INDEXKLAUSUL F6R LO KAL. FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDEXKLAUSUL F6R LO KAL. FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2"

Transkript

1 *ry- FASTIGHETSAGARNA INDEXKLAUSUL F6R LO KAL ts aqa nr: I Sid 1(2) W Hyreskontrakt nrl FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2 ruta innebar att den texten HyresvArd Hyresg;st Klausul Fastighetsnamnden i Stockholms stad Alviks Kulturhus Bashyra enligt denna klausul otgdrs av E] I 100 %dvdethyresbeloppsomharansettsikontraktet,dvs kronor. 100 % avdefasta hyrestillsgg som harangettsien tillkontraktetfoqad driftrkostnadsklausul(sebilaqa 3 ), dvs OO kronor. summa bashyra kronor per6r. Under hyrestid n ska med hdnsyn tillfdriindringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basir)till:igg till hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrenill:igg utq: med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det fiiljande. -Fdr hyresawal som b6rjar l6pa n6gon ging undertiden t1-30/6 anses bashyran anpassad till indextalet f6r okober menad :ret innan. -Fdr hyresavtal som b6rjar ldpa n:9on geng undertlden 1t -31h2 anses bashyran i stsllet anpassed till indextalet fiir oktober ni6nad undersammatid. - Indextaletftjr den okobermenad tillvilken bashyran enligt ovan anses anpassad utg6r banal ssvida inte annat avtalats enliqt fdljande qenom anqivande av 6r. Annat dverenskommet bastal, nimllqen indextalet fijr oldober mtnad;r Sku lle indextalet nagon p:fdljande oktobermanad ha stigit ifijrhsllandetill b stalet, skatilliigg utge med det p rocenttal varmed indextalet;ndrats ifdrhsllandetill baialet. I fortsijttningen ska tilliigq utq6 ifdrhallandetill index:ndringarna, varvid hyresfdrendringen ber;knas pa basi5 av den procentuella fdrendringen mellan bastalet och indextalet fdr respek ve okoberm:nad. Utgiende hyra ska dock aldrig sattasl:igre an det i kontraket angivna hyresbeloppettillsammans med fasta hyrestill:igg enligt ovan. Hyre$ndringen sker alltid fr.o.m. den ljanuari efter det att okoberindexfdranlett omrdkninq. Und rskrift Pa 5idan 2 intaona anvisninoar oliller fdr d nna indexklausul. Ort/ddtum: Stockholm Hyresvardens namn: Fastighetsnamnden i Stockholms stad Ort/datum: HyresgSstensnamnl Alviks Kulturhus Namnteckning (f irmatecknare/ombud): Namnfijrtydligande: n fl FirmaiecknareNamnteckning (firmatecknare/ombud): omb!d enlist Namnfijrtydligande:! Fifmatecknare fl - ombud enligt fullmakt Hyl ewijrdensegen notering om baetall Fastighetsegarna sve riges formule r 5F uppriittat2oos isamr6d med SAEO, Svensk Handeloch Sveriges Hotell- och Restaurangfiiretagare. Eftertry k fiirbiuds.

2 - FASTTGHETSiicARNA INDEXKLAUSUL FdR LOKAL Bilaga nr: 'l Sid 2 (2) Anvisningar fiir indexupprlkning av hyra fiir lokal Bashyran Orn hela eller viss andel av det i kontraktet anqivna hyresbeloppettillsammans med fana hyrenillsgg ska ut96ra bashyra iir en fdrhandlingsfr:ga och kan bero p: hyrewillkoren i dvrigt (s6som exempelvishyransstorlek samt vilka ijvrigafdrpliktelser som avilar hyresgesten). Bastalet Ind extalet fij r den oktobermanad tillvilken bashyran anses anpassad utgdr bastalet savida inte annat anges genom angivande av 3r (se best:mmelserna pd sidan 1). lsmfdrels mellan indextalen ska skes: snart eree oktoberindex har blivit kdnt. De senaste Sren har okoberindex blivit kint i mitten av november. Berdkning av indextilldgget 1)Beriiknaskillnaden mellan akuelltokoberindexoch bastalet. 2) om skillnaden ;r positiv, divideras den framreknadeskillneden med banalet. 3)Till:ggetsstorlekberiiknas genom at- denna kvoi multipliceras med bashyran. Exempel Berikning av indextill:jgg f6r er 2oo8 Bashyran antasvara 1oo ooo ktir och anpassad till konsumentprisindex (KPl)fdr oktober 2oot som er 282,4 (bastalet). Oldoberindexf6r er 2oo7 er 293, Berakna skillnaden mellan indextalet 293,85 och zgz,4. Skillnaden ir positiv och uppg6rtill u, Dividera fl,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning)med bashyran 1oo ooo kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgijr in dextilliigg et fiir er 2ooe enligt klausulen. Alternativ: Om KPlfdr oktober 2oo7 istellet skulle havarit lsgre:in bastalet 282,4, t.ex. 282,o, skulleskillnaden mellan?82,o och banalet 282,4 ha blivit negativ. Inget inder tilliigg skulled; utgi. Det i kontraldet angivna hyr sbeloppettillsammans med fasta hyrestill:99 skulle giilla.

3 .: -"4*- FASTIGH ETSiiGARNA FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL FOR Lo KAL Bilaqa nr: 2 5id 1(2) i ruta inneber att den darefter texten s Fastiqhetsbeteckning: Biografen 2 Hyresv;rd Hyre5giist Klausul Fastighetsnamnden i Stockholms slad Alviks Kulturhus Tillampligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av niidvandiga uppgifter. lden m;n de delar avfastigheten som utg6rs av lokaler blir eller ar skattep liktig tillfastighetsskatt ska hyresge$en samtidigt med hyran till hyresv;rden betala efs:jttning fijr skatten enligt markerat alternativ. X HyresgSsten ska ut<iver iavtalet angivet hyresbelopp Erligen betala ersijttning fatr sin andelavvid varje tillf;lleutg6endefastiqhetsskattfdrlokaler.hyresgestensandelskaansesvara tnligr de regler som g:iller vid d,"talets teckr:noe utg6r er$rt'ling n v o hvr"oiainibiirtan 0 krono- per 3r. procent. ners:iitningsomfijrdenandelavfastghetsskattensombeldperp:lokalenlnq;ridethyresbeloppsomharangettsihyresavtalet och utg6rvid avtaletstecknande kronor. Lo kalen s an d el av fastig h etsskatten fiir lo kaler ska anses vara p rocent. Hyresg:isten ska b etal a ers5rtninq'6r srr andel dv, el ter avtalets leck'rande, 'ntraffaaelnor nlir toavsetr sl.slet ll dessdr av fasflghersskatten fdr lokaler i den m;n skatten <iverstiger den i hyran ingeende erdttningen f6r fastighetsskatten. Skullefastighetsskatten minska eller upphdra sa att hyresgdstens andel av ersettn in 9 en understiger den ersiittning som enligt ovan ingar i den i altelet anglvna hyran ska hyr n likvill utg; m d minst ursprungligt belopp. s:lunda medfdr i avtalet fbrekommande andra klausuler (t.ex. index)att det totala hyresbeloppet hyresge*en betalar dr eller kan vara hdgfe:in den i avtalet angrvna hyressumman. Hyresg;sten s ovan angivnaandelsom skavara of6r5ndrad under hyrestiden har beraknatsenligtf6ljande: Underskrift Pe sidan 2 intagna anvisningar geller f6r a,"talet. O(/datum: Stockholm Hyresvardens namnl Fastighetsnemnden i Stockholmstad Ort/datum: Hyresgistens namn: Alviks Kulturhus Namnte<lnrng (f rrmatecknare/omblrd): N:mnfiirtydligande: n Firmatecknar Namnteckning (f irrnatecknareiombud): fl -fullmakt ombud enlist Namnfortydligande: F-l Firmatecknare T-lombud enlist Fastighetsegarna Sveriges formuler nrtb upprdttat1995 o.h revid rat2011. Punktri Anvisningar reviderad Eftertry.k fitrbjuds.

4 -ry- FASTIGH ET5]iGARNA FASTIGH ETSSKATTEKLAUSUL FOR LoKAL Bilaga nr: Sid 2 (2) ttw Anvisningar 1.. Klausulen ir utformad ijunj 1995, dvs.fijre den tidpunk (normalt den ljanuari 1996) fr;n vilken fastighetsskett gellerfdr lokaler. klaus!len har d;rfijr en lydelse som gdr att den kan inf6ras i a\,tal som tecknas innan skatt utgar I ksom i avtal som tecknas ner skatt faktiskt utger. 2. Er$ttningen sk kompensere fdr 6kade kostnader ifijrualtning n oa\,sett vem som faktiskt er skattslryldig. Skattskyldig:r fastighetsagare/hyresv;rd. Om handelsbolag ;r fastighets:igare/ hyresvird var enligt tidigere regler del;garna skattskyldiga. Till69get skulle givetvis iinda betalas till hyresv:irden. Efter den 1januari1997;r daremot handelsbolaq som iiqareskattskyldigtill fast'g h etsskatt. 3. Enliqt 19 g hyreslagen ska hyr.n - med n;gra undantag - vara till beloppet benimd i hyresavtalet. Om hyrestiden ar best:imd och minst tre er geller d ssutom f6rbehall om att hyran ska utge med belopp som bestems enligt en "annan berekningsgrund", t ex ndexregi ring. Det inneber ockse att hyrestiden m:ste vara bestimd o(h minn tre;r f6r att hyresvbrden ska kunna ia ut kompensation fdr fastighetsskatt med ett belopp som kan veriera allt efter som skatten Sndras. Vldare m:ste ber:ikningsgrunden vara angiven i avtal t. Klausulen fdrutsiitter dirf6r att parterna anger hur stor andel av skatten hyresgisten ska betala ersittning fdr. Enligt de regler som gilller vid denna klausuls utarbetande utgdr skatten en viss procent av taxeringwerdet {iir lokaler (bede mark och byggnader). Lippgiften finns redovisad pa taxeringsbeskedet. Hyr sg;jstens andel av skatten f6r lokalen kan bestimmas som fdrhsllandet mellan den area hyresg;sten hyr och uthyrningsbar lokalare. fastigheten ellersomfdrh;llandet mellan hyresg:istens hyra och detotala lokalhyrornalfastigheten. Det blir en f6rhandlingsfr:ga vilket ber:ikn ngssljtt partefna veljer Aven andra ber:kningsgrunder kan anvdndas. F6r enkelhetens skull b6r do.k hyresgestens andel vara ofitr;ndrad under hyrestiden och ddrmed oberoende av bl a hur skatten fortsrttningsvis kan komma att berdknas och eventuella f ijr;ndringar i uthyrningslsget. Det er,iimpligt att pa d;rfdr avsett staille ange hur lokaiens andel har ber:jknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medf6ra att 6verenskommelsen blir ogiltig. P: en fastighet kan frnas olika byggnader med olika verdesr och olika typer av taxeringsenhet Gm;husenhet, hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt -fijr vilken hyresg:inen ska betala erdttning - ska endan avs den byggnad d5r lokalen :r bel;gen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behdvl ga uppgift r kan himtas fran den underriittelse om beslut om allmsn fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetdgaren. Den fanighetsiigare som har problem med att berekna hyresg:stens andel b6r ta kontakt med sin fastighet$garef6rening fijr att fi hjiilp. Fyll i hyresg:ietensandell 4. Klausuleninneh5llertv6alternativldetf6rstautg:rersattningfdrskattensomelttillSgg'vidsidan"omd tiawaletangivnahyresbeiopp t.fdrsvinner skatten fdrwinnertill;gget automatiskt. Det andra alternatlvet f6rutsatter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingar ersittning f6r den vid tillfiillet g;llande skatten. Skulle skatten hirjas oavsett sk;lei hiirtill (t ex h6jd skattesats, iikat taxerlngsv5rde m m) ska hyresgisten dock betala ers,ttning f6r den 6kade kostnaden. Skulle skatten fdrwinna eterg6r hyran till ursprungsbeloppet, dvs den dverenskomna hyran (som inkluderar er$ttning fijr den inledningwis gellande skatten som upphdlt). Givetvis ska hyresgasten alltjemt betaia andra f6rekommande till:i99 s6som fdr indexfdrandringar, 6ndrade brdnsleko5tnader osv. 5' I den m6n hyresgasten ska betalatillsgq fijr fastighetsskatt bijrtilligget redovisa separat pa hyresavin. 6. Markera med kryss vilket alternativ som v;ljs. I det valda alternativet anges hyresg:ist ns andel samt akuellt belopp. Ange vidare h!r hyresg;stens andel beriiknats.

5 -H3FASTIGHETSKONTORET l,w DRIFTKOSTNAD SKLAUST]L Fiir lokal Bilasa nr 3 EL, VA, VARME, VARMVATTEN OCHKYLA Kryss i ruta innebair att den efterftiljande texten gziller. Tillegg I och 2 kan anviindas bade tillsammans och var lor sig: t ex kan ett last h".resrillass betalas fiir v?irmen medan eft Avser Hlresvaxd Hyresgast b talas ftir elen. Hweskontrakl nr: I fastieheten: Bioprafell 2 Fastiehetsn:imnden i Stockholmstad Alviks Kulturhus Fast hyrestillagg H].resgasten ska genom artga fasta hyr stillagg b tala ldr vdrme och kyla som tillhandahills av 2 Sjiilvkostnadsanknutet hlrestillagg hlresvtirden. Tillaggen utgar med lttljande belopp: X Helt viirmetillagg Kr,4wm/ar 130:- Debiterad ]'ta (m2) 960 nt: E Hal\,1varmetillagg Kr,&nm,/ar Debiterad )4a(m2) (max l2'c) E fyta Kr,&vrn/er Debiterad yta (m2) E El Kr,&vm/ar Debiterad )'ta(rl2) Summa arligt fast hyrestillagg: Kronor :- R Andrine av de fasta hwestillzissen sker i enliehet med bifoead indexklausul. bilasa 3 Hlresgasten ska genom hfestillagg betala for el, vzirme och LJla som tillhandahalls av hyresvdrden. Tilldggen mats av hyresvairden och debiteras hlresgasten enligt fastighelskontorets faststallda taxor. Taxoma?ir berziknade pi fdrvaltningens faktiska kostnader. E "l! vzirme tr kyla! al'go E ua E varmvatten tr gas H)Tesgasten har alltid ratt att ta del av h),resviirdens underlag ftir avstiimdngen. Underskift OrLDatum Stockholm den OrtiDatum Stockholm den Hlresvzird H)'resgiist Namnfi jrtydli gande (hlresvitd/fi matecknare) Namnldrtydli gande (hlresgasrfi rmatecknarc) FastiShetskontoret, Avdelning Fastigheter. Box 8312, Stockholm Telefon Fax E-post Bes6kadress Hanwerkargatan 2. Org nr (r)

6 - FASTIGHETS;iGARNA BRANDSKYDDSKLAUSUL FOR LOKALHYRESAVTAL Bilaga nr: 4 sid r (r) Hyresviird Hyreskontrak nr: Namn: Fastighetsnamnden i Stockholms stad Fanighetsbeteckning: Biografen 2 Personnr/orgnr: Hyresgast KlauEul Alviks Kulturhus Om denna klausulskullestrida mot bestiimmelse i huvudavtalet g;ller if6rsta hand denna kla!sul. F6rdelni no av ansvar f5r tekniska brandskvdds5toiirder Hyresv;rden ansvarar pa egen bekostnad fiir anordn nde, innallation och underh6llav ailt tekniskt brandskydd som ir h:inf6rligttjll fastighetensallmiinnafunkjon. Hyresvirden ansvararvidaref6r att lokalen vid hyrestidens bdrjen uppfyller det krav pa brandskydd som fijr avsedd anv;ndning av lokalen fijljer av g:iilande regler. Hyresg:inen ansvarar pa egen bekonnad f6r anordnande, installation och!nderh6ll av dettekniska brandsi<ydd som efter hyrenidens b6rjan kan komma att krdvast6r den verks.mhet fijr vilken lokalen er upplsten. Hyresqiislen ;r skyldig atir fortliipande kontrollerafunktjonen av allt i lokalen befintligtieloiskt brandskydd och p6 egen bekonnad vidta n6dv;ndiga service- o(h underh;lls:tgirder, oavsett vem som har f6rsett lokalen med en anordnjng eller utrustning. HyresgSstens servi<e- och underhellssi<yldighet omfattar dock inte sprinkieranordningar som hyresverden har lnstallerat i lokalen. Parterna fdrbinder sig, var och en f6f sin del, att setill atl r;ddningsvegar, utrymningsv;qat, sprinkleranordningar och andra brandslryddsanordninga. vid varjetidpunkt h6llsfria fran hindrandeftjrem:l samt att qenomfdringar lom gijrs i brandceilfdrses med varaktiga branddtningar. Part 5r siqldig att ersetta allskada som Er en friljd av briner iutrustninq eller anordning som parten har nstalleret ellersom iannatfallhar intr;!ffat pe grund av b ristf;jlligt utf6rd;tgard av parten eller som har!ppkommittillfijljd av att parten inte har utfijrt en Etg:ird som han har varitslqldig attvidta. An n an req lering av ansvaret fij r brandstryddsatg erder ;n ovan st;en de galler en dan om d etta siirskill dverensko m mits. svstematisk brandskvddsarbete m.m. Partena:ir medvetna om sitt ansvarfdr att ett tillfredsst:illande brandskydd uppriitthells ifastigheten och i lokalen och fiirbinder sig att fortl6pande vidta, fiirutom detekniska Stglirder som reglerats i det fitregeende, aven de org.nisatoriska Etgiirder som behdvsfdr att minska risken fdr brand och fdr att hindra eller begr;nsa skadortil'f6ljd av brand. Parterna skas.mr6da med varandra in nan mer omfattand itgirder vidtas. Part ska vidare pa begdran av den andre parten l6mna den information om fastigheten respektiveverkamheten 5om parten behitverfdr att kunnafullg{jrasitt;tagandeenligt denna klausuloch sinaskyldiqheterenligt lagstiftning n om slydd mot olyckor. Partlirdessutom slyldig att en g6ng om aret bereda den andre parten tillfelle att feta del av dokumentation och uppfdljninq av partenssystematiska brandskyddserbete. Redoo6relsefijr brandskvddet (kms j ruta inn b;r att den d;refterfitljandetexten g;iller) lxlomfatrasav kravei pe skriftlig redogdrelsef6r brandsl/ddet enligt lagniftningen om skydd mot olyckor. Hyresq:sten - respektjve hyresviirden fdrbindersig hirmed att pe begiiran avden andre lsmna de u ppgifter so m denne beh6verfiiratt kunnafullg6rasin redog6relseslvldi ghet. fl -, omfattas inte av kravet p;skriftllg redog6rel5e fitr brandslryddet enligt legstittningen om skydd mot oly.kor. AndringEr avseende fasrig heten eller i hyresgdstens verkrrnhet som innebir att lokalen kommer att omfaftas av redog6relseskyldigheien ska genast anm;lastill hyresgasten fespel<tive hyresviirden. Part ska d;refter pe beg:iran av den andre parten lemna de uppgifter som denn behdver fdr att kunna fullqdra sin redogdrelseskyldighet. Unde15krift Denni Hausul har uppr:ittats itv; likalydande exemplar, avvilka parterna hartagit var sitt. ort/datum: Ort/datum: Stockholm Hyresvdrdensnamn: Fastighetsnemnden i Stockholmstad Hyresginens namn: AIviks Kulturhus Namnteckning (f irmatecknareiombud): N am nfdrtyd lig an de: fl ombud enligt N amnteckn in g (firmateckn areiom bud): Namnfdnyd'igande: l--l F innatecknare Tlombud enligt Fastighetsega.na Sv riges formul;r nr 68 uppriittat ijunizoo5 o(h r viderat idecembet 2oo5i samr6d med Svensk Handelo(h Sv riges Hotell_ och Restaurangf 6retagare. Eftertry(k fijrbjuds.

7 -9- FASTTGHETSAGARNA BILAGA TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD Bilaga nr: 5 sid 1(1) ;tgerder av bran m.m Fasti ghetsbeteckning: Biografen 2 Hyresvirden (hv)och hyresgssten ()harvid inventering av brandslydds:tgdrder i lokalen kommit 6verens om f6ljande ansvarsfdrdelning: Tekniska brandskyddsetg:rder oel av fastighet Ansvarig Utrymn in gw;g ar L,tanf 6r uthyrni n gsenhet Inom uthyrnrngsenhet hv/ Brandcell r Runt uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Nddbelysning D6rrar i brandcellsgriins D6rrar i utrymningsv;gar utenf dr uthyrnings nhet Inom uthyrningsenhet R unt ulhyrningsenhet lnom uthyrningsenh 4 Runt uthyrningsenhet lnom uthyhinqsenhet Brand- och utrymningslarm lnom fastighet hv/ hvi Slec kn in gssyslem Brandgasventilation skydd mot brand-oah brandgasspridning via ventilatjonssystem Reddningsvagar Stigariedningar Utanf iir uthyrnin gsen het Inom uthyfningsenhet Inom fastighet Inom fanighd Inom fastighet Inom fastighet Brandslrydd av b;rande stomme skydd mot brandspridning till n:jrlig9 nde byggnad Brandt;tningar Inom fastighd Utant6r uthyrnl n gsenhet inom uthyrningsenhet Ytskilds brandklas5 orqanisatoriska brandskydds:tgerder Utanf6 r uthyrn in gsen h t lnom uthyrningsenhet Ovningar Utrymn ing fastjghet lnstruktioner och rutiner Kontrollplaner och dokumentering lnsatsplan Underskrift O t/datum: Stockholm HyresvErdensnamn: Fastighetsnaimnden i Stockholms stad Ort/datum: Hyresgenens n am n I Alviks Kulturhus N amnterkn i n g (fi rmateclarare/ombu d): Namnfijrtydligande:! FirmatecknareNamnteclalin g (f irmatecknare/ombud): - ombud enliqt N amnf6rtyd lig an de: n Fjrmatecknare l-l ombud enligt -ful'mald Fastighetsega.na Sv riges formulsr nr 69, upprlttat avfastighets:garna Sverige mo5. Reviderat201l- Eftertryck fiirbj!ds

8 fuu #Avtal nr Ovriga bestiimmelser - Lokal i staden Bilaga 6 Hyresverd Fastighetsniimndeni Stockholmstad Box Stockholm Hyresgest Alviks Kulturhus 8024s c/o Alviks Medborgarhus Gustavlundsviigen 168 A Bromma Fastighet Biografen 2, Gustavslundsviigen 168 A Underha Hyresgasten svarar for och bekostarensning av avloppsbrunnar och vattenlas. Hissar, ventilation m. m. Hyresgesten svarar f0r och bekostar drift och skotsel av anordningar som varuhissar, ventilationsaggregat m.m. som enbart betjanar den f0rhyrda Iokalen. Legenheten som kreditobje kt Detta hyreskontrakt far inte utan hyresvdrdenskriftliga samtycke pantforskrivas eller anvanda som sakerhet i 6vrigt. Avflyttning Vid avflyttning ska lokalen vara stadad. Inredning som inte har bortforts tillfaller hyresvarden utan ersattning. 1verldtelse, uthyming i andra hand mm Hyresgesten far inte utan hyresvardenskriftliga samtycke, eller hyresnemndens tillstand, hyra ut lokalen, helt eller delvis, i andra hand. Hyresgesten far inte overlata hyresratten utan hyresverdens skriftliga samtycke. Med 6verlatelse jemstells overletelse av aktier eller andelar i hyresgastbolaget, vilket seledes kraver hyresvardenskriftliga tillstand. S e rs ki I d a beste m m el ser Hushallssopor ingar i hyran, foreningen atar sig att halla det gemensamma soprummet rent och snyggt genom daglig tillsyn och stadning, samt att bekosta bortforsling av felaktigt slangda grovsopor till av staden utsatta sorteringsstationer. Informera om skotsel och regler i soprummet at ovriga hyresgaster i huset. Skota nyckelhanteringen av soprumsnyckeln. Extrastadning vid storre sammankomster och tillstallningar itrapphuset. Foreningen skall tanka miljovanligt och inte anvenda medel som inte ar miljovenliga. Hyresgasten svarar for och bekostar ailt inre underhall samt inre fastighetsskotsel i de forhyra lokalerna. I de fall det flnns separata elmetare inom de fdrhyrda lokalerna, skall hyresgesten teckna och bekosta eget elabonnemang. Om parterna inte kommer overens om avtalet eller att foreningen inte kan driva verksamheten, faller avtalet ater till Kulturnamnden, avtalsnummer r (2)

9 # Ovriga bestiimmelser - Lokal i staden Vid andrahandsuthyrning av samlingslokalerna skall villkor stillas aft underhyresgasten svarar f6r vakthallning f0r att upprdtthilla ordning inom eller ianslutning till iastigheten: Hyresgd ten ar skyldig att ersatta hyresvarden for uppkommen skadegorelse i eller i anslutning till fastigheten i samband med stdana andrahandsuthyrningar. Stockholm den For hyresvarden For hyresgasten 2Q)

10 - FASTIGH ETS;iGARNA PERSONUPPGIFTSKLAUSUL F6R LoKAL Bilaga nr: 7 Sid 1(1) Hyresko ntrakt n r: Fasti ghetsbetecknin g: Biografen 2 Hyresvdrd Hyres$st lnformation o<h Fastighetsnamnden i Stockholms stad Alviks Kulturhus tnformation tillhyresgest om behandling av Personuppgifiter och skriftligt samtycke De personuppgifter som du l;mn rtill hyr sviirden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utstr:ickning som behijvsfijr acr kunnafullgdra awalet. Det kan gella hyresavisering.r, hyresfdrhandlingar, information till hyresg;nerna och annat som h6rtill den ldpandefdrvaltningen. Aven personuppgifter som inhemtas under hyresfiirhellandet kan komma atl behandlas s;som uppgif(er om betalningsfiirsummelser och stdrningar trsn din verksamhet. Dina personuppgifter l(an ocks5 komma att lemnas uttill orgenisation eller f6rening som hyresvsrden :r medlem i samt andra fdretag och organisationer som hyresverden samarbetar med j sin fastighetgiiirvaltning. Du har ratt att graris en gang om;retfe besked om vilka personuppgifter om dig som behandl6s och hur de behandlas. Du ken ock6 begijra r:ittelse av de personuppgifter som behandla5. Jag samtycker till Ett hyresviird en behandlarpersonuppgifter om mig ienlighet m d det ovansteende Underskrift Ort/datum, Stockholm Hyresvirdens namn: Fastighetsnamnden i Stockholmstad ort/datum: Hyresgaisten s n amn: Alviks Kulturhus N amnteckn i n g (fi rmateckn are/om bod): Namnftirtydligande: T"lombud enlist N amnteckn inq (fi rm ateckn are/orn bu d)i Nannf6(ydligande:!Firmatecknare flombud enlist -fullmak Fastigh tsagarna Sveriges formuleir nr 90 upprettat 20o8. Reviderat20s- Eftertryck f6rbiuds.

11 rh3fastighetskontoret Bilaga nr. 8 DEPOSITION Tillh6r: H1'reskontraktnr i fastigheten Biografen 2 Hl,resviird: Fastighetsniimnden i Stockholms stad, H).resgast: Alviks Kulturhus, organisationsnummer: Fdr hyresgiistens fullgdrande av skyldigheterna siviil enligt ovan niimnda hyresaltal som enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken deponerar hl,resgiisten konor att inbetalas pi hyresviirdens plusgirokonto nr Inbetalningen miirks med: 2491 (117008IKB). Deponerat belopp skall vara hyesvzirden tillhanda innan hy'resobjektet tilltriids. Det deponerade beloppet omfattar?iven ftirpliltelser att ersiitta hyresviirden fbr eventuella inkassokostnader, kostnader uppkomna i anledning av mil om betalningsftreliggande och handriickning som handlagts vid konofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsfiireliiggande och handriickning, riittegangskostnader, kostnader lor avhysning samt riinta pe angivna obetalda belopp. Vid hyresftrhillandets upphcirande ska det deponerade beloppet, i den min hyresviirden inte nridgats anviinda medel fran depositionen, iterbetala kvarstiende belopp inom 30 dagar efter avflyttning. I hiindelse av att siikerheten ftirsiimras under pigiende hyesftirhillande giiller bestiimmelsen i 12 kap.28 $ jordabalken. Ort, datum Stockholm, datum Underskrift hl'ress?ist Underskift hyresviird NamnfiJrtydligande Namn{brtvdlisande (r)

12 Biraf a q Aupc"4 t0o (; rt I konirokt nf BIOGRAFEN 2 6usiovstlndslaqen Vdn 2 tl

13 fiitc qa. q t'il 4u?o-4 /oo t\ol,s-

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun

Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-12 1 (7) Identitet TN 1203-0073 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t Fastighetsägarna Sveriges och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) gemensamt framtagna hyreskontrakt för lokal (ingår i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017

ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017 ÅRSREDOVISNING för Hermods AB Org.nr. 556044-0017 Styrelsen och verkställande direktören fr härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR 1 1488.8.0001 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm i oktober 2004) Restaurang och shop

Läs mer

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret Håkan Laack (S), Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Håkan Lindh (S) Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING En väl fungerande hyresmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. För hyresgästerna som kollektiv innebär en utbredd

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-04-02 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid:

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation, 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr. 713 8. 15 DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6 1111hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian 926-411$ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen

Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439 o Arsredovisning 211-1 -1-211-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 76964-5439 Inneh6llsforteckning Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Stiillda sdkerheter och ansvarsforbindelser Kassaflodesanalys

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer