RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Lennart Hjelm, obs ersättare, s Kitty Wachtmeister, m Göran Larsson, m Carl-Eric Nilsson, c Pirjo Elovaara, v Olov Mattson, kd Gisela Gyllensting mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström sekreterare Hugo Savmyr, obs ersättare, s Utses att justera: Tore Lindkvist Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: 1-48 Ordförande: Sixten Martinsson Justerande: Tore Lindkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr Droppemåla - Risanäs Förslag till fördjupad översiktsplan Sverker Carlgren redovisar Länsstyrelsens samrådsyttrande från Yttrande utsänds som bilaga till nämndens ledamöter. Länsstyrelsen finner inga skäl att i detta läge ifrågasätta något av de föreslagna exploateringsområdena. Områdenas storlek är relativt begränsade och motiven till valen av platser är presenterade på ett tydligt sätt liksom visionerna om i vilken omfattning områdena skulle kunna utnyttjas. Det saknas emellertid ett resonemang om varför man väljer att förlägga de nya bebyggelsegrupperna skilda från den befintliga bebyggelsen. Arbetsutskottet föreslår att den fördjupade översiktsplanen godkännes för utställning under två månader. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Droppemåla Risanäs för utställning under två månader efter viss bearbetning.

3 Byggnadsnämnden Dnr 11/1999 Översiktsplan för Ekenäs-Angelskog Arbetet med en fördjupad översiktsplan för kuststräckan har aktualiserats dels av pågående utredning om den framtida hamnverksamheten och dels av de utbyggnadsplaner för ytterligare bostadsbebyggelse i området. Preliminär avgränsning för översiktsplanen är Risanäs ut mot Saxemaravägen, inre öarna utmed kuststräckan, Angelskogsviken och Ekenäs. Tekniska nämnden genomför en utredning över handelshamnens framtid, trafik, lönsamhet m m. Utredningen tillfogas översiktsplanen Ekenäs-Angelskog. Om nuvarande hamnverksamhet försvinner är det viktigt att programmet innehåller alternativa förslag till användningsområden. Närheten till Ronneby tätort kan antas medföra ökade anspråk på kuststräckan och kan påverka Ronnebys kvalitéer i framtiden. I närheten pågår planeringen med delöversikt för Kilen - Fornanäs och för Risanäs - Droppemåla. Upprättat PM om fördjupad översiktsplan Ekenäs - Angelskog bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att kontoret arbetar vidare med redovisat förslag till fördjupad översiktsplan och noterar informationen till protokollet. _

4 Byggnadsnämnden Dnr Sporren 2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fast.adress. Södra Rönningevägen 7 Tomas Lundberg, Järnavik 3376, Bräkne-Hoby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Sporren 2, tidigare beteckning Rönninge 1:5, bildades 1901 med ombildning 1929, är belägen i norra delen av Rönninge. I området finns 12 stycken enbostadshus från talet. Området saknar detaljplan. För Sporren 2 gäller miljöbalkens bestämmelser 3 och 4. Området har gemensam tomtgräns med kommunens ridanläggning med byggnader och rasthage i omedelbar närhet till tomtgränsen. Den sökta platsen utgör trädgård till Sporren 1. Avstyckning skedde 1929 och har inte varit bebyggd. Den juridiska rättsverkan får anses upphört. Ridanläggningen har stöd i kommunens översiktsplan. I avvaktan på detaljplaneläggning av hela området såväl öster som väster om Ronnebyån bör ytterligare bostadsbebyggelse inte tillkomma. Bostadsområdet saknar såväl lekplatser som möjligheter till parkering. Beslut om flyttning av ridanläggningen skall ske innan planläggning påbörjas. Ansökan saknar förutsättning för förhandsbesked innan bestämmelserna i PBL 5 kap 1 (Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan.) behandlats av kommunfullmäktige inkom Miljö och hälsoskyddsnämndens yttrande i ärendet, 1. På grund av närheten till Rönninges ridanläggning och därmed den ökade risken för olägenheter från hästar i form av allergier och lukt bör ej en nyetablering ske på fastigheten Sporren 2. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Tomas Lundberg

5 Byggnadsnämnden Dnr Jordö 2:38 Förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga Mitzi Mattsson, Amiralitetstorget 2, Karlskrona PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan B. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 60 m 2 och uthus 22,3 m 2. Tomtens areal uppgår till m 2. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga om 19 m 2. Arbetsutskottet föreslår att ärendet bordlägges i avvaktan på att berörda grannar hörts i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att berörda grannar beretts tillfälle till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Exp: Mitzi Mattsson

6 Byggnadsnämnden Dnr 17/1999 Listerby 30:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en eventuellt två enbostadshus Bengt Lundgren, Byvägen 22, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, bebyggelsemiljö enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en eventuellt två enbostadshus. Tomtens areal uppgår till ca m 2. Arbetsutskottet föreslår att positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus. Området ned mot Listerbyvägen lämnas obebyggt med hänvisning till det öppna landskapet. Positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus som placeras i anslutning till den gamla byvägen. Byggnaden skall koppas till det kommunala VA-nätet. Positivt förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Bengt Lundgren

7 Byggnadsnämnden Dnr Droppemåla 1:67 Besvär med utfyllnader Fast.adress: Tärnvägen 13 Lilian Nöjd, Kungsgatan 16, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iw/. Besvär har framförts över olägenheter på fastigheten Droppemåla 1:67 från fastighetsägaren till Droppemåla 1: , 556, beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för utredning och för ev dokumentation vilket år som jordkällaren har uppförts. Fastighetsägaren har lämnat uppgift till Sverker Carlgren att byggnationen av jordkällaren bör ha skett Byggnadsnämnden behandlade , 169 en besvärsskrivelse från fastighetsägaren till Droppemåla 1:62, varför ärendet inte kan anses vara preskriberat. Byggnadsnämnden beslutar uppmana fastighetsägaren till Droppemåla 1:67 att före söka bygglov för jordkällaren. Bilaga: bygglovsblanketter Exp: Lilian Nöjd Gunhild Nilsson

8 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:16 Tillbyggnad av enbostadshus med uterum Ingela och Torsten Berg, Trolleboda Pl 4644, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iv/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Byggnadsarean för huvudbyggnad får dock ökas till 90 m 2 om den del av arean som överstiger 80 m 2 utgörs av öppenarea för altan el dyl. Uthus eller andra gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 30 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 94 m 2, uthus 30,2 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum om 19,2 m , 446, beslutade byggnadsnämnden att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Byggnadsarean för huvudbyggnad får dock ökas till 90 m 2 om den del av arean som överstiger 80 m 2 utgörs av öppenarea för altan el dyl. Exp: Ingela och Torsten Berg

9 Byggnadsnämnden Dnr Kalleberga 6:64 Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage/carport och gäststuga Fast.adress: Båtmansvägen 26 Dzemal Resic, Båtmansvägen 26, Kallinge För fastigheten gäller avstyckningsplan. Befintligt enbostadshus uppgår till 57,3 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset med 63,4 m 2 samt nybyggnad av garage/carport och gäststuga med 66,3 m 2. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande över ansökan, jml PBL 8 kap 22. Någon erinran har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art). Bilaga: PM Exp: Dzemal Resic

10 Byggnadsnämnden Dnr Tjustorp 8:1 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Tjustorpsvägen 6 Alfredo Markezic, Tjustorpsvägen 6, Johannishus PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Ytbestämmelser saknas. Befintligt enbostadshus uppgår till 81,2 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset med 21,5 m 2 plus 3,3 m 2, förlagt på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: sökanden Bilaga: PM Exp: Alfredo Markezic

11 Byggnadsnämnden Dnr Häggatorp 1:165 Ändrad användning fr bostadslägenheter till repetitionslokaler (förlängning) Fast.adress: Vallmovägen 9 Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Fastigheten är belägen inom flygbullermattans 65 dbaområde. Byggnadsnämnden beviljade , 366, tillfälligt bygglov för ändrad användning t o m inkom en skrivelse med ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov t o m Arbetsutskottet föreslår att tidsbegränsat bygglov beviljas. Verksamheten får ej ge upphov till högre bullernivåer än 30 db(a) i närliggande lägenheter. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m Exp: Bygg- och fastighetsenheten

12 Byggnadsnämnden Dnr Kalleberga 9:92 Om- och tillbyggnad av affärslokal samt ändrad användning till nöjeslokal AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby Bygglov beviljades 549/ inkom reviderade ritningar. Ändringen avser tillbyggnad av kontor och sopsortering/tomglas/kartonger (delvis kyld sopsortering). Tillbyggnaden sker på prickmark. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Någon erinran har inte inkommit. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behöringshetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 5/1999 Häggatorp 18:1 Tillbyggnad av sporthallen med skjul för reservkraft Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A/ allmänt ändamål. Ansökan avser tillbyggnad av sporthallen med skjul för reservkraft om 24 m 2 förlagd på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Bygg- och fastighetsenheten

14 Byggnadsnämnden Dnr 8/1999 Björnen 6 Nybyggnad av hälsocenter, etapp I Fast.adress: Götgatan Landstingsfastigheter Blekinge, Wämö Center, Karlskrona PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /De2/. Ansökan avser nybyggnad av hälsocenter, etapp I. Byggnad 11, förbindelsegång-huvudentré uppgår till 199,6 m 2. Byggnad 12 uppgår till 667,1 m 2 i byggnadsarea. Byggnad 14, garage/verkstadsbyggnad uppgår till 342,9 m 2. Byggnad 12 är något förlagd på prickmark. Erinringar på takkupornas utformning på hus 12 framförs vid arbetsutskottets sammanträde. En hel takfot på byggnadens söderfasad är att föredra. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas med vissa villkor. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark för byggnad 12, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Byggnad 12:s takfot och takkupor skall redovisas ytterligare. Färgsatta ritningar skall redovisas till byggnadsnämnden. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM, MHN:s och KHR:s yttranden Exp: Landstingsfastigheter Blekinge Fogelbergs Arkitektkontor

15 Byggnadsnämnden Dnr Järnavik 1:50 Nybyggnad av gäststuga Mats Egeholm, Skogsvägen 7, Åseda PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m , 513, avslog byggnadsnämnden ansökan om tillbyggnad av fritidshus (inbyggnad av altan om 18 m 2 ) och nybyggnad av gäststuga (27,2 m 2 och öppenarea 10,8 m 2 ) inkom en skrivelse och ritning kompletterad med grannars medgivande för byggnation av gäststugan (byggnadsarea 27,2 m 2 och 10,8 m 2 i öppenarea) Ärendet översändes till Länsstyrelsen för avgörande inkom Länsstyrelsens beslut. Ärendet avseende nybyggnad av gäststugan enligt ritning från skall prövas av byggnadsnämnden. Arbetsutskottet föreslår att framställningen om nybyggnad av gäststuga avslås med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Vid byggnadsnämndens sammanträde informerar Sverker Carlgren att sökanden lämnat in en situationsplan med förslag på delning av tomten och förfrågan om bygglov då kan erhållas för gäststugan. Informationen noteras till protokollet. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Mats Egeholm

16 Byggnadsnämnden Dnr Hjorten 1 Ändrad användning ombyggnad för bovärdar Fast.adress: Lindblomsvägen AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Ansökan avser ändrad användning, ombyggnad från samlingssal och klubbrum till lokal för bovärdar (68,3 m 2 ). Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras. Bygganmälan noteras. Bifogade PM skall följas. Bygganmälan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

17 Byggnadsnämnden Dnr Idrotten Ändrad användning ombyggnad för bovärdar Fast.adress: Peder Holmsgatan 9 A AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BS III/. Ansökan avser ändrad användning, ombyggnad från vaktmästarkontor och förråd till lokal för bovärdar (75,9 m 2 ). Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras Bygganmälan noteras Bifogade PM skall följas. Bygganmälan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

18 Byggnadsnämnden Dnr Droppemåla 1:113 Tillbyggnad av fritidshus Fast.adress: Kärreviksvägen 18 Bo Folkesson, Andvägen 30, Växjö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Inom B betecknat område får avståndet mellan bostadshus (fritidsstugor) inte understiga 20 meter. Befintligt fritidshus uppgår till 43,8 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med 20,5 m 2. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från detaljplan för byggnation närmare än 20 meter mellan bostadshus (fritidshus). Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: Eskil Arvidsson Bilaga: PM Exp: Bo Folkesson

19 Byggnadsnämnden Dnr 2/1999 Trolleboda 1:138 Tillbyggnad av fritidshus med inglasad altan, nybyggnad av friggebod (bastu) Anders Rydberg, Sätervägen 24, Växjö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 95,2 m 2, garage 24 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med 30,8 m 2 samt nybyggnad av friggebod (bastu) om 9,9 m 2. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Anders Rydberg

20 Byggnadsnämnden Dnr 7/1999 Spjälkö 2:36 Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av sjöbod Fast.adress: Spjälkövägen 8 Kenneth Berndtsson, Skepparevägen 17, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus om 66,3 m 2 samt nybyggnad av sjöbod om 24 m 2. Grannemedgivande föreligger. Arbetsutskottet föreslår att strandskyddsdispens beviljas för sjöboden och att bygglov beviljas. Strandskyddsdispens för sjöboden beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Kenneth Berndtsson

21 Byggnadsnämnden Dnr Karlstorp 2:1 Tillfälligt bygglov för uppförande av ridhus Fast.adress: Reddvägen Ronneby Millegarne Ridklubb, ordf Eva Wittbom, Pilbacken 3, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom naturvårdsklass II enligt naturvårdsplanen, kulturminnesvård, riksintresse, bebyggelsemiljöer enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser lov för tillfällig åtgärd avseende tillbyggnad av bef ridhall med 40 x 20 meter , 515, beslutade byggnadsnämnden att bordlägga ärendet för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom sökandens skrivelse som varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. I skrivelsen framkommer ett nytt yrkande: Hjälp oss finna en ny hemvist där vi kan börja med en utomhusridbana för träning och tävlingsverksamhet.. Inom Kultur- och fritidsnämnden finns en arbetsgrupp som arbetar med att hitta ett område för nyetablering för ridverksamheten. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar Sverker Carlgren alternativa förslag till lokalisering av ridanläggningen, som diskuterats vid planberedningens sammanträde Djupadal, Angelskog och området vid cirkusplatsen, ev sydväst om denna. Det totala markbehovet för byggnader, rasthagar, uteanläggningar etc beräknas till 4-5 ha. Kontakter har tagits med ägarna till Djupadals gård avseende området vid Hästorpssjön av Fritidsnämnden. Arbetsutskottet föreslår att framställningen för uppförande av ridhus på fastigheten Karlstorp 2:1 avslås. Sverker Carlgren redovisar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. forts

22 Byggnadsnämnden forts 20 Dnr Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen för tillfälligt bygglov för nybyggnad av ridhus med hänvisning till att området är olämpligt för utökning av verksamheten. I Boverkets Allmänna Råd 1995:5 anges ett riktvärde om 500 meter som skyddsavstånd till bostäder för både djurhållning i lantbruket och ridanläggningar. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Ronneby Millegarne Ridklubb

23 Byggnadsnämnden Dnr Johannishus 1:3 Anläggande av ridbanor, klubbhus och uteboxar Eastern Western Riders, ordf Leif Sandegren, Kyrkogatan 14, Karlshamn , 516, beviljade byggnadsnämnden bygglov för inlämnad ansökan om uppförande av ridbanor, arbetsbod om 8 m 2, boxar 10 x 9 m 2 och arbetsbod på hjul 14,6 m inkom en skrivelse från sökanden med anhållan om att fakturan krediteras eller reduceras. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottet föreslår att bygglovsavgiften reduceras och att kontoret återkommer med förslag till ny avgift baserad på tidersättning. Bygglovsavgiften beräknas enligt reglerna för lokaliseringsprövning av anläggning. Avgiftsberäkning sker enligt Svenska Kommunförbundets anvisningar. Kontoret har haft byggsamråd med sökanden och bygganmälan anmäldes i samband med byggsamrådet. Bygglovsavgiften föreslås till kronor. Byggnadsnämnden beslutar fastställa bygglovstaxan till kronor. Sökanden upplyses om att så snart fasta anläggningar som läktare och klubbhus etc byggs krävs bygglov. Exp: Eastern Western Riders, ordf Leif Sandegren

24 Byggnadsnämnden Dnr Valthornet 1 Tillbyggnad av garage med carport Fast.adress: Alrunavägen 21 Ulf Ahlstedt, Alrunavägen 21, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Ie/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 180 m 2. Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 135 m 2 och garage 50 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av garaget med carport om 35 m 2, delvis förlagd på prickmark , 525, beslutade byggnadsnämnden bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att framställningen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till planbestämmelserna, jml PBL 8 kap 11. Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 50 m 2. Exp: Ulf Ahlstedt

25 Byggnadsnämnden Dnr Kaktusen 17 Utv ändring av gårdshus (nytt takfönster och ny takkupa) Fast.adress: Humlegatan 3 Bengt Persson, Humlegatan 3, Ronneby För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser utv ändring av gårdshus med nytt takfönster och ny takkupa. Avsteg från brandkraven avseende takfönster och takkupa kan medges då ingen bebyggelse ligger i omedelbar närhet. Arbetsutskottet föreslår att framställningen bordlägges för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Exp: Bengt Persson

26 Byggnadsnämnden Dnr Fornanäs 1:21 Nybyggnad av teknikbod Aktelo AB, Box 365, Falun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av en teknikbod om 12 m 2 med placering intill Telias bef radiomast på fastigheten. Arbetsutskottet föreslår att framställningen bordlägges. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att Telia lämnar in bygglovsansökan om höjning av bef mast. Exp: Aktelo AB

27 Byggnadsnämnden Dnr Fornanäs 1:3 Nybyggnad av radiotorn och två teknikbodar Aktelo AB, Box 365, Falun PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde inkom en skrivelse med återtagande av inlämnad bygglovsansökan för uppförande av två teknikbodar om 12 m 2 och ett 54 m högt radiotorn. Arbetsutskottet föreslår att framställningen bordlägges. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Exp: Aktelo AB

28 Byggnadsnämnden Dnr 6/1999 Fornanäs 1:23 Nybyggnad av förrådsbyggnad Tarkett-Sommer AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /Ju/J/. Ansökan avser nybyggnad av förrådsbyggnad om 525 m 2 förlagd på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: Tarkett-Sommer AB

29 Byggnadsnämnden Dnr 4/1999 Ronneby 24:14 Ändring av infart till Espedalsskolan Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A/. I kvarters- eller annan områdesgräns, som betecknats med fyllda cirklar, får för fordonstrafik användbar förbindelseled icke anordnas. I sålunda betecknad gräns skall anordnas stängsel, vilket icke får förses med öppning, som medgiver fordonstrafik. Ansökan avser ändring av infart till Espedalsskolan. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för utredning. Ärendet behandlas åter vid februarisammanträdet. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

30 Byggnadsnämnden Dnr 1/1999 Ansökan om vägnamnbyte i Belganet Belganets Samhällsförening, Belganet 3, Hallabro inkom en ansökan från Belganets Samhällsförening om namnbyte på Hallabrovägen. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Namnberedningens och Projekt Landsbygdsadressers yttrande i ärendet föreligger. Byggnadsnämnden beslutar delegera ärendet till ordföranden och Sverker Carlgren som får meddela besked efter ytterligare information i ärendet. Exp: Namnberedningen Projekt Landsbygdsadresser

31 Byggnadsnämnden Dnr 5/2000 Ändring av vägnamn i Hasselstad Namnberedningen och Projekt Landsbygdsadresser Föreligger förslag till ändring av vägnamn i Hasselstad. Ledningsgruppen Landsbygdsadresser och Namnberedningen föreslår att Växjövägen byter namn till Eringsbodavägen samt att sträckningen förbi Hasselstad skrot och upp till anslutningen till Rv 30 byter namn till Pär Hasselbergs väg. Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslagen till nya vägnamn. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna de nya vägnamnen Eringsbodavägen och Pär Hasselbergs väg. Exp: Namnberedningen Projekt Landsbygdsadresser

32 Byggnadsnämnden Dnr 15/1999 Naturreservatet Johannishus åsar Utbyggnad av fem p-platser Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 157, Ronneby inkom en bygganmälan om att få iordningställa fem p-platser inom naturreservatet Johannishus åsar. Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras. Bygganmälan noteras. Bifogade PM skall följas. Bygganmälan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland

33 Byggnadsnämnden Dnr 10/1999 Miljöbokslut 1999 Kommunens miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 10/1999. De uppsatta miljömålen syftar till att skydda människors hälsa, att bevara den biologiska mångfalden, att hushålla med naturresurser och att skydda natur- och kulturlandskap. Kommunens nämnder skall varje år rapportera vilka miljöåtgärder som genomförts under året. Sverker Carlgren lämnar en muntlig redovisning vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden uppdrar åt Sverker Carlgren att lämna ett skriftligt yttrande i enlighet med den muntliga redovisningen.

34 Byggnadsnämnden Dnr PM ang bygganmälan, byggsamråd, kvalitetsansvarig m m Samhällsbyggnadskontoret Föreligger ett koncept till PM med förslag till rutiner vid bygganmälan, byggsamråd och för kvalitetsansvarig. Förslag till PM har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Sverker Carlgren redovisar ärendet vid arbetsutskottets sammanträde. Fr o m hanterar kontoret kraven för godkännande av kvalitetsansvarig enligt tidigare beslut. Den kvalitetsansvariga ska ha lämnat uppgifter om sin behörighet till kontoret för registrering. E=Enkel art, N=Normal art och K=Komplicerad art. För en- och tvåbostadshus godkännes fastighetsägaren normalt för tillbyggnad av huvudbyggnad om max 40 m 2 samt komplementbyggnad. I övrigt krävs behörighet. Om uppgift om kvalitetsansvarig föreligger när bygglov beviljas skall det anges i beslutet. Om anmälan saknas vid bygglovstillfället skall det i beslutet anges kravet på den kvalitetsansvarig (E, N eller K). PM som bifogas vid expediering av bygglovet föreslås förenklas. Kontoret återkommer med förslag. Kontrollplan krävs normalt för alla åtgärder som kräver bygganmälan och kvalitetsansvarig. Dock inte för ny- och tillbyggnad av kallförråd, inkl uterum upp till 40 m 2 i anslutning till en- och tvåbostadshus. Slutbevis krävs för ärenden som innehåller bygganmälan, kvalitetsansvarig och kontrollplan. Bör också krävas för de mindre åtgärder som undantas från kontrollplan. Ett medsänt formulär med begäran om slutbevis bör skickas ut tillsammans med expedieringen av bygglovet. Arbetsutskottet föreslår att kontoret arbetar vidare med förslaget. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Om byggsamråd inte erfordras har kontoret ändå upplysningsskyldighet att informera den sökanden om andra myndigheters godkännande kan behövas. forts

35 Byggnadsnämnden forts 32 Dnr Byggnadsnämnden beslutar att kontoret ska arbeta efter anvisningarna i PM:et vid bygganmälan, byggsamråd och kvalitetsansvarig.

36 Byggnadsnämnden Dnr 14/1999 Övergripande mål och strategiarbete Kanslienheten Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utveckla en styr- och ledningsmetod för hela den kommunala verksamheten i Ronneby. En inventering av vilka planer och policydokument som finns inom respektive nämnds verksamhetsområde erfordras för att komma vidare med mål och strategiarbetet. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret. Ärendet behandlas åter vid februarisammanträdet.

37 Byggnadsnämnden Dnr 12/1999 Ängsknarren 6 Skrivelse Fast.adress: Övre Brunnsvägen 27 Eddie Ahlm, Övre Brunnsvägen 27, Ronneby För fastigheten gäller områdesbestämmelser inkom en skrivelse avseende fastigheten Ängsknarren 6 fasadbeklädnad. Fastigheten reveterades 1996 och är åter i behov av renovering igen. Fastighetsägaren vädjar om hjälp av byggnadsnämnden i ärendet. Arbetsutskottet föreslår att kontoret avtalar en tid med landsantikvarien Tomas Persson för att tillsammans med ordföranden och Sverker Carlgren besöka fastigheten. Fastighetsägarens skrivelse föredras vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på utredning tillsammans med landsantikvarien. Exp: Eddie Ahlm

38 Byggnadsnämnden Dnr 16/1999 Rödby 1:42 Återbetalning av avgift+ränta för hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen Eva Mårtensson, Pl 2238 A Röaby, Bräkne-Hoby inkom en skrivelse med begäran om att få avgift plus ränta återbetalad för hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Arbetsutskottet föreslår att avgiften plus ränta återbetalas för fastigheten Rödby 1:42. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Eva Mårtensson

39 Byggnadsnämnden Dnr 41/2000 Återbetalning av avgift för hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen Enligt Regeringsrättens domar har det slagits fast att byggnadsnämnd inte haft rätt att med stöd av 11 kap 5 PBL ta ut avgift för sin handläggning i form av registrering och registerhantering enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. Svenska Kommunförbundets cirkulär 1999:156. I den mån krav ställs mot kommunen om återbetalning av erlagda avgifter måste kommunen ta ställning till kravet. Om det är den som erlagt avgiften till kommunen som också kräver återbetalning är i regel återbetalningsskyldigheten klar. Ekonomikontoret har tagit fram uppgift om att fr o m 1993 har ca kronor debiterats för hanteringen med den obligatoriska ventilationskontrollen. Denna summan kan bli aktuell för kommunen att återbetala. Ekonomikontoret beaktar detta i årets bokslut. Fortsatta återbetalningskrav föreslås handläggas av kontoret. Vid byggnadsnämndens sammanträde föredras ärendet av Sverker Carlgren. Kommunförbundet i Blekinge kommer ev att ta på sig en gemensam informationsannons i frågan. Byggnadsnämnden beslutar att återbetalning av avgift och ränta som erlagts i samband med hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen skall handläggas och påbörjas skyndsamt av kontoret. Vidare beslutas att i möjligaste mån skall kontoret söka källan för återbetalning av avgiften. Kontoret återkommer med information i ärendet.

40 Byggnadsnämnden Dnr Ventilationsärenden inkom AB Ronnebyhus skrivelse med ansökan om dispens med den obligatoriska ventilationsbesiktningen till på grund av planerad ombyggnad. Fastigheten Ernst 2: Kungsgatan 10 - kontors- och affärslokal; Rosengatan 10 - kontor plan 1 tr; Rosengatan 10 - kontor; Drottninggatan 5 - Försäkringskassan, bottenplan och plan 1. Arbetsutskottet föreslår att dispens medges. Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens för ovanstående lokaler till Exp: AB Ronnebyhus

41 Byggnadsnämnden Dnr 13/1999 Remiss BN:s yttrande över förslag till förstudie, samrådshandling, elektrifiering av Blekinge kustbana Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har remitterat Banverkets anhållan om yttrande över förslag till förstudie, samrådshandling, elektrifiering av Blekinge kustbana för byggnadsnämndens yttrande. Vid byggnadsnämndens sammanträde , 623 behandlades Länsstyrelsens begäran om yttrande enligt miljöbalken ang betydande miljöpåverkan i Banverkets förstudie för elektrifiering av Blekinge Kustbana. Byggnadsnämnden är av uppfattningen att ovanstående remiss är besvarad och innefattas i yttrande från Exp: Kommunstyrelsen

42 Byggnadsnämnden Dnr 1/2000 Administratör av byggnadsnämndens adress Byggnadsnämnden har erhållit en egen adress: Föreligger förslag att e-posten öppnas och diarieförs av Kerstin Engström med Birgitta Persson som ersättare. Arbetsutskottet föreslår att Kerstin Engström och Birgitta Persson godkännes som administratörer av byggnadsnämndens e-post. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

43 Byggnadsnämnden Dnr 2/2000 Beslutsattestanter år 2000 Föreligger förslag till beslutsattestanter för byggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret Beslutsattestant för konto : verksamhet 100 och 205: Sixten Martinsson med Sverker Carlgren som ersättare; verksamhet 201: Kerstin Engström och Eva Unosson. Birgitta Persson som ersättare. Beslutsattestant för konto : verksamheter 721, 722, 723, 512 och 202: Eva Unosson med Kerstin Engström som ersättare. Birgitta Persson som andre ersättare. Beslutsattestant för konto , slag , , : Eva Unosson med Kerstin Engström som ersättare. Birgitta Persson som andre ersättare. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till beslutsattestanter för år Exp: Ekonomienheten Revisorerna

44 Byggnadsnämnden Dnr 3/2000 Information år 2000 Sverker Carlgren informerar att man skickat ut förfrågan till samtliga nämnder, förvaltningar och bolag om redovisning av aktuella planer eller utredningar som har betydelse för arbetet med kommunens översiktsplan Informationen noteras till protokollet.

45 Byggnadsnämnden Dnr Risanäs 4:1 Nybyggnad av förråd Fast.adress: Risanäsvägen 9 Bengt Gabrielsson, Risanäsvägen 9, Ronneby Byggnadsnämnden beviljade bygglov för ett förråd om 12 m , 72. Förrådet är placerat på prickmark och 2,5 m från tomtgräns till Risanäs 5:1. På aktuell plats fanns eller har funnits en mindre lekstuga. Fastighetsägaren till Risanäs 5:1 hördes inte i ärendet. Ärendet har överprövats till Länsstyrelsen inkom Länsstyrelsens beslut, som bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottet föreslår att ärendet bordlägges för att ge berörd granne möjlighet till yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att ge berörd granne möjlighet till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Exp: Bengt Gabrielsson Gilbert Hägg

46 Byggnadsnämnden Dnr Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 29/96 och 304/99) Redovisning av beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats t o m Fastighet Bidrag Ågården ,- Ängeln ,- Mölleskog 1: ,- Tokaryd 1: ,- Mjölnaren 2 488,- Häggatorp 2: ,- Bälganet 2: ,- Häggatorp 2: ,- Kalleberga 13: ,- Tor ,- Fäktaren ,- Löparen ,- Hjortsberga ,- Norra Eringsboda 1: ,- Listerby 16: ,- Tromtesunda 1: ,- Norra Eringsboda 1: ,- Östra Hallen 3: ,- Öljehult 2: ,- Backaryd 1: ,- Västra Hallen 1: ,- Svenstorp 2: ,- Listerby 16:71 825,- Kalleberga 6: ,- Pressaren ,- Odalmannen ,

47 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Föredras och läggs till handlingarna byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll av

48 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, protokoll från för kännedom. Ansökan om strandskyddsdispens avseende fastigheten SKÄRVGÖL 1:26. Länsstyrelsen Blekinge län beslut från Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten RISATORP 1:10. Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:136 Elektronisk handel Intern kontroll och redovisning 1999:138 Ändringar i plan- och bygglagen och va-lagen. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

49 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304. Dnr Häggatorp 2:41 Fortifikationsverket Ingvar Pettersson har noterat rivningsanmälan för rivning av bostadshus , 1. Dnr Kalleberga 6:8 Peter Eriksson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av kakelugn i enbostadshus , 2. K E Sigvardsson, Box 112, Emmaboda godkännes som kvalitetsansvarig.

50 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304. Dnr Angelskog 1:5 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad , 120. Finn Månsson, Spikahult godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr Saxemara 18:3 Tommy Svensson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 121. Dnr 9/1999 Bredåkra 11:5 Fortifikationsverket Sverker Carlgren har beviljat bygglov för utvändig ändring, nybyggnad av takkupor , 1. Dnr 3/1999 Djupadal 1:63 Markus Rask Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 2. Dnr Knut 1 Dressman AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skyltar , 3. Dnr Kalleberga 13:9 Bengt och Inger Gummesson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av gårdshus, tillbyggnad av garage med carport (bef carport rives) , 4. forts

51 Byggnadsnämnden forts 47 Dnr Kalleberga 6:56 Stefan Jönsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 5. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 18/1999 Ronneby 26:1 Elektro Vakuum Sv AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för byte av bef skyltar , 6.

52 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för ventilationsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304. Dnr Listerby 1:4 AB Svenska Shell Butik, verkstad m m godkänt t o m Dnr Skytten 4 Hässle El AB Flerbostadshus, 7 lgh, godkänt t o m Dnr Skytten 3 Hässle El AB Flerbostadshus, 10 lgh, godkänt t o m Dnr Örnen 11 Karl-Erik Nilsson Flerbostadshus, 3 lgh, godkänt t o m Dnr Kalleberga 5:41 AB Ronnebyhus Flerbostadshus, 8 lgh, godkänt t o m Dnr Kalleberga 8:77 AB Ronnebyhus Flerbostadshus, 30 lgh, godkänt t o m Dnr Friskytten 8 AB Ronnebyhus Daghem, godkänt t o m Dnr Påfågeln 12 Brf Påfågeln Flerbostadshus, Fonus, godkänt t o m forts

53 Byggnadsnämnden forts 48 Dnr Avanti Hjorten 1 AB Ronnebyhus Flerbostadshus, 168 lgh, godkänt t o m Dnr Boken 29 Bo Bra i Ronneby Förvaltnings AB Flerbostadshus, 6 lgh, godkänt t o m Dnr Karlstorp 2:1 Bygg- och Fastighetsenheten Villa Emma, godkänt t o m Dnr Kalleberga 6:249 AB Ronnebyhus Servicebostäder, 14 system, godkänt t o m Dnr Tuvelyckan 3 Blekinge Utbildningsfastigheter AB Snickeriverkstad (TA4) ej godkänt. Ny besiktning senast , Kylteknik godkänt t o m , El-Tele godkänt t o m , Elektronik godkänt t o m , Elkurs godkänt t o m , Kök godkänt t o m , SRM-Auto godkänt t o m , Snickeri (TA 5) godkänt t o m , Sprutbox godkänt t o m , Cad-Cam godkänt t o m , Arbetsförmedling godkänt t o m , Skärande bearbetning godkänt t o m , Grafikverkstad godkänt t o m , Verkstad BK1 godkänt t o m , Ventilationsutbildning godkänt t o m , Mätrum godkänt t o m , Svets 761 godkänt t o m , Svets 762 godkänt t o m Svets 763 godkänt t o m , Kontor-lärosalar godkänt t o m , Grafikverkstad godkänt t o m forts

54 Byggnadsnämnden forts 48 Dnr Avanti Ängeln 8 Inez Mörtstedts dödsbo Flerbostadshus, 9 lgh, ej godkänt. Ny besiktning senast , Flerbostadshus, fysioterapi, läkarmottagning, kontor ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Måns 2 H J Fastigheter Flerbostadshus, restaurang ej godkänd. Ny besiktning senast , Flerbostadshus, blomförsäljning ej godkänd. Ny besiktning senast

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-05-23 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Hugo Savmyr, s, tjg ersättare Kitty Wachtmeister, m Heine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-03-13 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-02-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist, tjg ersättare, s Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-05-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Göran T. Andersson, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2003-03-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Lena Karstensson, m, tjg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-11-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Gunnar Ferm, s Kitty Wachtmeister,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-12-11 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty

Läs mer