Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) Utskriven: , 14: T o m ver nr: 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) 716418-8034 Utskriven: 2010-03-04, 14:22 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: 2"

Transkript

1 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) Utskriven: , 14: T o m ver nr: 2 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förändring Byggnad anskvärde ,00 0, , Byggnad värdeminskn , , , Om tillbyggnad ,00 0, , Om tillbyggn värdem , , , Inventarier verktyg ,00 0, , Inv verktyg värdem , , ,00 Summa anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Hyres/avg fordr Crom , , , Omf hyres-avgfodring , , , Skattefordringar 0, , , Övr kortfrist fordr 400,00 0,00 400, Förutbet förs premie ,00 978, , Förutbet kabel-tv 7 850, ,00 0, Bank 7 820,21-972, , Riksgäldskontoret , , , Avräkn ISS Ekonomifö , , ,38 Summa omsättningstillgångar , , ,91 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,91 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser ,00 0, , Upplåtelseavgifter ,00 0, , Kapitaltillskott ,00 0, , Yttre rep.fond , , ,00 Fritt eget kapital Bal vinst/förlust , , , Årets resultat , , ,41 Summa eget kapital , , ,91 Långfristiga skulder Mottagn depositioner ,00 0, ,00 Långfristiga skulder ,00 0, ,00 Kortfristiga skulder Leverantörskuld Crom , , , Prelbok. Levfakturor , , , Just Prelb levfakt , , , Skatteskulder , ,00 0, Förutbet hyra/avgift , , , Uppl uppvärmning , , , Uppl elavgifter ,00 4, ,00

2 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 2 (2) Utskriven: , 14: T o m ver nr: 2 Balansrapport Förändring Uppl renhållning , , , Uppl rep/underhåll 0, , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,91

3 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) Utskriven: , 14: T o m ver nr: 2 Resultatrapport FÖRENINGENS INTÄKTER Hyresintäkt lokaler , , Årsavgifter bostäder , , Hyresbortfall lokal , , Vatten/avlopp 8 004, , Övr ersättn/intäkter 529, , Överlåtelseavgift 0, , Pantsättningsavgift 838,00 0,00 Summa intäkter , ,00 FÖRENINGENS KOSTNADER Entr kostn fastsköt , , Entr kostnad städ , , Obl vent kontr 0, , Hissbesiktning ,00-510, Energideklaration ,00 0, Yttre renh/snö/sotn , , Renhållning ,00 0, Snöröjning , , Grovsopor ,00-953, Returprodukter , , Löp rep/underhåll , , Rep bostäder 0, , Rep gemens utrymmen 0, , Rep tvättutrustning , , Rep lås och larm 0,00-950, Rep installationer ,00 0, Rep va/sanitet -412,00 0, Rep ventilation -431, , Rep el 0,00-925, Rep hissar , , Rep huskropp utvänd 0, , Rep planteringar 0, , , , Underhåll enl plan 0, , Underh hissar 0,00-998,00 Kostnad att belasta årets resultat 0, , Fastighetsel , , Fjärrvärme , , Vatten/avlopp , , Sophämtning , , Fastighetsförsäkring , ,25

4 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 2 (2) Utskriven: , 14: T o m ver nr: 2 Resultatrapport Självrisk/rep skador 0, , Försäkringsersättn , , Kabel-TV , , Arvode tekn förvaltn ,00 0, Extradebiteringar 0, , Fastighetsskatt , , Förbrukningsmaterial 0, , Övr förbrukn invent -44, ,00 Summa fastighetskostnader , , Kostn årsredovisning 0, , Möteskostn stämma , , Porto -120,00-68, Ekonomisk förvaltn , , Extradebiteringar -938,00 0, Övr förvaltn kostn , , Konsultarvode 0, , Adv/rättegångskostn ,00 0, Medlems/föreningsavg , ,00 Summa externa rörelsekostnader , ,50 Resultat före ned- och avskrivning , , Avskrivn byggnader , , Avskrivn om/tillbygg , , Avskrivn maskiner , ,00 Summa ned- och avskrivning , ,00 Resultat före finansiella poster , , Ränteint från bank 29, , Ränta Kortfr plac 2 282,82 0, Övriga ränteintäkter 2, , Översk ränta ej sk 0,00 271, Övr räntek k skulder 0,00-201, Övr finanskostnader ,50 0,00 Finansnetto 1 312, ,15 Resultat efter finansiella poster , , Övriga skatter -609, ,00 REDOVISAT RESULTAT , ,60

5 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009

6 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Erik Dahlbergsgatan 20 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent och Registreringsverket Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet, Taptot 1 bebyggdes 1934 och är belägen i Stockholms Stad. Föreningen förvärvade fastigheten under 1984 för ombildning till bostadsrätt. På fastigheten finns 1 st bostadshus innehållande 24 lägenheter, 3 affärslokaler samt 3 mindre lokaler. Samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätt. Samtliga lokaler är hyresrätter. Lägenhetsfördelning: 5 st 1 rum och kokvrå 2 st 1 rum och kök 5 st 2 rum och kök 1 st 3 rum och kök 6 st 4 rum och kök 5 st 5 rum och kök Total bostadsyta: 1827 kvm Total lokalyta: 320 kvm Föreningens lokalkontrakt löper enligt följande: Verksamhet Yta kvm Butikslokal 68,0 Butikslokal 61,0 Butikslokal 61,0 Lokal vindsplan 35,0 Lokal vindsplan 14,0 Outhyrd (källarplatn) 15,0 Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma bestått av: Ordinarie Astrid Frohde Ordf. Elisabeth Fellbom Ledamot Fredrik Zanderholm Ledamot Indira Furniss Ledamot Adam Kmet Ledamot Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Lennart Malmberg Kent Frohde Claes Wessblad Sammankallande Sten Frohde Bengt Törnblom

7 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 2(11) Fastighetens tekniska status För fastigheten finns en 10 årig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har inga överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat två st andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Föreningen hade vid årets slut 29 (24) medlemmar. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Teknisk förvaltning har ombesörjts av ISS Facility Services AB, Mona Hamrén. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Fastighetsekonomi. Fastighetsskötseln har ombesörjts av BeWe Service i Stockholm AB. Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.) Ekonomi Föreningens fond för yttre underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt som enligt stämmobeslut är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med kronor och ianspråktagande med 0 kronor. Fastighetsskatt och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår (hyreshus) För inkomståret 2009 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostdshus till kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av gällande taxeringsvärdet på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften räknas årligen upp med index. För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet för lokaler. Fastigheten är taxerad till kronor varav byggnad kronor och mark kronor. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter, kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 28 % för räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari räkenskapsår som börjar 1 januari 2009 eller senare beskattas med 26,3%.

8 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 3(11) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Löpande reparationer har utförts till en kostnad av kronor. Det under 2007 påbörjade arbetet med ventilationssystemet slutförts under verksamhetsåret och resulterat i godkänd ventilationsbesiktning (s.k. OVK) för husets lägenheter. Utöver detta har inga planenliga underhållsåtgärder utförts. Föreningens tvisteärende med tidigare medlem angående skador på husets skorstenar har lösts till föreningens fördel. Skorstenarna har lagats och efter provtryckning befunnits hela och täta. Kostnaden för tätning och provning har erlagts av motparten sånär som ett belopp på c:a kronor. Detta förväntas bli utbetalt till föreningen under våren Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Årsavgifter Utvecklingen av föreningens årsavgifter framgår av nedanstående uppställning. År * ** KSEK *föreningens hyreslägenhet säljs. **budgeterad avgift. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2009 = 1070 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2009= 428 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 75 kronor vid sen betalning. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserat resultat årets resultat behandlas så att till yttre reparationsfond överföres i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 4(11) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Statlig skatt Årets resultat

10 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 5(11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 6(11) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Mottagna depositioner Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 7(11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 100 år Inventarier 10 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Finansiella instrument Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp. Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är styrelsen enligt beslut på föreningsstämman/styrelsen enligt föreningens stadgar. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

13 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 8(11) Noter Föreningens intäkter Hyresintäkter Årsavgifter bostäder Vatten/avlopp Övriga ersättningar/intäkter Överlåtelse- och pantsättningsavgifter Underhållskostnader Löpande reparationer Rep gemens utrymmen Rep tvättutrustning Rep lås och larm Rep installationer Rep hissar Rep planteringar Underh trapphus Rep ventilation Driftskostnader Fast.skötsel/städning entreprenad Sotning Yttre renhållning och snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Självrisk/rep. försäkringsskador Kabel-TV Fastighetsskatt Arvode tekn förvaltn Övriga driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Adm., kontor, övrigt Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster

14 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 9(11) 5 Avskrivningar Byggnad 1% Om/tillbyggnad 2% Maskiner Byggnad skrivs av enligt rak avskrivningsplan med 1% Stambyte skrivs av med 2% Fönsterrenovering skvrivs av med 10% Tvättmaskin skrivs av med 10% 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar, ventilation Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

15 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 10(11) 9 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Övriga fordringar Skattefordran Övr kortfrist fordr Andel SBC 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremie Förutbetald kabel-tv Förändring eget kapital InbetaldaÖvrigt bundet Yttre rep. Balanserat Årets insatser eget kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång

16 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 11(11) 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupen uppvärmning Upplupna elavgifter Upplupen renhållning Upplupna reparationer/underhåll Stockholm den 2010 Astrid Frohde Elisabeth Fellbom Fredrik Zanderholm Indira Furniss Adam Kmet Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Lennart Malmberg Revisor Kent Frohde Revisor

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37 Årsredovisning för Brf Rörstrand 29-37 769603-3369 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Rörstrand 29-37 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gudöterrassen

Årsredovisning. Brf Gudöterrassen Årsredovisning för Brf Gudöterrassen 716418-6392 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716418-6392 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Gudöterrassen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Omega

Årsredovisning. Brf Omega Årsredovisning för Brf Omega 702001-5975 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 702001-5975 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Omega får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 4

Årsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 4 Årsredovisning för Brf Hägerstenshamnen 4 716420-0722 Räkenskapsåret 2012 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Hägerstenshamnen 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(13) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak.

Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak. HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 1 (13) Årsredovisning Styrelsen for HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

TID: Måndagen den 28 april 2014, ki. 18.00. PLATS: Forum

TID: Måndagen den 28 april 2014, ki. 18.00. PLATS: Forum Härmed kallas medlemmarna i Brf Sigrun till brdinarie årsstämma TID: Måndagen den 28 april 214, ki. 18.. PLATS: Forum DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2, Upprättande av lorteckning över närvarande medlemmar,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Arsredovisning 2008 - BRF Degeln 1

Arsredovisning 2008 - BRF Degeln 1 Arsredovisning 2008 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckn ing Årsredovisning för räkenskapsåret 2008.., 2 Förvaltningsberättelse, 2 Styrelsen och revisorer 2 2008-01-01-2008-04-10 2 2008-04-10-2008-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsen och revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11... 2 2013-04-11 2013-12-31... 2 Revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11...

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trängen 1

Årsredovisning. Brf Trängen 1 Årsredovisning för Brf Trängen 1 716422-1637 Räkenskapsåret 2010 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Trängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Rudboda. Årsredovisning 713600-0796. För räkenskapsåret

Brf Rudboda. Årsredovisning 713600-0796. För räkenskapsåret Brf Rudboda Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 Brf Rudboda 1(14) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Rudboda på Lidingö, bildad 1971, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2004-01

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FYRSKEPPET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer