Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Solveig Ohlsson (S) Pierre Sjöström. fh^; 7 ^ 5- Chnstian Sfones^on. Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-05-06. Kommunstyrelsen. Solveig Ohlsson (S) Pierre Sjöström. fh^; 7 ^ 5- Chnstian Sfones^on. Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Kounstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ saanträdesru Uppåkra/ åndagen den 6 aj 2013 klockan Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Werner Unger (S) Torbjörn Lövendahl (S) Eric Tabich (M) Liliana Lindströ (M) Carina Dilton (S) Pierre Sjöströ (S) Pierre Lindberg (M) Anders Olin (M) Shkurte Xheajli (M) Bertil Persson (M) f t- Helene Öhan (FP) Yvonne Nilsson (C) Övriga deltagande Pia Jönsson (S) Thoas Carlstedt (M) Ingrid Oxenby (M) Ralph Friberg (SP) Eric Hailton (M) Gisela Nilsson (FP) Björn Stigborg (S) Henrik Lethin Solveig Ohlsson (S) Ingalill Hellberg Margareta Pauli (M) Pierre Sjöströ Utses att justera Justeringens plats och tid ådhuset klockan Underskrifter Sekreterare > Paragrafer 'alfll llber. u Ordförande fh; 7 5- Chnstian Sfoneson - Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits geno anslag. Nänd/styrelse Kounstyrelsen Datu för anslags uppsättande Datu för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift v Bianca Mogren Utdrags bestyrkande

2 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(22) s Kounstyrelsen Innehållsförteckning Sid 48 Ekonoisk uppföljning för kounstyrelsen 3 49 Ekonoisk uppföljning för Staffanstorps 4 koun 50 Yttrande över Trafikverkets järnvägsutredning Sirishansbanan/ 5 delen Malö - Toelilla 51 Yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Malö/ ÖP g 52 Föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet 8 Myllan/Vallby 53 Besvarande av otion o utarbetande av regler för nyetablering av 9 förskolor och skolor 54 Besvarande av otion o salingslokal i Staffanstorp Besvarande av otion o tillgänglighet till lokalt näringsliv i 12 centrala Staffanstorp 56 Besvarande av edborgarförslag o iljöledningssyste Geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag 18 o skydd ot olyckor 58 Förändring av resultatenhetsorganisationen avseende 19 Borggårdsskolan 59 Staffanstorp Stanstorp 1:776, förvärv av Redovisning av delegationsbeslut 21 g 61 Redovisning av eddelanden 22 Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande cs 1

3 i. -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Ekonoisk uppföljning för kounstyrelsen (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o ekonoisk uppföljning för tiden för kounstyrelsen. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat förslag till ekonoisk uppföljning avseende kounstyrelsens verksaheter för tidsperioden Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonoisk uppföljning avseende kounstyrelsens verksaheter för tidsperioden Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet redovisad ekonoisk uppföljning avseende kounstyrelsens verksaheter för tidsperioden Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e c

4 ..* k SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Ekonoisk uppföljning för Staffanstorps koun (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o ekonoisk uppföljning för tiden för Staffanstorps koun. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat förslag till ekonoisk uppföljning avseende Staffanstorps kouns verksaheter för tidsperioden Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för Staffanstorps koun för tidsperioden , sat att för kännedo anäla i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för kounfulläktige. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för Staffanstorps koun för tidsperioden , sat att för kännedo anäla i ärendet föreliggande ekonoiska uppföljning för kounfulläktige. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

5 SAM MANTRADESPROTOKOLL 5(22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen Järnvägsutredning Sirishansbanan, delen Malö- Toelilla, yttrande över sarådshandling (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Trafikverkets reiss av upprättad sarådshandling avseende järnvägsutredning för Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Si rishansb anan/ delen MalÖ- Toelilla enligt i ärendet föreliggande förslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredng Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt bilaga l. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kounstyrelsen besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt i ärendet föreliggande förslag. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) untligen/ då till förån för eget yrkande. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e er Oé

6 SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(22) STAFFAN STOPPS Kounstyrelsen Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt bilaga l. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla LiUana Lindströs (M) yrkande. Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. "Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej//. Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ Liliana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Eric Tabich (M)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xheajli (M)/ och Helene * * öhan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat att avge yttrande över reitterad sarådshandling för järnvägsutredning Sirishansbanan/ delen Malö-Toelilla enligt i ärendet föreliggande förslag. * Mot beslutet reserverar sig ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna skriftligen enligt bilaga 2. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande -c -*"t /

7 gl «ä Socialdeokraternas förslag till yttrande « (2) Ang. järnvägsutredning för Sirishansbanan Jävägsutredningen utgör en del av planläggningsprocessen för Sirishansbanan. Utredningen syftar till att beskriva, analysera och utvärdera alternativa lokaliseringar av Järnvägen och ska tillsaans ed tillhörande iljökonsekvensbeskrivning utgöra ett underlag för val avjävägskorridor och teknisk standard på anläggningen. Trafikverket genoför nu ett saråd ed syfte att förankra förutsättningar, projektål och tänkbara åtgärder. I nästa skede av utredningen koer alternativa sträckningar och stationslägen att analyseras, konsekvensbeskrivas och utvärderas. Staffanstorps koun länar ed anledning av trafikverket förfrågan följande yttrande. Förutsättningar De olika handlingarna beskriver på ett enkelt och tydligt sätt de förutsättningar so gäller för projektet. So fragår av texten i de presenterade handlingarna finns Sirishansbanan inte ed i den gällande nationella planen for transportinfrastktur for åren 2010 till Traflkverket arbetar just nu ed att ta jfra en kopletterade nationell plan for att kvalitetssäkra den gällande planen. Denna koer att innehålla åtgärder fra till och ed år För Staffanstorps koun är det av yttersta vikt att Sirishansbanan finns ed i den kopletterande planen. Ett reservat för koande järnväg geno hela Staffanstorp innebär en stor begränsning för kounens öjligheter att planera for och genoföra utbyggnader och förtätningar. Det innebär också ett ineffektivt arkutnyttande o såväl själva spårorådet so eventuella skyddszoner aldrig koer att utnyttjas för järnvägsanläggningen. På grund av det oklara läget för Sirishansbanans utbyggnad vill Staffanstorps koun understryka att utredningsarbetet o banan åste intensifieras så att nödvändiga beslut o banans förverkligande koer till stånd.

8 2(2) al «% Projektål De ål so redovisas i handlingarna är tydligt och klart forulerade. Tänkbara åtgärder Av handingaa fragår att inga oskyddade plankorsningar får förekoa vilket innebär att alla pl ankor sningar ska förses ed boanläggningar. Mindre vägar bör inte korsa järnvägen, utan ansluts till större väg. Större vägar sat gång-och cykelvägar ska korsas planskilt. I Staffanstorp pågår planläggning av ovandlingsorådet "Sockerstan". Ino raen för planarbetet har kounen ed hjälp av Tyrens AB tagit fra principskisser för fratida utforning av korsningspunktea vid MalÖvägen och den fratida förlängningen av Brågarpsvägen. Kounens uppfattning är att dessa korsningspunkter inte kan vara planskilda o spåret inte ligger i skärning. De planerade perronglägena i Staffanstorp åste redovisas på en situationsplan for att bedöa o de är läpliga. Slutsatser Sirishansbanan bör få en sträckning so gör det lätt för flertalet resenärer att välja tåget i stället för bilen. Det innebär sannolikt att flest änniskor koer att resa ed tåget o banan går i befintlig sträckning geno Staffanstorp. På saa gång innebär en sådan linjesträckning att särskild hänsyn åste läggas på de korsningspunkter so är nödvändiga för att järnvägens baäreffekter inte ska bli för stora. Det finns anledning att Överväga o järnvägen geno Staffanstorp bör gå i ett nedsänkt läge. Det är angeläget att utredningsarbetet intensifieras så att nödvändiga beslut o banans förverkligande kan koa till stånd.

9 Reservation Staffanstorps koun har att läna ett yttrande över Järnvägsutcedning för Sirishansbanan. «<i? O inte Sirishansbanan koer ed i den kopletterande nationella planen anser den oderadedda ajoriteten att utredningsarbetet och järnvägsutredniagen ska avslutas. Vi delar inte uppfattningen utan vi anser att Sirishansbanan är en stor angelägenhet för regionen och för Staffanstorps koun. Det är av yttersta vikt att Sirishansbanan finns ed i den kopletterande planen och att vi ska fortsätta verka för att banan koer tiu stånd. Socialdeokraterna i Staffanstorps koun viu därför poängtera att på grund av det oklara läget för Sirishansbanans utbyggnad understryka att utredningsarbetet o banan åste intensifieras så att nödvändiga beslut o banans förverkligande koer till stånd. g» Vi reserverar oss till förån för vårt yttrande Staffanstorp den 6 aj 2013 För Socialdeokraterna (-/fw )/ '/ n Pierre fostrarn (S)

10 -tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 7(22) t Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Ny Översiktsplan för Malö, ÖP 2012, yttrande över förslag till (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o yttrande över av Malö stad utställt förslag till ny Översiktsplan för Malö. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat förslag till yttrande ed synpunkter på utställt planförslag. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att till Malö stad fraföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan för Malö/ OP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att till Malö stad fraföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan * * för Malö/ OP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag. Ordförandens sign J usferandens sign Utdrägsbestyrkande cs

11 Js»» SAMMANTRADESPROTOKOLL 8(22) t STAFFAN STOPPS Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet MyllanA/allby (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o godkännande av utarbetat förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet Myllan/Vallby/ vilket ingår i den fastställda projektkatalogen. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 17 deceber 2012, g 222, har godkänt exploateringskalkyl för nu aktuellt exploateringsprojekt/ då innebärande ett överskott o cirka kronor. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet MyllanAallby. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Ledaoten för Centerpartiet anäler före det att ordföranden ställer proposition på i ärendet fraställt yrkande att hon ej deltar i kounstyrelsens beslut i ärendet. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet föreliggande förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet Myllan/Vallby. Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande CT.

12 . -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Besvarande av otion o utarbetande av regler för nyetablering av förskolor och skolor (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av Pierre Sjöströ (S) väckt otion o att kounfulläktige skall besluta att barn- och utbildningsnänden skall utarbeta regler/ då ed angiven utgångspunkt och inriktning/ för ny etablerg av förskolor och skolor. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraförs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att avslå otionen. Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla * otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens orkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) skriftligen enligt bilaga l. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Ordförandens sign Tusferandenssign Utdrags bestyrka n d e rs *

13 <* SAMMANTRADESPROTOKOLL 10(22) Kounstyrelsen Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströs (M) yrkande. Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. // Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej". Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ Liliana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Eric Tabich (M), Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xheajli (M)/ och Helene * * Öhan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna skriftligen enligt bilaga l. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande '/ /

14 Reservation wal I deceber 2012 godkände Alliansen i Barn- och utbildningsnänden (M+ FP+C) att Pysslingen skulle få etablera sig l Hjärup (det visade sig sedan att förskolans vinstarginaler inte uppfyllde Pysslingen AB vatföt de sederera valde att inte starta verksaheten). Vi Socialdeokra.ter ansåg att Pysslingens förskolas ansökan inte uppfyllde de krav so an kan ställa på en etableringsansökan. Vi har aldrig varit ed o att Barn- och utbildningsnänden har fattat beslut på så bristfälliga beslutsunderlag. I ansökan saknades lokalritning, hyreskontrakt, godkännande av Miljö- och brandskyddsyndighetea, ekonoisk kalkyl, uppgifter o behöriga pedagoger och petsonalgruppens storlek. Vi förstod överhuvudtaget inte vad ajoriteten (M+Fp+C) hat sagt ja till utan dessa grundläggande dokuent. Det tycks vara viktigare för den oderatledda ajoriteten att utse ve so ska driva en verksahet än vilka förutsättningar och vilken kvalitet vi koer att erbjuda våra edborgare (och ytterst våra barn). Hjäpsborna efterfrågar fler kounala förskoleplatser en istället för att försöka öta efterfrågan väljer nändens oderata ledning (starkt påhejad av Folkpatdet och Centerpartiet) att tvinga på föräldrarna ett privat alternativ. Situationen i Januari 2013 i Hjärup vät en efterfrågan på 11 kounala förskoleplatser ot två i alternativ regi (otsvarande siffra för Staffanstorp (inkl Kyrkheddinge och Tottarp) var en efterfrågan på 30 kounala platser ot 12 i alteadvregi). r-" Två kounala förskolor i Hjäp hade inforeut ansökt o. att få utöka sina resp. verksaheter (Starionsbyns förskola och Ängslyckans förskola) utan att deras ansökningat blivit prövade. Att kounala ansökningar aldrig prövas visar på brister i den deokratiska processen i Staffanstorps koun. Självklart borde dessa ha prövats i saband ed den aktuella nyetableringen. Barn- och utbildningsnänden hade då haft tre aktöret att välja på. Kvalitet och föräldrarnas preferenser hade då varit faktorer so kunde vara avgörande för Barn- och utbildningsnändens beslut. Vi anser att det är dags att klatgöra spelreglerna för nyetableringen av fötskoleverksaheten i vår koun. Majoritetens favoriserg av de privatdrivna verksaheterna stäer iua ed de uttalanden so saa ajoritet gjort o att aua verksaheter ska få vetka på lika viukor i vår koun. Det finns ed andra ord en stot brist på överens stäels e euan ord och handling i oderaternas agerande. Vi Socialdeokrater anser dätför att Staffanstorps koun åste ge Barn- och utbildningsnänden i uppdrag att utarbeta regler för nyetablering av förskolor och skolor, att reglerna ska ha so utgångspunkt ätt alla verksaheter ska få verka på lika viukot i vår koun, att inriktning för etablering av ny verksahet fraförallt ska åtetspegla föräldtars önskeål Vi reserverat oss tiu förån fot vår otion Staffanstorp den 6 aj 2013 Fot Socialdeokraterna 7 //. /?' Pierre Sjyttö (S)

15 -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 11 (22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen g Besvarande av otion o salingslokal i Staffanstorp (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av Lena Persson (FP) väckt otion ed yrkande o att kounfulläktige skall besluta att uppdra till kounstyrelsen och berörda nänder att påskynda arbetet ed utredning o salingslokal i Staffanstorp och att snarast igångsätta projektering och byggande av en salingslokal. Arbetsutskottet beslutar dels att överläna otionen till dels kounstyrelsens styrgrupp för uheckling av Sockerbruksorådef dels till kultur- och fritidsnänden för dess snara bedöning av behovet av salingslokaler/ vilken nändens bedöning därefter skall redovisas för styrgruppen för utveckling av Sockerbruksorådet/ dels föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att ed arbetsutskottets beslut anse otionen bifallen vad avser otionärens yrkande i den del so avser påskyndande av utredande/ sat att i övrigt avslå» otionen. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Eric Tabich (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på Eric Tabichs (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att ed arbetsutskottets beslut anse otionen bifallen vad avser otionärens yrkande i den del so avser påskyndande av utredande/ sat att i Övrigt avslå * otionen. Ordförandens sign Justeranderisign Utd ragsbestyrkande r.r ~> -f/

16 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen g Besvarande av otion o tillgänglighet till lokalt näringsliv i centrala Staffanstorp (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av Pierre Sjöströ (S) väckt otion ed förslag o inventering av åtgärder för att underlätta tillgänglighet till det lokala näringslivet i Staffanstorps centrala delar/ sat införande av parkeringsövervakning/ då också i Staffanstorps centrala delar. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kounfulläktige vid tre tidigare tillfällen har prövat i en otion och tre edborgarförslag fraställda yrkanden o införande av kounal parkergsövervakning. I dessa ärenden har kounfulläktige den 23 april 2007, 49, den 2 juni 2008, 82 och den 9 februari 2009, 7, beslutat att avslå fraförda yrkanden o att kounal parkeringsövervakning skall införas i Staffanstorps koun. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedöning att det för närvarande inte föreligger några sådana ändrade förhållanden eller annat so ger anledning till förnyade utredningar av aktuell frågeställning/ eller något so kan utgöra grund för annat kounfulläktiges beslut i sakfrågan o kounal parkeringsövervakning skall införas än so fragår av fulläktiges förenända beslut. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraförs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att uppdra till tekniska nänden att utreda såväl o nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig/ so o den inforation so finns o lokalisering av centralt belägna parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ sat att vidta ed anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar so öjligt/ sat att härutöver avslå otionen. Ordförandens sign Justera n de nst s ig n Utdrags bestyrkande o.v

17 -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla * otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att uppdra till tekniska nänden att utreda såväl o nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig/ so o den inforation so finns o lokalisering av centralt belägna parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ sat att vidta ed anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar so öjligt/ sat att härutöver avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) skriftligen enligt bilaga l. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla otionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströs (M) yrkande. Ordförandens sign Justeranäens sign Utdrags bestyrkande c'5»

18 SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(22) f Kounstyrelsen Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. "Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej". Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ LUiana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Eric Tabich (IVT)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xheajli (M)/ och Helene * Öhan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att uppdra till tekniska nänden att utreda såväl o nuvarande skyltning utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är tydlig/ so o den inforation so finns o lokalisering av centralt belägna parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ sat att vidta ed anledning av dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar so öjligt/ sat att härutöver avslå otionen. Mot beslutet reserverar sig ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna skriftligen enligt bilaga l. Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs b estyrkande \ cs t

19 Reservation Kounfulläktige har vid tte ddigare riufäuen prövat i en otion och tre edborgatförskg frastäuda yrkanden o. införande av kounal parkerings övervakning. I dessa ärenden hat kounfulläktige den 23 april2007, 49, den 2 juni 2008, 82 och den 9 februari 2009, 7, beslutat att avslå fraförda yrkanden o att kounal parkerings övervakning skatt inföjtas i Staffans torp s koun.. Att två otioner (t\ta ed den aktuella otionen) och tre edborgarförslag ät Inlänade till Staffans torp s koun visar på ett proble. <1& g» «<? År 2006 byggdes sex flerfailjshus på den stora parkeringen bako Rådhuset. Det innebat att 140 parkeringsplatser försvann från centru. Redan på den tiden befarade koluncns tekniska kontor parkerlngskaos i centru i saband ed byggstarten o inte parkeringsöverrakng infötdes i Staffanstorp. Precis så blev det också Utredningen so kostade cirka kronor, beställdes föl: några år sedan i saband ed att an påbörjade detaljplansarbetet fot orådet bako Rådhuset. Utredningen pekade starkt på att parkeringsplatserna skuue försvinna, en den hade också brister ansåg dåvarande tekniska nändens ordförande, dll exepel nändes inte en parkeringsplats so finns på Nordstrands väg. I utredningen stod det heuer ingenting o att det skulle flukoa ett antal nya platser. Därför var inte dåvarande oderatledda ajoriteten färdiga för att ta ett beslut o vi skuue införa parkerings övervakning euer ej. Då viue den oderata ordförande i Tekniska nänden avvakta och se vad so egentligen koer att hända när bygget koer igång bako Rådhuset. De nya platserna so den oderata ordförande syftade på byggdes av det kounala bostadsbolaget Stäffanstorpshus. Platserna so ko till finns bako Centralskolan, vid den gala, jävägsstationen och vid Bråhögs skolan. Saanlagt handlar det o cirka 160 parkeringsplatser. Vi kan konstatera att situationen inte har förbättrats och att det fortfarande råder kaos på de est centrala parkeringsplatserna i cenbni. Vi hat sett vad so hänt och det ät dags att våga ta ett beslut so kan fräja handeki i Staffanstorps centru. Vi reserverar oss till förån för vår otion Staffanstotp den 6 aj 2013 För Socialdeoktatea '/ «/// 7 / '7 / / t.,/ Piette SJÖsttö (S)

20 a SAMMANTRADESPROTOKOLL 15(22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen Besvarande av edborgarförslag o iljöledningssyste (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende o besvarande av edborgarförslag o iljöledningssyste. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kounstyrelsen vid sin beredning av detta ärende den l ars 2010, 15, beslöt föreslå kounfulläktige besluta att under år 2010 ska tas fra relevanta iljöindikatorer eller gröna nyckeltal/ ed funktion att ge kunskap o vart vi är på väg och därtill underlag för kounens satliga verksaheter i beslut o prioriteringar och åtgärder vilka har bäring på iljön/ so följer utvecklingen ino ett antal viktiga oråden t ex energi/ avfall/ luft/ vatten och hälsa/ varvid indikatorerna skall relateras till gällande koncernpolicy/ // Fratiden koun - perspektiv 2038// sat de nationella och regionala iljöålen/ att kounens verksaheter/ nänder och styrelser skall konkretisera iljökvalitetsål och handlingsplaner so redovisas i budget och bokslut sat att däred anse edborgarförslaget bifallet. Vid kounfulläktiges handläggning av ärendet den 26 april 2010, g 21, beslöt fulläktige att återreittera ärendet till kounstyrelsen för dess vidare beredning i for av ytterligare utredning av de åtgärder so kan föranledas av edborgarförslaget. Koundirektören redovisar ed anledning av kounfulläktiges återreissbeslut verkställd utredning. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att/ ed hänvisning till det i ärendet redovisade/ anse edborgarförslaget besvarat. Pierre Sjöströ (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla edborgarförslaget. Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande r \ / ~->

21 -a k SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs härefter bekräftas ed klubbslag. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att ed hänvisning till det i ärendet redovisade anse edborgarförslaget besvarat. Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöströ (S) untligen/ då till förån för eget yrkande. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkanden. Liliana Lindströ (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Pierre Sjöströ (S) yrkar att kounstyrelsen skall besluta föreslå kounfulläktige besluta att bifalla edborgarförslaget. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströs (M) och Pierre Sjöströs (S) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströs (M) yrkande. Votering begärs. Kounstyrelsen godkänner följande votergsproposition. // Den so bifaller Liliana Lindströs (M) yrkande röstar ja. Den so bifaller Pierre Sjöströs (S) yrkande röstar nej". Ordförandens sign Juste rand en s sign U td råg s bestyrkande Jt <:

22 -A SAMMANTRADESPROTOKOLL 17(22) Kounstyrelsen Vid oröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson (M)/ Liliana Lindströ (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson (C), Eric Tabich (M), Pierre Lindberg (M), Shkurte Xheajli (M), och Helene * * Ohan (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöströ (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S). Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att ed hänvisning till det i ärendet redovisade anse edborgarförslaget besvarat. Mot beslutet reserverar sig untligen ledaöterna för Arbetarepartiet Socialdeokraterna. Ordförandens sign Justeranderisslgn Utdrags bestyrkande a! '* c

23 . SAM MANTRADESPROTOKOLL 18(22) Kounstyrelsens arbetsutskott g Kounstyrelsen g Geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag o skydd ot olyckor (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning enligt 152/12 återreitterat ärende o antagande av handlingsprogra enligt lag o skydd ot olyckor / vilket enligt denna lag skall antas av kounfulläktige för varje andatperiod/ tillsaans ed handlingsprogra för andra häred saanhöranderäddningstjänstuppgifter. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta föreslå kounfulläktige besluta att anta geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag o skydd ot olyckor/ i denna del då för innevarande andatperiod/ enligt i ärendet föreliggande förslag därtill/ sat att uppdra till kounstyrelsen att anta närare riktlinjer för enligt första attsatsen antaget geensat handlingsprogra. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat föreslå kounfulläktige besluta att anta geensat handlingsprogra för Staffanstorps koun enligt lag o skydd ot olyckor/ i denna del då för innevarande andatperiod/ enligt i ärendet föreliggande förslag därtill/ sat att uppdra till kounstyrelsen att anta närare riktlinjer för enligt första attsatsen antaget geensat handlingsprogra. Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande o - '?/

24 pp -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 19(22) Kounstyrelsens arbetsutskott Kounstyrelsen Förändring av resultatenhetsorganisationen på Borggårds skola (dnr Ks ) Kounstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt produktionschefens skrivelse den 17 april 2013 ed förslag till en förändrad resultatenhetsorganisation vad rör Borggårds skola. Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt regleentet för kounstyrelsen är det delegerat till kounstyrelsen att besluta o organisatoriska förändringar avseende resultatenheterna. Arbetsutskottet beslutar föreslå kounstyrelsen besluta att Borggårds skola/ då utan den där nu förekoande för skole verksaheten/ fr o den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3- skolverksahet/ sat att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksahet fr o den l augusti 2013 skall utgöra en separat resultatenhet. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag Kounstyrelsen har således beslutat att Borggårds skola/ då utan den där nu förekoande förskoleverksaheten/ fr o den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3- skolverksahet/ sat att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksahet fr o den l augusti 2013 skall utgöra en separat resultatenhet. Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s b estyrkande rf. c f/

25 f -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 (22) Kounstyrelsen Staffanstorp Stanstorp 1:776, förvärv av (dnr Ks ) Kounstyrelsen upptar ärende o förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 (å vilken fastighet vårdcentralen i Staffanstorp är belägen) från Region Skåne. Det antecknas till kounstyrelsens protokoll att i ärendet aktuellt fastighetsköp görs i syfte att öjliggöra verkställigheten av gällande översiktsplan/ i följd varav kounstyrelsen/ enligt i sitt regleente länat beyndigande/ äger besluta o detta förvärv. Vid kounstyrelsens handläggning av ärendet fraställs följande yrkande. Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kounstyrelsen skall besluta att godkänna förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 enligt i ärendet föreliggande förslag till överlåtelsehandling. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans ening har kounstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas ed klubbslag. Kounstyrelsen har således beslutat att godkänna förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 enligt i ärendet föreliggande förslag till överlåtelsehandling. ÖrdfÖra n dens sign Justerandenssign Utd ragsbestyrkande CJ /

26 . * KÖPEKONTRAKT CR.ONHOL KOMMERSIELL A Cronhol Koereiella AB, Stortorget 11, Helsingborg. Tel: , Fax: (4) Säljare: Skåne Läns Landsting Org.nr: Skånehuset Kristianstad ed en 1/1-del överlåter häred - geno försäljning Fastighet: Fastigheten Staffanstorp Stanstad 1:776, i fortsättningen kallad fastigheten, Till Köpare: Staffanstorps Koun Rådhuset, Torget 1 Org. Nr: Staffanstorp Köpeskilling: Överenskoen köpeskilling - i kronor (SEK) ***** ***** Tjugotvå illioner fehundra tusen kronor* och på följande villkor i övrigt: 1 Köparen skall och har rätt att tillträda fastigheten den 1 juli 2013, eller det ånadsskifte Tillträdesdag: so inträffar närast efter det att villkor enligt 3 uppfyllts, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt so anges i 2. 2 Köpeskillingen skall av köparen erläggas på följande sätt: Betalningsvillkor: a. Betalar kontant på tillträdesdagen kr i saband häred skall likvidavräkning upprättas. Avräkning skall även ske avseende förskottsbetalda avgifter/drikr) < SUMMA KÖPESKILLING kr CS

27 A u-onnoi Koersiella AB, Stortorqet 11, Helsingborg, Tel: Fax: (4) 3 Villkor får detta avtals giltighet är att avtalet senast godkännas av Skåne Läns Villkor Landstings Regionstyrelse och att detta beslut ino saa tid vinner laga kraft. O detta avta) inte godkännes e!!er vinner lags kraft i enlighet ed vad nyss sagts, förfaller avtalet och parternas prestationer skall återgå utan rätt till ersättning från någon av parterna. 4 Säljaren garanterar att fastigheten pä tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än O Inteckningar kr och ej heller besväras av servitut eller nyttjande rätter utöver vad so anges i detta..: köpekontraktoch bilagda utdrag ur Lantäteriverkets Faslig h etsregister 5 Fra till tiilträdesdagen skall säljaren dels bära risken för att fastigheten geno Försäkringar olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) skadas under nända tid, dels ansvara för..:?tf,..5?ndef,.ocl??nnat so,höf'ti)l. fastisheten yäl vårdas dels hålla fastigheten fullyardesförsäkrad Även o köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran ändå på köparen på tillträdesdagen, 6 t<?s!n?6-r oc_h.'n,t?kter t?rdel?s.rr!ellan Parterna ed hänsyn till vad so belöper sig på Fördelning av tiden före respektive efter tilltradesdagen. Fastighetsskatt, räntor, driftskostnade7och kostnader och andra till fastigheten härrörbara utgifter.. skal! således betalas av säljaren fra till intäkter: tjllträdesdagen och av köparen för tiden från och ed tilfträdesdagen Motsvarande tillfaller alla intäkter och atf avkastning säljaren får tiden fra tillträdesdagen och köparen förtiden härefter. 7 Köparen skall ensa betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, värdering och besiktning Lagfarts- etc. kostnader..: Föredlingsprovision till A Cronhol Koersjella AB betalas av säljaren enligt separat överenskoelsäven i det fall föreliggande köp transporteras på annan köpare'eher kounen utövar förköp. s?jit_k-ö_p-artjlelrätt?_li9e.n fullgör sina åtagand,en enfist detta köpekontrakt, såvida ej Kontraktsbrott: köparens försuelse är oväsentlig äger säljaren rätt att häva köpet, Härvid skall köparen ereasljadennldisaij p0 äisru' villkor i föreliggande kontrakt. O säljarens skada överstiger eriagd handpenning, är köparen skyldig att oedelbart vid anfordran erlägga ellanskillnaden titt säljaren. l!.sn?t?9tr k Paren rätt til) häyn'ng ch skadestånd enligt ovan, l det fall säljaren e] rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt. Rätt tilf saa skadestånd tillkoer säljaren, därest köpet blir ogiltigt på den grund att köparen försuat ansöka o erforderligt förvärvstillstånd. Parterna ännförstådda ed att full föredlingsprovision skall erläggas vid parts hävning av k.öpe! På9rund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott Ingår provisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att erlägga till säljaren. 9 O inget annat anges i detta kontrakt ed bilagor, garanterar säljaren att fastigheten Begränsningar, inte berör's_av_ynd'ghetsbeslut föreläggande frän sötare eller liknande, so pä något Anslutnings- sätt begränsar köparens öjlighet att utnyttja fastigheten på saa' sätt so den avgifter..:!nv?n<lav,sälj,aren ' da9' saljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet ed gällande plan, ed satliga kostnader betalda. c / Vidare garanteras, att satliga för fastigheten debiterade/behöngt beslutade kostnader såso för geensahetsanlaggng, gatuarksersattning: gatukostnadsbidrag, anslutnings- och abonneangskostnader avseende VA, El och fjärrväre är betalda. till

28 A Cronhol Koersiella AB, Stortorget 11, Helsingborg, Tel: , Fax: (4) 10 Köparen har inforerats o sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före Besiktning/skick köpet beretts tillfälle att ed sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten ed därtill Fastighets- hörande byggnader både in- och utvändigt Köparen är edveten o att byggnaderna beskrivning: kan vara behäftade ed fel och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen godtager fastigheten ed av besiktningsannen påtalade fel och brister vilka obesörjs och bekostas av köparen ensa. Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godtaga fastighetens skick och ed bindande verkan avstå från alla anspråk ot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är införstådd ed att ovanstående villkor innebär en friskrivning från säljarens ansvar so avses i Jordabalken 4 kap 19 avseende s.k. "dolda fel". Fastigheten utgöres av kv friköpt tot, bebyggd ed: Vårdbyggnad. Se bilagda utdrag ur Lantäteriverkets Fastighets register. Byggnadens uthyingsbara areor har ej varit föreål för kontrollätning, varför differens ellan uppgivna och verkliga areor kan förekoa. Reglering av köpeskilling ed anledning härav skall ej ske. Säljaren garanterar: att inga beställningar eller åtaganden gjorts gällande fastigheten so ej redovisats köparen; att energideklaration har upprättats och satts upp på synlig plats i anslutning till entré; att godkänd OVK-besiktning utförts (ventilationsbesiktning enl.förordn. 1991:1273); att fastigheten ej är registrerad för ervärdeskatt och således ej häftar i osskuld; Säljaren svarar för att fastighetens totark är avstädad, sat att utryen vilka disponeras av säljaren är utryda och städade. 11 Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i 2, överlänar säljaren till Köpebrev,..: köparen kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. Vidare skall säljaren överläna hyreskontrakt, serviceavtal etc i original, sat i den ån de innehas av säljaren, totkarta, ritningar,. sat tillhandahålla nytt utdrag ur Lantäteriverkets Fastighets register. Vidare de övriga handlingar so är nödvändiga för köparens förvaltning av fastigheten avvaktan på att köparen erhållit lagfart, skall säljaren edverka till ansökan o inteckning och upplåtelse av panträtt jäte pantförskrivning av pantbrev i de fall då detta krävs för köparens upptagande av lån i saband ed eller efter tillträdesdagen, Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlänats. 13 Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt skall göras skriftligen för att äga giltighet. Tillägg, Ändringar: c

29 A Cronhol Koersiella AB, StortorRet 11, Helsincjbong, Tel: , Fax: (4) Bilagor: Följande bilagor tillhör köpekontraktet: Hyresavtal Utdrag ur Lantäteriverkets Fastighetsregister Separat har köparen erhållit och tagit del av: Totkarta Fasad- & planhtninga Energideklaration Ovk Protokoll Instruktion o Systeatiskt brandskydssarbete Underteckn.: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exeplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt sat ett utgör A Cronhol Koersiella ABs arkivexeplar Malö 2013 Staffanstorp 2013 Säljare Skåne Läns Landsting Köpare Staffanstorps Koun G: g: g: g: Ovanstående säljares nanteckningar bevittnas Ovanstående köpares nanteckningar bevittnas 'I cs /

30 FASTIGHETSINFO CRONHOLM KOMMERSIELLA 1(1} Fastighet Beteckning: Staffanstorp Stanstorp Fastigh.reg: Senaste ändring: Inskrivn.reg: Ändringar t.o redovisas, senaste ändring: Försaling: S:t Staffan (123013) Socken: nevishög Adress(er): Södergatan 2 Ursprung: Stanstorp 1:30 Areal: Land: 5622,0 2 Vatten: 0,0 2 Totalt: 5622,0 2 Koordinater: 1. X: Y: Registerkarta:-STAFFANST Andel i SAMF/GA: Åtgärder: StanstorpGA:11 Avstyckning, , 12-NEV-555 Fastighetsreglering, , Fastighefsreglering, , Rättigheter: Last: 1 Avtalssen/itut 12-IM3-83/2914 Pupstation Last; 1 Avtalsservitut 12-IM3-83/2910 Fjärrväre Planer: Beslutade 1. Stadsplan.: 12-NEV-519 Datu: Registerkarta: , , , Detaljplan.: 1230-P27 Datu: Registerkarta: Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Skåne Läns Landsting c/o Finansenheten Skånehuset Kristianstad Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 An: Nan och idnr kopl 99/5854 Inskrivningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: 2910 Förånsordningsnr: 1 Avtals servitut fjärrväre 2. Inskrivningsdag: Aktnr: 2914 Föränsordningsnr: 2 Avtalsservitut pupstation Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ:823 - Specialenhet, vårdbyggnad Senaste taxering: 2007 Uppgiftsår:2011 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Specialenhet, vårdbyggnad Tidigare taxering: 2007 Uppgiftsår:2008 ********** Lantäteriet och Skatteverket ********** RS025 C9 ACronhol Koersiella AB, Nordenskiöldsgatan 8, Malö, Tel: , Fax:

31 . -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 21 (22) Kounstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut a) Delegationsbeslut o upplåning av 25 kr på villkor enligt offert från Kouninvest. Dnr b) Delegationsbeslut o vilka handlingar ino ekonoiadinistrationen so bevaras och gallras. Dnr c) Fullakt - Kounassurans Syd Försäkrings AB d) Fullakt - Kouninvest i Sverige AB e) Fullakt - Höje å vattenråd f) Fullakt - AB Malöregionens Avlopp g) Fullakt - Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd h) Fullakt - Business Port Staffanstorp AB i) Fullakt - Skånes Luftvårdsförbund j) Fullakt - Sysav Kounstyrelsen beslutar att lägga länad inforation till handlingarna. Ordförandens-sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande cs

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 10 september 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE

Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE LYSEKl LS Ko NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLIVIÄKTIGE 1 (66) - Saanträdestid: 21-4-22 kl 18.3 22.4 Lokal: Beslutande Se sid 2. Kounfulläktigessessionssal Tjänsteän: Övriga deltagande: Ola Ingevaidson,

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 1 (5) DATUM: 2015-02-12 statfanstorps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Sammanträdestid:

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 18.00-20.00 Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00-18.40 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Napa Invest AB TM & Söner AB Sumes Invest AB Macke Invest AB och Upplands Väsby kommun avseende samtliga aktier i Grundstenen 151259 u.n.ä Fastigheten i Väsby AB [dag månad

Läs mer