Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr Tallstigen 27 D Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga andra intressenter vare sig i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen. Som medlem antages varje bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltningen sker av styrelsen som väljs på årsmötet varje räkenskapsår. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär även att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt med upphandlingar genomföra låneplaceringar med det för ekonomiska föreningen och medlemmarna bästa utfallet. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse daglig drifts och framtida ekonomin genom att med årsavgifter och placeringsräntor skapa och bygga upp kapital för löpande driften samt låneamorteringar och att kunna genomföra investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har i principbeslut bestämt att minska årsavgiften med 4% från 1 juli 2006 samt att öka amorteringstakten i samband med låneupphandlingar utan att äventyra beslutade uppdrag och investeringar. Föreningen delar KabelTV-nät samt viss drift (Va-, el och sophämtning m.m. ) med Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd ) och Sigtunahem ( Tallstigen ) i 2 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen 2006 Medlemsbladet Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida 10 mars 2006 och våren har anlänt blixtsnabbt med försommarvärme och trivselkänslor. Det syns medlemmar överallt i fejar-. och planteringstagen. Föreningen hade en underbar städdag där de flesta som var hemma deltog i med liv o lust samt ett välbesökt efterföljande medlemsmöte med info om bland annat sänkt årsavgift med 4% från 1 juli. Det viktigaste beslutet var dock att ändra stadgarna. Detta nummer kommer att samla ihop vårens viktigaste händelser och lite information till samtliga nya som gamla medlemmar. Årsmötet kommer att ske den 29 maj kl i Centralskolans matsal, Skolgatan ( obs. platsen! ) Välkomna alla glada medlemmar! Ordförande Pia har ordet. Jag vill tillsammans med styrelsen tacka alla medlemmar för ett händelserikt och roligt år. Visst har det varit jobbigt men också lärorikt. Det märks att vår förening har 18 år på "nacken". Många saker börjar bli slitna och vi behöver modernisera och rusta upp vårt boende. Vi har några projekt på gång, bland annat startar upprustningen med nya lekredskap redan under senvåren på vår stora lekplats mellan småhusen samtidigt med terrassering för att avhjälpa vattenavrinningsbekymren. Våra innergårdar vid höghusen, här skall medlemmarna själva vara med och forma lekplatser och gårdar. En arbetsgrupp startade redan under städdagen. Vi har även en del småjobb som måste göras för att få området att se trevligare ut. Vissa jobb använder vi yrkesfolk till men den mesta ligger på oss som bor här. Vi måste bli bättre på att sköta om våra gemensamma ytor. Hålla snyggt och rent runt oss. Styrelsen fortsätter bevakningen av låneplaceringar samt arbetar med inriktningen att hela tiden förbättra våra ekonomiska villkor. Här är det viktigt att Du inte släpar med månadsavgifterna vilket kostar föreningen mycket extrautgifter. Nu blev det lite mycket förmaningar, men jag tror att många håller med mig om jag säger att jag trivs här och vill att det skall vara snyggt och trevlig område som man känner sig stolt över att vara delägare i. Sist men inte minst så vill jag önska alla en riktigt trevlig sommar. Något av innehållet i detta nummer Ordförande Pia har ordet Ordlista inför årsmötet En liten begreppsförklaring del 2 Små notiser om lite av varje Styrelsens sammansättning Agenda > Uppdaterad dagordning årsmötet Motioner Uppdaterad årsredovisning 2005 Revisionsberättelse 2005 Nya stadgarna som 1. beslut togs på medlemsmötet 22 april

2 2 Detta nummer är inte lika glättigt som vanligt och tonen betydligt allvarsammare. Detta dels för att vi har fått många nya medlemmar och dels för att det stundar ett årsmöte, viktigt sådant. I samband med de senast årens styrelsearbete har vi funnit att det är lite si och så med de enskilda kunskaperna om att vara medlem / delägare i en stor bostadsrättsförening med stort ekonomiskt åtagande samt det medföljande ansvar detta kräver. Styrelserna har allt eftersom åren gått blivit skickligare och mer kunniga. Avgående som tillträdande ledamöter har med ständig vidareutbildning och därmed också egen utveckling lärt både sig själv från teori och praktisk hantering, kunskaper som han eller hon därefter försöker överföra till medlemmarna vid möten och enskilda träffar. Bl.a. diskuterar dagens styrelse ofta med gamla ledamöter och revisorer, ärenden där det behövs stor kunskapsbank och fler infallsvinklar. Årsmötet 2005 beslöts att det skulle ske en medlemsutbildning. Hur var aldrig sagt, men praktiskt visade det sig snart att det skulle bli både dyrt och omständligt att kalla medlemmar med partners i olika omgångar och köra 1-2 kvällars seminarium. Idén med att göra en medlemstidningbaserad utbildning väcktes då jag gick igenom en massa webbsidor från motsvarande andra svenska föreningar liknande vår. Styrelsen accepterade upplägget. Sedan återstod bara att skapa ett litet eget bibliotek baserat på dels Bostadsrättslagens förtextmaterial samt en del utbildningsmaterial från egna och andras kurser bl.a. på Sth. Universitet jur. och ekon. samt SBC, UBC m.fl. Det är detta material som Du nu de senaste numren fått Dig till livs. Texterna kan upplevas som tråkiga och ointressanta - men bäste vän, de är skillnaden mellan kunskap och okunskap, som hjälper Dig och får många tysta frågor besvarade. Resten - diskussionen - är alltid det ständiga komplementet som styrelsen alltid ställer upp på. Styrelsen syfte är att Du helst skall kunna lika mycket som styrelsen självt eller åtminstone veta var Du kan hitta svaren. Redaktör n Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Orgnr Tallstigen 27 D, Märsta Styrelsen 2005 / Pia Gidlöf, ordförande Tallstigen 27 D Hem: Mobil; Leif Mayer, sekreterare, info Akuta problem teknik Tallstigen 13 C Hem; Mobil; Catarina Harwing, ekonomi Tallstigen 27 C Mobil: Anders Sundqvist, vice ordf. + IT/TV Stationsgatan 23 C Hem: Mobil; Margareta Rasmussen, samordnare miljöfrågor Stationsgatan 23 C Hem: Peter Aro, teknikansvarig Akuta problem Teknik Odenvägen 12 A Mobil: Lena Dahlkar, vice sekr, Tallstigen 7 B Tarmo Kurvinen, suppleant Stationsgatan 23 A Hugo Strindhagen, suppleant Stationsgatan 21 B Redaktör för detta nummer är styrelsens Leif Mayer. Du är välkommen med tips och annat Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras enbart till aktuellt format // Leffe PS! nu väntar harren i Ljusnan samordnare projekt Mobil: Brf Oden 2 e-post: Då Du snabbt vill komma i kontakt med styrelsen Brf Oden 2 hemsida: Här hittar Du en massa information m.m. Jourtelefon: Rana Elva, Norge maj 2005 / Leif Mayer

3 Årsmötesdax. Men vad betyder egentligen alla konstiga ord? Årsstämma Årligt möte för hela föreningen. Styrelsen redovisar då föreningens verksamhet under året. På årsstämman beslutas också om den avgående styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Man utser även en ny styrelse för kommande valperiod, samt avgör andra stadgeenliga ärenden, till exempel eventuella stadgeändringar. Årsmötets dagordning och befogenheter framgår av en förenings stadgar respektive lagen om ekonomiska föreningar. Stämman är det enda mötet under året där alla i föreningen har en reell chans att påverka verksamheten i föreningen. Se vidare under motion. Enligt lag om ekonomisk förening 7 kap 4 (bostadsrättslagen samt bostadsrättslagen (1991:614)). är styrelsen i föreningen skyldig att kalla medlemmarna en årstämma. Kallelse Skriftlig uppmaning att komma till föreningsstämman. I kallelsen skall framgå dag, tid, plats för stämman. Ska delas ut tidigast fyra veckor föres stämman och senast två veckor före. Om möjligt delas handlingar till årsstämman ut samtidigt som kallelsen. Senast en vecka före stämman ska medlemmarna få stämmohandlingarna. Dagordning På dagordningen finns de frågor som ska diskuteras på mötet. Mötespunkterna skrivs i den ordning som de kommer att tas upp. Dagordningen ska skickas ut till medlemmarna viss tid före årsmötet. Dagordningens punkter regleras i föreningens stadgar som i sin tur bygger på lagen om ekonomiska föreningar. Mötesordförande Väljs av mötesdeltagarna. Leder mötesdeltagarna genom dagordningens punkter. Har som uppgift att se till så att mötesdeltagarna håller sig till ämnet, så att dagordningen och tidsramen för mötet följs. Dessutom fungerar mötesordförande som underlättare under mötet, ser exempelvis till så att alla som önskar får en chans att göra sin röst hörd. Mötesordförande bör inte vara samma person som är styrelseordförande. Mötessekreterare Väljs av mötesordförande. Den person som skriver protokoll under ett möte. Votering Vid vissa frågor röstar deltagarna på stämman, man säger att man voterar. Detta kan ske genom handuppräckning eller genom att man använder så kallade röstkort som räcks upp i luften. I vissa falla förekommer även så kallad sluten omröstning, tillexempel vid personval. Valberedning En grupp människor som förbereder val av personer till förtroendeposter inom föreningen. Valberedningen i sin tur utses av föregående års årsstämma. Protokoll En skriftlig redovisning av vad som pågår under mötet. Protokollet följer i princip dagordningen. Man skriver där ned val av mötesordförande, sekreterare, justerare, vilka beslut som fattats, samt vilka beslut som skjutits upp, bordlagts. I protokollet skall också tas med röstlängd vilken godkännes av årsstämman. Man behöver veta antalet röstberättigade eftersom det vid vissa beslut är viktigt att veta röstmajoriteter. Motion En motion är ett förslag från medlem till styrelsen och föreningsstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna motioner. Lämnas in före ett visst datum som framgår av föreningens stadgar. Justera Kontrollera att det som skrivits i ett protokoll stämmer överens med det som sades och beslutades på ett möte. Utförs genom att justeraren jämför protokollet med egna anteckningar från mötet. Eventuella felaktigheter påpekas för mötessekreteraren. Justera innebär även att, när eventuella korrigeringar är gjorda, protokollet godkänns. Resultaträkning En stegvis redogörelse av föreningens samtliga intäkter och kostnader under året. Bokslut Redovisning av föreningens ekonomiska ställning samt ekonomiska händelser under året. Skickas ut till medlemmarna viss tid före årsmöte. Ekonomisk berättelse Styrelsens redogörelse i siffror för årets verksamhet, med resultaträkning och balansräkning. Förvaltningsberättelse Styrelsens redogörelse för årets verksamhet inom föreningen. Revision Granskning i efterhand av styrelsens redovisning och förvaltning genom att revisorn går igenom förvaltningsberättelsen, och balansräkning samt resultaträkning. Syftet är att kontrollera hur styrelsen har förvaltat sitt uppdrag under året samt att kontrollera redovisningens tillförlitlighet. Revisionsberättelse Årlig skriftlig redogörelse av revisorns granskning, revision, av styrelsens arbete. I revisionsberättelsen framgår om revisorn rekommenderar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisor Vid bostadsrättsföreningens stämma väljs i regel två revisorer varav en är förtroendevald av medlemmarna och den andre utses i samråd med UBC. Den revisorn är i regel en professionell revisor. Konstituerar Styrelsen bestämmer själva vilka uppgifter var och en i styrelsen ska ha, till exempel vem som ska vara ordförande. Stadgar Bestämmelser för föreningen. Där framgår när kallelse senast ska skickas ut till föreningens 3

4 medlemmar. Till viss del är dessa styrda genom lag, exempelvis hur tidigt eller sent en kallelse till årsmöte får skickas ut. Styrelse Väljs av årsstämman. Väljs för ett eller två år i taget, och är ett ledningsorgan som enligt lag skall finnas i ekonomiska föreningar. Styrelsemedlem måste inte vara medlem i Brf. Oden 2 utan kan vara en person som med sin kunskap är till fördel för föreningen, inte vara försatt i konkurs, vara myndig och inte ha förvaltare. Styrelseordförande Ordförande i styrelsen utses i de flesta fall av styrelsen självt då det framgår av stadgarna att styrelsen konstituerar sig självt. Möjligheten finns också att i stadgarna skriva att man väljer styrelseordförande på årsstämman. Stämmohandlingar Bör utdelas senast en vecka före föreningsstämman. Består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, och eventuellt valberedningens förslag på val av ledamöter, samt inlämnade motioner, med styrelsens skriftliga svar. 4 Styrelsen hoppas att detta lilla årsmöterslexikon hjälper Dig lite på vägen inför medlemsmötena. Betrakta även detta som ett steg i den interaktiva utbildning i medlemsbladet vi håller under Brf Oden 2 Styrelsen Gm. Leif Mayer Jag hör och glömmer, jag ser och minns, jag gör och förstår kinesiskt ordspråk 1000 En liten begreppsutbildning.fortsättning från nummer 1 Del 2 Detta för att göra Din vardag enklare.. Årsredovisningen Varje år måste styrelsen redovisa föreningens ekonomi och verksamhet. I årsredovisningarna kan man se hur stora lån föreningen har, när lånen ska sättas om (vilket kan påverka föreningens räntekostnader och i förlängningen årsavgifterna), vilka som ingår i styrelsen, vilka som är revisorer i föreningen, om reparationer gjorts och hur de i så fall finansierats. Ofta finns det någon som förvaltar föreningen, men ansvaret för förvaltningen har alltid den valda styrelsen. Har föreningen stora lån och får statliga räntebidrag bör man vara uppmärksam på att den typen av bidrag sjunker ganska snabbt för att sedan helt upphöra. Detta måste föreningen kompensera på annat sätt, exempelvis genom skickligare ekonomisk förvaltning och/eller höjda avgifter. Ekonomisk plan Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning, får man i stället läsa den ekonomiska planen. Den ska enligt lagen innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten. Det är viktigt att den ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket. För planen gäller särskilda "Allmänna råd" om Boverket givit ut - se nedan. Stadgarna Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättshavare och föreningen har mot varandra. Välj rätt hemförsäkring Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg! Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats, Bostadsrätt och försäkring fortsätter på sidan 4

5 Fråga styrelse och mäklare Ordföranden, kassören eller sekreteraren kan tala om vilka större reparationer som är på gång och i vilket skick fastigheten är vad gäller stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera. Det är också viktigt att fråga styrelsen - eller eventuell mäklare - om de saker som är oklara eller svåra att förstå i resultat- och balansräkningen. Hjälp att tolka årsredovisningar finns bilagda detta medlemsblad. Begär utdrag ur lägenhetsförteckningen Du bör kontrollera med styrelsen, att den som säljer bostadsrätten inte har skulder till föreningen. Om säljaren har tagit lån med lägenheten som säkerhet framgår det av det utdrag ur lägenhetsförteckningen som säljaren eller en eventuell mäklare alltid ska kunna tillhandahålla. I regel ska säljaren lösa dessa lån innan köparen tillträder bostadsrätten. Inspektera även källaren och vinden Låga årsavgifter i äldre bostadsrätter kan tyda på att föreningen inte underhåller fastigheten ordentligt. Genom att anlita en besiktningsman kan du få en bättre uppfattning om vilket skick fastigheten och lägenheten är i. Hjälp att hitta besiktningsmän finns bland länkarna nedan. Man bör naturligtvis också själv skaffa sig en uppfattning om i vilket skick fastigheten och lägenheten är. Finns det till exempel rör som är rostiga och kan börja läcka? Är tvättstugan i gott skick? Och så vidare. Köparen har undersökningsplikt Den som sålt bostadsrätten kan inte hållas ansvarig för ett fel efter köpet, om man som köpare missat felet genom att inte undersöka lägenheten noga. Arean på bostadsrätter har ofta stor betydelse för priset. Den kan du själv i regel kontrollmäta med hjälp av de instruktioner som finns på SIS webbplats - se nedan. Det är också viktigt att i förväg klara ut vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel tvättoch diskmaskin. Besiktning av föreningen Observera att den besiktning som många bostadsrättsföreningar gör i samband med att lägenheter byter innehavare enbart är till för föreningens egen skull, inte för köparens. Föreningen vill nämligen hålla koll på att medlemmarna verkligen sköter sitt underhållsansvar. Kontrollera mäklaren Är det en mäklare som förmedlar köpet bör du kontrollera att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, tel Då vet du att det finns en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel i själva mäklartjänsten. Objektbeskrivning och kostnadskalkyl Se till att få en skriftlig beskrivning, en så kallad objektbeskring, av bostadsrätten. Den kan behövas som bevis om du skulle hamna i en tvist med mäklaren efter köpet Spara även den personliga boendekostnadskalkyl som mäklaren är skyldig att ta fram. Den kan bli ett viktigt dokument om mäklaren missat att informera om en planerad höjning av månadsavgiften som sker snart efter inflyttningen och du vill kräva skadestånd av mäklaren. Särskilda garantier för nya bostadsrätter I dag finns ofta någon form av garanti när man köper en ny bostadsrätt. Den ska säkra föreningens ekonomi även om vissa lägenheter står tomma. Garantin kan omfatta osålda lägenheter, men också lägenheter som bostadsrättsinnehavare i ett senare läge avsäger sig. Ta reda på hur garantierna ser ut för den nyproducerade bostadsrätt du är intresserad av! Flera av aktörerna har information på sina webbplatser. Tanken är att undvika de problem som fanns under 1990-talet då en hel del nya bostadsrättsföreningar gick i konkurs. Med tomma lägenheter i föreningen - som alltså ingen bostadsrättshavare betalade årsavgifterna för - klarade de helt enkelt inte sin ekonomi. Tvister Om det uppstår en tvist mellan en bostadsrättförening och en eller flera medlemmar går det att vända sig till Hyresnämnden för kostnadsfri hjälp med medling. Hyresnämnder finns på flera ställen i landet, se länk nedan.. Tvister mellan konsument och olika slags näringsidkare kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det gäller tvister med: besiktningsmän fastighetsmäklare försäkringsbolag. byggentreprenörer om så kallat tillval med mera i bostadsrättslägenheter Gemensamt för dessa fall är att du alltid måste börja med att klaga (reklamera) hos den som är din motpart. Därefter bör du alltid rådgöra med konsumentvägledaren i din kommun (se länk nedan) innan du gör en anmälan till ARN. Om två bostadsrättshavare (medlemmar) råkar i tvist med varandra kan saken enbart prövas i tingsrätten. För råd om att anlita ett juridiskt ombud se Rättshjälp - att få rätt i en tvist. Detta är den andra delen av begreppen som förekommer inom bostadsrättsjuridiken. I nästa nummer som beräknas komma i augusti fortsätter vi. Har Du några juridiska / ekonomiska frågor avseende Dina funderingar, kan Du med största förtroende vända Dig till styrelsen. Vi har ett stort erfarenhetskapital att ösa ur. Bästa sommarhälsningar Styrelsen gm. Leif Mayer 5

6 2006 återstående våren Agenda våren 2006 Söndag 7 maj 2006 kl Tallstigen 13 C sista motionsdag före årsmötet Måndag 8 maj 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte / beslut motioner Torsdag 18 maj 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 29 maj 2006 kl Centralskolans matsal Årsmöte 2006 ( arbetsåret 2005 ) Denna agenda är även kallelse till samtliga angivna möten o arbetsdagar. Separata kallelser utgår även för städdagar, medlemsmöten samt årsmötet. Medlem som önskar framföra ärenden genom personligt besök på styrelsemöten, bör kontakta Leif eller Pia för att enklare kunna kallas till aktuell mötesdag samt att styrelsen också får en rimlig möjlighet att vid behov kunna förbereda ärendet med vettiga svar eller förslag. Styrelsen 6 Årsmötet är detta år extra viktigt för Dig som enskild medlem! Dels för att vi skall slutgiltigt besluta om stadgeändring och som en följd av detta därmed också fastställa styrelsens strategi och taktik i flera känsliga frågor för de närmaste åren. Den aktuella stadgeändringen som redovisades till höstmötet, genomfördes med 100% acklamation vilket borde innebära att även årsmötets beslut om detta kommer att ske utan stridigheter. Ifall årsmötet även beslutar om återinförande av inre fond enligt motionerna, är detta stadgeändringsbeslut helt separerat från den övriga stadgeändringen, som är av administrativt strategisk karaktär. Observera den formella gången i stadgeändringsärenden, Bostadsrättslagens skrivning. Det är bara föreningsstämman som kan besluta om stadgeändring. Om samtliga medlemmar ( 140 st. ) är överens om stadgeändringen, alltså inte bara de närvarande, behövs ingen andra stämma. I annat fall måste beslutet om stadgeändring fattas på två av varandra följande stämmor, extra eller ordinarie. På den andra stämman måste då 2/3 av de röstande medlemmarna rösta för beslutet. Det finns några fall då absolut majoritet ( 90 eller 100% ) krävs, bl.a. vid likvidation eller insatsändringar m.m. D.v.s. då medlemmarnas inbördes förhållande upphör eller förändras med omräkningstal m.m. I alla andra fall skall besluten fattas med enkel majoritet, det vill säga mer än 1/2 av de röstande deltagarna. Motioner har inkommit, 3 st. som också behandlats av styrelsen den 8 maj 2006, styrelsemötet. Styrelsen lägger fram dessa motioner till årsmötet för medlemmarna att fatta sina egna beslut och styrelsen har i god demokratisk ordning bilagt styrelsens rekommendation och uppfattning i de enskilda motionerna. Normalt behandlas enbart frågor som angivits i senaste kallelsen. Kallelsen förändras ofta m.a.a. motioner och nya frågor som dykt upp under mellanperioden. Dock skall den senaste kallelsen ske senast 1 vecka före. Lokalbyte har skett från Ekillaskolans matsal till Centralskolans matsal. Detta blev ett faktum då de vanliga lokalerna redan var uppbokade. Alternativet var att flytta fram årsmötesdagen, vilket hade varit ett sämre alternativ. Sedvänjan inom Oden 2 kräver att vi serverar smörgåstårta med lax och krabba/räkor samt kylda drycker av olika slag. Detta populära inslag blir också en bra frågestund för alla till avgående och nya styrelsen, där vi gör vårt bästa att försöka svara på alla frågor. Du skall känna Dig välkommen till Ditt eget årsmöte där Du är huvudpersonen! Som vanligt bugar jag mig för det förtroende Du visat mig/oss i styrelsen att vara Din representant och samtidigt också föra Din talan i vår fina gemenskap. Att ha samma åsikter om allt leder ingen framåt till framtiden - det orsakar bara missämja och misstankar det fåtal gånger vi har olika meningar! Att oliktänkande kunna enas i samråd och gemensamma krafter, skapar styrka, gemenskap och förtroende! Leif Mayer, sekreterare o. info.ansvarig / redaktör n

7 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 7 Härmed kallas medlemmarna i Brf Oden 2 till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndagen den 29 maj 2006, kl Plats: Centralskolans matsal ( obs! ändrad plats ) DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar. 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Val av justeringsmän. 4. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett. 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 6. Föredragning av revisionsberättelsen. 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 10. Fråga om arvoden. 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 12. Val av revisor och suppleant. 13. Val av valberedning. 14. Stadgeändring, beslut 2, nya stadgar enligt mötesbeslut 22 april Motioner 1, 2 och Avslutning. Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare - deltar i stämman känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi. Styrelsen bjuder på enklare förtäring. Märsta i maj 2006 Styrelsen för BRF ODEN 2 i Märsta

8 8 Det blev lite strul med siffrorna.. Årsredovisningen syntes vara helt i ordning, men tryckfelsnisse var framme så en del blev felräknat, omkastat och bortglömt. Efter en del diskussioner valde styrelsen att till medlemsbladet bifoga ett antal utbytessidor och tillhandahålla kompletta korrigerade och undertecknade ex. på årsmötet Med andra ord skall Du byta ut bifogade sidor i Ditt ex. Sid. 7, 9, 12, 14, 15 o. 16 Observera att resultatet inte påverkas, utan det handlar helt om hur kapitalflödet, likvida tillgångar samt uttag arbeten från yttre fond redovisas. Redaktör n Under alla de lovord som ges demokratin finns den lilla människan, som går in i det lilla valbåset med sin lilla blyertspenna och sätter ett litet kryss på ett litet papper. Inga tal och inga omfattande diskussioner kan på något sätt minska kryssets överväldigande betydelse. Winston Churchill Det har inkommit 3 motioner till Årsmötet; Motionerna behandlades på styrelsemötet den 8 maj och 3. Återinförande avsättning Inre fond ( stadgeändring ) Flera av varandra oberoende medlemmar har med hänvisning till stadgarnas 14 förslag om att återinföra Inre fond. 14 i stadgarna handlar om medlemmarnas skyldighet att på egen bekostnad hålla bostaden i gott skick. Styrelsens svar; Motionerna speglar det som styrelsen redan uppmärksammat, att De medlemmar som inte har samlat ett mindre kapital på Inre fond, flera gånger haft svårt att nyanskaffa bl.a. tvättmaskin eller kyl-o. frys då dessa havererat. Risken finns då att bostäderna tappar i standard och inte uppfyller de grundkrav samt den utrustning som ingick vid fastighetsbildningen. Insatsernas och lägenhetens ursprungsvärde förändras härvidlag samtidigt som området/föreningen får oförtjänt sämre rykte. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motion 1 och Införande av nyckeltuber på samtliga ytterdörrar Motionären anger flera väsentliga orsaker varför dessa s.k. nyckeltuber borde införas. Att Du inte behöver passa tider då nyckelinsamling sker Att Du inte behöver lita på grannen/medlemmen Att Du inte behöver be utomstående, vid resa, sjukhusvistelse eller annat, att söka rätt på ansvarig hantverkare för överlämnandet av nyckel Motionären anför vidare fördelarna Att ingen uppsamling av nycklar behöver ske Att ingen behöver stå ansvarig för ett antal nycklar till andras lägenheter, utan endast en huvudnyckel till nyckeltuben Att 100% tillgänglighet skapas Styrelsen svar; Medlemmarna har på års och medlemsmöten beslutat att det inte skall förekomma någon form av huvudnycklar till bostäderna inom området. Styrelsen avser inte att ta på sig ansvaret för en huvudnyckel till nyckeltuber innehållande lägenhetsnycklar. Styrelsen avser inte att ta på sig ansvaret för tredje man ifall systemet införs. De tillfällen då det har behövts tillträde till bostäderna för bl.a. ventilationsbesiktning eller montering av ComHem 3-håliväggen, har detta fungerat alldeles utmärkt med 2 angivna ansvariga nyckelpersoner. Normalt är detta teknikerna som då också personligen ansvarar för att rätt man får tillträde till aktuell lägenhet och ingen annan. Medlemmarna har som komplement också valt ett kostsamt nyckellöst ytterdörrsystem för att slippa obehörigt tillträde. Detta system skulle kullkastas av detta införande. Kostnaden ca; kr, beroende på hantverkare och material Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motion 2

9 9 Våra ungdomar är inte så små längre EU-moppar och crosshojar har bytts in mot den gamla Monarken med bönpall och speedwaystyre. Åldersgränserna är precis som på min egen knutte-tid ( från moppe till tunga MC ) svävande. Det var betydligt ballare att köra fullfart, maxtrimmat och mest allra helst utan ljuddämpare. Dåvarande Stockholmspolisens profil Essinge-Nisse hade fullt upp på Tallis och Henrys kaféer. Detta har också med naturlighet inneburit att en massa kompisar och kompisarnas kompisar samt en massa yngre spättor börjat besöka garagen d.v.s. förråden. Det är både vettigt och härligt att se alla dessa ungdomar samlas kring något vettigt istället för att glida omkring som moderna Spiltaligor ( 50-talets Sibirien Sth ) Problemet uppstår då alla dessa kompisar, i en del fall gäller detta faktiskt även den som bor här..., börjar köra omkring på områdets gräsmattor, gångar, planteringar och stör alla andra som kanske inte delar den unge ivrige charlatanens uppfattning om vad som är hänsyn och tillåtet inom ett bostadsområde. Rätt vad det är blir ett litet barn påkört och vi får en skadeståndshistoria med oanade konsekvenser. Föräldrar till vår motoriserade ungdom, prata lite extra noga med dem själva och gärna med deras kompisar om detta med. Alla är välkomna, ingen undantagen, om de tar hänsyn inom området. Annars skall dem portas! Leif mayer Våra små kelgrisar o hundar o katter o.. Det finns två slags djurägare, den som sköter sin kelgris på ett föredömligt sätt...ja nästan larvigt kan många tycka. Men det är faktiskt dessa djurägare som gör så fin reklam för djurägandet. Att rasta sitt husdjur på avsedda platser eller i bajslåda och till och med ha katter kopplade inom bostadsområdet. Detta kan verka svårt och strider egentligen mot en katts beteende, men visar ägarens uppfattning om god djurskötsel. Att rasta sin kelgris genom att öppna ytterdörren och sedan snabbt stänga igen är oförskämt både mot djuret och oss övriga medlemmar. Medlemmarna har att följa Sigtuna kommun Hälsovårdsstadgar, utan knot.. Katter och hundar Katten Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. En del är allergiska, andra är rädda eller tycker inte om katter. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut din katt utan tillsyn! Lagen om tillsyn av hundar och katter säger följande: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter." Hunden Generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat även om inte koppeltvång föreligger. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid inom naturreservat men även inom torg, parker och anlagda bollplaner samt idrottsplatser. I Lokal ordningsstadga för Sigtuna kommun står vad som gäller beträffande koppeltvång för hundar och vistelse på allmänna platser. Se bilaga 16 och 17. För frågor kontakta: Bengt Larsson Telefon:

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen.

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen. VÄLKOMNA till kursen Lyckas med årsmötet För information och frågor www.bostadsratterna.se telefonsupport kl 9-12 och kl 13-15, tel. 0775 200 100 webbsupport Fråga Bostadsrätterna (vardagar, svar inom

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal

Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal Köpa bostadsrätt Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta 1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta med ändringar 5, 8, och tillägg 6.7., 11, 14 på medlemsmöte den 22 april 2006 och årsmötet 29 maj 2006 1 Föreningens namn Föreningens namn; Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 19 maj år 2016 klockan 19.00

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Tisdagen den 30 juni 2009 klockan 19.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer