Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr Tallstigen 27 D Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga andra intressenter vare sig i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen. Som medlem antages varje bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltningen sker av styrelsen som väljs på årsmötet varje räkenskapsår. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär även att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt med upphandlingar genomföra låneplaceringar med det för ekonomiska föreningen och medlemmarna bästa utfallet. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse daglig drifts och framtida ekonomin genom att med årsavgifter och placeringsräntor skapa och bygga upp kapital för löpande driften samt låneamorteringar och att kunna genomföra investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har i principbeslut bestämt att minska årsavgiften med 4% från 1 juli 2006 samt att öka amorteringstakten i samband med låneupphandlingar utan att äventyra beslutade uppdrag och investeringar. Föreningen delar KabelTV-nät samt viss drift (Va-, el och sophämtning m.m. ) med Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd ) och Sigtunahem ( Tallstigen ) i 2 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen 2006 Medlemsbladet Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida 10 mars 2006 och våren har anlänt blixtsnabbt med försommarvärme och trivselkänslor. Det syns medlemmar överallt i fejar-. och planteringstagen. Föreningen hade en underbar städdag där de flesta som var hemma deltog i med liv o lust samt ett välbesökt efterföljande medlemsmöte med info om bland annat sänkt årsavgift med 4% från 1 juli. Det viktigaste beslutet var dock att ändra stadgarna. Detta nummer kommer att samla ihop vårens viktigaste händelser och lite information till samtliga nya som gamla medlemmar. Årsmötet kommer att ske den 29 maj kl i Centralskolans matsal, Skolgatan ( obs. platsen! ) Välkomna alla glada medlemmar! Ordförande Pia har ordet. Jag vill tillsammans med styrelsen tacka alla medlemmar för ett händelserikt och roligt år. Visst har det varit jobbigt men också lärorikt. Det märks att vår förening har 18 år på "nacken". Många saker börjar bli slitna och vi behöver modernisera och rusta upp vårt boende. Vi har några projekt på gång, bland annat startar upprustningen med nya lekredskap redan under senvåren på vår stora lekplats mellan småhusen samtidigt med terrassering för att avhjälpa vattenavrinningsbekymren. Våra innergårdar vid höghusen, här skall medlemmarna själva vara med och forma lekplatser och gårdar. En arbetsgrupp startade redan under städdagen. Vi har även en del småjobb som måste göras för att få området att se trevligare ut. Vissa jobb använder vi yrkesfolk till men den mesta ligger på oss som bor här. Vi måste bli bättre på att sköta om våra gemensamma ytor. Hålla snyggt och rent runt oss. Styrelsen fortsätter bevakningen av låneplaceringar samt arbetar med inriktningen att hela tiden förbättra våra ekonomiska villkor. Här är det viktigt att Du inte släpar med månadsavgifterna vilket kostar föreningen mycket extrautgifter. Nu blev det lite mycket förmaningar, men jag tror att många håller med mig om jag säger att jag trivs här och vill att det skall vara snyggt och trevlig område som man känner sig stolt över att vara delägare i. Sist men inte minst så vill jag önska alla en riktigt trevlig sommar. Något av innehållet i detta nummer Ordförande Pia har ordet Ordlista inför årsmötet En liten begreppsförklaring del 2 Små notiser om lite av varje Styrelsens sammansättning Agenda > Uppdaterad dagordning årsmötet Motioner Uppdaterad årsredovisning 2005 Revisionsberättelse 2005 Nya stadgarna som 1. beslut togs på medlemsmötet 22 april

2 2 Detta nummer är inte lika glättigt som vanligt och tonen betydligt allvarsammare. Detta dels för att vi har fått många nya medlemmar och dels för att det stundar ett årsmöte, viktigt sådant. I samband med de senast årens styrelsearbete har vi funnit att det är lite si och så med de enskilda kunskaperna om att vara medlem / delägare i en stor bostadsrättsförening med stort ekonomiskt åtagande samt det medföljande ansvar detta kräver. Styrelserna har allt eftersom åren gått blivit skickligare och mer kunniga. Avgående som tillträdande ledamöter har med ständig vidareutbildning och därmed också egen utveckling lärt både sig själv från teori och praktisk hantering, kunskaper som han eller hon därefter försöker överföra till medlemmarna vid möten och enskilda träffar. Bl.a. diskuterar dagens styrelse ofta med gamla ledamöter och revisorer, ärenden där det behövs stor kunskapsbank och fler infallsvinklar. Årsmötet 2005 beslöts att det skulle ske en medlemsutbildning. Hur var aldrig sagt, men praktiskt visade det sig snart att det skulle bli både dyrt och omständligt att kalla medlemmar med partners i olika omgångar och köra 1-2 kvällars seminarium. Idén med att göra en medlemstidningbaserad utbildning väcktes då jag gick igenom en massa webbsidor från motsvarande andra svenska föreningar liknande vår. Styrelsen accepterade upplägget. Sedan återstod bara att skapa ett litet eget bibliotek baserat på dels Bostadsrättslagens förtextmaterial samt en del utbildningsmaterial från egna och andras kurser bl.a. på Sth. Universitet jur. och ekon. samt SBC, UBC m.fl. Det är detta material som Du nu de senaste numren fått Dig till livs. Texterna kan upplevas som tråkiga och ointressanta - men bäste vän, de är skillnaden mellan kunskap och okunskap, som hjälper Dig och får många tysta frågor besvarade. Resten - diskussionen - är alltid det ständiga komplementet som styrelsen alltid ställer upp på. Styrelsen syfte är att Du helst skall kunna lika mycket som styrelsen självt eller åtminstone veta var Du kan hitta svaren. Redaktör n Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Orgnr Tallstigen 27 D, Märsta Styrelsen 2005 / Pia Gidlöf, ordförande Tallstigen 27 D Hem: Mobil; Leif Mayer, sekreterare, info Akuta problem teknik Tallstigen 13 C Hem; Mobil; Catarina Harwing, ekonomi Tallstigen 27 C Mobil: Anders Sundqvist, vice ordf. + IT/TV Stationsgatan 23 C Hem: Mobil; Margareta Rasmussen, samordnare miljöfrågor Stationsgatan 23 C Hem: Peter Aro, teknikansvarig Akuta problem Teknik Odenvägen 12 A Mobil: Lena Dahlkar, vice sekr, Tallstigen 7 B Tarmo Kurvinen, suppleant Stationsgatan 23 A Hugo Strindhagen, suppleant Stationsgatan 21 B Redaktör för detta nummer är styrelsens Leif Mayer. Du är välkommen med tips och annat Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras enbart till aktuellt format // Leffe PS! nu väntar harren i Ljusnan samordnare projekt Mobil: Brf Oden 2 e-post: Då Du snabbt vill komma i kontakt med styrelsen Brf Oden 2 hemsida: Här hittar Du en massa information m.m. Jourtelefon: Rana Elva, Norge maj 2005 / Leif Mayer

3 Årsmötesdax. Men vad betyder egentligen alla konstiga ord? Årsstämma Årligt möte för hela föreningen. Styrelsen redovisar då föreningens verksamhet under året. På årsstämman beslutas också om den avgående styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Man utser även en ny styrelse för kommande valperiod, samt avgör andra stadgeenliga ärenden, till exempel eventuella stadgeändringar. Årsmötets dagordning och befogenheter framgår av en förenings stadgar respektive lagen om ekonomiska föreningar. Stämman är det enda mötet under året där alla i föreningen har en reell chans att påverka verksamheten i föreningen. Se vidare under motion. Enligt lag om ekonomisk förening 7 kap 4 (bostadsrättslagen samt bostadsrättslagen (1991:614)). är styrelsen i föreningen skyldig att kalla medlemmarna en årstämma. Kallelse Skriftlig uppmaning att komma till föreningsstämman. I kallelsen skall framgå dag, tid, plats för stämman. Ska delas ut tidigast fyra veckor föres stämman och senast två veckor före. Om möjligt delas handlingar till årsstämman ut samtidigt som kallelsen. Senast en vecka före stämman ska medlemmarna få stämmohandlingarna. Dagordning På dagordningen finns de frågor som ska diskuteras på mötet. Mötespunkterna skrivs i den ordning som de kommer att tas upp. Dagordningen ska skickas ut till medlemmarna viss tid före årsmötet. Dagordningens punkter regleras i föreningens stadgar som i sin tur bygger på lagen om ekonomiska föreningar. Mötesordförande Väljs av mötesdeltagarna. Leder mötesdeltagarna genom dagordningens punkter. Har som uppgift att se till så att mötesdeltagarna håller sig till ämnet, så att dagordningen och tidsramen för mötet följs. Dessutom fungerar mötesordförande som underlättare under mötet, ser exempelvis till så att alla som önskar får en chans att göra sin röst hörd. Mötesordförande bör inte vara samma person som är styrelseordförande. Mötessekreterare Väljs av mötesordförande. Den person som skriver protokoll under ett möte. Votering Vid vissa frågor röstar deltagarna på stämman, man säger att man voterar. Detta kan ske genom handuppräckning eller genom att man använder så kallade röstkort som räcks upp i luften. I vissa falla förekommer även så kallad sluten omröstning, tillexempel vid personval. Valberedning En grupp människor som förbereder val av personer till förtroendeposter inom föreningen. Valberedningen i sin tur utses av föregående års årsstämma. Protokoll En skriftlig redovisning av vad som pågår under mötet. Protokollet följer i princip dagordningen. Man skriver där ned val av mötesordförande, sekreterare, justerare, vilka beslut som fattats, samt vilka beslut som skjutits upp, bordlagts. I protokollet skall också tas med röstlängd vilken godkännes av årsstämman. Man behöver veta antalet röstberättigade eftersom det vid vissa beslut är viktigt att veta röstmajoriteter. Motion En motion är ett förslag från medlem till styrelsen och föreningsstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna motioner. Lämnas in före ett visst datum som framgår av föreningens stadgar. Justera Kontrollera att det som skrivits i ett protokoll stämmer överens med det som sades och beslutades på ett möte. Utförs genom att justeraren jämför protokollet med egna anteckningar från mötet. Eventuella felaktigheter påpekas för mötessekreteraren. Justera innebär även att, när eventuella korrigeringar är gjorda, protokollet godkänns. Resultaträkning En stegvis redogörelse av föreningens samtliga intäkter och kostnader under året. Bokslut Redovisning av föreningens ekonomiska ställning samt ekonomiska händelser under året. Skickas ut till medlemmarna viss tid före årsmöte. Ekonomisk berättelse Styrelsens redogörelse i siffror för årets verksamhet, med resultaträkning och balansräkning. Förvaltningsberättelse Styrelsens redogörelse för årets verksamhet inom föreningen. Revision Granskning i efterhand av styrelsens redovisning och förvaltning genom att revisorn går igenom förvaltningsberättelsen, och balansräkning samt resultaträkning. Syftet är att kontrollera hur styrelsen har förvaltat sitt uppdrag under året samt att kontrollera redovisningens tillförlitlighet. Revisionsberättelse Årlig skriftlig redogörelse av revisorns granskning, revision, av styrelsens arbete. I revisionsberättelsen framgår om revisorn rekommenderar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisor Vid bostadsrättsföreningens stämma väljs i regel två revisorer varav en är förtroendevald av medlemmarna och den andre utses i samråd med UBC. Den revisorn är i regel en professionell revisor. Konstituerar Styrelsen bestämmer själva vilka uppgifter var och en i styrelsen ska ha, till exempel vem som ska vara ordförande. Stadgar Bestämmelser för föreningen. Där framgår när kallelse senast ska skickas ut till föreningens 3

4 medlemmar. Till viss del är dessa styrda genom lag, exempelvis hur tidigt eller sent en kallelse till årsmöte får skickas ut. Styrelse Väljs av årsstämman. Väljs för ett eller två år i taget, och är ett ledningsorgan som enligt lag skall finnas i ekonomiska föreningar. Styrelsemedlem måste inte vara medlem i Brf. Oden 2 utan kan vara en person som med sin kunskap är till fördel för föreningen, inte vara försatt i konkurs, vara myndig och inte ha förvaltare. Styrelseordförande Ordförande i styrelsen utses i de flesta fall av styrelsen självt då det framgår av stadgarna att styrelsen konstituerar sig självt. Möjligheten finns också att i stadgarna skriva att man väljer styrelseordförande på årsstämman. Stämmohandlingar Bör utdelas senast en vecka före föreningsstämman. Består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, och eventuellt valberedningens förslag på val av ledamöter, samt inlämnade motioner, med styrelsens skriftliga svar. 4 Styrelsen hoppas att detta lilla årsmöterslexikon hjälper Dig lite på vägen inför medlemsmötena. Betrakta även detta som ett steg i den interaktiva utbildning i medlemsbladet vi håller under Brf Oden 2 Styrelsen Gm. Leif Mayer Jag hör och glömmer, jag ser och minns, jag gör och förstår kinesiskt ordspråk 1000 En liten begreppsutbildning.fortsättning från nummer 1 Del 2 Detta för att göra Din vardag enklare.. Årsredovisningen Varje år måste styrelsen redovisa föreningens ekonomi och verksamhet. I årsredovisningarna kan man se hur stora lån föreningen har, när lånen ska sättas om (vilket kan påverka föreningens räntekostnader och i förlängningen årsavgifterna), vilka som ingår i styrelsen, vilka som är revisorer i föreningen, om reparationer gjorts och hur de i så fall finansierats. Ofta finns det någon som förvaltar föreningen, men ansvaret för förvaltningen har alltid den valda styrelsen. Har föreningen stora lån och får statliga räntebidrag bör man vara uppmärksam på att den typen av bidrag sjunker ganska snabbt för att sedan helt upphöra. Detta måste föreningen kompensera på annat sätt, exempelvis genom skickligare ekonomisk förvaltning och/eller höjda avgifter. Ekonomisk plan Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning, får man i stället läsa den ekonomiska planen. Den ska enligt lagen innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten. Det är viktigt att den ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket. För planen gäller särskilda "Allmänna råd" om Boverket givit ut - se nedan. Stadgarna Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättshavare och föreningen har mot varandra. Välj rätt hemförsäkring Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg! Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats, Bostadsrätt och försäkring fortsätter på sidan 4

5 Fråga styrelse och mäklare Ordföranden, kassören eller sekreteraren kan tala om vilka större reparationer som är på gång och i vilket skick fastigheten är vad gäller stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera. Det är också viktigt att fråga styrelsen - eller eventuell mäklare - om de saker som är oklara eller svåra att förstå i resultat- och balansräkningen. Hjälp att tolka årsredovisningar finns bilagda detta medlemsblad. Begär utdrag ur lägenhetsförteckningen Du bör kontrollera med styrelsen, att den som säljer bostadsrätten inte har skulder till föreningen. Om säljaren har tagit lån med lägenheten som säkerhet framgår det av det utdrag ur lägenhetsförteckningen som säljaren eller en eventuell mäklare alltid ska kunna tillhandahålla. I regel ska säljaren lösa dessa lån innan köparen tillträder bostadsrätten. Inspektera även källaren och vinden Låga årsavgifter i äldre bostadsrätter kan tyda på att föreningen inte underhåller fastigheten ordentligt. Genom att anlita en besiktningsman kan du få en bättre uppfattning om vilket skick fastigheten och lägenheten är i. Hjälp att hitta besiktningsmän finns bland länkarna nedan. Man bör naturligtvis också själv skaffa sig en uppfattning om i vilket skick fastigheten och lägenheten är. Finns det till exempel rör som är rostiga och kan börja läcka? Är tvättstugan i gott skick? Och så vidare. Köparen har undersökningsplikt Den som sålt bostadsrätten kan inte hållas ansvarig för ett fel efter köpet, om man som köpare missat felet genom att inte undersöka lägenheten noga. Arean på bostadsrätter har ofta stor betydelse för priset. Den kan du själv i regel kontrollmäta med hjälp av de instruktioner som finns på SIS webbplats - se nedan. Det är också viktigt att i förväg klara ut vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel tvättoch diskmaskin. Besiktning av föreningen Observera att den besiktning som många bostadsrättsföreningar gör i samband med att lägenheter byter innehavare enbart är till för föreningens egen skull, inte för köparens. Föreningen vill nämligen hålla koll på att medlemmarna verkligen sköter sitt underhållsansvar. Kontrollera mäklaren Är det en mäklare som förmedlar köpet bör du kontrollera att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, tel Då vet du att det finns en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel i själva mäklartjänsten. Objektbeskrivning och kostnadskalkyl Se till att få en skriftlig beskrivning, en så kallad objektbeskring, av bostadsrätten. Den kan behövas som bevis om du skulle hamna i en tvist med mäklaren efter köpet Spara även den personliga boendekostnadskalkyl som mäklaren är skyldig att ta fram. Den kan bli ett viktigt dokument om mäklaren missat att informera om en planerad höjning av månadsavgiften som sker snart efter inflyttningen och du vill kräva skadestånd av mäklaren. Särskilda garantier för nya bostadsrätter I dag finns ofta någon form av garanti när man köper en ny bostadsrätt. Den ska säkra föreningens ekonomi även om vissa lägenheter står tomma. Garantin kan omfatta osålda lägenheter, men också lägenheter som bostadsrättsinnehavare i ett senare läge avsäger sig. Ta reda på hur garantierna ser ut för den nyproducerade bostadsrätt du är intresserad av! Flera av aktörerna har information på sina webbplatser. Tanken är att undvika de problem som fanns under 1990-talet då en hel del nya bostadsrättsföreningar gick i konkurs. Med tomma lägenheter i föreningen - som alltså ingen bostadsrättshavare betalade årsavgifterna för - klarade de helt enkelt inte sin ekonomi. Tvister Om det uppstår en tvist mellan en bostadsrättförening och en eller flera medlemmar går det att vända sig till Hyresnämnden för kostnadsfri hjälp med medling. Hyresnämnder finns på flera ställen i landet, se länk nedan.. Tvister mellan konsument och olika slags näringsidkare kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det gäller tvister med: besiktningsmän fastighetsmäklare försäkringsbolag. byggentreprenörer om så kallat tillval med mera i bostadsrättslägenheter Gemensamt för dessa fall är att du alltid måste börja med att klaga (reklamera) hos den som är din motpart. Därefter bör du alltid rådgöra med konsumentvägledaren i din kommun (se länk nedan) innan du gör en anmälan till ARN. Om två bostadsrättshavare (medlemmar) råkar i tvist med varandra kan saken enbart prövas i tingsrätten. För råd om att anlita ett juridiskt ombud se Rättshjälp - att få rätt i en tvist. Detta är den andra delen av begreppen som förekommer inom bostadsrättsjuridiken. I nästa nummer som beräknas komma i augusti fortsätter vi. Har Du några juridiska / ekonomiska frågor avseende Dina funderingar, kan Du med största förtroende vända Dig till styrelsen. Vi har ett stort erfarenhetskapital att ösa ur. Bästa sommarhälsningar Styrelsen gm. Leif Mayer 5

6 2006 återstående våren Agenda våren 2006 Söndag 7 maj 2006 kl Tallstigen 13 C sista motionsdag före årsmötet Måndag 8 maj 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte / beslut motioner Torsdag 18 maj 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 29 maj 2006 kl Centralskolans matsal Årsmöte 2006 ( arbetsåret 2005 ) Denna agenda är även kallelse till samtliga angivna möten o arbetsdagar. Separata kallelser utgår även för städdagar, medlemsmöten samt årsmötet. Medlem som önskar framföra ärenden genom personligt besök på styrelsemöten, bör kontakta Leif eller Pia för att enklare kunna kallas till aktuell mötesdag samt att styrelsen också får en rimlig möjlighet att vid behov kunna förbereda ärendet med vettiga svar eller förslag. Styrelsen 6 Årsmötet är detta år extra viktigt för Dig som enskild medlem! Dels för att vi skall slutgiltigt besluta om stadgeändring och som en följd av detta därmed också fastställa styrelsens strategi och taktik i flera känsliga frågor för de närmaste åren. Den aktuella stadgeändringen som redovisades till höstmötet, genomfördes med 100% acklamation vilket borde innebära att även årsmötets beslut om detta kommer att ske utan stridigheter. Ifall årsmötet även beslutar om återinförande av inre fond enligt motionerna, är detta stadgeändringsbeslut helt separerat från den övriga stadgeändringen, som är av administrativt strategisk karaktär. Observera den formella gången i stadgeändringsärenden, Bostadsrättslagens skrivning. Det är bara föreningsstämman som kan besluta om stadgeändring. Om samtliga medlemmar ( 140 st. ) är överens om stadgeändringen, alltså inte bara de närvarande, behövs ingen andra stämma. I annat fall måste beslutet om stadgeändring fattas på två av varandra följande stämmor, extra eller ordinarie. På den andra stämman måste då 2/3 av de röstande medlemmarna rösta för beslutet. Det finns några fall då absolut majoritet ( 90 eller 100% ) krävs, bl.a. vid likvidation eller insatsändringar m.m. D.v.s. då medlemmarnas inbördes förhållande upphör eller förändras med omräkningstal m.m. I alla andra fall skall besluten fattas med enkel majoritet, det vill säga mer än 1/2 av de röstande deltagarna. Motioner har inkommit, 3 st. som också behandlats av styrelsen den 8 maj 2006, styrelsemötet. Styrelsen lägger fram dessa motioner till årsmötet för medlemmarna att fatta sina egna beslut och styrelsen har i god demokratisk ordning bilagt styrelsens rekommendation och uppfattning i de enskilda motionerna. Normalt behandlas enbart frågor som angivits i senaste kallelsen. Kallelsen förändras ofta m.a.a. motioner och nya frågor som dykt upp under mellanperioden. Dock skall den senaste kallelsen ske senast 1 vecka före. Lokalbyte har skett från Ekillaskolans matsal till Centralskolans matsal. Detta blev ett faktum då de vanliga lokalerna redan var uppbokade. Alternativet var att flytta fram årsmötesdagen, vilket hade varit ett sämre alternativ. Sedvänjan inom Oden 2 kräver att vi serverar smörgåstårta med lax och krabba/räkor samt kylda drycker av olika slag. Detta populära inslag blir också en bra frågestund för alla till avgående och nya styrelsen, där vi gör vårt bästa att försöka svara på alla frågor. Du skall känna Dig välkommen till Ditt eget årsmöte där Du är huvudpersonen! Som vanligt bugar jag mig för det förtroende Du visat mig/oss i styrelsen att vara Din representant och samtidigt också föra Din talan i vår fina gemenskap. Att ha samma åsikter om allt leder ingen framåt till framtiden - det orsakar bara missämja och misstankar det fåtal gånger vi har olika meningar! Att oliktänkande kunna enas i samråd och gemensamma krafter, skapar styrka, gemenskap och förtroende! Leif Mayer, sekreterare o. info.ansvarig / redaktör n

7 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 7 Härmed kallas medlemmarna i Brf Oden 2 till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndagen den 29 maj 2006, kl Plats: Centralskolans matsal ( obs! ändrad plats ) DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar. 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Val av justeringsmän. 4. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett. 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 6. Föredragning av revisionsberättelsen. 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 10. Fråga om arvoden. 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 12. Val av revisor och suppleant. 13. Val av valberedning. 14. Stadgeändring, beslut 2, nya stadgar enligt mötesbeslut 22 april Motioner 1, 2 och Avslutning. Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare - deltar i stämman känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi. Styrelsen bjuder på enklare förtäring. Märsta i maj 2006 Styrelsen för BRF ODEN 2 i Märsta

8 8 Det blev lite strul med siffrorna.. Årsredovisningen syntes vara helt i ordning, men tryckfelsnisse var framme så en del blev felräknat, omkastat och bortglömt. Efter en del diskussioner valde styrelsen att till medlemsbladet bifoga ett antal utbytessidor och tillhandahålla kompletta korrigerade och undertecknade ex. på årsmötet Med andra ord skall Du byta ut bifogade sidor i Ditt ex. Sid. 7, 9, 12, 14, 15 o. 16 Observera att resultatet inte påverkas, utan det handlar helt om hur kapitalflödet, likvida tillgångar samt uttag arbeten från yttre fond redovisas. Redaktör n Under alla de lovord som ges demokratin finns den lilla människan, som går in i det lilla valbåset med sin lilla blyertspenna och sätter ett litet kryss på ett litet papper. Inga tal och inga omfattande diskussioner kan på något sätt minska kryssets överväldigande betydelse. Winston Churchill Det har inkommit 3 motioner till Årsmötet; Motionerna behandlades på styrelsemötet den 8 maj och 3. Återinförande avsättning Inre fond ( stadgeändring ) Flera av varandra oberoende medlemmar har med hänvisning till stadgarnas 14 förslag om att återinföra Inre fond. 14 i stadgarna handlar om medlemmarnas skyldighet att på egen bekostnad hålla bostaden i gott skick. Styrelsens svar; Motionerna speglar det som styrelsen redan uppmärksammat, att De medlemmar som inte har samlat ett mindre kapital på Inre fond, flera gånger haft svårt att nyanskaffa bl.a. tvättmaskin eller kyl-o. frys då dessa havererat. Risken finns då att bostäderna tappar i standard och inte uppfyller de grundkrav samt den utrustning som ingick vid fastighetsbildningen. Insatsernas och lägenhetens ursprungsvärde förändras härvidlag samtidigt som området/föreningen får oförtjänt sämre rykte. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motion 1 och Införande av nyckeltuber på samtliga ytterdörrar Motionären anger flera väsentliga orsaker varför dessa s.k. nyckeltuber borde införas. Att Du inte behöver passa tider då nyckelinsamling sker Att Du inte behöver lita på grannen/medlemmen Att Du inte behöver be utomstående, vid resa, sjukhusvistelse eller annat, att söka rätt på ansvarig hantverkare för överlämnandet av nyckel Motionären anför vidare fördelarna Att ingen uppsamling av nycklar behöver ske Att ingen behöver stå ansvarig för ett antal nycklar till andras lägenheter, utan endast en huvudnyckel till nyckeltuben Att 100% tillgänglighet skapas Styrelsen svar; Medlemmarna har på års och medlemsmöten beslutat att det inte skall förekomma någon form av huvudnycklar till bostäderna inom området. Styrelsen avser inte att ta på sig ansvaret för en huvudnyckel till nyckeltuber innehållande lägenhetsnycklar. Styrelsen avser inte att ta på sig ansvaret för tredje man ifall systemet införs. De tillfällen då det har behövts tillträde till bostäderna för bl.a. ventilationsbesiktning eller montering av ComHem 3-håliväggen, har detta fungerat alldeles utmärkt med 2 angivna ansvariga nyckelpersoner. Normalt är detta teknikerna som då också personligen ansvarar för att rätt man får tillträde till aktuell lägenhet och ingen annan. Medlemmarna har som komplement också valt ett kostsamt nyckellöst ytterdörrsystem för att slippa obehörigt tillträde. Detta system skulle kullkastas av detta införande. Kostnaden ca; kr, beroende på hantverkare och material Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motion 2

9 9 Våra ungdomar är inte så små längre EU-moppar och crosshojar har bytts in mot den gamla Monarken med bönpall och speedwaystyre. Åldersgränserna är precis som på min egen knutte-tid ( från moppe till tunga MC ) svävande. Det var betydligt ballare att köra fullfart, maxtrimmat och mest allra helst utan ljuddämpare. Dåvarande Stockholmspolisens profil Essinge-Nisse hade fullt upp på Tallis och Henrys kaféer. Detta har också med naturlighet inneburit att en massa kompisar och kompisarnas kompisar samt en massa yngre spättor börjat besöka garagen d.v.s. förråden. Det är både vettigt och härligt att se alla dessa ungdomar samlas kring något vettigt istället för att glida omkring som moderna Spiltaligor ( 50-talets Sibirien Sth ) Problemet uppstår då alla dessa kompisar, i en del fall gäller detta faktiskt även den som bor här..., börjar köra omkring på områdets gräsmattor, gångar, planteringar och stör alla andra som kanske inte delar den unge ivrige charlatanens uppfattning om vad som är hänsyn och tillåtet inom ett bostadsområde. Rätt vad det är blir ett litet barn påkört och vi får en skadeståndshistoria med oanade konsekvenser. Föräldrar till vår motoriserade ungdom, prata lite extra noga med dem själva och gärna med deras kompisar om detta med. Alla är välkomna, ingen undantagen, om de tar hänsyn inom området. Annars skall dem portas! Leif mayer Våra små kelgrisar o hundar o katter o.. Det finns två slags djurägare, den som sköter sin kelgris på ett föredömligt sätt...ja nästan larvigt kan många tycka. Men det är faktiskt dessa djurägare som gör så fin reklam för djurägandet. Att rasta sitt husdjur på avsedda platser eller i bajslåda och till och med ha katter kopplade inom bostadsområdet. Detta kan verka svårt och strider egentligen mot en katts beteende, men visar ägarens uppfattning om god djurskötsel. Att rasta sin kelgris genom att öppna ytterdörren och sedan snabbt stänga igen är oförskämt både mot djuret och oss övriga medlemmar. Medlemmarna har att följa Sigtuna kommun Hälsovårdsstadgar, utan knot.. Katter och hundar Katten Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. En del är allergiska, andra är rädda eller tycker inte om katter. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut din katt utan tillsyn! Lagen om tillsyn av hundar och katter säger följande: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter." Hunden Generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat även om inte koppeltvång föreligger. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid inom naturreservat men även inom torg, parker och anlagda bollplaner samt idrottsplatser. I Lokal ordningsstadga för Sigtuna kommun står vad som gäller beträffande koppeltvång för hundar och vistelse på allmänna platser. Se bilaga 16 och 17. För frågor kontakta: Bengt Larsson Telefon:

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr.

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???

SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? 1 Sidan 1 30 juni 2004 Årgång 16 SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? Hej alla glada och trevliga medlemmar, nya som gamla! Sommaren har börjat sitt antågande! Det spritter överallt i trädgårdar och balkonger.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

STADGAR. Regelverk. För styrelse, valberedning och medlemmar i en medlemsorienterad bostadsrättsförening. Januari 2009 BRF Stadgehuset 1 i Malmö

STADGAR. Regelverk. För styrelse, valberedning och medlemmar i en medlemsorienterad bostadsrättsförening. Januari 2009 BRF Stadgehuset 1 i Malmö Januari 2009 BRF Stadgehuset 1 i Malmö Org nr: 746000-4836 Regelverk För styrelse, valberedning och medlemmar i en medlemsorienterad bostadsrättsförening INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer