INDEXKLAUSUL F6R LO KAL. FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDEXKLAUSUL F6R LO KAL. FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2"

Transkript

1 *ry- FASTIGHETSAGARNA INDEXKLAUSUL F6R LO KAL ts aqa nr: I Sid 1(2) W Hyreskontrakt nrl FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2 ruta innebar att den texten HyresvArd Hyresg;st Klausul Fastighetsnamnden i Stockholms stad Alviks Kulturhus Bashyra enligt denna klausul otgdrs av E] I 100 %dvdethyresbeloppsomharansettsikontraktet,dvs kronor. 100 % avdefasta hyrestillsgg som harangettsien tillkontraktetfoqad driftrkostnadsklausul(sebilaqa 3 ), dvs OO kronor. summa bashyra kronor per6r. Under hyrestid n ska med hdnsyn tillfdriindringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basir)till:igg till hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrenill:igg utq: med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det fiiljande. -Fdr hyresawal som b6rjar l6pa n6gon ging undertiden t1-30/6 anses bashyran anpassad till indextalet f6r okober menad :ret innan. -Fdr hyresavtal som b6rjar ldpa n:9on geng undertlden 1t -31h2 anses bashyran i stsllet anpassed till indextalet fiir oktober ni6nad undersammatid. - Indextaletftjr den okobermenad tillvilken bashyran enligt ovan anses anpassad utg6r banal ssvida inte annat avtalats enliqt fdljande qenom anqivande av 6r. Annat dverenskommet bastal, nimllqen indextalet fijr oldober mtnad;r Sku lle indextalet nagon p:fdljande oktobermanad ha stigit ifijrhsllandetill b stalet, skatilliigg utge med det p rocenttal varmed indextalet;ndrats ifdrhsllandetill baialet. I fortsijttningen ska tilliigq utq6 ifdrhallandetill index:ndringarna, varvid hyresfdrendringen ber;knas pa basi5 av den procentuella fdrendringen mellan bastalet och indextalet fdr respek ve okoberm:nad. Utgiende hyra ska dock aldrig sattasl:igre an det i kontraket angivna hyresbeloppettillsammans med fasta hyrestill:igg enligt ovan. Hyre$ndringen sker alltid fr.o.m. den ljanuari efter det att okoberindexfdranlett omrdkninq. Und rskrift Pa 5idan 2 intaona anvisninoar oliller fdr d nna indexklausul. Ort/ddtum: Stockholm Hyresvardens namn: Fastighetsnamnden i Stockholms stad Ort/datum: HyresgSstensnamnl Alviks Kulturhus Namnteckning (f irmatecknare/ombud): Namnfijrtydligande: n fl FirmaiecknareNamnteckning (firmatecknare/ombud): omb!d enlist Namnfijrtydligande:! Fifmatecknare fl - ombud enligt fullmakt Hyl ewijrdensegen notering om baetall Fastighetsegarna sve riges formule r 5F uppriittat2oos isamr6d med SAEO, Svensk Handeloch Sveriges Hotell- och Restaurangfiiretagare. Eftertry k fiirbiuds.

2 - FASTTGHETSiicARNA INDEXKLAUSUL FdR LOKAL Bilaga nr: 'l Sid 2 (2) Anvisningar fiir indexupprlkning av hyra fiir lokal Bashyran Orn hela eller viss andel av det i kontraktet anqivna hyresbeloppettillsammans med fana hyrenillsgg ska ut96ra bashyra iir en fdrhandlingsfr:ga och kan bero p: hyrewillkoren i dvrigt (s6som exempelvishyransstorlek samt vilka ijvrigafdrpliktelser som avilar hyresgesten). Bastalet Ind extalet fij r den oktobermanad tillvilken bashyran anses anpassad utgdr bastalet savida inte annat anges genom angivande av 3r (se best:mmelserna pd sidan 1). lsmfdrels mellan indextalen ska skes: snart eree oktoberindex har blivit kdnt. De senaste Sren har okoberindex blivit kint i mitten av november. Berdkning av indextilldgget 1)Beriiknaskillnaden mellan akuelltokoberindexoch bastalet. 2) om skillnaden ;r positiv, divideras den framreknadeskillneden med banalet. 3)Till:ggetsstorlekberiiknas genom at- denna kvoi multipliceras med bashyran. Exempel Berikning av indextill:jgg f6r er 2oo8 Bashyran antasvara 1oo ooo ktir och anpassad till konsumentprisindex (KPl)fdr oktober 2oot som er 282,4 (bastalet). Oldoberindexf6r er 2oo7 er 293, Berakna skillnaden mellan indextalet 293,85 och zgz,4. Skillnaden ir positiv och uppg6rtill u, Dividera fl,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning)med bashyran 1oo ooo kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgijr in dextilliigg et fiir er 2ooe enligt klausulen. Alternativ: Om KPlfdr oktober 2oo7 istellet skulle havarit lsgre:in bastalet 282,4, t.ex. 282,o, skulleskillnaden mellan?82,o och banalet 282,4 ha blivit negativ. Inget inder tilliigg skulled; utgi. Det i kontraldet angivna hyr sbeloppettillsammans med fasta hyrestill:99 skulle giilla.

3 .: -"4*- FASTIGH ETSiiGARNA FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL FOR Lo KAL Bilaqa nr: 2 5id 1(2) i ruta inneber att den darefter texten s Fastiqhetsbeteckning: Biografen 2 Hyresv;rd Hyre5giist Klausul Fastighetsnamnden i Stockholms slad Alviks Kulturhus Tillampligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av niidvandiga uppgifter. lden m;n de delar avfastigheten som utg6rs av lokaler blir eller ar skattep liktig tillfastighetsskatt ska hyresge$en samtidigt med hyran till hyresv;rden betala efs:jttning fijr skatten enligt markerat alternativ. X HyresgSsten ska ut<iver iavtalet angivet hyresbelopp Erligen betala ersijttning fatr sin andelavvid varje tillf;lleutg6endefastiqhetsskattfdrlokaler.hyresgestensandelskaansesvara tnligr de regler som g:iller vid d,"talets teckr:noe utg6r er$rt'ling n v o hvr"oiainibiirtan 0 krono- per 3r. procent. ners:iitningsomfijrdenandelavfastghetsskattensombeldperp:lokalenlnq;ridethyresbeloppsomharangettsihyresavtalet och utg6rvid avtaletstecknande kronor. Lo kalen s an d el av fastig h etsskatten fiir lo kaler ska anses vara p rocent. Hyresg:isten ska b etal a ers5rtninq'6r srr andel dv, el ter avtalets leck'rande, 'ntraffaaelnor nlir toavsetr sl.slet ll dessdr av fasflghersskatten fdr lokaler i den m;n skatten <iverstiger den i hyran ingeende erdttningen f6r fastighetsskatten. Skullefastighetsskatten minska eller upphdra sa att hyresgdstens andel av ersettn in 9 en understiger den ersiittning som enligt ovan ingar i den i altelet anglvna hyran ska hyr n likvill utg; m d minst ursprungligt belopp. s:lunda medfdr i avtalet fbrekommande andra klausuler (t.ex. index)att det totala hyresbeloppet hyresge*en betalar dr eller kan vara hdgfe:in den i avtalet angrvna hyressumman. Hyresg;sten s ovan angivnaandelsom skavara of6r5ndrad under hyrestiden har beraknatsenligtf6ljande: Underskrift Pe sidan 2 intagna anvisningar geller f6r a,"talet. O(/datum: Stockholm Hyresvardens namnl Fastighetsnemnden i Stockholmstad Ort/datum: Hyresgistens namn: Alviks Kulturhus Namnte<lnrng (f rrmatecknare/omblrd): N:mnfiirtydligande: n Firmatecknar Namnteckning (f irrnatecknareiombud): fl -fullmakt ombud enlist Namnfortydligande: F-l Firmatecknare T-lombud enlist Fastighetsegarna Sveriges formuler nrtb upprdttat1995 o.h revid rat2011. Punktri Anvisningar reviderad Eftertry.k fitrbjuds.

4 -ry- FASTIGH ET5]iGARNA FASTIGH ETSSKATTEKLAUSUL FOR LoKAL Bilaga nr: Sid 2 (2) ttw Anvisningar 1.. Klausulen ir utformad ijunj 1995, dvs.fijre den tidpunk (normalt den ljanuari 1996) fr;n vilken fastighetsskett gellerfdr lokaler. klaus!len har d;rfijr en lydelse som gdr att den kan inf6ras i a\,tal som tecknas innan skatt utgar I ksom i avtal som tecknas ner skatt faktiskt utger. 2. Er$ttningen sk kompensere fdr 6kade kostnader ifijrualtning n oa\,sett vem som faktiskt er skattslryldig. Skattskyldig:r fastighetsagare/hyresv;rd. Om handelsbolag ;r fastighets:igare/ hyresvird var enligt tidigere regler del;garna skattskyldiga. Till69get skulle givetvis iinda betalas till hyresv:irden. Efter den 1januari1997;r daremot handelsbolaq som iiqareskattskyldigtill fast'g h etsskatt. 3. Enliqt 19 g hyreslagen ska hyr.n - med n;gra undantag - vara till beloppet benimd i hyresavtalet. Om hyrestiden ar best:imd och minst tre er geller d ssutom f6rbehall om att hyran ska utge med belopp som bestems enligt en "annan berekningsgrund", t ex ndexregi ring. Det inneber ockse att hyrestiden m:ste vara bestimd o(h minn tre;r f6r att hyresvbrden ska kunna ia ut kompensation fdr fastighetsskatt med ett belopp som kan veriera allt efter som skatten Sndras. Vldare m:ste ber:ikningsgrunden vara angiven i avtal t. Klausulen fdrutsiitter dirf6r att parterna anger hur stor andel av skatten hyresgisten ska betala ersittning fdr. Enligt de regler som gilller vid denna klausuls utarbetande utgdr skatten en viss procent av taxeringwerdet {iir lokaler (bede mark och byggnader). Lippgiften finns redovisad pa taxeringsbeskedet. Hyr sg;jstens andel av skatten f6r lokalen kan bestimmas som fdrhsllandet mellan den area hyresg;sten hyr och uthyrningsbar lokalare. fastigheten ellersomfdrh;llandet mellan hyresg:istens hyra och detotala lokalhyrornalfastigheten. Det blir en f6rhandlingsfr:ga vilket ber:ikn ngssljtt partefna veljer Aven andra ber:kningsgrunder kan anvdndas. F6r enkelhetens skull b6r do.k hyresgestens andel vara ofitr;ndrad under hyrestiden och ddrmed oberoende av bl a hur skatten fortsrttningsvis kan komma att berdknas och eventuella f ijr;ndringar i uthyrningslsget. Det er,iimpligt att pa d;rfdr avsett staille ange hur lokaiens andel har ber:jknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medf6ra att 6verenskommelsen blir ogiltig. P: en fastighet kan frnas olika byggnader med olika verdesr och olika typer av taxeringsenhet Gm;husenhet, hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt -fijr vilken hyresg:inen ska betala erdttning - ska endan avs den byggnad d5r lokalen :r bel;gen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behdvl ga uppgift r kan himtas fran den underriittelse om beslut om allmsn fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetdgaren. Den fanighetsiigare som har problem med att berekna hyresg:stens andel b6r ta kontakt med sin fastighet$garef6rening fijr att fi hjiilp. Fyll i hyresg:ietensandell 4. Klausuleninneh5llertv6alternativldetf6rstautg:rersattningfdrskattensomelttillSgg'vidsidan"omd tiawaletangivnahyresbeiopp t.fdrsvinner skatten fdrwinnertill;gget automatiskt. Det andra alternatlvet f6rutsatter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingar ersittning f6r den vid tillfiillet g;llande skatten. Skulle skatten hirjas oavsett sk;lei hiirtill (t ex h6jd skattesats, iikat taxerlngsv5rde m m) ska hyresgisten dock betala ers,ttning f6r den 6kade kostnaden. Skulle skatten fdrwinna eterg6r hyran till ursprungsbeloppet, dvs den dverenskomna hyran (som inkluderar er$ttning fijr den inledningwis gellande skatten som upphdlt). Givetvis ska hyresgasten alltjemt betaia andra f6rekommande till:i99 s6som fdr indexfdrandringar, 6ndrade brdnsleko5tnader osv. 5' I den m6n hyresgasten ska betalatillsgq fijr fastighetsskatt bijrtilligget redovisa separat pa hyresavin. 6. Markera med kryss vilket alternativ som v;ljs. I det valda alternativet anges hyresg:ist ns andel samt akuellt belopp. Ange vidare h!r hyresg;stens andel beriiknats.

5 -H3FASTIGHETSKONTORET l,w DRIFTKOSTNAD SKLAUST]L Fiir lokal Bilasa nr 3 EL, VA, VARME, VARMVATTEN OCHKYLA Kryss i ruta innebair att den efterftiljande texten gziller. Tillegg I och 2 kan anviindas bade tillsammans och var lor sig: t ex kan ett last h".resrillass betalas fiir v?irmen medan eft Avser Hlresvaxd Hyresgast b talas ftir elen. Hweskontrakl nr: I fastieheten: Bioprafell 2 Fastiehetsn:imnden i Stockholmstad Alviks Kulturhus Fast hyrestillagg H].resgasten ska genom artga fasta hyr stillagg b tala ldr vdrme och kyla som tillhandahills av 2 Sjiilvkostnadsanknutet hlrestillagg hlresvtirden. Tillaggen utgar med lttljande belopp: X Helt viirmetillagg Kr,4wm/ar 130:- Debiterad ]'ta (m2) 960 nt: E Hal\,1varmetillagg Kr,&nm,/ar Debiterad )4a(m2) (max l2'c) E fyta Kr,&vrn/er Debiterad yta (m2) E El Kr,&vm/ar Debiterad )'ta(rl2) Summa arligt fast hyrestillagg: Kronor :- R Andrine av de fasta hwestillzissen sker i enliehet med bifoead indexklausul. bilasa 3 Hlresgasten ska genom hfestillagg betala for el, vzirme och LJla som tillhandahalls av hyresvdrden. Tilldggen mats av hyresvairden och debiteras hlresgasten enligt fastighelskontorets faststallda taxor. Taxoma?ir berziknade pi fdrvaltningens faktiska kostnader. E "l! vzirme tr kyla! al'go E ua E varmvatten tr gas H)Tesgasten har alltid ratt att ta del av h),resviirdens underlag ftir avstiimdngen. Underskift OrLDatum Stockholm den OrtiDatum Stockholm den Hlresvzird H)'resgiist Namnfi jrtydli gande (hlresvitd/fi matecknare) Namnldrtydli gande (hlresgasrfi rmatecknarc) FastiShetskontoret, Avdelning Fastigheter. Box 8312, Stockholm Telefon Fax E-post Bes6kadress Hanwerkargatan 2. Org nr (r)

6 - FASTIGHETS;iGARNA BRANDSKYDDSKLAUSUL FOR LOKALHYRESAVTAL Bilaga nr: 4 sid r (r) Hyresviird Hyreskontrak nr: Namn: Fastighetsnamnden i Stockholms stad Fanighetsbeteckning: Biografen 2 Personnr/orgnr: Hyresgast KlauEul Alviks Kulturhus Om denna klausulskullestrida mot bestiimmelse i huvudavtalet g;ller if6rsta hand denna kla!sul. F6rdelni no av ansvar f5r tekniska brandskvdds5toiirder Hyresv;rden ansvarar pa egen bekostnad fiir anordn nde, innallation och underh6llav ailt tekniskt brandskydd som ir h:inf6rligttjll fastighetensallmiinnafunkjon. Hyresvirden ansvararvidaref6r att lokalen vid hyrestidens bdrjen uppfyller det krav pa brandskydd som fijr avsedd anv;ndning av lokalen fijljer av g:iilande regler. Hyresg:inen ansvarar pa egen bekonnad f6r anordnande, installation och!nderh6ll av dettekniska brandsi<ydd som efter hyrenidens b6rjan kan komma att krdvast6r den verks.mhet fijr vilken lokalen er upplsten. Hyresqiislen ;r skyldig atir fortliipande kontrollerafunktjonen av allt i lokalen befintligtieloiskt brandskydd och p6 egen bekonnad vidta n6dv;ndiga service- o(h underh;lls:tgirder, oavsett vem som har f6rsett lokalen med en anordnjng eller utrustning. HyresgSstens servi<e- och underhellssi<yldighet omfattar dock inte sprinkieranordningar som hyresverden har lnstallerat i lokalen. Parterna fdrbinder sig, var och en f6f sin del, att setill atl r;ddningsvegar, utrymningsv;qat, sprinkleranordningar och andra brandslryddsanordninga. vid varjetidpunkt h6llsfria fran hindrandeftjrem:l samt att qenomfdringar lom gijrs i brandceilfdrses med varaktiga branddtningar. Part 5r siqldig att ersetta allskada som Er en friljd av briner iutrustninq eller anordning som parten har nstalleret ellersom iannatfallhar intr;!ffat pe grund av b ristf;jlligt utf6rd;tgard av parten eller som har!ppkommittillfijljd av att parten inte har utfijrt en Etg:ird som han har varitslqldig attvidta. An n an req lering av ansvaret fij r brandstryddsatg erder ;n ovan st;en de galler en dan om d etta siirskill dverensko m mits. svstematisk brandskvddsarbete m.m. Partena:ir medvetna om sitt ansvarfdr att ett tillfredsst:illande brandskydd uppriitthells ifastigheten och i lokalen och fiirbinder sig att fortl6pande vidta, fiirutom detekniska Stglirder som reglerats i det fitregeende, aven de org.nisatoriska Etgiirder som behdvsfdr att minska risken fdr brand och fdr att hindra eller begr;nsa skadortil'f6ljd av brand. Parterna skas.mr6da med varandra in nan mer omfattand itgirder vidtas. Part ska vidare pa begdran av den andre parten l6mna den information om fastigheten respektiveverkamheten 5om parten behitverfdr att kunnafullg{jrasitt;tagandeenligt denna klausuloch sinaskyldiqheterenligt lagstiftning n om slydd mot olyckor. Partlirdessutom slyldig att en g6ng om aret bereda den andre parten tillfelle att feta del av dokumentation och uppfdljninq av partenssystematiska brandskyddserbete. Redoo6relsefijr brandskvddet (kms j ruta inn b;r att den d;refterfitljandetexten g;iller) lxlomfatrasav kravei pe skriftlig redogdrelsef6r brandsl/ddet enligt lagniftningen om skydd mot olyckor. Hyresq:sten - respektjve hyresviirden fdrbindersig hirmed att pe begiiran avden andre lsmna de u ppgifter so m denne beh6verfiiratt kunnafullg6rasin redog6relseslvldi ghet. fl -, omfattas inte av kravet p;skriftllg redog6rel5e fitr brandslryddet enligt legstittningen om skydd mot oly.kor. AndringEr avseende fasrig heten eller i hyresgdstens verkrrnhet som innebir att lokalen kommer att omfaftas av redog6relseskyldigheien ska genast anm;lastill hyresgasten fespel<tive hyresviirden. Part ska d;refter pe beg:iran av den andre parten lemna de uppgifter som denn behdver fdr att kunna fullqdra sin redogdrelseskyldighet. Unde15krift Denni Hausul har uppr:ittats itv; likalydande exemplar, avvilka parterna hartagit var sitt. ort/datum: Ort/datum: Stockholm Hyresvdrdensnamn: Fastighetsnemnden i Stockholmstad Hyresginens namn: AIviks Kulturhus Namnteckning (f irmatecknareiombud): N am nfdrtyd lig an de: fl ombud enligt N amnteckn in g (firmateckn areiom bud): Namnfdnyd'igande: l--l F innatecknare Tlombud enligt Fastighetsega.na Sv riges formul;r nr 68 uppriittat ijunizoo5 o(h r viderat idecembet 2oo5i samr6d med Svensk Handelo(h Sv riges Hotell_ och Restaurangf 6retagare. Eftertry(k fijrbjuds.

7 -9- FASTTGHETSAGARNA BILAGA TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD Bilaga nr: 5 sid 1(1) ;tgerder av bran m.m Fasti ghetsbeteckning: Biografen 2 Hyresvirden (hv)och hyresgssten ()harvid inventering av brandslydds:tgdrder i lokalen kommit 6verens om f6ljande ansvarsfdrdelning: Tekniska brandskyddsetg:rder oel av fastighet Ansvarig Utrymn in gw;g ar L,tanf 6r uthyrni n gsenhet Inom uthyrnrngsenhet hv/ Brandcell r Runt uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Nddbelysning D6rrar i brandcellsgriins D6rrar i utrymningsv;gar utenf dr uthyrnings nhet Inom uthyrningsenhet R unt ulhyrningsenhet lnom uthyrningsenh 4 Runt uthyrningsenhet lnom uthyhinqsenhet Brand- och utrymningslarm lnom fastighet hv/ hvi Slec kn in gssyslem Brandgasventilation skydd mot brand-oah brandgasspridning via ventilatjonssystem Reddningsvagar Stigariedningar Utanf iir uthyrnin gsen het Inom uthyfningsenhet Inom fastighet Inom fanighd Inom fastighet Inom fastighet Brandslrydd av b;rande stomme skydd mot brandspridning till n:jrlig9 nde byggnad Brandt;tningar Inom fastighd Utant6r uthyrnl n gsenhet inom uthyrningsenhet Ytskilds brandklas5 orqanisatoriska brandskydds:tgerder Utanf6 r uthyrn in gsen h t lnom uthyrningsenhet Ovningar Utrymn ing fastjghet lnstruktioner och rutiner Kontrollplaner och dokumentering lnsatsplan Underskrift O t/datum: Stockholm HyresvErdensnamn: Fastighetsnaimnden i Stockholms stad Ort/datum: Hyresgenens n am n I Alviks Kulturhus N amnterkn i n g (fi rmateclarare/ombu d): Namnfijrtydligande:! FirmatecknareNamnteclalin g (f irmatecknare/ombud): - ombud enliqt N amnf6rtyd lig an de: n Fjrmatecknare l-l ombud enligt -ful'mald Fastighetsega.na Sv riges formulsr nr 69, upprlttat avfastighets:garna Sverige mo5. Reviderat201l- Eftertryck fiirbj!ds

8 fuu #Avtal nr Ovriga bestiimmelser - Lokal i staden Bilaga 6 Hyresverd Fastighetsniimndeni Stockholmstad Box Stockholm Hyresgest Alviks Kulturhus 8024s c/o Alviks Medborgarhus Gustavlundsviigen 168 A Bromma Fastighet Biografen 2, Gustavslundsviigen 168 A Underha Hyresgasten svarar for och bekostarensning av avloppsbrunnar och vattenlas. Hissar, ventilation m. m. Hyresgesten svarar f0r och bekostar drift och skotsel av anordningar som varuhissar, ventilationsaggregat m.m. som enbart betjanar den f0rhyrda Iokalen. Legenheten som kreditobje kt Detta hyreskontrakt far inte utan hyresvdrdenskriftliga samtycke pantforskrivas eller anvanda som sakerhet i 6vrigt. Avflyttning Vid avflyttning ska lokalen vara stadad. Inredning som inte har bortforts tillfaller hyresvarden utan ersattning. 1verldtelse, uthyming i andra hand mm Hyresgesten far inte utan hyresvardenskriftliga samtycke, eller hyresnemndens tillstand, hyra ut lokalen, helt eller delvis, i andra hand. Hyresgesten far inte overlata hyresratten utan hyresverdens skriftliga samtycke. Med 6verlatelse jemstells overletelse av aktier eller andelar i hyresgastbolaget, vilket seledes kraver hyresvardenskriftliga tillstand. S e rs ki I d a beste m m el ser Hushallssopor ingar i hyran, foreningen atar sig att halla det gemensamma soprummet rent och snyggt genom daglig tillsyn och stadning, samt att bekosta bortforsling av felaktigt slangda grovsopor till av staden utsatta sorteringsstationer. Informera om skotsel och regler i soprummet at ovriga hyresgaster i huset. Skota nyckelhanteringen av soprumsnyckeln. Extrastadning vid storre sammankomster och tillstallningar itrapphuset. Foreningen skall tanka miljovanligt och inte anvenda medel som inte ar miljovenliga. Hyresgasten svarar for och bekostar ailt inre underhall samt inre fastighetsskotsel i de forhyra lokalerna. I de fall det flnns separata elmetare inom de fdrhyrda lokalerna, skall hyresgesten teckna och bekosta eget elabonnemang. Om parterna inte kommer overens om avtalet eller att foreningen inte kan driva verksamheten, faller avtalet ater till Kulturnamnden, avtalsnummer r (2)

9 # Ovriga bestiimmelser - Lokal i staden Vid andrahandsuthyrning av samlingslokalerna skall villkor stillas aft underhyresgasten svarar f6r vakthallning f0r att upprdtthilla ordning inom eller ianslutning till iastigheten: Hyresgd ten ar skyldig att ersatta hyresvarden for uppkommen skadegorelse i eller i anslutning till fastigheten i samband med stdana andrahandsuthyrningar. Stockholm den For hyresvarden For hyresgasten 2Q)

10 - FASTIGH ETS;iGARNA PERSONUPPGIFTSKLAUSUL F6R LoKAL Bilaga nr: 7 Sid 1(1) Hyresko ntrakt n r: Fasti ghetsbetecknin g: Biografen 2 Hyresvdrd Hyres$st lnformation o<h Fastighetsnamnden i Stockholms stad Alviks Kulturhus tnformation tillhyresgest om behandling av Personuppgifiter och skriftligt samtycke De personuppgifter som du l;mn rtill hyr sviirden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utstr:ickning som behijvsfijr acr kunnafullgdra awalet. Det kan gella hyresavisering.r, hyresfdrhandlingar, information till hyresg;nerna och annat som h6rtill den ldpandefdrvaltningen. Aven personuppgifter som inhemtas under hyresfiirhellandet kan komma atl behandlas s;som uppgif(er om betalningsfiirsummelser och stdrningar trsn din verksamhet. Dina personuppgifter l(an ocks5 komma att lemnas uttill orgenisation eller f6rening som hyresvsrden :r medlem i samt andra fdretag och organisationer som hyresverden samarbetar med j sin fastighetgiiirvaltning. Du har ratt att graris en gang om;retfe besked om vilka personuppgifter om dig som behandl6s och hur de behandlas. Du ken ock6 begijra r:ittelse av de personuppgifter som behandla5. Jag samtycker till Ett hyresviird en behandlarpersonuppgifter om mig ienlighet m d det ovansteende Underskrift Ort/datum, Stockholm Hyresvirdens namn: Fastighetsnamnden i Stockholmstad ort/datum: Hyresgaisten s n amn: Alviks Kulturhus N amnteckn i n g (fi rmateckn are/om bod): Namnftirtydligande: T"lombud enlist N amnteckn inq (fi rm ateckn are/orn bu d)i Nannf6(ydligande:!Firmatecknare flombud enlist -fullmak Fastigh tsagarna Sveriges formuleir nr 90 upprettat 20o8. Reviderat20s- Eftertryck f6rbiuds.

11 rh3fastighetskontoret Bilaga nr. 8 DEPOSITION Tillh6r: H1'reskontraktnr i fastigheten Biografen 2 Hl,resviird: Fastighetsniimnden i Stockholms stad, H).resgast: Alviks Kulturhus, organisationsnummer: Fdr hyresgiistens fullgdrande av skyldigheterna siviil enligt ovan niimnda hyresaltal som enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken deponerar hl,resgiisten konor att inbetalas pi hyresviirdens plusgirokonto nr Inbetalningen miirks med: 2491 (117008IKB). Deponerat belopp skall vara hyesvzirden tillhanda innan hy'resobjektet tilltriids. Det deponerade beloppet omfattar?iven ftirpliltelser att ersiitta hyresviirden fbr eventuella inkassokostnader, kostnader uppkomna i anledning av mil om betalningsftreliggande och handriickning som handlagts vid konofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsfiireliiggande och handriickning, riittegangskostnader, kostnader lor avhysning samt riinta pe angivna obetalda belopp. Vid hyresftrhillandets upphcirande ska det deponerade beloppet, i den min hyresviirden inte nridgats anviinda medel fran depositionen, iterbetala kvarstiende belopp inom 30 dagar efter avflyttning. I hiindelse av att siikerheten ftirsiimras under pigiende hyesftirhillande giiller bestiimmelsen i 12 kap.28 $ jordabalken. Ort, datum Stockholm, datum Underskrift hl'ress?ist Underskift hyresviird NamnfiJrtydligande Namn{brtvdlisande (r)

12 Biraf a q Aupc"4 t0o (; rt I konirokt nf BIOGRAFEN 2 6usiovstlndslaqen Vdn 2 tl

13 fiitc qa. q t'il 4u?o-4 /oo t\ol,s-

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv --01." FASTIGHETSÄGARNA HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: 821003-1 Sid 1(2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dockför sin ilti het kräver h resnämndens odkännande: Hyresvärd

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sid 1 (4) 1151-0011-01 Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-11-16 Vår referens Gunilla Larsén Utvecklingssekreterare gunilla.larsen@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 HANDLEDNING TILL HYRESKONTR AKT FÖR LOK AL Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 innehåll Allmänt 8 Förberedelse inför förhandling 8 Skriftligt avtal 8

Läs mer

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter Cirkulärnr: 16:70 Diarienr: 16/07222 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Helén Örtegren Datum: 2016-12-20 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Tabell 1 Tabell 2 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby

Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby uppriy, STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 9, Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2016-05-25 IFN-2014-0091 Idrotts- och fritidsnämnden Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby Förslag till beslut

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

Hyresavtal avseende multibyggnad

Hyresavtal avseende multibyggnad Hyresavtal avseende multibyggnad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital AB (556665-9024), Barnhusgatan 20,

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102.

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102. FÖR BOSTADSLÄGENHET Nr: 2-02 Sid i (T) 4 Hyresvärd Hyresgäst(er) Magnus Liden med firma Ljdéns Fastigheter Adress: Nygatan 25, 582 9 Linköping Lärs-Åke Jakobsson HYRESNAMNDEN/ARRENDENAMNDE &"7c LINKÖPING

Läs mer

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge 25 februari 2013 Vattenproduktion Jan Ekvall Tel 08-5221 2300 jan.ekvall@stockholmvatten.se PROMEMORIA Till: Ang: Styrelsen för Stockholm Vatten AB Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl

Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl Disposition Varför är vi här? Att skriva hyresavtal Parternas rättigheter och skyldigheter under hyrestiden Omförhandling och jämkning

Läs mer

fbouer et Energideklaration Brf Jiirndldern C/O SBC Djdknegatan 2 Lund Jdirndldern 1 Hus E, gard A 61 76690,973 384621,699 [.., Lund Arkeologvdgen 61

fbouer et Energideklaration Brf Jiirndldern C/O SBC Djdknegatan 2 Lund Jdirndldern 1 Hus E, gard A 61 76690,973 384621,699 [.., Lund Arkeologvdgen 61 fbouer et Energideklaration Version 1,3 \garensnamn Brf Jiirndldern C/O SBC Djdknegatan 2 )ostnummer 21135 rostort Malmo i-postadress felefonnummer Vl obiltelefo n u mmer naden - ldentifikation _an Kommun

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Namn: Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 5133-01-2001 Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Kontrakt 6509-0035-01 Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 6509-0035-01 avseende kontorslokal inom fastigheten Storö 21 i Stockholm kommun, mellan Farsta Centrum HB, såsom hyresvärd och Stockholms Kommun,

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Lokalhyra T2 Maria Ingelsson

Lokalhyra T2 Maria Ingelsson Lokalhyra T2 Maria Ingelsson Disposition Syftet med dagens föreläsning Avtalsskrivning Parternas rättigheter och skyldigheter under hyrestiden Omförhandling och jämkning av hyresavtal Partsväxling Avtalets

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Hyrestid Uppsägningstid/

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: 235-1395/15 OBJEKTS-ID: AB 602 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 1. ALLMÄNT Den i detta avtal aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt Formuläret, i klusive tillhöra de bilagor, (tillsammans Hyresavtalet. För det

Läs mer

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D Omslagsfoto: Samuel Rhedin Form och illustrationer: Samuel Rhedin Tryck: Prinfo Alfredssons 2016 INNEHÅLL Allmänt...

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Uthyreskontrakt För uthyrning i andra hand eller uthyrning av egen bostad

Uthyreskontrakt För uthyrning i andra hand eller uthyrning av egen bostad Uthyreskontrakt För uthyrning i andra hand eller uthyrning av egen bostad Vi på Blocket tycker det är bra när ett boende kan hyras ut. Vi tycker också att det är bra och nödvändigt att ni skriver ett kontrakt.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13)

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Tjänsteskrivelse 1(2) 20160322 Dnr: KS 2016/16 Kommunfullmäktige Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt

Läs mer

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(4) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten

Läs mer