VD sammanfattar 2011 Ett extremt väderår 4 Förvaltningsberättelse 7 Miljöbokslut 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 29 Noter 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD sammanfattar 2011 Ett extremt väderår 4 Förvaltningsberättelse 7 Miljöbokslut 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 29 Noter 30"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 2

3 VD sammanfattar 2011 Ett extremt väderår 4 Förvaltningsberättelse 7 Miljöbokslut 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 29 Noter 30 Styrelse och revisorer 41 Revisionsberättelse 42 3

4 ETT EXTREMT VÄDERÅR, MEN BRA PÅ ANDRA SÄTT 2011 var på många sätt ett år som bjöd på extrema väderförhållanden för våra verksamheter, men också ett år då vi löste frågan om reservvatten för Sandviken. Snö, is och Dagmar Året blev en utmaning för vårt affärsområde Gata. Det började med stora snömängder där vi passerade vår budget för snöröjning med totalt 11 plogsvängar. Senhösten blev isig med mycket halkbekämpning och precis som flera andra kommuner drabbades vi av stormen Dagmar, om än inte lika häftigt. Närmare tusen av våra abonnenter upplevde strömavbrott, eftersom vi till stora delar har ett landsbygdsnät utsattes vi för fallande träd. Ersättningar för avbrott och reparationer påverkade följaktligen Elnäts resultat. Ogynnsamt klimat även för värme Den kalla vårvintern ledde till en dyr bränslemix, eftersom vi tvingades toppa med olja under perioder med hög förbrukning. Senare inleddes hösten med en lång värmeperiod då efterfrågan på fjärrvärme var låg. Mer gynnsamt var beskedet att vi tilldelas utsläppsrätter med början under 2013, vilket minskar våra bränslekostnader. För varmt för Vattenkraft Fulla vattenmagasin, varm höst och lågkonjunktur påverkade priset på den el vi producerade i våra vattenkraftverk. Det kommande året kan vi dra nytta av elcertifikat för vattenkraftproduktionen. De försvinner 2013 vilket i relativt hög grad påverkar våra intäkter. Vatten löste frågan om reservvattentäkt För bolaget Sandviken Energi Vatten var året gynnsammare. Genom att koppla ihop Årsunda och Sandviken har vi snart löst frågan om reservvattentäkt. Vi har även dragit avlopp från Årsunda till Hedåsens avloppsreningsverk. Det betyder att vi stängt det gamla reningsverket i Årsunda. Färre men större verk innebär lägre kostnader för avloppsrening. Vi fortsätter leta vatten Under 2012 fortsätter vi arbetet med att söka en ny grundvattentäkt för att kunna minska antalet steg i reningsprocessen och samtidigt öka vattenkvaliteten. En trevlig utmaning får vi i Kungsberget, där vi kommer att ta över den befintliga anläggningen för VA. Arbetet pågår redan med att hitta en ny vattentäkt och vår uppgift blir att klara hög belastning under vintern när Kungsberget förvandlas till vår näst största förort. 4 VD SAMMANFATTAR 2011 ETT EXTREMT VÄDERÅR

5 Oavsett väder och vind ska vi ha bra dagar tillsammans på Sandviken Energi och ute bland våra kunder. Det ska kännas varmt och gott att anlita oss oavsett storm eller stiltje. Nya vattenmätare installeras Vi startar bytet under 2012 och räknar med att vara klara senast inom tre år. De nya mätarna ger oss bättre styrsignaler på förbrukningen och därigenom kontroll om det uppstått läckor längs nätet. Ny intäktsmodell för Elnät Årets viktigaste händelse under 2011 för oss var den nya intäktsmodellen för elnät som tagits fram på initiativ av regeringen. Syftet är att öka kontrollen på prissättningen och modellen innebär bestämda intäktsramar för de kommande fyra åren. Elbranschen har protesterat då modellen leder till minskade investeringar i elnätet på grund av den alltför låga avkastningen. För vår del innebär det att vi måste se över investeringsnivån för att nå balans mot de lägre intäkterna. Krav på smart elmätning kommer från Europa I Europa arbetar man med standarder för individuell mätning och styrning av el. Smart mätning är verkligen på väg in. Frågan är hur lösningarna kommer att se ut och hur snabbt de kommer. Regler om timmätning kommer redan under hösten Vi följer utvecklingen, förbereder oss och hoppas på ett lugnt införande så alla hinner bygga upp en bra plattform. Idag klarar bara hälften av de elmätare som finns i Sverige av timmätning. Ytterligare krav på effektstyrning kommer successivt att införas under de kommande åren. När systemet är infört ger det stora möjligheter att sprida effekt förbrukningen mer över dygnet och dämpa dyra toppar. Kanske avstår du från bastun för att i stället kunna köra en maskin tvätt, eller tvärtom. Eller startar tvätten när priset är som lägst. Det kommer att minska förbrukningen av icke förnyelsebar energi. Elprisområden byggs troligen bort på sikt Den svenska elmarknaden har delats in i fyra områden. Detta har införts i hopp om att bygga bort flaskhalsarna i nätet och för att överföringskapaciteten och elpriserna ska utjämnas. Vår produktion ligger inom prisområde 3. Spara lika viktigt som att bygga ut Vårt dotterbolag Mekkab startade under 2011 ett projekt på uppdrag av Sandvikens kommun och Sandvikenhus. Man kommer att inventera alla möjligheter till energieffektivisering i bostäder och officiella byggnader. Resultatet blir intressant som ett mått på potentialen även för andra företag. Vindkraften ett angeläget komplement Andelen förnyelsebar energi måste öka och vi är stolta över att ha fem vindkraftverk i drift, genom Samkraft där vi är del ägare. Tre av dem startades under sommaren VD SAMMANFATTAR 2011 ETT EXTREMT VÄDERÅR 5

6 Vi har satsat på att arbeta ikapp underhåll av gator och vägar. Ersättningstiden är åtta år bättre än kraven. Tvärtemot vad många tror blåser det mycket under vintern, så trots långa tillståndsprocesser och investeringskostnader ser vi vindkraften som viktig i arbetet att fasa ut fossila bränslen. Spara in resor surfa hemifrån Utbyggnaden av Fiber till Hemmet kan också ses som en energisparande åtgärd. Utmaningen för vårt stadsnät Sandnet är att nå ut till villor och under 2011 grävde vi för fiber till Örta och Hedgrind samt Rossnäs och Malmarsbacke. Största kundtillströmningen skedde på företagssidan. Hälsoåret blir en livsstil 2011 utnämnde vi till ett Hälsoår för våra medarbetare. Våra gym utrustades mer funktionellt, vi provar en hälsocoach och årets personaldag gick i hälsans tecken både fysiskt och mentalt. Nu har året övergått i 2012 men hälsosatsningarna kommer att leva kvar som en del i vår vardag. Oavsett väder och vind ska vi ha bra dagar tillsammans på Sandviken Energi och ute bland våra kunder. Det ska kännas varmt och gott att anlita oss oavsett storm eller stiltje ute. Bättre resvägar Vi har satsat på att arbeta ikapp underhåll av gator och vägar. Ersättningstiden på beläggningar var en period mycket hög, nu är vi nere i 32 år. Åtta år bättre än kraven. Alfons Kubulenso VD 6 VD SAMMANFATTAR 2011 ETT EXTREMT VÄDERÅR

7 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sandviken Energi AB, org nr , får härmed avge årsredovisning över koncernens och moderbolagets förvaltning år ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KONCERNSTRUKTUR Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer , säte: Sandvikens kommun. SEAB är dessutom moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi Vatten AB och Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB. INFORMATION OM VERKSAMHETEN SEAB-koncernens verksamhet består av produktion, distribution, köp och försäljning av elektricitet och fjärrvärme, vattenförsörjning och avloppshantering, skötsel och underhåll av gaturummet, att i brandförebyggande syfte bedriva sotning och brandskyddskontroll. VÄRMEVERKSAMHETEN Fjärrvärmeverksamheten har under året sålt 216,6 (261,9) GWh värme och 15,9 (21,8) GWh el. Tyvärr har klimatförhållandena varit relativt ogynnsamma. Sett över hela året har det varit cirka 14 % varmare än normalt och dessutom medförde mycket låga temperaturer i inledningen av året att spetsbränslen såsom pellets, gasol och olja behövts användas i mycket större utsträckning än vad som planerats. Kunder Antal kunder anslutna till fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo uppgick vid årsskiftet till stycken varav villorna utgjorde stycken. Under året har en riktad insats gjorts mot villorna vid Smältostvägen, och totalt uppgår antalet villor som anslutits, inklusive förtätningsprojekt, till 20 stycken. Dessutom har nio större objekt anslutits, gruppboende intill BJ Arena, gruppboende Tallbacksvägen, och sju byggnader inom Sandviks huvudkontorsområde. På grund av kraftigt ökade bränslepriser har SEAB de senaste verksamhetsåren, och så även inför 2011, tvingats genomföra ökningar av den rörliga fjärrvärmeavgiften. Trots dessa ökningar står sig fjärrvärmen tämligen väl i konkurrensen med andra uppvärmningsformer. Detta bekräftas i den årliga Nils Holgersson-undersökningen, där bolaget, av cirka 300 deltagande företag, placerar sig bland de 100 företag som redovisar undersökningens lägsta priser. Reko fjärrvärme för öppenhet Reko fjärrvärme är en form av branschackreditering där krav ställs på företaget framförallt gällande öppenhet och transparens. Inom ramen för Reko genomfördes under våren ett fjärrvärmemöte, där samtliga kunder erbjöds att komma till kraftvärmeverket i Björksätra för information och studiebesök. Aktiviteten blev populär och ett 70-tal kunder deltog. Utsläppsrätter Marknaden för utsläppsrätter har under året varit sjunkande. Utsläppsrättspriserna har från att ha legat tämligen stabilt runt /ton under årets första tre kvartal, under fjärde kvartalets första del börjat sjunka, varför noteringar runt 7 /ton redovisades under december månad. Inom affärs område Värme har vi försökt sprida erforderliga inköp över året och vår genomsnittliga kostnad uppgick till cirka 10 /ton. De senaste årens mycket kraftiga biobränsleprisutveckling har under året stagnerat något, och relativt normala bränsleprisökningar har noterats. De varma sista månaderna har dessutom medfört att ett visst bränsleöverskott föreligger på marknaden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

8 Omfattande restauration av bränslefickorna har påbörjats och kommer att fortsätta under Underhållskostnader och tillgänglighet Tillgängligheten till produktionsapparaten har varit fortsatt hög. Det lyckade underhållsprojektet med syfte att optimera underhållskostnader och tillgänglighet till produktionsapparaten har nu övergått från projektform till att bli en naturlig del i den dagliga verksamheten. Nu kan vi dock konstatera stora förslitningar i anläggningen för bränslehantering. Omfattande restauration av bränslefickorna har påbörjats och kommer att fortsätta under Den tidigare nämnda biobränsleprisutvecklingen i kombination med utsläppsrättshandelssystemet medför att framtida bränslemix är den ständigt aktuella och sannolikt viktigaste frågan. Torven har fått behålla sin plats i vår bränslemix framförallt beroende på att torvkostnaden inklusive utsläppsrättskostnaden varit konkurrenskraftig med biobränslepriserna. Distributionsnätet omfattar cirka 14 mil kulvert och under året har, i likhet med underhållsverksamheten inom produktionen, ett konsekvent och metodiskt förebyggande underhåll tillämpats. Här har det förebyggande underhållet till stor del genomförts som utbyte av, eller reinvestering i, ledningssträckor som bedömts utgöra en risk för framtida leveransstörningar, och bedömningen har till stor del genomförts utifrån erfarenhet och visuell besiktning. SOTNINGSVERKSAMHETEN Sedan 1 januari 2008 ingår sotningsverksamheten i Sandviken Energi AB. Över tiden har regelverket förändrats där exempelvis frekvensen för OVK-besiktning har ändrats samt att egen sotning har möjliggjorts. Detta har lett till minskad orderingång av ventilationsrengöring och sotning viket har påverkat resultatutvecklingen negativt. För att skapa och utveckla affärspotentialen hos sotningsverksamheten behöver den utvecklas med ytterligare tjänste- och produkterbjudanden som konsulttjänster, installationsarbeten och varor som rör brandskydd, vid sidan om sotning och brandskyddskontroll. Den utvecklingen är inte möjlig på grund av bland annat gällande konkurrenslagstiftning. Mot bakgrund av dessa omständigheter har bolaget gjort bedömningen att sotningsverksamheten bör utföras i privat regi för att ha möjlighet att utvecklas på ett optimalt positivt sätt. GATUVERKSAMHETEN Vinterväghållningen överskred budgeten då vårvintern var snörik och en stor mängd snö måste bortforslas. Hösten innebar halkbekämpningsåtgärder utöver det normala. Totalt kördes det: 11 hela plogsvängar 15 gång- och cykelvägplogsvängar Totalt uppgick vinterväghållningskostnaderna till tkr. För gatubelysningen erhölls ytterligare tkr i ökad uppdragsersättning för att bibehålla nuvarande standard. Seriebyten och rondering av gatubelysningen har upphandlats och kommer att utföras av en extern entreprenör under med möjlighet till ett års förlängning. De reinvesteringsanslag för beläggningar som tilldelades för andra året innebar att följande beläggningar blev utförda. Stålgatan Hamngatan, från Hantverkarbacken-Årsundavägen Fredriksgatan, från Vallongatan-Bågspännarvägen Mossvägen, från Gävlevägen-Hemgatan Stensmovägen, från Mossvägen-Åsgatan Linggatan, från Gävlevägen-avsmalning vid Rusta Plangatan, från Torggatan-Köpmangatan Villagatan, från Seglargatan-Hamngatan Årsundavägen, från Sätragatan-Agavägen GC-väg mellan Vallbacken och Getostvägen Burmansgatan, Storvik Blomstigen, Storvik Övriga gatuinvesteringsarbeten som utfördes var: Gävlevägen-Högbovägen, korsningen samt gång- och cykelväg till Mossvägen. Fredriksgatan, från Bågspännarvägen-Bergsgatan byte av vattenoch avloppsledningar samt gång- och cykelväg. Dessa arbeten samt reinvesteringsbeläggningarna innebär att åtgärdstiden för de asfaltsbelagda ytor vi ansvarar för minskade från 38 år till 32 år från 2010 till FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Hallå där! SANDNET Utvecklingen för affärsområdet Sandnet har fokuserats främst inom två områden. Det ena fokusområdet har varit att fortsätta med utbygg naden av Fiber Till Hemmet. Vi har byggt ut bostadsom råden i Vallhov, Örta och Hedgrind med infrastruktur som ger möjlighet att ansluta över 500 egna hem med fiber. Vi har också under året förberett en utbyggnad av Fiber Till Hemmet-tjänster för eventuella nya villor i Säljansområdet. I samverkan med Post och Telestyrelsen samt Länsstyrelsen har Fiber Till Hemmet-nät byggts till boende i Rossnäs. Detta har utförts inom ramen för byanätsprojekten där med finansiering har skett med EU-medel. Det andra fokusområdet har varit att möjliggöra utbygg nad av fiberanslutningar från de telestationer där vi tidigare endast har levererat xdsl-tjänster. Efterfrågan på datakom munikation ökade både gällande anslutningar och kapacitet. Trenden med utveckling från koppar till fiber har varit kraf tigt stigande. Vid årsskiftet hade det totala antalet kunder ökat till stycken. DOTTERFÖRETAG SANDVIKEN ENERGI ELNÄT AB I dotterföretaget Sandviken Energi Elnät AB har vi fort satt vår satsning på förebyggande underhåll, förnyelse och förbättringar av elnätet. Montering av gatuljusmätning på omätta anläggningar har genomförts vilket har resulterat i minskade nätförluster. Utbyggnation och förstärkning av elnätet drivs främst av Kungsbergets expansion.vi följer vårt långssiktiga program med att vädersäkra vissa sårbara sträckor för att minska driftstörningar. Löpande besikt ningar på nät och nätstationer har även i år dominerat underhållsinsatserna. Vi har även bytt ut de sista kabelskå pen till mer personsäkra vilket innebär att dessa numera kan betjänas av en medarbetare. Förstärkning av nätet har även gjorts på områden där sårbarhet för störningar varit stor. NAMN: Jörgen Jilka TITEL: Eltekniker JOBBAR PÅ: Värme ANTAL ÅR HOS SEAB: 14 MINA ARBETSUPPGIFTER: Jag är ensam eltekniker på kraftvärmeverket så jag jobbar med felsökning av el, elsäkerhet och brandsäkerhet, men även arbetsmiljö och miljöfrågor. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Det är ju aldrig kul när något felar, men de gånger det blir totalstopp på något i pannan så är vi ett gäng på tre-fyra man som ger oss ut i pannhallen. Alla vet exakt vad de ska göra och efter fullt ös får vi igång pannan igen. Vi är en bra grupp med samma gemensamma mål, det vill säga att hålla hög tillgänglighet så att ingen ska behöva vara utan värme i onödan. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: Det händer mycket konstigt här på kraftvärmeverket. Saker stannar plötsligt och sedan startar de lika kvickt igen. Ibland kallar vi det för att torvtrollet har varit lös. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: Eftersom jag är ensam inom mitt område så händer det att jag måste gå in och hjälpa till även om jag är ledig eller har semester. När någon av kollegorna ringer en sån gång så är det kul de gånger jag kan vägleda och hjälpa dem över telefon. Det är givetvis skönt att jag inte behöver avbryta ledigheten och åka upp, men framförallt är det ett kvitto på att jag kan det jag ska och inte behöver testa mig fram. Jag kanske inte känner mig som en hjälte, men absolut nöjd och kompetent. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 Vår medverkan i Elinorr och grupper inom Svensk Energi ger oss ökade kunskaper och möjligheter att påverka beslut. Två stora stormar under december månad har föranlett att vi kommer att få betala avbrottsersättning. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen, EI granskar idag att elnätsföretagen tar ut en skälig avgift i efterhand. Kostnaden ska spegla det arbete som elnätsföretagen måste lägga ned i form av utbyggnad, underhåll och modernisering av elnätet. Riksdagen beslutade den 16 juni 2009 om ändringar i ellagen som innebär att en ny modell för elnätsreglering ska införas från den 1 januari EI kommer att granska företagens planerade intäkter för en fyraårsperiod, där den första perioden är åren I början av året lämnade bolaget förslag till en intäktsram för de kommande fyra åren. Under hösten 2011 lämnade EI besked om att bolagets begärda intäktsram inte godkändes utan minskades med tkr. Detta beslut kommer inte att överklagas, inte heller kommer de framtida planerade investeringarna att justeras. Elinorr Sedan starten 2008 ingår Sandviken Energi Elnät AB i för bundet Elinorr. Vi arbetar aktivt vidare i Elinorrs olika projektgrupper samt med deltagande i styrelsearbetet. Några av våra medarbetare deltar även aktivt inom Svensk Energi. Medverkan i olika grupper ger oss ökade kunskaper och möjligheter att påverka beslut. Tillsammans med Svensk Energi deltog vi vid en studieresa till Bryssel och till Almedalen, allt i syfte att skapa kontaktnät och se hur vi kan påverka besluten i ett tidigt skede. MARKNAD ENERGI KLIMATKONTROLL MEKKAB AB Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB är från och med den 1 mars 2010 ett av Sandviken Energi AB helägt dotterföretag. Bolaget har som ändamål att tillhandahålla nyttigheter i form av energitjänster så som energirådgivning, energiutredning med åtgärdsförslag samt annan därmed sammanhängande verksamhet. Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena energi och miljö med utredningar och åtgärdsförslag. Under året har bolaget haft besök av Swedac som ackrediterat företaget för energideklarationer. De har granskat verksamheten och företaget har fått godkänt för att fortsätta som ett ackrediterat kontrollorgan. Bolaget förvärvades bland annat för att möjliggöra leverans av energitjänster till befintliga samt presumtiva fjärrvärmekunder. Denna möjlighet ses som en avgörande framgångsfaktor för att på marknaden ge fjärrvärmen ytterligare en konkurrensfördel mot andra uppvärmningsformer. Integrationen av verksamheten i Sandviken Energi AB har varit krävande och tagit lite mer tid än beräknat varför detta mervärde hittills inte i någon högre utsträckning kunnat erbjudas. Samarbete med länsstyrelsen i Dalarna Länsstyrelsen i Dalarna har valt att samarbeta med bolaget vad gäller utredningar och förslag om energieffektivisering av företag i Dalarnas län. Initialt har projektet inneburit att ett antal företag besökts för att kartlägga eventuella behov. Projektet fortsätter nu i en fas med fördjupade mätinsatser i syfte att forma energisparförslag. Bolaget har även på inbjudan av länsstyrelsen deltagit i ett projekt där man identifierar viktiga åtgärder i syfte att klara länets miljömål. BÅNGBRO KRAFT AB Bångbro Kraft AB är ett av Sandviken Energi AB helägt dotterföretag. Bolaget bildades den 14 mars 2005 och samtliga aktier i bolaget förvärvades den 1 juli Bolagets ändamål är att producera elektrisk kraft i 15 vattenkraftstationer, varav tio är belägna i Jädraåns vattensystem, en i Hoån en i Tämnarån samt tre i Borrsjöån. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till tkr (17 809). Resultatutvecklingen under året kan i första hand härröra till god produktion under första kvartalet i kombination med höga elpriser. Resterande del av året kan sammanfattas av sjunkande el/elcertifikat priser vilket till stor del påverkar resultatutvecklingen. Produktionen har under året drabbats av en stor driftsstörning. Vid Sågfallets kraftstation har växellådan renoverats. Trots detta produktionsstopp på några månader uppgick årsproduktionen till förväntad nivå och sammantaget har tillgängligheten varit hög. Övrigt underhåll har fortskridit enligt plan. Inga större underhållsinsatser har behövts göras. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Hallå där! SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Sandviken Energi Vatten AB har som ändamål att inom Sandvikens kommun ansvara för att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet samt att rena spillvatten så att miljön belastas så lite som möjligt. Bolaget är huvudman för allmänna vattentjänster inom av kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde. Vattenverksamheten är avgiftsfinansierad. Detta innebär att brukningsavgifter och anläggningsavgifter är base rade på självkostnadsprincipen enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Enligt denna lag får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader för att driva och ordna VA-anläggningarna. Underuttag eller överuttag ska belasta respektive återbetalas till kunderna genom justering av taxan. Denna justering ska göras inom tre år från att det har uppstått. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan anläggningsavgiften debiteras när fastigheten blir avgiftsskyldig enligt LAV. Under året har vi slutfört utbyggnaden av det nya bostadsområdet i Säljan med cirka 25 nya tomter. I samband med detta har vi även anslutit några närliggande befintliga fastigheter som tidigare haft enskilda lösningar. Vi har även slutfört projektet med att dra en överföringsledning mellan Årsunda och Sandviken. Det har medfört att vi har fått nya områden anslutna längs Storsjöns strand. Under senhösten och vintern togs det första spadtaget för utbyggnaden av ledningsnätet till Hästhagen, vilket beräknas vara klart under vårvintern Här kommer ytterligare 33 fastigheter att anslutas. I Sandvikens kommun finns sex grundvattenverk som försörjer följande samhällen: Årsunda Österfärnebo/Gysinge Kungsgården Åshammar Järbo Jäderfors NAMN: Isabel Mattsson TITEL: Energi- och miljökonsult JOBBAR PÅ: Mekkab ANTAL ÅR HOS SEAB: 2 år inom Sandviken Energi, men heltidsanställd på Mekkab sedan MINA ARBETSUPPGIFTER: Vi utför ventilationsbesiktningar, radonutredningar, energibalansberäkningar och annat som kan göra ett boende eller en arbetsmiljö bättre. Viktigt att inte glömma bort människan. Det är ju för människan som byggnader och installationer finns till. Ibland säger människor att de inte får öppna ett fönster eftersom ventilationssystemet då slutar att fungera. Då säger jag att det viktigaste är att du fungerar. Om sedan ventilationssystemet fungerar så har det en underordnad betydelse. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Det roligaste är att man kan hjälpa människor. Jag tycker att det är grymt kul att hjälpa folk och det gör vi verkligen i det här yrket. Man utvecklas varje dag, och det är viktigt för att jag ska trivas. Man kan aldrig bli fullärd, och det kanske man inte kan bli inom något område, men här sker det en enorm utveckling vilket gör det ännu mer spännande. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: Det var helt klart när jag och Tony gjorde en radonåtgärd i Gävle. På cykelvägen bredvid såg vi en man som var ute och gick med en hund. Helt plötsligt så ramlade han ihop på cykelbanan och fick en stroke. Vi var först på plats och då fick jag verkligen användning för HLR-utbildningen. Han överlevde, vilket var väldigt skönt att höra. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: Det är vanligt att man har problem med inomhusmiljön. Vid ett jobb kom vi till en byggnad där två företag redan hade försökt åtgärda radon. Personerna som bodde där trodde att det var kört och de var rädda att de skulle behöva flytta ifrån sitt hem, men vi lyckades få ner värdena. Då kände jag mig faktiskt som en hjälte. Det är glädjande att se så oroliga människor vända om helt och istället bli så glada och tacksamma. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 Hallå där! NAMN: Mats Söderqvist TITEL: Jag är anställd som anläggningsarbetare, men jobbar nu på driftavdelningen JOBBAR PÅ: Elnät ANTAL ÅR HOS SEAB: 15 MINA ARBETSUPPGIFTER: Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter. Just nu har jag hand om röjning och huggning runt om våra högspänningslinjer. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Det bästa är att det är så varierande. Man tröttar inte för arbetsuppgifterna varierar både på grund av säsong och de olika behoven av underhåll. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: En jobbarkompis, Bosse, var ute på jobb och sprang på en hemlös man som hade flyttat in en mottagningsstation. När Bosse kom ner fick han inte upp dörren, för då stod ju karln och höll emot. Det här var ju långt innan den moderna larmtekniken kom till, så dörren var uppbruten och enligt vad vi såg hade han nog bott där ganska länge. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: När vi är ute och jobbar vid stora störningar, till exempel som vid stormen Dagmar i julas, då känner man sig faktiskt som en hjälte. Vi vet ju att folk sitter och väntar i strömlösa hus, och då gör vi allt för att bli klara så snabbt som möjligt. Det blir mer påtagligt då, fastän jag egentligen jobbar för att motverka strömavbrott varje dag. När vi röjer längs högspänningslinjerna så minskar ju risken att det ska falla träd över linjen och orsaka strömavbrott. Kvaliteten på grundvattnet är god och tillgången på råvaran är på sina håll mycket god. Enköpingsåsen som kommer söderifrån och går norrut förbi Österfärnebo och Årsunda räknas enligt Sveriges geologiska undersökning som en ås med god grundvattentillgång. I Järbo klassas vattentillgången som mycket god. Rökebo vattenverk Rökebo vattenverk är den enda ytvattentäkten. Den försörjer ca människor i Sandvikens tätort samt delar av Kungsgården, Storvik, Åshammar och Gästrike-Hammarby. Vattnet från Rökebo går via en sjöledning till Kungsgården där det blandas med grundvatten från Kungsgårdens vattenverk. Det största avloppsreningsverket är Hedåsen. Verket behandlar avloppsvatten från Sandvikens tätort och det renade vattnet leds sedan till Storsjön. Reningsverket behandlar vattnet genom mekanisk och kemisk rening. Reningsverk finns även i Storvik, Kungsgården, Järbo, Jäderfors, Gästrike- Hammarby, Årsunda, Österfärnebo och Gysinge. På produktionssidan jobbar vi ständigt med att förbättra och säkra våra processer. Vi har haft personalomsättning på tjänsterna processingenör och produktionschef. Mellan maj och oktober var därför personalstyrkan begränsad på avdelningen. Kalkhanteringen i Rökebo vattenverk har under året byggts om och ersatts med luthantering. Denna förändring resulterar i minskade störningar samt minskade övertidstimmar kopplade till kalkhantering. På grund av dålig funktion i Jäderfors reningsverk har vi inte klarat av ställda reningskrav på utgående vatten provkördes en pilotanläggning bestående av en MBR-anläggning, vilket visade goda reningsresultat. Under 2011 har en fullskalig anläggning med membranteknik tagits i drift. En ny slamhantering samt slamcentrifug har installerats i Rökebo vattenverk. Det centrifugerade slammet omhändertas och används sedan som jordförbättring. Reparation av filterbottnar i sandfiltren pågår. Ansökan hos länsstyrelsen har under året gjorts för att få tillstånd att sanera slam på botten av Öjaren invid vattenverket. 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 Varje år rengörs en fjärdedel av ledningsnätet. Det spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Rörnätsunderhållet har varit koncentrerat till Sandviken och Järbo. Där har vi bytt ut vattenledningar på Fredriksgatan, Ernst-Olofs väg, Vintergatan, Stålgatan, Gränsvägen och Gullheden. Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs en fjärdedel av ledningsnätet. Luft- och vattenspolning har under året genomförts i södra Sandviken (Örta, Lassas, Hedgrind). På grund av försämrad vattenkvalitet under sommaren riktade vi spolningsarbetet mot dessa drabbade områden. Totalt har vi haft 22 (26) vattenläckor och 65 (92) avloppsstopp under året. I den närmaste framtiden kommer det akuta underhållet förhoppningsvis att gå över mer och mer mot planerat underhåll enligt fastställd underhållsplan. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens resultatutveckling påverkas i relativt stor utsträckning dels av värmebehovet i samhällsfunktionerna dels av prisutveckling på el/elcertifikat i kombination med elkraftsproduktionen. Koncernens omsättning uppgick till 394,2 Mkr (499,9) varav i moderbolaget 229,6 Mkr (338,7). Resultatet före bokslutsdispositioner i koncernen uppgick till 23,6 Mkr (57,1). Därav faller på moderbolaget 2,7 Mkr (23,0). INVESTERINGAR För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts inom koncernen. Investeringsvolymerna har dock, till följd av omdisponerad tid för underhåll under året, inte skett enligt plan. Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till 78 Mkr. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Årets investeringar har finansierats med egna medel och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 13,7 Mkr (5,2). Moderbolagets likvida medel var vid samma tidpunkt 2,4 Mkr (3,3). Finansnettot för koncernen 2011 blev -12,7 Mkr (-11,3), för moderbolaget -5,9 Mkr (-5,6). Moderbolagets lånestock har på balansdagen inte ökat. KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN Moderbolagets inköp från dotterföretagen uppgår till 7,8 Mkr (3,8 %). Moderbolagets försäljning till dotterföretagen uppgår till 24,8 Mkr (10,8 %). Redovisningen av eget kapital i koncernen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning RR 1:00. MEDARBETARE Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid årsskiftet 155 (149) personer varav 35 (34) kvinnor. I moderbolaget 89 (86) resp 26 (27). Medelantalet anställda var under 2011 i koncernen 165 (161), i moderbolaget 95 (98). Löner och andra ersättningar har utgått med: (tkr) Styrelse och VD Övriga (tkr) Styrelse och VD Övriga FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

14 För att Sandviken Energi-koncernen ska utvecklas och bli än mer framgångsrikt krävs motiverade medarbetare som skapar goda resultat Hälsoår För att Sandviken Energi-koncernen ska utvecklas och bli än mer framgångsrikt krävs motiverade medarbetare som skapar goda resultat. Vi har under året, i extra grad, fokuserat på att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska utveckla bättre hälsa. Vi har under detta Hälsoår genomfört en hel del aktiviteter. Vi startade hälsoåret med att vår företagssjuksköterska träffade samtliga medarbetare och berättade om hälsostjärnan och dess olika perspektiv på hälsa. Hon gick igenom respektive område och passade samtidigt på att fråga våra medarbetare vad de önskar från företaget för att uppnå förbättrad hälsa. Analys av svaren visade att flest önskemål fick: ett uppfräschat gym, mer kunskap om kost och matlagning, rygg och nackskola. Några exempel på inom hälsoåret genomförda aktiviteter är: skidresa, matlagningskurs med dietist som kursledare, vallakurs med erfaren vallaexpert, uppfräschning av våra två gym samt kom i gång-kurser med en prisbelönt tyngdlyftare. Pilotgrupp för webcoachning med en prisbelönt fystränare. Under hösten genomförde vi årets personalinformationsdag med tema hälsa. Huvudarrangör var vår företagshälsovård Manpower Hälsopartner. På Drömfabriken försåg vi deltagarna med 6 olika stationer: Station 1 Fråga en sjukgymnast. Station 2 Fråga Doktorn. Station 3 Stress och återhämtning. Station 4 Du blir vad du äter. Station 5 Webcoach en metodik för att skapa förbättrad hälsa genom en interaktiv digital kommunikationsväg mellan coach och deltagare. Station 6 Fråga VD. Hälsostjärnan har nu införts som ett diskussionsunderlag vid medarbetarsamtal. Förutom årets fokus på hälsa har samtliga medarbetare möjlighet till friskvård på arbetstid. Detta sker i form av bland annat massage, gympa, rinkbandy, innebandy och pingis. Chefsforum Vi har under året fortsatt med att utveckla vårt chefsforum. Det vill säga ett forum för att våra avdelningschefer ska erhålla goda förutsättningar för att utveckla ledarskapsförmåga samt att lära känna sig själva och varandra. Här bestämmer cheferna själva vad de vill utveckla. Chefsforum har tagit fram en koncerngemensam struktur för lönesamtal. Där vi med varje avdelning har förklarat och diskuterat lönebegreppet. Medarbetarna har i samband med detta med hjälp av en metodik själva arbetat fram förslag till lönekriterier. Tanken är att samtliga medarbetare skall förstå lönebegreppet och känna sig delaktiga i framtagandet av de kriterier vi ska använda för fördelning av den del av lönen som går att påverka genom prestation. Nu är samtliga avdelningar/gruppers förslag till nya lönekriterier analyserade. En syntes av dessa förslag har utkristalliserats och format SEAB:s lönekriterier. I chefsforum dyker det upp ofta upp frågor som är viktiga och med fördel besvaras av ledningsgruppen. Av denna anledning har vi infört ett årligt forum för möte som vi kallar chefsdygn där ledningsgrupp och chefsforum (samtliga avdelningschefer) träffas för att diskutera de frågor som chefsforum önskar. Exempel på frågor som besvarats och diskuterats: ekonomi ansvar och uppföljning, Successionsordning hur gör vi för att säkerställa att vi attraherar, finner och utvecklar rätt medarbetare framöver. INFORMATION OCH MARKNAD Under året har vi arbetat för att stärka respektive affärsområdes varumärke istället för att kommunicera enbart varumärket Sandviken Energi. Vi har bland annat arbetat med varumärkesbyggande tidningsannonser och bannerannonser på vår egen hemsida sandvikenenergi.se. I samband med detta har vi också förtydligat affärsområdestillhörigheten på bilarna genom omstripning och på arbetskläder. I början av året fick vi utöka styrkan med en informatör/webbansvarig. I samband med detta kickade vi igång ett webbprojekt, bytte rutiner för medieplanering och hjälpte Sandnet att öka sin närvaro 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 Som delägare i elhandelsföretaget Bixia har vi genomfört insatser för att sprida information för att övergången skulle bli så bekväm och tydlig som möjligt för våra kunder. i sociala medier. Sedan mars har Sandnet en egen Facebooksida som har visat sig vara väldigt användbar vid driftstörningar och för varumärkesbyggande. I och med de förändrade rutinerna för medieplanering kommer vi bland annat minska närvaron i tryckta medier och telefonkataloger. Intern kommunikation Under hösten kompletterade vi vår interna kommunikation med ytterligare en kanal informationsskärmar som går under namnet intern-tv. Förstudien löpte under hela våren och under sommaren upphandlades skärmar till alla fastigheter med personalutrymmen. Alla medarbetare har inte arbetsuppgifter som gör det möjligt att regelbundet besöka intranätet för att ta till sig information. Med intern-tv kan vi publicera intern information och aktuell driftinformation så att medarbetarna får tillgång till rätt information i rätt tid. Hälsoåret har också satt sina spår, både i skidbacken och i viktkurvan. För att kommunicera hälsoårets personalaktiviteter tog vi fram den grafiska profilen för För min hälsa. Under året har vi bland annat arrangerat en skidkväll i Kungsberget, ett musikaliskt besök av Ingemar Dunker och Lennart Grahn samt varit medarrangörer till årets personaloch hälsodagar. Mässor och sponsoraktiviteter I våras deltog Skorstensfejarna, Mekkab och Bixia vid Villa familjens Mässa i Göransson Arena. Värme träffade sina kunder och bjöd på rundturer på Värmeverket vid årets Reko-dag. Under sommaren var vi med och sponsrade musikevene manget Bangen och under hösten fick Vatten utmana fyra kreativa studenter i casetävlingen Drivhuset24. Sandviken Energi är också stolta sponsorer av flera idrottsföreningar och under året har vi bland annat varit med på Fotbollens dag och vid Sandviken IF:s seriepremiär där Bixia var matchsponsor. Marknadsaktiviteter för Bixia 2011 var vårt första år som delägare i elhandelsföretaget Bixia och vi har genomfört insatser för att sprida såväl information som kunskap för att övergången skulle bli så bekväm och tydlig som möjligt för våra kunder. Under året har vi också fått jobba ihop oss med Bixias marknadsavdelning och resultatet blev bland annat information vid första fakturan, Bixiagolfen och som matchsponsor vid en Brynäsmatch på Läkerol Arena. För oss har Bixia också inneburit ett utökat produktutbud, inte minst när det kommer till miljöprodukter. Sanningar och myter om snöröjning Värme har under året initierat två längre projekt där kommunikationen spelar en viktig roll. Arbetet med dessa fortsätter under Inför årets vinterväghållning skapade vi för Gatas räkning broschyren Sanningar & myter om snöröjning. Den skickades ut till Sandvikenborna i god tid innan snön kom och den informerade om allt ifrån snöröjning, väghållningsområden samt tips på vad man själv kan göra för att hålla undan snö och halka på bästa sätt. Responsen har varit väldigt positiv och ännu en gång har vi fått ett kvitto på att det lönar sig att vara tydlig med vad som ligger inom Sandviken Energis uppdrag. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Från och med den första mars 2012 kommer sotningsverksamheten att bedrivas i privat regi. I februari månad fick Sandviken Energi Elnät AB beslut om att samtliga kunder som vill, ska kunna erhålla timmätning. Detta kan komma att innebära stora investeringar i form av byte av befintliga mätare samt stora personella insatser. Vid dotterföretaget Bångbro Kraft AB har Sågfallets kraftstation ännu inte tagits i drift varför vi kommer att ha ett produktionsbortfall och därmed ett intäktsbortfall för denna station. Vår förhoppning är att den skall vara i drift under februari/mars månad. Kungsfors kraftstation drabbades vid årets sista dagar av jordfel på generatorn. Även denna station förväntas återigen vara i drift under första kvartalet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

16 Miljöklassning av byggnader blir en allt vanligare åtgärd. MEKKAB är ett av de första företagen med ackreditering att genomföra denna typ av certifieringar. Vid årsskiftet 11/12 kommer prisjusteringar att göras på fjärrvärme, vattenavgifter och nätavgifter. FRAMTIDA UTVECKLING VÄRME Trots den sämre konjunkturen finns en positiv framtidstro och en vilja att utvecklas. Fjärrvärme Den fjärrvärmeutredning, med syfte att fastställa anslutnings potentialen i icke exploaterade villaområden, som genomfördes under 2009, visar att det finns ytterligare drygt villor att ansluta. Att villamarknaden är ekonomiskt tuff vet vi sedan tidigare, men vi vet även att många av dessa poten tiella kunder, kommer att välja andra uppvärmnings former om erbjudande om fjärrvärme skjuts på framtiden. Vår styrelse har tidigare fattat beslut om en fortsatt villautbyggnadssatsning i Vallhov. Två av tre områden har nu fått erbjudande om anslutning och området Vallpojken kommer att erhålla erbjudande under Planerade nybyggnadsområden som Säljan och Norra IP kommer också att bli aktuella under nästa år. Vid Norra IP kommer 16 radhus av typen Bo Klok att uppföras, medan anslutning av egnahemsbyggen vid Säljan, mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget, eventuellt kan komma att dröja ytterligare en tid. Tar man i beaktande de önskemål om anslutningar av förtätningskaraktär som uppstår varje år så beräknas antalet anslutna villor komma att uppgå till stycken. Vi planerar för att anslutningen av Sandviks byggnadsbestånd till fjärrvärmenätet kommer igång under Eventuellt kommer vissa byggnader inom Sandvikområdet dock att anslutas redan under nästa år. Detta beroende på att man inom Sandvik bedömer att de sekundära systemen måste åtgärdas redan nu och att givetvis åtgärder för förbättra ett sekundärt system för ånguppvärmning inte är rimligt mot bakgrund av den förestående övergången till fjärrvärme. Här har Sandvik dock framfört önskemål om att vi ska ta hela investeringen inklusive invändig kulvertdragning och installation av fjärrvärmeundercentraler. Totalt handlar anslutningen om 8,8 MW och ett årligt energibehov runt 15 GWh. Elcertifikaten upphör 2013 Torven har fortfarande en betydande roll i verksamhetens bränslemix och förhoppningen om att torven kommer att fasas ut ur utsläppsrättshandelssystemet från och med nästa handelsperiod som börjar 2013, lever ännu kvar. Inför handelsperioden kommer vi sannolikt, i likhet med industrin, att tilldelas ett relativt stort antal gratis utsläppsrätter. Den ansökan som upprättats och skickats till Naturvårdsverket har renderat i en tillstyrkt preliminär tilldelning i princip motsvarande vårt behov under kommande handelsperiod. Vår ansökan ska nu dock behandlas inom EU och vi bedömer att risken är stor att en kraftig begränsning av den tillstyrkta tilldelningen blir fallet. Vår nuvarande tilldelning av elcertifikat för elproduktionen vid kraftvärmeverket i Björksätra kommer att upphöra från och med januari 2013, vilket kommer att medföra ett betydande ekonomiskt avbräck för verksamheten. Ökande efterfrågan på MEKKABs tjänster En ny byggnorm BBR införs från och med Detta kommer förmodligen att öka efterfrågan på MEKKABs tjänster. Energi och klimatfrågor utgör en stor del i de politiska diskussionerna idag. Att omfattande energieffektiviseringar kommer att genomföras, anses avgörande för att vi skall uppnå uppsatta klimatmål. Bolagets bredd avseende dessa tjänster kommer att få allt större betydelse med tiden. Energi prisutvecklingen, inte minst vad gäller el, pekar tydligt mot kraftiga prishöjningar inom den närmaste framtiden. Ökade energipriser borde innebära ökad efterfrågan på de energitjänster bolaget kan erbjuda. Under 2012 startar fjärrvärmeverksamheten i Sandviken Energi AB ett projekt med syfte att bygga relationer med de större fjärrvärmekunderna. Här kommer MEKKAB att spela en betydande roll. 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 Hallå där! Koncernens kunder kan fortsättningsvis erbjudas tjänster med energihushållning och energieffektivisering. Bolagets affärsidé är att utifrån människan i centrum analysera möjligheterna att sänka en byggnads totala energibehov. De negativa effekter som vi kunde notera, till följd av energibesparingar under 1980-talet, i form försämrade inomhusklimat, sjuka hus och människor, är något vi med alla medel måste undvika. En förutsättning för att framgångsrikt kunna genomföra energisparåtgärder är att energitjänsteleverantören har ett helhetsperspektiv där energisparinsatsernas effekter på inomhusklimatet måste beaktas. Konkurrenssituationen inom energitjänstesektorn kommer att hårdna i takt med ökade krav på energieffektivisering. Bolagets styrka i konkurrensen med andra tjänsteleverantörer är just den unika möjligheten att kunna leverera ett helhetsperspektiv där människan står i centrum. SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Den framtida utvecklingen för Sandviken Energi Vatten AB består främst av att kvalitetssäkra vattenkvaliteten i form av bland annat vattenskyddsföreskrifter kopplat till fastställda vattenskyddsområden, vattensäkerhetsplaner och fastställt kvalitetsarbete. Vi är mitt i ett kvalitetsarbete enligt FR2000 som kommer att påverka våra arbetssätt i hög grad ur ett mycket positivt perspektiv. När det gäller den framtida expansionen inom Sandvikens kommun är det en ekonomisk utmaning för oss att hålla taxor på en nivå som täcker de kostnader som uppstår. Säkring av vattenförsörjningen Frågan om säkrad vattenförsörjning har tagit stora steg under Det är nu färdigt för en hopkoppling av Årsunda och Sandviken, vilken kommer att tas i drift under våren Detta innebär att vi kan nödvattenförsörja Sandviken om något händer med vattentäkten i Öjaren. Det är en milstolpe för Sandviken, då vi aldrig tidigare haft någon nödvattenlösning.vi fortsätter även med att förbättra säkerheten i Öjarens vattentäkt och har påbörjat en provpumpning i åsen mellan Öjaren och Lillsjön för att förhoppningsvis kunna ersätta ytvattnet med grundvatten (inducerad infiltration). NAMN: Ann-Margret Greta Fohlin TITEL: Controller JOBBAR PÅ: Ekonomiavdelningen ANTAL ÅR HOS SEAB: 2,5 MINA ARBETSUPPGIFTER: Jag har en rad olika uppgifter inom såväl intern som extern redovisning. Jag och mina kollegor ser bland annat till att Sandviken Energi-koncernen efter årets slut knyts ihop i en sån här årsredovisning. Det föregås ju också av budgetarbete, månadsavstämningar samt delårs- och årsbokslut. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Jag gillar arbete med siffror, ungefär på samma sätt som människor som har en passion för ord och texter. Jag trivs bra just här på Sandviken Energi för det är en komplex bransch, ständigt i förändring, och det kräver struktur. Det gillar ju jag. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: Det har inte hänt så mycket konstigt, men det händer mycket kul. Tänk att vi till och med har morgonyoga på torsdagarna. Klockan 7.00 ligger jag och kollegorna och sträcker ut på varsin matta. Att vi skulle börja träna på morgonen, redan innan arbetstid, var ju inget jag hade tippat på innan vi inledde Hälsoåret. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: Hjälte är ett starkt ord, men det finns riktigt intensiva arbetsperioder där hela avdelningen sugs in i ett snabbare tempo för att leverera en rapport eller bokslut. När vi har färdigställt ett sånt arbete, då kan man nästan få den känslan. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

18 Detta projekt kommer att ta ordentlig fart under Redundansen för vattenförsörjningen i kommunen ser inför framtiden lovande ut. SANDVIKEN ENERGI ELNÄT AB Med anledning av Kungsbergets expansion tillsammans med ökad efterfrågan på nya bostadsområden står Sandviken Energi Elnät AB inför stora investeringar de närmaste åren. En plan finns framtagen för investeringar för de kommande fyra åren. Nya EU-regler styr till stora delar våra beslut. För att möta kommande förändringar inom lagstiftning samt ökade krav från våra kunder behövs effektiviseringar av verksamheten, komplexa systemlösningar och fördjupad kompetens i bolaget samt mera samverkan med andra bolag. Diskussioner har förts med Vattenfall angående deras önskan om en eventuell ändring av spänningen i regionnätet från 70 kv till 130 kv. Denna förändring innebär att bolaget måste byta ut transformatorer och bygga om ställverk i alla mottagningsstationer till en kostnad av miljoner. Under kommande år kommer vi inte att utföra entreprenad arbete på fibernätet åt affärsområde Sandnet inom moderbolaget Sandviken Energi AB. Nätverksamheten står inför omstruktureringar samt effektiviseringar varför personella resurser kommer att behövas i kärnverksamheten. Vi kommer även att minska den sidoordnade verksamheten inom skötsel av gatljus, då en del av denna verksamhet är upphandlad och kommer att skötas av annan intressent. BÅNGBRO KRAFT AB Ambitionen för Bångbro Kraft AB är att samtliga kraftstationer ska fjärrövervakas och fjärrmanövreras. Under 2012 kommer fortsatt genomgång av de äldre stationerna att göras för att säkerställa drift och om möjligt öka produktionskapaciteten ytterligare. Utvecklingen av börspriser på el och elcertifikat i kombination med produktionsvolymer är alltid en osäkerhetsfaktor som påverkar resultatutvecklingen för bolaget. För samtliga kraftstationer finns ett beslut om tilldelning av elcertifikat. Denna tilldelningsperiod sträcker sig fram till Den 1 maj 2009 trädde nya regler i lagen (2003:113) om elcertifikat i kraft. Dessa regler klargör möjligheten att få tilldelning av certifikat för ökad produktionskapacitet eller ny tilldelningsperiod för elcertifikat i de fall omfattande ombyggnationer eller andra investeringar gjorts i anläggningarna. Energimarknadsinspektionen har informerat att anläggningarna inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat för ny tilldelningsperiod efter genomförda ombyggnationer. I och med detta beslut kommer den framtida resultatutvecklingen att påverkas. Koncernen står inför utmanande och intressanta år. Sammantaget planerar vi inom SEAB-koncernen att under 2012 investera för 135 Mkr. FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST Koncernens balanserade förlust uppgår till tkr. Ingen avsättning till bundna fonder föreslås. I moderbolaget föreslår styrelsen och verkställande direktören att balanserade vinstmedel från föregående år kronor plus årets resultat kronor sammanlagt kronor balanseras i ny räkning. STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VÄRDEÖVERFÖRINGEN Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncern bidrag reducerar bolagets soliditet till 33,9 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln) FLERÅRSJÄMFÖRELSE Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 33,9 29,6 21,3 20,0 18,4 17,8 15,8 Avkastning på totalt kapital, % 2,1 5,4 2,7 6,1 5,2 5,6 3,4 Avkastning på eget kapital, % 1,6 13,7 2,8 17,5 14,3 17,7 8,0 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014-06-05 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Innehållsförteckning VD-ord..... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Tilläggsupplysningar och noter.. 8 Fotograf Laurent Duvillier,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2009 Innehåll

Innehåll. Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Miljöbokslut 17 Betraktelse från en pannvakt 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 26 Bokslutskommentarer 27 Noter 27 Styrelsen 34 Revisionsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer