DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL"

Transkript

1 Avsedd för Västsvenska Turistrådet Dokumenttyp Rapport Datum 2012/11/30 UTKAST 1 DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL

2 Innehåll Om uppdraget... 3 Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Tre lyckade exempel... 3 Nästegården Bed & Breakfast... 5 Bryggan Fjällbacka... 8 Everts Sjöbod i Grebbestad Slutord

3 Om uppdraget Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis kallat Ramböll) har fått i uppdrag av Västsvenska Turistrådet (nedan kallat VT) att utföra följeforskning av projektet Destinationsutveckling för export. Som ett steg i följeforskningen har Ramböll intervjuat tre företag vars verksamhet har kommit långt i satsningen. Inledning Besöksnäringen är en näring i tillväxt samtidigt som den domineras av småföretag som ofta behöver stöd för att kunna utvecklas. Alla företag har olika mål och möjligheter, alla varken kan eller vill bli en världsexport. VT har som mål att skapa förutsättningar för fler företag i Västsverige att bli exportmogna. Som en del i detta arbete initierades under våren 2011 satsningen DEX, Destinationsutveckling för export. Projektet syftar till att öka turismnäringens och övriga intressenters användande av utvecklade, tillgängliga och praktiskt tillämpbara modeller och metoder för destinations- och affärsutveckling. Målet är att efter tre år ha etablerat ett arbetssätt för effektiv och framgångsrik destinationsutveckling för exportmogna destinationer. Destinationerna ska således vara redo för den utländska marknaden vid projektets slut. Vidare finns även ett strategiskt mål som innefattar att strategin ska möjligöra en fördubbling av den turistekonomiska omsättningen i länet. Syfte Den löpande utvärderingen som Ramböll fått i uppdrag att utföra syftar primärt till att på olika sätt bidra till förbättring och utveckling av projektets måluppfyllelse och genomförande. Då utvärderingsinsatsen skall präglas av ett lärande perspektiv ligger fokus på projektets genomförande och resultat samt på rekommendationer för hur projektet på bästa sätt kan genomföras. Det är därför av intresse att ta reda på hur projektdeltagare upplevt arbetet samt att sprida deras erfarenheter för fortsatt lärande. Satsningen Destinationsutveckling för export har redan nu vid halvtid lyckats hjälpa företag att bli exportmogna. Dessa företag har gjort en resa från att nästan enbart synas inom Sveriges gränser till att öppna sina dörrar mot världen och helt nya marknader. Det finns mycket att lära av deras arbete och det kan därför vara nyttigt och lärorikt att ta tillvara på företagens erfarenheter. Deras berättelse kan samtidigt vara en inspirationskälla för fler företag att våga sig ut på samma resa. Vi har intervjuat tre företagare som deltagit i projektet och som lyckats utveckla sina verksamheter. Dessa är bara ett axplock av företag som inom ramen för satsningen lyckats bli exportmogna företag. De får utgöra exempel på hur detta utvecklingsarbete kan gå till. De delar här med sig av sina erfarenheter och beskriver hur processen gått till samt vilka resultat de nått. Metod I föreliggande rapport består datainsamlingen av tre djupintervjuer som genomförts med företagare som ingår i DEX-satsningen. Intervjuerna har syftat till att spegla vilken roll projektdeltagandet och samarbetet med VT har spelat för deras verksamhet, vilka effekter deltagandet har gett samt hur de har gått tillväga i utvecklingsarbetet. Intervjuerna följde ett semi-strukturerat frågebatteri som utgick från följande fyra områden: Projektets bakgrund Process Nytta Framtid Utifrån dessa områden har sedan företagarnas svar strukturerats i form av kortare berättelser om det arbete de och deras företag har gjort. Urvalet av intervjupersoner gjordes av VT:s representanter och företagarna hade innan intervjun blivit tillfrågade om de ville delta. De företag som har valts ut har identifierats som lyckade exempel och det är ur detta perspektiv föreliggande rapport ska förstås. Syftet 3

4 med att just dessa lyfts fram är för att de är exempel på företag som varit lyhörda för efterfrågan och haft viljan och modet att göra kraftiga förändringar av verksamheten. De har tagit sig an hela förändringsprocessen, och utifrån områdets förutsättningar lyckats paketera sitt erbjudande. Dock ska berättelserna inte tolkas som ett recept som lovar framgång utan istället ses som motivation för andra som vill satsa på att förändra sina företag. Erfarenheterna säger att utvecklingen av företag inom besöksnäringen inte alltid är en rak väg och det är många omständigheter som måste vara rätt. Det handlar om att det ska finnas en efterfrågan, att företaget är flexibelt och inte minst att det kan krävas stora satsningar. 4

5 Tre lyckade exempel Nästegården Bed & Breakfast Nästegården är ett litet Bed & Breakfast som i dagsläget har två rum med totalt fem bäddar. På gården får gästerna bo i genuin 1800-talsmiljö vid Hornborgasjön, strax utanför Falköping. I trakterna runtomkring finns vandringsleder och andra naturupplevelser. Ett resmål, precis intill gården, som lockar många besökare är just Hornborgarsjön med sitt fågelliv och historia. Nästegården har öppet året runt och de är bokningsbara via verktyget Citybreak samt säljer paketresor, exempelvis vandringspaket, på den egna hemsidan. De har deltagit i två utbildningar i VT:s regi; nämligen Basetool och Citybreak grund 1. De har också produktblad översatt till engelska, tyska och danska. De ingår i, och är en aktiv part i, nätverket med företag i Skaraborg. Nästegården har varit verksamt i ett år och drivs av det gifta paret Paul och Matilda Bothén Kamb. Berättelsen om Nästegården B&B tar sin början för några år sedan då makarna valde att lämna sin tvårummare i Majorna i Göteborg för att flytta till ett hus på landet med flera hektar mark. Paul är kompositör och tonsättare av konstmusik och Matilda är trädgårdsmästare. Paret brinner för sina sysselsättningar och de närde en dröm om att ägna sig åt sina arbeten på hemmaplan och samtidigt inbringa en kontinuerlig inkomst. Köpet av gården och att starta ett Bed & Breakfast innebar just en möjlighet att få bo på landet och arbeta med sina intressen i en miljö de trivdes i. Trots att det kändes som ett stort och svårt projekt vågade de ta steget och inledde upprustningen av gården som ännu inte är klar. "Vi har egentligen inte har haft någon plan eller mål för verksamheten, den har vuxit fram till vad den är idag. Det har inte varit så mycket tanke utan mer känsla som styrt " Han berättar också att de egentligen inte haft någon bestämd målgrupp i åtanke utan att huset och dess gamla stil har attraherat en viss typ av besökare. I upprustningen av gården har de utgått från husets historia och själ när de har renoverat och restaurerat det till vad det är idag. Men de är långt ifrån klara, säger Paul entusiastiskt. På lång sikt drömmer de om att öppna en trädgård och ett kulturcentrum och kanske anställa någon för avlastning med städ och matlagning. Men ännu så länge är det Paul och Matilda som sköter alltifrån matlagning till skötsel av huset. 1 Citybreak är ett bokningssystem via internet. Basetool är en samverkansplattform där företagen kan lägga in information om verksamheten och därigenom utforma produktblad riktat till kunder. 5

6 Satsningen har gjort Nästegården synlig för omvärlden Spinoffeffekter Paul och Matilda inledde samarbetet med Västsvenska Turistrådet i samband med att de startade upp verksamheten. De fick kontakt med dem genom en entreprenör i området. Då gården ligger i närheten av Hornborgarsjön i Skaraborg, som är en av de destinationer VT satsar på att utveckla, fanns ett intresse att integrera deras verksamhet i nätverksarbetet. Nätverket består av olika aktörer som alla är involverade i besöksnäringen och tillsammans strävar de efter att på bred front utöka turismen i området. För Nästegårdens Bed & Breakfast har det inneburit en rad fördelar att delta i VT:s satsning. De fick snabbt nära kontakt med VT som visade stort intresse för verksamheten och dess potential. Paul lyfter fram att Västsvenska Turistrådet är en bra kraft för att göra företagen synliga för omvärlden genom att erbjuda bokningsfunktioner på hemsidan. De har fått ett eget produktblad på VT:s hemsida där de också blivit bokningsbara vilket har gjort att informationen om gården blivit tillgänglig via hemsidan och därmed når de nu en större marknad. Dessutom upplever de att VT, i sitt dagliga arbete, fungerar som en länk till områdets besökare då de lyfter fram Nästegården och deras verksamhet i många olika sammanhang. Verksamheten synliggörs genom VT:s engagemang, berättar Paul. Deltagandets fördelar Vikten av ett nätverk var grunden till samarbetet Gott samarbetsklimat i området Konferensarrangörer som önskar boende bidrar till samarbete Bröllop Målarkurser Paul lyfter också fram att de nätverk de ingår i har varit, och är, väldigt värdefulla för deras verksamhet. De upplever att det finns ett behov av att veta vad som är på gång inom kommun - och regionalpolitiken för att kunna planera sin egen verksamhet. Genom att ingå i olika nätverk har de fått bra kontakt med kommunen och andra centrala aktörer i området. Paul menar att det finns många fördelar med att vara med i nätverken: Att ingå i ett nätverk som bidrar med information och informell marknadsföring Att bli marknadsförda på den Virtuella Turistbyrån Bokning via internet "Att ingå i nätverken är ett sätt att hålla allt i rullning " Genom att delta i workshops och andra aktiviteter får de reda på vad andra företagare i området gör och kan därmed göra gemensamma planer. Deltagandet gav rätt strategier för utveckling Nästegårdens ägare har upplevt att de tänker på samma sätt som VT vilket inneburit att de utvecklingsstrategier som använts inte varit betungande utan att deltagandet istället har förenklat en strategi de ändå skulle valt. Eftersom kontakten knöts redan i inledningsfasen av företagets utveckling innebar kontakten inte någon större förändring för företaget utan blev istället mer som en naturlig del i uppstartsprocessen. Paul berättar att deras produkt tycks väcka intresse och locka alltifrån journalister och fotografer till researrangörer. De har haft flera journalister på besök och genom att synas på VTs hemsida och i tidningar har de därför inte behövt göra någon egen marknadsföring. Det har dessutom anordnats målarkurser där huset och omgivningen varit motiv, berättar Paul. Goda framtidsutsikter När utmaningar inför framtiden kommer på tal lyfter Paul blicken från sin egen verksamhet och menar att man i området bör satsa på att locka turister till lågsäsongerna, speciellt i oktober då tranorna återvänder. På så sätt skulle området bli intressant för en annan målgrupp och besöksnäringen skulle därmed kunna öka sina inkomster. Han lyfter fram att destinationen har mängder av sevärdheter och har 6

7 all potential att locka till sig ännu fler turister. Men för att detta ska vara möjligt behövs fortsatt och förbättrad samordning kring utvecklingen av destinationen. När det gäller Nästegårdens framtid drömmer de om att utveckla verksamheten till att innefatta en trädgårdsbutik i växthusmiljö. Vidare finns planer att iordningställa en antik lada på sin mark och utveckla ett kulturcentrum. Inne i ladan skulle de vilja öppna en pub där konserter och spelningar skulle hållas. Men först ska de bli klara med huset och Bed & Breakfast-verksamheten och pusta ut innan de tar nya tag. 7

8 Bryggan Fjällbacka Bryggan Fjällbacka är ett litet hotell som även erbjuder matupplevelser och olika aktiviteter. Hotellet består av nio rum och en lägenhet och inrymmer sammanlagt tjugoåtta bäddar. De hyr även ut ett hus beläget några minuter från hotellet där det finns sex bäddar. I verksamheten ingår även ett café, en bistro samt en pianobar och festvåning. De erbjuder konferenspaket för företag samt paketresor med alltifrån golf till fisketurer. Bryggan Fjällbacka har öppet från mars till december, vilket de inte hade innan de gick med i destinationsutvecklingen. De har deltagit i en rad utbildningar genom VT och deras produkter är nu även bokningsbara via olika online-bokningssystem. Bryggan Fjällbacka ingår idag i flera nätverk i området och har information översatt till flera olika språk. Ökad turism innebar nya krav Susanne Maxwall är en av ägarna av Bryggan Fjällbacka och hon driver den tillsammans med sin man Peter Holmstedt. Verksamheten har varit i deras regi sedan 1997 men de har varit i branschen sedan mitten av 1970-talet och har därmed lång erfarenhet inom besöksnäringen. Då de först kom till Fjällbacka bestod verksamheten av ett litet café som var öppet endast i begränsad utsträckning. När de tog över verksamheten utgick de från samma upplägg som deras andra verksamheter och följde det arbetssätt de var vana vid. Sedan har de successivt utvecklat konceptet och utvidgat servicen. Fjällbacka har länge lockat turister och under somrarna har antalet besökare alltid varit stort och de har därför inte behövt marknadsföra sig för att locka till sig gäster. Sedan de etablerade sig i Fjällbacka har de haft öppet från början av maj till september och sedan hållit stängt då orten inte haft några besökare under vinterhalvåret. Men på senare år har de upplevt en förändring i turismen likväl som i svenskarnas semestervanor, nu håller säsongen längre och de har internationella besökare även under höst, vinter och vår. Denna förändring gjorde att nya krav ställdes på företagarna i Fjällbacka som nu behövde förnya sitt upplägg och förlänga sina öppettider. Susanne och de andra inom företaget började därför göra satsningar inom verksamheten för att möta den nya efterfrågan. De hade redan kommit igång med förändringsarbetet när de, under ett besök på en mässa i Marstrand, fick information om Västsvenska Turistrådets destinationsutvecklingssatsning. Eftersom de redan var i kraft att expandera sin verksamhet kände de att det var ett gyllene tillfälle att få stöd i sitt arbete. Det inleddes diskussioner mellan företagen i Fjällbacka och flera av dem valde att gå med i satsningen. De satte snabbt igång med förhandlingar så att allt skulle bli klart under vintern, innan turistsäsongen satte fart igen. 8

9 Samarbetet avgörande för att kunna växa En viktig anledning till att Bryggan Fjällbackas ägare ansåg satsningen vara nödvändig var att de upplevde att samarbetet behövdes för att kunna växa och utvecklas. Enligt Susanne behövde företagen på orten börja samverka för att skapa en attraktiv destination. Tidigare hade konkurrensen mellan de olika företagen varit stor och det fanns då inget intresse för ett samarbete. "Förut ville man värna om varenda kopp kaffe man kunde sälja Men när det var fler (företag) här på orten som vuxit var det plötsligt svårt att växa utan att samarbeta. Man kunde inte bli så mycket större själv " Med den ökande turismen hade klimatet mellan företagen på orten förändrats och alla tycktes nu dela känslan av att alla hade att vinna på ett samarbete. De började istället rekommendera varandra vilket gav ringar på vattnet. Det var inte längre en kamp om varje kopp kaffe. Man började nu nätverka och dela med sig. Susanne betonar att lokalbefolkningen i Fjällbacka alltid varit till stor hjälp och genom sitt engagemang och stöd har orten länge haft den sammanhållning och värdskap som lagt grunden till det solida samarbete som bidragit till att Bryggan Fjällbacka idag blomstrar. Nätverket underlättar utvecklingen Fördelarna med samarbetet med VT - En strategi att arbeta utifrån - Nätverken - Effektivare affärsutvecklingsarbete - Insikt om vad som lockar turister - Förståelse för vikten att lyfta blicken från den egna verksamheten - Att bli synlig för omvärlden på vastsverige.se - Marknadsföring Det är just nätverket Susanne lyfter fram som den viktigaste behållningen av att samarbeta med VT. Under arbetet med att utveckla Bryggan Fjällbacka har de inte haft så mycket kontakt med VT utan har utfört det mesta förändringsarbetet själva eller tillsammans med de andra företagen. Men ägaren understryker att det är genom VT:s satsning som de har fått verktygen att kunna verkställa förändringarna på ett mer effektivt sätt. De vet nu vad de ska fokusera på. De kriterier som satts upp av VT har varit vägledande i utvecklingsarbetet. Utifrån kriterierna började de jobba med verksamhetens hemsida och de anslöt sig till hemsidan där besökare även kunde göra bokningar. "Vi ville utvecklas men visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga. Genom Västsvenska fick vi verktyg för att utvecklas på ett effektivt sätt." De har deltagit i VT:s utbildningar kurser Basetool och Citybreak för att kunna arbeta med hemsidorna och de upplever att dessa utbildningar och den utveckling de bidragit till har varit viktiga för företagets expansion. Har insett vad turister lockas av En viktig insikt de nått genom samarbetet med VT är att de har fått förståelse för konkurrens och vilka deras konkurrenter egentligen är. Enligt Susanne har satsningen öppnat hennes ögon och hon kan idag se att kampen om kunderna inte främst sker på orten utan att det är olika områden som konkurrerar mot varandra. Hon understryker att turister åker till områden de vill besöka, inte en specifik ort eller verksamhet och detta har hon nu fått större förståelse för. Denna insikt har också bidragit till förståelsen för hur viktigt samarbetet är för att skapa en attraktiv destination. 9

10 Marknadsföringen och internetbokningen avgörande Ägarna till Bryggan Fjällbacka har således haft hjälp av att samarbeta med VT men Susanne understryker att de är långt ifrån färdiga med utvecklingsarbetet, att de kanske inte är klara förrän om tre till fem år. Men hjälpen med att ta fram produktblad, göra verksamheten synlig på nätet, marknadsföringen och det arbete Västsvenska Turistrådet gör för att hänvisa turister och ofta även journalister och bloggare dit har varit ovärderligt. Eftersom behovet att samarbeta med VT uppstod ur en större efterfrågan, och inte tvärtom, finns det inte några siffror eller mått på vad samarbetet inneburit för företaget ur andra aspekter. De har inte undersökt hur statistiken på hemsidan ser ut och har därför inte kunnat göra några jämförelser. Men stora förändringar har skett till följd av ett ökat intresse för orten. De har ökat personalstyrkan och kan nu ha öppet längre perioder över året. De ser också att bokningar kommer in från VT:s hemsida och att Tips från Bryggan Fjällbacka - Viktigt med gott samarbete på orten - Var villig att både ge och ta - Hitta det genuina och sök efter förutsättningarna på orten, det måste finnas något i området som lockar - Ha en plan på minst fem år - Samarbeta med lokalborna - Var beredd att satsa och förändra de syns på denna sida har för Bryggan Fjällbacka blivit ett gratis sätt att marknadsföra sig på. De kommer att fortsätta att satsa på utvecklingen och utvidgningen av verksamheten de närmaste åren och Susanne betonar att det är viktigt att skynda långsamt. Spinnoff-effekter Fiskenäringen på orten gynnas och det ger i sin tur också dem fler besökare Fjällbackas historia mer känd då guidade turer anordnas på grund av den ökade turismen Det ideella föreningslivet som jobbat för Fjällbacka får nu mer stöd Nya satsningar på aktiviteter möjliggörs 10

11 Everts Sjöbod i Grebbestad Everts Sjöbod är ett aktivitetsföretag i Grebbestad som lyckats nå upp till kraven för att anses vara moget att exporteras. De erbjuder bland annat hummersafari, ostronprovning, fiske och båtturer i Bohuslän samt paketresor med övernattning. Sjöboden bedriver verksamhet i stort sett året runt och aktiviteterna är bokningsbara online via olika internetsidor. Ägarna har också deltagit i utbildningar och kampanjer som anordnats av VT och är också aktiva inom Ostronakademien. Delägaren Per Karlsson är också Matlandets ambassadör för Bohuslän, en satsning initierad av Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som kommit att kallas "Sverige - det nya matlandet". Kärleken till Grebbestad lade grunden Per Karlsson och hans bror Lars Karlsson fick för tio år sedan idén om att öppna en fiskeverksamhet i Grebbestad och har idag arbetat heltid med sjöboden i nästan fem år. Bröderna kom då från en helt annan bransch, nämligen möbelbranschen. De har sina rötter i Grebbestad och stoltheten över orten var en anledning till att de ville öppna en verksamhet som speglade dess karaktäristika. Per och Lars har sedan dess varit delägare och de enda anställda i verksamheten. De har haft öppet året runt sedan starten och de anpassar utbudet efter säsong. Under de första åren var deras främsta målgrupp företag som då utgjorde nittio procent av besöken. De ansåg att företagen var enklast att rikta sig till då det oftast innebar större grupper vilket var enklare att hantera samtidigt som det gav större inkomst på en gång. Det var främst under helgerna som de fick besök av privatpersoner, vilket har förändrats de senaste åren. "Sen några år tillbaka har det skett en förändring när det gäller besökarna, alltfler privatpersoner har visat intresse för vår verksamhet och idag utgör de en stor del av vår kundkrets. Dessutom har intresset för våra produkter ökat de senaste åren och det har kanske hjälpt till." Ägarna hade tidigare samarbetat med VT i andra projekt och hade goda erfarenheter av att samverka med dem. Per Karlsson berättar att de under årens lopp gjort mindre satsningar inom verksamheten och han beskriver att Sjöboden utvecklats allteftersom tiden gått. De har inte satsat på någon marknadsföring utan har förlitat sig på att deras goda rykte skulle spridas ändå. Under de första åren var de dessutom ensamma i Bohuslän om att anordna aktiviteter inom fiske. De hade dock ett samarbete med turistinformationen på orten som tipsade om verksamheten och de aktiviteter som erbjöds. 11

12 Samarbetet för att utveckla turismen i Grebbestad avgörande Samarbetet med VT tog ordentlig fart efter att de år 2006 deltagit i tävlingen "Nordiska mästerskapet i ostronöppning" och VT skickat ut pressmeddelanden till journalister som började besöka Everts Sjöbod. Men Per menar att det var en lång rad faktorer som bidrog till att de inledde samarbetet med VT i destinationsutvecklingssatsningen. För ägarna till Everts Sjöbod var utvecklingen av deras egen verksamhet inte den huvudsakliga anledningen till att de gick med i satsningen. Det var enligt Per istället deras känsla för Grebbestad som ort och önskan om att området skulle växa och locka fler turister. "För oss är det främst området som är i fokus." Per berättar att det inte varit några problem eller svårigheter med att delta i satsningen då de redan hade arbetat upp ett nätverk på orten och att ett gott samarbete var etablerat mellan företagarna. En stor fördel med att samarbeta med VT, enligt Per, är att de nu har ett helt annat innovationstänk samt att det är väldigt bra att synas på VT:s hemsida då fler kan läsa om deras verksamhet. En tydlig ökning av internationella besökare under det senaste året Bröderna har märkt att det nu kommer alltfler internationella gäster, förfrågningarna från utlandet har ökat markant de senaste åren, som ett resultat av att de nu är mer synliga. Ägaren berättar också att de fått besök av italienska och danska journalister och att detta har gjort att det kommer fler turister från dessa länder. De har nu tagit för vana att fråga de som ringer varifrån de fått information om deras verksamhet, just för att kunna återkoppla till VT och "ge något tillbaka" för all hjälp de fått. Svaret är då inte sällan att de läst om Grebbestad och dess verksamheter i tidningsreportage. Främst har journalister intresserat sig för de ostronprovningar som Per och hans bror anordnat och Per tror att det ökade intresset för fiske och skaldjur samt deras långsiktiga arbete med ostron är några förklaringar till deras framgång. Han menar att Västsvenska Turistrådets roll inte har varit att bygga upp verksamheten utan istället har de fungerat som en viktig informationskanal utåt och framförallt har de bidragit till att skapa nya nätverk och samarbeten, inte enbart inom Grebbestad utan även mellan orter i området. Från Per och Lars perspektiv är samarbetet väldigt viktigt för området, särskilt för att locka internationella turister. Och det är deras verksamhet ett bevis på. Stadig ökning av online-bokningar Per berättar också att besöken på hemsidan har blivit fler det senaste året och att man kan se en stadig ökning. För deras verksamhet har inkomsterna inte ökat i och med deltagandet i destinationsutvecklingen och de har inte förändrat vare sig öppettider eller utbudet. Men detta var inte heller målet för Per och hans bror. De har hela tiden haft orten och destinationen i fokus och det är en förklaring till att de nått framgång. Tips från Everts Sjöbod - Inventera närområdet och jobba för det lokala - Samarbeta på orten - Var öppen för att tänka innovativt - Våga följa andras råd - Delta i aktiviteter och mässor "Inventera området och var stolt. Engagemanget och stoltheten över det lokala och vad det har att erbjuda är en grund till att lyckas." Per berättar att de byggt upp ett varumärke kring skaldjuren och fisket vilket verkligen är utmärkande för Grebbestad. Att vara genuin och arbeta med det som orten eller området har att erbjuda är enligt Per en mycket viktig förutsättning för att locka turister. Som en del av den expansion man nu upplever i Grebbestad och som en produkt av det nyvunna innovationstänket planerar Everts Sjöbod nu att expandera verksamheten och utveckla en boendedel 12

13 med sex dubbelrum. Per understryker slutligen att samarbetet med VT och andra företag och aktörer i området även i framtiden kommer att vara viktigt. Engagemanget för att utveckla Grebbestad som destination tar inte slut utan kommer att fortsätta. 13

14 Slutord Destinationsutveckling för export har som syfte att göra Västsverige till en mer attraktiv turismregion och man också lagt vikt vid att locka fler internationella turister. I arbetet med det har man utformat en agenda med fyra huvudsakliga satsningar alla med syfte att utveckla besöksnäringen och turismattraktioner i området. Ett fokus är att man försöker skapa attraktiva områden för att locka fler turister. Västsvenska Turistrådet utgår från marknadens efterfrågan i sitt arbete med företagen. De väljer inte vilka företag som ska vara med i satsningen utan det är marknadens behov som styr. Det handlar om att det ska finnas en tydlig efterfrågan på produkten och att det därmed redan finns utvecklingspotential och möjligheter att erbjuda ett paket. I samtalet med de inblandade företagarna framkommer en bild av en positiv spiral där alla vinner på satsningen, både det enskilda företaget och orten. Företagarna vittnar om att då företagen börjar expandera påverkas hela orten på ett positivt sätt och då orten utvecklas går det också bra för företagen. Samtliga av de tre företagare som ställt upp på intervjuer har vittnat om att de är beroende av att hela området eller destinationen blomstrar. De talar också om vikten att arbeta utefter de förutsättningar som finns och att de lyckats just för att de vågat satsa på det genuina, utan att försöka skapa något som inte redan finns. Det framkommer i intervjuerna att de tagit till sig Västsvenska Turistrådets tips och verktyg samt att de varit öppna för förnyelse och nya tankesätt. Det finns inte något enkelt recept att följa som garanterar att en satsning blir lyckad, det handlar om att inse att det är en lång process som kräver stora insatser samtidigt som det måste finnas en efterfrågan på produkten. Det behövs också ett sammanhang och möjlighet att paketera produkten. Det kan vara en lång resa som kräver mycket tankar och arbete, men med rätt fokus, lyhördhet och vilja ökar chanserna att lyckas. Även om varje företag måste hitta sin väg till förändring blev det i samtalet med företagarna tydligt att deras framgång till stor del bygger på ett antal gemensamma strategier: - Samarbeta lokalt men tänk det lokala som något större utanför ortens gränser - Ha förståelse för det genuina med destinationen - Anpassa och förändra utbudet och verksamheten för att locka nya besökare och på så vis öka beläggningen över året - Lyfta blicken från den egna verksamheten - Ändra synen på utveckling, fokusera mer på kontinuerlig utveckling - Tänka långsiktigt - Ha driv och passion för verksamheten och arbetet - Ha förståelse för vilka besökarna är och vad som väcker deras intresse Att delta i en satsning likt destinationsutvecklingen innebär också en rad utmaningar och hinder, för alla inblandade. Några exempel belystes i samtalen med företagarna. Det kan ibland vara både tidskrävande och svårt att behöva göra stora förändringar och det är även svårt att avsätta tid från det dagliga arbetet för att arbeta med förnyelse. Dessutom är det viktigt att alla inblandade är beredda att samverka då det behövs kraftsamlingar från olika nivåer i samhället. Ett företag med viljan att utvecklas är till stor del beroende av det omgivande klimatet och andras vilja att förnyas. I intervjuerna framkom det att företagarna till stor del varit nöjda med deltagandet och hur utmaningarna har mötts och det blev tydligt att de hade en gemensam uppfattning om vilka de största fördelarna med samarbetet med VT varit: - Ett nätverk som gör företaget starkare - Djupare förståelse för att samarbete är en förutsättning för att utvecklas - Djupare kunskap och förståelse för hur man ska förändra verksamheten för att expandera - Tillgång till kriterier för att utvecklas har gjort arbetet och prioriteringarna lättare - Möjligheten att synas och bli marknadsförd 14

15 - Samarbete med andra företag i området har lockat fler att delta vilket stärkt dem ytterligare 15

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik

Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik www.vastsverige.com 1 Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 e-post: Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen. Turism 40 41 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser,

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) Bussturen Svartåturen skapades av projektet och lever nu vidare med egen ekonomi. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 DISPOSITION Kort om Svennis Cup och dess utveckling Vad betyder Svennis Cup

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Strömsberg kan mer. Badplatsens bryggor uppdragna på land i väntan på nästa sommar.

Strömsberg kan mer. Badplatsens bryggor uppdragna på land i väntan på nästa sommar. Strömsberg kan mer Badplatsens bryggor uppdragna på land i väntan på nästa sommar. Projektägare: Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen, ideell förening Projektledare: Eric Form Kommun: Tierp Dnr: 61 Jnr:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg Telefon 0520/0521-135 09 info@visittv.se www.visittv.se Besök Åkerssjövägen 10,

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer