghetsskotsel Driftia AB har under aret anlitats for fastighetsskotseln och Stadpoolen AB for stadning av gemensamma utrymmen. Bagge avtalen ar forlangda for Foreningens lokaler/hyreskontrakt Kontrakten pa foreningens lokaler loper enligt foljande: Verksamhet Momspliktig Yta kvm/platser Loptid torn Europark Ja 147 platser SEB Nej 130 kvm LH Klippotek Ja 113,5 kvm > Liljeholmens Spa & harmoni Ja 64,5 kvm Liljeholmens Formedling (Notar) Ja 67 kvm Liljeholmens Formedling (Notar) Ja 9 kvm Liljeholmsgrillen Ja 15 kvm Liljeholmsgrillen Ja 29 kvm Foreningen ar obligatoriskt momsregistrerad for uthyrning av garageplatser samt frivilligt momsregistrerad for lokaler med momspliktig verksamhet. Gastlagenheten/festlokalen har varit uthyrd 172 (160) dygn och de tre gastparkeringsplatserna tillsammans 193 (215) dygn. Intakten for denna interna uthyrning har varit cirka kr ( kr).

4 3(17) Foreningens ekonomi Fastighetslan Foreningens fastighetslan ar placerade till foljande villkor: Lanenr Rantesats Bundet till Lanebelopp rorlig 3,63% 5,03% 4,43 % rorlig 2,8% ,0 % ,76+0,9 *) *) Summa *) swaprantelan Tva Ian ligger hos Danske Bank (Ostgota bank) och sex lan hos Nordea. Amorteringsfria. Ranteswappar Foreningen har i samband med ett laneforfall i September tecknat en ranteswap (rantebyte). En ranteswap ar ett avtal om att betala en fast ranta under en viss period samt att erhalla en rorlig ranta under samma period. Den fasta swaprantan pa det omsatta lanet ar 2,76%. Den rorliga rantan ar STIBOR 3 manader. Kopplat till ranteswappen fmns ett traditionellt hypotekslan med rorlig ranta pa samma belopp. Den rorliga rantan ar STIBOR 3 manader. Ovanpa det laggs den kreditmarginal som banken tar ut pa rorliga lan (f.n 0,9%). Kreditmarginalen ar bundet ett ar i taget Det innebar att foreningen erhaller samma ranta fran ranteswappen som ska betalas pa hypotekslanet (exkl kreditmarginalen). Nettokostnaden for lanet blir da den fasta ranta som betalas till ranteswappen (2,76%) plus kreditmarginalen pa det rorliga lanet (f.n. 0,9%), d.v.s totalt 3,66%o. Under 2012 har ytterligare tre ranteswappar tecknats. En i samband med lanet som omsattes och tva vid bindning av rantan pa det rorliga lanet pa 32,7 milj. Villkoren for dessa ranteswappar ar 16,3 milj med rantan 2,25% bunden till , 16,3 milj med rantan 2,47% bunden till samt 15,7 milj med rantan 2,55% bunden till For att berakna den totala rantekostnaden ska bankens aktuella kreditmarginal laggas till.

5 4(17) Fastighetsskatt Fastigheten har fardigstallts och har asatts vardear Fastighetsskatten for bostader ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift, som da uppgick till kr per lagenhet vid full avgift. Varje ar darefter gors en indexomrakning utifran inkomstbasbeloppet. Foreningen ar befriad fran fastighetsavgiften t.o.m. ar 2011 och darefter galler halv fastighetsavgift i fem ar. Fastighetsskatt for lokaler ar 1% av taxeringsvardet och betalas for de fyra butikslokalerna samt garagen. Ny taxering har gjorts som galler for aren Foreningsfragor Foreningen hade vid arets slut 233 (215) medlemmar. Samtliga bostadsratter var upplatna vid arets slut. Under aret har 15 (25) overlatelser skett. Det genomsnittliga priset for marknadsmassiga overlatelser har varit kr/kvm ( kr/kvm). Arsavgiften som hojdes den 1 januari 2008 med 3% har varit oforandrad for 2009, 2010 och Den 1 januari 2012 sanktes arsavgifterna med 5 %. Antalet anstallda Under aret har foreningen inte haft nagra anstallda. Verksamhet under aret Ersattningsanspraken for sprickor som uppkommit i samband med sprangningar vid bygget av Gallerian har awisats. Fragan kommer dock att drivas vidare under Efter overklagande hos Skatteverket har inkomstskatten for aren pa kr aterbetalats. Arbetet med installation av fastighetsabonnemanget kunde inte paborjas som planerat under aret p.g.a. for fa inkomna seriosa anbud. Efter fornyad upphandling paborjades arbetet i mars 2012 och genomfors av Bravida. Fortum slopade ovantat den tariff vi anvant for overforing av elektricitet i natet. Den nya tariffen som erbjods innebar en kostnadsokning med cirka 20%. Vid den kommande overgangen till fastighetsabonnemang kommer vi aterigen kunna byta till en mer gynnsam tariff. Pa en extra stamma i november beslutades att foreningen ska tacka en stor del av leveransen av elektricitet genom att kopa andelar i vindkraftverk, vilket ger ett fast och lagt elpris. De forsta andelarna kopes i februari 2012 och tacker cirka 80% av den gemensamma forbrukningen. Alia lagenheter har fatt ett "folkbokforingsnummer" som bestar av gatuadressen plus lagenhetens lage i trapphuset (fyra siffror). Eftersom samma lage aterkommer i alia trapphus (t.ex. narmast trappan pa plan 2) ax detta nummer oanvandbart for foreningen. Det "gamla" numret ska alltsa anvandas aven i fortsattningen vid overlatelser, kontakter med foreningen, UBC, Driftia o.dyl. Under aret har fortsatta kontakter med kommunen genomforts for att forsoka fa en losning pa den ohallbara trafiksituationen ner mot och pa Liljeholmstorget. Detta gors i samarbete/6ieu-xbrf Liljeholmens Torg och Brf Liljeholmsterrassen. [ \

6 5(17) Vintern 2010/2011 blev aterigen snorik. I kostnaden for snorojning/sandning ingar skottning av de oversta balkongema. Arbetet med utbyte av sockeln mot gardssidan och omfargning av fasaden ovanfor som fick avbrytas p.g.a. den tidiga vintern slutfordes under varen. Pa garden har staket monterats vid portalen, plattor lagts pa gangarna mellan entreerna och papperskorgar placerat ut. Arbetet med att fa en vagbom pa plats vid infarten har pagatt och beraknas ge resultat fore sommaren Inforandet av en ny avfallsfraktion for matavfall har fungerat bra. For narvarande deltar ett 30-tal hushall och det har resulterat i att vi har kunnat minska antalet behallare och darmed kostnaden for hushallssopor. Under april genomfordes en "rensning" av barnvagnsrummen. Gamla cyklar och saker som inte far forvaras dar togs om hand eller kastades. Den 1 april andrades hyran for gemensamhetslokalen till 200 kr/dygn oavsett for vilket andamal lokalen hyrs. Priset inkluderar bade "festlokalen" och overnattningsrummet. I stallet for G4S anlitas fr.o.m. den 1 juli CSG (Commuter Security Group) for overvakning och ronderingar nattetid i garagen. Garagen har aven utrustats med ett 20-tal overvakningskameror, vilket redan har resulterat i att en obehorig besokare en natt i augusti kunnat identifierats. Soprummen har forsetts med dorroppnare som styrs av kodlas under samma tider som entreportarna. Intilliggande lagenheter har darmed upplevt mindre storningar fran soprummen tack vare att dorren stangs tystare och att det inte langre gar att kasta sopor nattetid. I samband med omsattning av ett fastighetslan underhosten tecknades for forsta gangen avtal om s.k. swapranta. Las mer under rubriken "Fastighetslan". Farre medlemmar an tidigare ar besokte "Oppet hus" som holls i gemensamhetslokalen den 7 december. Styrelsen funderar darfor pa nagot alternativ till hosten. Liksom tidigare ar har en del av det beraknade overskottet anvants till att betala for oforutsedda kostnader eller genomforda forbattringar.

7 Konsultutredning om vurmepwnp Harmony Beauty & Spa, sprangskador LH Klippotek, sprangskador Fuktskada i lagenhet Vattenskadap.g.a. fruset element Brytskydd pa kodlasdosorna vid entreerna Trasig frekvensmodul till en hiss Plattor mellan entreerna Stake t i portal en Papperskorgar pa garden Trasig takfldkt Dorroppnare till soprummen Forstdrkning av kdllarddrrar till garagen Kamerautrustning i garagen Kompletterande nodbelysning i garagen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6(17) Styrelse Styrelsen har efter ordinarie foreningsstamma den 4 maj 2011 haft foljande sammansattning: Roger Ekstrom Sophie Bergstrom Love Lagercrantz Krister Vanerell Kicki Man Erik Johansson Thomas Whass Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordforande Vice ordforande Eva Walder Suppleant Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter tva i forening. Styrelsen har hallit 11 (11) protokollforda sammantraden under aret. For styrelsens ledamoter firms ansvarsforsakring tecknad hos Trygg Hansa. Revisorer Jan-Ove Brandt, KPMG Yanyan Eriksson Fann Per Engzell, KPMG Valberedning Hans-Christer Krtutas UlfEdoff Ordinarie Ordinarie medlemsrevisor Suppleant Sammankallande

8 7(17) "I rapphusx iirdar L:nder aret har foljande medlemmar verkat som trapphus\: Marianne Whass Liljeholmstorget 4 Krister Vanerell Liljeholmstorget 6 Sophie Bergstrom Liljeholmstorget 8 Vakant Liljeholmstorget 10 Kalle Alsbjer/Mikael Lindroos Liljeholmstorget 12 Alexander Farnsworth Liljeholmstorget 14 Sara Lagerquist Liljeholmstorget 16 Mona Lundkvist/Wiva Asplund Liljeholmstorget 18 Love Lagercrantz Liljeholmstorget 20 B Nyckeltal Bokfort varde for fastigheten per kvm bostadsyta Lan per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldranta % Fastighetens belaningsgrad % ,69 3,27 3,55 4,20 3,95 35,73 35,56 35,97 36,66 36,84 Med genomsnittlig skuldranta menas bokford rantekostnad i forhallande till genomsnittlig laneskuld. Fastighetens belaningsgrad definieras som fastighetslan i forhallande till bokfort varde. Avsattning till yttre fond Avsattning till foreningens fond for yttre (periodiskt) underhall ska enligt stadgarna goras med 0,3% av fastighetens taxeringsvarde alternativt enligt upprattad underhallsplan. Avsattningen 2011 baseras pa underhallsplan som upprattats Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhall pa fastigheten. Forslag till vinstdisposition Till forfogande for foreningens foreningsstamma star: balanserad vinst arets vinst disponeras sa att till yttre fonden reserveras i ny rakning overfdres x / \ Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med tillaggsupplysningar. ft

9 8(17) Resultatrakning Not RORELSENS INTAKTER Arsavgifter Hyresintakter Ovriga rorelseintakter Summa nettoomsattning RORELSENS KOSTNADER Reparationer och underhall Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt Summa kostnader for fastighetsforvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar ovrigt Summa avskrivningar RESULTAT FORE FINANSIELLA POSTER Ranteintakter Rantebidrag Rantekostnader for fastighetslan Ovriga finansiella poster Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Inkomstskatt ARETS RESULTAT

10 9(17) Balansrakning Not TILLGANGAR Anlaggningstillgangar Materiella anlaggningstillgangar Byggnad Mark Bredband Summa materiella anlaggningstillgangar Summa anlaggningstillgangar Omsattningstillgangar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Avrakningskonto forvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsattningstillgangar SUMMA TILLGANGAR

11 10(17) Balansrakning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatskapital Upplatelseavgift Foreningens fond for yttre underhall Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Langfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa langfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslan Leverantorsskulder Skatteskulder Ovriga skulder 12 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 13 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stallda sakerheter F5r egna skulder och avsattningar Fastighetsinteckningar Ansvarsforbindelser Inga

12 11(17) Tillaggsupplysningar Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna rad. Inkomster och utgifter ar periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna ar oforandrade jamfort med foregaende ar. Fond for yttre underhall ar redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Varderingsprinciper Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarde om inget annat anges nedan. Markvardet ar inte foremal for avskrivning, utan en eventuell vardenedgang hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar varderas till det lagsta av anskaffningsvarde och verkligt varde. Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp vanned de beraknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan ar beraknade pa tillgangarnas ursprungliga anskaffningsvarde och baseras pa tillgangarnas beddmda nyttjandetid. Byggnaden skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan, vilket innebar att de arliga avskrivningarna ar laga i borjan av avskrivningstiden och okar darefter successsivt. Avskrivningsplanen innebar att den totala avskrivningsperioden ar 100 ar. Arets avskrivningar uppgar till kr vilket ar 0,13 % av byggnadens anskaffningskostnad. Planerade avskrivningar for nastkommande ar uppgar till kr.

13 12(17) Noter 1 Hyresintakter Hyresintakter lokal Hyresintakt garage Hyror diverse Ovriga rorelseintakter Fastighetsskatt lokaler Intakt gastlagenhet Ovriga intakter Reparationer och underhall Reparationer Markytor Hissar Planteringar, trad och buskar Markinventarier Ventilation Ovrigt

14 13(17) 4 Driftskostnader Fastighetsskotsel grundavtal Tradgardsskotsel grundavtal Stadning grundavtal Stadning extradebiteringar Hisskostnader Bevakn.kostn utryckning/jour Fastighetsel Fjarrvarme Vatten- och avlopp Avfallshantering Fastighetsforsakring Kabel-tv Bredband Forbrukningsinventarier Forbrukningsmaterial Snoroj ning/ sandning Forsakringsersattningar Administrationskostnader Fast telefoni Datorkommunikation Postbefordran Revisionsarvode extern revisor Styrelsearvode Ovriga arvoden Sociala avgifter pa arvoden Foreningsstamma/medlemsmoten Forvaltning UBC Ovriga externa tjanster Medlem/foreningsavgifter Ovriga externa kostnader Advokat- och rattegangskostnader Utbildning kurs/konf/seminarie Hemsida

15 14(17) 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvarden byggnader Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden byggnader Ackumulerade avskrivningar Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvarden mark Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden mark Bokfort varde byggnader och mark Taxeringsvarden byggnader Taxeringsvarden mark Bredband Ackumulerade anskaffningsvarden Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden Ackumulerade avskrivningar Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende redovisat varde

16 15(17) 8 Ovriga fordringar Skattekontot Europark Fastighetsskatt lokalhyresgaster RPS Arvodesreducering UBC Ovrigt Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Upplupna rantebidrag Bevakningskostnader Fastighetsforsakring S:t Eriks Hiss Com hem Securitas UBC Bredbandsbolaget Brf Liljeholmstorget Europark Multicom Gastparkering Gemensamhetslokal Forradsintakt

17 16(17) 10 Kassa och bank Kassa Ostgotabanken Nordea Forandring av eget kapital Inbetalda Yttre Upplatelse- Balanserat Arets insatser fond avgifter resultat resultat Belopp vid arets ingang Disposition av foregaende ars resultat: Arets resultat Belopp vid arets utgang Ovriga skulder Momsskuld Depositionsavgifter Ovrigt

18 17(17) 13 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter Hyres- och avgiftsfordringar Ber arvode for revision extern Upplupna styrelsearvoden Beraknade upplupna soc avg Upplupna utgiftsrantor El Fortum fjarrvarme Vatten SITA Liljeholmens Torg Garageunderhall Ovrigt Stockholm C? -/^ Ttib mas Whass Var revisionsberattelse har avgivits den 2012-OV-C2, KPMG ^^k-(i*(bwudi- '/'-; 2 2 ^ ^ Jan-Ove Brandt YanyanTiriksson Fann ^ Auktoriserad revisor Internrevisor

19 Revisionsberattelse Till foreningsstamman i Brf Liljeholmens Port, org.nr Rapport om arsredovisningen Vi har reviderat irsredovisningen for Brf Liljeholmens Port for ir Styrelsens ansvar for irsredovisningen Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en Srsredovisning som ger en rattvisande bild enligt irsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehiller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi fel. Revisorernas ansvar Virt ansvar ar att uttala oss om irsredovisningen pi grundval av vir revision. Vi har utfdrt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfdr revisionen for att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehiller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika itgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i irsredovisningen. Revisorn valjer vilka itgarder som ska utfbras, bland annat genom att bedoma riskema for vasentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur foreningen upprattar irsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsitgarder som ar andamilsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utvardering av andamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i irsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamilsenliga som grund for vira uttalanden. Uttalanden Enligt var uppfattning har irsredovisningen upprattats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per och av dess finansiella resultat for iret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med irsredovisningens ovriga delar. Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar Utover vir revision av irsredovisningen har vi aven reviderat forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for ir Styrelsens ansvar Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust, och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrattlagen. Revisorernas ansvar Virt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust och om forvaltningen pi grundval av vir revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for virt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen. Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover vir revision av irsredovisningen granskat vasentliga beslut, itgarder och forhillanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Vi har aven granskat om nigon styrelseledamot pi annat satt har handlat i strid med bostadsrattlagen, irsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamilsenliga som grund for vira uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att foreningsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsiret. Stockholm den 2 april 2012 KPMG AB Jan-Ove Brandt Auktoriserad revisor 7? - anyan Eriksson Fann Revisor ^7- Sid 1(1)

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1 Årsredovisning för Brf Vasastaden 27:1 Räkenskapsåret 2010-03-22-2010-12-31 Brf Vasastaden 27:1 1(10) Styrelsen för Brf Vasastaden 27:1, Göteborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grane nr 2

Årsredovisning. Brf Grane nr 2 Årsredovisning för Brf Grane nr 2 Räkenskapsåret 2013 Brf Grane nr 2 1(12) Styrelsen för Brf Grane nr 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund Årsredovisning för Brf Bagaren 7 i Lund 769621-5966 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Bagaren 7 i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Harald

Årsredovisning. Brf Harald Årsredovisning för Brf Harald Räkenskapsåret 2011 Brf Harald 1(15) Styrelsen för Brf Harald, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lejonet 1

Årsredovisning. Brf Lejonet 1 Årsredovisning för Brf Lejonet 1 Räkenskapsåret 2010 Brf Lejonet 1 1(12) Styrelsen för Brf Lejonet 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ernanderska Gården

Årsredovisning. Brf Ernanderska Gården Årsredovisning för Brf Ernanderska Gården Räkenskapsåret 2007 Brf Ernanderska Gården 1(12) Styrelsen för Brf Ernanderska Gården, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16 Årsredovisning för Brf Nebulosan 16 769601-5234 Räkenskapsåret 2015 1 (11) Styrelsen för Brf Nebulosan 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lejonet 1

Årsredovisning. Brf Lejonet 1 Årsredovisning för Brf Lejonet 1 Räkenskapsåret 2008 Brf Lejonet 1 1(12) Styrelsen för Brf Lejonet 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29 Årsredovisning för Brf Bildhuggaren 25-29 Räkenskapsåret 2008 Brf Bildhuggaren 25-29 1(12) Styrelsen för Brf Bildhuggaren 25-29, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer