# $%$&'&()*+,&')(-(.-(*/0/ 1 12/ 33. Innehåll % 4 ' 2# $ 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# $%$&'&()*+,&')(-(.-(*/0/ 1 12/ 33. Innehåll % 4 ' 2# $ 4"

Transkript

1 !" # $%$&'&()*+,&')(-(.-(*/0/ 1 12/ " " Innehåll % 4 $1 1 ' 2# $ 4

2 2 % % 4 FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Söbacken 4:1 med byggnadsår 1979/80, vilken innehåller följande: Mark Areal: m 2 Bostäder I fastigheten finns 95 st bostäder med adresserna Kristinedal 1 87 ojämna nummer, samt Kristinedal jämna nummer. Den totala bostadsytan 8 697,2 m 2, är fördelad på: 2 rum och kök 24 st 3 rum och kök 20 st 4 rum och kök 46 st 5 rum och kök 5 st Summa bostäder: 95 st Försäkring Föreningens fastigheter är fullvärdes försäkrade hos Folksam, som numera ingår i Trygg-Hansa. Taxeringsvärde: varav byggnadsvärde kronor kronor Lokaler Kvartersgård med adressen Kristinedal 2, har en totalyta om 218 m 2, och innehåller: hall kontor samlingssal med kök verkstad 2 st WC lokal med solarie redskapsbod bastu tvättstuga Garage 8 st garagelängor med en totalyta om m 2, innehållande: 71 garagebilplatser 2 st garageförråd 4 st soprum Parkeringsplatser 45 st boendeparkeringsplatser 14 st besöksparkeringsplatser FÖRTROENDEVALDA och ANSTÄLLDA STYRELSEN Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden. Sammansättningen har sett ut enligt följande: Ordinarie ledamöter Ulpiano López ordförande Kimmo Korpinen vice ordförande Anita Jinton sekreterare Carl-Anders Forslund ledamot Bengt Eriksson ledamot Sonja Andersson HSB-repr. Suppleanter Rune Hörnqvist Benny Astegren Lennart Karlström Sten Häggström studieorganisatör HSB-repr. Firmatecknare, fyra,varav två i förening har varit: Ulpiano López Kimmo Korpinen Anita Jinton Carl-Anders Forslund I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2002 är ledamöterna Ulpiano López, Anita Jinton och Carl-Anders Forslund samt suppleanten Rune Hörnqvist. Representanter i HSB Södra Bohuslän fullmäktige har varit: Ulpiano López ordinarie Anita Jinton ersättare REVISORER Föreningens revisor med suppleant, valda av förenings stämman, har under året varit: Nils Eriksson ordinarie Birgitta Lundin suppleant samt Bo Revision AB. VALBEREDNING Under året har valberedningen haft följande sammansättning: Ingela López ordinarie Siri Björklund suppleant Lena Jansson VICEVÄRD och FASTIGHETSSKÖTARE Vicevärd och fastighetsskötare har under året varit Ulpiano López, med en tjänstgöringstid om 3 tim/dag samt Anita Jinton, med en tjänstgöringstid om 5tim/dag.

3 MEDLEMSVERKSAMHET 3 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 maj. I stämman deltog 46 personer, varav 32 st var röstberättigade medlemmar. Medlemsinformation och möten Medlemsmöte gällande föreningens ekonomi och budget för år 2002 hölls i kvartersgården den 27 november. Fyra nummer av Kristinedalsnytt har utgivits samt ett antal meddelandeutskick. Lägenhetsöverlåtelser Under året har 11 överlåtelser skett, varav 1 st 2 rum och kök, 3 st 3 rum och kök, 6 st 4 rum och kök samt 1 st 5 rum ock kök. Antal medlemmar Vid årets slut var föreningens medlemsantal 127 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Södra Bohuslän innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare 26% 25 st 28% 27 st 46% 43 st Boendestatistik - 95 hushåll - Ensamhushåll Barnfamiljer 2 vuxna Lägenheterna har besiktigats vid överlåtelsen. Studie- och fritidsverksamhet Vårstäddag den 7 april. Samlade som vanligt många städvilliga medlemmar. Tur med vädret brukar vi för det mesta ha, så även denna dag. Midsommarfest den 22 juni. Efter att den traditionsenliga midsommarfesten legat i träda några år tog några medlemmar initiativ till årets midsommarfest. Barnen åkte som vanligt på traktorsläpet för att plocka blommor till midsommarstången, som föräldrar och barn sedan hjälptes åt med att klä. Mellan regnskurarna både dansades och lektes det, och dagen avslutades med massor av gott att äta och dricka. Höstfest den 29 september. Aldrig har väl kvartersgården varit så välfylld som på årets höstfest. Så många som 60 personer deltog. En mycket trevlig och lyckad kväll, där man kunde äta så mycket kräftor och räkor man orkade. Höststäddag den 17 november. Även om höststäddagen, för de flesta av oss, inte känns lika uppmuntrande som vårstäddagen (eftersom vi nalkas vintern), kunde vi likaså i år notera att lika många var ute och städade som på vårstäddagen. Midsommarafton år Trots ett idogt regnande, kunde vi mellan regnskurarna dansa och leka kring midsommarstången.

4 TOTALT UNDERHÅLLET FÖR: :- 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Årlig stadgeenlig besiktning av föreningens mark och byggnader utfördes inför sommarens underhåll den 7 mars 2001, samt inför budget 2002 den 9 oktober Besiktningen visade inga förändringar som gör att vi måste avvika från den fastställda underhållsplanen. Underhållsplan Vi säger det igen, som vi sagt så många gånger förut, att underhållet av föreningens byggnader är den del i förvaltningen som är mest bestydelsefull för föreningens fortsatta överlevnad. Ett eftersatt underhåll kan ge ödesdigra konsekvenser för framtiden i form av kostnader som föreningen inte klarar av, dåligt marknadsvärde och därmed svårigheter att sälja sin bostad. Som rättesnöre när det gäller underhåll, gör styrelsen årliga besiktningar av föreningens mark och byggnader. Med besiktningen och den fastställda underhållsplanen som underlag, planerar därefter styrelsen för framtida underhåll. År 2001 kan man säga är slutfasen på några års intensivt arbete med att måla våra byggnader. Förutom kostnader för målningarna har det tillkommit stora kostnader för byte av ruttna brädor, som förutom fasadbrädor bl a har varit vindskydd och förrådsdörrar. Att virket har ruttnat är följden av ett dåligt underarbete vid målningen som utfördes När det var dags för målning 1998/99, gjordes en ny treårig plan för målningen, d v s hela området skulle målas på 3 år. Byggnaderna är nu så gott som färdigmålade, endast mindre målningsarbeten återstår år 2002, och nästa målningsperiod påbörjas enligt underhållsplanen år Det är inte bara byggnaderna som kräver underhåll, även marken kräver sitt. När området planerades och byggdes för drygt tjugo år sedan kunde väl ingen tänka sig hur stora de träd och buskar som då planterades skulle bli. Träd och buskar med rotsystem som förstör asfalten och rör sig mot husens bottenplattor. Under året har därför en hel del markarbeten utförts. Vid Björkdungen togs flera stora björkar bort, samtidigt som lekplatsen fick en upprustning med ny lekutrustning och ny sand, allt efter EU:s lekplatsnormer. På flera ställen i området har höga och svårklippta häckar tagits bort, och istället har där blivit gräsyta. Dessa markarbeten kommer att fortsätta under år 2002, bl a för att förbereda för nyläggning av våra asfaltytor som är planerat att påbörjas redan år Asfalteringen kommer att göras etappvis under flera års tid. Björkdungens lekplats UNDERHÅLL Nedan följer en redovisning av årets utförda underhåll med tillhörande kostnader. Löpande underhåll - Fällning av träd i Björkdungen och vid röda husen, flis, gödsel, växter, salt mm :- - Rep. rörläggeriarbeten i bostäder, ombyggnad av avloppsrör i alla 2:or, garagehänglås mm :- - Glasruta t. kvartersgård, micro mm 4 542:- - Rep. av tvättmaskiner och torktumlare i föreningens tvättstuga 6 007:- - Köp och installation av spis- och takfläktar, nya givare och ventiler t värmecentralen mm :- - Byte av kulvert mellan Kr :- - Försäkringsskador och självrisker :- Summa löpande underhåll: :- Periodiskt underhåll - Ny lekutrustning och iordningställande av Björkdungens lekplats :- - Slamsugning av brunnar :- - Omläggning av 10 st förrådstak :- - Målningsentreprenad, grå huslänga 24 34, 8 st garage samt 4 st soprumsgolv :- - Byte av fasadbrädor i samband med målning, byte av 5 st vindskydd, förrådsdörrar mm :- - Färger och olja till vindskydd, staket mm 2 378:- - Obligatorisk ventilationskontroll :- Summa periodiskt underhåll byggnader: :-

5 5 Oförutsedda händelser under året En bra underhållsplan är till hjälp, men den är ingen garanti mot oförutsedda händelser. Under våren 2001 upptäcktes en läcka i ett fjärrvärmerör som löper i kulverten mellan Kristinedal 50 och Kristinedal 90. Vid ett flertal tidigare tillfällen har marken grävts upp och rören reparerats just på denna sträcka, varför styrelsen beslutade att vid den senaste läckan ersätta kulverten till dito i plast. Allt innebar en extrakostnad (ej budgeterad) på kronor. Styrelsen har i budgeten för 2002 planerat att utföra följande underhåll: Omläggning av 8 st förrådstak. År 1995 påbörjades reparation och omläggning av alla (51 st) förrådstak. Inför 2002 återstår endast dessa 8 tak. Åtgärda fel och brister i ventilationssystemen. Som alla säkert kommer ihåg gjordes under 2001 en obligatorisk ventilationsbesiktning. För att få en godkänd OVK krävs att föreningen åtgärdar de fel och brister som besiktningsmannen utfärdat. Inköp av nya maskiner i tvättstugan. Redan i januari 2002 gjordes inköp av nya maskiner, 2 st tvättmaskiner, 1 st torktumlare samt ett torkskåp. Nedtagning av körsbärsträden vid Gläntan och Björkdungen Målnings- och snickeriarbeten EKONOMI Årsavgifter Årsavgifterna sänktes med 2%, men den för 2002 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov om 1 %, vilket genomfördes Årsavgifterna uppgår därefter i genomsnitt till 578 kr/m 2. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Mål Efter flera år av intensivt underhåll av våra byggnader, är det nu styrelsens främsta mål att avsätta så mycket som möjligt i den yttre underhållsfonden för framtida behov. Med pengar i fonden minskar risken för avgiftshöjningar de år då underhållskostnaderna är höga. Lån Styrelsen bevakar ränteläget inför konvertering ( ) av ett av föreningens fastighetslån, två-årigt, med f n 6,80 % ränta. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen under räkenskapsåret framgår av den efterföljande resultat- och balansräkningen. Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att årets överskott, kr, överförs till dispositionsfonden, som då uppgår till kr.

6 RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Drift 2, Underhåll Avsättning fond för yttre underhåll Avskrivningar 6, Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT

7 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Avräkning HSB Södra Bohuslän Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatskapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Fond för inre underhåll Fond för yttre underhåll Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Pantbrevssäkerhet för skuld till kreditgivare Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. I balansräkningen upptagna avsättningar avser emellertid ej förpliktelser till utomstående, utan framtida underhållsåtgärder i föreningens egna fastigheter. Avsättning till underhållsfond har skett enligt stadgarna. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Skulder har upptagits till nominellt belopp. NOTER 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter, bostäder Hyresintäkter Hyresbortfall Övriga intäkter DRIFT Förtroendevalda och personalkostnader, spec i Not Fastighetsskötsel Administration Kabel tv Försäkringspremier fastighet Statlig fastighetsskatt Uppvärmning Va-avgift Fastighetsel Renhållning Föreningsavgifter Medlemsverksamhet Övriga driftkostnader HSB:S BRF KRISTINEDAL I STENUNGSUND

10 3 FÖRTROENDEVALDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda har varit två personer varav en kvinna och en man Löner Styrelsearvoden Arvode vicevärd Arvode föreningsvald revisorer Övriga arvoden Sociala avgifter Av de sociala kostnader är kronor hänförliga till styrelsens medlemmar. 4 UNDERHÅLL Löpande underhåll Periodiskt underhåll AVSÄTTNING TILL / DISPOSITION UR FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Årets avsättning enligt underhållsplan Extra avsättning utöver underhållsplan Disp. för årets periodiska underhåll

11 6 MASKINER OCH INVENTARIER Det bokförda värdet på maskiner och inventarier minskar med 20% årligen enligt 5-årig avskrivningsplan Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde BYGGNADER På fastighetens byggnader har avskrivning ägt rum med belopp motsvarande årets ordinarie amortering på fastighetslånen Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

12 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetald försäkringskostnad Övriga förutbetalda kostnader Övriga fordringar FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Disposi- Årets insatser tionsfond resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång SKULDER TILL KREDITINSTITUT Kreditgivare Utgående Ränta Konverteringslåneskuld % datum SEB , SEB , SEB , Spintab , Summa Föreningens genomsnittliga låneränta var under året 7,44%. Föregående år var räntan 9,27% Nästa års amortering beräknas till kronor.

13 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna kostnader Förskottsbetalda hyror Upplupna räntor Stenungsund 27 mars 2002 Bengt Eriksson Carl-Anders Forslund Anita Jinton Kimmo Korpinen Ulpiano Lopez Sonja Andersson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 24 april 2002 Nils Eriksson Revisor BoRevision AB Revisor

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FAGERSTRAND I TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer 769614-4745

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FAGERSTRAND I TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer 769614-4745 ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FAGERSTRAND I TROLLHÄTTAN Organisationsnummer 769614-4745 Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens 22:a verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA 746000-4729 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer