RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Lennart Hjelm, obs ersättare, s Kitty Wachtmeister, m Göran Larsson, m Carl-Eric Nilsson, c Pirjo Elovaara, v Olov Mattson, kd Gisela Gyllensting mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström sekreterare Hugo Savmyr, obs ersättare, s Utses att justera: Tore Lindkvist Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: 1-48 Ordförande: Sixten Martinsson Justerande: Tore Lindkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr Droppemåla - Risanäs Förslag till fördjupad översiktsplan Sverker Carlgren redovisar Länsstyrelsens samrådsyttrande från Yttrande utsänds som bilaga till nämndens ledamöter. Länsstyrelsen finner inga skäl att i detta läge ifrågasätta något av de föreslagna exploateringsområdena. Områdenas storlek är relativt begränsade och motiven till valen av platser är presenterade på ett tydligt sätt liksom visionerna om i vilken omfattning områdena skulle kunna utnyttjas. Det saknas emellertid ett resonemang om varför man väljer att förlägga de nya bebyggelsegrupperna skilda från den befintliga bebyggelsen. Arbetsutskottet föreslår att den fördjupade översiktsplanen godkännes för utställning under två månader. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Droppemåla Risanäs för utställning under två månader efter viss bearbetning.

3 Byggnadsnämnden Dnr 11/1999 Översiktsplan för Ekenäs-Angelskog Arbetet med en fördjupad översiktsplan för kuststräckan har aktualiserats dels av pågående utredning om den framtida hamnverksamheten och dels av de utbyggnadsplaner för ytterligare bostadsbebyggelse i området. Preliminär avgränsning för översiktsplanen är Risanäs ut mot Saxemaravägen, inre öarna utmed kuststräckan, Angelskogsviken och Ekenäs. Tekniska nämnden genomför en utredning över handelshamnens framtid, trafik, lönsamhet m m. Utredningen tillfogas översiktsplanen Ekenäs-Angelskog. Om nuvarande hamnverksamhet försvinner är det viktigt att programmet innehåller alternativa förslag till användningsområden. Närheten till Ronneby tätort kan antas medföra ökade anspråk på kuststräckan och kan påverka Ronnebys kvalitéer i framtiden. I närheten pågår planeringen med delöversikt för Kilen - Fornanäs och för Risanäs - Droppemåla. Upprättat PM om fördjupad översiktsplan Ekenäs - Angelskog bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att kontoret arbetar vidare med redovisat förslag till fördjupad översiktsplan och noterar informationen till protokollet. _

4 Byggnadsnämnden Dnr Sporren 2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fast.adress. Södra Rönningevägen 7 Tomas Lundberg, Järnavik 3376, Bräkne-Hoby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Sporren 2, tidigare beteckning Rönninge 1:5, bildades 1901 med ombildning 1929, är belägen i norra delen av Rönninge. I området finns 12 stycken enbostadshus från talet. Området saknar detaljplan. För Sporren 2 gäller miljöbalkens bestämmelser 3 och 4. Området har gemensam tomtgräns med kommunens ridanläggning med byggnader och rasthage i omedelbar närhet till tomtgränsen. Den sökta platsen utgör trädgård till Sporren 1. Avstyckning skedde 1929 och har inte varit bebyggd. Den juridiska rättsverkan får anses upphört. Ridanläggningen har stöd i kommunens översiktsplan. I avvaktan på detaljplaneläggning av hela området såväl öster som väster om Ronnebyån bör ytterligare bostadsbebyggelse inte tillkomma. Bostadsområdet saknar såväl lekplatser som möjligheter till parkering. Beslut om flyttning av ridanläggningen skall ske innan planläggning påbörjas. Ansökan saknar förutsättning för förhandsbesked innan bestämmelserna i PBL 5 kap 1 (Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan.) behandlats av kommunfullmäktige inkom Miljö och hälsoskyddsnämndens yttrande i ärendet, 1. På grund av närheten till Rönninges ridanläggning och därmed den ökade risken för olägenheter från hästar i form av allergier och lukt bör ej en nyetablering ske på fastigheten Sporren 2. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Tomas Lundberg

5 Byggnadsnämnden Dnr Jordö 2:38 Förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga Mitzi Mattsson, Amiralitetstorget 2, Karlskrona PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan B. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 60 m 2 och uthus 22,3 m 2. Tomtens areal uppgår till m 2. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga om 19 m 2. Arbetsutskottet föreslår att ärendet bordlägges i avvaktan på att berörda grannar hörts i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att berörda grannar beretts tillfälle till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Exp: Mitzi Mattsson

6 Byggnadsnämnden Dnr 17/1999 Listerby 30:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en eventuellt två enbostadshus Bengt Lundgren, Byvägen 22, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, bebyggelsemiljö enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en eventuellt två enbostadshus. Tomtens areal uppgår till ca m 2. Arbetsutskottet föreslår att positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus. Området ned mot Listerbyvägen lämnas obebyggt med hänvisning till det öppna landskapet. Positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus som placeras i anslutning till den gamla byvägen. Byggnaden skall koppas till det kommunala VA-nätet. Positivt förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Bengt Lundgren

7 Byggnadsnämnden Dnr Droppemåla 1:67 Besvär med utfyllnader Fast.adress: Tärnvägen 13 Lilian Nöjd, Kungsgatan 16, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iw/. Besvär har framförts över olägenheter på fastigheten Droppemåla 1:67 från fastighetsägaren till Droppemåla 1: , 556, beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för utredning och för ev dokumentation vilket år som jordkällaren har uppförts. Fastighetsägaren har lämnat uppgift till Sverker Carlgren att byggnationen av jordkällaren bör ha skett Byggnadsnämnden behandlade , 169 en besvärsskrivelse från fastighetsägaren till Droppemåla 1:62, varför ärendet inte kan anses vara preskriberat. Byggnadsnämnden beslutar uppmana fastighetsägaren till Droppemåla 1:67 att före söka bygglov för jordkällaren. Bilaga: bygglovsblanketter Exp: Lilian Nöjd Gunhild Nilsson

8 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:16 Tillbyggnad av enbostadshus med uterum Ingela och Torsten Berg, Trolleboda Pl 4644, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iv/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Byggnadsarean för huvudbyggnad får dock ökas till 90 m 2 om den del av arean som överstiger 80 m 2 utgörs av öppenarea för altan el dyl. Uthus eller andra gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 30 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 94 m 2, uthus 30,2 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum om 19,2 m , 446, beslutade byggnadsnämnden att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Byggnadsarean för huvudbyggnad får dock ökas till 90 m 2 om den del av arean som överstiger 80 m 2 utgörs av öppenarea för altan el dyl. Exp: Ingela och Torsten Berg

9 Byggnadsnämnden Dnr Kalleberga 6:64 Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage/carport och gäststuga Fast.adress: Båtmansvägen 26 Dzemal Resic, Båtmansvägen 26, Kallinge För fastigheten gäller avstyckningsplan. Befintligt enbostadshus uppgår till 57,3 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset med 63,4 m 2 samt nybyggnad av garage/carport och gäststuga med 66,3 m 2. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande över ansökan, jml PBL 8 kap 22. Någon erinran har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art). Bilaga: PM Exp: Dzemal Resic

10 Byggnadsnämnden Dnr Tjustorp 8:1 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Tjustorpsvägen 6 Alfredo Markezic, Tjustorpsvägen 6, Johannishus PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Ytbestämmelser saknas. Befintligt enbostadshus uppgår till 81,2 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset med 21,5 m 2 plus 3,3 m 2, förlagt på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: sökanden Bilaga: PM Exp: Alfredo Markezic

11 Byggnadsnämnden Dnr Häggatorp 1:165 Ändrad användning fr bostadslägenheter till repetitionslokaler (förlängning) Fast.adress: Vallmovägen 9 Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Fastigheten är belägen inom flygbullermattans 65 dbaområde. Byggnadsnämnden beviljade , 366, tillfälligt bygglov för ändrad användning t o m inkom en skrivelse med ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov t o m Arbetsutskottet föreslår att tidsbegränsat bygglov beviljas. Verksamheten får ej ge upphov till högre bullernivåer än 30 db(a) i närliggande lägenheter. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m Exp: Bygg- och fastighetsenheten

12 Byggnadsnämnden Dnr Kalleberga 9:92 Om- och tillbyggnad av affärslokal samt ändrad användning till nöjeslokal AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby Bygglov beviljades 549/ inkom reviderade ritningar. Ändringen avser tillbyggnad av kontor och sopsortering/tomglas/kartonger (delvis kyld sopsortering). Tillbyggnaden sker på prickmark. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Någon erinran har inte inkommit. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behöringshetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 5/1999 Häggatorp 18:1 Tillbyggnad av sporthallen med skjul för reservkraft Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A/ allmänt ändamål. Ansökan avser tillbyggnad av sporthallen med skjul för reservkraft om 24 m 2 förlagd på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Bygg- och fastighetsenheten

14 Byggnadsnämnden Dnr 8/1999 Björnen 6 Nybyggnad av hälsocenter, etapp I Fast.adress: Götgatan Landstingsfastigheter Blekinge, Wämö Center, Karlskrona PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /De2/. Ansökan avser nybyggnad av hälsocenter, etapp I. Byggnad 11, förbindelsegång-huvudentré uppgår till 199,6 m 2. Byggnad 12 uppgår till 667,1 m 2 i byggnadsarea. Byggnad 14, garage/verkstadsbyggnad uppgår till 342,9 m 2. Byggnad 12 är något förlagd på prickmark. Erinringar på takkupornas utformning på hus 12 framförs vid arbetsutskottets sammanträde. En hel takfot på byggnadens söderfasad är att föredra. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas med vissa villkor. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark för byggnad 12, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Byggnad 12:s takfot och takkupor skall redovisas ytterligare. Färgsatta ritningar skall redovisas till byggnadsnämnden. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM, MHN:s och KHR:s yttranden Exp: Landstingsfastigheter Blekinge Fogelbergs Arkitektkontor

15 Byggnadsnämnden Dnr Järnavik 1:50 Nybyggnad av gäststuga Mats Egeholm, Skogsvägen 7, Åseda PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m , 513, avslog byggnadsnämnden ansökan om tillbyggnad av fritidshus (inbyggnad av altan om 18 m 2 ) och nybyggnad av gäststuga (27,2 m 2 och öppenarea 10,8 m 2 ) inkom en skrivelse och ritning kompletterad med grannars medgivande för byggnation av gäststugan (byggnadsarea 27,2 m 2 och 10,8 m 2 i öppenarea) Ärendet översändes till Länsstyrelsen för avgörande inkom Länsstyrelsens beslut. Ärendet avseende nybyggnad av gäststugan enligt ritning från skall prövas av byggnadsnämnden. Arbetsutskottet föreslår att framställningen om nybyggnad av gäststuga avslås med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Vid byggnadsnämndens sammanträde informerar Sverker Carlgren att sökanden lämnat in en situationsplan med förslag på delning av tomten och förfrågan om bygglov då kan erhållas för gäststugan. Informationen noteras till protokollet. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Mats Egeholm

16 Byggnadsnämnden Dnr Hjorten 1 Ändrad användning ombyggnad för bovärdar Fast.adress: Lindblomsvägen AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Ansökan avser ändrad användning, ombyggnad från samlingssal och klubbrum till lokal för bovärdar (68,3 m 2 ). Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras. Bygganmälan noteras. Bifogade PM skall följas. Bygganmälan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

17 Byggnadsnämnden Dnr Idrotten Ändrad användning ombyggnad för bovärdar Fast.adress: Peder Holmsgatan 9 A AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BS III/. Ansökan avser ändrad användning, ombyggnad från vaktmästarkontor och förråd till lokal för bovärdar (75,9 m 2 ). Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras Bygganmälan noteras Bifogade PM skall följas. Bygganmälan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

18 Byggnadsnämnden Dnr Droppemåla 1:113 Tillbyggnad av fritidshus Fast.adress: Kärreviksvägen 18 Bo Folkesson, Andvägen 30, Växjö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Inom B betecknat område får avståndet mellan bostadshus (fritidsstugor) inte understiga 20 meter. Befintligt fritidshus uppgår till 43,8 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med 20,5 m 2. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från detaljplan för byggnation närmare än 20 meter mellan bostadshus (fritidshus). Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: Eskil Arvidsson Bilaga: PM Exp: Bo Folkesson

19 Byggnadsnämnden Dnr 2/1999 Trolleboda 1:138 Tillbyggnad av fritidshus med inglasad altan, nybyggnad av friggebod (bastu) Anders Rydberg, Sätervägen 24, Växjö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 95,2 m 2, garage 24 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med 30,8 m 2 samt nybyggnad av friggebod (bastu) om 9,9 m 2. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Anders Rydberg

20 Byggnadsnämnden Dnr 7/1999 Spjälkö 2:36 Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av sjöbod Fast.adress: Spjälkövägen 8 Kenneth Berndtsson, Skepparevägen 17, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus om 66,3 m 2 samt nybyggnad av sjöbod om 24 m 2. Grannemedgivande föreligger. Arbetsutskottet föreslår att strandskyddsdispens beviljas för sjöboden och att bygglov beviljas. Strandskyddsdispens för sjöboden beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Kenneth Berndtsson

21 Byggnadsnämnden Dnr Karlstorp 2:1 Tillfälligt bygglov för uppförande av ridhus Fast.adress: Reddvägen Ronneby Millegarne Ridklubb, ordf Eva Wittbom, Pilbacken 3, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom naturvårdsklass II enligt naturvårdsplanen, kulturminnesvård, riksintresse, bebyggelsemiljöer enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser lov för tillfällig åtgärd avseende tillbyggnad av bef ridhall med 40 x 20 meter , 515, beslutade byggnadsnämnden att bordlägga ärendet för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom sökandens skrivelse som varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. I skrivelsen framkommer ett nytt yrkande: Hjälp oss finna en ny hemvist där vi kan börja med en utomhusridbana för träning och tävlingsverksamhet.. Inom Kultur- och fritidsnämnden finns en arbetsgrupp som arbetar med att hitta ett område för nyetablering för ridverksamheten. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar Sverker Carlgren alternativa förslag till lokalisering av ridanläggningen, som diskuterats vid planberedningens sammanträde Djupadal, Angelskog och området vid cirkusplatsen, ev sydväst om denna. Det totala markbehovet för byggnader, rasthagar, uteanläggningar etc beräknas till 4-5 ha. Kontakter har tagits med ägarna till Djupadals gård avseende området vid Hästorpssjön av Fritidsnämnden. Arbetsutskottet föreslår att framställningen för uppförande av ridhus på fastigheten Karlstorp 2:1 avslås. Sverker Carlgren redovisar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. forts

22 Byggnadsnämnden forts 20 Dnr Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen för tillfälligt bygglov för nybyggnad av ridhus med hänvisning till att området är olämpligt för utökning av verksamheten. I Boverkets Allmänna Råd 1995:5 anges ett riktvärde om 500 meter som skyddsavstånd till bostäder för både djurhållning i lantbruket och ridanläggningar. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Ronneby Millegarne Ridklubb

23 Byggnadsnämnden Dnr Johannishus 1:3 Anläggande av ridbanor, klubbhus och uteboxar Eastern Western Riders, ordf Leif Sandegren, Kyrkogatan 14, Karlshamn , 516, beviljade byggnadsnämnden bygglov för inlämnad ansökan om uppförande av ridbanor, arbetsbod om 8 m 2, boxar 10 x 9 m 2 och arbetsbod på hjul 14,6 m inkom en skrivelse från sökanden med anhållan om att fakturan krediteras eller reduceras. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottet föreslår att bygglovsavgiften reduceras och att kontoret återkommer med förslag till ny avgift baserad på tidersättning. Bygglovsavgiften beräknas enligt reglerna för lokaliseringsprövning av anläggning. Avgiftsberäkning sker enligt Svenska Kommunförbundets anvisningar. Kontoret har haft byggsamråd med sökanden och bygganmälan anmäldes i samband med byggsamrådet. Bygglovsavgiften föreslås till kronor. Byggnadsnämnden beslutar fastställa bygglovstaxan till kronor. Sökanden upplyses om att så snart fasta anläggningar som läktare och klubbhus etc byggs krävs bygglov. Exp: Eastern Western Riders, ordf Leif Sandegren

24 Byggnadsnämnden Dnr Valthornet 1 Tillbyggnad av garage med carport Fast.adress: Alrunavägen 21 Ulf Ahlstedt, Alrunavägen 21, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Ie/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 180 m 2. Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 135 m 2 och garage 50 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av garaget med carport om 35 m 2, delvis förlagd på prickmark , 525, beslutade byggnadsnämnden bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att framställningen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till planbestämmelserna, jml PBL 8 kap 11. Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 50 m 2. Exp: Ulf Ahlstedt

25 Byggnadsnämnden Dnr Kaktusen 17 Utv ändring av gårdshus (nytt takfönster och ny takkupa) Fast.adress: Humlegatan 3 Bengt Persson, Humlegatan 3, Ronneby För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser utv ändring av gårdshus med nytt takfönster och ny takkupa. Avsteg från brandkraven avseende takfönster och takkupa kan medges då ingen bebyggelse ligger i omedelbar närhet. Arbetsutskottet föreslår att framställningen bordlägges för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Exp: Bengt Persson

26 Byggnadsnämnden Dnr Fornanäs 1:21 Nybyggnad av teknikbod Aktelo AB, Box 365, Falun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av en teknikbod om 12 m 2 med placering intill Telias bef radiomast på fastigheten. Arbetsutskottet föreslår att framställningen bordlägges. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att Telia lämnar in bygglovsansökan om höjning av bef mast. Exp: Aktelo AB

27 Byggnadsnämnden Dnr Fornanäs 1:3 Nybyggnad av radiotorn och två teknikbodar Aktelo AB, Box 365, Falun PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde inkom en skrivelse med återtagande av inlämnad bygglovsansökan för uppförande av två teknikbodar om 12 m 2 och ett 54 m högt radiotorn. Arbetsutskottet föreslår att framställningen bordlägges. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Exp: Aktelo AB

28 Byggnadsnämnden Dnr 6/1999 Fornanäs 1:23 Nybyggnad av förrådsbyggnad Tarkett-Sommer AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /Ju/J/. Ansökan avser nybyggnad av förrådsbyggnad om 525 m 2 förlagd på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: Tarkett-Sommer AB

29 Byggnadsnämnden Dnr 4/1999 Ronneby 24:14 Ändring av infart till Espedalsskolan Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A/. I kvarters- eller annan områdesgräns, som betecknats med fyllda cirklar, får för fordonstrafik användbar förbindelseled icke anordnas. I sålunda betecknad gräns skall anordnas stängsel, vilket icke får förses med öppning, som medgiver fordonstrafik. Ansökan avser ändring av infart till Espedalsskolan. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för utredning. Ärendet behandlas åter vid februarisammanträdet. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

30 Byggnadsnämnden Dnr 1/1999 Ansökan om vägnamnbyte i Belganet Belganets Samhällsförening, Belganet 3, Hallabro inkom en ansökan från Belganets Samhällsförening om namnbyte på Hallabrovägen. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Namnberedningens och Projekt Landsbygdsadressers yttrande i ärendet föreligger. Byggnadsnämnden beslutar delegera ärendet till ordföranden och Sverker Carlgren som får meddela besked efter ytterligare information i ärendet. Exp: Namnberedningen Projekt Landsbygdsadresser

31 Byggnadsnämnden Dnr 5/2000 Ändring av vägnamn i Hasselstad Namnberedningen och Projekt Landsbygdsadresser Föreligger förslag till ändring av vägnamn i Hasselstad. Ledningsgruppen Landsbygdsadresser och Namnberedningen föreslår att Växjövägen byter namn till Eringsbodavägen samt att sträckningen förbi Hasselstad skrot och upp till anslutningen till Rv 30 byter namn till Pär Hasselbergs väg. Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslagen till nya vägnamn. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna de nya vägnamnen Eringsbodavägen och Pär Hasselbergs väg. Exp: Namnberedningen Projekt Landsbygdsadresser

32 Byggnadsnämnden Dnr 15/1999 Naturreservatet Johannishus åsar Utbyggnad av fem p-platser Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 157, Ronneby inkom en bygganmälan om att få iordningställa fem p-platser inom naturreservatet Johannishus åsar. Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras. Bygganmälan noteras. Bifogade PM skall följas. Bygganmälan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland

33 Byggnadsnämnden Dnr 10/1999 Miljöbokslut 1999 Kommunens miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 10/1999. De uppsatta miljömålen syftar till att skydda människors hälsa, att bevara den biologiska mångfalden, att hushålla med naturresurser och att skydda natur- och kulturlandskap. Kommunens nämnder skall varje år rapportera vilka miljöåtgärder som genomförts under året. Sverker Carlgren lämnar en muntlig redovisning vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden uppdrar åt Sverker Carlgren att lämna ett skriftligt yttrande i enlighet med den muntliga redovisningen.

34 Byggnadsnämnden Dnr PM ang bygganmälan, byggsamråd, kvalitetsansvarig m m Samhällsbyggnadskontoret Föreligger ett koncept till PM med förslag till rutiner vid bygganmälan, byggsamråd och för kvalitetsansvarig. Förslag till PM har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Sverker Carlgren redovisar ärendet vid arbetsutskottets sammanträde. Fr o m hanterar kontoret kraven för godkännande av kvalitetsansvarig enligt tidigare beslut. Den kvalitetsansvariga ska ha lämnat uppgifter om sin behörighet till kontoret för registrering. E=Enkel art, N=Normal art och K=Komplicerad art. För en- och tvåbostadshus godkännes fastighetsägaren normalt för tillbyggnad av huvudbyggnad om max 40 m 2 samt komplementbyggnad. I övrigt krävs behörighet. Om uppgift om kvalitetsansvarig föreligger när bygglov beviljas skall det anges i beslutet. Om anmälan saknas vid bygglovstillfället skall det i beslutet anges kravet på den kvalitetsansvarig (E, N eller K). PM som bifogas vid expediering av bygglovet föreslås förenklas. Kontoret återkommer med förslag. Kontrollplan krävs normalt för alla åtgärder som kräver bygganmälan och kvalitetsansvarig. Dock inte för ny- och tillbyggnad av kallförråd, inkl uterum upp till 40 m 2 i anslutning till en- och tvåbostadshus. Slutbevis krävs för ärenden som innehåller bygganmälan, kvalitetsansvarig och kontrollplan. Bör också krävas för de mindre åtgärder som undantas från kontrollplan. Ett medsänt formulär med begäran om slutbevis bör skickas ut tillsammans med expedieringen av bygglovet. Arbetsutskottet föreslår att kontoret arbetar vidare med förslaget. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Om byggsamråd inte erfordras har kontoret ändå upplysningsskyldighet att informera den sökanden om andra myndigheters godkännande kan behövas. forts

35 Byggnadsnämnden forts 32 Dnr Byggnadsnämnden beslutar att kontoret ska arbeta efter anvisningarna i PM:et vid bygganmälan, byggsamråd och kvalitetsansvarig.

36 Byggnadsnämnden Dnr 14/1999 Övergripande mål och strategiarbete Kanslienheten Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utveckla en styr- och ledningsmetod för hela den kommunala verksamheten i Ronneby. En inventering av vilka planer och policydokument som finns inom respektive nämnds verksamhetsområde erfordras för att komma vidare med mål och strategiarbetet. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret. Ärendet behandlas åter vid februarisammanträdet.

37 Byggnadsnämnden Dnr 12/1999 Ängsknarren 6 Skrivelse Fast.adress: Övre Brunnsvägen 27 Eddie Ahlm, Övre Brunnsvägen 27, Ronneby För fastigheten gäller områdesbestämmelser inkom en skrivelse avseende fastigheten Ängsknarren 6 fasadbeklädnad. Fastigheten reveterades 1996 och är åter i behov av renovering igen. Fastighetsägaren vädjar om hjälp av byggnadsnämnden i ärendet. Arbetsutskottet föreslår att kontoret avtalar en tid med landsantikvarien Tomas Persson för att tillsammans med ordföranden och Sverker Carlgren besöka fastigheten. Fastighetsägarens skrivelse föredras vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på utredning tillsammans med landsantikvarien. Exp: Eddie Ahlm

38 Byggnadsnämnden Dnr 16/1999 Rödby 1:42 Återbetalning av avgift+ränta för hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen Eva Mårtensson, Pl 2238 A Röaby, Bräkne-Hoby inkom en skrivelse med begäran om att få avgift plus ränta återbetalad för hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Arbetsutskottet föreslår att avgiften plus ränta återbetalas för fastigheten Rödby 1:42. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Eva Mårtensson

39 Byggnadsnämnden Dnr 41/2000 Återbetalning av avgift för hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen Enligt Regeringsrättens domar har det slagits fast att byggnadsnämnd inte haft rätt att med stöd av 11 kap 5 PBL ta ut avgift för sin handläggning i form av registrering och registerhantering enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. Svenska Kommunförbundets cirkulär 1999:156. I den mån krav ställs mot kommunen om återbetalning av erlagda avgifter måste kommunen ta ställning till kravet. Om det är den som erlagt avgiften till kommunen som också kräver återbetalning är i regel återbetalningsskyldigheten klar. Ekonomikontoret har tagit fram uppgift om att fr o m 1993 har ca kronor debiterats för hanteringen med den obligatoriska ventilationskontrollen. Denna summan kan bli aktuell för kommunen att återbetala. Ekonomikontoret beaktar detta i årets bokslut. Fortsatta återbetalningskrav föreslås handläggas av kontoret. Vid byggnadsnämndens sammanträde föredras ärendet av Sverker Carlgren. Kommunförbundet i Blekinge kommer ev att ta på sig en gemensam informationsannons i frågan. Byggnadsnämnden beslutar att återbetalning av avgift och ränta som erlagts i samband med hanteringen av den obligatoriska ventilationskontrollen skall handläggas och påbörjas skyndsamt av kontoret. Vidare beslutas att i möjligaste mån skall kontoret söka källan för återbetalning av avgiften. Kontoret återkommer med information i ärendet.

40 Byggnadsnämnden Dnr Ventilationsärenden inkom AB Ronnebyhus skrivelse med ansökan om dispens med den obligatoriska ventilationsbesiktningen till på grund av planerad ombyggnad. Fastigheten Ernst 2: Kungsgatan 10 - kontors- och affärslokal; Rosengatan 10 - kontor plan 1 tr; Rosengatan 10 - kontor; Drottninggatan 5 - Försäkringskassan, bottenplan och plan 1. Arbetsutskottet föreslår att dispens medges. Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens för ovanstående lokaler till Exp: AB Ronnebyhus

41 Byggnadsnämnden Dnr 13/1999 Remiss BN:s yttrande över förslag till förstudie, samrådshandling, elektrifiering av Blekinge kustbana Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har remitterat Banverkets anhållan om yttrande över förslag till förstudie, samrådshandling, elektrifiering av Blekinge kustbana för byggnadsnämndens yttrande. Vid byggnadsnämndens sammanträde , 623 behandlades Länsstyrelsens begäran om yttrande enligt miljöbalken ang betydande miljöpåverkan i Banverkets förstudie för elektrifiering av Blekinge Kustbana. Byggnadsnämnden är av uppfattningen att ovanstående remiss är besvarad och innefattas i yttrande från Exp: Kommunstyrelsen

42 Byggnadsnämnden Dnr 1/2000 Administratör av byggnadsnämndens adress Byggnadsnämnden har erhållit en egen adress: Föreligger förslag att e-posten öppnas och diarieförs av Kerstin Engström med Birgitta Persson som ersättare. Arbetsutskottet föreslår att Kerstin Engström och Birgitta Persson godkännes som administratörer av byggnadsnämndens e-post. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

43 Byggnadsnämnden Dnr 2/2000 Beslutsattestanter år 2000 Föreligger förslag till beslutsattestanter för byggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret Beslutsattestant för konto : verksamhet 100 och 205: Sixten Martinsson med Sverker Carlgren som ersättare; verksamhet 201: Kerstin Engström och Eva Unosson. Birgitta Persson som ersättare. Beslutsattestant för konto : verksamheter 721, 722, 723, 512 och 202: Eva Unosson med Kerstin Engström som ersättare. Birgitta Persson som andre ersättare. Beslutsattestant för konto , slag , , : Eva Unosson med Kerstin Engström som ersättare. Birgitta Persson som andre ersättare. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till beslutsattestanter för år Exp: Ekonomienheten Revisorerna

44 Byggnadsnämnden Dnr 3/2000 Information år 2000 Sverker Carlgren informerar att man skickat ut förfrågan till samtliga nämnder, förvaltningar och bolag om redovisning av aktuella planer eller utredningar som har betydelse för arbetet med kommunens översiktsplan Informationen noteras till protokollet.

45 Byggnadsnämnden Dnr Risanäs 4:1 Nybyggnad av förråd Fast.adress: Risanäsvägen 9 Bengt Gabrielsson, Risanäsvägen 9, Ronneby Byggnadsnämnden beviljade bygglov för ett förråd om 12 m , 72. Förrådet är placerat på prickmark och 2,5 m från tomtgräns till Risanäs 5:1. På aktuell plats fanns eller har funnits en mindre lekstuga. Fastighetsägaren till Risanäs 5:1 hördes inte i ärendet. Ärendet har överprövats till Länsstyrelsen inkom Länsstyrelsens beslut, som bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottet föreslår att ärendet bordlägges för att ge berörd granne möjlighet till yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att ge berörd granne möjlighet till yttrande, jml PBL 8 kap 22. Exp: Bengt Gabrielsson Gilbert Hägg

46 Byggnadsnämnden Dnr Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 29/96 och 304/99) Redovisning av beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats t o m Fastighet Bidrag Ågården ,- Ängeln ,- Mölleskog 1: ,- Tokaryd 1: ,- Mjölnaren 2 488,- Häggatorp 2: ,- Bälganet 2: ,- Häggatorp 2: ,- Kalleberga 13: ,- Tor ,- Fäktaren ,- Löparen ,- Hjortsberga ,- Norra Eringsboda 1: ,- Listerby 16: ,- Tromtesunda 1: ,- Norra Eringsboda 1: ,- Östra Hallen 3: ,- Öljehult 2: ,- Backaryd 1: ,- Västra Hallen 1: ,- Svenstorp 2: ,- Listerby 16:71 825,- Kalleberga 6: ,- Pressaren ,- Odalmannen ,

47 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Föredras och läggs till handlingarna byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll av

48 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, protokoll från för kännedom. Ansökan om strandskyddsdispens avseende fastigheten SKÄRVGÖL 1:26. Länsstyrelsen Blekinge län beslut från Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten RISATORP 1:10. Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:136 Elektronisk handel Intern kontroll och redovisning 1999:138 Ändringar i plan- och bygglagen och va-lagen. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

49 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304. Dnr Häggatorp 2:41 Fortifikationsverket Ingvar Pettersson har noterat rivningsanmälan för rivning av bostadshus , 1. Dnr Kalleberga 6:8 Peter Eriksson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av kakelugn i enbostadshus , 2. K E Sigvardsson, Box 112, Emmaboda godkännes som kvalitetsansvarig.

50 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304. Dnr Angelskog 1:5 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad , 120. Finn Månsson, Spikahult godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr Saxemara 18:3 Tommy Svensson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 121. Dnr 9/1999 Bredåkra 11:5 Fortifikationsverket Sverker Carlgren har beviljat bygglov för utvändig ändring, nybyggnad av takkupor , 1. Dnr 3/1999 Djupadal 1:63 Markus Rask Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 2. Dnr Knut 1 Dressman AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skyltar , 3. Dnr Kalleberga 13:9 Bengt och Inger Gummesson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av gårdshus, tillbyggnad av garage med carport (bef carport rives) , 4. forts

51 Byggnadsnämnden forts 47 Dnr Kalleberga 6:56 Stefan Jönsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 5. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 18/1999 Ronneby 26:1 Elektro Vakuum Sv AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för byte av bef skyltar , 6.

52 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för ventilationsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304. Dnr Listerby 1:4 AB Svenska Shell Butik, verkstad m m godkänt t o m Dnr Skytten 4 Hässle El AB Flerbostadshus, 7 lgh, godkänt t o m Dnr Skytten 3 Hässle El AB Flerbostadshus, 10 lgh, godkänt t o m Dnr Örnen 11 Karl-Erik Nilsson Flerbostadshus, 3 lgh, godkänt t o m Dnr Kalleberga 5:41 AB Ronnebyhus Flerbostadshus, 8 lgh, godkänt t o m Dnr Kalleberga 8:77 AB Ronnebyhus Flerbostadshus, 30 lgh, godkänt t o m Dnr Friskytten 8 AB Ronnebyhus Daghem, godkänt t o m Dnr Påfågeln 12 Brf Påfågeln Flerbostadshus, Fonus, godkänt t o m forts

53 Byggnadsnämnden forts 48 Dnr Avanti Hjorten 1 AB Ronnebyhus Flerbostadshus, 168 lgh, godkänt t o m Dnr Boken 29 Bo Bra i Ronneby Förvaltnings AB Flerbostadshus, 6 lgh, godkänt t o m Dnr Karlstorp 2:1 Bygg- och Fastighetsenheten Villa Emma, godkänt t o m Dnr Kalleberga 6:249 AB Ronnebyhus Servicebostäder, 14 system, godkänt t o m Dnr Tuvelyckan 3 Blekinge Utbildningsfastigheter AB Snickeriverkstad (TA4) ej godkänt. Ny besiktning senast , Kylteknik godkänt t o m , El-Tele godkänt t o m , Elektronik godkänt t o m , Elkurs godkänt t o m , Kök godkänt t o m , SRM-Auto godkänt t o m , Snickeri (TA 5) godkänt t o m , Sprutbox godkänt t o m , Cad-Cam godkänt t o m , Arbetsförmedling godkänt t o m , Skärande bearbetning godkänt t o m , Grafikverkstad godkänt t o m , Verkstad BK1 godkänt t o m , Ventilationsutbildning godkänt t o m , Mätrum godkänt t o m , Svets 761 godkänt t o m , Svets 762 godkänt t o m Svets 763 godkänt t o m , Kontor-lärosalar godkänt t o m , Grafikverkstad godkänt t o m forts

54 Byggnadsnämnden forts 48 Dnr Avanti Ängeln 8 Inez Mörtstedts dödsbo Flerbostadshus, 9 lgh, ej godkänt. Ny besiktning senast , Flerbostadshus, fysioterapi, läkarmottagning, kontor ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Måns 2 H J Fastigheter Flerbostadshus, restaurang ej godkänd. Ny besiktning senast , Flerbostadshus, blomförsäljning ej godkänd. Ny besiktning senast

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-02-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist, tjg ersättare, s Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-11-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Gunnar Ferm, s Kitty Wachtmeister,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-12-11 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer