VD sammanfattar 2011 Ett extremt väderår 4 Förvaltningsberättelse 7 Miljöbokslut 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 29 Noter 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD sammanfattar 2011 Ett extremt väderår 4 Förvaltningsberättelse 7 Miljöbokslut 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 29 Noter 30"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 2

3 VD sammanfattar 2011 Ett extremt väderår 4 Förvaltningsberättelse 7 Miljöbokslut 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 29 Noter 30 Styrelse och revisorer 41 Revisionsberättelse 42 3

4 ETT EXTREMT VÄDERÅR, MEN BRA PÅ ANDRA SÄTT 2011 var på många sätt ett år som bjöd på extrema väderförhållanden för våra verksamheter, men också ett år då vi löste frågan om reservvatten för Sandviken. Snö, is och Dagmar Året blev en utmaning för vårt affärsområde Gata. Det började med stora snömängder där vi passerade vår budget för snöröjning med totalt 11 plogsvängar. Senhösten blev isig med mycket halkbekämpning och precis som flera andra kommuner drabbades vi av stormen Dagmar, om än inte lika häftigt. Närmare tusen av våra abonnenter upplevde strömavbrott, eftersom vi till stora delar har ett landsbygdsnät utsattes vi för fallande träd. Ersättningar för avbrott och reparationer påverkade följaktligen Elnäts resultat. Ogynnsamt klimat även för värme Den kalla vårvintern ledde till en dyr bränslemix, eftersom vi tvingades toppa med olja under perioder med hög förbrukning. Senare inleddes hösten med en lång värmeperiod då efterfrågan på fjärrvärme var låg. Mer gynnsamt var beskedet att vi tilldelas utsläppsrätter med början under 2013, vilket minskar våra bränslekostnader. För varmt för Vattenkraft Fulla vattenmagasin, varm höst och lågkonjunktur påverkade priset på den el vi producerade i våra vattenkraftverk. Det kommande året kan vi dra nytta av elcertifikat för vattenkraftproduktionen. De försvinner 2013 vilket i relativt hög grad påverkar våra intäkter. Vatten löste frågan om reservvattentäkt För bolaget Sandviken Energi Vatten var året gynnsammare. Genom att koppla ihop Årsunda och Sandviken har vi snart löst frågan om reservvattentäkt. Vi har även dragit avlopp från Årsunda till Hedåsens avloppsreningsverk. Det betyder att vi stängt det gamla reningsverket i Årsunda. Färre men större verk innebär lägre kostnader för avloppsrening. Vi fortsätter leta vatten Under 2012 fortsätter vi arbetet med att söka en ny grundvattentäkt för att kunna minska antalet steg i reningsprocessen och samtidigt öka vattenkvaliteten. En trevlig utmaning får vi i Kungsberget, där vi kommer att ta över den befintliga anläggningen för VA. Arbetet pågår redan med att hitta en ny vattentäkt och vår uppgift blir att klara hög belastning under vintern när Kungsberget förvandlas till vår näst största förort. 4 VD SAMMANFATTAR 2011 ETT EXTREMT VÄDERÅR

5 Oavsett väder och vind ska vi ha bra dagar tillsammans på Sandviken Energi och ute bland våra kunder. Det ska kännas varmt och gott att anlita oss oavsett storm eller stiltje. Nya vattenmätare installeras Vi startar bytet under 2012 och räknar med att vara klara senast inom tre år. De nya mätarna ger oss bättre styrsignaler på förbrukningen och därigenom kontroll om det uppstått läckor längs nätet. Ny intäktsmodell för Elnät Årets viktigaste händelse under 2011 för oss var den nya intäktsmodellen för elnät som tagits fram på initiativ av regeringen. Syftet är att öka kontrollen på prissättningen och modellen innebär bestämda intäktsramar för de kommande fyra åren. Elbranschen har protesterat då modellen leder till minskade investeringar i elnätet på grund av den alltför låga avkastningen. För vår del innebär det att vi måste se över investeringsnivån för att nå balans mot de lägre intäkterna. Krav på smart elmätning kommer från Europa I Europa arbetar man med standarder för individuell mätning och styrning av el. Smart mätning är verkligen på väg in. Frågan är hur lösningarna kommer att se ut och hur snabbt de kommer. Regler om timmätning kommer redan under hösten Vi följer utvecklingen, förbereder oss och hoppas på ett lugnt införande så alla hinner bygga upp en bra plattform. Idag klarar bara hälften av de elmätare som finns i Sverige av timmätning. Ytterligare krav på effektstyrning kommer successivt att införas under de kommande åren. När systemet är infört ger det stora möjligheter att sprida effekt förbrukningen mer över dygnet och dämpa dyra toppar. Kanske avstår du från bastun för att i stället kunna köra en maskin tvätt, eller tvärtom. Eller startar tvätten när priset är som lägst. Det kommer att minska förbrukningen av icke förnyelsebar energi. Elprisområden byggs troligen bort på sikt Den svenska elmarknaden har delats in i fyra områden. Detta har införts i hopp om att bygga bort flaskhalsarna i nätet och för att överföringskapaciteten och elpriserna ska utjämnas. Vår produktion ligger inom prisområde 3. Spara lika viktigt som att bygga ut Vårt dotterbolag Mekkab startade under 2011 ett projekt på uppdrag av Sandvikens kommun och Sandvikenhus. Man kommer att inventera alla möjligheter till energieffektivisering i bostäder och officiella byggnader. Resultatet blir intressant som ett mått på potentialen även för andra företag. Vindkraften ett angeläget komplement Andelen förnyelsebar energi måste öka och vi är stolta över att ha fem vindkraftverk i drift, genom Samkraft där vi är del ägare. Tre av dem startades under sommaren VD SAMMANFATTAR 2011 ETT EXTREMT VÄDERÅR 5

6 Vi har satsat på att arbeta ikapp underhåll av gator och vägar. Ersättningstiden är åtta år bättre än kraven. Tvärtemot vad många tror blåser det mycket under vintern, så trots långa tillståndsprocesser och investeringskostnader ser vi vindkraften som viktig i arbetet att fasa ut fossila bränslen. Spara in resor surfa hemifrån Utbyggnaden av Fiber till Hemmet kan också ses som en energisparande åtgärd. Utmaningen för vårt stadsnät Sandnet är att nå ut till villor och under 2011 grävde vi för fiber till Örta och Hedgrind samt Rossnäs och Malmarsbacke. Största kundtillströmningen skedde på företagssidan. Hälsoåret blir en livsstil 2011 utnämnde vi till ett Hälsoår för våra medarbetare. Våra gym utrustades mer funktionellt, vi provar en hälsocoach och årets personaldag gick i hälsans tecken både fysiskt och mentalt. Nu har året övergått i 2012 men hälsosatsningarna kommer att leva kvar som en del i vår vardag. Oavsett väder och vind ska vi ha bra dagar tillsammans på Sandviken Energi och ute bland våra kunder. Det ska kännas varmt och gott att anlita oss oavsett storm eller stiltje ute. Bättre resvägar Vi har satsat på att arbeta ikapp underhåll av gator och vägar. Ersättningstiden på beläggningar var en period mycket hög, nu är vi nere i 32 år. Åtta år bättre än kraven. Alfons Kubulenso VD 6 VD SAMMANFATTAR 2011 ETT EXTREMT VÄDERÅR

7 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sandviken Energi AB, org nr , får härmed avge årsredovisning över koncernens och moderbolagets förvaltning år ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KONCERNSTRUKTUR Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer , säte: Sandvikens kommun. SEAB är dessutom moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi Vatten AB och Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB. INFORMATION OM VERKSAMHETEN SEAB-koncernens verksamhet består av produktion, distribution, köp och försäljning av elektricitet och fjärrvärme, vattenförsörjning och avloppshantering, skötsel och underhåll av gaturummet, att i brandförebyggande syfte bedriva sotning och brandskyddskontroll. VÄRMEVERKSAMHETEN Fjärrvärmeverksamheten har under året sålt 216,6 (261,9) GWh värme och 15,9 (21,8) GWh el. Tyvärr har klimatförhållandena varit relativt ogynnsamma. Sett över hela året har det varit cirka 14 % varmare än normalt och dessutom medförde mycket låga temperaturer i inledningen av året att spetsbränslen såsom pellets, gasol och olja behövts användas i mycket större utsträckning än vad som planerats. Kunder Antal kunder anslutna till fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo uppgick vid årsskiftet till stycken varav villorna utgjorde stycken. Under året har en riktad insats gjorts mot villorna vid Smältostvägen, och totalt uppgår antalet villor som anslutits, inklusive förtätningsprojekt, till 20 stycken. Dessutom har nio större objekt anslutits, gruppboende intill BJ Arena, gruppboende Tallbacksvägen, och sju byggnader inom Sandviks huvudkontorsområde. På grund av kraftigt ökade bränslepriser har SEAB de senaste verksamhetsåren, och så även inför 2011, tvingats genomföra ökningar av den rörliga fjärrvärmeavgiften. Trots dessa ökningar står sig fjärrvärmen tämligen väl i konkurrensen med andra uppvärmningsformer. Detta bekräftas i den årliga Nils Holgersson-undersökningen, där bolaget, av cirka 300 deltagande företag, placerar sig bland de 100 företag som redovisar undersökningens lägsta priser. Reko fjärrvärme för öppenhet Reko fjärrvärme är en form av branschackreditering där krav ställs på företaget framförallt gällande öppenhet och transparens. Inom ramen för Reko genomfördes under våren ett fjärrvärmemöte, där samtliga kunder erbjöds att komma till kraftvärmeverket i Björksätra för information och studiebesök. Aktiviteten blev populär och ett 70-tal kunder deltog. Utsläppsrätter Marknaden för utsläppsrätter har under året varit sjunkande. Utsläppsrättspriserna har från att ha legat tämligen stabilt runt /ton under årets första tre kvartal, under fjärde kvartalets första del börjat sjunka, varför noteringar runt 7 /ton redovisades under december månad. Inom affärs område Värme har vi försökt sprida erforderliga inköp över året och vår genomsnittliga kostnad uppgick till cirka 10 /ton. De senaste årens mycket kraftiga biobränsleprisutveckling har under året stagnerat något, och relativt normala bränsleprisökningar har noterats. De varma sista månaderna har dessutom medfört att ett visst bränsleöverskott föreligger på marknaden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

8 Omfattande restauration av bränslefickorna har påbörjats och kommer att fortsätta under Underhållskostnader och tillgänglighet Tillgängligheten till produktionsapparaten har varit fortsatt hög. Det lyckade underhållsprojektet med syfte att optimera underhållskostnader och tillgänglighet till produktionsapparaten har nu övergått från projektform till att bli en naturlig del i den dagliga verksamheten. Nu kan vi dock konstatera stora förslitningar i anläggningen för bränslehantering. Omfattande restauration av bränslefickorna har påbörjats och kommer att fortsätta under Den tidigare nämnda biobränsleprisutvecklingen i kombination med utsläppsrättshandelssystemet medför att framtida bränslemix är den ständigt aktuella och sannolikt viktigaste frågan. Torven har fått behålla sin plats i vår bränslemix framförallt beroende på att torvkostnaden inklusive utsläppsrättskostnaden varit konkurrenskraftig med biobränslepriserna. Distributionsnätet omfattar cirka 14 mil kulvert och under året har, i likhet med underhållsverksamheten inom produktionen, ett konsekvent och metodiskt förebyggande underhåll tillämpats. Här har det förebyggande underhållet till stor del genomförts som utbyte av, eller reinvestering i, ledningssträckor som bedömts utgöra en risk för framtida leveransstörningar, och bedömningen har till stor del genomförts utifrån erfarenhet och visuell besiktning. SOTNINGSVERKSAMHETEN Sedan 1 januari 2008 ingår sotningsverksamheten i Sandviken Energi AB. Över tiden har regelverket förändrats där exempelvis frekvensen för OVK-besiktning har ändrats samt att egen sotning har möjliggjorts. Detta har lett till minskad orderingång av ventilationsrengöring och sotning viket har påverkat resultatutvecklingen negativt. För att skapa och utveckla affärspotentialen hos sotningsverksamheten behöver den utvecklas med ytterligare tjänste- och produkterbjudanden som konsulttjänster, installationsarbeten och varor som rör brandskydd, vid sidan om sotning och brandskyddskontroll. Den utvecklingen är inte möjlig på grund av bland annat gällande konkurrenslagstiftning. Mot bakgrund av dessa omständigheter har bolaget gjort bedömningen att sotningsverksamheten bör utföras i privat regi för att ha möjlighet att utvecklas på ett optimalt positivt sätt. GATUVERKSAMHETEN Vinterväghållningen överskred budgeten då vårvintern var snörik och en stor mängd snö måste bortforslas. Hösten innebar halkbekämpningsåtgärder utöver det normala. Totalt kördes det: 11 hela plogsvängar 15 gång- och cykelvägplogsvängar Totalt uppgick vinterväghållningskostnaderna till tkr. För gatubelysningen erhölls ytterligare tkr i ökad uppdragsersättning för att bibehålla nuvarande standard. Seriebyten och rondering av gatubelysningen har upphandlats och kommer att utföras av en extern entreprenör under med möjlighet till ett års förlängning. De reinvesteringsanslag för beläggningar som tilldelades för andra året innebar att följande beläggningar blev utförda. Stålgatan Hamngatan, från Hantverkarbacken-Årsundavägen Fredriksgatan, från Vallongatan-Bågspännarvägen Mossvägen, från Gävlevägen-Hemgatan Stensmovägen, från Mossvägen-Åsgatan Linggatan, från Gävlevägen-avsmalning vid Rusta Plangatan, från Torggatan-Köpmangatan Villagatan, från Seglargatan-Hamngatan Årsundavägen, från Sätragatan-Agavägen GC-väg mellan Vallbacken och Getostvägen Burmansgatan, Storvik Blomstigen, Storvik Övriga gatuinvesteringsarbeten som utfördes var: Gävlevägen-Högbovägen, korsningen samt gång- och cykelväg till Mossvägen. Fredriksgatan, från Bågspännarvägen-Bergsgatan byte av vattenoch avloppsledningar samt gång- och cykelväg. Dessa arbeten samt reinvesteringsbeläggningarna innebär att åtgärdstiden för de asfaltsbelagda ytor vi ansvarar för minskade från 38 år till 32 år från 2010 till FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Hallå där! SANDNET Utvecklingen för affärsområdet Sandnet har fokuserats främst inom två områden. Det ena fokusområdet har varit att fortsätta med utbygg naden av Fiber Till Hemmet. Vi har byggt ut bostadsom råden i Vallhov, Örta och Hedgrind med infrastruktur som ger möjlighet att ansluta över 500 egna hem med fiber. Vi har också under året förberett en utbyggnad av Fiber Till Hemmet-tjänster för eventuella nya villor i Säljansområdet. I samverkan med Post och Telestyrelsen samt Länsstyrelsen har Fiber Till Hemmet-nät byggts till boende i Rossnäs. Detta har utförts inom ramen för byanätsprojekten där med finansiering har skett med EU-medel. Det andra fokusområdet har varit att möjliggöra utbygg nad av fiberanslutningar från de telestationer där vi tidigare endast har levererat xdsl-tjänster. Efterfrågan på datakom munikation ökade både gällande anslutningar och kapacitet. Trenden med utveckling från koppar till fiber har varit kraf tigt stigande. Vid årsskiftet hade det totala antalet kunder ökat till stycken. DOTTERFÖRETAG SANDVIKEN ENERGI ELNÄT AB I dotterföretaget Sandviken Energi Elnät AB har vi fort satt vår satsning på förebyggande underhåll, förnyelse och förbättringar av elnätet. Montering av gatuljusmätning på omätta anläggningar har genomförts vilket har resulterat i minskade nätförluster. Utbyggnation och förstärkning av elnätet drivs främst av Kungsbergets expansion.vi följer vårt långssiktiga program med att vädersäkra vissa sårbara sträckor för att minska driftstörningar. Löpande besikt ningar på nät och nätstationer har även i år dominerat underhållsinsatserna. Vi har även bytt ut de sista kabelskå pen till mer personsäkra vilket innebär att dessa numera kan betjänas av en medarbetare. Förstärkning av nätet har även gjorts på områden där sårbarhet för störningar varit stor. NAMN: Jörgen Jilka TITEL: Eltekniker JOBBAR PÅ: Värme ANTAL ÅR HOS SEAB: 14 MINA ARBETSUPPGIFTER: Jag är ensam eltekniker på kraftvärmeverket så jag jobbar med felsökning av el, elsäkerhet och brandsäkerhet, men även arbetsmiljö och miljöfrågor. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Det är ju aldrig kul när något felar, men de gånger det blir totalstopp på något i pannan så är vi ett gäng på tre-fyra man som ger oss ut i pannhallen. Alla vet exakt vad de ska göra och efter fullt ös får vi igång pannan igen. Vi är en bra grupp med samma gemensamma mål, det vill säga att hålla hög tillgänglighet så att ingen ska behöva vara utan värme i onödan. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: Det händer mycket konstigt här på kraftvärmeverket. Saker stannar plötsligt och sedan startar de lika kvickt igen. Ibland kallar vi det för att torvtrollet har varit lös. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: Eftersom jag är ensam inom mitt område så händer det att jag måste gå in och hjälpa till även om jag är ledig eller har semester. När någon av kollegorna ringer en sån gång så är det kul de gånger jag kan vägleda och hjälpa dem över telefon. Det är givetvis skönt att jag inte behöver avbryta ledigheten och åka upp, men framförallt är det ett kvitto på att jag kan det jag ska och inte behöver testa mig fram. Jag kanske inte känner mig som en hjälte, men absolut nöjd och kompetent. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 Vår medverkan i Elinorr och grupper inom Svensk Energi ger oss ökade kunskaper och möjligheter att påverka beslut. Två stora stormar under december månad har föranlett att vi kommer att få betala avbrottsersättning. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen, EI granskar idag att elnätsföretagen tar ut en skälig avgift i efterhand. Kostnaden ska spegla det arbete som elnätsföretagen måste lägga ned i form av utbyggnad, underhåll och modernisering av elnätet. Riksdagen beslutade den 16 juni 2009 om ändringar i ellagen som innebär att en ny modell för elnätsreglering ska införas från den 1 januari EI kommer att granska företagens planerade intäkter för en fyraårsperiod, där den första perioden är åren I början av året lämnade bolaget förslag till en intäktsram för de kommande fyra åren. Under hösten 2011 lämnade EI besked om att bolagets begärda intäktsram inte godkändes utan minskades med tkr. Detta beslut kommer inte att överklagas, inte heller kommer de framtida planerade investeringarna att justeras. Elinorr Sedan starten 2008 ingår Sandviken Energi Elnät AB i för bundet Elinorr. Vi arbetar aktivt vidare i Elinorrs olika projektgrupper samt med deltagande i styrelsearbetet. Några av våra medarbetare deltar även aktivt inom Svensk Energi. Medverkan i olika grupper ger oss ökade kunskaper och möjligheter att påverka beslut. Tillsammans med Svensk Energi deltog vi vid en studieresa till Bryssel och till Almedalen, allt i syfte att skapa kontaktnät och se hur vi kan påverka besluten i ett tidigt skede. MARKNAD ENERGI KLIMATKONTROLL MEKKAB AB Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB är från och med den 1 mars 2010 ett av Sandviken Energi AB helägt dotterföretag. Bolaget har som ändamål att tillhandahålla nyttigheter i form av energitjänster så som energirådgivning, energiutredning med åtgärdsförslag samt annan därmed sammanhängande verksamhet. Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena energi och miljö med utredningar och åtgärdsförslag. Under året har bolaget haft besök av Swedac som ackrediterat företaget för energideklarationer. De har granskat verksamheten och företaget har fått godkänt för att fortsätta som ett ackrediterat kontrollorgan. Bolaget förvärvades bland annat för att möjliggöra leverans av energitjänster till befintliga samt presumtiva fjärrvärmekunder. Denna möjlighet ses som en avgörande framgångsfaktor för att på marknaden ge fjärrvärmen ytterligare en konkurrensfördel mot andra uppvärmningsformer. Integrationen av verksamheten i Sandviken Energi AB har varit krävande och tagit lite mer tid än beräknat varför detta mervärde hittills inte i någon högre utsträckning kunnat erbjudas. Samarbete med länsstyrelsen i Dalarna Länsstyrelsen i Dalarna har valt att samarbeta med bolaget vad gäller utredningar och förslag om energieffektivisering av företag i Dalarnas län. Initialt har projektet inneburit att ett antal företag besökts för att kartlägga eventuella behov. Projektet fortsätter nu i en fas med fördjupade mätinsatser i syfte att forma energisparförslag. Bolaget har även på inbjudan av länsstyrelsen deltagit i ett projekt där man identifierar viktiga åtgärder i syfte att klara länets miljömål. BÅNGBRO KRAFT AB Bångbro Kraft AB är ett av Sandviken Energi AB helägt dotterföretag. Bolaget bildades den 14 mars 2005 och samtliga aktier i bolaget förvärvades den 1 juli Bolagets ändamål är att producera elektrisk kraft i 15 vattenkraftstationer, varav tio är belägna i Jädraåns vattensystem, en i Hoån en i Tämnarån samt tre i Borrsjöån. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till tkr (17 809). Resultatutvecklingen under året kan i första hand härröra till god produktion under första kvartalet i kombination med höga elpriser. Resterande del av året kan sammanfattas av sjunkande el/elcertifikat priser vilket till stor del påverkar resultatutvecklingen. Produktionen har under året drabbats av en stor driftsstörning. Vid Sågfallets kraftstation har växellådan renoverats. Trots detta produktionsstopp på några månader uppgick årsproduktionen till förväntad nivå och sammantaget har tillgängligheten varit hög. Övrigt underhåll har fortskridit enligt plan. Inga större underhållsinsatser har behövts göras. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Hallå där! SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Sandviken Energi Vatten AB har som ändamål att inom Sandvikens kommun ansvara för att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet samt att rena spillvatten så att miljön belastas så lite som möjligt. Bolaget är huvudman för allmänna vattentjänster inom av kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde. Vattenverksamheten är avgiftsfinansierad. Detta innebär att brukningsavgifter och anläggningsavgifter är base rade på självkostnadsprincipen enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Enligt denna lag får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader för att driva och ordna VA-anläggningarna. Underuttag eller överuttag ska belasta respektive återbetalas till kunderna genom justering av taxan. Denna justering ska göras inom tre år från att det har uppstått. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan anläggningsavgiften debiteras när fastigheten blir avgiftsskyldig enligt LAV. Under året har vi slutfört utbyggnaden av det nya bostadsområdet i Säljan med cirka 25 nya tomter. I samband med detta har vi även anslutit några närliggande befintliga fastigheter som tidigare haft enskilda lösningar. Vi har även slutfört projektet med att dra en överföringsledning mellan Årsunda och Sandviken. Det har medfört att vi har fått nya områden anslutna längs Storsjöns strand. Under senhösten och vintern togs det första spadtaget för utbyggnaden av ledningsnätet till Hästhagen, vilket beräknas vara klart under vårvintern Här kommer ytterligare 33 fastigheter att anslutas. I Sandvikens kommun finns sex grundvattenverk som försörjer följande samhällen: Årsunda Österfärnebo/Gysinge Kungsgården Åshammar Järbo Jäderfors NAMN: Isabel Mattsson TITEL: Energi- och miljökonsult JOBBAR PÅ: Mekkab ANTAL ÅR HOS SEAB: 2 år inom Sandviken Energi, men heltidsanställd på Mekkab sedan MINA ARBETSUPPGIFTER: Vi utför ventilationsbesiktningar, radonutredningar, energibalansberäkningar och annat som kan göra ett boende eller en arbetsmiljö bättre. Viktigt att inte glömma bort människan. Det är ju för människan som byggnader och installationer finns till. Ibland säger människor att de inte får öppna ett fönster eftersom ventilationssystemet då slutar att fungera. Då säger jag att det viktigaste är att du fungerar. Om sedan ventilationssystemet fungerar så har det en underordnad betydelse. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Det roligaste är att man kan hjälpa människor. Jag tycker att det är grymt kul att hjälpa folk och det gör vi verkligen i det här yrket. Man utvecklas varje dag, och det är viktigt för att jag ska trivas. Man kan aldrig bli fullärd, och det kanske man inte kan bli inom något område, men här sker det en enorm utveckling vilket gör det ännu mer spännande. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: Det var helt klart när jag och Tony gjorde en radonåtgärd i Gävle. På cykelvägen bredvid såg vi en man som var ute och gick med en hund. Helt plötsligt så ramlade han ihop på cykelbanan och fick en stroke. Vi var först på plats och då fick jag verkligen användning för HLR-utbildningen. Han överlevde, vilket var väldigt skönt att höra. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: Det är vanligt att man har problem med inomhusmiljön. Vid ett jobb kom vi till en byggnad där två företag redan hade försökt åtgärda radon. Personerna som bodde där trodde att det var kört och de var rädda att de skulle behöva flytta ifrån sitt hem, men vi lyckades få ner värdena. Då kände jag mig faktiskt som en hjälte. Det är glädjande att se så oroliga människor vända om helt och istället bli så glada och tacksamma. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 Hallå där! NAMN: Mats Söderqvist TITEL: Jag är anställd som anläggningsarbetare, men jobbar nu på driftavdelningen JOBBAR PÅ: Elnät ANTAL ÅR HOS SEAB: 15 MINA ARBETSUPPGIFTER: Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter. Just nu har jag hand om röjning och huggning runt om våra högspänningslinjer. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Det bästa är att det är så varierande. Man tröttar inte för arbetsuppgifterna varierar både på grund av säsong och de olika behoven av underhåll. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: En jobbarkompis, Bosse, var ute på jobb och sprang på en hemlös man som hade flyttat in en mottagningsstation. När Bosse kom ner fick han inte upp dörren, för då stod ju karln och höll emot. Det här var ju långt innan den moderna larmtekniken kom till, så dörren var uppbruten och enligt vad vi såg hade han nog bott där ganska länge. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: När vi är ute och jobbar vid stora störningar, till exempel som vid stormen Dagmar i julas, då känner man sig faktiskt som en hjälte. Vi vet ju att folk sitter och väntar i strömlösa hus, och då gör vi allt för att bli klara så snabbt som möjligt. Det blir mer påtagligt då, fastän jag egentligen jobbar för att motverka strömavbrott varje dag. När vi röjer längs högspänningslinjerna så minskar ju risken att det ska falla träd över linjen och orsaka strömavbrott. Kvaliteten på grundvattnet är god och tillgången på råvaran är på sina håll mycket god. Enköpingsåsen som kommer söderifrån och går norrut förbi Österfärnebo och Årsunda räknas enligt Sveriges geologiska undersökning som en ås med god grundvattentillgång. I Järbo klassas vattentillgången som mycket god. Rökebo vattenverk Rökebo vattenverk är den enda ytvattentäkten. Den försörjer ca människor i Sandvikens tätort samt delar av Kungsgården, Storvik, Åshammar och Gästrike-Hammarby. Vattnet från Rökebo går via en sjöledning till Kungsgården där det blandas med grundvatten från Kungsgårdens vattenverk. Det största avloppsreningsverket är Hedåsen. Verket behandlar avloppsvatten från Sandvikens tätort och det renade vattnet leds sedan till Storsjön. Reningsverket behandlar vattnet genom mekanisk och kemisk rening. Reningsverk finns även i Storvik, Kungsgården, Järbo, Jäderfors, Gästrike- Hammarby, Årsunda, Österfärnebo och Gysinge. På produktionssidan jobbar vi ständigt med att förbättra och säkra våra processer. Vi har haft personalomsättning på tjänsterna processingenör och produktionschef. Mellan maj och oktober var därför personalstyrkan begränsad på avdelningen. Kalkhanteringen i Rökebo vattenverk har under året byggts om och ersatts med luthantering. Denna förändring resulterar i minskade störningar samt minskade övertidstimmar kopplade till kalkhantering. På grund av dålig funktion i Jäderfors reningsverk har vi inte klarat av ställda reningskrav på utgående vatten provkördes en pilotanläggning bestående av en MBR-anläggning, vilket visade goda reningsresultat. Under 2011 har en fullskalig anläggning med membranteknik tagits i drift. En ny slamhantering samt slamcentrifug har installerats i Rökebo vattenverk. Det centrifugerade slammet omhändertas och används sedan som jordförbättring. Reparation av filterbottnar i sandfiltren pågår. Ansökan hos länsstyrelsen har under året gjorts för att få tillstånd att sanera slam på botten av Öjaren invid vattenverket. 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 Varje år rengörs en fjärdedel av ledningsnätet. Det spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Rörnätsunderhållet har varit koncentrerat till Sandviken och Järbo. Där har vi bytt ut vattenledningar på Fredriksgatan, Ernst-Olofs väg, Vintergatan, Stålgatan, Gränsvägen och Gullheden. Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs en fjärdedel av ledningsnätet. Luft- och vattenspolning har under året genomförts i södra Sandviken (Örta, Lassas, Hedgrind). På grund av försämrad vattenkvalitet under sommaren riktade vi spolningsarbetet mot dessa drabbade områden. Totalt har vi haft 22 (26) vattenläckor och 65 (92) avloppsstopp under året. I den närmaste framtiden kommer det akuta underhållet förhoppningsvis att gå över mer och mer mot planerat underhåll enligt fastställd underhållsplan. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens resultatutveckling påverkas i relativt stor utsträckning dels av värmebehovet i samhällsfunktionerna dels av prisutveckling på el/elcertifikat i kombination med elkraftsproduktionen. Koncernens omsättning uppgick till 394,2 Mkr (499,9) varav i moderbolaget 229,6 Mkr (338,7). Resultatet före bokslutsdispositioner i koncernen uppgick till 23,6 Mkr (57,1). Därav faller på moderbolaget 2,7 Mkr (23,0). INVESTERINGAR För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts inom koncernen. Investeringsvolymerna har dock, till följd av omdisponerad tid för underhåll under året, inte skett enligt plan. Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till 78 Mkr. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Årets investeringar har finansierats med egna medel och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 13,7 Mkr (5,2). Moderbolagets likvida medel var vid samma tidpunkt 2,4 Mkr (3,3). Finansnettot för koncernen 2011 blev -12,7 Mkr (-11,3), för moderbolaget -5,9 Mkr (-5,6). Moderbolagets lånestock har på balansdagen inte ökat. KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN Moderbolagets inköp från dotterföretagen uppgår till 7,8 Mkr (3,8 %). Moderbolagets försäljning till dotterföretagen uppgår till 24,8 Mkr (10,8 %). Redovisningen av eget kapital i koncernen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning RR 1:00. MEDARBETARE Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid årsskiftet 155 (149) personer varav 35 (34) kvinnor. I moderbolaget 89 (86) resp 26 (27). Medelantalet anställda var under 2011 i koncernen 165 (161), i moderbolaget 95 (98). Löner och andra ersättningar har utgått med: (tkr) Styrelse och VD Övriga (tkr) Styrelse och VD Övriga FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

14 För att Sandviken Energi-koncernen ska utvecklas och bli än mer framgångsrikt krävs motiverade medarbetare som skapar goda resultat Hälsoår För att Sandviken Energi-koncernen ska utvecklas och bli än mer framgångsrikt krävs motiverade medarbetare som skapar goda resultat. Vi har under året, i extra grad, fokuserat på att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska utveckla bättre hälsa. Vi har under detta Hälsoår genomfört en hel del aktiviteter. Vi startade hälsoåret med att vår företagssjuksköterska träffade samtliga medarbetare och berättade om hälsostjärnan och dess olika perspektiv på hälsa. Hon gick igenom respektive område och passade samtidigt på att fråga våra medarbetare vad de önskar från företaget för att uppnå förbättrad hälsa. Analys av svaren visade att flest önskemål fick: ett uppfräschat gym, mer kunskap om kost och matlagning, rygg och nackskola. Några exempel på inom hälsoåret genomförda aktiviteter är: skidresa, matlagningskurs med dietist som kursledare, vallakurs med erfaren vallaexpert, uppfräschning av våra två gym samt kom i gång-kurser med en prisbelönt tyngdlyftare. Pilotgrupp för webcoachning med en prisbelönt fystränare. Under hösten genomförde vi årets personalinformationsdag med tema hälsa. Huvudarrangör var vår företagshälsovård Manpower Hälsopartner. På Drömfabriken försåg vi deltagarna med 6 olika stationer: Station 1 Fråga en sjukgymnast. Station 2 Fråga Doktorn. Station 3 Stress och återhämtning. Station 4 Du blir vad du äter. Station 5 Webcoach en metodik för att skapa förbättrad hälsa genom en interaktiv digital kommunikationsväg mellan coach och deltagare. Station 6 Fråga VD. Hälsostjärnan har nu införts som ett diskussionsunderlag vid medarbetarsamtal. Förutom årets fokus på hälsa har samtliga medarbetare möjlighet till friskvård på arbetstid. Detta sker i form av bland annat massage, gympa, rinkbandy, innebandy och pingis. Chefsforum Vi har under året fortsatt med att utveckla vårt chefsforum. Det vill säga ett forum för att våra avdelningschefer ska erhålla goda förutsättningar för att utveckla ledarskapsförmåga samt att lära känna sig själva och varandra. Här bestämmer cheferna själva vad de vill utveckla. Chefsforum har tagit fram en koncerngemensam struktur för lönesamtal. Där vi med varje avdelning har förklarat och diskuterat lönebegreppet. Medarbetarna har i samband med detta med hjälp av en metodik själva arbetat fram förslag till lönekriterier. Tanken är att samtliga medarbetare skall förstå lönebegreppet och känna sig delaktiga i framtagandet av de kriterier vi ska använda för fördelning av den del av lönen som går att påverka genom prestation. Nu är samtliga avdelningar/gruppers förslag till nya lönekriterier analyserade. En syntes av dessa förslag har utkristalliserats och format SEAB:s lönekriterier. I chefsforum dyker det upp ofta upp frågor som är viktiga och med fördel besvaras av ledningsgruppen. Av denna anledning har vi infört ett årligt forum för möte som vi kallar chefsdygn där ledningsgrupp och chefsforum (samtliga avdelningschefer) träffas för att diskutera de frågor som chefsforum önskar. Exempel på frågor som besvarats och diskuterats: ekonomi ansvar och uppföljning, Successionsordning hur gör vi för att säkerställa att vi attraherar, finner och utvecklar rätt medarbetare framöver. INFORMATION OCH MARKNAD Under året har vi arbetat för att stärka respektive affärsområdes varumärke istället för att kommunicera enbart varumärket Sandviken Energi. Vi har bland annat arbetat med varumärkesbyggande tidningsannonser och bannerannonser på vår egen hemsida sandvikenenergi.se. I samband med detta har vi också förtydligat affärsområdestillhörigheten på bilarna genom omstripning och på arbetskläder. I början av året fick vi utöka styrkan med en informatör/webbansvarig. I samband med detta kickade vi igång ett webbprojekt, bytte rutiner för medieplanering och hjälpte Sandnet att öka sin närvaro 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 Som delägare i elhandelsföretaget Bixia har vi genomfört insatser för att sprida information för att övergången skulle bli så bekväm och tydlig som möjligt för våra kunder. i sociala medier. Sedan mars har Sandnet en egen Facebooksida som har visat sig vara väldigt användbar vid driftstörningar och för varumärkesbyggande. I och med de förändrade rutinerna för medieplanering kommer vi bland annat minska närvaron i tryckta medier och telefonkataloger. Intern kommunikation Under hösten kompletterade vi vår interna kommunikation med ytterligare en kanal informationsskärmar som går under namnet intern-tv. Förstudien löpte under hela våren och under sommaren upphandlades skärmar till alla fastigheter med personalutrymmen. Alla medarbetare har inte arbetsuppgifter som gör det möjligt att regelbundet besöka intranätet för att ta till sig information. Med intern-tv kan vi publicera intern information och aktuell driftinformation så att medarbetarna får tillgång till rätt information i rätt tid. Hälsoåret har också satt sina spår, både i skidbacken och i viktkurvan. För att kommunicera hälsoårets personalaktiviteter tog vi fram den grafiska profilen för För min hälsa. Under året har vi bland annat arrangerat en skidkväll i Kungsberget, ett musikaliskt besök av Ingemar Dunker och Lennart Grahn samt varit medarrangörer till årets personaloch hälsodagar. Mässor och sponsoraktiviteter I våras deltog Skorstensfejarna, Mekkab och Bixia vid Villa familjens Mässa i Göransson Arena. Värme träffade sina kunder och bjöd på rundturer på Värmeverket vid årets Reko-dag. Under sommaren var vi med och sponsrade musikevene manget Bangen och under hösten fick Vatten utmana fyra kreativa studenter i casetävlingen Drivhuset24. Sandviken Energi är också stolta sponsorer av flera idrottsföreningar och under året har vi bland annat varit med på Fotbollens dag och vid Sandviken IF:s seriepremiär där Bixia var matchsponsor. Marknadsaktiviteter för Bixia 2011 var vårt första år som delägare i elhandelsföretaget Bixia och vi har genomfört insatser för att sprida såväl information som kunskap för att övergången skulle bli så bekväm och tydlig som möjligt för våra kunder. Under året har vi också fått jobba ihop oss med Bixias marknadsavdelning och resultatet blev bland annat information vid första fakturan, Bixiagolfen och som matchsponsor vid en Brynäsmatch på Läkerol Arena. För oss har Bixia också inneburit ett utökat produktutbud, inte minst när det kommer till miljöprodukter. Sanningar och myter om snöröjning Värme har under året initierat två längre projekt där kommunikationen spelar en viktig roll. Arbetet med dessa fortsätter under Inför årets vinterväghållning skapade vi för Gatas räkning broschyren Sanningar & myter om snöröjning. Den skickades ut till Sandvikenborna i god tid innan snön kom och den informerade om allt ifrån snöröjning, väghållningsområden samt tips på vad man själv kan göra för att hålla undan snö och halka på bästa sätt. Responsen har varit väldigt positiv och ännu en gång har vi fått ett kvitto på att det lönar sig att vara tydlig med vad som ligger inom Sandviken Energis uppdrag. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Från och med den första mars 2012 kommer sotningsverksamheten att bedrivas i privat regi. I februari månad fick Sandviken Energi Elnät AB beslut om att samtliga kunder som vill, ska kunna erhålla timmätning. Detta kan komma att innebära stora investeringar i form av byte av befintliga mätare samt stora personella insatser. Vid dotterföretaget Bångbro Kraft AB har Sågfallets kraftstation ännu inte tagits i drift varför vi kommer att ha ett produktionsbortfall och därmed ett intäktsbortfall för denna station. Vår förhoppning är att den skall vara i drift under februari/mars månad. Kungsfors kraftstation drabbades vid årets sista dagar av jordfel på generatorn. Även denna station förväntas återigen vara i drift under första kvartalet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

16 Miljöklassning av byggnader blir en allt vanligare åtgärd. MEKKAB är ett av de första företagen med ackreditering att genomföra denna typ av certifieringar. Vid årsskiftet 11/12 kommer prisjusteringar att göras på fjärrvärme, vattenavgifter och nätavgifter. FRAMTIDA UTVECKLING VÄRME Trots den sämre konjunkturen finns en positiv framtidstro och en vilja att utvecklas. Fjärrvärme Den fjärrvärmeutredning, med syfte att fastställa anslutnings potentialen i icke exploaterade villaområden, som genomfördes under 2009, visar att det finns ytterligare drygt villor att ansluta. Att villamarknaden är ekonomiskt tuff vet vi sedan tidigare, men vi vet även att många av dessa poten tiella kunder, kommer att välja andra uppvärmnings former om erbjudande om fjärrvärme skjuts på framtiden. Vår styrelse har tidigare fattat beslut om en fortsatt villautbyggnadssatsning i Vallhov. Två av tre områden har nu fått erbjudande om anslutning och området Vallpojken kommer att erhålla erbjudande under Planerade nybyggnadsområden som Säljan och Norra IP kommer också att bli aktuella under nästa år. Vid Norra IP kommer 16 radhus av typen Bo Klok att uppföras, medan anslutning av egnahemsbyggen vid Säljan, mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget, eventuellt kan komma att dröja ytterligare en tid. Tar man i beaktande de önskemål om anslutningar av förtätningskaraktär som uppstår varje år så beräknas antalet anslutna villor komma att uppgå till stycken. Vi planerar för att anslutningen av Sandviks byggnadsbestånd till fjärrvärmenätet kommer igång under Eventuellt kommer vissa byggnader inom Sandvikområdet dock att anslutas redan under nästa år. Detta beroende på att man inom Sandvik bedömer att de sekundära systemen måste åtgärdas redan nu och att givetvis åtgärder för förbättra ett sekundärt system för ånguppvärmning inte är rimligt mot bakgrund av den förestående övergången till fjärrvärme. Här har Sandvik dock framfört önskemål om att vi ska ta hela investeringen inklusive invändig kulvertdragning och installation av fjärrvärmeundercentraler. Totalt handlar anslutningen om 8,8 MW och ett årligt energibehov runt 15 GWh. Elcertifikaten upphör 2013 Torven har fortfarande en betydande roll i verksamhetens bränslemix och förhoppningen om att torven kommer att fasas ut ur utsläppsrättshandelssystemet från och med nästa handelsperiod som börjar 2013, lever ännu kvar. Inför handelsperioden kommer vi sannolikt, i likhet med industrin, att tilldelas ett relativt stort antal gratis utsläppsrätter. Den ansökan som upprättats och skickats till Naturvårdsverket har renderat i en tillstyrkt preliminär tilldelning i princip motsvarande vårt behov under kommande handelsperiod. Vår ansökan ska nu dock behandlas inom EU och vi bedömer att risken är stor att en kraftig begränsning av den tillstyrkta tilldelningen blir fallet. Vår nuvarande tilldelning av elcertifikat för elproduktionen vid kraftvärmeverket i Björksätra kommer att upphöra från och med januari 2013, vilket kommer att medföra ett betydande ekonomiskt avbräck för verksamheten. Ökande efterfrågan på MEKKABs tjänster En ny byggnorm BBR införs från och med Detta kommer förmodligen att öka efterfrågan på MEKKABs tjänster. Energi och klimatfrågor utgör en stor del i de politiska diskussionerna idag. Att omfattande energieffektiviseringar kommer att genomföras, anses avgörande för att vi skall uppnå uppsatta klimatmål. Bolagets bredd avseende dessa tjänster kommer att få allt större betydelse med tiden. Energi prisutvecklingen, inte minst vad gäller el, pekar tydligt mot kraftiga prishöjningar inom den närmaste framtiden. Ökade energipriser borde innebära ökad efterfrågan på de energitjänster bolaget kan erbjuda. Under 2012 startar fjärrvärmeverksamheten i Sandviken Energi AB ett projekt med syfte att bygga relationer med de större fjärrvärmekunderna. Här kommer MEKKAB att spela en betydande roll. 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 Hallå där! Koncernens kunder kan fortsättningsvis erbjudas tjänster med energihushållning och energieffektivisering. Bolagets affärsidé är att utifrån människan i centrum analysera möjligheterna att sänka en byggnads totala energibehov. De negativa effekter som vi kunde notera, till följd av energibesparingar under 1980-talet, i form försämrade inomhusklimat, sjuka hus och människor, är något vi med alla medel måste undvika. En förutsättning för att framgångsrikt kunna genomföra energisparåtgärder är att energitjänsteleverantören har ett helhetsperspektiv där energisparinsatsernas effekter på inomhusklimatet måste beaktas. Konkurrenssituationen inom energitjänstesektorn kommer att hårdna i takt med ökade krav på energieffektivisering. Bolagets styrka i konkurrensen med andra tjänsteleverantörer är just den unika möjligheten att kunna leverera ett helhetsperspektiv där människan står i centrum. SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Den framtida utvecklingen för Sandviken Energi Vatten AB består främst av att kvalitetssäkra vattenkvaliteten i form av bland annat vattenskyddsföreskrifter kopplat till fastställda vattenskyddsområden, vattensäkerhetsplaner och fastställt kvalitetsarbete. Vi är mitt i ett kvalitetsarbete enligt FR2000 som kommer att påverka våra arbetssätt i hög grad ur ett mycket positivt perspektiv. När det gäller den framtida expansionen inom Sandvikens kommun är det en ekonomisk utmaning för oss att hålla taxor på en nivå som täcker de kostnader som uppstår. Säkring av vattenförsörjningen Frågan om säkrad vattenförsörjning har tagit stora steg under Det är nu färdigt för en hopkoppling av Årsunda och Sandviken, vilken kommer att tas i drift under våren Detta innebär att vi kan nödvattenförsörja Sandviken om något händer med vattentäkten i Öjaren. Det är en milstolpe för Sandviken, då vi aldrig tidigare haft någon nödvattenlösning.vi fortsätter även med att förbättra säkerheten i Öjarens vattentäkt och har påbörjat en provpumpning i åsen mellan Öjaren och Lillsjön för att förhoppningsvis kunna ersätta ytvattnet med grundvatten (inducerad infiltration). NAMN: Ann-Margret Greta Fohlin TITEL: Controller JOBBAR PÅ: Ekonomiavdelningen ANTAL ÅR HOS SEAB: 2,5 MINA ARBETSUPPGIFTER: Jag har en rad olika uppgifter inom såväl intern som extern redovisning. Jag och mina kollegor ser bland annat till att Sandviken Energi-koncernen efter årets slut knyts ihop i en sån här årsredovisning. Det föregås ju också av budgetarbete, månadsavstämningar samt delårs- och årsbokslut. DET ROLIGASTE MED MITT JOBB: Jag gillar arbete med siffror, ungefär på samma sätt som människor som har en passion för ord och texter. Jag trivs bra just här på Sandviken Energi för det är en komplex bransch, ständigt i förändring, och det kräver struktur. Det gillar ju jag. DET KONSTIGASTE SOM HÄNT UNDER ARBETSTID: Det har inte hänt så mycket konstigt, men det händer mycket kul. Tänk att vi till och med har morgonyoga på torsdagarna. Klockan 7.00 ligger jag och kollegorna och sträcker ut på varsin matta. Att vi skulle börja träna på morgonen, redan innan arbetstid, var ju inget jag hade tippat på innan vi inledde Hälsoåret. DÅ KÄNNER JAG MIG SOM EN HJÄLTE: Hjälte är ett starkt ord, men det finns riktigt intensiva arbetsperioder där hela avdelningen sugs in i ett snabbare tempo för att leverera en rapport eller bokslut. När vi har färdigställt ett sånt arbete, då kan man nästan få den känslan. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

18 Detta projekt kommer att ta ordentlig fart under Redundansen för vattenförsörjningen i kommunen ser inför framtiden lovande ut. SANDVIKEN ENERGI ELNÄT AB Med anledning av Kungsbergets expansion tillsammans med ökad efterfrågan på nya bostadsområden står Sandviken Energi Elnät AB inför stora investeringar de närmaste åren. En plan finns framtagen för investeringar för de kommande fyra åren. Nya EU-regler styr till stora delar våra beslut. För att möta kommande förändringar inom lagstiftning samt ökade krav från våra kunder behövs effektiviseringar av verksamheten, komplexa systemlösningar och fördjupad kompetens i bolaget samt mera samverkan med andra bolag. Diskussioner har förts med Vattenfall angående deras önskan om en eventuell ändring av spänningen i regionnätet från 70 kv till 130 kv. Denna förändring innebär att bolaget måste byta ut transformatorer och bygga om ställverk i alla mottagningsstationer till en kostnad av miljoner. Under kommande år kommer vi inte att utföra entreprenad arbete på fibernätet åt affärsområde Sandnet inom moderbolaget Sandviken Energi AB. Nätverksamheten står inför omstruktureringar samt effektiviseringar varför personella resurser kommer att behövas i kärnverksamheten. Vi kommer även att minska den sidoordnade verksamheten inom skötsel av gatljus, då en del av denna verksamhet är upphandlad och kommer att skötas av annan intressent. BÅNGBRO KRAFT AB Ambitionen för Bångbro Kraft AB är att samtliga kraftstationer ska fjärrövervakas och fjärrmanövreras. Under 2012 kommer fortsatt genomgång av de äldre stationerna att göras för att säkerställa drift och om möjligt öka produktionskapaciteten ytterligare. Utvecklingen av börspriser på el och elcertifikat i kombination med produktionsvolymer är alltid en osäkerhetsfaktor som påverkar resultatutvecklingen för bolaget. För samtliga kraftstationer finns ett beslut om tilldelning av elcertifikat. Denna tilldelningsperiod sträcker sig fram till Den 1 maj 2009 trädde nya regler i lagen (2003:113) om elcertifikat i kraft. Dessa regler klargör möjligheten att få tilldelning av certifikat för ökad produktionskapacitet eller ny tilldelningsperiod för elcertifikat i de fall omfattande ombyggnationer eller andra investeringar gjorts i anläggningarna. Energimarknadsinspektionen har informerat att anläggningarna inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat för ny tilldelningsperiod efter genomförda ombyggnationer. I och med detta beslut kommer den framtida resultatutvecklingen att påverkas. Koncernen står inför utmanande och intressanta år. Sammantaget planerar vi inom SEAB-koncernen att under 2012 investera för 135 Mkr. FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST Koncernens balanserade förlust uppgår till tkr. Ingen avsättning till bundna fonder föreslås. I moderbolaget föreslår styrelsen och verkställande direktören att balanserade vinstmedel från föregående år kronor plus årets resultat kronor sammanlagt kronor balanseras i ny räkning. STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VÄRDEÖVERFÖRINGEN Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncern bidrag reducerar bolagets soliditet till 33,9 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln) FLERÅRSJÄMFÖRELSE Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 33,9 29,6 21,3 20,0 18,4 17,8 15,8 Avkastning på totalt kapital, % 2,1 5,4 2,7 6,1 5,2 5,6 3,4 Avkastning på eget kapital, % 1,6 13,7 2,8 17,5 14,3 17,7 8,0 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport 2012-01-01 2012-06-30 Nettoomsättning 120 626 tkr (114 260) Rörelseresultat 24 749 tkr (17 577) Resultat efter skatt 15 124 tkr *

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 mars 2011 Bokslutskommuniké 2011 2011-01-01 2011-12-30 Nettoomsättning 241 060 tkr (199 204) Rörelseresultat 32 656 tkr (30 054) Resultat efter skatt 2 406 tkr

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Holding

Årsredovisning 2014 GoodCause Holding Årsredovisning 2014 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 4 Resultaträkning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer