SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Byggnadsnämnden 2010-11-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl Beslutande Övriga deltagande Lorents Burman, ordförande Anders Östlund, vice ordförande Ann-Christin Westerlund Gunnar Holmlund Agneta Burman-Ljungblad Raija Melander Joakim Wallström Stig Axelsson Birgitta Dahlberg Göran Åström, förvaltningschef Catrin Sandström, byggchef Carina Lundström, sekreterare Peter Lundström, kommunekolog, 256 Kjell Eriksson, revisor, 275 Helena Lundberg, revisor, 275 Per Andersson, handläggare, 276 Tjänstgörande ersättare Carl-Göran Lundmark (för Jan Håkansson) Kjell Bergmark (för David Lindgren) Ersättare Anna Westermark Sture Lundgren Monica Swärd Utses att justera Anders Östlund Paragrafer Underskrifter.. /Lorents Burman, ordförande/ /Carina Lundström, sekreterare/.. /Anders Östlund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens arkiv Underskrift. Carina Lundström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställs med följande ändring: Punkt 13. Utgår, Åldermannen 5, dnr Punkt 14. Utgår, Granen 10, dnr

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för del av kv Merkurius m fl inom stadsdelen Prästbordet, Skellefteå kommun, Västerbottens län Bygg- och miljökontorets planavdelning, augusti 2010 Utställning Sammanfattning av ärendet Planen syftar till att möjliggöra en utökning av fastigheten Merkurius 5 och därmed lösa in- och utfartsproblemen samt åtkomsten till industribyggnadens norra sida. Planen möjliggör också en permanentning av den pågående handels- och kontorsverksamheten som bedrivs inom planområdet. Följande synpunkter har inte kunnat tillgodoses: Önskemål om införande av vite för upplag inom planområdet önskas i villkoren för planändringen. Kommentar: Ovårdade tomter och otillåtna upplag är inget man kan reglera i en detaljplan. Detta regleras enligt plan- och bygglagen utifrån anmälan till byggnadsnämnden. Åtgärder för att minska genomfartstrafiken längs Industrivägens östra del önskas tillföras förslaget. Kommentar: Fordonstrafiken ligger på mellan fordon/dygn längs Industrivägens östra sida. Parkeringsplatsen anses endast ge en marginell ökning av fordonstrafiken varför åtgärder för att minska genomfartstrafiken inte anses nödvändigt i dagsläget. För att klara skyddsavståndet på 50 meter mot bostäder borde småindustriverksamheten avvecklas och ersättas med lämplig verksamhet, exempelvis bostäder. Kommentar: Genom begränsningar i planen klarar man skyddsavstånden för nyetableringen av småindustrimark. Den befintliga småindustriverksamheten inom kvarteret Merkurius är inte aktuell att avveckla. Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för utställning. Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse ( ) Samrådsredogörelse ( ) Planhandling ( ) Plankarta med bestämmelser (oktober 2010)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för muddring Fastighet: BOVIKEN 4:35 Sammanfattning Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor för beslutet har lämnats. Miljönämnden kommer också att pröva ärendet som en anmälan om vattenverksamhet enligt 19 i Förordningen om vattenverksamhet, 1988:1388. Ni måste avvakta detta beslut och en eventuell överprövning från länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas. Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ni får muddra i anslutning till er pir enligt beskrivningen i er ansökan förutsatt att byggnadsnämndens villkor följs. Villkor Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för det område som anges i ansökan. Befintlig pir får inte utökas i storlek. Muddringsdjupet från dagens bottennivå begränsas till maximalt 50 cm. Muddermassorna ska placeras på egen tomt och anpassas till terrängen så de inte riskerar att återföras till vattenområdet. Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras och förvaras säkert så att mark- eller vattenområdet inte riskerar att förorenas av spill och läckage. Arbetsmaskiner ska även drivas med miljöklassade drivmedel och oljor. Eventuella körskador i området ska återställas efter muddringen. Arbetet får inte utföras vid hårda vindar, kraftiga strömförhållanden eller vid högvatten som ökar risken för grumling. Ni ska skriftligen meddela Byggnadsnämnden när åtgärden är slutförd. I meddelandet ska bilder på området bifogas. Meddelandet går bra att skicka digitalt Skäl till beslut Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna då området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18 miljöbalken.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Beskrivning av ärendet Landhöjningen har medfört att vattendjupet intill piren har minskat med ca 50 cm sedan piren byggdes. Därför planeras en muddring av ca 120 m 3 bottenmaterial intill den befintliga piren. Muddermassorna ska läggas på egen tomt och på ett naturligt sätt utplaceras på tomten. Aktuella bestämmelser För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13. (strandskydd). Upplysning Miljönämnden kommer att fatta ett beslut i detta ärende i och med att det rör vattenverksamhet. Avvakta detta beslut innan åtgärden påbörjas. Miljönämndens dnr MN Länsstyrelsen i Västerbotten kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ta del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan några åtgärder vidtas. Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om dispens får överklagas hos miljödomstolen. För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha markägarens tillstånd. Giltighetstid Detta beslut upphör att gälla om projektet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet togs.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Föreläggande om rättelse beträffande otillåten vattenverksamhet inom strandskyddsområde på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Fastighet: Renbergsvattnet 3:3 Sammanfattning Bygg- och miljökontoret har genom en anmälan fått kännedom om att det på fastighet Renbergsvattnet 3:3 utförts en, enligt miljöbalken, tillståndspliktig åtgärd inom strandskyddsområdet. Enligt vårt fastighetsregister står Ni som lagfaren ägare till fastighet Renbergsvattnet 3:3 och är även ansvarig för all verksamhet på fastigheten. Den 2 september 2010 gjordes ett besök på platsen och den samlade bedömningen är att området var starkt privatiserat. Byggnadsnämnden beslutar att förelägga er, med stöd av 26 kap 9 och med hänvisning till 7 kap 16 miljöbalken, om rättelse angående ändring av strandlinjen och privatisering på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Återställningen av området ska ske på följande sätt: De två pirarna som har anlagts ska tas bort. Den större piren är ca 16*10 meter och den mindre piren är 12*7 meter. Pirarna består av stora block, cementblock, fyllnadsmassor samt stenmjöl. Den byggnad på ca 6*4 meter som är placerad ovanför den mindre piren ska tas bort. Området nedanför kraftledningen (se kraftledningens placering på kartan) som är utfyllt med stenmjöl ska återställas till ursprungligt skick. Det äldre vindskyddet som finns nedanför salpeterladan får stå kvar. Borttagandet av massorna ska göras med sådan hänsyn att de närboende och naturmiljön störs så lite som möjligt. När återställningen är utförd ska handlingen Intyg av rättelse och fotografier över området skickas in till bygg- och miljökontoret. Arbetsmetod och arbetsmaskiner ska väljas så att inga markskador, föroreningar eller annan negativ påverkan på området uppstår. Åtgärden ska vara genomförd innan Avgift för handläggning av otillåten verksamhet Till följd av misstanke om brott mot strandskyddet (7 kap 16 miljöbalken) har bygg och miljökontoret utfört tillsyn. För den tillsynen har byggnadsnämnden rätt att ta ut avgift för handläggning av ärendet enligt fastställd timtaxa, 890 kronor per timme (KF

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 35, ). Handläggningstiden för detta ärende har uppgått till 5 timmar. Den avgift som byggnadsnämnden kommer att debitera er är kronor. Motivering Ingen strandskyddsdispens eller vattenverksamhet har beviljats för åtgärder som utförts på fastigheten Renbergsvattnet 3:3, Skellefteå kommun. I mindre sjöar är risken för stora vågor och variationen i vattennivå låg. Av den anledningen är det endast i undantagsfall det finns behov av att anlägga pirar. Bygg- och miljökontoret ställer krav på att pirarna skall tas bort i sin helhet, strandområdet ska återställas samt att byggnaden ska flyttas från strandskyddat område. Karta. Den röda ytan visar på de två pirarna som är utfyllda i Renbergsvattnet. Den röda stjärnan visar placeringen av byggnaden. Byggnadsnämnden förelägger er därför att återställa strandlinjen samt den privatisering som utförts på stranden för att detta inte ska hindra eller avhålla allmänheten från att beträda strandområdet. Återställandet har även till syfte att gynna återetablering av ett för området naturligt växt- och djurliv. Redogörelse för ärendet En anmälan kom in till byggnadsnämnden i augusti Den 2 september 2010 gjordes ett besök på platsen och området dokumenterades med foto och skisser. Två stora pirar, en byggnad och omfattande utfyllnad har skett i strandområdet på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Ingen anmälan eller strandskyddsdispens finns för åtgärderna i kommunens ärendesystem.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL skickades ett beslutsförslag till fastighetsägaren inkom fastighetsägaren med ett yttrande genom LRF Konsult. De argument som lyfts fram i yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets bedömning i ärendet. Aktuella bestämmelser Strandskyddsbestämmelserna behandlas i 7 kap miljöbalken. De har tillkommit för att dels trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och dels för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Det generella strandskyddet gäller 100 m från strandlinjen, såväl ut i vattnet som inåt land. De verksamheter som förbjuds inom strandskyddsområdet är bland annat att utföra anläggningar eller anordningar (privatiseringar) som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området där den annars skulle få ha färdats fritt eller som väsentligt försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter, samt andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter, 7 kap. 16 miljöbalken. All vattenverksamhet av betydelse är i princip tillståndspliktig enligt 11 kap 9 miljöbalken. Tillstånd enligt miljöbalken behövs inte enligt 11 kap 12 miljöbalken, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller strandskydd och vattenverksamhet. För detta arbete krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken och anmälan/tillstånd av vattenverksamhet 11 kap 9 miljöbalken. Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott (26 kap 2 miljöbalken). Bygg- och miljökontoret bedömer i nuläget att brott mot bestämmelserna i balken har begåtts och kommer därför att överlämnat ärendet till polismyndigheten. Uppläggning av muddermassor Muddermassor får inte återföras till vattenområdet, detta klassas som dumpning och kräver dispens från Naturvårdsverket enligt 15 kap 31 miljöbalken. Upplag av muddermassor på land är miljöfarlig verksamhet och det krävs anmälan hos miljönämnden enligt 9 kap 6 miljöbalken.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av fritidshus Fastighet: BOVIKEN 3:54 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Tämsanden, Boviksbadet ca 7 km nordost om Skellefteå. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med en yta av 98 m 2. Gällande detaljplan för fastigheten medger en byggrätt på 75 m 2. Planavdelningen arbetar med ny planläggning av området som kommer att medge en byggrätt på 100m 2. Ansökan avviker från gällande detaljplan med 23 m 2. Ansökningar om bygglov för områden med detaljplan ska enligt 8 kap. 11 PBL bifallas bl a om åtgärden inte strider mot detaljplanen och om kraven i 3 kap. 1, 2 och PBL är uppfyllda. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen Byggnadsnämnden ger bygglov med en mindre avvikelse för nybyggnad av fritidshus. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Fastigheten skall anslutas till kommunalt va-nät när detta erbjuds. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon invändning mot avvikelsen från detaljplanens bestämmelser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av garage och förråd Fastighet: GÖTA 3 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger västra delen av centrum intill järnvägen strax söder om sjukhuset. På fastigheten vill sökanden bygga ett garage och förråd som är 129 m² stort och ca 5,7 meter högt. I området finns stora, relativt höga garage/verkstadslokaler med tillhörande verksamhet för skötsel av Skebos fastigheter. Det finns även relativt stora men inte så höga carports. Byggnadsnämnden ger bygglov för att bygga ett garage och förråd. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. En hyresgäst har sagt att han inte vill ha detta långa höga bygge mot tomtgränsen. Han säger Måste byggnaden vara så lång och hög, detta är väl inget industriområde utan ett villaområde. Sitter man ute på gården är det ju inge trevligt att se in i baksidan på ett garage. Föredrar som det är idag med buskage som gräns mellan tomterna. Skebo hade också synpunkter på placeringen, men efter besiktning på plats har man kommit överens att öka avståndet till fastighetsgräns från 1,0 till 2,5 meter. I övrigt hade ingen någon invändning mot avvikelsen från detaljplanens bestämmelser. Berörd granne/fastighetsägare har gett sitt samtycke till placering av garage och förråd närmare än 4,5 meter. Skäl för beslutet Avvikelsen från detaljplanen är av mindre betydelse och motverkar inte syftet med den. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Fastighet: KÅSBÖLE 9:1 Sammanfattning av ärendet På fastigheten vill man bygga en byggnad för en affärsrörelse ca 50 meter från befintligt bostadshus. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra en affärsbyggnad. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon synpunkt. Det behövs ett tillstånd för enskild avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av enfamiljshus och garage Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten vill man ersätta befintliga byggnader med nya. Bygglov har sökts för projektet. Se separat bygglovsärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskartan, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 1658 m². Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 1 miljöbalken. Särskilda skäl för strandskyddsdispens bedöms finnas, med hänvisning till att tomtplatsen redan tagits i anspråk. Konsekvenserna för natur och friluftsvärdena förändras inte. Projektet bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av enfamiljshus och garage Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger på Tällholmen i kanten av Ytterviksfjärden ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten vill man ersätta befintliga byggnader med nya. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra ett enfamiljshus och garage. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende med diarienummer Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon synpunkt. Berörd granne/fastighetsägare har gett sitt samtycke till placering av enfamiljshus och garage närmare än 4,5 meter. Det behövs ett tillstånd för enskild avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret via kundtjänst. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Olovligt byggande Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1S Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger på Tällholmen i kanten av Ytterviksfjärden ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten har man byggt ett garage och påbörjat byggnationen av ett enfamiljshus som ersättning för befintliga byggnader innan bygglov och strandskyddsdispens beviljats. NN, ägare till fastigheten Tällholmen 1:1, påförs med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 10 4 en byggnadsavgift motsvarande fyra gånger ordinarie bygglovsavgift. Då överträdelsen bedöms som ringa sätts avgiften ned till 50 % av maximal avgift. Byggnadsavgiften har med stöd av gällande taxa beräknats till kronor (2 x kronor). Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, och det framstår som att lov kan meddelas i efterhand. Upplysning Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Skäl för beslutet Fastighetsägaren har byggt ett garage och börjat bygga ett enfamiljshus utan att söka bygglov. För att göra en nybyggnad av enfamiljshus krävs bygglov enligt 8 kap 1 PBL. NN har informerats om de regler som gäller vid olovligt byggande och möjligheten att slippa byggnadsavgift. Det olovliga ska då ha rättats till innan frågan tas upp till överläggning vid byggnadsnämndens sammanträde. Vid besiktning har konstaterats att ingen rättelse har skett. Beskrivning av ärendet Bygg- och miljökontoret har uppmärksammats på att ett enfamiljshus och garage har uppförts på fastigheten Tällholmen 1:1. Fastigheten har besiktats av bygg- och miljökontoret. Eftersom bygglov saknades för detta tillskrevs fastighetsägaren NN där han ombads ge en förklaring till utförda åtgärder på fastigheten. Enligt yttrande daterat skriver han att vid köpet fanns två byggnader på fastigheten och avsikten var att renovera dessa för att använda som fritidsboende. Han är snickare till yrket och konstaterade ganska snart att renovering av de befintliga byggnaderna skulle bli för omfattande. Alternativet var att riva och bygga nytt på samma plats. Efter förfrågningar i grannskapet fick han information om att hans

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 fastighet låg utanför planlagt område. Han trodde därför att bygglov inte krävdes när man bygger på samma plats som de gamla förfallna husen. Han säger även att fastigheten är enskilt belägen i slutet av vägen så ingen passerar där annat än besökanden till fastigheten. Så här i efterhand så inser han att han borde ha tagit kontakt med bygg- och miljökontoret och berättat om sina avsikter att bygga nytt och då fått all information beträffande både ansökan om bygglov och bygganmälan. Han skriver även att han ångrar att han handlat på det sätt han gjort, men att allt har skett i god tro att allt var okej. Han säger att nu efter den informationen som han har fått från kommunen att han kommer att försöka ställa allt till rätta Beträffande preskriptionstiden enligt plan- och bygglagen gäller att frågan om påföljd för en överträdelse av bestämmelserna om lov (byggnadsavgift) måste tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks. För nybyggnaderna av enfamiljshus och garage saknas bygglov och strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden har upplyst fastighetsägaren att söka bygglov och strandskyddsdispens detta i efterhand, eftersom det framstår som sannolikt att lov och dispens kan ges. Att lov beviljas i efterhand innebär dock inte att byggnadsavgift inte ska tas ut. 25 oktober 2010 tillskrevs NN beträffande de utförda åtgärderna och om vilka regler som gäller vid olovligt byggande och möjligheter att slippa ifrån avgifter.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd Fastighet: KANKBERG 1:16 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Bastuträsket ca nio kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd. Fastighetsägaren har ansökt om ett förhandsbesked om möjligheten att avstycka en ny fastighet från Kankberg 1:16 och på den bygga ett garage/förråd. Förhandsbesked har sökts för projektet. Se separat ärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskarta, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 900 m². Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du/ni ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 2 miljöbalken. Särskilda skäl bedöms finnas med hänvisning till att tomtplatsen avser ett område som med bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Tomtplatsen placeras i andra led med befintliga hus som avskärmar mot vattnet. En fri passage ned till vattnet lämnas vid sidan av den nya tomtplatsen. Konsekvenserna för natur och friluftsvärdena bedöms bli små. Det sker inte någon större påverkan på de biologiska värdena utanför det redan delvis ianspråktagna området. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd Fastighet: KANKBERG 1:16 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Bastuträsket ca nio kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser ett förhandsbesked om möjligheten att få bygglov för nybyggnad av ett garage/förråd. Från fastigheten Kankberg 1:16 vill man avstycka en ny fastighet om ca 900 m² och på den uppföra ett garage/förråd om ca 90 m². Strandskyddsdispens har sökts för projektet. Se ärende Byggnadsnämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd. Villkor Innan arbetet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovet ska sedan bedömas av byggnadsnämnden. Om det blir beviljat får du påbörja arbetet. Upplysning Berörda grannar/fastighetsägare har fått möjlighet att yttra sig. Ingen har haft något att erinra. Skäl för beslutet Byggprojektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Misstanke om olovligt byggande Fastighet: SNÖFALLET 5 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i stadsdelen Morö backe. Fastighetsägaren har uppfört en altan i anslutning till byggnaden. Altanens höjd och placering i förhållande till tomtgräns har ifrågasatts av ägaren till grannfastigheten. Begäran om att vidta åtgärd enligt 10 kap. plan och bygglagen avslås. Skäl för beslutet Byggnadsnämnden ska ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt 10 kapitlet så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i plan- och bygglagen. När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska byggnadsnämnden se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Fastigheten har besiktats på plats och bygg- och miljökontorets bedömning är att altanen är i sin nuvarande utformning inte är bygglovspliktig. Altanens utformning och golvets höjd över marknivå ger inte den volymskapande effekt och visuella intryck av en bygglovspliktig tillbyggnad. Det finns utrymme att underhålla och vistas på och kring altanen utan att det skapar olägenhet för grannfastigheten. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Fastighetsägaren till Snöfallet 5 har uppfört en altan med måtten 3,0m x 9,5m placerad ca 1,7 meter från tomtgräns. Höjden på altanen är ca 40-50cm. En anmälan om olovligt byggande inkom till byggnadsnämnden den 4 oktober I anmälan skriver fastighetsägaren till Snöfallet 4 att altanen upplevs som en volymskapande tillbyggnad och att placeringen är för nära tomtgräns. Altanen upplevs som väldigt lång och höjden varierar mellan 40 till 70cm. Fastighetsägaren ifrågasätter varför grannarna inte frågat henne om byggandet av altanen. Slutligen påpekas att ekonomidelen står närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om en åtgärd kräver bygglov är det byggnadsnämndens skyldighet att se till att berörda sakägare får möjlighet att yttra sig i ärendet. Den aktuella altanen bedöms inte vara bygglovpliktig och byggnadsnämnden har således ingen skyldighet att höra grannar. Ekonomidelens placering närmare tomtgräns än 4,5 meter är beviljad i tidigare bygglov och prövas inte i detta ärende.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd Fastighet: VITSJÖN 1:7 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i Vitsjön ca sex kilometer norr om Byske. Nere vid strandkanten står ett gammalt förråd som fastighetsägaren vill riva och ersätta med ett nytt. Nuvarande placering är olämplig då förrådet till viss del är placerat direkt på tomtgränsen. Förrådet kommer att flyttas ca 12 meter längre in på den egna fastigheten. Ersättningsbyggnaden blir någon kvadratmeter större men användningen som förråd blir densamma. Bygglov har sökts för projektet. Se separat bygglovsärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskarta, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 10 m² och avser byggnadens yta på marken. Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 1 miljöbalken. Särskilda skäl bedöms finnas med hänvisning till att tomtplatsen tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Konsekvenserna för natur- och friluftsvärdena bedöms bli små. Den privata zonen utvidgas inte och det sker inte någon påverkan av de biologiska värdena utanför det redan ianspråktagna området. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av förråd Fastighet: VITSJÖN 1:7 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i Vitsjön ca sex kilometer norr om Byske. Ansökan avser nybyggnad av förråd (ersättningsbyggnad). Nere vid strandkanten står ett gammalt förråd som fastighetsägaren vill riva och ersätta med ett nytt. Nuvarande placering är olämplig då förrådet till viss del är placerat direkt på tomtgränsen. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra ett förråd. Upplysning Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende med diarienummer Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du/ni ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av reningsverk Fastighet: ÅKULLA 1:9 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger ca åtta kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av reningsverk. Reningsverket ska kalka och tillsätta flockningsmedel för att rena vatten från gruva samt kringliggande tillrinningar. Eftersom åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan har berörda sakägare getts möjlighet att yttra sig. Eventuella yttranden ska ha kommit in till byggnadsnämnden senast den 16 november Byggnadsnämnden ger byggchefen delegation att besluta i ärendet när tiden för yttranden har gått ut. Byggchefen får i uppdrag att besluta i ärendet när kompletta handlingar kommit in och granskats.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om anstånd för senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Fastighet: WRANGELN 21 Sammanfattning av ärendet Bostadsrättsföreningen HSB Solhöjden söker dispens för senareläggning av OVKbesiktning för fastigheten Wrangeln 21 av kostnadsskäl. Senareläggning av funktionskontroll till senast beviljas. Villkor Ombyggnadsarbetena ska omedelbart beställas och en tidplan över ombyggnationen ska inlämnas till byggnadsnämnden. Protokoll från senast utförda funktionskontroller samt bygganmälan ska inlämnas till byggnadsnämnden. Skäl för beslutet Om det finns synnerliga skäl har nämnden enligt BFS 2009:5 4 rätt att senarelägga besiktningstidpunkten. Särskilda skäl kan vara att byggnaden inte är i bruk eller att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Beslutsunderlag Skrivelse till byggnadsnämnden om begäran om anstånd t.o.m från att utföra obligatorisk ventilationsbesiktning tillrubricerad fastighet. Beskrivning av ärendet Fastigheten Wrangeln 21 omfattas av 3 st positioner i Byggnadsnämndens OVKregister. 1 st ventilationssystem typ självdrag som omfattas av kontorslokaler, en position som omfattar 18 st lägenheter med F-system samt en position som omfattas av keramikverkstad med F-system. Senaste OVK-besiktning var utförd , påföljande lagstadgad besiktning skulle för F-systemen vara utförda och för självdragssystemet senast Bostadsrättsföreningen Solhöjden har gjort OVK-besiktning för rubricerad fastighet med ej godkänt omdöme. Bostadsrättsföreningen har fått ett kostnadsförslag på vad det kostnadsmässigt innebär att åtgärda felen i ventilationssystemet. Bostadsrättsföreningen har för tillfället brist på tillgångar och söker därför anstånd med att utföra lagstadgad ventilationsbesiktning OVK-besiktningen skulle enligt lagstadgad tidsfrist varit utförd senast vilket visar att detta för länge sen skulle ha varit med i underhållsplanen. Med tanke på att ombyggnationen för att åtgärda bristerna på ventilationssystemet kommer att ta tid

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 så är det lämpligt att en omedelbar beställning och påbörjande av de arbeten som krävs görs, samt att sökanden inkommer med en tidsplan för ombyggnationen. Om ombyggnationen innebär en större ändring av ventilationssystemet ska en bygganmälan lämnas till byggnadsnämnden senast 3-veckor innan ombyggnationen påbörjas Enligt BFS 2009:5, 4 så är en senareläggning av OVK-besiktning på grund av kostnadsmässiga skäl inte orsak för att ge dispens.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om tillstånd för ny bergtäkt på fastigheten Islandsbäck 1:12, Skellefteå kommun. Byggnadsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om ny bergtäkt på fastigheten Islandsbäck 1:12 under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas vid slutlig villkorsformulering: Tillståndet tidsbegränsas. En lämplig tillståndstid för brytning är 15 år. All verksamhet i täkten bör tidsbegränsas. Sprängning och skutknackning får endast ske vardagar 7:00-18:00. Krossning och utlastning bör endast tillåtas 06:00-22:00. Vattnet från sedimentationsbassängen skall ledas via myren innan vattnet når Rislandsbäcken. Stängsel ska finnas vid branter över 3 meter. Vid klagomål på buller ska bullermätningar utföras och vid behov ska bullerdämpande åtgärder vidtas. All service bör ske vid åkeriets lokaler i Jakobsfors. Bakgrund Stig Gustavssons Åkeri AB har till Länsstyrelsen inkommit med ansökan enligt miljöbalken för bergtäkt. Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Verksamheten består av avbaning, borrning, sprängning, krossning, skutknackning, tvättning samt transporter, men även mellanlagring av icke farligt avfall (riven asfalt och mesa) samt produktion av asfalt. Ansökan avser ett uttag på ton. Materialet är tänkt att användas som ballast för väg- och anläggningsverksamhet. Materialet kommer att användas på lokalt vägnät. Lokalisering Täkten är belägen mellan Rengårdsmyran och Rislandsmyran, ca 1,5 km söder om närmaste bostäder. Mellan täkt och bebyggelse finns en höjdrygg.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 Omgivning Området är beskogat med gles tallskog. Ytligt finns glest spridda block och markvegetationen består av bärris, främst blåbär och lingon Inslag finns även av ljung och renlav. Kemikalier Inom täkten kommer inga större servicearbeten eller reparationer att utföras. Buller Buller vid närmaste bebodda fastigheter kommer att understiga 40 dba. Utsläpp till luft De luftföroreningar som uppkommer vid transporter till och från täktområdet bedöms som ringa i förhållande till de utsläpp som dagens biltrafik genererar. Kontroll av damning kommer att ske dagligen och vid behov kommer relevanta åtgärder att vidtas. Naturvärden 2,5 km från området finns ett naturskydd, Pitmanliden. Byskeälven i söder och Åbyälven i norr är båda klassat som natura 2000 som känsliga områden med vattenskydd. Detta kommer att beaktas med största försiktighet och skyddsåtgärder. 2 km nordost från täkten finns närmsta kända fornlämning i form av en oval stensamling. 2 km norr om täkten finns ytterligare några kända fornlämningar. Inga kända fornlämningar finns i direkt anslutning till täkten. Skulle misstänkta lämningar hittas underrättas genast myndigheterna. Bygg och miljökontorets bedömning Det finns i täktens närområden inga kända naturvärden och påverkan i form av luftföroreningar kommer att vara försumbart. En bergtäkt genererar buller, men kommer inte att påverka närboende då det är ett betryggande avstånd och en höjd emellan täkt och bebyggelse. Med hänsyn till att det i dagsläget är ett mycket lugnt område med lite trafik och ingen industri ställer sig bygg- och miljökontoret tveksam till att tillåta verksamhet dygnet runt, utan all verksamhet bör begränsas i tid, även vad gäller uttransporter. Enligt ansökan ska inga större servicearbeten utföras i täkten. Eftersom åkeriet har sin lokal nära intill täkten bör i stort sett inga servicearbeten bedrivas i täkten. Skellefteås materialhushållningsplan säger att inga nya eller förlängda tillstånd skall ges till naturgrustäkter, varför sökanden planerar att öppna denna täkt då de ska stänga och efterbehandla de två täkter de har för naturgrus. Att nyttja berg till vägproduktion i täktens närhet är ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delegationsbeslut Delegationsbeslut beviljade under perioden , 283 handlingar. Godkänner redovisningen av besluten.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga meddelanden Övriga meddelanden under perioden , 16 handlingar. Godkänner redovisningen av övriga ärenden.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Budgetprognos för byggnadsnämnden per 31 oktober Sammanfattning av ärendet En prognos på det ekonomiska utfallet den 31 december Byggnadsnämnden godkänner budgetprognosen per 31 oktober. Beslutsunderlag På en övergripande nivå följer intäkterna budget, bygg och plan ligger lägre än budgeterat. Förrättningsintäkter är högre än budgeterat. Den största kostnadsposten är arbetskraft och den är lägre än både motsvarande period 2009 och i förhållande till budget. Orsaken är främst vakanta tjänster under året. Samtliga planerade projekt utifrån resultatöverföringen 2009 pågår men kommer inte att förbrukas fullt ut. Prognosen per 31 december för nämnden är ett överskott på tkr, vilket är en ökning jämfört med senaste prognosen. Överskottet beror på låga lönekostnader och utbildningskostnader på ca 700 tkr. Outnyttjade medel för oförutsett 650 tkr, och outnyttjade projektpengar samt medel för övriga kostnader ca 150 tkr.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av internkontrollplan 2010 Beskrivning av ärendet Internkontrollen är gjord enligt internkontrollplan Byggnadsnämnden godkänner internkontrollen. Sammanfattning av ärendet Inom bygg- och miljökontoret har det upprättats en internkontrollplan. Följande kontroller har gjorts. Administrativa kontroller Delegationer Stickprovskontroller gjorda på hur delegationsordningen följs visar inga avvikelser. Arbetsmiljö Skyddsronden är inte helt genomförd, men kommer att vara det i december. En handlingsplan över vad som kommit fram kommer att upprättas. Samverkan Kontroll av hur ärenden samverkades enligt samverkansavtalet under 2009 visar att det inte skett några avvikelser. Kontrollen av hur det samverkas under 2010 kommer att göras i december. Ärendehantering Stickprovskontroller på hur reglementet följs visar inga avvikelser. Bygg- och miljökontorets arkiv/dokumenthanteringsplan som skulle ha reviderats under 2009 har ännu inte fastställts. Debitering Stickprovskontrollen visar inga avvikelser. Bidragshantering Kontroll av överförmyndarenhetens bidragshantering kommer att ske under Representation Nämndernas representation efter stickprovskontroll visar inga avvikelser. Genomgången av förvaltningens representation visar brister på syftet med representationen och namn på deltagare i vissa fall.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Verksamhetskontroller Tjänsteresor Stickprovskontroller som är gjorda visar inga större avvikelser. Ärendehandläggning En genomgång av OVK registret har påbörjats av handläggare på byggavdelningen och kommer att avslutas innan sommaren Diarium Stickprovskontrollen visar inga avvikelser. Kvalitetshöjning Stickprovskontroller på hur ärenden från kundtjänst hanteras på avdelningar inom bygg- och miljökontoret kommer att ske i december 2010.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Byggnadsnämndens ansvarsutövande 2010 Revisionen besökte byggnadsnämnden och informerade om årets granskning som avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är bl.a. att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelse. Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande under år 2010 varit tillfredsställande. I granskningen har det även skett en tillbakablick hur nämndens styrning och kontroll har utvecklats under åren Granskningen visar att byggnadsnämndens styrning av verksamheten har utvecklats positivt under mandatperioden. I granskningen noteras att miljönämnden kommer att slås samman med byggnadsnämnden 2011, varför revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att de nämndsspecifika frågorna bevakas. I övrigt noterar revisionen följande utvecklingsområden till kommande mandatperiod och uppfattningen är att följande områden bör prioriteras; - Tillskapandet av en gemensam politisk organisation för den ny nämnden. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Information om byggnationer på Solbacken Per Andersson handläggare på byggavdelningen, informerade om planerade byggnationer på Solbacken; Morö Backe 1:1, dnr , nybyggnad av byggvaruhus. Firman 2 och 3, dnr , tillbyggnad butikslokal och ändring parkering. Firman 4, dnr , tillbyggnad butikslokal och restaurang/café. Försäljaren 2, dnr , tillbyggnad butikslokaler. Kunden 2, dnr , ändring parkering. Varulagret 1, dnr , ändring parkering. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Information Kommunrevisionens granskning av e-posthantering, dnr Förvaltningschef Göran Åström informerade om kommunrevisionens granskning av e- posthantering, som inledningsvis omfattat kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Ett urval har sedan gjorts till att omfatta barn- och grundskolenämnden, kommunstyrelsen samt tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av e-post sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att e-posthanteringen delvis sker på ett ändamålsenligt sätt och med delvis tillräcklig intern kontroll. För att vidareutveckla e-posthanteringen lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer: Kommunstyrelsen och nämnderna uppdaterar sina dokumenthanteringsplaner. Skapa rutiner som säkrar att registrering av e-postmeddelanden sker utan dröjsmål det vill säga vid anställds frånvaro. Kommunstyrelsen genomför regelbunden tillsyn inom området. Säkerställa att kommuninterna riktlinjer följs i fråga om hantering av e-post av privat karaktär. Möblering av sammanträdesrummet Älgen Förvaltningschefen visade en skiss över hur den tänkta möbleringen av sammanträdesrummet Älgen kommer att bli. Första sammanträdet 10 januari januari 2011, är det första sammanträdet som ska hållas med den nya nämnden där det ska tas beslut i vissa ärenden som arbetsutskott, attestanter, delegationsordning, delegationer för inköp och sammanträdesdagar. Det ska även göras en presentation av verksamheten på bygg- och miljökontoret. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-02-26 1 (69) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 26 februari 2014 kl. 09.00-16.50 ajournering kl. 11.00-13.00, 14.30-15.00, 15.50-16.05, 16.30-16.37 Beslutande Ingvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer