PROTOKOLL 1 (42)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (42) Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan , Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Kurt Vallmark och Agneta Burman-Ljungblad Paragrafer Ersättare Lilian Parbring Westerlund och Anette Lindgren Underskrifter.. Ann-Christin Westerlund, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Kurt Vallmark, justerare Agneta Burman-Ljungblad, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift. Margaretha Granström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Henry Andersson (M) Gunnar Fransson (M) Ulla Bråndal (FP) Jörgen Tjärnström (FP) Ola Burström (S) Gunnel Sandström (S) Lars Carlsson (V) Ylva Hedquist-Hedlund (V) Marlene Degerman (S) Stefan Hofverberg (S) Åsa Etelämäki (S) Iris Nilsson (S) Evelina Fahlesson (S) Robert Ignberg (S) Kenneth Fahlesson (S) Gunilla Lundström (S) Asmir Hajdarpasic (S) Fredrik Lundberg (S) Håkan Lindh (FP), närv fr o m Saknar ersättare 12.05, 203 Ida Lindh (FP) Saknar ersättare Carl-Göran Lundmark (S), Tomas Teglund (S), närv kl närv fr o m kl 10.25, , tjg t o m kl 10.40, 123 Karin Långström (S) Staffan Asplund Kamel Mnad (S) Gun-Marie Johansson (S) Jens Wennberg (FP) Inger Sundbom (FP) Glenn Wikman (FP) Duncan McKie (FP) Maalin Wikström (MP), närv Jan-Erik Engman (MP), närv t o m kl 12.25, 134 kl , tjg fr o m kl 13.25, 135

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Fråga av Lars Åhman (FP) om uppföljning av kostpolitiskt program Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till nämnden för support och lokalers ordförande ställt följande fråga: På flera förskole- och skolråd jag fått vara med på under året har det kostpolitiska programmet lyfts från olika aspekter. Oftast har det handlat om att föräldrar önskar mellanmjölk (i stället för lättmjölk) och Norrgott/Bregott (i stället för margarin) till sina barn, något de inte tycker sig få gehör för. Det av kommunfullmäktige den 19 mars 2013 antagna kostpolitiska programmet är rätt tydligt på punkten om just dessa saker. Texten i programmets avsnitt om lättmjölk och margarin förbättrades till följande text: Samtidigt slår vi vakt om valfriheten och därför kommer vi även att erbjuda de gäster som önskar ekologisk mellanmjölk och Norrgott/ Bregott. Tyvärr går det kostpolitiska programmet just nu inte att plocka fram via kommunens hemsida. Förhoppningsvis beror det på hemsidans förändring och buggar i samband med detta. Med anledning av detta vill jag fråga: 1. Hur informeras föräldrar samt barn/elever på förskolor och skolor om möjligheten att dricka mellanmjölk och äta Norrgott/Bregott på förskolan/skolan? 2. Hur kan missförstånd kring att alla måste dricka lättmjölk och äta margarin rättas till? 3. När finns det kostpolitiska programmet åter enkelt att läsa på kommunens hemsida? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar nämnden för support och lokalers ordförande Stefan Bergman (S) frågan. Sedan Lars Åhman (FP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om vad som händer med försäljningen av fastigheterna Hjorten 5 och Pantern 9 Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att kommunens fastigheter Hjorten 5 och Pantern 9 ska säljas. Motiveringen till detta var: Kommunen har en ambition att utveckla staden och centrum för handel och andra kommersiella verksamheter. Den tidigare överlåtelsen av del av Hjorten (Stadshotellet) har påtagligt medfört nya investeringar och sysselsättning. En överlåtelse av resterande del av Hjorten/Pantern 9 kan på samma sätt skapa fortsatt kommersiell utveckling. Samtidigt kan kommunen få möjlighet att minska lokalytor och effektivisera verksamheten. En motivering och inriktning som Alliansen delar. Vi välkomnar beslutet om att sälja dessa två fastigheter, då vi under lång tid har förespråkat en försäljning av bland annat Hjorten. Däremot har vi en annan syn på själva försäljningsförfarandet, där vi anser att AB Polaris, kommunens industrifastighetsbolag, inte ska ha företräde till köp av fastigheterna. Men frågan är nu om kommunledningen agerar efter kommunfullmäktiges goda ambitioner; att sälja av fastigheterna för att utveckla staden och centrum? Det har nämligen kommit till min kännedom att mer kommunal verksamhet ska flytta in i Hjorten, att till exempel löneadministrationen nu ska sitta i gamla kommunfullmäktigesalen, vilket går stick i stäv med ambitionerna om att sälja fastigheten. Mot bakgrund av ovanstående har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S): Vad händer kring arbetet med att sälja av fastigheterna Hjorten och Pantern 9? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) frågan. Sedan Andreas Löwenhöök (M) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om skelleftebornas viljeyttring i folkomröstningen om centrumbron kommer att beaktas vid lågt valdeltagande Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: Genom en förändring av kommunallagen 2011 förstärktes det demokratiska verktyget folkinitiativ. Efter den förändringen kan ett folkligt initiativ begära att kommunfullmäktige ska pröva om en folkomröstning ska genomföras i en specifik fråga, genom att 10 procent av de röstberättigade i kommunen lämnar in sina namnunderskrifter. Sedan måste minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter stå bakom folkomröstningen för att denna ska genomföras. Allt detta har skett i Skellefteå och anledningen till att vi den 25 maj ska folkomrösta om Centrumbron i Skellefteå. Samma dag som valet till Europaparlamentet. Sedan förstärkningen av folkinitiativet 2011 har det genomförts 11 kommunala/regionala folkomröstningar. En sammanställning visar att valdeltagandet har överstigit 50 procent vid tre tillfällen. Tittar man sedan på skelleftebornas valdeltagande i Europaparlamentsvalet så har det pendlat mellan 40 och 47 procent. Den socialdemokratiska majoriteten i Skellefteå har i olika sammanhang sagt att det krävs ett valdeltagande på minst 50 procent för att de ska lyssna på skelleftebornas vilja i folkomröstningen. Mot bakgrund av ovanstående har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S): Kommer det inte att tas någon hänsyn till en tydlig viljeyttring från skellefteborna, för eller emot centrumbron, om valdeltagandet i folkomröstningen stannar på till exempel 47 procent? Ordningsfråga Ordförande föreslår att frågan inte får ställas. Andreas Löwenhöök (M), Daniel Ådin (S), Stefan Bergman (S) och Johan Söderberg (M) uttalar sig i ordningsfrågan. Ordförande ställer bifall respektive avslag till sitt förslag och finner att frågan får ställas.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) frågan. Sedan Andreas Löwenhöök (M) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Interpellation av Ylva Hedquist-Hedlund (V) om att inrätta en mobil miljöstation (12/14) Kommunfullmäktigeledamoten Ylva Hedquist-Hedlund (V) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Norsjö och Vindeln har råd. Då har också en av Sveriges rikaste kommuner råd. Det handlar om en mobil miljöstation. En skrivelse har skickats in till tekniska kontoret från byarna Kalvträsk, Åsträsk, Villvattnet och Storbrännan, byar där invånarna har upp till fem mil för att nå en miljöstation. Jag är väl medveten om att denna fråga behandlats tidigare i en motion och att svaret blev att avvakta med utredning till dess kretsloppspropositionen är beslutad. Jag vill nu ta upp frågan på nytt. Landsbygdens frågor är viktiga. Detta är en fråga som engagerar bybor i de perifera kommunområdena, kommuninnevånare som värnar sin miljö och som vill ta ett ansvar att hela kommunen ska kunna utvecklas. Vad är det som hindrar att en mobil miljöstation inrättas i väntan på kretsloppspropositionen? Interpellationen bordläggs.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om kommunen har planer att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för åtta timmar (14/14) Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Socialdemokraterna i Västerbotten driver på partiet nationellt om att Socialdemokraterna ska driva frågan om att sex timmars arbetsdag ska införas. Nu har även Socialdemokraterna i Umeå bestämt sig för att pröva visionen om en sex timmars arbetsdag med full lön på några av Umeå kommuns arbetsplatser om de skulle vinna valet i höst. Men med en sådan reform följer ett ekonomiskt ansvarstagande, något som Socialdemokraterna varken har en tydlig finansiering eller tidpunkt för. Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling. Allianspartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i länet. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben. Fokus måste istället ligga på att skapa fler jobb för att människor ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs ute i arbetslivet för att generera skattekronor till skola, vård och omsorg. Om Socialdemokraterna i Skellefteå kommun skulle gå vidare med förslaget om sex timmars arbetsdag så är det uppskattade kostnaden ungefär 860 miljoner kronor. Det förutsätter att personalen kan utföra samma arbete fast på sex timmar och inte åtta timmar. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S): - Finns det några planer på att, likt i Umeå kommun, gå vidare med och införa förslaget om sex timmars arbetsdag men bibehållen lön för åtta timmar? - Vilka verksamheter kommer i så fall, om nu Socialdemokraterna vinner kommunvalet i höst, att få börja med detta? - Hur ska i så fall detta förslag, till en kostnad av ungefär 860 miljoner kronor, finansieras?

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: Jag lämnar följande svar på första frågan: Nej, några planer på detta finns inte. I den därpå följande debatten deltar Andreas Löwenhöök (M), Lorents Burman (S), Hans-Eric Wallin (V), Kjell Hanseklint (V), Harriet Classon (S), Lennart Hägglund (KD), Daniel Öhgren (C) och Birgitta Burström (FP). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Interpellation av Börje Lindström (S) om utredning av nedläggningen av SOS larmcentral i Skellefteå (15/14) Kommunfullmäktigeledamoten Börje Lindström (S) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: SOS larmcentral stängdes i Skellefteå formellt den 31 maj 2013, i praktiken stängdes den ner cirka 2 månader tidigare på grund av personalbrist. Larm till SOS efter nedläggningen hanteras i första hand när det gäller räddningstjänst i Luleå. Ambulans larmas från Östersund i första hand. Med anledning av denna förändring ställer jag följande frågor: Är en utredning gjord nu när ett år har gått efter nedläggningen på: 1. Har larmtider förändrats? 2. Har insatstid förändrats? 3. Hur upplever personalen inom räddningstjänst och ambulans förändringen? Om inte en utredning är gjord, när planeras den för att få en överblick över konsekvenserna efter nedläggningen? Interpellationen bordläggs.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Interpellation av Carina Sundbom (C) om cykelplan 2011 (16/14) Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Skellefteå kommun har en cykelplan från 2011 som ska fungera som ett planeringsunderlag för trafikplanering, projektering med mera. Cykelplanen ska bidra till att uppfylla kommunala mål, såsom miljömål, renare stadsluft och folkhälsopolitiska mål. Planen har även stor betydelse i ett jämställdhetsperspektiv. Men det är viktigt att det inte stannar vid en plan. Eftersom vi i Centerpartiet vill det ska vara enkelt och säkert att cykla i vår kommun vill vi ha säkra trafiklösningar för de som cyklar och går. Därför är det oerhört viktigt att det blir byggt bra cykelinfrastruktur i enlighet med cykelplanen. Hur ser det då ut med det som planerades i cykelplanen? Har det som var planerat fram till 2013 genomförts? - För år 2014 finns följande åtgärder inplanerade för vägar där kommunen är väghållare: - Cykelbana längs Klockarbergsvägen, Erikslid-Sjungande Dalen - Korsning Torsgatan/Morö Backevägen - Korsning Skelleftehamnsvägen vid Ursviksskolan - Cykelbana längs Hamngatan i Kåge, Bleckslagargatan-Mörviksvägen. Med anledning av detta frågar jag kommunfullmäktige: - Har det som var planerat fram till 2013 genomförts? Om inte när kommer de att genomföras? - Kommer åtgärderna planerade för 2014 att genomföras under året? Om inte när kommer de att genomföras? Interpellationen bordläggs.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagande Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag åt bygg- och miljökontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft i kommunen. Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen. Då planen var uppe för antagande i kommunstyrelsen återremitterades den till bygg- och miljökontoret för en översyn om hela eller delar av det nordvästra utpekade området i Ljusvattnet kunde tas bort, med hänsyn till påverkan av landskapsbilden. Under tiden som planen var återremitterad inkom en skrivelse från Malå sameby och ett PM om rennäring i Ljusvattnet lades till som beslutsunderlag. Bygg- och miljökontoret utarbetade även ett PM angående landskapsbilden i Ljusvattnet och redogjorde för tre olika alternativ hur det utpekade området i Ljusvattnet skulle kunna förändras inför antagande av vindkraftsplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att alternativ 2 skulle inarbetas i det tematiska tillägget för vindkraft. Detta innebär att det utpekade området i Ljusvattnet har minskats något i den nordöstra delen inför antagandet. Tematiskt tillägg för vindkraft antas. Inlägg Jörgen Tjärnström (FP), Hans-Eric Wallin (V), Daniel Öhgren (C), Stina Engström (FP), Rune Wästerby (MP), Lennart Hägglund (KD), Ylva Hedquist-Hedlund (V), Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Harriet Classon (S), Ann-Christin Westerlund (S) och Marika Vallgren (KD) yttrar sig Yrkande Kommunstyrelsen föreslår att det tematiska tillägget för vindkraft antas. Jörgen Tjärnström (FP) yrkar att alternativ 3 för Ljusvattnet inarbetas i det tematiska tillägget.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jörgen Tjärnströms yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Jörgen Tjärnströms yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 47 ja-röster och 14 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 195 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Granskningsutlåtande med bilaga (länsstyrelsens yttrande) Planhandling bestående av förutsättningar, planförslag och miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 213 PM Landskapsbild Ljusvattnet PM Rennäring Ljusvattnet Kommunstyrelsens protokoll , 113 Kommunstyrelsens protokoll , 279 Beslutet sänds till: Förvaltningsrätten Bygg- och miljönämnden Kommunledningskontoret/samhällsbyggnad

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Dagvattenstrategi i Skellefteå kommun Sammanfattning Bygg- och miljönämnden anför att en arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram ett förslag till en strategi för hantering av dagvatten. Strategin är uppdelad i två delar. I första delen ligger fokus på varför det är viktigt att arbeta med dagvattenfrågan samt övergripande ansvar och lagstiftning. Den andra delen består av bilagor med exempel och checklistor som kan vara till nytta vid tillämpning av riktlinjerna i den första delen. Strategin vänder sig i första hand till alla som arbetar med den fysiska planeringen, miljövården, miljötillsynen, byggande och drift av infrastrukturen och som i olika grad genom beslut och handling påverkar vårt vatten. I andra hand vänder den sig till exploatörer, byggherrar och fastighetsägare. 1. Strategi för hantering av dagvatten i Skellefteå kommun antas. 2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att årligen granska strategin avseende aktualitet och samtidigt ansvara för ändringar och tillägg som rör lagstiftning och rena fakta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 196 Tekniska nämndens protokoll , 102 Bygg- och miljönämndens protokoll , 48 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Bilagor Beslutet sänds till: Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Ida Lindh (FP) och Håkan Lindh (FP) om ungdomsavtal inom lämpliga områden av Skellefteå kommuns verksamhet för att få fler unga i arbete (9/13) Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP) och Ida Lindh (FP) föreslår i en motion att kommunen snarast inleder förhandlingar med berörda fackliga organisationer i syfte att träffa ett lokalt avtal om ungdomsavtal inom lämpliga områden av kommunens verksamhet. Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har nyligen enats om ett avtal för introduktionsanställningar för att kunna få fler unga att arbeta inom välfärdssektorn. Avtalet innehåller en rekommendation till lokala parter runt om i landet att träffa lokala kollektivavtal om detta. Introduktionsanställningarna, eller ungdomsavtalen som de också kallas, gäller främst inom vård och omsorg, men det står lokala parter fritt att sluta avtal även inom andra verksamheter. Lönen ska utgöra minst 75 procent av lägstalönerna i de aktuella kollektivavtalen, eftersom tre fjärdedelar av arbetstiden utgörs av arbete och en fjärdedel av utbildning. Tanken är att introduktionsavtalet efter ett år, när den anställde lärt sig yrket, ska kunna övergå i en regelrätt anställning. Personalnämnden anför att Sveriges kommuner och landsting har i två avtal kommit överens med Svenska kommunalarbetarförbundet kring utbildningsoch introduktionsanställning för ungdomar upp till 25 år. BUI 12 och BAL 13, som de båda avtalen kallas. BUI 12 riktas till den som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet. Socialkontoret har sedan januari 2013 arbetat med att hitta former för att använda BUI 12 och arbetet fortsätter. BAL 13 riktar sig till en bredare grupp av arbetslösa ungdomar mellan år och från och med även till personer över 25 år om goda förutsättningar finns. När det gäller BAL 13 finns redan ett lokalt avtal sedan våren 2009 om ungdomstraineeanställningar med fackliga organisationer avseende alla förvaltningar inom kommun som till delar påminner om arbetslivsintroduktionsanställning. Motionen föranleder ingen åtgärd eftersom arbete med att skapa ungdomsanställningar i enlighet med BUI 12 redan påbörjats.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Inlägg Stina Engström (FP) yttrar sig. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 184 Personalnämndens protokoll , 35 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse BUI 12, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BAL 13, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning Information om pågående Ungdomstraineesatsning Motion (9/13) Beslutet sänds till: Motionärerna Personalnämnden

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Daniel Öhgren (C), Carina Sundbom (C), Kurt Vallmark (C), Maria Sandström (C) och Anders Rutdal (C) om att avskaffa arbetstidsformen delade turer (15/13) Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Rutdal (C), Maria Sandström (C), Carina Sundbom (C), Kurt Vallmark (C) och Daniel Öhgren (C) föreslår i en motion att delade turer, det vill säga där arbetsdagen är uppdelad med fritid emellan, ska minskas. För det behövs en inventering och en plan för att helst avskaffa delade turer. Delade turer är ett enkelt sätt att billigt lösa kommunens problem med att man inom äldreomsorgen har ett ojämnt behov av personal. Att ta bort delade turer kan vara en ekonomisk utmaning för kommunen, men mycket av utmaningen kan även lösas med att organisera arbetet på andra sätt. Ett sådant sätt kan vara olika typer av kombinationstjänster, även över förvaltningsgränserna. Socialnämnden ser positivt på att minska delade turer där det är möjligt och inte innebär merkostnader. Delade turer förekommer inom alla arbetsgrupper inom hemtjänst och äldreboende på äldreomsorgen samt inom personlig assistans på stöd och service. Socialkontorets ledningsgrupp har under hösten 2013 beslutat om ett antal åtgärder som förvaltningen under åren ska fokusera på i syfte att effektivisera bemanningsprocessen. Ett av målen är att minska antalet ofrivilliga delade turer. Detta ska ske genom att närmaste chef, tillsammans med arbetsgrupp och schemaadministratör, tar fram en plan för hur detta ska ske för respektive arbetsställe, utan att det innebär kostnadsökningar. Som stöd till chefen finns personalutvecklingsenheten. Konsekvensanalys Medborgare Socialkontorets mål med bemanningsprocessen är rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid för att säkerställa god vård och omsorg. All typ av schemaläggning syftar till att ge rätt stöd. En förändring av antalet delade turer påverkar inte medborgarnas stöd. Verksamhet De åtgärder man hösten 2013 beslutade att fokusera på för att effektivisera bemanningsprocessen har även tagit hänsyn till jämställdhetsaspekten då detta rör traditionellt kvinnodominerade yrkesgrupper. Med dessa åtgärder

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 tar man hänsyn till de anställda men även till de stora variationerna i bemanningsbehov i verksamheten. Målet är att minska användningen av delade turer precis som motionärerna föreslår men att genomföra en grundlig inventering är inte praktiskt möjligt. Däremot har förvaltningen gjort en uppskattning av förekomsten och uppskattar den till två gånger per månad och anställd. Budget De beslutade åtgärder för effektivisering av bemanningsprocessen och minskning av antalet delade turer ska ske inom befintliga budgetramar. Någon ersättning för delade turer som motionärerna efterfrågar finns inte reglerade i kollektivavtalen och utrymme för detta finns ej i budget. 1. De delar av motionen som avser inventering av delade turer och att ta fram en plan för minskning av delade turer anses besvarad. 2. Den del av motionen som avser ekonomisk kompensation avslås. Inlägg Daniel Öhgren (C), Hans Brettschneider (MP), Carina Sundbom (C), Gunilla Lundström (S), Harriet Classon (S), Lennart Hägglund (KD) och Hans-Eric Wallin (V). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 203 Socialnämndens protokoll , 45 Socialkontorets tjänsteskrivelse Motion (15/13) Beslutet sänds till: Motionärerna Socialnämnden

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Kjell Bergmark (C) om fler publika tankställen för biogas (39/13) Sammanfattning Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Kjell Bergmark (C) föreslår i en motion att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna till fler publika tankställen för biogas i Skellefteå kommun. Centerpartiet står för principen att det ska vara enkelt att agera miljö-vänligt. När det gäller tillgängligheten för våra medborgare och företag att tanka biogas finns det fortfarande mycket att göra. Man kan i dag tanka biogas på Fabriksgatan och i anslutning till Tuvanverket, vilket av många inte alltid uppfattas så tillgängligt. Vi borde därför utreda möjligheterna att kunna erbjuda fler publika tankställen för biogas i kommunen, gärna i samarbete med de privata drivmedelsdistributörer som finns verksamma. Exempelvis samarbetar man på vissa platser runt om i Sverige med OKQ8 kring biogas. Tekniska nämnden anför att arbete redan pågår i syfte att skapa fler publika tankställen. Tekniska kontoret har bland annat samordnat en rad aktörer såväl privata som kommunala. Däribland de kommunala bolagen Skellefteå Buss AB och Skellefteå City Airport AB. Delar av detta arbete har även inarbetats i en EU-ansökan med projektnamn Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC). Skellefteå kommuns deltagande har godkänts av tekniska nämnden i februari och ansökan lämnats in i månadsskiftet februari/mars. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till att tekniska kontoret redan utför arbete i syfte att skapa fler publika tankeställen för biogas i kommunen. Inlägg Kjell Bergmark (C) yttrar sig. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 182 Tekniska nämndens protokoll , 68 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (39/13)

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Beslutet sänds till: Motionären Tekniska nämnden

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Maria Sandström (C) om att införa I väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen (46/13) Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att kommunen tar initiativ och bjuder in representanter för landstinget med målsättning att snarast få till stånd ett samarbete kring IVPA, I väntan på ambulans. Tekniska nämnden anför att IVPA innebär att två eller tre brandmän larmas ut samtidigt med ambulans till områden där ambulansen har lång körtid. I dag bedrivs IVPA-verksamhet endast i området kring Jörn. Tekniska nämnden tycker att landstinget bör bjudas in till diskussioner där syftet är att få till stånd IVPA-verksamhet på fler platser i kommunen. Samtidigt bör diskussion ske om införande av hjärtstoppslarm i Skellefteå centralort. Landstinget ska bjudas in till diskussion om införande av I väntan på ambulans och hjärtstoppslarm. Inlägg Maria Sandström (C) yttrar sig. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 181 Tekniska nämndens protokoll , 66 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (46/13) Beslutet sänds till: Motionären Tekniska nämnden

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Maria Sandström (C) om att utrusta brandbilar med hjärtstartare (47/13) Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) föreslår i en motion att Skellefteås brandbilar ska utrustas med hjärtstartare. Kommunens räddningstjänst rycker ut på många olycksfall. Utöver brand kan det röra sig om bilolyckor, elolyckor samt drunkningstillbud. Om hjärt-lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter överlever % av de drabbade. För varje minut som går minskar chansen för överlevnad med 10 %. En hjärtstartare, eller defibrillator, analyserar hjärtverksamheten och skickar en elektrisk stöt till hjärtat. Det är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtat får en omstart och kan få en normal rytm igen. Tekniska nämnden anför att i dag finns hjärtstartare i fem brandfordon vid fem olika brandstationer medan de saknas helt vid fem brandstationer. Räddningstjänsten är positiv till att fler brandfordon utrustas med hjärtstartare. Åtgärden bör kombineras med att IVPA-larm eller hjärtstoppslarm införs. Landstinget ska bjudas in till diskussion om hjärtstartare på brandfordon. Inlägg Maria Sandström (C), Hans-Eric Wallin (V), Birgitta Burström (FP), Agneta Hansson (V) och Kurt Vallmark (C) yttrar sig. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 180 Tekniska nämndens protokoll , 65 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (47/13) Beslutet sänds till: Motionären Tekniska nämnden

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Rune Wästerby (MP) om laddningsstationer för elbilar (1/14) Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har lämnat en motion om laddningsstationer för elbilar i kommunen. Motionären menar att om vi ska kunna fortsätta köra bilar på våra vägar i framtiden måste de fossila drivmedlen ersättas med förnybara och koldioxidneutrala. Det finns då inte ett drivmedel som har den volymmässiga potentialen att det kan förväntas ersätta oljan. Allt talar för att framtiden innebär en mix av bränslen i flytande form, gasform, men också i form av elektricitet. Elbilar och olika former av elhybridbilar har varit på relativt snabb frammarsch de senaste åren. I takt med detta har också en infrastruktur i form av laddningsstationer byggts upp runt om i landet. Mellan Umeå och Luleå finns ingen offentlig station för laddning av elbilar. Det är ett bekymmer, inte minst för den som vill åka E4 längs Norrlandskusten med sin elbil. Att Skellefteå ska vara en vit fläck på kartan över laddningsstationer för elbilar är inte bra och motionären yrkar därför att Skellefteå kommun utreder hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Tekniska nämnden anser att frågan är relevant utifrån motionärens argument. Vid en utredning bör faktorer som antal laddningsstationer och placering beaktas. Vidare finns olika bilmodeller som kan tänkas laddas på olika vis samt laddningsstationer med olika strömstyrka och laddningstid. Möjliga samarbeten med privata näringsidkare som kan ha intresse av etablering utgör del av utredningen. 1. Motionen bifalls. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda hur en eller flera laddningsstationer för elbilar lämpligen ska kunna etableras i kommunen. Inlägg Rune Wästerby (MP) och Lennart Hägglund (KD) yttrar sig. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 179 Tekniska nämndens protokoll , 69 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (1/14)

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Beslutet sänds till: Motionären Tekniska nämnden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion av Agneta Hansson (V) och Maria Wiksten (KD) om att införa en alkoholpott (9/14) Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamöterna Agneta Hansson (V) och Maria Wiksten (KD) anför i motion bland annat att det förebyggande arbetet mot alkohol och droger i olika sammanhang är livsviktigt. Att på olika sätt förebygga så att det är färre människor som far illa på grund av alkohol och droger är ett medmänskligt ansvar vi har för varandra. Ur ett folkhälsoperspektiv är just det förebyggande arbetet livsviktigt. I Piteå kommun finns sedan 2009 en alkoholpott. Alkoholpotten innebär att när en förvaltning representerar med alkohol avsätter förvaltningen motsvarande summa på ett särskilt konto potten. Föreningar och projekt kan söka pengar ur potten till drogförebyggande aktiviteter. Sedan dess har kronor betalats ut till olika projekt mot droger och det finns i dag kronor i potten. Motsvarande pott borde även Skellefteå kommun införa. Det ger en extra resurs till ideella organisationer som arbetar med drogförebyggande aktiviteter. Motionärerna föreslår att Skellefteå kommun inför en alkoholpott likt den i Piteå kommun. Kommunledningskontoret föreslår att motionen inte bifalls. Däremot erinras kommunens nämnder och verksamheter om vikten av en återhållsam representation med alkohol. Förslaget grundar sig i att ett införande av en pott innebär att den måste omges med regler och rutiner och hanteras, följs upp och så vidare. Erfarenheterna från Piteå är i och för sig att det inte är så mycket arbete med en pott av denna typ men det är ändå något som måste hanteras. Bedömningen är att det skulle vara att överadministrera en verksamhet som är relativt begränsad. 1. Motionen avslås. 2. Alla nämnder påminns om vikten av återhållsamhet när det gäller representation med alkohol. Inlägg Agneta Hansson (V), Lennart Hägglund (KD), Birgitta Burström (FP) och Harriet Classon (S) yttrar sig.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 Yrkande Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Lennart Hägglund (KD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lennart Hägglunds yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lennart Hägglunds yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 53 ja-röster och 7 nej-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter saknar ersättare. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 197 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (9/14) Bilaga till motionen Beslutet sänds till: Motionärerna Kommunledningskontoret Samtliga nämnder

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Omfördelning av rambudget från verksamhet till kommunhälsan, personalnämnden Sammanfattning Personalnämnden har för 2014 tilldelats en budgetram på kronor. Det innebär oförändrad ram från Ramen är fördelad på kronor för personalnämnd ( ), kronor för verksamhet inklusive kostnader för facklig verksamhet ( ) samt kommunhälsan ( ) kronor. Siffror inom parentes anger 2013 års fördelning. Personalnämnden avser flytta ansvaret i budget avseende rehabiliteringsinsatser för grupper från verksamhet till kommunhälsan. Det betyder att tilldelad rambudget behöver omfördelas med kronor. Tilldelad rambudget för personalnämnden omfördelas med kronor från verksamhet till kommunhälsan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 169 Personalnämndens protokoll , 2 Kommunledningskontorets och kommunhälsans tjänsteskrivelse Internbudget 2014 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomi och finans Personalnämnden

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Handlingsprogram för skydd mot olyckor Sammanfattning Kommunledningskontoret och räddningstjänsten har utarbetat rubricerade program för olycksförebyggande verksamhet respektive räddningstjänst. Program ska antas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. För närvarande används handlingsprogrammet Programmet har remitterats till kommunens förvaltningar och bolag samt till ett tjugotal externa aktörer; närliggande kommuner, landsting, myndigheter och företag. Ett fåtal synpunkter har inkommit och som har medfört några detaljkompletteringar. Programmet ska efter att det beslutats, delges ovanstående externa. Samrådsmöte har genomförts med länsstyrelsen. 1. Säkerhetsmål och riktlinjer fastställs. 2. Förteckning över olycksrisker i Skellefteå kommun som kan medföra räddningsinsats fastställs. 3. Organisation och planering för olycksförebyggande verksamhet fastställs. 4. Förmågan till räddningsinsatser fastställs. 5. Nämnder och bolag får i uppdrag att verkställa angivna uppgifter och redovisa verksamhetsmål/prestationsmål som nämnd och bolag ska anta till kommunstyrelsen för sammanställning senast Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 198 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2014 Kustbevakningens yttrande Sjöfartsverkets yttrande Länsstyrelsens samrådsyttrande Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret samhällsutveckling Räddningstjänsten Samtliga nämnder och bolag

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Avsägelse från Maria Wiksten (KD) av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och eventuellt fyllnadsval Sammanfattning Maria Wiksten (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 1. Maria Wiksten (KD) befrias från uppdraget. 2. Petter Ershag (KD) utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till Beslutsunderlag Skrivelse från Maria Wiksten Beslutet sänds till: Maria Wiksten Petter Ershag Kommunledningskontoret/Margaretha Granström Support och lokaler/louise Lindmark

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Avsägelse från Maria Wiksten (KD) av uppdraget som ersättare i Skellefteå stadshus AB och eventuellt fyllnadsval Sammanfattning Maria Wiksten (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Skellefteå stadshus AB. 3. Maria Wiksten (KD) befrias från uppdraget. 4. Lennart Hägglund (KD) utses till ny ersättare i Skellefteå stadshus AB för tiden till Beslutsunderlag Skrivelse från Maria Wiksten Beslutet sänds till: Maria Wiksten Lennart Hägglund Skellefteå Stadshus AB Kommunledningskontoret/Margaretha Granström Support och lokaler/louise Lindmark

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Avsägelse från Maria Wiksten (KD) av uppdraget som ersättare i Skellefteå nödhjälpsstiftelse och eventuellt fyllnadsval Sammanfattning Maria Wiksten (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Skellefteå nödhjälpsstiftelse. 5. Maria Wiksten (KD) befrias från uppdraget. 6. Lennart Hägglund (KD) utses till ny ersättare i Skellefteå nödhjälpsstiftelse för tiden till Beslutsunderlag Skrivelse från Maria Wiksten Beslutet sänds till: Maria Wiksten Lennart Hägglund Länsstyrelsen, Luleå Support och lokaler/redovisning Kommunledningskontoret/Margaretha Granström Support och lokaler/louise Lindmark

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Avsägelse från Rolf Carlsson (V) av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Sammanfattning Rolf Carlsson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 1. Rolf Carlsson (V) befrias från uppdraget. 2. Ordföranden får i uppdrag att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse efterträdare. Beslutsunderlag Skrivelse från Rolf Carlsson Beslutet sänds till: Rolf Carlsson Länsstyrelsen Kommunledningskontoret/Margaretha Granström Kommunledningskontoret/Anna Norén Engström Support och lokaler/louise Lindmark

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Val till gemensam nämnd för grundläggande it- kapacitetstjänster Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 102, att Umeå (värdkommun) och Skellefteå kommuner ska starta en gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster. Enligt reglementet så ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Umeå kommun utser två ledamöter och två ersättare. Kommunerna är överens om att ordförande och vice ordförandeposterna ska rotera årsvis mellan de deltagande kommunerna. Följande ledamöter och ersättare utses till gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster till Ledamöter Lorents Burman (S) Hans-Eric Wallin (V) Ersättare Håkan Lindh (FP) Ann Åström (S) Beslutet sänds till: De valda Umeå kommun Kommunledningskontoret/Margaretha Granström Kommunledningskontoret/Anna Norén Engström Support och lokaler/louise Lindmark

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Fyllnadsval av ledamot i Regionförbundet Västerbottens fullmäktige Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 118, att befria Maria Wiksten (KD) från uppdraget som ledamot i Regionförbundet Västerbottens fullmäktige samt att bordlägga frågan om fyllnadsval. 1. Lennart Hägglund (KD) utses till ledamot i Regionförbundet Västerbottens fullmäktige för tiden till Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 118 Beslutet sänds till: Lennart Hägglund Region Västerbotten Kommunledningskontoret/Margaretha Granström Support och lokaler/louise Lindmark

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Beredning av medborgarförslag Dnr Medborgarförslag Förbättra möjligheterna att lämna medborgarförslag via webben (40/14) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Dnr Medborgarförslag Ordna en pulkbacke med grillplatser på Myrängen i Skelleftehamn (41/14) Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag installera duschbås i kommunens alla badhus (42/14) Inlägg Stefan Bergman (S) yttrar sig. Medborgarförslaget överlämnas till nämnden för support och lokaler för beslut. Dnr Medborgarförslag Inrätta en bilpool där kommunens bilar kan nyttas av allmänheten under kvällar, helger och semesterperioder (43/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 36 Dnr Medborgarförslag Gratis/rabatterad barnomsorg första året om man skaffar barn exempelvis mellan (44/14) Inlägg Lars Åhman (FP) yttrar sig. Medborgarförslaget överlämnas till barn- och grundskolenämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Uppsnyggning av slänterna ner mot Klintforsån från Brännanskolan till Stenbacka (45/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Uppgradera blanketten Medborgarförslag så text går skriva direkt i fälten (46/14) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Dnr Medborgarförslag Informationskarta längs strandpromenaden med information hur lång sträckan är mellan broarna (47/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 37 Dnr Medborgarförslag Sorteringshall för återvinning av fungerande saker på Degermyrans återvinningscentral (48/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Inrätta en lokal barnombudsman (49/14) Inlägg Marika Vallgren (KD) yttrar sig. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Dnr Medborgarförslag Utöka öppettiderna hos bemanningsenheten för personlig assistans vid akuta ärenden (50/14) Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Placera fler sopkorgar vid busshållplatserna (51/14) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 38 Dnr Medborgarförslag Utlys alla kommunala tjänster externt (52/14) Medborgarförslaget överlämnas till personalnämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Anlägg gatubelysning på den del av Mjölnargatan där belysning saknas (53/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Samråd med boende vid utplacering av blomlådor på Ågrensgatan i Ursviken (54/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. Dnr Medborgarförslag Placera en hundlatrin vid Ågrensgatan i Ursviken (55/14) Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 39 Dnr Medborgarförslag Inför trådbunden internetoch telefonuppkoppling i skolor och förskolor i kommunen (56/14) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Dnr Medborgarförslag Sätt upp skyltar med Hundar förbjudna på allmänna platser (57/14) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Beslutet sänds till: Förslagsställarna Tekniska nämnden Fritidsnämnden Barn- och grundskolenämnden Socialnämnden Kommunledningskontoret

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inkomna interpellationer Följande interpellationer får ställas: Dnr Interpellation av Carina Sundbom (C) om samråd vid vindkraftsetableringar (17/14)

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Remisser Dnr Motion av Lars Åhman (FP) om att förnya samarbetet med de nordiska vänorterna (17/14) Dnr Motion av Lars Åhman (FP) om en årlig enkät för att göra Skellefteå till en bättre cykelkommun (18/14) Dnr Motion av Lennart Hägglund (KD) om att erbjuda öppna nätverk (wifi) över hela kommunen (19/14) Dnr Motion av Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) om strategi för föräldraledighetsuttag (20/14) Dnr Motion av Daniel Öhgren (C), Carina Sundbom (C), Kurt Vallmark (C), Maria Sandström (C) och Anders Rutdal (C) om fossilfri fordonsflotta i kommunen år 2020 (21/14)

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delgivningar Dnr Länsstyrelsens beslut om fastställelse om fördelningen av antalet fasta mandat till kommunfullmäktige i Skellefteå kommun Dnr Länsstyrelsens beslut att utse Petter Ershag som ny ledamot och Rosalie Keller som ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.

43

44

45

46

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, Ks au-rummet, Klockan 11.00-16.00 Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(13) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-24 18.30-19.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-09-29 kl. 9.00 Paragrafer:

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (112) 2015-09-15

PROTOKOLL 1 (112) 2015-09-15 PROTOKOLL 1 (112) 2015-09-15 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-19.20 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer