INDEXKLAUSUL F6R LO KAL. FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDEXKLAUSUL F6R LO KAL. FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2"

Transkript

1 *ry- FASTIGHETSAGARNA INDEXKLAUSUL F6R LO KAL ts aqa nr: I Sid 1(2) W Hyreskontrakt nrl FEsti ghetsbeteckn ing : Biografen 2 ruta innebar att den texten HyresvArd Hyresg;st Klausul Fastighetsnamnden i Stockholms stad Alviks Kulturhus Bashyra enligt denna klausul otgdrs av E] I 100 %dvdethyresbeloppsomharansettsikontraktet,dvs kronor. 100 % avdefasta hyrestillsgg som harangettsien tillkontraktetfoqad driftrkostnadsklausul(sebilaqa 3 ), dvs OO kronor. summa bashyra kronor per6r. Under hyrestid n ska med hdnsyn tillfdriindringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basir)till:igg till hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrenill:igg utq: med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det fiiljande. -Fdr hyresawal som b6rjar l6pa n6gon ging undertiden t1-30/6 anses bashyran anpassad till indextalet f6r okober menad :ret innan. -Fdr hyresavtal som b6rjar ldpa n:9on geng undertlden 1t -31h2 anses bashyran i stsllet anpassed till indextalet fiir oktober ni6nad undersammatid. - Indextaletftjr den okobermenad tillvilken bashyran enligt ovan anses anpassad utg6r banal ssvida inte annat avtalats enliqt fdljande qenom anqivande av 6r. Annat dverenskommet bastal, nimllqen indextalet fijr oldober mtnad;r Sku lle indextalet nagon p:fdljande oktobermanad ha stigit ifijrhsllandetill b stalet, skatilliigg utge med det p rocenttal varmed indextalet;ndrats ifdrhsllandetill baialet. I fortsijttningen ska tilliigq utq6 ifdrhallandetill index:ndringarna, varvid hyresfdrendringen ber;knas pa basi5 av den procentuella fdrendringen mellan bastalet och indextalet fdr respek ve okoberm:nad. Utgiende hyra ska dock aldrig sattasl:igre an det i kontraket angivna hyresbeloppettillsammans med fasta hyrestill:igg enligt ovan. Hyre$ndringen sker alltid fr.o.m. den ljanuari efter det att okoberindexfdranlett omrdkninq. Und rskrift Pa 5idan 2 intaona anvisninoar oliller fdr d nna indexklausul. Ort/ddtum: Stockholm Hyresvardens namn: Fastighetsnamnden i Stockholms stad Ort/datum: HyresgSstensnamnl Alviks Kulturhus Namnteckning (f irmatecknare/ombud): Namnfijrtydligande: n fl FirmaiecknareNamnteckning (firmatecknare/ombud): omb!d enlist Namnfijrtydligande:! Fifmatecknare fl - ombud enligt fullmakt Hyl ewijrdensegen notering om baetall Fastighetsegarna sve riges formule r 5F uppriittat2oos isamr6d med SAEO, Svensk Handeloch Sveriges Hotell- och Restaurangfiiretagare. Eftertry k fiirbiuds.

2 - FASTTGHETSiicARNA INDEXKLAUSUL FdR LOKAL Bilaga nr: 'l Sid 2 (2) Anvisningar fiir indexupprlkning av hyra fiir lokal Bashyran Orn hela eller viss andel av det i kontraktet anqivna hyresbeloppettillsammans med fana hyrenillsgg ska ut96ra bashyra iir en fdrhandlingsfr:ga och kan bero p: hyrewillkoren i dvrigt (s6som exempelvishyransstorlek samt vilka ijvrigafdrpliktelser som avilar hyresgesten). Bastalet Ind extalet fij r den oktobermanad tillvilken bashyran anses anpassad utgdr bastalet savida inte annat anges genom angivande av 3r (se best:mmelserna pd sidan 1). lsmfdrels mellan indextalen ska skes: snart eree oktoberindex har blivit kdnt. De senaste Sren har okoberindex blivit kint i mitten av november. Berdkning av indextilldgget 1)Beriiknaskillnaden mellan akuelltokoberindexoch bastalet. 2) om skillnaden ;r positiv, divideras den framreknadeskillneden med banalet. 3)Till:ggetsstorlekberiiknas genom at- denna kvoi multipliceras med bashyran. Exempel Berikning av indextill:jgg f6r er 2oo8 Bashyran antasvara 1oo ooo ktir och anpassad till konsumentprisindex (KPl)fdr oktober 2oot som er 282,4 (bastalet). Oldoberindexf6r er 2oo7 er 293, Berakna skillnaden mellan indextalet 293,85 och zgz,4. Skillnaden ir positiv och uppg6rtill u, Dividera fl,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning)med bashyran 1oo ooo kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgijr in dextilliigg et fiir er 2ooe enligt klausulen. Alternativ: Om KPlfdr oktober 2oo7 istellet skulle havarit lsgre:in bastalet 282,4, t.ex. 282,o, skulleskillnaden mellan?82,o och banalet 282,4 ha blivit negativ. Inget inder tilliigg skulled; utgi. Det i kontraldet angivna hyr sbeloppettillsammans med fasta hyrestill:99 skulle giilla.

3 .: -"4*- FASTIGH ETSiiGARNA FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL FOR Lo KAL Bilaqa nr: 2 5id 1(2) i ruta inneber att den darefter texten s Fastiqhetsbeteckning: Biografen 2 Hyresv;rd Hyre5giist Klausul Fastighetsnamnden i Stockholms slad Alviks Kulturhus Tillampligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av niidvandiga uppgifter. lden m;n de delar avfastigheten som utg6rs av lokaler blir eller ar skattep liktig tillfastighetsskatt ska hyresge$en samtidigt med hyran till hyresv;rden betala efs:jttning fijr skatten enligt markerat alternativ. X HyresgSsten ska ut<iver iavtalet angivet hyresbelopp Erligen betala ersijttning fatr sin andelavvid varje tillf;lleutg6endefastiqhetsskattfdrlokaler.hyresgestensandelskaansesvara tnligr de regler som g:iller vid d,"talets teckr:noe utg6r er$rt'ling n v o hvr"oiainibiirtan 0 krono- per 3r. procent. ners:iitningsomfijrdenandelavfastghetsskattensombeldperp:lokalenlnq;ridethyresbeloppsomharangettsihyresavtalet och utg6rvid avtaletstecknande kronor. Lo kalen s an d el av fastig h etsskatten fiir lo kaler ska anses vara p rocent. Hyresg:isten ska b etal a ers5rtninq'6r srr andel dv, el ter avtalets leck'rande, 'ntraffaaelnor nlir toavsetr sl.slet ll dessdr av fasflghersskatten fdr lokaler i den m;n skatten <iverstiger den i hyran ingeende erdttningen f6r fastighetsskatten. Skullefastighetsskatten minska eller upphdra sa att hyresgdstens andel av ersettn in 9 en understiger den ersiittning som enligt ovan ingar i den i altelet anglvna hyran ska hyr n likvill utg; m d minst ursprungligt belopp. s:lunda medfdr i avtalet fbrekommande andra klausuler (t.ex. index)att det totala hyresbeloppet hyresge*en betalar dr eller kan vara hdgfe:in den i avtalet angrvna hyressumman. Hyresg;sten s ovan angivnaandelsom skavara of6r5ndrad under hyrestiden har beraknatsenligtf6ljande: Underskrift Pe sidan 2 intagna anvisningar geller f6r a,"talet. O(/datum: Stockholm Hyresvardens namnl Fastighetsnemnden i Stockholmstad Ort/datum: Hyresgistens namn: Alviks Kulturhus Namnte<lnrng (f rrmatecknare/omblrd): N:mnfiirtydligande: n Firmatecknar Namnteckning (f irrnatecknareiombud): fl -fullmakt ombud enlist Namnfortydligande: F-l Firmatecknare T-lombud enlist Fastighetsegarna Sveriges formuler nrtb upprdttat1995 o.h revid rat2011. Punktri Anvisningar reviderad Eftertry.k fitrbjuds.

4 -ry- FASTIGH ET5]iGARNA FASTIGH ETSSKATTEKLAUSUL FOR LoKAL Bilaga nr: Sid 2 (2) ttw Anvisningar 1.. Klausulen ir utformad ijunj 1995, dvs.fijre den tidpunk (normalt den ljanuari 1996) fr;n vilken fastighetsskett gellerfdr lokaler. klaus!len har d;rfijr en lydelse som gdr att den kan inf6ras i a\,tal som tecknas innan skatt utgar I ksom i avtal som tecknas ner skatt faktiskt utger. 2. Er$ttningen sk kompensere fdr 6kade kostnader ifijrualtning n oa\,sett vem som faktiskt er skattslryldig. Skattskyldig:r fastighetsagare/hyresv;rd. Om handelsbolag ;r fastighets:igare/ hyresvird var enligt tidigere regler del;garna skattskyldiga. Till69get skulle givetvis iinda betalas till hyresv:irden. Efter den 1januari1997;r daremot handelsbolaq som iiqareskattskyldigtill fast'g h etsskatt. 3. Enliqt 19 g hyreslagen ska hyr.n - med n;gra undantag - vara till beloppet benimd i hyresavtalet. Om hyrestiden ar best:imd och minst tre er geller d ssutom f6rbehall om att hyran ska utge med belopp som bestems enligt en "annan berekningsgrund", t ex ndexregi ring. Det inneber ockse att hyrestiden m:ste vara bestimd o(h minn tre;r f6r att hyresvbrden ska kunna ia ut kompensation fdr fastighetsskatt med ett belopp som kan veriera allt efter som skatten Sndras. Vldare m:ste ber:ikningsgrunden vara angiven i avtal t. Klausulen fdrutsiitter dirf6r att parterna anger hur stor andel av skatten hyresgisten ska betala ersittning fdr. Enligt de regler som gilller vid denna klausuls utarbetande utgdr skatten en viss procent av taxeringwerdet {iir lokaler (bede mark och byggnader). Lippgiften finns redovisad pa taxeringsbeskedet. Hyr sg;jstens andel av skatten f6r lokalen kan bestimmas som fdrhsllandet mellan den area hyresg;sten hyr och uthyrningsbar lokalare. fastigheten ellersomfdrh;llandet mellan hyresg:istens hyra och detotala lokalhyrornalfastigheten. Det blir en f6rhandlingsfr:ga vilket ber:ikn ngssljtt partefna veljer Aven andra ber:kningsgrunder kan anvdndas. F6r enkelhetens skull b6r do.k hyresgestens andel vara ofitr;ndrad under hyrestiden och ddrmed oberoende av bl a hur skatten fortsrttningsvis kan komma att berdknas och eventuella f ijr;ndringar i uthyrningslsget. Det er,iimpligt att pa d;rfdr avsett staille ange hur lokaiens andel har ber:jknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medf6ra att 6verenskommelsen blir ogiltig. P: en fastighet kan frnas olika byggnader med olika verdesr och olika typer av taxeringsenhet Gm;husenhet, hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt -fijr vilken hyresg:inen ska betala erdttning - ska endan avs den byggnad d5r lokalen :r bel;gen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behdvl ga uppgift r kan himtas fran den underriittelse om beslut om allmsn fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetdgaren. Den fanighetsiigare som har problem med att berekna hyresg:stens andel b6r ta kontakt med sin fastighet$garef6rening fijr att fi hjiilp. Fyll i hyresg:ietensandell 4. Klausuleninneh5llertv6alternativldetf6rstautg:rersattningfdrskattensomelttillSgg'vidsidan"omd tiawaletangivnahyresbeiopp t.fdrsvinner skatten fdrwinnertill;gget automatiskt. Det andra alternatlvet f6rutsatter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingar ersittning f6r den vid tillfiillet g;llande skatten. Skulle skatten hirjas oavsett sk;lei hiirtill (t ex h6jd skattesats, iikat taxerlngsv5rde m m) ska hyresgisten dock betala ers,ttning f6r den 6kade kostnaden. Skulle skatten fdrwinna eterg6r hyran till ursprungsbeloppet, dvs den dverenskomna hyran (som inkluderar er$ttning fijr den inledningwis gellande skatten som upphdlt). Givetvis ska hyresgasten alltjemt betaia andra f6rekommande till:i99 s6som fdr indexfdrandringar, 6ndrade brdnsleko5tnader osv. 5' I den m6n hyresgasten ska betalatillsgq fijr fastighetsskatt bijrtilligget redovisa separat pa hyresavin. 6. Markera med kryss vilket alternativ som v;ljs. I det valda alternativet anges hyresg:ist ns andel samt akuellt belopp. Ange vidare h!r hyresg;stens andel beriiknats.

5 -H3FASTIGHETSKONTORET l,w DRIFTKOSTNAD SKLAUST]L Fiir lokal Bilasa nr 3 EL, VA, VARME, VARMVATTEN OCHKYLA Kryss i ruta innebair att den efterftiljande texten gziller. Tillegg I och 2 kan anviindas bade tillsammans och var lor sig: t ex kan ett last h".resrillass betalas fiir v?irmen medan eft Avser Hlresvaxd Hyresgast b talas ftir elen. Hweskontrakl nr: I fastieheten: Bioprafell 2 Fastiehetsn:imnden i Stockholmstad Alviks Kulturhus Fast hyrestillagg H].resgasten ska genom artga fasta hyr stillagg b tala ldr vdrme och kyla som tillhandahills av 2 Sjiilvkostnadsanknutet hlrestillagg hlresvtirden. Tillaggen utgar med lttljande belopp: X Helt viirmetillagg Kr,4wm/ar 130:- Debiterad ]'ta (m2) 960 nt: E Hal\,1varmetillagg Kr,&nm,/ar Debiterad )4a(m2) (max l2'c) E fyta Kr,&vrn/er Debiterad yta (m2) E El Kr,&vm/ar Debiterad )'ta(rl2) Summa arligt fast hyrestillagg: Kronor :- R Andrine av de fasta hwestillzissen sker i enliehet med bifoead indexklausul. bilasa 3 Hlresgasten ska genom hfestillagg betala for el, vzirme och LJla som tillhandahalls av hyresvdrden. Tilldggen mats av hyresvairden och debiteras hlresgasten enligt fastighelskontorets faststallda taxor. Taxoma?ir berziknade pi fdrvaltningens faktiska kostnader. E "l! vzirme tr kyla! al'go E ua E varmvatten tr gas H)Tesgasten har alltid ratt att ta del av h),resviirdens underlag ftir avstiimdngen. Underskift OrLDatum Stockholm den OrtiDatum Stockholm den Hlresvzird H)'resgiist Namnfi jrtydli gande (hlresvitd/fi matecknare) Namnldrtydli gande (hlresgasrfi rmatecknarc) FastiShetskontoret, Avdelning Fastigheter. Box 8312, Stockholm Telefon Fax E-post Bes6kadress Hanwerkargatan 2. Org nr (r)

6 - FASTIGHETS;iGARNA BRANDSKYDDSKLAUSUL FOR LOKALHYRESAVTAL Bilaga nr: 4 sid r (r) Hyresviird Hyreskontrak nr: Namn: Fastighetsnamnden i Stockholms stad Fanighetsbeteckning: Biografen 2 Personnr/orgnr: Hyresgast KlauEul Alviks Kulturhus Om denna klausulskullestrida mot bestiimmelse i huvudavtalet g;ller if6rsta hand denna kla!sul. F6rdelni no av ansvar f5r tekniska brandskvdds5toiirder Hyresv;rden ansvarar pa egen bekostnad fiir anordn nde, innallation och underh6llav ailt tekniskt brandskydd som ir h:inf6rligttjll fastighetensallmiinnafunkjon. Hyresvirden ansvararvidaref6r att lokalen vid hyrestidens bdrjen uppfyller det krav pa brandskydd som fijr avsedd anv;ndning av lokalen fijljer av g:iilande regler. Hyresg:inen ansvarar pa egen bekonnad f6r anordnande, installation och!nderh6ll av dettekniska brandsi<ydd som efter hyrenidens b6rjan kan komma att krdvast6r den verks.mhet fijr vilken lokalen er upplsten. Hyresqiislen ;r skyldig atir fortliipande kontrollerafunktjonen av allt i lokalen befintligtieloiskt brandskydd och p6 egen bekonnad vidta n6dv;ndiga service- o(h underh;lls:tgirder, oavsett vem som har f6rsett lokalen med en anordnjng eller utrustning. HyresgSstens servi<e- och underhellssi<yldighet omfattar dock inte sprinkieranordningar som hyresverden har lnstallerat i lokalen. Parterna fdrbinder sig, var och en f6f sin del, att setill atl r;ddningsvegar, utrymningsv;qat, sprinkleranordningar och andra brandslryddsanordninga. vid varjetidpunkt h6llsfria fran hindrandeftjrem:l samt att qenomfdringar lom gijrs i brandceilfdrses med varaktiga branddtningar. Part 5r siqldig att ersetta allskada som Er en friljd av briner iutrustninq eller anordning som parten har nstalleret ellersom iannatfallhar intr;!ffat pe grund av b ristf;jlligt utf6rd;tgard av parten eller som har!ppkommittillfijljd av att parten inte har utfijrt en Etg:ird som han har varitslqldig attvidta. An n an req lering av ansvaret fij r brandstryddsatg erder ;n ovan st;en de galler en dan om d etta siirskill dverensko m mits. svstematisk brandskvddsarbete m.m. Partena:ir medvetna om sitt ansvarfdr att ett tillfredsst:illande brandskydd uppriitthells ifastigheten och i lokalen och fiirbinder sig att fortl6pande vidta, fiirutom detekniska Stglirder som reglerats i det fitregeende, aven de org.nisatoriska Etgiirder som behdvsfdr att minska risken fdr brand och fdr att hindra eller begr;nsa skadortil'f6ljd av brand. Parterna skas.mr6da med varandra in nan mer omfattand itgirder vidtas. Part ska vidare pa begdran av den andre parten l6mna den information om fastigheten respektiveverkamheten 5om parten behitverfdr att kunnafullg{jrasitt;tagandeenligt denna klausuloch sinaskyldiqheterenligt lagstiftning n om slydd mot olyckor. Partlirdessutom slyldig att en g6ng om aret bereda den andre parten tillfelle att feta del av dokumentation och uppfdljninq av partenssystematiska brandskyddserbete. Redoo6relsefijr brandskvddet (kms j ruta inn b;r att den d;refterfitljandetexten g;iller) lxlomfatrasav kravei pe skriftlig redogdrelsef6r brandsl/ddet enligt lagniftningen om skydd mot olyckor. Hyresq:sten - respektjve hyresviirden fdrbindersig hirmed att pe begiiran avden andre lsmna de u ppgifter so m denne beh6verfiiratt kunnafullg6rasin redog6relseslvldi ghet. fl -, omfattas inte av kravet p;skriftllg redog6rel5e fitr brandslryddet enligt legstittningen om skydd mot oly.kor. AndringEr avseende fasrig heten eller i hyresgdstens verkrrnhet som innebir att lokalen kommer att omfaftas av redog6relseskyldigheien ska genast anm;lastill hyresgasten fespel<tive hyresviirden. Part ska d;refter pe beg:iran av den andre parten lemna de uppgifter som denn behdver fdr att kunna fullqdra sin redogdrelseskyldighet. Unde15krift Denni Hausul har uppr:ittats itv; likalydande exemplar, avvilka parterna hartagit var sitt. ort/datum: Ort/datum: Stockholm Hyresvdrdensnamn: Fastighetsnemnden i Stockholmstad Hyresginens namn: AIviks Kulturhus Namnteckning (f irmatecknareiombud): N am nfdrtyd lig an de: fl ombud enligt N amnteckn in g (firmateckn areiom bud): Namnfdnyd'igande: l--l F innatecknare Tlombud enligt Fastighetsega.na Sv riges formul;r nr 68 uppriittat ijunizoo5 o(h r viderat idecembet 2oo5i samr6d med Svensk Handelo(h Sv riges Hotell_ och Restaurangf 6retagare. Eftertry(k fijrbjuds.

7 -9- FASTTGHETSAGARNA BILAGA TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD Bilaga nr: 5 sid 1(1) ;tgerder av bran m.m Fasti ghetsbeteckning: Biografen 2 Hyresvirden (hv)och hyresgssten ()harvid inventering av brandslydds:tgdrder i lokalen kommit 6verens om f6ljande ansvarsfdrdelning: Tekniska brandskyddsetg:rder oel av fastighet Ansvarig Utrymn in gw;g ar L,tanf 6r uthyrni n gsenhet Inom uthyrnrngsenhet hv/ Brandcell r Runt uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Nddbelysning D6rrar i brandcellsgriins D6rrar i utrymningsv;gar utenf dr uthyrnings nhet Inom uthyrningsenhet R unt ulhyrningsenhet lnom uthyrningsenh 4 Runt uthyrningsenhet lnom uthyhinqsenhet Brand- och utrymningslarm lnom fastighet hv/ hvi Slec kn in gssyslem Brandgasventilation skydd mot brand-oah brandgasspridning via ventilatjonssystem Reddningsvagar Stigariedningar Utanf iir uthyrnin gsen het Inom uthyfningsenhet Inom fastighet Inom fanighd Inom fastighet Inom fastighet Brandslrydd av b;rande stomme skydd mot brandspridning till n:jrlig9 nde byggnad Brandt;tningar Inom fastighd Utant6r uthyrnl n gsenhet inom uthyrningsenhet Ytskilds brandklas5 orqanisatoriska brandskydds:tgerder Utanf6 r uthyrn in gsen h t lnom uthyrningsenhet Ovningar Utrymn ing fastjghet lnstruktioner och rutiner Kontrollplaner och dokumentering lnsatsplan Underskrift O t/datum: Stockholm HyresvErdensnamn: Fastighetsnaimnden i Stockholms stad Ort/datum: Hyresgenens n am n I Alviks Kulturhus N amnterkn i n g (fi rmateclarare/ombu d): Namnfijrtydligande:! FirmatecknareNamnteclalin g (f irmatecknare/ombud): - ombud enliqt N amnf6rtyd lig an de: n Fjrmatecknare l-l ombud enligt -ful'mald Fastighetsega.na Sv riges formulsr nr 69, upprlttat avfastighets:garna Sverige mo5. Reviderat201l- Eftertryck fiirbj!ds

8 fuu #Avtal nr Ovriga bestiimmelser - Lokal i staden Bilaga 6 Hyresverd Fastighetsniimndeni Stockholmstad Box Stockholm Hyresgest Alviks Kulturhus 8024s c/o Alviks Medborgarhus Gustavlundsviigen 168 A Bromma Fastighet Biografen 2, Gustavslundsviigen 168 A Underha Hyresgasten svarar for och bekostarensning av avloppsbrunnar och vattenlas. Hissar, ventilation m. m. Hyresgesten svarar f0r och bekostar drift och skotsel av anordningar som varuhissar, ventilationsaggregat m.m. som enbart betjanar den f0rhyrda Iokalen. Legenheten som kreditobje kt Detta hyreskontrakt far inte utan hyresvdrdenskriftliga samtycke pantforskrivas eller anvanda som sakerhet i 6vrigt. Avflyttning Vid avflyttning ska lokalen vara stadad. Inredning som inte har bortforts tillfaller hyresvarden utan ersattning. 1verldtelse, uthyming i andra hand mm Hyresgesten far inte utan hyresvardenskriftliga samtycke, eller hyresnemndens tillstand, hyra ut lokalen, helt eller delvis, i andra hand. Hyresgesten far inte overlata hyresratten utan hyresverdens skriftliga samtycke. Med 6verlatelse jemstells overletelse av aktier eller andelar i hyresgastbolaget, vilket seledes kraver hyresvardenskriftliga tillstand. S e rs ki I d a beste m m el ser Hushallssopor ingar i hyran, foreningen atar sig att halla det gemensamma soprummet rent och snyggt genom daglig tillsyn och stadning, samt att bekosta bortforsling av felaktigt slangda grovsopor till av staden utsatta sorteringsstationer. Informera om skotsel och regler i soprummet at ovriga hyresgaster i huset. Skota nyckelhanteringen av soprumsnyckeln. Extrastadning vid storre sammankomster och tillstallningar itrapphuset. Foreningen skall tanka miljovanligt och inte anvenda medel som inte ar miljovenliga. Hyresgasten svarar for och bekostar ailt inre underhall samt inre fastighetsskotsel i de forhyra lokalerna. I de fall det flnns separata elmetare inom de fdrhyrda lokalerna, skall hyresgesten teckna och bekosta eget elabonnemang. Om parterna inte kommer overens om avtalet eller att foreningen inte kan driva verksamheten, faller avtalet ater till Kulturnamnden, avtalsnummer r (2)

9 # Ovriga bestiimmelser - Lokal i staden Vid andrahandsuthyrning av samlingslokalerna skall villkor stillas aft underhyresgasten svarar f6r vakthallning f0r att upprdtthilla ordning inom eller ianslutning till iastigheten: Hyresgd ten ar skyldig att ersatta hyresvarden for uppkommen skadegorelse i eller i anslutning till fastigheten i samband med stdana andrahandsuthyrningar. Stockholm den For hyresvarden For hyresgasten 2Q)

10 - FASTIGH ETS;iGARNA PERSONUPPGIFTSKLAUSUL F6R LoKAL Bilaga nr: 7 Sid 1(1) Hyresko ntrakt n r: Fasti ghetsbetecknin g: Biografen 2 Hyresvdrd Hyres$st lnformation o<h Fastighetsnamnden i Stockholms stad Alviks Kulturhus tnformation tillhyresgest om behandling av Personuppgifiter och skriftligt samtycke De personuppgifter som du l;mn rtill hyr sviirden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utstr:ickning som behijvsfijr acr kunnafullgdra awalet. Det kan gella hyresavisering.r, hyresfdrhandlingar, information till hyresg;nerna och annat som h6rtill den ldpandefdrvaltningen. Aven personuppgifter som inhemtas under hyresfiirhellandet kan komma atl behandlas s;som uppgif(er om betalningsfiirsummelser och stdrningar trsn din verksamhet. Dina personuppgifter l(an ocks5 komma att lemnas uttill orgenisation eller f6rening som hyresvsrden :r medlem i samt andra fdretag och organisationer som hyresverden samarbetar med j sin fastighetgiiirvaltning. Du har ratt att graris en gang om;retfe besked om vilka personuppgifter om dig som behandl6s och hur de behandlas. Du ken ock6 begijra r:ittelse av de personuppgifter som behandla5. Jag samtycker till Ett hyresviird en behandlarpersonuppgifter om mig ienlighet m d det ovansteende Underskrift Ort/datum, Stockholm Hyresvirdens namn: Fastighetsnamnden i Stockholmstad ort/datum: Hyresgaisten s n amn: Alviks Kulturhus N amnteckn i n g (fi rmateckn are/om bod): Namnftirtydligande: T"lombud enlist N amnteckn inq (fi rm ateckn are/orn bu d)i Nannf6(ydligande:!Firmatecknare flombud enlist -fullmak Fastigh tsagarna Sveriges formuleir nr 90 upprettat 20o8. Reviderat20s- Eftertryck f6rbiuds.

11 rh3fastighetskontoret Bilaga nr. 8 DEPOSITION Tillh6r: H1'reskontraktnr i fastigheten Biografen 2 Hl,resviird: Fastighetsniimnden i Stockholms stad, H).resgast: Alviks Kulturhus, organisationsnummer: Fdr hyresgiistens fullgdrande av skyldigheterna siviil enligt ovan niimnda hyresaltal som enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken deponerar hl,resgiisten konor att inbetalas pi hyresviirdens plusgirokonto nr Inbetalningen miirks med: 2491 (117008IKB). Deponerat belopp skall vara hyesvzirden tillhanda innan hy'resobjektet tilltriids. Det deponerade beloppet omfattar?iven ftirpliltelser att ersiitta hyresviirden fbr eventuella inkassokostnader, kostnader uppkomna i anledning av mil om betalningsftreliggande och handriickning som handlagts vid konofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsfiireliiggande och handriickning, riittegangskostnader, kostnader lor avhysning samt riinta pe angivna obetalda belopp. Vid hyresftrhillandets upphcirande ska det deponerade beloppet, i den min hyresviirden inte nridgats anviinda medel fran depositionen, iterbetala kvarstiende belopp inom 30 dagar efter avflyttning. I hiindelse av att siikerheten ftirsiimras under pigiende hyesftirhillande giiller bestiimmelsen i 12 kap.28 $ jordabalken. Ort, datum Stockholm, datum Underskrift hl'ress?ist Underskift hyresviird NamnfiJrtydligande Namn{brtvdlisande (r)

12 Biraf a q Aupc"4 t0o (; rt I konirokt nf BIOGRAFEN 2 6usiovstlndslaqen Vdn 2 tl

13 fiitc qa. q t'il 4u?o-4 /oo t\ol,s-

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Hyresavtal Prästholmen

Hyresavtal Prästholmen Hyresavtal Prästholmen MELLAN Mora Idrottspark AB, xxxxxx-yyyy, (nedan kallad Hyresvärden), Hamngatan 4, 652 24 Karlstad OCH Mora kommun, 212000-2213, (nedan kallad Hyresgästen), 792 80 Mora 1. Specifikation

Läs mer

ITYRESKONTRAKT. Hyresvärd: Bo Backlund/BO Konsult. Tors 130 Bro, 621 73 Visby 0226-144 40. Hyresgäst: Rits Nostalgi & Design.

ITYRESKONTRAKT. Hyresvärd: Bo Backlund/BO Konsult. Tors 130 Bro, 621 73 Visby 0226-144 40. Hyresgäst: Rits Nostalgi & Design. 621 73 Visby Tors 130 Bro 0226-144 40 ITYRESKONTRAKT under mätare avläsning sker vid inflyttning samt sedan kvartaisvis. Tillträde 2012-06-01 Tors 130 Bro, 621 73 Visby Hyresvärd: Bo Backlund/BO Konsult

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 juli 2005 T 2082-03 KLAGANDE Top Industri AB, 556043-7294 Box 484 701 49 Örebro Ombud: Advokat UG MOTPART Bålsta Byggvaror Aktiebolag,

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

Hyresavtal för uthyrning av bostadslägenhet

Hyresavtal för uthyrning av bostadslägenhet 1505 Bilaga Fastställt genom miljöministeriets förordning om formulär för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet (538/2004). Hyresavtal för uthyrning av bostadslägenhet Genom detta avtal upplåts

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING En väl fungerande hyresmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. För hyresgästerna som kollektiv innebär en utbredd

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet

När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet Som kund till New Offi ce får ni kostnadsfritt tillgång till hela det aktuella lokalutbudet med en enda kontakt. Vi fungerar som er personliga rådgivare

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR 1 1488.8.0001 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm i oktober 2004) Restaurang och shop

Läs mer

Ansökan om godkännande för att bedriva enskild förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg som inte ingår i fristående grundskola.

Ansökan om godkännande för att bedriva enskild förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg som inte ingår i fristående grundskola. Ansökan om bidrag för enskild förskola Sida: 1 (6) Ansökan om godkännande för att bedriva enskild förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg som inte ingår i fristående grundskola. Ansökan avser godkännande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Stadgar för Bogemenskapen Dunderbacken kooperativ hyresrättsförening (KHR)

Stadgar för Bogemenskapen Dunderbacken kooperativ hyresrättsförening (KHR) Stadgar för Bogemenskapen Dunderbacken kooperativ hyresrättsförening (KHR) Stadgar antagna vid konstituerande föreningsstämma den 24 januari 2010. Paragraferna 25 och 33 har ändrats vid föreningsstämma

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad. Rättsbildningen i bytesärenden sker hos landets

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m.

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. 1(6) KS 2008/0193 Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. Sammanfattning Bensinbolaget OKQ8 AB har idag en bensinstations- och bilvårdsanläggning norr om Mörby Centrum. I samband med

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

s30 Av vad som kommit in genom försäljning får ftreningen behålla så mycket som behövs fiir att täcka foreningens fordran hos bostadsrättshavaren.

s30 Av vad som kommit in genom försäljning får ftreningen behålla så mycket som behövs fiir att täcka foreningens fordran hos bostadsrättshavaren. Första stycket i denna paragrafgäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillftillen inte betala årsavgiften inom den tid som anges i 21 S l, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron 1 Sveriges Kommuner och Landsting O~ d' ~'\\_"l, f-j ~ 1 1",,- ;..(" (;:"v~v Ek.-...J.STYRELSENS BESLUT NR 17 2008 12-12 Vårt cnr 0810184 Avd lör vård och omsorg Anna Ostbom Landst ingsstyrelsema/regionstyreiscrna

Läs mer