SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Byggnadsnämnden 2010-11-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl Beslutande Övriga deltagande Lorents Burman, ordförande Anders Östlund, vice ordförande Ann-Christin Westerlund Gunnar Holmlund Agneta Burman-Ljungblad Raija Melander Joakim Wallström Stig Axelsson Birgitta Dahlberg Göran Åström, förvaltningschef Catrin Sandström, byggchef Carina Lundström, sekreterare Peter Lundström, kommunekolog, 256 Kjell Eriksson, revisor, 275 Helena Lundberg, revisor, 275 Per Andersson, handläggare, 276 Tjänstgörande ersättare Carl-Göran Lundmark (för Jan Håkansson) Kjell Bergmark (för David Lindgren) Ersättare Anna Westermark Sture Lundgren Monica Swärd Utses att justera Anders Östlund Paragrafer Underskrifter.. /Lorents Burman, ordförande/ /Carina Lundström, sekreterare/.. /Anders Östlund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens arkiv Underskrift. Carina Lundström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställs med följande ändring: Punkt 13. Utgår, Åldermannen 5, dnr Punkt 14. Utgår, Granen 10, dnr

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för del av kv Merkurius m fl inom stadsdelen Prästbordet, Skellefteå kommun, Västerbottens län Bygg- och miljökontorets planavdelning, augusti 2010 Utställning Sammanfattning av ärendet Planen syftar till att möjliggöra en utökning av fastigheten Merkurius 5 och därmed lösa in- och utfartsproblemen samt åtkomsten till industribyggnadens norra sida. Planen möjliggör också en permanentning av den pågående handels- och kontorsverksamheten som bedrivs inom planområdet. Följande synpunkter har inte kunnat tillgodoses: Önskemål om införande av vite för upplag inom planområdet önskas i villkoren för planändringen. Kommentar: Ovårdade tomter och otillåtna upplag är inget man kan reglera i en detaljplan. Detta regleras enligt plan- och bygglagen utifrån anmälan till byggnadsnämnden. Åtgärder för att minska genomfartstrafiken längs Industrivägens östra del önskas tillföras förslaget. Kommentar: Fordonstrafiken ligger på mellan fordon/dygn längs Industrivägens östra sida. Parkeringsplatsen anses endast ge en marginell ökning av fordonstrafiken varför åtgärder för att minska genomfartstrafiken inte anses nödvändigt i dagsläget. För att klara skyddsavståndet på 50 meter mot bostäder borde småindustriverksamheten avvecklas och ersättas med lämplig verksamhet, exempelvis bostäder. Kommentar: Genom begränsningar i planen klarar man skyddsavstånden för nyetableringen av småindustrimark. Den befintliga småindustriverksamheten inom kvarteret Merkurius är inte aktuell att avveckla. Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för utställning. Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse ( ) Samrådsredogörelse ( ) Planhandling ( ) Plankarta med bestämmelser (oktober 2010)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för muddring Fastighet: BOVIKEN 4:35 Sammanfattning Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor för beslutet har lämnats. Miljönämnden kommer också att pröva ärendet som en anmälan om vattenverksamhet enligt 19 i Förordningen om vattenverksamhet, 1988:1388. Ni måste avvakta detta beslut och en eventuell överprövning från länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas. Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ni får muddra i anslutning till er pir enligt beskrivningen i er ansökan förutsatt att byggnadsnämndens villkor följs. Villkor Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för det område som anges i ansökan. Befintlig pir får inte utökas i storlek. Muddringsdjupet från dagens bottennivå begränsas till maximalt 50 cm. Muddermassorna ska placeras på egen tomt och anpassas till terrängen så de inte riskerar att återföras till vattenområdet. Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras och förvaras säkert så att mark- eller vattenområdet inte riskerar att förorenas av spill och läckage. Arbetsmaskiner ska även drivas med miljöklassade drivmedel och oljor. Eventuella körskador i området ska återställas efter muddringen. Arbetet får inte utföras vid hårda vindar, kraftiga strömförhållanden eller vid högvatten som ökar risken för grumling. Ni ska skriftligen meddela Byggnadsnämnden när åtgärden är slutförd. I meddelandet ska bilder på området bifogas. Meddelandet går bra att skicka digitalt Skäl till beslut Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna då området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18 miljöbalken.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Beskrivning av ärendet Landhöjningen har medfört att vattendjupet intill piren har minskat med ca 50 cm sedan piren byggdes. Därför planeras en muddring av ca 120 m 3 bottenmaterial intill den befintliga piren. Muddermassorna ska läggas på egen tomt och på ett naturligt sätt utplaceras på tomten. Aktuella bestämmelser För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13. (strandskydd). Upplysning Miljönämnden kommer att fatta ett beslut i detta ärende i och med att det rör vattenverksamhet. Avvakta detta beslut innan åtgärden påbörjas. Miljönämndens dnr MN Länsstyrelsen i Västerbotten kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ta del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan några åtgärder vidtas. Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om dispens får överklagas hos miljödomstolen. För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha markägarens tillstånd. Giltighetstid Detta beslut upphör att gälla om projektet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet togs.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Föreläggande om rättelse beträffande otillåten vattenverksamhet inom strandskyddsområde på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Fastighet: Renbergsvattnet 3:3 Sammanfattning Bygg- och miljökontoret har genom en anmälan fått kännedom om att det på fastighet Renbergsvattnet 3:3 utförts en, enligt miljöbalken, tillståndspliktig åtgärd inom strandskyddsområdet. Enligt vårt fastighetsregister står Ni som lagfaren ägare till fastighet Renbergsvattnet 3:3 och är även ansvarig för all verksamhet på fastigheten. Den 2 september 2010 gjordes ett besök på platsen och den samlade bedömningen är att området var starkt privatiserat. Byggnadsnämnden beslutar att förelägga er, med stöd av 26 kap 9 och med hänvisning till 7 kap 16 miljöbalken, om rättelse angående ändring av strandlinjen och privatisering på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Återställningen av området ska ske på följande sätt: De två pirarna som har anlagts ska tas bort. Den större piren är ca 16*10 meter och den mindre piren är 12*7 meter. Pirarna består av stora block, cementblock, fyllnadsmassor samt stenmjöl. Den byggnad på ca 6*4 meter som är placerad ovanför den mindre piren ska tas bort. Området nedanför kraftledningen (se kraftledningens placering på kartan) som är utfyllt med stenmjöl ska återställas till ursprungligt skick. Det äldre vindskyddet som finns nedanför salpeterladan får stå kvar. Borttagandet av massorna ska göras med sådan hänsyn att de närboende och naturmiljön störs så lite som möjligt. När återställningen är utförd ska handlingen Intyg av rättelse och fotografier över området skickas in till bygg- och miljökontoret. Arbetsmetod och arbetsmaskiner ska väljas så att inga markskador, föroreningar eller annan negativ påverkan på området uppstår. Åtgärden ska vara genomförd innan Avgift för handläggning av otillåten verksamhet Till följd av misstanke om brott mot strandskyddet (7 kap 16 miljöbalken) har bygg och miljökontoret utfört tillsyn. För den tillsynen har byggnadsnämnden rätt att ta ut avgift för handläggning av ärendet enligt fastställd timtaxa, 890 kronor per timme (KF

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 35, ). Handläggningstiden för detta ärende har uppgått till 5 timmar. Den avgift som byggnadsnämnden kommer att debitera er är kronor. Motivering Ingen strandskyddsdispens eller vattenverksamhet har beviljats för åtgärder som utförts på fastigheten Renbergsvattnet 3:3, Skellefteå kommun. I mindre sjöar är risken för stora vågor och variationen i vattennivå låg. Av den anledningen är det endast i undantagsfall det finns behov av att anlägga pirar. Bygg- och miljökontoret ställer krav på att pirarna skall tas bort i sin helhet, strandområdet ska återställas samt att byggnaden ska flyttas från strandskyddat område. Karta. Den röda ytan visar på de två pirarna som är utfyllda i Renbergsvattnet. Den röda stjärnan visar placeringen av byggnaden. Byggnadsnämnden förelägger er därför att återställa strandlinjen samt den privatisering som utförts på stranden för att detta inte ska hindra eller avhålla allmänheten från att beträda strandområdet. Återställandet har även till syfte att gynna återetablering av ett för området naturligt växt- och djurliv. Redogörelse för ärendet En anmälan kom in till byggnadsnämnden i augusti Den 2 september 2010 gjordes ett besök på platsen och området dokumenterades med foto och skisser. Två stora pirar, en byggnad och omfattande utfyllnad har skett i strandområdet på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Ingen anmälan eller strandskyddsdispens finns för åtgärderna i kommunens ärendesystem.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL skickades ett beslutsförslag till fastighetsägaren inkom fastighetsägaren med ett yttrande genom LRF Konsult. De argument som lyfts fram i yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets bedömning i ärendet. Aktuella bestämmelser Strandskyddsbestämmelserna behandlas i 7 kap miljöbalken. De har tillkommit för att dels trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och dels för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Det generella strandskyddet gäller 100 m från strandlinjen, såväl ut i vattnet som inåt land. De verksamheter som förbjuds inom strandskyddsområdet är bland annat att utföra anläggningar eller anordningar (privatiseringar) som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området där den annars skulle få ha färdats fritt eller som väsentligt försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter, samt andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter, 7 kap. 16 miljöbalken. All vattenverksamhet av betydelse är i princip tillståndspliktig enligt 11 kap 9 miljöbalken. Tillstånd enligt miljöbalken behövs inte enligt 11 kap 12 miljöbalken, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller strandskydd och vattenverksamhet. För detta arbete krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken och anmälan/tillstånd av vattenverksamhet 11 kap 9 miljöbalken. Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott (26 kap 2 miljöbalken). Bygg- och miljökontoret bedömer i nuläget att brott mot bestämmelserna i balken har begåtts och kommer därför att överlämnat ärendet till polismyndigheten. Uppläggning av muddermassor Muddermassor får inte återföras till vattenområdet, detta klassas som dumpning och kräver dispens från Naturvårdsverket enligt 15 kap 31 miljöbalken. Upplag av muddermassor på land är miljöfarlig verksamhet och det krävs anmälan hos miljönämnden enligt 9 kap 6 miljöbalken.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av fritidshus Fastighet: BOVIKEN 3:54 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Tämsanden, Boviksbadet ca 7 km nordost om Skellefteå. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med en yta av 98 m 2. Gällande detaljplan för fastigheten medger en byggrätt på 75 m 2. Planavdelningen arbetar med ny planläggning av området som kommer att medge en byggrätt på 100m 2. Ansökan avviker från gällande detaljplan med 23 m 2. Ansökningar om bygglov för områden med detaljplan ska enligt 8 kap. 11 PBL bifallas bl a om åtgärden inte strider mot detaljplanen och om kraven i 3 kap. 1, 2 och PBL är uppfyllda. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen Byggnadsnämnden ger bygglov med en mindre avvikelse för nybyggnad av fritidshus. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Fastigheten skall anslutas till kommunalt va-nät när detta erbjuds. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon invändning mot avvikelsen från detaljplanens bestämmelser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av garage och förråd Fastighet: GÖTA 3 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger västra delen av centrum intill järnvägen strax söder om sjukhuset. På fastigheten vill sökanden bygga ett garage och förråd som är 129 m² stort och ca 5,7 meter högt. I området finns stora, relativt höga garage/verkstadslokaler med tillhörande verksamhet för skötsel av Skebos fastigheter. Det finns även relativt stora men inte så höga carports. Byggnadsnämnden ger bygglov för att bygga ett garage och förråd. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. En hyresgäst har sagt att han inte vill ha detta långa höga bygge mot tomtgränsen. Han säger Måste byggnaden vara så lång och hög, detta är väl inget industriområde utan ett villaområde. Sitter man ute på gården är det ju inge trevligt att se in i baksidan på ett garage. Föredrar som det är idag med buskage som gräns mellan tomterna. Skebo hade också synpunkter på placeringen, men efter besiktning på plats har man kommit överens att öka avståndet till fastighetsgräns från 1,0 till 2,5 meter. I övrigt hade ingen någon invändning mot avvikelsen från detaljplanens bestämmelser. Berörd granne/fastighetsägare har gett sitt samtycke till placering av garage och förråd närmare än 4,5 meter. Skäl för beslutet Avvikelsen från detaljplanen är av mindre betydelse och motverkar inte syftet med den. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Fastighet: KÅSBÖLE 9:1 Sammanfattning av ärendet På fastigheten vill man bygga en byggnad för en affärsrörelse ca 50 meter från befintligt bostadshus. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra en affärsbyggnad. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon synpunkt. Det behövs ett tillstånd för enskild avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av enfamiljshus och garage Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten vill man ersätta befintliga byggnader med nya. Bygglov har sökts för projektet. Se separat bygglovsärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskartan, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 1658 m². Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 1 miljöbalken. Särskilda skäl för strandskyddsdispens bedöms finnas, med hänvisning till att tomtplatsen redan tagits i anspråk. Konsekvenserna för natur och friluftsvärdena förändras inte. Projektet bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av enfamiljshus och garage Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger på Tällholmen i kanten av Ytterviksfjärden ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten vill man ersätta befintliga byggnader med nya. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra ett enfamiljshus och garage. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende med diarienummer Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon synpunkt. Berörd granne/fastighetsägare har gett sitt samtycke till placering av enfamiljshus och garage närmare än 4,5 meter. Det behövs ett tillstånd för enskild avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret via kundtjänst. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Olovligt byggande Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1S Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger på Tällholmen i kanten av Ytterviksfjärden ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten har man byggt ett garage och påbörjat byggnationen av ett enfamiljshus som ersättning för befintliga byggnader innan bygglov och strandskyddsdispens beviljats. NN, ägare till fastigheten Tällholmen 1:1, påförs med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 10 4 en byggnadsavgift motsvarande fyra gånger ordinarie bygglovsavgift. Då överträdelsen bedöms som ringa sätts avgiften ned till 50 % av maximal avgift. Byggnadsavgiften har med stöd av gällande taxa beräknats till kronor (2 x kronor). Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, och det framstår som att lov kan meddelas i efterhand. Upplysning Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Skäl för beslutet Fastighetsägaren har byggt ett garage och börjat bygga ett enfamiljshus utan att söka bygglov. För att göra en nybyggnad av enfamiljshus krävs bygglov enligt 8 kap 1 PBL. NN har informerats om de regler som gäller vid olovligt byggande och möjligheten att slippa byggnadsavgift. Det olovliga ska då ha rättats till innan frågan tas upp till överläggning vid byggnadsnämndens sammanträde. Vid besiktning har konstaterats att ingen rättelse har skett. Beskrivning av ärendet Bygg- och miljökontoret har uppmärksammats på att ett enfamiljshus och garage har uppförts på fastigheten Tällholmen 1:1. Fastigheten har besiktats av bygg- och miljökontoret. Eftersom bygglov saknades för detta tillskrevs fastighetsägaren NN där han ombads ge en förklaring till utförda åtgärder på fastigheten. Enligt yttrande daterat skriver han att vid köpet fanns två byggnader på fastigheten och avsikten var att renovera dessa för att använda som fritidsboende. Han är snickare till yrket och konstaterade ganska snart att renovering av de befintliga byggnaderna skulle bli för omfattande. Alternativet var att riva och bygga nytt på samma plats. Efter förfrågningar i grannskapet fick han information om att hans

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 fastighet låg utanför planlagt område. Han trodde därför att bygglov inte krävdes när man bygger på samma plats som de gamla förfallna husen. Han säger även att fastigheten är enskilt belägen i slutet av vägen så ingen passerar där annat än besökanden till fastigheten. Så här i efterhand så inser han att han borde ha tagit kontakt med bygg- och miljökontoret och berättat om sina avsikter att bygga nytt och då fått all information beträffande både ansökan om bygglov och bygganmälan. Han skriver även att han ångrar att han handlat på det sätt han gjort, men att allt har skett i god tro att allt var okej. Han säger att nu efter den informationen som han har fått från kommunen att han kommer att försöka ställa allt till rätta Beträffande preskriptionstiden enligt plan- och bygglagen gäller att frågan om påföljd för en överträdelse av bestämmelserna om lov (byggnadsavgift) måste tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks. För nybyggnaderna av enfamiljshus och garage saknas bygglov och strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden har upplyst fastighetsägaren att söka bygglov och strandskyddsdispens detta i efterhand, eftersom det framstår som sannolikt att lov och dispens kan ges. Att lov beviljas i efterhand innebär dock inte att byggnadsavgift inte ska tas ut. 25 oktober 2010 tillskrevs NN beträffande de utförda åtgärderna och om vilka regler som gäller vid olovligt byggande och möjligheter att slippa ifrån avgifter.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd Fastighet: KANKBERG 1:16 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Bastuträsket ca nio kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd. Fastighetsägaren har ansökt om ett förhandsbesked om möjligheten att avstycka en ny fastighet från Kankberg 1:16 och på den bygga ett garage/förråd. Förhandsbesked har sökts för projektet. Se separat ärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskarta, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 900 m². Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du/ni ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 2 miljöbalken. Särskilda skäl bedöms finnas med hänvisning till att tomtplatsen avser ett område som med bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Tomtplatsen placeras i andra led med befintliga hus som avskärmar mot vattnet. En fri passage ned till vattnet lämnas vid sidan av den nya tomtplatsen. Konsekvenserna för natur och friluftsvärdena bedöms bli små. Det sker inte någon större påverkan på de biologiska värdena utanför det redan delvis ianspråktagna området. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd Fastighet: KANKBERG 1:16 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Bastuträsket ca nio kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser ett förhandsbesked om möjligheten att få bygglov för nybyggnad av ett garage/förråd. Från fastigheten Kankberg 1:16 vill man avstycka en ny fastighet om ca 900 m² och på den uppföra ett garage/förråd om ca 90 m². Strandskyddsdispens har sökts för projektet. Se ärende Byggnadsnämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd. Villkor Innan arbetet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovet ska sedan bedömas av byggnadsnämnden. Om det blir beviljat får du påbörja arbetet. Upplysning Berörda grannar/fastighetsägare har fått möjlighet att yttra sig. Ingen har haft något att erinra. Skäl för beslutet Byggprojektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Misstanke om olovligt byggande Fastighet: SNÖFALLET 5 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i stadsdelen Morö backe. Fastighetsägaren har uppfört en altan i anslutning till byggnaden. Altanens höjd och placering i förhållande till tomtgräns har ifrågasatts av ägaren till grannfastigheten. Begäran om att vidta åtgärd enligt 10 kap. plan och bygglagen avslås. Skäl för beslutet Byggnadsnämnden ska ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt 10 kapitlet så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i plan- och bygglagen. När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska byggnadsnämnden se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Fastigheten har besiktats på plats och bygg- och miljökontorets bedömning är att altanen är i sin nuvarande utformning inte är bygglovspliktig. Altanens utformning och golvets höjd över marknivå ger inte den volymskapande effekt och visuella intryck av en bygglovspliktig tillbyggnad. Det finns utrymme att underhålla och vistas på och kring altanen utan att det skapar olägenhet för grannfastigheten. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Fastighetsägaren till Snöfallet 5 har uppfört en altan med måtten 3,0m x 9,5m placerad ca 1,7 meter från tomtgräns. Höjden på altanen är ca 40-50cm. En anmälan om olovligt byggande inkom till byggnadsnämnden den 4 oktober I anmälan skriver fastighetsägaren till Snöfallet 4 att altanen upplevs som en volymskapande tillbyggnad och att placeringen är för nära tomtgräns. Altanen upplevs som väldigt lång och höjden varierar mellan 40 till 70cm. Fastighetsägaren ifrågasätter varför grannarna inte frågat henne om byggandet av altanen. Slutligen påpekas att ekonomidelen står närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om en åtgärd kräver bygglov är det byggnadsnämndens skyldighet att se till att berörda sakägare får möjlighet att yttra sig i ärendet. Den aktuella altanen bedöms inte vara bygglovpliktig och byggnadsnämnden har således ingen skyldighet att höra grannar. Ekonomidelens placering närmare tomtgräns än 4,5 meter är beviljad i tidigare bygglov och prövas inte i detta ärende.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd Fastighet: VITSJÖN 1:7 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i Vitsjön ca sex kilometer norr om Byske. Nere vid strandkanten står ett gammalt förråd som fastighetsägaren vill riva och ersätta med ett nytt. Nuvarande placering är olämplig då förrådet till viss del är placerat direkt på tomtgränsen. Förrådet kommer att flyttas ca 12 meter längre in på den egna fastigheten. Ersättningsbyggnaden blir någon kvadratmeter större men användningen som förråd blir densamma. Bygglov har sökts för projektet. Se separat bygglovsärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskarta, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 10 m² och avser byggnadens yta på marken. Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 1 miljöbalken. Särskilda skäl bedöms finnas med hänvisning till att tomtplatsen tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Konsekvenserna för natur- och friluftsvärdena bedöms bli små. Den privata zonen utvidgas inte och det sker inte någon påverkan av de biologiska värdena utanför det redan ianspråktagna området. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av förråd Fastighet: VITSJÖN 1:7 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i Vitsjön ca sex kilometer norr om Byske. Ansökan avser nybyggnad av förråd (ersättningsbyggnad). Nere vid strandkanten står ett gammalt förråd som fastighetsägaren vill riva och ersätta med ett nytt. Nuvarande placering är olämplig då förrådet till viss del är placerat direkt på tomtgränsen. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra ett förråd. Upplysning Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende med diarienummer Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du/ni ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av reningsverk Fastighet: ÅKULLA 1:9 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger ca åtta kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av reningsverk. Reningsverket ska kalka och tillsätta flockningsmedel för att rena vatten från gruva samt kringliggande tillrinningar. Eftersom åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan har berörda sakägare getts möjlighet att yttra sig. Eventuella yttranden ska ha kommit in till byggnadsnämnden senast den 16 november Byggnadsnämnden ger byggchefen delegation att besluta i ärendet när tiden för yttranden har gått ut. Byggchefen får i uppdrag att besluta i ärendet när kompletta handlingar kommit in och granskats.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om anstånd för senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Fastighet: WRANGELN 21 Sammanfattning av ärendet Bostadsrättsföreningen HSB Solhöjden söker dispens för senareläggning av OVKbesiktning för fastigheten Wrangeln 21 av kostnadsskäl. Senareläggning av funktionskontroll till senast beviljas. Villkor Ombyggnadsarbetena ska omedelbart beställas och en tidplan över ombyggnationen ska inlämnas till byggnadsnämnden. Protokoll från senast utförda funktionskontroller samt bygganmälan ska inlämnas till byggnadsnämnden. Skäl för beslutet Om det finns synnerliga skäl har nämnden enligt BFS 2009:5 4 rätt att senarelägga besiktningstidpunkten. Särskilda skäl kan vara att byggnaden inte är i bruk eller att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Beslutsunderlag Skrivelse till byggnadsnämnden om begäran om anstånd t.o.m från att utföra obligatorisk ventilationsbesiktning tillrubricerad fastighet. Beskrivning av ärendet Fastigheten Wrangeln 21 omfattas av 3 st positioner i Byggnadsnämndens OVKregister. 1 st ventilationssystem typ självdrag som omfattas av kontorslokaler, en position som omfattar 18 st lägenheter med F-system samt en position som omfattas av keramikverkstad med F-system. Senaste OVK-besiktning var utförd , påföljande lagstadgad besiktning skulle för F-systemen vara utförda och för självdragssystemet senast Bostadsrättsföreningen Solhöjden har gjort OVK-besiktning för rubricerad fastighet med ej godkänt omdöme. Bostadsrättsföreningen har fått ett kostnadsförslag på vad det kostnadsmässigt innebär att åtgärda felen i ventilationssystemet. Bostadsrättsföreningen har för tillfället brist på tillgångar och söker därför anstånd med att utföra lagstadgad ventilationsbesiktning OVK-besiktningen skulle enligt lagstadgad tidsfrist varit utförd senast vilket visar att detta för länge sen skulle ha varit med i underhållsplanen. Med tanke på att ombyggnationen för att åtgärda bristerna på ventilationssystemet kommer att ta tid

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 så är det lämpligt att en omedelbar beställning och påbörjande av de arbeten som krävs görs, samt att sökanden inkommer med en tidsplan för ombyggnationen. Om ombyggnationen innebär en större ändring av ventilationssystemet ska en bygganmälan lämnas till byggnadsnämnden senast 3-veckor innan ombyggnationen påbörjas Enligt BFS 2009:5, 4 så är en senareläggning av OVK-besiktning på grund av kostnadsmässiga skäl inte orsak för att ge dispens.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om tillstånd för ny bergtäkt på fastigheten Islandsbäck 1:12, Skellefteå kommun. Byggnadsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om ny bergtäkt på fastigheten Islandsbäck 1:12 under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas vid slutlig villkorsformulering: Tillståndet tidsbegränsas. En lämplig tillståndstid för brytning är 15 år. All verksamhet i täkten bör tidsbegränsas. Sprängning och skutknackning får endast ske vardagar 7:00-18:00. Krossning och utlastning bör endast tillåtas 06:00-22:00. Vattnet från sedimentationsbassängen skall ledas via myren innan vattnet når Rislandsbäcken. Stängsel ska finnas vid branter över 3 meter. Vid klagomål på buller ska bullermätningar utföras och vid behov ska bullerdämpande åtgärder vidtas. All service bör ske vid åkeriets lokaler i Jakobsfors. Bakgrund Stig Gustavssons Åkeri AB har till Länsstyrelsen inkommit med ansökan enligt miljöbalken för bergtäkt. Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Verksamheten består av avbaning, borrning, sprängning, krossning, skutknackning, tvättning samt transporter, men även mellanlagring av icke farligt avfall (riven asfalt och mesa) samt produktion av asfalt. Ansökan avser ett uttag på ton. Materialet är tänkt att användas som ballast för väg- och anläggningsverksamhet. Materialet kommer att användas på lokalt vägnät. Lokalisering Täkten är belägen mellan Rengårdsmyran och Rislandsmyran, ca 1,5 km söder om närmaste bostäder. Mellan täkt och bebyggelse finns en höjdrygg.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 Omgivning Området är beskogat med gles tallskog. Ytligt finns glest spridda block och markvegetationen består av bärris, främst blåbär och lingon Inslag finns även av ljung och renlav. Kemikalier Inom täkten kommer inga större servicearbeten eller reparationer att utföras. Buller Buller vid närmaste bebodda fastigheter kommer att understiga 40 dba. Utsläpp till luft De luftföroreningar som uppkommer vid transporter till och från täktområdet bedöms som ringa i förhållande till de utsläpp som dagens biltrafik genererar. Kontroll av damning kommer att ske dagligen och vid behov kommer relevanta åtgärder att vidtas. Naturvärden 2,5 km från området finns ett naturskydd, Pitmanliden. Byskeälven i söder och Åbyälven i norr är båda klassat som natura 2000 som känsliga områden med vattenskydd. Detta kommer att beaktas med största försiktighet och skyddsåtgärder. 2 km nordost från täkten finns närmsta kända fornlämning i form av en oval stensamling. 2 km norr om täkten finns ytterligare några kända fornlämningar. Inga kända fornlämningar finns i direkt anslutning till täkten. Skulle misstänkta lämningar hittas underrättas genast myndigheterna. Bygg och miljökontorets bedömning Det finns i täktens närområden inga kända naturvärden och påverkan i form av luftföroreningar kommer att vara försumbart. En bergtäkt genererar buller, men kommer inte att påverka närboende då det är ett betryggande avstånd och en höjd emellan täkt och bebyggelse. Med hänsyn till att det i dagsläget är ett mycket lugnt område med lite trafik och ingen industri ställer sig bygg- och miljökontoret tveksam till att tillåta verksamhet dygnet runt, utan all verksamhet bör begränsas i tid, även vad gäller uttransporter. Enligt ansökan ska inga större servicearbeten utföras i täkten. Eftersom åkeriet har sin lokal nära intill täkten bör i stort sett inga servicearbeten bedrivas i täkten. Skellefteås materialhushållningsplan säger att inga nya eller förlängda tillstånd skall ges till naturgrustäkter, varför sökanden planerar att öppna denna täkt då de ska stänga och efterbehandla de två täkter de har för naturgrus. Att nyttja berg till vägproduktion i täktens närhet är ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delegationsbeslut Delegationsbeslut beviljade under perioden , 283 handlingar. Godkänner redovisningen av besluten.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga meddelanden Övriga meddelanden under perioden , 16 handlingar. Godkänner redovisningen av övriga ärenden.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Budgetprognos för byggnadsnämnden per 31 oktober Sammanfattning av ärendet En prognos på det ekonomiska utfallet den 31 december Byggnadsnämnden godkänner budgetprognosen per 31 oktober. Beslutsunderlag På en övergripande nivå följer intäkterna budget, bygg och plan ligger lägre än budgeterat. Förrättningsintäkter är högre än budgeterat. Den största kostnadsposten är arbetskraft och den är lägre än både motsvarande period 2009 och i förhållande till budget. Orsaken är främst vakanta tjänster under året. Samtliga planerade projekt utifrån resultatöverföringen 2009 pågår men kommer inte att förbrukas fullt ut. Prognosen per 31 december för nämnden är ett överskott på tkr, vilket är en ökning jämfört med senaste prognosen. Överskottet beror på låga lönekostnader och utbildningskostnader på ca 700 tkr. Outnyttjade medel för oförutsett 650 tkr, och outnyttjade projektpengar samt medel för övriga kostnader ca 150 tkr.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av internkontrollplan 2010 Beskrivning av ärendet Internkontrollen är gjord enligt internkontrollplan Byggnadsnämnden godkänner internkontrollen. Sammanfattning av ärendet Inom bygg- och miljökontoret har det upprättats en internkontrollplan. Följande kontroller har gjorts. Administrativa kontroller Delegationer Stickprovskontroller gjorda på hur delegationsordningen följs visar inga avvikelser. Arbetsmiljö Skyddsronden är inte helt genomförd, men kommer att vara det i december. En handlingsplan över vad som kommit fram kommer att upprättas. Samverkan Kontroll av hur ärenden samverkades enligt samverkansavtalet under 2009 visar att det inte skett några avvikelser. Kontrollen av hur det samverkas under 2010 kommer att göras i december. Ärendehantering Stickprovskontroller på hur reglementet följs visar inga avvikelser. Bygg- och miljökontorets arkiv/dokumenthanteringsplan som skulle ha reviderats under 2009 har ännu inte fastställts. Debitering Stickprovskontrollen visar inga avvikelser. Bidragshantering Kontroll av överförmyndarenhetens bidragshantering kommer att ske under Representation Nämndernas representation efter stickprovskontroll visar inga avvikelser. Genomgången av förvaltningens representation visar brister på syftet med representationen och namn på deltagare i vissa fall.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Verksamhetskontroller Tjänsteresor Stickprovskontroller som är gjorda visar inga större avvikelser. Ärendehandläggning En genomgång av OVK registret har påbörjats av handläggare på byggavdelningen och kommer att avslutas innan sommaren Diarium Stickprovskontrollen visar inga avvikelser. Kvalitetshöjning Stickprovskontroller på hur ärenden från kundtjänst hanteras på avdelningar inom bygg- och miljökontoret kommer att ske i december 2010.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Byggnadsnämndens ansvarsutövande 2010 Revisionen besökte byggnadsnämnden och informerade om årets granskning som avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är bl.a. att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelse. Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande under år 2010 varit tillfredsställande. I granskningen har det även skett en tillbakablick hur nämndens styrning och kontroll har utvecklats under åren Granskningen visar att byggnadsnämndens styrning av verksamheten har utvecklats positivt under mandatperioden. I granskningen noteras att miljönämnden kommer att slås samman med byggnadsnämnden 2011, varför revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att de nämndsspecifika frågorna bevakas. I övrigt noterar revisionen följande utvecklingsområden till kommande mandatperiod och uppfattningen är att följande områden bör prioriteras; - Tillskapandet av en gemensam politisk organisation för den ny nämnden. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Information om byggnationer på Solbacken Per Andersson handläggare på byggavdelningen, informerade om planerade byggnationer på Solbacken; Morö Backe 1:1, dnr , nybyggnad av byggvaruhus. Firman 2 och 3, dnr , tillbyggnad butikslokal och ändring parkering. Firman 4, dnr , tillbyggnad butikslokal och restaurang/café. Försäljaren 2, dnr , tillbyggnad butikslokaler. Kunden 2, dnr , ändring parkering. Varulagret 1, dnr , ändring parkering. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Information Kommunrevisionens granskning av e-posthantering, dnr Förvaltningschef Göran Åström informerade om kommunrevisionens granskning av e- posthantering, som inledningsvis omfattat kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Ett urval har sedan gjorts till att omfatta barn- och grundskolenämnden, kommunstyrelsen samt tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av e-post sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att e-posthanteringen delvis sker på ett ändamålsenligt sätt och med delvis tillräcklig intern kontroll. För att vidareutveckla e-posthanteringen lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer: Kommunstyrelsen och nämnderna uppdaterar sina dokumenthanteringsplaner. Skapa rutiner som säkrar att registrering av e-postmeddelanden sker utan dröjsmål det vill säga vid anställds frånvaro. Kommunstyrelsen genomför regelbunden tillsyn inom området. Säkerställa att kommuninterna riktlinjer följs i fråga om hantering av e-post av privat karaktär. Möblering av sammanträdesrummet Älgen Förvaltningschefen visade en skiss över hur den tänkta möbleringen av sammanträdesrummet Älgen kommer att bli. Första sammanträdet 10 januari januari 2011, är det första sammanträdet som ska hållas med den nya nämnden där det ska tas beslut i vissa ärenden som arbetsutskott, attestanter, delegationsordning, delegationer för inköp och sammanträdesdagar. Det ska även göras en presentation av verksamheten på bygg- och miljökontoret. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Byggnadsnämnden 2010-06-14

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Byggnadsnämnden 2010-06-14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Utflykt med buss 08.00 12.00 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Lorents Burman, ordförande Anders Östlund, vice ordförande

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad av mark och utvidgning av befintlig verksamhet

Tjänsteskrivelse - Ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad av mark och utvidgning av befintlig verksamhet ECOS185 ver.2.0, 2006-06-21 Datum Vårt diarienummer Sida 2017-01-25 2016-599 1(1) Vår adress Borlänge kommun 781 81 Borlänge Besöksadress Sveagatan 21 Adress Miljönämnden Handläggare, telefon, e-post Michelle

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län 621 85 Visby eller 1. Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Medsökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG SP5 BESLUTSFÖRSLAG Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer