DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL"

Transkript

1 Avsedd för Västsvenska Turistrådet Dokumenttyp Rapport Datum 2012/11/30 UTKAST 1 DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL

2 Innehåll Om uppdraget... 3 Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Tre lyckade exempel... 3 Nästegården Bed & Breakfast... 5 Bryggan Fjällbacka... 8 Everts Sjöbod i Grebbestad Slutord

3 Om uppdraget Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis kallat Ramböll) har fått i uppdrag av Västsvenska Turistrådet (nedan kallat VT) att utföra följeforskning av projektet Destinationsutveckling för export. Som ett steg i följeforskningen har Ramböll intervjuat tre företag vars verksamhet har kommit långt i satsningen. Inledning Besöksnäringen är en näring i tillväxt samtidigt som den domineras av småföretag som ofta behöver stöd för att kunna utvecklas. Alla företag har olika mål och möjligheter, alla varken kan eller vill bli en världsexport. VT har som mål att skapa förutsättningar för fler företag i Västsverige att bli exportmogna. Som en del i detta arbete initierades under våren 2011 satsningen DEX, Destinationsutveckling för export. Projektet syftar till att öka turismnäringens och övriga intressenters användande av utvecklade, tillgängliga och praktiskt tillämpbara modeller och metoder för destinations- och affärsutveckling. Målet är att efter tre år ha etablerat ett arbetssätt för effektiv och framgångsrik destinationsutveckling för exportmogna destinationer. Destinationerna ska således vara redo för den utländska marknaden vid projektets slut. Vidare finns även ett strategiskt mål som innefattar att strategin ska möjligöra en fördubbling av den turistekonomiska omsättningen i länet. Syfte Den löpande utvärderingen som Ramböll fått i uppdrag att utföra syftar primärt till att på olika sätt bidra till förbättring och utveckling av projektets måluppfyllelse och genomförande. Då utvärderingsinsatsen skall präglas av ett lärande perspektiv ligger fokus på projektets genomförande och resultat samt på rekommendationer för hur projektet på bästa sätt kan genomföras. Det är därför av intresse att ta reda på hur projektdeltagare upplevt arbetet samt att sprida deras erfarenheter för fortsatt lärande. Satsningen Destinationsutveckling för export har redan nu vid halvtid lyckats hjälpa företag att bli exportmogna. Dessa företag har gjort en resa från att nästan enbart synas inom Sveriges gränser till att öppna sina dörrar mot världen och helt nya marknader. Det finns mycket att lära av deras arbete och det kan därför vara nyttigt och lärorikt att ta tillvara på företagens erfarenheter. Deras berättelse kan samtidigt vara en inspirationskälla för fler företag att våga sig ut på samma resa. Vi har intervjuat tre företagare som deltagit i projektet och som lyckats utveckla sina verksamheter. Dessa är bara ett axplock av företag som inom ramen för satsningen lyckats bli exportmogna företag. De får utgöra exempel på hur detta utvecklingsarbete kan gå till. De delar här med sig av sina erfarenheter och beskriver hur processen gått till samt vilka resultat de nått. Metod I föreliggande rapport består datainsamlingen av tre djupintervjuer som genomförts med företagare som ingår i DEX-satsningen. Intervjuerna har syftat till att spegla vilken roll projektdeltagandet och samarbetet med VT har spelat för deras verksamhet, vilka effekter deltagandet har gett samt hur de har gått tillväga i utvecklingsarbetet. Intervjuerna följde ett semi-strukturerat frågebatteri som utgick från följande fyra områden: Projektets bakgrund Process Nytta Framtid Utifrån dessa områden har sedan företagarnas svar strukturerats i form av kortare berättelser om det arbete de och deras företag har gjort. Urvalet av intervjupersoner gjordes av VT:s representanter och företagarna hade innan intervjun blivit tillfrågade om de ville delta. De företag som har valts ut har identifierats som lyckade exempel och det är ur detta perspektiv föreliggande rapport ska förstås. Syftet 3

4 med att just dessa lyfts fram är för att de är exempel på företag som varit lyhörda för efterfrågan och haft viljan och modet att göra kraftiga förändringar av verksamheten. De har tagit sig an hela förändringsprocessen, och utifrån områdets förutsättningar lyckats paketera sitt erbjudande. Dock ska berättelserna inte tolkas som ett recept som lovar framgång utan istället ses som motivation för andra som vill satsa på att förändra sina företag. Erfarenheterna säger att utvecklingen av företag inom besöksnäringen inte alltid är en rak väg och det är många omständigheter som måste vara rätt. Det handlar om att det ska finnas en efterfrågan, att företaget är flexibelt och inte minst att det kan krävas stora satsningar. 4

5 Tre lyckade exempel Nästegården Bed & Breakfast Nästegården är ett litet Bed & Breakfast som i dagsläget har två rum med totalt fem bäddar. På gården får gästerna bo i genuin 1800-talsmiljö vid Hornborgasjön, strax utanför Falköping. I trakterna runtomkring finns vandringsleder och andra naturupplevelser. Ett resmål, precis intill gården, som lockar många besökare är just Hornborgarsjön med sitt fågelliv och historia. Nästegården har öppet året runt och de är bokningsbara via verktyget Citybreak samt säljer paketresor, exempelvis vandringspaket, på den egna hemsidan. De har deltagit i två utbildningar i VT:s regi; nämligen Basetool och Citybreak grund 1. De har också produktblad översatt till engelska, tyska och danska. De ingår i, och är en aktiv part i, nätverket med företag i Skaraborg. Nästegården har varit verksamt i ett år och drivs av det gifta paret Paul och Matilda Bothén Kamb. Berättelsen om Nästegården B&B tar sin början för några år sedan då makarna valde att lämna sin tvårummare i Majorna i Göteborg för att flytta till ett hus på landet med flera hektar mark. Paul är kompositör och tonsättare av konstmusik och Matilda är trädgårdsmästare. Paret brinner för sina sysselsättningar och de närde en dröm om att ägna sig åt sina arbeten på hemmaplan och samtidigt inbringa en kontinuerlig inkomst. Köpet av gården och att starta ett Bed & Breakfast innebar just en möjlighet att få bo på landet och arbeta med sina intressen i en miljö de trivdes i. Trots att det kändes som ett stort och svårt projekt vågade de ta steget och inledde upprustningen av gården som ännu inte är klar. "Vi har egentligen inte har haft någon plan eller mål för verksamheten, den har vuxit fram till vad den är idag. Det har inte varit så mycket tanke utan mer känsla som styrt " Han berättar också att de egentligen inte haft någon bestämd målgrupp i åtanke utan att huset och dess gamla stil har attraherat en viss typ av besökare. I upprustningen av gården har de utgått från husets historia och själ när de har renoverat och restaurerat det till vad det är idag. Men de är långt ifrån klara, säger Paul entusiastiskt. På lång sikt drömmer de om att öppna en trädgård och ett kulturcentrum och kanske anställa någon för avlastning med städ och matlagning. Men ännu så länge är det Paul och Matilda som sköter alltifrån matlagning till skötsel av huset. 1 Citybreak är ett bokningssystem via internet. Basetool är en samverkansplattform där företagen kan lägga in information om verksamheten och därigenom utforma produktblad riktat till kunder. 5

6 Satsningen har gjort Nästegården synlig för omvärlden Spinoffeffekter Paul och Matilda inledde samarbetet med Västsvenska Turistrådet i samband med att de startade upp verksamheten. De fick kontakt med dem genom en entreprenör i området. Då gården ligger i närheten av Hornborgarsjön i Skaraborg, som är en av de destinationer VT satsar på att utveckla, fanns ett intresse att integrera deras verksamhet i nätverksarbetet. Nätverket består av olika aktörer som alla är involverade i besöksnäringen och tillsammans strävar de efter att på bred front utöka turismen i området. För Nästegårdens Bed & Breakfast har det inneburit en rad fördelar att delta i VT:s satsning. De fick snabbt nära kontakt med VT som visade stort intresse för verksamheten och dess potential. Paul lyfter fram att Västsvenska Turistrådet är en bra kraft för att göra företagen synliga för omvärlden genom att erbjuda bokningsfunktioner på hemsidan. De har fått ett eget produktblad på VT:s hemsida där de också blivit bokningsbara vilket har gjort att informationen om gården blivit tillgänglig via hemsidan och därmed når de nu en större marknad. Dessutom upplever de att VT, i sitt dagliga arbete, fungerar som en länk till områdets besökare då de lyfter fram Nästegården och deras verksamhet i många olika sammanhang. Verksamheten synliggörs genom VT:s engagemang, berättar Paul. Deltagandets fördelar Vikten av ett nätverk var grunden till samarbetet Gott samarbetsklimat i området Konferensarrangörer som önskar boende bidrar till samarbete Bröllop Målarkurser Paul lyfter också fram att de nätverk de ingår i har varit, och är, väldigt värdefulla för deras verksamhet. De upplever att det finns ett behov av att veta vad som är på gång inom kommun - och regionalpolitiken för att kunna planera sin egen verksamhet. Genom att ingå i olika nätverk har de fått bra kontakt med kommunen och andra centrala aktörer i området. Paul menar att det finns många fördelar med att vara med i nätverken: Att ingå i ett nätverk som bidrar med information och informell marknadsföring Att bli marknadsförda på den Virtuella Turistbyrån Bokning via internet "Att ingå i nätverken är ett sätt att hålla allt i rullning " Genom att delta i workshops och andra aktiviteter får de reda på vad andra företagare i området gör och kan därmed göra gemensamma planer. Deltagandet gav rätt strategier för utveckling Nästegårdens ägare har upplevt att de tänker på samma sätt som VT vilket inneburit att de utvecklingsstrategier som använts inte varit betungande utan att deltagandet istället har förenklat en strategi de ändå skulle valt. Eftersom kontakten knöts redan i inledningsfasen av företagets utveckling innebar kontakten inte någon större förändring för företaget utan blev istället mer som en naturlig del i uppstartsprocessen. Paul berättar att deras produkt tycks väcka intresse och locka alltifrån journalister och fotografer till researrangörer. De har haft flera journalister på besök och genom att synas på VTs hemsida och i tidningar har de därför inte behövt göra någon egen marknadsföring. Det har dessutom anordnats målarkurser där huset och omgivningen varit motiv, berättar Paul. Goda framtidsutsikter När utmaningar inför framtiden kommer på tal lyfter Paul blicken från sin egen verksamhet och menar att man i området bör satsa på att locka turister till lågsäsongerna, speciellt i oktober då tranorna återvänder. På så sätt skulle området bli intressant för en annan målgrupp och besöksnäringen skulle därmed kunna öka sina inkomster. Han lyfter fram att destinationen har mängder av sevärdheter och har 6

7 all potential att locka till sig ännu fler turister. Men för att detta ska vara möjligt behövs fortsatt och förbättrad samordning kring utvecklingen av destinationen. När det gäller Nästegårdens framtid drömmer de om att utveckla verksamheten till att innefatta en trädgårdsbutik i växthusmiljö. Vidare finns planer att iordningställa en antik lada på sin mark och utveckla ett kulturcentrum. Inne i ladan skulle de vilja öppna en pub där konserter och spelningar skulle hållas. Men först ska de bli klara med huset och Bed & Breakfast-verksamheten och pusta ut innan de tar nya tag. 7

8 Bryggan Fjällbacka Bryggan Fjällbacka är ett litet hotell som även erbjuder matupplevelser och olika aktiviteter. Hotellet består av nio rum och en lägenhet och inrymmer sammanlagt tjugoåtta bäddar. De hyr även ut ett hus beläget några minuter från hotellet där det finns sex bäddar. I verksamheten ingår även ett café, en bistro samt en pianobar och festvåning. De erbjuder konferenspaket för företag samt paketresor med alltifrån golf till fisketurer. Bryggan Fjällbacka har öppet från mars till december, vilket de inte hade innan de gick med i destinationsutvecklingen. De har deltagit i en rad utbildningar genom VT och deras produkter är nu även bokningsbara via olika online-bokningssystem. Bryggan Fjällbacka ingår idag i flera nätverk i området och har information översatt till flera olika språk. Ökad turism innebar nya krav Susanne Maxwall är en av ägarna av Bryggan Fjällbacka och hon driver den tillsammans med sin man Peter Holmstedt. Verksamheten har varit i deras regi sedan 1997 men de har varit i branschen sedan mitten av 1970-talet och har därmed lång erfarenhet inom besöksnäringen. Då de först kom till Fjällbacka bestod verksamheten av ett litet café som var öppet endast i begränsad utsträckning. När de tog över verksamheten utgick de från samma upplägg som deras andra verksamheter och följde det arbetssätt de var vana vid. Sedan har de successivt utvecklat konceptet och utvidgat servicen. Fjällbacka har länge lockat turister och under somrarna har antalet besökare alltid varit stort och de har därför inte behövt marknadsföra sig för att locka till sig gäster. Sedan de etablerade sig i Fjällbacka har de haft öppet från början av maj till september och sedan hållit stängt då orten inte haft några besökare under vinterhalvåret. Men på senare år har de upplevt en förändring i turismen likväl som i svenskarnas semestervanor, nu håller säsongen längre och de har internationella besökare även under höst, vinter och vår. Denna förändring gjorde att nya krav ställdes på företagarna i Fjällbacka som nu behövde förnya sitt upplägg och förlänga sina öppettider. Susanne och de andra inom företaget började därför göra satsningar inom verksamheten för att möta den nya efterfrågan. De hade redan kommit igång med förändringsarbetet när de, under ett besök på en mässa i Marstrand, fick information om Västsvenska Turistrådets destinationsutvecklingssatsning. Eftersom de redan var i kraft att expandera sin verksamhet kände de att det var ett gyllene tillfälle att få stöd i sitt arbete. Det inleddes diskussioner mellan företagen i Fjällbacka och flera av dem valde att gå med i satsningen. De satte snabbt igång med förhandlingar så att allt skulle bli klart under vintern, innan turistsäsongen satte fart igen. 8

9 Samarbetet avgörande för att kunna växa En viktig anledning till att Bryggan Fjällbackas ägare ansåg satsningen vara nödvändig var att de upplevde att samarbetet behövdes för att kunna växa och utvecklas. Enligt Susanne behövde företagen på orten börja samverka för att skapa en attraktiv destination. Tidigare hade konkurrensen mellan de olika företagen varit stor och det fanns då inget intresse för ett samarbete. "Förut ville man värna om varenda kopp kaffe man kunde sälja Men när det var fler (företag) här på orten som vuxit var det plötsligt svårt att växa utan att samarbeta. Man kunde inte bli så mycket större själv " Med den ökande turismen hade klimatet mellan företagen på orten förändrats och alla tycktes nu dela känslan av att alla hade att vinna på ett samarbete. De började istället rekommendera varandra vilket gav ringar på vattnet. Det var inte längre en kamp om varje kopp kaffe. Man började nu nätverka och dela med sig. Susanne betonar att lokalbefolkningen i Fjällbacka alltid varit till stor hjälp och genom sitt engagemang och stöd har orten länge haft den sammanhållning och värdskap som lagt grunden till det solida samarbete som bidragit till att Bryggan Fjällbacka idag blomstrar. Nätverket underlättar utvecklingen Fördelarna med samarbetet med VT - En strategi att arbeta utifrån - Nätverken - Effektivare affärsutvecklingsarbete - Insikt om vad som lockar turister - Förståelse för vikten att lyfta blicken från den egna verksamheten - Att bli synlig för omvärlden på vastsverige.se - Marknadsföring Det är just nätverket Susanne lyfter fram som den viktigaste behållningen av att samarbeta med VT. Under arbetet med att utveckla Bryggan Fjällbacka har de inte haft så mycket kontakt med VT utan har utfört det mesta förändringsarbetet själva eller tillsammans med de andra företagen. Men ägaren understryker att det är genom VT:s satsning som de har fått verktygen att kunna verkställa förändringarna på ett mer effektivt sätt. De vet nu vad de ska fokusera på. De kriterier som satts upp av VT har varit vägledande i utvecklingsarbetet. Utifrån kriterierna började de jobba med verksamhetens hemsida och de anslöt sig till hemsidan där besökare även kunde göra bokningar. "Vi ville utvecklas men visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga. Genom Västsvenska fick vi verktyg för att utvecklas på ett effektivt sätt." De har deltagit i VT:s utbildningar kurser Basetool och Citybreak för att kunna arbeta med hemsidorna och de upplever att dessa utbildningar och den utveckling de bidragit till har varit viktiga för företagets expansion. Har insett vad turister lockas av En viktig insikt de nått genom samarbetet med VT är att de har fått förståelse för konkurrens och vilka deras konkurrenter egentligen är. Enligt Susanne har satsningen öppnat hennes ögon och hon kan idag se att kampen om kunderna inte främst sker på orten utan att det är olika områden som konkurrerar mot varandra. Hon understryker att turister åker till områden de vill besöka, inte en specifik ort eller verksamhet och detta har hon nu fått större förståelse för. Denna insikt har också bidragit till förståelsen för hur viktigt samarbetet är för att skapa en attraktiv destination. 9

10 Marknadsföringen och internetbokningen avgörande Ägarna till Bryggan Fjällbacka har således haft hjälp av att samarbeta med VT men Susanne understryker att de är långt ifrån färdiga med utvecklingsarbetet, att de kanske inte är klara förrän om tre till fem år. Men hjälpen med att ta fram produktblad, göra verksamheten synlig på nätet, marknadsföringen och det arbete Västsvenska Turistrådet gör för att hänvisa turister och ofta även journalister och bloggare dit har varit ovärderligt. Eftersom behovet att samarbeta med VT uppstod ur en större efterfrågan, och inte tvärtom, finns det inte några siffror eller mått på vad samarbetet inneburit för företaget ur andra aspekter. De har inte undersökt hur statistiken på hemsidan ser ut och har därför inte kunnat göra några jämförelser. Men stora förändringar har skett till följd av ett ökat intresse för orten. De har ökat personalstyrkan och kan nu ha öppet längre perioder över året. De ser också att bokningar kommer in från VT:s hemsida och att Tips från Bryggan Fjällbacka - Viktigt med gott samarbete på orten - Var villig att både ge och ta - Hitta det genuina och sök efter förutsättningarna på orten, det måste finnas något i området som lockar - Ha en plan på minst fem år - Samarbeta med lokalborna - Var beredd att satsa och förändra de syns på denna sida har för Bryggan Fjällbacka blivit ett gratis sätt att marknadsföra sig på. De kommer att fortsätta att satsa på utvecklingen och utvidgningen av verksamheten de närmaste åren och Susanne betonar att det är viktigt att skynda långsamt. Spinnoff-effekter Fiskenäringen på orten gynnas och det ger i sin tur också dem fler besökare Fjällbackas historia mer känd då guidade turer anordnas på grund av den ökade turismen Det ideella föreningslivet som jobbat för Fjällbacka får nu mer stöd Nya satsningar på aktiviteter möjliggörs 10

11 Everts Sjöbod i Grebbestad Everts Sjöbod är ett aktivitetsföretag i Grebbestad som lyckats nå upp till kraven för att anses vara moget att exporteras. De erbjuder bland annat hummersafari, ostronprovning, fiske och båtturer i Bohuslän samt paketresor med övernattning. Sjöboden bedriver verksamhet i stort sett året runt och aktiviteterna är bokningsbara online via olika internetsidor. Ägarna har också deltagit i utbildningar och kampanjer som anordnats av VT och är också aktiva inom Ostronakademien. Delägaren Per Karlsson är också Matlandets ambassadör för Bohuslän, en satsning initierad av Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som kommit att kallas "Sverige - det nya matlandet". Kärleken till Grebbestad lade grunden Per Karlsson och hans bror Lars Karlsson fick för tio år sedan idén om att öppna en fiskeverksamhet i Grebbestad och har idag arbetat heltid med sjöboden i nästan fem år. Bröderna kom då från en helt annan bransch, nämligen möbelbranschen. De har sina rötter i Grebbestad och stoltheten över orten var en anledning till att de ville öppna en verksamhet som speglade dess karaktäristika. Per och Lars har sedan dess varit delägare och de enda anställda i verksamheten. De har haft öppet året runt sedan starten och de anpassar utbudet efter säsong. Under de första åren var deras främsta målgrupp företag som då utgjorde nittio procent av besöken. De ansåg att företagen var enklast att rikta sig till då det oftast innebar större grupper vilket var enklare att hantera samtidigt som det gav större inkomst på en gång. Det var främst under helgerna som de fick besök av privatpersoner, vilket har förändrats de senaste åren. "Sen några år tillbaka har det skett en förändring när det gäller besökarna, alltfler privatpersoner har visat intresse för vår verksamhet och idag utgör de en stor del av vår kundkrets. Dessutom har intresset för våra produkter ökat de senaste åren och det har kanske hjälpt till." Ägarna hade tidigare samarbetat med VT i andra projekt och hade goda erfarenheter av att samverka med dem. Per Karlsson berättar att de under årens lopp gjort mindre satsningar inom verksamheten och han beskriver att Sjöboden utvecklats allteftersom tiden gått. De har inte satsat på någon marknadsföring utan har förlitat sig på att deras goda rykte skulle spridas ändå. Under de första åren var de dessutom ensamma i Bohuslän om att anordna aktiviteter inom fiske. De hade dock ett samarbete med turistinformationen på orten som tipsade om verksamheten och de aktiviteter som erbjöds. 11

12 Samarbetet för att utveckla turismen i Grebbestad avgörande Samarbetet med VT tog ordentlig fart efter att de år 2006 deltagit i tävlingen "Nordiska mästerskapet i ostronöppning" och VT skickat ut pressmeddelanden till journalister som började besöka Everts Sjöbod. Men Per menar att det var en lång rad faktorer som bidrog till att de inledde samarbetet med VT i destinationsutvecklingssatsningen. För ägarna till Everts Sjöbod var utvecklingen av deras egen verksamhet inte den huvudsakliga anledningen till att de gick med i satsningen. Det var enligt Per istället deras känsla för Grebbestad som ort och önskan om att området skulle växa och locka fler turister. "För oss är det främst området som är i fokus." Per berättar att det inte varit några problem eller svårigheter med att delta i satsningen då de redan hade arbetat upp ett nätverk på orten och att ett gott samarbete var etablerat mellan företagarna. En stor fördel med att samarbeta med VT, enligt Per, är att de nu har ett helt annat innovationstänk samt att det är väldigt bra att synas på VT:s hemsida då fler kan läsa om deras verksamhet. En tydlig ökning av internationella besökare under det senaste året Bröderna har märkt att det nu kommer alltfler internationella gäster, förfrågningarna från utlandet har ökat markant de senaste åren, som ett resultat av att de nu är mer synliga. Ägaren berättar också att de fått besök av italienska och danska journalister och att detta har gjort att det kommer fler turister från dessa länder. De har nu tagit för vana att fråga de som ringer varifrån de fått information om deras verksamhet, just för att kunna återkoppla till VT och "ge något tillbaka" för all hjälp de fått. Svaret är då inte sällan att de läst om Grebbestad och dess verksamheter i tidningsreportage. Främst har journalister intresserat sig för de ostronprovningar som Per och hans bror anordnat och Per tror att det ökade intresset för fiske och skaldjur samt deras långsiktiga arbete med ostron är några förklaringar till deras framgång. Han menar att Västsvenska Turistrådets roll inte har varit att bygga upp verksamheten utan istället har de fungerat som en viktig informationskanal utåt och framförallt har de bidragit till att skapa nya nätverk och samarbeten, inte enbart inom Grebbestad utan även mellan orter i området. Från Per och Lars perspektiv är samarbetet väldigt viktigt för området, särskilt för att locka internationella turister. Och det är deras verksamhet ett bevis på. Stadig ökning av online-bokningar Per berättar också att besöken på hemsidan har blivit fler det senaste året och att man kan se en stadig ökning. För deras verksamhet har inkomsterna inte ökat i och med deltagandet i destinationsutvecklingen och de har inte förändrat vare sig öppettider eller utbudet. Men detta var inte heller målet för Per och hans bror. De har hela tiden haft orten och destinationen i fokus och det är en förklaring till att de nått framgång. Tips från Everts Sjöbod - Inventera närområdet och jobba för det lokala - Samarbeta på orten - Var öppen för att tänka innovativt - Våga följa andras råd - Delta i aktiviteter och mässor "Inventera området och var stolt. Engagemanget och stoltheten över det lokala och vad det har att erbjuda är en grund till att lyckas." Per berättar att de byggt upp ett varumärke kring skaldjuren och fisket vilket verkligen är utmärkande för Grebbestad. Att vara genuin och arbeta med det som orten eller området har att erbjuda är enligt Per en mycket viktig förutsättning för att locka turister. Som en del av den expansion man nu upplever i Grebbestad och som en produkt av det nyvunna innovationstänket planerar Everts Sjöbod nu att expandera verksamheten och utveckla en boendedel 12

13 med sex dubbelrum. Per understryker slutligen att samarbetet med VT och andra företag och aktörer i området även i framtiden kommer att vara viktigt. Engagemanget för att utveckla Grebbestad som destination tar inte slut utan kommer att fortsätta. 13

14 Slutord Destinationsutveckling för export har som syfte att göra Västsverige till en mer attraktiv turismregion och man också lagt vikt vid att locka fler internationella turister. I arbetet med det har man utformat en agenda med fyra huvudsakliga satsningar alla med syfte att utveckla besöksnäringen och turismattraktioner i området. Ett fokus är att man försöker skapa attraktiva områden för att locka fler turister. Västsvenska Turistrådet utgår från marknadens efterfrågan i sitt arbete med företagen. De väljer inte vilka företag som ska vara med i satsningen utan det är marknadens behov som styr. Det handlar om att det ska finnas en tydlig efterfrågan på produkten och att det därmed redan finns utvecklingspotential och möjligheter att erbjuda ett paket. I samtalet med de inblandade företagarna framkommer en bild av en positiv spiral där alla vinner på satsningen, både det enskilda företaget och orten. Företagarna vittnar om att då företagen börjar expandera påverkas hela orten på ett positivt sätt och då orten utvecklas går det också bra för företagen. Samtliga av de tre företagare som ställt upp på intervjuer har vittnat om att de är beroende av att hela området eller destinationen blomstrar. De talar också om vikten att arbeta utefter de förutsättningar som finns och att de lyckats just för att de vågat satsa på det genuina, utan att försöka skapa något som inte redan finns. Det framkommer i intervjuerna att de tagit till sig Västsvenska Turistrådets tips och verktyg samt att de varit öppna för förnyelse och nya tankesätt. Det finns inte något enkelt recept att följa som garanterar att en satsning blir lyckad, det handlar om att inse att det är en lång process som kräver stora insatser samtidigt som det måste finnas en efterfrågan på produkten. Det behövs också ett sammanhang och möjlighet att paketera produkten. Det kan vara en lång resa som kräver mycket tankar och arbete, men med rätt fokus, lyhördhet och vilja ökar chanserna att lyckas. Även om varje företag måste hitta sin väg till förändring blev det i samtalet med företagarna tydligt att deras framgång till stor del bygger på ett antal gemensamma strategier: - Samarbeta lokalt men tänk det lokala som något större utanför ortens gränser - Ha förståelse för det genuina med destinationen - Anpassa och förändra utbudet och verksamheten för att locka nya besökare och på så vis öka beläggningen över året - Lyfta blicken från den egna verksamheten - Ändra synen på utveckling, fokusera mer på kontinuerlig utveckling - Tänka långsiktigt - Ha driv och passion för verksamheten och arbetet - Ha förståelse för vilka besökarna är och vad som väcker deras intresse Att delta i en satsning likt destinationsutvecklingen innebär också en rad utmaningar och hinder, för alla inblandade. Några exempel belystes i samtalen med företagarna. Det kan ibland vara både tidskrävande och svårt att behöva göra stora förändringar och det är även svårt att avsätta tid från det dagliga arbetet för att arbeta med förnyelse. Dessutom är det viktigt att alla inblandade är beredda att samverka då det behövs kraftsamlingar från olika nivåer i samhället. Ett företag med viljan att utvecklas är till stor del beroende av det omgivande klimatet och andras vilja att förnyas. I intervjuerna framkom det att företagarna till stor del varit nöjda med deltagandet och hur utmaningarna har mötts och det blev tydligt att de hade en gemensam uppfattning om vilka de största fördelarna med samarbetet med VT varit: - Ett nätverk som gör företaget starkare - Djupare förståelse för att samarbete är en förutsättning för att utvecklas - Djupare kunskap och förståelse för hur man ska förändra verksamheten för att expandera - Tillgång till kriterier för att utvecklas har gjort arbetet och prioriteringarna lättare - Möjligheten att synas och bli marknadsförd 14

15 - Samarbete med andra företag i området har lockat fler att delta vilket stärkt dem ytterligare 15

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Inventering av boenden och upplevelser 2013. www.lansstyrelsen.se/orebro. En inventering av Örebro läns besöksnäring.

Inventering av boenden och upplevelser 2013. www.lansstyrelsen.se/orebro. En inventering av Örebro läns besöksnäring. Inventering av boenden och upplevelser 2013 En inventering av Örebro läns besöksnäring. www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Mostphotos Publ. nr 2014:04 Innehållsförteckning Kort bakgrund... 2 Informationsinsamling...

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2011 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2011 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2011 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2011 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014

Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014 Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014 -Ett framgångsrikt projekt med nyvunna erfarenheter och stärkta deltagare stimulerar till fortsatta satsningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utveckling av säsongsdestinationen Öland Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget

Utveckling av säsongsdestinationen Öland Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget Examensarbete Utveckling av säsongsdestinationen Öland Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget Författare: Jacob Johnsson, Jacob Råberg & Kenni Andersson Handledare: Per Pettersson

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer