SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Byggnadsnämnden 2010-11-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl Beslutande Övriga deltagande Lorents Burman, ordförande Anders Östlund, vice ordförande Ann-Christin Westerlund Gunnar Holmlund Agneta Burman-Ljungblad Raija Melander Joakim Wallström Stig Axelsson Birgitta Dahlberg Göran Åström, förvaltningschef Catrin Sandström, byggchef Carina Lundström, sekreterare Peter Lundström, kommunekolog, 256 Kjell Eriksson, revisor, 275 Helena Lundberg, revisor, 275 Per Andersson, handläggare, 276 Tjänstgörande ersättare Carl-Göran Lundmark (för Jan Håkansson) Kjell Bergmark (för David Lindgren) Ersättare Anna Westermark Sture Lundgren Monica Swärd Utses att justera Anders Östlund Paragrafer Underskrifter.. /Lorents Burman, ordförande/ /Carina Lundström, sekreterare/.. /Anders Östlund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens arkiv Underskrift. Carina Lundström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställs med följande ändring: Punkt 13. Utgår, Åldermannen 5, dnr Punkt 14. Utgår, Granen 10, dnr

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för del av kv Merkurius m fl inom stadsdelen Prästbordet, Skellefteå kommun, Västerbottens län Bygg- och miljökontorets planavdelning, augusti 2010 Utställning Sammanfattning av ärendet Planen syftar till att möjliggöra en utökning av fastigheten Merkurius 5 och därmed lösa in- och utfartsproblemen samt åtkomsten till industribyggnadens norra sida. Planen möjliggör också en permanentning av den pågående handels- och kontorsverksamheten som bedrivs inom planområdet. Följande synpunkter har inte kunnat tillgodoses: Önskemål om införande av vite för upplag inom planområdet önskas i villkoren för planändringen. Kommentar: Ovårdade tomter och otillåtna upplag är inget man kan reglera i en detaljplan. Detta regleras enligt plan- och bygglagen utifrån anmälan till byggnadsnämnden. Åtgärder för att minska genomfartstrafiken längs Industrivägens östra del önskas tillföras förslaget. Kommentar: Fordonstrafiken ligger på mellan fordon/dygn längs Industrivägens östra sida. Parkeringsplatsen anses endast ge en marginell ökning av fordonstrafiken varför åtgärder för att minska genomfartstrafiken inte anses nödvändigt i dagsläget. För att klara skyddsavståndet på 50 meter mot bostäder borde småindustriverksamheten avvecklas och ersättas med lämplig verksamhet, exempelvis bostäder. Kommentar: Genom begränsningar i planen klarar man skyddsavstånden för nyetableringen av småindustrimark. Den befintliga småindustriverksamheten inom kvarteret Merkurius är inte aktuell att avveckla. Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för utställning. Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse ( ) Samrådsredogörelse ( ) Planhandling ( ) Plankarta med bestämmelser (oktober 2010)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för muddring Fastighet: BOVIKEN 4:35 Sammanfattning Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor för beslutet har lämnats. Miljönämnden kommer också att pröva ärendet som en anmälan om vattenverksamhet enligt 19 i Förordningen om vattenverksamhet, 1988:1388. Ni måste avvakta detta beslut och en eventuell överprövning från länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas. Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ni får muddra i anslutning till er pir enligt beskrivningen i er ansökan förutsatt att byggnadsnämndens villkor följs. Villkor Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för det område som anges i ansökan. Befintlig pir får inte utökas i storlek. Muddringsdjupet från dagens bottennivå begränsas till maximalt 50 cm. Muddermassorna ska placeras på egen tomt och anpassas till terrängen så de inte riskerar att återföras till vattenområdet. Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras och förvaras säkert så att mark- eller vattenområdet inte riskerar att förorenas av spill och läckage. Arbetsmaskiner ska även drivas med miljöklassade drivmedel och oljor. Eventuella körskador i området ska återställas efter muddringen. Arbetet får inte utföras vid hårda vindar, kraftiga strömförhållanden eller vid högvatten som ökar risken för grumling. Ni ska skriftligen meddela Byggnadsnämnden när åtgärden är slutförd. I meddelandet ska bilder på området bifogas. Meddelandet går bra att skicka digitalt Skäl till beslut Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna då området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18 miljöbalken.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Beskrivning av ärendet Landhöjningen har medfört att vattendjupet intill piren har minskat med ca 50 cm sedan piren byggdes. Därför planeras en muddring av ca 120 m 3 bottenmaterial intill den befintliga piren. Muddermassorna ska läggas på egen tomt och på ett naturligt sätt utplaceras på tomten. Aktuella bestämmelser För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13. (strandskydd). Upplysning Miljönämnden kommer att fatta ett beslut i detta ärende i och med att det rör vattenverksamhet. Avvakta detta beslut innan åtgärden påbörjas. Miljönämndens dnr MN Länsstyrelsen i Västerbotten kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ta del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan några åtgärder vidtas. Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om dispens får överklagas hos miljödomstolen. För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha markägarens tillstånd. Giltighetstid Detta beslut upphör att gälla om projektet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet togs.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Föreläggande om rättelse beträffande otillåten vattenverksamhet inom strandskyddsområde på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Fastighet: Renbergsvattnet 3:3 Sammanfattning Bygg- och miljökontoret har genom en anmälan fått kännedom om att det på fastighet Renbergsvattnet 3:3 utförts en, enligt miljöbalken, tillståndspliktig åtgärd inom strandskyddsområdet. Enligt vårt fastighetsregister står Ni som lagfaren ägare till fastighet Renbergsvattnet 3:3 och är även ansvarig för all verksamhet på fastigheten. Den 2 september 2010 gjordes ett besök på platsen och den samlade bedömningen är att området var starkt privatiserat. Byggnadsnämnden beslutar att förelägga er, med stöd av 26 kap 9 och med hänvisning till 7 kap 16 miljöbalken, om rättelse angående ändring av strandlinjen och privatisering på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Återställningen av området ska ske på följande sätt: De två pirarna som har anlagts ska tas bort. Den större piren är ca 16*10 meter och den mindre piren är 12*7 meter. Pirarna består av stora block, cementblock, fyllnadsmassor samt stenmjöl. Den byggnad på ca 6*4 meter som är placerad ovanför den mindre piren ska tas bort. Området nedanför kraftledningen (se kraftledningens placering på kartan) som är utfyllt med stenmjöl ska återställas till ursprungligt skick. Det äldre vindskyddet som finns nedanför salpeterladan får stå kvar. Borttagandet av massorna ska göras med sådan hänsyn att de närboende och naturmiljön störs så lite som möjligt. När återställningen är utförd ska handlingen Intyg av rättelse och fotografier över området skickas in till bygg- och miljökontoret. Arbetsmetod och arbetsmaskiner ska väljas så att inga markskador, föroreningar eller annan negativ påverkan på området uppstår. Åtgärden ska vara genomförd innan Avgift för handläggning av otillåten verksamhet Till följd av misstanke om brott mot strandskyddet (7 kap 16 miljöbalken) har bygg och miljökontoret utfört tillsyn. För den tillsynen har byggnadsnämnden rätt att ta ut avgift för handläggning av ärendet enligt fastställd timtaxa, 890 kronor per timme (KF

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 35, ). Handläggningstiden för detta ärende har uppgått till 5 timmar. Den avgift som byggnadsnämnden kommer att debitera er är kronor. Motivering Ingen strandskyddsdispens eller vattenverksamhet har beviljats för åtgärder som utförts på fastigheten Renbergsvattnet 3:3, Skellefteå kommun. I mindre sjöar är risken för stora vågor och variationen i vattennivå låg. Av den anledningen är det endast i undantagsfall det finns behov av att anlägga pirar. Bygg- och miljökontoret ställer krav på att pirarna skall tas bort i sin helhet, strandområdet ska återställas samt att byggnaden ska flyttas från strandskyddat område. Karta. Den röda ytan visar på de två pirarna som är utfyllda i Renbergsvattnet. Den röda stjärnan visar placeringen av byggnaden. Byggnadsnämnden förelägger er därför att återställa strandlinjen samt den privatisering som utförts på stranden för att detta inte ska hindra eller avhålla allmänheten från att beträda strandområdet. Återställandet har även till syfte att gynna återetablering av ett för området naturligt växt- och djurliv. Redogörelse för ärendet En anmälan kom in till byggnadsnämnden i augusti Den 2 september 2010 gjordes ett besök på platsen och området dokumenterades med foto och skisser. Två stora pirar, en byggnad och omfattande utfyllnad har skett i strandområdet på fastighet Renbergsvattnet 3:3. Ingen anmälan eller strandskyddsdispens finns för åtgärderna i kommunens ärendesystem.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL skickades ett beslutsförslag till fastighetsägaren inkom fastighetsägaren med ett yttrande genom LRF Konsult. De argument som lyfts fram i yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets bedömning i ärendet. Aktuella bestämmelser Strandskyddsbestämmelserna behandlas i 7 kap miljöbalken. De har tillkommit för att dels trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och dels för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Det generella strandskyddet gäller 100 m från strandlinjen, såväl ut i vattnet som inåt land. De verksamheter som förbjuds inom strandskyddsområdet är bland annat att utföra anläggningar eller anordningar (privatiseringar) som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området där den annars skulle få ha färdats fritt eller som väsentligt försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter, samt andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter, 7 kap. 16 miljöbalken. All vattenverksamhet av betydelse är i princip tillståndspliktig enligt 11 kap 9 miljöbalken. Tillstånd enligt miljöbalken behövs inte enligt 11 kap 12 miljöbalken, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller strandskydd och vattenverksamhet. För detta arbete krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken och anmälan/tillstånd av vattenverksamhet 11 kap 9 miljöbalken. Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott (26 kap 2 miljöbalken). Bygg- och miljökontoret bedömer i nuläget att brott mot bestämmelserna i balken har begåtts och kommer därför att överlämnat ärendet till polismyndigheten. Uppläggning av muddermassor Muddermassor får inte återföras till vattenområdet, detta klassas som dumpning och kräver dispens från Naturvårdsverket enligt 15 kap 31 miljöbalken. Upplag av muddermassor på land är miljöfarlig verksamhet och det krävs anmälan hos miljönämnden enligt 9 kap 6 miljöbalken.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av fritidshus Fastighet: BOVIKEN 3:54 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Tämsanden, Boviksbadet ca 7 km nordost om Skellefteå. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med en yta av 98 m 2. Gällande detaljplan för fastigheten medger en byggrätt på 75 m 2. Planavdelningen arbetar med ny planläggning av området som kommer att medge en byggrätt på 100m 2. Ansökan avviker från gällande detaljplan med 23 m 2. Ansökningar om bygglov för områden med detaljplan ska enligt 8 kap. 11 PBL bifallas bl a om åtgärden inte strider mot detaljplanen och om kraven i 3 kap. 1, 2 och PBL är uppfyllda. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen Byggnadsnämnden ger bygglov med en mindre avvikelse för nybyggnad av fritidshus. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Fastigheten skall anslutas till kommunalt va-nät när detta erbjuds. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon invändning mot avvikelsen från detaljplanens bestämmelser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av garage och förråd Fastighet: GÖTA 3 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger västra delen av centrum intill järnvägen strax söder om sjukhuset. På fastigheten vill sökanden bygga ett garage och förråd som är 129 m² stort och ca 5,7 meter högt. I området finns stora, relativt höga garage/verkstadslokaler med tillhörande verksamhet för skötsel av Skebos fastigheter. Det finns även relativt stora men inte så höga carports. Byggnadsnämnden ger bygglov för att bygga ett garage och förråd. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. En hyresgäst har sagt att han inte vill ha detta långa höga bygge mot tomtgränsen. Han säger Måste byggnaden vara så lång och hög, detta är väl inget industriområde utan ett villaområde. Sitter man ute på gården är det ju inge trevligt att se in i baksidan på ett garage. Föredrar som det är idag med buskage som gräns mellan tomterna. Skebo hade också synpunkter på placeringen, men efter besiktning på plats har man kommit överens att öka avståndet till fastighetsgräns från 1,0 till 2,5 meter. I övrigt hade ingen någon invändning mot avvikelsen från detaljplanens bestämmelser. Berörd granne/fastighetsägare har gett sitt samtycke till placering av garage och förråd närmare än 4,5 meter. Skäl för beslutet Avvikelsen från detaljplanen är av mindre betydelse och motverkar inte syftet med den. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Fastighet: KÅSBÖLE 9:1 Sammanfattning av ärendet På fastigheten vill man bygga en byggnad för en affärsrörelse ca 50 meter från befintligt bostadshus. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra en affärsbyggnad. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon synpunkt. Det behövs ett tillstånd för enskild avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av enfamiljshus och garage Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten vill man ersätta befintliga byggnader med nya. Bygglov har sökts för projektet. Se separat bygglovsärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskartan, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 1658 m². Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 1 miljöbalken. Särskilda skäl för strandskyddsdispens bedöms finnas, med hänvisning till att tomtplatsen redan tagits i anspråk. Konsekvenserna för natur och friluftsvärdena förändras inte. Projektet bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av enfamiljshus och garage Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger på Tällholmen i kanten av Ytterviksfjärden ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten vill man ersätta befintliga byggnader med nya. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra ett enfamiljshus och garage. Villkor Före byggstart ska byggnadens läge stakas ut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljökontoret via kommunens kundtjänst. Upplysning Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende med diarienummer Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Berörda grannar och fastighetsägare har fått uttala sig. Ingen hade någon synpunkt. Berörd granne/fastighetsägare har gett sitt samtycke till placering av enfamiljshus och garage närmare än 4,5 meter. Det behövs ett tillstånd för enskild avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret via kundtjänst. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Olovligt byggande Fastighet: TÄLLHOLMEN 1:1S Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger på Tällholmen i kanten av Ytterviksfjärden ca 1,3 km väster om Örviken och ca 13 km sydöst om Skellefteå centrum. På fastigheten har man byggt ett garage och påbörjat byggnationen av ett enfamiljshus som ersättning för befintliga byggnader innan bygglov och strandskyddsdispens beviljats. NN, ägare till fastigheten Tällholmen 1:1, påförs med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 10 4 en byggnadsavgift motsvarande fyra gånger ordinarie bygglovsavgift. Då överträdelsen bedöms som ringa sätts avgiften ned till 50 % av maximal avgift. Byggnadsavgiften har med stöd av gällande taxa beräknats till kronor (2 x kronor). Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, och det framstår som att lov kan meddelas i efterhand. Upplysning Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Skäl för beslutet Fastighetsägaren har byggt ett garage och börjat bygga ett enfamiljshus utan att söka bygglov. För att göra en nybyggnad av enfamiljshus krävs bygglov enligt 8 kap 1 PBL. NN har informerats om de regler som gäller vid olovligt byggande och möjligheten att slippa byggnadsavgift. Det olovliga ska då ha rättats till innan frågan tas upp till överläggning vid byggnadsnämndens sammanträde. Vid besiktning har konstaterats att ingen rättelse har skett. Beskrivning av ärendet Bygg- och miljökontoret har uppmärksammats på att ett enfamiljshus och garage har uppförts på fastigheten Tällholmen 1:1. Fastigheten har besiktats av bygg- och miljökontoret. Eftersom bygglov saknades för detta tillskrevs fastighetsägaren NN där han ombads ge en förklaring till utförda åtgärder på fastigheten. Enligt yttrande daterat skriver han att vid köpet fanns två byggnader på fastigheten och avsikten var att renovera dessa för att använda som fritidsboende. Han är snickare till yrket och konstaterade ganska snart att renovering av de befintliga byggnaderna skulle bli för omfattande. Alternativet var att riva och bygga nytt på samma plats. Efter förfrågningar i grannskapet fick han information om att hans

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 fastighet låg utanför planlagt område. Han trodde därför att bygglov inte krävdes när man bygger på samma plats som de gamla förfallna husen. Han säger även att fastigheten är enskilt belägen i slutet av vägen så ingen passerar där annat än besökanden till fastigheten. Så här i efterhand så inser han att han borde ha tagit kontakt med bygg- och miljökontoret och berättat om sina avsikter att bygga nytt och då fått all information beträffande både ansökan om bygglov och bygganmälan. Han skriver även att han ångrar att han handlat på det sätt han gjort, men att allt har skett i god tro att allt var okej. Han säger att nu efter den informationen som han har fått från kommunen att han kommer att försöka ställa allt till rätta Beträffande preskriptionstiden enligt plan- och bygglagen gäller att frågan om påföljd för en överträdelse av bestämmelserna om lov (byggnadsavgift) måste tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks. För nybyggnaderna av enfamiljshus och garage saknas bygglov och strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden har upplyst fastighetsägaren att söka bygglov och strandskyddsdispens detta i efterhand, eftersom det framstår som sannolikt att lov och dispens kan ges. Att lov beviljas i efterhand innebär dock inte att byggnadsavgift inte ska tas ut. 25 oktober 2010 tillskrevs NN beträffande de utförda åtgärderna och om vilka regler som gäller vid olovligt byggande och möjligheter att slippa ifrån avgifter.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd Fastighet: KANKBERG 1:16 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Bastuträsket ca nio kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd. Fastighetsägaren har ansökt om ett förhandsbesked om möjligheten att avstycka en ny fastighet från Kankberg 1:16 och på den bygga ett garage/förråd. Förhandsbesked har sökts för projektet. Se separat ärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskarta, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 900 m². Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du/ni ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 2 miljöbalken. Särskilda skäl bedöms finnas med hänvisning till att tomtplatsen avser ett område som med bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Tomtplatsen placeras i andra led med befintliga hus som avskärmar mot vattnet. En fri passage ned till vattnet lämnas vid sidan av den nya tomtplatsen. Konsekvenserna för natur och friluftsvärdena bedöms bli små. Det sker inte någon större påverkan på de biologiska värdena utanför det redan delvis ianspråktagna området. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd Fastighet: KANKBERG 1:16 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger vid Bastuträsket ca nio kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser ett förhandsbesked om möjligheten att få bygglov för nybyggnad av ett garage/förråd. Från fastigheten Kankberg 1:16 vill man avstycka en ny fastighet om ca 900 m² och på den uppföra ett garage/förråd om ca 90 m². Strandskyddsdispens har sökts för projektet. Se ärende Byggnadsnämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd. Villkor Innan arbetet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovet ska sedan bedömas av byggnadsnämnden. Om det blir beviljat får du påbörja arbetet. Upplysning Berörda grannar/fastighetsägare har fått möjlighet att yttra sig. Ingen har haft något att erinra. Skäl för beslutet Byggprojektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Misstanke om olovligt byggande Fastighet: SNÖFALLET 5 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i stadsdelen Morö backe. Fastighetsägaren har uppfört en altan i anslutning till byggnaden. Altanens höjd och placering i förhållande till tomtgräns har ifrågasatts av ägaren till grannfastigheten. Begäran om att vidta åtgärd enligt 10 kap. plan och bygglagen avslås. Skäl för beslutet Byggnadsnämnden ska ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt 10 kapitlet så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i plan- och bygglagen. När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska byggnadsnämnden se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Fastigheten har besiktats på plats och bygg- och miljökontorets bedömning är att altanen är i sin nuvarande utformning inte är bygglovspliktig. Altanens utformning och golvets höjd över marknivå ger inte den volymskapande effekt och visuella intryck av en bygglovspliktig tillbyggnad. Det finns utrymme att underhålla och vistas på och kring altanen utan att det skapar olägenhet för grannfastigheten. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Fastighetsägaren till Snöfallet 5 har uppfört en altan med måtten 3,0m x 9,5m placerad ca 1,7 meter från tomtgräns. Höjden på altanen är ca 40-50cm. En anmälan om olovligt byggande inkom till byggnadsnämnden den 4 oktober I anmälan skriver fastighetsägaren till Snöfallet 4 att altanen upplevs som en volymskapande tillbyggnad och att placeringen är för nära tomtgräns. Altanen upplevs som väldigt lång och höjden varierar mellan 40 till 70cm. Fastighetsägaren ifrågasätter varför grannarna inte frågat henne om byggandet av altanen. Slutligen påpekas att ekonomidelen står närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om en åtgärd kräver bygglov är det byggnadsnämndens skyldighet att se till att berörda sakägare får möjlighet att yttra sig i ärendet. Den aktuella altanen bedöms inte vara bygglovpliktig och byggnadsnämnden har således ingen skyldighet att höra grannar. Ekonomidelens placering närmare tomtgräns än 4,5 meter är beviljad i tidigare bygglov och prövas inte i detta ärende.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd Fastighet: VITSJÖN 1:7 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i Vitsjön ca sex kilometer norr om Byske. Nere vid strandkanten står ett gammalt förråd som fastighetsägaren vill riva och ersätta med ett nytt. Nuvarande placering är olämplig då förrådet till viss del är placerat direkt på tomtgränsen. Förrådet kommer att flyttas ca 12 meter längre in på den egna fastigheten. Ersättningsbyggnaden blir någon kvadratmeter större men användningen som förråd blir densamma. Bygglov har sökts för projektet. Se separat bygglovsärende Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Villkor Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för området som är markerat på tomtplatsavgränsningskarta, det vill säga tomtplatsen. Tomtplatsens area är 10 m² och avser byggnadens yta på marken. Upplysning Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna är fattat med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 18c första stycket 1 miljöbalken. Särskilda skäl bedöms finnas med hänvisning till att tomtplatsen tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Konsekvenserna för natur- och friluftsvärdena bedöms bli små. Den privata zonen utvidgas inte och det sker inte någon påverkan av de biologiska värdena utanför det redan ianspråktagna området. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syfte. Giltighetstid för strandskyddsdispens Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet började gälla.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av förråd Fastighet: VITSJÖN 1:7 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger i Vitsjön ca sex kilometer norr om Byske. Ansökan avser nybyggnad av förråd (ersättningsbyggnad). Nere vid strandkanten står ett gammalt förråd som fastighetsägaren vill riva och ersätta med ett nytt. Nuvarande placering är olämplig då förrådet till viss del är placerat direkt på tomtgränsen. Byggnadsnämnden ger bygglov för att uppföra ett förråd. Upplysning Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende med diarienummer Länsstyrelsen har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Du/ni ska därför inte påbörja de beviljade projekten innan tiden för överklagande har gått ut. Tiden omfattar tre veckor och räknas från den dag då ärendet kommer in till länsstyrelsen. Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Giltighetstid för bygglovet Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet togs.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av reningsverk Fastighet: ÅKULLA 1:9 Sammanfattning av ärendet Fastigheten ligger ca åtta kilometer nordväst om Boliden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av reningsverk. Reningsverket ska kalka och tillsätta flockningsmedel för att rena vatten från gruva samt kringliggande tillrinningar. Eftersom åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan har berörda sakägare getts möjlighet att yttra sig. Eventuella yttranden ska ha kommit in till byggnadsnämnden senast den 16 november Byggnadsnämnden ger byggchefen delegation att besluta i ärendet när tiden för yttranden har gått ut. Byggchefen får i uppdrag att besluta i ärendet när kompletta handlingar kommit in och granskats.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om anstånd för senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Fastighet: WRANGELN 21 Sammanfattning av ärendet Bostadsrättsföreningen HSB Solhöjden söker dispens för senareläggning av OVKbesiktning för fastigheten Wrangeln 21 av kostnadsskäl. Senareläggning av funktionskontroll till senast beviljas. Villkor Ombyggnadsarbetena ska omedelbart beställas och en tidplan över ombyggnationen ska inlämnas till byggnadsnämnden. Protokoll från senast utförda funktionskontroller samt bygganmälan ska inlämnas till byggnadsnämnden. Skäl för beslutet Om det finns synnerliga skäl har nämnden enligt BFS 2009:5 4 rätt att senarelägga besiktningstidpunkten. Särskilda skäl kan vara att byggnaden inte är i bruk eller att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Beslutsunderlag Skrivelse till byggnadsnämnden om begäran om anstånd t.o.m från att utföra obligatorisk ventilationsbesiktning tillrubricerad fastighet. Beskrivning av ärendet Fastigheten Wrangeln 21 omfattas av 3 st positioner i Byggnadsnämndens OVKregister. 1 st ventilationssystem typ självdrag som omfattas av kontorslokaler, en position som omfattar 18 st lägenheter med F-system samt en position som omfattas av keramikverkstad med F-system. Senaste OVK-besiktning var utförd , påföljande lagstadgad besiktning skulle för F-systemen vara utförda och för självdragssystemet senast Bostadsrättsföreningen Solhöjden har gjort OVK-besiktning för rubricerad fastighet med ej godkänt omdöme. Bostadsrättsföreningen har fått ett kostnadsförslag på vad det kostnadsmässigt innebär att åtgärda felen i ventilationssystemet. Bostadsrättsföreningen har för tillfället brist på tillgångar och söker därför anstånd med att utföra lagstadgad ventilationsbesiktning OVK-besiktningen skulle enligt lagstadgad tidsfrist varit utförd senast vilket visar att detta för länge sen skulle ha varit med i underhållsplanen. Med tanke på att ombyggnationen för att åtgärda bristerna på ventilationssystemet kommer att ta tid

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 så är det lämpligt att en omedelbar beställning och påbörjande av de arbeten som krävs görs, samt att sökanden inkommer med en tidsplan för ombyggnationen. Om ombyggnationen innebär en större ändring av ventilationssystemet ska en bygganmälan lämnas till byggnadsnämnden senast 3-veckor innan ombyggnationen påbörjas Enligt BFS 2009:5, 4 så är en senareläggning av OVK-besiktning på grund av kostnadsmässiga skäl inte orsak för att ge dispens.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om tillstånd för ny bergtäkt på fastigheten Islandsbäck 1:12, Skellefteå kommun. Byggnadsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om ny bergtäkt på fastigheten Islandsbäck 1:12 under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas vid slutlig villkorsformulering: Tillståndet tidsbegränsas. En lämplig tillståndstid för brytning är 15 år. All verksamhet i täkten bör tidsbegränsas. Sprängning och skutknackning får endast ske vardagar 7:00-18:00. Krossning och utlastning bör endast tillåtas 06:00-22:00. Vattnet från sedimentationsbassängen skall ledas via myren innan vattnet når Rislandsbäcken. Stängsel ska finnas vid branter över 3 meter. Vid klagomål på buller ska bullermätningar utföras och vid behov ska bullerdämpande åtgärder vidtas. All service bör ske vid åkeriets lokaler i Jakobsfors. Bakgrund Stig Gustavssons Åkeri AB har till Länsstyrelsen inkommit med ansökan enligt miljöbalken för bergtäkt. Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Verksamheten består av avbaning, borrning, sprängning, krossning, skutknackning, tvättning samt transporter, men även mellanlagring av icke farligt avfall (riven asfalt och mesa) samt produktion av asfalt. Ansökan avser ett uttag på ton. Materialet är tänkt att användas som ballast för väg- och anläggningsverksamhet. Materialet kommer att användas på lokalt vägnät. Lokalisering Täkten är belägen mellan Rengårdsmyran och Rislandsmyran, ca 1,5 km söder om närmaste bostäder. Mellan täkt och bebyggelse finns en höjdrygg.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 Omgivning Området är beskogat med gles tallskog. Ytligt finns glest spridda block och markvegetationen består av bärris, främst blåbär och lingon Inslag finns även av ljung och renlav. Kemikalier Inom täkten kommer inga större servicearbeten eller reparationer att utföras. Buller Buller vid närmaste bebodda fastigheter kommer att understiga 40 dba. Utsläpp till luft De luftföroreningar som uppkommer vid transporter till och från täktområdet bedöms som ringa i förhållande till de utsläpp som dagens biltrafik genererar. Kontroll av damning kommer att ske dagligen och vid behov kommer relevanta åtgärder att vidtas. Naturvärden 2,5 km från området finns ett naturskydd, Pitmanliden. Byskeälven i söder och Åbyälven i norr är båda klassat som natura 2000 som känsliga områden med vattenskydd. Detta kommer att beaktas med största försiktighet och skyddsåtgärder. 2 km nordost från täkten finns närmsta kända fornlämning i form av en oval stensamling. 2 km norr om täkten finns ytterligare några kända fornlämningar. Inga kända fornlämningar finns i direkt anslutning till täkten. Skulle misstänkta lämningar hittas underrättas genast myndigheterna. Bygg och miljökontorets bedömning Det finns i täktens närområden inga kända naturvärden och påverkan i form av luftföroreningar kommer att vara försumbart. En bergtäkt genererar buller, men kommer inte att påverka närboende då det är ett betryggande avstånd och en höjd emellan täkt och bebyggelse. Med hänsyn till att det i dagsläget är ett mycket lugnt område med lite trafik och ingen industri ställer sig bygg- och miljökontoret tveksam till att tillåta verksamhet dygnet runt, utan all verksamhet bör begränsas i tid, även vad gäller uttransporter. Enligt ansökan ska inga större servicearbeten utföras i täkten. Eftersom åkeriet har sin lokal nära intill täkten bör i stort sett inga servicearbeten bedrivas i täkten. Skellefteås materialhushållningsplan säger att inga nya eller förlängda tillstånd skall ges till naturgrustäkter, varför sökanden planerar att öppna denna täkt då de ska stänga och efterbehandla de två täkter de har för naturgrus. Att nyttja berg till vägproduktion i täktens närhet är ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delegationsbeslut Delegationsbeslut beviljade under perioden , 283 handlingar. Godkänner redovisningen av besluten.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga meddelanden Övriga meddelanden under perioden , 16 handlingar. Godkänner redovisningen av övriga ärenden.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Budgetprognos för byggnadsnämnden per 31 oktober Sammanfattning av ärendet En prognos på det ekonomiska utfallet den 31 december Byggnadsnämnden godkänner budgetprognosen per 31 oktober. Beslutsunderlag På en övergripande nivå följer intäkterna budget, bygg och plan ligger lägre än budgeterat. Förrättningsintäkter är högre än budgeterat. Den största kostnadsposten är arbetskraft och den är lägre än både motsvarande period 2009 och i förhållande till budget. Orsaken är främst vakanta tjänster under året. Samtliga planerade projekt utifrån resultatöverföringen 2009 pågår men kommer inte att förbrukas fullt ut. Prognosen per 31 december för nämnden är ett överskott på tkr, vilket är en ökning jämfört med senaste prognosen. Överskottet beror på låga lönekostnader och utbildningskostnader på ca 700 tkr. Outnyttjade medel för oförutsett 650 tkr, och outnyttjade projektpengar samt medel för övriga kostnader ca 150 tkr.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av internkontrollplan 2010 Beskrivning av ärendet Internkontrollen är gjord enligt internkontrollplan Byggnadsnämnden godkänner internkontrollen. Sammanfattning av ärendet Inom bygg- och miljökontoret har det upprättats en internkontrollplan. Följande kontroller har gjorts. Administrativa kontroller Delegationer Stickprovskontroller gjorda på hur delegationsordningen följs visar inga avvikelser. Arbetsmiljö Skyddsronden är inte helt genomförd, men kommer att vara det i december. En handlingsplan över vad som kommit fram kommer att upprättas. Samverkan Kontroll av hur ärenden samverkades enligt samverkansavtalet under 2009 visar att det inte skett några avvikelser. Kontrollen av hur det samverkas under 2010 kommer att göras i december. Ärendehantering Stickprovskontroller på hur reglementet följs visar inga avvikelser. Bygg- och miljökontorets arkiv/dokumenthanteringsplan som skulle ha reviderats under 2009 har ännu inte fastställts. Debitering Stickprovskontrollen visar inga avvikelser. Bidragshantering Kontroll av överförmyndarenhetens bidragshantering kommer att ske under Representation Nämndernas representation efter stickprovskontroll visar inga avvikelser. Genomgången av förvaltningens representation visar brister på syftet med representationen och namn på deltagare i vissa fall.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Verksamhetskontroller Tjänsteresor Stickprovskontroller som är gjorda visar inga större avvikelser. Ärendehandläggning En genomgång av OVK registret har påbörjats av handläggare på byggavdelningen och kommer att avslutas innan sommaren Diarium Stickprovskontrollen visar inga avvikelser. Kvalitetshöjning Stickprovskontroller på hur ärenden från kundtjänst hanteras på avdelningar inom bygg- och miljökontoret kommer att ske i december 2010.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Byggnadsnämndens ansvarsutövande 2010 Revisionen besökte byggnadsnämnden och informerade om årets granskning som avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är bl.a. att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelse. Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande under år 2010 varit tillfredsställande. I granskningen har det även skett en tillbakablick hur nämndens styrning och kontroll har utvecklats under åren Granskningen visar att byggnadsnämndens styrning av verksamheten har utvecklats positivt under mandatperioden. I granskningen noteras att miljönämnden kommer att slås samman med byggnadsnämnden 2011, varför revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att de nämndsspecifika frågorna bevakas. I övrigt noterar revisionen följande utvecklingsområden till kommande mandatperiod och uppfattningen är att följande områden bör prioriteras; - Tillskapandet av en gemensam politisk organisation för den ny nämnden. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Information om byggnationer på Solbacken Per Andersson handläggare på byggavdelningen, informerade om planerade byggnationer på Solbacken; Morö Backe 1:1, dnr , nybyggnad av byggvaruhus. Firman 2 och 3, dnr , tillbyggnad butikslokal och ändring parkering. Firman 4, dnr , tillbyggnad butikslokal och restaurang/café. Försäljaren 2, dnr , tillbyggnad butikslokaler. Kunden 2, dnr , ändring parkering. Varulagret 1, dnr , ändring parkering. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Information Kommunrevisionens granskning av e-posthantering, dnr Förvaltningschef Göran Åström informerade om kommunrevisionens granskning av e- posthantering, som inledningsvis omfattat kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Ett urval har sedan gjorts till att omfatta barn- och grundskolenämnden, kommunstyrelsen samt tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av e-post sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att e-posthanteringen delvis sker på ett ändamålsenligt sätt och med delvis tillräcklig intern kontroll. För att vidareutveckla e-posthanteringen lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer: Kommunstyrelsen och nämnderna uppdaterar sina dokumenthanteringsplaner. Skapa rutiner som säkrar att registrering av e-postmeddelanden sker utan dröjsmål det vill säga vid anställds frånvaro. Kommunstyrelsen genomför regelbunden tillsyn inom området. Säkerställa att kommuninterna riktlinjer följs i fråga om hantering av e-post av privat karaktär. Möblering av sammanträdesrummet Älgen Förvaltningschefen visade en skiss över hur den tänkta möbleringen av sammanträdesrummet Älgen kommer att bli. Första sammanträdet 10 januari januari 2011, är det första sammanträdet som ska hållas med den nya nämnden där det ska tas beslut i vissa ärenden som arbetsutskott, attestanter, delegationsordning, delegationer för inköp och sammanträdesdagar. Det ska även göras en presentation av verksamheten på bygg- och miljökontoret. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Byggnadsnämnden 2010-06-14

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Byggnadsnämnden 2010-06-14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Utflykt med buss 08.00 12.00 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Lorents Burman, ordförande Anders Östlund, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-09 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl. 15.00 16.30, Nämndhuset sal Smedjan Franz Maretta (S), ordförande Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Gisela Lindh (S)

Läs mer

DOM 2015-09-09 Stockholm

DOM 2015-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-09-09 Stockholm Mål nr M 309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-19 i mål nr M 3316-14, se bilaga KLAGANDE G J Ombud:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer