Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Solveig Ohlsson (S) Pierre Sjöström. fh^; 7 ^ 5- Chnstian Sfones^on. Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-05-06. Kommunstyrelsen. Solveig Ohlsson (S) Pierre Sjöström. fh^; 7 ^ 5- Chnstian Sfones^on. Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Kounstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ saanträdesru Uppåkra/ åndagen den 6 aj 2013 klockan Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Werner Unger (S) Torbjörn Lövendahl (S) Eric Tabich (M) Liliana Lindströ (M) Carina Dilton (S) Pierre Sjöströ (S) Pierre Lindberg (M) Anders Olin (M) Shkurte Xheajli (M) Bertil Persson (M) f t- Helene Öhan (FP) Yvonne Nilsson (C) Övriga deltagande Pia Jönsson (S) Thoas Carlstedt (M) Ingrid Oxenby (M) Ralph Friberg (SP) Eric Hailton (M) Gisela Nilsson (FP) Björn Stigborg (S) Henrik Lethin Solveig Ohlsson (S) Ingalill Hellberg Margareta Pauli (M) Pierre Sjöströ Utses att justera Justeringens plats och tid ådhuset klockan Underskrifter Sekreterare > Paragrafer 'alfll llber. u Ordförande fh; 7 5- Chnstian Sfoneson - Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits geno anslag. Nänd/styrelse Kounstyrelsen Datu för anslags uppsättande Datu för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift v Bianca Mogren Utdrags bestyrkande

2 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(22) s Kounstyrelsen Innehållsförteckning Sid 48 Ekonoisk uppföljning för kounstyrelsen 3 49 Ekonoisk uppföljning för Staffanstorps 4 koun 50 Yttrande över Trafikverkets järnvägsutredning Sirishansbanan/ 5 delen Malö - Toelilla 51 Yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Malö/ ÖP g 52 Föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet 8 Myllan/Vallby 53 Besvarande av otion o utarbetande av regler för nyetablering av 9 förskolor och skolor 54 Besvarande av otion o salingslokal i Staffanstorp Besvarande av otion o tillgänglighet till lokalt näringsliv i 12 centrala Staffanstorp 56 Besvarande av edborgarförslag o iljöledningssyste Geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag 18 o skydd ot olyckor 58 Förändring av resultatenhetsorganisationen avseende 19 Borggårdsskolan 59 Staffanstorp Stanstorp 1:776, förvärv av Redovisning av delegationsbeslut 21 g 61 Redovisning av eddelanden 22 Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande cs 1

3 i. -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Ekonoisk uppföljning för kounstyrelsen (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o ekonoisk uppföljning för tiden för kounstyrelsen. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat förslag till ekonoisk uppföljning avseende kounstyrelsens verksaheter för tidsperioden Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonoisk uppföljning avseende kounstyrelsens verksaheter för tidsperioden Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet redovisad ekonoisk uppföljning avseende kounstyrelsens verksaheter för tidsperioden Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e c

4 ..* k SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Ekonoisk uppföljning för Staffanstorps koun (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o ekonoisk uppföljning för tiden för Staffanstorps koun. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat förslag till ekonoisk uppföljning avseende Staffanstorps kouns verksaheter för tidsperioden Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för Staffanstorps koun för tidsperioden , sat att för kännedo anäla i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för kounfulläktige. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för Staffanstorps koun för tidsperioden , sat att för kännedo anäla i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för kounfulläktige. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

5 SAM MANTRADESPROTOKOLL 5(22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen Järnvägsutredning Sirishansbanan, delen Malö- Toelilla, yttrande över sarådshandling (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Trafikverkets reiss av upprättad sarådshandling avseende järnvägsutredning för Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Si rishansb anan/ delen MalÖ- Toelilla enligt i ärendet föreliggande förslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredng Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt bilaga l. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kounstyrelsen besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt i ärendet föreliggande förslag. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) untligen/ då till förån för eget yrkande. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e er Oé

6 SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(22) STAFFAN STOPPS Kounstyrelsen Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt bilaga l. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla LiUana Lindströs (M) yrkande. Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. "Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej//. Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ Liliana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Eric Tabich (M)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xheajli (M)/ och Helene * * öhan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt i ärendet föreliggande förslag. * Mot beslutet reserverar sig ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna skriftligen enligt bilaga 2. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande -c -*"t /

7 gl «ä Socialdeokraternas förslag till yttrande « (2) Ang. järnvägsutredning för Sirishansbanan Jävägsutredningen utgör en del av planläggningsprocessen för Sirishansbanan. Utredningen syftar till att beskriva, analysera och utvärdera alternativa lokaliseringar av Järnvägen och ska tillsaans ed tillhörande iljökonsekvensbeskrivning utgöra ett underlag för val avjävägskorridor och teknisk standard på anläggningen. Trafikverket genoför nu ett saråd ed syfte att förankra förutsättningar, projektål och tänkbara åtgärder. I nästa skede av utredningen koer alternativa sträckningar och stationslägen att analyseras, konsekvensbeskrivas och utvärderas. Staffanstorps koun länar ed anledning av trafikverket förfrågan följande yttrande. Förutsättningar De olika handlingarna beskriver på ett enkelt och tydligt sätt de förutsättningar so gäller för projektet. So fragår av texten i de presenterade handlingarna finns Sirishansbanan inte ed i den gällande nationella planen for transportinfrastktur for åren 2010 till Traflkverket arbetar just nu ed att ta jfra en kopletterade nationell plan for att kvalitetssäkra den gällande planen. Denna koer att innehålla åtgärder fra till och ed år För Staffanstorps koun är det av yttersta vikt att Sirishansbanan finns ed i den kopletterande planen. Ett reservat för koande järnväg geno hela Staffanstorp innebär en stor begränsning för kounens öjligheter att planera for och genoföra utbyggnader och förtätningar. Det innebär också ett ineffektivt arkutnyttande o såväl själva spårorådet so eventuella skyddszoner aldrig koer att utnyttjas för järnvägsanläggningen. På grund av det oklara läget för Sirishansbanans utbyggnad vill Staffanstorps koun understryka att utredningsarbetet o banan åste intensifieras så att nödvändiga beslut o banans förverkligande koer till stånd.

8 2(2) al «% Projektål De ål so redovisas i handlingarna är tydligt och klart forulerade. Tänkbara åtgärder Av handingaa fragår att inga oskyddade plankorsningar får förekoa vilket innebär att alla pl ankor sningar ska förses ed boanläggningar. Mindre vägar bör inte korsa järnvägen, utan ansluts till större väg. Större vägar sat gång-och cykelvägar ska korsas planskilt. I Staffanstorp pågår planläggning av ovandlingsorådet "Sockerstan". Ino raen för planarbetet har kounen ed hjälp av Tyrens AB tagit fra principskisser för fratida utforning av korsningspunktea vid MalÖvägen och den fratida förlängningen av Brågarpsvägen. Kounens uppfattning är att dessa korsningspunkter inte kan vara planskilda o spåret inte ligger i skärning. De planerade perronglägena i Staffanstorp åste redovisas på en situationsplan for att bedöa o de är läpliga. Slutsatser Sirishansbanan bör få en sträckning so gör det lätt för flertalet resenärer att välja tåget i stället för bilen. Det innebär sannolikt att flest änniskor koer att resa ed tåget o banan går i befintlig sträckning geno Staffanstorp. På saa gång innebär en sådan linjesträckning att särskild hänsyn åste läggas på de korsningspunkter so är nödvändiga för att järnvägens baäreffekter inte ska bli för stora. Det finns anledning att Överväga o järnvägen geno Staffanstorp bör gå i ett nedsänkt läge. Det är angeläget att utredningsarbetet intensifieras så att nödvändiga beslut o banans förverkligande kan koa till stånd.

9 Reservation Staffanstorps koun har att läna ett yttrande över Järnvägsutcedning för Sirishansbanan. «<i? O inte Sirishansbanan koer ed i den kopletterande nationella planen anser den oderadedda ajoriteten att utredningsarbetet och järnvägsutredniagen ska avslutas. Vi delar inte uppfattningen utan vi anser att Sirishansbanan är en stor angelägenhet för regionen och för Staffanstorps koun. Det är av yttersta vikt att Sirishansbanan finns ed i den kopletterande planen och att vi ska fortsätta verka för att banan koer tiu stånd. Socialdeokraterna i Staffanstorps koun viu därför poängtera att på grund av det oklara läget för Sirishansbanans utbyggnad understryka att utredningsarbetet o banan åste intensifieras så att nödvändiga beslut o banans förverkligande koer till stånd. g» Vi reserverar oss till förån för vårt yttrande Staffanstorp den 6 aj 2013 För Socialdeokraterna (-/fw )/ '/ n Pierre fostrarn (S)

10 -tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 7(22) t Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Ny Översiktsplan för Malö, ÖP 2012, yttrande över förslag till (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o yttrande över av Malö stad utställt förslag till ny Översiktsplan för Malö. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat förslag till yttrande ed synpunkter på utställt planförslag. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att till Malö stad fraföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan för Malö/ OP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att till Malö stad fraföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan * * för Malö/ OP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag. Ordförandens sign J usferandens sign Utdrägsbestyrkande cs

11 Js»» SAMMANTRADESPROTOKOLL 8(22) t STAFFAN STOPPS Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet MyllanA/allby (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o godkännande av utarbetat förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet Myllan/Vallby/ vilket ingår i den fastställda projektkatalogen. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 17 deceber 2012, g 222, har godkänt exploateringskalkyl för nu aktuellt exploateringsprojekt/ då innebärande ett överskott o cirka kronor. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet MyllanAallby. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Ledaoten för Centerpartiet anäler före det att ordföranden ställer proposition på i ärendet fraställt yrkande att hon ej deltar i kounstyrelsens beslut i ärendet. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet föreliggande förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet Myllan/Vallby. Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande CT.

12 . -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Besvarande av otion o utarbetande av regler för nyetablering av förskolor och skolor (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av Pierre Sjöströ (S) väckt otion o att kounfulläktige skall besluta att barn- och utbildningsnänden skall utarbeta regler/ då ed angiven utgångspunkt och inriktning/ för ny etablerg av förskolor och skolor. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraförs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att avslå otionen. Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla * otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens orkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) skriftligen enligt bilaga l. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Ordförandens sign Tusferandenssign Utdrags bestyrka n d e rs *

13 <* SAMMANTRADESPROTOKOLL 10(22) Kounstyrelsen Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströs (M) yrkande. Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. // Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej". Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ Liliana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Eric Tabich (M), Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xheajli (M)/ och Helene * * Öhan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna skriftligen enligt bilaga l. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande '/ /

14 Reservation wal I deceber 2012 godkände Alliansen i Barn- och utbildningsnänden (M+ FP+C) att Pysslingen skulle få etablera sig l Hjärup (det visade sig sedan att förskolans vinstarginaler inte uppfyllde Pysslingen AB vatföt de sederera valde att inte starta verksaheten). Vi Socialdeokra.ter ansåg att Pysslingens förskolas ansökan inte uppfyllde de krav so an kan ställa på en etableringsansökan. Vi har aldrig varit ed o att Barn- och utbildningsnänden har fattat beslut på så bristfälliga beslutsunderlag. I ansökan saknades lokalritning, hyreskontrakt, godkännande av Miljö- och brandskyddsyndighetea, ekonoisk kalkyl, uppgifter o behöriga pedagoger och petsonalgruppens storlek. Vi förstod överhuvudtaget inte vad ajoriteten (M+Fp+C) hat sagt ja till utan dessa grundläggande dokuent. Det tycks vara viktigare för den oderatledda ajoriteten att utse ve so ska driva en verksahet än vilka förutsättningar och vilken kvalitet vi koer att erbjuda våra edborgare (och ytterst våra barn). Hjäpsborna efterfrågar fler kounala förskoleplatser en istället för att försöka öta efterfrågan väljer nändens oderata ledning (starkt påhejad av Folkpatdet och Centerpartiet) att tvinga på föräldrarna ett privat alternativ. Situationen i Januari 2013 i Hjärup vät en efterfrågan på 11 kounala förskoleplatser ot två i alternativ regi (otsvarande siffra för Staffanstorp (inkl Kyrkheddinge och Tottarp) var en efterfrågan på 30 kounala platser ot 12 i alteadvregi). r-" Två kounala förskolor i Hjäp hade inforeut ansökt o. att få utöka sina resp. verksaheter (Starionsbyns förskola och Ängslyckans förskola) utan att deras ansökningat blivit prövade. Att kounala ansökningar aldrig prövas visar på brister i den deokratiska processen i Staffanstorps koun. Självklart borde dessa ha prövats i saband ed den aktuella nyetableringen. Barn- och utbildningsnänden hade då haft tre aktöret att välja på. Kvalitet och föräldrarnas preferenser hade då varit faktorer so kunde vara avgörande för Barn- och utbildningsnändens beslut. Vi anser att det är dags att klatgöra spelreglerna för nyetableringen av fötskoleverksaheten i vår koun. Majoritetens favoriserg av de privatdrivna verksaheterna stäer iua ed de uttalanden so saa ajoritet gjort o att aua verksaheter ska få vetka på lika viukor i vår koun. Det finns ed andra ord en stot brist på överens stäels e euan ord och handling i oderaternas agerande. Vi Socialdeokrater anser dätför att Staffanstorps koun åste ge Barn- och utbildningsnänden i uppdrag att utarbeta regler för nyetablering av förskolor och skolor, att reglerna ska ha so utgångspunkt ätt alla verksaheter ska få verka på lika viukot i vår koun, att inriktning för etablering av ny verksahet fraförallt ska åtetspegla föräldtars önskeål Vi reserverat oss tiu förån fot vår otion Staffanstorp den 6 aj 2013 Fot Socialdeokraterna 7 //. /?' Pierre Sjyttö (S)

15 -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 11 (22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen g Besvarande av otion o salingslokal i Staffanstorp (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av Lena Persson (FP) väckt otion ed yrkande o att kounfulläktige skall besluta att uppdra till kounstyrelsen och berörda nänder att påskynda arbetet ed utredning o salingslokal i Staffanstorp och att snarast igångsätta projektering och byggande av en salingslokal. Arbetsutskottet beslutar dels att överläna otionen till dels kounstyrelsens styrgrupp för uheckling av Sockerbruksorådef dels till kultur- och fritidsnänden för dess snara bedöning av behovet av salingslokaler/ vilken nändens bedöning därefter skall redovisas för styrgruppen för utveckling av Sockerbruksorådet/ dels föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att ed arbetsutskottets beslut anse otionen bifallen vad avser otionärens yrkande i den del so avser påskyndande av utredande/ sat att i övrigt avslå» otionen. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Eric Tabich (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på Eric Tabichs (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att ed arbetsutskottets beslut anse otionen bifallen vad avser otionärens yrkande i den del so avser påskyndande av utredande/ sat att i Övrigt avslå * otionen. Ordförandens sign Justeranderisign Utd ragsbestyrkande r.r ~> -f/

16 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen g Besvarande av otion o tillgänglighet till lokalt näringsliv i centrala Staffanstorp (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av Pierre Sjöströ (S) väckt otion ed förslag o inventering av åtgärder för att underlätta tillgänglighet till det lokala näringslivet i Staffanstorps centrala delar/ sat införande av parkeringsövervakning/ då också i Staffanstorps centrala delar. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kounfulläktige vid tre tidigare tillfällen har prövat i en otion och tre edborgarförslag fraställda yrkanden o införande av kounal parkergsövervakning. I dessa ärenden har kounfulläktige den 23 april 2007, 49, den 2 juni 2008, 82 och den 9 februari 2009, 7, beslutat att avslå fraförda yrkanden o att kounal parkeringsövervakning skall införas i Staffanstorps koun. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedöning att det för närvarande inte föreligger några sådana ändrade förhållanden eller annat so ger anledning till förnyade utredningar av aktuell frågeställning/ eller något so kan utgöra grund för annat kounfulläktiges beslut i sakfrågan o kounal parkeringsövervakning skall införas än so fragår av fulläktiges förenända beslut. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraförs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att uppdra till tekniska nänden att utreda såväl o nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig/ so o den inforation so finns o lokalisering av centralt belägna parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ sat att vidta ed anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar so öjligt/ sat att härutöver avslå otionen. Ordförandens sign Justera n de nst s ig n Utdrags bestyrkande o.v

17 -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla * otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att uppdra till tekniska nänden att utreda såväl o nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig/ so o den inforation so finns o lokalisering av centralt belägna parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ sat att vidta ed anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar so öjligt/ sat att härutöver avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) skriftligen enligt bilaga l. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströs (M) yrkande. Ordförandens sign Justeranäens sign Utdrags bestyrkande c'5»

18 SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(22) f Kounstyrelsen Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. "Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej". Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ LUiana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Eric Tabich (IVT)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xheajli (M)/ och Helene * Öhan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att uppdra till tekniska nänden att utreda såväl o nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig/ so o den inforation so finns o lokalisering av centralt belägna parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ sat att vidta ed anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar so öjligt/ sat att härutöver avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna skriftligen enligt bilaga l. Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs b estyrkande \ cs t

19 Reservation Kounfulläktige har vid tte ddigare riufäuen prövat i en otion och tre edborgatförskg frastäuda yrkanden o. införande av kounal parkerings övervakning. I dessa ärenden hat kounfulläktige den 23 april2007, 49, den 2 juni 2008, 82 och den 9 februari 2009, 7, beslutat att avslå fraförda yrkanden o att kounal parkerings övervakning skatt inföjtas i Staffans torp s koun.. Att två otioner (t\ta ed den aktuella otionen) och tre edborgarförslag ät Inlänade till Staffans torp s koun visar på ett proble. <1& g» «<? År 2006 byggdes sex flerfailjshus på den stora parkeringen bako Rådhuset. Det innebat att 140 parkeringsplatser försvann från centru. Redan på den tiden befarade koluncns tekniska kontor parkerlngskaos i centru i saband ed byggstarten o inte parkeringsöverrakng infötdes i Staffanstorp. Precis så blev det också Utredningen so kostade cirka kronor, beställdes föl: några år sedan i saband ed att an påbörjade detaljplansarbetet fot orådet bako Rådhuset. Utredningen pekade starkt på att parkeringsplatserna skuue försvinna, en den hade också brister ansåg dåvarande tekniska nändens ordförande, dll exepel nändes inte en parkeringsplats so finns på Nordstrands väg. I utredningen stod det heuer ingenting o att det skulle flukoa ett antal nya platser. Därför var inte dåvarande oderatledda ajoriteten färdiga för att ta ett beslut o vi skuue införa parkerings övervakning euer ej. Då viue den oderata ordförande i Tekniska nänden avvakta och se vad so egentligen koer att hända när bygget koer igång bako Rådhuset. De nya platserna so den oderata ordförande syftade på byggdes av det kounala bostadsbolaget Stäffanstorpshus. Platserna so ko till finns bako Centralskolan, vid den gala, jävägsstationen och vid Bråhögs skolan. Saanlagt handlar det o cirka 160 parkeringsplatser. Vi kan konstatera att situationen inte har förbättrats och att det fortfarande råder kaos på de est centrala parkeringsplatserna i cenbni. Vi hat sett vad so hänt och det ät dags att våga ta ett beslut so kan fräja handeki i Staffanstorps centru. Vi reserverar oss till förån för vår otion Staffanstotp den 6 aj 2013 För Socialdeoktatea '/ «/// 7 / '7 / / t.,/ Piette SJÖsttö (S)

20 a SAMMANTRADESPROTOKOLL 15(22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen Besvarande av edborgarförslag o iljöledningssyste (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av edborgarförslag o iljöledningssyste. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kounstyrelsen vid sin beredning av detta ärende den l ars 2010, 15, beslöt föreslå kounfulläktige besluta att under år 2010 ska tas fra relevanta iljöindikatorer eller gröna nyckeltal/ ed funktion att ge kunskap o vart vi är på väg och därtill underlag för kounens satliga verksaheter i beslut o prioriteringar och åtgärder vilka har bäring på iljön/ so följer utvecklingen ino ett antal viktiga oråden t ex energi/ avfall/ luft/ vatten och hälsa/ varvid indikatorerna skall relateras till gällande koncernpolicy/ // Fratiden koun - perspektiv 2038// sat de nationella och regionala iljöålen/ att kounens verksaheter/ nänder och styrelser skall konkretisera iljökvalitetsål och handlingsplaner so redovisas i budget och bokslut sat att däred anse edborgarförslaget bifallet. Vid kounfulläktiges handläggning av ärendet den 26 april 2010, g 21, beslöt fulläktige att återreittera ärendet till kounstyrelsen för dess vidare beredning i for av ytterligare utredning av de åtgärder so kan föranledas av edborgarförslaget. Koundirektören redovisar ed anledning av kounfulläktiges återreissbeslut verkställd utredning. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att/ ed hänvisning till det i ärendet redovisade/ anse edborgarförslaget besvarat. Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla edborgarförslaget. Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande r \ / ~->

21 -a k SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att ed hänvisning till det i ärendet redovisade anse edborgarförslaget besvarat. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) untligen/ då till förån för eget yrkande. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla edborgarförslaget. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströs (M) yrkande. Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande votergsproposition. // Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej". Ordförandens sign Juste rand en s sign U td råg s bestyrkande Jt <:

22 -A SAMMANTRADESPROTOKOLL 17(22) Kounstyrelsen Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ Liliana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C), Eric Tabich (M), Pierre Lindberg (M), Shkurte Xheajli (M), och Helene * * Ohan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att ed hänvisning till det i ärendet redovisade anse edborgarförslaget besvarat. Mot beslutet reserverar sig untligen ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna. Ordförandens sign Justeranderisslgn Utdrags bestyrkande a! '* c

23 . SAM MANTRADESPROTOKOLL 18(22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen g Geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag o skydd ot olyckor (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning enligt 152/12 återreitterat ärende o antagande av handlingsprogra enligt lag o skydd ot olyckor / vilket enligt denna lag skall antas av kounfulläktige för varje andatperiod/ tillsaans ed handlingsprogra för andra häred saanhöranderäddningstjänstuppgifter. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att anta geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag o skydd ot olyckor/ i denna del då för innevarande andatperiod/ enligt i ärendet föreliggande förslag därtill/ sat att uppdra till kounstyrelsen att anta närare riktlinjer för enligt första attsatsen antaget geensat handlingsprogra. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att anta geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag o skydd ot olyckor/ i denna del då för innevarande andatperiod/ enligt i ärendet föreliggande förslag därtill/ sat att uppdra till kounstyrelsen att anta närare riktlinjer för enligt första attsatsen antaget geensat handlingsprogra. Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande o - '?/

24 pp -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 19(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Förändring av resultatenhetsorganisationen på Borggårds skola (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt produktionschefens skrivelse den 17 april 2013 ed förslag till en förändrad resultatenhetsorganisation vad rör Borggårds skola. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt regleentet för kounstyrelsen är det delegerat till kounstyrelsen att besluta o organisatoriska förändringar avseende resultatenheterna. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att Borggårds skola/ då utan den där nu förekoande för skole verksaheten/ fr o den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3- skolverksahet/ sat att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksahet fr o den l augusti 2013 skall utgöra en separat resultatenhet. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag Kounstyrelsen har således beslutat att Borggårds skola/ då utan den där nu förekoande förskoleverksaheten/ fr o den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3- skolverksahet/ sat att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksahet fr o den l augusti 2013 skall utgöra en separat resultatenhet. Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s b estyrkande rf. c f/

25 f -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 (22) Kounstyrelsen Staffanstorp Stanstorp 1:776, förvärv av (dnr Ks ) Kounstyrelsen upptar ärende o förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 (å vilken fastighet vårdcentralen i Staffanstorp är belägen) från Region Skåne. Det antecknas till kounstyrelsens protokoll att i ärendet aktuellt fastighetsköp görs i syfte att öjliggöra verkställigheten av gällande översiktsplan/ i följd varav kounstyrelsen/ enligt i sitt regleente länat beyndigande/ äger besluta o detta förvärv. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta att godkänna förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 enligt i ärendet föreliggande förslag till överlåtelsehandling. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 enligt i ärendet föreliggande förslag till överlåtelsehandling. ÖrdfÖra n dens sign Justerandenssign Utd ragsbestyrkande CJ /

26 . * KÖPEKONTRAKT CR.ONHOL KOMMERSIELL A Cronhol Koereiella AB, Stortorget 11, Helsingborg. Tel: , Fax: (4) Säljare: Skåne Läns Landsting Org.nr: Skånehuset Kristianstad ed en 1/1-del överlåter häred - geno försäljning Fastighet: Fastigheten Staffanstorp Stanstad 1:776, i fortsättningen kallad fastigheten, Till Köpare: Staffanstorps Koun Rådhuset, Torget 1 Org. Nr: Staffanstorp Köpeskilling: Överenskoen köpeskilling - i kronor (SEK) ***** ***** Tjugotvå illioner fehundra tusen kronor* och på följande villkor i övrigt: 1 Köparen skall och har rätt att tillträda fastigheten den 1 juli 2013, eller det ånadsskifte Tillträdesdag: so inträffar närast efter det att villkor enligt 3 uppfyllts, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt so anges i 2. 2 Köpeskillingen skall av köparen erläggas på följande sätt: Betalningsvillkor: a. Betalar kontant på tillträdesdagen kr i saband häred skall likvidavräkning upprättas. Avräkning skall även ske avseende förskottsbetalda avgifter/drikr) < SUMMA KÖPESKILLING kr CS

27 A u-onnoi Koersiella AB, Stortorqet 11, Helsingborg, Tel: Fax: (4) 3 Villkor får detta avtals giltighet är att avtalet senast godkännas av Skåne Läns Villkor Landstings Regionstyrelse och att detta beslut ino saa tid vinner laga kraft. O detta avta) inte godkännes e!!er vinner lags kraft i enlighet ed vad nyss sagts, förfaller avtalet och parternas prestationer skall återgå utan rätt till ersättning från någon av parterna. 4 Säljaren garanterar att fastigheten pä tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än O Inteckningar kr och ej heller besväras av servitut eller nyttjande rätter utöver vad so anges i detta..: köpekontraktoch bilagda utdrag ur Lantäteriverkets Faslig h etsregister 5 Fra till tiilträdesdagen skall säljaren dels bära risken för att fastigheten geno Försäkringar olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) skadas under nända tid, dels ansvara för..:?tf,..5?ndef,.ocl??nnat so,höf'ti)l. fastisheten yäl vårdas dels hålla fastigheten fullyardesförsäkrad Även o köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran ändå på köparen på tillträdesdagen, 6 t<?s!n?6-r oc_h.'n,t?kter t?rdel?s.rr!ellan Parterna ed hänsyn till vad so belöper sig på Fördelning av tiden före respektive efter tilltradesdagen. Fastighetsskatt, räntor, driftskostnade7och kostnader och andra till fastigheten härrörbara utgifter.. skal! således betalas av säljaren fra till intäkter: tjllträdesdagen och av köparen för tiden från och ed tilfträdesdagen Motsvarande tillfaller alla intäkter och atf avkastning säljaren får tiden fra tillträdesdagen och köparen förtiden härefter. 7 Köparen skall ensa betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, värdering och besiktning Lagfarts- etc. kostnader..: Föredlingsprovision till A Cronhol Koersjella AB betalas av säljaren enligt separat överenskoelsäven i det fall föreliggande köp transporteras på annan köpare'eher kounen utövar förköp. s?jit_k-ö_p-artjlelrätt?_li9e.n fullgör sina åtagand,en enfist detta köpekontrakt, såvida ej Kontraktsbrott: köparens försuelse är oväsentlig äger säljaren rätt att häva köpet, Härvid skall köparen ereasljadennldisaij p0 äisru' villkor i föreliggande kontrakt. O säljarens skada överstiger eriagd handpenning, är köparen skyldig att oedelbart vid anfordran erlägga ellanskillnaden titt säljaren. l!.sn?t?9tr k Paren rätt til) häyn'ng ch skadestånd enligt ovan, l det fall säljaren e] rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt. Rätt tilf saa skadestånd tillkoer säljaren, därest köpet blir ogiltigt på den grund att köparen försuat ansöka o erforderligt förvärvstillstånd. Parterna ännförstådda ed att full föredlingsprovision skall erläggas vid parts hävning av k.öpe! På9rund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott Ingår provisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att erlägga till säljaren. 9 O inget annat anges i detta kontrakt ed bilagor, garanterar säljaren att fastigheten Begränsningar, inte berör's_av_ynd'ghetsbeslut föreläggande frän sötare eller liknande, so pä något Anslutnings- sätt begränsar köparens öjlighet att utnyttja fastigheten på saa' sätt so den avgifter..:!nv?n<lav,sälj,aren ' da9' saljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet ed gällande plan, ed satliga kostnader betalda. c / Vidare garanteras, att satliga för fastigheten debiterade/behöngt beslutade kostnader såso för geensahetsanlaggng, gatuarksersattning: gatukostnadsbidrag, anslutnings- och abonneangskostnader avseende VA, El och fjärrväre är betalda. till

28 A Cronhol Koersiella AB, Stortorget 11, Helsingborg, Tel: , Fax: (4) 10 Köparen har inforerats o sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före Besiktning/skick köpet beretts tillfälle att ed sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten ed därtill Fastighets- hörande byggnader både in- och utvändigt Köparen är edveten o att byggnaderna beskrivning: kan vara behäftade ed fel och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen godtager fastigheten ed av besiktningsannen påtalade fel och brister vilka obesörjs och bekostas av köparen ensa. Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godtaga fastighetens skick och ed bindande verkan avstå från alla anspråk ot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är införstådd ed att ovanstående villkor innebär en friskrivning från säljarens ansvar so avses i Jordabalken 4 kap 19 avseende s.k. "dolda fel". Fastigheten utgöres av kv friköpt tot, bebyggd ed: Vårdbyggnad. Se bilagda utdrag ur Lantäteriverkets Fastighets register. Byggnadens uthyingsbara areor har ej varit föreål för kontrollätning, varför differens ellan uppgivna och verkliga areor kan förekoa. Reglering av köpeskilling ed anledning härav skall ej ske. Säljaren garanterar: att inga beställningar eller åtaganden gjorts gällande fastigheten so ej redovisats köparen; att energideklaration har upprättats och satts upp på synlig plats i anslutning till entré; att godkänd OVK-besiktning utförts (ventilationsbesiktning enl.förordn. 1991:1273); att fastigheten ej är registrerad för ervärdeskatt och således ej häftar i osskuld; Säljaren svarar för att fastighetens totark är avstädad, sat att utryen vilka disponeras av säljaren är utryda och städade. 11 Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i 2, överlänar säljaren till Köpebrev,..: köparen kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. Vidare skall säljaren överläna hyreskontrakt, serviceavtal etc i original, sat i den ån de innehas av säljaren, totkarta, ritningar,. sat tillhandahålla nytt utdrag ur Lantäteriverkets Fastighets register. Vidare de övriga handlingar so är nödvändiga för köparens förvaltning av fastigheten avvaktan på att köparen erhållit lagfart, skall säljaren edverka till ansökan o inteckning och upplåtelse av panträtt jäte pantförskrivning av pantbrev i de fall då detta krävs för köparens upptagande av lån i saband ed eller efter tillträdesdagen, Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlänats. 13 Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt skall göras skriftligen för att äga giltighet. Tillägg, Ändringar: c

29 A Cronhol Koersiella AB, StortorRet 11, Helsincjbong, Tel: , Fax: (4) Bilagor: Följande bilagor tillhör köpekontraktet: Hyresavtal Utdrag ur Lantäteriverkets Fastighetsregister Separat har köparen erhållit och tagit del av: Totkarta Fasad- & planhtninga Energideklaration Ovk Protokoll Instruktion o Systeatiskt brandskydssarbete Underteckn.: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exeplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt sat ett utgör A Cronhol Koersiella ABs arkivexeplar Malö 2013 Staffanstorp 2013 Säljare Skåne Läns Landsting Köpare Staffanstorps Koun G: g: g: g: Ovanstående säljares nanteckningar bevittnas Ovanstående köpares nanteckningar bevittnas 'I cs /

30 FASTIGHETSINFO CRONHOLM KOMMERSIELLA 1(1} Fastighet Beteckning: Staffanstorp Stanstorp Fastigh.reg: Senaste ändring: Inskrivn.reg: Ändringar t.o redovisas, senaste ändring: Försaling: S:t Staffan (123013) Socken: nevishög Adress(er): Södergatan 2 Ursprung: Stanstorp 1:30 Areal: Land: 5622,0 2 Vatten: 0,0 2 Totalt: 5622,0 2 Koordinater: 1. X: Y: Registerkarta:-STAFFANST Andel i SAMF/GA: Åtgärder: StanstorpGA:11 Avstyckning, , 12-NEV-555 Fastighetsreglering, , Fastighefsreglering, , Rättigheter: Last: 1 Avtalssen/itut 12-IM3-83/2914 Pupstation Last; 1 Avtalsservitut 12-IM3-83/2910 Fjärrväre Planer: Beslutade 1. Stadsplan.: 12-NEV-519 Datu: Registerkarta: , , , Detaljplan.: 1230-P27 Datu: Registerkarta: Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Skåne Läns Landsting c/o Finansenheten Skånehuset Kristianstad Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 An: Nan och idnr kopl 99/5854 Inskrivningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: 2910 Förånsordningsnr: 1 Avtals servitut fjärrväre 2. Inskrivningsdag: Aktnr: 2914 Föränsordningsnr: 2 Avtalsservitut pupstation Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ:823 - Specialenhet, vårdbyggnad Senaste taxering: 2007 Uppgiftsår:2011 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Specialenhet, vårdbyggnad Tidigare taxering: 2007 Uppgiftsår:2008 ********** Lantäteriet och Skatteverket ********** RS025 C9 ACronhol Koersiella AB, Nordenskiöldsgatan 8, Malö, Tel: , Fax:

31 . -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 21 (22) Kounstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut a) Delegationsbeslut o upplåning av 25 kr på villkor enligt offert från Kouninvest. Dnr b) Delegationsbeslut o vilka handlingar ino ekonoiadinistrationen so bevaras och gallras. Dnr c) Fullakt - Kounassurans Syd Försäkrings AB d) Fullakt - Kouninvest i Sverige AB e) Fullakt - Höje å vattenråd f) Fullakt - AB Malöregionens Avlopp g) Fullakt - Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd h) Fullakt - Business Port Staffanstorp AB i) Fullakt - Skånes Luftvårdsförbund j) Fullakt - Sysav Kounstyrelsen beslutar att lägga länad inforation till handlingarna. Ordförandens-sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande cs

m Sammanträdesdatum 2013-03-04

m Sammanträdesdatum 2013-03-04 . -a SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-04 1(18) Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, saanträdesru Esarp, åndagen den 4 ars 2013 klockan 09.30-12.00, 13.00-15.15 Beslutande Christian Sonesson

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /"r

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /r -tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11 -21 Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Rådhuset/ saanträdesru Esarp/ åndagen den 21 noveber 2011, klockan 13.30-16.15 Michael Sandin (M) ordförande

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Björn Stigborg (S) Törbic}rn L bvenctahl ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Björn Stigborg (S) Törbic}rn L bvenctahl ANSLAG/BEVIS h ^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(15) 2012-09-10 ^^^w^ STAFFAN STO RPS Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ sammantradesrum Uppåkra/ måndagen den 10 september 2012 klockan 18.00-18.10 Beslutande Christian

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Övriga deltagare: Magnus Olsson (M) Anne Rix/ 76 Jonas Palmqvist-Svensson

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Övriga deltagare: Magnus Olsson (M) Anne Rix/ 76 Jonas Palmqvist-Svensson -» BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(19. SAMMANTRADESPROTOKOLL Saanträde * Saanträdesdatu: 2012-12-06 Saanträdestid: 17:00-19:30 Plats: Rådhuset Paragrafer: 74-86 Beslutande: Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55 K -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Saanträdesdatu 2013-08-14 STAFFAN STO RPS Barn- och utbildningsnändens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset onsdagen den 14 augusti 2013, klockanl5.00-16.05 Beslutande Nino

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden k. -A SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(13) 2013-11-05 Kultur- och fritidsnänden Plats och tid Hagalidskolan i Staffanstorp/ kl 17.00-18.10 Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf Werner Unger (S) Margareta Pauli (M) Ann-Christine

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(21) STA F FAN STOPPS Saanträde Saanträdesdatu: 2014-02-24 Saanträdestid: Klockanl8.00-19.40 Plats: Rådhuset Paragrafer: 4-20 Beslutande: Nino Vidovic (M) Rickard Severin

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 5 december 2011, klockan

Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 5 december 2011, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) 2011-12-05 Kounstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ saanträdesru Uppåkra/ åndagen den 5 deceber 2011, klockan 18.00-18.25 Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf Laila Olsen (S) Torbjörn

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(11 STAFFAN STOPPS. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00-18:10 Plats: Rådhuset Paragrafer: 27-32 Beslutande: Nino Vidovic

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter: Kommunfullmäktige 1(28) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-12-1 4 Klockan 15.00-18.10, a journering 17.10-17.25 Rådhuset, Bjällerup

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup A, lokal Bjällerup A, måndagen den 28 februari 2011 klockan 18.30 20.25. Nino Vidovic

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-01-27 18:00-19:00 Sammanträdesrum, Bjällerup A l- 10 Beslutande: Pierre Lindberg (M)

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 173 Begäran o planbesked för del av kv Oren. Dnr KS 2012-444 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00

Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00 S~NTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Deokratikoitten 2015-08-20 Sida 1 (17) Plats och tid Beslutande Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp) Ordförande Jan-Erik Gustavsson, (s) vice ordförande

Läs mer